31 AÐUSTOS 2021 SALI KADEÞ MEYDANINDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31 AÐUSTOS 2021 SALI KADEÞ MEYDANINDA"

Transkript

1 Bal alýrken nelere dikkat edilmelidir? Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ bal alýrken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkýnda kamuoyuna bilgi verdi. Erdal Odabaþ açýklamasýnda"piyasadaki birçok üreticinin sattýðý ballarýn fiyatý üreticisinin günlük yevmiyesini bile kurtarmaz. Hiç bir üretici maliyetinin altýnda ürününü pazarlamaz. Pazarlanan bal ucuz ise kesinlikle alýnmamasý gereken bir baldýr" dedi. 2 DE Zafer bayramýnda ATA'YA SAYGI 30 Aðustos Zafer Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Çorum'da da çeþitli törenlerle kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda ilk olarak Atatürk Anýtýna çelenk sunuldu. Törene Vali Vekili Recep Yüksel ile birlikte Ýl Protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileriyle çok sayýda vatandaþ katýldý. 8 DE GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE / 75 Kuruþ KADEÞ MEYDANINDA 30 AÐUSTOS COÞKUSU HABERÝ ÝZLEMEK ÝÇÝN KODU OKUTUN 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 99. yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü nedeniyle Atatürk Anýtý'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardýndan Çorum Valiliði makamýnda tebrikat töreni düzenlendi. Valilik makamýndaki kutlama programýnýn ardýndan Kadeþ Barýþ Meydaný ve Gazi Caddesi üzerinde geçit töreni yapýldý. Günün anlam ve önemini belirten konuþma Garnizon Komutanlýðý adýna Personel Kýdemli Yüzbaþý Uður Özcan tarafýndan yapýldý. 8 DE Kavuncu: Komþuluk iliþkilerimiz sürecek AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadað Parlamentolar arasý Dostluk Grubu Baþkaný Erol Kavuncu, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile birlikte katýldýðý Bosna Hersek ve Karadað ziyaretlerine iliþkin yaptýðý açýklamada "Müreffeh bir Balkanlar için iyi komþuluk iliþkilerimiz ve bölgesel iþbirliðine yaptýðýmýz katkýlar Sayýn Cumhurbaþkanýmýz liderliðinde artarak devam edecektir" dedi. 4 TE Ahlatcý'dan tekerlekli sandalye yardýmý AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý kendisine iletilen talebi geri çevirmeyerek Uðurludað'da yaþayan Yusuf Karakaya ve Döndü Bal'ýn tekerlekli sandalyelerini Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun aracýlýðýyla ailelerine ulaþtýrdý. 3 TE Ali Osman Öztürk Öztürk: Hürriyetimizden ödün vermeyeceðimiz gösterdik Hitit Üniversitesi (HÝTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk Zafer Bayramý nedeni yaptýðý açýklamada "Ecdadýmýzýn Dumlupýnar'da kazandýðý bu büyük zafer, sömürgeci güçlerin karþýlaþtýklarý en aðýr yenilgi olarak tarihe geçmiþtir. 30 Aðustos Zaferi ile baðýmsýzlýk ve hürriyetimizden ödün verilmeyeceði tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiþtir" dedi. 6 DA HOÞÇA-KAL Yusuf DEMiRLENK SAYGI ÝNSAN VARLIÐI ÝÇÝN NE DEMEKTÝR? - YAZISI 2 DE Teknofest e katýlacaklar Çorum Atatürk Anadolu öðrencilerinden oluþturulan PARTUS takýmý, araç yarýþmasýnda yer almak için aracý yarýþmaya hazýr hale getirdi. Çorum Belediyesi'nin desteðinde yapýlan araç 1-5 Eylül tarihlerinde Ýzmir Körfezi Pisti'nde yapýlacak yarýþmaya katýlacak. 6 DA HACI BEKTAÞ'TA AÞURE BULUÞMASI Muharrem Ayý dolayýsýyla Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneði tarafýndan Aþure Günü etkinliði düzenlendi. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirilen Aþure Gününde birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. 6 DA Oðuzhan Kaya KAYA: KÜLLERiNDEN DOÐUÞUN ZAFERi AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla bir mesaj yayýmlayarak "30 Aðustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Baþkomutanlýðýndaki ordularýmýzla kazandýðýmýz, Kurtuluþ Savaþýmýzýn en büyük zaferinin 99. yýl dönümüdür. Ülkemizin birlik ve bütünlüðüne kast etmek isteyen güçler daima devletimizi bütün azamet ve kudretiyle karþýlarýnda bulacaktýr" dedi. 5 TE SÝLAHLI KAVGA: DÖRT YARALI Ulukavak Mahallesinde meydana gelen olayda Varinli Caddesi üzerinde iki grup arasýnda henüz bilinmeyen nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine bir kiþi yanýnda bulunan tüfekle ateþ açtý. Açýlan ateþ sonucu o sýrada cadde üzerinde bulunan kahvehanenin bahçesinde oturan dört kiþi vücutlarýna isabet eden saçmalarla yaralandý. Ýhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 3 TE Murat Özkes Tartýþma can aldý Mecitözü ilçesinde meydana gelen olayda Murat Özkes isimli þahýs kalan malzemelerini almak için Ali Þ.'ye sattýðý çiftliðe gitti. Özkes eþyalarýný kamyonete yüklediði sýrada daha önceden de aralarýnda husumet olduðu iddia edilen Ali Þ. Ýle tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine Çiftlik sahibi Ali Þ, üzerinde bulunan silahla Özkes'e peþ peþe ateþ etti. 3 TE SICAKLIK DÜÞECEK 2 DE "AK PARTÝ, SESSÝZ KALARAK DAÞTAN'I ONAYLIYOR" YÖRESEL YEMEKLER YARIÞMASI ÝLGÝ GÖRDÜ AÞININ ÖNEMÝ ORTAYA ÇIKTI 4 TE 2 DE 3 TE

2 2 HOÞÇA-KAL SAYGI ÝNSAN VARLIÐI ÝÇÝN NE DEMEKTÝR? Sýcaklýk düþecek Sýcak hava dalgasý yurt genelinde önümüzdeki hafta ortasýna kadar sürecek. Perþembe gününden itibaren sýcaklýkta belirgin düþüþ olacaðý açýklandý. Hava Tahmin Uzmaný Fevzi Burak Tekin "Sýcak hava dalgasý önümüzdeki hafta ortasýna kadar devam edecek. Özellikle ülkemizin kuzey, iç ve doðu kesimlerinde mevsim normallerinin yer yer 4 ile 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceðini söyleyebiliriz" dedi. (Haber Merkezi) ÝYÝ SORUN SAÐLAM CEVAP ALIN ÖZDEN GAZETESÝ VE YAYINLARI SORU) Toplumda saygý kazanmak için herkesin kendilerine göre çabalarý oluyor. Saygý insan varlýðý için ne demektir, normal saygý nasýl kazanýlýr? Kiþilik ve saygýnlýk olmadan gerçek þahsiyetlilik saðlanamayacaðýna göre saygýn bir insanýn özellikleri kýsaca neler olabilir? CEVAP) Sayýn soranýmýz her insanda þahsiyet niceliðinin niteliði vardýr. Ancak kimileri o niteliði dahi yavaþ yavaþ duyarlar. Kiþilikten de yoksundurlar demektir. Ýþte o tipler sayýlmanýn hasretini çekerler. Onun için mevzilerini ve maddi imkanlarýný sayýlmaya vasýta yapmak isterler. Bir gazinoda kendisine kýymet verir görünen garsonlara bol bahþiþ yanýnda çalýþanlara fors kendisini tanýmayanlarýn yanýnda pozlar yerine göre palavralar gibi. Bu aralýklardan bakarken daha çok þeyler görülür. Kiþiliðini az duyanlar bile sayýlmak ihtiyacýný çok duyuyor. Herkeste en büyük ihtiyaç ve aralýksýz arzu kendilerini saydýrmak ve öyle kabul ettirmek ama saygý ile kabul ettirmeye de hile girmiyor. Þekille, pozla deðil ki... Saygý, insanlarýn bütünlüðünden gelir. Bütünlüðü ile þahsiyet olanlara duyulur ve yapýlýr. Þahsiyete saygý duymamak, mümkün deðildir. Gölge tipler bile, þahsiyete saygýlý olmak zorunu içlerinden duyarlar. Arýzalar ve insan yaratýlýþýndaki tek hýrs, tek hýrsýn eðilimleri, istekleri anlaþýlmýþ oldu. Bütün insanlarýn ömür boyu zorlamasý kendilerini saygý ile kabul ettirmektir. Saygý ile olmasa da hiç olmasa kabul ettirmektir. Bu tek hýrsýn doðurduðu hýrslara da bakalým. Tek hýrs olan kendini saygý ile kabul ettirmenin türeyen hýrslarý iki yönlüde olur. Meþrular gayri meþrular. Kiþiliðini çok az duyanlarda gayri meþru hýrslar türer. Baþta seks yalan hile taa... eþkiyalýða kadar gider. Bireylerden topluluklara toplumlara kadar bu gibi þahsiyetsizlikler yayýlýr. Vücudun bir yeri arýzalanýp da bütününe yayýldýðý gibi. Kiþiliðini duyanlar orta derecede biraz þahsiyetsizliðe biraz þahsiyetliliðe yalpalayarak yaþarlar. Yusuf DEMiRLENK Þahsiyetliler ise, saðlam inançla bir çizgide, meþru hayat sürerler. Baþta ciddiyetli doðruluk, güven vericilik gelir. Yani mazbut ahlak. Gayrimeþru cinsi münasebetleri olamaz. Þahsiyet sahibi insanlarýn her davranýþý, güven verici olur. Asla güven sarsýcý hal ve giriþlerine rastlanmaz. Onun için, bulunduklarý ortamýn güven kaynaðý sayýlýrlar. Ýþte onlara, onun için, tabii olarak saygý duyulur. Onlara verilen söz mazeret kabul etmez. Mutlaka o söz, yerine getirilir. Bu kesin. Üstlerine aldýklarý iþi, unutulmaz biçimde baþarýyla sonuçlandýrýrlar. Yapamayacaklarýný anlarlarsa bilen, yapan bulur ne yapar yapar üstlendikleri iþi tam olarak yaptýrýr, yapýlmýþlýðýyla sonuçlarlar. Yaptýrmakta yapmaktýr. Mesele verilen sözün baþarýyla yerine gelmesi, üslenilen iþin eksiksiz bitmesi, güven sarsmadan neticelendirip, güven kazancýnýn artmasýdýr. Selamlar. BAL ALIRKEN NELERE DiKKAT EDiLMELiDiR? Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ bal alýrken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkýnda kamuoyuna bilgi verdi. Odabaþ düþük fiyatlý ballarýn riskli olduðunu dile getirerek, tüketicilerin güvendikleri kiþilerden bal almasýný tavsiye etti. Erdal Odabaþ Erdal Odabaþ'ýn açýklamasý þu þekilde: Bal üretimi zor ve maliyetli bir üründür. Piyasadaki birçok üreticinin sattýða ballarýn fiyatý üreticisinin günlük yevmiyesini bile kurtarmaz. Hiç bir üretici maliyetinin altýnda ürününü pazarlamaz. Pazarlanan bal ucuz ise kesinlikle alýnmamasý gereken bir baldýr. Bir atasözümüz "ucuz etin yahnisi yavan olur" der. Öncelikle fiyata dikkat etmek gerekir. Gayet tabi fiyat ta tek baþýna bir gösterge deðildir. Düþük fiyatlý ballar, yüksek fiyatlý olanlara oranla daha çok risklidir. Ýkinci olarak; etiketli ve güvenlik bandý olup olmadýðýna, etiketi var ise gýda üretim izni olup olmadýðýna bakýlmalýdýr. Maalesef etikette tek baþýna bir mana ifade etmemektedir. Bunlar var ise üreticisinin iþletme numarasý, adresi ve iletiþim bilgilerinin olup olmadýðýna da bakmak gerekir. Ürettiði bala güvenen üretici bu bilgilerini saklamaz aksine gururla açýklar. Bir de üretici balý ile ilgili analiz raporu bilgilerini paylaþa biliyorsa doðru yoldayýz demektir. Üçüncü olarak: Yurdumuzda bal üretimi ile ilgili hemen her ilde örgütlenmesini tamamlamýþ iþi bal üretmek olan Bal Üreticileri Birlikleri vardýr. Sayýlarý henüz az da olsa bal kooperatifleri de mevcuttur. Bunlardan baþka Arý Yetiþtiricileri Birlikleri de bal üretmektedirler. Sahte ballarla mücadele için kurulmuþ bal tanýtým dernekleri, arýcý dernekleri vardýr. Bu tür, devletin gözetim ve denetiminde faaliyetler yürüten tüzel kiþiliklerin ürettiði ballar da güvenle alýnýp tüketilebilecek ballardýr. Satýn almak istediðimiz bir bal saydýðýmýz bu üç unsuru da bünyesinde barýndýrýyorsa hiçbir soru iþaretine gerek yoktur. Güvenle tüketilebilir. Üçünden birisi eksik ise ikinci maddede bahsettiðimiz bilgileri dikkate almak gerekir. Bir üretici tüketicinin kendisine kolay ulaþmasýný saðlayacak bütün iletiþim bilgilerini girmiþ ve iþletme numarasýný paylaþmýþsa bu çok ciddi güven unsurudur. ETÝKETSÝZ BALLAR ALINMAMALI MIDIR? Küçük iþletmelerde hobi amaçlý bal üreten arýcýlarýmýz ve küçük çaplý yan gelir elde etmek isteyen çiftçilerimiz etiketleme maliyetinin yüksekliðinden dolayý ballarýný etiketli kavanozlarda satamazlar. Üreticiyi tanýyor ve karakterine güveniyorsak bu tür ballar da satýn alýnabilir. Bir balýn etiketsiz olmasý sahte bal olduðu anlamýna gelmez. Burada güven unsuru ön plana çýkar ancak tüketici istismarýna açýk bir unsur olduðundan dolayý etiketsiz balýn satýþý yasaktýr. Bu tür ballarýn satýþýný yapanlar güvenli bal da satýyor olsalar yasa dýþý iþ yapýyorlar demektir. Tüketicinin yasa dýþý iþlere alet olmamasý gerekir. Bu tür üreticileri üretici birliklerine yönlendirerek legal çizgide üretim ve pazarlanma yapmalarý saðlanmalýdýr. (Mehmet Halim Coþkun) Yöresel yemekler yarýþmasý ilgi gördü Ýskilip Belediyesinin düzenlemiþ olduðu Dolma Turþu ve Çilek Festivalinde, yöresel yemek yarýþmasýna halk ilgi gösterdi. Ýskilip Belediyesinin düzenlediði Festival kapsamýnda ilçenin yöresel lezzetler ile yarýþmaya katýlan yarýþmacýlar, jüri karþýsýnda ter döktü. Yöresel yemekler yarýþmasýnda, Ýskilip Dolmasý, Yýrtma Aþý, Su Kabaðý Yemeði, Gül Baklavasý ve Turþu kategorilerinde yarýþan yarýþmacýlar, jüri karþýsýnda maharetlerini sergilerken, Yöresel Yemekler Yarýþmasýna ilçe halký yoðun ilgi gösterdi. YÖRESEL YEMEKLERÝMÝZÝ TANITMAYA DEVAM EDÝYORUZ Çorum Aþçýlar ve Pastacýlar Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Sümer yaptýðý açýklamada "Tüm aþçýlar ve pastacýlar Konfederasyonu TAÞPAKON'a baðlý Karadeniz Aþçýlar ve Pastacýlar Federasyonu KARAPAFED Üyesi Çorum Aþçýlar ve Pastacýlar Derneði ÇAPDER olarak Çorum'da yapmýþ olduðumuz ulusal yemek yarýþmamýzýn ardýndan yöresel tatlarýmýzý tanýtmaya devam ediyoruz. Ýskilip Belediyemizin katkýlarýyla 1.Ýskilip Yöresel Yemek Yarýþmamýzý, Tarihiyle ve Yemekleriyle ünlü ilçemiz Festival Alanýnda yöresel yemeklerini tanýttýk "dedi. ÜNLÜ GURMELER DE YER ALDI Yöresel Yemekler Yarýþmasýna dünyaca ünlü Gurmeler damgasýný vurdu. Çorum Aþçýlar ve Pastacýlar Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Sümer, "Davetimizi kabul edip bizlere deðerli vakitlerini ayýran; EKS Mutfak Akademi Kurucusu Sayýn Eyüp Kemal Sevinç Beye, TAÞ- PAKON As Baþkaný Sayýn Hüdaverdi Akgün Beye, Aþçýlar Milli Takým Kurucusu Sayýn Ali Davut Beye, KARA- PAFED Baþkaný Sayýn Rasim Çakýcý Beye, SAMAPDER Baþkaný Sayýn Niyazi Tunçoðlu Beye, GÝOVANNÝ Mutfak Akademisi Kurucusu Sayýn Ýlker Yavuz Beye ve ÇAPDER Kadýn Kollarý Baþkanýmýz Sayýn Birsel Eryýlmaz Hanýmefendiye, katýlýmlarýndan ve göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý; þahsým ve ÇAPDER adýna teþekkür ediyorum. Ayrýca bizlere her türlü desteði veren ve desteklerini esirgemeyen Belediye Baþkanýmýz Sayýn Ali Sülük Beye, Özel kalem Müdürü Sayýn Abdurrahman Öncü Beye Yemek Yarýþmasýndan Sorumlu Ekip Sorumlusu Orhan Gültekin Beye ve ekibine, Ýlçemizin Tarihi Mekânlarýný gelen þeflerimize büyük bir özveriyle gezdirip tanýtýmýný yapan Sayýn Cengiz Tomar Beye teþekkür ediyorum" dedi. (Furkan Kalkan) K.K.211

3 3 TARTIÞMA CAN ALDI Murat Özkes Çorum'da sattýðý çiftlikte kalan malzemelerini almaya giden kiþi çýkan tartýþmada silahla vurularak öldürüldü. Olay Çorum Mecitözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Özkes isimli þahýs kalan malzemelerini almak için Ali Þ.'ye sattýðý çiftliðe gitti. Özkes eþyalarýný kamyonete yüklediði sýrada daha önceden de aralarýnda husumet olduðu iddia edilen Ali Þ. Ýle tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine Çiftlik sahibi Ali Þ, üzerinde bulunan silahla Özkes'e peþ peþe ateþ etti. Olayýn ardýndan belirtilen adrese saðlýk ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeþitli yerlerine isabet eden mermilerle aðýr yaralanan Murat Özkes'in olay yerinde hayatýný kaybettiði belirlenirken Ali Þ, polis ekiplerince gözaltýna alýndý. Cumhuriyet Savcýsý'nýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan Özkes otopsi yapýlmak üzere Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA) Silahlý kavga: Dört yaralý Çorum'da iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada bir kahvehanenin bahçesinde oturan dört kiþi yaralandý. Olay, Ulukavak Mahallesinde meydana geldi. Ýddialara göre, Varinli Caddesi üzerinde iki grup arasýnda henüz bilinmeyen nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine bir kiþi yanýnda bulunan tüfekle ateþ açtý. Açýlan ateþ sonucu o sýrada cadde üzerinde bulunan kahvehanenin bahçesinde oturan dört kiþi vücutlarýna isabet eden saçmalarla yaralandý. Saçmalar bir araca da isabet etti. Ýhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralýlardan F.K, F.Ç, K.K. ve C.Ö, saðlýk görevlilerinin olay yerinde yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Öte yandan olayýn ardýndan gazetecilere bir açýklama yapan görgü tanýðý gazetecilere yaptýðý açýklamada "Biz kahvenin önünde sohbet ediyorduk. Silah sesi geldi. Sonrasýnda herkes kaçýþmaya baþladý. Dört kiþi vuruldu. Kahveye doðru silah atýldý ama olayý gerçekleþtirenleri görmedik. Söylediklerine göre ilerde kavga edenler varmýþ. Sonra üç el ateþ sesi duyduk. Ne olduðunu bizde bilmiyoruz" dedi. Polis, olayýn ardýndan kaçan zanlýlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý. Hastaneye kaldýrýlan yaralýlarýn hayati tehlikelerinin bulunmadýðý öðrenildi. (ÝHA) Marmara Üniversitesi profesörlerinin koordinatörlüðünde Türkiye'deki pek çok yoðun bakýmlarda ayný anda yapýlan nokta prevalans çalýþmasý ile Türk Toraks Derneði'nin Covid-19 yoðun bakýmlarda gerçekleþtirdiði ayrý bir araþtýrmadan çýkan sonuçlar, aþýnýn önemini bir kez daha ortaya çýkardý. Yaklaþýk 2 bin vakanýn deðerlendirildiði araþtýrmalarda, vakalarýn genelinin aþýsýz olduðu, aþýlý olup ek rahatsýzlýklarla yoðun bakýma yatan hastalarýn, kýsa sürede servise çýktýðý gözlendi. Türkiye'de korona virüs ile mücadelede en büyük silahýn aþý olduðu, son yapýlan iki araþtýrmayla bir kez daha ortaya çýktý. Marmara Üniversitesi yoðun bakým hocalarýnýn koordinatörlüðünde Türkiye'deki pek çok yoðun bakýmda ayný anda yapýlan nokta prevalans çalýþmasý ve Türk Toraks Derneði'nin gerçekleþtirdiði ayrý bir araþtýrmada, 2 bine yakýn vaka incelendi. Araþtýrmalarda, yoðun bakýmdaki vakalarýn aþýlý olup olmadýklarý, aþýlý ve aþýsýzlarýn yoðun bakýmdaki hastalýk þiddet ile süreçleri gözlemlendi. Çýkan sonuçlar ise aþýnýn virüs üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. "GENÇ OLUP AÞISINI TAM YAPTIRANLARDAN YOÐUN BAKIMA GELEN YOK" Araþtýrmaya Kepez Devlet Hastanesi Göðüs Hastalýklarý bölümünden Uzm. Dr. Ayhan Varol ile birlikte katýlan Kepez Devlet Hastanesi Yoðun Bakým Ünitesinin Sorumlu Hekimi Dr. Ayça Gümüþ, görev yaptýðý pandemi hastanelerinden Kepez Devlet Hastanesinin yoðun bakýmdaki doluluk oranýna iliþkin bilgiler paylaþtý. 11 yoðun bakým ünitesinde PCR testi pozitif 70, akciðer bulgularý þüpheli olan 6 vaka ile birlikte toplam 76 hasta olduðunu belirten Dr. Ayça Gümüþ, bu kiþilerden yüzde 80'inin aþýsýz olduðunu, yüzde 20'nin ise tek doz aþýlý ya da ek hastalýðý çok olan kiþilerden oluþtuðunu söyledi. Gümüþ, "Tek doz aþý olup, bu yeter diye düþünen insanlar var. Kesinlikle tek doz aþý yetersiz bir koruma. Yüzde 20'nin yarýsý kadarý tek doz aþýyla kalan kýsým. Ýki doz aþý olup gelenler ise çok fazla ek hastalýðý olup, Korona virüse yakalanmasa Ayhan Varol bile yoðun bakýma gelecek hasta grubu yani basit bir gribal enfeksiyon bile bu hastalarý yoðun bakýma getirebilir. Genç olup, aþýsýný tam yaptýranlardan ise yoðun bakýma gelen yok" ifadelerini kullandý. "YOÐUN BAKIMDA KALIÞ SÜRESÝ, HASTA- LIÐIN AÐIRLIÐI VE ÞÝDDETÝ KESÝNLÝKLE AZALIYOR" Türk Toraks Derneði ve Türkiye'deki tüm yoðun bakýmlarýn katýldýðý iki ayrý bilimsel araþtýrmaya Kepez Devlet Hastanesi Göðüs Hastalýklarý bölümünden Uzm. Dr. Ayhan Varol ile birlikte katýldýðýný belirten Gümüþ, buradan çýkan sonuçlarýn aþýnýn koruyuculuðuna iþaret ettiðini açýkladý. Gümüþ, þunlarý söyledi: "Türk Toraks Derneði, hastanemizin göðüs hastalýklarýndan Dr. Ayhan bey onunla birlikte bir aþý çalýþmasýna katýldýk ve çok yüksek oranda hasta deðerlendirdik. Sonuçlar yayýnlanmak üzere olduðu için tam verileri veremesem de istatistik olarak kesinlikle aþý yapýldýðýnda yoðun bakýmda kalýþ süresi, hastalýðýn aðýrlýðý ve þiddeti kesinlikle azalýyor. Örneðin, 80 yaþýnda evinde oksijen kullanan KOAH hastasý bir vakam, 2 doz aþýlý olarak geldi ve bu hastayý 4 gün içerisinde servise çýkardým. Fakat bana 33 yaþýnda, 40 yaþýnda, 50 yaþýnda aþýsýz pek çok hasta geldi. Ek hastalýklarý bile yok, Aþýnýn önemi ortaya çýktý Ayça Gümüþ ben bu hastalarý servise çýkaramadým ve kaybettim. Diðer ikinci çalýþma olan Türkiye'deki bütün yoðun bakýmlarýn katýldýðý tek günlük bir çalýþmaydý. Yoðun bakýmlarda bulunan korona virüs hastalarýnýn ne kadarýnýn aþýlý ya da aþýsýz olduðu, aþýlýysa kaç doz olduðu ve vakalardaki hastalýðýn þiddeti yönünde bir çalýþmaydý. Bu hastalara baktýðýmýzda da, kesinlikle gözümüzün önünde bir gerçek var. Eðer hasta aþýlýysa, hastalýðýn þiddeti düþüyor. Hasta aþýsýz ise hastanýn PaO2/FiO2 oraný çok düþüyor. Bunun sebebi, aþýlý olan vakada vücut daha önceden ne yapmasý gerektiðini ezbere alýyor ve yýkýlmýyor. Savaþacak silahlarýný önceden hazýrladýðý için çok çabuk atlatýyor. Ama birden bire hiç tanýmadýðý bir virüsle aniden karþýlaþtýðýnda, vücut aniden çökebiliyor." "AÞI ÖCÜ DEÐÝL" Aþýnýn önemine iþaret eden Dr. Ayça Gümüþ, "Bu aþý öcü deðil, insanlarý felç yapmaz, kýsýrlaþtýrmaz. Bu aþý sadece insanlarý korur. Gördük ki bu aþý iþe yarýyor. Ýnsanlarýn üþenmemesini ve aþýnýn iþe yaradýðýna inanmasýný istiyorum" dedi. "AÞISIZ YOÐUN BAKIMA GELENLER 'BÝZ ETTÝK SÝZ ETMEYÝN' DÝYOR Gümüþ, yoðun bakýmdaki aþýsýz vakalarla olan diyaloglarýna da deðinerek, "Aþýsýz olup da yoðun bakýmda yatanlara, 'niye aþý olmadýn' dediðimizde, 'biz ettik, siz etmeyin' diyorlar. Ýnsanlar bunu görmüyor. Ýnsan hayatý, hepsine ayný davranýyoruz ama lütfen yoðun bakýma girmeden önce aþý olsunlar" diye konuþtu. "AÞI ARTIK VATANÝ GÖREV GÝBÝ" Kepez Devlet Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan, delta varyantýyla birlikte vaka sayýsýndaki artýþa deðindi. Artýþ nedeniyle de yoðun bakým ve servislerdeki doluluk oranýnýn artýðýna iþaret eden Gürkan, bu hastalarýn çok yüksek oranda aþýsýz vatandaþlar olduðunu ifade etti. Gürkan, aþýnýn önemine vurgu yaparak, "Aþýsýz olan kiþilerin yoðun bakýma düþme oraný yüksek. Çok nadir de olsa aþýlý olduðu halde vefat eden olabiliyor ancak bunlar yaþlý ve ek hastalýðý olan kiþiler. Ama aþýsý olup da ek hastalýðý olmadan yoðun bakýma düþen hastamýz hemen hemen yok gibi bir þey. Bu net bir þekilde gözüküyor. Aþý çok önemli, bu ölümcül hastalýða karþý bu pandemi sürecinde aþý inkarýna, aþý olunmamasýna akýl sýr erdirebilmek mümkün deðil gerçekten. Elimizde böyle güzel imkan varken, böyle güzel bir silah varken bunu kullanmamamýz akýl alýr gibi deðil. Aþýlý hastalarýmýzýn yoðun bakýma düþmesi çok çok nadir oluyor. Kronik hastalýklarý ve yandaþ hastalýklarý yoksa yoðun bakýma düþmüyor ve hafif bir þekilde atlatýyorlar, tedavilerini olup taburcu oluyorlar. Artýk bu pandemi sürecinde Covid hastalýðý kiþisel bir saðlýk sorunu deðil, toplumsal bir saðlýk sorunu. Kendimizi düþünmesek bile sevdiklerimizi, ailemizi düþünmemiz lazým. Hepimizin birimize karþý sorumluluklarýmýz var. Aþý bence artýk bir vatani görev gibi bir þey. Yani bizim için nasýl askerlik kutsalsa vatani görevse aþýnýn da öyle olmasý lazým. Çünkü herkesin birbirine karþý sorumluluðu var. Can kaybýný önleyen böyle bir silahýmýz varken bundan faydalanmamamýz gerçekten içler acýsý bir durum. Bu yüzden ben bütün vatandaþlarýmýzý aþý olmaya davet ediyorum" diye konuþtu. (ÝHA) Hastanenin memnuniyeti arttý Uðurludað'da yaþayan Yusuf Karakaya ve Döndü Bal'ýn tekerlekli sandalye talebi yerine getirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý kendisine iletilen talebi geri çevirmedi. Ýl Baþkaný Ahlatcý "Uðurludað ilçemizde ikamet Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde memnuniyet oraný açýklandý. Saðlýk Bakanlýðý ile Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi arasýnda yapýlan iþbirliði ile yönetilen Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde memnuniyet oranýnýn yüzde 75 olduðu öðrenildi. Saðlýk Bakanlýðý'nýn ölçümlerine göre Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde baþhekim ve idare deðiþikliðinden önce yüzde 35 seviyelerinde olan memnuniyet oranýn, güncel verilerde yüzde 75'e kadar yükseldiði belirtildi. (Haber Merkezi) Ahlatcý'dan tekerlekli sandalye yardýmý eden Yusuf Karakaya aðabeyimiz ve Döndü Bal ablamýzýn bizlerden talebi olan tekerlekli sandalyeleri Uðurludað Belediye Baþkanýmýz Remzi Torun vesilesiyle ulaþtýrarak ailemizin hayýr dualarýný aldýk" dedi. (Mehmet Halim Coþkun) Vali'den Türkeli'ne övgü dolu sözler Afet felaketinin yaþandýðý illerden olan Sinop'a koordinasyonu saðlamak amacý ile görevlendirilen Vali Mustafa Çiftçi, Sinop'un Türkeli ilçesinin doða harikasý olduðunu söyledi. Sinop'ta bulunduðu 15 günden bu yana oradaki izlenimlerini sosyal medyadan paylaþan Vali Çiftçi bu kez de ilçenin güzelliklerini keþfetmeye baþladýðýný söyledi. Vali Çiftçi sosyal medyadan yaptýðý paylaþýmda þu ifadelere yer verdi: Sinop'a 100 kilometre uzaklýkta yer alan Türkeli Ýlçesi tam bir tabiat harikasý. Kilometrelerce uzanan tertemiz Karadeniz sahili, yemyeþil ormanlarý, bozulmamýþ doðasý ve bol su kaynaklarýyla güzel ve dingin bir coðrafyaya sahip ilçe insana gerçekten huzur veriyor. Yoðun çalýþma ortamýndan sonra fýrsat buldukça ilçenin güzelliklerini keþfetmeye baþladým. Diyebilirim ki cennet vatanýn her bir köþesi ayrý güzel. (Mahmut Emin Söylemez) Vali Mustafa Çiftçi

4 4 KAVUNCU: KOMÞULUK iliþkilerimýz SÜRECEK Mehmet Tahtasýz Tahtasýz'dan Aþgýn'a mesleki yeterlilik sorularý CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Çorum Belediyesi tarafýndan baþlatýlan mesleki yeterlilik kurslarý hakkýnda Çorum Belediyesi Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a bir dizi soru yöneltti. Çorum Belediyesi Kariyer ve iþ Halil Ýbrahim Aþgýn Merkezi (ÇOK-ÝÞ) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) iþbirliðinde gerçekleþecek mesleki yeterlilik belgesi programý hakkýnda CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Çorum Belediyesi Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a üç soru sordu. Tahtasýz'ýn Aþgýn'a sorduðu sorular þunlar: Çorum Belediyesi ÇOKÝÞ birimi tarafýndan düzenlenen bir törenle Mesleki Yeterlilik Belgesi tanýtýmý yapýlmýþtýr. Bu belgeler hangi meslek gruplarý için verilecek? Mesleki Yeterlilik Belgesi hangi firma tarafýndan verilecek? Çorum'da meslek gruplarý için Mesleki Yeterlilik Belgesi verecek kurum ve kuruluþlar var mýdýr? Çorum'da bunun araþtýrmasý yapýlmýþ mýdýr? (Mehmet Halim Coþkun) "AK Parti, sessiz kalarak Daþtan'ý onaylýyor" Türkiye Deðiþim Partisi Ýl Baþkaný Engin Erenler, AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ercan Daþdan'ýn muhtarlara yönelik sözlerini kýnadýðýný belirterek, parti yönetiminin bu duruma sessiz kalmasýný da yadýrgadý. TDP Ýl Baþkaný Engin Erenler muhtarlarýn halk ile bürokrasi arasýndaki köprüler olduðunu ve Ak Parti Genel Baþkaný ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn muhtarlarýn deðerini çok geç anlarken, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ercan Daþdan'ýn ise muhtarlara yönelik bel altý hakaretlerinin, mensubu olduðu partinin il baþkanlýðý düzeyinde bu deðerin yeteri kadar idrak edilemediðinin bir göstergesi olduðunu dile getirdi. Muhtarlarýn devletin temsilcileri olduðunu ve halk tarafýndan seçilen saygýn kiþiler olduðunu kaydeden Türkiye Deðiþim Partisi Ýl Baþkaný Engin Erenler Engin Erenler, bulunduklarý bölgelerde halký temsil eden muhtarlara yönelik hakaretlerinden dolayý AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ercan Daþdan'ý kýnadýðýný ifade etti. Siyasi partilerin yönetimlerinin, insanlarýn örnek alacaðý kiþilerden oluþmasý gerektiðini söyleyen Erenler, AK Parti Ýl Yönetiminin bu üzücü olay karþýsýnda sessiz kalmasýnýn da yapýlaný onaylar nitelikte olduðunu vurguladý. (Mahmut Emin Söylemez) AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadað Parlamentolar arasý Dostluk Grubu Baþkaný Erol Kavuncu "Türkiye'nin tecrübesi ve desteði ile Bosna Hersek ve Karadað'da istikrarýn devamý, barýþ ve huzurun hâkim olmasý, müreffeh bir Balkanlar için iyi komþuluk iliþkilerimiz ve bölgesel iþbirliðine yaptýðýmýz katkýlar Sayýn Cumhurbaþkanýmýz liderliðinde artarak devam edecektir" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadað Parlamentolar arasý Dostluk Grubu Baþkaný Erol Kavuncu, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Bosna Hersek ve Karadað ziyaretlerine iliþkin açýklamalarda bulundu. "TARÝHÝ ANLARA ÞAHÝTLÝK ETTÝK" Ülkeler arasýndaki iyi iliþkilerin daha üst düzeye çýkarýlmasý için istiþarelerin yapýldýðý tarihi anlara þahitlik ettiklerini ifade eden Kavuncu, "Cumhurbaþkanýmýz, Bosna Hersek baþkenti Saraybosna da Baþkanlýk Konseyi üyeleriyle baþ baþa görüþmeler gerçekleþtirdi. Diplomatik görüþmelerin yaný sýra Cumhurbaþkanýmýz liderliðindeki heyetimiz gönül coðrafyamýzda farklý temas ve ziyaretlerde bulundu. Bosna Hersek Saraybosna'da Aliya Ýzzet Begoviç'in Kovaçi Þehitliði'nde bulunan kabri ziyaret edildi. Restorasyonu tamamlanan Saraybosna'daki tarihi Baþçarþý Camii'nin resmi açýlýþý Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan gerçekleþtirildi. Görüþmelerin ikinci gününde, bizimde Türkiye Karadað Parlamentolar arasý Dostluk Grubu Baþkaný olduðumuz Ka- Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve parti yöneticileri, Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Çorum ziyareti sýrasýnda gerekli güvenlik tedbirlerini alarak herhangi bir olumsuzluða meydan vermeden ziyaretin huzur ve sükunet ortamýnda gerçekleþmesini saðlayan Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e teþekkür ziyaretinde bulundu. Tahtasýz, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser nezdinde tüm birim amirlerine ve polis memurlarýna teþekkür etti. Teþekkür ziyaretine; Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ile birlikte Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, parti yöneticileri; Duran Arslan, Ali Bükücü ve Burhan Erdem de katýldý. (Mahmut Emin Söylemez) radað da, Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, mevkidaþý Karadað Cumhurbaþkaný ile baþ baþa bir görüþme gerçekleþtirdikten sonra Karadað meclis baþkanýný ve baþbakaný beraberlerindeki heyetle ayrý ayrý kabul etti" dedi. "ULUSLARARASI GELÝÞMELERLE ÝLGÝLÝ DEÐERLENDÝRME VE ÝSTÝÞARELERDE BULUNULDU" Görüþmede, ekonomik ve ticari faaliyetlerin deðerlendirildiðini belirten Kavuncu, þunlarý kaydetti: "Bizim de dahil olduðumuz heyetler arasý görüþmelerde; tarihi, kültürel ve beþeri baðlarýmýz olan kardeþ ülkelerle iyi iliþkilerimiz, geniþ alana yayýlan ekonomik ve ticari faaliyetlerimiz deðerlendirildi. Mevcut ortak projelerdeki son durum görüþülerek baþta yatýrým alanlarý hususlarýndaki iþbirliðimiz kapsamýnda önemli kararlar alýndý. Balkanlar ve global düzeyde dünyada meydana gelen uluslararasý geliþmelerle ilgili olarak deðerlendirme ve istiþarelerde bulunuldu. Karadað Tuzi þehrinde bulunan Sultan Fatih döneminde inþa edilen Nizam Camii, Osmanlý þehitliði ve Fatih Mehmet Medresesi ziyaret edildi. Karadaðýn baþkenti Erol Kavuncu Potgoritsa caddelerinin Türkiye ve Karadað bayraklarý ile donatýldýðý, halkýn büyük bir sevgiyle karþýladýklarý, dost, kardeþ, müttefik Karadað'a Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn gerçekleþtirdikleri bu ilk ziyaretleriyle iyi durumdaki iliþkilerimiz, her alanda çok daha üst seviyelere taþýnarak daha da güçlenecektir." "KOMÞULUK ÝLÝÞKÝLERÝMÝZ, CUMHURBAÞKANIMIZ LÝDERLÝÐÝNDE DEVAM EDECEKTÝR" Kavuncu "Ülkelerimizin güçlü dostluðu bölgesel meselelerin çözümünde büyük bir potansiyeli de beraberinde getirmektedir. Türkiye'nin tecrübesi ve desteði ile Bosna Hersek ve Karadað'da istikrarýn devamý, barýþ ve huzurun hâkim olmasý, müreffeh bir Balkanlar için iyi komþuluk iliþkilerimiz ve bölgesel iþbirliðine yaptýðýmýz katkýlar Sayýn Cumhurbaþkanýmýz liderliðinde artarak devam edecektir. Bosna Hersek ve Karadað'da yapýlan görüþmeler ve Cumhurbaþkanýmýzýn bölge halký tarafýndan yakinen þahitlik ettiðimiz, sevgi seli ile karþýlanmasý ve kucaklaþmasý, Balkanlar ile kurduðumuz güçlü baðlarýn niþanesi ve Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadýðýnýn en bariz göstergesidir. Ortak tarih ve kültürü paylaþtýðýmýz kardeþlerimizin Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ý heyetimizi büyük bir coþkuyla karþýlayarak göstermiþ olduklarý sevgi ve ilgiden dolayý þükranlarýmý sunuyorum. Görüþmelerin ve alýnan kararlarýn ülkelerimize ve halklarýna hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" ifadesini kullandý. (ÝHA) CHP'den emniyete teþekkür ziyareti CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz, STK'lerle istiþare yaptý CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz sivil toplum kuruluþlarýna yönelik ziyaretlerine devam etti. Beraberinde Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz ve parti yöneticileri ile birlikte sendikalarý, tarým ve hayvancýlýða yönelik birlikleri, kooperatifleri ve bazý sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret eden Tahtasýz yaþanan sorunlar ve talepler hakkýnda bilgi alarak, sorunlarýn çözümü konusunda görüþ alýþveriþinde bulundu. Tahtasýz ve beraberindekiler; Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim- Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Memur-Sen'e baðlý Diyanet-Sen Yöneticileri, Eðitim-Bir-Sen Þube Baþkaný Tekin Çýnar, Eðitim-Sen Þube Baþkaný Ali Ekber Beyaz, Eðitim-Ýþ Þube Baþkaný Selim Bozkurt, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, Karadeniz Yaðlý Tohumlar Birliði, Damýzlýk Manda Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þaban Sarýca, Damýzlýk Koyun- Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Birol Alanbay, Ýmam Hatipliler Derneði (ÇORÝMDER) Baþkaný Ayhan Boyraz ile bazý sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etti. Tahtasýz ve beraberindekiler sektörlerin sorun ve talepleri hakkýnda bilgi alarak, sorunlar genel merkeze ileteceklerini ve takipçisi olacaklarýný açýkladý. (Furkan Kalkan)

5 5 Osmancýk ta zafer coþkusu Oðuzhan Kaya "Küllerinden doðuþun zaferi" AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Kaya; bu zaferin tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doðuþunun, uçurumun kenarýndan dönerek kendisine yeni bir yol çiziþinin ifadesi olduðunu vurguladý. Milletvekili Kaya "30 Aðustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Baþkomutanlýðýndaki ordularýmýzla kazandýðýmýz, Kurtuluþ Savaþýmýzýn en büyük zaferinin 99. yýl dönümüdür. Ülkemizin birlik ve bütünlüðüne kast etmek isteyen güçler daima devletimizi bütün azamet ve kudretiyle karþýlarýnda bulacaktýr. 30 Aðustos bir milletin el ele vererek vatanýný, namusunu, þerefini düþman iþgalinden kurtardýðý bir gündür. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doðuþunun, uçurumun kenarýndan dönerek kendisine yeni bir yol çiziþinin ifadesidir. 30 Aðustos Zafer Bayramý, ayný zamanda son devletimiz olan Cumhuriyetimizin de müjdecisidir. 30 Aðustos Zaferi, tarihi boyunca karþýlaþtýðý tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, kardeþlik ruhuyla, inanç ve kararlýlýkla aþan aziz milletimizin gücünün ortaya koyulmasý bakýmýndan da büyük anlam ifade etmektedir. Aziz milletimiz, imkânsýzlýklar içinde bulunsa da, milli ve manevi deðerlerini canýný ortaya koyarak korumasýný bilmiþ, inandýðý yoldan asla dönmemiþ, varlýðýna kastedilmesine asla izin vermemiþtir. Milletimizin ayný kararlýlýðý sergilemeye devam etmesi sayesinde bizler, artýk her türlü vesayet zincirini kýrmýþ olan, yarýnlarýndan kaygý duymayan bir ülkede yaþamanýn gururu içindeyiz. Bu inançla Türk Silahlý Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarýnýn ve hemþehrilerimiz olmak üzere bütün vatandaþlarýmýzýn 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðinde bu zaferi bize armaðan eden Ýstiklal mücadelemizin yiðit kahramanlarý ile bütün þehit ve gazilerimizi þükranla anýyorum" dedi. (Furkan Kalkan) Osmancýk'ta, 30 Aðustos Zafer Bayramý törenle kutlandý. Törene Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Baþsavcýsý Yunus Dönmez, Ýlçe Emniyet Müdürü Vekili Durhasan Güngör, Jandarma Komutaný Vekili Yakup Kara, protokol üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkan ve temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Atatürk Anýtýna Kaymakamlýk çelenginin sunulmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunularak, Ýstiklal Marþý okundu. Törenin ardýndan þehitlik ziyaret edilerek þehitler için Kur'an okundu, dua edildi. Ayrýca Kaymakamlýk makamýnda 30 Aðustos Zafer Bayramý münasebeti ile kutlamalar kabul edildi. (Mehmet Halim Coþkun) SUNGURLU'DA BÜYÜK ZAFERiN 99. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI Sungurlu'da 30 Aðustos Zafer Bayramý düzenlenen tören ile kutlandý. Kaymakamlýk ve belediye baþkanlýðýnýn çelenklerinin Atatürk Anýtýna sunulmasýyla baþlayan tören, saygý duruþu ve Ýstiklal marþýnýn okunmasýyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuþmanýn ardýndan Atatürk Meydanýnda ki tören sona erdi. Çelenk sunma programýna Kaymakam Fatih Görmüþ, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Seyfi Keyvanoðlu, oda Baþkanlarý, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaþlar katýldý. Çelenk sunma programýnýn ardýndan kaymakamlýk makamýnda Sungurlu Kaymakamý Fatih Görmüþ, 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý çerçevesince tebrikleri kabul etti. (ÝHA) Kargý'da 30 Aðustos törenle kutlandý Orhan Vargeloðlu "30 aðustos onur ve gurur günüdür" Deva Partisi Çorum Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu "Türk milletinin fedakârlýklarla kazandýðý istiklâl mücadelesini bütün dünyaya duyurduðu ve sonucunu zaferle taçlandýrdýðý 30 Aðustos tarihi, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin þanlý tarihinde önemli bir yere sahiptir, 30 Aðustos Türk milleti için onur ve gurur günüdür" dedi. Deva Partisi Çorum Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu 30 Aðustos Zaferinin yýldönümü nedeniyle yayýnladýðý mesajda þu ifadelere yer verdi: Aziz Milletimizin yeniden doðuþunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferin 99. yýldönümünü kutlamanýn heyecaný ve sevinci içindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðinde 26 Aðustosta baþlayan ve 30 Aðustos 1922 de eþsiz bir zaferle sonuçlanan Baþkomutanlýk Meydan Savaþý ile Türk Milleti Hürriyet ve Baðýmsýzlýk içinde yaþama onuruna kavuþmuþtur. 30 Aðustos Zaferi, savaþ meydanlarýnda kazanýlan askeri zaferin ötesinde, Tarihi þanlý zaferlerle dolu Milletimizin baðýmsýzlýðýndan asla taviz vermeyeceðini gösteren ve kurtuluþ mücadelesi veren diðer uluslara örnek olan bir zafer olmuþtur. Milletimiz, her aþamasý eþsiz vatanseverlik ve kahramanlýk destanlarýyla dolu mücadelemiz sonucunda kazandýðýmýz baðýmsýzlýðýný her zaman koruyacaktýr. Ülkemizin birliði ve ulusumuzun baðýmsýzlýðý uðruna verilen mücadelenin kazanýldýðý bu anlamlý zaferin 99. yýldönümünde, baþta Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýný, kanlarý ile bu topraklarý vatan yapan Aziz Þehitlerimizi ve Gazilerimizi, rahmet, minnet ve þükranla anýyorum. Bu duygularla aziz milletimizin 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutlar, sevgi ve saygýlarýmý sunarým. (Abdulkadir Söylemez) Milli Mücadele'nin kaderini deðiþtiren büyük zaferin 99. yýlý, Kargý'da da törenle kutlandý. Kaymakamlýk ve belediye baþkanlýðýna ait çelenklerin Atatürk anýtýna sunulmasý, saygý duruþu ve istiklal marþýnýn okunmasýnýn ardýndan günün anlam ve önemini belirten konuþma J. Asb. Çvþ. Lütfiye Dudar tarafýndan yapýldý. J. Asb. Çvþ. Lütfiye Dudar "Bu zafer ülkemizi parçalamak hatta yok etmek isteyen güçler tarafýndan yýllar boyu sinsice hazýrlanan planlarýn, o gün için sonuncusu olan Sevr paçavrasýnýn yýrtýlýp atýldýðý, yeni Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atýldýðý tarihi bir zaferdir" dedi. Kargý Kaymakamlýðý'nda düzenlenen kutlama törenine, Kaymakamý Abdulhamid Uyar, Ýlçe Jandarma Komutaný J. Teð. Yunus Emre Yýlmaz, Belediye Baþkaný Zeki Þen, Cumhuriyet Savcýsý Ceyda Öznur Gürel, Ýlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yard. Ömer Alay, Ýlçe Müftüsü Mahmut Uluþahan, Milli Eðitim Müdürü Ahmet Genç, siyasi parti temsilcileri, gaziler, kurum ve okul müdürleri, öðretmenler ile emniyet ve askeri personeller katýldý. Konuþmanýn ardýndan anma töreni sona erdi. (ÝHA) "Türk milletinin birliðini hiçbir güç bozamayacak" Faruk Cýdýk Saadet Partisi Çorum Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 99. yýldönümü nedeniyle bir açýklama yaptý. Cýdýk "Milletimiz, her karýþ topraðý ecdadýmýzýn kanlarýyla sulanmýþ bu cennet vatana sonsuza kadar sahip çýkacak ve bizi büyük millet yapan milli mücadele ruhunu her daim koruyarak birlik ve beraberlik içerisinde birbirine daha sýký kenetlenecektir" dedi. Faruk Cýdýk'ýn mesajý þu þekilde: Anadolu'nun baðýmsýzlýðýnýn tüm dünyaya ilan edildiði, tarihimizin eþsiz zaferlerinden birisi olan 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn yine bir yýldönümündeyiz. Tarih boyunca, "Ya istiklal ya ölüm" inancýný tüm dünyaya gösteren aziz milletimiz, vatanýn bölünmez bütünlüðüne kast eden emperyalist düþmanlara karþý dimdik ayakta durmuþtur. Milletimiz, her karýþ topraðý ecdadýmýzýn kanlarýyla sulanmýþ bu cennet vatana sonsuza kadar sahip çýkacak ve bizi büyük millet yapan milli mücadele ruhunu her daim koruyarak birlik ve beraberlik içerisinde birbirine daha sýký kenetlenecektir. Milli Görüþ hareketimizin efsane ismi merhum liderimiz Prf. Dr. Necmettin Erbakan hocamýzýn þu veciz sözü atalarýmýzýn göstermiþ olduðu þanlý zaferlerin bir niþanesidir: Herhangi bir kimse, Malazgirt'te inanýþýnýn þahlanýþýný yaþamadan, Kosova'da, Niðbolu'da bir kýlýç olup parlamadan, Ulubatlý Hasan olup Ýstanbul'u fethetmeden, Sultan Fatih olup atýný denize sürmeden, Kanuni olup þanlý ordularýyla Avrupa'nýn içlerine yürümeden, Seyit Onbaþý olup 250 kiloluk mermiyi "Ya Allah!" deyip namluya sürmeden, Sakarya'nýn siperlerine girmeden ve Kýbrýs'ta düþman tahkimatýnýn arasýndan geçmeden Milli Görüþ'ün ne olduðunu anlayamaz. Bu duygu ve düþüncelerle Büyük Taarruzun ardýndan kazandýðýmýz þanlý zaferimizin onuru ve gururu içinde tüm Türk Silahlý Kuvvetlerimizin ve milletimizin 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutluyorum. (Bahattin Sümüþ)

6 6 TEKNOFEST E KATILACAKLAR Abdullah Kodek "Altýn harfler ile yazýlan eþsiz zafer" Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek "Bu zafer Türk milletinin baðýmsýzlýk uðruna ortaya koyduðu azim ve kararlýlýðýný tüm dünyaya bir kez daha göstermiþtir" dedi. 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeni ile ilgili bir açýklama yapan Kodek "Aziz Milletimizin baðýmsýzlýk yolunda gösterdiði azim ve kararlýlýðýn dünyaya ilan edildiði büyük zaferin 99. yýl dönümünü bütün bir millet olarak kutlamanýn mutluluk ve heyecanýný yaþýyoruz" dedi. Kodek açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðinde, 26 Aðustos'ta baþlayan ve 30 Aðustos 1922'de tarihe altýn harflerle yazýlan bu eþsiz zafer, Türk milletinin baðýmsýzlýk uðruna ortaya koyduðu azim ve kararlýlýðýný tüm dünyaya bir kez daha göstermiþtir. Zor þartlarda Anadolu'nun bir Türk yurdu olduðunu tüm dünyaya bir kez daha gösteren, baþta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere bu uðurda canlarýný hiç düþünmeden feda eden aziz þehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve þükranla anýyorum. Yüce milletimizin 30 Aðustos Zafer Bayramýný en içten duygularýmla kutluyorum. (Abdulkadir Söylemez) HACI BEKTAÞ'TA AÞURE BULUÞMASI Muharrem Ayý dolayýsýyla Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneði tarafýndan Aþure Günü etkinliði düzenlendi. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirilen Aþure Gününde birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. Imsak Gunes Ögle Ýkindi Akþam Yatsý Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Ömer Faruk SÖYLEMEZ Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý: Ali Ceylani KOLAÇ 04:30 05:59 12:46 16:26 19:22 20:46 TARiHTE BUGÜN BUGÜN Ankaragücü Spor Klübü kuruldu Türkiye'de vilayet ve þehremanetinin birleþtirilmesine karar verildi. Valiler, ayný zamanda belediye baþkaný oldu Ýzmir'de Akdeniz Oyunlarý'nýn yapýlacaðý Halkapýnar spor tesisleri inþaat sýrasýnda yandý Türkiye ile Gürcistan arasýnda Sarp Sýnýr Kapýsý açýldý. YIL: 5 / SAYI: 1839 Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan AYKANAT kep: Baský: HAMDÝOÐULLARI BASIN YAYIN A.Þ. Zübeyde Haným Mah. Elif Sok No: 7/ Altýndað / Ankara Tel: wwww.gazetebaski.com Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum Tel&Fax: web: e-posta: Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým Adres: Osmancýk Cad. Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46 ÇORUM Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun) Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý Kongre Ýlanlarý Tüzük Ýlanlarý (maktu) Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm) Tam sayfa reklam Yarým sayfa reklam Çeyrek sayfa reklam ABONE FÝYATLARI 6 TL 100 TL 30 TL 120 TL 500 TL 300 TL TL 600 TL 350 TL Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL Çorum Atatürk Anadolu öðrencilerinden oluþturulan PAR- TUS takýmý, araç yarýþmasýnda yer almak için aracý yarýþmaya hazýr hale getirdi. Ömer Faruk Döngel, Ali Tuna Süt, Kazým Eren Emekli, Alperen Burak Karataþ, Mustafa Beyaz ve Sefa Sarýgül'ün oluþturduðu öðrenci grubuna danýþman olarak da öðretmen Mehmet Ökmen katkýda bulundu. Çorum Belediyesi'nin desteðinde yapýlan araç 1-5 Eylül tarihlerinde Ýzmir Körfezi Pisti'nde yapýlacak yarýþmaya katýlacak. Yarýþma için hazýrlanan Partus'un teknik özellikleri ise þöyle: Dört teker, iki adet 2000 Wattlýk motor, arka freni kampana, ön Toplumun tüm renklerinden ve çeþitli siyasi partilerden katýlýmýn olduðu etkinlik sýrasýnda semah gösterisi de yapýldý. Aþure Günü etkinliði, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þube Baþkaný Nurettin Aksoy'un konuþmasý ile baþladý. Deyiþleriyle Zeynep Karababa'nýn anlam kazandýrdýðý etkinlikte yerel sanatçýlarýn programý da yer aldý. Aþure duasý ise Dede Þahin Polat ve vakýf yöneticileri tarafýndan yapýldý. Vakýf semah ekibinin sunumunun ardýndan etkinlik davetlilere aþure ve lokma ikramý ile son buldu. (Bahattin Sümüþ) fren disk, altý adet akü, amortisör sistemi, farlar, stop lambalarý v.s. 17 inch jantlar, emniyet kemeri, roll bar, roll case sistemi, km hýza yedi saniyede çýkacak güçte. (Haber Merkezi) Öztürk: Hürriyetimizden ödün vermeyeceðimiz gösterdik Ali Osman Öztürk Hitit Üniversitesi (HÝTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk "30 Aðustos sömürgeci güçlerin karþýlaþtýklarý en aðýr yenilgi olarak tarihe geçmiþtir" dedi. Zafer Bayramý nedeni ile bir açýklama yapan Öztürk açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Türk tarihinin kývanç dolu dönüm noktalarýndan biri olan 30 Aðustos Zaferi'nin 99. yýldönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Ecdadýmýzýn Dumlupýnar'da kazandýðý bu büyük zafer, sömürgeci güçlerin karþýlaþtýklarý en aðýr yenilgi olarak tarihe geçmiþtir. Türk Milletinin kendisine dayatýlan haritaya karþý kahramanlýklarla dolu büyük mücadele ortaya koyarak kazandýðý 30 Aðustos Zaferi ile baðýmsýzlýk ve hürriyetimizden ödün verilmeyeceði tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiþ, Anadolu'muz, ilelebet bir Türk yurdu olarak tescillenmiþtir. Bu vesileyle; 30 Aðustos Zafer Bayramýmýzý en içten dileklerimle kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve bayrak uðruna þehadet þerbeti içen þehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilik mertebesiyle þereflenmiþ gazilerimize en kalbi minnet ve þükranlarýmý arz ederim. (Mehmet Halim Coþkun) KARACÝÐER'ÝN YENÝLENMESÝNE ENGÝNAR KARACÝÐER'DEKÝ SORUNLARIN BELÝRTÝLERÝ Karaciðer omurgalý ve bazý diðer hayvanlar için hayati bir organdýr. Kýrmýzý kan hücrelerinin üretiminde, plazma ve protein sentezi, glikojen depolanmasýnda, hormon üretimi olmak üzere vücudumuzda bir çok alanda iþlevi vardýr karaciðerin. Vücutta kaþýntý, sararmalar, ciltte kýrmýzý lekeler, özellikle sýkça görülen karýn þiþmeleri, ayak tabanlarýnda anormal sýcaklýk artýþlarý, erkeklerde memelerde oluþan büyümeler önemsenmesi gereken karaciðere baðlý hastalýklarýn belirtilerindendir. Bu gibi durumlarda bir doktora baþvurup bu sýkýntýnýn kaynaðýnýn araþtýrýlmasý gerekmektedir. KARACÝÐER'ÝN YENÝLENMESÝNDE ENGÝNAR Karaciðer ile ilgili yapýlan araþtýrmalarda kendini 6 ay gibi kýsa bir sürede yenilemesiyle kendini en hýzlý yenileyen ve temizleyen organýmýzdýr. Yukarýda belirttiðimiz belirtiler dýþýnda Karaciðerde oluþan yaðlanmalar belirtilerini uzun süre göstermeyerek kendini yýllarca gizli tutabilir. Karaciðer'de meydana gelebilecek sorunlar dýþýnda karaciðerimizi koruyabiliriz. Enginar papatya giller familyasýndan olup 16. yüzyýlda Avrupa kýtasýnda soylu bir bitki olarak kabul edilen kral ve zenginlerin sofralarýný süsleyen neyse ki günümüzde zengin olmamýzý gerektirmeyen pazarlarda kolaylýkla bulabileceðimiz karaciðer dostu bir bitkidir. Enginar yapraklarý kandaki kolesterol düzeyini belirleyen ana enzimin üretimini baskýlar. Kandaki kolesterol normal düzeylere geldiði zaman kolesterolü süzmekle görevli karaciðerin yükünü hafifletir. Enginar yapraklarý safra akýþýný uyararak karaciðerdeki toksinlerin temizlenmesine yardýmcý olur. ENGÝNAR NASIL HAZIRLANMALI? Saðlýk bakýmýndan Enginar tüketeceksek gövdesinden önce yapraklarýný tüketeceðiz. Peki, enginarý nasýl piþirmeliyiz? Bütün olarak aldýðýnýz Enginarýn yapraklarýný, sivri uçlarýný, sapýný bir makas yardýmýyla temizleyin. Eskimiþ çürümüþ yapraklarý kullanmayýn. Enginarý bütün bir þekilde tencereye yerleþtirin ve bir tuz ekleyerek dk ortalama ateþte piþirin fakat tencerenin kapaðý kapatmayýn hava almayan enginarýn rengi kahverengiye döner bununda olmasýný istemeyiz. Haþlanan Enginarý süzerek yapraklarýný ayýklamaya gelir iyi haþlanmýþ olan yapraklar kolay bir þekilde ayýklanacaktýr. En küçük yapraklar dahil ayýklanarak yoðurtla güzel bir tat elde edilip tüketebilirsiniz. FESLEÐEN NEDÝR VE ETKÝLERÝ... Sinir sistemi ve hormonlar üzerinde dengeleyici bir etkisi vardýr. Bir fesleðen çayý, kan þekeri düzeyleri ve kan basýncýný düþürmek için iyidir. Ayrýca hazýmsýzlýk, grip, böbrek ve mesane rahatsýzlýklarý olmak üzere baþ aðrýsý, migren, þiþkinlik, bulantý, kusma, kabýzlýk, soðuk algýnlýðý, öksürük ve ateþ gibi rahatsýzlýklara karþý oldukça etkilidir. Bu analjezik ve anti inflamatuar olduðu gibi akciðer sorunlarýný, zor idrar yapma, hafýza problemleri, burun týkanýklýðý, saman nezlesi, artrit, romatizma ve eklem aðrýsý, kramplar, sinir koþullarý, týkanýklýk, besin emilimi, karýn þiþliði temizlemek ve rahatlamamýzý saðlamaktadýr. Sinir dokularýnýn güçlenmesini saðlar, beyin de bulunan hacimsel sinirlerden ve depresyondan meydana gelen sýkýlmalar dan kurtarýr.vücuttaki yað birikimini önler. (özellikle menopoz sonrasý kadýnlarda) deri hastalýklarýna, kanser aþamalarýna ve baðýþýklýk sistemine karþý önlem almamýzda büyük yardýmcýmýzdýr. Dýþarýdan seyreltilmiþ uçucu yað akne, ürtiker, böcek ýsýrmalarý ve deri enfeksiyonlarý için yararlý olabilir. Basil ürtiker tedavisi için doðal bir anti histaminik olarak çalýþabilir. Fesleðen bitkisinden bir çift dal ýsýtýn ve kovan için hafifçe uygulayýn bazý buhar altýnda býrakýr. Basilkovan neden olan yabancý madde bu mücadele olmasý gereken bir þey olmadýðýný vücut güvence yardýmcý olabilir. Not: Uçucu yað Hamile veya emziren anneler için uygun deðildir.

7 7 Ulukavak'ta teþkilat toplantýsý yapýldý AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve Milletvekili Oðuzhan Kaya, Ulukavak Mahallesi'nde vatandaþlar ile bir araya geldi. AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý haftalýk olaðan mahalle toplantýlarý için Ulukavak'ta idi. Ahlatcý yapýlan toplantýda teþkilata fedakâr çalýþmalarý için teþekkür etti. Ahlatcý sosyal medyadan yaptýðý açýklamasýnda "Milletvekilimiz Sayýn Oðuzhan Kaya, Ýl Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Emre Turan, Merkez Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Erhan Akar, Ulukavak Mahallesi Baþkanýmýz Sayýn Salih Coþkun ve Ulukavak Mahalle Teþkilatýmýz ile haftalýk olaðan mahalle toplantýmýzý gerçekleþtirdik. Teþkilatýmýzýn fedakâr mensuplarýna gayretli çalýþmalarý için teþekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi. (Mahmut Emin Söylemez) SUNGURLU'DA çocuklar unutulmadý Sungurlu'da 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarýnda çocuklar da unutulmadý. Sungurlu'da 30 Aðustos Zafer Bayramý büyük bir coþku ile kutlanýrken, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sakine Sarýyüce, çocuklara Türk bayraðý, balon ve þeker ikram ederek sevindirdi. Cadde, sokak ve parklarda bulunan çocuklarý ziyaret eden Sarýyüce "Geleceðimizin teminatý evlatlarýmýza, Þanlý Türk Bayraðý, balon ve þeker ikramýnda bulunarak milli bayramlarýmýzýn ruhunu hissettirmenin mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. (Mahmut Emin Söylemez) Kazýklýkaya'da aþure ve birlik kurbaný Çorum Merkez Kazýklýkaya köyünde Muharrem ayý nedeniyle aþure günü ve birlik kurbaný etkinliði düzenlendi. Muhtar Veysal Paçacý'nýn organizesi ile Kazýklýkaya Köyü Cemevi'nde düzenlenen etkinliðe yoðun katýlým oldu. Huzurlu, bereketli, saðlýklý, afetlerden ve kötü durumlardan uzak; aydýnlýk dolu günler geçirilmesi dileðiyle kurban kesilirken ayrýca Kerbela þehitleri anýsýna da aþure hazýrlandý. (Bahattin Sümüþ) Ýsbir'in pehlivaný þampiyon oldu Ýskilip'te yapýlan güreþ müsabakalarýnda elde etti. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir adýna Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir "Ýskilip Belediye Baþkanlýðýmýz çok güzel bir festi- güreþen Ömer Faruk Kalender baþpehlivan oldu. Ýskilip Belediye Baþkanlýðýnca organize val organize edilmiþ. Ýskilip halký ve çevre bölgelerden gelen misafirler dolu dolu bir festival edilen 2. Geleneksel Dolma, Turþu ve Çilek Festivali Aðustos tarihlerinde Ýskilip'te gerçekleþtirildi. baþta Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük olmak yaþadý. Festivalin gerçekleþmesini saðlayan Festivalin 3. gününde ilçenin Dutluk Çayýrý üzere emeði geçen herkese teþekkür ediyor, bölgesinde karakucak güreþleri yapýldý. karakucak güreþlerinde ter döken yiðit pehlivanlarýmýzý ve adýmýza güreþerek birinciliði el- Güreþlere çok sayýda sporcu ve davetli katýldý. Baþpehlivanlýk final müsabakasýnda Fatih de eden, her daim sporculuðu ve efendiliði ile Kanbur ile mücadele eden Ortaköy Belediye bizleri gururlandýran Baþpehlivanýmýz Ömer Baþkaný Taner Ýsbir adýna güreþen Ömer Faruk Kalender rakibini yenerek baþpehlivanlýðý kan Faruk Kalender'i tebrik ediyorum" dedi. (Fur- Kalkan) Oðuzlar'da altyapý çalýþmalarý Oðuzlar Belediyesi ilçenin içme suyu alt yapýsýný yenilenme çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýlçe halkýnýn saðlýklý içme suyu alt yapýsýna kavuþmasý için eskiyen su þebekeleri yenileniyor. Gölbaþý Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yürütülen yenileme çalýþmalarý ile ilgili bilgi veren Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "Uzun yýllardýr yenilenmeyen içme suyu þebekelerimizi yenileyerek ilçe halkýmýzýn daha saðlýklý içme suyuna eriþmesi için çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Belediye personellerimiz tarafýndan Gölbaþý Mahallemizde Atatürk Caddesi'nde yürütülen çalýþmalar ilçe halkýmýza hayýrlý olsun" dedi. (Furkan Kalkan) Bülent Serttaþ konseri ertelendi Sungurlu Belediyesi tarafýndan 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý kapsamýnda Kent Park'ta gerçekleþtirilecek olan Bülent Serttaþ konserinin ileri bir tarihe ertelendiði açýklandý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner tarafýndan yapýlan açýklamada konserin Bülent Serttaþ'ýn ani rahatsýzlýðý nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kalýndýðý ifade edildi. Þahiner "Tüm halkýmýza anlayýþý için teþekkür eder 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkusunu yine bu akþam yapacaðýmýz "Zafer Yürüyüþü" ile hep birlikte paylaþmak üzere saat 20'de eski dispanser binasý önünde buluþmaya davet ediyoruz" dedi. (Furkan Kalkan) Baþkan Aylar'ýn oðlu evlendi Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar'ýn oðlu Burak Aylar, Nurþen Maden ile hayatýný birleþtirdi. Gülbeyaz ve Hayati Maden'in kýzlarý Nurþen ile Veli - Mebruke Aylar çiftinin oðullarý Burak evlendi. Genç çiftin düðün törenleri Yýldýzpark Düðün Salonu'nda çok sayýda davetlinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Düðüne; kaymakamlar, belediye baþkanlarý, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yöneticileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. (Furkan Kalkan)

8 BUGÜN ÇORUM HAVA TAHMiNi GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE / 75 Kuruþ DAMLA (TEL: ) G.BEY MH. 1. MÝLLET SOK. ESKÝ SSK POLÝK. YANI NO: 28 KOÇAK (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MH. M.AKÝF ERSOY CD. NO: 41/A VOLKAN (TEL: ) HÜRRÝYET MEYDANI NO: 6 SAAT KULESÝ YANI Kadeþ Meydanýnda 30 Aðustos coþkusu 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 99. yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü HABERÝ nedeniyle Atatürk ÝZLEMEK Anýtý'nda düzenlenen çelenk sunma ÝÇÝN KODU OKUTUN töreninin ardýndan Çorum Valiliði makamýnda tebrikat töreni düzenlendi. Vali Vekili Recep Yüksel, Garnizon Komutaný Personel Kýdemli Albay Ferhan Iþýk, Çorum Belediye Baþkan Vekili Lemzi Çöplü, Valilik makamýnda kutlamalarý kabul etti. Valilik makamýndaki kutlama programýnýn ardýndan Kadeþ Barýþ Meydaný ve Gazi Caddesi üzerinde geçit töreni yapýldý. 30 Aðustos Zafer Bayramý, tüm yurtta olduðu gibi Çorum'da da çeþitli törenlerle kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda Atatürk Anýtý'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumundan sonra Valilik makamýnda tebriklerin kabulünün ardýndan Kadeþ Barýþ Meydaný'nda kutlama etkinlikleri yapýldý. Törende, dereceye giren sporculara ödülleri verilirken, halk oyunlarý gösteri törene renk kattý. Günün anlam ve önemini belirten konuþma Garnizon Komutanlýðý Adýna Personel Kýdemli Yüzbaþý Uður Özcan tarafýndan yapýldý. Personel Kýdemli Yüzbaþý Uður Özcan, "Türk milleti tarih sahnesinde var olduðundan beri onu yok etmek isteyen maðlup etmek isteyen güçler her daim gelmiþtir. Ancak her seferinde Türk Milleti'nin sinesinde beslediði kahraman evlatlarý bu hain emellere dur demesini bilmiþtir. 30 Aðustos 1922'de kazanýlan bu zafer ile bu topraklarýn ezeli ve ebedi vatanýmýz olduðu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiþtir. Bu zafer tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doðuþunun ve þahlanýþýnýn tarih sahnesine yeniden çýkýþýnýn ilanýdýr. Tarihçiler Büyük Taarruz için þu ifadeleri kullanmýþlardýr, Türkler Mohaç Meydan Muharebesi'nden yüzyýllar sonra yine parlak bir iman muharebesi kazandýlar. Bu muharebelerde Türk Ordusu çok kýsa bir sürede kendisinden üstün düþman kuvvetlerinin büyük bir bölümünü imha ve esir etmiþtir. Aðustos ayýnda gerçekleþen bu iki zaferden 1526'daki Mohaç Meydan Muharebesi Avrupa tarihine geçti Dumlupýnar'daki Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ise bu topraklarýn Türk'ün anavataný olduðunu tüm dünyaya tekrar tescil ve kabul ettirmiþtir. Ayrýca askeri açýdan diðer önemli hususta o günün þartlarýnda bir ordunun bu kadar kýsa süre içerisinde 500 km'lik bir mesafeyi yaya ve savaþarak kat etmesidir. 26 Aðustos 1922'de baþlayan Büyük Taarruz, 30 Aðustos 1922'de Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi'nde Zafer ile taçlanmýþ, müteakiben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri! Emriyle devam eden takip ve imha harekâtýnda son düþman askerinin de vatan topraklarýndan atýlmasýyla neticelenmiþtir" dedi. Özcan, "Bayraklarý bayrak yapan üstündeki kandýr. Toprak eðer uðrunda ölen varsa vatandýr. Bu topraklarý bize vatan yapan kahraman ecdadýmýz hiç kimseden yardým beklemeden damarlarýndaki asil kanda bulduklarý güçle bu zaferleri kazanmýþlardýr. Týpký Atatürk'ün Nutuk'ta ifade ettiði gibi, "Ýnsaf ve merhamet dilenmekle millet iþleri, devlet iþleri görülmez. Milletin ve devletin þeref ve baðýmsýzlýðý korunmalý ilkesini bu kahraman milletimiz unutmamýþtýr, unutmayacaktýr. Türk Milleti, Türkiye'nin gelecekteki çocuklarý bunu bir an önce aklýndan çýkarmamalýdýr. Ay yýldýzlý bayraðýmýz altýnda özgürce yaþamamýzý saðlayan Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Baþkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk baþta olmak üzere silah ve dava arkadaþlarýný aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi saygý, minnet ve rahmetle anýyoruz" ifadelerine yer verdi. Kutlamalar geçiþ töreniyle sona erdi. (Abdulkadir Söylemez) Zafer bayramýnda Ata'ya saygý 30 Aðustos Zafer Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Çorum'da da çeþitli törenlerle kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda ilk olarak Atatürk Anýtýna çelenk sunuldu. Törene Vali Vekili Recep Yüksel, Çorum Garnizon Komutaný Personel Kýdemli Albay Ferhan Iþýk, Çorum Belediye Baþkan Vekili Lemzi Çöplü, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Dr. Ali Osman Öztürk, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Deva Partisi Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu, gaziler, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Atatürk Anýtýna Çorum Valiliði, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý çelenklerinin sunulmasýnýn ardýndan diðer çelenklere geçildi. Vatan Partisi, Baðýmsýz Türkiye Partisi ve Atatürkçü Düþünce Derneði çelenklerinin de anýta sunulmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunularak Ýstiklal Marþý okundu. (Abdulkadir Söylemez) K.K.210

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SAYFA 15 28 ARALIK 2018 Genç futbolcu Oðuzhan Batman tekrardan sahalara dönmek için gün sayýyor. Genç futbolcu ameliyat oldu Rýfat KARA Yeni Çorumspor U19 takýmýnýn baþarýlý futbolcusu Oðuzhan Batman sakatlýðý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Neden Grip Aşısı Yaptırmalıyız? Grip her yýl görülür ve günlük yaþamý etkiler Her yýl trafik kazalarýndan daha fazla insan grip nedeniyle ölmektedir. Özellikle çocuklar,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU.

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KAMIÞLI, 28 Mart 2001 tarihi itibariyle H.Ö. Sabancý Holding Çimento Grubu Baþkanlýðý'na atanmýþtýr.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SAYFA 15 11 EYLÜL 2018 Milli raketler Çorum'da Masa Tenisi Milli Takýmý 18-23 Eylül tarihleri arasýnda Ýspanya'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Þampiyonasý öncesi Çorum'da kampa girdi. Metin Bekar

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- Ġlçemize bağlı Kalabak mahallesi 61.65.71.117.125.136.140

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar 2017 Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EKİMAYIFAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EKİMAYIFAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EKİMAYIFAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi 277-378-232-260-303-236-237-331-

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76. yıl dönümünde tüm yurtta

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Bolkar Daðlarý. AKD054 Acil Gerileme (-1)

Bolkar Daðlarý. AKD054 Acil Gerileme (-1) Bolkar Daðlarý AKD054 Acil Gerileme (-1) Ali Ýhsan Gökçen Yüzölçümü : 399366 ha Yükseklik : 210 m - 3524 m Boylam : 34,46ºD Ýl(ler) : Mersin, Niðde, Konya Enlem : 37,26ºK Ýlçe(ler) : Ereðli, Pozantý, Ulukýþla,

Detaylı

SAYFA 12 7 ARALIK 2018 Okullararasý Yýldýz Erkekler Atatürk Kupasý heyecaný sona erdi Merkez YBO þampiyon Okullararasý düzenlenen Yýldýz Erkekler Atatürk'ü Anma Hentbol Turnuvasý'nda Kerebi Gazi Ýmam Hatip

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı