2018 YILI SEGEM SINAVI ÖRNEK SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2018 YILI SEGEM SINAVI ÖRNEK SORULARI"

Transkript

1 2018 YILI SEGEM SINAVI ÖRNEK SORULARI 1. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur? A) Beyoğlu Yangını B) Tanzimat Fermanı C) Meşrutiyetin İlanı D) Şark Meselesi 2. I. Emniyet II. Güven III. Risk Yönetimi IV. Ürün kalitesini artırmak Yukarıdakilerden hangileri sigortanın işlevlerinden biridir? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, II, III ve IV 3. Aşağıdakilerden hangisi eksik sigorta tanımıdır? A) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin altında olmasıdır. B) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin üstünde olmasıdır. C) Gerçekleşen zarar tutarının sigorta bedelinin altında olması durumudur. D) Gerçekleşen zarar tutarının sigorta bedelinin üstünde olmasıdır. 4. Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan sigortacıdır? A) Reasürör B) Sedan C) Aktüer D) Kotpar 5. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun un özelliklerinden değildir? A) Bir çerçeve kanun niteliğindedir. B) İkincil mevzuata gerek olmaksızın tüm ilkeler belirlenmiştir. C) Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu nun ilgili maddeleri kapsama alınmıştır. D) Sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetlerinin daha etkin yönetimini sağlayacak düzenlemeler getirmektedir. 6. Hazine Müsteşarlığı ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır? A) 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası C) En az 300 gün adli para cezası D) En az 500 gün adli para cezası 7. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur? A) Teknik Personel sorumludur. B) Acente sorumludur. C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur. D) Hazine Müsteşarlığı sorumludur.

2 8. Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Merkezlerinin Türkiye de bulunması gerekmektedir. B) Acente faaliyetlerinin yürütüleceği fiziksel mekan, teknik ve idari yapı bakımından yeterli donanıma sahip olmalıdır. C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir. D) Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olmalıdır. 9. Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir? A) 5 iş günü B) 7 iş günü C) 10 iş günü D) 15 iş günü 10. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır? A) 2 yıl B) 1,5 yıl C) 6 ay D) Aranmaz. 11. Acentelerin, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç kaç gün içinde Levha bilgilerine ilave ettirmeleri gerekmektedir? A) 5 işgünü B) 10 iş günü C) 15 iş günü D) 30 iş günü 12. Tüzel kişi acentelerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ne kadar olmalıdır? A) B) C) D) Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB a bildirmesi gerekmektedir? A) 3 iş günü B) 5 iş günü C) 7 iş günü D) 10 iş günü 14. Bir malın bakım, onarım ve kullanımına ilişkin yapılan garanti anlaşmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir sigorta sözleşmesidir. B) Sigorta sözleşmesi değildir. C) Reasürans anlaşmasıdır. D) Karşı tarafın zararını teminat altına alır.

3 15. Aşağıdakilerden hangisi Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi sayılmaz? A) Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan sigorta sözleşmesi B) İnternetten satışla sigorta sözleşmesi yapılması C) Banka şubesinden direkt sigorta satışı yapılması D) Mobil araçlar aracılığıyla sigorta sözleşmesi yapılması 16. Ürün teşhiri yöntemi ile yapılan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmesi B) Herkese Açık Öneri C) Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi D) Mesleki Sorumluluk Sigortaları 17. İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır? A) 5 yıl B) 4 yıl C) 3 yıl D) 2 yıl 18. Sigortacı aşağıdaki durumların hangilerini sigorta ettirene veya sigorta sözleşmesinden yararlanan kişilere bildirmekle yükümlüdür? I. Sigortaya ilişkin mevzuatta oluşabilecek değişiklikler II. İflas ve tasfiye durumu III. Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması IV. İlgili branşta gerçekleşen ruhsat iptali A) Sadece II B) III ve IV C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV 19. Aşağıdakilerden hangisi aracın kasko bedelinin belirlenmesinde dikkate alınır? I. Marka II. Kullanım tarzı III. Model A) Sadece I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 20. Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir? A) İnşaat Bütün Riskler B) Elektronik Cihaz C) Makine Kırılması D) Asansör Montaj Riskler 21. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım ve finansman konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan sigortacılık sektörü aktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Aktüer B) Broker C) Sigorta Eksperi D) Reasürör 22. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörünün mesleki kuruluşudur? A) Türkiye Sigorta Birliği B) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği D) SEGEM

4 23. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nin alt birimlerinden birisi değildir? A) Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi B) Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi C) Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi D) Mühendislik Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi 24. Aşağıdakilerden hangisi sigorta priminin hesaplanmasında dikkate alınmaz? A) Enflasyon B) Döviz Kurları C) Faiz Oranları D) Cari Açık 25. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin faaliyetlerini yürütürken katlandıkları genel giderlerden sayılır? A) Aracı komisyonları B) Çalışan ücretleri ve kira, reklam gibi giderler C) Risk priminin hesaplanmasındaki hata/yanılma payı D) Doğal afet risklerinin oluşturacağı hasarların reasürans korunma maliyeti 26. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar hangi sistem aracılığıyla karşılanabilir? A) Ex-Gratia B) Hasara Katılım C) Güvence Hesabı D) Zorunlu Mali Sorumluluk 27. İki yıllık yüksekokul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) Aranmaz. 28. Sigortacılık Kanunu na göre Bankaların statüsü nedir? A) Sigorta Şirketi B) Acente C) Şube D) Broker 29. Banka şubelerinin duvarında hangi bilgiyi içeren belgenin asılı olması zorunludur? A) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketinin unvanı B) Levha kayıt numarası C) Acentelik sözleşmesinin tarihi D) Hazine Müsteşarlığı nın onayı

5 30. Ferdi kaza sigortası olan Ali Bey kalp krizi geçirdikten sonra dengesini kaybedip balkondan düşmüş ve hayatını kaybetmiştir. Ali Bey in eşi hayattadır. Sigorta poliçesinin lehdarı 9 yaşındaki kızıdır. Bu örnek olay kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ali Bey in eşine tazminat ödenir. B) Ali Bey in kızına tazminat ödenir. C) Sigorta şirketi sadece ferdi kaza sigortası kapsamında ödeme yapar. D) Bu poliçe kapsamında tazminat ödenmez. 31. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı kanunla acenteler için getirilen düzenlemelerden değildir? A) Acentelerin bilgi işlem altyapılarının Hazine Müsteşarlığı nca belirlenecek esaslara uygun olması gerekmektedir. B) Şube yapılanmasına izin verilmemiştir. C) Birden fazla acentenin aynı mekanı paylaşması imkanı getirilmiştir. D) Levha kaydı bulunmayan sigorta acentelerince acentelik yetkisinin verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. 32. Bankaların teknik personellerine ilişkin bilgilerini ne zaman TOBB a bildirmesi gerekmektedir? A) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar B) Her yılın Aralık ayı sonuna kadar C) 3 ayda bir D) 6 ayda bir 33. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentesinin Sektör Meclisi üyesi olabilmesi için aranan özelliklerden birisi değildir? A) Vergi borcunun bulunmaması B) En az 2 yıl sigorta acenteliği yapması C) Mesleğinde itibar sahibi olması D) Levhaya kayıtlı bulunması 34. Aşağıdaki uyuşmazlığa konu tutarlardan hangisi için Sigorta Tahkim Komisyonu nca verilen karar taraflarca temyiz edilebilir? A) TL ye kadar B) TL arası C) TL arası D) TL ve üzeri 35. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin teminata girmeyen ya da teminat kapsamında olup olmadığı tartışmalı hasarlarda yaptığı ödemedir? A) Tontin B) Rücu C) Ex Graita D) Eksedan 36. Sigorta şirketlerinin konutlar ve iş yerleri için birçok ek teminatı tek poliçe ile güvence altına aldıkları poliçelere ne isim verilmektedir? A) Paket poliçeler B) Güvence Hesabı C) Sorumluluk Sigortaları D) Yeşil kart

6 37. Aşağıdakilerden hangisi ek sözleşme olmaksızın yangın sigortası ile teminat altına alınmıştır? A) Nükleer yakıttan meydana gelen zararlar B) Deprem nedeniyle meydana gelen yangın sonucu oluşan zararlar C) Sel ve su baskını sonucu oluşan yangın nedeniyle oluşan zararlar D) Fırtına nedeniyle devrilen elektrik direğinin neden olduğu zararlar 38. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesidir? A) Garantinin kapsamını genişleten sözleşme B) Garantinin süresini uzatan ek sözleşme C) Abonelik Sözleşmesi D) Hiçbiri 39. Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sözleşmenin kurulmasından önce başlar, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece devam eder. B) Sözleşmenin kurulması ile başlar, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece devam eder. C) Rizikonun gerçekleşmesi ile başlar, teminatın sona ereceği tarihe kadar devam eder. D) Rizikonun gerçekleşmesi ile başlar, sözleşmenin fesh edilmesine kadar devam eder. 40. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir? A) Risk yönetimi B) Riskten kaçınma C) Riski üstlenme D) Riskin olasılığı 41. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir? A) Eksik Sigorta B) Aşkın Sigorta C) Birlikte Sigorta D) Zorunlu Sigorta 42. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir? A) Sigorta ettiren B) Jeran C) Lehdar D) Zarar gören üçüncü şahıs 43. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir? A) Sigorta ettiren B) Jeran C) Lehdar D) Zarar gören üçüncü şahıs

7 44. All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir? A) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır. B) Tüm branşlarla ilgili riskleri kapsayan bir paket poliçedir. C) Katastrofik riskleri sigortalama anlamı taşır. D) Nakliyat sigortalarının bir diğer adı da all-risks sigortalarıdır. 45. Ex-Gratia ne demektir? A) Poliçeye eklenen ek risklerle ilgili yazı B) Havuzlarda yönetimi yüklenen şirket C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri D) Hasar esaslı reasürans anlaşması 46. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime oranını ifade etmek için kullanılır? A) Hesap/muhasabe yılı B) Fiyat C) Hasar prim oranı D) Komisyon 47. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir? A) Underwriter B) Denetçi C) Teknik Personel D) Broker 48. Sigortacılık sektörünün gözetim ve denetimini yapan kuruluş hangi şıkta verilmiştir? A) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği B) İç Denetim Kurumu C) Bağımsız Denetim Şirketleri D) Hazine Müsteşarlığı 49. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açıklama hangi şıkta verilmiştir? A) Sigortalının riskini tanımladığı belgedir. B) Sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir. C) Sigortalı ile ilgili bilgilerin yer aldığı yasal düzenlemedir. D) Sigorta poliçesinin bir diğer adıdır. 50. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme formunda yer almaz? A) Sigortacı ile acenteye ilişkin unvan ve iletişim bilgileri B) Sözleşme ile verilen teminatlar C) Sigorta priminin miktarı ve ödeme şekli D) Tazminat ödeme kuralları

8 51. Sigortalı ve sigorta şirketinin tüm ilişkilerde birbirlerine karşı en üst düzeyde iyi niyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir? A) Tazminat B) Halefiyet C) Azami iyi niyet D) Sigortalanabilir menfaat 52. Aşağıdakilerden hangisi Hasara Katılım Prensibinin şartlarından değildir? A) İki ya da daha çok sayıda bulunan tazminat sigortası poliçeleri, aynı sigorta konusu ile ilgili ve yürürlükte olmalıdır. B) Poliçelerin hepsi, hasara yol açan tehlikeyi temin etmiş olmalıdır. C) Poliçeler, aynı sigortalının aynı menfaat ilişkisini temin etmiş olmalıdır. D) Poliçelerde hasara katılımdan alıkoyacak bir hüküm içerebilir. 53. Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları kapsamında değildir? A) Kuraklık B) Dolu C) Sera D) Büyük baş hayvan 54. Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlama, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve SPK gibi denetleyici kamu otoritelerinin karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlama ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlama görevleri bulunan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) B) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) C) Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) D) Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) 55. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sigortalar Birliği nin görevleri arasında yer almaz? A) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini sağlamak B) Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak C) Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde, ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak D) Tazminat ödemelerini düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirmek 56. Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapan, sektörel uygulama ve gelişmeler çerçevesinde eğitim programları hazırlayan ve yurtiçi ve yurtdışından gelen talepler doğrultusunda yerinde veya bilgisayar destekli uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Sigorta Tahkim Komisyonu B) Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi (HATMER) C) Türkiye Sigorta Birliği (TSB) D) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)

9 57. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigortalarından değildir? A) Tontin Sigortası B) Sermaye İtfa Sigortası C) Emniyeti Suistimal Sigortası D) Evlilik Sigortası 58. Ekonomik kayıp doğuracak bir tehlikeyi veya onun olasılığını ifade etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanırız? A) Risk B) Olasılık C) Olasılıksızlık D) İhtimal 59. Aşağıdakilerden hangisi tazminatın ödenebilmesi için zorunlu şartlardan değildir? A) Sözleşmede öngörülen rizikoların sözleşmede belirtilen süre içerisinde gerçekleşmesi B) Sözleşmede öngörülen rizikoların sözleşmede belirtilen coğrafi alan ve/veya yerde gerçekleşmesi C) Sigorta genel şartlarına ekli özel şartlar dahilinde gerçekleşmesi D) Sigorta şirketinin reasürans anlaşması yapması 60. Deprem gibi doğal afet risklerinin oluşturacağı katastrofik hasarların reasürans korunma maliyeti olan ve sigorta fiyatlamasına, riskin branşta yaratacağı hasar yüküne göre bir pay olarak fiyatlamada dikkate alınan pay aşağıdakilerden hangisidir? A) Hata/Yanılma Payı B) Genel Gider Payı C) Katastrof Payı D) Aracı Komisyonu Payı 61. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir? A) Hasar yerinde bulunan deliller B) Sabotaj tespit edilmiş hasar C) Hasara sebep olanın hasar yerine yakınlığı D) Hasarın meydana gelmesine neden olan en yakın, etkili ve hâkim sebebin poliçede güvence altına alınmış olması 62. İlk sigorta poliçesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenmiştir? A) İtalya B) İngiltere C) Almanya D) Fransa 63. Aşağıdakilerden hangisi özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurum/kuruluşlardan değildir? A) Tarım Koop. B) Ziraat Odaları C) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi D) Leasing Şirketi

10 64. Cumhuriyet döneminde kurulan milli sermayeli ilk sigorta şirketi hangisidir? A) Osmanlı Umum Sigorta B) Güneş Sigorta A.Ş. C) Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi D) Bozkurt Türkiye Umum Sigorta Şirketi 65. Acentelik faaliyetleri münhasıran acentelik faaliyetine tahsis edilmiş mekânlarda yürütülecek, acentelik faaliyeti yürütülecek mekânın fiziki özellikleri kim tarafından belirlenir? A) Hazine Müsteşarlığı B) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi C) İcra Komitesi D) TOBB 66. Sigorta şirketinin, hasarı sigortalıya ödeyince, sigortalının yerine geçerek, hasara sebep olan kusurlu taraftan sigortalının hakkı kadar ve en çok ödediği hasar kadar alacaklı olması hangi prensipten kaynaklanır? A) Tazminat B) Halefiyet C) Azami iyi niyet D) Yakın sebep 67. DASK ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) DASK, doğal afetlerden doğabilecek ekonomik kayıpların telafisi amacıyla kurulmuştur. B) Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alınır. C) DASK Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında sadece konut olan bina hasarlarını kapsamına alır, eşya ve can kaybı kapsam dışıdır. D) DASK, zorunlu deprem sigortasıdır. 68. Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş. nin faydalarından değildir? A) Hazineye gelir temin etmek B) Yabancı şirketlerin egemenliğini kırmak C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak D) Sigortacılığın millileştirilmesine zemin ve imkan hazırlamak 69. Herhangi bir sigorta şirketinin ya da sigorta acentesinin veya sigorta eksperi ile sigorta brokerinin itibarını zedeleyebilecek veya servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olanlar ile bu yolda asılsız haberler yayanlar hakkında.. hapis, medya yoluyla yapıldıysa.. ceza uygulanır. Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) 1 yıl- 2 katı B) 1 yıldan 2 yıla kadar-2 katı C) 1 yıldan 2 yıla kadar-3 katı D) 2 yıl- 2 katı

11 70. Müşterek sebep nedir? A) Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebep B) Hasarın oluşumunda rol alan önü alınamayan sebep C) Olası sebepler D) Sigortalanamayan riskler 71. Hangi şık bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerden değildir? A) Riskin gerçekleşmesi tesadüfi olmalı B) Ölçülebilir ve para birimi ile değerlendirilebilmeli C) Risk spekülatif olmalı D) Risk meşru, yasal olmalı 72. Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen acenteler Müsteşarlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmemeleri halinde ne tür bir yaptırıma uğrar? A) Acentelik yetkisi kalıcı olarak iptal edilir. B) Faaliyetleri altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir. C) Levhadan silinir. D) Yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası uygulanır. 73. Aşağıdakilerden hangisi acentelerin şube açma özelliklerinden değildir? A) Merkezleri dışında şube açabilir. B) Acente şubeleri, başka bir acente ile aynı mekânda faaliyet gösteremez. C) Acenteler, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç on beş iş günü içinde Levha bilgilerine ilave ettirmesi gerekmektedir. D) Acente şubeleri, şube oldukları belirtilse dahi acente ile aynı unvanı taşıyamaz. 74. Aşağıdakilerden hangisi sigorta poliçesi üzerinde yer almaz? A) Sigortadan Faydalanacak Kimsenin İkametgâhı B) Sigorta Şirketinin Unvanı C) Reasürans Şirketinin Unvanı D) Sigorta Konusu 75. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin görevleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Acentelik faaliyetlerinin adil ve dürüst biçimde yerine getirilmesi için kurallar oluşturmak B) İş ahlakının sağlanması için kurallar oluşturmak C) Meslek mensuplarının dayanışmasını sağlamak D) Hepsi 76. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir. B) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir. C) Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır. D) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.

12 77. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir? A) Hayat B) Sağlık C) Ferdi Kaza D) Yangın sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır? A) Sigorta acentesi B) Sigorta eksperi C) Aktüer D) Prodüktör 79. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar? A) Acente sigorta şirketlerinin sözleşmelerine aracılık eder. B) Acente sözleşmenin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütür. C) Acente sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olur. D) Hepsi 80. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer? A) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi B) TOBB C) Hazine Müsteşarlığı D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 81. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir? A) Reasürans anlaşmaları yapmak B) Çeşitli branşlarda üretim yapmak C) Çok ortaklı şirkete dönüşmek D) Sigortalıları ortak yapmak 82. Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir? A) Ölçülebilir risk B) Tesadüfi Risk C) Yasal Risk D) Tazminat 83. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir? A) Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi B) Sigortacılık Eğitim Merkezi C) Emeklilik Gözetim Merkezi D) Sigorta Eksperi Yönlendirme Merkezi

13 84. Uygunluk Belgesi nedir? A) Sigorta acentelerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile acenteler adına imza atmaya yetkili olanları gösterir belge B) Müsteşarlıkça, Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı veya bilgi işlem ortamında verilen onay C) Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir belge D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için düzenlediği belge 85. Bir sigorta uygulamasının teminat kapsamını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz? A) Türk Ticaret Kanununda B) Yönetmeliklerde C) Borçlar Kanununda D) Sigorta Genel Şartlarında 86. Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Trafik sigortası zorunludur, kasko isteğe bağlıdır. B) Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır. C) Trafik sigortası sigortalının zararını karşılar, kasko ise sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar. D)Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar. 87. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri kaç kişidir? A) 3 B) 5 C) 7 D) Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde risk dağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir? A) Primi ödenebilir kılmak B) Reasürans yapabilmek C) Rekabet gücünü arttırmak D) Kârlılığı arttırmak 89. Sovtaj nedir? A) Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir. B) Hasarların ekonomik değeridir. C) Reasüröre devredilen risklerin ekonomik değeridir. D) Saklama payının ekonomik değeridir. 90. Lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) Aranmaz.

14 91. Müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise ve dengi mesleki ve teknik eğitim okulu mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) Aranmaz. 92. Teknik personel kamu istihdam programı uygulayan lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) Aranmaz. 93. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksekokul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) Aranmaz. 94. Dört yıllık yükseköğretim mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) Aranmaz. 95. Dört yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır? A) 2 yıl B) 1,5 yıl C) 6 ay D) Aranmaz. 96. Sigortacılıkla ilgili dört yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır? A) 2 yıl B) 1,5 yıl C) 6 ay D) Aranmaz.

15 A C A B B B C C D A C D B B C B B D D D A A D D B C C B A D B A B D C A C D A A B C C A C C C D B C C D A C D D C A D C D A D C C B D C B A C B D C D D D A D A A D A B D C D A A B C C D D B D

16 Segem in Sayfasında Bulunan Aktüerlik Örnek Sınav Sorularından Birkaç Temel Sigortacılık Sorusu ve Yanıtları SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi sağlayan sigortacının bulunması c) Tazminat ödenmesine yol açan ani ve beklenmedik olayın varlığı d) Primin ödenmesi e) Poliçenin sigortalıya teslim edilmesi SORU 2: Hangi kurum / kuruluş, bireysel emeklilik ürünlerinin satışına aracılık edenlere ilişkin lisanslama sınavlarını gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir? a) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği c) Emeklilik Gözetim Merkezi d) Hazine Müsteşarlığı e) Sigortacılık Eğitim Merkezi SORU 3: Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Reasürans işlemi nedeniyle sigortalı, reasürörden tazminat isteminde bulunabilir b) Reasürans işlemi nedeniyle sigortacının sigortalıya karşı yükümlülüğü ortadan kalkar c) Reasürans işlemi; sigortalı, sigorta şirketi ve reasürör arasında doğrudan hukuki bağ kurar d) Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda sigortalıya karşı sorumluluk reasürör tarafından yerine getirilir e) Reasürörün sorumluluğu sadece sigorta şirketine karşı olup, sigortalıya muhatap sigorta şirketidir ve sorumlu odur SORU4: Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin alt birimlerinden birisi değildir? a) TSEV b) SAGMER c) HAYMER d) HATMER e) TRAMER SORU 5: tarihinde araç sahibi Ali Bey idaresindeki 06 AAB 72 plakalı araç, kırmızı ışıkta beklemekte olan Burak Kara idaresindeki 06 BKR 83 plakalı araca de arkadan çarpar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) bitiş tarihli Ali Bey in Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) Burak Kara nın zararını tazmin eder. b) bitiş tarihli Burak Kara nın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) Ali Bey in zararını tazmin eder. c) bitiş tarihli Ali Bey in Kasko Sigortası Burak Kara nın zararını tazmin eder. d) bitiş tarihli Burak Kara nın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) kendi zararını tazmin eder. e) Ali bey, Burak Kara nın zararını kendisi tazmin eder.

17 SORU 6: Kredi bağlantılı grup hayat sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? a) Zeyilname b) Bilgilendirme Formu c) Poliçe d) Katılım Sertifikası e) Başvuru formu SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi hayat sigorta şirketlerinin sunabileceği bir ürün değildir? a) Ana teminatı yaşam olan eğitim sigortası b) Ana teminatı vefat olan kredi koruma sigortası c) Ferdi Kaza Sigortası d) Ana teminatı işsizlik olan gelir güvence sigortası e) 10 yıl süreli maaş ödemeli irat sigortası SORU 8: Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinde primler Kamu otoritesi tarafından belirlenmez? a) Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası b) Zorunlu Deprem Sigortası c) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası d) Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası e) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi nin faaliyetlerinden değildir? a) Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyacının belirlenmesine yönelik araştırmalar yaptırmak b) Sigortacılık alanındaki uygulamalara ve gelişmelere ilişkin eğitim programları hazırlamak c) Sigorta eksperlerini levhaya kaydetmek d) Türkiye de sigortacılık alanında yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak seminer, konferans ve eğitim programları düzenlemek e) Sınav Düzenleme Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek SORU 10: Sigorta eksperinin yaptığı hasar tespiti faaliyetinde temel görevi nedir? a) Sigortalıların talepleri doğrultusunda hasarı belirlemek b) Eksperlerin çıkarlarını korumak c) Sigorta sözleşmesi şartlarına göre doğru ve adil olarak hasar tespiti yapmak d) Sigortanın yaygınlaşmasını sağlamak e) Sigorta şirketinin talepleri doğrultusunda hasarı belirlemek

18 1 E 2 C 3 E 4 A 5 E 6 D 7 D 8 E 9 C 10 C

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık Emin Çağlak Gökhan Kaya Gülhan Deniz Mazhar Dede Ömer Sinan Pehlivan Selin Coşkun

Detaylı

Sigortacılıkta Dağıtım Kanalları

Sigortacılıkta Dağıtım Kanalları Sigortacılıkta Dağıtım Kanalları SUNUM BAŞLIKLARI (i) Türkiye ve dünyada sigortacılık sektörü Sigorta aracıları Sigorta acenteleri Sigorta ve reasürans brokerleri SUNUM BAŞLIKLARI (ii) Türkiye de sigorta

Detaylı

1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI

1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI 1. Sigorta ve Risk Kavramları --------------------------------------------------------------------------3

Detaylı

Devlet Bakanlığından: SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM

Devlet Bakanlığından: SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM Devlet Bakanlığından: Resmi Gazete:28.11.2006 26360 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek

Detaylı

Dr. Tamer BOZKURT SİGORTA HUKUKU

Dr. Tamer BOZKURT SİGORTA HUKUKU Dr. Tamer BOZKURT SİGORTA HUKUKU İÇİNDEKİLER 10. BASKI İÇİN ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX Birinci Bölüm GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1. GENEL OLARAK SIGORTACILIK VE SIGORTA HUKUKU...1 2. SIGORTA SÖZLEŞMESININ

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez?

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? A) Teknik karşılıklar hesaplamaları B) Bilanço aktif-pasif dengesi hesaplamaları C) Finans ve

Detaylı

AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK

AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK SORU-1 750 TL değerinde bir mal; aynı zamanda, aynı rizikoya karşı üç sigorta şirketi tarafından aynı süre için sigortalanmıştır.

Detaylı

HAFTA 4-5 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KURUMLAR

HAFTA 4-5 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KURUMLAR HAFTA 4-5 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KURUMLAR SİGORTACIK İLE İLGİLİ DİĞER ÖRGÜTLENMELER DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU (DASK) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) 1. SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ

Detaylı

2) Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

2) Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir? YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1 ) Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir. B) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

TEMEL SİGORTACLIK EKİM 2016 SINAVI SORULARI- WEB

TEMEL SİGORTACLIK EKİM 2016 SINAVI SORULARI- WEB TEMEL SİGORTACLIK EKİM 2016 SINAVI SORULARI- WEB Soru 1 6 Milyon TL sigorta bedeli ile yangın sigortası kapsamına alınan bir sanayi tesisinde çıkan yangın neticesinde 450.000.-TL tutarında hasar ortaya

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin,

Detaylı

TSEV-Oryantasyon Eğitim Programı

TSEV-Oryantasyon Eğitim Programı 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar öncesinde sigortacılığı bir bütün halinde görerek sektöre

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Sigorta Muhasebesi. Dr.öğr.üyesi Lokman KANTAR 10/22/18

Sigorta Muhasebesi. Dr.öğr.üyesi Lokman KANTAR 10/22/18 Sigorta Muhasebesi Dr.öğr.üyesi Lokman KANTAR 1 Sigortacılığın Temel Tanımları Sigorta: Kişilerin canlarının, sağlıklarının ve sahip oldukları ekonomik değerin taşıdığı risklere karşı, teminat veren ve

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU VE DENETİMİ

RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU VE DENETİMİ RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU VE DENETİMİ Arif Hikmet CESUR Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı 6 Ekim 2017, İstanbul SÜREÇ VE KURULUŞ AMACI Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Üst Sınırı 12.4.2017 Sigorta

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

MUHASEBE VE FINANSAL RAPORLAMA WEB SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi kazanılmamış primler karşılığı (KPK) hesaplama esasları açısından yanlıştır?

MUHASEBE VE FINANSAL RAPORLAMA WEB SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi kazanılmamış primler karşılığı (KPK) hesaplama esasları açısından yanlıştır? MUHASEBE VE FINANSAL RAPORLAMA WEB SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi kazanılmamış primler karşılığı (KPK) hesaplama esasları açısından yanlıştır? A) Poliçe prim tutarı üzerinden hesaplanması B) Dövizli poliçelerde

Detaylı

2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü

2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü 2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Genel Olarak - Amaç ve kapsam genişletilmiş acentelik faaliyetlerinin sektöre olan güveni artırıcı

Detaylı

SİGORTA BRANŞLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2007/1) 11 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : Tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

SİGORTA BRANŞLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2007/1) 11 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : Tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. SİGORTA BRANŞLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2007/1) 11 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26579 Tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 11 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan "Sigorta Branşlarına

Detaylı

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK 16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/4/2014 tarihli

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

2018 İKİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA 28 NİSAN 2018

2018 İKİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA 28 NİSAN 2018 2018 İKİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA 28 NİSAN 2018 Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1- Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir. B) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Emekli Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİ BİLGİLENDİRME TÜZÜĞÜ

SİGORTA SÖZLEŞMELERİ BİLGİLENDİRME TÜZÜĞÜ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ BİLGİLENDİRME TÜZÜĞÜ (15.03.2013 R.G.45 EK III A.E.148 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa) Madde 29(3) Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100401 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo TAMAM Uyarı TAMAM Açıklama 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL)

Detaylı

Saygılarımızla İSAD YK 2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ Pazartesi, 19 Mayıs 2014 12:41

Saygılarımızla İSAD YK 2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ Pazartesi, 19 Mayıs 2014 12:41 Değerli üyelerimiz, sevgili Acenteler Yeni yönetmelik yayınlandı sizlere bu sayfada tüm detaylarını duyurmuştuk, bu yönetmeliğin getirdiklerini özetle aşağıda bilgilerinize sunuyoruz, dikkatli olmanızı

Detaylı

7. Bölüm REASÜRANS. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ

7. Bölüm REASÜRANS. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ 7. Bölüm REASÜRANS Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Reasürans kavramı Reasüransın önemi Reasürans türleri

Detaylı

MADDE 3 (1) BU YÖNETMELİK, 21/12/1959 TARİHLİ VE 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNUNUN EK 2 NCİ MADDESİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

MADDE 3 (1) BU YÖNETMELİK, 21/12/1959 TARİHLİ VE 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNUNUN EK 2 NCİ MADDESİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 (1) BU YÖNETMELİĞİN AMACI, BELLİ BİR SİGORTA İLİŞKİSİNE GİRMEK İSTEYEN KİŞİLERİN, GEREK SÖZLEŞMENİN MÜZAKERESİ GEREKSE KURULMASI SIRASINDA SÖZLEŞMENİN

Detaylı

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Türk Sigorta Sektöründe Bulunan Kurum Ve Kuruluşlar Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Sigortacılık Sektöründe Bulunan Kurumlar Özellikli Kurumlar Mesleki Kuruluşlar Düzenleyici

Detaylı

1- Ticari Alacak Sigortasına İlişkin Devlet Destekli Sistem Hakkında Genel Bilgi

1- Ticari Alacak Sigortasına İlişkin Devlet Destekli Sistem Hakkında Genel Bilgi BILGILENDIRME NOTU KONU>> 04.06.2018 tarih ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (22.06.2018 Tarih ve 30456 Sayılı R.G. de yayımlanan) ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik

Detaylı

B: SORUMLULUK SİGORTALARI

B: SORUMLULUK SİGORTALARI B: SORUMLULUK SİGORTALARI ba) İhtiyari Mali Sorumluluk bb) İşveren Mali Sorumluluk bc) 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk bd) Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk be) Uçak ve Helikopter Mali Sorumluluk

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

SİGORTA DENETLEME KURULU. Dr. Mehmet Hakan SARAÇ Sigorta Denetleme Uzmanı

SİGORTA DENETLEME KURULU. Dr. Mehmet Hakan SARAÇ Sigorta Denetleme Uzmanı SİGORTA DENETLEME KURULU Dr. Mehmet Hakan SARAÇ Sigorta Denetleme Uzmanı Sigorta Nedir? Sigorta öyle bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karşılığında; diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir

Detaylı

KOOPERATİF SİGORTACILIĞI ve TEKAFÜL

KOOPERATİF SİGORTACILIĞI ve TEKAFÜL KOOPERATİF SİGORTACILIĞI ve TEKAFÜL 1 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI Kooperatif Tanımı: 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 1. Maddesinde Tüzel kişiliği haiz olmak üzere; ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

Güvence Hesabı Yönetmeliği

Güvence Hesabı Yönetmeliği Güvence Hesabı Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) (Değişik: RG-05.03.2013-28578) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılısigortacılık Kanununun

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ YAZAR HAKKINDA VII IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1- GENEL OLARAK SİGORTACILIK VE SİGORTA HUKUKU 1 2- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ÖZELLİKLERİ, SİGORTA HUKUKU

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

YÖNETMELİK SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam

Detaylı

"13.10.2009" "02.11.2009"

13.10.2009 02.11.2009 LÜTFEN DĐPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı BĐLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı HÜR SĐGORTA A.Ş. Şirket Kodu 1060 Yıl (YYYY) 2009 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih Şirketlerce

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU

TARIM SİGORTALARI KANUNU 9445 TARIM SİGORTALARI KANUNU Kanun Numarası : 5363 Kabul Tarihi : 14/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine

Detaylı

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 )

Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 ) Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 ) Muhasebe kayıtlarının daha şeffaf olması ve şirketlerin mali durumunun daha

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMASINA VE BİLİRKİŞİLERİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNE İLİŞKİN ESAS, USUL VE İLKELER

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMASINA VE BİLİRKİŞİLERİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNE İLİŞKİN ESAS, USUL VE İLKELER BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMASINA VE BİLİRKİŞİLERİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNE İLİŞKİN ESAS, USUL VE İLKELER Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde görülmekte olan davalarda bilirkişi görüşüne başvurulması

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Sermaye Piyasası, Bankacılık Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

Sermaye Piyasası, Bankacılık Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı 1. Aşağıdakilerden hangisi bir ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde kaçını teşkil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından 22.05.2014 SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2014/8)

Hazine Müsteşarlığından 22.05.2014 SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2014/8) Hazine Müsteşarlığından 22.05.2014 SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2014/8) Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

Detaylı

2018 BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ 13 MAYIS 2018

2018 BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ 13 MAYIS 2018 2018 BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ 13 MAYIS 2018 Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSAL ANALİZ EKİM 2016 SINAV WEB SORULARI

MUHASEBE VE FİNANSAL ANALİZ EKİM 2016 SINAV WEB SORULARI MUHASEBE VE FİNANSAL ANALİZ EKİM 2016 SINAV WEB SORULARI SORU-1: Mali (finansal) tablolar; temel ve ek finansal tablolardan oluşur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Temel mali tablo dur? A) Fon Akım Tablosu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

Beka Grup Sigorta - Vizyonumuz

Beka Grup Sigorta - Vizyonumuz Beka Grup Sigorta Şirketi, Beka Grup Grup bünyesinde 2011 Yılında Kurulmuştur. Beka Grup Sigorta; Sigorta Ankara, Ergo, HDI, Genel, Axa, Kasko Sigorta Ankara, Trafik Sigorta Ankara, Deprem Dask Sigortası,

Detaylı

Sigortacılık Kanunu'nun 14/3 maddesi ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 8.maddesi uyarınca hesabın gelirleri;

Sigortacılık Kanunu'nun 14/3 maddesi ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 8.maddesi uyarınca hesabın gelirleri; GÜVENCE HESABI 1 Güvence Hesabı 14 Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuştur. Sigortacılık Kanunu'nun geçici

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ. 5 Nisan 2011

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ. 5 Nisan 2011 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ve Sigorta Sektörü 5 Nisan 2011 1 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ömrünü

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

SEGEM VE TOBB. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

SEGEM VE TOBB. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) SEGEM VE TOBB Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) Görevleri Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik

Detaylı

DASK & TARSİM Bilal TÜRKMEN. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

DASK & TARSİM Bilal TÜRKMEN. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü DASK & TARSİM 05.05.2017 Bilal TÜRKMEN Yüzölçümün %66 sı I. ve II. Derece, Nüfusun %70 i bu bölgelerde, 1902-2000 117 hasarlı deprem, 1999 yılı Marmara Depremi %4 seviyesinde sigortalılık oranı 2000 yılı

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı. GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı. GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice Program Türkiye de yöneticinin sorumluluğu Yeni TTK Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası? Poliçe işleyişi

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 13849230 OHDAA'İO Konu :Sağlık Sigortası 1 1 Temmuz 20U Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.06.2014 tarihli yazısı ekinde İçişleri Bakanlığı Göç

Detaylı

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI 13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI Zorunlu Hekim Sorumluluk (Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk), Hekim Hukuk Asist, Hekim Plus Poliçeleri 1 1) TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN

Detaylı