İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Müdürlük personel hizmetleri, evrak ve arşiv hizmetleri, temizlik, aydınlatma, ısıtma bakım ve onarım hizmetleri, Müdürlüğe gerekli araç, gereç ve malzeme temini ve demirbaşların kayıt edilmesi ve korunması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak, 2. İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek, 3. İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak, 4. İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili iş ve işlemleri bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin hizmet ve çalışmaları yapmak, 5. İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek, 6. İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,

3 İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ 7. İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 8. İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, 9. Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek, 10. İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, 11. Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 12. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. 13. Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanımak. 14. Birimde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 15. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmalarına katılmak. 16. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 17. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 18. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek., YETKİLERİ 1.Müdürler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 2.Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 3.Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 4.Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. EN YAKIN YÖNETİCİSİ İl Müdür Yardımcısı

4 İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI 1. İç Kontrol Birimi 2. Personel Birimi 3. Muhasebe Birimi 4. Ambar-Ayniyat Birimi 5. Makine Ve ikmal Görevlisi 6. Genel Evrak Birimi 7. Bilgi İşlem Görevlisi 8. Santral Görevlisi 9. Sekreter BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 2. Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak. 3. Taşra teşkilatında yer alan İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların maliye, muhasebe, işletme, iktisat bölümü mezunu olmak. 4. Üst üste kınama ve son 3 yılda kademe terfi cezası almamış olmak. 5. Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI 1. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 2. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 3. Büro ortamında veya arazide çalışmak. 4. Görevi gereği seyahat etmek.

5 IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ SORUMLUSU İ İŞİN KISA TANIMI Iğdır İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların düzenli, ekonomik ve hızlı bir şekilde projelendirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 2. İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 3. İl Müdürlüğünde İç ve dış denetim raporlarını izlemek ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak 4. İç Kontrol Sistemini yılda en az bir kez değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek 5. İç kontrol mevzuatına ilişkin yayınları takip etmek. 6. İLM görev alanına giren konularda, İç Kontrol Sistemini etkileyebilecek iç ve dış faktörlerin analizini yapmak. 7. İç Kontrol Sistemine ilişkin özel ve tüzel kişilerin bilgi edinme taleplerine cevap vermek. 8. İç kontrol çalışma programlarının verimlilik ve etkinlik analizlerini yapmak ve çalışma metotlarının verimli ve düzenli hale getirilmesi için uygulanması gereken esas ve ilkeleri tespit etmek. 9. İLM bünyesinde iç kontrol ile ilgili hazırlanan dokümanların (prosedür, talimat) kullanımı, kontrolü, takibi, güncelleştirme çalışmalarını gerçekleştirmek. 10. İç Kontrol Uyum Eylem Planını Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yıllık Program, Stratejik Plan gibi üst politika belgeleri üzerinden incelemek ve eylem planı değerlendirme çalışmalarına katılmak. 11. Şube Müdürlüklerinden periyodik olarak gelen İç Kontrol Sistemi kuruluşuna, İlişkin raporların İç Kontrol Uyum Eylem Planına uygunluğunu izlemek. 12. İl Müdürlüğünün risk yönetim sürecinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarında görev almak. 13. İç Kontrol Sistemi ile ilgili güncelleme gerektiren alanlarda gerekli güncellemeleri ilgili birimlerle koordineli olarak yapmak. 14. Görev alanı ile ilgili sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, araştırma geliştirme, analiz ve değerlendirme yapmak ve bunları raporlamak. 15. Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek. 16. İdareler tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.

6 IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI İÇ KONTROL SİSTEMİ SORUMLUSU BÖLÜMÜ Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. 18. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 19. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 20. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 21. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 22. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak. 23. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 24. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 25. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak. 3. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. EN YAKIN YÖNETİCİSİ İdari Mali İşler Şube Müdürü ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI İç Kontrol Sistemi Görevlisi BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak 2. Dört yıllık bir yükseköğrenim kurumunu bölümlerini- bitirmiş olmak. 3. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4. Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI 1. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 2. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 3. Büro ortamında çalışmak. 4. Görevi gereği seyahat etmek

7 İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREVLİLERİ İŞİN KISA TANIMI Iğdır İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların düzenli, ekonomik ve hızlı bir şekilde projelendirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 2. İl Müdürlüğünde İç ve dış denetim raporlarını izlemek ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak 3. İç Kontrol Sistemini yılda en az bir kez değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek 4. İç kontrol mevzuatına ilişkin yayınları takip etmek. 5. İLM görev alanına giren konularda, İç Kontrol Sistemini etkileyebilecek iç ve dış faktörlerin analizini yapmak. 6. İç Kontrol Sistemine ilişkin özel ve tüzel kişilerin bilgi edinme taleplerine cevap vermek. 7. İç kontrol çalışma programlarının verimlilik ve etkinlik analizlerini yapmak ve çalışma metotlarının verimli ve düzenli hale getirilmesi için uygulanması gereken esas ve ilkeleri tespit etmek. 8. İLM bünyesinde iç kontrol ile ilgili hazırlanan dokümanların (prosedür, talimat) Kullanımı, kontrolü, takibi, güncelleştirme çalışmalarını gerçekleştirmek. 9. İç Kontrol Uyum Eylem Planını Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yıllık Program, Stratejik Plan gibi üst politika belgeleri üzerinden incelemek ve eylem planı değerlendirme çalışmalarına katılmak. 10. Şube Müdürlüklerinden periyodik olarak gelen İç Kontrol Sistemi kuruluşuna ilişkin raporların İç Kontrol Uyum Eylem Planına uygunluğunu izlemek. 11.İl Müdürlüğünün risk yönetim sürecinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarında görev almak. 12. İç Kontrol Sistemi ile ilgili güncelleme gerektiren alanlarda gerekli güncellemeleri ilgili birimlerle koordineli olarak yapmak. 13.Görev alanı ile ilgili sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, araştırma geliştirme, analiz ve değerlendirme yapmak ve bunları raporlamak. 14.Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek. 15.İdareler tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.

8 İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. 17.Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 18. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 19. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 20. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 21.Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak. 22.İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 23.Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 24.Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak. 3. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. EN YAKIN YÖNETİCİSİ İç Kontrol Sistemi Sorumlusu IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREVLİLERİ ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI.. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak 2. Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bölümlerini- bitirmiş olmak. 3. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4. Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI 1. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 2. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 3. Büro ortamında çalışmak. 4. Görevi gereği seyahat etmek.

9 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI PERSONEL GÖREVLİSİ Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Müdürlüğe ait personel işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine etmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 2. Müdürlükte çalışan personele ait sicil görevlendirme, göreve başlama ve görevden ayrılma yazıları ve gizli yazılar ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 3. Personelin tayin talepleri ve emeklilik işlemleri yürütülmesini sağlamak. 4. Personelin mal beyanı, kimlik kartı işlemleri ve sıhhi izinlerle ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 5. İşçi sicil değerlendirme işlemlerinin hazırlanmasını sağlamak. 6. Personelin özlük dosyalarının hazırlanmasını sağlamak. 7. Senelik izin, ücretsiz izin ve raporlar için gerekli yazışmaların ve takibin yapılmasını sağlamak. 8. Personel listelerinin bilgisayar ortamında güncellenmesini koordine etmek. 9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Bakanlıktan gelen yazılara cevap yazılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 10. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. 11. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 12. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 13. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 14. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 15. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 16. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak.

10 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ PERSONEL GÖREVLİSİ 17. İş sağlığı ve İş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 18. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 19. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ 1.Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 2.Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 3.Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak. 4.Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. EN YAKIN YÖNETİCİSİ İdari ve Mali İşler Şube Müdürü ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI Personel Memuru BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 2. Tercihen Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun -tercihen İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Tarım Ekonomisi vb. bir bölümünü bitirmiş olmak. 3. Konusu ile ilgili en az iki yıl uzman olarak çalışmış olmak ÇALIŞMA KOŞULLARI 1. Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 2. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 3. Büro ortamında çalışmak. 4. Görevi gereği seyahat etmek.

11 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ PERSONEL MEMURU İŞİN KISA TANIMI Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Başkanlığa ait personel işlemlerini mevzuata uygun olarak yönlendirmek ve yapmak. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Personelin tayin talepleri ve emeklilik işlemleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 2. Personelin mal beyanı, kimlik kartı ve sıhhi izinlerle ilgili işlemlerini gerçekleştirmek. 3. İşçi Sicil değerlendirme dahil iş ve işlemlerini hazırlamak. 4. Personelin özlük dosyalarının hazırlamak. 5. Senelik izin ve raporlar için gerekli yazışmaları ve takibini yapmak. 6. Personel listelerini bilgisayar ortamında güncellemek. 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlardan, Bakanlıktan gelen yazılara cevap yazmak. 8. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. 9. Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtları saklamak ve gizliliğini korumak, 10. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 11. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 12. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 13. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 14. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iç ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak. 15. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 16. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

12 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ PERSONEL MEMURU 17.Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ 1.Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2.Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 3.Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. EN YAKIN YÖNETİCİSİ Personel Sorumlusu ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI --- BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 2. Lise veya yüksekokul mezunu olmak. 3. Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI 1. Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 2. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 3. Büro ortamında çalışmak.

13 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ GÜVENLİK HİZMETLERİ GÖREVLİSİ İŞİN KISA TANIMI Iğdır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından ilgili mevzuat ve prosedürler ile belirlenen amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile amirinin direktifleri doğrultusunda İl Müdürlüğü, sosyal tesisler ve lojmanların güvenliğini, sorumluluk alanı içerisinde kalan faaliyetleri onaylanmış plan ve program çerçevesinde gerçekleştirmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Iğdır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından ilgili mevzuat ve prosedürler ile belirlenen amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile amirinin direktifleri doğrultusunda kendisine ait görev alanı içerisinde kalan faaliyetleri onaylanmış plan, program ve bütçe kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek, 2. Iğdır İl Gıda, tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bina ve çevre güvenliğini sağlamak, 3. Aydınlatma lambaları ile güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol etmek, 4. Hizmetlilerin işleri bittikten sonra odaları dolaşmak, kilitleri kontrol etmek, açık gördüğü musluk ve pencereleri kapatmak, elektrikli aletlerin fişlerini takılı ise prizden çıkarmak ve açık olan lambaları söndürmek, 5. Su borularının patlaması, yangın tehlikesi gibi muhtelif aksaklık ihtimallerini araştırmak, gerekli tedbirleri almak ve tehlike anında durumu amirlerine iletmek, 6. Kural ve talimatlara uygun olarak emniyeti sağlamak, izinsiz giriş-çıkış yapılmaması için gerekli önlemleri almak, 7. Telefonları cevaplandırmak, nöbeti sona erdiğinde nöbet defterine raporunu yazmak, 8. Müdürlüğe içten ve dıştan gelebilecek her türlü tehlikeye (anarşi, sabotaj, vb. yıkıcı eylemlere) karşı korumak, 9. Tesis ve lojmanlar ile bunların bulunduğu alanları kontrol altında tutmak, 10. Her türlü tehlikeli maddelerin ve mahallinde bulunması sakıncalı olan diğer maddelerin girişini engellemek için kapı giriş ve çıkışında kişi ve araçları kontrol etmek, 11. Müdürlüğe ait malzemelerin dışarıya izinsiz çıkarılmaması için gerekli kontrolü yapmak ve izin belgesini istemek, 12. Her türlü acil durumda emniyet birimlerine haber vermek ve ilgili ekiplere yardım etmek. 13. Nöbet anında anormal, aksaklık veya eksiklik gördüğü durumları derhal amirine bildirmek 14. Çalışılan yerin ve kullanılan araç ile gerecin günlük bakım, temizlik ve düzenini sağlamak, 15. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.

14 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ GÜVENLİK HİZMETLERİ GÖREVLEİSİ 16. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 17. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 18. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 19. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak. 20. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 21.Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 22. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, demirbaş ve malzemeleri kullanmak, EN YAKIN YÖNETİCİSİ Sivil Savunma Uzmanı ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI - BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 2. Lise veya dengi okul mezunu olmak ÇALIŞMA KOŞULLARI 1. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 2. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

15 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ EVRAK KAYIT MEMURLARI İŞİN KISA TANIMI Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; birimin evrak ve yazışmaları ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Birime gelen evrakın kaydını yaparak ilgilisine havalesini yapmak üzere, Şube Müdürüne iletmek, havale edilen evrakı ilgilisine göndermek. 2. Birime gelen ilgisiz evrakın, İl Müdürlüğü birimlerine ait ise ilgili birime iletmek, ait olmayanları ilgili birime gönderilmek üzere genel evraka göndermek. 3. Birimden giden evrak kaydını yaparak ilgilisine gönderilmesini sağlamak. 4. Gelen talimatları ve duyurulması gereken yazıları birim içindeki personele duyurmak. 5. Yöneticisinin talimatı doğrultusunda, birimin ihtiyacı ile ilgili yazıları ilgili yerlere yazmak, istenen bilgileri hazırlamak, dosya ve belgeleri temin etmek. 6. Çalışma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir şekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik işlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 7. Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 8. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 9. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 10. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 11. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 12. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak. 13. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.

16 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ EVRAK VE KAYIT MEMURLARI 14.Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 15 Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 3. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. EN YAKIN YÖNETİCİSİ Evrak ve Arşiv Sorumlusu ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI --- BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı devlet memuru kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 2. Yüksekokul veya lise mezunu olmak. 3. Ofis programlarını çok iyi düzeyde bilmek. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI 1. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 2. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 3. Büro ortamında çalışmak.

17 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI GENEL EVRAK VE ARŞIV İŞLEMLERI MEMURU Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; gelen ve giden evrakın kayda alınması ve ilgili yerlere gönderilmesi ve arşivlenmesi ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Gelen evrakı bilgisayara ve Iğdır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü genel evrak zimmet defterine kaydetmek (geldiği yer, evrakın tarihi, geldiği tarih, konusu, gittiği yer, türü, varsa eki, sayısını belirtilmek suretiyle), kaşesini basmak ve ilgilisine havale edilmesi için İl Müdürüne / İl Müdür Yardımcısına iletmek. 2. Birimi ilgilendirmediği gerekçesiyle iade edilen evrakın ilgilisine gönderilmesi işlemlerini yapmak. 3. Giden evrakı bilgisayara kaydetmek, gittiği yer, dosya numarası, yazan kişi, birimi, tarihi, konusu varsa ek sayısı ve türü (gizli, hizmete özel, vb.) tespit edilerek, zarflamak (evrak türüne uygun olarak), evrak türü ve gönderildiği yer göz önünde tutularak T.C. İl Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Evrak Yönetmeliğine uygun olarak, gidecek evrak ile ilgili işlemleri (zimmet fişi düzenlemek, kayıt altına almak vb.) yapmak. 4. Giden evrakı ilgilisine teslim etmek üzere dağıtıcıya teslim etmek veya posta/kargo vb. ile gönderilmesini sağlamak. 5. İl Tarım Müdürlüğü genel evrak zimmet defterlerini ve giden evrak zimmet fişlerini dosyalamak ve saklamak. 6. Günlük giden ve gelen evrak listelerinin bilgisayardan çıktısını almak, dosyalamak ve yılsonunda cd ye veya diskete kopyalamak. 7. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, her yılın Ocak ayı içerisinde önceki yıla ait birim arşivine devredilecek malzemenin; a.) Ayrımı (işlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler, işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar), b.) Hazırlanması (birimi, işlem yılı, konu ve işlem itibariyle aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarasını kaydetmek ve içerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan kamu evrakına gizli damgası vurmak esaslarına uygun olarak), c.) Uygunluk kontrolü (ilgili birim personeli ile birim arşivi y e t k i l i personelince müştereken, dosyalar ve içerikleri hakkında bilgi veren indekslerin düzenli olması ile içindeki belgelerin tam olup olmadığının kontrolü), d.) Arşiv ile ilgili işlemleri yapmak, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşivlenmesini sağlamak.

18 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ GENEL EVRAK VE ARŞIV İŞLEMLERI MEMURU 8. Şube Müdürlüğünce görevlendirilen ilgili personelin de katılımıyla, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak evrakın imhası (imha edilebilecek olan evrakın kurum arşivine teslim edilmesi), muhafazası (yönetmelikçe izin verildiği süre içerisinde 5-10 yıl, süresiz, vb.-muhafaza edilmesi) ya da kurum arşivine gönderilmesi (zimmet ile teslim edilmesi) çalışmalarını gerçekleştirmek. 9. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği takdirde Kurum arşivini ayıklama ve imha komisyon çalışmalarına (Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, imha edilecek ya da Devlet Arşivine gönderilecek malzemeler için liste düzenlemek) katılmak. 10. Birim arşivinde yer alan arşivlik malzemeyi her türlü zararlı etkiden korumak, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tasnif edip saklamak. 11. Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 12. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 13. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 14. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 15. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 16. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici v e Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak. 17. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 18. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 19. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 3. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.

19 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ GENEL EVRAK VE ARŞIV İŞLEMLERI MEMURU EN YAKIN YÖNETİCİSİ Evrak ve Arşiv Sorumlusu ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI --- BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 2. Yüksekokul veya lise mezunu olmak 3. Ofis programlarını çok iyi düzeyde bilmek. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI 1. Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 2. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 3. Büro ortamında çalışmak.

20 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI DAĞITICI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI Iğdır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; gelen ve giden evrakları sistemli bir şekilde, zamanında ve sorunsuz olarak iletilmesi gereken yerlere teslim etmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Evrak ve arşiv işlemleri memurunun verdiği gelen ve/veya giden tüm evrakları doğru yerlere iletmek. 2. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 3. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 4. Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyetlere ve bazı işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 5. Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 6. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 7. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 8. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 9. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak. 10. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 11. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 12. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

21 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI DAĞITICI BÖLÜMÜ YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Faaliyetlerin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 3. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. EN YAKIN YÖNETİCİSİ Evrak ve Arşiv Sorumlusu ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI --- BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 3. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI 1. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 2. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 3. Büro ortamında çalışmak.

22 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELEGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ SANTRAL GÖREVLİSİ İŞİN KISA TANIMI Iğdır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından ilgili mevzuat ve prosedürler ile belirlenen amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile amirinin direktifleri doğrultusunda Santral Memurluğu görev alanı içerisinde kalan faaliyetleri onaylanmış plan, program kuralları çerçevesinde gerçekleştirir. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1.Biriminde yürütülen faaliyetlerin etken bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları önceden belirleyerek amirine iletmek 2.Kendi görev alanı içindeki ve diğer bölümlerle olan bilgi akışının telefon üzerinden tam, doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak, 3.Santral Hizmetlerinin tam doğru ve zamanında yapılmasının temin için merkezi santral sistemindeki cihazların, her an hizmete hazır şekilde tutmak, muhtemel arızaları giderecek tedbirleri almak, 4.Müdürlüğümüz santralinden özel görüşen personel listelerini düzenli olarak alıp Muhasebe servisine göndermek, 5.Resmi telefonlardan özel görüşme yapılmasına müsaade etmemek, 6.Müdürlüğümüz santralinde yaptığı hizmeti kamu düzenine uygun olarak nezaket kuralları içerisinde yürütmek, 7.Amirinin ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde raporunu hazırlamak, 8.Şube Müdürlüğünün çalışma konularıyla ilgili verilerin, bilgilerin veri tabanına girilmesini ve güncelleştirilmesini sağlamak. 9.Amiri tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, 10.Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütmek ve etik kurallarına uymak. YETKİLERİ 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2. Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, demirbaş ve malzemeleri kullanmak 3. İl Müdürlüğünce belirlenen esaslar dahilinde paraf etme ve imza atma yetkisini sahip olmak EN YAKIN YÖNETİCİSİ İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

23 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELEGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ SANTRAL GÖREVLİSİ ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI.. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 2. Lise veya dengi okul mezunu olmak, 3. Bilgi teknolojileri konusunda yeterli tecrübeye sahip olmak, 4. İletişim ve halkla ilişkiler konusunda tecrübeli olmak, 5. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI 1. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 2. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 3. Büro şartlarında çalışmak.

24 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI SEKRETER BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI Iğdır İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; protokol kuralları çerçevesinde, sekreterliğini yaptığı yöneticisinin iletişimini sağlamak, randevu ve görüşmelerini düzenlemek, yazılarını yazmak ile ilgili faaliyetleri yürütmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1.Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 2.Sekreterliğini yaptığı yöneticisinin talimatına göre dâhili ve harici telefon bağlantılarını yapmak. 3.Sekreterliğini yaptığı yöneticisinin randevularını ve ziyaretçileriyle görüşmelerini düzenlemek. 4.Faks, e-posta ve diğer haberleşme hizmetlerini yürütmek. 5.Toplantı ve diğer programlarının organizasyonunu yapmak. 6.Sekreterliğini yaptığı yöneticisinin talimatları doğrultusunda personele ilişkin günlük imza listelerini oluşturmak. 7.Birim sarf ve kırtasiye malzemeleri ihtiyacına ilişkin personel talep formlarını almak ve temin edilmek üzere yöneticisine iletmek. 8.Sekreterliğini yaptığı yöneticisine imzaya gelen evrakın imzalanmasını ve ait olduğu yere gönderilmesini sağlamak. 9.Sekreterliğini yaptığı yöneticisine bağlı personelin yıllık, günlük izinlerini, vizite kağıtlarını, seyahat görev formlarını, araç talep formlarını almak ve yöneticisine onaylatmak. 10.Çalışma yerindeki araç-gereç, doküman ve mefruşatın doğru bir şekilde kullanmasını, gereken bakım ve onarımlarının düzenli yapılmasını sağlamak. 11.Faaliyetleri ve işlemleri ile ilgili kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 12.Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 13.Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 14.Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyetlere ve bazı işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

25 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI SEKRETER BÖLÜMÜ Tüm faaliyetlerinde iç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak. 16.İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 17.Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek 18.Amiri tarafından verilecek benzer görevleri de yerine getirmek. YETKİLERİ 1.Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 2.Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak. 3.Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. EN YAKIN YÖNETİCİSİ İdari ve Mali İşler Şube Müdürü ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: ---- BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 2. Bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili bölümünü,tercihen Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü- bitirmiş olmak. 3. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. Protokol kurallarını bilmek. ÇALIŞMA KOŞULLARI 1.Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 2.Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 3.Büro ortamında çalışmak. 4.Görevi gereği seyahat etmek

26 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI MUHASEBE BİRİM SORUMLUSU BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; personel maaşlarının hazırlanması, harcırah beyanları, mal ve hizmet taleplerinin tahakkuk ettirilmesini sağlamak ve takibini yapmak. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 2. Birimde çalışan tüm personellerin yaptıkları işleri takip etmek, kontrolünü gerçekleştirmek. 3. Müdürlük personellerinin maaş ve emeklilik kesenekleri ile ilgili SGK prim işlemlerini yürütmek ve gerektiğinde bu konularla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlatmak, takibi yapmak. 4. Mal ve hizmet alımlarında KİK mevzuatına ve ödenek durumuna göre şube taleplerini muhasebeleştirilme işlemlerini yapılmasını sağlamak, takibi yapmak. 5. Müdürlüğün tüm haberleşme, elektrik vb. gibi giderlerinin tahakkukunu yapılmasını sağlamak, takibini yapmak. 6. Görevli giden personel harcırah beyanlarının tahakkuk edilmesini sağlamak, takibi yapmak. 7. İcra işlemlerinin takibi ile ilgili işleri gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu konularla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlamak. 8. Lojman kesintileri ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak. 9. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. 10. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 11. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 12. Biriminde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak. 13. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 14. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

27 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ MUHASEBE BİRİM SORUMLUSU 15.Birimin ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmaları yapmak. 16.İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 17.Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 18.Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek YETKİLERİ 1.Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak. 2.Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 3.Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak. 4.Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. EN YAKIN YÖNETİCİSİ İdari ve Mali İşler Şube Müdürü BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 2. Tercihen Dört yıllık bir yükseköğrenim kurumunu bitirmiş olmak 3. Konusu ile ilgili en az iki yıl çalışmış olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI 1. Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 2. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 3. Büro ortamında çalışmak. 4. Görevi gereği seyahat etmek.

28 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ İL KONSOLİDE YETKİLİSİ İŞİN KISA TANIMI Iğdır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Müdürlük taşınır mal hesaplarının konsolide edilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine etmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1.Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 2.Müdürlük Taşınır Konsolide Görevlisi görevini yürütmek. 3.Harcama birimleri ile İlçelerden aldıkları Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamak. 4.Taşınır mal ile ilgili bilişim işlemlerini koordine etmek. 5.Taşınır mal işlemleri ile ilgili eğitim programı düzenlenmesini koordine etmek. 6.Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.çalışma gruplarında yer almak. 7.Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 8.Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 9.Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 10.Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 11.Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 12.Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak. 13.İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 14.Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 15.Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

29 IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ YETKİLERİ İL KONSOLİDE YETKİLİSİ 1. Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 2. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 3. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak. 4. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. EN YAKIN YÖNETİCİSİ Şube Müdürü ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI Taşınır Kayıt ve Kontrol Memuru BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 2. Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu -tercihen İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Tarım Ekonomisi vb. bölümünü - bitirmiş olmak 3. Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. Konusu ile ilgili en az iki yıl uzman olarak çalışmış olmak ÇALIŞMA KOŞULLARI Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Büro ortamında çalışmak. Görevi gereği seyahat etmek.

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.11 ÜRETME VE İŞLETME BÖLÜMÜ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.11 ÜRETME VE İŞLETME BÖLÜMÜ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.11 ÜRETME VE İŞLETME Dök.No KAİM.İKS.FRM.079 Sayfa No 1 / 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

İŞ UNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI:

İŞ UNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI: İŞİN KISA TANIMI: İŞ UNVANI İdari ve Mali İşler Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı,Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ Dök.No KAİM.İKS.FRM.076 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ Sayfa No ~ 1 ~ İŞİN KISA TANIMI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEGERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEGERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEGERLENDİRME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 06 Sayfa No ~ 1 ~ TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZI DEĞERLENDIRME

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ Eğitim Yayım Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.070 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örgüt Şeması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN

Detaylı

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ VEKÂLET EDECEK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ VEKÂLET EDECEK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Doküman No SİÜ.GT-122 Sayfa 1/2 : Yüksekokul Müdürüne bağlı görev yapar. : Şef Yüksekokulun idari yapısının kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesini sağlamak, kurullara katılmak, bütçeyi

Detaylı

KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI

KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI

Detaylı

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRÜ KISATANIMI Üst yönetim

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİMLERİ GÖREV TANIMI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİMLERİ GÖREV TANIMI 1) Yüksekokul Sekreteri Şef Yüksekokul Müdürü Sekreteri Yüksekokul Sekreteri Sekreteri 2) PERSONEL İŞLERİ 3) ÖĞRENCİ İŞLERİ 4) İDARİ VE MALİ İŞLER 5) BÖLÜM SEKRETERLİĞİ 6) TEKNİK İŞLER Tekniker Teknisyen

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BSGM.İKS.ŞMA.001 / 02 Yetiştiricilik

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 2 ORTAK GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLER

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 2 ORTAK GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLER EK 2 ORTAK GÖREV, SORUMLULUK VE Sayfa No 1 / 15 MÜDÜRLERİN ORTAK GÖREV VE SORUMLULUKLARI T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat ile belirlenmiş amaç,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ ASTLARI GENEL SEKRETERLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER YARDIMCISI, GENEL SEKRETER, REKTÖR YARDIMCILARI VE REKTÖR PERSONELLERİ Selçuk Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU : Mutemetlik : Memur : Harun FİLİZER 1-Personel maaşlarını zamanında yapmak, 2-SGK primlerini zamanında elektronik ortamda göndermek ve takibini yapmak, 3-Ek Ders ücretlerini yapmak, 4-Fakülte Bütçesini

Detaylı

Tarımsal Veriler, İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Tarımsal Veriler, İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü İŞ UNVANI Uzman Yardımcısı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; yönetim hizmetleri ile asal iş ve işlemlere

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

--- GÖREV TANIMI YAZISI

--- GÖREV TANIMI YAZISI İŞ ÜNVANI : Yazı İşleri Sorumlusu EN YAKIN YÖNETİCİLERİ : Fakülte Sekreteri ALTINDAKİ İŞ UNVANLARI : --- ÜNVANI: Memur ÇALIŞTIĞI BÖLÜM: Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı BAĞLI OLDUĞU KİŞİ / KURUL :

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ İŞİN KISA TANIMI Mevzuat ve üst yönetim tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile uygulanan

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Bingöl Üniversitesi Bölümü

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Bingöl Üniversitesi Bölümü Bölümü ORGANİZASYONEL Görevi BİLGİLER Üst Rektör FBE Akademik ve İdari Personeli 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde

Detaylı

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRÜ Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 08 Sayfa No

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI Müdür / Harcama Yetkilisi Rektör, Rektör Yardımcıları Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcıları / İdari Personeller, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden

Detaylı

MERAL KOÇ / ŞUBE MÜDÜRÜ

MERAL KOÇ / ŞUBE MÜDÜRÜ MERAL KOÇ / ŞUBE MÜDÜRÜ 1. Satın alma komisyon başkanlığı yapmak, 2. Gerçekleştirme görevliliği yapmak ve kendisine harcama yetkililiği vekâlet görevi verildiğinde; harcama yetkililiğinden doğan görev,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE PROJE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ (GÖREV) TANIMLARI

TARIMSAL EKONOMİ VE PROJE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ (GÖREV) TANIMLARI TARIMSAL EKONOMİ VE PROJE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ (GÖREV) TANIMLARI 1. Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı 2. Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu ü 3. Politika ve Ekonomi

Detaylı

GÖREV TANIMLARI FİHRİS

GÖREV TANIMLARI FİHRİS GÖREV TANIMLARI FİHRİS 1 MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 2 MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 4 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV TANIMI 6 İDARİ VE MALİ İŞLERİN GÖREV

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

Su Ürünleri, Örgütlenme İl Müdür Yardımcılığı; Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

Su Ürünleri, Örgütlenme İl Müdür Yardımcılığı; Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ UNVANI Proje Geliştirme Uzmanı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

İŞ UNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI:

İŞ UNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI: İŞİN KISA TANIMI: İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Yardımcılığı İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI Müdür / Harcama Yetkilisi Rektör, Rektör Yardımcıları Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcıları / İdari Personeller, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden

Detaylı

ADI SOYADI GÖREVİ. Müdür ASTLARI

ADI SOYADI GÖREVİ. Müdür ASTLARI MÜDÜR Dr.Öğr.Üyesi Fehmi TURGUT Rektör Yardımcısı ASTLARI Yüksekokulun tüm akademik ve idari birimleri T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ [Yıl] OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİM İŞLEM YÖNERGESİ ler Envanteri HGE.001 Dekanlığı kıyasladığında çok daha büyük önem taşıyan görevlere hassas görevler denir.

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI Kodu Pİ01 PERSONEL İŞLERİ HACER SARIBAŞ PERSONEL SDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi

Detaylı

: BASIMEVİ MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI FORMU

: BASIMEVİ MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI FORMU : BASIMEVİ MÜDÜRÜ 1. Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak, 2. Görev

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak BAUN birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve Dekan onayına sunulmasına sağlamak,

Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak BAUN birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve Dekan onayına sunulmasına sağlamak, Prof.Dr. Ziya İLHAN Dekan :0266 6136692 Dahili: 101 Prof. Dr. Musa KARAMAN Dekan Yard. : 0266 6136692 Dahili: 104 Yard. Doç. Dr. Muharrem EROL Dekan Yard. : 0266 6136692 Dahili: 105 Fakülte Sekreterliği

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri Sayfa 1 / 7 Adı Soyadı Seçil SEVER Görev Unvanı Kadro Unvanı Görevleri 5018 Sayılı Kanun Gereğince Gerçekleştirme Görevlisi Görevlerini 2547 Sayılı Kanun Gereğince Belirlenen Görevleri Kurulu Kararları

Detaylı

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları 1 / 13 1.1. Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı 1.2 Görevin Adı : Yüksekokul Müdürü 1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Rektör Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Gıda ve Yem İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI MÜDÜR Görev Amacı : Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Tarımsal Veriler, Örgütlenme ve Tarımsal Altyapı İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Tarımsal Veriler, Örgütlenme ve Tarımsal Altyapı İl Müdür Yardımcılığı İŞ UNVANI Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Tarımsal Veriler, Örgütlenme ve Tarımsal Altyapı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda, Tarım

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Tarımsal Alt Yapı, Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Tarımsal Alt Yapı, Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ UNVANI Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Tarımsal Alt Yapı,

Detaylı

Birim Görev Tanımları. 1- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Birim Görev Tanımları. 1- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Birim Görev Tanımları 1- Fakülte Sekreterliği Fakülte Taşınır Kayıt ve Kontrol Fakülte Yazı İşleri Fakülte Tahakkuk İşleri Bölüm Başkanlıkları üst yönetim tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ ORGANİZASYON PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Genel Sekreter Yardımcılığı/Koruma ve Güvenlik Birimi STATÜSÜ [ ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

T.C. BUCA BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BUCA BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GÖREVLERİ İM.GT.01 SAYFA NO: 1/15 NO: 02 1. Yemekhane hazırlama ve günlük yemek dağılımını sağlamak. 2. Yemekhanenin temizliğinden sorumlu olmak. 3. Yemekler ile ilgili talep ve şikâyetleri dikkate

Detaylı

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Eğitim-Sicil-Arşiv Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVİ ŞUBE MÜDÜRÜ SINIFI

Detaylı

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar TC Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ -Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI Doküman No ERA/GT01 KOORDİNATÖRÜ REKTÖR/REKTÖR YARDIMCISI KOORDİNATÖRLÜK BİRİMLERİ Selçuk Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI Birim: Bağlı Olduğu Birim Görev Kısa Tanımı: Personel ve Özlük İşleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV RAPORU

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV RAPORU T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV RAPORU Standart :Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Hassas Görev (Tanım).6. İdare Yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde

Detaylı