SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN"

Transkript

1 SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

2 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıtır. Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle artırılacak TL nominal deerli paylarının halka arzına ilikin duyuru metnidir. Ortaklıımız Sermaye Piyasası Kurulu nun II-5.1 sayılı zahname ve hraç Belgesi Teblii nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu nun... tarih ve... sayılı kararı uyarınca ibu halka arz için izahname düzenleme yükümlülüünden muaftır. Duyuru metninin onaylanması, duyuru metninde yer alan bilgilerin doru olduunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyecei gibi, paylara ilikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Halka arz edilecek paylara ilikin yatırım kararları duyuru metninin bir bütün olarak deerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu duyuru metni ortaklıımızın ve halka arzda satıa aracılık edecek ÜNLÜ MENKUL DEERLER A.. nin unluco.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıtır. Ayrıca bavuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 32 nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen sair kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kiiler bu belgelerde yer alan yanlı, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur. Baımsız denetim, derecelendirme ve deerleme kuruluları gibi kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan veya bu belgelere dayanak olmak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kii ve kurumlar da SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

3 KISALTMA VE TANIMLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ÜNLÜ MENKUL DEERLER A. SERMAYE PYASASI KURULU SERMAYE PYASASI KANUNU BORSA STANBUL A.. MERKEZ KAYIT KURULUU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TCARET KANUNU VERG USUL KANUNU TÜRKYE TCARET SCL GAZETES ULUSLARARASI FNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRK LRASI TL KURU Birlik,irket, Ortaklık Aracı Kurum SPK, Kurul SPKn Borsa MKK KAP TTK VUK TTSG UFRS TL Kr

4 I. KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜ VE ONAYLAR: Yoktur 1. DUYURU METNNN SORUMLULUUNU YÜKLENEN KLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçee uygun olduunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını deitirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmi olduunu beyan ederiz. BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Adı, Soyadı, Görevi, mza, Tarih Renan Kömürcüolu -Murahhas Aza Ragıp Ergün Serdarolu Y.K.Bakan Sorumlu Olduu Kısım: DUYURU METNNN TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluun Ticaret Unvanı ve Yetkilisinin ÜNLÜ MENKUL DEERLER A.. Halit Baaran Sorumlu Olduu Kısım: Kıdemli Müdür Adı, Soyadı, Görevi, mza, Tarih DUYURU METNNN TAMAMI

5 2. RSK FAKTÖRLER 2.1. hraççı ve faaliyetlerine ilikin riskler irket faaliyetleri ve kullandıı finansal borçlardan dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki deiimlerin etkileri dahil çeitli finansal risklere maruz kalmaktadır. irket in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların belirsizliine odaklanmakta olup, irket in mali performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıtır. irket maruz kaldıı riskler ; Kredi Riski, Likidite Riski, Piyasa ve Yabancı Para Riski Kredi Riski Yönetimi: irket in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından doabilmektedir. Ticari alacaklar, irket yönetimince geçmi tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak deerlendirilmekte ve gerekli görüldüü durumlarda uygun oranda üpheli alacak karılıı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarakgösterilmektedir Likidite Riski: irket in fon kaynaı olarak bankaları, satıcılarını ve hissedarlarını kullanma hakkı vardır. irket, stratejisi dahilinde belirlenen hedeflerini gerçekletirmek için gerekli olan fonlama artlarındaki deiimleri saptayarak ve izleyerek likidite riskini sürekli olarak deerlendirmektedir Piyasa ve Yabancı Para Riski irket satı gelirlerinin bir kısmının ihracat gelirlerinden oluması ve ayrıca kullanmı olduu kredilerin bir kısmının dövizli olması nedeniyle kur riskine duyarlıdır. irket Yönetim Kurulu, irket in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasında ve gözetiminde genel olarak sorumluluk sahibidir. irketin risk yönetimi politikaları irketin maruz kalabilecei riskleri belirlemek ve maruz kalabilecei riskleri analiz etmek için oluturulmutur. Risk yönetimi politikalarının amacı irket in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluturmak, riskleri izlemek ve limitlere balı kalmaktır. irket çeitli eitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalıanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır hraç edilecek paylara ilikin riskler Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler. Bu iki gelir türüne ilikin riskler aaıda açıklanmıtır.

6 hraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine likin Riskler: irket in yılsonu karının daıtılmasından elde edilen gelirdir. irket zarar ettii dönemlerde kar payı geliri elde etmeme riski vardır. Öte yandan kar olusa bile irket in geçmi yıllar zararı bulunduundan bu zararlar mahsup edilinceye kadar irket kar daıtımı yapmayacaktır. hraç Edilen Payların Sermaye Kazancına likin Riskler: Zaman içinde hisse senedinin deerinde meydana gelen artıtan elde edilen gelirdir. Halka arz sonrası Borsa da oluacak fiyat halka arz öncesi fiyatlardan farklılık gösterebilir. ihraç sonrası irket in finansal performansının beklentilerin altında oluması veya sermaye piyasası koullarının kötülemesi durumunda fiyat düebilir. Yatırımcılar riskin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. 3. HRAÇÇI HAKKINDA BLGLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Merkez Adresi : ORGANZE SANAY BÖLGES SARI CAD.NO:15 NLÜFER-BURSA Balı Bulunduu Ticaret Sicili Müdürlüü : BURSA Ticaret Sicili Müdürlüü Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : SÜRESZ Tabi Olduu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas Sözlemeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : irket in faaliyet konusu; Endüstriyel vana üretim, ithalat, ihracat, satı ve pazarlamasıdır. irket Ana sözlelesinin tam metni adresinde yer almaktadır. Telefon ve Faks Numaraları : // nternet Adresi :

7 3.2. hraççının Tarihçesi ve Geliimi ile Personel Sayısı Hakkında Bilgi: Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında stanbul da kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir. irketin merkezi Bursa dır. irket üretimini Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. den kiraladıı Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Bursa adresinde yapmaktadır. irket halka açık olup irket in hisseleri 2004 yılından itibaren stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (MKB) ilem görmektedir Personel Sayısı Hakkında Bilgi 30 Haziran Aralık 2012 Sendikalı çalıanlar dari personel Taeron vasıtasıyla çalıanlar - - Toplam Esas Sözlemeye likin Bilgiler: Güncel Esas Sözleme irket web sitesi ve de yer almaktadır Yatırım ve Faaliyetler Hakkında Bilgiler: irket endüstriyel vana üretimi yapmaktadır ve metal ana sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Arge, iletme ekonomisi ve kalite yükseltme konularına yönelik yatırımları mevcuttur ve devam etmektedir. 4. MEVCUT SERMAYE HAKKINDA BLGLER 4.1. Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Deildir Ödenmi/Çıkarılmı Sermayesi: TL

8 4.3. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dorudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kiiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı: Oranı Payı Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. %45, , YÖNETM KURULU ÜYELER VE BAIMSIZ DENETM KURULUU HAKKINDA BLGLER 5.1. hraççının yönetim kurulu üyelerine ilikin bilgi: Ragıp Ergün Serdarolu Renan Kömürcüolu Canan Zihniolu Lütfiye Yeim Uçtum Ertan Söylemez : Yönetim Kurulu Bakanı : Murahhas Aza : Yönetim Kurulu Üyesi : Baımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Baımsız Yönetim Kurulu Üyesi 5.2. Baımsız denetim kuruluunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak ba denetçinin adı soyadı: 2010 Yılı hesap dönemine ilikin SPK nun Seri: XI, No:29 sayılı Teblii çerçevesinde UMS / UFRS ye göre hazırlanmı mali tablolar Kavram Baımsız Denetim ve Yeminli Mali Müavirlik A.. tarafından denetlenmi ve olumlu görü bildiren rapor düzenlenmitir Yılı hesap dönemine ilikin SPK nun Seri: XI, No:29 sayılı Teblii çerçevesinde UMS / UFRS ye göre hazırlanmı mali tablolar Kavram Baımsız Denetim ve Yeminli Mali Müavirlik A.. tarafından denetlenmi ve olumlu görü bildiren rapor düzenlenmitir 2012 Yılı hesap dönemine ilikin SPK nun Seri: XI, No:29 sayılı Teblii çerçevesinde UMS / UFRS ye göre hazırlanmı mali tablolar Gözet Yeminli Mali Müavirlik Baımsız Denetim A.. tarafından denetlenmi ve olumlu görü bildiren rapor düzenlenmitir dönemi hesap dönemi için baımsız denetim irketi DRT Baımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. dir. lgili dönem sınırlı incelemeye tabi tutulmutur.

9 6. GEÇM DÖNEM FNANSAL TABLO VE BAIMSIZ DENETM RAPORLARI hraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan son üç yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilikin baımsız denetim raporları: lgili dönem finansal tablolar ile baımsız denetçi görüleri ( de yer almaktadır. TL Baımsız denetimden geçmi Baımsız denetimden geçmi Baımsız denetimden geçmi Baımsız denetimden geçmi Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vad.Yük Uzun Vad.Yük Özkaynaklar Satı Gelirleri Faaliyet Karı Dönem Karı/Zararı HALKA ARZA LKN BLGLER 7.1. Payların ihracına ilikin yetkili organ kararları: irket Yönetim kurulu tarih 2013/04-04 numaralı kararı ile irket Esas Sözlemesinin Yönetim kurulu üyelerinin görev taksimi balıklı 10 uncu, Murakıplar ve Görevleri balıklı 12 inci, Genel kurul balıklı 14 üncü, Toplantıda komiser bulundurulması balıklı 16 ıncı, lan balıklı 20 inci, Karın tespiti ve daıtımı balıklı 25 inci maddelerinin ekte yer alan ekliyle deitirilmesine, Murakıp Ücretleri balıklı 13 üncü maddenin iptal edilmesine, Ayrıca irket sermayesinin TL dan TL sına çıkartılması için TL bedelli sermaye arttırımı yapılmasına ana sözlemenin; Sermaye balıklı 6. Maddesinin deitirilmesine ve deiikliklerin gerçeklemesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı, ç Ticaret Genel Müdürlüüne bavurulmasına karar verilmitir tarihinde 2012 yılı olaan genel kurulu yapılmı olup söz konusu Yönetim kurulu kararına ilikin maddeler genel kurul onayından geçmitir

10 7.2. hracı yapılacak paylar ile ilgili bilgi: Grubu Nama/ Hamiline Olduu mtiyazlar Pay Sayısı Pay Bir Payın Sayısının Nominal Grup Pay Deeri (TL) Sayısına Oranı (%) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) - Hamiline TL %20 TOPLAM ç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı hakkında bilgiler : ç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmamaktadır Satıı yapılacak payların yatırımcılara saladıı haklar ile payların kayden izlenip izlenmeyecei hakkında bilgi: Kayden izlenecektir Yeni pay alma hakkına ilikin bilgiler: a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadıı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilikin bilgi: Yeni Pay alma hakları kısıtlanmamıtır. b) Belli kiilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: Tahsis kararı alınmamıtır. c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadıı: Tahsis kararı alınmamıtır. d) Yeni pay alma hakları, aaıda belirtilen bavuru yerlerinde.../.../... ile.../.../... tarihleri arasında,... gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen i günü akamı sona erecektir. Bir payın nominal deeri 1-TL (BirTL) olup, 1-TL(BirTL) 'den satıa arz edilecektir. e) Ortakların, ödenmi sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: %20 f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve ekline ilikin bilgi: T.Halk Bankası A.. Organize Sanayi Ticari/Bursa ubesi TR numaralı hesaba yatırılacaktır. g) Bavuru ekli ve payların daıtım zamanı ve yeri: i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, yeni pay tutarını hesaplarının bulunduu aracı kurulular aracılııyla yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır.

11 iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiilerin adı, i adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..-Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.NO : 15 Nilüfer Bursa Halka arz için saptanan sürenin bitimini takip eden 3 gün içinde borsadaki halka arz süresinin son 3 ilem gününde Borsa birinci el pazarında gerçekleen günlük aırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden satın alınacaktır 7.7. Halka arz edilecek payların nominal deeri: 1-TL (BirTL) 7.8. Halka arz süresi: 2 i günüdür TL nominal deerli bir payın satı fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler: Nominal deerin altında olmamak üzere Borsa fiyatından satılacaktır Satı yöntemi ve bavuru ekli: Borsa da satı Ünlü Menkul Deerler A.. aracılıı ile gerçekletirilecektir Pay bedellerinin ödenme yeri ve ekline ilikin bilgi: T.Halk Bankası A.. Organize Sanayi Ticari/Bursa ubesi TR numaralı hesaba yatırılacaktır Bavuru yerleri: Ünlü Menkul Deerler A.. ve Borsada ilem yapmaya yetkili aracı kurulular Aracılık türü hakkında bilgi: Sermaye arttırımı yolu ile yapılacak halka arzda satıa aracılık Aracılık sözlemesi hakkında bilgi: Ünlü Menkul Deerler A.. ile tarihinde Sermaye arttırımı yolu ile yapılacak halka arzda satıa aracılık sözlemesi imzalanmıtır. Buna göre;!!"!# $" $ % & '( % &!!" $! $' " "! #!!)! * '(* + %&,-&$!. /" ') '( /0" % & /" ') 1,1. 0 " *!! *$$'! 2!'!" $! 0 " *!!" 1! /$ 3$+ ',4. $!#! ) 2!'(!! -" ' +" $!8!(!! 0!!!!9:" 0!/0!!2!'#" '89" $'1! 0 " *!!!" " $! ; /$ 3$+ ' $!#!! 9#" " $'"!' $!" 1''

12 < 0 " *!! *$$'! 0 +'! =" 2!' 6 ==*$+! 9:'6 ==2!''3*!Halk Bankası A.. Organize Sanayi Ticari/Bursa ubesi8''"!# TR numaralı '!!"!#/> 8? :8 /$ + *$+!!!"!# "! '/)$' :' < 0 "!" +#$ 0 0 " +'!!!"!! 1!( $" 0$$! " 8! $' 0! #! *$0! 6 8 =! =#2!''')!!! < 0 " *!!" /$ 3$+ ' $!#! 0! 1! /$ 3$+ $!9/!!'*$'0+'*$''9-!=" 2!' Halk Bankası A.. Organize Sanayi Ticari/Bursa ubesi TR numaralı '!!"!#/> 8? Payların daıtım zamanı ve yeri: Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye balanacaktır Halka arzdan sonra dolaımdaki pay miktarının artırılmamasına ilikin taahhütler: Taahüt Yoktur Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri: irket, Halka Arz aracılıı ile salanan sermaye fonlarını aaıdaki ekilde kullanmayı planlamaktadır. irket, sermaye arttırımı ile T.T.K. gerei sermaye eksikliinin giderilmesi ve salanan nakit girii ile kısa vadeli banka borçlarının geri ödenmesi, Salanan nakit girii ile finansman giderlerinin azaltılması sonucu, güncel piyasa koulları altında ithal ürünlere karı rekabet gücünün arttırılması, irket bünyesindeki Ar-Ge çalımaları sonucunda gelitirilen ve gelitirilmekte olan özellikle büyük ölçülerdeki ve yüksek basınç sınıflarındaki endüstriyel vana tiplerinin irket içinde ve/veya yan sanayide üretilmesi ve pazarlanması için iletme sermayesine katkı yapılması irketin salıklı gelimesi ç ve dı piyasalarda irket tanınırlıının arttırılması, Halka arz yolu ile salanan sermaye fonları özetle, irketin iletme sermayesini güçlendirme ve mevcut kısa vadeli kredilerinin azaltılması için kullanılacaktır.

13 7.18. Halka arza ilikin ihraççının elde edecei net gelir ile katlanacaı tahmini toplam ve pay baına maliyet: SPK Kayda Alma Ücreti hraç De.Üzeriden (%0,2) 1.689,12 Ticaret sicil gazetesi tescil +ilan+noter (tahmini) 3.000,00 Rekabet Kurumu(% 0,04) 337,82 Ünlü Menkul Deerler A..(aracılık+bsmv) ,00 BST Kotasyon ücreti (%0,1) 8.445,60 TOPLAM ,54 1 TL Nominal Deerli Payların Toplamı ,00 Pay Baına Maliyet 0,02779 Halka arzdan edilecek tahmini net gelir ile ilgili çalıma aaıdadır; Halka arzdan elde edilecek gelir Tahmini toplam maliyet Halka arzdan edilecek tahmini net gelir Talepte bulunan yatırımcıların katlanacaı maliyetler hakkında bilgi: Talepte bulunan yatırımcılar bavurdukları aracı kurumların ücretlendirme politikalarına tabi olacaktır. MKK tarafından aracı kurululara tahakkuk ettirilen ve hisse tutarı üzerinden hesaplanan hizmet bedeli aracı kurumların uygulamalarına istinaden yatırımcılardan tahsil edilebilir Tasarruf sahipleri duyurusunun ilan edilecei yerler: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

14 8. PAYLAR LE LGL VERGLENDRME ESASLARI Hisse senetlerinin elden çıkarılması karılıında salanan kazançların vergilendirilmesi Tarihinden tibaren ktisap Edilen ve Borsada lem Gören Hisse Senetleri (1): Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle; i.alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alı ve satı bedelleri arasındaki fark, Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle; i.alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alı ve satı bedelleri arasındaki fark, ii. Aracılık ettikleri hisse senetlerinin ödünç ilemlerinden salanan gelirler üzerinden %06 oranında vergi tevkifatı yapacaklardır. Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır.hisse senetleri deiik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alı bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas alınacaktır. Hisse senetlerinin alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım ilemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde o gün içindeki alı maliyetinin tespitinde aırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecektir. Alı ve satı ilemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla hisse senedi alım satım ilemi yapılması halinde tevkifatın gerçekletirilmesinde bu ilemler tek bir ilem olarak dikkate alınır. Hisse senedi alım satımından doan zararlar takvim yılı aılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilebilecektir. Tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (MKB) ilem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef kurumlara ait olup, MKB de ilem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun (GVK) Mükerrer 80 inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır. Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazançları için gerçek kiilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Dier gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmi olan vergiler, GVK madde 94 madde (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu na tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Geçici Madde 67 nin eklenmesi suretiyle menkul kıymetlerin vergilendirilmesinde tarihleri arasında uygulanmak üzere deiiklik yapan 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe girmitir. Öte yandan, tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun la Geçici 67 nci madde ile yapılan düzenlemelerde bazı deiiklikler ve ilaveler yapılmı ve söz konusu Kanun, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. Ayrıca, tarihli ve 5527 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Deiiklik Yapılmasına likin Kanun ile Geçici 67 nci maddede bazı deiiklikler yapılmı ve deiiklikler tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. Bu konuda, ayrıca 257, 258, 259, 260, 263, 266, 269, 270, 273 Seri No lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Teblilerine de bakılabilir.

15 kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduu hükümler çerçevesinde tevkifata tabi kazançların beyan edildii beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. Öte yandan, dileyen gelir vergisi mükellefleri aynı takvim yılı içinde üçer aylık dönemlerde oluan kar ve zararlar için yıllık beyanname verebileceklerdir. Bu çerçevede, beyan edilen gelirden yıl içinde oluan zararların tamamı mahsup edilebilir. Beyan edilen gelir üzerinden %15 (2006/10731 sayılı BKK ile bu oran %10 olarak uygulanırken, 2008/14272 sayılı BKK ve 2010 /926 sayılı BKK ile bu oran %0 olarak uygulanır) oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir, mahsup edilemeyen tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Ancak, mahsup edilemeyen zararlar izleyen takvim yıllarına devredilemeyecektir. Hisse senetleri yanında dier menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık dönemler itibariyle tevkifata tabi tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım konusu ilemlerin aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar bu türlere göre ayrı ayrı tespit edilip tevkifata tabi tutulacaktır. Geçici Madde 67 nin (5) numaralı bendi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kii ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir Tarihinden Önce ktisap Edilen ve MKB de lem Gören ve Görmeyen Hisse Senetleri: tarihinden önce (2) iktisap edilip de daha sonra satılan tam mükellef irketlerine ait hisse senetlerinin alım satım kazançları tevkifata tabi olmayacaktır. (2 ) tarihinden sonra iktisap edilen hisse senetlerinde durum: Hisse senedi alım satım kazançları, GVK nun 5281 sayılı Kanun un 27 nci maddesi ile deiik Mükerrer 80 inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak, anılan madde uyarınca, tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki (2) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır4[3]. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satıında olduu gibi, GVK nun Mükerrer 80 inci maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldıı ay hariç olmak üzere TÜK (DE) tarafından belirlenen toptan eya fiyat artı oranında artırılarak dikkate alınabilecektir. GVK nun Mükerrer 80 inci maddesine göre, indirim oranı düüldükten (endeks oranı uygulandıktan) sonra kalan tutarın 2006 yılı için 6.000,-TL yi (2007 yılı için 6.400,-TL-259 sayılı GVK Genel Teblii, 2008 yılı için 6.800,- TL 266 sayılı GVK Genel Teblii, 2009 yılı için TL-270 sayılı GVK Genel Teblii, 2010 yılı için TL-273 sayılı GVK Genel Tebli) aan kısmı beyanname verilmesini gerektirecektir. Buna göre, alım tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde satılanlardan elde edilen kazanç, deer artı kazancı olarak gelir vergisi beyannamesine dahil edilecektir. Alım satım süresi iki yılı aanlar vergiden istisna olacaktır tarihinden sonra iktisap edilen hisse senetlerinden Türkiye deki banka veya aracı kurumlar aracılııyla elde edilen veya Türkiye de GVK geçici madde 67 uyarınca stopaja tabi tutulan kazançlar ise beyan edilmeyecektir

16 Gerçek Kiiler Tam Mükellef Gerçek Kiiler: Hisse senedi alım satım kazançları, GVK nun 4842 sayılı Kanun ile deiik Mükerrer 80 inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, ivazsız olarak iktisap edilen hisse senetleri, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında ilem gören ve 3 (üç) aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satıında olduu gibi, GVK nun Mükerrer 80 inci maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldıı ay hariç olmak üzere DE tarafından belirlenen toptan eya fiyat artı oranında artırılarak dikkate alınabilecektir GVK nun Mükerrer 80 inci maddesine göre, indirim oranı düüldükten (endeks oranı uygulandıktan) sonra kalan tutarın 2009 yılı için TL yi (2010/654 sayılı BKK) aan kısmı beyanname verilmesini gerektirecektir. Buna göre, alım tarihinden itibaren üç aylık süre içinde satılanlardan elde edilen kazanç, deer artı kazancı olarak gelir vergisi beyannamesine dahil edilecektir. Alım satım süresi üç ayı aanlar vergiden istisna olacaktır. Dar Mükellef Gerçek Kiiler: Tam mükellef gerçek kiilerde olduu gibidir. Ancak, GVK madde (86/2) çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı Türkiye de tevkif suretiyle vergilendirilmi olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile dier kazanç ve iratlardan oluuyorsa ve stopaja tabi kazançları yoksa yıllık beyannameye tabi deildir, stopaja tabi kazançları varsa yıllık beyannameye tabidir. GVK madde (101/2) uyarınca, dar mükellef gerçek kiiler menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye de elden çıkarıldıı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmek zorundadırlar. Kurumlar Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Salanan Kazançlar: Ticari faaliyete balı olarak iletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir. Dar Mükellef Kurumlar: GVK madde (37/5) uyarınca dar mükellef kurum, Türkiye de bir iyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla devamlı menkul kıymet alım satımı ii yapan kurum statüsünde ise alım satım kazançları ticari kazanç olarak vergiye tabi olacaktır. GVK nun Mükerrer 81 inci maddesi uyarınca, dar mükellef kurumun alım satım ile devamlı olarak uraması halinde kur farklarından doan kazançlar ticari kazancın tespitinde dikkate alınır.

17 Gerçek Kiilerce Tarihinden Sonra ktisap Edilen ve MKB de lem Görmeyen Hisse Senetleri: 5281 sayılı Kanunla yapılan deiiklik ile birlikte, MKB dıındaki tam mükellef irketlerine ait hisse senetlerinin 2 yıl geçtikten sonra satılması halinde alım satım kazancı vergiden istisna tutulmaktadır. Bu tür senedin 2 yıl dolmadan satılması halinde elde edilen kazanç yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Hisse senetleri kar paylarının ve temettü avanslarının vergilendirilmesi tarihinden sonra elde edilecek hisse senedi kar payları için GVK Geçici madde 67 kapsamında tevkifat yapılmaması dıında, vergilendirme bakımından 2005 yılında geçerli olan esaslar aynen geçerli olmaya devam edecektir. Hisse senedi kar paylarının ve temettü avanslarının vergilendirilmesinde ve öncesi düzenlemeler ise aaıdaki gibi olacaktır. Gerçek Kiiler Tam Mükellef Gerçek Kiiler: GVK nun (86/1-c) maddesi uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmi bulunan ve gayrisafi tutarları; 4842 sayılı Kanun un 9 uncu maddesine göre 2005 yılı gelirleri için ,-TL yi(3) (gelir vergisinin ikinci dilimi) aan menkul sermaye iratları dahil kurumlardan elde edilen kar payları beyanname verilmesini gerektirecektir(4). GVK nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayılı Kanunla yapılan deiiklikle, tevkifat karın daıtılması aamasına bırakılmıtır. GVK nun 4842 sayılı Kanunla deiik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam mükellef gerçek kiilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kiilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere daıtılan kar payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat (5) (%15) yapılacaktır. (3) Bu tutar 2006 için ,-TL, 2007 için ,-TL, 2008 için ,- TL; 2009 için ,- TL; 2010 için ,- TL dir. (4) Kar paylarının vergilendirilmesi konusunda 4842 sayılı Kanunla yapılan deiiklikle vergi alacaı sistemi kaldırılmı ve kurum bünyesinde yapılan vergi tevkifatının tamamının kar payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmesine olanak salanmıtır. (5) Kar paylarında tevkifat oranı, tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) gereince tarihinden itibaren %15 olarak belirlenmi olup, tüm mükellef grupları için aynı oran geçerlidir. Oran, anılan BKK öncesinde %10 idi.

18 GVK ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22 nci maddenin ikinci fıkrasına göre tam mükellef kurumlardan elde edilen, GVK nın 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. stisna edilen bu tutar üzerinden GVK nın 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ayrıca, gerçek kii ortaklar tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisse senetlerinin menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmemektedir (6). Temettü avansları da kar payları ile aynı kapsamda vergilendirilmektedir Dar Mükellef Gerçek Kiiler: GVK nun 4842 sayılı Kanunla deiik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam mükellef gerçek kiilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kiilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere daıtılan kar payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır (7). GVK madde (86/2) uyarınca; dar mükellefiyette tamamı Türkiye de tevkif suretiyle vergilendirilmi olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile dier kazanç ve iratlardan oluuyorsa yıllık beyannameye tabi deildir. Ancak GVK madde (101/5) çerçevesinde, gerçek usulde vergiye tabi dar mükelleflerin terk ettikleri ileri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri dier kazanç ve iratlar, ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç giriilmemesi veya ihale artırma ve eksiltmelere itirak edilmemesi karılıında elde ettikleri dier kazanç ve iratları, vergisi tevkif suretiyle alınmamı menkul sermaye iratlarını ve her türlü kazanç ve iratın Türkiye de yapıldıı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirilmesi gerekmektedir. (6) Bu konunun esası öyledir: Maliye Bakanlıı nın 06/02/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 231 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Teblii uyarınca, gerçek kii ortaklar tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisse senetlerinin menkul sermaye iradı olarak Gelir Vergisi Kanunu nun 85 ve 86 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde beyan edilmesi gerekmekte idi. Ancak konuya ilikin olarak Danıtay 4. Dairesi, tarih ve Esas No: 2000/1307, Karar No:2000/5053 sayılı kararı ile GVK nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6/b-i) numaralı bendinde karın sermayeye ilavesinin kar daıtımı sayılmayacaından bahisle ortaklar açısından da elde edilmi bir kar payından söz edilemeyecei belirtilerek bu gelirlerin beyanına ilikin 231 seri numaralı tebliin iptaline karar vermi olup, bu karar Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 08/06/2001 tarih ve Esas No: 2001/180, Karar No: 2001/224 sayılı kararı ile kesinlemi bulunmaktadır. (7) Dier yandan, GVK ya 4842 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 62 ye göre; kurumlar vergisi mükelleflerinin veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının daıtımı halinde gerçek kiilerce elde edilen kâr payları gelir vergisinden müstesnadır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının dıında kalan ve veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmi kazançlarının daıtımı halinde, gerçek kiilerce elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının (1/9) u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tâbi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın (1/5)'i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.

19 Kurumlar Ticari iletmeler ve bir ticari iletmenin aktifine kayıtlı hisse senetleri dolayısıyla elde edilen kar payları GVK nun 4842 sayılı Kanunla deiik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam mükellef gerçek kiilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kiilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere daıtılan kar payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır. Ticari faaliyete balı olarak ticari iletme bünyesinde elde edilmesi halinde söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun (KVK) 6 ncı maddesine göre kurum kazancı, GVK nun ticari kazanç hükümlerine göre saptandıından, ticari iletme için geçerli olacak ve bu kazançlar kurum kazancına dahil edilecektir. Ancak, KVK madde (5/1) uyarınca, tam mükellef baka bir kuruma itirak nedeniyle elde edilen kar payları, yatırım fonlarının katılım belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç, kurumlar vergisinden müstesnadır (8). Dar Mükellef Kurumlar: Tam mükellef kurumlara ilikin açıklamalar aynen geçerlidir. Dier taraftan, KVK uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, GVK nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Vergi stopajının ihraççı tarafından kesilmesi sorumluluuna ilikin açıklama Vergi mevzuatı uyarınca 2005 yılı ve öncesi için bu bölüm kapsamında kesilmesi gereken tevkifatların tümü ilgili ortaklık tarafından; döneminde ise hisse senetlerinin elden çıkartılması karılıında elde edilen kazançlar için tevkifat bankalar ve aracı kurumlarca, hisse senedi kar paylarında tevkifat ilgili ortaklık tarafından kesilecektir (8) Dier yandan, GVK ya 4842 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 62 ye göre; 1.f Kurumlar vergisi mükelleflerinin; a) veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının, b) (a) bendi kapsamı dıında kalan ve veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmi kazançlarının, Daıtımı halinde GVK madde 94 uyarınca tevkifat yapılmaz. 2. Gerçek kiilerce (1) numaralı fıkranın (a) bendi kapsamında elde edilen kâr payları gelir vergisinden müstesnadır. 3. Gerçek kiilerce (1) numaralı fıkranın (b) bendi kapsamında elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının (1/9) u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tâbi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın (1/5)'i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. 4. Kurumlar vergisi mükelleflerinin dorudan veya itirakleri aracılııyla, bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen nitelikte kâr payı elde etmeleri halinde, bu kâr paylarının daıtımı ve kâr payı elde eden gerçek kiilerce bu kâr paylarının beyanı ile ilgili olarak (1), (2) ve (3) numaralı fıkra hükümleri uygulanır. 5. Bu madde kapsamındaki kâr payları için GVK madde 22 hükümleri uygulanmaz.

20 9. EKLER Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Raporu A=:" --/)A9!0B9-'/) 6 **$8<:" =#! )'!

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' ( ) $ $ * ! # $ % &' $ ()*+, -. % / / &' 0! # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05 DMF SĐSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETĐM DANIŞMANLIK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. www.dmf.com.tr www.dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU GEÇĐCĐ 67. MADDE UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEK KĐŞĐLERE YÖNELĐK VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Türk finansal araçlarına

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 08.03.2016 Sayı : 2016/8 Değerli Müşterimiz, 2015 yılında tam mükellef gerçek kişiler ve tam mükellef kurumlarca elde edilen bazı gelirlerin vergilendirilmesi ve beyanına ilişkin

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Değerli Müşterimiz, Gerçek kişilerin şahsi mülkiyetinde bulunan hisse senetleri ve iştirak hisseleri ile bunların elden çıkarılmasından elde edilen

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

! #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

MENKUL KIYMET SATIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE ENDEKSLEME SONUCU OLUŞAN ZARARLARIN MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR?

MENKUL KIYMET SATIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE ENDEKSLEME SONUCU OLUŞAN ZARARLARIN MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR? Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü MENKUL KIYMET SATIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE ENDEKSLEME SONUCU OLUŞAN ZARARLARIN MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR? GİRİŞ Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 56 ncı maddesinin uygulama

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir Hisse Senetleri Kar Payları -Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere Tam mükellef kurumlardan elde edilen nakit kar paylarının ½ si vergiden istisnadır. İstisna sonrası kalan tutar diğer gelirlerle

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NDAN irketimiz Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Aralık 2007 Pazartesi günü saat 10.00 da aaıda yazılı gündemi görüüp karara balamak üzere, irket

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI I. YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİLEME ESASLARI A- Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Kurumlar Vergisi Uygulaması 1) Kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURUSU Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı