SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN"

Transkript

1 SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

2 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıtır. Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle artırılacak TL nominal deerli paylarının halka arzına ilikin duyuru metnidir. Ortaklıımız Sermaye Piyasası Kurulu nun II-5.1 sayılı zahname ve hraç Belgesi Teblii nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu nun... tarih ve... sayılı kararı uyarınca ibu halka arz için izahname düzenleme yükümlülüünden muaftır. Duyuru metninin onaylanması, duyuru metninde yer alan bilgilerin doru olduunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyecei gibi, paylara ilikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Halka arz edilecek paylara ilikin yatırım kararları duyuru metninin bir bütün olarak deerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu duyuru metni ortaklıımızın ve halka arzda satıa aracılık edecek ÜNLÜ MENKUL DEERLER A.. nin unluco.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıtır. Ayrıca bavuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 32 nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen sair kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kiiler bu belgelerde yer alan yanlı, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur. Baımsız denetim, derecelendirme ve deerleme kuruluları gibi kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan veya bu belgelere dayanak olmak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kii ve kurumlar da SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

3 KISALTMA VE TANIMLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ÜNLÜ MENKUL DEERLER A. SERMAYE PYASASI KURULU SERMAYE PYASASI KANUNU BORSA STANBUL A.. MERKEZ KAYIT KURULUU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TCARET KANUNU VERG USUL KANUNU TÜRKYE TCARET SCL GAZETES ULUSLARARASI FNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRK LRASI TL KURU Birlik,irket, Ortaklık Aracı Kurum SPK, Kurul SPKn Borsa MKK KAP TTK VUK TTSG UFRS TL Kr

4 I. KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜ VE ONAYLAR: Yoktur 1. DUYURU METNNN SORUMLULUUNU YÜKLENEN KLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçee uygun olduunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını deitirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmi olduunu beyan ederiz. BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Adı, Soyadı, Görevi, mza, Tarih Renan Kömürcüolu -Murahhas Aza Ragıp Ergün Serdarolu Y.K.Bakan Sorumlu Olduu Kısım: DUYURU METNNN TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluun Ticaret Unvanı ve Yetkilisinin ÜNLÜ MENKUL DEERLER A.. Halit Baaran Sorumlu Olduu Kısım: Kıdemli Müdür Adı, Soyadı, Görevi, mza, Tarih DUYURU METNNN TAMAMI

5 2. RSK FAKTÖRLER 2.1. hraççı ve faaliyetlerine ilikin riskler irket faaliyetleri ve kullandıı finansal borçlardan dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki deiimlerin etkileri dahil çeitli finansal risklere maruz kalmaktadır. irket in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların belirsizliine odaklanmakta olup, irket in mali performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıtır. irket maruz kaldıı riskler ; Kredi Riski, Likidite Riski, Piyasa ve Yabancı Para Riski Kredi Riski Yönetimi: irket in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından doabilmektedir. Ticari alacaklar, irket yönetimince geçmi tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak deerlendirilmekte ve gerekli görüldüü durumlarda uygun oranda üpheli alacak karılıı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarakgösterilmektedir Likidite Riski: irket in fon kaynaı olarak bankaları, satıcılarını ve hissedarlarını kullanma hakkı vardır. irket, stratejisi dahilinde belirlenen hedeflerini gerçekletirmek için gerekli olan fonlama artlarındaki deiimleri saptayarak ve izleyerek likidite riskini sürekli olarak deerlendirmektedir Piyasa ve Yabancı Para Riski irket satı gelirlerinin bir kısmının ihracat gelirlerinden oluması ve ayrıca kullanmı olduu kredilerin bir kısmının dövizli olması nedeniyle kur riskine duyarlıdır. irket Yönetim Kurulu, irket in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasında ve gözetiminde genel olarak sorumluluk sahibidir. irketin risk yönetimi politikaları irketin maruz kalabilecei riskleri belirlemek ve maruz kalabilecei riskleri analiz etmek için oluturulmutur. Risk yönetimi politikalarının amacı irket in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluturmak, riskleri izlemek ve limitlere balı kalmaktır. irket çeitli eitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalıanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır hraç edilecek paylara ilikin riskler Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler. Bu iki gelir türüne ilikin riskler aaıda açıklanmıtır.

6 hraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine likin Riskler: irket in yılsonu karının daıtılmasından elde edilen gelirdir. irket zarar ettii dönemlerde kar payı geliri elde etmeme riski vardır. Öte yandan kar olusa bile irket in geçmi yıllar zararı bulunduundan bu zararlar mahsup edilinceye kadar irket kar daıtımı yapmayacaktır. hraç Edilen Payların Sermaye Kazancına likin Riskler: Zaman içinde hisse senedinin deerinde meydana gelen artıtan elde edilen gelirdir. Halka arz sonrası Borsa da oluacak fiyat halka arz öncesi fiyatlardan farklılık gösterebilir. ihraç sonrası irket in finansal performansının beklentilerin altında oluması veya sermaye piyasası koullarının kötülemesi durumunda fiyat düebilir. Yatırımcılar riskin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. 3. HRAÇÇI HAKKINDA BLGLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Merkez Adresi : ORGANZE SANAY BÖLGES SARI CAD.NO:15 NLÜFER-BURSA Balı Bulunduu Ticaret Sicili Müdürlüü : BURSA Ticaret Sicili Müdürlüü Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : SÜRESZ Tabi Olduu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas Sözlemeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : irket in faaliyet konusu; Endüstriyel vana üretim, ithalat, ihracat, satı ve pazarlamasıdır. irket Ana sözlelesinin tam metni adresinde yer almaktadır. Telefon ve Faks Numaraları : // nternet Adresi :

7 3.2. hraççının Tarihçesi ve Geliimi ile Personel Sayısı Hakkında Bilgi: Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında stanbul da kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir. irketin merkezi Bursa dır. irket üretimini Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. den kiraladıı Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Bursa adresinde yapmaktadır. irket halka açık olup irket in hisseleri 2004 yılından itibaren stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (MKB) ilem görmektedir Personel Sayısı Hakkında Bilgi 30 Haziran Aralık 2012 Sendikalı çalıanlar dari personel Taeron vasıtasıyla çalıanlar - - Toplam Esas Sözlemeye likin Bilgiler: Güncel Esas Sözleme irket web sitesi ve de yer almaktadır Yatırım ve Faaliyetler Hakkında Bilgiler: irket endüstriyel vana üretimi yapmaktadır ve metal ana sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Arge, iletme ekonomisi ve kalite yükseltme konularına yönelik yatırımları mevcuttur ve devam etmektedir. 4. MEVCUT SERMAYE HAKKINDA BLGLER 4.1. Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Deildir Ödenmi/Çıkarılmı Sermayesi: TL

8 4.3. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dorudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kiiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı: Oranı Payı Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. %45, , YÖNETM KURULU ÜYELER VE BAIMSIZ DENETM KURULUU HAKKINDA BLGLER 5.1. hraççının yönetim kurulu üyelerine ilikin bilgi: Ragıp Ergün Serdarolu Renan Kömürcüolu Canan Zihniolu Lütfiye Yeim Uçtum Ertan Söylemez : Yönetim Kurulu Bakanı : Murahhas Aza : Yönetim Kurulu Üyesi : Baımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Baımsız Yönetim Kurulu Üyesi 5.2. Baımsız denetim kuruluunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak ba denetçinin adı soyadı: 2010 Yılı hesap dönemine ilikin SPK nun Seri: XI, No:29 sayılı Teblii çerçevesinde UMS / UFRS ye göre hazırlanmı mali tablolar Kavram Baımsız Denetim ve Yeminli Mali Müavirlik A.. tarafından denetlenmi ve olumlu görü bildiren rapor düzenlenmitir Yılı hesap dönemine ilikin SPK nun Seri: XI, No:29 sayılı Teblii çerçevesinde UMS / UFRS ye göre hazırlanmı mali tablolar Kavram Baımsız Denetim ve Yeminli Mali Müavirlik A.. tarafından denetlenmi ve olumlu görü bildiren rapor düzenlenmitir 2012 Yılı hesap dönemine ilikin SPK nun Seri: XI, No:29 sayılı Teblii çerçevesinde UMS / UFRS ye göre hazırlanmı mali tablolar Gözet Yeminli Mali Müavirlik Baımsız Denetim A.. tarafından denetlenmi ve olumlu görü bildiren rapor düzenlenmitir dönemi hesap dönemi için baımsız denetim irketi DRT Baımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. dir. lgili dönem sınırlı incelemeye tabi tutulmutur.

9 6. GEÇM DÖNEM FNANSAL TABLO VE BAIMSIZ DENETM RAPORLARI hraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan son üç yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilikin baımsız denetim raporları: lgili dönem finansal tablolar ile baımsız denetçi görüleri (www.kap.gov.tr) de yer almaktadır. TL Baımsız denetimden geçmi Baımsız denetimden geçmi Baımsız denetimden geçmi Baımsız denetimden geçmi Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vad.Yük Uzun Vad.Yük Özkaynaklar Satı Gelirleri Faaliyet Karı Dönem Karı/Zararı HALKA ARZA LKN BLGLER 7.1. Payların ihracına ilikin yetkili organ kararları: irket Yönetim kurulu tarih 2013/04-04 numaralı kararı ile irket Esas Sözlemesinin Yönetim kurulu üyelerinin görev taksimi balıklı 10 uncu, Murakıplar ve Görevleri balıklı 12 inci, Genel kurul balıklı 14 üncü, Toplantıda komiser bulundurulması balıklı 16 ıncı, lan balıklı 20 inci, Karın tespiti ve daıtımı balıklı 25 inci maddelerinin ekte yer alan ekliyle deitirilmesine, Murakıp Ücretleri balıklı 13 üncü maddenin iptal edilmesine, Ayrıca irket sermayesinin TL dan TL sına çıkartılması için TL bedelli sermaye arttırımı yapılmasına ana sözlemenin; Sermaye balıklı 6. Maddesinin deitirilmesine ve deiikliklerin gerçeklemesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı, ç Ticaret Genel Müdürlüüne bavurulmasına karar verilmitir tarihinde 2012 yılı olaan genel kurulu yapılmı olup söz konusu Yönetim kurulu kararına ilikin maddeler genel kurul onayından geçmitir

10 7.2. hracı yapılacak paylar ile ilgili bilgi: Grubu Nama/ Hamiline Olduu mtiyazlar Pay Sayısı Pay Bir Payın Sayısının Nominal Grup Pay Deeri (TL) Sayısına Oranı (%) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) - Hamiline TL %20 TOPLAM ç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı hakkında bilgiler : ç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmamaktadır Satıı yapılacak payların yatırımcılara saladıı haklar ile payların kayden izlenip izlenmeyecei hakkında bilgi: Kayden izlenecektir Yeni pay alma hakkına ilikin bilgiler: a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadıı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilikin bilgi: Yeni Pay alma hakları kısıtlanmamıtır. b) Belli kiilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: Tahsis kararı alınmamıtır. c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadıı: Tahsis kararı alınmamıtır. d) Yeni pay alma hakları, aaıda belirtilen bavuru yerlerinde.../.../... ile.../.../... tarihleri arasında,... gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen i günü akamı sona erecektir. Bir payın nominal deeri 1-TL (BirTL) olup, 1-TL(BirTL) 'den satıa arz edilecektir. e) Ortakların, ödenmi sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: %20 f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve ekline ilikin bilgi: T.Halk Bankası A.. Organize Sanayi Ticari/Bursa ubesi TR numaralı hesaba yatırılacaktır. g) Bavuru ekli ve payların daıtım zamanı ve yeri: i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, yeni pay tutarını hesaplarının bulunduu aracı kurulular aracılııyla yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır.

11 iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiilerin adı, i adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..-Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.NO : 15 Nilüfer Bursa Halka arz için saptanan sürenin bitimini takip eden 3 gün içinde borsadaki halka arz süresinin son 3 ilem gününde Borsa birinci el pazarında gerçekleen günlük aırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden satın alınacaktır 7.7. Halka arz edilecek payların nominal deeri: 1-TL (BirTL) 7.8. Halka arz süresi: 2 i günüdür TL nominal deerli bir payın satı fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler: Nominal deerin altında olmamak üzere Borsa fiyatından satılacaktır Satı yöntemi ve bavuru ekli: Borsa da satı Ünlü Menkul Deerler A.. aracılıı ile gerçekletirilecektir Pay bedellerinin ödenme yeri ve ekline ilikin bilgi: T.Halk Bankası A.. Organize Sanayi Ticari/Bursa ubesi TR numaralı hesaba yatırılacaktır Bavuru yerleri: Ünlü Menkul Deerler A.. ve Borsada ilem yapmaya yetkili aracı kurulular Aracılık türü hakkında bilgi: Sermaye arttırımı yolu ile yapılacak halka arzda satıa aracılık Aracılık sözlemesi hakkında bilgi: Ünlü Menkul Deerler A.. ile tarihinde Sermaye arttırımı yolu ile yapılacak halka arzda satıa aracılık sözlemesi imzalanmıtır. Buna göre;!!"!# $" $ % & '( % &!!" $! $' " "! #!!)! * '(* + %&,-&$!. /" ') '( /0" % & /" ') 1,1. 0 " *!! *$$'! 2!'!" $! 0 " *!!" 1! /$ 3$+ ',4. $!#! ) 2!'(!! -" ' +" $!8!(!! 0!!!!9:" 0!/0!!2!'#" '89" $'1! 0 " *!!!" " $! ; /$ 3$+ ' $!#!! 9#" " $'"!' $!" 1''

12 < 0 " *!! *$$'! 0 +'! =" 2!' 6 ==*$+! 9:'6 ==2!''3*!Halk Bankası A.. Organize Sanayi Ticari/Bursa ubesi8''"!# TR numaralı '!!"!#/> 8? :8 /$ + *$+!!!"!# "! '/)$' :' < 0 "!" +#$ 0 0 " +'!!!"!! 1!( $" 0$$! " 8! $' 0! #! *$0! 6 8 =! =#2!''')!!! < 0 " *!!" /$ 3$+ ' $!#! 0! 1! /$ 3$+ $!9/!!'*$'0+'*$''9-!=" 2!' Halk Bankası A.. Organize Sanayi Ticari/Bursa ubesi TR numaralı '!!"!#/> 8? Payların daıtım zamanı ve yeri: Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye balanacaktır Halka arzdan sonra dolaımdaki pay miktarının artırılmamasına ilikin taahhütler: Taahüt Yoktur Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri: irket, Halka Arz aracılıı ile salanan sermaye fonlarını aaıdaki ekilde kullanmayı planlamaktadır. irket, sermaye arttırımı ile T.T.K. gerei sermaye eksikliinin giderilmesi ve salanan nakit girii ile kısa vadeli banka borçlarının geri ödenmesi, Salanan nakit girii ile finansman giderlerinin azaltılması sonucu, güncel piyasa koulları altında ithal ürünlere karı rekabet gücünün arttırılması, irket bünyesindeki Ar-Ge çalımaları sonucunda gelitirilen ve gelitirilmekte olan özellikle büyük ölçülerdeki ve yüksek basınç sınıflarındaki endüstriyel vana tiplerinin irket içinde ve/veya yan sanayide üretilmesi ve pazarlanması için iletme sermayesine katkı yapılması irketin salıklı gelimesi ç ve dı piyasalarda irket tanınırlıının arttırılması, Halka arz yolu ile salanan sermaye fonları özetle, irketin iletme sermayesini güçlendirme ve mevcut kısa vadeli kredilerinin azaltılması için kullanılacaktır.

13 7.18. Halka arza ilikin ihraççının elde edecei net gelir ile katlanacaı tahmini toplam ve pay baına maliyet: SPK Kayda Alma Ücreti hraç De.Üzeriden (%0,2) 1.689,12 Ticaret sicil gazetesi tescil +ilan+noter (tahmini) 3.000,00 Rekabet Kurumu(% 0,04) 337,82 Ünlü Menkul Deerler A..(aracılık+bsmv) ,00 BST Kotasyon ücreti (%0,1) 8.445,60 TOPLAM ,54 1 TL Nominal Deerli Payların Toplamı ,00 Pay Baına Maliyet 0,02779 Halka arzdan edilecek tahmini net gelir ile ilgili çalıma aaıdadır; Halka arzdan elde edilecek gelir Tahmini toplam maliyet Halka arzdan edilecek tahmini net gelir Talepte bulunan yatırımcıların katlanacaı maliyetler hakkında bilgi: Talepte bulunan yatırımcılar bavurdukları aracı kurumların ücretlendirme politikalarına tabi olacaktır. MKK tarafından aracı kurululara tahakkuk ettirilen ve hisse tutarı üzerinden hesaplanan hizmet bedeli aracı kurumların uygulamalarına istinaden yatırımcılardan tahsil edilebilir Tasarruf sahipleri duyurusunun ilan edilecei yerler: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

14 8. PAYLAR LE LGL VERGLENDRME ESASLARI Hisse senetlerinin elden çıkarılması karılıında salanan kazançların vergilendirilmesi Tarihinden tibaren ktisap Edilen ve Borsada lem Gören Hisse Senetleri (1): Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle; i.alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alı ve satı bedelleri arasındaki fark, Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle; i.alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alı ve satı bedelleri arasındaki fark, ii. Aracılık ettikleri hisse senetlerinin ödünç ilemlerinden salanan gelirler üzerinden %06 oranında vergi tevkifatı yapacaklardır. Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır.hisse senetleri deiik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alı bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas alınacaktır. Hisse senetlerinin alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım ilemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde o gün içindeki alı maliyetinin tespitinde aırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecektir. Alı ve satı ilemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla hisse senedi alım satım ilemi yapılması halinde tevkifatın gerçekletirilmesinde bu ilemler tek bir ilem olarak dikkate alınır. Hisse senedi alım satımından doan zararlar takvim yılı aılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilebilecektir. Tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (MKB) ilem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef kurumlara ait olup, MKB de ilem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun (GVK) Mükerrer 80 inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır. Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazançları için gerçek kiilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Dier gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmi olan vergiler, GVK madde 94 madde (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu na tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Geçici Madde 67 nin eklenmesi suretiyle menkul kıymetlerin vergilendirilmesinde tarihleri arasında uygulanmak üzere deiiklik yapan 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe girmitir. Öte yandan, tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun la Geçici 67 nci madde ile yapılan düzenlemelerde bazı deiiklikler ve ilaveler yapılmı ve söz konusu Kanun, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. Ayrıca, tarihli ve 5527 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Deiiklik Yapılmasına likin Kanun ile Geçici 67 nci maddede bazı deiiklikler yapılmı ve deiiklikler tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. Bu konuda, ayrıca 257, 258, 259, 260, 263, 266, 269, 270, 273 Seri No lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Teblilerine de bakılabilir.

15 kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduu hükümler çerçevesinde tevkifata tabi kazançların beyan edildii beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. Öte yandan, dileyen gelir vergisi mükellefleri aynı takvim yılı içinde üçer aylık dönemlerde oluan kar ve zararlar için yıllık beyanname verebileceklerdir. Bu çerçevede, beyan edilen gelirden yıl içinde oluan zararların tamamı mahsup edilebilir. Beyan edilen gelir üzerinden %15 (2006/10731 sayılı BKK ile bu oran %10 olarak uygulanırken, 2008/14272 sayılı BKK ve 2010 /926 sayılı BKK ile bu oran %0 olarak uygulanır) oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir, mahsup edilemeyen tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Ancak, mahsup edilemeyen zararlar izleyen takvim yıllarına devredilemeyecektir. Hisse senetleri yanında dier menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık dönemler itibariyle tevkifata tabi tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım konusu ilemlerin aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar bu türlere göre ayrı ayrı tespit edilip tevkifata tabi tutulacaktır. Geçici Madde 67 nin (5) numaralı bendi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kii ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir Tarihinden Önce ktisap Edilen ve MKB de lem Gören ve Görmeyen Hisse Senetleri: tarihinden önce (2) iktisap edilip de daha sonra satılan tam mükellef irketlerine ait hisse senetlerinin alım satım kazançları tevkifata tabi olmayacaktır. (2 ) tarihinden sonra iktisap edilen hisse senetlerinde durum: Hisse senedi alım satım kazançları, GVK nun 5281 sayılı Kanun un 27 nci maddesi ile deiik Mükerrer 80 inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak, anılan madde uyarınca, tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki (2) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır4[3]. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satıında olduu gibi, GVK nun Mükerrer 80 inci maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldıı ay hariç olmak üzere TÜK (DE) tarafından belirlenen toptan eya fiyat artı oranında artırılarak dikkate alınabilecektir. GVK nun Mükerrer 80 inci maddesine göre, indirim oranı düüldükten (endeks oranı uygulandıktan) sonra kalan tutarın 2006 yılı için 6.000,-TL yi (2007 yılı için 6.400,-TL-259 sayılı GVK Genel Teblii, 2008 yılı için 6.800,- TL 266 sayılı GVK Genel Teblii, 2009 yılı için TL-270 sayılı GVK Genel Teblii, 2010 yılı için TL-273 sayılı GVK Genel Tebli) aan kısmı beyanname verilmesini gerektirecektir. Buna göre, alım tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde satılanlardan elde edilen kazanç, deer artı kazancı olarak gelir vergisi beyannamesine dahil edilecektir. Alım satım süresi iki yılı aanlar vergiden istisna olacaktır tarihinden sonra iktisap edilen hisse senetlerinden Türkiye deki banka veya aracı kurumlar aracılııyla elde edilen veya Türkiye de GVK geçici madde 67 uyarınca stopaja tabi tutulan kazançlar ise beyan edilmeyecektir

16 Gerçek Kiiler Tam Mükellef Gerçek Kiiler: Hisse senedi alım satım kazançları, GVK nun 4842 sayılı Kanun ile deiik Mükerrer 80 inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, ivazsız olarak iktisap edilen hisse senetleri, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında ilem gören ve 3 (üç) aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satıında olduu gibi, GVK nun Mükerrer 80 inci maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldıı ay hariç olmak üzere DE tarafından belirlenen toptan eya fiyat artı oranında artırılarak dikkate alınabilecektir GVK nun Mükerrer 80 inci maddesine göre, indirim oranı düüldükten (endeks oranı uygulandıktan) sonra kalan tutarın 2009 yılı için TL yi (2010/654 sayılı BKK) aan kısmı beyanname verilmesini gerektirecektir. Buna göre, alım tarihinden itibaren üç aylık süre içinde satılanlardan elde edilen kazanç, deer artı kazancı olarak gelir vergisi beyannamesine dahil edilecektir. Alım satım süresi üç ayı aanlar vergiden istisna olacaktır. Dar Mükellef Gerçek Kiiler: Tam mükellef gerçek kiilerde olduu gibidir. Ancak, GVK madde (86/2) çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı Türkiye de tevkif suretiyle vergilendirilmi olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile dier kazanç ve iratlardan oluuyorsa ve stopaja tabi kazançları yoksa yıllık beyannameye tabi deildir, stopaja tabi kazançları varsa yıllık beyannameye tabidir. GVK madde (101/2) uyarınca, dar mükellef gerçek kiiler menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye de elden çıkarıldıı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmek zorundadırlar. Kurumlar Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Salanan Kazançlar: Ticari faaliyete balı olarak iletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir. Dar Mükellef Kurumlar: GVK madde (37/5) uyarınca dar mükellef kurum, Türkiye de bir iyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla devamlı menkul kıymet alım satımı ii yapan kurum statüsünde ise alım satım kazançları ticari kazanç olarak vergiye tabi olacaktır. GVK nun Mükerrer 81 inci maddesi uyarınca, dar mükellef kurumun alım satım ile devamlı olarak uraması halinde kur farklarından doan kazançlar ticari kazancın tespitinde dikkate alınır.

17 Gerçek Kiilerce Tarihinden Sonra ktisap Edilen ve MKB de lem Görmeyen Hisse Senetleri: 5281 sayılı Kanunla yapılan deiiklik ile birlikte, MKB dıındaki tam mükellef irketlerine ait hisse senetlerinin 2 yıl geçtikten sonra satılması halinde alım satım kazancı vergiden istisna tutulmaktadır. Bu tür senedin 2 yıl dolmadan satılması halinde elde edilen kazanç yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Hisse senetleri kar paylarının ve temettü avanslarının vergilendirilmesi tarihinden sonra elde edilecek hisse senedi kar payları için GVK Geçici madde 67 kapsamında tevkifat yapılmaması dıında, vergilendirme bakımından 2005 yılında geçerli olan esaslar aynen geçerli olmaya devam edecektir. Hisse senedi kar paylarının ve temettü avanslarının vergilendirilmesinde ve öncesi düzenlemeler ise aaıdaki gibi olacaktır. Gerçek Kiiler Tam Mükellef Gerçek Kiiler: GVK nun (86/1-c) maddesi uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmi bulunan ve gayrisafi tutarları; 4842 sayılı Kanun un 9 uncu maddesine göre 2005 yılı gelirleri için ,-TL yi(3) (gelir vergisinin ikinci dilimi) aan menkul sermaye iratları dahil kurumlardan elde edilen kar payları beyanname verilmesini gerektirecektir(4). GVK nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayılı Kanunla yapılan deiiklikle, tevkifat karın daıtılması aamasına bırakılmıtır. GVK nun 4842 sayılı Kanunla deiik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam mükellef gerçek kiilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kiilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere daıtılan kar payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat (5) (%15) yapılacaktır. (3) Bu tutar 2006 için ,-TL, 2007 için ,-TL, 2008 için ,- TL; 2009 için ,- TL; 2010 için ,- TL dir. (4) Kar paylarının vergilendirilmesi konusunda 4842 sayılı Kanunla yapılan deiiklikle vergi alacaı sistemi kaldırılmı ve kurum bünyesinde yapılan vergi tevkifatının tamamının kar payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmesine olanak salanmıtır. (5) Kar paylarında tevkifat oranı, tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) gereince tarihinden itibaren %15 olarak belirlenmi olup, tüm mükellef grupları için aynı oran geçerlidir. Oran, anılan BKK öncesinde %10 idi.

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA BELGELERNN SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.801.000.000.000,-LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 9.801.000.000.000,- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 9.801.000.000.000,-

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı