Sterilizasyon güvenli inin sa lanmas ve infeksiyonun. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas. Sterilizasyon Uygulamalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sterilizasyon güvenli inin sa lanmas ve infeksiyonun. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas. Sterilizasyon Uygulamalar"

Transkript

1 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 7-13 Hastane İnfeksiyonları Sterilizasyon Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas Dr. Kemalettin AYDIN* * Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Trabzon. Sterilizasyon güvenli inin sa lanmas ve infeksiyonun yay lmas n önlemede büyük sorumlulu a sahip olan, hastanenin de iflik bölgelerinden kirlenmifl malzemeleri ifllenmek üzere toplay p ve tekrar kullan c ya teslim eden merkezi sterilizasyon üniteleri (MSÜ), 365 gün 24 saat sürekli hizmet üreten, bir hastane için olmazsa olmaz olan dinamik merkezlerdir. Hastanelerin temel bir alt yap kuruluflu olmas na ra men hastaneler planlan rken, ço u kez profesyonel hastane planlay c lar ve hastane çal flanlar ile koordineli planlanmayan bu üniteler ifllevsel anlamda kullan lmaya baflland nda temel planlama ve inflaat imalat na ba l sorunlar içermektedir. Genellikle yatakl tedavi kurumlar n n en alt katlar nda, çevreden ve do al fl k kaynaklar ndan yoksun, hastanenin akarlar n n ve kalorifer tesisat borular n n geçti i alanlarda kurulu olan MSÜ, biyolojik [hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV), human immunodeficiency virus (HIV) vs.], kimyasal (etilen oksit), fiziksel (ergonomi, fl k, renk vs.), psikososyal (kapal alan vs.) ve kazalar gibi pek çok etmenin görülebildi i çal flma alanlar d r. Bir hastanede olmazsa olmaz olan sterilizasyon, geliflmifl donan m, yeterli alan, sürekli e itimden geçen nitelikli personel ve kalite teminat için sürekli izlenmeyi gerektiren karmafl k bir süreçtir. Bu karmafl k sürecin içerisinde tüm ifllemlerin bafllang c n oluflturan ve çal flanlar n sonradan konuya dahil oldu u mimari yap lanma ve inflaat n imalat ifli en ciddi konu olarak alg lanmal d r. Bu ciddi alg laman n göstergesi olarak; ideal bir MSÜ, hastanenin bütün gereksinimlerini karfl layacak bir üst yap n n hizmet edebilmesine olanak sa layacak alt yap dan oluflmas n n sa lanmas için eflgüdüm içerisinde çal flan bir ekip taraf ndan yap lmal d r. Bu ekip içerisinde deneyimli mimar-mühendis gibi teknik elemanlar n yan nda hastane idaresinden idareci ve doktor-hemflire gibi bilimsel ve teknolojik geliflmeleri izleyip göz önünde bulundurabilecek elemanlardan oluflmal d r. MSÜ; temizleme-onar m, dezenfeksiyon, denetleme, paketleme, sterilizasyon, depolama ve da t m ifllemi ile steril malzeme üreten, sa l k bak m ndan çok teknik ve özel bir fabrikaya benzetilebilir. Bu fabrika ana hatlar ile Kirli-Temiz- Steril olmak üzere üç bölüm üzerine flekillendirilmelidir. Bu ana yap n n hizmetlerinin kaliteli ve konforlu sunumu içinde, depo, terzi, kompresör, daimi güç kayna, distile su odas, imha ve at k odas, yatak ve araba dezenfeksiyon bölgelerinin yan nda, çal flan personel için; soyunma-giyinme, dinlenme, e itim ve iletiflim odas gibi destek bölümlerinin de yap land r lmas gerekmektedir. 7

2 Ayd n K. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas fl Ak fl n n Fonksiyonel Olabilmesi çin Çal flma Alanlar n n Tasar m 1. Kabul, temizleme ve dekontaminasyon alan : Yeniden kullan labilir aletler, malzemeler, teçhizat ve arabalar n kabul edildi i, s n fland - r ld, temizlendi i ve dekontamine edildi i aland r. Arabalar n ve ilgili teçhizat n temizlendi- i alan, dekontaminasyon alan na bitiflik olabilir. Bir dezenfeksiyon odas nda el y kama lavabos, ay klama masas, dezenfektörler için uygun mekan ve temiz depolama odas olmal d r. 2. Muhafazadan ç karma/açma alan : Ürünlerin, haz rlama ve ambalajlama alan na veya steril depolama alan na giriflten önce harici sevkiyat kaplar ndan ç kar ld aland r. 3. Destek alan : Tuvalet, dufl, elbise dolab, dinlenme, e itim ve toplant alanlar olarak planlanmal d r. Dekontaminasyon alanlar nda çal flan personel ile temiz alanlarda çal flan personel için ayr destek alanlar sa lanmal d r. E er bu sa lanam yor ve sadece tek bir destek alan varsa, merkezi bir yerde bulunmal d r. E itimin süreklili i ile birlikte de iflen ve geliflen standardizasyonlar n ve sürekli e itimin yap labilmesi için seminer odas konumunda teknik donan m haz rlanm fl mekanlar n varl gerekmektedir. MSÜ deki çal flmalar n denetlenebilmesi, kendi personeline ve ayn zamanda hizmet üretti i hastanenin di er personellerine (özellikle ameliyathane çal flanlar na ve cerrahlara) sürekli e itim verilebilmesi amac yla kullan - labilecek uygunlukta planlanmal d r. Kontrol odas olarak ayr ca planlanan alanlar; çal flma alanlar na hakim ve monitörize edilmifl birimlerin izlenebildi i bir kontrol odas konumunda olmal d r. Özellikle bu alanda e itim aflamas nda veya di er zamanlarda kullan ma müsait bilgisayar ve internet eriflim hatt n n var olmas na, kay tlar n arflivlenebilece i programa ve bu bilgilerin hastane otomasyon sistemi ile ba lant s n n sa lanabilece i alt yap ya öncelikli gereksinim vard r. 4. Temizlik malzemelerinin depolama alan : Bu alan dekontaminasyon alan ve temiz alanlar n her birinin kendi temizlik maddesi depolama alanlar fleklinde olmal d r. 5. Haz rl k ve ambalajlama alan : Dekontamine olmufl temiz aletlerin ve öteki t bbi ve cerrahi malzemelerin muayene edildi i, tak mlar ve tablalar halinde birlefltirildi i ve sterilizasyon için sar ld, ambalajland ve konteyner sistemlerine yerlefltirildi i tek bir alan veya biri aletler, di eri de t bbi ve cerrahi malzemeler için iki ayr alan olabilir. 6. Çamafl r (tekstil) ifllem alan : Yeniden kullan labilir tekstil malzemelerinin muayene edildi i, yamand, katland ve paketlere konuldu u odad r. Bu alan MSÜ de olabilece i gibi ayr bir yerde olabilen çamafl rhanede de olabilir. 7. Sterilizasyon alan : Arabalar n yüklenmesi, boflalt lmas ve kuyru a girmesi için ayr lm fl olan alan dahil olmak üzere buharl sterilizatörlerin, etilen oksit sterilizatörlerin ve etilen oksit havaland r c lar n bulundu u aland r. Buharl ve etilen oksit ifllem için ayr alanlar tavsiye edilmektedir. Etilen oksit etkilerinden korunma önlemleri olarak; havaland rma veya kapal sistem olarak yerel havaland rma ve çekifl sistemleri, ortam ölçülerini veya muhtemel olabilecek yay lmalar n ölçülebilmesi sistemlerinin yap land - r lmas n n yan nda do al afet, yang n vs. gibi durumlarda oluflabilecek felaketlerden korunmak veya kurtulmak amac yla birimin h zl tahliyesi ve acil müdahalenin yap labilece i mimari yap - lanma gerekmektedir. 8. Steril depolama alan : Steril ve temiz malzemelerin, kullan c ya teslim edilmeden önce depoland aland r. Steril edilmifl olan malzemenin depolanmas da merkezlerin kullan mdaki sirkülasyonlar na ve kullan m alanlar na göre merkezlerin var olan olanaklar na ve özelliklerine göre de ifliklik gösterebilmektedir. 9. Teçhizat ve araba bekletme alan : Depolamadan veya da t mdan önce temiz t bbi teçhizat ve arabalar n tutuldu u aland r. 10. Teçhizat depolama alan : Temiz t bbi teçhizat n, ilgili k sma verilmesine kadar depoland aland r. Bu alan, merkezi bölümde veya da t m sistemindeki baflka bir yerde olabilir. 11. dari alan: Bölüm flefi ve destek personeli için ofis alan d r. Mimari çizimin, yap l rken veya tamamland ktan sonra bir k s m sorular n yan tlar n içeriyor olmas gerekmektedir. Bu sorular n bafll calar : stenen herfleyin olup olmad, önemli ve büyük malzemelere yeterli alanlar ayr lm fl m, çal flanlar n temel gereksinimlerini karfl layacak alanlar planland m (lavabo, dufl, tuvalet, elektrik donan m, telefon gibi), çal flma ak fl olarak kirli alan ile temiz alan, temiz alan ile steril alan düzenli ve kural na uygun olarak ayr lm fl m ve 8 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 1

3 Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas Ayd n K. ayr ca steril malzemelerin uygun depolanaca ve da t laca mekanlar düflünüldü mü? Bu gibi sorular n yan tlar mutlaka aranmal d r. F Z KSEL OLARAK GEREKL OLAN TES SLER 1. Alan Gereksinimleri fllem alanlar n n büyüklü ü, sa l k kuruluflunun özel ifllem ihtiyaçlar na göre önemli de ifliklik gösterebildi i için, her sa l k kuruluflunun gereksinimlerine göre belirlenmelidir. Yeterli alan n belirlenmesinde, her fonksiyonel çal flma bölümünden beklenen ifl yükü, teçhizat ve iflletme sistemleri önemli oranda rol oynar ve belirlenen alan, beklenen ifl yükü ve rutin olarak depolanacak ürünün miktar ile orant l olarak sa lanmal - d r. Mekanizasyon derecesi, ürün kar fl m (örne- in; yeniden kullan labilir ve at labilir) ve kullan - lan depolama ve da t m yöntemleri, alan gereksinimlerini etkileyebilir. Dolafl m ak fl n n kontrol edilmesi ve ifllem s ras nda ortaya ç kan kirleticilerin s n rland r lmas için fonksiyonel çal flma alanlar duvarlarla veya bölmelerle ayr lmal d r. 2. Mekanik Sistemler Günümüzde t bbi teknolojinin giderek daha sofistike hale gelmesi nedeniyle cihaz performans n n incelenmesi, muhafaza edilmesi veya kontrol edilmesi için karmafl k teçhizat ve sistemler gerekebilir. Bu nedenle, rutin elektrik, s hhi tesisat ve buhar mekanik sistemlerine ilave olarak ifllem tesisi, bas nçl hava (yüksek veya düflük bas nçl veya her ikisi), nitrojen (yüksek veya orta bas nçl veya her ikisi) ve vakum sistemleri gibi bas nçl sistemlere gereksinim duyabilir. Bir dam t lm fl veya minerali giderilmifl su kayna da gerekli olabilir. 3. Genel Alan Gereksinimleri Özel alan koflullar veya herhangi bir k s tlama olmad ve aksi belirtilmedi i takdirde çal flma alanlar, afla daki tavsiyelere uygun olmal d r. Zeminler ve duvarlar: Mikroorganizmalar için tafl y c olarak hareket edebilecek olan biriken tozun giderilmesi ve mikrobik kirlenmenin kontrol edilmesi için bütün ifllem alanlar n n periyodik olarak tamamen temizlenebilmesi için, zeminler ve duvarlar, slak vakumlama ve y kamaya dayanacak malzemeden yap lmal d r. Özellikle burada kullan lan malzemeler, parçac k veya elyaf döken bileflimde olmamas n n yan nda, genel olarak temizlik için kullan lan kimyasal maddelerden de olumsuz etkilenmemelidir. Tavanlar: Çal flma alanlar n n tavanlar ; yo- unlaflmay, toz birikmesini ve öteki muhtemel kirlilik kaynaklar n en aza indirgemek için; gömülü ve kapal armatürlerle düz bir yüzey oluflturacak flekilde infla edilmelidir. Çal flma alanlar n n üzerindeki borular ve öteki armatürler de kapat lmal d r. Bu ifllem için kullan lacak malzemeler, parçac k veya elyaf döken bir bileflimde olmayan özelliklerde olmal d r. Özellikle bu alanlarda y kanabilir ve hatta mikroorganizma birikimini ve üremesini inhibe edebilecek malzeme kullan m söz konusudur. Havaland rma: nflaat malzemeleri, havaland rma modelleri ve öteki çevresel kontrollerin seçimi, potansiyel olarak tehlikeli mikroorganizmalar n yay lmas n etkileyece inden ve bu etkilenmenin de en fazla havaland rma ile olaca ndan, havaland rma sistemi, havan n, saatte en az 10 hava de iflimi olacak flekilde, temiz bitiflik alanlardan göreceli olarak kirli alanlara akmas n ve d flar ya veya bir filtreli k smi devir daim sistemine ç kmas n sa layacak flekilde tasarlanmal d r. Mümkün oldu u takdirde hava dolafl m sistemi, afla ya çekiflli tür olmal d r. Afla ya çekmeli tür hava dolafl m sistemleri, kirleticileri zemine ve çal flma yüzeylerinden uza a tafl yarak kirlenmeyi s n rland r r. Tozlar ve mikroorganizmalar zeminden ve çal flma yüzeylerinden alarak da tan ve tasarlanan hava ak fl özelliklerine müdahale eden yüksek girdapl hava ak fl yaratt klar için vantilatörlerin kullan lmas na, merkezi bölümün hiçbir yerinde izin verilmemelidir. S cakl k ve nem: Çal flma alanlar, uygun flekilde giyinmifl personelin rahat çal flmas n n yan nda, mikrobik geliflmeyi ve böylece biyolojik yükü artt rmayacak ölçülerde olmal d r. Bu nedenlerden ötürü, bütün çal flma alanlar nda C (64-72 F) aras nda kontrol edilen bir s cakl k ve %35-70 aras nda kontrol edilen ba l nem olmal d r. Bu alanlar n s s n ve nem oran n belirlerken, o alanlarda muhtemel olacak cihazlar n oluflturdu u s y ve nemi hesapta tutmak gerekmektedir. Ayd nlatma: Dekontaminasyon, haz rlama ve ambalajlama, sterilizasyon, iflleme ve steril depolama ve da t m dahil olmak üzere merkezi bölümün bütün alanlar için ayd nlatma de erlerinin seçilmesi, gerekli niteliklere sahip olmas ayd nlatman n önemli noktalar d r. Bu ifllemler aflamas nda sa lanan ayd nlatma, çal flma yüzeylerinde yeterli bir düzeyde olmal d r. Genel muayene bölümleri için belirtilen ayd nlat- Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 1 9

4 Ayd n K. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas ma lüks ( mum), ayr nt l muayene için lüks ( mum), evye alanlar için lüks ( mum), genel çal flma alanlar için lüks ( mum) ve iflleme tabi tutulmufl malzeme depo alan için lüks ( mum) tür. Her alan için seçilen de er, afla da belirtilen faktörlere ba l olarak de ifliklik gösterebilmektedir: a. flçilerin yafl : K rk yafl alt ndaki kifliler en düflük alan ayd nlatmas na, yafl aras ndaki kifliler ortalama alan ayd nlatmas na, 55 yafl n üzerindeki kifliler ise en yüksek alan ayd nlatmas na gerek duyarlar. b. Alanda yap lan iflin h z veya hassasiyetinin önemi: H z veya hassasiyet ne kadar önemli ise o kadar fazla ayd nlatmaya gereksinim duyulur. c. Çal flma alan ndaki yans ma: Yans ma ne kadar fazla ise o kadar az ayd nlatmaya gereksinim duyulur. El y kama yerleri: El y kama yerleri, bütün dekontaminasyon, haz rlama, sterilizasyon ve steril depolama alanlar nda veya yak n nda uygun bir yerde bulunmal d r. El y kama yerleri ayr ca dinlenme bölümleri gibi bütün personel destek alanlar nda da bulunmal d r. ÖZEL ALAN fiartlari ve KISITLAMALAR Dekontaminasyon Alan Dekontaminasyon alan nda yap lan iflin özelli i yani temizlemeden önce çok kirlenmifl malzeme ve teçhizat n düzenlenmesi, aerosol üreten elle temizleme ve baz tesislerde ameliyat kutusu arabalar ndaki at k malzeme ve örtülerin al nmas nedeniyle bu alanda havada bulunan mikrobik ve parçac k kaynakl kirlilik muhtemelen yüksek düzeyde olacakt r. Çevredeki kirleticilerin kontrol edilmesi için düzenli olarak temizlik gereklidir. Bu nedenlerden ötürü; dekontaminasyon alan, ifllem bölümünün bütün öteki alanlar ndan fiziksel olarak ayr lmal ve girifli bir servis koridorundan olmal d r. Zemin, duvarlar, tavan ve çal flma yüzeyleri, s k s k temizlemeye (günlük veya daha s k) ve slak flartlara dayan kl olan gözeneksiz malzemeden yap lmal d r. Kontamine olmufl aerosoller ve toz parçac klar, hava ak mlar ile kirli alanlardan temiz alanlara tafl nabilir. Havan n do rudan d flar ya ç kar lmas, kirletici maddelerin yeniden personel ve hastalar için tehlike oluflturabilecekleri gibi temiz malzemelere ve temiz çal flma alanlar - na da ulaflmas söz konusudur. Bu sorunlar n oluflmas n önlemek için dekontaminasyon alan ndaki bütün hava, geri dönüfl olmadan d flar - ya ç kar lmal d r. Haz rlama Alan Haz rlama alan ndaki havaland rma sistemi, havan n haz rlama alan ndan pozitif bas nçla d - flar akmas n sa layacak flekilde tasarlanmal d r. Çamafl rlar n iflleme alan n n planlanmas nda; ayr ayr ba lanm fl tekstillerin haz rlanmas, haz rlama alan nda gerçeklefltirildi i takdirde ayr ve kapal bir alanda gerçeklefltirilmelidir. Hava ak fl, afla çekiflli tip olmal ve saat bafl na hava de iflimlerinin say s, havadaki lif parçac klar n asgari düzeye indirmeye yeterli düzeyde olmal d r. Temiz çamafl r depolamas için yeterli alan, ayd nlat lm fl bir muayene masas ve yamama teçhizat bulunmal d r. Sterilizasyon Alan Sterilizatör girifl alan ndan ç kan bütün hava d flar ya verilmelidir. Etilen oksit sterilizatörleri ayr mekanlarda ve özel havaland r lmas, gaz kontrol adaptörleri ve oluflabilecek kaçak durumlar na acil müdahaleye uygun olarak planlanmal d r. Etilen oksit sterilizatörlerinin buharl sterilizatörlerle ayn alanda bulunmalar halinde bu alan n, etilen oksite mesleki nedenlerle maruz kalman n kontrol edilmesi için mutlaka kimyasal ajanlara maruz kalanlar n korunmas na yönelik gerekli önlemlerin al nmas n öneren yönetmeliklere uygun olarak planlanmas yap lmal d r. Steril Saklama Steril bir malzemenin sterilitesinin kullan m noktas na kadar muhafaza edilmesi önem tafl - maktad r. Bu malzemelerin depoland bölümlerde de kontamine olmamas na önem verilmeli ve steril malzeme deposu ona göre hesaplanmal d r. Bu nedenle sterilli in azalmas n önlemek için çevresel kirlenmenin asgari düzeye indirilmesi önem tafl maktad r. Steril saklama alan, sterilizasyon alan na bitiflik ve tercihan tek ifllevi steril ve temiz malzemelerin saklanmas olan ayr, kapal ve girifli s - n rland r lm fl bir bölümde bulunmal d r. Saklama sistemi (örne in; aç k tel raflar, aç k yekpare raf ve kapal dolaplar) kullan laca ortama, kullan lan ambalajlama malzemeleri ve sistemlerine, ambalajlanm fl cihazlar n türlerine ve sa l k 10 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 1

5 Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas Ayd n K. kuruluflunda kullan lan tafl ma usullerine göre seçilmelidir. Havaland rma sistemi, havan n steril saklama alan ndan pozitif bas nçla d flar ak - fl n sa layacak flekilde tasarlanmal d r. SONUÇ Hastaneler için olmazsa olmaz olan yani bir hastanenin temel dire i olan sterilizasyon ünitelerinin büyüklü ü ve mimari tasar m, hastanelerin yatak kapasitesinden, yatan hastalar n profillerine, yap lan ameliyat say s ndan tipine ve hatta hastanenin ziyaretçi say s gibi pek çok faktöre ba l olarak de iflebilmektedir. Bu de iflen faktörlerin iyi de erlendirilmesi sonucu planlanan sterilizasyon üniteleri farkl say larda ve yerlerde olabilece i gibi, merkezi oluflu da söz konusudur. Bugün birçok hastane sterilizasyon ünitelerini merkezi olarak planlamakta ve o flekilde hizmet vermektedir. nfeksiyonlar n önlenmesine büyük katk sa layan bu üniteler ayn zamanda ciddi ekonomik tasarruflar n sa lanmas nda da katk oluflturmaktad r. Ana hatlar ile kirli-temiz-steril alanlardan oluflan bu MSÜ lerde ilk bariyer kirli malzemenin al nd bölge ile paketlemenin yap ld temiz bölge aras nda s kl kla y - kay c dezenfektörler ile oluflturulmaktad r. kinci önemli bariyer ise temiz bölge ile steril bölge aras ndaki bariyer olup, bu bariyer mümkünse çift kapakl sterilizatörlerle oluflturulmaktad r. Buharl sterilizatörlerin haricinde e er etilen oksit sterilizatörü kullan lacaksa kullan lacak gaz n koflullar na uygun fiziki mekan ve havaland rma koflullar nda, ayr bir oda olarak planlanmas uygundur. Kendi özelli i ve özerkli i içinde hem kendi çal flanlar hem de hastane idarecilerinin ve di er çal flanlar n önemle ve özenle yap lanmas na ve iflleyifline katk sa layaca bu ünitelerin planlanmas, hastane planlamas n n hemen hemen ilk yap lacak yerlerinden biri oldu u unutulmamal d r. Resim 1. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Örnek Mimari Çizimi-1. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 1 11

6 Ayd n K. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas Resim 2. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Örnek Mimari Çizimi-2. KAYNAKLAR 1. Association for the Advancement of Medical Instrumentation. Good Hospital Practice: Steam, Sterilization, and Sterility Assurance. Arlington, VA: Association for the Advancement of Medical Instrumentation; Ayd n K. Merkezi sterilizasyon ünitelerinin mimar yap land r lmas. Günayd n M, Sünbül M (editörler). 3. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kongre Kitab. Ankara: Bilimsel T p Yay nevi, 2003: Ayd n F. Merkezi sterilizasyon ünitesinde t bbi cihaz seçimi. Günayd n M, Sünbül M (editörler). 3. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kongre Kitab. Ankara: Bilimsel T p Yay nevi, 2003: Centers for Disease Control and Prevention: Sterilization or disinfection of medical devices: General principles. sterile/sterilgp.htm 5. Çaylan R. Sterilitenin kontrolü. Günayd n M, Sünbül M (editörler). 3. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kongre Kitab. Ankara: Bilimsel T p Yay nevi, 2003: Erbil H. Merkezi sterilizasyon tan t m, fonksiyonel ifllerin tan m. Erbil H (editör). Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon ve Reuse Organizasyonu. 1. Bask. zmir, 2002: ISO sterilizasyon kontrolüne yönelik yay nlanm fl standartlar. 8. Kenter HM. Hastanede steril alan planlama kriterleri. Günayd n M, Esen fi, Saniç A, Leblebicio lu H (editörler). Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Hastane nfeksiyonlar. 1. Bask. Samsun: S MAD Yay nlar, 2002: K l çturgay S. Bir üniversite hastanesinde ideal bir sterilizasyon ünitesinin yap lanmas : Sorunlar ve çözüm yollar. Günayd n M, Esen fi, Saniç A, Leblebicio lu H (editörler). Sterilizasyon Dezen- 12 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 1

7 Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas Ayd n K. feksiyon ve Hastane nfeksiyonlar. 1. Bask. Samsun: S MAD Yay nlar, 2002: Özinel MA. Sterilizasyonun kontrolü ve uluslararas standartlar. Günayd n M, Esen fi, Saniç A, Leblebicio lu H (editörler). Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Hastane nfeksiyonlar. 1. Bask. Samsun: S MAD Yay nlar, 2002: Rutala W, Weber DJ. New disinfection and sterilization methods. Emerg Infect Dis 2001;7: YAZIfiMA ADRES Doç. Dr. Kemalettin AYDIN Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal TRABZON Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 1 13

Hmfl. Zerrin SERCAN. SB stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi, STANBUL

Hmfl. Zerrin SERCAN. SB stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi, STANBUL T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi yilefltirme Çal flmalar Hmfl. Zerrin SERCAN SB stanbul Bak rköy Kad n Do

Detaylı

İdeal Hastane Mimarisinde Sterilizasyon Ünitesi, Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyat Odasının Mimari Yapısı ve İnfeksiyon İlişkisi

İdeal Hastane Mimarisinde Sterilizasyon Ünitesi, Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyat Odasının Mimari Yapısı ve İnfeksiyon İlişkisi İdeal Hastane Mimarisinde Sterilizasyon Ünitesi, Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyat Odasının Mimari Yapısı ve İnfeksiyon İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Ayhan KARADAYI 1, Doç. Dr. Kemalettin AYDIN 2 1 Karadeniz Teknik

Detaylı

MSÜ Mimari Yapılanma

MSÜ Mimari Yapılanma MSÜ Mimari Yapılanma Prof. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı / Samsun Merkezi Sterilizasyon Üniteleri ve yapılandırılması Hastanelerin

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

(Ameliyat Odası, Yoğun Bakım Birimi ve Sterilizasyon Birimi) Planlamasının/Tasarımının ve Tıbbi Atık Yönetiminin İnfeksiyon Açısından İrdelenmesi

(Ameliyat Odası, Yoğun Bakım Birimi ve Sterilizasyon Birimi) Planlamasının/Tasarımının ve Tıbbi Atık Yönetiminin İnfeksiyon Açısından İrdelenmesi Hastane Riskli Alanları (Ameliyat Odası, Yoğun Bakım Birimi ve Sterilizasyon Birimi) Planlamasının/Tasarımının ve Tıbbi Atık Yönetiminin İnfeksiyon Açısından İrdelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan KARADAYI 1,

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına. DAS Dokümantasyonu. Doç. Dr. Duygu PERÇİN

Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına. DAS Dokümantasyonu. Doç. Dr. Duygu PERÇİN Doç. Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına gelir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Hastaneler, bir makina mühendisli i hizmeti. Hastane Havaland rma-klima Sistemleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 84-88

Hastaneler, bir makina mühendisli i hizmeti. Hastane Havaland rma-klima Sistemleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 84-88 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 84-88 Mak. Müh. Fatma ÇÖLAfiAN* * ODTM A.fi.-GEN-TES Ltd. fiti., Ankara. Hastaneler, bir makina mühendisli i hizmeti olan HVAC (Is tma-havaland rma-klima) tesisat

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Denetim Tarihi Ek-10 TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Kurumun Bulunduğu İl Kurumun Adı Tıbbi Laboratuvarın Adı Ruhsat Tarihi ve Sayısı Tıbbi Laboratuvar Sahipliği Tıbbi Laboratuvarın Adresi Tıbbi Laboratuvarın

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

İdealler, Sık Yaşanan Sorunlar, Çözüm Önerileri:

İdealler, Sık Yaşanan Sorunlar, Çözüm Önerileri: Aydın PANEL F. Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde İdealler, Sık Yaşanan Sorunlar, Çözüm Önerileri: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Mimarisi Dr. Faruk AYDIN 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak.

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. Ü VE 1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. 2. KAPSAM : Özel Yalova Hastanesi tüm bölümlerini ve tüm çalışanlarını

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Mimarisi(MSÜ) Prof. Dr. Faruk AYDIN KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MSÜ Sorumlu Öğretim Üyesi

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Mimarisi(MSÜ) Prof. Dr. Faruk AYDIN KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MSÜ Sorumlu Öğretim Üyesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Mimarisi(MSÜ) Prof. Dr. Faruk AYDIN KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MSÜ Sorumlu Öğretim Üyesi MSÜ nün Mimari Yapısı ve Donanımı Bütün hastanelerde, özellikle

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... Tablo, Şekil, Resim Listesi... xv v Birinci Bölüm İŞÇİ SAĞLIĞI 1.1. Sağlık ve İnsan Sağlığı Kavramı... 1 1.1.1. Sağlığın Tanımı, Önem ve Amacı... 1 1.1.2. Hastalığın Tanım ve Sınıflandırılması...

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ (YBÜ) nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü. 2. KAPSAM İlgili birimde görev yapan, üniteye giren ve hastayla ilgilenen herkesi kapsar. 3. TEMEL İLKELER 1. YBÜ hastane

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Sterilizasyon Sürecinin Dokümantasyon ve Takibi

Sterilizasyon Sürecinin Dokümantasyon ve Takibi Sterilizasyon Sürecinin Dokümantasyon ve Takibi Hmfl. Dilek ZENC RO LU DMS Sa l k E itim Dan flmanl k ve Ticaret Limited fiirketi, STANBUL e-posta: dilekzen@yahoo.com D okümantasyon, kelimesi farkl kaynaklardaki

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

Sa l k Bakanl ADSM lerde Hizmet Kalite Standartlar

Sa l k Bakanl ADSM lerde Hizmet Kalite Standartlar Sa l k Bakanl ADSM lerde Hizmet Kalite Standartlar Hmfl. Gülcan AKIN UÇAR l Özel daresi, A z ve Difl Sa l Hastanesi, STANBUL S a l k hizmetlerinin her aç dan daha iyi bir noktaya tafl nmas için her ülke

Detaylı

Diş Hekimliğinde İnfeksiyon Kontrol Komitelerinin Yapılandırılması ve Merkezi Sterilizasyon Üniteleri

Diş Hekimliğinde İnfeksiyon Kontrol Komitelerinin Yapılandırılması ve Merkezi Sterilizasyon Üniteleri Diş Hekimliğinde İnfeksiyon Kontrol Komitelerinin Yapılandırılması ve Merkezi Sterilizasyon Üniteleri Doç. Dr. Atilla ATAÇ Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, ANKARA

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Sunu planı. Laboratuvarlarımız Biyogüvenlik Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Biyogüvenlik Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli?

Sunu planı. Laboratuvarlarımız Biyogüvenlik Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Biyogüvenlik Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli? Laboratuvarlarımız Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli? Mik.Uzm Uzm.Dr.İsmail CEYHAN Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Ankara Sunu planı kapsamı ve seviyeleri;

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanlığı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSG 500 Lisansüstü Proje (Zorunlu) İSG 501 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (Zorunlu) İSG 502 İş Sağlığı (Zorunlu) İSG 503 İş Güvenliği

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI kuruluşları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından gerçekleştirilir. (2) Düzenlenecek eğitimlerde sınıf mevcudu

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:STE.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Özel Vitale Hastanesi Merkezi sterilizasyon ünitesinde etkin dezenfeksiyon, sterilizasyon ve işleyiş kurallarını belirlemektir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Teknik. Tesisat ve Duman Yal t m. Faruk Bilal / nflaat Müh. Himerpa A.fi.

Teknik. Tesisat ve Duman Yal t m. Faruk Bilal / nflaat Müh. Himerpa A.fi. Tesisat ve Duman Yal t m Faruk Bilal / nflaat Müh. Himerpa A.fi. Duman, kat yada gaz haldeki yanma ürünleri için kullan lan genel bir terimdir ve yanmam fl parçac klarla, yan c dan kimyasal de iflim yoluyla

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı