T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 58 NUMBER: 2009/11 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...74 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI...120

8 690 B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...148

9 000 GENEL KONULAR Karaarslan, Erkan. Kamuoyu Abac, Tahir. Tekno Dünyada Hayat ve Sanat. Varl k 77(1226) , 3-8. ss SB , 000 Birkandan, Tolga - Mahmut Hortaçsu. Bilgisayarl Hesaplama Yöntemleri ile Befl Boyutlu Uzayzamanlarda Dalga Denklemlerinin ncelenmesi. itüdergisi/c: Fen Bilimleri 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Denetimi ve Kamu darelerinin nternet Sayfalar. Mali K lavuz 11(46) , ss SA , 000 Karaarslan, Erkan. Mahalli darelerin nternet Sayfas nda Bulunmas Zorunlu Hususlar. Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi 14(11) , ss SA , SA (3) 510, 000 Karakaya, Murat - Özgür Ulusoy (1) Coflar, Ahmet. Solving Large Multiple Query Optimization Problems. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) Daflk ran, Levent. Ve Pencereler 7. Kez Aç ld. Bilim ve Teknik 42(504) , ss SA , 620 Erdo an, Altay Ömer. Bireyin Teknoloji Alg s, Modernlik ve Edebiyat. Varl k 77(1226) , ss. 000 (4) 1964 SB , 000 Gürkan, Mete. Kitaplar n z Art k Sadece Sizin mi? Varl k 77(1226) , ss SB , 000 brahim Körpeo lu. A General Purpose Simulator for Unstructured P2P Networks and a Sample Application. Savunma Bilimleri Dergisi 8(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA K la z, Yavuz - Ahmet Baran. Bilgi Edinme Hakk Yasas Çerçevesinde Yap lan Elektronik Baflvurular n Yapay Sinir A lar ile S n fland rmas. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(4) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 340, 000 Par l, Ahmet - Huceste Çatalgil-Giz. Akrilik Asit-Akrilamit Kopolimerizasyon Kineti inin Bilgisayarla Sürekli zlenmesi. itüdergisi/c: Fen Bilimleri 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 540 1

10 000 (5) 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Saktanber, Binnaz. Kitap 2.0: Okuman n Gelece i. Birikim (247) , ss SB , 020 Uysal, Murat Pafla. Kavramsal ve Yap sal Düzeyde Ö renme Stillerine Uyarlanan Bilgisayar Destekli Al flt rmalar n Akademik Baflar ya Etkisi. Savunma Bilimleri Dergisi 8(2) , ss SA , 000 Kaya, Önder. stanbul'un Kütüphane Kuran Han m Sultanlar. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , 020 Saktanber, Binnaz. Kitap 2.0: Okuman n Gelece i. Birikim (247) , ss SB , (6) Y lmaz, Yusuf Celalettin - Saip Eren Y lmaz. A rlaflt r lm fl Koflullarda Yürütülen E itim Görevlerinde Sürat Standartlar için Kabul Edilebilir Performans Kay plar n n Analitik A Prosesi Uygulamas ile Belirlenmesi. Savunma Bilimleri Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Ayd n, Selçuk. Osmanl Bas n Hayat nda Kad n Süreli Yay nlar Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , B BL YOGRAFYA Balc, Yasemin - Gürcan Altun - Muharrem Teyin Y llar Aras nda Science Citation Indekx'de Taranan Türkiye Kaynakl Adli T p Yay nlar n n De erlendirilmesi. Adli T p Bülteni 14(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB 309, SB , (1) Soydan, M. Rüyan. Eski Harflerle Yay nlanm fl Olan Han m Muharrirlerin Eserleri. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , 090 Küpçük, Selçuk. K ra fiiir Dergisi. Ayraç (3) , ss SB , 050 Özüdo ru, fiakir. Vogue Dergisi Kapaklar nda Sosyal, Teknolojik ve Sanatsal Dönüflüm: llüstrasyon Dönemi. Akdeniz-Sanat Dergisi 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 050 (1) Tüzer, brahim. nsanî Bir Mücadelenin Belgesi: Mektuplar ve Soruflturmalar Ifl nda "Halk n Dostlar " Dergisi. Ayraç (3) , ss SB , 810 2

11 050 (2) Özdemir, Mustafa. Mütareke Ünal n, Çetin. Mimar ve Mühendisler Dönemindeki Siyasal Ak mlar n Türk Taraf ndan II. Meflrutiyet Döneminde Bas n na Yans malar. Ça dafl stanbul'da Yay mlanm fl ki Dergi: Türkiye Tarihi Araflt rmalar Genie civil Ottoman (1910) ve Dergisi 7(16-17) 2008, Zeitschrift für Technik und Industrie ss. Türkçe ve ng. özet. in der Turkei (1916) Osmanl Bilimi Araflt rmalar 10(2) 2009, 1995 SA ss. ng. özet , SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K K l ç, Ümit. Erzurum'da Câfer Efendi Vakf. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (41) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Ayd n, Selçuk. Osmanl Bas n Hayat nda Kad n Süreli Yay nlar Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , 050 Bayram, Sidar. Özgür Gündem'den TRT fiefl'e-öteki ve Fark Korkusu Gürültüden Sese mi? Birikim (247) , ss. Su Vakf ve Yay nlar Üzerine. Mimar ve Mühendis (51) , ss SB , (2) Vural, Mithat Kadri. II. Dünya Savafl Türkiyesi'nde Bir Muhalefet Örne i Olarak "Tan" Gazetesi. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 7(16-17) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Soydan, M. Rüyan. Eski Harflerle Yay nlanm fl Olan Han m Muharrirlerin Eserleri. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , SB FELSEFE VE 320, 070 PS KOLOJ Gök, Salhadin. Tek Parti ktidar nda Bas n Muhalefeti: Millet Dergisi Örne i. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (41) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Söylemez, Orhan - Semin Ceyda Demircio lu. Kassandra Damgas 'nda Önsezi/Hiss-i Kablelvuku ve Kader. Atatürk Üniversitesi Türkiyat

12 Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (41) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC , 150 Eflel, Ertu rul. Güzellik ve Cinsel Çekicili in Biyolojik Temelleri. Bilim ve Ütopya 15(181) , ss. 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 150 (1) mirlio lu, pek. Devlet 140 (1) Koray, Semih. Bilim ve Materyalizm [Söylefli] Konuflan: Gani Bayer, Bilim ve Ütopya 15(185) , ss SC , SB PS KOLOJ Alt parmak, Saliha. Huzurevinde Yaflayan Yafll Bireylerin Yaflam Doyumu, Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. F rat Üniversitesi Sa l k Bilimleri T p Dergisi 23(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Hastanelerinde Çal flan Doktorlar n ve Hemflirelerin Stres Kaynaklar ve Stresin Performanslar na Etkilerine liflkin Görüflleri (Ankara li Örne i) Verimlilik Dergisi (4) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (2) zmir, Mutluhan. Buffalo Bill Sendromu. Bilim ve Ütopya 15(185) , ss SC SA , 150 Kütükçü, Tamer. nci Aral' n "Yeni Çelik, Mazlum - Ömer Turunç. Aile- fl Çat flmas, fl Stresi ve Örgütsel Sadakatin fl Performans na Etkisi: Savunma Sektöründe Ampirik Bir Çal flma. Savunma Bilimleri Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Er, Fikret - Harun Sönmez. Üniversite Ö rencilerinde Mükemmeliyetçilik: Anadolu Üniversitesi Örne i. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Yalan Zamanlar" Üçlemesinde "Eklentik" ve "Yans tmac " Temsil. Varl k 77(1226) , ss SB , (3) Özen, Üstün. Yaln zl k Olgusu ve Sanal Sohbetin Yaln zl n Paylafl m na Etkisi: Üniversite Ö rencileri Üzerinde Bir Araflt rma. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(4) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150, 370 4

13 Tiken, Servet. Cahit S tk Taranc 'n n fiiirlerindeki 'Ayna' mgesine Psikanalitik Bir Yaklafl m. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (41) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Uçkan, Özgür. Öteki, "Öteki" De il, Kanl Canl, Vücudu, Cinsiyeti Olan ve Beri Gören "Birisi"... rh+ artmagazine (65) , ss SB , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Ayd n, Zeki. Ahlak E itimi Kalbe, Zekâya ve radeye Hitap Etmeli ve Amac yili i Sevdirmek, Tan tmak, stetmek Olmal d r. Konuflan: Ayfer Balaban, Diyanet (227) , ss SC (2) Çal kç, Ayfle Nur. Vicdan, Yüre i Azaptan Kurtarmakt r. Diyanet (227) , ss SC SB Hasanefendio lu, Devrim. Denetimde fl Eti i ve "Bilinçsiz Yönelim" Riski. Vergi Dünyas 29(339) , ss. 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Tulû, Ayflegül. Medeniyet'in Çöküflü. Ayraç (3) , ss SB , 300 Tümer, Gürhan. Tekvin'den Sisyphos'a S f rdan Bafllamak. Mimarl k (350) , ss SB , 290, (2) Ulukütük, Mehmet. Burhanettin Tatar' n " slam Düflüncesine Girifl" slam Düflüncesinin Hermeneutik Yap s n n fflas. Ayraç (3) , ss SB (3) Yavuzy lmaz, Yusuf. Seyyid Kutub'un "Yoldaki flaretlerden Modern Toplum Tasar mlar na" Adl Kitap Hakk nda. Ayraç (3) , ss. 190 MODERN BATI FELSEFES 1982 SA (1) 330, 170 Bayka, Mustafa Haz m. [Jean- Jacques Rousseau'nun Bilimler ve 170 (3) Türkarslan, Nesrin. Gençlerde Vicdan E itiminin Önemi. Diyanet (227) , ss SB SC Sanatlar Üzerine Söylev] Varl k 77(1226/Kitap eki-21) , 10. s.

14 190 (2) 297 (3) Zeytino lu, Emre. "Öteki"yi Alg layan Ak l, "Budala"n n Akl d r. rh+ artmagazine (65) , ss SB SC , 920 Apak, Adem. Muhaddis, Müfessir ve Fakih Sahabi Abdullah B. Mes'ud (r. a) Diyanet (227) , ss. 200 D N 297 (4) Aslan, Halide. Osmanl 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Tümer, Gürhan. Tekvin'den Sisyphos'a S f rdan Bafllamak. Mimarl k (350) , ss. mparatorlu u'nda Mübarek Gün ve Gecelerden Kandiller. STEM 7(13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 297, SB (5) 520, 290, 180 Ata, Ulvi. Camiler ve Din Görevlileri Haftas n n Ard ndan. Diyanet (227) , ss SC slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) 297 (6) Akp nar, Ali. Vicdanl nsan Balaban, Mustafa. Mutlu Olmak için Olabilmek için Vicdan E itimi. Yola Ç kt k. Diyanet (227) , Diyanet (227) , ss ss SC SC 6 297, Akp nar, Hüseyin. Tasavvufî Bir Kurum Olan Ahîlik'te Mûsikî. STEM 7(13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 780, SA (2) Aksu, Ali. Hz. Peygamber'in Tarihi Olaylarla lgili Dualar ndan Örnekler. Diyanet lmi Dergi 45(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (7) Balc, srafil. Bedir Savafl yla lgili Mucizevi Rivayetlerin Kur'an, Hadis ve Tarih Verilerine Göre Kriti i. STEM 7(13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (8) Bulad, Kerim. Huzurevinin Dindeki Yeri. Diyanet lmi Dergi 45(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 6

15 297 (9) 297 (14) Çelik, Ayd n. Deylem'de slamiyetin Karaman, Yay lmas ve Zeydiler. Orta Do u Araflt rmalar Dergisi 7(1) 2009, ss. Türkçe ve ng.özet SA , 950 Demir, Abdullah. Ceza nfaz Kurumlar nda Din E itimi. Diyanet lmi Dergi 45(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 360, (10) Eren, Cüneyt. Tilavet Secdesi (Mana, Hüküm ve Hikmeti) Diyanet (227) , ss SC SA (11) 297, 060 Eren, Mehmet. Osmanl Muhaddislerinden Yûsuf Bahrî'nin (Ö.1245/1830) Çal flmalar. STEM 7(13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 297, (12) 2004 SA 8 Eser, Mithat. Eseri Günümüze 297 Ulaflan lk Siyer Müellifi bn shâk' n Güvenilirli i. STEM 7(13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 297, (13) Günayd n, Yusuf Turan. Kad n Velîler Konusunun Osmanl Sahas ndaki Son Örneklerinden mamzâde Sâlih Sâim'in Muhadderât- Evliyâ's. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB Fikret. Kurban, Dua ve Paylafl m. Diyanet (227) , ss SC (15) Karsl, brahim Hilmi. fieytan n Manipülasyonu ya da Allah' n Rahmetiyle Aldatmak. Diyanet (227) , ss SC (16) K l ç, Ümit. Erzurum'da Câfer Efendi Vakf. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (41) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (17) K l ç, Ünal. Hz. Peygamber'i Anlama ve Anlatmada Kaynak ve Araflt rmalar n Yeri ve Önemi. STEM 7(13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (18) Koca, Ferhat. slam'a Göre Aile Fertleri Aras nda Karfl l kl Hak ve Sorumluluklar. Diyanet (227) , ss SC (19) Liman, Hatice. Yahyâ Bin Bahflî ve Menâk bu'l-cevâhir. STEM 7(13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA

16 297 (20) 297 (26) O uzbaflaran, Bekir. Dua ve fiiir. Diyanet (227) , ss SC Özarslan, Selim. Atatürk'ün Peygamber Anlay fl. Diyanet (227) , ss SC , 297 Temizkan, Abdullah. Kuzey Kafkasya Müridizmi, Müridizmin Yay lma Stratejisi ve Feodal Beylerle liflkileri. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 9(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, 940 Tok, Vedat Ali. Sözün Özü Berceste 297 (21) Beyitler. Diyanet (227) , Özarslan, Selim. slamî Kaynaklar ss. Ifl nda Rüya Konusuna Kelamî Bir 1969 SC 6 Bak fl. Diyanet lmi Dergi 45(4) 810, , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (27) 1963 SA 4 Ünal,. Hakk. Erdemli ve Ak ll 297 nsan. Diyanet (227) , ss. 297 (22) 1969 SC 6 Özel, Mustafa. Molla Sa'dî Çelebi 297 Dâru'l-Kurrâs Vakfiyesi. STEM 7(13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 297, (23) Özelbafl, Selva. Peygamber Mescidinde Han mlar ve Ziyaret. Diyanet (227) , ss SC (24) Öztürk, Mustafa. Vicdan, Vicdanl l k ve Vicadans zl k Üzerine. Diyanet 297 (28) Varol, M. Bahaüddin. Hz. Hasan' n Çok Evlili ine Dair Rivayetler Üzerine. STEM 7(13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 297, 300 Yaz c, Gülgün. Galata Mevlevihanesi Son fieyhi Ahmed Celaleddin Dede'nin Mevlevilik Tarihine Ifl k Tutan fiiirleri. STEM 7(13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. (227) , 4-7. ss SA SC 6 810, (29) 297 (25) Yüzügüldü, Büflra. Hanefî ve fiâfiî Soysald, Mehmet. Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri. Diyanet lmi Dergi 45(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA Mezheplerinde Vitir Namaz. Diyanet lmi Dergi 45(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 8

17 300 TOPLUM B L MLER Bakiler, Yavuz Bülent. Hayat, fiiirleri ve Kültür Co rafyam z Üzerine Abbasov, Namiq. Medeniyet Siyaseti ve Manevi De erlerin Kültüroloji Mahiyeti. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 9(2) 2009, 1-7. ss. Türkçe ve ng. özet. Bir Söylefli. Konuflan: brahim Tüzer, Türk Yurdu 29(267) , ss SB , SA , 300 Balaban, Mustafa. Mutlu Olmak için Yola Ç kt k. Diyanet (227) , ss. Ad güzel, Sedat. Türk Milliyetçili inin Sosyolojisi Üzerine [Y ld z Akpolat' n "Türkiye'de Milliyetçili in Sosyolojisi" Adl Eseri Hakk nda] Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (41) 2009, ss SC 6 297, SA , SB , 300 Büyüker, Kâmil. Osmanl 'da Kad n Besteciler ya da Musikiflinas Kad nlar. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss. Ad yeke, Nuri. Mübadele Öncesi Yunanistan'daki Müslüman-Türk Az nl a liflkin Çok Önemli Bir Kaynak: "Mecmû'a-y Kavânîn-i Yunâniye. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 7(16-17) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Altuntafl, Zeynep. Kad nlar n Mal Varl klar Müslüman ve Gayrimüslim Kad n Terekeleri. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , 330 Bak r, Abdulhalik. Yakut El- Hamevi'nin Antakya fiehri ile lgili Nakletti i Bilgilerin De erlendirilmesi. Orta Do u Araflt rmalar Dergisi 7(1) 2009, ss SA , 956.1, (2) Canl, Gamze - Gözde Burcu Ege. Emniyet Müdürlü ü Metinlerinde Gençlik, Aile ve Sevgi Emniyet'in Genç Korkusu. Birikim (247) , ss SB (3) Ceco, Sinan. mparatorlu un Kad nlar Akademisi Osmanl Harem Teflkilat. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , (4) Ça layan, Savafl. New Perspective of Exile of Bulgarian-Turks in the Case of 1989 Migration Wave. Sosyoloji Dergisi (20-21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 9

18 300 (5) 300 (10) Çevik, Abdülkadir. Terörizmin Psikolojisi. Türk Yurdu 29(267) , ss SB , 320 Çiftci, Sertaç - Ak n Koçak. Aktif- Pasif Kulaktan Kula a letiflim ve Aktif Kulaktan Kula a letiflimi Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çal flma. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Demirtafl, Mehmet. K r m Savafl ve 93 Harbi Sürecinde Osmanl Memleketine Gelen Göçmenlerin Sevk ve skânlar. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (41) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Denzi, Bekir. Türk Dünyas nda Ölümlük Hal, Düz Dokuma yayg ve Keçe Gelene i. Akdeniz-Sanat Dergisi 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (6) Çolak, Güldane. Meflrutiyet Kad n na Musallat Olan "Moda Belas " Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , (12) Duman, M. Zeki. Küreselleflme, Kimlik ve Çokkültürlülük. Sosyoloji Dergisi (20-21) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (7) Da delen, rfan. Kartpostallarda Osmanl Kad n. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , SA , (8) Demir, Hilmi. Kutta-i Tarîk ve Eflirrâ'l ktan Rusul-i Sulh'a rtifâ ve Türköne'nin Tarihe Bühtan. Türk Yurdu 29(267) , ss SB , (9) Demir, Remzi. Afet nan ve Türk Antropoloji Tarihindeki Yeri. Bilim ve Ütopya 15(185) , ss SC , 920 Durdu, Zafer. Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi Siyasal Kültürün Monist nflas ve Siyasal Sonuçlar. Sosyoloji Dergisi (20-21) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. Duruiz, Deniz. Söke Ovas 'nda Kimlik Müzakereleri "Bat l Çiftçiler, Do ulu flçiler" Birikim (247) , ss SB , 330, (13) Eryi it, Süleyman. Dil, Kültür, Kimlik. Türk Yurdu 29(267) , ss SB ,

19 300 (14) 300 (18) Göncüo lu, Süleyman Faruk. Kavur, Nilay - Rüya Koflkun. Dünyan n En Önemli Kad nlar fiehri Kentten, Sokaktan ve Sokak " stanbul" Kültür (16/Özel say : Çocuklar ndan Korku "Böyle Esmer, Osmanl 'da Kad n) , Giyimi Bozuk, Küçük Çocuklar..." ss SB 121 Birikim (247) , ss. 300, SB Güldal, Sümeyra. Hat Sanat m zda Han m Eller. Kültür (16/Özel say : 300 (19) Osmanl 'da Kad n) , Kaya, Önder. stanbul'un Kütüphane ss SB , (15) Kabasakal, U ur. Osmanl Tarihinin lk ve Son "Valide-i Muazzamas "n n Katli. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , (16) Karado an, Emirali. Mesleksel Geliflimi Hedefleyen Efller. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Kuran Han m Sultanlar. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , (20) Kaya, fiehriban fiahin. Televizyonda Kad n n ve Kad n Sorunlar n n Temsili: Sabah Kufla Kad n Programlar. Sosyoloji Dergisi (20-21) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (21) Kolluo lu, Biray. Korkuyla Yaflamak. Birikim (247) , ss SB Kavak, Ayfle. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nde Kad n Faaliyetleri: Dârüss nâ'a. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , (17) Kavas, Ahmet. Cariye de Olsalar Onlar "Sarayl " Ünvan na Sahipti. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , (22) Meriç, Nevin. Osmanl Toplum Yap s n Etkileyen Bat -Adab- Muafleret Kitaplar ve Kad n n De iflimi. Kültür (16/Özel say : Osmanl 'da Kad n) , ss SB , 390 Öney, Gönül. Tarihten Yans malarla Büyük Selçuklu Seramiklerinde Kad n. Sanat Tarihi Dergisi (17) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ,

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI 9 786050 072037 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI HACETTEPE ÜN VERS TES KONGRE MERKEZ 20-22 Mart 2008 ANKARA 1 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET Birinci Bask Mart

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı