Sudan, Orta Darfur Geneina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sudan, Orta Darfur Geneina"

Transkript

1

2 Sudan, Orta Darfur Geneina

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan Erdo an, Rusya Baflbakan Erdo an ve spanya Baflbakan Zapatero nun, Devlet Baflkan Putin ve talya Baflbakan Berlusconi nin Birleflmifl Milletler deste iyle bafllatt Medeniyetler ttifak kat l m yla Samsun da gerçekleflti. giriflimi çerçevesindeki ilk toplant Mallorca da yap ld F rsatlar ülkesi Türkiye Dünyan n önde gelen flirketlerinin üst düzey yöneticileri, Yabanc Sermaye Derne i nin düzenledi i konferansta bir araya geldi. 26 Uzun vadede düflük faizle konut edinme imkan Kamuoyunda Mortgage olarak bilenen Uzun Dönemli Konut Edindirme Kanun Tasar s TBMM Baflkanl na sunuldu Kurumlar Vergisi yüzde 20 ye çekildi Yüzde 30 olarak uygulanan kurumlar vergisi oran yüzde 20 ye çekildi Bütçesi haz r: Borç oran azald yat r mlar artt Maliye Bakan Kemal Unak tan, AK Parti ktidar n n vergi politikalar n ve 2006 y l bütçesini Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 28 Kira öder gibi ev sahibi olaca z Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener, uzun dönemli konut edindirme sistemini Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 40 Duble yol hamlesi baflar ya ulaflt AK Parti iktidar n n yapt duble yollarla her y l binlerce cana mal olan ölümlü trafik kazalar yüzde 65 oran nda azald. 30 Büyük Samsun mitingi Baflbakan Erdo an, Samsun Cumhuriyet Meydan nda yaklafl k elli bin kiflilik coflkun bir kalabal a seslendi. 42 Yoksula, ö renciye büyük destek Yoksul vatandafllar m za ve üniversite ö rencilerimize sa lanan katk lar n tutar 3 y lda 5.1 katrilyon liraya ulaflt.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 3 Say : 31 Aral k 2005 AK PART Ad na Sahibi : Akif Gülle (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Murat Dirican Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Arzu Aygan Adres : AK PART Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : nan fiahin Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Esen Ofset Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PART DEN ÖNCE AK PART DEN SONRA ED TÖRDEN Türk siyasi hayat n n 2000 li y llar, AK PART den önce ve AK PAR- T den sonra olmak üzere iki ayr dönem halinde an lacakt r. Zira, AK PART öncesi ve sonras dönemler aras nda çok keskin hatlar, da lar kadar büyük farklar ve iyileflmeler vard r. AK PART den önce 2172 dolar olan kifli bafl na milli gelir rakam, AK PART ile 2005 y l sonunda 5000 dolar afl yor. AK PART den önce toplam 36 milyar dolar olan ihracat m z, AK PAR- T ile 72 milyar dolar yakalad. Kifli bafl na ihracat m z 1000 dolar afl - yor. S rt m zdaki a r vergi yükü AK PART ile azald. Yüzde 33 ten 30 a indirilen Kurumlar Vergisi 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yüzde 20 ye geriliyor. ktidara geldi imiz 2003 y l nda 40 katrilyon TL olan bütçe aç n 2004 y l nda 30, 2005 y l nda 15 katrilyon TL ye indirdik. Bütçe aç 2006 y - l nda daha da azalacak. Türkiye, özlemini çekti i denk bütçe ye de AK PART iktidar ile kavuflacak. Geçmiflte belimizi büken borç-faiz sarmal da AK PART iktidar ile afl ld. Faizler yüzde 67 den yüzde 13 lere, borcun milli gelire oran yüzde 90 dan yüzde 60 lara çekildi. AK PART den önce Türkiye de yap lan tüm bölünmüfl yollar n uzunlu- u 3 bin 859 km idi. AK PART üç y l içinde 6 bin 722 km duble yol çal flmas yapt, 5 bin 040 km duble yolu tamamlayarak hizmete açt. Sürekli ayd nl k parolas yla kaza kara noktalar n ayd nlatt. Bu güzergahlarda ölümlü trafik kazalar yüzde 65 oran nda azald. Duble yol hamlesi baflar ya ulaflt. Kimsesizlerin kimsesi olan AK PART iktidar yoksul, dar gelirli ve ö rencilerimizi de unutmad. Dar gelirli kesimlere üç y l içinde 5.1 katrilyon TL tutar nda ayni ve nakdi yard m sa land. Zorunlu tasarruf hesab nda toplanan ve nereye harcand bile belli olmayan katrilyonlar, AK PART iktidar ile sahiplerine iade edildi. Üç y lda 10 katrilyon TL tutar nda nema ve ana para ödemesi gerçeklefltirildi. AK PART, millet ve memleket aflk n n sözde de il iflte oldu unu gösterdi. Millet AK PART ye güvendi. Çünkü biz bugüne kadar aldatmad k, aldatmayaca z ve aldanmayaca z. Biz, Türkiye için var z, Türkiye için varolaca z. Esen kal n...

5 ARALIK TAR H fieb-i Arus Büyük slam mutasavv f Mevlânâ Celâleddin Rûmî 30 Eylül 1207'de Belh'de do du. Babas Sultanu'l-Ulema ünvan yla tan nan Bahaeddin Veled, Mo ol istilas n n bafllamas nedeniyle ailesini yan na al p fiam ve Hicaz'a u rayarak Anadolu'ya geçti. Aile 1299 y l nda Konya'ya yerleflti. Babas n n ölümüyle onun yerini alarak Konya halk na vaaz yolu ile yard mc olan Celâleddin bir yandan da, fiam'da sürdürdü ü ö renimini tamamlamaya çal flt. slam bilgini Seyyid Burhaneddin'den tasavvuf dersleri ald. fiam ve Halep ziyaretleri s ras nda tan flt fiems-i Tebrizî'nin Konya'ya gelmesi Mevlânâ'n n hayat nda dönüm noktas oldu. Zaman n n ço unu gönül dostu fiems'e ay r p vaazlar na ara vermesi nedeniyle halk n tepkisini toplamas üzerine 1246 y l nda fiems ans z n ortadan kayboldu. fiems'in gitmesinden etkilenen Mevlânâ bu dönemden sonra tamamen içine kapand y l nda fiems'i fiam'da bulup Konya'ya dönmesi için ikna ettiyse de, halk n tepkisi üzerine fiems bu defa geri dönmemek üzere Konya'dan uzaklaflt. Bu olay Mevlânâ'y büyük üzüntüye bo du. Düflünce ve edebiyat dünyam z n övünç kaynaklar ndan olan Mevlânâ, Mevlevilik tarikat n n da kurucusudur. Dünyay kucaklayan felsefesiyle, do u edebiyat n n en önemli yap t olan Mesnevi baflta olmak üzere befl eseri vard r. Mevlânâ Celâleddin Rûmî 17 Aral k 1273 y l nda Konya'da hayata gözlerini yumdu. Mehmet Akif Ersoy un ölümü Mehmet Akif Ersoy, 1873 y l nda stanbul da do du. Birinci Dünya Savafl devam ederken 1914 y l sonunda Almanya ya gitti. Millî Mücadele yi bütün gücüyle destekledi de I. Millet Meclisine Burdur milletvekili olarak girdi de stiklâl Marfl n yazd te bafllayan hastal art nca Haziran 1936 da yurda döndü. 27 Aral k 1936 da stanbul da öldü. Ayasofya n n aç l fl Bizans Kral I. ustinianos'un iste i ile 532 y l nda yap m - na bafllanan Hagia Sofia kilisesi 537 y - l nda aç ld. Trallesli Anthemios ve Miletoslu sidorus'un mimarl n yapt kilise, dünya mimarl k tarihinde kubbeli bazilika türünün en önemli örne i kabul edilir. Ayasofya stanbul'un fethini izleyen y llarda, tüm Osmanl topraklar nda en iyi korunan ve en çok sayg gören yap lardan biri oldu Vatan fiairi Nam k Kemal in ölümü Kad nlara seçme ve seçilme hakk lk Türk matbaas Sovyetler in Afganistan iflgali Nam k Kemal gazetelerde yazd yaz lar nedeniyle, stanbul dan uzaklaflt r larak çeflitli yerlerde devlet görevlerine atand. Kanuni Esasi'yi haz rlayan kurulda yer ald. Meclis-i Mebusan' n kapat lmas üzerine befl ay tutuklu kald. Bir çok kez sürgüne gönderildi.1887'de mutasarr f olarak gönderildi i Sak z Adas 'nda öldü y l nda Seçim Kanunu'nda yap lan yafl ve cinsiyete dair de iflikliklerle 22 yafl n bitiren Türk kad nlar seçmen olma, 30 yafl n bitiren Türk kad nlar da milletvekili olabilme hakk n kazand lar. fiubat 1935'te yap lan seçimler sonucunda TBMM'ye 18 kad n milletvekili girdi. lk Türk Matbaac s brahim Müteferrika n n kurdu u matbaa 16 Aral k 1727 de aç ld. Bu matbaa, imparatorlu un iç kar fl kl klar nedeniyle ilk kitab yay nlad 1729 y l ndan kapand 1794'e kadar, 66 y lda ancak 18 y l çal flt r labildi ve bu süre içinde toplam bask s 27 bini geçmeyen 23 kitap yay nlanabildi. Sovyet ordusu, Afganistan da yönetimi ele geçiren Amin i iktidardan indirmek üzere Afganistan iflgal etmeye bafllad y l nda Sovyetler Birli i nin destekledi i Babrak Karmal iktidara geçti. Ancak Sovyet iflgaline karfl da direnifl yo unlaflt. Afgan kabileleri birleflerek Sovyet ordusuyla savafla bafllad.

6 Dünya Aktüalite Atlas srail erken seçime gidiyor srail Baflbakan Ariel fiaron ile koalisyon orta flçi Partisi nin lideri Amir Peretz, 2006 n n fiubat veya Mart ay nda erken seçime gidilmesi konusunda anlaflt. Baflbakan fiaron, geçen hafta flçi Partisi liderli ine seçilen Amir Peretz ile bir araya geldi. Görüflmenin gündemi Peretz in erken seçim talebiydi. Görüflme öncesi bir demeç veren fiaron, erken seçime destek verdi. fiaron, fiu anda varolan siyasi yap n n uzun sürmeyece i sonucuna var r varmaz, ülke için en iyisinin, mümkün olan en k sa zamanda seçimlere gitmek oldu una karar verdim dedi. srail Baflbakan, erken seçimler için fiubat 2006 tarihini telafffuz etti. Refah s n r kap s ndan ilk geçifller Gazze fieridi ile M s r aras ndaki Refah s n r kap s, 1967 y l ndan bu yana ilk kez Filistin in kontrolünde yeniden aç ld. lk gün 1587 kifli herhangi bir engelle karfl laflmadan M s r a geçti. Refah s n r kap s n n aç lmas yla, Filistinliler için 1967 y l ndan bu yana ilk kez özgürce seyahat etme imkan do mufl oldu. Bu nedenle Refah s n r kap s n n aç lmas ; Gazze fieridi nde dar bir alan da yaflayan yaklafl k 1,5 milyon Filistinli için büyük önem tafl yor. Tarama takviminin 4 ay belirlendi AB ile Türkiye aras ndaki ilk üyelik konferans Brüksel de yap ld. Konferansta tarama sürecine iliflkin 2006 Mart sonuna kadar izlenecek takvim kabul edildi. Toplant ya AB ad na, dönem baflkan ngiltere nin birlik nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi John Grant, Türkiye ad na da daimi temsilci Büyükelçi O uz Demiralp baflkanl nda bir heyet kat ld. Tarama sürecine iliflkin takvimin ele al nd toplant da, AB dönem baflkan, müzakere bafll klar konusunda iki temel prensibin geçerli oldu unu hat rlatt. Buna göre, bir konu bafll yla ilgili tüm detaylar üzerinde anlaflma sa lanmadan söz konusu müktesebat bafll müzakere edilmifl say lmayacak. Müzakere bafll klar da birbirinden ba ms z olarak ele al nacak. BM'nin klim De iflikli i Konferans Birleflmifl Milletler çerçevesinde 180'den fazla ülkeden temsilciler, iklim de iflikliklerine karfl al nabilecek önlemleri tart flmak için Kanada'n n Montreal kentinde biraraya geldi. Kanada Çevre Bakan Stephane Dion, BM klim De iflikli i Konferans 'ndaki konuflmada, "Bizi yetkili k lan insanlar, bizden gerçek bir ilerleme bekliyor" dedi. Kanada'n n Montreal kentinde bafllayan ve 180'den fazla ülkenin BM çerçevesinde kat ld konferans n baflkanl n yapan Çevre Bakan Dion, "Tüm insano lu, iklim de iflikli inin flu anda ve bu yüzy l boyunca karfl karfl ya oldu u en kötü çevre riskini oluflturdu unun gittikçe daha da çok bilincine var yor. Bizi yetkili k lan insanlar, bizden gerçek bir ilerleme bekliyor. Burada Montreal'da bir

7 Talat: Amac m z kal c çözüm KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, amaçlar n n tan nma de il, Ada da kal c çözümün sa lanmas oldu unu söyledi. Mehmet Ali Talat, Türkiye tan yor, 5 ülke daha tan sa ne olacak. Bu çözüm de il. K br s sorununun çözümü için masa bafl na oturup bir anlaflmaya imza atmak gerekiyor dedi. Talat, Papadopulos un Türkiye görüflmeyi reddetti i için uzlaflma olmuyor yaklafl m n da elefltirdi ve Rum Yönetimi nin muhatab n n Türkiye de il, K br sl Türkler oldu unu söyledi. Talat, Rum Yönetimi yle karfl l kl görüflme taleplerine de bugüne kadar yan t alamad klar n yineledi. ran la görüflmeler yeniden bafll yor Almanya, Fransa ve ngiltere ran ile müzakerelere yeniden bafllamaya haz r olduklar mesaj - n ilettiler. Müzakereler bu ay içerisinde bafllayacak. Avrupa Birli i ülkelerinin görüflmelere ran n uranyum zenginlefltirme faaliyetlerini Rusya da yürütmesi önerisini gözden geçirmeyi kabul etmesi kofluluyla bafllayaca belirtiliyor. Tahran, Almanya, ngiltere ve Fransa ile yürüttü ü müzakereler çerçevesinde geçen y l kas m ay nda gönüllü olarak ask ya ald nükleer faaliyetlere A ustos 2005 te yeniden bafllam flt. Bunun üzerine 3 Avrupa Birli i ülkesi görüflmeleri durdurmufltu. Kazakistan'da Devlet Baflkan Nazarbayev, güven tazeledi Kazakistan'da yap lan devlet baflkanl seçimini Devlet Baflkan Nursultan Nazarbayev yeniden kazand. Kazakistan'da kesin olmayan ilk resmi verilere göre, Nazarbayev, oylar n yüzde 91'ini ald. Kazakistan' n bafl na ilk kez 1987'de, ülkenin Sovyetler Birli i'nin bir üyesi oldu u s ralarda geçen Nazarbayev, Sovyetler Birli i'nin da lmas n n ard ndan ba ms zl - n kazanan Kazakistan'da 1991'de ilk kez yap - lan seçimde devlet baflkan seçilmiflti. IMF'ye göre y l sonunda dünya ekonomisi yüzde 4.3 büyüyecek Uluslararas Para Fonu'nun IMF'nin verilerine göre dünya ekonomisi bu y l yüzde 4.3 büyüme ile kapatacak, gelecek y l da bu büyüme seviyesini koruyacak. IMF verilerine göre, 2004 y l nda yüzde 2.5 büyüyen ve en önemli ticaret orta olan AB ekonomisi bu y l yüzde 1.6 büyüyerek tamamlayacak. Gelecek y l ise AB ülkelerinin büyüme h z n n yüzde 2.1 olmas öngörülüyor. Çin ve Hindistan' n öncülük etti i geliflmekte olan Asya ekonomileri yüksek oranl büyümelerini devam ettirken, 2005 y l nda yüzde 9 büyümesi beklenen Çin'in, 2006 y - l nda biraz h z keserek yüzde 8.2 büyüyece i tahmin ediliyor. Hindistan' n ise 2005 y l nda yüzde 7.1 olarak gerçekleflmesi beklenen büyüme h z n n, 2006 y l nda yüzde 6.3'e gerileyece i öngörülüyor. En büyük ekonomilerden birine sahip olan ABD'nin ise bu y l yüzde 3.5, gelecek y l yüzde 3.3 büyüyecek. Dünyada geliflmifl ekonomiler olarak nitelendirilen ülkeler ise 2005'i yüzde 2.5 büyüme ile kapat rken, gelecek y l yüzde 2.7 büyüyecek. sonuca varmam z zorunlu" dedi. Dion konuflmas nda ana amaçlar n, uygulama, iyilefltirme ve gelecek olarak üç kelime ile özetlledi. Bu arada, Dünya Do a Birli i adl bir sivil toplum kuruluflu, yay mlad bildiride, gezegenin 2 derecenin üzerinde s nmas n n yüzy l n sonunda hayvansal ve bitkisel türlerin ''toplu olarak yok olma'' riskini beraberinde getirece i ve do al ortamlarda 'gözle görülür de iflikliklere'' neden olaca, bunun da ''insano lunun refah aç s ndan çok ciddi sonuçlar do uraca- ' uyar s nda bulundu. Fransa Meclisi, yeni terör yasas n kabul etti Fransa Temsilciler Meclisi, 27 oya karfl l k 373 oyla yeni terör yasas n kabul etti. Fransa Temsilciler Meclisi, ngiltere'deki bombal terör eylemlerinin ard ndan haz rlanan yeni terör yasas n kabul etti. çiflleri Bakan Nicolas Sarkozy, "Fransa terör olaylar na, daha fazla askeri donan mla karfl koyacakt r. Bu yeni kanunun uygulamaya girmesi, daha büyük terör sald r lar ndan korunmam z sa lar" dedi.

8 Türkiye art k bir f rsatlar ülkesidir... NEREDEN NEREYE GELD K? Koflar ad m ilerleyen Türkiye, kuflkusuz ki art k bir f rsatlar ülkesidir. Birkaç y l öncesine kadar, kriz korkusuyla Bat ülkelerine göçmek için elçilikler önünde kuyruklar oluflturan vatandafllar m z, bugün Türkiye'ye yat - r m için koflan yabanc lar mutlulukla, gururla seyretmektedir. Türkiye; art k gerçekleflen düfllerin, elle tutulabilir hale gelen hayallerin, gün kadar ayd n ümitlerin ülkesidir. R. Tayyip Erdo an Baflbakan Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda son ekonomik geliflmeleri ve yabanc sermaye giriflindeki art fllar de erlendirdi. EKONOM M Z SA LAM B R YAPIYA KAVUfiTU Ekonomimize genel olarak bakt m zda, çok flükür, daha önceki hiçbir dönemle k - yaslanamayacak sa lam bir yap ya kavufltu- unu görüyoruz. Bütün göstergelerde, ekonominin bütün alanlar nda, daha önce hiç görmedi imiz, hiç yaflamad m z, tecrübe etmedi imiz sevinçleri, baflar lar yafl yoruz. DÜNYA TÜRK YE N N BAfiARISINI KONUfiUYOR Bugün dünyan n sayg n tüm kurulufllar, küresel ekonomiyi yak ndan izleyen herkes Türkiye ekonomisinden övgüyle söz etmektedirler. 6 Türkiye Bülteni

9 Geçen üç y ll k süre boyunca dünyan n dört bir taraf n dolaflarak gösterdi imiz gayretler bugün art k bir bir meyvelerini vermeye bafllam flt r. Küresel sermaye miktar, 2003 y l nda 1 milyar 726 milyon dolara, 2004 y l nda da 2 milyar 765 milyon dolar seviyelerine ulaflm flt r. Sadece 2005 y l Ocak-A ustos döneminde Türkiye'ye giren do rudan d fl yat r m miktar 2 milyar 909 milyon dolar olmufltur. MAASTR CHT KR TERLER fi MD DEN YAKALANDI Bütçe aç klar konusunda Maastricht kriteri flimdiden yakalanm fl durumdad r. Borç yükünün gayri safi milli has laya oran nda 2004 sonu itibariyle yüzde 63,4 oran n yakalam fl durumday z. nflallah en k sa zamanda yüzde 60 oran na ulaflarak yeni bir Maastricht kriterini karfl lam fl olaca z. SADECE FA ZLERDEK DÜfiÜfiTEN ÜLKEM ZE 90 KATR LYON KAZANDIRDIK Biz göreve geldi imizde iç borçlanmada faiz neydi? % 70 ama flu anda faiz ne %14 aradaki fark % 56. Bir puan n bu ülkeye maliyetinin yaklafl k katrilyon oldu u düflünüldü ünde, yaklafl k 90 katrilyon gibi bir bedel ülkemizin kasas nda kalm flt r. Yani, bu hükümet ülkesine flu 3 sene içerisinde sadece faizdeki düflüfller sebebiyle 90 katrilyon kazand rm flt r. TÜRK YE ARTIK ULUSLARARASI YATIRIMLAR Ç N CAZ BE MERKEZ HAL NE GELD Türkiye, ekonomide girdi i bu yeni rotayla birlikte art k uluslararas sermayenin cazibe merkezi haline gelmifltir. Türkiye, uluslararas yat r mlar aç s ndan da art k dikkatleri üzerine çeken bir yükselen y ld z haline gelmifltir. YURTDIfiI GEZ LER M Z N AMACI YATIRIMLARI ARTTIRMAK Bütün bunlar takdir edersiniz ki kendi kendine olmuyor. Hükümet oldu umuz günden beri durmaks - z n dünyan n her köflesine ziyaretlerde bulunuyor, bir yandan küresel sermayeyi Türkiye'de yat r m yapmaya ça r rken, bir yandan da yeni ticaret imkanlar oluflturmaya çal fl yoruz. Baflbakan d fl ziyaretler yapmas n; hep Ankara'da otursun diyenler bu gerçe i bir türlü kavrayam yorlar. Türkiye, oturarak hangi f rsatlar kaç rd, neleri kaybetti, bunu bilmiyorlar. ÜÇ YILDA 6 B N KÜRESEL SERMAYEL fi RKET KURULDU fiükürler olsun, geçen üç y ll k süre boyunca dünyan n dört bir taraf n dolaflarak gösterdi imiz gayretler bugün art k bir bir meyvelerini vermeye bafllam flt r. Bak n z; 1 Ocak 1954 tarihinden, 31 Aral k 2002 tarihine kadar olan sürede, Türkiye'de kurulu bulunan küresel sermayeli flirket say s yaln zca 5 bin 584 adettir. Sadece son üç y l içinde kurulan flirket say - s ise 6 bin 38 olmufltur. flte bizim fark m z budur. YABANCI SERMAYE G R fi NDE REKOR ARTIfi Yine bu 48 y ll k süre içinde toplam küresel sermaye miktar, y ll k olarak baz istisnalar d fl nda 1 milyar dolar seviyesini aflmam flt r. Oysa 2003 y l nda bu rakam 1 milyar 726 milyon dolara, 2004 y l nda da 2 milyar 765 milyon dolar seviyelerine ulaflm flt r. Sadece 2005 y l Ocak-A ustos döneminde Türkiye'ye giren do rudan d fl yat r m miktar 2 milyar 909 milyon dolar olmufltur. Bu demektir ki bu y l sonu itibariyle bu rakam önceki y l çok ama çok daha fazlas yla aflacakt r. Peki, 2004 y l n n ayn döneminde bu miktar neydi? 1 milyar 910 milyon dolard. Yani 2004 y l ndan bugüne yüzde 52 oran nda bir art fl elde edilmifltir. Bunlar inkâr edilemez gerçek baflar lard r. Türkiye'ye umut, dünyaya heyecan veren geliflmelerdir. nflallah çok daha iyi seviyeleri, çok daha sevindirici geliflmeleri birlikte yaflayacak, görece iz. Türkiye'nin çok daha iyisine lay k oldu una inan yoruz, bunu da inflallah hep birlikte baflaraca z. Türkiye Bülteni 7

10 D fl Temaslar KASIM 2005 KATAR-BAHREYN Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar ve Bahreyn e gitti. Baflbakan Erdo an, inflaat, tekstil, turizm gibi sektörlerde ortak yat r mlar yap lmas ve ticaret hacminin art r lmas yönünde mesajlar verdi. Baflbakan Erdo an n ziyareti s ras nda ayr ca Türkiye ile Bahreyn aras nda Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Antlaflmas imzaland. 8 Türkiye Bülteni

11 KATAR Devlet Bakan Kürflad Tüzmen ile Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül ün yan s ra baz milletvekillerinin ve ifladamlar n n da kat ld ziyaretlerin ilk dura Katar d. Resmi temaslar kapsam nda Katar Emiri Hamad Bin Khalifa taraf ndan kabul edilen Baflbakan Erdo an, Katar Baflbakan Abdullah Bin Khalifa Al Thani ile de bir araya geldi. Görüflmelerde Türkiye ile Katar aras ndaki siyasi ve ekonomik iliflkiler ele al n rken, iki ülke aras ndaki ticaret hacminin artt r lmas gerekti i görüflü dile getirildi. Ticari iliflkiler art r lmal Resmi temaslar n n ard ndan TOBB-DE K taraf ndan düzenlenen toplant ya kat lan Baflbakan Erdo- an, Türkiye'deki son ekonomik geliflmeleri de erlendirdi. Türkiye nin art k bir güven ve istikrar ülkesi oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, bu sürecin kararl l kla sürdürülece ini vurgulad. Yap lan yeni düzenlemelerle yabanc yat r mc lar n yerli yat r mc - larla ayn haklara sahip oldu unu kaydeden Baflbakan Erdo an, Türkiye nin flu anda f rsatlar ve cazibe ülkesi haline geldi ini söyledi. Yat r m ortam n de erlendirin Katar ile gelece e dönük önemli yat r mlar yap laca na ve iki ülke aras ndaki ticaret hacminin artt r - laca na inand n belirten Baflbakan Erdo an, Katarl ifladamlar na seslenerek bu yeni yat r m ortam - n de erlendirin ça r s nda bulundu. Katarl ifladamlar n n enerji, g da, sivil havac l k, telekomünikasyon gibi alanlarda faaliyet gösterebileceklerini kaydeden Baflbakan Erdo an, iki ülke halklar n n birbirini daha yak ndan tan mas için turizme de önem verilmesi gerekti ini söyledi. Katar Baflbakan ndan Türkiye ye ziyaret Baflbakan Erdo an, Katar'da ifl yapan Türk yat - r mc larla da bir araya gelerek sorunlar n dinledi. Katar Baflbakan ile yapt görüflmede iki ülke aras ndaki ticaret hacminin art r lmas gerekti i görüflünü dile getirdiklerini anlatan Baflbakan Erdo an, Katar' n gelecek 5 y l içinde özellikle müteahhitlik hizmetleri için 80 milyar dolarl k bir yat r m plan n n oldu unu dile getirdi ve Türk müteahhitlerinin pay almak için bu f rsat iyi de erlendirmesi gerekti ini söyledi. Turizm yat r mlar na de inen Baflbakan Erdo an, Karadeniz'de turizmin gelifltirilmesi ve kayak turizminin de d fla aç lmas konusunda giriflimler yap lmas gerekti ini dile getirerek, Katar Baflbakan Abdullah Bin Khalifa Al Thani'nin de kaya a ilgi duydu unu ve Türkiye'ye kayak yapmaya gelece ini kendisine söyledi ini bildirdi. BAHREYN Baflbakan Erdo an, Katar'daki temaslar n n ard ndan Bahreyn'e gitti. Bahreyn Krall Kral Hamad Bin sa Al Khalifa taraf ndan kabul edilen Baflbakan Erdo an, Bahreyn Baflbakan Khalifa Bin Salman Al Khalifa ile de bir araya geldi. Görüflmelerin ard ndan iki ülke aras nda, ''Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaflmas '' imzaland. Baflbakan Erdo an, resmi ziyarette bulundu u Bahreyn'de, Türk ve Bahreynli ifladamlar na da hitap etti. ki ülke aras ndaki 41 milyon dolarl k ticaret hacminin ''komik'' oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, bunun art r lmas gerekti ini söyledi. Ortak yat r m imkanlar de erlendirilmeli Türkiye'nin ticaret hacminin 190 milyar dolar buldu unu belirten Baflbakan Erdo an, iki ülke aras nda karfl l kl ve üçüncü ülkelerde yat r m yap labilece- ini dile getirdi. ki dost ülkenin inflaat ve tekstil gibi sektörlerin yan s ra turizm sektöründe de ortak yat r mlar yapabileceklerini kaydeden Baflbakan Erdo an, münasebetlerin daha da gelifltirilmesi gerekti ini ifade etti. Güçlerimizi birlefltirelim Baflbakan Erdo an, Bahreyn'in, bir finans merkezi olma ad mlar n att n, bu alanda da ortak ifller yap labilece ini belirterek, ''Bahreyn'de, yat r mlar noktas nda gördüm ki ciddi bir s çrama var. Modern ça dafl ve bu yat r mlarla birlikte kab na s mayan bir anlay fl söz konusu. Temenni ediyorum, güçleri birlefltirelim ve bunu yapmak suretiyle gelece e çok daha emin ad mlarla yürüyelim'' diyerek sözlerini tamamlad. Baflbakan Erdo an konuflmas n n ard ndan Yalova'da 100 milyon dolar civar nda yat r m yapaca bildirilen iki Bahreynli ifladam na Yalova Ticaret Odas ad na birer plaket takdim etti. Türkiye Bülteni 9

12 D fl Temaslar KASIM 2005 DAN MARKA Baflbakan Erdo an, NATO Parlamenterler Asamblesi 51. Genel Kurul Toplant s n n kapan fl konuflmas n yapmak ve Avrupa Hareketi taraf ndan düzenlenen Medeniyetler ve Dinler Uyumunda Türkiye nin Rolü konulu panele kat lmak üzere Danimarka ya gitti. Danimarka Baflbakan Rasmussen ile de çal flma yeme inde bir araya gelen Baflbakan Erdo an, görüflmenin ard ndan yap lmas öngörülen bas n toplant s na terör örgütünün yay n organ Roj TV muhabirinin de al nmas üzerine program n de ifltirerek Türkiye ye döndü. 10 Türkiye Bülteni

13 Baflbakan Erdo an: Son dönemde Danimarka'da, temeli dini motifler olan ve ifade özgürlü ü çerçevesinde Türkiye'yi de hedef alan bir tart flman n yafland n üzülerek müflahede etmekteyiz. Kimse, bir baflkas n n de erleriyle, inançlar yla oynama hakk na sahip olmamal d r. Y aklafl k 40 ülkeden 300 milletvekilinin bir araya geldi i NATO Parlamenterler Asamblesi'nin 51. Genel Kurul toplant s Danimarka'da yap ld. Toplant n n kapan fl konuflmas n yapan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, parlamenterlerin sorular n da yan tlad. Konuflmas nda a rl kl olarak terörle mücadele konusuna vurgu yapan Baflbakan Erdo an, flunlar söyledi: Son otuz y ll k dönemde teröre on binlerce kurban vermifl bir ülke olarak Türkiye, 2001'den bu yana dünyan n her yerinde meydana gelen trajik olaylar karfl s nda asamblenin, terörizmle ortak mücadele konusunu da gündemine alm fl olmas ndan memnuniyet duymaktad r. Bir kez daha hat rlatmak isterim ki, bu alanda tam iflbirli i flartt r ve halen yap lmas gereken çok fley bulunmaktad r. Bu bak mdan müttefik ve ortak ülkelerin parlamenterleri, anlay fl birli i içinde olmal ve kamuoylar n bu yönde harekete geçirmelidirler. Türkiye, flimdiye kadar oldu u üzere bundan sonra da NATO Parlamenterler Asamblesi'nin faaliyetlerine elinden gelen deste i sa lamaya haz rd r. Baz Danimarka gazetelerinde ç kan karikatürler Baflbakan Erdo an, ziyareti kapsam nda Danimarka Avrupa Hareketi taraf ndan düzenlenen Medeniyetler ve Dinler Uyumunda Türkiye'nin Rolü konulu panele de konuflmac olarak kat ld. Konuflmas na baz Danimarka gazetelerinde Türkiye ile ilgili yer alan karikatürlerden duydu u rahats zl dile getirerek bafllayan Baflbakan Erdo an, bunlar n yaln zca önyarg larla biçimlenen Türkiye alg lamas n n bir yans mas oldu unu, bundan da üzüntü duydu unu ifade etti. Türkiye'ye bu foto rafla karfl ç kanlar n, öncelikle Türkiye'yi ziyaret edip görmelerini istedi ini ifade eden Baflbakan Erdo an, fiayet bunu yapm fl olsalard, eminim ki zihinlerinde önyarg lar n oluflturdu u Türkiye foto raf n mutlaka de ifltirme ihtiyac hissedeceklerdi. Bizde bu tür önyarg lar ifade eden bir söz vard r: 'Kifli, bilmedi ine düflmand r' derler. Dostlu un, sevginin, bir arada yaflaman n temel flart da bu yüzden birbirimizi tan - makt r, anlamaya çal flmakt r diye konufltu. Farkl inançlara sayg gösterilmeli Baflbakan Erdo an, Danimarka'da bir gazetenin Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yay mlamas ndan kaynaklanan tart flmalar ise flu sözlerle de erlendirdi: Son dönemde Danimarka'da, temeli dini motifler olan ve ifade özgürlü ü çerçevesinde Türkiye'yi de hedef alan bir tart flman n yafland n üzülerek müflahede etmekteyiz. Bizim için üzücü olan, Türkiye eksenli bir tart flman n mevcudiyeti de il, Türk insan n n ulusal ve dini sembollerine karfl hoflgörüden uzak yaklafl mlard r. Biz, Türkiye'de baflkalar n elefltirirken, onlar n milli ve dini sembollerini, kutsall k atfettikleri konular onur k r c biçimde kullanmaktan kaç n r z. Kullananlar da yad rgar z. Kimse, bir baflkas n n de erleriyle, inançlar yla oynama hakk na sahip olmamal d r. Türkiye Bülteni 11

14 yi ve kötü medeniyet yoktur Baflbakan Erdo an, medeniyetler aras ittifak konusundaki temel görüfllerini ise flu sözlerle ifade etti: yi ve kötü medeniyet yoktur. yi ve kötü insan vard r. Medeniyetler noktas nda ancak, sorunlara çözüm üretebilenler ile çözüm üretemeyenlerden söz edilebilir. Dünyay büyük bir pervas zl kla kültürel temelde gruplara ay ran 'Medeniyetler Çat flmas ' görüflü, bana göre insan n ortak kimli ini ve insani yaklafl m d fllamaktad r. Mesele, inançlar m z ve kültürümüzdeki farkl l klarda de ildir. Mesele, çözülmesi gereken baflka sorunlar varken, bunlar birbirinin karfl - t olarak sunan, bar flç de il, çat flmac zihniyettedir. Birlik yerine farkl l klar vurgulamak kayg s yla al nan her tav r, H ristiyan da olsalar, Müslüman da olsalar sadece fanatiklerin eline koz verecektir. Ötekilefltirmek bar fl ve huzur getirmez Baflbakan Erdo an, özellikle 11 Eylül'den sonra slam' terörle yan yana getirme çabalar na flahit olundu unu belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: Bilerek ya da bilmeyerek ' slami terör' tan mlar - n n bu amaçla dolafl ma sokuldu una, bu amaçla kullan ld na flahit oluyoruz. Bu, bir dini, bir inanc ya da bir medeniyeti kategorik bir flekilde 'öteki' olarak görme ve gösterme al flkanl n n bir sonucudur. Çünkü baflka dinlerin mensuplar teröre kar flt nda ayn çevreler buna 'Yahudi ya da H ristiyan terörü' dememektedirler. Biliyorlar ki, böyle dediklerinde iflaret ettikleri bizzat kendi kültürel kimlikleri olacakt r. Bu sebeple 'ben' olarak alg lad klar dünyan n bir mensubu yapt nda, en fazla 'dinci terör' ifadesini kullanabilmektedirler. Bu da, kendi inanç ve medeniyet dünyalar n n d fl nda kalanlara 'öteki' gözüyle bakt klar n göstermektedir. slam' ve Müslümanlar bu flekilde 'ötekilefltirmek' bize göre, hem büyük bir haks zl kt r, hem de son derece tehlikeli bir geliflmedir. Bu d fllay c yaklafl mlar, insanl a bar fl ve huzur getirmeyecektir. Türkiye nin AB üyeli i örnek olacak Türkiye'nin, özel co rafi konumu, kendine özgü tarihi-kültürel birikimi ve farkl geleneklerin sentezini oluflturan kimli iyle, medeniyetler aras diyalog konusunda kritik bir rol oynayabilece ini gösterdi ini belirten Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin AB üyeli inin, slam ve H ristiyanl n bar fl içinde bir arada yaflayabilece ini gösteren önemli bir örnek sunaca na iflaret etti. Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin d fllanmas ise, mevcut küresel konjonktürde Avrupa'y ve genel anlamda Bat 'y, slam dünyas ile bir 'yol ayr m n n' efli ine getirebilecek ölçüde tehlikeli bir seçim olabilir dedi. Baflbakan Erdo an: Özellikle 11 Eylül'den sonra slam' terörle yan yana getirme çabalar na flahit oluyoruz. Bu, bir dini, bir inanc ya da bir medeniyeti kategorik bir flekilde 'öteki' olarak görme ve gösterme al flkanl n n bir sonucudur. slam' ve Müslümanlar bu flekilde 'ötekilefltirmek' bize göre, hem büyük bir haks zl kt r hem de son derece tehlikeli bir geliflmedir. Bu d fllay c yaklafl mlar, insanl a bar fl ve huzur getirmeyecektir. 12 Türkiye Bülteni

15 AVRUPALI TÜRK DEMOKRATLAR B RL Almanya n n Köln kentinde Avrupal Türk Demokratlar Birli i Genel Merkezi nin aç l fl n yapan Baflbakan Erdo an: Sizler Türk Milleti nin buradaki temsilcilerisiniz. Özgüveninizi hiç bir zaman kaybetmeyin. A vrupal Türk Demokratlar Birli i'nin Köln'deki genel merkezi, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da kat ld törenle hizmete aç ld. Alman ve Türk milli marfllar n n okunmas yla bafllayan aç l fl töreninde bir konuflma yapan Baflbakan Erdo an, yaklafl k 40 y ld r yerleflik olarak Avrupa'da yaflayan Türk toplumunun kendisi için yeni bir var olma tarz ve gelecek tayin etmifl oldu unu belirterek, Bu dönüflüm iradesinin somut tezahürü de bugün burada genel merkezini açt m z sivil toplum örgütüdür dedi. Özgüveninizi asla kaybetmeyin Almanya da yaflayan Türk toplumunun güçlü bir medeniyetin mensubu oldu unu, bu nedenle asimilasyon endiflesi yaflamamas gerekti ini kaydeden Baflbakan Erdo an, gurbetçilere flöyle seslendi: Özgüveninizi hiç bir zaman kaybetmeyin. nanc - na güvenen inanc ndan, düflüncesine güvenen düflünce hürriyetinden korkmaz. Onun için rahat olunuz. Sizler Türk milletinin buradaki temsilcilerisiniz. Ekonomik ve sosyal, siyasal hayata kat larak meselelerinize çözüm aramal s n z. Standartlar n z yükseltmeye çal flmal s n z. Avrupa Birli i ülkelerinde göçmen ve vatandafl olarak yaflayan 4 milyon civar nda Türk oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, Onlar n sosyal ve siyasal hayata katacaklar, Türkiye'yi de güçlendirecektir. Türkiye'nin itibar da artacakt r dedi. Avrupa da yaflayan Türklerin talepleri Avrupal Türk Demokratlar Birli i Genel Baflkan Fevzi Cebe ise yapt konuflmada Avrupal Türkler in 10 talebini flöyle s ralad : ki dilli e itim, çifte vatandafll n yürürlü e girmesi, yabanc kökenlilerin d fllanmas n önleyici bir yasan n ç kar lmas, kad n haklar, flehir planlamas, kamu idaresinin farkl kültürlere aç lmas, slam' n kamu hukukuna göre faaliyet gösteren bir kurum olarak tan nmas, Türkiye'deki seçimlere ve AB'de yerel seçimlere kat lma hakk, AB'deki Türk gençlerine destek verilmesi, Türkiye'nin AB'ye tam üyeli i. Almanya Baflbakan Schröder le yemek Almanya daki Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de görüflen Baflbakan Erdo an, Avrupal Türk Demokratlar Birli i nin verdi i akflam yeme inde ise Almanya Baflbakan Gerhard Schröder le bir araya geldi. Baflbakan Erdo an burada yapt konuflmada Türkiye nin dinamik nüfusuyla medeniyetler aras ittifak n oluflmas nda önemli bir aktör olaca n vurgulad. Türkiye Bülteni 13

16 YATIRIMLARIN YEN GÖZDES : FIRSATLAR ÜLKES TÜRK YE Dünyan n önde gelen flirketlerinin üst düzey yöneticileri, Yabanc Sermaye Derne i nin Yat r mlar n Yeni Gözdesi: F rsatlar Ülkesi Türkiye ana temas yla düzenledi i konferansta bir araya geldi. ki gün süren konferansa, 90 konuflmac yaklafl k 500 yerli ve yabanc kuruluflun üst düzey yöneticileri kat ld. Konferans, Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan n yapt aç l fl konuflmas yla bafllad. 12 bafll k alt nda gerçeklefltirilen oturumlarda, yerli ve yabanc konuflmac lar, farkl bak fl aç lar ve çözüm önerileriyle, yabanc yat r mlar n dünü, bugünü ve yar n n masaya yat rd lar. Türkiye deki son ekonomik geliflmelerin de de erlendirildi i konferansta ayr ca, YA- SED taraf ndan haz rlanan ''Türkiye'nin Yabanc Sermaye Stratejisi'' raporu da kamuoyuna aç kland. 14 Türkiye Bülteni

17 Baflbakan Erdo an: Türkiye'de 5 bin 584 yabanc sermayeli flirket vard. Son 3 y ldaki at l mlarla bugün bu say 11 bin 622'ye ulaflt. Gelmifl, yabanc sermaye Türkiye'de yat r m yapm fl, burada 100, 200, 300 bin vatandafl m z ifl sahibi olmufl. Kötü mü olmufl? Baflbakan Erdo an: Art k kap lar dünyaya aç k bir Türkiye var Baflbakan Recep Tayyip Erdo an da, konferans n ikinci günü düzenlenen ''Yabanc Yat r m Stratejisi ve Türkiye'nin Vizyonu'' konulu yuvarlak masa toplant - s na kat larak, Türkiye de yaflanan son ekonomik geliflmeler ve yat r mlar n artt r lmas yönünde at lan ad mlar hakk nda kat l mc lara bilgi verdi. Dünya ifladamlar yla Türk ifladamlar n n buluflturulmas için çal flt klar n belirten Baflbakan Erdo an, ''Siyasi irade olarak bizler do rudan yabanc yat r - m n Türkiye'ye girmesi noktas nda karar n vermifl, bu konuda tereddütü olmayan bir hükümetiz'' diye konufltu. Karfl ç k fllar n kendilerini ilgilendirmedi ini kaydeden Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle sürdürdü: Biz çok daha vatanseveriz Bizi ilgilendiren, Türkiye'nin dünya ile bütünleflmesidir. Vatanseverlikse, biz, bizi bu konuda elefltirenlerden çok daha vatanseveriz. Halk n bu noktada aldat lmas, sanki ülke elden gidiyormufl gibi bir yaklafl m ortaya konmas çok yanl fl. Ben fluna inan yorum; Türkiye'de gelip yat r m yapan, Türkiye'de mal mülk sahibi olan her yabanc, zaman n n bir bölümünü ülkemizde geçirecektir. Burada al flverifl yapacak, ticaret yapacak, istihdam yaratacakt r. Bunu görmezlikten gelmek hakikaten bakar kör olmakt r. Bunlar aflmam z laz m. Giriflimcilerimizin de bunlar hem halk m za, hem dünyaya anlatmas gerekiyor. Zannediyorlar ki ülkeden bir fleyler gidiyor. Buraya geleni konuflal m. Görece iz ki gelen çok daha fazla. Endifleye kap lmalar na gerek yok Gelmifl, yabanc sermaye Türkiye'de yat r m yapm fl, burada 100, 200, 300 bin vatandafl m z ifl sahibi olmufl. Kötü mü olmufl? Öperim, bafl m n üzerine koyar m. Bu ister körfez sermayesi olsun, ister Yahudi sermayesi olsun, ister bat sermayesi olsun. Türkiye'de yasalara, kurallara göre gelip bu yat r m yapanlar n yeri vard r. Dünyan n neresine giderseniz gidin bu böyledir. Türkiye'de de bu böyle olacakt r. Yasalar m z bellidir. Yasalar m zda yerli yabanc ayr - m yoktur. Ülkemizde do rudan yat r m samimiyet bulacakt r. Dürüstlük bulacakt r. Endifleye kap lmalar na gerek yok. Yabanc sermaye girifli h zla art yor 2003 y l na kadar Türkiye'nin çekebildi i yabanc sermaye miktar n n y ll k ortalama sadece 1 milyar dolar kalmas n n çok anlaml oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin nihayet son üç y l içinde bu dengeyi lehine de ifltirmeye bafllad n söyledi. Türkiye'ye giren do rudan yabanc sermaye miktar nda ciddi bir art fl n bafllad n söyleyen Baflbakan Erdo an, ''Çünkü ilk kez bizim dönemimizde Türkiye, pazarlaman n, marka yönetiminin ne demek oldu unu anlamaya bafllam flt r'' dedi. Yabanc sermayeli flirket say s 11 bin e yükseldi Baflbakan Erdo an, son 50 y l baz al nd nda Türkiye'de 5 bin 584 yabanc sermayeli flirket bulundu unu, son 3 y ldaki at l mlarla ise bugün bu say - n n 11 bin 622'ye ulaflt n dile getirdi. Yeni kurulan 6 bin flirketin 2 bin 827'sinin AB üyesi ülkelerden olmas n n Türkiye'nin birlik süreciyle do rudan ilgisinden kaynakland n belirten Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: De iflim cesaret ve irade ister Dünyan n her yerinden sayg n ve büyük ifladamlar, büyük yat r mc lar, Türkiye'ye ak n ak n gelmeye bafllam flt r. E er al flkanl klara uysayd k, Türkiye'yi dünyaya açmasayd k, içe kapansayd k, sermayenin, eme in, üretimin rengine, desenine, dinine, rk na baksayd k, sermaye rkç l yapsayd k, özel sektörümüz bugün dünyan n her yerine, her ülkesine ürünlerimizi satabilir, ihracat m z tarihi rekorlar k rabilir miydi? Al flkanl klar muhafaza etmek kolayd r, ama de ifltirmek cesaret ve irade ister.'' Türkiye Bülteni 15

18 MAV DÜfi GERÇEK OLDU Rusya'dan Karadeniz taban na döflenen boru hatt yla Türkiye'ye do algaz getiren Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan Erdo an, Rusya Devlet Baflkan Putin ve talya Baflbakan Berlusconi nin kat l m yla Samsun da gerçekleflti. 16 Türkiye Bülteni

19 amsun un Durusu Köyü geçti imiz ay önemli bir aç l fla ev sahipli i yapt. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Rusya Devlet Baflkan S Vladimir Putin ve talya Baflbakan Silvio Berlusconi Mavi Düfl olarak adland r lan Mavi Ak m Projesi nin Türkiye aya n n resmi aç l fl n gerçeklefltirmek üzere Çarflamba n n Durusu Köyü nde bir araya geldi. BOTAfi n pompa istasyonunda düzenlenen aç l fl töreni öncesi do algaz kontrol ve bas nç ölçüm tesisinde incelemelerde bulunan liderler, daha sonra pompa istasyonu sahas ndaki sembolik meflaleyi ateflledi. Baflbakan Erdo an: liflkilerimize yeni bir boyut kazand racak Baflbakan Erdo an törende yapt konuflmada, Mavi Ak m Projesi nin talya ve Rusya ile öteden beri var olan iyi iliflkilere yeni bir boyut kazand raca - n belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: Mavi Ak m do algaz boru hatt, fikir olarak ilk kez gündeme getirildi inde kimi çevrelerce Mavi Düfl olarak adland r lm flt. Baz iflleri baflarabilmek için düflleyebilecek cesarete sahip olmak gerekir. Hükümetimiz, iflbafl na geldi i günden beri bu vizyon ve cesarete sahip oldu unu ortaya koymufltur. Ne mutlu bize ki ülkelerimizin kararl tutumu ve ortak vizyonu sebebiyle bu proje hayata geçirilebilmifltir. Mavi Ak m projesi, birlikte çal flman n ve güç birli inin bir eseridir. flbirli i zincirinin ilk halkas Projenin üç ülke aras nda bafllat lan iflbirli i zincirinin ilk halkas oldu unu belirten Baflbakan Erdo- an, bu ortak baflar n n ard ndan üç ülkenin daha pek çok projeye imza atacaklar na inanc n n sonsuz oldu unu dile getirdi. Baflbakan Erdo an, bu çerçevede 2010'lu y llarda Karadeniz'e ulaflacak büyük hacimlerdeki Rus ve Kazak menfleli petrolün Akdeniz üzerinden tüketici pazarlar na ulaflt r lmas n sa layacak olan Samsun-Ceyhan by-pass petrol boru hatt projesinin de ayn iflbirli i ruhu içinde infla edilebilece ini kaydetti. Samsun-Ceyhan petrol boru hatt Samsun-Ceyhan by-pass hatt n n Karadeniz'e ulaflacak petrolü ekonomik ve güvenli bir flekilde Akdeniz'e aktaraca gibi, ayn zamanda Türk bo azlar ndaki petrol trafi ini makul düzeye çekece ini kaydeden Baflbakan Erdo an, bu projenin hayata geçirilmesi yolunda hükümet olarak üzerlerine düfleni yerine getirmeye haz r olduklar n söyledi. Baflbakan Erdo an, Samsun-Ceyhan by-pass petrol boru hatt n n yan s ra, Mavi Ak m do algaz boru hatt n n da Ceyhan'a uzat lmas yla kuzey-güney ekseninde önemli bir enerji koridoru oluflturulmufl olaca n belirtti. Bölgesel bar fla katk sa lanacak Türkiye nin enerji stratejisini karfl l kl ba ml l k politikas üzerine kurdu unu dile getiren Baflbakan Erdo an, Bu ba ml l n bir güvenlik boyutunun oldu unu unutmuyoruz. Dolay s yla ülkemizin bir enerji koridoru olmas n n ekonomik ve ticari iliflkileri aflan uluslararas toplumlararas bir derinlikte, bölgesel bar fla büyük katk lar sa layaca n da düflünüyoruz dedi. Baflbakan Erdo an, konuflmas n, Bugün Karadeniz ile Akdeniz'i buluflturmak için ellerimizi kenetlerken tarihin ak fl n yeni bir sayfaya tafl yoruz. Bölgelerimiz, ülkelerimizin dostlu uyla flüphesiz çok fley kazanacakt r diyerek tamamlad. Rusya Devlet Baflkan Putin: Türkiye enerji köprüsü haline geldi Rusya Devlet Baflkan Putin ise, efli olmayan bir teknolojinin ve mühendisli in ürünü olan Mavi Ak m Proje sinin Avrupa'da büyük bir enerji alan kurulmas bak m ndan önemli bir ad m oldu unu kaydetti. Türkiye Bülteni 17

20 DÜNDEN BUGÜNE MAV AKIM PROJES Projenin, Türkiye'yi Do u ile Bat aras nda kurulan bir enerji köprüsü haline getirdi ini ifade eden Rusya Devlet Baflkan Putin, böylece Balkanlar ve Avrupa n n geri kalan na gaz sevkiyat - n n kolaylaflt n söyledi. Türkiye nin bu y l Mavi Ak m dan 3.7 milyar metreküp do algaz çekece ini belirten Rusya Devlet Baflkan Putin, 16 milyar metreküp düzeyinde bulunan kapasiteyi gelecekte y ll k 30 milyar metreküpe ç karmay amaçlad klar n kaydetti. Rus flirketlerinin Türkiye de baflta flehiriçi do- algaz da t m ifli olmak üzere enerji sektörüne yat r m yapmak istedi ini de belirten Rusya Devlet Baflkan Putin, Karadeniz de yeni bir boru hatt n n daha yap lmas n n da mümkün oldu unu ifade etti. talya Baflbakan Berlusconi: 3 Ekim den sonra Avrupa n n s n rlar Türkiye ye gelmifltir talya Baflbakan Berlusconi de, Mavi Ak m Projesi'nin, hükümetler, halklar, kurumlar aras ndaki bir iflbirli i projesi oldu unu ifade ederek, projenin refah art rmak için ne yap lmas gerekti ini ortaya koydu unu kaydetti. Türkiye'nin Avrupa'n n bir parças oldu unu resmilefltiren 3 Ekim'den sonra ilk kez Türkiye'ye geldi ini hat rlatan talya Baflbakan Berlusconi, bu tarih ile Avrupa'n n s n rlar n n Türkiye'ye geldi ini söyledi. Bunun çok önemli bir geliflme oldu unu belirten talya Baflbakan Berlusconi, Avrupa n n s n rlar - n n daha da ileri götürülmesini isteyen bir kifliyim. Bu düfl çok k sa bir zaman içinde gerçekleflecektir diye düflünüyorum dedi. Samsun da düzenlenen törenle resmen faaliyete geçen Mavi Ak m Projesi dünyadaki en önemli çal flmalardan biri olarak kabul ediliyor. Mavi Ak m Projesi ile Karadeniz taban na döflenen boru hatt yla Rusya'dan Türkiye'ye gaz sevkediliyor. Toplam uzunlu u 1265 kilometreyi bulan ve üç ana bölümden oluflan hatt n Karadeniz bölümü, dünyada 2150 metre derinli e döflenen ilk boru hatt özelli ini tafl yor. Türkiye'nin 25 y l süre ile Rusya'dan kademeli art flla y ll k 16 milyar metreküpe kadar do algaz al m n kapsayan proje, yaklafl k 3.5 milyar dolara mal oldu. nflaat n tamamlanmas n n ard ndan boru hatt Aral k 2002'de düzenlenen tören ve teslim protokolü ile faaliyete geçirilirken, ilk gaz fiubat 2003'de Türkiye'ye ulaflt. Mavi Ak m Projesi'nden Samsun ve çevre iller baflta olmak üzere uzun vadede 52 ilin yararlanmas planlan yor. 18 Türkiye Bülteni

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı