Sudan, Orta Darfur Geneina

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sudan, Orta Darfur Geneina"

Transkript

1

2 Sudan, Orta Darfur Geneina

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan Erdo an, Rusya Baflbakan Erdo an ve spanya Baflbakan Zapatero nun, Devlet Baflkan Putin ve talya Baflbakan Berlusconi nin Birleflmifl Milletler deste iyle bafllatt Medeniyetler ttifak kat l m yla Samsun da gerçekleflti. giriflimi çerçevesindeki ilk toplant Mallorca da yap ld F rsatlar ülkesi Türkiye Dünyan n önde gelen flirketlerinin üst düzey yöneticileri, Yabanc Sermaye Derne i nin düzenledi i konferansta bir araya geldi. 26 Uzun vadede düflük faizle konut edinme imkan Kamuoyunda Mortgage olarak bilenen Uzun Dönemli Konut Edindirme Kanun Tasar s TBMM Baflkanl na sunuldu Kurumlar Vergisi yüzde 20 ye çekildi Yüzde 30 olarak uygulanan kurumlar vergisi oran yüzde 20 ye çekildi Bütçesi haz r: Borç oran azald yat r mlar artt Maliye Bakan Kemal Unak tan, AK Parti ktidar n n vergi politikalar n ve 2006 y l bütçesini Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 28 Kira öder gibi ev sahibi olaca z Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener, uzun dönemli konut edindirme sistemini Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 40 Duble yol hamlesi baflar ya ulaflt AK Parti iktidar n n yapt duble yollarla her y l binlerce cana mal olan ölümlü trafik kazalar yüzde 65 oran nda azald. 30 Büyük Samsun mitingi Baflbakan Erdo an, Samsun Cumhuriyet Meydan nda yaklafl k elli bin kiflilik coflkun bir kalabal a seslendi. 42 Yoksula, ö renciye büyük destek Yoksul vatandafllar m za ve üniversite ö rencilerimize sa lanan katk lar n tutar 3 y lda 5.1 katrilyon liraya ulaflt.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 3 Say : 31 Aral k 2005 AK PART Ad na Sahibi : Akif Gülle (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Murat Dirican Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Arzu Aygan Adres : AK PART Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : nan fiahin Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Esen Ofset Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PART DEN ÖNCE AK PART DEN SONRA ED TÖRDEN Türk siyasi hayat n n 2000 li y llar, AK PART den önce ve AK PAR- T den sonra olmak üzere iki ayr dönem halinde an lacakt r. Zira, AK PART öncesi ve sonras dönemler aras nda çok keskin hatlar, da lar kadar büyük farklar ve iyileflmeler vard r. AK PART den önce 2172 dolar olan kifli bafl na milli gelir rakam, AK PART ile 2005 y l sonunda 5000 dolar afl yor. AK PART den önce toplam 36 milyar dolar olan ihracat m z, AK PAR- T ile 72 milyar dolar yakalad. Kifli bafl na ihracat m z 1000 dolar afl - yor. S rt m zdaki a r vergi yükü AK PART ile azald. Yüzde 33 ten 30 a indirilen Kurumlar Vergisi 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yüzde 20 ye geriliyor. ktidara geldi imiz 2003 y l nda 40 katrilyon TL olan bütçe aç n 2004 y l nda 30, 2005 y l nda 15 katrilyon TL ye indirdik. Bütçe aç 2006 y - l nda daha da azalacak. Türkiye, özlemini çekti i denk bütçe ye de AK PART iktidar ile kavuflacak. Geçmiflte belimizi büken borç-faiz sarmal da AK PART iktidar ile afl ld. Faizler yüzde 67 den yüzde 13 lere, borcun milli gelire oran yüzde 90 dan yüzde 60 lara çekildi. AK PART den önce Türkiye de yap lan tüm bölünmüfl yollar n uzunlu- u 3 bin 859 km idi. AK PART üç y l içinde 6 bin 722 km duble yol çal flmas yapt, 5 bin 040 km duble yolu tamamlayarak hizmete açt. Sürekli ayd nl k parolas yla kaza kara noktalar n ayd nlatt. Bu güzergahlarda ölümlü trafik kazalar yüzde 65 oran nda azald. Duble yol hamlesi baflar ya ulaflt. Kimsesizlerin kimsesi olan AK PART iktidar yoksul, dar gelirli ve ö rencilerimizi de unutmad. Dar gelirli kesimlere üç y l içinde 5.1 katrilyon TL tutar nda ayni ve nakdi yard m sa land. Zorunlu tasarruf hesab nda toplanan ve nereye harcand bile belli olmayan katrilyonlar, AK PART iktidar ile sahiplerine iade edildi. Üç y lda 10 katrilyon TL tutar nda nema ve ana para ödemesi gerçeklefltirildi. AK PART, millet ve memleket aflk n n sözde de il iflte oldu unu gösterdi. Millet AK PART ye güvendi. Çünkü biz bugüne kadar aldatmad k, aldatmayaca z ve aldanmayaca z. Biz, Türkiye için var z, Türkiye için varolaca z. Esen kal n...

5 ARALIK TAR H fieb-i Arus Büyük slam mutasavv f Mevlânâ Celâleddin Rûmî 30 Eylül 1207'de Belh'de do du. Babas Sultanu'l-Ulema ünvan yla tan nan Bahaeddin Veled, Mo ol istilas n n bafllamas nedeniyle ailesini yan na al p fiam ve Hicaz'a u rayarak Anadolu'ya geçti. Aile 1299 y l nda Konya'ya yerleflti. Babas n n ölümüyle onun yerini alarak Konya halk na vaaz yolu ile yard mc olan Celâleddin bir yandan da, fiam'da sürdürdü ü ö renimini tamamlamaya çal flt. slam bilgini Seyyid Burhaneddin'den tasavvuf dersleri ald. fiam ve Halep ziyaretleri s ras nda tan flt fiems-i Tebrizî'nin Konya'ya gelmesi Mevlânâ'n n hayat nda dönüm noktas oldu. Zaman n n ço unu gönül dostu fiems'e ay r p vaazlar na ara vermesi nedeniyle halk n tepkisini toplamas üzerine 1246 y l nda fiems ans z n ortadan kayboldu. fiems'in gitmesinden etkilenen Mevlânâ bu dönemden sonra tamamen içine kapand y l nda fiems'i fiam'da bulup Konya'ya dönmesi için ikna ettiyse de, halk n tepkisi üzerine fiems bu defa geri dönmemek üzere Konya'dan uzaklaflt. Bu olay Mevlânâ'y büyük üzüntüye bo du. Düflünce ve edebiyat dünyam z n övünç kaynaklar ndan olan Mevlânâ, Mevlevilik tarikat n n da kurucusudur. Dünyay kucaklayan felsefesiyle, do u edebiyat n n en önemli yap t olan Mesnevi baflta olmak üzere befl eseri vard r. Mevlânâ Celâleddin Rûmî 17 Aral k 1273 y l nda Konya'da hayata gözlerini yumdu. Mehmet Akif Ersoy un ölümü Mehmet Akif Ersoy, 1873 y l nda stanbul da do du. Birinci Dünya Savafl devam ederken 1914 y l sonunda Almanya ya gitti. Millî Mücadele yi bütün gücüyle destekledi de I. Millet Meclisine Burdur milletvekili olarak girdi de stiklâl Marfl n yazd te bafllayan hastal art nca Haziran 1936 da yurda döndü. 27 Aral k 1936 da stanbul da öldü. Ayasofya n n aç l fl Bizans Kral I. ustinianos'un iste i ile 532 y l nda yap m - na bafllanan Hagia Sofia kilisesi 537 y - l nda aç ld. Trallesli Anthemios ve Miletoslu sidorus'un mimarl n yapt kilise, dünya mimarl k tarihinde kubbeli bazilika türünün en önemli örne i kabul edilir. Ayasofya stanbul'un fethini izleyen y llarda, tüm Osmanl topraklar nda en iyi korunan ve en çok sayg gören yap lardan biri oldu Vatan fiairi Nam k Kemal in ölümü Kad nlara seçme ve seçilme hakk lk Türk matbaas Sovyetler in Afganistan iflgali Nam k Kemal gazetelerde yazd yaz lar nedeniyle, stanbul dan uzaklaflt r larak çeflitli yerlerde devlet görevlerine atand. Kanuni Esasi'yi haz rlayan kurulda yer ald. Meclis-i Mebusan' n kapat lmas üzerine befl ay tutuklu kald. Bir çok kez sürgüne gönderildi.1887'de mutasarr f olarak gönderildi i Sak z Adas 'nda öldü y l nda Seçim Kanunu'nda yap lan yafl ve cinsiyete dair de iflikliklerle 22 yafl n bitiren Türk kad nlar seçmen olma, 30 yafl n bitiren Türk kad nlar da milletvekili olabilme hakk n kazand lar. fiubat 1935'te yap lan seçimler sonucunda TBMM'ye 18 kad n milletvekili girdi. lk Türk Matbaac s brahim Müteferrika n n kurdu u matbaa 16 Aral k 1727 de aç ld. Bu matbaa, imparatorlu un iç kar fl kl klar nedeniyle ilk kitab yay nlad 1729 y l ndan kapand 1794'e kadar, 66 y lda ancak 18 y l çal flt r labildi ve bu süre içinde toplam bask s 27 bini geçmeyen 23 kitap yay nlanabildi. Sovyet ordusu, Afganistan da yönetimi ele geçiren Amin i iktidardan indirmek üzere Afganistan iflgal etmeye bafllad y l nda Sovyetler Birli i nin destekledi i Babrak Karmal iktidara geçti. Ancak Sovyet iflgaline karfl da direnifl yo unlaflt. Afgan kabileleri birleflerek Sovyet ordusuyla savafla bafllad.

6 Dünya Aktüalite Atlas srail erken seçime gidiyor srail Baflbakan Ariel fiaron ile koalisyon orta flçi Partisi nin lideri Amir Peretz, 2006 n n fiubat veya Mart ay nda erken seçime gidilmesi konusunda anlaflt. Baflbakan fiaron, geçen hafta flçi Partisi liderli ine seçilen Amir Peretz ile bir araya geldi. Görüflmenin gündemi Peretz in erken seçim talebiydi. Görüflme öncesi bir demeç veren fiaron, erken seçime destek verdi. fiaron, fiu anda varolan siyasi yap n n uzun sürmeyece i sonucuna var r varmaz, ülke için en iyisinin, mümkün olan en k sa zamanda seçimlere gitmek oldu una karar verdim dedi. srail Baflbakan, erken seçimler için fiubat 2006 tarihini telafffuz etti. Refah s n r kap s ndan ilk geçifller Gazze fieridi ile M s r aras ndaki Refah s n r kap s, 1967 y l ndan bu yana ilk kez Filistin in kontrolünde yeniden aç ld. lk gün 1587 kifli herhangi bir engelle karfl laflmadan M s r a geçti. Refah s n r kap s n n aç lmas yla, Filistinliler için 1967 y l ndan bu yana ilk kez özgürce seyahat etme imkan do mufl oldu. Bu nedenle Refah s n r kap s n n aç lmas ; Gazze fieridi nde dar bir alan da yaflayan yaklafl k 1,5 milyon Filistinli için büyük önem tafl yor. Tarama takviminin 4 ay belirlendi AB ile Türkiye aras ndaki ilk üyelik konferans Brüksel de yap ld. Konferansta tarama sürecine iliflkin 2006 Mart sonuna kadar izlenecek takvim kabul edildi. Toplant ya AB ad na, dönem baflkan ngiltere nin birlik nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi John Grant, Türkiye ad na da daimi temsilci Büyükelçi O uz Demiralp baflkanl nda bir heyet kat ld. Tarama sürecine iliflkin takvimin ele al nd toplant da, AB dönem baflkan, müzakere bafll klar konusunda iki temel prensibin geçerli oldu unu hat rlatt. Buna göre, bir konu bafll yla ilgili tüm detaylar üzerinde anlaflma sa lanmadan söz konusu müktesebat bafll müzakere edilmifl say lmayacak. Müzakere bafll klar da birbirinden ba ms z olarak ele al nacak. BM'nin klim De iflikli i Konferans Birleflmifl Milletler çerçevesinde 180'den fazla ülkeden temsilciler, iklim de iflikliklerine karfl al nabilecek önlemleri tart flmak için Kanada'n n Montreal kentinde biraraya geldi. Kanada Çevre Bakan Stephane Dion, BM klim De iflikli i Konferans 'ndaki konuflmada, "Bizi yetkili k lan insanlar, bizden gerçek bir ilerleme bekliyor" dedi. Kanada'n n Montreal kentinde bafllayan ve 180'den fazla ülkenin BM çerçevesinde kat ld konferans n baflkanl n yapan Çevre Bakan Dion, "Tüm insano lu, iklim de iflikli inin flu anda ve bu yüzy l boyunca karfl karfl ya oldu u en kötü çevre riskini oluflturdu unun gittikçe daha da çok bilincine var yor. Bizi yetkili k lan insanlar, bizden gerçek bir ilerleme bekliyor. Burada Montreal'da bir

7 Talat: Amac m z kal c çözüm KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, amaçlar n n tan nma de il, Ada da kal c çözümün sa lanmas oldu unu söyledi. Mehmet Ali Talat, Türkiye tan yor, 5 ülke daha tan sa ne olacak. Bu çözüm de il. K br s sorununun çözümü için masa bafl na oturup bir anlaflmaya imza atmak gerekiyor dedi. Talat, Papadopulos un Türkiye görüflmeyi reddetti i için uzlaflma olmuyor yaklafl m n da elefltirdi ve Rum Yönetimi nin muhatab n n Türkiye de il, K br sl Türkler oldu unu söyledi. Talat, Rum Yönetimi yle karfl l kl görüflme taleplerine de bugüne kadar yan t alamad klar n yineledi. ran la görüflmeler yeniden bafll yor Almanya, Fransa ve ngiltere ran ile müzakerelere yeniden bafllamaya haz r olduklar mesaj - n ilettiler. Müzakereler bu ay içerisinde bafllayacak. Avrupa Birli i ülkelerinin görüflmelere ran n uranyum zenginlefltirme faaliyetlerini Rusya da yürütmesi önerisini gözden geçirmeyi kabul etmesi kofluluyla bafllayaca belirtiliyor. Tahran, Almanya, ngiltere ve Fransa ile yürüttü ü müzakereler çerçevesinde geçen y l kas m ay nda gönüllü olarak ask ya ald nükleer faaliyetlere A ustos 2005 te yeniden bafllam flt. Bunun üzerine 3 Avrupa Birli i ülkesi görüflmeleri durdurmufltu. Kazakistan'da Devlet Baflkan Nazarbayev, güven tazeledi Kazakistan'da yap lan devlet baflkanl seçimini Devlet Baflkan Nursultan Nazarbayev yeniden kazand. Kazakistan'da kesin olmayan ilk resmi verilere göre, Nazarbayev, oylar n yüzde 91'ini ald. Kazakistan' n bafl na ilk kez 1987'de, ülkenin Sovyetler Birli i'nin bir üyesi oldu u s ralarda geçen Nazarbayev, Sovyetler Birli i'nin da lmas n n ard ndan ba ms zl - n kazanan Kazakistan'da 1991'de ilk kez yap - lan seçimde devlet baflkan seçilmiflti. IMF'ye göre y l sonunda dünya ekonomisi yüzde 4.3 büyüyecek Uluslararas Para Fonu'nun IMF'nin verilerine göre dünya ekonomisi bu y l yüzde 4.3 büyüme ile kapatacak, gelecek y l da bu büyüme seviyesini koruyacak. IMF verilerine göre, 2004 y l nda yüzde 2.5 büyüyen ve en önemli ticaret orta olan AB ekonomisi bu y l yüzde 1.6 büyüyerek tamamlayacak. Gelecek y l ise AB ülkelerinin büyüme h z n n yüzde 2.1 olmas öngörülüyor. Çin ve Hindistan' n öncülük etti i geliflmekte olan Asya ekonomileri yüksek oranl büyümelerini devam ettirken, 2005 y l nda yüzde 9 büyümesi beklenen Çin'in, 2006 y - l nda biraz h z keserek yüzde 8.2 büyüyece i tahmin ediliyor. Hindistan' n ise 2005 y l nda yüzde 7.1 olarak gerçekleflmesi beklenen büyüme h z n n, 2006 y l nda yüzde 6.3'e gerileyece i öngörülüyor. En büyük ekonomilerden birine sahip olan ABD'nin ise bu y l yüzde 3.5, gelecek y l yüzde 3.3 büyüyecek. Dünyada geliflmifl ekonomiler olarak nitelendirilen ülkeler ise 2005'i yüzde 2.5 büyüme ile kapat rken, gelecek y l yüzde 2.7 büyüyecek. sonuca varmam z zorunlu" dedi. Dion konuflmas nda ana amaçlar n, uygulama, iyilefltirme ve gelecek olarak üç kelime ile özetlledi. Bu arada, Dünya Do a Birli i adl bir sivil toplum kuruluflu, yay mlad bildiride, gezegenin 2 derecenin üzerinde s nmas n n yüzy l n sonunda hayvansal ve bitkisel türlerin ''toplu olarak yok olma'' riskini beraberinde getirece i ve do al ortamlarda 'gözle görülür de iflikliklere'' neden olaca, bunun da ''insano lunun refah aç s ndan çok ciddi sonuçlar do uraca- ' uyar s nda bulundu. Fransa Meclisi, yeni terör yasas n kabul etti Fransa Temsilciler Meclisi, 27 oya karfl l k 373 oyla yeni terör yasas n kabul etti. Fransa Temsilciler Meclisi, ngiltere'deki bombal terör eylemlerinin ard ndan haz rlanan yeni terör yasas n kabul etti. çiflleri Bakan Nicolas Sarkozy, "Fransa terör olaylar na, daha fazla askeri donan mla karfl koyacakt r. Bu yeni kanunun uygulamaya girmesi, daha büyük terör sald r lar ndan korunmam z sa lar" dedi.

8 Türkiye art k bir f rsatlar ülkesidir... NEREDEN NEREYE GELD K? Koflar ad m ilerleyen Türkiye, kuflkusuz ki art k bir f rsatlar ülkesidir. Birkaç y l öncesine kadar, kriz korkusuyla Bat ülkelerine göçmek için elçilikler önünde kuyruklar oluflturan vatandafllar m z, bugün Türkiye'ye yat - r m için koflan yabanc lar mutlulukla, gururla seyretmektedir. Türkiye; art k gerçekleflen düfllerin, elle tutulabilir hale gelen hayallerin, gün kadar ayd n ümitlerin ülkesidir. R. Tayyip Erdo an Baflbakan Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda son ekonomik geliflmeleri ve yabanc sermaye giriflindeki art fllar de erlendirdi. EKONOM M Z SA LAM B R YAPIYA KAVUfiTU Ekonomimize genel olarak bakt m zda, çok flükür, daha önceki hiçbir dönemle k - yaslanamayacak sa lam bir yap ya kavufltu- unu görüyoruz. Bütün göstergelerde, ekonominin bütün alanlar nda, daha önce hiç görmedi imiz, hiç yaflamad m z, tecrübe etmedi imiz sevinçleri, baflar lar yafl yoruz. DÜNYA TÜRK YE N N BAfiARISINI KONUfiUYOR Bugün dünyan n sayg n tüm kurulufllar, küresel ekonomiyi yak ndan izleyen herkes Türkiye ekonomisinden övgüyle söz etmektedirler. 6 Türkiye Bülteni

9 Geçen üç y ll k süre boyunca dünyan n dört bir taraf n dolaflarak gösterdi imiz gayretler bugün art k bir bir meyvelerini vermeye bafllam flt r. Küresel sermaye miktar, 2003 y l nda 1 milyar 726 milyon dolara, 2004 y l nda da 2 milyar 765 milyon dolar seviyelerine ulaflm flt r. Sadece 2005 y l Ocak-A ustos döneminde Türkiye'ye giren do rudan d fl yat r m miktar 2 milyar 909 milyon dolar olmufltur. MAASTR CHT KR TERLER fi MD DEN YAKALANDI Bütçe aç klar konusunda Maastricht kriteri flimdiden yakalanm fl durumdad r. Borç yükünün gayri safi milli has laya oran nda 2004 sonu itibariyle yüzde 63,4 oran n yakalam fl durumday z. nflallah en k sa zamanda yüzde 60 oran na ulaflarak yeni bir Maastricht kriterini karfl lam fl olaca z. SADECE FA ZLERDEK DÜfiÜfiTEN ÜLKEM ZE 90 KATR LYON KAZANDIRDIK Biz göreve geldi imizde iç borçlanmada faiz neydi? % 70 ama flu anda faiz ne %14 aradaki fark % 56. Bir puan n bu ülkeye maliyetinin yaklafl k katrilyon oldu u düflünüldü ünde, yaklafl k 90 katrilyon gibi bir bedel ülkemizin kasas nda kalm flt r. Yani, bu hükümet ülkesine flu 3 sene içerisinde sadece faizdeki düflüfller sebebiyle 90 katrilyon kazand rm flt r. TÜRK YE ARTIK ULUSLARARASI YATIRIMLAR Ç N CAZ BE MERKEZ HAL NE GELD Türkiye, ekonomide girdi i bu yeni rotayla birlikte art k uluslararas sermayenin cazibe merkezi haline gelmifltir. Türkiye, uluslararas yat r mlar aç s ndan da art k dikkatleri üzerine çeken bir yükselen y ld z haline gelmifltir. YURTDIfiI GEZ LER M Z N AMACI YATIRIMLARI ARTTIRMAK Bütün bunlar takdir edersiniz ki kendi kendine olmuyor. Hükümet oldu umuz günden beri durmaks - z n dünyan n her köflesine ziyaretlerde bulunuyor, bir yandan küresel sermayeyi Türkiye'de yat r m yapmaya ça r rken, bir yandan da yeni ticaret imkanlar oluflturmaya çal fl yoruz. Baflbakan d fl ziyaretler yapmas n; hep Ankara'da otursun diyenler bu gerçe i bir türlü kavrayam yorlar. Türkiye, oturarak hangi f rsatlar kaç rd, neleri kaybetti, bunu bilmiyorlar. ÜÇ YILDA 6 B N KÜRESEL SERMAYEL fi RKET KURULDU fiükürler olsun, geçen üç y ll k süre boyunca dünyan n dört bir taraf n dolaflarak gösterdi imiz gayretler bugün art k bir bir meyvelerini vermeye bafllam flt r. Bak n z; 1 Ocak 1954 tarihinden, 31 Aral k 2002 tarihine kadar olan sürede, Türkiye'de kurulu bulunan küresel sermayeli flirket say s yaln zca 5 bin 584 adettir. Sadece son üç y l içinde kurulan flirket say - s ise 6 bin 38 olmufltur. flte bizim fark m z budur. YABANCI SERMAYE G R fi NDE REKOR ARTIfi Yine bu 48 y ll k süre içinde toplam küresel sermaye miktar, y ll k olarak baz istisnalar d fl nda 1 milyar dolar seviyesini aflmam flt r. Oysa 2003 y l nda bu rakam 1 milyar 726 milyon dolara, 2004 y l nda da 2 milyar 765 milyon dolar seviyelerine ulaflm flt r. Sadece 2005 y l Ocak-A ustos döneminde Türkiye'ye giren do rudan d fl yat r m miktar 2 milyar 909 milyon dolar olmufltur. Bu demektir ki bu y l sonu itibariyle bu rakam önceki y l çok ama çok daha fazlas yla aflacakt r. Peki, 2004 y l n n ayn döneminde bu miktar neydi? 1 milyar 910 milyon dolard. Yani 2004 y l ndan bugüne yüzde 52 oran nda bir art fl elde edilmifltir. Bunlar inkâr edilemez gerçek baflar lard r. Türkiye'ye umut, dünyaya heyecan veren geliflmelerdir. nflallah çok daha iyi seviyeleri, çok daha sevindirici geliflmeleri birlikte yaflayacak, görece iz. Türkiye'nin çok daha iyisine lay k oldu una inan yoruz, bunu da inflallah hep birlikte baflaraca z. Türkiye Bülteni 7

10 D fl Temaslar KASIM 2005 KATAR-BAHREYN Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar ve Bahreyn e gitti. Baflbakan Erdo an, inflaat, tekstil, turizm gibi sektörlerde ortak yat r mlar yap lmas ve ticaret hacminin art r lmas yönünde mesajlar verdi. Baflbakan Erdo an n ziyareti s ras nda ayr ca Türkiye ile Bahreyn aras nda Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Antlaflmas imzaland. 8 Türkiye Bülteni

11 KATAR Devlet Bakan Kürflad Tüzmen ile Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül ün yan s ra baz milletvekillerinin ve ifladamlar n n da kat ld ziyaretlerin ilk dura Katar d. Resmi temaslar kapsam nda Katar Emiri Hamad Bin Khalifa taraf ndan kabul edilen Baflbakan Erdo an, Katar Baflbakan Abdullah Bin Khalifa Al Thani ile de bir araya geldi. Görüflmelerde Türkiye ile Katar aras ndaki siyasi ve ekonomik iliflkiler ele al n rken, iki ülke aras ndaki ticaret hacminin artt r lmas gerekti i görüflü dile getirildi. Ticari iliflkiler art r lmal Resmi temaslar n n ard ndan TOBB-DE K taraf ndan düzenlenen toplant ya kat lan Baflbakan Erdo- an, Türkiye'deki son ekonomik geliflmeleri de erlendirdi. Türkiye nin art k bir güven ve istikrar ülkesi oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, bu sürecin kararl l kla sürdürülece ini vurgulad. Yap lan yeni düzenlemelerle yabanc yat r mc lar n yerli yat r mc - larla ayn haklara sahip oldu unu kaydeden Baflbakan Erdo an, Türkiye nin flu anda f rsatlar ve cazibe ülkesi haline geldi ini söyledi. Yat r m ortam n de erlendirin Katar ile gelece e dönük önemli yat r mlar yap laca na ve iki ülke aras ndaki ticaret hacminin artt r - laca na inand n belirten Baflbakan Erdo an, Katarl ifladamlar na seslenerek bu yeni yat r m ortam - n de erlendirin ça r s nda bulundu. Katarl ifladamlar n n enerji, g da, sivil havac l k, telekomünikasyon gibi alanlarda faaliyet gösterebileceklerini kaydeden Baflbakan Erdo an, iki ülke halklar n n birbirini daha yak ndan tan mas için turizme de önem verilmesi gerekti ini söyledi. Katar Baflbakan ndan Türkiye ye ziyaret Baflbakan Erdo an, Katar'da ifl yapan Türk yat - r mc larla da bir araya gelerek sorunlar n dinledi. Katar Baflbakan ile yapt görüflmede iki ülke aras ndaki ticaret hacminin art r lmas gerekti i görüflünü dile getirdiklerini anlatan Baflbakan Erdo an, Katar' n gelecek 5 y l içinde özellikle müteahhitlik hizmetleri için 80 milyar dolarl k bir yat r m plan n n oldu unu dile getirdi ve Türk müteahhitlerinin pay almak için bu f rsat iyi de erlendirmesi gerekti ini söyledi. Turizm yat r mlar na de inen Baflbakan Erdo an, Karadeniz'de turizmin gelifltirilmesi ve kayak turizminin de d fla aç lmas konusunda giriflimler yap lmas gerekti ini dile getirerek, Katar Baflbakan Abdullah Bin Khalifa Al Thani'nin de kaya a ilgi duydu unu ve Türkiye'ye kayak yapmaya gelece ini kendisine söyledi ini bildirdi. BAHREYN Baflbakan Erdo an, Katar'daki temaslar n n ard ndan Bahreyn'e gitti. Bahreyn Krall Kral Hamad Bin sa Al Khalifa taraf ndan kabul edilen Baflbakan Erdo an, Bahreyn Baflbakan Khalifa Bin Salman Al Khalifa ile de bir araya geldi. Görüflmelerin ard ndan iki ülke aras nda, ''Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaflmas '' imzaland. Baflbakan Erdo an, resmi ziyarette bulundu u Bahreyn'de, Türk ve Bahreynli ifladamlar na da hitap etti. ki ülke aras ndaki 41 milyon dolarl k ticaret hacminin ''komik'' oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, bunun art r lmas gerekti ini söyledi. Ortak yat r m imkanlar de erlendirilmeli Türkiye'nin ticaret hacminin 190 milyar dolar buldu unu belirten Baflbakan Erdo an, iki ülke aras nda karfl l kl ve üçüncü ülkelerde yat r m yap labilece- ini dile getirdi. ki dost ülkenin inflaat ve tekstil gibi sektörlerin yan s ra turizm sektöründe de ortak yat r mlar yapabileceklerini kaydeden Baflbakan Erdo an, münasebetlerin daha da gelifltirilmesi gerekti ini ifade etti. Güçlerimizi birlefltirelim Baflbakan Erdo an, Bahreyn'in, bir finans merkezi olma ad mlar n att n, bu alanda da ortak ifller yap labilece ini belirterek, ''Bahreyn'de, yat r mlar noktas nda gördüm ki ciddi bir s çrama var. Modern ça dafl ve bu yat r mlarla birlikte kab na s mayan bir anlay fl söz konusu. Temenni ediyorum, güçleri birlefltirelim ve bunu yapmak suretiyle gelece e çok daha emin ad mlarla yürüyelim'' diyerek sözlerini tamamlad. Baflbakan Erdo an konuflmas n n ard ndan Yalova'da 100 milyon dolar civar nda yat r m yapaca bildirilen iki Bahreynli ifladam na Yalova Ticaret Odas ad na birer plaket takdim etti. Türkiye Bülteni 9

12 D fl Temaslar KASIM 2005 DAN MARKA Baflbakan Erdo an, NATO Parlamenterler Asamblesi 51. Genel Kurul Toplant s n n kapan fl konuflmas n yapmak ve Avrupa Hareketi taraf ndan düzenlenen Medeniyetler ve Dinler Uyumunda Türkiye nin Rolü konulu panele kat lmak üzere Danimarka ya gitti. Danimarka Baflbakan Rasmussen ile de çal flma yeme inde bir araya gelen Baflbakan Erdo an, görüflmenin ard ndan yap lmas öngörülen bas n toplant s na terör örgütünün yay n organ Roj TV muhabirinin de al nmas üzerine program n de ifltirerek Türkiye ye döndü. 10 Türkiye Bülteni

13 Baflbakan Erdo an: Son dönemde Danimarka'da, temeli dini motifler olan ve ifade özgürlü ü çerçevesinde Türkiye'yi de hedef alan bir tart flman n yafland n üzülerek müflahede etmekteyiz. Kimse, bir baflkas n n de erleriyle, inançlar yla oynama hakk na sahip olmamal d r. Y aklafl k 40 ülkeden 300 milletvekilinin bir araya geldi i NATO Parlamenterler Asamblesi'nin 51. Genel Kurul toplant s Danimarka'da yap ld. Toplant n n kapan fl konuflmas n yapan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, parlamenterlerin sorular n da yan tlad. Konuflmas nda a rl kl olarak terörle mücadele konusuna vurgu yapan Baflbakan Erdo an, flunlar söyledi: Son otuz y ll k dönemde teröre on binlerce kurban vermifl bir ülke olarak Türkiye, 2001'den bu yana dünyan n her yerinde meydana gelen trajik olaylar karfl s nda asamblenin, terörizmle ortak mücadele konusunu da gündemine alm fl olmas ndan memnuniyet duymaktad r. Bir kez daha hat rlatmak isterim ki, bu alanda tam iflbirli i flartt r ve halen yap lmas gereken çok fley bulunmaktad r. Bu bak mdan müttefik ve ortak ülkelerin parlamenterleri, anlay fl birli i içinde olmal ve kamuoylar n bu yönde harekete geçirmelidirler. Türkiye, flimdiye kadar oldu u üzere bundan sonra da NATO Parlamenterler Asamblesi'nin faaliyetlerine elinden gelen deste i sa lamaya haz rd r. Baz Danimarka gazetelerinde ç kan karikatürler Baflbakan Erdo an, ziyareti kapsam nda Danimarka Avrupa Hareketi taraf ndan düzenlenen Medeniyetler ve Dinler Uyumunda Türkiye'nin Rolü konulu panele de konuflmac olarak kat ld. Konuflmas na baz Danimarka gazetelerinde Türkiye ile ilgili yer alan karikatürlerden duydu u rahats zl dile getirerek bafllayan Baflbakan Erdo an, bunlar n yaln zca önyarg larla biçimlenen Türkiye alg lamas n n bir yans mas oldu unu, bundan da üzüntü duydu unu ifade etti. Türkiye'ye bu foto rafla karfl ç kanlar n, öncelikle Türkiye'yi ziyaret edip görmelerini istedi ini ifade eden Baflbakan Erdo an, fiayet bunu yapm fl olsalard, eminim ki zihinlerinde önyarg lar n oluflturdu u Türkiye foto raf n mutlaka de ifltirme ihtiyac hissedeceklerdi. Bizde bu tür önyarg lar ifade eden bir söz vard r: 'Kifli, bilmedi ine düflmand r' derler. Dostlu un, sevginin, bir arada yaflaman n temel flart da bu yüzden birbirimizi tan - makt r, anlamaya çal flmakt r diye konufltu. Farkl inançlara sayg gösterilmeli Baflbakan Erdo an, Danimarka'da bir gazetenin Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yay mlamas ndan kaynaklanan tart flmalar ise flu sözlerle de erlendirdi: Son dönemde Danimarka'da, temeli dini motifler olan ve ifade özgürlü ü çerçevesinde Türkiye'yi de hedef alan bir tart flman n yafland n üzülerek müflahede etmekteyiz. Bizim için üzücü olan, Türkiye eksenli bir tart flman n mevcudiyeti de il, Türk insan n n ulusal ve dini sembollerine karfl hoflgörüden uzak yaklafl mlard r. Biz, Türkiye'de baflkalar n elefltirirken, onlar n milli ve dini sembollerini, kutsall k atfettikleri konular onur k r c biçimde kullanmaktan kaç n r z. Kullananlar da yad rgar z. Kimse, bir baflkas n n de erleriyle, inançlar yla oynama hakk na sahip olmamal d r. Türkiye Bülteni 11

14 yi ve kötü medeniyet yoktur Baflbakan Erdo an, medeniyetler aras ittifak konusundaki temel görüfllerini ise flu sözlerle ifade etti: yi ve kötü medeniyet yoktur. yi ve kötü insan vard r. Medeniyetler noktas nda ancak, sorunlara çözüm üretebilenler ile çözüm üretemeyenlerden söz edilebilir. Dünyay büyük bir pervas zl kla kültürel temelde gruplara ay ran 'Medeniyetler Çat flmas ' görüflü, bana göre insan n ortak kimli ini ve insani yaklafl m d fllamaktad r. Mesele, inançlar m z ve kültürümüzdeki farkl l klarda de ildir. Mesele, çözülmesi gereken baflka sorunlar varken, bunlar birbirinin karfl - t olarak sunan, bar flç de il, çat flmac zihniyettedir. Birlik yerine farkl l klar vurgulamak kayg s yla al nan her tav r, H ristiyan da olsalar, Müslüman da olsalar sadece fanatiklerin eline koz verecektir. Ötekilefltirmek bar fl ve huzur getirmez Baflbakan Erdo an, özellikle 11 Eylül'den sonra slam' terörle yan yana getirme çabalar na flahit olundu unu belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: Bilerek ya da bilmeyerek ' slami terör' tan mlar - n n bu amaçla dolafl ma sokuldu una, bu amaçla kullan ld na flahit oluyoruz. Bu, bir dini, bir inanc ya da bir medeniyeti kategorik bir flekilde 'öteki' olarak görme ve gösterme al flkanl n n bir sonucudur. Çünkü baflka dinlerin mensuplar teröre kar flt nda ayn çevreler buna 'Yahudi ya da H ristiyan terörü' dememektedirler. Biliyorlar ki, böyle dediklerinde iflaret ettikleri bizzat kendi kültürel kimlikleri olacakt r. Bu sebeple 'ben' olarak alg lad klar dünyan n bir mensubu yapt nda, en fazla 'dinci terör' ifadesini kullanabilmektedirler. Bu da, kendi inanç ve medeniyet dünyalar n n d fl nda kalanlara 'öteki' gözüyle bakt klar n göstermektedir. slam' ve Müslümanlar bu flekilde 'ötekilefltirmek' bize göre, hem büyük bir haks zl kt r, hem de son derece tehlikeli bir geliflmedir. Bu d fllay c yaklafl mlar, insanl a bar fl ve huzur getirmeyecektir. Türkiye nin AB üyeli i örnek olacak Türkiye'nin, özel co rafi konumu, kendine özgü tarihi-kültürel birikimi ve farkl geleneklerin sentezini oluflturan kimli iyle, medeniyetler aras diyalog konusunda kritik bir rol oynayabilece ini gösterdi ini belirten Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin AB üyeli inin, slam ve H ristiyanl n bar fl içinde bir arada yaflayabilece ini gösteren önemli bir örnek sunaca na iflaret etti. Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin d fllanmas ise, mevcut küresel konjonktürde Avrupa'y ve genel anlamda Bat 'y, slam dünyas ile bir 'yol ayr m n n' efli ine getirebilecek ölçüde tehlikeli bir seçim olabilir dedi. Baflbakan Erdo an: Özellikle 11 Eylül'den sonra slam' terörle yan yana getirme çabalar na flahit oluyoruz. Bu, bir dini, bir inanc ya da bir medeniyeti kategorik bir flekilde 'öteki' olarak görme ve gösterme al flkanl n n bir sonucudur. slam' ve Müslümanlar bu flekilde 'ötekilefltirmek' bize göre, hem büyük bir haks zl kt r hem de son derece tehlikeli bir geliflmedir. Bu d fllay c yaklafl mlar, insanl a bar fl ve huzur getirmeyecektir. 12 Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı