Ultra Platinum Boya Püskürtme Makineleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ultra Platinum Boya Püskürtme Makineleri"

Transkript

1 Tamirat Ultra Platinum Boya Püskürtme Makineleri D TR - Mimari Uygulamalarda kullanýlan Kaplama ve Boyalarýn Taþýnabilir Havasýz Cihazlarla Püskürtülmesi. Değil Avrupa patlayıcı madde yerlerde kullanım için onaylanmıştır. Profesyonel kullanım içindir psi (22.8 MPa, 227 bar) Maksimum Çalışma Basıncı Vac Modeli Hi-Boy 240 Avrupa 240 Avrupa Multi-cord M M M M M M380 ÖNEMLÝ GÜVENLÝK UYARILARI Bu el kitabýndaki bütün uyarý ve talimatlarý okuyun. Bu talimatlarý saklayýn. 110 Ýngiltere M M M381 ti18840a 695 /

2 Ýçindekiler Ýçindekiler Ýçindekiler Uyarýlar Parça Tanýmlamasý Genel Tamir Bilgileri Basýnç Tahliye Ýþlemi Topraklama Arýza Tespiti Mekanik/Sývý Akýþý Elektrik Vac ve 110 Vac Motor Kontrol Kartý Vac Filtre Kartý Basýnç Ayarlama Potansiyometresi Basýnç Kumanda Güç Çevrimcisi Tahrik ve Rulman Karterinin Deðiþtirilmesi Demontaj Montaj Motorun Deðiþtirilmesi Sökme Yerleþtirme /795 için Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi Sökme Yerleþtirme Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi 1095/Mark V Sökme Yerleþtirme Hortum Sarýmý Sökme Yerleþtirme Akýllý Kontrol-E Kartýnýn Deðiþtirilmesi Sökme Yerleþtirme AutoClean Reed Anahtarýnýn Deðiþtirilmesi Sökme Yerleþtirme E-Kontrol Pil Deðiþimi Kablo Þemasý Notlar Graco Standart Garantisi D

3 Uyarýlar Uyarýlar Aþaðýdaki uyarýlar bu cihazýn kurulumu, kullanýmý, topraklanmasý, bakýmý ve onarýmý içindir. Ünlem iþareti genel bir uyarýyý ve tehlike sembolü uygulamaya özel riskleri gösterir. Bu uyarýlarý daima göz önünde bulundurun. Ürüne özel ilave uyarýlar, gerekli oldukça, bu kitapçýðýn ilgili bölümlerinde yer almaktadýr. UYARI TOPRAKLAMA Bu cihaz topraklanmalýdýr. Elektrik kýsa devresi durumunda, topraklama elektrik akýmýna kaçýþ yolu saðlayarak elektrik çarpmasý ihtimalini azaltýr. Bu ürün topraklama kablosuna ve uygun topraklama fiþine sahiptir. Fiþ yerel þartname ve yönetmeliklere uygun olarak monte edilmiþ ve topraklanmýþ bir prize takýlmalýdýr. Topraklama fiþinin doðru takýlmamasý elektrik çarpmasý riskine yol açabilir. Kablonun veya fiþin onarýmý veya deðiþtirilmesi gerektiðinde, topraklama kablosunu düz lamalý terminallerin hiçbirine baðlamayýn. Dýþ yüzeyi yeþil veya yeþil ve sarý çizgili olan yalýtýmlý kablo topraklama kablosudur. Topraklama talimatlarýný tamamen anlamadýysanýz veya ürünün topraklamasýnýn doðru yapýldýðýndan emin olamadýysanýz yetkili bir elektrik teknisyeni veya bakým elemanýna baþvurun. Eðer fiþ prize uymuyorsa, fiþ üzerinde deðiþiklik yapmayýnýz; doðru prizin monte edilmesi için kalifiye bir elektrik teknisyenine baþvurun. Bu ürün 230V nominal devre voltajý ve aþaðýdaki þekilde gösterilen prize benzer bir priz ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Ürünü sadece fiþ ile ayný tasarima sahip bir prize baðlayýn. Bu ürünü adaptörle kullanmayýn. Uzatma Kablolarý: Sadece 3-lamalý topraklama fiþi ve cihazýn fiþine uyan 3-yuvalý diþi fiþi olan 3-kablolu uzatma kablosu kullanýn. Uzatma kablosunun hasarlý olmadýðýndan emin olun. Eðer uzatma kablosu gerekirse, cihazýn çektiði akýmý taþýyabilecek minimum 12 AWG (2,5 mm 2 ) li kablo kullanýn. Daha küçük kablo kullanýmý hat voltajýnýn düþmesine ve güç kaybýyla aþýrý ýsýnmaya sebep olur D 3

4 Uyarýlar UYARI YANGIN VE PATLAMA TEHLÝKESÝ Çalýþma alanýndaki solvent veya boya buharý gibi yanýcý buharlar alev alabilir veya patlayabilir. Yangýn ve patlama tehlikesini engellemek için aþaðýdaki önlemleri alýnýz: Yanýcý veya parlayýcý maddeleri açýk alev veya sigara, motor ve elektrikli cihazlar gibi ateþleme kaynaklarýnýn yakýnýnda püskürtmeyin. Cihazýn içinden akan boya veya solvent statik elektrik oluþumuna yol açabilir. Ortamda boya veya solvent buharlarý mevcutsa statik elektrik yangýn veya patlama riski oluþturur. Pompa, hortum donanýmý, püskürtme tabancasý dahil püskürtme sisteminin tüm parçalarý ve püskürtme alanýnýn içinde ve çevresinde yer alan tüm cisimler statik elektrik boþalmasýna ve kývýlcýmlara karþý uygun biçimde topraklanmalýdýr. Ýletken veya topraklanmýþ yüksek basýnçlý Graco havasýz boya püskürtme hortumlarýný kulanýn. Tüm kaplarýn ve toplama sistemlerinin statik elektrik boþalmasýna karþý topraklandýðýndan emin olun. Cihazý topraklý prize baðlayýn ve topraklý uzatma kablolarý kullanýn. 3-giriþli-2 çýkýþlý adaptörleri kullanmayýn. Halojenli hidrokarbonlar içeren boya veya solvent kullanmayýn. Püskürtme alanýný sürekli havalandýrýn. Püskürtme alanýnda temiz havanýn sürekli hareket etmesini saðlayýn. Pompa donanýmýný iyi havalandýrýlan bir alanda tutun. Pompa donanýmýna püskürtme yapmayýn. Püskürtme alanýnda sigara içmeyin. Iþýk açma kapatma düðmeleri, motorlar veya benzeri kývýlcým üreten ürünleri püskürtme alanýnda kullanmayýn. Püskürme alanýný temiz tutun ve boya veya solvent kutularý, halýlar ve diðer yanýcý maddeleri bu alandan uzak tutun. Püskürtmesini yaptýðýnýz boya ve solventlerin içeriðini bilin. Tüm Malzeme Güvenlik Veri Sayfalarýný (MSDS) ve boya ve solvent kutularýnýn üzerindeki etiketleri okuyun. Boya ve solvent üreticisinin emniyet talimatlarýný okuyun. Yangýn söndürme donanýmý mevcut ve çalýþýr durumda olmalýdýr. Boya püskürtme cihazý kývýlcým yaratýr. Püskürtme cihazýnýn içinde veya yakýnýnda veya temizleme iþlemlerinde yanýcý sývý kullanýldýðýnda, boya püskürtme cihazýný patlayýcý buharlardan en az 6 m uzakta tutunuz. DERÝYE FIÞKIRMA TEHLÝKESÝ Püskürtme tabancasýný insana veya hayvana doðrultmayýn, veya bunlara püskürtme yapmayýn. Elinizi ve diðer uzuvlarýnýzý sývý çýkýþ alanýndan uzak tutun. Örneðin, sýzýntýlarý vücudunuzun herhangi bir uzvu ile durdurmaya çalýþmayýn. Daima püskürtme memesi uç muhafazasýný kullanýn. Meme uç muhafazasý olmadan püskürtme yapmayýn. Graco püskürtme meme uçlarýný kullanýn. Meme uçlarýný temizlerken veya deðiþtirirken dikkatli olun. Püskürtme sýrasýnda meme ucu týkanýrsa, memeyi temizlemek üzere sökmeden önce cihazý durdurmak ve basýncý tahliye etmek için Basýnç Tahliye Prosedürünü uygulayýn. Cihaz çalýþýr durumda veya basýnç altýnda iken cihazýn baþýndan ayrýlmayýn. Cihaz kullanýlmýyorsa, cihazý kapatýn ve cihazý kapatmak için Basýnç Tahliye Prosedürünü uygulayýn. Yüksek basýnçlý püskürtme vücuda toksin enjekte edebilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Eðer deriye fýþkýrma meydana gelirse, derhal cerrahi yardim alýn. Hortumlarda ve parçalarda hasar olup olmadýðýný kontrol edin. Hasarlý hortumlarý veya parçalarý deðiþtirin. Bu sistem 3300 psi lik basýnç üretme kapasitesine sahiptir. Nominal deðeri minimum 3300 psi olan Graco yedek parça ve aksesuarlarýný kullanýn. Püskürtme yapmadýðýnýz zamanlarda tetik kilidini daima kapalý tutun. Tetik kilidinin doðru çalýþtýðýndan emin olun. Cihazý çalýþtýrmadan önce tüm baðlantýlarýn doðru ve çalýþýr durumda olduðundan emin olun. Hýzla cihazý durdurmayý ve basýncý tahliye etmeyi öðrenin. Bütün kumandalarýn kullanýmýný iyice öðrenin D

5 Uyarýlar UYARI CÝHAZIN HATALI KULLANIMININ YARATACAÐI TEHLÝKELER Cihazýn hatalý kullanýmý ciddi yaralanmalara ve ölüme yol açabilir. Boya yaparken daima uygun eldivenler, koruyucu gözlük, solunum maskesi kullanýn. Çocuklarýn yanýnda makineyi kullanmayýn veya boya yapmayýn. Çocuklarý cihazdan daima uzak tutun. Boya yaparken bir noktaya eriþmek için aþýrý uzanmayýn veya saðlam olmayan bir destek üzerinde durmayýn. Her zaman yere dengeli basýn ve duruþunuza dikkat edin. Dikkatli olun ve ne yaptýðýnýza dikkat edin. Yorgun olduðunuzda veya uyuþturucu veya alkolun etkisi altýndayken bu cihazý kullanmayýn. Hortumu kývýrmayýn ve aþýrý bükmeyin. Hortumu Graco tarafýndan belirtilen sýcaklýk veya basýnç deðerlerinden fazlasýna maruz býrakmayýn. Hortumu cihazý kaldýrmak veya çekmek için kullanmayýn. ELEKTRÝK ÇARPMA TEHLÝKESÝ Sisteme uygun olmayan topraklama, kurulum veya kullaným, elektrik çarpmasýna yol açabilir. Cihaza bakým yapmadan önce cihazý kapatýn ve fiþi çekin. Sadece topraklanmýþ elektrik prizi kullanýn. Sadece 3-kablolu uzatma kablosu kullanýn. Boya püskürtme parçasý ve uzatma kablolarýndaki topraklama uçlarýnýn saðlam olduðuna emin olun. Yaðmurdan koruyun. Kapalý mekanda saklayýn. BASINÇ ALTINDAKÝ ALÜMÝNYUM PARÇA TEHLÝKESÝ Basýnç altýnda çalýþan alüminyum cihazlarda 1, 1, 1-trikloroetan, metilen klorür, diðer halojene hidrokarbon solventleri veya bu tür solventleri içeren sývýlar kullanmayýn. Bu tür kullaným ciddi kimyasal reaksiyona ve cihazýn delinmesine sebep olarak ölüme, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara yol açabilir. HAREKET EDEN PARÇA TEHLÝKESÝ Hareket eden parçalar parmaklarýnýza veya vücudunuzun diðer uzuvlarýna zarar verebilir veya koparabilir. Hareket eden parçalardan uzak durun. Koruyucu giysiler veya donaným olmadan cihazý kullanmayýn. Basýnç altýndaki cihaz aniden çalýþmaya baþlayabilir. Cihazý kontrol etmeden, taþýmadan veya bakýmýný yapmadan önce bu el kitabýnda yer alan Basýnç Tahliye Prosedürü nü okuyun. Cihazý fiþten çekin veya hava tedarikini kesin. KÝÞÝSEL KORUYUCU DONANIM Cihazý kullanýrken, bakýmýný yaparken veya cihazýn çalýþma alanýndayken; göz yaralanmasý, zehirleyici buharlarýn solunmasý, yanýklar ve iþitme kaybý gibi ciddi zararlara engel olmak için koruyucu giysiler giymelisiniz. Bu donaným, aþaðýdakilerle sýnýrlý kalmamakla birlikte þunlarý içerir: Koruyucu gözlük Akýþkan ve solvent üreticileri tarafýndan tavsiye edilen giysi ve maske Eldiven Kulaklýk D 5

6 Parça Tanýmlamasý Parça Tanýmlamasý ti18841a Türkçe 1 Özel Dijital Gösterge 2 ON/OFF (Açma/Kapatma) 3 Hortum Kılavuzu 3 Basýnç Kontrolu / E-Kontrol 4 Ana / Püskürtme valfi / FastFlush 5 Filtre 7 Emiþ Borusu 8 Pompa 9 Rulman Muhafazasý / ProConnect 11 Drenaj Borusu 12 Tetik Kilidi 13 Model/Seri Etiketi 14 WatchDog Anahtarý D

7 Genel Tamir Bilgileri Genel Tamir Bilgileri Basýnç Tahliye Ýþlemi Sistemin kontrol dýþý çalýþmasýna veya püskürtme yapmasýna engel olmak için sistem basýncý manuel olarak düþürülmelidir. Yüksek basýnçlý akýþkan (boya, tiner) deriden nüfuz edebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Akýþkan fýþkýrmasý ve hareketli parçalar sebebiyle yaralanma riskini azaltmak için, Basýnç Tahliye Ýþlemleri ni aþaðýdaki koþullarda uygulayýn: basýnç tahliye ettiðinizde püskürtmeyi durdurduðunuzda sistem ekipmanlarýnýn servis ve kontrolünde boya püskürtme ucunu temizlemeniz veya monte etmeniz gerektiðinde DÝKKAT Basýnç kontrol arýzasý riskini azaltmak için: Kablolarý sökmek için iðne uçlu pensler kullanýn. Asla kabloyu çekmeyin, konektörü çekin. Kablo konektörlerini uygun baðlayýn. Yalýtýmlý erkek konektörün düz lamasýný diþi konektöre merkezleyin. Basýnç kumandasýnýn diðer baðlantýlarý ile etklileþime girmemesi için kablolarý dikkatlice yönlendirin. Kapak ve kontrol kutusu arasýnda kablolarý sýkmayýn. 1. Tamir prosedürü esnasýnda tüm vida, somun, rondela, conta, ve elektrik baðlantýlarý sökülmüþ durumda tutun. Bu parçalar normalde deðiþtirilen parçalarla birlikte verilmez. 1. Basýnç kontrol düðmesini sýfýra getirin. 2. ON/OFF düðmesini OFF konumuna getirin. 3. Elektrik kablosunu fiþten çekin. 4. Tabancayý topraklanmýþ metal kovanýn kenarýna sýkýca tutun. Basýncý tahliye etmek için tabancayý tetikleyin. 5. Tabanca emniyet mandalýný kilitleyin. 6. Doldurma valfini açýn. Tekrar püskürtmeye hazýr olana kadar doldurma valfini açýk býrakýn. Tabanca memesinin veya hortumun tamamen týkalý olduðundan veya yukarýdaki iþlemlerden sonra basýncýn hala tamamen boþalmamýþ olduðundan þüpheleniyorsanýz, basýncý kademe kademe azaltmak için hortum baðlantýsýný önce ÇOK YAVAÞÇA, ardýndan tamamen gevþetin. Sonra memeyi veya hortumdaki týkanýklýðý temizleyin. Elektrik çarpmasý da dahil olmak üzere, ciddi yaralanma riskini azaltmak için, onarým testi yaparken hareket eden parçalara veya elektrik donanýmýna parmaklarýnýzla veya aletlerle dokunmayýn. Kontrol bittiðinde boya püskürtme cihazýný kapatýn ve prizden çýkartýn. Boya püskürtme cihazýný çalýþtýrmadan önce tüm kapaklarý, muhafazlarý, contalarý, vidalarý, rondelalarý ve kýlýflarý yerleþtirin. 2. Sorun giderildikten sonra tamir olup olmadýðýný test edin. 3. Eðer boya püskürtme cihazý doðru çalýþmaz ise, tamirin doðru yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol etmek için tamir prosedürünü gözden geçirin. Gerekirse diðer olasý çözümler için Arýza Tespit Rehberi, sayfa 9 e bakýn D 7

8 Topraklama Topraklama 2. Toprak fiþini modifiye etmeyin veya bir adaptör kullanmayýn. Topraklama fiþinin hatalý takýlmasý veya deðiþtirilmesi, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek elektrik çarpmasý, yangýn veya patlama riskini getirebilir. 1. Ultra Max II 695, 795 ve Vac modelleri, topraklama prizine sahip 50/60 Hz, 15A lik bir devre gerektirir Vac modelleri topraklama prizine sahip 50/60 Hz, 10A lik bir devre gerektirir. ti2810a 3. Uzatma kablosu gerekli ise, 12 AWG (2.5 mm2) Minimum kullanın D

9 Arýza Tespiti Arýza Tespiti Mekanik/Sývý Akýþý Basýnç Tahliyesi; sayfa 7. SORUN TÝPÝ KONTROL EDÝLMESÝ GEREKEN Kontrol OK ise bir sonraki kontrolü yapýn YAPILMASI GEREKEN Eðer kontrol OK deðilse bu kolona bakýn. Ekranda E=XX görünüyor. 1. Arýza vardýr. 1. Sayfa 11 teki tablodan faydalanarak arýzayý tespit edin. WatchDog sisteminin yanlýþlýkla çalýþmasý. EMPTY görünür. Pompa çalýþmaz. Pompa verimi (performansý) düþük. 1. WatchDog parametrelerinin dýþýnda iþletim koþullarý. Pompa verimi düþük, aþaðýya bakýn. 1. Basýncý azaltýn. Ayar için kullanma kýlavuzuna bakýn. WatchDog etkin durumda deðilken çalýþtýrýn; kullanma kýlavuzuna bakýn. 1. Püskürtme ucu aþýnmýþ. 1. Basýnç Tahliye Prosedürüne uyun ardýndan ucu deðiþtirin. Ayrý tabanca veya uç el kitabýna bakýn. 2. Boya püskürtme ucu týkalý. 2. Basýncý tahliye edin. Püskürtme ucunu kontrol edin ve temizleyin. 3. Boya tedariki. 3. Yeniden doldurun ve pompayý yeniden baþlatýn. 4. Giriþ süzgeci týkalý. 4. Sökün ve temizleyin, ardýndan yeniden monte edin. 5. Emme valf bilyasý ve piston bilyasý doðru þekilde oturmuyor. 5. Emme valfini sökün ve temizleyin. Bilyalar ve yuvalarda çentik olup olmadýðýný kontrol edin; gerekirse deðiþtirin; nolu pompa el kitaplarýna bakýn. Pompayý týkayabilecek parçacýklarý temizlemek için kullanmadan önce boyayý süzün. 6. Emme hortum baðlantýlarý. 6. Gevþek baðlantýlarý sýkýn. Kayýp veya hasarlý conta olup olmadýðýný kontrol edin. 7. Malzeme filtresi, meme filtresi veya 7. Filtreyi temizleyin; kullanma kýlavuzuna bakýn. tabanca memesi týkanmýþ veya kirli. 8. Primer valf sýzdýrýyor. 8. Basýncý tahliye edin. Ana valfi onarýn. 9. Tabancanýn tetiði býrakýldýðýnda pompanýn strok hareketi yapmadýðýný doðrulayýn. (Ana valf sýzdýrmýyor.) 10. Aþýnmýþ veya hasarlý salmastralarýn belirtisi olabilen, boðaz salmastra somununun çevresinde sýzýntý. 9. Pompanýn bakýmýný yapýn; nolu pompa el kitabýna bakýn. 10. Salmastralarý deðiþtirin; pompa el kitabýna bakýn. Kurumuþ boyalar veya çentikler olup olmadýðýný tespit etmek için piston valf yuvasýný kontrol edin, gerekirse deðiþtirin. Salmastrayý/ýslak kupeli sýkýn. 11. Pompa rod hasarý. 11. Pompayý onarýn. bolu pompa el kitabýna bakýn. 12. Düþük rölanti basýncý. 12. Basýnç kontrol düðmesini tam olarak saat yönünde döndürün. Tam saat yönü konumuna izin verebilmesi için basýnç kontrol düðmesinin doðru bir biçimde monte edildiðinden emin olun. Eðer sorun devam ederse, basýnç çevrimcisini deðiþtirin. 13. Piston contalarý aþýnmýþ veya hasarlý. 13. Salmastralarý deðiþtirin; nolu pompa el kitabýna bakýn D 9

10 Arýza Tespiti SORUN TÝPÝ KONTROL EDÝLMESÝ GEREKEN Kontrol OK ise bir sonraki kontrolü yapýn YAPILMASI GEREKEN Eðer kontrol OK deðilse bu kolona bakýn. Pompa verimi (performansý) düþük. Motor çalýþýyor ama pompa strok yapmýyor. Boðaz salmastarýnda aþýrý boya sýzýntýsý. Tabancadan boya, tiner tükürüyor. 14. Pompanýn içindeki conta aþýnmýþ veya hasarlý. 14. Halka contayý deðiþtirin; nolu pompa el kitabýna bakýn. 15. Emiþ valf bilyasý boya ile sýkýþmýþ. 15. Emiþ valfini temizleyin; nolu pompa el kitabýna bakýn. 16. Basýnç ayarý çok düþük. 16. Basýncý artýrýn; nolu pompa el kitabýna bakýn. 17. Yoðun malzemelerden dolayý hortumda büyük basýnç kaybý. 1. Volümetrik pompa pimi (32) hasarlý veya eksik; nolu pompa el kitabýna bakýn. 2. Baðlantý rod donanýmý (43) hasarlý, nolu pompa el kitabýna bakýn. 3. Diþliler veya tahrik karteri hasarlý, sayfa Daha büyük çaplý hortum kullanýn ve/veya toplam hortum uzunluðunu azaltýn. 1. Eðer yoksa pompa pimi takýn. Sabitleme yayýnýn (31) baðlantý rotunun çevresinde tamamen kanalýn içinde olduðundan emin olun; nolu pompa el kitabýna bakýn. 2. Baðlantý rod donanýmýný deðiþtirin; nolu pompa el kitabýna bakýn. 3. Tahrik karter donanýmýnda ve diþililerde hasar olup olmadýðýný kontrol edin, gerekirse deðiþtirin; nolu pompa el kitabýna bakýn. 1. Boðaz salmastrasý gevþekil. 1. Boðaz salmastrasý ara kolununu çýkartýn. Boðaz salmastrasýný sýzmayý durduracak kadar sýkýn. 2. Boðaz salmastralarý aþýnmýþ veya hasarlý. 3. Volümetrik rod aþýnmýþ veya hasarlý. 2. Salmastralarý deðiþtirin; nolu pompa el kitabýna bakýn. 3. Rodu deðiþtirin; nolu pompa el kitabýna bakýn. 1. Pompa veya hortumda hava. 1. Tüm sývý baðlantýlarýný kontrol edin ve sýkýn. Boya doldurma sýrasýnda motor hýzýný azaltýn ve pompayý mümkün olabilecek en düþük devirde çalýþtýrýn. 2. Tabanca memesi kýsmen týkalý. 2. Ucu temizleyin; nolu kelebek el kitabýna bakýn. 3. Akýþkan (boya) miktarý düþük veya yok. 3. Boyayý tekrar doldurun. Pompayý yeniden boya Ile doldurun. Nolu pompa el kitabýna bakýn. Pompanýn kuru çalýþmasýna engel olmak için boya tedarikini sýk sýk kontrol edin. Pompaya boya zor doluyor. 1. Pompa veya hortumda hava. 1. Tüm sývý baðlantýlarýný kontrol edin ve sýkýn. Boya doldurma sýrasýnda motor hýzýný azaltýn ve pompayý mümkün olabilecek en düþük devirde çalýþtýrýn. 2. Emiþ valfi sýzdýrýyor. 2. Emiþ valfini temizleyin. Bilya yataðýnýn çentikli veya aþýnmýþ olmadýðýndan ve bilyanýn tam yerleþmiþ olduðundan emin olun. Valfi yeniden monte edin. 3. Pompa salmastralarý aþýnmýþ. 3. Pompa salmastralarýný deðiþtirin; nolu pompa el kitabýna bakýn. 4. Boya çok kalýn (yoðun). 4. Boya üreticisinin tavsiyesi oranýnda boyayý inceltin. Gösterge boþ, boya püskürtme cihazý çalýþýyor. 1. Gösterge arýzalý veya ekran baðlantýsý hasarlý. 1. Baðlantýlarý kontrol edin. Göstergeyi deðiþtirin D

11 Arýza Tespiti Elektrik Belirti: Boya püskürtme cihazý çalýþmýyor veya çalýþýrken duruyor. Basýnç Tahliyesi; sayfa 7. Boya püskürtme cihazýný doðru voltaja, topraklanmýþ prize baðlayýn. Elektrik anahtarýný 5 dakika için OFF ardýndan yeniden ON konumuna getirin. Bu boya püskürtme cihazýnýn normal çalýþma modunda olduðunu garanti eder. Basýnç kontrol düðmesini saat yönünde 1/2 tur çevirin. Dijital göstergeye bakýn. UYARI Arýza tesbiti için kapaklar söküldüðünde elektrik çarpmasýna veya hareketli parçalarýn kazaya yol açmasýna engel olmak için, cihazda depolanan elektriðin yok olmasý için elektrik fiþini çektikten sonra 5 dakika bekleyin. Arýza tespit prosedürleri sýrasýnda elektrik donanýmýndan ve hareketli parçalardan uzak durun. Eðer dijital gösterge mevcut deðilse, sorunlarý tespit etmek için kontrol kartý durum ýþýðýný kullanýn: ON/OFF anahtarýný OFF konumuna getirin, kumanda kapaðýný sökün ve elektrik anahtarýný yeniden ON konumuna getirin. Durum ýþýðýný gözlemleyin. LED in toplam yanýp sönme sayýsý dijital hata koduna eþittir, yani iki yanýp sönme E=02. ye eþittir SORUN TÝPÝ KONTROL EDÝLECEKLER KONTROL EDÝLECEKLER Boya püskürtme makinesi çalýþmýyor Dijital gösterge boþ Kumanda kartý durum ýþýðý yanmýyor Boya püskürtme makinesi çalýþmýyor Dijital ekran E=02 gösteriyor Kontrol kartý durum ýþýðý sürekli olarak 2 kez yanýp sönüyor Bakýnýz akýþ diyagramý, sayfa 17. Güç çevrimcisini ve güç çevrimcisi baðlantýlarýný kontrol edin. 1. Sistemde basýnç olmadýðýndan emin olun (Basýnç Tahliyesi ne bakýn, sayfa 7). Týkanmýþ filtre veya benzeri sývý hattý týkanýklýðý olup olmadýðýný kontrol edin. 2. Havasýz boya püskürtme hortumunu metal sargý olmadan kullanýn, 1/4 in. x 50 ft minimum. Daha küçük hortum veya metal sargý hortumu yüksek basýnç sýçramalarýna yol açabilir. 3. Boya püskürtme makinesini OFF konumuna getirin ve makinenin elektriðini kesin. 4. Güç çevrimcisini ve kontrol kartý kablo baðlantýlarýný kontrol edin. 5. Kontrol kartý soketinden güç çevrimcisini sökün. Güç çevrimcisinin ve kumanda kartý baðlantýlarýnýn temiz ve saðlam olduðundan emin olun. 6. Güç çevrimcisini kumanda kartý soketine yeniden baðlayýn. Fiþe takýn, makineyi ON konumuna getirin ve kumanda düðmesini 1/2 tur saat yönünde çevirin. Eðer makinenin çalýþmasýnda sorun çýkarsa, makineyi OFF konumuna getirin ve bir sonraki adýma geçin. 7. Yeni güç çevrimcisini yerleþtirin. Elektriðe baðlayýn, makineyi ON konumuna getirin ve kumanda düðmesini 1/2 tur saat yönünde çevirin. Makine çalýþmasýnda sorun çýkarsa kumanda kartýný deðiþtirin D 11

12 Arýza Tespiti SORUN TÝPÝ KONTROL EDÝLECEKLER KONTROL EDÝLECEKLER Boya püskürtme makinesi çalýþmýyor Dijital gösterge E=03 gösteriyor Güç çevrimcisini veya güç çevrimcisi baðlantýlarýný kontrol edin (kontrol kartý basýnç sinyali tespit etmiyor). 1. Boya püskürtme makinesini OFF konumuna getirin ve makinenin elektriðini kesin. 2. Güç çevrimcisini ve kontrol kartý kablo baðlantýlarýný kontrol edin. Kontrol kartý durum ýþýðý sürekli olarak 3 kez yanýp sönüyor 3. Güç çevrimcisini kontrol kartý soketinden sökün. Güç çevrimcisinin ve kontrol kartý baðlantýlarýnýn temiz ve saðlam olup olmadýðýný konrol edin. 4. Güç çevrimcisini kontrol kartý soketine yeniden baðlayýn. Elektriði baðlayýn, makineyi ON konumuna getirin ve kumanda düðmesini 1/2 tur saat yönünde çevirin. Eðer makine çalýþmazsa, makineyi OFF konumuna getirin ve bir sonraki adýma geçin. 5. Çalýþtýðýný bildiðiniz bir güç çevrimcisini kontrol kartý soketine baðlayýn. 6. Makineyi ON konumuna getirin ve kumanda düðmesini 1/2 tur saat yönünde çevirin. Makine çalýþýrsa, yeni güç çevrimcisini monte edin. Makine çalýþmazsa, kontrol kartýný deðiþtirin. 7. Ommetreyle güç çevrimcisinin direncini ölçün (kýrmýzý ve siyah kablolar arasýnda 9k ohm dan düþük ve yeþil ve sarý kablolar arasýnda 3-6k ohm) D

13 Arýza Tespiti SORUN TÝPÝ KONTROL EDÝLECEKLER KONTROL EDÝLECEKLER Boya püskürtme makinesi çalýþmýyor Dijital gösterge E=05 gösteriyor Kontrol kartý durum ýþýðý sürekli olarak 5 kez yanýp sönüyor Kontrol kartý motora çalýþmasý için komut gönderiyor ama mil dönmüyor. Muhtemelen rotor kilitlenmiþ, motor ve kontrol kartý arasýndaki baðlantýda temassýzlýk var, motorda veya kontrol kartýnda sorun var veya motor aþýrý akým çekiyor. 1. Pompayý sökün ve makineyi çalýþtýrmayý deneyin. Motor çalýþýrsa, sýkýþmýþ veya donmuþ pompa veya tahrik diþlisi olup olmadýðýný kontrol edin. Makine çalýþmazsa, 2. adýma devam edin. 2. Boya püskürtme makinesini OFF konumuna getirin ve makinenin elektriðini kesin. 3. Motor konektörünü (konektörlerini) kontrol kartýndaki soketten (soketlerden) sökün. Motor konektör ve kontrol kartý baðlantýlarýnýn temiz ve saðlam olup olmadýðýný kontrol edin. Eðer baðlantýlar temiz ve saðlamsa, 4. adýma devam edin. 4. Makineyi OFF konumuna getirin ve faný 1/2 tur çevirin. Makineyi yeniden çalýþtýrýn. Makine çalýþýrsa, kontrol kartýný deðiþtirin. Makine çalýþmazsa, 5. adýma devam edin. 5. Döndürme Testini Uygulayýn: Büyük 4-pinli motor alan konektöründe test edin. Sývý pompasýnýn makineyle baðlantýsýný kesin. 1 & 2 pinleri arasýna jumper koyarak motoru test edin. Motor fanýný yaklaþýk saniyede 2 tur hýzýnda döndürün. Fanda diþli kurgusu þeklinde bir hareket direnci hissedilmelidir. Eðer direnç hissedilmezse motor deðiþtirilmelidir. 1 & 3 ve 2 & 3 pin kombinasyonlarý için iþlemi tekrarlayýn. Pin 4 (yeþil kablo) bu testte kullanýlmaz. Tüm döndürme testleri olumlu sonuçlanýrsa, 6. adýma devam edin. Yeþil Mavi Kýrmýzý Siyah ADIM 1: Yeþil Mavi Kýrmýzý Siyah ADIM 2: Yeþil Mavi Kýrmýzý Siyah ADIM 3: D 13

14 Arýza Tespiti SORUN TÝPÝ KONTROL EDÝLECEKLER KONTROL EDÝLECEKLER Boya püskürtme makinesi çalýþmýyor Dijital gösterge E=05 gösteriyor Kontrol kartý durum ýþýðý sürekli olarak 5 kez yanýp sönüyor Kontrol kartý motora çalýþmasý için komut gönderiyor ama mil dönmüyor. Muhtemelen rotor kilitlenmiþ, motor ve kontrol kartý arasýndaki baðlantýda temassýzlýk var, motor veya kontrol kartýnda sorun var veya motor aþýrý akým çekiyor. 6. Alan Kýsa Devre Testini Uygulayýn: Büyük 4-pinli motor alan konektöründe test edin. Pin 4 de, topraklama kablosunda ve kalan 3 pinden herhangi birinde süreklilik olmamalýdýr. Motor alan konektör testleri sonuç vermezse, motoru deðiþtirin. 7. Motor Termal Anahtarýný Kontrol Edin: Termal kablolarý fiþten çekin. Direnç ölçeri ohm a ayarlayýn. Direnç ölçer her model için uygun direnci göstermelidir (aþaðýdaki tabloya bakýn). 100k ohm - ti13140a Direnç Tablosu: ohm 795 2k ohm ,9k ohm D

15 Arýza Tespiti SORUN TÝPÝ KONTROL EDÝLECEKLER KONTROL EDÝLECEKLER Boya püskürtme makinesi çalýþmýyor Dijital gösterge E=06 gösteriyor Kontrol kartý durum ýþýðý sürekli olarak 6 defa yanýyor Boya püskürtme cihazýnýn soðumasýna izin verin. Eðer boya püskürtme cihazý soðukken çalýþýrsa, aþýrý ýsýnmaya yol açan sorunu giderin. Boya püskürtme cihazýný daha serin iyi havalandýrýlmýþ bir yerde tutun. Motor hava emiþinin engellenmediðinden emin olun. Makine hala çalýþmýyorsa Adým 1 i takip edin. NOT: Motor test için soðutulmalýdýr. 1. Kontrol kartýndaki termal cihaz konektörünü (sarý kablolar) kontrol edin. 2. Termal cihaz konektörünü kontrol kart soketinden sökün. Baðlantýlarýn temiz ve saðlam olduðundan emin olun. 3. Termal cihazýn direncini ölçün. Ölçüm deðeri doðru deðilse, motoru deðiþtirin. Motor Termal Anahtarýný Kontrol Edin: Termal kablolarý fiþten çekin. Direnç ölçeri ohm a ayarlayýn. Direnç ölçer her model için uygun direnci göstermelidir (aþaðýdaki tabloya bakýn). 100k ohm - ti13140a Direnç Tablosu: ohm 795 2k ohm ,9k ohm Boya püskürtme makinesi çalýþmýyor Dijital ekran E=09 gösteriyor Kontrol kartý durum ýþýðý 9 kez sürekli olarak yanýp sönüyor Boya püskürtme makinesi çalýþmýyor Dijital ekran E=10 gösteriyor Kontrol kartý durum ýþýðý 10 kez sürekli olarak yanýp söner Baðlantýlarý kontrol edin. Kontrol kartý motor konum sensöründen sinyal almýyor. Kontrol kartýnýn aþýrý ýsýnýp ýsýnmadýðýný kontrol edin. 4. Termal cihaz konektörünü kontrol kart soketine yeniden baðlayýn. Gücü baðlayýn, makineyi ON konumuna getirin ve kumanda düðmesini saat yönünde 1/2 tur döndürün. Makine çalýþmazsa, kontrol kartýný deðiþtirin. 1. Açma/Kapama düðmesini OFF konumuna getirerek kapatýn. 2. Motor konumu sensörünün baðlantýsýný kesin ve konektörlerde hasar olup olmadýðýný kontrol edin. 3. Sensörü yeniden baðlayýn. 4. Gücü ON konumuna getirin. Eðer arýza devam ederse motoru deðiþtirin. 1. Motor hava giriþinin engellenmediðinden emin olun. 2. Fanýn bozulmadýðýndan emin olun. 3. Kontrol kartýnýn arka plakaya doðru bir þekilde baðlandýðýndan ve iletken termal macunun elektrik donanýmýnda kullanýldýðýndan emin olun. 4. Kontrol kartýný deðiþtirin. 5. Motor fanýný deðiþtirin D 15

16 Arýza Tespiti Boya Püskürtme Cihazý Kapanmýyor 1. Basýncý Tahliye Edin, sayfa 7. Ana valfi açýk ve güç anahtarýný OFF konumunda býrakýn. 2. Eðer varsa, kontrol kartý durum ýþýðýna bakabilmek için kontrol kutusu kapaðýný sökün. Arýza Tespit Prosedürü Basýnç ölçeri boya hortumunun dibine yerleþtirin, makineyi fiþe takýn ve güç anahtarýný ON konumuna getirin. Makine maksimum basýncýna eriþiyor mu veya maksimum basýncý geçiyor mu? HAYIR Mekanik arýza: Ýlave arýza tespit prosedürü için makinenin uygun sývý pompasý el kitabýna bakýn. EVET Güç çevrimcisini kontrol kartýýndan çýkartýn. Motor duruyor mu? HAYIR Kontrol kartýný deðiþtirin. EVET Arýzalý güç çevrimcisi. Deðiþtirin ve yeni bir güç çevrimcisiyle test edin D

17 Arýza Tespiti Boya Püskürtme Cihazý Çalýþmýyor (Adýmlar için bir sonraki sayfaya bakýn) Kontrol kutusu kapaðýný sökün. Makineyi ON konumuna getirin. Kontrol kartýndaki kontrol kartý durum ýþýðýný gözlemleyin (bakýnýz sayfa 11). Iþýk yanmýyor Bir kez Normal çalýþma Iþýk Sürekli Yanýyor Yanýp sönüyor Kontrol kartý motorun çalýþmasýna kumanda ediyor Ýlave arýza tespit için Arýza Kodu bölümüne bakýn 1. Adým a bakýn. 100 VAC (230 makineleri için 220VAC) üzerinde voltaj var mý? EVET HAYIR 2. Adým a bakýn. 100 VAC (230 makineleri için 220VAC) üzerinde voltaj var mý? EVET ON/OFF anahtarýný deðiþtirin. HAYIR Güç kablosunu onarýn veya deðiþtirin. Adým 3 e bakýn. Termal anahtar kablolarý arasýnda uygun okuma mevcut mu? HAYIR Motor sýcaksa, soðumasýný bekleyin ve yeniden test edin. Eðer 4. adým hala yanlýþ direnci gösteriyorsa, motoru deðiþtirin. Motorun termal cihazý arýzalýdýr. EVET 4. Adým a bakýn. Motor çalýþýyor mu? HAYIR Karta test için bir güç çevrimcisi baðlayýn. Motor çalýþýyor mu? HAYIR EVET EVET Kontrol kartýný deðiþtirin. Potansiyometreyi deðiþtirin. Güç çevrimcisini deðiþtirin D 17

18 Arýza Tespiti Sökme 240 Vac ve 110 Vac Motor Kontrol Kartý Yerleþtirme 1. Aseton kullanımı veya eşdeğer temizleyici iyice Powerbar cepler termal macun kaldırın. 2. Uygulamak termal macun: Basýncý tahliye edin; sayfa 7. Bakým yapmadan önce 5 dakika bekleyin. 1. Motor Kýlýfýný Sökün: a. Motor kýlýfýndan cývatalarý sökün. b. Basýnç borusunu makineden sökün. c. Takým kutusundan dip vidasýný sökün. d. Rafta dört somunu gevþetin (ama sökmeyin). Dikkatle rafý ileri kaydýrýn. a. Şekil birimleri için. 1 altında, Motor kontrol kartýnýn (52) arkasýndaki taralý parça alanlarýna az miktarda termal bileþim 15U114 veya (5) sürün e. Kýlýfý sökün. f. Rafý yerine kaydýrýn ve raftaki dört somunu sýkýn. 2. Dört vidayý (38) ve kapaðý (96) sökün. Şek. 1 ti17334a 3. Gösterge konektörünü (A) motor kontrol kartýndan (52) sökün. 4. En alttaki iki vidayý (39) sökün. Potansiyometre konektörünü (C) motor kontrol kartýndan (52) sökün. Elektrik kablo konektörlerini (D) ve filtre kart konektörlerini (J) ON/OFF anahtarýndan (33) sökün ve kontrol panelini (68) çýkartýn. b. Şekil birimleri için. 2 aşağıya, düz bir tabaka cebinde kalan bu yüzden Powerbar (69) ve verilen spatula ile cep genelinde scrape hem cebine termal macun 15U114 küçük bir miktarda veya (5) uygulanacaktır Bu, eğer, WatchDog anahtar konektörünü (X) ve reed anahtar konetörünü (L) rmotor kontrol kartýndan sökün. 6. Motor kontrol kartý elektrik konektörlerini (K) filtre kartýndan (146) sökün. 7. En üst iki vidayý (39) ve kontrol kutusunu (61) sökün. 8. Güç çevrimcisi konektörünü (E) motor kontrol kartýndan sökün. 9. Motor konektörlerini (F, G ve H) sökün. 69 Şek. 2 ti14693a 10. Altý vidayý (27), iki vidayý (102) ve kumanda kartýný sökün. DÝKKAT Motor kontrol kartýnýn bozulma ihtimalini azaltmak için, elektrik parçalarýna zarar verebilecek vidalarý (102) aþýrý sýkmayýn D

19 Arýza Tespiti 3. Ýki vidayý (102) yerleþtirin ve sýkýn. Motor kontrol kartýný (52) altý vidayla (27) yerleþtirin. 4. Motor konektörlerini (F, G ve H) baðlayýn ve bölmeye yerleþtirin. 5. Güç çevrimcisi konektörünü (E) motor kontrol kartýna baðlayýn. 6. Motor kontrol kartý elektrik konektörlerini (K) filtre kartýna (146) takýn. 7. En üst iki vidayla (39) kontrol kutusunu (61) yerleþtirin. 8. Filtre kartý elektrik konektörlerini (J) ve elektrik kablo konektörlerini (D) ON/OFF anahtarýna (33) baðlayýn. 9. Potansiyometre konektörünü (C) motor kontrol kartýna baðlayýn. 10. WatchDog anahtarýný (X) ve reed anahtar konektörünü (L) motor kontrol kartýna baðlayýn. 11. Kontrol panelini (68) iki vidayla (39) monte din. 12. Gösterge konektörünü (A) motor kontrol kartýna (52) baðlayýn. 13. Kapaðý (96) dört vidayla (38) monte edin. 14. Motor Kýlýfýný yerleþtirin. a. Raftaki dört somunu gevþetin (ama sökmeyin) ve rafý ileri kaydýrýn. b. Kýlýfý deðiþtirin. c. Rafý yerine kaydýrýn ve raftaki dört somunu sýkýn. d. Takým kutusundan vidayý deðiþtirin ve sýkýn. e. Makinedeki basýnç borusunu deðiþtirin. f. Motor kýlýfýndaki cývatalarý deðiþtirin D 19

20 Arýza Tespiti 240 Vac Filtre Kartý Yerleþtirme 1. Filtre kartýný (146) dört vidayla (163) monte edin. Basýnç Tahliyesi; sayfa 7. Sökme 1. Dört vidayý (38) ve kapaðý (96) sökün. 2. Gösterge konektörünü (A) motor kontrol kartýndan (52) sökün. 3. En alttaki iki vidayý (39) sökün. Potansiyometre konektörünü (C) motor kontrol kartýndan (52) sökün. Elektrik kablo konektörlerini (D) ve filtre kart konektörlerini (J) ON/OFF anahtarýndan (33) sökün ve kontrol panelini (68) çýkartýn. 4. WatchDog anahtar konektörünü (X) ve reed anahtar konetörünü (L) rmotor kontrol kartýndan sökün. 5. Motor kontrol kartý elektrik konektörlerini (K) filtre kartýndan (146) sökün. 2. Motor kontrol kartý elektrik konektörlerini (K) filtre kartýna (146) takýn. 3. Filtre kartý elektrik konektörlerini (J) ON/OFF anahtarýnýn (33) en üst iki terminaline ve elektrik kablosu konektörlerini (D) ON/OFF anahtarýnýn en alt iki terminaline baðlayýn. 4. Potansiyometre konektörünü (C) motor kontrol kartýna (52) baðlayýn. 5. Bu, eğer, WatchDog anahtarýný (X) ve reed anahtar konektörünü (L) motor kontrol kartýna baðlayýn. 6. Kontrol panelini (68) iki vidayla (39) monte din. 7. Gösterge konektörünü (A) motor kontrol kartýna (52) baðlayýn. 8. Kapaðý (96) dört vidayla (38) monte edin. 6. Dört vidayý (163) filtre kartýndan (146) sökün. 240 Vac F H G C K A A J E E L C ti18843a X D

21 Arýza Tespiti 110 Vac U.K. 1 vidayý in-lb (1,58-1,92 N m) a sýkýn F H G C K A A J E E L C ti18843a X D 21

22 Arýza Tespiti Basýnç Ayarlama Potansiyometresi Sökme 5. Contayý (115), somun ve potansiyometreyi (82) kontrol panelinden (68) çýkartýn. 68 Basýncý tahliye edin; sayfa 7. Bakým yapmadan önce 5 dakika bekleyin. 1. Dört vidayý (38) ve kapaðý (96) sökün Yerleþtirme ti13674a ti13493a 2. Ýki vidayý ve kumanda panelini sökün. 3. Potansiyometre konektörünü (C) motor kontrol kartýndan sökün (95). 1. Kontrol paneli (68) üzerine conta (115), somun ve potansiyometreyi (82) monte edin. Somunu 3,25-4,0 N m ya torklayýn. 68 C ti13674a ti12997a 4. Altý köþeli anahtarla basýnç kontrol düðmesini (34) çýkartýn. 2. Basýnç kontrol düðmesini (34) monte edin: Basýnç kontrol düðmesinin potansiyometre miline göre hizasýný kontrol edin. Mili saat yönünde tamamen döndürün ve düðmeyi tam ON konumunda bir altý köþeli anahtarla takýn. Ayar vidasýnýn potansiyometre miline sýkýca düzlendiðinden emin olun. 34 ti7258a 34 ti7258a D

23 Arýza Tespiti 3. Potansiyometre konektörünü (C) motor kontrol kartýna baðlayýn Kontrol panelini yerleþtirin ve iki vidayý sýkýn. 5. Kapaðý (96) dört vidayla (38) monte edin. C 96 ti12997a 38 ti13493a D 23

24 Arýza Tespiti Basýnç Kumanda Güç Çevrimcisi Sökme Basýncý tahliye edin; sayfa 7. Bakým yapmadan önce 5 dakika bekleyin. 4. Dört vidayý (39) ve kontrol kutusunu (61) sökün. Kontrol panelinin (68) serbestçe aþaðýya sarkmasýna izin verin. 1. Dört vidayý (38) ve kapaðý (96) sökün ti13494a 68 ti7458a 38 ti13493a 2. Güç çevrimcisi konektörünü (E) motor kontrol kartýndan sökün (95). 5. Grommeti (40) kumanda kutusundan çýkartýn, ardýndan güç çevrimcisini (86) ve halka contayý (20) filtre tabanýndan (67) sökün. E ti7260a ti12999a ti13495a 3. Potansiyometre konektörünü (C), WatchDog anahtarýný, ve reed anahtar konektörünü motor kontrol kartýndan sökün. 6. Grommeti (40) güç çevrimcisinden sökün ve yeniden kullaným için saklayýn. 40 C ti13722a ti13495a D

25 Arýza Tespiti Yerleþtirme 1. Halka contayý (20) ve güç çevrimcisini (86) filtre tabanýna (67) monte edin ft-lb (47-61 N m) a torklayýn. Grommeti güç çevrimcisine (86), güç çevrimcisini de kumanda kutusuna monte edin. 3. Kontrol kutusunu (61) ve kontrol panelini (68) dört vidayla (39) monte edin ti7447a ti7458a ti13494a ti13496a Güç çevrimcisi konektörünü (E), WatchDog anahtarýný, ve reed anahtar konektörünü kontrol kartýna baðlayýn (95). 4. Potansiyometre konektörünü (C), WatchDog anahtarýný, ve reed anahtar konektörünü kontrol kartýna baðlayýn. E C ti13722a 95 ti12999a 5. Kapaðý (96) dört vidayla (38) monte edin ti13493a D 25

26 Tahrik ve Rulman Karterinin Deðiþtirilmesi Tahrik ve Rulman Karterinin Deðiþtirilmesi DÝKKAT Tahrik karterini (89) sökerken diþli grubunu (90) düþürmeyin. Diþli grubu motor ön yatak plakasýna veya tahrik karterine baðlý kalabilir. Demontaj Montaj Diþli (89) ve basýnç pullarýnýn (28, 30, 90a, 36; bakýnýz sayfa 29) yerlerinde olduðundan emin olun. Diþlinin diþlerine fýrçayla gres sürün. Basýnç Tahliyesi; sayfa Vidayý (31), iki somunu (24), kova askýsýný (55) ve pompa rod kapaðýný (108) sökün. 2. Pompayý sökün (91). Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi, sayfa 30. (695/795). 3. Ýki vidayý (158) ve kýlýfý (72) sökün. 4. Dört vidayý (31) ve ön kapaðý (51) sökün. 5. Yatak karterini (83) ve baðlantý rodunu (85) sökmek için dört vidayý (14) ve rondelalarý (12) sökün. 6. Beþ vidayý sökün (6) ve tahrik karterini (90) motordan sökün (84). 1. Tahrik karterini (90) motora (84) itin ve beþ vidayý (6) yerleþtirin in-lb (21-23 N m) ye torklayýn. 2. Yatak karterini (83) dört vidayla (14) ve rondelalarla (12) yerleþtirin ft-lb (34-40 N m) ye torklayýn. 3. Ön kapaðý (51) dört vidayla (31) yerleþtirin. 4. Kýlýfý (72) iki vidayla (158) monte edin. 5. Pompayý (91) monte edin. Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi sayfa 30 (695/795). 6. Pompa rod kapaðýný (108) ve kova askýsýný (55) vidayla (31) ve iki somunla (24) monte edin D

27 Tahrik ve Rulman Karterinin Deðiþtirilmesi ti18842a D 27

28 Motorun Deðiþtirilmesi Motorun Deðiþtirilmesi Sökme 10. Kumanda yakýnýndaki iki somunu (19) gevþetin ve motoru (84) araba kasasýndan (62) sökün. Yerleþtirme Basýnç Tahliyesi; sayfa Pompayý sökün (91). Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi, sayfa 30 (695/795). DÝKKAT Tahrik karterini (89) sökerken diþli grubunu (90) düþürmeyin. Diþli grubu motor ön yatak plakasýna veya tahrik karterine baðlý kalabilir. 2. Tahrik karterini sökün(90); Tahrik Karterinin Deðiþtirilmesi, sayfa Motor Kýlýfýný Sökün: a. Motor kýlýfýndan cývatalarý sökün. b. Basýnç borusunu makineden sökün. c. Takým kutusundan dip vidasýný sökün. d. Rafta dört somunu gevþetin (ama sökmeyin). Dikkatle rafý ileri kaydýrýn. e. Kýlýfý sökün. 2. Rafý yerine kaydýrýn ve raftaki dört somunu sýkýn. 3. Dört vidayý (38) ve kontrol kapaðýný (96) sökün. 4. Alttaki iki vidayý (39) sökün ve kontrol panelinin (68) serbestçe aþaðýya sarkmasýna izin verin. 5. Üç motor konektörünü de motordan sökün. 6. En üst iki vidayý (39) ve kontrol karterini (61) sökün. 7. Süzgeç tahliyesini (29) motor kablolarýndan ve elektrik çubuk plakasýndan (69) sökün nolu bölmeden motor kablolarýný sökün ve bölmeyi sökün. 1. Yeni motoru (84) araba kasasýnda (62) kumanda yakýnýndaki iki vidanýn (23) altýna kaydýrýn. 2. Ýki vidayý (23) ve somunlarý (19) motor tarafýnda kumandanýn karþýsýna yerleþtirin. 3. Bölmeyi monte edin ve motor kablolarýný baðlayýn. 4. Dört vidanýn tamamýný (23) ve somunlarý (19) sýkýn. Somunlarý in-lb (13-15 N m) ye torklayýn. 5. Süzgeç tahliyesini (29) motor kablolarýna ve elektrik çubuk plakasýna (69) yerleþtirin. 6. Kontrol karterini (61) iki üst vidayla (39) yerleþtirin. 7. Motor konektörlerinin üçünü de motora baðlayýn. 8. Kontrol panelini (68) iki vidayla (39) monte din. 9. Kontrol kapaðýný (96) dört vidayla (38) monte edin. 10. Tahrik Karterini yerleþtirin(90); bakýnýz Tahrik Karterinin Deðiþtirilmesi, sayfa Pompayý (91) monte edin. Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi sayfa 30 (695/795). 12. Motor Kýlýfýný yerleþtirin. a. Raftaki dört somunu gevþetin (ama sökmeyin) ve rafý ileri kaydýrýn. b. Kýlýfý deðiþtirin. c. Rafý yerine kaydýrýn ve raftaki dört somunu sýkýn. d. Takým kutusundan vidayý deðiþtirin ve sýkýn. e. Makinedeki basýnç borusunu deðiþtirin. f. Motor kýlýfýndaki cývatalarý deðiþtirin. 9. Kumandanýn karþý tarafýndaki iki vidayý (23) ve somunlarý (19) sökün D

29 Motorun Deðiþtirilmesi a ti18844a D 29

30 695/795 için Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi 695/795 için Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi Onarým talimatlarý için veya nolu kýlavuz kitaplara bakýn. Uygulanabilir boya püskürtme cihazý parça numara referanslarý için , , veya nolu kýlavuz kitaplara bakýnýz. kablosunu fiþten çekin. Sabitleme halkasýný (43) yukarý ve pompa pimini dýþarý itin. 44 ti7168a Sökme 1. Pompayý temizleyin. 43 Basýnç Tahliyesi; sayfa Vidayý (31) sökün ve pompa rod korumasýný (108) ileri doðru kaydýrýn. 4. Emme borusunu (76), hortumu (94) ve tüm rondela ve halka contalarý sökün. 5. Pompa sýkma somununu (56) gevþetin. Pompa vidasýný sökün ti7170a Pompa pimi (44) sökülecek konuma gelene kadar pompayý JOG modunda devir daim ettirin. Elektrik anahtarýný OFF konumuna getirin ve elektrik ti7167b D

31 695/795 için Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi Yerleþtirme 2. Pompa pimini (44) yerleþtiirn. Sabitleme yayýnýn (43) baðlantý rod kanalýnýn (85) içinde olduðundan emin olun. 3. Pompa diþleri kavrayana kadar pompayý yukarý itin. Eðer pompa pimi gevþerse, pompa etkisinin kuvvetiyle parçalar kýrýlabilir. Parçalar havaya fýrlayabilir ve ciddi yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. DÝKKAT Eðer çalýþma sýrasýnda pompa sýkma vidasý gevþerse, tahrik karterinin diþleri hasar görür. 1. Pompa piston rotunu 1,5 in. uzatýn. Pompa rotunun tepesine (A) veya baðlantý rotunun içine gres sürün. 4. Tahrik karter açýklýðýyla ayný seviyeye gelene kadar pompayý vidalayýn. Pompa çýkýþýný geriye ayarlayýn. 5. Rondelalarý, halka contalarý ve emme borusunu (76) ve hortumu (94) monte edin. 6. Somun durana kadar sýkma somununu (56) pompaya takýn. Sýkma somununu elle sýkýn, ardýndan yaklaþýk 567 g lik (maksimum) çekiç ile 1/8 ila 1/4 tur yaklaþýk (102 N m) hafifçe vurun. 7. Pompa rod korumasýný (108) vidayla (31) takýn. 8. Yað contanýn en tepesine akana kadar salmastrayý Graco TSL (Makina Yað) ile doldurun. A 1,5 in. ti7171a ti7169a D 31

32 Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi 1095 Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi 1095 Sökme 1. Pompayý temizleyin. 7. Pompa kapýsýný kastanyola ile açýn. a. Pompa kapýsýný kastanyola ile ilerletin. 2. En düþük konumunda pompayý piston rodu ile durdurun. Deriye Fýþkýrma Tehlikesini okuyun; sayfa Basýnç Tahliyesini yapýn; sayfa Tahliye hortumunu boya püskürtme cihazýndan ayýrýn. ti7326a ti6373a b. U-cývatayý pompa kapý giriþinden dýþarý doðru döndürün. c. U-cývatayý pompa kapýsýnýn dýþ kenarýna yerleþtirin. d. Pompa kapýsý sýkýþmýþsa, e, f, ve 8 nolu adýmlarý uygulayýn, aksi takdirde 9 uncu adýma gidin. e. Mandal u-cývatasýný pompa kapýsýnýn dýþ kenarýndan geriye döndürün. 5. Pompa çýkýþ hortumunu volümetrik pompa çýkýþ aðýzlýðýndan ayýrýn. ti6374a ti6300a 6. Mandal emniyetini kaldýrýn. Ýterek mandalý açýn. f. U-cývatayý pompa kapý çýkýntýsýna yerleþtirin. ti6369a ti6375a ti6370a D

33 Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi Pompa kapýsýný kastanyola ile ilerletin. ti6377a Yerleþtirme 1. Piston rodunu çýkartmak için piston rodunu pim tutucusuyla ayarlayýn. Piston rodunu itmek için piston rodunu sert bir zemine hafifçe vurun. 2. Pompa kapýsýný kapatabilmek için pompa gömme bileziðini rulman yataðýnýn düz çýkýntýsýyla itin. ti6325a 9. Pompa kapýsýný açýn. ti7331a ti5492a 3. Pompayý baðlantý roduna kaydýrýn. Pompa pimini tam olarak durana kadar itin. Not: Pim konumuna týk ederek yerleþecektir. ti6378a 10. Pompa pimini dýþarý çýkartýn ve pim tutucuya yerleþtirin. ti7328a ti7327a D 33

34 Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi Pompa kapýsýný kapatýn ve mandalý konumuna döndürün. Mandalý sýkmayýn. 6. Mandalý sýkýn ve mandalý kilitli konumuna döndürün. ti7329a ti6313a ti6204a TI6312a 7. Boþaltma hortumunu boya püskürtme cihazýna baðlayýn. 5. Pompayý boya hortumuyla hizalanacak þekilde döndürün. Boya hortumunu baðlayýn ve 70 in-lb ye elle sýkýn. ti6299a ti7330a 8. Yað contanýn en tepesine akana kadar pompayý Graco TSL (Makina Yað) ile doldurun. ti5493a D

35 Hortum Sarýmý Hortum Sarýmý Sökme 1. Hortum baðlantýsýný döner baþlýktan sökün ve hortumu tamamen sökün. 4. Döner baþlýðý sökün. ti13543a ti13539a 2. Döner kasnaktan baþlýðý sökün. 5. Tutucu halkayý sökün. ti13675a ti13542a 3. E-klipsi döner milden sökün. 6. Hortum sargýsýný sökün. ti15024a ti13538a D 35

36 Hortum Sarýmý Yerleþtirme 1. Mili yaðlayýn. 5. E-klipsi yerleþtirin. ti13537a ti13538a 2. Hortum sarýmý monte edilmeden önce iki rondelanýn ve dalga yayýnýn göbekte olduðundan emin olun. 6. Hortumu hortum baþlýðýna yerleþtirin. Hortumun hortum sarýmýnýn yan kolundan geçtiðinden emin olun. ti13545a 3. Hortum sarýmýný kasaya monte edin. Tutucu halka yerine yerleþecek þekilde C-kelepçeyi hortuma ve kasaya yerleþtirin. Tutucu halkayý yerleþtirin. ti13539a 7. Hortumu sarýn. Hortumun hortum kýlavuzundan geçtiðinden emin olun. ti13536a 4. Döner baþlýðý yerleþtirin. ti13504a ti13543a D

37 Akýllý Kontrol-E Kartýnýn Deðiþtirilmesi Akýllý Kontrol-E Kartýnýn Deðiþtirilmesi Sökme Yerleþtirme 1. Yeni Akýllý Kontrol-E kontrol kartýný yerleþtirin ve üç vidayý sýkýn. 1. Dört vidayý ve gösterge kapaðýný sökün. ti13570a ti13568a 2. RF Kontrol Kartýný ana kontrol kartýna takýn. 2. Akýllý Kontrol-E kontrol kartýný ana kontrol kartýndan sökün. ti13569a 3. Gösterge kapaðýný takýn ve dört vidayý sýkýn. ti13569a 3. Üç vidayý ve Akýllý Kontrol-E kontrol kartýný sökün. ti13568a ti13570a D 37

38 FastFlush Reed Anahtarýnýn Deðiþtirilmesi FastFlush Reed Anahtarýnýn Deðiþtirilmesi Sökme Yerleþtirme 1. Reed anahtarýnýn ucuna sýzdýrmazlýk macunu sürün. Reed anahtarýný kontrol paneline dayanacak þekilde sýkýlana kadar elle sýkýn. 1. Dört vidayý ve gösterge kapaðýný sökün. ti13574a ti13568a 2. Sýzdýrmazlýk macunu ilave edin ve sýkma somununu yivli yola karþý sýkýn. 2. Ýki vidayý çýkartýn ve kontrol panelini sökün. ti13576a ti13571a 3. Reed anahtarýný kontrol kartýna baðlayýn. 3. Reed anahtarýný kontrol kartýndan çýkartýn. ti13572a 4. Kontrol panelini takýn ve iki vidayý sýkýn. ti13572a 4. Reed anahtarýný kontrol panelinden çevirerek çýkartýn. ti13571a ti13573a 5. Gösterge kapaðýný takýn ve dört vidayý sýkýn. ti13568a D

39 E-Kontrol Pil Deðiþimi E-Kontrol Pil Deðiþimi 1. E-Kontrolun arka kapaðýndaki iki vidayý sökün ve iki yarýyý birbirinden ayýrýn. 3. O-Halkada hasar olup olmadýðýný kontrol edin ve gerekirse deðiþtirin. ti13578a ti13577a 2. Eski pili deðiþtirin. 4. E-Kontrolun iki yarýsýný yeniden baðlayýn ve iki vidayý sýkýn. ti13580a ti13577a D 39

40 Kablo Þemasý Kablo Þemasý Termal Anahtar Dijital Gösterge Potansiyometre Motor Basýnç Güç Çeviricisi Siyah ON Motor Kablolarý FastFlush Motor Sensör Kablolarý Beyaz Siyah Yeþil/toprak Mavi Kahverengi ON/OFF (Açma/ Kapatma) Kahverengi + Mavi Elektrik Fiþi ti13486d D

41 Notlar Notlar D 41

42 Graco Standart Garantisi Graco, iþbu belgede bahsi geçen, Graco tarafýndan imal edilmiþ ve kendi ismini taþýyan, kullanýlmak üzere alýcýya satýlan, tüm ekipmanlarýn, satýþ tarihinde hiçbir malzeme ve iþçilik hatasýna sahip olmadýðýný garanti eder. Graco tarafýndan ilan edilen uzatýlmýþ veya sýnýrlý garanti istisnalarý dýþýnda, Graco satýþ tarihinden itibaren on iki ay süresince, ekipmanýn Graco tarafýndan hatalý bulunan kýsmý onaracak veya deðiþtirecektir. Bu garanti sadece Graco nun yazýlý tavsiyelerine göre ekipman monte edilmiþ, çalýþtýrlmýþ ve bakýmý yapýlmýþ ise geçerlidir. Bu garanti genel aþýnma ve yýpranmayý veya hatalý kurulum, yanlýþ uygulama, aþýnma, korozyon, yetersiz veya uygun olmayan bakým, ihmal, kaza, tahrif, veya Graco nunkiler haricindeki parçalarýn kullanýlmasý sonucu ortaya çýkan hiçbir arýza, hasar, aþýnma veya yýpranmayý kapsamaz. Graco, yukarýda sayýlanlara ilaveten, Graco tarafýndan tedarik edilmeyen yapýlarýn, aksesuarlarýn, makinalarýn veya malzemelerin Graco ekipmanlarý ile uyumlu olmamasý sonucu ortaya çýkabilecek arýza, hasar, aþýnma veya Graco tarafýndan sunulmayan hatalý tasarým, üretim, kurulum, çalýþtýrma veya bakým veya yapýlar, aksesuarlar ve malzemelerden sorumlu tutulamaz. Bu garanti iddia edilen hatanýn doðrulanmasý için bir Graco yetkili bayiine hatalý olduðu iddia edilen ekipmanýn nakliyesinin önceden ödenmiþ olmasý koþuluna baðlýdýr. Eðer iddia edilen hata doðrulanýrsa, Graco hatalý tüm parçalarý ücretsiz olarak tamir edecek veya deðiþtirecektir. Nakliyesi ön ödeme ile yapýlmýþ ekipman esas alýcýya iade edilecektir. Eðer ekipmanýn muayenesi sonucu malzeme veya iþçilik hatasýna rastlanmaz ise parça maliyeti, iþçilik ve nakliyeyi içerebilecek þekilde makul bir ücret ile tamir edilecektir. ÝÞBU GARANTÝ TEK VE ÖZELDÝR VE HERHANGÝ BÝR AMACA UYGUNLUK VE SATILABÝLÝRLÝK ÝLE ÝLGÝLÝ OLANLAR DA DAHÝL, AÇIKÇA BELÝRTÝLMÝÞ VEYA ÝMA EDÝLEBÝLECEK DÝÐER TÜM GARANTÝLERÝN YERÝNE GEÇER. Herhangi bir garanti anlaþmazlýðý için Graco nun yegane sorumluluðu ve alýcýnýn yegane hakký yukarýda bahsedilen koþullar çerçevesinde olacaktýr. Alýcý baþka hiçbir hakkýnýn (rastlantýsal veya sonuç olarak ortaya çýkan kar kayýplarý, kaybolan satýþlar, kiþiye veya mülke zarar gelmesi veya diðer tüm sonuç olarak ortaya çýkan kayýplar da dahil olmak üzere) olmadýðýný kabul eder. Garanti ihlali ile ilgili her türlü giriþim satýþ tarihinden iki (2) yýl içinde yapýlmalýdýr. GRACO, KENDÝSÝ TARAFINDAN SATILAN AMA GRACO TARAFINDAN ÜRETÝLMEMÝÞ AKSESUARLAR, CÝHAZLAR, MALZEMELER VEYA PARÇALARIN HERHANGÝ BÝR AMACA UYGUNLUÐU VE SATILABÝLÝRLÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK HÝÇBÝR GARANTÝ VERMEZ VE GARANTÝ ÝMASINI KABUL ETMEZ. Graco tarafýndan satýlan fakat Graco tarafýndan üretilmeyen bu ürünler (elektrik motorlarý, benzin motorlarý, motorlar, anahtarlar, hortumlar vs.) eðer var ise üreticilerinin garantisi altýndadýr. Graco alýcýya bu garantilerle ilgili her türlü iddiasýnda makul derecede yardýmcý olacaktýr. Hiçbir durumda, iliþikte Graco tarafýndan saðlanan ürünler dolaylý, rastlantýsal, özel veya sonuç olarak ortaya çýkan hasarlarýndan veya aþaðýda satýlan ürünlerin veya mallarýn temini, her türlü ürün veya diðer mallarýn, sözleþme ihlali, garanti ihlali, Graco nun ihmali, veya baþka þekillerde ortaya çýkan performanslarýndan, kullanýmýndan Graco sorumlu tutulamaz. FOR GRACO CANADA CUSTOMERS The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées. Graco Information For the latest information about Graco products, visit TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor. All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice. Orijinal talimatlar çevrilmesi. This manual contains Turkish. MM Graco Headquarters: Minneapolis International Offices: Belgium, China, Japan, Korea GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN USA Copyright 2009, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO Revised 02/2012

FinishPro 390/395 Havasýz/Hava-Destekli Boya Püskürtme Makinesi

FinishPro 390/395 Havasýz/Hava-Destekli Boya Püskürtme Makinesi Tamirat FinishPro 390/395 Havasýz/Hava-Destekli Boya Püskürtme Makinesi 311916E TR - Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için - Maksimum Sývý Çalýþma Basýncý: 3300 psi (227

Detaylı

FinishPro II 395/595 Havasız/Hava Yardımlı Püskürtme

FinishPro II 395/595 Havasız/Hava Yardımlı Püskürtme Tamirat FinishPro II 395/595 Havasız/Hava Yardımlı Püskürtme 333150A TR Mimari boya ve kaplama uygulaması içindir. Yalnızca profesyonel kullanıma yöneliktir. Patlayıcı ortamlarda veya tehlikeli yerlerde

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

390 Elektrikli Havasýz Boya Püskürtme Makineleri 311742A

390 Elektrikli Havasýz Boya Püskürtme Makineleri 311742A Tamirat 390 Elektrikli Havasýz Boya Püskürtme Makineleri 311742A - Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için - Modeller: 253958, 826084, 254968, 254969, 254998, 253961 Maksimum

Detaylı

390 Havasýz Boya Püskürtme Makinasý

390 Havasýz Boya Püskürtme Makinasý Tamirat 390 Havasýz Boya Püskürtme Makinasý 310824TR rev.b - Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamalarý için - 3300 psi (22.7MPa, 227bar) Maksimum Çalýþma Basýncý ÖNEMLÝ GÜVENLÝK

Detaylı

Elektrikli Havasýz Boya Püskürtme Makineleri

Elektrikli Havasýz Boya Püskürtme Makineleri Tamirat Elektrikli Havasýz Boya Püskürtme Makineleri 311453H Önemli Güvenlik Uyarýlarý. Bu el kitaplarýndaki bütün uyarý ve talimatlarý okuyun. Bu talimatlarý saklayýn. Modellerin bir listesi sayfa 2 de

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Onarým. Mark VII Max, Mark X Premium ve Mark X Max Elektrikli Havasýz Püskürtücüler 3A2417A TR

Onarým. Mark VII Max, Mark X Premium ve Mark X Max Elektrikli Havasýz Püskürtücüler 3A2417A TR Onarým Mark VII Max, Mark X Premium ve Mark X Max Elektrikli Havasýz Püskürtücüler 3A2417A TR Mimari Uygulamalarda kullanýlan Kaplama ve Boyalarýn Taþýnabilir Havasýz Cihazlarla Püskürtülmesi Sadece profesyonel

Detaylı

GH833 Doðrudan Daldýrma Kiti

GH833 Doðrudan Daldýrma Kiti Talimatlar GH833 Doðrudan Daldýrma Kiti 311565B - Kulenin/dirseðin yerleþtirilmesi için. - Parça No. 287843 Önemli Güvenlik Uyarýlarý Bu el kitabýndaki bütün uyarý ve talimatlarý okuyun. Bu talimatlarý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

Tehlikeli olan ve olmayan yerlerde yüksek performanslý sonlandýrma ve kaplama pompalarýnýn kullanýlmasý için. Sadece profesyonel kullaným içindir.

Tehlikeli olan ve olmayan yerlerde yüksek performanslý sonlandýrma ve kaplama pompalarýnýn kullanýlmasý için. Sadece profesyonel kullaným içindir. Talimatlar - Parçalar NXT Hava Motoru 32399ZAJ TR Tehlikeli olan ve olmayan yerlerde yüksek performanslý sonlandýrma ve kaplama pompalarýnýn kullanýlmasý için. Sadece profesyonel kullaným içindir. 0,7

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

AA30 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý

AA30 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý AA30 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý Modeller: 257096, RAC Uçlu; 257380, Düz Uçlu Maksimum Çalýþma Basýncý: 3600 psi (248 bar; 24,8 MPa) Maksimum Hava Çalýþma Basýncý: 100 psi (7 bar; 0,7 MPa) Önemli

Detaylı

Line Driverr. Ýçindekiler TAMÝR 309404TR. Ýlgili El Kitaplarý. Model 233725. U.S. Patent Numarasý 6,883,633. Rev. F

Line Driverr. Ýçindekiler TAMÝR 309404TR. Ýlgili El Kitaplarý. Model 233725. U.S. Patent Numarasý 6,883,633. Rev. F TAMÝR 309404TR Rev. F Line riverr Kalite denince ilk tercih.t Model 233725 U.S. Patent Numarasý 6,883,633 Önemli Güvenlik Talimatlarý Bu el kitabýndaki bütün uyarý ve talimatlarý okuyun. Bu talimatlarý

Detaylı

WARNING. EasyMax WP Kablosuz Boya Tabancasý 3A1462D. Kullaným

WARNING. EasyMax WP Kablosuz Boya Tabancasý 3A1462D. Kullaným Kullaným EasyMax WP Kablosuz Boya Tabancasý U.S. Patent 6,619,569; D630,708S and other patents pending Community Design Registration No. 001228255; India Patent No. 230058 China Patent No. ZL201030238948.3;

Detaylı

Tehlikeli olan ve olmayan yerlerde yüksek performanslý sonlandýrma ve kaplama pompalarýnýn kullanýlmasý için. Sadece profesyonel kullaným içindir.

Tehlikeli olan ve olmayan yerlerde yüksek performanslý sonlandýrma ve kaplama pompalarýnýn kullanýlmasý için. Sadece profesyonel kullaným içindir. Talimatlar - Parçalar NXT Hava Motoru 32399ZAK TR Tehlikeli olan ve olmayan yerlerde yüksek performanslý sonlandýrma ve kaplama pompalarýnýn kullanýlmasý için. Sadece profesyonel kullaným içindir. 0,7

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

DutyMax Hidrolik Püskürtücüler

DutyMax Hidrolik Püskürtücüler Onarým DutyMax Hidrolik Püskürtücüler 3A2493A TR - Sadece profesyonel kullaným için - - Avrupa patlayýcý ortamlarda kullaným için onaylanmamýþtýr - Modeller: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056

Detaylı

RoadLazer RoadPak Yol Þeritleme Sistemi

RoadLazer RoadPak Yol Þeritleme Sistemi Kullaným RoadLazer RoadPak Yol Þeritleme Sistemi 3A1762C TR - Yol Ýþaretleme ve Yansýtýcý Kaplama Uygulamalarý içindir - - Sadece Profesyonel Kullaným Ýçindir - Modellerin listesi (bkz. sayfa 2) 2900 psi

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

RoadLazer RoadPak Yol Þeritleme Sistemi

RoadLazer RoadPak Yol Þeritleme Sistemi Kullaným RoadLazer RoadPak Yol Þeritleme Sistemi 3A1762B TUR - Yol Ýþaretleme ve Yansýtýcý Kaplama Uygulamalarý içindir - - Sadece Profesyonel Kullaným Ýçindir - Modellerin listesi (bkz. sayfa 2) 2900

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Xtreme Paketleri. Talimatlar - Parçalar 312450M TR

Xtreme Paketleri. Talimatlar - Parçalar 312450M TR Talimatlar - Parçalar Xtreme Paketleri 32450M TR Koruyucu kaplamalar için yüksek performanslý, yüksek basýnçlý boya püskürtme makine paketleri. Sadece profesyonel kullaným içindir. Önemli Güvenlik Talimatlarý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Entegre Hava Kumanda Modülleri

Entegre Hava Kumanda Modülleri Talimatlar - Parçalar Entegre Hava Kumanda Modülleri 3A0094H TUR NXT Model 2200, 3400 ve 6500 Hava Motorlarýyla birlikte kullanýlmaya yönelik entegre hava kumandalarý. Sadece profesyonel kullan?m içindir.

Detaylı

XM Çoklu Bileþenli Boya Tabancalarý

XM Çoklu Bileþenli Boya Tabancalarý Onarým - Parçalar XM Çoklu Bileþenli Boya Tabancalarý 3A237S TR Ýki bileþenli epoksi ve üretan koruyucu kaplamalarý, tehlikeli ve tehlikesiz konumlarda püskürtmek içindir. Sadece profesyonel kullaným içindir.

Detaylı

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ MOTOR (G6) TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI AYARI... B1-2 KOMPRES YON KONTROLÜ... B1-2 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ... B1-3 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-3 SÝLÝNDÝR

Detaylı

Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý

Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý Talimatlar/Parçalar Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý 311942G TR - Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için. Yalnızca profesyonel kullanım için.- Model: 288513,

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

P-1 GENEL PROSEDÜRLER

P-1 GENEL PROSEDÜRLER FREN SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... P-1 GELENEKSEL FREN SÝSTEMÝ... P-2 HAVA ALMA... P-2 VAKUM HATTI KONTROLÜ... P-2 FREN PEDALI KONTROLÜ... P-2 FREN PEDALI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... P-3 FREN SVÝCÝ KONTROLÜ...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

XM Karýþtýrma Manifoldu Kitleri

XM Karýþtýrma Manifoldu Kitleri Talimatlar - Parçalar XM Karýþtýrma Manifoldu Kitleri 3A236G TR XM çoklu bileþen boya tabancalarý ile iki bileþenli reaktif malzemeleri karýþtýrmak için. Mekanik orantýlayýcýlarda kullanýlamaz. Patlayýcý

Detaylı

EH 200 HDI Hidrolik Boya Püskürtme Makineleri

EH 200 HDI Hidrolik Boya Püskürtme Makineleri Tamirat EH 200 HDI Hidrolik Boya Püskürtme Makineleri 312165A 230 Vac, 50 Hz, 14A - Bina Kaplamalarýyla ve Boyalarýyla kullanýn - 3300 psi (2,8 MPa, 230 bar) Maksimum Çalýþma Basýncý Model: 253581 Boya

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

- Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için -

- Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için - Talimatlar Volümetrik pompa 312019B - Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için - Model 2466, 2467, 246, 219 3300 psi (22. MPa, 2 bar) Maksimum Çalýþma Basýncý Önemli Güvenlik

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU MODEL : DV- 3E-250EU DV- 4E-250EU DV -6E-250EU İMALATÇI FİRMA : JB INDUSTRIES PO Box 1180 Aurora, IL 60507-1180, USA TEL. +1-630-851-9444 FAKS. +1-630-851-9448

Detaylı

WARNING. MiniMax Kablosuz Boya Tabancasý 3A0825C. Kullaným

WARNING. MiniMax Kablosuz Boya Tabancasý 3A0825C. Kullaným Kullaným MiniMax Kablosuz Boya Tabancasý A.B.D. Patent 6,619,569 ve diðer bekleyen patentler 3A0825C TUR - Sadece su bazlý ve yað bazlý (mineral spirit) mimari boya ve kaplamalarýn portatif püskürtme uygulamalarý

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri Türkçe 31-1 Önemli Güvenlik Bilgileri Sunucu, Saklama, Güç, Að ve Raf Ürünleri için Ürünü Kurmadan Önce Okuyun Tüm ürün güvenlik ve kullanma talimatlarýný izleyin ve uygulayýn. Daima ekipmanla birlikte

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Husky / Twistork Paketi

Husky / Twistork Paketi Talimatlar Parça Listesi Husky / Twistork Paketi 3A3631G TR Akışkanları varil ağzı tipi, 55-galonluk (200 litre) varillerde karıştırmak veya transfer etmek için kullanılır. Sadece profesyonel kullanım

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KR70LSR 559722-49 TR (04/05)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KR70LSR 559722-49 TR (04/05) www.blackanddecker.com 6 5 4 7 8 3 2 1 9 10 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-49 TR (04/05) KR70LSR 14 13 12 11 5 A B 15 C 2 Kullanma amacý Black&Decker matkabýnýz tahta, metal,

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS60GV1B FTXS71GV1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS60GV1B FTXS71GV1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Models FLXS25BVMB FLKS25BVMB FLXS35BVMB FLKS35BVMB FLXS50BVMB FLKS50BVMB

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Alan Sensörü Boyutlar <Verici> <Alýcý> Braket montajý Opsiyon Opsiyon Opsiyon

Alan Sensörü Boyutlar <Verici> <Alýcý> Braket montajý Opsiyon Opsiyon Opsiyon Plastik gövdeli alan sensörü Özellikler Fresnel lensli mm ince gövde Plastik (P/AS) enjeksiyonlu gövde Ýletimi durdurma fonksiyonu, Karþýlýklý enterferans önleme fonksiyonu, Ýþ göstergesi yanýp sönme fonksiyonu,

Detaylı

00021119 280,00 /ad. Ürün Açýklamasý Ürün No. Birim Fiyat Açýklama. 74,00 /ad. 32,00 /ad. 20103510 60,00 /ad. 89326 50,00 /ad PFT G4 VE G4X

00021119 280,00 /ad. Ürün Açýklamasý Ürün No. Birim Fiyat Açýklama. 74,00 /ad. 32,00 /ad. 20103510 60,00 /ad. 89326 50,00 /ad PFT G4 VE G4X PFT Püskürtme Tabancalarý PFT Püskürtme Tabancasý 206440 110,00 /ad 25 mm, 30 o açılı uzun, döner kuplajlı PFT Püskürtme Tabancasý 20190011 110,00 /ad o 25 mm, 30 açılı uzun PFT Harç Hortumlarý (Rondo)

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı