Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu"

Transkript

1 Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

2

3

4

5 Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini tanýmlayan kýsa açýklamalardan baþlayarak el kitabýnýzý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz. Buradaki bilgiler, sahip olduðunuz cihazý tanýmanýzý ve yýllarca sorunsuz olarak kullanmanýzý saðlayacaktýr. Emniyet; Ýyi Bir Alýþkanlýk Cihazýn ambalajýný açtýktan sonra, herhangi bir hasarý olup olmadýðýný kontrol edin. Eðer herhangi bir kuþkunuz varsa cihazý hiç kullanmayýn ve Ariston Yetkili Servisi ne baþvurun. 2. Ambalajda kullanýlan naylon torba, stafor, çivi vb. malzemeler çocuklar için tehlike yaratacaðýndan toplanýp kaldýrýlmalýdýr. 3. Cihaz, bu klavuzda belirtilen þartlarda, Ariston Yetkili Servis personeli tarafýndan yerleþtirilmeli ve devreye alýnmalýdýr. Hatalý yerleþtirme sonucu canlýlar veya evde meydana gelebilecek hasar ve zararlardan, Indesit Company Beyaz Eþya Sanayi ve Tic. A.Þ. sorumlu deðildir. 4. Cihazý devreye baðlamadan önce, cihaz üzerinde bulunan tanýtým etiketindeki teknik bilgilerle evinizdeki elektrik sistemini karþýlaþtýrýn. 5. Davlumbaz þebekeye, kontaklarý arasýnda 3 mm aralýk bulunan, çift kutuplu bir anahtarla baðlanmalýdýr. 6. Cihazýn baðlanacaðý elektrik tesisatý mutlaka topraklý olmalýdýr. Topraklama yapýlmadan kullanýlmasý durumunda ortaya çýkabilecek zararlardan üretici sorumlu deðildir. Herhangi bir elektrikli cihazý kullanýrken aþaðýdaki temel kurallara uyulmasý tehlikeyi en aza indirecektir: Elleriniz ya da ayaklarýnýz ýslakken cihaza dokunmayýn. Çýplak ayakla cihaza dokunmayýn. Prensip olarak uzatma kablosu kullanmayýn. Cihazý güneþ, yaðmur vb. atmosferik etkilere direkt olarak býrakmayýn. Çocuklarýn ve deneyimsiz kiþilerin cihazý kullanmasýna izin vermeyin. 7. Boþaltma modunda (dýþ ortam çýkýþlý) kullanýldýðýnda, davlumbaz çýkýþý, merkezi ýsýtma bacasý ya da su ýsýtma bacasý gibi elektrik enerjisi dýþýnda bir enerjiyle beslenen cihazlarýn dumanýnýn atýldýðý bacaya baðlanmamalýdýr. 8. Davlumbaz, piþirme cihazýnýn en az 65 cm üzerine monte edilmelidir. 9. Davlumbazýn kullanýlacaðý odada, merkezi ýsýtma kazaný gibi bir yakýt yakma kazaný bulunuyorsa, oda, sýzdýrmaz yada dengeli bacaya sahip tipte olmalýdýr. Eðer baþka tür baca ya da alet takýlý ise, odaya yeterli hava giriþi olup olmadýðýný kontrol edin. 10. Davlumbaz elektrik dýþýnda baþka enerji türüyle çalýþan aletlerle birlikte kullanýlýyorsa, dumanýn davlumbaz tarafýndan odaya geri sürülmesini önlemek için, odadaki negatif basýnç 0.04 mbarý aþmamalýdýr. 11. Yað filtreleri ve kömür filtreleri, davlumbaz sürekli kullanýlýyor ise (günde dört saatin üzerinde) imalatçý tarafýndan tavsiye edildiði þekilde ya da daha sýk olarak temizlenmeli ya da deðiþtirilmelidir. 12. Davlumbazla birlikte gaz ocaðý kullanýyorsanýz, davlumbaz çalýþýrken tencereler kaldýrýldýðýnda ocaðýn üzerindeki bekleri asla açýk býrakmayýn. 13. Kullaným esnasýnda tavalarýn yanýndan ayrýlmayýn, aksi takdirde fazla ýsýnan yaðlar alev alabilir. 14. Tavayý çekmeden önce gazý kapatýn. Kýsa süre için ocaðýn baþýndan ayrýlýyorsanýz bu süre içinde gazý kapalý tutun. Ocaðý asla açýk býrakmayýn. 15. Alevin tencerenin altýnda etrafa yayýlmasýný önlemek için alevin doðru bir ayarda tutulmasýný saðlayýn; bu hem enerji tasarrufu saðlayacak hem de tehlikeli sýcaklýklara ulaþýlmasýný önleyecektir. 16. Bu davlumbazýn altýnda asla harlý ateþte piþirme yapmayýn. 17. Cihazýn, kirli havanýn ve kokularýn piþirme esnasýnda giderilmesine iliþkin imalatçýnýn talimatlarýna göre kullanýldýðýndan her zaman emin olun. 18. Cihazda herhangi bir arýza tespit ettiðinizde tamir etmeye kalkýþmayýn. Þebekeyle baðlantýsýný kestikten sonra cihazýnýzla birlikte verilen servis listesindeki en yakýn Ariston Yetkili Servisi ne baþvurun. Yalnýzca uzman personel tamir yapmaya yetkilidir. Cihazýnýz ve kendi güvenliðiniz için bu uyarýyý gözardý etmeyin. 19. Temizlik yada bakým öncesi mutlaka davlumbazýn þebekeyle baðlantýsýný kesin. 1

6 MONTAJ- Þekil 4 Davlumbaz monte edildiðinde elektrikli ýsýtýcýlardan minimum 65 cm, gazlý ya da karma ýsýtýcýlardan minimum 65 cm yüksekliðe kurulmalýdýr. Eðer cihaz daha fazla uzaklýk gerektiren bir gazlý ýsýtýcýnýn üzerine kurulacaksa, bu uzaklýðý dikkate alýnýz. Elektrik Baðlantýsý Elektrik akýmý davlumbazýn iç kýsmýndaki levhada belirtilen akýmla uyumlu olmalýdýr. Fiþi kolay ulaþýlabilen ve standartlara uygun bir elektrik saðlayýcýsýna takýnýz. Fiþ donanýmý olmadýðýnda (direkt elektrik baðlantýsý yapýlacaðý zaman) standartlara uygun tek kutuplu bir anahtarý baðlantýlardan en az 3 mm uzaklýða monte ediniz. DAVLUMBAZIN DUVARA MONTE EDÝLMESÝ (ÞEKÝL 2) - Þablonu ortalayýn ve gerekli delikleri açýn. - Ýki tutucu duvar çivisini duvara monte edin. - Davlumbazý asarak vidalarý iyice sýkýn. - Vida ve civatalarý kullanarak davlumbazý tamamen sabitleyin. - Bu iþlem için gerekli vida ve civatalar cihazla temin edilmiþtir. Kullaným Davlumbaz filtreli ve havalandýrmalý, ya da vantilatörlü olarak kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. EMME FONKSÝYONU Bu fonksiyon için 150 mm çaplý esnek bir borunun F giriþine (Þekil 3) baðlanarak tavana monte edilmesi gerekmektedir. FÝLTRELÝ KULLANIM Dýþ havalandýrma veya egzoz borusu olmadýðýnda karbon filtre kullanabilirsiniz. Hava filtreyle arýndýrýlarak ortama geri verilecektir. Cihazý bu þeklde kullanablmek için aþaðýdaki talimatlarý uygulayýnýz: - D filtre tutucusunu E desteðine monte ediniz (þekil 3) - A halkasýný D filtre tutucusunun içine yerleþtiriniz. - Esnek boruyu F tutucusundan A halkasýna monte ediniz ve küçük bantlarla saðlamlaþtýrýnýz. - Izgarayý açýnýz; - Filtreyi (C) B düðmelerini kullanarak yerine yerleþtiriniz (Þekil 1); - Izgarayý tekrar takýnýz; - Davlumbazý vantilatör fonksiyonundan filtreli kullaným fonksiyonuna dönüþtürmek için yetkili satýcý ya da servisinizle dönüþüm cihazýný almak için baðlantý kurunuz. BACAYI MONTE ETMEK - Davlumbazýn çýkýþ deliðinin dik kýsmýndaki E desteðini cihazla temin edilmiþ 8 mm.lik vida ve duvar çivilerini kullanarak tavana bitiþik duvarýn en üst kýsmýna monte ediniz. - Bacanýn diðer bacanýn içine girmesini saðlayýnýz. - Davlumbazla temin edilen iki vidayý kullanarak bacanýn E dirseðinin içine girmesini, ve diðer tarafýn da davlumbazýn üst kýsmýna sabitlenmesini saðlayýnýz. Davlumbazýn çalýþtýrýlmasý Davlumbazýn kullaným þekline baðlý olarak anahtar ya da kontrol düðmeleri bulunmaktadýr. Uygun kullaným için aþaðýdaki talimatlara uyunuz: a. AÇMA/KAPAMA ýþýðý b. Motorlarý KAPAMA/minimum emiþ gücü c. Orta emiþ gücü d. Maksimum emiþ gücü Yüksek emiþ gücünü mutfakta yoðun buhar olduðunda kullanýnýz. Davlumbazýn piþirme baþlamadan 5 dakika önce açýlýp piþirme süresince ve piþirmeden sonraki 15 dakika boyunca açýk tutulmasý önerilir. Cihazýn Bakýmý Herhangi bir bakým iþleminden önce cihazýn elektrik baðlantýsýnýn kesilmiþ olduðundan emin olunuz. Cihazýn performansý ve iþlevi temizlik ve bakýmýna doðrudan baðlýdýr. Bu özellikle alüminyum ýzgara (G) ve karbon filtre (C) için geçerlidir. Izgaralar havadaki yað ve partikülleri toplamak için kullanýlmaktadýr. Dolayýsýyla, davlumbazýn kullaným þekli ve kullanýlan piþiricinin türüne baðlý olarak zamanla týkanmalar görülebilir. Alüminyum ýzgaralar her ay elde ya da bulaþýk makinesinde yýkanmalýdýr. Izgarayý yerine takmadan önce tamamen kurutunuz. Temizleme talimatlarýna uyulmamasý durumlarýnda yangýn riski ortaya çýkabilir. Aktif Karbon filtre (sadece filtreli kullaným) Sadece filtreli versiyonda bulunan aktif karbon filtre piþirmeden kaynaklanan kötü kokularý emer ve havayý temizler. Filtrenin ömrü piþiricinin türü ve filtrenin yaðlardan temizlenme sýklýðýna baðlýdýr. Her durumda, filtre 4 ayda bir deðiþtirilmelidir. Fanýn üzerindeki tüm artýklarý ve davlumbazýn diðer yüzeylerini düzenli olarak nemli bez, alkolsüz ve aþýndýrýcý olmayan sývý deterjanlarla temizleyiniz. Halojen Lambalarý deðiþtirmek - Cihazýn elektrik baðlantýsýný kesiniz. - Lambanýn cam kapaðýný çýkarýn. - Eski lambayý çýkarýn 20 W (max) güçte yeni halojen lambayla deðiþtirin. - Lamba kapaðýný yerine takýn. 2

7 Uyarýlar Piþirme buharlarý baþka yanýcý aletlerin bacalarýna tahliye edilmemelidir. Buharlarýn tahliye sistemi yerel ve ulusal standartlara uygun olmalýdýr. Davlumbazýn hava çýkýþ borusu elektrik dýþýnda bir güçle çalýþarak duman tahliye eden cihazlarla ayný bacaya verilmemelidir. Davlumbaz elektrik dýþýnda bir enerjiyle çalýþan cihazlarla ayný anda kullanýldýðýnda ortam yeterince havalandýrýlmalýdýr. - Davlumbaz çalýþýrken filtreleri kontrol etmeye çalýþmayýn. - Havalandýrma deliklerini kapatmayýn. - Uzun süren kullanýmlardan sonra davlumbazýn lambalarýna dokunmayýn. - Davlumbazýn altýnda kesinlikle alevli piþirme yapýlmamalýdýr. - Filtrelere hasar verebileceði ve yandýn riskini arttýracaðý için çok açýk ateþte piþirme yapmaktan kaçýnýn. - Kýzartýlan yiyecekleri yaðlarýn alev almamasý için hiçbir zaman kontrolsüz býrakmayýn. - Tüm bakým iþlemlerinden önce davlumbazýn elektrik baðlantýsýnýn kesin. - Üretici firma talimatlara uyulmamasýndan kaynaklanan hasarlarla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. 3

8 Üretici Firma: Indesit Company viale Aristide Merloni, Fabriano Italy tel Ýthalatçý Firma: Indesit Company Beyaz Eþya San. ve Tic. A.Þ. Indesit Company Beyaz Eþya Paz. A.Þ. Balmumcu Cad. Karahasan Sok. No: Balmumcu Beþiktaþ-Ýstanbul Tel: (0.212.)

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı