II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ OSMANLI -KARADAĞ SİYASİ İLİŞKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ OSMANLI -KARADAĞ SİYASİ İLİŞKİLERİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİMDALI II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ OSMANLI -KARADAĞ SİYASİ İLİŞKİLERİ DOKTORA TEZİ UĞUR ÖZCAN Tez Danışmanı: PROF. DR. FAHRETTİN TIZLAK ISPARTA, 2009

2 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİMDALI II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ OSMANLI -KARADAĞ SİYASİ İLİŞKİLERİ DOKTORA TEZİ UĞUR ÖZCAN Tez Danışmanı: PROF. DR. FAHRETTİN TIZLAK ISPARTA, 2009

3 II. ABDÜLHAMĠD DÖNEMĠ OSMANLI -KARADAĞ SĠYASĠ ĠLĠġKĠLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ..VI. ÖZET..VIII ABSTRACT.. IX SINAV TUTANAGI (ONAY) SAYFASI..X KISALTMALAR. XI KONU ve KAYNAKLAR..XI I. KONU. XI II. KAYNAKLAR. XI A. ARġĠV VESĠKALARI XI B. KRONĠKLER..XIV C. SEYAHATNAMELER....XIV D. GAZETELER.....XV E. KĠTAPLAR XVI F. MAKALELER.... XVII G. TEZLER.....XVII GĠRĠġ OSMANLI- KARADAĞ ĠLĠġKĠLERĠNĠN TEMELLERĠ I. KARADAĞLILARIN MENġEĠ 1 II. 19.YY. ÖNCESĠ OSMANLI-KARADAĞ ĠLĠġKĠLERĠNE GENEL BAKIġ...3 III. 19.YY DA OSMANLI -KARADAĞ ĠLĠġKĠLERĠ... 8 A. FRANSIZ ĠHTĠLALĠ NĠN ETKĠSĠ ve MĠLLĠYETÇĠLĠK HAREKETLERĠ...9 B. PANSLAVĠZM ĠN KARADAĞ MĠLLĠYETÇĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ 12 C. TANZĠMAT DÖNEMĠ OSMANLI KARADAĞ ĠLĠġKĠLERĠ 16 D. KARADAĞ DA YENĠ DÖNEM: PRENS NĠKOLA DÖNEMĠ IV. HERSEK ĠSYANI ve BALKAN KRĠZĠNDE KARADAĞLILAR 27 i

4 BĠRĠNCĠ BÖLÜM KARADAĞ IN BAĞIMSIZLIK SÜRECĠ, SAVAġLAR DÖNEMĠ ve BERLĠN ANTLAġMASI I. OSMANLI-SIRP ve KARADAĞ SAVAġI ve ABDÜLHAMĠD ĠN BAġA GEÇMESĠ A. SAVAġIN NEDENLERĠ ve TEPKĠLER B. KARADAĞ A KARġI AÇILAN CEPHELER. 44 C. TERSANE KONFERANSI NDA KARADAĞ D. KARADAĞ ĠLE BARIġ GĠRĠġĠMĠ..57 E. LONDRA PROTOKOLÜNDE KARADAĞ 60 II. OSMANLI- RUS SAVAġI NIN BAġLAMASI ve KARADAĞ CEPHESĠ.. 63 A. KARADAĞ CEPHESĠ.64 a. Osmanlı Ordularının Galibiyeti ve Rusya Cephesi ne Aktarılması...65 b. Podgoriça, NikĢik, Bar ve Ülgün ün Kaybedilmesi..67 B. EDĠRNE MÜTAREKESĠ ve II. ABDÜLHAMĠD ĠN YÖNETĠMĠ ELĠNE ALMASI.. 70 C. AYASTEFANOS ANTLAġMASI a. Ayastefanos AntlaĢması nda Karadağ la Ġlgili Maddeler..74 b. Ayastefanos AntlaĢması nın Arnavutlar Arasında Yankıları 77 D. BERLĠN KONGRESĠ ve BERLĠN ANTLAġMASI DA KARADAĞ 79 a. Berlin AntlaĢması nda Karadağ Ġle Ġlgili Maddeler 82 b. AntlaĢmanın Devletlerarası ĠliĢkilerdeki Sonuçları III. BERLĠN ANTLAġMASI NIN UYGULANMASI...89 A. KARADAĞ IN TANINMA AġAMASI ve SEFĠR ATANMASI...90 B. BOYANA NEHRĠ NDE SEYRÜSEFER SERBESTĠYETĠ...92 C. BAR LĠMANI VE KARADAĞ SULARI 94 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SULTAN ABDÜLHAMĠD ĠLE PRENS NĠKOLA NIN DOSTLUK ĠLĠġKĠLERĠ I. OSMANLI-KARADAĞ DĠPLOMATĠK ĠLĠġKĠLERĠNĠN BAġLAMASI A. OSMANLI DEVLETĠ NĠN KARADAĞ DAKĠ SEFĠRLERĠ ve KONSOLOSLARI...96 B. KARADAĞ IN OSMANLI DEVLETĠ NDEKĠ SEFĠRLERĠ ve KONSOLOSLARI ii

5 II. II. ABDÜLHAMĠD ĠN BALKAN POLĠTĠKASINDA KARADAĞ IN YERĠ A. ABDÜLHAMĠD ĠN II. MEġRUTĠYET ĠN ĠLANINA KADAR BALKANLAR ve KARADAĞ POLĠTĠKASI B. II. MEġRUTĠYET ĠN ĠLANINDAN ABDÜLHAMĠD ĠN HALLĠNE KADAR OSMANLI DEVLETĠ NĠN KARADAĞ POLĠTĠKASI.119 III. PRENS NĠKOLA NIN OSMANLI VE BALKAN POLĠTĠKASI A. KARADAĞ IN ANTĠK SIRP ĠMPARATROLUĞUNU YENĠDEN KURMA EMELĠ B. PRENS NĠKOLA NIN ERMENĠ MESELESĠ ve OSMANLI YUNAN SAVAġI NDAKĠ TAVRI 131 IV. ĠKĠ HÜKÜMDAR ARASINDA DOSTLUK ĠLĠġKĠLERĠ A. AVRUPA DA ve BALKANLAR DA TÜRK ĠMAJI ve ABDÜLHAMĠD ĠN GAYRETLERĠ..136 B. KARADAĞ IN BATIDAKĠ ĠMAJI ve NĠKOLA IN GAYRETLERĠ..138 C. ABDÜLHAMĠD ve NĠKOLA NIN DOSTLUK ĠLĠġKĠLERĠNĠ ETKĠLEYEN TEMEL FAKTÖRLER a. Sanatçı Kimlikleri.143 b. Halka Yakınlıkları,Vatanperverlikleri ve Dînî Kimlikleri c. KuĢak ÇatıĢmasının Olmaması.145 D. RESMĠ ZĠYARETLER 146 a. Nikola nın Birici Ġstanbul Ziyareti ve Yansımaları b. Nikola nın Ġkinci Ġstanbul Ziyaret TeĢebbüsü ve Ziyaretin Ertelenmesi..149 c. Nikola nın Ġkinci Ġstanbul Ziyareti nin GerçekleĢmesi ve Sonuçları. 151 d. Nikola nın Osmanlı Elçiliklerini Ziyaret Etmesi e. Karadağlı Bakanların Nikola yı Temsilen Yaptıkları Ziyaretler E. KARġILIKLI VERĠLEN HEDĠYELER..161 a. Emirgan Yalısı 163 b. Timsah Vapuru 164 c. Zaza Yatı.167 d. Atlar 168 e. Diğer Hediyeler F. KARġILIKLI VERĠLEN NĠġANLAR ve MADALYALAR..170 a. Abdülhamid in Nikola ya ve Yakınlarına Verdiği NiĢanlar b. Karadağ Prensi nin Abdülhamid e ve Yakınlarına Verdiği NiĢanlar.174 G. ĠKĠ LĠDERĠN BĠRBĠRLERĠNĠN AĠLELERĠNE GÖSTERDĠKLERĠ YAKIN ĠLGĠ H. ÖZEL GÜN ve GECELERDE GÖNDERĠLEN MESAJLAR.180 a. Taziye ve GeçmiĢ Olsun Mesajları b.kutlama Mesajları I. ĠYĠ ĠLĠġKĠLERĠN HALKA YANSIMASI iii

6 J. OSMANLI DEVLETĠ ĠLE KARADAĞ ARASINDAKĠ YARDIM FAALĠYETLERĠ a. Karadağ a Osmanlı Mâlî Yardımı b. Ġnsani Yardımlar c. Eğitim Alanında Karadağ a Destek V. OSMANLI DEVLETĠ NDE HRĠSTĠYAN KARADAĞLILAR ve SEBEP OLDUKLARI OLAYLAR VI. KARADAĞ DA MÜSLÜMAN AHALĠNĠN DURUMU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI-KARADAĞ SINIR SORUNLARI VE TAHDÎD-Ġ HUDUD KOMISYONU I. TAHDÎD-Ġ HUDUD KOMĠSYONU ve ÇALIġMALARI 217 A. OSMANLI DEVLETĠ NĠN BALKANLARDAKĠ ĠDARĠ YAPILANMASI.217 a. ĠĢkodra Vilayeti.218 b. Kosova Vilayeti 219 B. KARADAĞ DA ĠDARĠ YAPI C. TAHDÎD-Ġ HUDUD KOMĠSYONU NUN OLUġTURULMASI a. Podgoriça nın ve ĠĢboz un Karadağ a Terk Edilmesi..224 b. Gusinye ve Plave nin Karadağ a Terkine Arnavutların Tepkisi c. Gusinye ve Plave nin Yerine Kuçka Kraina nın Verilmesi Teklifi..236 d. Gusinye ve Plave Yerine Gruda, Klemendi ve Hot un Karadağ a Verilmesi: Kont Corti Mukavelenamesi e. Ġngiltere nin GiriĢimleri ve Gusinye ve Plave ile Ülgün ün Mübadele Edilmesi Teklifi D. KRANYA KASABASININ AĠDĠYETĠ SORUNU ve GUSĠNYE TARAFINDAKĠ KARADAĞ SINIRININ BELĠRLENMESĠ E. TARA VE POLYE HADĠSESĠ..256 F YILI TAHTÎD-Ġ HUDUD ÇALIġMALARI VELĠKA KÖYÜ SORUNU 259 G. FERĠK ENVER PAġA NIN TAHDĠD-Ġ HUDUD ÇALIġMALARI H. YEZERO TEPESĠ SORUNU ve ĠRJANĠÇE HADĠSESĠ. 267 II. OSMANLI-KARADAĞ SINIR SORUNLAR 271 A. ARAZĠ SORUNLARI a. Meralar ve Metruk Araziler.272 b. Arazileri Karadağ da Kalan Osmanlıların Arazi Bedelleri Sorunu B. KABĠLE ÇATIġMALARI..278 iv

7 C. KAN DAVALARI ve MÜSÂLAHA-Ġ DEM KOMĠSYONLARI D. ADAM KAÇIRMA VE HAYVAN HIRSIZLIĞI..284 E. BALIK AVLAMA SORUNU F. SINIR GÜVENLĠĞĠ ĠÇĠN ALINAN ÖNLEMLER 286 a. Pasaport Uygulaması ve Gümrük Kapıları 289 b.suçluların Ġadesi 290 c. Karadağ EĢkiyası ve Arnavut Malisörlerine KarĢı Güvenlik ĠĢbirliği III. MUHACĠRLER MESELESĠ A. MUHACĠRLER SORUNUNUN DOĞMASI ve GÖÇÜN NEDENLERĠ..294 B. MUHACĠRLERĠN ĠSKÂNI VE ĠÂġELERĠ C. MUHACĠRLER VE VAKIFLAR KARMA KOMĠSYONU.300 D. MUHACĠR BORÇLARI ĠÇĠN KOMĠSYON TEġKĠLĠ.302 E. NĠKOLA NIN GÖÇÜ DURDURMA ÇABALARI a. Nikola nın Hersek Halkına Bildirisi 304 b. Muhacirlerin Karadağ a Geri Dönmeleri F. OSMANLI DEVLETĠ NĠN GÖÇÜ DURDURMA ÇABALARI..307 SONUÇ 309 KAYNAKÇA A. ARġĠV BELGELERĠ B. GAZETELER C. YAYINLANMIġ VESĠKALAR D. KĠTAPLAR. 317 E. MAKALELER..328 F. ĠNTERNET KAYNAKLARI EKLER HARĠTALAR BELGELER RESĠMLER ÖZGEÇMĠġ v

8 ÖNSÖZ Bugüne kadar Osmanlı Devleti ve onun diğer devletlerle iliģkilerine dair bir çok eser yazılmıģtır. Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, Almanya, Ġran vb. daha bir çok devlet ve emaretler ile iliģkisine dair araģtırma ve çalıģmalara rastlamak mümkündür. Siyasi tarih ve diplomatik iliģkiler açısından fevkalâde önemli olan bu eserler, günümüz devlet iliģkilerinin geliģmesine de hiç Ģüphesiz yardım etmektedir yılında Sırbistan-Karadağ dan ayrılarak, bağımsızlığını ilan eden Karadağ Cumhuriyeti Osmanlı Devleti nin Balkanlardan çekiliģ sürecinde çok önemli bir rol oynamıģtır. Tarihte uzun yıllar savaģlarla ve isyanlarla gündeme gelen Karadağ ın, yılları arasını kapsayan 30 yılı aģkın bu süreçte, Osmanlı Devleti ile genelde iyi iliģkiler kurduğu görülmektedir. Devletlerarası iliģkilerde liderlerin Ģahsi iliģkilerinin ve diyaloglarının, devletlerin dıģ politikalarına olumlu yanda olumsuz yansımalarının olduğu muhakkaktır. Prof. Dr. Bayram Kodaman, bölge üzerine araģtırma yaparken II. Abdülhamid ile Nikola nın çok iyi iliģkiler içinde olduğunu gösteren belgelere yıllar önce rastladığını söylemiģ fakat ne yazık ki bu konuyu çalıģmaya fırsat bulamadığını belirtmiģtir. Gerçekten de zihnimizde, hep düģman olarak tahayyül ettiğimiz Karadağ ın, Osmanlı ile olan iliģkilerinin iyi bir düzeye gelmesinde, Abdülhamid ve Nikola dostluğunun bir etkisinin olup olmadığı sorusu, cevaplanmayı bekleyen önemli bir soru olarak karģımıza çıkmıģtır. Burada, çalıģmamızın çıkıģ noktasını oluģturan bu soruya cevap aranmıģ ve II. Abdülhamid dönemi Osmanlı- Karadağ siyasi iliģkileri araģtırılmıģtır. II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı- Karadağ Siyasi İlişkileri baģlığını taģıyan bu çalıģma üç bölümden oluģmaktadır. Giriş kısmında Karadağ ın menģei, konumu ve özellikleri ile ilgili bilgiler verilerek, eski çağlardan II. Abdülhamid dönemine kadar tarihi süreç anlatılmıģtır. Osmanlı- Karadağ Siyasi ĠliĢkilerinin arka planı oluģturularak, Karadağ ın Osmanlı yönetimine girmesi, ve Fransız Ġhtilali yle 19. vi

9 yüzyılda yükselen milliyetçilik cereyanları neticesi çıkan Karadağ isyanları, yine giriģ kısmında incelenmiģtir. Birinci bölümde II. Abdülhamid in baģa geçmesi ve devam etmekte olan Karadağ-Sırp ve Osmanlı SavaĢı nın sona erdirilme çabalarına yer verilerek Karadağ ın bağımsızlık süreci açıklanmaya çalıģılmıģtır. 93 Harbi nde Karadağ ın rolü, Ayastefanos ve daha sonra Berlin AntlaĢması nda Karadağ ile ilgili maddeler ve Karadağ ın bağımsızlığı konusu iģlenmiģtir. Osmanlı-Karadağ sınırları ve Berlin AntlaĢması nın öngördüğü maddelerin Karadağ ve Osmanlı özelinde uygulanması yine bu bölümde anlatılmıģtır. İkinci bölümde, birbirlerini devlet olarak tanıyan iki hükümdarın dostluk iliģkilerine değinilmiģtir. Diplomatik iliģkilerin baģlaması, atanan sefirler ve özelliklerinden bahsedilen bu bölümde ayrıca iki hükümdarın politikalarına da yer verilmiģ, dostluk iliģkileri, birbirlerine yazdıkları taziye, tebrik, teģekkür mektupları örnek verilerek açıklanmıģtır. Üçüncü bölümde ise Osmanlı- Karadağ sınır tespit çalıģmalarına ve sınır sorunlarına yer verilerek, Prens Nikola ve II. Abdülhamid in çözümsel yaklaģımları izah edilmeye çalıģılmıģ, iki toplum arasında çatıģmanın nedenleri irdelenmiģtir. Son olarak, çalıģmamızın fikir planından bitiģ aģamasına kadar katkıları olan; baģta Prof. Dr. Bayram Kodaman a, danıģman hocam Prof. Dr. Fahrettin Tızlak a, ve Doç. Dr. Süleyman Seydi ye, maddi manevi desteğini esirgemeyen babam Av. Ġsmet Özcan a teģekkürü bir borç bilirim. Ayrıca Karadağ lı meslektaģlarım Adnan Pepiç ve Vesna Vuskoviç e yardımları nedeniyle müteģekkirim. Uğur Özcan Isparta 2009 vii

10 ÖZET II. ABDÜLHAMĠD DÖNEMĠ OSMANLI-KARADAĞ SĠYASĠ ĠLĠġKĠLERĠ Uğur ÖZCAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi, 339 sayfa, Nisan 2009 Danısman: Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK Bu çalıģmanın amacı, Osmanlı-Karadağ iliģkilerinde çok önemli bir yer tutan Abdülhamid-Nikola dostluğunun iki ülke iliģkilerine etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca Karadağ ın bağımsız bir devlet olarak, devletler muvazenesinde Osmanlı Devleti ile yaģadığı otuz yılı aģkın siyasi tecrübeyi ele alarak iki devlet iliģkilerindeki olumlu değiģimi yansıtmaktır. Zaman sınırlaması olarak II. Abdülhamid dönemiyle sınırlandırılan çalıģmada, konu sınırlanmdırmasına da gidilerek, siyasi iliģkiler ele alınmıģtır. ÇalıĢmanın sonucunda Ģu neticelere ulaģılmıģtır. Bugün Balkanlarda Adriyatik Denizi kenarında küçük ve bağımsız bir devlet olan Karadağ ın Osmanlı Devleti ile iliģkileri 14. yy da baģlamıģtır. Osmanlı Devleti nin, coğrafi Ģartlar ve kabile tarzı yaģam Ģekilleri nedeniyle tam anlamıyla hakimiyet sağlayamadığı Karadağ da, özellikle 19. Yy da milliyetçilik hareketlerinin ve panslavist hareketlerin etkisiyle, Osmanlı Devleti ne karģı bir çok isyan meydana gelmiģtir. II. Abdülhamid in tahta geçmesi ve patlak veren Osmanlı-Rus Harbi nin ardından imzalanan 1878 Berlin AntlaĢması yla Karadağ bağımsızlığını kazanmıģtır. Bağımsızlık sürecine kadar iliģkiler hep çatıģma ve savaģ ağırlıklı olmuģtur. Karadağ, I. Nikola yönetiminde Osmanlı Devleti ile diplomatik iliģkilere baģlamıģtır. Böylece II. Abdülhamid in tahttan indiriliģine kadar, iki devlet arasında küçük sınır çatıģmaları haricinde savaģın görülmediği, yaklaģık 30 yıllık bir süreç yaģanmıģtır. BarıĢın hakim olduğu bu dönem, iki devlet iliģkilerini çok olumlu bir noktaya getirmiģtir. Bunda II. Abdülhamid ve Nikola nın devlet yönetimindeki Ģahsi becerileri ve kiģisel dostluklarının büyük etkisi vardır. Iki devlet arasında kriz noktasına gelen hadiselerin, iki liderin çözümsel ve barıģcıl yaklaģımlarıyla halledildiği görülmüģtür. Nikola nın Ġstanbul seyahatleri, Abdülhamid in misafirperverliği, Karadağlıların ezelden beri sahip olduğu Türk düģmandır önkabülünün kendi içlerinde sorgulanmasına yardımcı olmuģtur de II. MeĢrutiyet in ilanı ile Abdülhamid in etkisi azalmıģ Jöntürk muhalefeti etkisini göstermiģtir. Bu yıldan sonra iliģkilerin durağanlaģması ve Abdülhamid in tahttan inmesiyle birlikte Balkan SavaĢları nın ortaya çıkması, Abdülhamid ve Nikola nın siyasetlerinin yerindeliğinin bir kanıtıdır. Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Karadağ, Siyasi Tarih, Prens Nikola Petroviç, II. Abdülhamid, Sınır Sorunları, diplomatik iliģkiler, Çetine, Balkanlar. viii

11 ABSTRACT POLITICAL RELATIONS BETWEEN THE OTTOMAN EMPIRE and MONTENEGRO in the ABDUL HAMID II ERA Suleyman Demirel University, Institute of Social Science, Department of History Ph.D, Thesis, 339 pages, April 2009 Dissertation Advisor: Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK The aim of this work is to identify the impacts of the Abdul Hamid - Nicholas friendship on the relations between the Ottoman Empire and Montenegro. A further goal is to describe how relations between the two states improved during thirty plus years of contact between the Ottoman Empire and Montenegro as an independent entity. This study focuses on the Abdülhamid period and concentrates on the topic of political relations. An abridged discussion of study results is provided below. Montenegro, an independent and relatively small-sized Balkan country by the Adriatic Sea, established relations with the Ottoman Empire as early as the 14 th century. The Ottomans were not able to dominate Montenegro fully due to difficulties posed by geography and the tribal lifestyle prevailing in the region. Montenegro was home to several revolts against the Ottomans in the 19 th century, which was a consequence of nationalist movements and pan-slavic tendencies of the time. The accession of Abdul Hamid II to the Ottoman throne, followed by the Russo-Turkish War ( ), led to the conclusion of 1878 Berlin Treaty which meant independence for Montenegro. Under the rule of Nicholas I, Montenegro began diplomatic relations with the Ottoman Empire. Minor border skirmishes being excepted, the relations ushered in an approximately 30-year era of no armed conflict between the two states until the deposition of Abdul Hamid II. The peaceful era has raised the relations between the two to a very positive high. The political leadership skills of Abdul Hamid and Nicholas I, as well as their friendly manners, played a major role on the mutually amicable relations. Incidents escalating to crisis levels between the two states were resolved with the solution-oriented and peaceful approaches of these two leaders. Nicholas visits to Istanbul, coupled with Abdul Hamid s hospitality, helped Montenegrins to tone down their historic perception of Turks as foes. Nevertheless, opposition by Ittihat ve Terakki Cemiyeti (Committee of Union and Progress), backed by Albanians upset by territorial concessions to Montenegro, resulted in the proclamation of the Second Constitutional Era in Shortly thereafter, Abdul Hamid s rule came to a close. The policies implemented by the Ittihat ve Terakki Cemiyeti disrupted the balance Abdul Hamid had put in place in the Balkans. Relations between the Ottoman Empire and Montenegro were weakened, and the way was paved for the Balkan Wars, as a result. Key Words: Ottoman Empire, Abdul Hamid II, Montenegro, Balkans, Prince Nicholas Petrovich, Cetinje, Political Relations, Ottoman-Montenegrin Relations ix

12 x

13 KISALTMALAR a.g.e. a.g.m a.g.web. AKÜ AÜDTCF BOA C. Çev. DĠA: Ed. Haz. ĠA: MEB : s. S. SDÜ TDK TDVY Ter. TTK YKY YL : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Adı geçen web : Afyon Kocatepe Üniversitesi : Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi : BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi : Cilt : Çeviren : Diyanet Ġslam Ansiklopedisi : Editör : Hazırlayan : MEB Ġslam Ansiklopedisi : Milli Eğitim Bakanlığı : sayfa : Sayı : Süleyman Demirel Üniversitesi : Türk Dil Kurumu : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları : Tercüme : Türk Tarih Kurumu : Yapı Kredi Yayınları : Yüksek Lisans xi

14 KONU VE KAYNAKLAR I. KONU 1878 Berlin AntlaĢması yla bağımsızlığını kazanan, 1918 yılında Avusturya nın iģgaline uğrayarak bağımsızlığı son bulan Karadağ Devleti, Osmanlı Devletiyle yaklaģık 40 yıllık müstakil devlet olarak iliģkisini sürdürmüģtür. Bugün Sırbistan-Karadağ dan ayrılarak Karadağ Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını kazanan bu küçük Balkan devletinin, Abdülhamid in 33 yıllık saltanatı döneminde, Osmanlı Devleti ile iyi iliģkiler kurduğu görülmektedir. II. Abdülhamid in, Dünya ve Avrupa siyasetinde uyguladığı denge politikasında, Karadağ ın konumu nedir? sorusuna cevap aranırken, ayrıca II. Abdülhamid in Prens Nikola ile dostluğunun Osmanlı- Karadağ iliģkilerine yansıması araģtırılmıģtır. Bu alanda eksikliği giderme hedefini ve amacını taģıyan çalıģma, Balkanlar ve Avrupa siyasetinde önemli bir yeri olan Osmanlı Devleti ve Karadağ Devleti nin, özellikle Balkan SavaĢlarına sebep teģkil edecek hadiselerin oluģum sürecini ve yol haritasını aktarmaya gayret edecektir. Balkanlarda Karadağ ın rolüne de böylece açıklık getirecek bu çalıģma, iki devlet arasındaki iyi iliģkileri de ortaya koyarak, o dönemdeki ufak çatıģmaların nedenlerini irdeleyecektir. Bu sayede Türkiye-Karadağ iliģkilerinin geliģmesine yardımcı olacak günümüze ıģık tutmaya çalıģacaktır. II. KAYNAKLAR A. ARġIV BELGELERI ÇalıĢmamızda arģiv belgeleri büyük bir önem arzettiği için Türkiye, Karadağ ve Ġngiltere de olmak üzere üç önemli arģivden yararlanılmıģtır. Bunlar baģta Ġstanbul da bulunan BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, Karadağ ın eski baģkenti Çetine deki Devlet ArĢivi, ve Ġngiltere deki Foreign Archives tir. xii

15 BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi: BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi nde konuyla ilgili 1500 ye yakın belge tesbit edilmiģtir. Özellikle Yıldız Tasnifi, Ġradeler Kataloğu, Hariciye Kataloğu, Hattı Hümâyunlar vb. kataloglardaki belgelerden yararlanılmıģtır. Hicri tarihlerini içeren belgeler, Sadaret, Ġradeler, Yıldız Tasnifi, Meclisi Vükelâ Mazbataları, Dahiliye ve Hariciye tasniflerinden oluģmaktadır. Özellikle Yıldız Tasnifi 1799 belge ile bu çalıģmaya ıģık tutacak tasniftir. Belgelerde Karadağ da meydana gelen isyanlar ve onların bastırılmasına yönelik çalıģmalar, Berlin AntlaĢması ndan sonra Karadağ ın durumu, vergiler gibi meselelerin yanında, Rusya nın, Ġngiltere nin ve Avusturya-Macaristan ın tutumu ve Osmanlı -Karadağ iliģkisinde oynadıkları rol konusunda bilgiler yer aldığı görülmüģtür. Belgelerin arasında zaman zaman Sırpça, Rusça, Fransızca belgelere rastlamak mümkündür. Ama Osmanlıca tercümesi ve özeti mevcut olduğundan bu konuda bir zorluk yaģanmamıģtır. Karadağ Devlet ArĢivi (Drzavni Arhiv Crne Gore) Karadağ ın eski baģkenti Çetine de bulunan Devlet ArĢivi nde yılları arası belgeleri ihtiva eden kataloglar bulunmaktadır yılında oluģturulan arģivde bu dönemle ilgili yaklaģık 1500 belge vardır. Genelde Fransızca yapılmıģ yazıģmalar arasında Osmanlıca ve Sırpça yapılan yazıģmalarda bulunmaktadır. Karadağlıların tabiriyle Karadağca olan bu belgelerden tercüme konusunda yaģanılan sorun nedeniyle, bu çalıģmada yer verilmemiģtir. National Archives Foreign Office: Osmanlı- Karadağ iliģkisi dendiği zaman Ġngiltere deki National Archives de Foreign Office belgelerini atlamamak gerekir. National Archives te arası bir hayli fazla belge vardır. Özellikle Ġngiltere nin müdahil olduğu, Osmanlı- Karadağ iliģkisini birebir ilgilendiren konularda, direkt baģvurulabilecek çok zengin bir belge arģivi vardır. Çetine ve ĠĢkodra daki Ġngiliz konsolosları nın ayrıca Ġstanbul daki Ġngiliz elçisinin Karadağ Meselesi ile ilgili dıģiģleriyle yazıģmaları ve raporları, bu noktada büyük önem arzetmektedir. Bu belgelerin bir kısmını Beitullah Destani, Montenegro: Political And Ethnic Boundaries iki ciltlik eseriyle yayınlamıģtır. Yine Bilal N. xiii

16 ġimģir in Rumeli den Türk Göçleri Belgeler, isimli üç ciltlik eserinde yayınladığı Ġngiliz arģiv belgeleri de dikkat çekicidir. Dolayısıyla bu çalıģmada, Ġngiliz ArĢivi belgelerinden, yayınlanmıģ olanlara yer verilmiģtir. B. KRONIKLER Mustafa Nuri PaĢa nın Netâyic-ül Vukuat ı Ahmed Lütfi Efendi nin, Vakanüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, Abdurrahman ġeref Efendi nin, Son Vakanüvis Abdurrahman ġeref Efendi Tarihi gibi son derece önemli kroniklerde Osmanlı Karadağ iliģkisinin tarihi temellerine dair bilgiler bulabilmek mümkündür. Bölgeye hakimiyeti, bilgisi ve tanıklığı ile Ahmet Cevdet PaĢa nın Tarih-i Cevdet, Tezâkir, Maruzat gibi eserlerinde Karadağ ile ilgili verdiği bilgiler fevkalâde önemlidir. Ahmet Mithat ın Üss-ü Inkilap, Zübdet-ül Hakâyık gibi eserlerinde Osmanlı-Karadağ SavaĢı na, ve o dönemde geliģen politik hadiselere dair detaylar vardır. Abdurrahman ġeref Efendi, hem son vakanüvis olması hem de mevzu edilen döneme tanıklık etmesi nedeniyle, verdiği bilgiler dikkat çekicidir. C. SEYAHATNÂMELER Evliya Çelebi nin Seyahatname sinde, bugün Karadağ Cumhuriyeti nin sınırları içinde bulunan Podgoriça, Ülgün, Bar gibi kentler hakkında bilgiler verilirken ĠĢkodra ve civarı ile ilgili detaylar da göze çarpmaktadır. Verdiği bilgiler her ne kadar abartılı bilgiler olsa da, bölge hakkında fikir vermesi açısından nadide bir eserdir. Karadağ ile ilgili bilgilerin büyük bir kısmı 19.yy da bölgeye turist, gazeteci, araģtırmacı ve diplomat olarak gidenleri izlenimlerinden oluģmaktadır. Çoğu Ġngilizce olan bu eserlerde, Karadağ insanı, coğrafyası, kültürü ve siyaseti hakkında bilgiler bulabilmek mümkündür. William Miller ın 1898 de yayınladığı Travels And Politics in The Near East adlı kitabında Karadağ la ilgili izlenimler vardır. Bunun yanında Reginald Wyon, Gerald Prance isimli iki Ġngiliz in 1905 yılında yayınladıkları The xiv

17 Land Of The Black Mountain The Adventures Of Two Englismen In Montenegro isimli seyahatname de Ġngilizler in bakıģ açısıyla Karadağlıları değerlendirmiģtir. 19. yy da Seyahatname olarak ele alabileceğimiz bir diğer Tükçe (Osmanlıca) eser ise Ahmet Cevat PaĢa nın Karadağ Seyahatnamesi (M. Mercan) dir. Karadağ da bir dönem Çetine Sefiri olarak görev yapan Ahmet Cevat PaĢa, Prens Nikola ile çıktığı yurt gezisindeki izlenimleri aktarmıģtır. Osmanlı elçisinin gözüyle Karadağ ı görebilme açısından ilgi çekici bir eserdir. D. GAZETELER O dönemde Osmanlı Devleti nde, her ne kadar gazete yayınlarına dair bir kısım sınırlandırmalar olsa bile, Avrupa ve Amerika basınında Karadağ ve Osmanlı iliģkileri ve Balkanlar ı ilgilendiren olaylarla ilgili haber akıģı sağlanmıģ ve yorumlar yapılmıģtır. Amerika da yayın yapan New York Times, Washington Post gazetelerinin arası bütün sayılarına ulaģmak mümkündür. Hem köklü gazeteler olmaları açısından hem de Osmanlı-Karadağ iliģkilerine Batı gözüyle değerlendirmiģ olmaları açısından önem taģımaktadırlar. Bu haberlerin geneline bakıldığında Karadağ ı destekler nitelikte haberler olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Karadağ ın Osmanlı Devleti karģısında gösterdiği baģarı, Batı basınının Karadağ a ilgisini artırmıģ ve bölgeye muhabirler gönderilmiģtir. Osmanlıca gazetelere gelince; yılları arasında birçok gazete, sansüre ve engellemelere rağmen yayınlanmıģtır. Kesintili de olsa o devirde çıkan gazeteler arasında Ġkdam, Vatan, Vakit, Malumat ve Sabah Gazeteleri ni saymak mümkündür. Gazeteler özellikle Osmanlı- Karadağ ve Sırp SavaĢına, 93 Harbine geniģ yer vermiģler, cephelerdeki geliģmeleri günbegün okuyucularına aktarmıģlardır. Karadağ Prensi nin Ġstanbul ziyaretleri de Osmanlı gazetelerinde yer bulmuģ ve günlerce yayın yapılmıģtır. Sırpça yada yeni tabirle Karadağca gazetelerden Glas Crnogorska gazetesi bu çalıģmada yer verilen gazetelerdendir. Bu gazetenin eski sayıları Karadağ Devlet xv

18 ArĢivinde mevcut ve araģtırmacılara açıktır. Glas Crnogorska, Karadağlıların gözüyle Osmanlı Devleti ni anlayabilmek açısından önem arz etmektedir. E. KĠTAPLAR Osmanlı-Karadağ Siyasi ĠliĢkilerini yada genel anlamda Osmanlı-Karadağ ĠliĢkilerini inceleyen sipesifik bir kitap dünya kütüphanelerinde ve Türkiye de belli baģlı önemli kütüphanelerde rastlanılmamıģtır. ÇalıĢma konusu olarak bu konun seçilmesinin en önemli nedenlerinden birisi de bu boģluk olmuģtur. Osmanlı Karadağ iliģkisi, ya eserlerde konu baģlığı olarak ele alınmıģ, ya da makale boyutunda incelenmiģtir. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi adlı eserinin 5-6. ciltlerinde Karadağ ile ilgili bilgiler verirken fazla detaya girmemiģtir. Yine Bayram Kodaman DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslam Tarihi nin 12 cildinde Karadağ isyanlarından bahsederken konuyla ilgili ipuçları vermiģtir. John B. Treadway, The Falcon And The Eagle kitabında Karadağ ve Avusturya-Macaristan iliģkisini konu edinirken, 1908 yılı 1914 yılını hedef almıģtır. Karadağlıların efsanevi yazarı Milovan Djilas ın, Montenegro su daha çok Karadağ ı sosyolojik ve antropolojik yönden anlatan bir eserdir. Elisabeth Roberts ın Realm Of The Balck Mountain; A Hsitory Of Montenegro, kitabı Karadağ tarihini anlatan belki de en kapsamlı ve en yeni eserlerden birisidir. Fakat bu eserde de Karadağ ın eski çağlardan günümüze kadar olan tarihini ana hatlarıyla iģlemesi nedeniyle, Osmanlı Devleti ile olan iliģkilerine doğal olarak fazla değinilememiģtir. Ayrıca söz konusu eserde Osmanlı kaynaklarından yararlanılmadığı görülmüģtür. Diğer taraftan yayınlanan yabancı dilde eserlerde Karadağ, Doğu Sorunu yada Balkan Sorunu kapsamında ele alınmıģtır. Mahmut Celalettin PaĢa nın Mir at-ı Hakîkat,. Ahmet Mithat ın Üss-ü Ġnkılâp ı ve, Zübdet-ül Hakâyık ı, Ali Fuat Türkgeldi nin Mesâil-i Mühimme si, ve Türk Tarih Kurumu nun tıpkı basım beģ ciltlik Muâhedat Mecmuâsı, gibi eserler Osmanlı-Karadağ iliģkilerine dair bilgilerin bulunabileceği kaynak eserlerdir. xvi

19 Karadağ ile ilgili yazılmıģ kitapların büyük bir kısmı Ġngilizce eserlerden oluģmaktadır. Konuyla ilgili yazılmıģ 50 ye yakın eser mevcuttur. Bunun bir kısmı 1914 ve sonrası bir kısmı ise Osmanlı dönemi öncesi Karadağ ı anlatan kitaplardır. F.MAKALELER Bilimsel makalelerin yayınlandığı hakemli dergiler, baģta Belleten olmak üzere Balkan araģtırmalarına ağırlık veren bilimsel dergiler gözden geçirildiğinde konuyla ilgili çıkan makalelerin büyük bir kısmının, Hersek Ġsyanı, Sırp-Karadağ ve Osmanlı SavaĢı, 93 Harbi ni konu edindiği görülür. Mithat Aydın, Nedim Ġpek, Hüdai ġentürk, Halil Sedes gibi akademisyen ve yazarların da Karadağ la ilgili makale çalıģmaları vardır. Bunlar Hersek İsyanı merkezli çalıģmalar olmuģtur. Ġslam Ansiklopedileri, Britannica, Meydan Larous, Türk Ansiklopedisi gibi eserlerde Karadağ hakkında ansiklopedik bilgiler ıģığında Osmanlı iliģkilerine değinilse de bu bilgiler kısıtlı kalmıģtır. G.TEZLER YÖK tez kataloğunda bu konuyla ilgili sadece, Abidin Temizer in sınır sorunlarını ele alan Osmanlı Karadağ Sınır AnlaĢmazlıkları Ve Çözümü adlı Yüksek Lisans çalıģması vardır. Temizer, bu çalıģmasında sınır sorunlarına ve çözümüne dair arģiv belgeleri ıģığında bilgiler vermiģtir. Doktora düzeyinde bir çalıģma tespit edilememiģtir. Ama, Mehmet Mercan ın Sadrazam Ahmed Cevad PaĢa baģlıklı doktora tezinin bir bölümünde, Ahmet Cevat PaĢa nın Çetine Sefâretiyle ilgili verdiği bilgiler, kayda değerdir. Ayrıca Amerika daki University Of Cincinnati den Natasha Margulis in Njegos s Montenegro, The Great Powers and the Moderniazations in the Balkans , adlı doktora tez çalıģması, Prens Nikola Dönemi öncesi Karadağ ı incelemiģtir. xvii

20 GĠRĠġ OSMANLI- KARADAĞ ĠLĠġKĠSĠNĠN TEMELLERĠ I. KARADAĞLILARIN MENġEĠ Balkan yarımadasının 1 batısında bulunan Karadağ ın, güneydoğusunda Arnavutluk, kuzeydoğu ve doğusunda Sırbistan ve Kosova, batısında Bosna Hersek yer almaktadır. Karadağ, Adriyatik Denizi nin kenarında 2 ve doğuyla batının buluģtuğu noktada olan küçük bir ülkedir yılında Sırbistan-Karadağ dan ayrılan ve bağımsızlığını ilan eden Karadağ ın 4, bağımsız bir devlet olarak dünya konjonktüründeki yerini alması bir ilk değildir. Daha öncesinde 1878 ve 1918 yılları arasında bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüren Karadağ, ismini yüksek kıraç karst siyah renkli volkanik oluģumlardan almıģtır. BaĢka bir iddiaya göre ise Karadağ ismi Crnojeviç ten gelmektedir 5. Bu ismin ilk kullanımının 15. yy Venedik Cumhuriyeti ndeki kaynaklara dayandığı söylense de kimi kaynaklarda 1276 yılında kullanıldığının tahmin edildiği belirtilmektedir. Daha sonraları bu isim yerini Duklja ve 1 Güneydoğu Avrupa ya verilen tarihi ve coğrafik bir terim olarak tanımlanan Balkanlar ın Antik Yunan daki ismi Peninsula of Haemus tur. William Miller 1898 yılında basılan Ġngilizce eserinde, gezdiği Dalmaçya, Karadağ, Bosna-Hersek, Ragusa Arnavutluk, Yunanistan, Girit, Bulgaristan ve Ġstanbul u Near East (Yakın Doğu) olarak adlandırmaktadır. William Miller, Travels And Politics in The Near East, T. Fisher Unvin, London Nenad Moacanin, Karadağ DĠA, C. 24, TDVY, Ġstanbul 2001, s Marian Cruger Coffin, Where East Meets West, A Visit To Picturesque Dalmatia, Montenegro And Herzegovina The National Geographic Magazine, Vol. XIX, No: 5, May 1908 Washington DC, s Mayıs 2006 da yapılan referandum neticesinde 3 Haziran 2006 da bağımsızlığını ilan etmiģtir. 21 Ģehirden oluģmaktadır. Andrijevica, Bar (Antivari), Berane, Biyele Polye (Bijelo Polje), Budva, Çetine (Cetinje), Danilovgrad, Hersek Novi, KolaĢin (Kolašin), Kotor, Moykovaç (Mojkovac), NikĢik (Nikšić), Plav, Pluţine, Pljevlja, Podgorica, Rojaye (Roţaje), ġavnik (Šavnik), Tivat, Ülgün (Ulcinj), Ţabljak CIA- The World Factbook, Montenegro <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ geos/mj.html e.t Bu iddiaya göre dağlar, kara (siyah) değildir. Crna Gora ismi Kara dağ anlamına gelmektedir. Fakat Crna Gora ismi Crnojeviç (Kara Prens) döneminden önce bilinmiyordu. 400 yıl önce bu dağlara Kara denmesinin nedeni Crnojeviç tir. Dolayısıyla prens ismini dağdan değil, dağ ismini prensten almıģtır. W. H. Cozens-Hardy, Montenegro and Its Borderlands The Geographical Journal, Vol. 4, No:5, (Nov. 1894), s

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU İran ın Nükleer Programı ve Türkiye nin Güvenliğine Etkileri Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU www.mustafakibaroglu.com Bilkent Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 15 Ekim 2009 Atılım Üniversitesi Ankara

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

OSMANLI ARŞİV BELGELERİYLE 1902-1912 YILLARINDA MAKEDONYA * Macedonia in 1902-1912 with Ottoman Archive Documents Hale ŞIVGIN **

OSMANLI ARŞİV BELGELERİYLE 1902-1912 YILLARINDA MAKEDONYA * Macedonia in 1902-1912 with Ottoman Archive Documents Hale ŞIVGIN ** OSMANLI ARŞİV BELGELERİYLE 1902-1912 YILLARINDA MAKEDONYA * Macedonia in 1902-1912 with Ottoman Archive Documents Hale ŞIVGIN ** ÖZET XX. yy ın baģları, Osmanlı Devleti içerisinde bulunduğu konum nedeniyle,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK

ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK 1 NERĠMAN HASAN ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK EDĠTURA UNĠVERSĠTARĂ, BUCUREġTI, 2011 3 Tehnoredactare computerizată: Angelica Mălăescu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı Yayın Nu: 29 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI

T.C. BAġBAKANLIK DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı Yayın Nu: 29 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI T.C. BAġBAKANLIK DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı Yayın Nu: 29 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI ANKARA 1996 Proje Yöneticisi Ġsmet BĠNARK Devlet ArĢivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ T.C. FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR ENSTĠTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN ELÇİLİKLERİ

DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN ELÇİLİKLERİ DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN ELÇİLİKLERİ Birkaç yıl öncesinde Ġran Ġslam Devrim Muhafızları (ĠĠDM) aktif bir Ģekilde güvenlik alanında, geniģ bir Ģekilde de siyasi ve ekonomi benzeri alanlarda geniģ Ģekilde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Hasip Saygılı İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00-6050 Mail : hsaygili@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER 2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beģ gençten dördünün daha ileri

Detaylı

İstanbul un Asırlar Boyu Hemşireliğe Tanıklığı. Prof.Dr.Hediye Arslan 12 Mayıs 2010

İstanbul un Asırlar Boyu Hemşireliğe Tanıklığı. Prof.Dr.Hediye Arslan 12 Mayıs 2010 İstanbul un Asırlar Boyu Hemşireliğe Tanıklığı Prof.Dr.Hediye Arslan 12 Mayıs 2010 TANRININ EN DEĞERLĠ ARMAĞANI OLAN HAYAT, ÇOK DEFA HEMġĠRELERĠN ELLERĠNE TERK EDĠLMĠġTĠR FLORENCE NİGHTİNGALE Florence

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

KIRIM SAVAġI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME (1853-1856)

KIRIM SAVAġI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME (1853-1856) The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, p. 245-257, Summer 2012 KIRIM SAVAġI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME (1853-1856) AN OVERVIEW ON CRIMEAN

Detaylı

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ÜLKE BÜLTENİ NİSAN 2004

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ÜLKE BÜLTENİ NİSAN 2004 KOSOVA Ülke Bülteni Kasım 2011 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ÜLKE BÜLTENİ NİSAN 2004 GENEL BİLGİ Devlet İsmi Kosova Cumhuriyeti Başkent PriĢtina Coğrafi Konumu Güneydoğu Avrupa Diğer Büyük Şehirler Prizren,

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

TANZĠMAT TAN CUMHURĠYET E HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI. (Karadeniz Bölgesi Örneği)

TANZĠMAT TAN CUMHURĠYET E HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI. (Karadeniz Bölgesi Örneği) TANZĠMAT TAN CUMHURĠYET E HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI (Karadeniz Bölgesi Örneği) Proje No: 200908 Bitirme Raporu Yrd. Doç. Dr. Nurcan YAZICI ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ...II ÖZET (Türkçe/Ġngilizce)...III I. GĠRĠġ...1

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

Fatih Ortaokulu. Brifing Dosyası

Fatih Ortaokulu. Brifing Dosyası Fatih Ortaokulu Brifing Dosyası 2012 2013 1. Bölüm OKULUN ADI : Fatih Ortaokulu Müdürlüğü ADRESĠ : Merkez Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 81 AkkuĢ/ORDU WEB SĠTESĠ : www.akkusfatih.k12.tr POSTA : 743298@meb.gov.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

Fahriye Emgili, Boşnakların Türkiye ye Göçleri , Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul: Nisan 2012, 520 sayfa.

Fahriye Emgili, Boşnakların Türkiye ye Göçleri , Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul: Nisan 2012, 520 sayfa. Tarih Okulu The History School Sonbahar-Kış 2012 Fall-Winter 2012 Sayı XIII, 207-211. Number XIII, 207-211. Fahriye Emgili, Boşnakların Türkiye ye Göçleri 1878-1934, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul:

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

TRABLUSGARB VE BALKAN SAVAŞLARI NIN OSMANLI DEVLETİ NİN TİCARET-İ HARİCİYESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ * ÖZET

TRABLUSGARB VE BALKAN SAVAŞLARI NIN OSMANLI DEVLETİ NİN TİCARET-İ HARİCİYESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 151164, ANKARATURKEY TRABLUSGARB VE BALKAN SAVAŞLARI NIN OSMANLI DEVLETİ NİN TİCARETİ HARİCİYESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke

Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke On5yirmi5.com Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke İşte vize alma telaşı olmadan sadece pasaportunuzu yanınıza alarak gidebileceğiniz 10 popüler ülke. Yayın Tarihi : 3 Eylül 2015 Perşembe (oluşturma :

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

KARADAĞ DA OSMANLI HÂKİMİYETİNİN ZAYIFLAMASI (17. ve 18. YÜZYILLAR) WEAKENING OF THE OTTOMAN RULE IN MONTENEGRO (17 th and 18 th CENTURIES)

KARADAĞ DA OSMANLI HÂKİMİYETİNİN ZAYIFLAMASI (17. ve 18. YÜZYILLAR) WEAKENING OF THE OTTOMAN RULE IN MONTENEGRO (17 th and 18 th CENTURIES) Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 4, Sayı/Number 2, Aralık/December 2015, ss. 113-135. KARADAĞ DA OSMANLI HÂKİMİYETİNİN ZAYIFLAMASI (17. ve 18. YÜZYILLAR) Vahit Cemil URHAN ÖZET Osmanlı Devleti,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas EĞİTİM Üniversite: Lisans: 1976-1980. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur.

ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur. Sayfa No: 1 ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur. ġirket Yönetim Kurulu; Orhan Ümit GENÇOĞLU Turhan GENÇOĞLU Zekai

Detaylı

TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu

TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu İçerik Tarih Bilinci- Meslek Kültürü ve Haritacılık Üzerine 1. Tarih Nedir?

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği 1 ÇağdaĢ Eğitim Nedir? Birey Bilgi Etkin DüĢünen Sorgulayan 2 Türk Milli Sisteminin Amacı Hür Bilimsel Yaratıcı Etik 3 ÇağdaĢ

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Şayan ULUSAN 2. Ünvanı : Doç.Dr. e-posta: sayanulusan@gmail.com tel: (0236) 2412151 3. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Ege Üniversitesi

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı