T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş."

Transkript

1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6

2 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Ticaret Sicil Numarası; 1148, Merkezi; Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Altındağ/ANKARA, Internet Sitesi Adresi; olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. adına... Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" (Banka tarafından maaş ödemesi yapılan) diye adlandırılacak olan... arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (...) TL (Yalnız...) limitli Maaş Avans hesabı açılması için anlaşmaya varılmıştır. Müşteri, kullanım limitini aşmamayı Kullanım limitinin herhangi bir şekilde aşılması halinde Banka aşılan kısmı da işbu sözleşme şartlarında talep etme hakkına sahiptir. Banka, günün koşullarına ve/veya müşterinin durumuna göre yapacağı değerlendirme sonucuna göre genel limit artırımı yapabilir. Müşteri, limit artırımının işlem yapmadan önce ATM, GİM, internet şubesi, telefon bankacılığı vb. avansın kullanılacağı kanal aracılığıyla kendisine duyurulacağını ve onay vermek suretiyle avansın kullanılması durumunda bu değişikliklerin bağlayıcı olduğunu Müşteri Bankanın izni olmadan bu kredi sözleşmesinden doğan haklarını başkalarına devir ve temlik edemez. MADDE - 2) MAAŞ AVANS HESABININ KULLANDIRILMASINDA BANKA YETKİLERİ Banka, Maaş Avansını Şube içi veya dışı istediği kanal/kanallardan müşterinin kullanımına sunabilecektir. Müşteri, Maaş Avansını esas itibariyle ATM, GİM, internet şubesi, telefon bankacılığı vb. Şube dışı kanallardan kullanacağını, ayrıca ürüne ilişkin işlem bedeli, avans miktarı, avansın çekilebilme tarihi vb. uygulama esaslarında meydana gelecek değişikliklerin ATM, GİM, internet şubesi, telefon bankacılığı vb. avansın kullanıldığı kanal 2 / 6 aracılığıyla kendisine duyurulacağını ve kredi kullanımı sırasında kullanılan kanal aracılığıyla onay vermesi halinde bu değişikliklerin taraflar için bağlayıcı olduğunu ve onay vermesinden sonra değişiklik tarihinden itibaren söz konusu değişikliklerin tarafına aynen uygulanacağını MADDE 3) MÜŞTERİNİN BEYANI Müşteri, Bankaya vereceği Maaş Avans Hesabı Başvuru Formu ndaki ve diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu ve Banka nın bu bilgilere dayanarak avans limiti tahsis ettiğini kabul ve taahhüt Müşterinin bu formda verdiği bilgilerin doğru olmadığının öğrenilmesi veya yapılan istihbarat sonuçlarının yeterli bulunmaması veya avans kullandırma koşullarının sonradan değişmesi halinde, Banka avansı kullandırmaktan vazgeçebilir veya avans hesabını tamamen kapatabilir. Yanıltıcı bilgi verildiğinin avans kullandırıldıktan sonra anlaşılması halinde ise Banka borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir. Müşteri, Maaş Avans Hesabı Başvuru Formunda belirtilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde Bankaya bilgi vereceğini, aksi takdirde bu bilgilerdeki değişikliğe bağlı olarak ödemenin vadede gerçekleşmemesi nedeniyle avansın temerrüde düşmesinden kaynaklı faiz ve fer ilerine itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt Müşteri, Maaş Avansını Banka ile maaş/ücret ödeme ilişkisi devam ettiği sürece kullanabileceğini, bu ilişkinin bitmesi halinde avansı kullanamayacağını Müşteri, Banka nezdinde açtırdığı ve açtıracağı her türlü hesaplarda (mevduat / kredi kartları / kiralık kasa / yatırım hesabı vb.) ve yapacağı işlemlerde kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun a uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini, işlemin

3 yapılmasından önce Bankaya yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt MADDE 4) VALÖR Müşteri, çekilen tutara ilişkin valörün avansın çekildiği tarih ile aynı gün, borcu ile ilgili olarak yatırılan/tahsil edilen tutarlara ilişkin valörün ise paranın yatırıldığı tarihi/tahsil tarihini takip eden ilk iş günü olduğunu, her türlü faiz, gecikme faizi, temerrüt faizi vb.nin kullanım tarihinin valörü ile tahsil tarihinin valörü arasındaki gün sayısı üzerinden hesaplanacağını kabul ve taahhüt MADDE 5) AKDİ FAİZ, VERGİ VE MASRAFLAR Müşteri, bu sözleşmede belirtilen borçları için aşağıda belirtilen işlem bedelini avansın kullanım süresinden bağımsız olarak her bir işlem/kullanım için ödemeyi kabul ve taahhüt Aylık/Üç Aylık maaş alan müşterilerde asgari 1- azami 31 gün vadeli maaş avansı için;...-tl avans karşılığında aylık %... (yıllık %... ) faizi ve komisyon tutarını içeren, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) dahil toplam.- TL işlem bedeli tahsil edilecektir. İşlem bedelinin içindeki faiz tutarı, avans miktarına avansın kullanıldığı tarih valörü ile tahsil tarihine ilişkin valör arasındaki süre ve cari faiz oranı üzerinden hesaplanacak tutar olup, faiz tutarı ve faiz üzerinden alınacak tüm yasal kesintiler toplamı ile işlem bedeli arasındaki fark komisyon ve ferileri olarak tahsil edilecektir. Müşteri vade/azami vade sonunda kendisinden kullanılan avans miktarı ile işlem bedeli toplamının tahsil edileceğini Müşteriye ayrıca ihbara gerek olmaksızın Banka günün koşullarına göre avans limitini, işlem bedelini, işlem bedeli içindeki faiz oranını ve azami vadeyi her an için artırıp, eksiltmeye yetkilidir. Müşteri, maaş avansının kullanılması esnasında kullanılan kanaldan kendisine bilgi verileceğini, kredi kullanımı sırasında kullanılan kanal aracılığıyla onay vermesi halinde değişikliklerin taraflar için bağlayıcı olduğunu, ayrıca maaş avansın kullanılmasının alınan işlem ücretinin ve/veya diğer değişikliklerin onaylandığı anlamına geleceğini ve onay 3 / 6 vermesinden sonra değişiklik tarihinden itibaren söz konusu değişikliklerin tarafına aynen uygulanacağını Müşteri, KKDF ve BSMV oranlarında meydana gelen leh ve aleyhteki değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren Müşteriye yansıtılacağını Müşteri, işbu kredi sözleşmesi ve bu nedenle verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemler ile teminatların serbest bırakılmasına ilişkin işlemlerin gereği olan kanuni yükümlülükler, sigorta primi ve masrafları dahil her türlü masrafı ve bunların BSMV sini, ödenmeyen dönem faizlerinden dolayı Banka nın kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için yapacağı her türlü masraf vb. giderleri, hesap/dönem özeti gönderimi nedeniyle tahakkuk edecek ücreti, ileride konulabilecek her türlü kanuni yükümlülükler ile bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri de ayrıca ihbara gerek kalmaksızın Banka ya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler. MADDE 6) KREDİNİN İŞLEYİŞİ VE GERİ ÖDEME, VADE, AZAMİ VADE Müşteri Bankaca belirlenecek esaslar doğrultusunda kendisine tahsis edilen maaş avansının tamamını, tek seferde, maaş/ücret ödeme tarihinden en fazla 30 gün öncesine kadar dilediği bir tarihte çekebileceğini, kullandığı maaş avansının vadesinin maaş ve/veya maaş benzeri ödemelerin (kurumlarınca adlarına yatırılan her türlü ikramiye, ek ders ücreti, fazla mesai ücreti, harcırah, prim v.s. ödemelerin) yapıldığı tarih olacağını ve avans olarak çekilen miktar ile işlem bedelinin toplam tutarının maaşının/ücretinin/maaş benzeri ödemenin hesaba geçtiği gün maaş hesabından nakden ve defaten tahsil edileceğini, ancak vade tarihinde avansın işlem bedeli ile birlikte tamamen tahsil ve tasfiye edilememesi halinde azami vadenin avansın çekildiği tarihten itibaren 31 gün olacağını, kullanacağı maaş avans tutarı her türlü faiz, komisyon ve ferileriyle birlikte tamamen tahsil olmadıkça yeniden maaş avansı kullanamayacağını, her kullanımda vadenin, avansın çekildiği tarihi takip eden maaş ve/veya maaş benzeri ödemenin yapıldığı tarih olacağını ve 31 günlük azami vadenin kullanım tarihine bağlı olarak yeniden belirleneceğini kabul ve taahhüt

4 MADDE 7) HESAPTAN TAHSİLÂT YETKİSİ Müşteri vadesi gelen avans tutarı ve işlem bedelinin Banka nezdindeki Müşteriye ait maaş hesabından veya avansın tahsisi sırasında tespit edilecek olan tahsilât hesabından otomatik olarak tahsiline, tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine Bankanın yetkili olduğunu gayrikabilirücu olarak MADDE 8) ERKEN ÖDEME Müşteri, maaş avansı kullandıktan sonra maaş ödeme gününden önce avans miktarını ödemek istemesi veya üçüncü kişilerce hesaba para yatırılması ve bu paradan borcun mahsup edilmesi halinde işlem bedelinin tamamen tahsil edileceğini ve bu tutardan indirim talep hakkı olmadığını kabul beyan ve taahhüt MADDE 9) KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ, TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI, BANKANIN HESAPLARI KESME VE SÖZLEŞMEYİ FESİH YETKİSİ Müşteri, geri ödenmeyen borcunun başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın Bankaca belirlenen azami vadede muaccel olacağını, azami vade tarihinde ödenmeyen borcuna, azami vade tarihinden ödeme tarihine ilişkin valöre kadar Madde 10 da belirtilen faiz oranı üzerinden gecikme faizi işleyeceğini Müşteri, Banka nın vadeden önce ve vadede kısmi tahsilatı kabul etmeyeceğini, vadeden sonra ise yapılan kısmi ödemenin öncelikle faiz ve fer ilere mahsup edileceğini, kalan tutara tahsil gününe kadar geçen süre için Madde 10 da belirtilen faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizi ve buna ilişkin fon, vergi ve masrafları ödeyeceklerini Müşteri, Banka nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme manasına geleceğini, Banka nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt Müşteri, yukarıda belirtildiği şekilde azami vade süresi içerisinde avans tutarını ödememesi, sözleşme hükümlerine uymaması, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi, üçüncü şahıslarca hakkında ihtiyati haciz veya haciz kararı aldırılmış olması, kendisinden teminat talep edilmiş olmasına rağmen teminat vermemesi, Banka ca yatırılmış sigorta primlerinin ödenmemesi, konkordato talebinde bulunması, hakkında iflas kararı verilmiş olması, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması, Müşterinin ölümü, kısıtlanması ve kayyım tayini, Banka ile maaş/ücret ödeme ilişkisinin herhangi bir sebeple sona ermesi gibi haller ile işbu sözleşmede belirtilen diğer muacceliyet hallerinde Banka nın borcun tamamını muaccel kılmaya ve ihbar tarihinden itibaren 7 gün içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu Ayrıca Müşteri, Banka nın dilediği anda neden göstermeksizin ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Müşteri adına açılan hesapların tamamını veya bir kısmını, Maaş Avansını ve/veya son kullanma tarihinden önce Banka Kartının kullanımını kesmeye/kapatmaya veya sözleşmeyi feshetmeye yetkili olduğunu, Banka nın geçerlilik süresi sona ermiş kartı/kartları yenilemeyebileceğini Müşteri, fesih talebinde bulunabilmesi için 1 ay önceden ihbarda bulunması ve bu sözleşmeye bağlı olarak doğmuş ve doğacak her türlü Banka alacağının kendisi tarafından karşılanmış olması ve avansa bağlı/avansla ilgili tüm hesaplarının kapatılmış bulunması gerektiğini kabul ve taahhüt Müşterinin, Bankanın ayrıca ihbara gerek olmaksızın günün koşullarına göre dilediğinde avans limitini, işlem bedelini, işlem bedeli içindeki faiz oranını ve azami vadeyi her an için artırma, eksiltme yetkisini kullanması halinde, onay vermemek suretiyle işlemden vazgeçme ve bu durumda sözleşmeyi derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. İşbu sözleşme süresiz akdedilmiş olup, Banka müşterinin işbu sözleşme ile taahhüt ettiği yükümlülüklere aykırı davranması ve/veya Bankanın Maaş Avans ürününü uygulamadan kaldırması halinde dilediği anda müşteriye derhal bildirimde bulunmak suretiyle bu sözleşmeyi feshetmek veya avansı azaltmak veyahut tamamen kesmek ve ihbar tarihinden itibaren belirleyeceği zaman zarfında hesabın borç bakiyesinin bir kısmının veya tamamının ödenmesini istemek hakkına sahip olduğu gibi, protesto keşidesine, ihbarname gönderilmesine, 4 / 6

5 kısacası hiçbir kanuni takip ve girişimin icrasına yer vermeksizin tüm alacağını faiz, komisyon, BSMV ve diğer masraflarıyla beraber istemek hakkına da sahiptir. Müşteri bu isteği yerine getirmeyi MADDE 10) TEMERRÜT FAİZİ Müşteri, temerrüde düşülmesi halinde alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren aşağıda belirtilen oranda temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt Temerrüt faizi, maaş avansın kullanıldığı tarihte yürürlükte olan faiz oranının % 30 artırımı suretiyle bulunacak faiz oranıdır. MADDE 11) BANKANIN REHİN, TAKAS, MAHSUP VE HAPİS HAKKI Müşteri, Banka ya karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka nın bütün Şubelerinde mevcut olan veya olabilecek vadesi gelmiş ya da gelecek her tür vadeli/vadesiz mevduatları, doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacakları, kendisine ait olup da Banka da bulunan bütün kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların kuponları, sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası araçlarından doğan temettü, faiz vb. hakları, kıymetli madenler, menkuller ve kiralık kasa üzerinde Banka nın rehin ve hapis hakkının bulunduğunu, bunların veya bedellerinin Banka ca takas ve mahsup edilebileceğini, yine Banka nın lehine gelmiş olan havaleleri ihbarda bulunmadan adına kabul etmeye yetkili olduğunu, havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup hakkı, ayrıca Banka marifetiyle yapacağı havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu, işvereninden, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur dan veya ilgili kurumdan her türlü hak ve alacaklarının tamamını Banka ya rehin ve temlik ettiğini, temlik ettiği alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız Müşteri, Banka nın her tür alacağı sebebiyle tüm hesap ve mevduatları arasında dilediği zamanda, dilediği miktarda kısmen/tamamen süresiz virman yapma yetkisinin bulunduğunu kabul ve taahhüt Keza, SSK, Emekli Sandığı, Bağ- Kur vb. den emekli olmaları halinde emekli maaşının takasına/mahsubuna, haczine/rehnine hiçbir itiraz ileri sürmeksizin muvafakat ettiğini, Banka nın rehinli tüm menkul değerlerini satarak, rehin bedelini tahsile yetkili olduğunu kayıtsız şartsız ve gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt MADDE 12) TEMİNAT Müşteri, maaş avansı olarak kullanacağı miktar ile işlem bedelinin toplam tutarı kadar ve/veya maaş tutarının tamamına kadar maaş hesabına bloke konulacağını, maaş/ücretin yukarıda belirtilen maaş/ücret ödeme gününden önce yatırılması durumunda, maaş/ücret ödeme gününde maaş avansı ve işlem bedelini kapsayacak yeterli miktarda parayı hesabında bulundurmayı MADDE 13) BİLDİRİM Müşteri, işbu sözleşmede belirtilen adresi yasal tebligat adresi olarak belirlediğini ve bu adrese yapılacak tebliğlerin kendisine yapılmış sayılacağını, adresini değiştirdiği takdirde en geç 15 gün içinde yeni adresini Bankaya iadeli taahhütlü veya noter kanalıyla bildirmeyi, bilinen veya bildirilen en son adrese tebligat yapılamaması hâlinde, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin, bilinen en son adresi olarak kabul edileceğini ve Tebligat Kanunu nun 21. maddesinin uygulanması suretiyle tebligatın buraya yapılacağını, adres kayıt sistemindeki yerleşim yerine (Tebligat Kanunu 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğe gerek bulunmaksızın) yapılacak tebliğlere itiraz hakkı olmadığını, adres kayıt sisteminde kaydının bulunmaması/silinmiş olması vs halinde ise sözleşmede yer alan adrese yapılacak her türlü tebligatın noter veya postaya tevdi olunduğu tarihte kendisine yapılmış sayılacağını, Yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat adresi olarak göstermeyi, bu durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt Banka, bu sözleşme gereği düzenleyeceği dekont, mektup ve ihbar/ihtarları Müşteriye gönderdiği takdirde, Müşteri, söz konusu dekont, mektup ve ihbar/ihtarlara süresi içinde itiraz 5 / 6

6 etmediği takdirde bildirimin içeriğini kabul etmiş sayılır. MADDE 14) BANKA KAYITLARININ DELİL TEŞKİL ETMESİ Müşteri, işbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda imzalanan sözleşmelerin, hesap özetlerinin, Banka ya verilen her türlü yazılı talimatın, alacak belgelerinin, iptal belgelerinin, mikrofilmlerin, bilgisayar kayıtlarının, ses kayıtlarının, imzalanmış makbuzların, başvuru formlarının, kredilendirme talimatlarının, ödeme fişlerinin, gönderilen ihtarname ve ihbarnamelerin, ödeme planının ve Banka nın diğer defter ve evraklarındaki kayıtlarının delil teşkil edeceğini ve bunun delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu 14 (ondört) maddeden ibaret olan işbu sözleşme,.../.../... tarihinde... nüsha olarak düzenlenmiş, taraflarca okunup kabul edilmesi sonrasında imza edilerek bir nüshası Müşteri tarafından alınmış olup, Müşteri, son sayfası imzalanan sözleşmenin her sayfasını paraf etmeye gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin hakkında geçerli olacağını kabul ve taahhüt T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.... ŞUBESİ MÜŞTERİ Adı ve Soyadı:... Adresi : İMZA KSU / 6

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı