Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi s - nav verecek. 13 Eylül de Türkiye, daha demokratik, daha özgür, yasakç zihniyetlerin egemen olmad bir ülke olmak için önemli bir ad m atm fl olacak. Türkiye bürokratik bir cumhuriyet olmaktan ç k p, demokratik bir cumhuriyet olmal d r. Bugün asl nda referandumda HAYIR savunanlar bürokratik devletin, bürokratik cumhuriyetin devam ndan yana olanlard r. Yani en az ndan bugünkü tav rlar yla buna hizmet ediyorlar. Bürokratik cumhuriyette sivil ve askeri bürokrasinin iradesi her zaman, millet iradesinin, halk iradesinin üzerindedir. Ama demokratik cumhuriyette esas olan, milletin iradesidir ve milletin içinden ç kan siyasi iktidarlar n iradesidir. Devlet ad na millet üzerinde de il, millet ad na devlet nezdinde siyaset yapan AK PARTi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Anayasa paketi ile ilgili müzakereler devam ederken statükocu olan muhalefetin direnci itham ve hakaretleriyle karfl laflt k. Maalesef flimdi ayn tavr meydanlarda propaganda çal flmalar esnas nda da görüyoruz. Kad nlar m zla ilgili, çocuklar m zla ilgili, flehitlerimizin dul ve yetimleriyle ilgili, gazilerimizle ilgili, özürlülerimizle ilgili, yafll lar m zla ilgili, memurumuzla ilgili, iflçimizle, esnaf m zla, tüccar - m z ve sanayicimizle ilgili, ifl dünyas yla ilgili, özetle 73 milyon insan n hepsiyle ilgili olan, dezavantajl lara avantaj sa layan, ciddi düzenlemeler getiren bu Anayasa de ifliklik paketini tüm vatandafllar m za anlatmak için yo un çaba harcad k. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an, Türkiye nin dört bir yan n gezerek flehir meydanlar nda halk m za niçin EVET dememiz gerekti ini anlatt. Türkiye de demokrasinin önündeki engelleri kald racak olan bu de- iflikli e engel olmak isteyen muhalefet partileri ise HAYIR derken asl nda niçin EVET dememiz gerekti ini anlatt lar. 12 Eylül e günler kald ve flimdi s ra halk - m zda. Emanet sizlerin elinde. Bu bir milletvekili genel seçimi, bu bir mahalli idareler seçimi de il. Birilerinin iddia etti i gibi burada AK PARTi ile ilgili AK PARTi Hükümetiyle ilgili bir güven oylamas da söz konusu de il. Veya AK PARTi nin oylar n n belirlenmesiyle ilgili bir süreç de ortada yok. Burada gerçek anlamda bir halk oylamas yap lacak ve biz inan yoruz ki; CHP ye oy vermifl, MHP ye oy vermifl, BDP ye oy vermifl, Saadet Partisi ne oy vermifl, Demokrat Parti ye oy vermifl, DSP ye oy vermifl ve di er partilere oy vermifl olan vatandafllar m z n önemli bir k sm böyle önemli bir meselede tavr n ortaya koyacakt r ve EVET oyu kullanacakt r. Hiç kimsenin iradesi flu veya bu parti yönetiminin tekelinde de ildir. Say n Baflbakan m z n dedi i gibi, Türkiye yi demokrasiye, adalete, özgürlü e ve hukuka davet ediyor ve herkesi EVET demeye ça r yoruz. Sözün sahibi de iradenin sahibi de halk - m zd r. Ekme imizin ve özgürlük alanlar m z n büyümesi için Türkiye nin üçüncü dünya ülkesi görünümünden kurtularak, hukukun üstünlü üne dayal bir ülke olmas için imkan ve f rsat kendi elimizde. 13 Eylül de daha parlak bir güne birlikte uyanmak temennisi ile Türkiye Bülteni nin 65. say s n sayg yla arz ediyoruz.

4 Ç NDEK LER 20 Baflbakan Erdo an: Devlet terörünü yeni tan d k AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Kanada da düzenlenen G-20 Zirvesi ne kat lmak üzere 26 Haziran da Toronto ya gitti Baflbakan Erdo an: "Çözüme yaklaflt kça terör sald r lar art yor" AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, '' Türkiye'nin birçok meselesinin çözülememe nedeninin; özgürce konuflamamak, meselelerin üzerine cesaretle gidememek oldu unu görüyoruz dedi. 12 Eylül'de Türkiye prangalar ndan kurtulacak Türkiye, 12 Eylül'de 26 maddelik Anayasa de ifliklik paketi için sand a gidiyor. 12 Eylül'de Anayasa m zdaki yasakç zihniyet ortadan kalkacak. Türkiye, bu Anayasa de iflikli i ile prangalar ndan kurtulacak. Baflbakan Erdo an: Dünya katillerin egemen oldu u bir dünya olmas n AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an, 11 Temmuz da Srebrenitsa katliam n n 15. y l nedeniyle düzenlenecek anma törenine kat lmak için Bosna Hersek e gitti. Türkiye Bülteni > Temmuz-A ustos 2010 Y l 8 Say 65 AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdo an Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayfle Böhürler Ayfle Keflir A. Edip U ur Bülent Gedikli Hüseyin Besli Ömer Faruk Ünal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla liflkiler: Betül Kaya M. Caner fiahin Sanat Yönetmeni: Bülent Avnamak Grafik Tasar m: Sabit Ertafl Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 AYIN TAR H Lozan Anlaflmas 24 Temmuz 1923 Kurtulufl Savafl n n baflar yla sonuçlanmas üzerine, taraflar sviçre nin Lozan kentinde bir konferans toplanmas n kararlaflt rd. 21 Kas m 1922 de bafllayan Konferans 4 fiubat 1923 te kesintiye u rad. 23 Nisan 1923 te görüflmeler yeniden bafllad. 24 Temmuz 1923 te 143 maddelik esas anlaflma imzaland. Böylece Türkiye milletleraras platformda resmen tan nd. Büyük Taarruz 26 A ustos A ustos 1922 günü sabah saatlerinde bafllayan Büyük Taarruz, 30 A ustos günü Baflkomutan Savafl yla büyük bir zafere dönüfltü ve iflgal güçlerinin bozgun halinde geri çekilmesiyle Anadolu, dört y ll k bir iflgal döneminden sonra yeniden özgürlü üne kavufltu. Büyük Taarruz ve onu izleyecek meydan muharebesi plan, Temmuz 1922 gecesi, Akflehir e ça r lan ordu komutanlar na aç kland. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen haz rl klar sonras nda nihayet 26 A ustos 1922 sabah saat da Türk topçular n n atefliyle Kocatepe den Büyük Türk Taarruzu bafllad. Taarruz, k sa sürede Afyon-Konya demiryolu hatt boyunca baflar l bir flekilde geliflti. Baflkomutan Mustafa Kemal Pafla n n büyük bir basiretle atefl hatt nda yönetti i bu taarruzda ordumuzun Genelkurmay Baflkanl n Fevzi Pafla, Bat Cephesi Komutanl n smet Pafla üstlenmiflti. Erzurum Kongresi nin aç l fl 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi nin Milli Mücadele tarihinde çok özel ve önemli bir yeri vard r. 23 Temmuz da bafllayan kongreye Erzurum, Bitlis, Van, Trabzon temsilcileri kat lm fl, Mustafa Kemal Pafla kongre baflkan seçilmifltir. 7 A ustos 1919 a kadar süren Kongre sonucunda flu kararlar al nm flt r: 1- Milli s n rlar içinde bulunan vatan parçalar bir bütündür, birbirinden ayr lamaz. 2- Her türlü yabanc iflgal ve müdahalesine karfl ve Osmanl Hükümeti nin ifl yapamaz duruma gelmesi halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. 3- Vatan korumaya ve istiklali elde etmeye stanbul Hükümeti muktedir olamad takdirde bu gayeyi gerçeklefltirmek için geçici bir hükümet kurulacakt r. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmam flsa, bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacakt r. 4- Kuvâ-yi Milliye yi tek kuvvet tan mak ve milli iradeyi hakim k lmak temel prensiptir. 5- H ristiyan az nl klara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. 6- Manda ve himaye kabul olunamaz. 7- Milletimiz, ça dafl gayelerin büyüklü- üne inan r ve teknik, s nai ve iktisadi durumumuzu ve ihtiyac - m z takdir eder. 8- Milli Meclis in derhal toplanmas n ve hükümet ifllerinin Meclis taraf ndan kontrol edilmesini sa lamak için çal fl lacakt r. Hac Bektafl- Veli nin vefat 16 A ustos 1270 Do um ve vefat y llar kesin olarak bilinmeyen Hacı Bektafl-ı Veli'nin tarihlerinde do- up, tarihlerinde vefat etti i sanılmaktadır. Hacı Bektafl- Veli, Horasan'dan Anadolu'ya gelmifl; köy köy, flehir flehir dolaflarak Türk birli inin sa lanması, Anadolu'nun Türkleflmesi ve slamlaflması için çaba harcamıfltır. Hiroflima ya atom bombas 06 A ustos 1945 ABD taraf ndan 6 A ustos 1945 te 300 bin nüfuslu Hiroflima ya sabah 8.15 te 4.5 tonluk Little Boy ad verilen uranyum bombas at ld. fiehrin 500 metre üzerinde patlat lan bomba flehri bir anda dümdüz etti. Bomban n yaratt yüksek s dan ilk anda 100 bin kifli kavrularak yok oldu. Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Menemen ve Torbal Adalet Saraylar törenle hizmete aç ld > Menemen ve Torbal Adalet Saraylar, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan törenle hizmete aç ld. Baflbakan Erdo an törende yapt konuflmada, adalet hizmetinin geçmiflte merdivenalt adliye binalar yla verilmeye çal fl ld n, günümüzdeyse geliflmifl ülkelerdeki uygulamalar gibi adalet saraylar nda hizmet verilmeye baflland n söyledi ten bu yana 122 adalet saray aç ld Adalet Bakan Sadullah Ergin de yapt konuflmada, 2003 y l ndan itibaren tamamlanan Adalet Saray say s n n 122'ye ulaflt n, inflaat devam eden 25, proje ve ihale aflamas nda olan 80 saray n bulundu unu bildirdi. Son 7 y lda yap lan ve inflaat devam eden saraylar n metrekarelerinin 2002 y l nda mevcut olan n 4 kat n aflt n belirten Ergin, stanbul'un iki yakas na yap lanlar n kapal alan n n 2002'de tüm Türkiye'dekilerden fazla oldu unu kaydetti. Büyük Taarruz un 88. y l dönümü kutland > Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu, Zafer Haftas kutlamalar dolay s yla 88. y l önce Büyük Taarruz un emrinin verildi i Kocatepe de düzenlenen törene kat ld. Törende yapt konuflmayda 26 A ustos 1922 de Kurtulufl Savafl n zaferle taçland ran Büyük Taarruz ve Baflkomutanl k Meydan Muharebesi ile Türk ordusunun, geçilmesi imkans z denilen düflman mevzilerini 36 saatte da tarak düflman geri çekilmeye mecbur etti ini hat rlatan Ero lu, bundan sadece 14 gün sonra da 9 Eylül de zmir e yeniden ay y ld zl bayra n dikildi ini söyledi. Bakan Ero lu, Bugün flehitlerimizi anma günüdür. Bugün istiklalimizi nas l kazand m z yeniden hat rlama günüdür. Büyük Taarruz un, stiklal Harbi nin flahidi bu topraklarda yüre imiz nas l titremez. Aziz flehitlerimizin huzurunda bulundu umuz flu dakika, ayn gurur ve heyecan nas l hissedilmez. stiklal Harbi, Kuvay- Milliye ruhu tafl yan bir avuç vatan evlad ile bafllayan, sonra bir ç gibi büyüyen büyük Türk milletinin baflar s d r. diye konufltu. Bakan Çubukçu dan k z ö rencilere müjde > Milli E itim Bakan Nimet Çubukçu, ortaö retimdeki k z çocuklar n n tafl ma ücretinin devlet taraf ndan karfl lanaca n aç klad. Ekonomik s k nt nedeniyle çocu unu okula gönderemeyen ailelere destek verdiklerini söyleyen Bakan Çubukçu, "Bu y l, k z çocuklar m z n ortaö retime eriflimlerini art rmak için tafl ma ücretlerini biz karfl layaca z" dedi. Bakan Çubukçu, "Bugün, ilkö retimdeki k z ve erkek çocuklar aras ndaki okullaflma oran yüzde 1'in alt na düflmüfl durumda. Ancak bu yetmez çünkü k z çocuklar m z n ortaö retime devamlar hayatlar nda anahtar bir rol oynuyor." diye konufltu. 4 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Tar m Bakanl ndan hayvanc l k sektörüne dev katk > Bakanl k taraf ndan gerçeklefltirilen yeni bir proje ile giriflimcilere s f r faizli yat r m ve iflletme kredisi verilmeye baflland. Proje ile 34 bin kifliye yeni istihdam imkan sa lan rken, ülke ekonomisine de y ll k 4.8 milyon TL lik katk yap lacak. Finansal boyutu ve uygulamadaki baz özellikleri nedeniyle Cumhuriyet tarihinin ilk lerinden olma özelli ini tafl yan projenin Yat r m Kredileri ah r, a l yapma, süt sa m tesisi kurma ve hayvan al m n kapsayacak. Bu krediyle süt s rc l nda, dam zl k etçi s r yetifltiricili inde, koyun ve keçi yetifltiricili inde, büyükbafl hayvan yetifltiricili inde ve manda yetifltiricili inde s f r faizli kredi verilecektir. Geri ödemesi 7 y lda yap lacakt r. Limitinin TL olaca kredi, en üst limitten al nd nda yaklafl k bin bafl dam zl k hayvan al m n karfl layabilecektir. "Tafl Atan Çocuklar" yasas kabul edildi > Terörle Mücadele Kanunu ve di er kanunlar kapsam nda yarg lanan çocuklarla ilgili düzenlemeleri içeren tasar TBMM'de kabul edildi. Kamuoyunda "tafl atan çocuklar" olarak bilinen yasa Meclis Genel Kurulu nda kabul edildi. Demokratik aç l m sürecinin ilk yasal düzenlemesi olan yasa, Terörle Mücadele Kanunu ve di er kanunlarda çocuklar lehine hükümler getiriyor. Yasaya göre, çocuklar özel yetkili a r ceza mahkemeleri yerine çocuk mahkemelerinde yarg lanacak. Çocuklar cezalar n cezaevlerinde de il, kendilerine özel güvenlik önlemleri çerçevesinde çekecek. Toplant ve gösteri yürüyüflleri yasas na ayk r eylemlerde bulunan ve propaganda suçu iflleyen çocuklar n otomatik olarak örgüt üyeli i suçundan yarg lanmalar na son verilecek. Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Dünyada en s cak y l hangisi? > çinde bulundu umuz 2010 y l, kay tlar n tutulmaya baflland 19 uncu yüzy l ortalar ndan bu yana yerkürede en s cak geçen y l olma yolunda. Daha önce en s cak y l diye kay tlara geçen 1998, 2010 un gerisinde kalacak gibi görünüyor. Elde edilen veriler, fliddeti ciddi düzeye ulaflan hava s cakl n n 1980 y l ndan bu yana 3 kat na ç kt n ortaya koyuyor. Küresel s nmadan en çok etkilendi i bilinen buzullardan da kopufl yaflanmas s cak geçen bir yaz n sonuçlar ndan. Son olarak Grönland dan kopan Manhattan adas n n 4 kat büyüklükteki parça tart flmalar alevlendiriyor. Verilere göre, 2010 nun ilk 6 ay, bugüne kadarki en s cak Ocak-Temmuz dönemi oldu. Atom bombas kurbanlar an ld > nsanl n en korkunç silahlardan biriyle yüzleflmesinin üzerinden 65 y l geçti. 6 A ustos 1945'te Japonya'n n Hiroflima flehri ABD'nin att atom bombas yla daha önce görülmemifl bir y k m yaflad. nsanl k tarihinin en büyük felaketinde hayat n kaybedenler bir kez daha an ld. Kentteki 140 bin kifli o anda ve sald r y izleyen haftalarda öldü. Binlercesi de atom bombas kaynakl hastal klara yakaland. Sald r n n ard ndan hastalan p ölenlerle birlikte hayat n kaybedenlerin say s 240 bini aflt. Hiroflima'da yaflanan felaket Amerika'y durdurmad. Amerikan uçaklar üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombas att. Nagazaki'de de 80 binden fazla kifli öldü. Aradan geçen 65 y l Hiroflima'daki bu izleri silmeye yetmedi. Binlerce kifli ölenleri anmak için Hiroflima Bar fl An t 'n n önünde topland. 65 y l önce atom bombas n n uçaktan b rak ld anda çanlar çal nd, bir dakikal k sayg duruflu yap ld. Yak nlar n kaybeden binlerce kifli yaflananlar sessizce and. 6 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Mavi Marmara soruflturmas bafllad > srail'in kanl Mavi Marmara bask n n n ard ndan Birleflmifl Milletler'in bafllatt soruflturma New York'taki BM Genel Merkezi'nde bafllad. BM sözcüsü Martin Nesirsky, "Komisyonun bireylerin cezai mesuliyetini belirlemek için kurulmad n, komisyonun amac n n gerçekleri ve flartlar ortaya ç karmak ve bu ba lamda baflka olaylar n yaflanmamas için tavsiyelerde bulunmak" oldu unu söyledi. lk raporunu eylül ay nda haz rlamas beklenen komisyonda Yeni Zelanda eski Baflbakan Geoffrey Palmer, Kolombiya Devlet Baflkan Alvaro Uribe ile Türkiye'den Özdem Sanberk ve srail'den de Joseph Ciechanover yer al yor. Gazze'ye yard m götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen kanl bask n sonucu 9 Türk'ün ölümüne yol açan olaylarla ilgili olarak srail de de bir soruflturma komisyonu kuruldu. Komisyon, Baflbakan Benyamin Netanyahu, Savunma Bakan Ehud Barak ile Genelkurmay Baflkan Gabi Eflkenazi nin ifadelerini ald. Rusya da 600 noktada birden orman yang n > Son 130 y l n en afl r s caklar n n görüldü ü Rusya A ustos ay nda, baflkent Moskova çevresi ile di er bölgelerde 600 noktada ç kan yang nlarla mücadele etti. 76's büyük boyutta olan yang nlar nedeniyle Rusya'n n büyük bölümü dumanla kapland. Moskova'da daha önce ortalama 24 derece olan hava s cakl bu yaz özellikle Haziran ay n n ortas ndan beri aral ks z bir flekilde derecelere kadar ulaflt. Orman yang nlar n n 1986 Çernobil nükleer felaketi nedeniyle kirlenen bölgeyi tehdit etmesi korkuya yol açt. Bölgedeki radyoaktif parçac klar n yang n nedeniyle yeniden havaya kar flabilece i ve rüzgarla di er bölgelere tafl nabilece i uyar s yap lm flt. Pakistan sel vurdu > Son 80 y l n n en büyük sel felaketini yaflayan Pakistan'da can kay plar 1600'ü geçti. Pakistan'da muson ya muru bereketi, faciaya dönüfltü. 14 milyondan fazla kiflinin do rudan ve dolayl olarak etkilenmesine sebep olan sel felaketinin tar m ülkesi Pakistan n ekonomisine verdi i zarar n boyutlar ortaya ç kmaya bafllad. Ülkedeki ulusal ve uluslararas yard m kurulufllar bir an evvel ve çok miktarda yard m ulaflmazsa, binlerce kiflinin daha hayat n n tehlikeye girece i uyar s nda bulundu. Selzedelere el uzatan Türk K z lay Pakistan a ilaç, g da, giyecek ve bar nmadan oluflan yaklafl k 1 milyon 725 bin TL tutar nda 105 ton insani yard m malzemesi gönderdi. D fliflleri Bakanl, sel felaketinin vurdu u Pakistan a ek yard m malzemeleri gönderilece ini bildirdi. Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 7

10 Baflbakan Erdo an: "Çözüme yaklaflt kça terör sald r lar art yor" BAfiBAKAN ERDO AN: TÜRK YE DE B RÇOK MESELE ÖZGÜRCE KONUfiULAMADI I, MESELELER N ÜZER NE CESARETLE G D LEMED Ç N ÇÖZÜLEM YOR. TÜRK YE DE DEMOKRAS VE NSAN HAKLARININ, FADE ÖZGÜRLÜ ÜNÜN STANDARTLARI YÜKSELD KÇE TOPLUM B RB R YLE DAHA FAZLA KONUfiAB L R HALE GELD. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ''Türkiye'nin birçok meselesinin çözülememe nedeninin; özgürce konuflamamak, meselelerin üzerine cesaretle gidememek oldu unu görüyoruz dedi. Dolmabahçe'deki Baflbakanl k Çal flma Ofisi'nde spor adamlar yla bir araya gelen Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin emin ad mlarla gelece e ilerledi ini, Türkiye'nin önüne koydu u hedeflere tek tek ulaflt n belirtti. Türkiye'nin büyüdü ünü, kalk nd n, bölgesinin ve dünyan n sayg n bir üyesi olmak için her ferdiyle yo un bir mücadele verdi ini söyleyen Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: ''Biz kronik sorunlar yaflatarak, meseleleri has r alt ederek, erteleyerek, öteleyerek, görmezden gelerek gelece i infla edemeyiz. Korkarak, sorunlardan çekinerek, büyüterek, ayd nl k bir gelecek oluflturamay z. Zaman, futbol diliyle konufluyorum, orta sahada top çevirme zaman de il. Zaman, dar alanda k - sa paslaflmalar yapma zaman, ekip oyunu oynama, pas isabet ettirme ve netice, yani gol atma zaman.'' "Zaman, birbirimizi suçlama zaman olarak geçiremeyiz" Baflbakan Erdo an, ''Zaman, birbirimizi suçlama zaman olarak geçiremeyiz. Bir- 8 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

11 birimizi itham etme zaman olarak geçiremeyiz. Zaman, anl k tepkiler verme, duygusal tepkiler verme zaman de ildir. Evet, bu ülkede bir terör sorunu var. Güvenlik güçlerimiz fedakâr bir flekilde terörle mücadele ediyor. Polisimiz, askerimiz bunu birlikte yap yor'' diye konufltu. "PKK, benim insan ma sald r yor" Bir televizyon program nda yap lan yorumun enteresan oldu unu dile getiren Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: ''Benim dün Konya'da yapt m, Tevrat'tan al nt layarak söyledi im öldürmeyeceksin ifadesine karfl l k bana cevap veriyor. Verdi i cevap flu; Güvenlik güçlerinin PKK örgütündeki öldürme olay n ne yapacaks n z diyor. Böyle bir mant k olabilir mi? Düflünebiliyor musunuz? PKK benim insan ma sald r yor, benim insan - m öldürüyor, güvenlik güçlerine sald r - yor. Güvenlik güçlerinin görevi, topraklar n korumak, halk n can güvenli ini sa lamak, onlara karfl sald ranlara yönelik olarak da güvenlik gücü elinden ne geliyorsa onu yapacak. Onun görevi bu. Ancak öbürü terör örgütü. Aradaki fark bu. Sen nas l olur da onunla bunu birbirine kar flt r rs n. Bir tarafta uluslararas sularda yürüyen insani yard m tafl yan gemiler var, öbür tarafta ise kendi ülkesinde insanca yaflama hakk na sahip olanlar n haklar na engellemek gayreti içerisinde olanlar var. Onunla bunu birbirine nas l kar flt r rs n? Ülkemde ne yaz k ki bu tür köfle yazarlar da var. Bu tür yorum yapanlar da var. Bunlar da iyi tan mak durumunday z.'' Terörle mücadeleye h z kesmeden devam ediyoruz H z kesmeden terörle mücadeleye devam edilece ini belirten Baflbakan Erdo an, ''Demokratik aç l m'' dedikleri ''milli birlik ve kardefllik projesi'' dedikleri sürecin terörle mücadelenin sadece güvenlik tedbirleriyle çözülemeyece i, ekonomik, sosyolojik, psikolojik tedbirlerini de art k geciktirilemeyece i üzerine kuruldu unu ifade etti. Bu mücadelenin ekonomik, sosyolojik, psikolojik boyutunun oldu unu, bütün bunlar n hepsinin ele al nmas gerekti ini belirten Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 9

12 ''Özellikle son dönemde milli birlik ve kardefllik projesinin kesintiye u rad, yar m kald, durdu u, yavafllad gibi iddialar ortaya at l yor. Asla. Biz bunun için var z. Bunu sürdürmek durumunday z. 'Milli birlik' diyoruz. Buna karfl olunur mu? 'Kardefllik' diyoruz, 'dayan flma' diyoruz. Bunlara karfl olunur mu? Ancak oluyorlar. Etnik milliyetçili e 'hay r' diyoruz. Yani benim ülkemde ne kadar etnik unsur varsa, biz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak, devleti olarak, hepsine ayn mesafedeyiz. 73 milyon birdir, beraberdir. Kardeflçe yaflaman n içerisinde olmal y z. Bizim aram - za ayr l k tohumlar, nifak tohumlar atanlara f rsat vermemeliyiz.'' "Spor, ülkeleri, medeniyetleri buluflturuyor" Baflbakan Erdo an, ''Spor sadece insanlar, sadece kitleleri yak nlaflt rm yor, tarihteki birçok örnekten de anlafl laca gibi spor, ülkeleri, medeniyetleri, farkl kültürleri de buluflturuyor. Farkl l klar bir saha içinde, bir salon içinde kaynaflt rabiliyor'' dedi. Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle sürdürdü: ''fiöyle geride b rakt m z on y llara bakt m zda, Türkiye'nin birçok meselesinin çözülememe nedeninin; özgürce konuflamamak, meselelerin üzerine cesaretle gidememek oldu unu görüyoruz. Konuflamaman n ötesinde, birçok sorunun da ne yaz k ki yok say ld na, görülmedi ine, görmezden gelindi ine flahit olduk. Türkiye'de demokrasi ve insan haklar n n, ifade özgürlü ünün standartlar yükseldikçe, toplum birbiriyle daha fazla konuflabilir, daha fazla iletiflim kurabilir hale geldi. Sorunlar daha cesur bir flekilde ele al nmaya, daha kararl bir çözüm iradesi sergilenmeye baflland. Uzun süre siyaset de hükümetler de milletten kopuktu" Siyasetçileri milletin seçti ini, hükümetleri milletin tesis etti ini belirten Baflbakan Erdo an, ancak uzunca bir süre, siyasetin de hükümetlerin de milletten kopuk, milletin sorunlar ndan, sokaktan, çarfl - dan, pazardan, milletin hissiyat ndan kopuk kald n söyledi. Baflbakan Erdo an, hükümet olarak bu iletiflim kopuklu unu gidermek, siyasetçi ile millet aras nda, milletin her bir ferdi aras nda dil ba n, gönül ba n güçlendirmek için çok yo un gayret gösterdiklerini anlatt. Yurt d fl na ç kt nda, oradaki soydafllar ve yurttafllardan s kça ''Buraya gelen ilk Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan sizsiniz'' dediklerini dile getiren Baflbakan Erdo an, bunun bir noktaya kadar anlafl labilece ini, ama maalesef yurt içinde de 7.5 y ld r farkl kesimlerden, farkl isimlerden, farkl kitleler- 10 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

13 den ayn ifadeyi iflitti ini belirtti. Baflbakan Erdo an, ''Bizi ilk kez ziyaret eden Baflbakan sizsiniz. Bizi ilk kez dinleyen, bizim sorunlar m zla ilk kez ilgilenen Baflbakan sizsiniz'' sözleriyle karfl laflt n anlatarak, Türkiye'nin bütün illerini gezdi ini, bir ile en az üç kez gitti ini, örne in Konya'ya dün 18. kez gitti ini söyledi. Spor, ayr mc l n ve rkç l n panzehiridir" ''Spor, ayr mc l n panzehiridir. Spor, rkç l n panzehiridir. Sporun bu ortak dilini, bu birlefltirici dilini kardeflli imizin pekiflmesinde, birlik ve bütünlü ümüzün güçlenmesinde seferber etmek üzere ben, sizlerin katk ve desteklerinizi bekliyorum. Biz çok daha büyük baflar lara imza atabiliriz. Daha fazla sporcu yetifltirebilir, Türkiye ve dünya çap nda daha fazla ismin öne ç kmas n sa layabiliriz. Bir küçük çaba, bir küçük inisiyatif, bir küçük spor tesisi, yüzlerce, binlerce çocu un hayat n de ifltirebiliyor. Bir stadyum, bir spor tak - m, bir yüzme havuzu, kapal spor salonu tüm flehrin çehresini de ifltirmeye yetebiliyor. Biz hükümet olarak imkanlar da zorlayarak gençlerimizi, çocuklar m z spora yönlendirmenin gayreti içindeyiz.'' "Hepimiz tafl n alt na elimizi koymal y z" Hakan fiükür: ''Hakikaten bu kadar de erli insan aras nda fikir beyan etmek kolay de il. Ancak mevzu ülkemiz olunca mutlaka hepimiz ilgileniyoruz. Hepimizin tafl n alt na elimizi sokmam z gerekti ini düflünüyorum. Bu saatten sonra bize hem hükümetimizden, hem devletimizden, hem yetkili kiflilerden beklemek de il, biz ne verebiliriz, en basit insandan, bana göre basit insan yok ama belki de kimsenin ilgilenmedi i insan var, en tepedeki insana kadar sorumluluklar m z var. Bunlardan bahsedildi zaman zaman. Bunlar bazen aile hayat m zdan fedakarl k ederek, bazen de önemli yerlerde görev alarak ülkemiz için de erlendirmek isteriz. Çok güzel fikirler ç kt. Önümüzdeki günlerde umar m bunlar sadece sözde kalmaz, faaliyete geçer ve bütün dünyada bir etkinlik kazanan ülkemiz çok daha güzel günlere ulafl r. Biz de bu konuda ne yapabiliriz diye naçizane fikirlerimizi söyledik. Ben özel bir konuflma yapmad m.'' Ali fien: ''Sanatkarlara anlatt, entelektüellere, akademisyenlere anlatt. Bugün de spor dünyas na anlatt. Ben de konuflmamda, 'Say n Baflbakan m bu kadar y ld r, Nihat Erim'den bu tarafa bütün baflbakanlar tan yoruz. Hiçbir baflbakan n meseleleri insanlara bu kadar yak n anlatt na flahit olmad k' dedim. Belki fikrini be enmezsiniz ama bize planlar n anlatt, bize fikirlerimizi sordu. Baflbakan n anlatt klar na hiçbir flekilde beyanda bulunmay p ondan sonra da tenkit etmenin bir anlam olmad n düflünüyorum. Hakikaten baflbakan tebrik ediyorum. Spor dünyas olarak böyle baflbakanlar görmek, dinlemek pek nasip olmam flt r. Aç - l m projesi konusunda konufltum daha çok. Daha önce de Kürt kökenli vatandafllar m z için benim fikirlerim belli, aç klam flt m. Arkadafllar n ço u Türk sporunun dertlerini anlatt.'' Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 11

14 E T M E itime dev bütçe > Cumhuriyet tarihinde ilk defa AK PARTi iktidar nda bafllayan e itime en büyük bütçeyi ay rma gelene i de iflmeden sürüyor y l nda 7.5 milyar TL olan Milli E itim Bakanl bütçesi, 2010 y l için milyar TL. Herkes için eflit e itim dedik, ilk ve ortaö retim ö rencilerinin ders kitaplar n ücretsiz verdik. Okulun ilk günü kitaplar n alan ö rencilerin derslerinden geri kalmalar na, velilerin ise kitap kuyruklar ndaki çilesine son verdik y llar aras ndan 930 milyon ders kitab n ücretsiz da tt k. Üniversitesiz flehrimiz kalmad. Üniversite say m z 76 dan 146 ya ulaflt y llar aras nda 308 fakülte, 83 yüksekokul ve 154 adet enstitü aç ld. 12 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

15 SA LIK Sa l n z bize emanet > Vatandafllar m z n sa l k hizmetlerinden eflit bir flekilde yararlanabilmesi için Cumhuriyet tarihinin birçok ilkini gerçeklefltirdik. 26 y ld r hayata geçirilemeyen Genel Sa l k Sigortas n hayata geçirdik. Art k 18 yafl ndan küçük bütün çocuklar m z sa l k hizmetlerinden koflulsuz yararlanabilecek. Hastanelerimizi son teknoloji ile donatt k y l nda 869 olan yo un bak m yatak say s n 8 kattan fazla art rarak, 2009 da 7 bin 392 ye yükselttik y llar aras nda toplam 251 bin yeni hastane hizmete aç ld. Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 13

16 EKONOM Yüzde 11.7 büyüdük dünyay k skand rd k > 2010 y l ilk çeyre inde yüzde 11.7 büyüdük, dünyay k skand rd k. Krizden en h zl ç kan ülkeler aras na giren Türkiye, yüzde 11.7 lik büyüme ile G-20 ülkeleri aras nda en h zl ekonomik büyüme gösteren ikinci ülke oldu y l nda Türkiye nin IMF ye olan borcu 23.5 milyar dolar iken bu rakam 2010 y l nda 6.8 milyar dolara düfltü. Türkiye nin IMF ye olan borcu 2002 y l na göre 16.7 milyar dolar azald. Türk Liras ndan 6 s f r at ld, param z itibar kazand. Devlet bankalar kâra geçti. Ziraat Bankas 2008 y l nda Hazine ye 8 milyar 56 milyon TL kaynak aktar rken, 2009 y l nda 3 milyar 511 milyon TL kâr aç klad. 14 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

17 ULAfiTIRMA Yollar böldük hayatlar birlefltirdik > Türkiye yi bafltan bafla duble yollarla kuflatt k y l ndan 15 Haziran 2010 tarihine kadar 17 bin 565 km duble yol yapt k, 23.5 milyar TL harcad k. Cumhuriyetin ilan ndan 2002 y l na kadar 6 bin km duble yol yap ld göz önüne bulunduruldu unda bu rakam AK PARTi iktidar n n fark n ortaya koyuyor. Böylelikle kazalarda ölüm oran yüzde 50 azal rken, Türkiye nin dört bir yan n duble yollarla birlefltirdik. Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 15

18 r n n önüne geçmek için evet diyoruz. Fifllemenin tarihe kar flmas için evet diyoruz. Yurt d fl na ç k fl özgürlü ünün geniflletilmesine evet diyoruz. Vatandafllar n mahkemeler d fl nda flikayetlerini iletecekleri bir Kamu Deneticili i Kurumu nun kurulmas na evet diyoruz. 12 Eylül darbesini yapan darbecilerin hesap vermelerine zemin haz rlamak için evet diyoruz. Mahkemelerin, kendisini, halk n iradesiyle seçilen hükümetlerin yerine koymamas için evet diyoruz. Yarg ba ms zl n güçlendirmeye, yarg ba ms zl n sa lamaya, sivillerin askeri mahkemelerde yarg lanmas na son vermeye evet diyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin t pk geliflmifl ülkelerdeki gibi ça dafl, demokratik ve genifl kat l ml bir yap - ya kavuflturulmas na evet diyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baflvuruya, memurlara grev ve toplu sözleflme hakk na evet diyoruz. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlü üne geçmeye evet diyoruz. Güçlü bir ekonomiye, itibarl, büyük bir Türkiye'ye evet diyoruz." Baflbakan Erdo an: 12 Eylül de bu millet tarih yazacak "B Z M TBMM'DE M LLETVEK LLER OLARAK G R fi N YAZDI IMIZ TAR H N 12 EYLÜL DE M LLET M Z DE SONUCUNU YAZACAKTIR." > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK PARTi Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s nda yapt konuflmada, Bu Anayasa de iflikli i Türkiye'yi de ifltirecek, bu Anayasa de iflikli- i Türkiye'nin kaderini, Türkiye'nin manzaras n de ifltirecek dedi. "Güçlü bir ekonomiye, itibarl, büyük bir Türkiye'ye evet' diyoruz" "Kad nlar m z, çocuklar m z, özürlü kardefllerimiz, yafll lar m z, flehitlerimizin dul ve yetimleri, gazilerimizin, k sacas tüm dezavantajl kesimlerin avantajl konuma yükselmesine evet diyoruz. Çocuk istisma- "Millet tarih yazacak" Referandumun, Türk Milletinin günlük hayat ile do rudan ilgili oldu unu vurgulayan Baflbakan Erdo an, "Bu Anayasa de- iflikli i Türkiye'yi de ifltirecek, bu Anayasa de iflikli i Türkiye'nin kaderini, Türkiye'nin manzaras n de ifltirecek. Bu Anayasa de iflikli i eme inizin de er kazanmas n, ekme inizin ço almas n getirecek. Türkiye bu Anayasa de iflikli i ile yeni bir döneme, umut dolu, ayd nl k bir gelece e ad m n atacak" dedi. Baflbakan Erdo an, yine bir 12 Eylül tarihinde vatandafllar n Anayasa de iflikli ine büyük oranda evet diyeceklerini ifade ettti. Baflbakan Erdo an, "Bizim TBMM'de milletvekilleri olarak giriflini yazd m z tarihin siz flimdi geliflme bölümünü yazacaks n z ve inflallah milletimiz de sonucunu yazacakt r" diye konufltu. 16 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı