Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi s - nav verecek. 13 Eylül de Türkiye, daha demokratik, daha özgür, yasakç zihniyetlerin egemen olmad bir ülke olmak için önemli bir ad m atm fl olacak. Türkiye bürokratik bir cumhuriyet olmaktan ç k p, demokratik bir cumhuriyet olmal d r. Bugün asl nda referandumda HAYIR savunanlar bürokratik devletin, bürokratik cumhuriyetin devam ndan yana olanlard r. Yani en az ndan bugünkü tav rlar yla buna hizmet ediyorlar. Bürokratik cumhuriyette sivil ve askeri bürokrasinin iradesi her zaman, millet iradesinin, halk iradesinin üzerindedir. Ama demokratik cumhuriyette esas olan, milletin iradesidir ve milletin içinden ç kan siyasi iktidarlar n iradesidir. Devlet ad na millet üzerinde de il, millet ad na devlet nezdinde siyaset yapan AK PARTi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Anayasa paketi ile ilgili müzakereler devam ederken statükocu olan muhalefetin direnci itham ve hakaretleriyle karfl laflt k. Maalesef flimdi ayn tavr meydanlarda propaganda çal flmalar esnas nda da görüyoruz. Kad nlar m zla ilgili, çocuklar m zla ilgili, flehitlerimizin dul ve yetimleriyle ilgili, gazilerimizle ilgili, özürlülerimizle ilgili, yafll lar m zla ilgili, memurumuzla ilgili, iflçimizle, esnaf m zla, tüccar - m z ve sanayicimizle ilgili, ifl dünyas yla ilgili, özetle 73 milyon insan n hepsiyle ilgili olan, dezavantajl lara avantaj sa layan, ciddi düzenlemeler getiren bu Anayasa de ifliklik paketini tüm vatandafllar m za anlatmak için yo un çaba harcad k. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an, Türkiye nin dört bir yan n gezerek flehir meydanlar nda halk m za niçin EVET dememiz gerekti ini anlatt. Türkiye de demokrasinin önündeki engelleri kald racak olan bu de- iflikli e engel olmak isteyen muhalefet partileri ise HAYIR derken asl nda niçin EVET dememiz gerekti ini anlatt lar. 12 Eylül e günler kald ve flimdi s ra halk - m zda. Emanet sizlerin elinde. Bu bir milletvekili genel seçimi, bu bir mahalli idareler seçimi de il. Birilerinin iddia etti i gibi burada AK PARTi ile ilgili AK PARTi Hükümetiyle ilgili bir güven oylamas da söz konusu de il. Veya AK PARTi nin oylar n n belirlenmesiyle ilgili bir süreç de ortada yok. Burada gerçek anlamda bir halk oylamas yap lacak ve biz inan yoruz ki; CHP ye oy vermifl, MHP ye oy vermifl, BDP ye oy vermifl, Saadet Partisi ne oy vermifl, Demokrat Parti ye oy vermifl, DSP ye oy vermifl ve di er partilere oy vermifl olan vatandafllar m z n önemli bir k sm böyle önemli bir meselede tavr n ortaya koyacakt r ve EVET oyu kullanacakt r. Hiç kimsenin iradesi flu veya bu parti yönetiminin tekelinde de ildir. Say n Baflbakan m z n dedi i gibi, Türkiye yi demokrasiye, adalete, özgürlü e ve hukuka davet ediyor ve herkesi EVET demeye ça r yoruz. Sözün sahibi de iradenin sahibi de halk - m zd r. Ekme imizin ve özgürlük alanlar m z n büyümesi için Türkiye nin üçüncü dünya ülkesi görünümünden kurtularak, hukukun üstünlü üne dayal bir ülke olmas için imkan ve f rsat kendi elimizde. 13 Eylül de daha parlak bir güne birlikte uyanmak temennisi ile Türkiye Bülteni nin 65. say s n sayg yla arz ediyoruz.

4 Ç NDEK LER 20 Baflbakan Erdo an: Devlet terörünü yeni tan d k AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Kanada da düzenlenen G-20 Zirvesi ne kat lmak üzere 26 Haziran da Toronto ya gitti Baflbakan Erdo an: "Çözüme yaklaflt kça terör sald r lar art yor" AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, '' Türkiye'nin birçok meselesinin çözülememe nedeninin; özgürce konuflamamak, meselelerin üzerine cesaretle gidememek oldu unu görüyoruz dedi. 12 Eylül'de Türkiye prangalar ndan kurtulacak Türkiye, 12 Eylül'de 26 maddelik Anayasa de ifliklik paketi için sand a gidiyor. 12 Eylül'de Anayasa m zdaki yasakç zihniyet ortadan kalkacak. Türkiye, bu Anayasa de iflikli i ile prangalar ndan kurtulacak. Baflbakan Erdo an: Dünya katillerin egemen oldu u bir dünya olmas n AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an, 11 Temmuz da Srebrenitsa katliam n n 15. y l nedeniyle düzenlenecek anma törenine kat lmak için Bosna Hersek e gitti. Türkiye Bülteni > Temmuz-A ustos 2010 Y l 8 Say 65 AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdo an Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayfle Böhürler Ayfle Keflir A. Edip U ur Bülent Gedikli Hüseyin Besli Ömer Faruk Ünal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla liflkiler: Betül Kaya M. Caner fiahin Sanat Yönetmeni: Bülent Avnamak Grafik Tasar m: Sabit Ertafl Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 AYIN TAR H Lozan Anlaflmas 24 Temmuz 1923 Kurtulufl Savafl n n baflar yla sonuçlanmas üzerine, taraflar sviçre nin Lozan kentinde bir konferans toplanmas n kararlaflt rd. 21 Kas m 1922 de bafllayan Konferans 4 fiubat 1923 te kesintiye u rad. 23 Nisan 1923 te görüflmeler yeniden bafllad. 24 Temmuz 1923 te 143 maddelik esas anlaflma imzaland. Böylece Türkiye milletleraras platformda resmen tan nd. Büyük Taarruz 26 A ustos A ustos 1922 günü sabah saatlerinde bafllayan Büyük Taarruz, 30 A ustos günü Baflkomutan Savafl yla büyük bir zafere dönüfltü ve iflgal güçlerinin bozgun halinde geri çekilmesiyle Anadolu, dört y ll k bir iflgal döneminden sonra yeniden özgürlü üne kavufltu. Büyük Taarruz ve onu izleyecek meydan muharebesi plan, Temmuz 1922 gecesi, Akflehir e ça r lan ordu komutanlar na aç kland. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen haz rl klar sonras nda nihayet 26 A ustos 1922 sabah saat da Türk topçular n n atefliyle Kocatepe den Büyük Türk Taarruzu bafllad. Taarruz, k sa sürede Afyon-Konya demiryolu hatt boyunca baflar l bir flekilde geliflti. Baflkomutan Mustafa Kemal Pafla n n büyük bir basiretle atefl hatt nda yönetti i bu taarruzda ordumuzun Genelkurmay Baflkanl n Fevzi Pafla, Bat Cephesi Komutanl n smet Pafla üstlenmiflti. Erzurum Kongresi nin aç l fl 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi nin Milli Mücadele tarihinde çok özel ve önemli bir yeri vard r. 23 Temmuz da bafllayan kongreye Erzurum, Bitlis, Van, Trabzon temsilcileri kat lm fl, Mustafa Kemal Pafla kongre baflkan seçilmifltir. 7 A ustos 1919 a kadar süren Kongre sonucunda flu kararlar al nm flt r: 1- Milli s n rlar içinde bulunan vatan parçalar bir bütündür, birbirinden ayr lamaz. 2- Her türlü yabanc iflgal ve müdahalesine karfl ve Osmanl Hükümeti nin ifl yapamaz duruma gelmesi halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. 3- Vatan korumaya ve istiklali elde etmeye stanbul Hükümeti muktedir olamad takdirde bu gayeyi gerçeklefltirmek için geçici bir hükümet kurulacakt r. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmam flsa, bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacakt r. 4- Kuvâ-yi Milliye yi tek kuvvet tan mak ve milli iradeyi hakim k lmak temel prensiptir. 5- H ristiyan az nl klara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. 6- Manda ve himaye kabul olunamaz. 7- Milletimiz, ça dafl gayelerin büyüklü- üne inan r ve teknik, s nai ve iktisadi durumumuzu ve ihtiyac - m z takdir eder. 8- Milli Meclis in derhal toplanmas n ve hükümet ifllerinin Meclis taraf ndan kontrol edilmesini sa lamak için çal fl lacakt r. Hac Bektafl- Veli nin vefat 16 A ustos 1270 Do um ve vefat y llar kesin olarak bilinmeyen Hacı Bektafl-ı Veli'nin tarihlerinde do- up, tarihlerinde vefat etti i sanılmaktadır. Hacı Bektafl- Veli, Horasan'dan Anadolu'ya gelmifl; köy köy, flehir flehir dolaflarak Türk birli inin sa lanması, Anadolu'nun Türkleflmesi ve slamlaflması için çaba harcamıfltır. Hiroflima ya atom bombas 06 A ustos 1945 ABD taraf ndan 6 A ustos 1945 te 300 bin nüfuslu Hiroflima ya sabah 8.15 te 4.5 tonluk Little Boy ad verilen uranyum bombas at ld. fiehrin 500 metre üzerinde patlat lan bomba flehri bir anda dümdüz etti. Bomban n yaratt yüksek s dan ilk anda 100 bin kifli kavrularak yok oldu. Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Menemen ve Torbal Adalet Saraylar törenle hizmete aç ld > Menemen ve Torbal Adalet Saraylar, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan törenle hizmete aç ld. Baflbakan Erdo an törende yapt konuflmada, adalet hizmetinin geçmiflte merdivenalt adliye binalar yla verilmeye çal fl ld n, günümüzdeyse geliflmifl ülkelerdeki uygulamalar gibi adalet saraylar nda hizmet verilmeye baflland n söyledi ten bu yana 122 adalet saray aç ld Adalet Bakan Sadullah Ergin de yapt konuflmada, 2003 y l ndan itibaren tamamlanan Adalet Saray say s n n 122'ye ulaflt n, inflaat devam eden 25, proje ve ihale aflamas nda olan 80 saray n bulundu unu bildirdi. Son 7 y lda yap lan ve inflaat devam eden saraylar n metrekarelerinin 2002 y l nda mevcut olan n 4 kat n aflt n belirten Ergin, stanbul'un iki yakas na yap lanlar n kapal alan n n 2002'de tüm Türkiye'dekilerden fazla oldu unu kaydetti. Büyük Taarruz un 88. y l dönümü kutland > Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu, Zafer Haftas kutlamalar dolay s yla 88. y l önce Büyük Taarruz un emrinin verildi i Kocatepe de düzenlenen törene kat ld. Törende yapt konuflmayda 26 A ustos 1922 de Kurtulufl Savafl n zaferle taçland ran Büyük Taarruz ve Baflkomutanl k Meydan Muharebesi ile Türk ordusunun, geçilmesi imkans z denilen düflman mevzilerini 36 saatte da tarak düflman geri çekilmeye mecbur etti ini hat rlatan Ero lu, bundan sadece 14 gün sonra da 9 Eylül de zmir e yeniden ay y ld zl bayra n dikildi ini söyledi. Bakan Ero lu, Bugün flehitlerimizi anma günüdür. Bugün istiklalimizi nas l kazand m z yeniden hat rlama günüdür. Büyük Taarruz un, stiklal Harbi nin flahidi bu topraklarda yüre imiz nas l titremez. Aziz flehitlerimizin huzurunda bulundu umuz flu dakika, ayn gurur ve heyecan nas l hissedilmez. stiklal Harbi, Kuvay- Milliye ruhu tafl yan bir avuç vatan evlad ile bafllayan, sonra bir ç gibi büyüyen büyük Türk milletinin baflar s d r. diye konufltu. Bakan Çubukçu dan k z ö rencilere müjde > Milli E itim Bakan Nimet Çubukçu, ortaö retimdeki k z çocuklar n n tafl ma ücretinin devlet taraf ndan karfl lanaca n aç klad. Ekonomik s k nt nedeniyle çocu unu okula gönderemeyen ailelere destek verdiklerini söyleyen Bakan Çubukçu, "Bu y l, k z çocuklar m z n ortaö retime eriflimlerini art rmak için tafl ma ücretlerini biz karfl layaca z" dedi. Bakan Çubukçu, "Bugün, ilkö retimdeki k z ve erkek çocuklar aras ndaki okullaflma oran yüzde 1'in alt na düflmüfl durumda. Ancak bu yetmez çünkü k z çocuklar m z n ortaö retime devamlar hayatlar nda anahtar bir rol oynuyor." diye konufltu. 4 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Tar m Bakanl ndan hayvanc l k sektörüne dev katk > Bakanl k taraf ndan gerçeklefltirilen yeni bir proje ile giriflimcilere s f r faizli yat r m ve iflletme kredisi verilmeye baflland. Proje ile 34 bin kifliye yeni istihdam imkan sa lan rken, ülke ekonomisine de y ll k 4.8 milyon TL lik katk yap lacak. Finansal boyutu ve uygulamadaki baz özellikleri nedeniyle Cumhuriyet tarihinin ilk lerinden olma özelli ini tafl yan projenin Yat r m Kredileri ah r, a l yapma, süt sa m tesisi kurma ve hayvan al m n kapsayacak. Bu krediyle süt s rc l nda, dam zl k etçi s r yetifltiricili inde, koyun ve keçi yetifltiricili inde, büyükbafl hayvan yetifltiricili inde ve manda yetifltiricili inde s f r faizli kredi verilecektir. Geri ödemesi 7 y lda yap lacakt r. Limitinin TL olaca kredi, en üst limitten al nd nda yaklafl k bin bafl dam zl k hayvan al m n karfl layabilecektir. "Tafl Atan Çocuklar" yasas kabul edildi > Terörle Mücadele Kanunu ve di er kanunlar kapsam nda yarg lanan çocuklarla ilgili düzenlemeleri içeren tasar TBMM'de kabul edildi. Kamuoyunda "tafl atan çocuklar" olarak bilinen yasa Meclis Genel Kurulu nda kabul edildi. Demokratik aç l m sürecinin ilk yasal düzenlemesi olan yasa, Terörle Mücadele Kanunu ve di er kanunlarda çocuklar lehine hükümler getiriyor. Yasaya göre, çocuklar özel yetkili a r ceza mahkemeleri yerine çocuk mahkemelerinde yarg lanacak. Çocuklar cezalar n cezaevlerinde de il, kendilerine özel güvenlik önlemleri çerçevesinde çekecek. Toplant ve gösteri yürüyüflleri yasas na ayk r eylemlerde bulunan ve propaganda suçu iflleyen çocuklar n otomatik olarak örgüt üyeli i suçundan yarg lanmalar na son verilecek. Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Dünyada en s cak y l hangisi? > çinde bulundu umuz 2010 y l, kay tlar n tutulmaya baflland 19 uncu yüzy l ortalar ndan bu yana yerkürede en s cak geçen y l olma yolunda. Daha önce en s cak y l diye kay tlara geçen 1998, 2010 un gerisinde kalacak gibi görünüyor. Elde edilen veriler, fliddeti ciddi düzeye ulaflan hava s cakl n n 1980 y l ndan bu yana 3 kat na ç kt n ortaya koyuyor. Küresel s nmadan en çok etkilendi i bilinen buzullardan da kopufl yaflanmas s cak geçen bir yaz n sonuçlar ndan. Son olarak Grönland dan kopan Manhattan adas n n 4 kat büyüklükteki parça tart flmalar alevlendiriyor. Verilere göre, 2010 nun ilk 6 ay, bugüne kadarki en s cak Ocak-Temmuz dönemi oldu. Atom bombas kurbanlar an ld > nsanl n en korkunç silahlardan biriyle yüzleflmesinin üzerinden 65 y l geçti. 6 A ustos 1945'te Japonya'n n Hiroflima flehri ABD'nin att atom bombas yla daha önce görülmemifl bir y k m yaflad. nsanl k tarihinin en büyük felaketinde hayat n kaybedenler bir kez daha an ld. Kentteki 140 bin kifli o anda ve sald r y izleyen haftalarda öldü. Binlercesi de atom bombas kaynakl hastal klara yakaland. Sald r n n ard ndan hastalan p ölenlerle birlikte hayat n kaybedenlerin say s 240 bini aflt. Hiroflima'da yaflanan felaket Amerika'y durdurmad. Amerikan uçaklar üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombas att. Nagazaki'de de 80 binden fazla kifli öldü. Aradan geçen 65 y l Hiroflima'daki bu izleri silmeye yetmedi. Binlerce kifli ölenleri anmak için Hiroflima Bar fl An t 'n n önünde topland. 65 y l önce atom bombas n n uçaktan b rak ld anda çanlar çal nd, bir dakikal k sayg duruflu yap ld. Yak nlar n kaybeden binlerce kifli yaflananlar sessizce and. 6 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Mavi Marmara soruflturmas bafllad > srail'in kanl Mavi Marmara bask n n n ard ndan Birleflmifl Milletler'in bafllatt soruflturma New York'taki BM Genel Merkezi'nde bafllad. BM sözcüsü Martin Nesirsky, "Komisyonun bireylerin cezai mesuliyetini belirlemek için kurulmad n, komisyonun amac n n gerçekleri ve flartlar ortaya ç karmak ve bu ba lamda baflka olaylar n yaflanmamas için tavsiyelerde bulunmak" oldu unu söyledi. lk raporunu eylül ay nda haz rlamas beklenen komisyonda Yeni Zelanda eski Baflbakan Geoffrey Palmer, Kolombiya Devlet Baflkan Alvaro Uribe ile Türkiye'den Özdem Sanberk ve srail'den de Joseph Ciechanover yer al yor. Gazze'ye yard m götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen kanl bask n sonucu 9 Türk'ün ölümüne yol açan olaylarla ilgili olarak srail de de bir soruflturma komisyonu kuruldu. Komisyon, Baflbakan Benyamin Netanyahu, Savunma Bakan Ehud Barak ile Genelkurmay Baflkan Gabi Eflkenazi nin ifadelerini ald. Rusya da 600 noktada birden orman yang n > Son 130 y l n en afl r s caklar n n görüldü ü Rusya A ustos ay nda, baflkent Moskova çevresi ile di er bölgelerde 600 noktada ç kan yang nlarla mücadele etti. 76's büyük boyutta olan yang nlar nedeniyle Rusya'n n büyük bölümü dumanla kapland. Moskova'da daha önce ortalama 24 derece olan hava s cakl bu yaz özellikle Haziran ay n n ortas ndan beri aral ks z bir flekilde derecelere kadar ulaflt. Orman yang nlar n n 1986 Çernobil nükleer felaketi nedeniyle kirlenen bölgeyi tehdit etmesi korkuya yol açt. Bölgedeki radyoaktif parçac klar n yang n nedeniyle yeniden havaya kar flabilece i ve rüzgarla di er bölgelere tafl nabilece i uyar s yap lm flt. Pakistan sel vurdu > Son 80 y l n n en büyük sel felaketini yaflayan Pakistan'da can kay plar 1600'ü geçti. Pakistan'da muson ya muru bereketi, faciaya dönüfltü. 14 milyondan fazla kiflinin do rudan ve dolayl olarak etkilenmesine sebep olan sel felaketinin tar m ülkesi Pakistan n ekonomisine verdi i zarar n boyutlar ortaya ç kmaya bafllad. Ülkedeki ulusal ve uluslararas yard m kurulufllar bir an evvel ve çok miktarda yard m ulaflmazsa, binlerce kiflinin daha hayat n n tehlikeye girece i uyar s nda bulundu. Selzedelere el uzatan Türk K z lay Pakistan a ilaç, g da, giyecek ve bar nmadan oluflan yaklafl k 1 milyon 725 bin TL tutar nda 105 ton insani yard m malzemesi gönderdi. D fliflleri Bakanl, sel felaketinin vurdu u Pakistan a ek yard m malzemeleri gönderilece ini bildirdi. Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 7

10 Baflbakan Erdo an: "Çözüme yaklaflt kça terör sald r lar art yor" BAfiBAKAN ERDO AN: TÜRK YE DE B RÇOK MESELE ÖZGÜRCE KONUfiULAMADI I, MESELELER N ÜZER NE CESARETLE G D LEMED Ç N ÇÖZÜLEM YOR. TÜRK YE DE DEMOKRAS VE NSAN HAKLARININ, FADE ÖZGÜRLÜ ÜNÜN STANDARTLARI YÜKSELD KÇE TOPLUM B RB R YLE DAHA FAZLA KONUfiAB L R HALE GELD. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ''Türkiye'nin birçok meselesinin çözülememe nedeninin; özgürce konuflamamak, meselelerin üzerine cesaretle gidememek oldu unu görüyoruz dedi. Dolmabahçe'deki Baflbakanl k Çal flma Ofisi'nde spor adamlar yla bir araya gelen Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin emin ad mlarla gelece e ilerledi ini, Türkiye'nin önüne koydu u hedeflere tek tek ulaflt n belirtti. Türkiye'nin büyüdü ünü, kalk nd n, bölgesinin ve dünyan n sayg n bir üyesi olmak için her ferdiyle yo un bir mücadele verdi ini söyleyen Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: ''Biz kronik sorunlar yaflatarak, meseleleri has r alt ederek, erteleyerek, öteleyerek, görmezden gelerek gelece i infla edemeyiz. Korkarak, sorunlardan çekinerek, büyüterek, ayd nl k bir gelecek oluflturamay z. Zaman, futbol diliyle konufluyorum, orta sahada top çevirme zaman de il. Zaman, dar alanda k - sa paslaflmalar yapma zaman, ekip oyunu oynama, pas isabet ettirme ve netice, yani gol atma zaman.'' "Zaman, birbirimizi suçlama zaman olarak geçiremeyiz" Baflbakan Erdo an, ''Zaman, birbirimizi suçlama zaman olarak geçiremeyiz. Bir- 8 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

11 birimizi itham etme zaman olarak geçiremeyiz. Zaman, anl k tepkiler verme, duygusal tepkiler verme zaman de ildir. Evet, bu ülkede bir terör sorunu var. Güvenlik güçlerimiz fedakâr bir flekilde terörle mücadele ediyor. Polisimiz, askerimiz bunu birlikte yap yor'' diye konufltu. "PKK, benim insan ma sald r yor" Bir televizyon program nda yap lan yorumun enteresan oldu unu dile getiren Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: ''Benim dün Konya'da yapt m, Tevrat'tan al nt layarak söyledi im öldürmeyeceksin ifadesine karfl l k bana cevap veriyor. Verdi i cevap flu; Güvenlik güçlerinin PKK örgütündeki öldürme olay n ne yapacaks n z diyor. Böyle bir mant k olabilir mi? Düflünebiliyor musunuz? PKK benim insan ma sald r yor, benim insan - m öldürüyor, güvenlik güçlerine sald r - yor. Güvenlik güçlerinin görevi, topraklar n korumak, halk n can güvenli ini sa lamak, onlara karfl sald ranlara yönelik olarak da güvenlik gücü elinden ne geliyorsa onu yapacak. Onun görevi bu. Ancak öbürü terör örgütü. Aradaki fark bu. Sen nas l olur da onunla bunu birbirine kar flt r rs n. Bir tarafta uluslararas sularda yürüyen insani yard m tafl yan gemiler var, öbür tarafta ise kendi ülkesinde insanca yaflama hakk na sahip olanlar n haklar na engellemek gayreti içerisinde olanlar var. Onunla bunu birbirine nas l kar flt r rs n? Ülkemde ne yaz k ki bu tür köfle yazarlar da var. Bu tür yorum yapanlar da var. Bunlar da iyi tan mak durumunday z.'' Terörle mücadeleye h z kesmeden devam ediyoruz H z kesmeden terörle mücadeleye devam edilece ini belirten Baflbakan Erdo an, ''Demokratik aç l m'' dedikleri ''milli birlik ve kardefllik projesi'' dedikleri sürecin terörle mücadelenin sadece güvenlik tedbirleriyle çözülemeyece i, ekonomik, sosyolojik, psikolojik tedbirlerini de art k geciktirilemeyece i üzerine kuruldu unu ifade etti. Bu mücadelenin ekonomik, sosyolojik, psikolojik boyutunun oldu unu, bütün bunlar n hepsinin ele al nmas gerekti ini belirten Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 9

12 ''Özellikle son dönemde milli birlik ve kardefllik projesinin kesintiye u rad, yar m kald, durdu u, yavafllad gibi iddialar ortaya at l yor. Asla. Biz bunun için var z. Bunu sürdürmek durumunday z. 'Milli birlik' diyoruz. Buna karfl olunur mu? 'Kardefllik' diyoruz, 'dayan flma' diyoruz. Bunlara karfl olunur mu? Ancak oluyorlar. Etnik milliyetçili e 'hay r' diyoruz. Yani benim ülkemde ne kadar etnik unsur varsa, biz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak, devleti olarak, hepsine ayn mesafedeyiz. 73 milyon birdir, beraberdir. Kardeflçe yaflaman n içerisinde olmal y z. Bizim aram - za ayr l k tohumlar, nifak tohumlar atanlara f rsat vermemeliyiz.'' "Spor, ülkeleri, medeniyetleri buluflturuyor" Baflbakan Erdo an, ''Spor sadece insanlar, sadece kitleleri yak nlaflt rm yor, tarihteki birçok örnekten de anlafl laca gibi spor, ülkeleri, medeniyetleri, farkl kültürleri de buluflturuyor. Farkl l klar bir saha içinde, bir salon içinde kaynaflt rabiliyor'' dedi. Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle sürdürdü: ''fiöyle geride b rakt m z on y llara bakt m zda, Türkiye'nin birçok meselesinin çözülememe nedeninin; özgürce konuflamamak, meselelerin üzerine cesaretle gidememek oldu unu görüyoruz. Konuflamaman n ötesinde, birçok sorunun da ne yaz k ki yok say ld na, görülmedi ine, görmezden gelindi ine flahit olduk. Türkiye'de demokrasi ve insan haklar n n, ifade özgürlü ünün standartlar yükseldikçe, toplum birbiriyle daha fazla konuflabilir, daha fazla iletiflim kurabilir hale geldi. Sorunlar daha cesur bir flekilde ele al nmaya, daha kararl bir çözüm iradesi sergilenmeye baflland. Uzun süre siyaset de hükümetler de milletten kopuktu" Siyasetçileri milletin seçti ini, hükümetleri milletin tesis etti ini belirten Baflbakan Erdo an, ancak uzunca bir süre, siyasetin de hükümetlerin de milletten kopuk, milletin sorunlar ndan, sokaktan, çarfl - dan, pazardan, milletin hissiyat ndan kopuk kald n söyledi. Baflbakan Erdo an, hükümet olarak bu iletiflim kopuklu unu gidermek, siyasetçi ile millet aras nda, milletin her bir ferdi aras nda dil ba n, gönül ba n güçlendirmek için çok yo un gayret gösterdiklerini anlatt. Yurt d fl na ç kt nda, oradaki soydafllar ve yurttafllardan s kça ''Buraya gelen ilk Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan sizsiniz'' dediklerini dile getiren Baflbakan Erdo an, bunun bir noktaya kadar anlafl labilece ini, ama maalesef yurt içinde de 7.5 y ld r farkl kesimlerden, farkl isimlerden, farkl kitleler- 10 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

13 den ayn ifadeyi iflitti ini belirtti. Baflbakan Erdo an, ''Bizi ilk kez ziyaret eden Baflbakan sizsiniz. Bizi ilk kez dinleyen, bizim sorunlar m zla ilk kez ilgilenen Baflbakan sizsiniz'' sözleriyle karfl laflt n anlatarak, Türkiye'nin bütün illerini gezdi ini, bir ile en az üç kez gitti ini, örne in Konya'ya dün 18. kez gitti ini söyledi. Spor, ayr mc l n ve rkç l n panzehiridir" ''Spor, ayr mc l n panzehiridir. Spor, rkç l n panzehiridir. Sporun bu ortak dilini, bu birlefltirici dilini kardeflli imizin pekiflmesinde, birlik ve bütünlü ümüzün güçlenmesinde seferber etmek üzere ben, sizlerin katk ve desteklerinizi bekliyorum. Biz çok daha büyük baflar lara imza atabiliriz. Daha fazla sporcu yetifltirebilir, Türkiye ve dünya çap nda daha fazla ismin öne ç kmas n sa layabiliriz. Bir küçük çaba, bir küçük inisiyatif, bir küçük spor tesisi, yüzlerce, binlerce çocu un hayat n de ifltirebiliyor. Bir stadyum, bir spor tak - m, bir yüzme havuzu, kapal spor salonu tüm flehrin çehresini de ifltirmeye yetebiliyor. Biz hükümet olarak imkanlar da zorlayarak gençlerimizi, çocuklar m z spora yönlendirmenin gayreti içindeyiz.'' "Hepimiz tafl n alt na elimizi koymal y z" Hakan fiükür: ''Hakikaten bu kadar de erli insan aras nda fikir beyan etmek kolay de il. Ancak mevzu ülkemiz olunca mutlaka hepimiz ilgileniyoruz. Hepimizin tafl n alt na elimizi sokmam z gerekti ini düflünüyorum. Bu saatten sonra bize hem hükümetimizden, hem devletimizden, hem yetkili kiflilerden beklemek de il, biz ne verebiliriz, en basit insandan, bana göre basit insan yok ama belki de kimsenin ilgilenmedi i insan var, en tepedeki insana kadar sorumluluklar m z var. Bunlardan bahsedildi zaman zaman. Bunlar bazen aile hayat m zdan fedakarl k ederek, bazen de önemli yerlerde görev alarak ülkemiz için de erlendirmek isteriz. Çok güzel fikirler ç kt. Önümüzdeki günlerde umar m bunlar sadece sözde kalmaz, faaliyete geçer ve bütün dünyada bir etkinlik kazanan ülkemiz çok daha güzel günlere ulafl r. Biz de bu konuda ne yapabiliriz diye naçizane fikirlerimizi söyledik. Ben özel bir konuflma yapmad m.'' Ali fien: ''Sanatkarlara anlatt, entelektüellere, akademisyenlere anlatt. Bugün de spor dünyas na anlatt. Ben de konuflmamda, 'Say n Baflbakan m bu kadar y ld r, Nihat Erim'den bu tarafa bütün baflbakanlar tan yoruz. Hiçbir baflbakan n meseleleri insanlara bu kadar yak n anlatt na flahit olmad k' dedim. Belki fikrini be enmezsiniz ama bize planlar n anlatt, bize fikirlerimizi sordu. Baflbakan n anlatt klar na hiçbir flekilde beyanda bulunmay p ondan sonra da tenkit etmenin bir anlam olmad n düflünüyorum. Hakikaten baflbakan tebrik ediyorum. Spor dünyas olarak böyle baflbakanlar görmek, dinlemek pek nasip olmam flt r. Aç - l m projesi konusunda konufltum daha çok. Daha önce de Kürt kökenli vatandafllar m z için benim fikirlerim belli, aç klam flt m. Arkadafllar n ço u Türk sporunun dertlerini anlatt.'' Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 11

14 E T M E itime dev bütçe > Cumhuriyet tarihinde ilk defa AK PARTi iktidar nda bafllayan e itime en büyük bütçeyi ay rma gelene i de iflmeden sürüyor y l nda 7.5 milyar TL olan Milli E itim Bakanl bütçesi, 2010 y l için milyar TL. Herkes için eflit e itim dedik, ilk ve ortaö retim ö rencilerinin ders kitaplar n ücretsiz verdik. Okulun ilk günü kitaplar n alan ö rencilerin derslerinden geri kalmalar na, velilerin ise kitap kuyruklar ndaki çilesine son verdik y llar aras ndan 930 milyon ders kitab n ücretsiz da tt k. Üniversitesiz flehrimiz kalmad. Üniversite say m z 76 dan 146 ya ulaflt y llar aras nda 308 fakülte, 83 yüksekokul ve 154 adet enstitü aç ld. 12 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

15 SA LIK Sa l n z bize emanet > Vatandafllar m z n sa l k hizmetlerinden eflit bir flekilde yararlanabilmesi için Cumhuriyet tarihinin birçok ilkini gerçeklefltirdik. 26 y ld r hayata geçirilemeyen Genel Sa l k Sigortas n hayata geçirdik. Art k 18 yafl ndan küçük bütün çocuklar m z sa l k hizmetlerinden koflulsuz yararlanabilecek. Hastanelerimizi son teknoloji ile donatt k y l nda 869 olan yo un bak m yatak say s n 8 kattan fazla art rarak, 2009 da 7 bin 392 ye yükselttik y llar aras nda toplam 251 bin yeni hastane hizmete aç ld. Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 13

16 EKONOM Yüzde 11.7 büyüdük dünyay k skand rd k > 2010 y l ilk çeyre inde yüzde 11.7 büyüdük, dünyay k skand rd k. Krizden en h zl ç kan ülkeler aras na giren Türkiye, yüzde 11.7 lik büyüme ile G-20 ülkeleri aras nda en h zl ekonomik büyüme gösteren ikinci ülke oldu y l nda Türkiye nin IMF ye olan borcu 23.5 milyar dolar iken bu rakam 2010 y l nda 6.8 milyar dolara düfltü. Türkiye nin IMF ye olan borcu 2002 y l na göre 16.7 milyar dolar azald. Türk Liras ndan 6 s f r at ld, param z itibar kazand. Devlet bankalar kâra geçti. Ziraat Bankas 2008 y l nda Hazine ye 8 milyar 56 milyon TL kaynak aktar rken, 2009 y l nda 3 milyar 511 milyon TL kâr aç klad. 14 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

17 ULAfiTIRMA Yollar böldük hayatlar birlefltirdik > Türkiye yi bafltan bafla duble yollarla kuflatt k y l ndan 15 Haziran 2010 tarihine kadar 17 bin 565 km duble yol yapt k, 23.5 milyar TL harcad k. Cumhuriyetin ilan ndan 2002 y l na kadar 6 bin km duble yol yap ld göz önüne bulunduruldu unda bu rakam AK PARTi iktidar n n fark n ortaya koyuyor. Böylelikle kazalarda ölüm oran yüzde 50 azal rken, Türkiye nin dört bir yan n duble yollarla birlefltirdik. Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 15

18 r n n önüne geçmek için evet diyoruz. Fifllemenin tarihe kar flmas için evet diyoruz. Yurt d fl na ç k fl özgürlü ünün geniflletilmesine evet diyoruz. Vatandafllar n mahkemeler d fl nda flikayetlerini iletecekleri bir Kamu Deneticili i Kurumu nun kurulmas na evet diyoruz. 12 Eylül darbesini yapan darbecilerin hesap vermelerine zemin haz rlamak için evet diyoruz. Mahkemelerin, kendisini, halk n iradesiyle seçilen hükümetlerin yerine koymamas için evet diyoruz. Yarg ba ms zl n güçlendirmeye, yarg ba ms zl n sa lamaya, sivillerin askeri mahkemelerde yarg lanmas na son vermeye evet diyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin t pk geliflmifl ülkelerdeki gibi ça dafl, demokratik ve genifl kat l ml bir yap - ya kavuflturulmas na evet diyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baflvuruya, memurlara grev ve toplu sözleflme hakk na evet diyoruz. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlü üne geçmeye evet diyoruz. Güçlü bir ekonomiye, itibarl, büyük bir Türkiye'ye evet diyoruz." Baflbakan Erdo an: 12 Eylül de bu millet tarih yazacak "B Z M TBMM'DE M LLETVEK LLER OLARAK G R fi N YAZDI IMIZ TAR H N 12 EYLÜL DE M LLET M Z DE SONUCUNU YAZACAKTIR." > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK PARTi Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s nda yapt konuflmada, Bu Anayasa de iflikli i Türkiye'yi de ifltirecek, bu Anayasa de iflikli- i Türkiye'nin kaderini, Türkiye'nin manzaras n de ifltirecek dedi. "Güçlü bir ekonomiye, itibarl, büyük bir Türkiye'ye evet' diyoruz" "Kad nlar m z, çocuklar m z, özürlü kardefllerimiz, yafll lar m z, flehitlerimizin dul ve yetimleri, gazilerimizin, k sacas tüm dezavantajl kesimlerin avantajl konuma yükselmesine evet diyoruz. Çocuk istisma- "Millet tarih yazacak" Referandumun, Türk Milletinin günlük hayat ile do rudan ilgili oldu unu vurgulayan Baflbakan Erdo an, "Bu Anayasa de- iflikli i Türkiye'yi de ifltirecek, bu Anayasa de iflikli i Türkiye'nin kaderini, Türkiye'nin manzaras n de ifltirecek. Bu Anayasa de iflikli i eme inizin de er kazanmas n, ekme inizin ço almas n getirecek. Türkiye bu Anayasa de iflikli i ile yeni bir döneme, umut dolu, ayd nl k bir gelece e ad m n atacak" dedi. Baflbakan Erdo an, yine bir 12 Eylül tarihinde vatandafllar n Anayasa de iflikli ine büyük oranda evet diyeceklerini ifade ettti. Baflbakan Erdo an, "Bizim TBMM'de milletvekilleri olarak giriflini yazd m z tarihin siz flimdi geliflme bölümünü yazacaks n z ve inflallah milletimiz de sonucunu yazacakt r" diye konufltu. 16 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

19 ''IRK AYIRMADAN, BÖLGE, CO RAFYA, NANÇ AYRIMI YAPMADAN, KÜRESEL MESELELERDE, NSAN MESELELERDE TAVRIMIZI NET VE CESUR fiek LDE ORTAYA KOYUYORUZ.'' Baflbakan Erdo an: Hay r demeseydik kendimizi inkar etmifl olurduk BAfiBAKAN ERDO AN: BM GÜVENL K KONSEY NDE RAN'A YAPTIRIM KARARINA B Z 'HAYIR' DEMEM fi OLSAYDIK, KEND M Z NKAR ETM fi OLURDUK, MZALARIMIZI NKAR ETM fi OLURDUK.'' > Türk-Arap flbirli i Forumu (TAF) toplant lar 10 Haziran da stanbul da gerçeklefltirildi. Türk-Arap flbirli i Forumu (TAF) D fliflleri Bakanlar 3. Toplant s ile TAF Ekonomi Forumu 5. Toplant s n n ortak aç l fl Four Seasons Oteli'nde yap ld. D fliflleri Bakanlar 3. Toplant s ve Ekonomi Forumu 5. Toplant s n n ortak aç l fl AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat l m yla gerçeklefltirildi. D fliflleri bakanlar toplant s na Türkiye hariç 21 ülke çeflitli düzeylerde kat ld. Aç l flta Baflbakan Erdo- an, Lübnan Baflbakan Said Hariri, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, Maliye Bakan Mehmet fiimflek, Arap Birli i Genel Sekreteri Amr Musa, TOBB Baflkan R fat Hisarc kl o lu ve di er ülkelerin temsilcileri bulundu. Biz duruflumuzu omurgal sergilemek durumunday z Aç l flta konuflan Erdo an, BM Güvenlik Konseyi'nin dün ran'a karfl ald yapt - r m karar n flöyle de erlendirdi: ''Biz 'hay r' dememifl olsayd k, kendimizi inkar etmifl olurduk, imzalar m z inkar etmifl olurduk, bu onursuz bir davran fl olurdu. Biz bu onursuzlu u kabul edemezdik. Böyle bir yanl fla ortak olmak istemeyiz. Çünkü tarih bizi affetmez. Gelecek kuflaklar nesiller bizi affetmez. Onun için 'Biz duruflumuzu omurgal sergilemek durumunday z' dedik ve bu ad m att k. Bugün de meselenin diplomatik yollarla çözülmesini sa l yoruz, bu çabalar m z devam edecek ve ç kan sonuca kimsenin baflka anlamlar yüklememesi gerekti ini hat rlatmak istiyorum.'' Temmuz-A ustos 2010 Türkiye Bülteni 17

20 ENERJ 66 ile do algaz verdik > 2002 y l nda 4 bin 510 km olan do algaz boru hatt uzunlu u AK PARTi iktidar döneminde 11 bin 332 km ye ulaflt. Do algaz kullanan il say m z ise 66 oldu y l nda 129 milyar kilovatsaat olan elektrik üretimi, 2009 y l nda milyar kilovatsaate ulaflt un ilk 5 ay nda elektrik üretimi 83.5 milyar kilovatsaat ile, 2009 un ayn dönemindeki 78.2 milyar kilovatsaate göre yüzde 6 artt. fiahdeniz Projesi ile 2007 den beri bu hattan flu ana kadar 12.4 milyar metreküp gaz al nd. 18 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2010

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 49. Bir ülkede, yetkili bir makam taraf ndan konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallar n tümüne ne ad verilir? A) Pozitif hukuk B) Tabii

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı