MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)"

Transkript

1 I

2

3 EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır. Yeni Türkiye'mizin layık olduğu mertebeye ulaştırabilmek için behemehal iktisadiyatımıza birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanımız bir iktisat devresinden başka bir şey değildir." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I

4 BAKAN SUNUŞU Yaşadığımız son on yıllık dönemde kamuda yapılan çalışmalar incelenecek olursa gözle görünür bir değişimden söz edebiliriz. Bunun en bariz göstergesi stratejik plan, performans programı, performansa dayalı bütçeleme, analitik bütçe, iç kontrol, strateji belgesi ve eylem planı gibi yeni bir terminolojinin kamuda yerleşmesidir. Kamuda şeffaflık, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda başlatılan stratejik planlama dönemiyle birlikte yukarıda bahsettiğimiz yeni kavramların yanında, önceki yıllarda da hazırlana gelen yıllık faaliyet raporlarının önemi daha da artmıştır. Kamuda yıllık faaliyet raporları, kuruluşların geçen bir yıl içinde hükümet planı, kalkınma planı ve stratejik plan gereğince yürüttükleri faaliyetlerini içermesinin yanında, organizasyon yapıları, sahip olduğu kaynaklar ve yasal yükümlülüklerini de ortaya koyarak, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan belgelerdir. Bakanlığımızın 2012 Yılı Faaliyet Raporu titiz bir çalışmayla, okuyanlara kısa ve net bilgiler sunacak şekilde hazırlanmıştır. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar bir anlam bütünlüğü içinde raporda yer almaktadır. Bakanlığımız ülkemiz coğrafyasının tamamını kapsayacak şekilde ve çok geniş bir hizmet çeşitliliği ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bakanlığımızın Stratejik Planı ( ) 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Yürürlükte olan Türkiye Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı ( ) ile ilgili izleme ve değerlendirme çalışmalarına devam edilmiştir. Benzer şekilde yürürlükteki sektörel strateji belgelerinin izleme ve değerlendirme çalışmalarına devam edilmiş, süresi sona erenlerin yerine yeni sektörel strateji belgeleri hazırlanarak yürürlüğe konulmak üzere Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunulmuştur. Bakanlığımızca 2012 yılında, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik, üniversite sanayi işbirliği ile ilgili mevzuatın uygulanması, gerekli güncellemelerin yapılması, Ar-Ge merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri kurulması, sanayi tezleri ve teknogirişim sermayesi desteği ve programlarının uygulanması konularındaki çalışmalara devam edilmiştir. Sanayinin; organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve endüstri bölgeleri gibi uygulamalarla planlı, çevre üzerindeki olumsuz etkileri minimize edilmiş, rekabet gücü yüksek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması; metroloji politikası ve stratejilerinin oluşturulması ve uygulamaya konulması, gerekli standartların uygulamaya konulması; piyasaya sunulan sanayi ürünlerinin ürün güvenliği ve denetimi konusunda politika, strateji ve mevzuat hazırlanması, uygulanması, denetimlerin yapılması; verimlilik politika ve stratejileri oluşturulması ve uygulamaya konulması konularındaki çalışmalar hassasiyetle 2012 yılında da gerçekleştirilmiştir. II

5 Avrupa Birliği ile ilgili konularda mevzuat uyum çalışmalarının yürütülmesi ve gerekli işbirliğinin yapılması, düzenlenen toplantı seminer ve eğitim programlarına katılınması, katkı konulması; Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezince yürütülen proje destek çalışmalarının yürütülmesi gibi faaliyetler plan ve programlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım faaliyetlerimizle ilgili detaylı ve istatistiksel bilgiler 2012 Yılı Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır. Bu yönüyle Bakanlığımız 2012 Yılı Faaliyet Raporunun, tüm iç ve dış paydaşlarımız ile tüm vatandaşlarımız için faydalanılacak bir kaynak belge olmasını diler, Bakanlığımızca 2012 yılında gerçekleştirilen faaliyetler nedeniyle tüm çalışanlarımızı kutlarım. Nihat ERGÜN Bakan III

6 MÜSTEŞAR SUNUŞU Bakanlığımızın 2012 Yılı Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması prensibinden hareketle, mali saydamlık ve hesap verebilme bilinciyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla 2012 yılında gerçekleştirilen çalışmalara ait bilgiler faaliyet raporunda oldukça kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde yer almıştır. Bakanlığımızın Stratejik Planı ( ) 01/01/2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuştur. Yürürlükteki Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi , Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ve Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı uygulamaları ile ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı; 22/10/2012 tarihli ve sırasıyla 2012/25, 2012/26, 2012/27 ve 2012/28 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararlarıyla onaylanmış ve Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye İlaç, Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Strateji Belgeleri ve Eylem Planları ile Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili çalışmalar ise tamamlanma aşamasına gelmiştir. 31 Aralık 2012 tarihine kadar, 163 Ar-Ge Merkezi başvurusu yapılmış, 144 işletmeye Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiş olup, bu merkezlerin 136 tanesi faaliyettedir sayılı Kanun kapsamında verilen Teknogirişim Sermayesi Desteği Programına göre, 2012 yılında 288 işletme desteklenmiştir. Ulusal Nanoteknoloji Strateji Belgesi ve Eylem Planı nın hazırlanmasına devam edilmektedir. Ülkemizde 2012 yılı sonu itibarıyla 49 Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuş olup, bu bölgelerin 34 ü fiilen faaliyete geçmiş, diğerlerinin ise yatırım faaliyetleri sürdürülmektedir Yılı Yatırım Programında 72 Organize Sanayi Bölgesi ve 43 Sanayi Sitesi projesi yer almıştır. Bunlardan 12 OSB projesi ile 3 SS projesi tamamlanarak sanayicinin hizmetine sunulmuştur. Bakanlar Kurulu kararları ile kurulması kararlaştırılan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Filyos Karma Endüstri Bölgesi ve Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin faaliyete geçirilmesi için yapılması gereken çalışmalara 2012 yılında da devam edilmiştir. Rekabetçilik ve Yenilik Alanlarında Kümelenme Destek Programı Projesi kapsamında belirli bir rekabetçilik ve sürdürülebilirlik potansiyeline sahip kümelerin desteklenmesini hedefleyen Ulusal Kümelenme Destek Programı tasarlanmıştır. İkincil mevzuatın hazırlanması kapsamında, programın uygulanmasına yönelik Kümelenme Destek IV

7 Programı Yönetmeliği Resmî Gazete de yayımlanmıştır. Ayrıca Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları yayımlanmış olup, 2013 yılında Kümelenme Destek Programının uygulamaya konulması planlanmaktadır. Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır. Piyasada kullanılan ölçü aletlerinin ayar ve kalibrasyon işlemleri, akaryakıt ve petrol piyasası denetimleri ve yasal metroloji kapsamındaki standart hizmetleri program dahilinde gerçekleştirilmiştir. Sanayi ürünlerinin piyasaya güvenli olarak arzını sağlamak amacıyla yapılan piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerinin, daha etkin hale getirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yıl içinde sürdürülmüştür yılı içinde PGD faaliyetleri kapsamında; farklı ürün/marka ve modelde toplam ürünün denetimi yapılmış, bu denetimlerin inde ürünlerin teknik mevzuatına uygun, inde ise teknik mevzuatına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Verimlilik konusunda yürütülen araştırma projelerine devam edilmiştir. Türkiye, Almanya ve Bulgaristan dan farklı kurum ve kuruluşların ortaklığında yürütülmekte olan Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi (EPESUS) Projesi nin tüm aşamalarında gereken katkı sağlanmış olup, proje 2012 yılı Ağustos ayında tamamlanmıştır Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı ( ) hazırlık çalışmalarına 2012 yılında başlanılmıştır yılı içinde Bakanlığımızın Kurumsal Gelişimini planlamak amacıyla bir dizi çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca; AB müzakere süreci ve müzakere fasılları, AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının birinci bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı ile uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkeler nezdinde yapılan sanayi, bilim, teknik ve teknoloji, inovasyon ve girişimcilik kapsamındaki faaliyetler yürütülmüş ve toplantı, seminer vb. etkinliklere katılım sağlanmıştır. Bilim Diplomasisi faaliyetlerinin geliştirilmesine ve Bakanlığımızın yurtdışında örgütlenmesine ilişkin yapılan çalışmalar doğrultusunda Bakanlığımıza Bilim ve Teknoloji Müşaviri ile Bilim ve Teknoloji Ataşesi kadroları ihdas edilmiştir. Bu kapsamda, bilim diplomasisi konusunda önde gelen ve Bakanlığımızın ilk aşamada yurtdışı teşkilatlanması kurmayı öngördüğü beş ülkenin (ABD, Güney Kore, Almanya, Çin ve Japonya) bilim ve teknoloji yapılanmalarına ilişkin raporlar oluşturulmuştur. Bakanlığımız 2012 Yılı Faaliyet Raporunun, tüm iç ve dış paydaşlarımıza yararlı olmasını diler, Bakanlığımızın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Prof. Dr. Ersan ASLAN Müsteşar V

8 İÇİNDEKİLER 1- GENEL BİLGİLER Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bakanlığa İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Organizasyon Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Sanayi Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Verimlilik Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Faaliyetleri İç Denetim Birimi Başkanlığı Faaliyetleri Strateji Geliştirme Başkanlığı Faaliyetleri Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Faaliyetleri Personel Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyetleri Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İç Kontrol Faaliyetleri İç Denetim Faaliyetleri AMAÇ VE HEDEFLER Bakanlığın Amaç ve Hedefleri Temel Politikalar ve Öncelikler FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Güçlü Yönler Zayıf Yönler VI

9 4.3- Fırsatlar Tehditler Değerlendirme ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Ek-1 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı VII

10

11 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1- GENEL BİLGİLER Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kuruluş ve Görevleri Hakkında 18/01/1985 tarihinde kabul edilip 18/01/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 3143 sayılı Kanunla yetkilendirilmiş iken, 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu nca 3/6/2011 tarihinde 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kurulmuştur. Bu çerçevede, dönemini kapsayan Bakanlığımız Stratejik Planı 2012 yılında hazırlanmış ve 01/01/2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuştur. Ancak bu bölümde, yılları arasındaki beş yıllık döneme ait Stratejik Plandaki misyon, vizyon ve temel değerler aşağıda belirtilmiştir Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Misyon Ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Sanayi ve ticaret alanlarında plan, program, strateji ve politikalar geliştirmek, Ekonominin itici gücünün özel girişimcilik olduğu bilinciyle ve başta KOBİ ler olmak üzere bütün sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkârlara, güvenli, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir iş ve rekabet ortamı tesis etmek, Tüketicilerin haklarının korunmasına ve bilinçlendirilmesine yönelik tedbirler almak, Ar-Ge çalışmalarına sunulan desteklerle, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı, yüksek katma değer sağlayan bir üretim kültürünün oluşmasına hizmet etmektir. Vizyon Girişimciliğe, yenilikçiliğe ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı ekonomik yapısıyla, Avrasya nın mal ve hizmet üretim üssü hâline gelen ve dünyanın en gelişmiş on ülkesi içinde yer alan bir Türkiye nin oluşumunda öncü olmak. Temel Değerler Katılımcılık En az bürokrasi ile kaliteli, etkili ve hızlı hizmet Toplumsal sorumluluk Öncülük ve rehberlik Sürekli gelişim Çevreye duyarlılık Girişimci, vatandaş ve çalışan odaklılık Sistem ve sonuç odaklılık Şeffaflık Hesap verebilirlik 1

12 2012 Yılı Faaliyet Raporu 1.2- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda sanayi politika ve stratejilerini, sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek. b) Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, sanayiye yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projelerini, bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları desteklemek, teşvik tedbirleri almak ve uygulamak, bu konularda düzenleme ve denetlemeler yapmak. c) Organize sanayi bölgelerinin, endüstri bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin planlanmasına, kuruluşuna, yapılaşmasına ve işleyişine ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak, bu kuruluşların arıtma, altyapı ve üstyapı tesislerini desteklemek, destekleme şart ve niteliklerini belirlemek ve faaliyetlerini denetlemek. ç) Metroloji politikasını hazırlamak, metroloji alanında stratejiler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, metroloji alanında muayene, belgelendirme ve doğrulamaya ilişkin düzenlemeleri yapmak, denetimleri yapmak veya yaptırmak, uygulamaya konulması gerekli olan standartları ve hazır ambalajlamaya ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. d) Ürün güvenliği ve denetimine ilişkin politikaların hazırlanmasına yardımcı olmak, sanayi ürünlerinin ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğuna yönelik piyasa gözetimi ve denetimi yapmak veya yaptırmak, risk analizleri yapmak, sanayi ürünlerinin denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, ürün güvenliği bilgi sistemini oluşturmak. e) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve yabancı ülkelerle ilişkilerini yürütmek, iki ve çok taraflı bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolünü sağlamak. f) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. Şûralarla ilgili görevler Sanayi Şûrası: Bakanlıkların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek odalarının, işçi ve işveren sendikalarının, sivil toplum kuruluşlarının, sanayiciler ile ilim ve ihtisas sahiplerinin fikir, bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere Bakan tarafından Sanayi Şûrası toplantıya çağırılır. 2

13 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Bakanlık görev ve yetkilerine etkileri 24/12/2005 tarihli Resmî Gazete de yayımlanmış bulunan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun un 15 inci maddesi gereği 01/01/2006 tarihinde Bakanlığımızda Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur. Strateji Geliştirme Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 60 ıncı maddesinde, 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 15 inci maddesinde ve 18/02/2006 tarihli Resmî Gazete de yayımlanmış bulunan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. 24/12/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği 04/05/2007 tarihli ve 8 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile İç Denetim Birimi kurulmuştur. Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 12/07/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Bakanlığa İlişkin Bilgiler 13/12/1983 tarihinde kurulan Hükümette Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaldırılmış ve Ticaret Bakanlığının Dış Ticaret kısmı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, diğer bölümleri de 3143 sayılı Kanun ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlanmıştır. 06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 08/06/2011 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır Fiziksel Yapı Bakanlığımız, merkez bina ve 5 adet ek bina olmak üzere toplam m 2 alanda hizmet vermektedir. Ana Bina: m 2 TOBB Ek Bina: m 2 Tandogan Ek Bina: m 2 Necatibey Ek Bina: m 2 Verimlilik Gn. Md. Ek Bina: m 2 Yemekhane Binası: m 2 Ana Bina: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Müsteşar Yardımcıları Makamı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve 3

14 2012 Yılı Faaliyet Raporu Halkla İlişkiler Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü bulunmaktadır. TOBB Ek Hizmet Binası: Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Daire Başkanlığı bulunmaktadır. Ek Bina (Tandoğan): Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bir Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Ek Bina (Necatibey): Bakanlık Müşavirleri, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Verimlilik Genel Müdürlüğü Binası: Verimlilik Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Lojmanlar: Bakanlık mensuplarının kullanımında 164 adet lojman bulunmaktadır. Telefon Sistemi: Bakanlığımız ana hizmet binasına 1600 aboneli yeni santral kurulmuştur. Ayrıca TOBB da bulunan ek hizmet binasına 600 aboneli merkez santrali ile bağlantılı çalışan santral kurulmuştur. Büro Araç ve Gereçleri: Bakanlık merkez teşkilatında mevcut büro araç ve gereçleri aşağıda verilmektedir. Büro Araç ve Gereçleri Cinsi Merkez Taşra Toplam Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Faks Cihazı Projektör Fotokopi Makinesi Sabit Telefon Cep Telefonu Telsiz Santral Kesintisiz Güç Kaynağı Mülkiyeti Bakanlığa Ait Olan Araçlar Cinsi Merkez Taşra Toplam Otomobil Minibüs Kamyonet Kamyon Ambulans 1-1 GENEL TOPLAM

15 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kiralanan Araçlar Cinsi Merkez Taşra Toplam Otomobil Kamyonet Personel servis hizmeti GENEL TOPLAM Yılı Elektrik, Su ve Doğalgaz Tüketim Miktarları Gider Türü Birim Elektrik Tüketimi (Aylık Ortalama) Kw/saat Su Tüketimi (Aylık Ortalama) m Doğalgaz Tüketimi (Yıllık) m Yılı Harcırah Giderleri Açıklamalar 2010* 2011* 2012 Yurtiçi Görev Yollukları Yurtdışı Görev Yollukları Harcırah Genel Toplamı Personel Başına Harcırah *Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlanan Genel Müdürlüklerin bilgileri de dahildir. Merkez teşkilatında; yıllık elektrik tüketimi kw/saat, su tüketimi m 3, doğalgaz tüketimi ise m 3 tür. Personel başına elektrik tüketimi 1.538,99 kw/saat, su tüketimi 6.058,36 m 3, doğalgaz tüketimi ise 351,65 m 3 tür. Merkez teşkilatında; temizlik ve güvenlik hizmeti yürütülen kapalı alan yüzölçümü m 2, temizlik hizmetlerinde çalıştırılan eleman (94 kişi) başına düşen ortalama alan 329,75 m 2, güvenlik hizmetlerinde çalıştırılan eleman (35 kişi) başına düşen ortalama alan 885,63 m 2 dir. Temizlik hizmeti yürütülen 80 ildeki kapalı alan yüzölçümü ,33 m 2, temizlik hizmetlerinde çalıştırılan eleman (99 kişi) başına düşen ortalama alan 462,19 m 2 dir. Merkez teşkilatı toplam telefon gideri TL, toplam internet erişim gideri TL dir. Personel başına telefon gideri 85,41 TL ve personel başına internet erişim gideri 10,68 TL dir. Kiralama suretiyle edinilen taşıt sayısı 42 olup taşıtların yıllık maliyeti ,63 TL dir. Satın alma suretiyle edinilen taşıt sayısı 20 adet olup taşıtların toplam maliyeti ,64 TL dir. Personel başına ulaşım gideri 1.226,40 TL dir. 5

16 2012 Yılı Faaliyet Raporu Organizasyon Yapısı Bakanlık; merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan meydana gelmektedir. 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığa tevdi edilen görevler 7 ana hizmet, 4 danışma ve denetim, 5 yardımcı hizmet birimi ile 6 bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluş vasıtasıyla yerine getirilmektedir. Bakanlığın 81 il müdürlüğü bulunmaktadır. İl Müdürleri 10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre bulundukları ilin valisine bağlı olarak yetkilerini kullanmaktadırlar. Bakanlık merkezinden yürütülen bazı görevler; sanayicimizin zaman ve emek kaybını önlemek, masraflarını asgariye indirmek ve işlerinin takibini kolaylaştırmak amacıyla il müdürlüklerine devredilmiştir. Birimlerin dağılım çizelgesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bakanlık Birimleri Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Sanayi Genel Müdürlüğü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü. Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Verimlilik Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Personel Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri 6

17 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar Türk Patent Enstitüsü (TPE) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) İlişkili Kuruluş Şeker Kurumu 7

18 Yılı Faaliyet Raporu

19 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bakanlık merkez donanım altyapısında 50 adet fiziksel sunucu ve bu sunucuların bazılarının sanallaştırılmasıyla elde edilen 67 adet sanal sunucu (Domain Controller, uygulama, e-posta, web ile internet, Antivirus, veri tabanı, firewall, rapor, yedek, sanallaştırma, portal, yönetim sunucuları), network altyapısında 2 adet yedekli çalışan merkezi omurga ve kenar anahtarlar, yük dengeleme cihazları mevcuttur. Merkez binada 80 Mb yedekli internet altyapısı mevcut olup bu bant genişliğinden Tandoğan, TOBB, Verimlilik Genel Müdürlüğü binalarında bulunan kullanıcılarımız noktadan noktaya fiber teknolojisi ile faydalanmaktadırlar. Daha önceden kiralık hatlar ile merkeze bağlanıp merkez internet altyapısını kullanan Ankara, İstanbul ve İzmir İl Müdürlüklerimize sırasıyla 10 Mb, 20 Mb ve 10 Mb olmak üzere bağımsız metro ethernet internet altyapısı sağlanmıştır yılı içerisinde Bakanlık ek binası olarak kiralanan Necatibey ek binasının tüm ağ altyapısı yenilenmiş, eksik uçlar ve gerekli ağ cihazları temin edilmiştir. Söz konusu binada 1 adet domain controller sunucusu kurularak merkez ile noktadan noktaya fiber altyapısı ile kullanıcılar domain yapısına dahil edilmiştir. Aynı şekilde Bakanlık Domain yapısına dahil olmayan il müdürlüklerimizin tümü için yeni sunucular temin edilmiş ve bu sunuculara domain controller rolü yüklenmiştir. Bu sayede il müdürlükleri kullanıcıları Bakanlık merkez domain yapısına dahil edilmeye başlanmıştır. İl müdürlüklerimizde güvenlik duvarı rolü üstlenen 81 adet sunucu hem il müdürlüğü kullanıcılarının internet güvenliklerini sağlamakta hem de 5651 sayılı Kanun çerçevesinde loglama hizmetleri yapmaktadır. Aynı zamanda bu sunucular üzerinden güvenli vpn teknolojisi ile illerdeki domain controller sunucuları merkez ile haberleşebilmektedir. Tüm kullanıcılarımızın zararlı yazılımlardan korunabilmeleri için antivirüs yazılımları kullanılmaktadır. Bakanlık merkez binanın farklı lokasyonlarında bulunan kablosuz internet erişim noktaları sayesinde misafir kullanıcılar lokal ağa dahil olmadan güvenli internet kullanabilmektedir yılı içerisinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş ve ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır yılı 2. çeyreğinde Personel Bilgi Sistemi, İdari İşler Bilgi Sistemi ve Evrak Bilgi Sistemi ile Sanayi.NET uygulamaları başlamıştır. Sanayi.NET uygulamaları ile TSE, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile elektronik ortamda bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Gerekli resmi protokollerin yapılması ile diğer kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda on-line veri alışverişi yapabilecek durumdadır. Bakanlıkta oluşturulan Sanayi.NET projesinin dışarıya yansıyan bölümü internet sayfamızdır. Bu noktada; Yıllık İşletme Cetvelleri Bilgi Girişi, Yeni Binek Otomobilleri Yakıt Tüketimi ve CO2 Bilgilendirme İşlemleri, Ürün Güvenliği Şikayetleri, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Giriş İşlemleri ve Sanayi Envanteri Sorgulama İşlemleri ile yetkilendirme hizmetleri verilmektedir. 9

20 2012 Yılı Faaliyet Raporu Gelişen teknolojiye ayak uydurmak, birimlerimize ve il müdürlüklerimize daha iyi hizmet sunabilmek için Sanayi.NET uygulaması 2012 yılında yeniden geliştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca e-imza ile Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi İşlemleri, Muafiyet İşlemleri, Kapıdan Satış İzin Belgesi, Kampanyalı Satış Yetki Belgesi, Tüketici Şikayetleri, Şirket Unvan Sorgulama, Kooperatif Unvan Sorgulama, Kooperatif Ortakları Bilgi Girişleri, Ticaret Sicil Memurluklarınca On-line Şirket Bilgilerinin Aktarımı, Reklam Şikayetleri Hizmetleri, Hal Bilgi Sistemi ve Esnaf Bilgi Sistemi 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 2012 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığına çalışır durumda devredilmiştir. Evrak Doküman Arşiv ve Süreç Yönetim Bilgi Sistemi (EDASYS) Bakanlığımız birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Sistem 2012 yılı Şubat ayı sonlarında tamamlanarak 05/03/2012 tarihinde Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır İnsan Kaynakları 2012 yılında Bakanlık merkez teşkilatında 1.405, taşra teşkilatında ise olmak üzere toplam personel istihdam edilmekte olup, yılları personel unvan ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bakanlıkta İstihdam Edilen Personel Unvan ve Sayıları Merkez Teşkilatı Unvan 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı 4-2 Genel Müdür 7-5 Rehberlik ve Teftiş Başkanı 1-1 Strateji Geliştirme Başkanı 1-1 Genel Müdür Yardımcısı Bakanlık Müşaviri Müstakil Daire Başkanı 4-3 I. Hukuk Müşaviri 1-1 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Özel Kalem Müdürü 1-1 Daire Başkanı Başmüfettiş Müfettiş Müfettiş Yardımcısı İç Denetçi Başkontrolör

21 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kontrolör Stajyer Kontrolör Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı AB Uzmanı AB Uzman Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Hukuk Müşaviri Avukat Şube Müdürü Diğer Sözleşmeli İdari Hizmet Sözleşmeli (MPM den devir 2 Toplam Taşra Teşkilatı İl Müdürü İl Müdür Yardımcısı Şube Müdürü Araştırmacı Sözleşmeli İşçi İdari Hizmet Sözleşmeli - 25 (MPM den devir) - Diğer Toplam Genel Toplam yılları arası merkez ve taşra teşkilatı olarak hizmet sınıflarına göre düzenlenen tablo aşağıdadır. Tablodan anlaşılacağı üzere 2007 yılında istihdam edilen personel sayısı iken 2012 yılında ya düşmüştür. Hizmet Sınıfları Genel İdare Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Sağlık Hizmetleri Yıllara Göre Hizmet Sınıfları Tablosu Görev Yeri Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra

22 2012 Yılı Faaliyet Raporu Avukatlık Hizmetleri Sözleşmeli (4/B) İdari Hizmet Sözleşmeli İşçi Mühendis Tekniker Ölçü Ayar Memuru Mimar Şehir Plancısı (TH) Uzman (TH) APK Uzmanı (TH) Kimyager İstatistikçi Teknisyen Toplam Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Merkez Taşra Genel Toplam

23 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı Eğitim Durumu Merkez Taşra Toplam İlkokul Ortaokul Lise Lise Dengi Mes. Tek. Okul Üniversite 2 yıllık Üniversite 3 yıllık Üniversite 4 yıllık Üniversite 4 yıllık Müh. Fak Üniversite 5 yıllık Üniversite 6 Yıllık 2-2 Yüksek Lisans (Master) Doktora Genel Toplam MERKEZ TAŞRA 13

24 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sunulan Hizmetler Ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji politikalarının tespit edilmesi ile bu politikalar doğrultusunda sanayinin ve teknolojinin uygulanması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesini sağlamak amacıyla kurulan Bakanlığımızın birimler bazında sunulan hizmetleri aşağıda gösterilmiştir. ANA HİZMET BİRİMLERİ Sanayi Genel Müdürlüğü Faaliyetleri A- Sanayi Politikaları ve Sanayi Stratejisi Faaliyetleri Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (AB Üyeliğine Doğru); 7/12/2010 tarih ve 2010/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile onaylanmış ve 5/01/2011 tarihinde gerçekleştirilen Tanıtım Toplantısı ile kamuoyuna açıklanmıştır. Ülkemizin Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya nın üretim üssü olmak vizyonu çerçevesinde Türkiye Sanayi Stratejisi nin genel amacını ve dolayısıyla stratejik hedefleri gerçekleştirmek üzere, 9. Kalkınma Planında yer alan öncelikler ve Türk Sanayisinin güçlü ve zayıf yönleri ile sahip olduğu fırsatlar ve karşı karşıya kaldığı tehditler göz önünde bulundurularak bazı temel sanayi politikası öncelikleri ile yatay ve sektörel olmak üzere çeşitli politika alanları tespit edilmiş ve bu alanlara yönelik toplam 72 adet eylem belirlenmiştir. Yatay ve sektörel sanayi politikası alanlarına ilişkin olarak belirlenen eylemlerin eşgüdüm içerisinde hayata geçirilmesi yönünde uygulama, izleme ve değerlendirme mekanizmaları oluşturulmuştur. Sanayi Stratejisinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri kapsamında; İzleme ve Yönlendirme Komitesi 3. toplantısı 30/01/2012 tarihinde, 4. toplantısı 25/07/2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Temmuz-Aralık 2011 dönemine ait II. Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2012 de hazırlanmış ve söz konusu rapor 3. İzleme ve Yönlendirme Komitesi toplantısında katılımcılarla paylaşılmıştır. Ocak-Haziran 2012 dönemine ait III. Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Raporu Haziran 2012 de hazırlanmış ve söz konusu rapor 4. İzleme ve Yönlendirme Komitesi toplantısında katılımcılarla paylaşılmıştır. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (AB Üyeliğine Doğru), İzleme ve Değerlendirme Kurulu dördüncü toplantısı 14/05/2012 tarihinde, beşinci toplantısı 23/07/2012 tarihinde, altıncı toplantısı 28/12/2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sanayi Strateji Belgesi kapsamında yatay sanayi politikası alanına ilişkin girişim çalışmalarına devam edilmiş ve dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci toplantıları gerçekleştirilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Parlamentosu ve Konsey e sunulan Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu nda; Türkiye nin, işletme ve sanayi politikası ilkelerinde bazı ilerlemeler kaydettiği, Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı nın ( ) 2011 yılında kabul edildiği, böylece bu alanda uyuma yönelik kilit gerekliliğin karşılandığı, Türkiye nin, stratejide ilk yıl için planlanan eylemlerin uygulanması bakımından %85 oranında bir başarı kaydettiği belirtilmiştir. 14

25 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TR 2009/ numaralı Sanayi Stratejisi alanında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi adlı IPA projesi kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda yürütülen ihale süreci tamamlanmış olup 19/12/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır yılının ilk çeyreğinde başlangıç toplantısının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ve Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ; Yüksek Planlama Kurulu nun 02/05/2011 tarihli ve 2011/10 sayılı kararıyla onaylanmış ve 05/05/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak uygulamaya girmiştir. Söz konusu sektör stratejilerinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri kapsamında 1. Yönlendirme Kurulu Toplantıları 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. Eylemlerin uygulamaya geçirilmesi ile ilgili koordinasyon toplantıları devam etmektedir. Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı nın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri kapsamında, 2. Yönlendirme Kurulu toplantısı 06/02/2012 tarihinde ve 3. Yönlendirme Kurulu toplantısı 28/08/2012 tarihinde yapılmıştır. Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı nın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri kapsamında, 2. Yönlendirme Kurulu Toplantısı 07/02/2012 tarihinde ve 3. Yönlendirme Kurulu toplantısı 28/08/2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Makine Sektörü Strateji Belgesi Temmuz-Aralık 2011 dönemi I. Uygulama, İzleme ve Değerlendirme raporları Mart 2012 de, II. Uygulama, İzleme ve Değerlendirme raporları Ağustos 2012 de hazırlanmıştır. Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı; 22/10/2012 tarihli ve sırasıyla 2012/25, 2012/26, 2012/27 ve 2012/28 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararlarıyla onaylanmış ve Resmî Gazete de yayımlanmıştır. Söz konusu strateji belgelerinin uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerine başlanacaktır. Türkiye İlaç Sektörü Stratejisi Mevcut Durum Analizi Çalıştayı 15/05/2012 tarihinde gerçekleştirilmiş olup çalışmalar tamamlanma aşamasındadır. Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasındadır. Bakanlığımız tarafından, sektörlere ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmak, sektörlere rehberlik etmek, küresel ekonominin yarattığı rekabet baskısını en iyi şekilde karşılamak, sektörlerin problemlerini yakından takip etmek ve çözüm önerileri üretmek üzere, dönemler halinde, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raporları hazırlanmaya başlanmıştır yılı içerisinde 6 aylık dönemler halinde 11 sektöre ait sektörel izleme ve değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Söz konusu raporlar Bakanlığın ve Sanayi Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlanmaktadır. Sektör raporları iki temel bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde sektörlerin ülkemiz ve dünyadaki durumu, dış ticareti, istihdam yapısı, 2023 hedefleri vb. başlıklar ele alınmış, ikinci bölümde ise son 6 aylık gelişmeler ve değerlendirmelere yer verilmiştir. 15

26 2012 Yılı Faaliyet Raporu 2012 yılı içerisinde Türkiye Sanayi Sektörleri 2011 Yılı Değerlendirmesi, Türkçe ve İngilizce kitap olarak hazırlanmıştır. Ülkemiz imalat sanayi içerisinde en önemli paya sahip olan 14 sektör, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan ve değerlendirilen veriler ışığında Türkiye Sanayi Sektörleri 2011 Yılı Değerlendirmesi kitabında ele alınmıştır. Bu dokümanın özellikle yurtdışı faaliyeti yürüten TİKA, Başbakanlık Yatırım Ajansı gibi kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır yılı içerisinde aylık olarak Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) ve İmalat Sanayi Değerlendirme Raporu hazırlanarak Bakanlık ve Sanayi Genel Müdürlüğü web sayfasında yayımlanmıştır. Sanayinin temel göstergelerine ilişkin veriler Anahtar Dergisi nde aylık olarak yayımlanmıştır yılı içerisinde Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi nin İngilizcesi kitap halinde yayımlanmıştır. B- Sektörel Faaliyetler 18-21/06/2012 tarihlerinde ABD Boston da yapılan Biyoteknoloji Sanayi Organizasyonu (BIO) tarafından düzenlenen 2012 BIO Uluslararası Konferansı hazırlık toplantıları yapılmış ve konferansa Sayın Bakanımız eşliğinde katılım sağlanmıştır /04/2013 tarihlerinde ABD Şikago da yapılacak olan Biyoteknoloji Sanayi Organizasyonu (BIO) tarafından düzenlenen 2013 BIO Uluslararası Konferansı hazırlıkları kapsamında sektöre yönelik hazırlık toplantıları yapılmıştır. Hazırlıklar 2013 yılında da devam edecektir. TKAG Projesi kapsamında tüketicilere yönelik Gaziantep te düzenlenen Ürün Güvenliği Konferansına katılım sağlanmış ve (95/16/AT) Asansör Yönetmeliği hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Aynı proje kapsamında, düzenlenen sempozyuma katılım sağlanarak Etik Belgelendirme Alanında Karşılaşılan Problemler ve Gerçekleştirilen Faaliyetler konulu sunum yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine yönelik İspanya Hükümeti tarafından finanse edilen ve BM Kalkınma Programı (UNDP), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) işbirliğinde yürütülen Türkiye de Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı kapsamında yıl boyunca 6 adet toplantıya katılım sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaşım Komitesine bağlı Karayolu Araçları Yönetmeliklerinin Uyumlaştırılması Dünya Forumu (WP.29) ve alt çalışma grupları tarafından düzenlenen toplantılara yıl boyunca 6 defa katılım sağlanmıştır. Asansörlerde Yıllık Periyodik Kontrol Uygulamaları ve Mevcut Asansörlerin İyileştirilmesi konusunda 2012 Şubat ayında Hollanda ya TAIEX Çalışma Ziyaretine, Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ve İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Tesisat Yönetmeliği (2000/9/AT) kapsamında Belçika daki toplantılara ve 9-10/10/2012 tarihlerinde Almanya da düzenlenen, Güvenlik, Yenilikçilik ve Sürdürebilirlik konulu Avrupa Asansör Sanayi Kongresine katılım sağlanmıştır. 16

27 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Asansörlerde Yıllık Periyodik Uygulamalarının A tipi Akreditasyon Kuruluşlarınca yapılması konusunda yerel yönetimlerin bilgilendirilmesi amacıyla İstanbul da yapılan toplantılara, Yıllık Periyodik Uygulamalarının belirli bir mevzuat kapsamında düzenlenmesi amacıyla Giresun da yapılan çalıştaya katılım sağlanmıştır. Asansör Teknik Komitesi imar mevzuatı ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde yer alan asansör tescil işlemleri arasındaki sıkıntıların çözümlenmesi amacıyla Mayıs ayında ve Yıllık Periyodik Kontroller sürecindeki sıkıntıların konuşulması amacıyla da Aralık ayında toplanmıştır. Ayrıca komite kararları doğrultusunda, halen yürürlükte bulunan ve önümüzdeki dönemde yayımlanması planlanan asansör mevzuatının uyumlaştırılmasına ilişkin söz konusu teknik komite alt çalışma grubu olarak Bolu Koru Otel de yürütülen çalışmalara katılım sağlanmıştır. Üsküdar Belediyesi tarafından bina yöneticilerine yönelik düzenlenecek olan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Uygulamaları konulu sempozyuma katılım sağlanmış ve asansör mevzuatına yönelik bilgilendirme yapılmıştır. 8. İnelex Asansör Fuarı etkinlikleri ve bu etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen Asansör Denetimlerinde Karşılaşılan Sorunlar konulu panele ve Yeterlift Asansör Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş olan Yetersiz Ölçülü Kuyularda Alternatif Çözümler konulu seminere katılım sağlanmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren ve mesleki standartlar ve mesleki yeterlilikler oluşturulması konusunda çalışmalar yapan, Cam, Çimento, Otomotiv, Toprak, Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik, Tekstil-Hazır Giyim ve Deri ve Metal Sanayi sektör komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır. Sektördeki ürünlerin ve kuruluşların takibi için periyodik olarak gerçekleştirilen MAKTEK 2012 Fuarı, TATEF 2012 Fuarı ve PAGEV tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı nda Bakanlığımız adına hazırlanan stantlarda, personelimiz tarafından fuar katılımcıları çalışmalarımız konusunda aydınlatılarak, broşür ve diğer dokümanlar vasıtasıyla bilgilendirilmiştir yılı itibarıyla Başbakanlık İletişim Merkezinden (BİMER) 220 adet, Bakanlığımız Bilgi Edinme Biriminden 340 adet olmak üzere elektronik posta ortamında gelen toplam 560 adet başvuruda bulunulmuştur. 165 adet BİMER başvurusu yazılı ve/veya elektronik posta yolu ile cevaplandırılmış olup 46 adet başvuru da görev alanına girmediğinden iade edilmiştir. Ayrıca 275 adet Bilgi Edinme Birimi başvurusuna cevap verilmiştir. Diğer taraftan 32 adet e-postadaki talepler değerlendirilerek konuları itibarıyla Bakanlığımızın ilgili olduğu birimlere yönlendirilmiştir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun (BTYK) 23. Toplantısında Kamu Alımlarının ve Kullanım Hakkı Tahsislerinin Yeniliği, Yerlileşmeyi ve Teknoloji Transferini Teşvik Edecek Şekilde İyileştirilmesi (2011/106) konusundaki görev Bakanlığımıza verilmiştir. Bahse konu karar kapsamında, Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan öneriler 24. BTYK Toplantısında Kurul un onayına sunulmuştur. BTYK tarafından kabul edilen öneriler, gereği yapılmak üzere; Bakanlığın 09/08/2012 tarihli ve 1896 sayılı yazısı ile TÜBİTAK a ve 09/08/2012 tarihli ve 1897 sayılı yazısı ile Kamu İhale Kurumuna (KİK) gönderilmiştir. 17

28 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bundan sonraki süreçte, 24. BTYK Kararları kapsamında Kamu İhale Kanunu nda yapılacak değişiklik konusunda KİK ile Bakanlığımız arasında görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, yapılan son değerlendirmeler sonucu Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı taslağı hazırlanmış ve söz konusu kanun tasarısı taslağı gereği yapılmak üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilmiştir. Kanun tasarısı taslağı konusunda Kamu İhale Kurumu tarafından gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra yasalaşması için Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Ülkemizdeki enerji verimliliğini artırmak üzere yapılan çalışmalar artarak devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) ve GEF koordinasyonunda Türkiye de Enerji Verimliliği Yüksek Cihazlara Doğru Piyasa Dönüşümünün Desteklenmesi projesi yurtiçi ve yurtdışı yapılan çalışmalar ile yürütülmektedir. Projede E.İ.E.İ ve Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) de yer almaktadır. Proje ile evlerde daha verimli beyaz eşya ve cihazların kullanılması hedeflenerek piyasanın kontrolünün de artırılması çalışmaları devam etmektedir. Dönüşüm projesi kapsamında; - Cihazların etiketlenmesi ile ilgili yasal düzenlemeler ve bunların uygulanması ile görevli kurumların güçlendirilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi, - Piyasadaki enerji verimli ürünlerin ve perakende satış noktalarındaki uygulamaların denetiminin etkinleştirilmesi, - Enerji verimli cihazların kullanımının kişi ve ülke ekonomisine getireceği faydalar konusunda üreticilere ve perakendecilere yönelik eğitimler düzenlenerek, aktivitelerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında hazırlanan 2011 yılı geçmiş yıl ve 2013 yılı tahmini bildirimleri Dışişleri Bakanlığı kanalı ile merkezi Lahey de bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne bildirilmiştir. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında Hollanda da her yıl periyodik olarak yapılan Ulusal Makamlar Toplantısına katılım sağlanarak, örgüt tarafından yapılan son bir yıllık gelişmeler takip edilmiştir. Kimyasal silahlar konusunda Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen eşgüdüm toplantılarına katılım sağlanmıştır. 93/15/AT Sivil Patlayıcılar Yönetmeliği kapsamında PGD faaliyetleri takip edilmiştir. Kimya Teknik Komitesi toplantıları gerçekleştirilmiştir. Çevre ve Şehircilik ile Ekonomi Bakanlıkları tarafından düzenlenen REACH ve CLP çalıştaylarına katılım sağlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Boya Sektörü, Petrokimya Sektörü, Kozmetik Sektörü, Kauçuk Sektörü, Plastik Ev Gereçleri Sektörü çalıştaylarına katılım sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığınca (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı) gerçekleştirilen, Erken Uyarı ve Cevap Sistemi kapsamında, Kurumsal Odak Noktaları Sektörler Arası İşbirliği toplantılarına katılım sağlanmıştır. 18

29 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planının Revizyonu Projesi toplantılarına katılım sağlanmıştır. Biyo yakıtlar, kalem sektörü, ara malı ithalatının azaltılması ile ilgili raporlar hazırlanmıştır. TOBB meclis toplantıları ve Kalkınma Bakanlığının 10. Kalkınma Planı hazırlanması kapsamında oluşturduğu İlaç ve Tıbbi Cihaz Çalışma Grubu toplantılarına katılım sağlanmıştır. İlaç ve Tıbbi Cihaz Teknik Komite oluşturulması çalışmaları yapılmış olup, çalışmalar 2013 yılında da devam edecektir. TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 4-6/10/2012 tarihlerinde düzenlenen Asansör Sempozyumuna katılım sağlanmıştır. Bakanlığımızın Piyasa Gözetimi ve Denetimi konusunda denetçi yetiştirilmesi amacıyla düzenlediği mevzuat eğitimi çalışmalarına Şubat ve Mart aylarında katılım sağlanmıştır. Tekstil, hazırgiyim, deri ve deri ürünleri sektör temsilcileri ile sektörün değerlendirildiği genel bir istişare toplantısı yapılmıştır. Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Eylem Planı Taslağı çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Gites kapsamında yapılan Pamuk Arama Konferansına katılım sağlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Pamuk ve Pamuğu İşleyen Fabrikaların Denetiminde Yeni Kontrol Sistemi konulu toplantıya katılım sağlanmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının pamuk destekleme primlerinin belirlenmesi öncesinde Pamuk Sorunları ve Çözüm Önerileri konulu toplantısına katılım sağlanmıştır. 10. Kalkınma Planı çalışmaları öncesi Tekstil, Hazırgiyim, Deri ve Deri Ürünleri İhtisas Komisyonu çalışmalarına iki kez katılım sağlanmıştır. Elektrik-Elektronik, Kimya, Makine, Metal, Otomotiv, Çimento ve Cam, Tekstil- Hazır Giyim-Deri ve Deri Ürünleri, Ağaç Ürünleri, Asansör sanayi sektörlerine yönelik altı ayda bir sektör raporları yayımlanmıştır. Doğaltaş Sektör Raporu hazırlanmış ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır. Sıra No 1 Bakanlığımız Tarafından Görevlendirilmiş Olan Onaylanmış Kuruluşların Listesi Onaylanmış Kuruluş Adı Türk Standardları Enstitüsü Kimlik Numarası 1783 Adres Necatibey Cad. No Bakanlıklar / Ankara Atama Kapsamı 95/16/AT, 97/23/AT, 2009/142/AT, 92/42/AT 19

30 2012 Yılı Faaliyet Raporu 2 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi 2022 Anadolu Cad. No:40 K:M1 Bayraklı / İzmir 95/16/AT 3 Alberk QA Uluslar arası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti Fevzipaşa Cad. No: 59 Kandiş Plaza K: 4 D: 4 Küçükbakkalköy - Kadıköy / İstanbul 95/16/AT, 2006/42/AT, 97/23/AT 4 Meyer Belgelendirme Ltd. Şti İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İtosb) 9. Cad. No: 15 Tepeören Mevkii Ankara Asfaltı Tuzla / İstanbul 95/16/AT, 2009/142/AT, 97/23/AT, 2006/42/AT 5 Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti Akatlar Mah. Hare Sok. 2. Söltaş Evleri G-10 No.9 Levent / İstanbul 95/16/AT 6 Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Yukarı Dudullu Mah. Nato Yolu Cad. Çam Sok. No: 7 Ümraniye / İstanbul 95/16/AT, 2009/142/AT, 92/42/AT, 97/23/AT, 2006/42/AT 2006/95/AT (ex-73/23/at) 7 Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi 1785 Tersaneler Cad.No:26 Tuzla / İstanbul 97/23/AT, 2009/142/AT, 92/42/AT, 2009/105/AT 8 S & Q MART Kalite Güvenlik San.ve Tic. A.Ş Aydınevler Mahallesi. Sancak Sok. No: Maltepe / İstanbul 97/23/AT, 2009/105/AT, 2009/142/AT, 92/42/AT 95/16/AT 2006/42/AT 9 SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok. No: 10 Kat: Şişli / İstanbul 2006/42/AT 10 IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Tic. Ltd. Şti MTK Sitesi 2.Giriş 5746/1 Sok. No:9 Kat: 2 Çamdibi İzmir 94/9/AT 11 Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Cad. No: Küçükyalı - Maltepe / İstanbul 2009/105/AT, 97/23/AT 20

31 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12 UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti Turan Güneş Bulvarı Korman Sitesi 51/M Yıldız Çankaya / Ankara 95/16/AT 13 SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti Mansuroğlu Mah. 284/1 Sok. No: 1 Daire: 205 Bayraklı / İzmir 94/9/AT 14 TUV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A. Ş Mollabayırı Sok. 10/2 Fındıklı İstanbul 2009/105/AT (ex-87/404/at) 97/23/AT 15 Palme Kalite Denetim Belgelendirme Laboratuvar Hizmetleri ve Egitim Ltd. Şti Keresteciler Sitesi E Blok No:5 Kat: Ostim / Ankara 2009/105/AT (ex- 87/404/AT), 97/23/AT 16 Kalibra International Metroloji Ltd. Şti İkitelli OSB Esenler San. Sit. 24 Blok No: 10 Başakşehir / İstanbul 2009/23/EC (ex- 90/384/EEC) Nonautomatic weighing instruments 17 INTEGRA 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağ. Den. Göz. Eğit. Hizmetleri Ltd. Şti Haydaraliyev Cad. No: 55 Eskiizmirliler Apt. A Blok K: 6 D: 2 Bayraklı / İzmir 2009/142/EC (ex- 90/396/EEC) 18 BENART Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti Turan Güneş Bulvarı 509 Sok. No: 2/5 Çankaya / Ankara 2006/42/AT Araçlar ve Araçlarda Kullanılan Aksam, Sistem ve Teknik Ünite Yönetmelikleri Kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluşların Listesi Sıra No Yetkilendirilen Kuruluşun Adı İlgili Yönetmelikler 1 Türk Standardları Enstitüsü MARTOY, TORTOY ve MOTOY Yönetmeliklerine bağlı alt yönetmelikler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Fren Teknik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. TÜV-SÜD Teknik Denetim ve Kalite Ltd. Şti. TORTOY Yönetmeliği MARTOY Alt Yönetmelikleri MARTOY Alt Yönetmelikleri 21

32 2012 Yılı Faaliyet Raporu C- Belgelendirme Faaliyetleri Tip Onay İşlemleri Motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere bütün yeni araçların ve bu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin, ilgili tip onay yönetmeliklerine uygunluğunun belgelendirilmesine devam edilmiştir. Motorlu araçlar ve bu araçlarda kullanılan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite üreticileri ile ilgili olarak üretimin uygunluğu denetimlerine devam edilmiştir. 20/06/2012 tarihinde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile yapılan protokol ile M ve N kategori dışındaki tüm araç kategorilerine ait COP uygulamaları ve muafiyet kapsamındaki araçların izin yazılarının düzenlenmesi konularında TSE yetkilendirilmiştir. Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) projesi kapsamında firmaların tip onayı bilgilerinin sisteme entegre edilmesine devam edilmiştir. Yeni binek otomobillerinin yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu ile ilgili verilerinin Bakanlığımız veri tabanına kaydına devam edilmiştir. Sanayi Sicil Uygulamaları 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi işletmelerinin kayıtları tutulmaktadır. Üretimde kayıt dışılığın önlenmesi bakımından da önemli olan sanayi sicil kayıtlarının artırılmasına yönelik olarak 81 il bazında eylem planları hazırlanmış ve bu kapsamda çalışmalar yapılmıştır. Sanayi işletmelerinin faaliyetleri takip edilerek, faaliyet değişikliği yapmış veya faaliyetine son vermiş firmalar, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir. Kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişiler ile üniversitelerin sanayi işletmelerinin il, ilçe bazında sektörel dağılımı, sayısı, üretim ve istihdam gibi bilgi ihtiyaçları sanayi sicil veri tabanında yapılan veri analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda hazırlanan bilgi dokümanları ile karşılanmıştır Girişimci Bilgi Sistemi Projesi kapsamında sanayi sicil veri tabanı yeniden yazılmıştır. Bakanlık birimlerinden oluşturulan 45 kişilik bir çalışma grubu marifetiyle yaklaşık 205 bin sanayi ürünü ile ilgili ürün kodu düzeltme çalışması yapılmış ve düzeltilen ürün kodları yeni sisteme atılmıştır. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Üniversite-Sanayi / İş Dünyası İşbirliği Projeleri kapsamında Veri Yönetimi ve Madenciliği Sistem Tasarımı projesi gerçekleştirilmiştir. Ocak-Aralık 2012 döneminde, 7781 sanayi işletmesi sanayi siciline kayıt edilerek Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmiştir. Aynı dönemde, adres, unvan ve ürün değişikliği gibi çeşitli nedenlerle 3651 firmaya yeniden Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmiştir. Sanayi siciline kayıtlı 104 bin sanayi işletmesinden faal olan 77 bin civarındaki sanayi işletmesinin faaliyetlerinin takibi ve bilgilerin güncellenmesi için önemli olan ve her yılbaşından itibaren Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunlu olan yıllık işletme cetvelinin zamanında verilme 22

33 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oranı 2012 yılında %86 ya ulaşmıştır. Kanun gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere TL idari para cezası uygulanmıştır. İthalat - İhracat ve Dış İlişkiler Gümrük Birliğine ilişkin 06/03/1995 tarihli ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararının Türkiye nin AB nin tercihli rejimlerine uyumunu öngören 16 ncı maddesi kapsamında üçüncü ülkelerle yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları müzakerelerine katılım sağlanmış ve görüş bildirilmiştir. KEK (Karma Ekonomik Komisyon) Anlaşmaları ile ilgili hususlarda görüş bildirilmiş, ayrıca bazı ülkelerle KEK Anlaşmaları kapsamında yürütülen Sanayi Çalışma Grubu toplantılarına katılım sağlanmıştır. D-8 (Gelişen 8 ülke, Türkiye, Nijerya, Mısır, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya) Sanayi Çalışma Grubunun. VI. toplantısı ve II. Bakanlar seviyesindeki toplantısı 4-6/10/2011 tarihlerinde İstanbul da koordinatörlüğümüzde gerçekleştirilmiş ve bir sonraki toplantının Bangladeş-Dakka da yapılması yönünde karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda 8-10/10/2012 tarihlerinde bu ülkede gerçekleştirilen III. Sanayi Bakanları ve VII. Sanayi Çalışma Grubu toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda gelecek toplantının Mısır da yapılması kararı alınmıştır. Arap Ligi ile 6-7/12/2011 tarihlerinde Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansı İstanbul da koordinatörlüğümüzde gerçekleştirilmiş ve bu konferans neticesinde 2. konferansın Libya da düzenlenmesi karara bağlanmıştır. Alınan karar doğrultusunda 3-4/06/2012 tarihlerinde Libya nın Bingazi şehrinde gerçekleştirilen konferansa katılım sağlanmıştır. Konferans neticesinde yayımlanan Deklarasyon ile bir sonraki toplantının Mısır da yapılması karara bağlanmıştır. Sınır Ticareti ile ilgili olarak 2012 yılında Sınır Ticaretine konu olacak sanayi ürünleri ve miktarlarının tespiti için DTM de düzenlenen toplantılara ve bu konuda yapılan mevzuat değişikliği çalışmalarına katılım sağlanmış ve yazılı görüş verilmiştir. DTÖ altında yer alan Hizmetler Ticareti (GATS), Ticareti Gözden Geçirme Mekanizmaları (TPRM), Tarım Dışı Ürünlerde Pazara Giriş, Ticaret ve Çevre, Ticarette Teknik Engeller Anlaşması (TBT) gibi anlaşmalara ilişkin ilgili hususlardaki çalışmalarda görüş bildirilmiştir. Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun toplantılarına katılım sağlanmış ve görüş bildirilmiştir. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunun toplantılarına katılım sağlanmış ve görüş bildirilmiştir. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun toplantılarına katılım sağlanmış ve görüş bildirilmiştir. Bakanlığımızı ziyaret eden yabancı heyetlerle yapılan toplantılara katılım sağlanmış ve görüş bildirilmiştir. 23

34 2012 Yılı Faaliyet Raporu Kalkınma Bakanlığınca gerçekleştirilen, Onuncu Kalkınma Planı Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Periyodik olarak Dış Ticaret Raporu hazırlanmaktadır. Ç- Mevzuat Çalışmaları AB Mevzuat Uyumu Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyum sağlamak üzere ve taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliğini arttırmak, piyasada serbest dolaşımını sağlamak ve ekonomik tarafların sorumluluklarını belirlemek amacıyla Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) yayımlanmıştır (31/12/2012 tarihli ve sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete). Avrupa Birliğinde Motorlu Araçlar ve Römorklarına tip onayı belgesi verilmesini düzenleyen 2007/46/EC sayılı çerçeve direktifi, (EC) 595/2009, (EC) 661/2009, (EU) 371/2010, (EU) 183/2011, (EU) 582/2011, (EU) 678/2011 ve (EU) 65/2012 regülasyonlar ile değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerin iç mevzuatımıza dahil edilerek mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (2007/46/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların ve römorklarının arka tescil plakasının takıldığı ve sabitlendiği alan ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010) yayımlanmıştır (14/08/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların çekme tertibatları ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Motorlu Araçların Çekme Tertibatları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1005/2010) yayımlanmıştır (31/07/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların çamurlukları ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Belirli Motorlu Araçların Çamurlukları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1009/2010) yayımlanmıştır (31/07/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların ön cam silme ve yıkama sistemleri ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Motorlu Araçların Ön Cam Silme ve Yıkama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1008/2010) yayımlanmıştır (04/08/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların ve römorklarının araç tanıtım numarası ve imalatçının zorunlu levhalarının takılma yerleri ve yöntemleri ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve 24

35 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı esasları belirlemek amacıyla Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011) yayımlanmıştır (31/07/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Motorlu Araçların İzinsiz Kullanıma Karşı Koruma Cihazları İle İlgili Yönetmelik (74/61/AT) araç kategorilerine göre daha etkin uygulanması ve uygulamada regülasyona göre verilen onayların eşdeğerliğini sağlamak amacıyla Motorlu Araçların İzinsiz Kullanıma Karşı Koruma Cihazları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (74/61/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (17/08/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Avrupa Birliğinde Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) İle İlgili 72/245/EC sayılı direktif, 2005/49/EC, 2005/83/EC, 2006/28/EC, 2006/96/EC ve 2009/19/EC sayılı direktiflerle değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerin iç mevzuatımıza dahil edilerek mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (72/245/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (27/07/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Avrupa Birliğinde Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim ile ilgili direktifte (EC/715/2007) (EC) 566/2011 Regülasyonu ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin iç mevzuatımıza dahil edilerek mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelikte ((AT) 715/2007) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (5/01/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve sağlık ile çevrenin korunması amacıyla; motorlu araçlar ve bunların römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin güvenliği konusunda tip onayı şartlarını, güvenlik, yakıt verimliliği ve karbondioksit emisyonu ile ilgili olarak lastik basınç izleme sistemleri konusunda ve yakıt verimliliği ve karbondioksit emisyonuna göre vites değiştirme göstergesi konusunda motorlu araçların tip onayı şartlarını ve yeni imal edilmiş lastiklerin güvenlik, yuvarlanma direnci performansı ve yuvarlanma gürültü emisyonuna ilişkin tip onayı şartlarını belirlemek amacıyla Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT) yayımlanmıştır (25/01/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve sağlık ile çevrenin korunması amacıyla, motorlu araçların lastiklerinin yerleştirilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/458/2011) yayımlanmıştır (18/08/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve sağlık ile çevrenin korunması amacıyla; yakıt 25

36 2012 Yılı Faaliyet Raporu tasarruflu ve düşük gürültü düzeyli, güvenli lastiklerin kullanımını teşvik ederek, yol taşımacılığının güvenliğini ve ekonomik ve çevresel verimliliği artırmak ve lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak, nihai kullanıcıların lastik satın alırken, bilgili bir seçim yapmalarına olanak verilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (1222/2009/AT) yayımlanmıştır (31/07/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Avrupa Birliğinde İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlara tip onayı belgesi verilmesini düzenleyen 2002/24/EC saylı çerçeve direktifte 2003/77/EC, 2005/30/EC, 2006/120/EC, 2006/96/EC, 1137/2008 sayılı direktifler ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin iç mevzuatımıza dahil edilerek mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar Tip Onayı Yönetmeliğinde (2002/24/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (01/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). İki tekerlekli motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere, iki tekerlekli motorlu araçların park ayakları konusunda araç tipinin aksam tip onayına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla İki Tekerlekli Motorlu Araçların Park Ayakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/78/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). İki veya üç tekerlekli motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların arka tescil plakasının takılma yeri ile ilgili olarak araç tipinin aksam tip onayına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Arka Tescil Plakasının Takılma Yeri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/62/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). İki tekerlekli motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere, iki tekerlekli motorlu araçların yolcu el tutamakları konusunda araç tipinin aksam tip onayına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla İki Tekerlekli Motorlu Araçların Yolcu El Tutamakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/79/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). İki veya üç tekerlekli motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların zorunlu işaretlemeleri konusunda araç tipinin aksam tip onayına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar İçin Zorunlu İşaretlemeler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/139/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). İki veya üç tekerlekli motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere, iki veya üç tekerlekli 26

37 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı motorlu araçlara aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi ile ilgili olarak araç tipinin aksam tip onayına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlara Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/67/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Avrupa Birliğinde Traktörlere aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerine tip onayı belgesi verilmesini düzenleyen 2003/37/EC sayılı çerçeve direktifte 2004/66/EC, 2005/13/EC, 2005/67/EC, 2006/96/EC, 1137/2008/EC, 2010/22/EU ve 2010/62/EU direktifler ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin iç mevzuatımıza dahil edilerek mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları İle Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2003/37/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerine çeki kancası ve geri hareket tertibatı ile ilgili AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çeki Kancası ve Geri Hareket Tertibatı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/58/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Avrupa Birliğinde Traktörler Yolcu Oturakları ile ilgili 76/763/AT sayılı direktif, 2010/52/EU sayılı direktif ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin iç mevzuatımıza dahil edilerek mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla Traktörler Yolcu Oturakları Tip Onayı Yönetmeliği (76/763/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruyucu yapısına, AT Aksam Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapısı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/57/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruyucu yapısına AT Aksam Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapısı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/75/AT) (Statik Deney) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Avrupa Birliğinde traktörlerin kuyruk mili ve koruyucusu ile ilgili direktif (86/297/EEC), 2010/62/EU ve 2012/24/EC direktifleri ile değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerin iç mevzuatımıza dahil edilerek mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla 27

38 2012 Yılı Faaliyet Raporu Tekerlekli Tarım veya Orman traktörlerinin kuyruk mili ve koruyucusu ile ilgili Yönetmelikte (86/297/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerine direksiyon donanımı ile ilgili AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Direksiyon Donanımı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/66/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerine görüş alanı ve ön cam silecekleri ile ilgili AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Görüş Alanı ve Ön Cam Silecekleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2008/2/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerine geri görüş aynaları ile ilgili AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Geri Görüş Aynaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/59/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Avrupa Birliğinde 87/402/EC sayılı direktif 2010/22/EU sayılı direktif ile değiştirilmiştir. Yapılan değişikliğin iç mevzuatımıza dahil edilerek mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla Dar İzli Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilmiş Olan Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (87/402/AT) Değişiklik yapılmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, azami tasarım hızı ve yük platformu konusunda tekerlekli tarım veya orman traktörlerine AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Azami Tasarım Hızı ve Yük Platformu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/60/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Avrupa Birliğinde Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Arkaya Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile ilgili 86/298/EEC sayılı direktifte, 2005/67/EC, 2006/96/EC ve 2010/22/EU direktifler ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin iç mevzuatımıza dahil edilerek mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Arkaya Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı 28

39 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Koruma Çerçevesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (86/298/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Avrupa Birliğinde Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çalıştırma Alanı Sürüş Konumuna Geçişi, Kapıları ve Pencereleri İle İlgili 80/720/EEC sayılı direktifte 2010/22/EU ve 2010/62/EU direktifler ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin iç mevzuatımıza dahil edilerek mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çalıştırma Alanı Sürüş Konumuna Geçişi, Kapıları ve Pencereleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (80/720/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Avrupa Birliğinde Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Kumandalarının Takılması, Konumu, Çalışması ve Tanınması ile ilgili 86/415/EEC sayılı direktif 2010/22/EU sayılı direktif ile değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerin iç mevzuatımıza dahil edilerek mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Kumandalarının Takılması, Konumu, Çalışması ve Tanınması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (86/415/AT) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, bazı parçaları ve özellikleri bakımından tekerlekli tarım veya orman traktörlerine AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Parçaları ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/63/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, sürücüsü tarafından algılanan gürültü seviyesi ile ilgili olarak traktörlere AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücüsü Tarafından Algılanan Gürültü Seviyesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/76/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerine aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi ile ilgili olarak traktörlere AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/61/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman ve ışıklı sinyal cihazlarının aksam tip onayı işareti taşımasına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazları ile İlgili Aksam Tip Onayı 29

40 2012 Yılı Faaliyet Raporu Yönetmeliği (2009/68/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve bir araç veya aksamın ya da ayrı teknik ünitenin elektromanyetik ortamlarında, çevresindeki herhangi bir şeye karşı dayanılması güç elektromanyetik bozulmalar meydana getirmeyecek şekilde çalışma özelliğinde olmasını sağlamak üzere, elektromanyetik uyumluluk ile ilgili aksam veya ayrı teknik ünitelerin ve tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin elektromanyetik uyumluluk bakımından belgelendirilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tarım veya Orman Traktörlerinin Elektromanyetik Uyumluluğu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/64/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve bazı aksamları ve karakteristikleri bakımından tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin ve traktörlerin bazı aksamlarının belgelendirilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/144/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemleri ile ilgili hükümlerini ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirleyen Motorlu Araçların Ön Cam Buz Çözme ve Buğu Giderme Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/672/2010) yayımlanmıştır (01/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). İki veya üç tekerlekli motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların kumandaları, ikazları ve göstergelerinin tanıtımı bakımından araç tipinin aksam tip onayına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirleyen İki Veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Kumandaları, İkazları ve Göstergelerinin Tanıtımı İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/80/AT) yayımlanmıştır (21/12/2012 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete). Araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların belirli sınıflarına ait paçalık sistemleri ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirleyen Motorlu Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/109/2011) yayımlanmıştır (01/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların vites değiştirme göstergeleri ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirleyen Motorlu Araçların 30

41 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Vites Değiştirme Göstergeleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/65/2012) yayımlanmıştır (01/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve sağlık ile çevrenin korunması amacıyla, motorlu araçlarda manevra ve araç girişi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirleyen Motorlu Araçlarda Araç Girişi ve Manevra Özelliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/130/2012) yayımlanmıştır (01/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Araçlara takılan iklimlendirme sistemlerinden kaynaklanan emisyonlar ve bu iklimlendirme sistemlerinin güvenli çalışması konusunda araçların AT tip onayı veya ulusal tip onayı ile ilgili şartları ve ayrıca, bu sistemlerin araçlara sonradan takılması ve yeniden dolumu ve sızma aksam tipi ya da iklimlendirme sistemi tipi için aksam tip onayı ve iklimlendirme sistemlerinden sızmaların ölçümüne ait uyumlaştırılmış test ile ilgili usul ve esasları belirleyen Motorlu Araçlarda İklimlendirme Sistemlerinden Çıkan Emisyonlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2006/40/AT) yeterli gaz temini için sektörün talebi üzerine Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (01/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Bakanlar Kurulu kararı ile 07/10/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yönetmelik olarak yayımlanan Avrupa Birliğinin Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin 2009/125/EC sayılı direktifi, 96/57/EC sayılı direktifi yürürlükten kaldırmıştır. Mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT) yürürlükten kaldırılmıştır (14/02/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Bakanlar Kurulu kararı ile 07/10/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yönetmelik olarak yayımlanan Avrupa Birliğinin Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin 2009/125/EC sayılı direktifi 2000/55/EC sayılı direktifini yürürlükten kaldırmıştır. Mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla ülkemizde uygulamada olan Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmelik (2000/55/AT) yürürlükten kaldırılmıştır (14/02/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Avrupa Birliğinde Ev Tipi Soğutma Cihazları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair direktif (EC/643/2009) yayımlanarak 94/2/EC direktifini yürürlükten kaldırmıştır. Mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmeliğin (94/2/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (25/08/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). 23/06/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, motorların ayrı olarak ve başka ürünlere takılı halde piyasaya arz edilmesi ve hizmete alınması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemek amacıyla Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2012/2)(EC/640/2009) yayımlanmıştır (07/02/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). 31

42 2012 Yılı Faaliyet Raporu Mevzuat uyumunun sürdürülebilmesi amacıyla Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/7) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır (22/08/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). 12/09/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi bulaşık makinelerinin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemek amacıyla Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/5) yayımlanmıştır (22/06/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). 12/09/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi soğutma cihazlarının piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemek amacıyla Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/6) yayımlanmıştır (22/06/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). 12/09/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi soğutma cihazlarının piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemek amacıyla Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/4) yayımlanmıştır (22/06/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). 12/09/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, televizyonların piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemek amacıyla Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/7) yayımlanmıştır (22/06/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Ayrıca, 2012 yılı içerisinde uyum çalışmaları sürdürülen aşağıda sayısı ve konuları yazılı AB teknik mevzuatının 2013 yılında yayımlanması planlanmaktadır adet yönetmelik (Otomotiv-tip onayı) - 1 adet yönetmelik (Makine-motorlar) - 1 adet yönetmelik (Kimya-piroteknik malzemeler) - 1 adet yönetmelik (Tekstil-tekstil ürünleri) - 10 adet tebliğ (Elektrik elektronik-eko tasarım) Ulusal Mevzuat Sanayi Şûrasının oluşturulması, görevleri, gündemi, toplanması ve çalışma usul ve 32

43 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı esaslarını düzenlemek amacıyla Sanayi Şûrası Yönetmeliği yayımlanmıştır (03/06/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Asansör yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında A tipi muayene kuruluşları tarafından uyulması gereken kuralları belirlemek amacıyla Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2012/15) yayımlanmıştır (14/08/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC Kılıflı-Bölüm 2: İç Tesisatlar İçin İkili, Üçlü, Dörtlü ve Beşlilerden Oluşan Kablolar standardının imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanması amacıyla Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC Kılıflı-Bölüm 2: İç Tesisatlar İçin İkili, Üçlü, Dörtlü ve Beşlilerden Oluşan Kablolar ile İlgili Tebliğ (TS IEC ) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/20) yayımlanmıştır (22/08/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiş olan S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin görev kapsamı genişletilmek üzere, Tebliğ (Tebliğ No: SGM- 2009/15) Değişikliği yayımlanmıştır (17/08/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek üzere Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/8) yayımlanmıştır (03/04/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek üzere Palme Kalite Denetim Belgelendirme Laboratuvar Hizmetleri Ve Eğitim Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:SGM-2012/9) yayımlanmıştır (03/04/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere; tadil aşamasında ve tip onayı yönetmelikleri (MARTOY, TORTOY, MOTOY) kapsamı dışında kalan yapım aşamasındaki araçlar ile tip onayı yönetmelikleri kapsamındaki araçlara bu Yönetmeliğe göre Ulusal Tip Onayı verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tip onayı yönetmeliklerindeki hükümlere ilave olarak uygulanacak hükümleri düzenleyen Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte (AİTM) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır (26/06/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete). Ayrıca 2012 yılı içerisinde taslak çalışmaları sürdürülen; Sınai ve Tıbbi Gazların Tüplü ve Dökme Olarak Dağıtımına İlişkin Yönetmeliğin 2013 yılında yayımlanması, Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: SGM ) de 2013 içerisinde değişiklik yapılması planlanmaktadır. D- Savunma Sanayi Hizmetleri 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifi gereği Bakanlığımızca hazırlanan Kaynak Kataloğu güncelleştirilme çalışmalarına devam edilmiş ve bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına seferberlik ve savaş 33

44 2012 Yılı Faaliyet Raporu halinde uygulanmak üzere tahsisler yapılmıştır sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun gereğince; harp silah ve mühimmatı üretecek kurum ve kuruluşlara Üretim Müsaadesi verilmesi hususunda Milli Savunma Bakanlığına görüş bildirilmiş ve müştereken denetimleri gerçekleştirilmiş ve kayıtları tutulmuştur sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu gereğince harp silah ve mühimmatı üretecek kuruluşlara, Milli Savunma Bakanlığı ile müştereken verilen Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili çalışmaları yürütülmüş ve kayıtları tutulmuştur sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun uygulanması doğrultusunda yivsiz av tüfeği üreten firmalara İçişleri Bakanlığı ile müştereken Kuruluş İzin Belgesi ve Faaliyet İzin Belgesi verilmiş ve kayıtları tutulmuştur sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun kapsamında; ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahlara Kuruluş ve Ön İzin Belgesi ve Üretim İzin Belgesi verilmiş ve mevzuat çerçevesinde yapılması gereken firmaların yıllık denetimleri yapılmış ve kayıtları tutulmuştur. İhalelere katılmak için NATO Bakım ve İkmal Teşkilatı (NAMSA) na başvurarak kaynak arşivine dâhil edilmeleri konusunda Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yeterli olup olmadıkları sorulan firmalara, gerek Bakanlığımız kayıtlarından ve gerekse yerlerinde yapılan inceleme neticesinde uygun olanlar için bildirimde bulunulmuş ve kayıtları tutulmuştur. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 317 nci maddesi gereğince; Maliye Bakanlığına müracaat eden mükelleflerin, menkul ve gayrimenkullerle haklara, Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri konusunda Maliye Bakanlığına görüş bildirilmiştir. NATO bünyesinde bulunan dört ana gruptan biri olan Sınai Kaynaklar ve İletişim Hizmetleri Grubu (Sanayi Bölümü) (IRCSG-Industry) Bakanlığımızca temsil edilmekte olup, 29-30/03/2012 ve 28-29/11/2012 tarihlerinde gerçekleşen Genel Kurul toplantılarına iştirak edilmiştir. E- Çevre, İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmaları yapılmış ve bu çerçevede Kapsam Belirleme Mutabakat Toplantısı, Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi Hazırlık Çalıştayı ve Strateji Mutabakat Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Stratejinin hazırlanması sürecinde katılımcı ve paylaşımcı bir yöntem izlenmiştir. Stratejiye ilişkin kurumların nihai görüşleri değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Stratejinin Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunulmasına yönelik son çalışmalar gerçekleştirilmektedir yılında Kalkınma Bakanlığına başvurusu yapılan İklim Değişikliği Kapsamında Sanayide Teknoloji İhtiyaç Değerlendirmesi ve Sera Gazı Azaltım Potansiyelinin Belirlenmesi projesi Yatırım Programı kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda 2012 yılının Mart ayında başlayan projenin gerçekleştirilmesi için TÜBİTAK MAM ile bir protokol imzalanmıştır. İlk ara raporu Kasım 2012 de hazırlanan projenin çalışmaları devam 34

45 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı etmektedir. Bakanlık birimlerinden oluşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İklim Değişikliği Çalışma Grubu çalışmaları yürütülmüştür. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamındaki müzakerelerde Teknolojilerin geliştirilmesi ve transferi konusu takip edilmektedir. Müzakerelerde Bakanlığımız temsil edilmiş ve gerekli çalışmalar Bakanlık içerisinde koordine edilmiş ve ilgili Bakanlıklar bilgilendirilmiştir. Ülkenin müzakere pozisyonu ile ilgili belgelerin teknoloji bölümleri hazırlanmıştır. BMDİÇS kapsamında oluşturulan Teknoloji İcra Komitesinde (TEC) ülkemiz adına Bakanlığımızdan Sanayi Genel Müdürü Sayın Süfyan EMİROĞLU üye olarak görev almaktadır yılında TEC çalışmaları, TEC sekretaryası ve komite kapsamındaki teknoloji yol haritalarının belirlenmesi çalışma grubu üyeliği gerçekleştirilmiştir. BMDİÇS kapsamında oluşturulan Teknoloji Mekanizmasının ikinci ayağı olan İklim Teknoloji Merkezi ve Ağı (Climate Technology Centre and Network-CTCN) çalışmalarına katılım sağlanmış ve konu takip edilmiştir de yayımlanan ve 2013 de izlemesi yapılacak olan Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı kapsamında Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan 19 adet eylemin kurum içi koordinasyonunun sağlanmasına yönelik altyapı oluşturulmuştur. Ayrıca, 31 adet eylem bulunan SANAYİ bölümünün yıllık sektörel izleme raporları hazırlanmasına yönelik altyapı çalışmaları da devam etmektedir. Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenmesi amacıyla KOBİ ler İçin Temiz Teknoloji Programı Projesi hazırlanmış, paydaş görüşleri alınmış ve ilk aşama başvurusu yapılmıştır. Projenin kabul edilmesi durumunda çalışmalara devam edilecektir. Bakanlığımız Müsteşarının üyesi olduğu İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulunun sekretaryası yapılmış ve toplantılarına katılım sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzün yönlendiriciliği ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (mülga EİEİ) koordinasyonunda, sanayi alt sektörlerinin enerji tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla 2011 yılında oluşturulan sektörler, ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlarının yer aldığı çalışma gruplarının çalışmaları tamamlanmıştır. 24/04/2012 tarihinde 2. Atık Yönetimi Sempozyumu nda Sanayide Atık Yönetimi konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. 27/02/2012 tarihinde İstanbul da Karbon Saydamlık Projesi - Sektörel İklim Değişikliği Çalıştayı nda İklim Değişikliği ve Teknoloji İhtiyaç Değerlendirilmesi konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sektörel Emisyonlar ve Projeksiyonlar Çalışma Grubu ve Sera Gazlarının İzlenmesi ve Raporlanmasına İlişkin Tebliğ Çalışma Grubuna aktif olarak katılım ve destek sağlanmış, Bakanlık görüşleri oluşturulmuştur. Ulusal Emisyon Tavanları Projesi ve Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Piyasaya Hazırlık Teklifi (MRP) Projesi çalışmalarına aktif katılım ve destek sağlanmış, Bakanlık görüşleri oluşturulmuştur. Söz konusu proje ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 35

46 2012 Yılı Faaliyet Raporu Ulusal Emisyon Tavanları Projesi Koordinasyon Komitesi üyeliği yürütülmektedir. Komitenin sekreteryası yapılmış ve toplantılarına katılım sağlanmıştır. Söz konusu çalışmalar devam etmektedir. Endüstriyel Kalkınmada Düşük Karbon Ekonomisi Uygulamalarının Rolü konulu uzmanlık tezi hazırlanmıştır. Çevre ve İklim Değişikliği ile ilgili konularda (hava, su, toprak ve atık yönetimi, çevre teknolojileri, yeşil büyüme ve düşük karbon ekonomisi, ulusal ve uluslararası kurumların raporları, ilgili mevzuat taslakları vb.) görüş verilmiştir. Endüstriyel Simbiyoz Projeleri kapsamında; Bakanlığımız tarafından endüstri bölgesi olarak ilan edilen Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi Filyos Endüstri Bölgesinde, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Filyos Endüstri Bölgesi Endüstriyel Simbiyoz Projesi çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Şirketi ortaklığında yürütülen İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Danışma Kurulunda yer alınarak proje çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Söz konusu projeler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. İklim Değişikliği ve Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde ve çalışmalarda Bakanlığımız temsil edilmiş ve toplantı katılımı, çalışma grubu üyeliği, Bakanlık birimlerinin koordinasyonu, yönlendirme komitesi üyeliği, danışma kurulu üyeliği, Bakanlığımız adına görüş bildirimi gibi faaliyetler yürütülmüştür (İklim Değişikliği 2. Ulusal Bildirim Projesi, İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı, İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planının Geliştirilmesi Projesi, Türk-Alman Biyogaz Projesi, Rio+20 Ulusal Rapor hazırlık çalışmaları, Türk-Alman Karbon Piyasaları çalışmaları, Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu İçin İlgili Grupların Eğitimi ve Kılavuz Oluşturma Projesi, Biyolojik Çeşitlilik Ekonomisi, Su Kanunu hazırlık çalışmaları, Ulusal Su Kalitesi Yönetimi Strateji Belgesi, Ulusal Havza Yönetim Stratejisi, Yeşil Büyüme: Çevresel Politikaların Ekonomik Faydaları, AB Çevre Müktesebatı ve Çevre Faslı çalışmaları vb.). Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi kapsamında yatay politika alanlarından biri olan Çevre Girişimi başlığının sekreteryası yapılmıştır. Aynı zamanda girişim altındaki 59 numaralı eyleme ilişkin sorumlu kurum olarak faaliyetler yürütülmüştür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 17/07/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince kurulan İnceleme Değerlendirme Komisyonunda Bakanlığımız temsil edilmektedir. Sanayi yatırımı projelerinin çevresel etkilerinin değerlendirildiği bu komisyonun çalışmalarına iştirak edilmekte ve görüş bildirilmektedir. Bu çerçevede 2012 yılında 65 adet tesise ait toplam 102 adet rapor incelenmiştir (34 adet ÇED Başvuru Dosyası ve 43 adet ÇED Raporu ile ilgili Bakanlığımız görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiştir. Bakanlığımıza ulaşan 25 adet Nihai ÇED Raporu da incelenerek arşive kaldırılmıştır.). İçişleri Bakanlığınca 10/08/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, Yönetmeliğin eki Gayrisıhhi Müessese listelerinde yer almayan tesislerin sınıflarının belirlenmesi için Bakanlığımızın görüşü sorulmaktadır. Tesislerin sınıfı ile ilgili görüşlerimiz Sağlık Bakanlığına bildirilmektedir. Bu kapsamda 2012 yılında 22 adet tesisin 36

47 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sınıf tespiti yapılarak ilgili Bakanlığa görüşümüz iletilmiştir. F- Sanayi İstihdam Faaliyetleri 2012 yılında gerçekleştirilen sanayi istihdam faaliyetleri 4 ana başlık altında çalışmalarını sürdürmüştür. 1. Proje Çalışmaları SETA Vakfına Türkiye nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi Projesi yaptırılmıştır. Araştırmada Türkiye deki insan kaynağı talebi vasıf ve nitelik açısından belirlenmiş, arz ve talep arasında ortaya çıkan uyumsuzluğun neden olduğu sorunların tespiti ve bu sorunların ortadan kaldırılması için izlenmesi gereken stratejiler ortaya konulmuştur. Proje sonunda hazırlanan Nihai Rapor ile, sorunların çözümüne katkı sağlayacak önemli bulgular elde edilmiştir. 03/01/2013 tarihinde Sayın Bakanımızın teşrifleriyle Projenin tanıtım toplantısı yapılmıştır. 2. Mesleki Teknik Eğitime İlişkin Çalışmalar Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayına katkı sağlanmış, Uluslararası mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme konferansına katılım sağlanmış, Meslek Yeterlilik Kurumuna Meslek Standartlarının oluşturulmasında görüş ve öneriler bildirilmiştir. 3. İstihdam Politikaları Açısından Yapılan Çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen çalışmalara destek verilmiştir. Bunlardan bazıları; İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı, Kadın İstihdamı İzleme ve Koordinasyon Kurulu, Balkan Ülkeleri ve Türkiye de Küçük İşletmeler Yasası nın Uygulanması Projesi ve Kadın Girişimcilik, Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması, Esnek Çalışma Modelleri, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, Genç İstihdamın Desteklenmesi kapsamında görev gücü çalışma gurubudur. 4. Sanayi Şûrası Çalışmaları 635 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname nin 23 üncü maddesi gereğince toplanması öngörülen Sanayi Şûrası nın çalışma usul ve esaslarını belirleyen Sanayi Şûrası Yönetmeliği 03/06/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Şûra nın 2013 yılında gerçekleşmesi planlanmıştır. 37

48 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Faaliyetleri A- San-Tez Programı San-Tez Programının amacı; ülkemizin teknoloji tabanlı bilgi yoğun üretim kapasitesinin artırılması ve yüksek katma değerli ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi amacıyla sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yeni ve yenilikçi fikirlerin üniversite-sanayi işbirliği içerisinde projelendirilerek üniversitelerimizde yüksek lisans ve doktora tezi olarak çalışılmasıdır. Programın hedefleri; 1. Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, 2. Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesini sağlamak, 3. KOBİ lerin teknoloji ve Ar-Ge kültürü edinmelerini sağlamak, 4. Ülke sanayisinin büyük çoğunluğunu oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden ve bu nedenle ülkede yaratılan katma değerin sadece %26 sını üreten KOBİ lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirilmek, 5. İşletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri Ar-Ge ve yenilikçiliğe yönelik çalışmalarını hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirmelerini sağlamak, 6. Akademik çalışmaların katma değer yaratacak ürün veya üretim yöntemi olarak uygulanmasını, akademik bilginin ticarileşmesini, akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, 7. Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve Ar-Ge tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak, 8. Program kapsamında daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenerek nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak, 9. San-Tez Projelerinde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda Ar-Ge personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır. Yıllar İtibarıyla San-Tez Projelerine Ayrılan Ödenek Miktarı (TL) Toplam Ödenek Miktarı Proje Başvuru Sayısı Desteklenen Proje Sayısı Destekleme Yüzdesi

49 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yıllar Sözleşmesi İmzalanan Projelere Yapılan Ödemeler Bakanlık Ödemesi Firma Ödemesi Ödeme Toplamı Toplam Söz konusu program kapsamında; yılları arasında toplam 1667 adet başvuru yapılmış ve bunlardan 666 sı desteklenmeye değer bulunmuştur. Sözleşme imzalanan projelerin dönemsel ödemelerinin %75 i Bakanlık, %25 i proje ortağı tarafından karşılanmaktadır. San-Tez programı kapsamında, yılda iki defa proje başvuruları kabul edilmektedir. Başvurular her yıl en son 1. dönem 15 Mart, 2. dönem ise 15 Ağustos tarihinde kabul edilmektedir. Başvuru dönemini takip eden ay içerisinde projeler konusunda uzman akademisyenlerden oluşturulan en fazla 5 kişilik bir komisyon tarafından incelenmekte, ayrıca başvuru sahibi proje yöneticisi ve proje ortağı işletme de değerlendirmeye davet edilerek objektif kriterlere göre değerlendirme yapılması sağlanmaktadır. Değerlendirme 5593 sayılı Kanun un yayımlanmasını müteakip desteklenmeye başlanan projelerden 202 si tamamlanmış olup, bu projelerin 32 tanesi ticarileşmiştir. B- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerdir. Bu gelişmelere uyum sağlayamayan ülkelerin 21. yüzyılda varlıklarını güçlü ve saygın bir biçimde sürdürebilmeleri artık mümkün görülmemektedir. Bu realiteden hareketle, ülkemizde de bu çalışmaların yapılabileceği kurumsal yapıların ve mekanizmaların oluşturulması amacıyla Bakanlığımız tarafından 2001 yılında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çıkarılmıştır. Bu yasa ile ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği sağlanarak ülke sanayinin uluslar arası alanda rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla; teknolojik bilginin üretildiği, üretilen bilginin ticarileştirildiği, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesini, standardını yükseltecek, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirildiği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlandığı, araştırmacılara iş imkânlarının sağlandığı ve yüksek/ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak bölgeler oluşturulması hedeflenmiştir. 39

50 2012 Yılı Faaliyet Raporu 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nda değişiklik yapan 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ise 12/03/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir yılından itibaren uygulamaya konulan ve sanayicimizi, araştırmacılarımız ve üniversitelerimiz ile buluşturarak teknoloji yoğun üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak bu Kanun kapsamında 2012 yılı sonu itibarıyla 49 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ankara (ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Ankara Ünv., Gazi, ASO olmak üzere 6 adet), İstanbul (İTÜ, Yıldız, İstanbul Ünv., Boğaziçi, İstanbul olmak üzere 5 adet), Kocaeli (TÜBİTAK MAM, GOSB, Kocaeli, Muallimköy olmak üzere 4 adet), İzmir (İzmir, Dokuz Eylül, İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı olmak üzere 3 adet), Çorum, Van, Niğde, Manisa, Eskişehir, Konya, Antalya, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Bursa, Gaziantep, Denizli, Sivas, Elazığ, Edirne, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Tekirdağ illerinde kurulmuştur. Kurulmuş olan bölgelerin 34 tanesi Ankara (5 adet), İstanbul (4 adet), Kocaeli (3 adet), İzmir, Konya, Antalya, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Sakarya, Bolu, Düzce, Kahramanmaraş, Malatya illerinde fiilen faaliyete geçmiş, diğerlerinin ise yatırım faaliyetleri sürdürülmektedir. Ülkemiz sanayinin ihracat odaklı ve uluslar arası pazarlarda rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulabilmesi için firmaların ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik yapabilmesi, araştırma geliştirme faaliyetlerini teşvik edici mevcut mekanizmaların daha da etkinleştirilmesi ve yenilikçi firmaların Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alarak katma değeri yüksek ürünler üretmelerinin sağlanması Bakanlığımızın orta vadedeki sanayileşme stratejisinin önceliğini oluşturmaktadır. Faaliyette olan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde mevcut durumda; - Firma sayısı 2.114, - İstihdam edilen personel sayısı , - Üzerinde çalışılan proje sayısı 5.397, - İhracat 657 milyon A.B.D. doları, - Yabancı firma sayısı 70, - Başvurusu yapılan/tasdik edilmiş patent sayısı 322 olarak kaydedilmiştir. Bölgelerde faaliyette bulunan firmaların; %55 i Yazılım ve Bilişim, %8 i Elektronik Sanayi, %5 i Savunma Sanayi, %4 ü Tasarım, %3 ü Medikal Biyomedikal, %3 ü Tıp, %3 ü Enerji, 40

51 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı %2 si İleri Malzeme, %2 si Telekomünikasyon, %2 si Otomotiv, %2 si Makine, %2 si Biyoteknoloji, %2 si Çevre, %7 si de diğer sektörlerde, Ar-Ge çalışmalarında bulunmaktadır. Kanun kapsamında teknoparklar içerisinde konuşlanmış yönetici şirket, girişimci ve öğretim üyelerine doğrudan nakdi (yönetici şirkete altyapı-inşaat desteği) ve dolaylı katkı (girişimci ve öğretim üyelerine yönelik çeşitli muafiyet ve istisnalar) sağlanmaktadır. Sağlanan destek ve muafiyetler 3 temel başlık altında gösterilmiştir. C- Yönetici Şirketlere Sağlanan Destek ve Muafiyetler Bölgelerin kurulması için gerekli idare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir. Yönetici şirket, bu Kanun un uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz. Yönetici şirketin bu Kanun un uygulanması kapsamında elde ettiği kazançlar 31/12/2023 tarihine kadar vergiden muaf tutulmaktadır. Bu Kanun kapsamına giren Bölgelerdeki faaliyetlerde; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Hazineye ait taşınmazlar için, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmektedir. İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden hâsılat payı alınmamaktadır. Ç- Girişimcilere Sağlanan Destek ve Muafiyetler Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır. 41

52 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, ayrıca Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde Ar-Ge Destek personelinin de bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin %50 si 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir. Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır. Teknolojik ürünün, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırımı yapılabilmektedir. D- Öğretim Üyelerine Sağlanan Destek ve Muafiyetler Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir. Bölgede yer alan faaliyetlerde idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin, yönetici şirkette görevlendirilmeleri sağlanmaktadır. E Sayılı Kanun Çerçevesinde Yürütülen Görevler Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Uygulama ve Denetim Yönetmeliği kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanacak; Ar-Ge Merkezleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ve Teknogirişim Sermaye Desteği ile ilgili faaliyetler yürütülmektedir. Ar-Ge Merkezleri 5746 sayılı Kanun un Ar-Ge Merkezi Belgesi kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetler, ülkemizde Ar-Ge payının artırılmasında büyük katkısı bulunan bu işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin Avrupa Birliği sürecinde yaptığı anlaşmalar çerçevesinde Gayrı Safi Yurt İçi Hasılasından Ar-Ge ye ayırdığı payın 2013 yılına kadar %2 ye çıkarılması ve özel sektörün toplam Ar-Ge harcamalarının içindeki payının en az %60 ını gerçekleştirmesi hedeflenmektedir sayılı Kanun kapsamında ülkemizde Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş, çok sayıda Ar-Ge personeli çalıştıran ve ülkemizin GSYİH daki Ar-Ge payına katkıda bulunan büyük 42

53 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işletmelerin bu çalışmalarını daha da geliştirmelerini ve kendi teknolojilerini üretmelerine imkân sağlanmıştır sayılı Kanun un uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile ilgili olarak yaptıkları harcamalar için; Ar-Ge indirimi; Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı indirim konusu yapılabilmektedir. Gelir vergisi stopajı teşviki; Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığı ödenen ücretin, doktoralı olanlar için %90 ı, diğerleri için %80 i gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır (İşletme için). Sigorta primi desteği; Ar-Ge personeli ile destek personeli için sigorta primi desteği sağlanmaktadır sayılı Ar-Ge Kanununun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği nin 31 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanmasından 31 Aralık 2012 tarihine kadar; 163 adet Ar-Ge Merkezi başvurusu yapılmış, 144 işletmeye Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiş olup, bu merkezlerin 136 tanesi faaliyettedir. 23 ayrı sektörde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinde; Ar-Ge personeli istihdam edilmekte, adet proje yürütülmekte olup şimdiye kadar adet patent alınmıştır. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Yönetmeliğin yayımından itibaren 2010 yılı sonuna kadar 3 adet İşletme tarafından müracaat yapılmış olup, başvuruların Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri nitelikleri taşımaması nedeniyle projeler değerlendirmeye alınmamıştır yıllarında ise herhangi bir başvuru alınmamıştır. Rekabet öncesi işbirliği projelerinin desteklenmesinin faal hale getirilmesine yönelik çalışmalar 2013 yılında yapılacaktır. Teknogirişim Sermayesi Desteği 5746 sayılı Kanun un amacı, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulmasını sağlayarak ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılmasını, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesini ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulmasını teşvik etmektir sayılı Kanun kapsamında; örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin; teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TL ye kadar Teknogirişim Sermayesi Desteği verilmektedir. 43

54 2012 Yılı Faaliyet Raporu Destek kapsamında; yılları arasında toplam adet başvuru alınmış, döneminde 740 işletme desteklenmiş, Program için yılları arasında toplam TL harcama yapılmış, 2012 programı kapsamında desteklenmesi uygun görülen 288 işletmeye ise toplam TL ödenmiştir. F- Politika ve Strateji Çalışmaları 635 sayılı KHK da Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumluluklardan bir tanesi de bilim, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik alanındaki politika çalışmalardır yılında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bu konuda hazırlanan politika ve strateji belgesi çalışmalarına aktif bir şekilde katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Ulusal Nanoteknoloji Strateji Belgesi ve Eylem Planı nın hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Temmuz 2012 de konu ile ilgili tüm paydaşların bir araya gelip, mevcut durumu ve eksiklikleri analiz ettiği bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Strateji Belgesi ve Eylem Planı nın hazırlanmasına devam edilmektedir. Verilen desteklerin kamuoyunda bilinirliğini arttırmak ve paydaşların bir araya gelmesini sağlamak üzere Teknogirişim, Ar-Ge Merkezleri ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Zirveleri gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca verilen desteklerin ulusal ölçekte farkındalığını arttırmak üzere 2012 yılı boyunca 56 ilde programları tanıtıcı toplantı ve sunumlar gerçekleştirilmiştir. G- AB Müktesebatı Çerçevesinde İPA Programı Kapsamında Yürütülen İşler IPA Bölgesel Rekabet edebilirlik Operasyonel Programı Birinci Proje Paketi kapsamında finanse edilen Gaziantep Teknoparkının Araştırma ve Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi, Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezi ve Fırat Girişimci İşgücünü Çevreleyen Gökkuşağı projeleri yürütülmektedir. Söz konusu üç IPA projesi ile ilgili ihale süreci Bölgesel Rekabet Operasyonel Programı Koordinasyon ve Uygulama Daire Başkanlığı tarafından, İnşaat ve Müşavirlik İşleri ihale değerlendirme süreci tamamlanmış olup uygulama süreci başlamış durumdadır. Projelerin yapım işleri bileşeni kapsamında, bölgelerde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri idari binaları ve teknoloji transfer ofisi binaları inşa edilmektedir. Müşavirlik işleri kapsamında inşaat işleri müşavir firmalar tarafından denetlenmektedir. Bu aşamada yerli ve yabancı yüklenici firmalar ile teknoparklar arasında her türlü koordinasyonu sağlamakta ve inşaat işleri takip edilmektedir. Bu kapsamda, 2012 yılı içinde söz konusu üç projenin yapım ve müşavirlik işleri ile ilgili açılış toplantıları, aylık ilerleme toplantıları ve yönlendirme komite toplantıları düzenleyerek projelerin fiziki ve mali ilerlemeleri yakından izlenmektedir. Ayrıca bu toplantılarda projelerin sağlıklı ilerlemesini engelleyen sorunlar ve çözüm önerileri de değerlendirilmektedir yılı içinde her proje için açılış toplantısı ve Haziran-Aralık ayları arasında aylık ilerleme toplantısı ilgili teknoparkta düzenlenmiştir. Söz konusu üç projenin tüm bileşenlerinin değerlendirildiği Yönlendirme Komite Toplantısı (4 defa) ve ön değerlendirme toplantıları gerçekleştirilerek, projelerle ilgili ilerlemeler ve yaşanılan 44

55 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı problemler Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu na arz edilmiştir. İlgili toplantılar için tüm sekreterya faaliyeti gerçekleştirilmiştir yılı içinde Gaziantep Teknoparkının Araştırma ve Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi, Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezi ve Fırat Girişimci İşgücünü Çevreleyen Gökkuşağı projesi ile ilgili yüklenici firmaların çalışmaları düzenli olarak izlenmiş ve iş başlangıç raporları, aylık ve altı aylık ilerleme raporları ve müşavir firma uzmanlarına ait aylık çalışma gün sayısı çizelgeleri düzenli olarak değerlendirilmiştir Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri A- Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) Ait İş ve İşlem Sırası 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ile OSB Yer Seçimi Yönetmeliği çerçevesinde OSB lerin kuruluşu ve işleyişindeki süreçte Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Yer Seçimi OSB kurmak isteyen kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen OSB Bilgilendirme Raporunun Bakanlık tarafından uygun görülmesinin ardından yer seçimi çalışmalarına başlanır ve yer seçimi yönetmeliğine uygun olarak tamamlanır. OSB nin Sicil Alarak Tüzel Kişilik Kazanması 4562 sayılı OSB Kanunu nun 4 üncü maddesi ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesi çerçevesinde OSB kurulması öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasından en az biri ile talepleri halinde il özel idaresi veya OSB nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi ile ayrıca ihtisas OSB lerde konuyla ilgili mesleki kuruluş ve teşekkül temsilcilerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü muhtevi kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır. Kamu Yararı Kararı Seçilen bölgede özel mülkiyette olan araziler bulunması halinde bu araziler rızaen satın alma veya kamulaştırma yoluyla iktisap edilir. Bu nitelikte taşınmazlar hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır. Kamu yararı kararı, OSB müteşebbis heyetinin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilir. Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine aittir. Yatırım Programında yer alan, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak OSB ile yüksek teknoloji gerektiren ihtisas OSB ye arsa kredisi de verilir. Yatırım Programına Alınması Valilik kanalıyla Bakanlığımıza intikal eden bilgilendirme raporları ile OSB-SS 45

56 2012 Yılı Faaliyet Raporu Yatırım Programı Usul ve Esasları dahilinde değerlendirmeye alınır. Projelerinin Hazırlanması a- İmar planlarının hazırlanması ve onaylanması İmar planları; imar mevzuatı, 4562 sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde OSB tüzel kişiliklerince hazırlanmakta, Bakanlığımızca onaylanmaktadır. b- Altyapı projelerinin hazırlanması ve onaylanması Altyapı projeleri; yol, içme suyu ve kullanma suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma, AG- YG elektrik, haberleşme ve doğalgaz projelerinden oluşmaktadır. Bu projelerden AG-YG elektrik şebekesi, Enerji Nakil Hattı (ENH), haberleşme, doğalgaz ve atıksu arıtma tesisi projeleri ilgili kurumca onaylandıktan sonra Bakanlığımız tarafından vize edilmekte olup, diğerleri Bakanlığımızca onaylanmaktadır. c- Keşiflerin hazırlanması ve Bakanlığımızca onaylanması Bakanlığımız tarafından onaylanan ve vize edilen altyapı projelerine göre inşaat keşif ve ihale dosyalarının OSB tüzel kişiliklerince hazırlanmasını müteakip, altyapı inşaat ihalesi ile ilgili çalışmalara başlanılmaktadır. Altyapı inşaatının yapımı Bakanlıktan kredi kullanan OSB lerin altyapı inşaatları için yükleniciler tarafından yapılan imalatlar karşılığı düzenlenen hak edişleri tüzel kişiliklerin onayını müteakip, kredi kullanımı açısından mahallinde değerlendirildikten sonra kredi olarak OSB lere ödenmektedir. Altyapı inşaat kabulünün yapılması İnşaatların tamamlanmasını müteakip OSB Yönetim Kurulu Başkanlığının talebi üzerine, tüzel kişilikle beraber, içerisinde Bakanlığımız elamanlarının da yer aldığı kabul heyeti marifetiyle mahallinde inşaatın geçici/kesin kabulü yapılır. AG-YG Elektrik Şebekesinin kabulü OSB nin katılımı ile TEDAŞ tarafından yapılmaktadır. B- Sanayi Sitelerine (SS) Ait İş ve İşlem Sırası Kooperatifin Kuruluşu SS yapı kooperatifleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde hazırlanan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi ne göre kurulmaktadır. En az 7 kişiden oluşan kooperatif üyelerinin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi nin 10 uncu maddesine uygun imalat veya tamirat işi ile iştigal eden sanatkarlardan olması gerekmektedir. Yer Seçimi ile İlgili İşlemler Talep olması halinde, Bakanlığımız elemanlarınca mahallinde yer seçimi etüt çalışması yapılmakta ve SS kurulacak yerlerin imar planlarının yapımında 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri geçerli olup, onay yetkisi; SS yerinin belediye sınırları içinde olması 46

57 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı halinde ilgili belediyesinde, belediye sınırları dışında olması halinde ise ilgili valiliklerde olduğundan sadece alana ilişkin kurum görüşümüz verilmektedir. Proje Aşaması Satın alınan arsaya ait tapu asıllarının, 1/1000 ölçekli kadastral paftanın ve ilgili idarece onaylı jeolojik etüd raporunun Bakanlığımıza ibraz edilmesi, Kooperatif üyelerinin ana sözleşmede sayılan küçük sanayicilerden oluşması ve mesleklerini icra ettiklerine dair vergi kayıt belgelerinin ibraz edilmesi, genel üye listesinin il müdürlüğünce onaylanması, İhtiyaca göre hazırlanacak SS uygulama projelerinin Bakanlığımız denetiminde hazırlanarak yetkili idaresince tasdik edilerek inşaat ruhsatlarının alınması, işlemlerinden oluşmaktadır. Yatırım Programına Alınma, İhale, Yapım, Kabul ve Kura Çekimi İşlemleri Kooperatifin yatırım programına alınma talebi varsa; valilik kanalıyla Bakanlığımıza intikal edecek olan Bilgilendirme Raporları ile OSB-SS Yatırım Programı Usul ve Esasları dahilinde değerlendirilir. Projenin, yatırım programına alınması ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen oranda ödeneğinin olması halinde ise SS Yapı Kooperatifi Başkanlığının talebi üzerine inşaat ihalesi kooperatif yetkililerinin katılımı ile Bakanlığımızda yapılmaktadır. İhaleden sonra inşaatlar kooperatifin sorumluluğunda devam etmekte olup, kredilendirme açısından da Bakanlığımızca takip edilmektedir. İnşaatın tamamlanmasından sonra SS Yapı Kooperatifi Başkanlığının talebi üzerine, kooperatif yetkililerinin katılımı ile Bakanlığımız elemanlarının da yer aldığı kabul heyeti marifetiyle mahallinde inşaatın geçici/kesin kabulü yapılır. Daha sonra kura çekimi yapılarak, kooperatif tarafından üyelerine işyerleri teslim edilmektedir. C- Endüstri Bölgelerine (EB) Ait İş ve İşlem Sırası Kuruluş ve Yer Seçimi Başvuruların, fizibilite etüdlerinin ve istenen diğer belgelerin incelenmesi sonucunda uygun bulunan taleplerle ilgili Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğine göre yer seçimi etüdü tamamlanır ve Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna sunulur. Kamulaştırma Endüstri Bölgeleri olarak belirlenen alan Hazine adına kamulaştırılır. Projelerin hazırlanması Altyapı ile ilgili etüd, harita, plan ve projeler ihale yoluyla hazırlattırılır. 1/1000 ölçekli halihazır harita hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanır. 1/5000 veya 1/2000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Bakanlık tarafından onaylanır. Onaylı imar planına uygun olarak hazırlanan altyapı projeleri Bakanlık tarafından onaylanır. 47

58 2012 Yılı Faaliyet Raporu Karma, İhtisas ve OSB den Dönüştürülen EB lerde Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Yatırım İzni EB de yatırım yapmak isteyen yatırımcılar Bakanlığa başvurur. Bakanlıkça ön yer onayı verilir. Organize Sanayi Bölgelerinin Endüstri Bölgesi İlan Edilmesi OSB müteşebbis heyet kararı ile OSB nin Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin talep edilmesinin ardından (OSB deki tüm yatırımcıların bu karara katıldığının belgelenmesi) talep Bakanlık tarafından incelenerek Kurula önerilir. Kurulun uygun görmesiyle, Bakanlar Kurulu kararı ile Endüstri Bölgesi ilan edilir. Ç- Bakanlığımızca Yürütülen OSB, SS ve EB lere Ait İhale Çalışmalarına İlişkin Açıklamalar Bakanlığımız yıllık yatırım programlarında belirlenen oran ve miktarlarda kredi ile desteklenen ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 4562 sayılı OSB Kanunu na göre kurularak, Yapı Kooperatif Başkanlıkları ile Müteşebbis Heyet Başkanlıklarının sorumluluğu altında yürütülen SS ile OSB ihalelerinin, 22/04/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2003/5 No lu Kamu İhale Tebliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunmadığı ilan olunmuştur. Bakanlığımız kredi desteği ile kurulmakta olan; OSB yapım ve proje ihalelerinin, 4562 sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği nde belirtildiği şekilde Müteşebbis Heyet Başkanlıklarınca, Küçük Sanayi Siteleri ihalelerinin ise, Bakanlığımızca belirlenen ihale usulü, ihale ilanı ve isteklilerde aranılan yeterlik kriterlerini de kapsayan ihale dokümanı (yapım şartnamesi, sözleşme tasarısı, özel idari ve teknik şartname) esasları dahilinde Yapı Kooperatifleri Başkanlıklarınca, mahallinde gerçekleştirilmesi esas olmakla birlikte, denetim görevinin ifası için genel olarak oluşturulan teamül gereğince yapılan yönlendirme neticesinde, talep edilmesi halinde söz konusu kuruluşlar adına ikisi Müteşebbis Heyet veya Kooperatif temsilcisi olmak üzere 7 kişilik İhale Komisyonu marifetiyle Bakanlığımızda yapılarak sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca SS inşaatlarının tamamlama mahiyetinde olan imalatların, koşulları Bakanlığımızca belirlenmek üzere idarece (Kooperatif Yönetim Kurulunca) yapılmasına da müsaade edilmektedir. Yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda ihalesi gerçekleştirilen SS ve OSB işleri, ilgili idarelerle (Müteşebbis Heyet veya Yapı Kooperatifi Başkanlıkları) yükleniciler arasında sözleşmeye bağlanmakta ve yapım sürecinde Bakanlığımız teknik elemanlarınca kredi karşılığı imalatların seviye tespiti ve teknik kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımız sözleşmelerde taraf olmayıp, yalnız kamu kaynaklarının rasyonel kullanımı açısından, proje, ihale ve yapım süreçlerinde kontrol ve denetim görevini yürütmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımız yatırımcı bir kuruluş olmayıp, koşulları belirli kredi veren bir kuruluştur. Endüstri Bölgeleri ile ilgili etüd, proje ve altyapı işlerinin gerçekleşmesine yönelik her türlü mal veya hizmet alımı ile yapım işleri ihaleleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve

59 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu Kanunlar kapsamında çıkarılan ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir. D- El Sanatlarına Yönelik Yürütülen Hizmetlerimiz Yurtiçinde açılan fuarlara el sanatı üreticilerinin katılabilmeleri için ücretsiz yer tahsis edilmekte, yurt genelinde üreticilerden satın alınan ürünlerin çeşitli fuarlarda teşhir edilerek tanıtım ve pazarlanması hususunda üretici ve tüketiciler arasında doğrudan bağlantı kurulmasına çalışılmaktadır. E- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bilindiği gibi, ülkemizde planlı kalkınma döneminin başladığı 1960 lı yıllardan itibaren yürütülen OSB ve SS uygulamaları Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bu uygulamalar ile sanayinin disipline edilmesi suretiyle şehirlerin planlı gelişmesine katkı sağlanması, sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, üretimde verimlilik ve müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Diğer yandan Bakanlığımızca OSB ve SS projelerine uzun vadeli düşük faizli kredi desteği verilmesi hususu da bu yatırımları müteşebbisler için cazip hale getirmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde bugün itibarıyla 265 adet OSB nin kuruluş işlemi gerçekleştirilmiş olup, Artvin ili hariç tüm illerimizde OSB bulunmaktadır yılı sonu itibarıyla 153 adet Organize Sanayi Bölgesi Bakanlığımız kredi desteği ile (17 adedi I. ve II kısım gibi tevsi proje, 1 adedi ise serbest bölge statüsüne dönüşmüştür.) tamamlanan OSB projelerinde yaklaşık kişi istihdam edilmekte olup, tüm parsellerde üretime geçilmesiyle bu rakamın kişiye ulaşacağı öngörülmektedir Yılı Yatırım Programında 72 adet OSB projesi yer almıştır. Bu projelere başlangıç ödeneği olarak TL yapım ve TL kamulaştırma ödeneği olmak üzere toplam TL tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin TL si kullandırılmıştır yılında 12 OSB projesi (5 atıksu arıtma tesisi, 1 yol kaplama) tamamlanarak sanayicinin hizmetine sunulmuştur. Tamamlanan bu OSB projelerinde yaklaşık kişi istihdam edilmekte olup, tüm parsellerde faaliyete geçilmesiyle bu rakamın kişiye ulaşacağı öngörülmektedir. Bölge Adı 2012 Sonu İtibarıyla Biten OSB ler Adet Alan (Ha) % MARMARA (11 İL) ,38 EGE (8 İL) ,29 AKDENİZ (8 İL) ,31 İÇ ANADOLU (13 İL) ,23 KARADENİZ (18 İL) ,55 49

60 Yılı Faaliyet Raporu DOĞU ANADOLU (14 İL) ,19 GÜNEYDOĞU ANADOLU (9 İL) ,05 Türkiye Toplamı (81 İL) , YILLARA GÖRE BİTEN OSB'LER (Adet Bazında) Diğer taraftan, Bakanlığımızca SS lerin üstyapı ve altyapı inşaatlarını kredi ile desteklemek suretiyle küçük işletmelere altyapısı ucuz, faaliyetlerine uygun büyüklükte sağlıklı çalışma koşullarına sahip işyerleri sunulmaktadır. Bu noktada yan sanayi olarak adlandırabileceğimiz bu yapı küçük sanayicilere; ortak hareket etme, çevresel faktörlerin maliyetini paylaşım gibi katılımcı yönetim biçiminin avantajlarını getirmektedir. Bu çerçevede, ülkemiz genelinde işyerinden oluşan 448 adet SS Bakanlığımız kredi desteği ile tamamlanarak küçük sanayicimizin hizmetine sunulmuş olup, Bu projelerin tamamlanmasıyla yaklaşık kişiye, istihdam imkanı sağlanmıştır. Bölge Adı 2012 Sonu İtibarıyla Biten SS ler Adet İşyeri % MARMARA (11 İL) ,87 EGE (8 İL) ,87 AKDENİZ (8 İL) ,68 İÇ ANADOLU (13 İL) ,76 KARADENİZ (18 İL) ,91 DOĞU ANADOLU (14 İL) ,71 GÜNEYDOĞU ANADOLU (9 İL) ,20 Türkiye Toplamı (81 İL)

61 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2012 Yılı Yatırım Programında 43 adet SS projesi yer almıştır. Bu projeler için bütçeden ayrılan revize ödenek TL olup, 31/12/2012 tarihi itibarıyla TL si kredi olarak kullandırılmıştır yılında 3 adet SS projesi tamamlanarak küçük sanayicinin hizmetine sunulmuştur. Tamamlanan bu SS projeleriyle yaklaşık kişiye daha sağlıklı şartlarda çalışma imkanı sağlanmıştır. 40 YILLARA GÖRE BİTEN SS PROJELERİ (Adet Bazında) Organize Sanayi Bölgeleri Çalışmaları Yer Seçimi Çalışmaları 2012 yılında OSB Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde, 10 adet OSB yer seçimi etüdü yapılmış, Önceki yıllardan devam eden projelerle birlikte 9 adet proje talimatlandırılarak sonuçlandırılmıştır. 18 adet OSB projesinin yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, Bakanlığımıza intikal eden 31 adet Islah OSB başvurusundan; 3 adet proje olumsuz sonuçlanmış, 20 adedinin ise işlemleri devam etmektedir. Yer seçimi çalışmaları tamamlanan 7 adet projenin tamamı tüzel kişilik kazanmış olup, 1 adedinin ise Islah kelimesi kalkarak OSB statüsü almıştır. 6 adet sanayi sitesi projesinin ise etüt çalışmaları yapılmıştır. Tüzel Kişilik ve Kamu Yararı Kararı İşlemleri 2012 yılında 11 adet OSB nin kuruluşu tamamlanarak tüzel kişilik kazandırılmıştır. 29 adet OSB için toplam m 2 alan için kamu yararı kararı ve 3 adet OSB için toplam m 2 irtifak hakkı verilmiştir. 51

62 2012 Yılı Faaliyet Raporu 2012 Yılı İçerisindeki İmar İşleri ile İlgili Çalışmalar Revizyon İmar Planı Onayı İlk/İlave imar planı Onayı İmar Plan Tadilatı Onayı Parselasyon Plan Onayı Tevhit Onayı İfraz Onayı Parselasyon Plan Değişikliği Onayı Toplam İşlem Sayısı Onayı 18 adet 8 adet 51 adet 25 adet 133 adet 53 adet 67 adet 355 adet 2012 Yılı İçerisindeki Proje Faaliyetleri Üstyapı ve Altyapı Proje Çalışmaları İşlem Türü Üstyapı Altyapı Gelen proje sayısı 8 44 Onaylanan/vize edilen proje sayısı 4 34 İncelemede olan proje sayısı 1 - İade edilen proje sayısı 3 10 Toplam Jeolojik ve Jeoteknik Etüdlerine Katılım İşlem Türü Katılım Onay OSB planlamaya esas jeoteknik etüdü 20 adet 17 adet OSB altyapı, yol zemin araştırma etüdü 3 adet 7 adet OSB arıtma jeoteknik etüdü 4 adet 1 adet OSB imalat kontrol-heyelan-yer seçimi inceleme 1 adet - Toplam 28 adet 25 adet Yapılan İhaleler 2012 yılında OSB tüzel kişiliklerinin talebi üzerine; Bakanlığımızın kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlıklarının sorumluluğu altında 3 adet OSB altyapı, 8 adet OSB elektrik şebekesi, 3 Adet Atıksu Arıtma inşaat ve 1 Adet Hizmet Binası inşaat ihalesi yapılmıştır Yılı İçerisindeki Hakediş İncelemeleri Sonuçlanan hakediş sayısı ve KDV li geliş tutarı 91 adet TL Sonuçlanan hakediş sayısı ve KDV li çıkış tutarı 91 adet TL İade edilen hakediş sayısı 4 adet - 52

63 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2012 yılında 9 adet OSB ye ait geçici kabul 6 adet OSB nin ise kesin kabul işlemleri yapılmıştır. 2- Küçük Sanayi Siteleri Çalışmaları Yer Seçimi Çalışmaları 2012 yılında; 5 adet SS nin yer seçimi etüdü yapılmıştır. Ayrıca, 6 adet SS projesinin yer seçiminin uygun görüldüğü belirtilerek daha sonra yapılacak işlemlere ait talimat yazıları da gönderilmiştir Yılı İçerisindeki Proje Faaliyetleri İşlem Türü Üstyapı Altyapı Gelen proje sayısı 67 7 Onaylanan/vize edilen proje sayısı 37 7 İncelemede olan proje sayısı 1 - İade edilen proje sayısı 29 - İşlem Türü Katılım Onay KSS parsel bazında jeoteknik etüdü 4 adet 4 adet KSS yol zemin araştırma etüdü 3 adet 7 adet Katılım sağlanan zemin araştırma raporu 3 adet - Yapılan İhaleler 2012 yılında, SS Yapı Kooperatifi Başkanlıklarının talebi üzerine; Bakanlığımızın kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlıklarının sorumluluğu altında 8 adet SS üstyapı, 6 adet SS altyapı inşaat ihalesi yapılmıştır Yılı İçerisindeki Hakediş İncelemeleri Sonuçlanan hakediş sayısı ve KDV li geliş tutarı 107 adet TL Sonuçlanan hakediş sayısı ve KDV li çıkış tutarı 107 adet TL İade edilen hakediş sayısı ve tutarı 1 adet 3- Endüstri Bölgeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının başvurusu üzerine Bakanlığımız tarafından gerekli çalışmaları yapılıp Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna sunulan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 17/10/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir. 53

64 2012 Yılı Faaliyet Raporu Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve bölge içerisindeki taşınmazların acele kamulaştırılması ile ilgili Bakanlar Kurulu nun 04/01/2010 tarihli ve 2010/33 sayılı kararı 30/01/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (alan büyüklüğü yapılan düzeltmeler sonucu 1341 hektar olmuştur.). Bölgenin acele kamulaştırmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bakanlar Kurulu nun 16/07/2012 tarihli ve 2012/3574 sayılı Filyos Endüstri Bölgesi ve Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulması kararı, 08/09/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, 2718,6 ha (I. Kısım) ve 3240,1 ha (II. Kısım) olmak üzere toplamda 5958,7 ha büyüklüğündedir. Enerji sektörüne yönelik yatırımların, özellikle de güneş enerjisinden elektrik üretimi yapacak yatırımların yer alacağı bölgenin faaliyete geçirilmesi için yapılması gereken çalışmalara devam edilmektedir. Filyos Endüstri Bölgesi, 606,6 ha büyüklüğündedir. Bölge, karma endüstri bölgesi niteliğindedir. Öncelikle kamulaştırma çalışmaları olmak üzere bölgenin faaliyete geçirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bölge sınırında bulunan liman projesinin hayata geçmesi ve devam eden taşkın koruma projelerinin tamamlanması bölgenin işlevini arttıracaktır. 4- AB Mali İşbirliği Kapsamında Yürütülen Projeler Şanlıurfa II. Organize Sanayi Bölgesi nin 96 ha lık ilk eteabının altyapı ve arıtma tesisi inşaatı ile sanayiciye danışmanlık hizmetleri verilmesi faaliyetleri Avrupa Birliği- Türkiye Mali işbirliği Programı çerçevesinde yürütülmekte olup, Türkiye katkısı %32 dir. 96 ha lık alanın altyapı inşaatının (yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, elektrik, Telekom ve doğalgaz) Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ihalesi yapılmış, sözleşmeye bağlanmış ve inşaatı 2010 yılında tamamlanmıştır. OSB 1 ve OSB 2 ye hizmet verecek Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının da bu proje kapsamında yine Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ihalesi yapılmış olup, 2012 yılında tamamlanmıştır. 5- Bilişim Vadisi Çalışmaları Türkiye nin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) odaklı olarak, ileri teknoloji alanında küresel rekabet avantajını artıracak, ekonomik büyümesini inovasyon yeteneğini geliştirerek sürdürülebilir kılacak, ülkeyi küresel inovasyon ekonomisi içinde öncü bir konuma taşıyacak, uluslararası inovasyon ağlarıyla bütünleşmeyi sağlayacak, örnek bir inovasyon, üretim ve dış ticaret ortamı oluşturacak küresel ölçekte tanınan ve örnek alınan bir model olma Misyonu ile çalışmalarına başlanılan Bilişim Vadisi nin fizibilitesi tamamlanmıştır. Kuruluşu ile ilgili çalışmalar mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı çerçevesinde yürütülmektedir. 6- Kümelenme Çalışmaları Rekabetçilik ve Yenilik Alanlarında Kümelenme Destek Programı Projesi kapsamında belirli bir rekabetçilik ve sürdürülebilirlik potansiyeline sahip kümelerin desteklenmesi hedeflenen ulusal kümelenme destek programı tasarlanmıştır. Tasarlanan programa ilişkin dokümanlar (Başvuru rehberi, değerlendirme kriterleri vb.) hazırlanmıştır. 54

65 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Buna ek olarak, kümelenme broşürü ve küme kolaylaştırıcıları için küme geliştirilmesine yönelik kümelenme kılavuzu hazırlanmış ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanmıştır. İkincil mevzuatın hazırlanması kapsamında, Programın uygulanmasına yönelik Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği 15/09/2012 tarihli Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 21/12/2012 tarihinde Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları yayımlanmıştır yılında Kümelenme destek programının uygulamaya konulması planlanmaktadır. Kurumsal kapasitenin artırılması kapsamında, Bakanlığımızda Kümelenme Destek Programı nı uygulayacak ekibin hem kümelenme hem de proje ve program yönetimi konularında kapasitesi güçlendirilmiştir. Proje kapsamında saha toplantıları düzenlenmiştir yılında 16 adet toplantıya katılım sağlanmış ve Bakanlığımız kümelenme politikaları ve Program tanıtımı konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir. Almanya küme destek programı (Spitzencluster) konferansına katılım sağlanmıştır. Bakanlığımızın kümelenme konusunda en yetkin kurum olmasından hareketle, Mayıs 2012 de İzmir de düzenlenen, rekabetçilik alanlarında önemli çalışmalar yapan TCI (Rekabetçilik Enstitüsü) Akdeniz Konferansı nda sunum gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız, ayrıca Kalkınma Ajanslarının kümelenme farkındalığın artırılması, kümelenme analiz ve metodolojisinin geliştirilmesi ve yönetişim mekanizmasının kurulması konularında eğitim programına etkin bir katılım sağlamıştır. 7- Mevzuat Çalışmaları 4562 sayılı OSB Kanunu nun Geçici 2 ve 11 inci maddelerinde 6353 sayılı Kanun ile değişiklik yapılarak, 12/07/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapılmış olup 08/08/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapılmış olup, 03/07/2012 tarihli ve sayılı, 02/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazeteler de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği 15/09/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında gerçekleştirilecek iş birliği protokolü 10/02/2012 tarihinde imzalanmıştır. Milli Bakanlığı ile Bakanlığımız işbirliğinde Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi protokolü 06/10/2012 tarihinde imzalanmıştır. Yıl içerisinde Organize Sanayi Bölgelerinde olağan, olağanüstü ve ertelemelerle birlikte toplam 52 adet genel kurula Bakanlık Temsilcisi sıfatıyla katılım sağlanmıştır. Yıl içerisinde çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hakkında görüş verilmiş olup ayrıca gerekli yazışmalar yapılmıştır. 55

66 2012 Yılı Faaliyet Raporu 8- Eğitim Faaliyetleri Çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen 56 adet seminer, konferans, fuar, çalıştay, eğitim programı ve toplantı gibi etkinliklere toplam 269 kişi katılmıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen 14 adet eğitim programına katılım sağlanmıştır. Bu eğitimler için 2012 yılı bütçesinden bir ödeme yapılmamıştır. Azerbaycan da ve Kırım Özerk Cumhuriyeti nde OSB kurulmasına ilişkin bu ülkelerden gelen taleplere istinaden, teknik elemanlardan oluşan bir heyet ile bu ülkelere teknik inceleme ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ülkemizi ziyaret eden toplam 6 adet yabancı heyete, (Nijerya, Etiyopya, Azerbaycan, ABD, Kazakistan, İslam Kalkınma Bankası) ülkemizdeki OSB uygulamaları hakkında Bakanlığımızda sunum yapılmış, bunlardan 2 heyetle (Etiyopya, Azerbaycan) birlikte ASO I OSB ye teknik bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında iki ülkenin işbirliği çerçevesinde kurulması planlanan ortak sanayi bölgesi ile ilgili ülkemizdeki çalışmalar, Bakanlığımız koordinasyonunda ve oluşturulan teknik heyet marifetiyle yürütülmektedir. Bu kapsamda; Türkiye-İran Teknik Heyetler 3. Toplantısı, koordinasyonumuzla yapılan bir organizasyon ile Ankara da gerçekleştirilmiştir. OSB yönetimlerine yönelik olarak OSBÜK ile müştereken; Kayseri de düzenlenen VI. OSB Enerji Zirvesi, Trabzon da düzenlenen III. OSB Çevre Zirvesi ile İstanbul da düzenlenen I. OSB Eğitim Zirvesi ne katılım sağlanmıştır. MEB ile müştereken yürütülen proje kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi protokolü imzalanmıştır. OSB Bilgi Sitesi hakkında, OSB müdürleri ve veri giriş elemanlarına yönelik olarak, Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile müştereken bir eğitim programı düzenlenmiştir. Bakanlığımızda görevli müfettiş yardımcılarına, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Görevleri, Teşkilatı ve Uygulamaları konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. 9- Bilgilendirme Faaliyetleri Toplam 272 adet talep ve şikayet yazısı süresi içerinde cevaplandırılmış olup detaylı bilgiler aşağıda verilmektedir. AKİM 10 Bilgi Edinme 86 BİMER 102 Basın 56 (Soru Önergesi) Makam, Özel Kalem 15 E-Posta 1 Başbakanlık 1 Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 56

67 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü Faaliyetleri A- AB Mevzuat Uyum Çalışmaları Genel Müdürlüğün sorumluluğundaki AB mevzuatı uyumlaştırılarak ulusal mevzuat olarak yayımlanmaktadır. Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarları İle İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT), Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT) ve Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik (75/107/AT) için Avrupa Komisyonundan gelen görüşler, Yönetmeliklerin İngilizce metnine işlenerek, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Avrupa Komisyonuna iletilmek üzere, 10/08/2012 tarihinde AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir /11/2012 tarihinde yapılan 28. Dönem GBOK toplantısında, Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Beyan Metni nin imzalanması hususunda Avrupa Komisyonunun hazır olduğu bilgisi edinilmiştir. Beyan metninin imzalanmasını takiben Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında onaylanmış kuruluş görevlendirmesi yapılabilecektir. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT-eski 90/384/AT) kapsamında; Kalibra International Metroloji Ltd. Şti., 08/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile AT Doğrulama uygunluk değerlendirmesi için Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Onaylanmış Kuruluş olarak, 13/11/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tebliğ ile görevlendirilen Türk Standardları Enstitüsü nde 10/12/2012 tarihinde, onaylanmış kuruluş ilk denetimi gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz yasal metroloji alanında; Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) na asil üye, Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı (OIML) na asil üye, Batı Avrupa Yasal Metroloji Teşkilatı (WELMEC) na yardımcı üye, Karayolu Nakliye Uygulamaları Organizasyonlar Konfederasyonuna (CORTE) ye asil üye sıfatı ile üye bulunmaktadır. BIPM, OIML ve WELMEC kuruluşları için üyelik aidatı ödemeleri Genel Müdürlüğümüz Oluru ile yapılmaktadır yılında ödenen üyelik aidatları: Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar Bürosu (BIPM): Euro ( ,28 TL) Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı (OIML): Euro ( ,40 TL) Avrupa Yasal Metroloji İşbirliği Teşkilatı (WELMEC): Euro (7.600,74 TL) Karayolu Nakliye Uygulama Kuruluşları Konfederasyonu (CORTE): Aidat yoktur. WELMEC çalışmaları dahilinde, 5-6/06/2012 tarihinde WG6 Hazır Ambalaj çalışma grubunun İstanbul da düzenlenen toplantısına ev sahipliği yapılmıştır. Ayrıca OIML 57

68 2012 Yılı Faaliyet Raporu bünyesindeki 47. Uluslararası Yasal Metroloji Komitesi (CIML) ne ve 14. OIML Konferansına üst yönetici düzeyinde katılım sağlanmıştır. Diğer taraftan, CORTE tarafından düzenlenen toplantılar düzenli olarak takip edilmektedir yılında katılım sağlanan uluslararası çalışma grubu, komite ve kongrelere ilişkin detaylı bilgi aşağıda verilmiştir. TARİH ÜLKE/ŞEHİR KONU Şubat 2012 Almanya/Berlin Mart 2012 Belçika/Brüksel Nisan Nisan 2012 Fransa/Paris Polonya/Krakow Mayıs 2012 İtalya/Venedik Mayıs 2012 Danimarka/Kopenhag Haziran 2012 Finlandiya/Helsinki Haziran 2012 İstanbul Haziran Haziran 2012 Belçika/Brüksel İspanya/Madrid Eylül 2012 Avusturya/Viyana Ekim 2012 Romanya/Bükreş Ekim 2012 Bangladeş/Dakka Ekim 2012 Hollanda/Amsterdam Ekim 2012 İsviçre/Cenevre WELMEC WG8 Ölçü Aletleri Direktifi Çalışma Grubu Toplantısı Avrupa Komisyonu 6 No lu Alt Komite 11. Tur Toplantısı OECD Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi 100. Toplantısı ve 26. Küresel Bilim Forumu 28. WELMEC Komite Toplantısı 4. Milestones in Metrology (Metrolojide Dönüm Noktaları) Konferansı TKAG Projesi kapsamında Hazır Ambalaj Yönetmeliği ile ilgili eğitim ziyareti WELMEC WG11 Sayaçlar Çalışma Grubu Toplantısı WELMEC WG 6 Hazır Ambalaj Çalışma Grubu Toplantısı Avrupa Komisyonu Ölçü Aletleri Çalışma Grubu Toplantısı İspanya Metroloji Merkezi(CEM) ne taksimetreler konusunda çalışma ziyareti WELMEC WG 5 Metrolojik Denetim Çalışma Grubu Toplantısı 14. OIML Konferansı CIML Komite Toplantısı D-8 3. Sanayi Bakanları Toplantısı ve 7. Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı Akıllı Şebekeler, Akıllı Sayaçlar ve Akıllı Sistemler Fuarı Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Karayolu Ulaştırma Çalışma 58

69 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekim 2012 İngiltere/Londra Ekim 2012 Belçika/ Brüksel Ekim-1 Kasım Kasım Kasım Kasım 2012 Çek Cumhuriyeti/Brno Fransa/Paris Hollanda/Delft Bosna- Hersek/Sarajevo Grubu (SC1) ve AETR Uzman Grup Toplantısı OIML TC8/SC5 ve ISO TC30/SC7 Su Sayaçları Teknik Komite Toplantısı Akıllı şebekeler ve elektrikli araçların şarj cihazları ile ilgili CEN, CENELEC ve ETSI standart hazırlama toplantıları WELMEC WG 10 Su Haricindeki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri Çalışma Grubu Toplantısı OIML TC8/SC3 Su Harici Sıvıların Dinamik Hacim ve Kütle Ölçümü Teknik Alt Komite Toplantısı WELMEC WG 7 Yazılım Çalışma Grubu Toplantısı WELMEC WG6 Hazır Ambalaj Çalışma Grubu Toplantısı B- Ölçü ve Ayar Hizmetleri ile İlgili Çalışmalar Ölçüler ve ayar hizmetleri toplumun her kesimini ilgilendiren ve tüketicinin korunması ile ticarette haksız rekabetin önlenmesi ve piyasaya güvenli ürünlerin sunulması açısından önemli faaliyetlerden biridir. Ölçü aletlerinin milli ekonominin ve ticaretin gereklerine, kamu yararına uygun olarak doğru ayarlı ve Uluslararası Birimler Sistemine uygun olarak imalinin ve kullanımının sağlanması, muayenesi, ayarlanması ve damgalanması işlemleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu na göre yürütülmektedir. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamı dışındaki ölçü ve ölçü aletleri için tip onay işlemleri yürütülmektedir. Analog ve dijital takograf cihazlarının tip onay işlemleri ile dijital takograf ve bu cihazla birlikte kullanılan servis, şirket, denetim ve sürücü kartları için fonksiyonellik belgesi ve tip onay işlemleri yürütülmektedir. Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalama ücretleri ile tamir ve ayar ücretleri her yıl yeniden belirlenerek Yönetmelik olarak Resmî Gazete de yayımlanmaktadır. Muayenelerde kullanılan damgalar her yıl yeniden yaptırılmakta, dağıtılmakta, önceki yıla ait damgalar toplanmakta ve imha edilmesi sağlanmaktadır sayılı Kanun kapsamında olan ancak muayene yönetmeliği bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerinin muayene yönetmelik çalışmalarına devam edilmektedir. Şikâyetler değerlendirilmektedir. Tamir ve ayar işlemleri ile ilgili olarak iş yerlerine İşyeri Uygunluk Belgesi, kişilere Yetki Belgesi verilmesi işlemleriyle ilgili kriterler belirlenmekte olup, belgelendirme işlemleri il müdürlüklerince yapılmaktadır. 59

70 2012 Yılı Faaliyet Raporu 2012 yılında, 2013 yılında kullanılmak üzere; İl Müdürlüklerinde 229 Ölçüler ve Ayar Memuruna, 182 Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memuruna verilmek üzere toplam 1244 adet damga yaptırılmıştır. 9 özel firmaya 14 takım (sıkma ve çakma) damga yaptırılarak teslim edilmiştir. 11/01/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2 adet üretici firmaya özel damga yetkisi verilmiştir. Marmara Belediyeler Birliği tarafından 15/03/2012 tarihinde İstanbul da düzenlenen Yeni Nesil Sayaç Okuma Sempozyumu na katılım sağlanmıştır. Söz konusu sempozyumda sektörün önde gelen projeleri tanıtılıp, bugün uygulanan ve gelecekte var olacak sistemler hakkında bilgi verilmiştir sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulamasına Dair Kanun a dayanılarak yayımlanan ve yayımlanacak yönetmelikler ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında yer alan tartı ve tartı aletleri ile hazır ambalajlı mamullerle ilgili hazırlanacak teknik mevzuat ve uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların tartışıldığı Tartı ve Tartı Aletleri Teknik Komitesi (TARTEK) ile Hazır Ambalaj Teknik Komitesi (HAZTEK) faaliyetlerine devam edilmiştir sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayeneye tabi ölçü ve ölçü aletleri bulunduran kişi ve kuruluşların periyodik muayene için müracaatta bulunmalarının sağlanması amacıyla hazırlanan Hükümet Bildirisi Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kanalıyla radyo ve televizyonda yayımlanmıştır. Takograf cihazları ile ilgili olarak; Servis hizmetlerini verecek yerler için il müdürlükleri tarafından başvurular alınmakta ve bu başvurular neticesinde yerinde inceleme yapılarak uygun olanlar için Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi ve çalışan teknik personel için Yetki Belgesi düzenlemektedir. 14/02/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında 2012 yılında 187 adet takograf servisi, bu servislerde çalışacak 494 adet teknik personel yetkilendirilmiştir yılı sonunda ülke genelinde toplam 254 adet takograf servisi ve bu servislerde çalışan 768 teknik personel yetkilendirilmiş durumdadır. Servis ve personel belgelendirilmesine ilişkin gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığımız internet adresinde yayımlanmaktadır. Servislerin denetlenmesi faaliyetleri de Bakanlığımız ve il müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Servis denetimlerinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla Takograf Servislerinin Faaliyetlerine İlişkin Denetim Rehberi hazırlanarak il müdürlüklerine gönderilmiştir. Servis hizmetinde çalışan teknik personel için düzenlenen eğitimlerin gözetimi ve denetimi yapılmakta ve Bakanlığımız tarafından yılda iki defa takograf servislerinde çalışan personele yönelik idari eğitim düzenlenmektedir. Taksimetre cihazları ile ilgili olarak; 60

71 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasada hileli kullanımının önlenmesi, uygulamada kolaylık sağlanması ve denetimlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla; Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 02/02/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan değişiklik Yönetmeliği ile taksimetrelere ilişkin bölümünde değişiklik yapılarak, piyasada kullanımda olan ve ilk muayenesi veya periyodik muayenesi yapılan taksimetrelere il müdürlükleri tarafından taksi ve taksimetreye ait bilgileri içeren bir adet Taksimetre Sicil ve Muayene Kartı düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kart bilgileri, il müdürlüklerince Bakanlığımız elektronik veri tabanına düzenli olarak işlenmektedir. Bu düzenlemeyle piyasada muayenesi yapılmayan, sicil ve muayene kartı düzenlenmemiş ve Bakanlık denetim ağının dışında taksi/taksimetrelerin kalmaması hedefi gerçekleşmiş olacaktır. Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği nin 30/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan değişiklik Yönetmeliği ile taksimetrelere ilişkin bölümünde değişiklik yapılarak, taksimetrelerin ücret hesaplama yöntemi ve ücret tarifesi belirlemeye yetkili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek taksi tarife değerlerinin neler olması gerektiğine dair hükümlere yer verilmiştir. Bu değişikliklerle ülkemizde kullanımda olan yaklaşık takside kullanılan taksimetreler için ücret hesaplama yöntemine ve fiyat tarifelerine bir standart getirilmiş olup bu düzenlemeyle; uygulama birliğinin sağlanması, denetimlerin daha etkin yürütülmesi ve oluşabilecek tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi hedeflenmiştir sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunana ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalama işlemleri ile ilgili istatistikî bilgiler aşağıda verilmektedir. Muayeneler 2012 Yılı (Adet) İlk muayenesi yapılan ölçü aleti sayısı Periyodik muayenesi yapılan ölçü aleti sayısı Ani muayenesi yapılan ölçü aleti sayısı Şikâyet muayenesi üzerine, muayenesi yapılan ölçü aleti sayısı C- Bölge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Bakanlığımız Bölge Laboratuvarlarından öncelikli olarak İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Laboratuvarının ve/veya TSE sayılı standartlarda belirtilen gereklilikleri sağlaması ve hedeflenen kalite kapsamında iş kapsamının geliştirilmesi, ekipman ve fiziki koşullar yönünden iyileştirilmesi ve bu laboratuvarda çalışacak personelin iş yeteneğinin artırılması amacıyla, TÜBİTAK-UME ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Laboratuvarlarının Yeniden Yapılandırılması proje çalışması başlatılmıştır. Projenin hayata geçirilebilmesi için 21/02/2012 ve 06/07/2012 tarihlerinde Ankara da toplantılar yapılmıştır. Finansmanın AB projesi kapsamında değerlendirilmesi için çalışmalar sürmektedir. İstanbul İl Müdürlüğü bölge laboratuvarının, prototip bir laboratuvar konumuna getirilmesi için; 24 ay sürede gerçekleştirilmesi planlanan ve tahmini proje bedeli 61

72 2012 Yılı Faaliyet Raporu ,00 TL+KDV olarak hesaplanan bir proje oluşturulabileceği UME tarafından belirtilmiştir. Konuya ilişkin söz konusu projenin AB fonlarından karşılanarak hayata geçirilebilmesi için Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı ve AB Bakanlığı ile irtibata geçilecektir. Ç- Belgelendirme Faaliyetleri 9 adet Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memurluğu (Sivas iline bağlı; Divriği, Suşehri, Zara, Şarkışla, Kangal, Yıldızeli), (Mardin iline bağlı; Kızıltepe), (Ankara iline bağlı; Elmadağ), (Kahramanmaraş iline bağlı; Afşin) kurulmuştur. Kombi Elektrik Sayaçları, Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörleri, Egzoz Gazı Duman Koyuluğu Ölçümünde Kullanılan Cihazlar, Egzoz Gazı Analiz Cihazı ve Egzoz Gazı Duman Koyuluğu Ölçme Cihazından Oluşan Egzoz Gazı Ölçme Sistemi (kombine), Hacim Ölçü Kapları ve CNG sayaçları ile ilgili olarak toplam 13 adet Ulusal Tip Onay Belgesi, Düzce, Osmangazi/BURSA, Zeytinburnu/İSTANBUL, İzmit/KOCAELİ, Mamak/ANKARA (2), SAKARYA, Çivril/DENİZLİ illerine bağlı Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memuru adayları sınava tabi tutularak, başarılı görülen 8 adet Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memuru Yetki Belgesi, 187 adet takograf servisi için Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi, Piyasada kullanımda olan ve ilk muayenesi veya periyodik muayenesi yapılan taksimetrelere, il müdürlüklerimiz tarafından taksi ve taksimetreye ait bilgileri içeren adet Taksimetre Sicil ve Muayene Kartı düzenlenmiştir. Takograf yetkili servislerinde çalışan teknik personel için 494 adet Yetki Belgesi, düzenlenmiştir. D- Hazır Ambalajlı Ürünlere İlişkin Çalışmalar Bakanlığımızın 2011 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulama Stratejisi ve Denetim Planı çerçevesinde her ay düzenli olarak il müdürlüklerimizce denetimler yapılmıştır. Bakanlığımız merkez teşkilatı koordinasyonunda büyükşehir kapsamında bulunan 8 ilde (Ankara, Eskişehir, Adana, Adapazarı, Antalya, Kayseri, Bursa, Erzurum) merkezden 21, il müdürlüklerimizden 207 olmak üzere toplam 228 personelin katılımıyla üreticide/ithalatçıda çapraz denetimler yapılmıştır. Denetimler neticesinde; 875 firmanın 484 ünde 501 ürün denetlenmiştir. 25 firma ürününde miktar eksikliği tespit edilirken, 177 firmanın ürününde ise ambalajda yazı ve birim işaret bilgilerinin eksik/yanlış gösterildiği tespit edilmiş ve toplam ,00 TL para cezası kesilmiştir. Çeşitli nedenlerden (üretiminin kapsam dışı olması, kapanma, üretim olmaması, iş kolunun değişmesi vb.) 391 firmada denetim yapılamamıştır. Bakanlığımızca 2012 yılında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 3505 ürün kontrolünde 583 aykırılık tespit edilmiş, 2922 ürün uygun bulunmuştur. Denetimde aykırı bulunan ürünlere toplam TL ceza uygulanmıştır. 62

73 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Fuar programı kapsamında; İstanbul, Adana ve İzmir illerinde düzenlenen fuarlarda bilgilendirme yapılarak proaktif denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde kullanılmak üzere hazırlanmış olan programın yüklenilmesi ve tanıtılması amacıyla Sivas ilinde denetimler yapılmıştır. HAZTEK Komitesi nin çalışmaları Bakanlığımız web sitesinde yayımlanarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. E- Mevzuat Görüş verilen mevzuat: 6 adet Kanun Taslağı, 12 adet Yönetmelik Taslağı, 4 adet Tebliğ Taslağı, 1 adet Karar Taslağı, 2 adet Yönerge Taslağı, 1 adet Protokol Taslağı. Resmî Gazete de yayımlanan mevzuat: Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19/07/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete), Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02/02/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete), Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete), Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete), Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14/02/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete), Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği (12/01/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete), Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12/05/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete), Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (14/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete), Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonlarına Dair Kriterler Hakkında Tebliğ (19/07/2012 tarih ve sayılı Resmî Gazete). Devam Eden Mevzuat Çalışmaları Mevzuat Adı/Konusu 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Açıklama Söz konusu Kanun a ilişkin taslak metin hazırlanmıştır. 63

74 2012 Yılı Faaliyet Raporu Nefeste Alkol Analizi Yapan Cihazlara Dair Yönetmelik Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği Hacim Dönüştürme Cihazları Muayene Yönetmeliği Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik Taksimetre Muayene ve Damgalama Yönetmeliği Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Muayene Yönetmeliği Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Muayene Yönetmeliği Yönetmelik taslağı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yönetmelik taslağı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yönetmelik taslağı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yönetmelik değişikliği çalışmaları devam etmektedir. Taksimetrelerle ilgili teknik düzenlemelerin çeşitliliği ve hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi açısından mevcut muayene yönetmeliğinin güncellenmesi ihtiyacı doğmuş ve bu konuda yeni yönetmelik çalışması başlatılmıştır. Konuyla ilgili TAIEX kapsamında İspanya'ya çalışma ziyareti düzenlenmiş olup taslak çalışmaları devam etmektedir. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Muayene Yönetmeliği Taslağı nihai hali verilmiş olup ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilecektir. E- Teknik Komite Faaliyetleri Teknik Komitelerin amacı, ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak ve mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesini sağlamaktır. Bakanlığımızın başkanlık ettiği kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan iki teknik komite bulunmaktadır. Hazır Ambalaj Teknik Komitesi (HAZTEK) Tartı Aletleri Teknik Komitesi (TARTEK) Hazır Ambalaj Teknik Komitesi nin (HAZTEK) 15. toplantısı 19/07/2012 tarihinde, 16. toplantısı ise 24/12/2012 tarihinde Ankara da gerçekleştirilmiştir. 64

75 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tartı Aletleri Teknik Komitesi nin (TARTEK) 8. toplantısı 6/11/2012 tarihinde Ankara da gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda tavsiye niteliğinde alınan kararlar tüm taraflara gönderilmektedir. F- Eğitim Faaliyetleri 2012 Yılı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Yeri Katılımcı Konusu Tarihi Antalya 81 İl Müdürlüğü Antalya 81 İl Müdürlüğü Ankara Ankara Antalya Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz İlgili Personeli, İlgili Sektörler, İmalat ve İthalatçılar Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz İlgili Personeli, TSE, TÜBİTAK, TÜRKAK Takograf Servislerinde Çalışan Personel Takograf Servislerinin Yetkilendirilmesi ve Denetimi Takograf Servislerinin Yetkilendirilmesi ve Denetimi Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Çalıştayı Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı Takograf Servisleri ile İlgili İdari ve Teknik Eğitim Süresi (Gün) Sayısı (Kişi) 29 Ocak - 01 Şubat (I. Grup) Şubat (II. Grup) Şubat Şubat Mart Katılımcı Unvanı 81 İl Müdürlüğü Teknik Personeli (Mühendis, Tekniker ve Ölçü Ayar Memuru) MSGM Personeli 81 İl Müdürlüğü Teknik Personeli (Mühendis, Tekniker ve Ölçü Ayar Memuru) MSGM Personeli Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz İlgili Personeli, İlgili Sektörler, İmalat ve İthalatçılar Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz İlgili Personeli, TÜBİTAK, TSE, TÜRKAK Takograf Servislerinde Çalışan Personel Ankara Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz Ulusal Metroloji Stratejisi ve Mart 2 20 Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz İlgili 65

76 2012 Yılı Faaliyet Raporu Antalya Antalya Ankara Antalya İstanbul İlgili Personeli, TÜBİTAK, TSE, TÜRKAK 81 İl Belediyesi Su Sayaçları Ayar Memurları İlçe Belediyeleri Su Sayaçları Ayar Memurları Bakanlığımız, Bakanlıklar, Sektör, Kurum, Kuruluş Dernekler, Üniversiteler İlgili Sektörler, Dağıtıcı Firmalar, İmalat ve İthalatçılar İngiltere, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Hırvatistan, Bulgaristan, Slovakya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Polonya, Slovenya, İsviçre, Almanya, Tunus, Avusturya, Fransa, Norveç, Türkiye. OIML, BIML, NMO, Enstitülerden, Bakanlıklardan uzman katılmıştır. Ankara MSGM Personeli Antalya Antalya Antalya İlgili Sektörler, MSGM Personeli İlgili Sektörler, MSGM Personeli 81 İl Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Eylem Planı Çalıştayı Su Sayaçları Çalıştayı Su Sayaçları Çalıştayı Dünya Metroloji Günü Doğalgaz Sayaçları Çalıştayı Nisan (I. Grup) Nisan (II. Grup) Mayıs Mayıs - 02 Haziran WELMEC Haziran 2 27 Kurumsal Gelişim Çalıştayı Akaryakıt Sayaçları Çalıştayı Elektrik Sayaçları Çalıştayı Grup Merkezi Belediye Ölçüler Personeli, TÜBİTAK, TSE, TÜRKAK İl Belediyesi Su Sayaçları Ayar Memurları ve MSGM Personeli İlçe Belediyeleri Su Sayaçları Ayar Memurları ve MSGM Personeli Bakanlığımız, Bakanlıklar, İlgili Sektörler, Kurum, Kuruluş Dernekler ve Üniversitelerden ilgili kişiler. İlgili Sektörler, Dağıtıcı Firmalar, İmalat ve İthalatçılar ve MSGM Personeli İngiltere, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Hırvatistan, Bulgaristan, Slovakya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Polonya, Slovenya, İsviçre, Almanya, Tunus, Avusturya, Fransa, Norveç, Türkiye. OIML, BIML, NMO, Enstitülerden, Bakanlıklardan konularında uzman kişiler ve MSGM Personeli katılmıştır. 22 Eylül 1 99 MSGM Personeli Ekim Kasım Aralık 3 79 İlgili Sektörler, MSGM Personeli İlgili Sektörler, MSGM Personeli 81 İl Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve 66

77 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ayar Memurları) ve Ayar Memurları Eğitimi Ayar Memurları) Antalya Takograf Servislerinde Çalışan Personel Takograf Servislerinde Çalışan Personele Yönelik İdari Eğitim Aralık (I. Grup) 2 89 Takograf Servislerinde Çalışan Personel Antalya Takograf Servislerinde Çalışan Personel Takograf Servislerinde Çalışan Personele Yönelik İdari Eğitim Aralık (II. Grup) Takograf Servislerinde Çalışan Personel G- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri Genel Müdürlüğün sorumluluk alanına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir. Hazır ambalajlı mamul denetimlerinde toplam adet ürün denetlenmiştir adet ürün hazır ambalajlı gıda mamulleri ve 295 adet ürün denetimi ise hazır ambalajlı gıda dışı mamullere aittir. Mevzuata aykırılıktan dolayı toplam uygulanan ceza ise TL dir. Yasal metroloji alanında adet ölçü aleti denetlenmiştir. Mevzuata aykırılıktan dolayı toplam uygulanan ceza ise TL dir. Yasal metroloji alanında yapılan denetimleri 6 ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; tartı aletleri, sayaçlar, takograf, taksimetre, malzeme ölçerler, diğer ölçü aletleri ile akım ve gerilim ölçüm transformatörleri gruplarından oluşmaktadır. Tartı aletleri ürün grubunda toplam denetim gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırılıktan dolayı uygulanan toplam ceza ise TL dir. Sayaçlar ürün grubunda toplam denetim gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırılıktan dolayı uygulanan toplam ceza ise TL dir. Diğer ölçü aletleri ürün grubunda toplam 337 denetim gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırılıktan dolayı uygulanan toplam ceza ise TL dir. Akım ve gerilim ölçüm transformatörleri ürün gurubunda toplam 1 denetim gerçekleştirilmiştir. Taksimetre ürün grubunda toplam denetim gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırılıktan dolayı uygulanan toplam ceza ise TL dir. Takograf cihazları ürün grubunda ise, toplam 58 denetim gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırılıktan dolayı uygulanan toplam ceza ise TL dir. Malzeme ölçerler ürün gurubunda toplam 267 denetim gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırılıktan dolayı uygulanan toplam ceza ise TL dir. 67

78 2012 Yılı Faaliyet Raporu Yasal Metrolojiye İlişkin Denetimler Ğ- Standardizasyon Hizmetleri 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 132 sayılı Türk Standartlar Enstitüsü Kuruluş Kanunu na dayanılarak halkın can ve mal güvenliği açısından önem arz eden standartlar mecburi uygulamaya konulmakta, mecburi uygulamada olup da güncelliğini kaybeden veya AB mevzuatı kapsamında bulunanlar mecburi uygulamadan kaldırılmaktadır. Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan standart taslaklarına görüş verilmektedir. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/13-14) kapsamında 35 adet standard halen mecburi uygulamada bulunmaktadır. Günümüz şartlarına göre uygulamadan kaldırılması gerekenler için çalışmalar devam etmektedir yılında 18 adet standard mecburi uygulamaya konulmuş, 15 adet standard mecburi uygulamadan kaldırılmış, 7 adet standard tadil, 5 adet standard ise revize edilmiştir. Halen mecburi uygulamada 380 adet standard bulunmaktadır Mecburi Uygulamadaki Standart Sayısı Uygulamaya Konulan Uygulamadan Kaldırılan

79 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı H- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İle Yapılan Protokol Dahilinde Yürütülen Hizmetler 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu ile petrol ve LPG piyasasını şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim yetkisi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) verilmiştir. Petrol ve LPG piyasası faaliyetlerinin denetlenmesi için Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile aynı işbirliği protokollerini imzalamıştır. Bakanlığımız ile EPDK arasında Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü adı altındaki protokol 28/06/2006 tarihinde imzalanmıştır. Kurumun belirleyeceği denetim programı dahilinde Bakanlığımız tarafından yapılacak işler protokolün 4 üncü maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. (1) Bu Protokol kapsamında; a) Akaryakıt ve otogaz bayii satış pompası, tank ve araçları, depolama ve dolum tesisi, rafineri, taşıma araçları ile LPG tüplerinden numune alınması, b) Akaryakıttan alınan numunelerde ulusal markerin yeterli şart ve seviyede olup olmadığının kontrolü, c) Kurumca üretim ve ithaline izin verilen ürünlerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti, ç) Rafineri, işleme ve madeni yağ tesisleri ile üretimlerinde solvent ve bazyağı kullanan tesislere ilişkin olarak kapasite raporunda belirtilen tesis bilgilerinin kontrolü ve ürünlerden numune alınması, d) Alınan numunelerin Kurumca belirlenen laboratuvarlara teslimi, e) Akaryakıt ve otogaz bayileri, depolama ve dolum tesisleri ile taşıma araçlarında lisans kapsamında yer alan diğer işlemlerin mevzuata uygunluğunun tespiti, f) Tüplü LPG bayilerinin sözleşmeli olduğu dağıtıcısının tescilli markası ve amblemini taşıyan, teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini işyerinde bulundurup bulundurmadığının ve eğitimli personel çalıştırıp çalıştırmadığının tespiti, g) Dökme LPG nin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti, ğ) Denetlenen tesis/kişinin lisans sahibi olup olmadığının tespiti, h) Gerekli görüldüğü takdirde bilgi ve belgeleri talep ederek incelemede bulunulması ve gerektiğinde suret alınması, ı) LPG tüpü, imalatı, muayene, tamir ve bakımı lisansı sahibi kişilerin lisansı kapsamındaki faaliyetlerinin denetiminin yapılması. I- EPDK İle Yapılan Protokol Çerçevesindeki Lisans ve Marker Denetimleri EPDK ile imzalanan protokol kapsamındaki denetimlerin mevzuata uygun şekilde yapılması için Bakanlığımız personeline TÜBİTAK ta Petrol Sıvılarından Elle Numune Alma, Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazı Kullanma, Likit Petrol Gazlarından (LPG) Numune Alma eğitimleri verilmiştir. 69

80 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bu eğitimleri alan personelimize TÜBİTAK tarafından sertifika, EPDK tarafından da Petrol ve LPG Piyasası Denetçi Kimlik Kartı verilerek personelimiz Denetçi statüsünü haiz olmuştur. Bakanlığımız bünyesinde; Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünde 36 kişi İl Müdürlüklerimizde 464 kişi Toplam 500 kişi Petrol ve LPG Piyasası Denetçi Kimlik Kartına sahiptir. Petrol ve LPG piyasası denetimleri EPDK tarafından Bakanlığımıza kiralanarak tahsis edilen 38 i akaryakıt numunesi taşımaya, 10 u LPG numunesi taşımaya müsait toplam 48 adet denetim aracı ve akaryakıt ölçek seti ve mastermetre ile donanımlı Bakanlığımıza ait 89 adet akaryakıt ve LPG sayaçları denetim aracı ile yapılmaktadır yılı için EPDK dan TL ödenek Bakanlığımız bütçesine aktarılmıştır. Bakanlığımıza aktarılan bu ödenekler denetim ihtiyaçlarını karşılamak üzere il müdürlüklerimize gönderilmiştir. İşbirliği Protokolü çerçevesinde, petrol ve LPG piyasasındaki denetimler iki şekilde yapılmaktadır. 1- Periyodik Denetimler: Ülke genelinde, petrol ve LPG piyasasında faaliyette bulunan aktörlerde, EPDK Kurul kararları, Bakanlık, Savcılık, Valilik talimatları ile ihbar ve şikâyetler üzerine, il müdürlüklerimizce yapılan marker ve lisans denetimleridir. İl müdürlüklerimizce 2012 yılı içerisinde akaryakıt ürününde denetim yapılmıştır. 92 adet denetim sonucunda ulusal marker geçersiz çıkmıştır. Yasal işlemler için tutanak düzenlenerek EPDK ya iletilmiş ve marker geçersiz çıkan istasyonlar mühürlenmiştir. Bu denetimlere ilave olarak Başbakanlık Genelgesi gereğince, kamu kurum ve kuruşlarının, kaçak akaryakıt satın almasını önlemek amacıyla, ihale ile alınan akaryakıtların ulusal marker kontrolleri de yapılmaktadır. Bu çerçevede, kamu kuruşları tarafından il müdürlüklerine yapılan müracaatlar üzerine ihaleyle satın alınan ürünlerde adet marker ölçümü yapılmış olup, bunlardan 5 adet ölçüm geçersiz çıktığı için gerekli işlemler yapılmıştır. 2- Çapraz Denetimler: Genel Müdürlüğün koordinasyonunda; 1. Kocaeli yol güzergâhı, 2. Sakarya yol güzergâhı, 3. Mersin İli ve İlçelerinde, 4. Antalya İli ve İlçelerinde, 5. İstanbul İli ve İlçelerinde, 6. Bartın İli ve İlçelerinde, 7. Yalova İli ve İlçelerinde, 8. İzmir İli ve İlçelerinde, 9. Sivas İli ve İlçelerinde, 10. Elazığ İli ve İlçelerinde, 11. Kırıkkale İli ve İlçelerinde, 12. Karaman İli ve İlçelerinde, 70

81 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 13. Bilecik İli ve İlçelerinde, 14. Balıkesir İli ve İlçelerinde, 15. Konya İli ve İlçelerinde, 16. Adıyaman İli ve İlçelerinde, 17. Amasya İli ve İlçelerinde, 18. Kastamonu İli ve İlçelerinde, 19. Rize İli ve İlçelerinde, 20. Mardin İli ve İlçelerinde, 21. Isparta İli ve İlçelerinde, 22. Tekirdağ İli ve İlçelerinde, 23. Osmaniye İli ve İlçelerinde, 24. Kütahya İli ve İlçelerinde, 25. Trabzon İli ve İlçelerinde, 26. Denizli İli ve İlçelerinde, 27. Uşak İli ve İlçelerinde, çapraz denetimler yapılmış olup bu denetimler sonucunda; akaryakıt istasyonu, LPG istasyonu denetlenmiş; marker ölçümü yapılmış, 33 üründe marker oranı geçersiz çıktığı için 20 istasyon ve geçersiz marker ölçümünden dolayı 1 adet tanker mühürlenmiştir adet akaryakıt ve LPG istasyonunun lisans belgesi kontrolü yapılmış olup, 1 LPG otogaz istasyonunun lisansı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. Denetlenen bu istasyonlarda bulunan adet akaryakıt ve LPG sayacının damga kontrolü ile bu sayaçlardan adedinin de miktar kontrolü yapılması sonucu, 101 sayacın damgasına müdahale edildiği, adet sayacın damga süresinin geçtiği, 297 adet sayacın eksik verdiği tespit edildiği için gerekli cezaî işlemler uygulanmıştır. İ- Diğer Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı Belgesi hazırlama çalışmaları tamamlanmış olup nihai belge taslağı Makama arz edilmiştir. Metroloji Kitabı Metroloji konusunda toplumun her kesimini bilgilendirme ve ilgililere yol gösterme amacıyla hazırlanan Metroloji Kitabı çalışmalarına, TÜBİTAK-UME, TSE ve TÜRKAK ile birlikte devam edilmektedir. Metroloji El Kitabı TKAG Projesi kapsamında yabancı bir uzman tarafından hazırlanmış olan ve TÜBİTAK UME ile birlikte üzerinde yaptığımız değişiklikleri içeren Metroloji El Kitabı İngilizce taslağı, Türkçeye çevrilmesi için Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla çeviri ofisine gönderilmiş olup halen Türkçe el kitabı metninin tarafımıza iletilmesi beklenmektedir. 71

82 2012 Yılı Faaliyet Raporu BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) ve Bilgi Edinme BİMER den intikal eden 68 adet başvurunun; 3 adedi diğer kurum ve kuruluşları ilgilendirdiğinden ilgili yerlere gönderilmiş, 27 adedi il müdürlüklerimize gönderilmiş, 9 adedi görev alanımız dışında olduğundan ilgili birimlere iade edilmiş, 29 adet başvuru da değerlendirilip sonuçlandırılmıştır. Bilgi Edinme Biriminden intikal eden 81 adet başvurunun; 4 adedi ilgisi nedeniyle diğer birimlerimize gönderilmiş, 13 adedi diğer kurum ve kuruluşlardan görüş alınmak suretiyle cevaplandırılmış, 64 adet başvuru da değerlendirilip sonuçlandırılmıştır Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Bakanlığımız uyumlaştırılan mevzuatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için 2004 yılından itibaren sanayi ürün güvenliği ve denetimi alanında (Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD)) mekanizmaları kurmaya başlamış ve önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ulusal düzeyde ürün güvenliği ve denetimi alanında yaşanan yatay sorunların çözülmesine katkı ve Bakanlık ürün güvenliği ve denetimi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla, 635 sayılı KHK ile önemli bir adım atılarak Bakanlık bünyesinde, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Sanayi ürünlerinin mevzuatına uygunluk denetiminden sorumlu hizmet birimi olarak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti, sanayi politikası belirleme ve ürün mevzuatı hazırlama yetkisinden bağımsız hale getirilmiştir. A- Denetim Faaliyetleri Sanayi ürünlerinin piyasaya güvenli olarak arzını sağlamak amacıyla Bakanlığımız bünyesinde 2004 yılından itibaren yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin, 2011 yılında Genel Müdürlüğümüzün kurulması ile daha etkin hale getirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yıl içinde sürdürülmüştür yılı içinde PGD faaliyetleri kapsamında; farklı ürün/marka ve modelde toplam ürünün denetimi yapılmış, bu denetimlerin inde ürünlerin teknik mevzuatına uygun, inde ise teknik mevzuatına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Aykırı (uygunsuz) çıkan ürünler nedeniyle üreticilere toplam TL idari para cezası uygulanmıştır. Ürün Grubu Uygunsuzluk Uygunsuz Uygun Diğer Toplam Toplam Ceza Teste Giden Aeresol kaplar 9,50% Asansör 35,20% Asansör Bakım ve 5,30%

83 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İşletme Atex Ürünleri 7,50% Ayakkabı 4,00% Basınçlı Ekipman 20,80% Elektrikli Ekipman 4,90% Gaz Yakan Cihazlar 14,40% Kazanlar 8,80% Makineler 26,60% Otomotiv 22,20% Sivil Patlayıcılar 1,00% Taşınabilir Basınçlı 12,70% Ekipman Tekstil 7,50% Teleferik (Kablolu 36,70% Taşıma) Zorunlu Standart-Düz 23,20% Toplam 9,60% (2012 yılında yapılan denetimlere ilişkin verilerin Bakanlığımız Veri Tabanına girişleri devam ettiğinden yukarıda yer alan verilerde değişiklik olabilir.) Denetimler sonucunda can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi/riskli olması nedeniyle 2012 yılında toplam 12 ürün/marka ve model hakkında toplatma kararı/kullanım yasağı ve piyasaya arz yasağı kararı verilmiştir. Toplatma kararı verilen ürünlerin 8 i Elektrikli Ekipmanlar 4 ü Basınçlı Ekipmanlar grubundadır. Bu ürünlerin tamamının menşei Türkiye dir. 73

84 2012 Yılı Faaliyet Raporu 2012 yılı içerisinde gelen 260 adet ihbar/şikayet değerlendirilerek şikayete esas ürün hakkında yapılması gereken işlemler gerçekleştirilmiş ve ilgilisine cevap verilmiştir. B- Strateji ve Planlama Faaliyetleri Ürün güvenliği ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin olarak ulusal düzeyde hazırlanan politika ve strateji belgelerinin oluşturulması ve denetim politikalarının belirlenmesi ile Bakanlığımız sorumluluğunda olan sanayi ürünlerinin güvenliği ve piyasa gözetimi ve denetimine yönelik strateji ve politikalar belirlemek amacıyla yıl boyunca çalışmalar yapılmıştır. Bakanlık Stratejik Planı ( ) hazırlık çalışmalarına katılım sağlanmış ve Bakanlığımız vizyonu çerçevesinde hedeflerimiz, bu hedeflere ulaşmak için yapılması planlanan eylemler ve hedeflerin gerçekleşme durumunun değerlendirilmesine esas performans gösterge ve hedefleri belirlenmiştir. Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan ürünlerin teknik mevzuatına ve ürün güvenliği gereklerine uygunluğunu sağlamak için yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin uygulama esaslarını belirlemek ve uygulamada yeknesaklık sağlamak amacıyla 2012 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Rehberi ve Planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Ulusal PGD Strateji Belgesi ( ) hazırlık çalışmaları süresince yapılan toplantılara katılım sağlanmış, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin belirlenecek politikalar hakkında görüş bildirilmiştir. Ulusal PGD Strateji Belgesi kapsamında oluşturulan çalışma gruplarından Ortak Uygulama Prosedürlerinin Geliştirilmesi, Müeyyidelerin Etkinleştirilmesi ve Takibi başlıklı çalışma grubu kapsamında 6-17/02/2012 ve 5-16/03/2012 tarihleri arasında yabancı bir uzman Genel Müdürlüğümüzde çalışmalar yapmış, söz konusu süre içerisinde ayrıca Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ziyaretler gerçekleştirmiştir. Çalışma programı sonunda, 12-15/03/2012 tarihleri arasında Ankara Plaza Otel de 3 günlük kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu ziyaretlere ve toplantılara katılım sağlanmış ve uzmana yaptığı çalışmalarda rehberlik edilmiştir. Ulusal PGD Strateji Belgesi kapsamında oluşturulan çalışma gruplarından Kaynakların Paylaşılması ve Etkin Kullanımı başlıklı çalışma grubu kapsamında Genel Müdürlüğümüz başkanlığında ve koordinasyonunda 10/10/2012 tarihinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapılmıştır. Çalışma grubu kapsamında laboratuvarlardan hizmet alımının kolaylaştırılması ve mevcut laboratuvarların daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi kapsamında oluşturulan ve Ekonomi Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen Denetim Yapan Personelin Sürekliliğinin ve Uzmanlaşmasının Sağlanması, Özlük Haklarının İyileştirilmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen Kamuoyunun Düzenli Olarak Bilgilendirilmesi ve Uyarılması ve Tüketici Örgütlerinin PGD ye Veri Sunabilecek Yapıya Kavuşturulması İçin Desteklenmesi çalışma grubu kapsamında yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır. 74

85 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16-17/07/2012 tarihlerinde, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Strateji Planı hazırlıkları kapsamında, Nevşehir de Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı düzenlenmiştir. Bakanlığımız merkez birimlerinden, bağlı ve ilgili kuruluşlarından ve il müdürlüklerinden toplam 78 katılımcıyla gerçekleştirilen çalıştayda Bakanlığımız PGD vizyonu ve misyonu ile PGD de yeni yaklaşımlar ve alternatif çözüm önerileri ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Söz konusu çalıştay ile uygulamada yaşanan sorunların tespitine yönelik olarak yapılan SWOT analizi ile Bakanlığımızın PGD alanındaki güçlü ve zayıf yanları belirlenerek çözüm önerileri geliştirilmiş, bu tespitler doğrultusunda çalışma grupları oluşturulmuştur. Altı başlık altında belirlenen sorunlar çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarında çözüme yönelik olarak uygulanması gereken faaliyet ve projeler belirlenerek katılımcılara sunuş yapılmış ve tüm katılımcıların görüşleri alınarak değerlendirilmiştir. Çalıştaya ilişkin sonuç raporu hazırlanmıştır. Verimlilik Genel Müdürlüğünün moderatörlüğünde, 29/09/2012 tarihinde Genel Müdürlük personelinin katılımıyla Kurumsal Gelişim Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda oluşturulan çalışma grupları tarafından, yönetim ve organizasyon, kaynaklar, hizmetler, kurum içi ve kurum dışı ilişkiler başlıkları altında sorunlar tespit edilmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bakanlığımız birimleri, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve sorumlu olduğumuz, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin eylemleri içeren politika ve strateji belgeleri takip edilerek yapılan faaliyetlere ilişkin izleme raporları hazırlanmış ve ilgili birim veya kuruluşa gönderilmiştir. C- Mevzuat Değişikliği ve Güncelleme Faaliyetleri Bakanlıkların yeniden yapılandırılması sonucu oluşan yeni yapıya uyum sağlanması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetlerinde yaşanan sorunların ve problem odaklarının giderilebilmesi, etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi sistemi kurulabilmesi için gerekli ikincil düzenleme ihtiyaçlarının karşılanması amaçlarıyla; Bakanlığın yeni yapısı gözetilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hazırlanmıştır. Yönetmelik, 02/10/2012 tarihinde Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2013/ 9 sayılı ve 2013/1 sayılı Tebliğlerin revizyonu kapsamında, tebliğ taslakları ve eki listeler incelenerek Bakanlığımız görüşleri Ekonomi Bakanlığına iletilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinin hazırlık çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı hakkında görüş hazırlanarak ilgili birime gönderilmiştir. D- Raporlama Faaliyetleri Bakanlığımız ve ulusal PGD yapılanmasını, 2011 yılında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin sayısal veri, grafik, tablo ve analizleri ve denetimlere ilişkin görselleri içeren 2011 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Şeffaflık ve hesap 75

86 2012 Yılı Faaliyet Raporu verilebilirlik çerçevesinde hazırlanan söz konusu rapor, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına, tüketici ve sektör derneklerine ve sendikalara gönderilmiştir. Bakanlığımız sorumluluğunda olan ürünlere ilişkin denetim verilerini içeren PGD Raporları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler halinde hazırlanarak Bakanlık web sitesinde yayımlanmıştır. E- Eğitim Faaliyetleri Denetimlerin etkin bir şekilde işlemesi, iyi planlanmış insan kaynakları ve eğitim politikalarının hayata geçirilmesini de gerekli kılmaktadır. Ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin en önemli sorun alanlarından biri de kuşkusuz donanımlı ve yüksek bilgi birikimine sahip denetim personeli ihtiyacıdır. Bu nedenle, yıl içinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilecek personele yönelik olarak Ocak ve Mart aylarında 296 personeline Aday PGD Denetçi Teknik Eğitimi ve Nisan ayında Aday Denetçi Hukuk Eğitimi düzenlemiş ve Aday PGD Denetçisi sınavı gerçekleştirmiştir. Yapılan sınava toplam 340 kişi katılmış ve denetçi kimliği almaya hak kazanan 289 kişiyle birlikte toplam denetçi sayısı %50 nin üzerinde artarak 784 e ulaşmıştır. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan personel paylaşımı sonrasında Bakanlığımız denetim personeli sayısı 631 e gerilemiştir. BM/UNDP koordinasyonunda, Enerji Verimli Cihazların Piyasa Dönüşümü Projesi kapsamında AB Eko-Tasarım ve Enerji Etiketleme Direktifleri Konusunda, 3 er gün süreyle altı program halinde merkezden 18, il müdürlüklerinden 278 personele eğitim verilmiştir. F- İthalat Denetimlerine İlişkin Faaliyetler İthalat denetim ve sonrası süreçlere ilişkin mevcut sistemi geliştirmek ve aksayan yönleri belirlemek amacıyla; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde TSE tarafından gümrük depolarında yapılan denetimler, il müdürlüklerimizce gerçekleştirilen ithalat sonrası denetim çalışmaları ve TSE nin İthalat-Net sistemi incelenmiştir. Ayrıca TSE Marmara Bölge Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiş ve yaşanan sorunlar ve alınması gereken önlemlere ilişkin görüşmeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ithalat denetimlerindeki aksayan yönler, bunlara yönelik çözüm önerileri ve ithalat denetim sürecini içeren bir rapor hazırlanmıştır. İthalatta ürün kontrolünün Bakanlığımızca yapılabilmesi için 635 sayılı KHK da değişiklik öngören taslak metin hazırlanarak Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir. G- Ürün Güvenliği Konusunda Farkındalık Yaratılması Faaliyetleri Üreticilerin ve tüketicilerin güvenli ürün bilincine kavuşturulması, piyasada güvenli ürünlerin dolaşımını sağlama amacına katkı sağlamak üzere önemli bir piyasa gözetimi ve denetimi politikasıdır. Bu nedenle bu amaca yönelik faaliyetler yapılmıştır. 05/11/2012 tarihinde Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında sektörlerde faaliyet gösteren firmaların 76

87 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ürün mevzuatlarına ilişkin farkındalığını arttırmak ve sektörün (ürünlerin teknik mevzuatına) uygunluk seviyesinin artırılması amacıyla, Ev Aletleri Sektörel Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Değerlendirme Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları, sektörde bulunan firmalar, dernekler ve derneklere üye sektörde faaliyet gösteren üretim ve belgelendirme yapan firmalar ile perakende sektörü temsilcisi derneklerin temsilcileri katılmıştır. Yıl içinde, ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve denetiminin önemi ile bu alanda faaliyette bulunduğumuz ve Bakanlığımızın genel yaklaşımını ortaya koyan bir yazı hazırlanarak 14 farklı sektör derneğine ve kendine bağlı odalara dağıtım yapması için TOBB a gönderilmiştir. Ğ- Veri Tabanı Çalışmaları Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Bilgi Sistemi Çalışmaları kapsamında yıl içinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlayacak yeni bilgi sisteminin taşıması gereken özellikler ve kapsamı hakkında bilgi sunan bir ön analiz çalışması yapılarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına sunulmuştur. Ulusal PGD Veri Tabanına Veri Aktarımı çalışmaları kapsamında, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuz ürünlere ilişkin bilgilerin Ekonomi Bakanlığınca oluşturulan Ulusal PGD Veri Tabanı sistemine elektronik ortamda aktarılması hususunda fikir birliğine varılmıştır. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı, Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Genel Müdürlük arasında veri aktarımının nasıl gerçekleştirileceği hususunda çalışmalar yapılmıştır Verimlilik Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 1965 yılında özel bir yasa ile kurulmuş olan Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), Kuruluş Yasasının kendisine vermiş olduğu görevler kapsamında ülkemizde verimlilik bilincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ülke kalkınmasının verimlilik artışlarına dayalı olarak sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla verimlilik ölçme, araştırma, danışmanlık, eğitim, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini ülke genelinde yaygın ve etkili bir biçimde sürdürmesi amaçlanmıştır. Bu görevlerin daha etkin ve etkili olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, MPM, 17/09/2011 tarihinde yayımlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımızın ana hizmet birimi olarak Verimlilik Genel Müdürlüğü adıyla yeniden yapılandırılmıştır yılında yürütülmüş olan faaliyet ve projelere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. A- Araştırma Faaliyetleri 2012 yılı içerisinde aşağıda ayrıntıları verilen araştırma çalışmaları yürütülmüştür. 77

88 2012 Yılı Faaliyet Raporu TAMAMLANAN ARAŞTIRMALAR Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) ve Girişimcilik ve Yenilikçilik Özel Programı (EIP) Projesi: Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi-EPESUS Türkiye Ekonomisinin Verimlilik Performansı (Üretken Türkiye) DEVAM ETMEKTE OLAN ARAŞTIRMALAR Türkiye Temiz Üretim İhtiyaç Analizi Kurumsal İtibarın Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam ve Yerel Kalkınma Olanağı,"Yavaş Şehirler" 2012 YILINDA BAŞLATILAN ARAŞTIRMALAR Organize Sanayi Bölgeleri Politika ve Uygulamalarının Etki Analizi (SBGM işbirliğinde) Organize Sanayi Bölgelerinde Teknoloji Geliştirme Projesi (SBGM işbirliğinde) Türk Kamu İdaresinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları (Kurum / Kuruluş / Faaliyet Alanları Arası Karşılaştırmalı Bir Analiz) Bu çalışma; Türk kamu kurum ve kuruluşlarındaki insan kaynakları yönetiminin ne ölçüde kuramsal temellere dayalı olarak yapıldığı ve verimlilik ilkelerine uyulduğunun tespiti ile birlikte nasıl olması gerektiğinin açıklanmasına yöneliktir. Ortaya çıkacak sonuçların, hedef kitleye gelecekteki uygulamaları için yol göstereceği beklenmektedir. Kurum ve kuruluşların başarısının, bütüncül olarak da bir ülkenin kalkınıp gelişmesinin temel unsurlarından olan insan öğesi günümüzde de hâlâ hak ettiği önemi elde edememiştir. Ülkemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak araştırmanın sonunda ortaya konulacak veri ve sonuçlarla bu sorunun çözümüne katkıda bulunabilmek hedeflenmektedir. Kurumsal yeniden yapılanmalara da dayalı olarak Veri toplama aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle, araştırma iptal edilmiştir. Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) ve Girişimcilik ve Yenilikçilik Özel Programı (EIP) Projesi: Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi - EPESUS Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi-EPESUS, Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) altındaki Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında yer alan bir eko inovasyon projesidir. Ekodenge Ltd. koordinasyonunda Türkiye, Almanya ve Bulgaristan dan farklı kurum ve kuruluşların ortaklığında yürütülmekte olan Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi (EPESUS) Projesi Ağustos 2009 tarihinden itibaren devam etmektedir. Verimlilik Genel Müdürlüğü de dahil olmak üzere proje ortaklarının katılımı ile çok sayıda proje dokümanı oluşturulmuş, sanayiciler ziyaret edilmiş, tanıtım ve eğitim toplantıları düzenlenmiştir. Son olarak EPESUS projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili hazırlanmış olan iki adet bilimsel makale ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuştur. 78

89 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Endüstri bölgelerinde yer alan sanayicilerin ve endüstriyel bölge yöneticilerinin EPESUS kapsamında yürütülen çalışmaları uygulayabilmesi için, proje kapsamında, web tabanlı EPESUS yazılımı geliştirilmektedir. EPESUS projesi kapsamında geliştirilmekte olan sanayici modülünde ulaşılmak istenen amaç, belirlenen sektörlerin seçilen prosesleri için birim üretim seviyesinde materyal ve enerji akışlarının belirlenmesidir. Mevcut durumda döküm, tekstil, polimer, yakma tesisi için seçilmiş prosesler hakkında materyal ve enerji akışları belirlenmiş olup bu veriler EPESUS yazılımına aktarılmıştır. Proje 2012 yılı Ağustos ayında tamamlanmıştır. Kurumsal İtibarın Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi Araştırma projesi kapsamında, Trabzon ve/veya çevre illerde hizmet sektörünün bir alt kolunda faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal itibarları, müşterilerinin bakış açısından değerlendirilerek bir mevcut durum analizi yapılacak ve işletmelerin kurumsal itibarlarının müşteri sadakati üzerindeki etkileri incelenecektir. MPM Trabzon Bölge Müdürlüğü uzmanı tarafından sürdürülmekte olup, Ağustos 2011 de Merkezin, Genel Müdürlüğe dönüşümü ile birlikte Bölge Müdürlükleri kapatılmış ve uzmanları Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine devredilip ilgili uzman başka bir görevle görevlendirilmiş olduğundan, araştırma raporunun teslim süresi uzatılarak 2012 yılı Aralık ayına ertelenmiş ve sonrasında ilgili uzmanın talebi ile Mart 2013 de tamamlanmak üzere süresi uzatılmıştır. Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam ve Yerel Kalkınma Olanağı, Yavaş Şehirler : Seferihisar Örneği Günümüz insanının tüm alanlarda; sürdürülebilir ve insanca yaşam arayışları ve beklentileri söz konusudur. İşte bu endişe, beklenti ve arayışlar; bugünün ve geleceğin sağladığı olanaklar sayesinde geçmişin mirası ile bilgi birikiminden ve çevre dostu son teknolojilerden yararlanarak, yaşam kalitesini ve performansı artırıcı kentsel ortamlar yaratmayı amaçlayan Yavaş Şehirler (Cittaslow) Hareketi ni de gündeme getirmektedir. Yavaş Şehir Hareketi; havası, suyu, toprağı temiz, yiyecekleri organik, yerel, karakteristik mimarisi, doğası ve kültürel değerleri korunmuş, herkesin birbiriyle dost olduğu insanca bir yaşam ortamına ulaşmak amacıyla başlatılmıştır. Araştırma çalışmasıyla; İtalya da ortaya çıkan Yavaş Yiyecek hareketinden başlayarak Yavaş Şehir Hareketi nin ortaya çıkışı ve nedenleri, Yavaş felsefesi, Yavaş Şehir ölçüt ve standartları, Yaşam Kalitesi ve Kentsel Yaşam Kalitesi kavramları, Kent Ergonomisi, Yaşam Kalitesi, Verimlilik ilişkileri, Yavaş Şehirlerin ülkemizdeki durumu ve Seferihisar Uygulaması incelenecektir. Bu bağlamda, araştırma kapsamında; ülkemizde sürdürülebilir bir kentsel yaşam ve yerel kalkınma olanağı olarak Yavaş Şehir yaklaşımı, Seferihisar uygulaması üzerinden incelenerek, bu konuda çalışma yapacak olan, akademisyen, uzmanlar ve yerel yöneticilere katkıda bulunulmaya çalışılacaktır. İlgili uzmanın alan çalışması için planladığı dönemde sağlık sorunları nedeniyle raporlu olduğundan proje Eylül 2013 e uzatılmıştır. 79

90 2012 Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Ekonomisinin Verimlilik Performansı (Üretken Türkiye) Araştırmanın ana amacı; Türkiye ekonomisinin verimlilik performansını tarihsel gelişim içinde ortaya koymak, gelişmiş batılı ülkeler ile karşılaştırmak ve ağırlıklı olarak da toplam faktör verimliliğinin geleceği ile ilgili çeşitli olasılıkları değerlendirerek ülkemizde oluşturulacak bir verimlilik politikasına büyüme ve makro değişkenler yönünden katkı sunabilmektir. Dünyada yaşanan son küresel ekonomik ve mali krizinden sonra yaşanan en önemli ekonomik sorunun sürdürülebilir büyüme ve istihdam olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer yandan ülkeler yeniden bir tasarruf ve kaynakları etkin kullanma çağrısı ve çabası içine girmişlerdir. Türkiye nin verimlilik performansını karşılaştırılabilir biçimde ortaya çıkarmak ve saptanan bulgular ışığında oluşturulması gereken bir verimlilik politikasına katkı vermek en çok bu dönemde ihtiyaç duyulan bir çalışma olmaktadır. Araştırma kapsamında; 1923 yılından beri imalat sanayinde büyüme ve verimlilik gelişmeleri, verimlilik artışlarının gelişme ve kalkınma süreçlerindeki rolü, Türkiye nin verimlilikte dünyadaki yeri, verimlilik dinamikleri, toplam faktör verimliliğinin geleceği gibi konular ele alınmıştır. Araştırma Aralık 2012 de tamamlanmıştır yılında değerlendirmesi gerçekleştirilerek yayın süreci başlatılacaktır. Türkiye Temiz Üretim İhtiyaç Analizi Bu çalışma ile seçilmiş imalat sanayi sektörlerinde (bölgesel ölçekte); kaynak verimliliği (hammadde, enerji ve su kullanımı) ve atık yoğunluğuna ilişkin mevcut durumu saptamak ve kaynak verimliliğinin artırılması, atık yoğunluğunun düşürülmesi için ihtiyaçları belirlemek amaçlanmaktadır. Çalışma veri mevcudiyetinin elverdiği en alt detayda (İBBS Düzey 2/3) ve mevcut olan en güncel veriler kullanılarak yürütülecektir. Proje mevcut durumun tespiti ve ihtiyaç analizi olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Mevcut durumu ortaya koyabilmek için seçilmiş sektörlerin yapısal/ekonomik durumları, hammadde malzeme yoğunlukları, su, enerji ve atık yoğunlukları analiz edilecektir. İhtiyaç/boşluk analizi aşamasında ise mevcut durum sonucunda elde edilen çıktılara dayalı olarak kullanılacak çeşitli yöntemler ile (sektörel toplantı, çalıştay, yüz yüze görüşme ve/veya anket, saha çalışması vb.) sektörlerin bölgesel düzeyde temiz üretim gereksinimleri ortaya konulacaktır yılında başlayan araştırma 2013 yılında devam edecektir. Organize Sanayi Bölgeleri Politika ve Uygulamalarının Etki Analizi 2013 Yılı Programı ile 2013 Yılı Yatırım Programı nda yer alan proje Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ve Verimlilik Genel Müdürlüğünde oluşturulan çalışma gruplarının projeye ilişkin tasarım çalışmaları ile Aralık 2012 de başlatılmış olup, projenin alan çalışması, analiz ve raporlama aşamaları 2013 yılında sürdürülecektir. Organize Sanayi Bölgelerinde Teknoloji Geliştirme Projesi 2013 Yılı Programı ile 2013 Yılı Yatırım Programı nda yer alan proje Sanayi 80

91 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölgeleri Genel Müdürlüğü ve Verimlilik Genel Müdürlüğünde oluşturulan çalışma gruplarının projeye ilişkin tasarım çalışmaları ile Aralık 2012 de başlatılmış olup, projenin alan çalışması, analiz ve raporlama aşamaları 2013 yılında sürdürülecektir. Temiz üretim ihtiyaç ve potansiyel belirleme araştırma projesi Aralık 2012 de tasarımına başlanmış olan bu araştırma çalışması ile seçilen sektörlerde ve bölgesel ölçekte; kaynak verimliliği ve atık yoğunluğuna ilişkin mevcut durumu saptamak ve kaynak verimliliğinin artırılması, atık yoğunluğunun düşürülmesi için ihtiyaçları belirlemek amaçlanmaktadır. Risk Yönetimi ve İşletmelerde Uygulanabilirliği Küresel rekabetin ve koşulların çok güçlü olduğu günümüzde iç ve dış nedenlerden dolayı rekabete karşı koyamayan işletmelerin karşılaştığı finansal ve ekonomik sıkıntılar, bu işletmeleri mali başarısızlığa uğratıp sonuçta iflasa kadar götürebilmektedir. Mali başarısızlık hem işletme ile doğrudan ilgili gruplar hem de ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilmektedir. Dolayısıyla işletmeler için mali başarısızlıklarını tahmin edebilmek; önlem alabilmeleri ve finansal sorunların maliyetlerini engelleyebilmeleri veya azaltabilmeleri açısından oldukça önem kazanmıştır. Bu nedenle, mali başarısızlığın ve mali başarısızlığa neden olan faktörlerin öngörülmesi, risk yönetimi alanında önemli araştırma konularından biri olmuştur. Bu çalışmada risk, risk yönetimi, işletme riskleri, mali başarısızlık riski üzerinde durulmuş ve işletmeleri mali başarısızlığa uğratabilecek bazı finansal oranlar tahmin edilmeye çalışılmıştır. Uzun yıllar boyunca, farklı yöntemler kullanılarak mali başarısızlığı ve mali başarısızlığa neden olan faktörleri tahmin edebilecek modeller geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, çalışmada mali başarısızlığa neden olan faktörleri belirlemek amacıyla lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, mali başarısızlık riski olan işletmeleri saptayacak bir model geliştirmek ve işletmelerin mali başarısızlıklarına neden olan finansal oranlarını belirlemektir. Çalışmayı gerçekleştirmek amacıyla, yılları arasında TCMB de kayıtlı Türkiye de faaliyet gösteren; gıda sektöründen 278, tekstil sektöründen 312 ve ana metal sektöründen 174 olmak üzere toplam 764 işletme verisinden elde edilen 9 adet mali oran kullanılmıştır yılları; Kriz Dönemi, Genişleme Dönemi ve 2008 Kriz Dönemi şeklinde üç dönem olarak incelenmiştir. Lojistik regresyon analizi sonucunda, bahsedilen sektörlerin her dönem için mali başarısızlık tahmin modeli oluşturulmuş ve mali başarısızlığı etkileyen faktörler ve bu faktörlerin etkileri belirlenmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Modellerin tahmin güçlerine bakıldığında, mali başarısızlık tahminlerinde lojistik regresyon yönteminin tahmin gücünün yüksek olduğu görülmüştür. Enerji ve Verimlilik Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı oldukça yüksektir. Ülkemizin ekonomik gelişme çabası ve beraberinde artan enerji talebi ile bunun yol açtığı çevresel etkiler göz önüne 81

92 2012 Yılı Faaliyet Raporu alındığında enerji verimliliğinin ve kaynak çeşitliliğinin artırılması ülkemiz için kritik bir öneme sahip olmaktadır. Yapılan çalışmalarda ülkemizde, bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 olmak üzere önemli düzeyde enerji tasarruf potansiyeli olduğu tespit edilmiştir. Enerji verimliliği için nereden başlanmalı diye sorusuna enerjinin en çok nerelerde kullanıldığına bakarak yanıt aranmalıdır. Sanayi kesimi Türkiye de birincil enerjinin %24 ünü, elektriğin ise %47 sini kullanmaktadır. Elektriğin yaklaşık dörtte biri de meskenlerde tüketilmektedir. Bu veriler enerji verimliliğinde hangi alanlara odaklanılması gerektiğini göstermektedir. Sanayi kesimi en çok enerji tüketen kesim olmakla birlikte, binalar ve ulaşım da üzerinde titizlikle durulması gereken alanlardır yılındaki Avrupa Komisyonu, Avrupa nın enerji politikası ile ilgili 2020 yılına dört adet temel hedef koymuştur. Bunlar; 2020 yılında sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyelerine göre en az %20 azaltılması, enerji verimliliğinin 2020 yılına kadar %20 iyileştirilmesi, yenilenebilir enerjinin payının %20 ye çıkarılması, ulaşımda kullanılan yakıtlarda biyoyakıtların payının %10 a çıkarılmasıdır. Ülkemiz ise 2009 yılında yayımlanan Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi nde 2023 e kadar elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir kaynakların payını %30 a çıkarmayı hedef olarak ortaya koymuştur. Böylece yerli, yenilenebilir ve temiz enerji, hem ekonomik hem de çevresel anlamda olumlu etkiler yapacaktır. Ülkemizde artan enerji ihtiyacı ile birlikte enerji yatırımları da artmakta, bunun sonucunda ekonomik ve finansal gereksinimler ile çeşitli sektörel güçlükler beraber ortaya çıkmaktadır. Oysa enerji verimliliği, yatırım ihtiyacını azaltan, atıl kapasitelerin kullanılmasını ve etkin kaynak kullanımını gerektiren bir olgudur. Bu sayede daha rasyonel yatırımlar ve daha dengeli bir enerji piyasası gündeme gelecektir. e-ticarette Yenilikçi Yaklaşımlar Dünyamız sayısallaşma sürecinde ekonomik anlamda yeni ekonomi olarak adlandırılan yeni bir düzene girmiştir. Bu yeni düzende iş yapış şekilleri ve süreçleri oldukça farklılaşmıştır ve küreselleşmenin pekişmesini sağlamıştır. Verimlilik artışını esas alan iş modelleri ortaya çıkmıştır. Bu yeni düzende ayakta kalabilmek için işletmeler bilgi tabanlı ekonomiye geçiş süreçlerine hız vermişlerdir. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak büyüyen e-ticaret, birçok sektörde geleneksel ticarete alternatif olmaktan çok, destekleyici ve tamamlayıcı bir yaklaşım olmuştur. Geleneksel pazarlama ve satış yaklaşımının en önemli kısıtlarından biri olan zaman ve mekan kavramını ortadan kaldıran e-ticaret, aynı zamanda küçük işletmelerin büyüklerle rekabet edebileceği, ülke sınırlarını ortadan kaldıran, pratik olarak erişilmesi mümkün olmayan pazarlara erişim sağlayan bir yenilik olarak karşımıza çıkmıştır. Türkiye de özellikle özel alışveriş kulüpleri ve grup satın alma alanında yaklaşımları ile kurulan e-ticaret firmalarının büyüme oranları göz önüne alındığında e-ticaret potansiyelinin ne kadar büyük olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 82

93 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Kurumlarında Elektronik İmza ve e-belge Yönetimi Uygulamaları Bu çalışmada öncelikle e-devlet, elektronik imza ve e-belge yönetimi kavramları hakkında araştırma yapılmış; ardından Türkiye deki kamu kurumlarının elektronik imza ve e- belge yönetimi konusunda durum analizi için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elektronik imza, kamu kurumlarının en temel e-devlet uygulaması olarak kullanacağı, elektronik belge yönetimine hukuki ve güvenlik anlamında altyapı oluşturması açısından çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada, ülkemizdeki kamu kurumlarının elektronik imzaya geçiş sürecinde geldiği aşamalar, karşı karşıya kalınan sorunlar ele alınmış ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. Bu çalışma çerçevesinde, kamu kurumlarının elektronik imzaya geçiş sürecinden elde edilecek bulguların, elektronik imzanın ülkemizin diğer tüm alanlarında yaygın kullanımını hedefleyen politikalara yön vermede ipuçları sunması hedeflenmektedir. Aşağıdaki araştırma çalışmaları gerek organizasyon, gerek veri toplama ve gerekse görevli uzmanlara farklı görevler verilmesi gibi nedenlerle durdurulmuştur: Kadın İşgücünün Yapısı ve Sorunları: Kurumsal yeniden yapılanma ve veri toplama aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle, araştırma iptal edilmiştir. IMF (Uluslararası Para Fonu) Politikalarında Verimlilik Söylemi: Siyasi, İktisadi, Sosyolojik Çıkarımlar: Aralık 2012 de tamamlanması gereken araştırma, kurumsal yeniden yapılanma nedeniyle iptal edilmiştir. Türk Kamu İdaresinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları (Kurum/Kuruluş/Faaliyet Alanları Arası Karşılaştırmalı Bir Analiz): Kurumsal yeniden yapılanma ve veri toplama aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle, araştırma iptal edilmiştir. B- Politika Oluşturmaya Yönelik Faaliyetler Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı ( ) 2012 yılında başlayan ve Haziran 2013 de tamamlanması planlanan Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı ( ) hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda sunulmaktadır. Dönem Çalışmalar Açıklamalar Nisan 2012 Altyapı Hazırlıkları Çalışma ekibi oluşturulmuş, zaman planı çıkarılmış, teknik, fiziksel ve mali kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir. Mayıs - Eylül 2012 Durum Analizi - I Türkiye nin verimlilik performansına ilişkin genel ölçekte veriler derlenmiş, karşılaştırmalar yapılmış, Kavramsal Çerçeve Belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca Kavramsal Çerçeve Belgesi, Ekim ayı içinde 35 ayrı kurum ve kuruluşun görüşlerine 83

94 2012 Yılı Faaliyet Raporu Ekim - Kasım 2012 Kasım 2012 Hedef Kitle Çalıştayları İlgili Çalıştayları Aralık 2012 Ara Sonuç Raporu Taraflar Aralık 2012 KOBİ ler ve Verimlilik Anket çalışması sunulmuştur. (Durum Analizi çalışmalarının ikinci aşaması Ocak-Mart 2013 döneminde, daha ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirilecektir.) Türkiye de ilk binde yer alan imalat sanayi işletmelerinin tespit ve beklentilerinin alınmasına yönelik olarak; Ankara, İstanbul (2 adet), İzmir (2 adet), Bursa, Adana, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep, Denizli, Samsun ve Diyarbakır illerinde toplam 13 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Kamudan, sivil toplum kuruluşlarından ve akademik camiadan 100 ü aşkın temsilciyle Ankara da 13 ve 15 Kasım 2012 tarihlerinde bir araya gelinmiş ve hazırlanacak strateji belgesinin ana çerçevesini oluşturmaya yönelik birer günlük toplu oturumlar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştayların raporlarının yanı sıra, hazırlıklar kapsamında gelinen noktayı ana çizgileriyle ortaya koyan Ara Sonuç Raporu hazırlanmış ve Aralık ayının son haftasında, ilgili bütün Bakanlık birimleriyle paylaşılmıştır. KOBİ lerin sorun ve beklentilerini almaya yönelik olarak ise, %95 güvenilirlik aralığında ve ±%2 bandında sonuçlar elde edilecek şekilde bir anket uygulanmasına yönelik hazırlıklar başlatılmış ve anket taslağı oluşturulmuştur. Anketin uygulanacağı örnekleme son hâlinin verilmesini ve bu yöndeki elektronik altyapının hazırlanmasını takiben bu araştırmanın 2013 Ocak ayı içinde tamamlanması öngörülmektedir. C- Yayın Faaliyetleri Süresiz Yayın Faaliyetleri 2012 Yılında basımı yapılan yayınlar ile 2011 ve 2012 yılında tamamlanmış araştırmalardan 2012 yılında değerlendirme kuruluna sunulanların değerlendirme sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 84

95 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın No 2012 Yılında Yayımlanan Araştırmalar/Raporlar KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları/Talat Postacı- Önder Belgin-Yrd. Doç. Dr. Turan Erman Erkan/ s. Örgüt Kültürünün Çalışan Bağlılığı Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma/Gürsu Sezen Torun/ s. Nanoteknoloji Raporu Döneminde Tamamlanarak Araştırma Değerlendirme Kuruluna Giren Araştırmalar Araştırma Adı Değerlendirme Sonucu Finansal Başarısızlık ve Erken Uyarı Sistemi Türkiye de Bölgelerarası Ekonomik Gelişmişlik Farklılıklarının Verimliliğe Etkileri Kamu Politikalarında Verimlilik Artırma Programları: ABD ve İngiltere Örnekleri ve Türkiye ye Yansımaları Rekabet Gücü Yüksek Sektörlerin Analizi: Motorlu Kara Taşıtları Sektörü (SITC 78) Kamu Çalışanlarının Verimliliğinde İşe Yönelik Tutumlar, Örgütsel Adalet Algısı ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisinin Önemi Yerel Ekonomik Kalkınma Aracı Olarak Kümelenme İnovasyon-BT Politikaları, KOBİ ler ve Türkiye Karşılaştırması Çok Boyutlu Organizasyonel Ölçüm Modelleri Yayımlanmaması Makale olarak yayımlanması Pdf formatında yayımlanması Kitap olarak yayımlanması Pdf formatında yayımlanması Makale olarak yayımlanması Makale olarak yayımlanması Kitap olarak yayımlanması Süreli Yayın Faaliyetleri Anahtar Dergisi Bakanlığımız aylık yayın organı olan Anahtar Dergisi yayına hazırlanmakta ve basımı gerçekleştirilmektedir. 56 sayfa olarak basılan dergi öncelikle bakanlığımız faaliyet alanları ile ilgili bir ana tema çerçevesinde olmak üzere her ay yayımlanmaktadır adet basılı ve 6500 adet online olarak ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilmektedir. İçerikler ana tema ile ilişkili 85

96 2012 Yılı Faaliyet Raporu faaliyetler sürdüren Bakanlık birimleri ile işbirliği içinde hazırlanmakta, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile diğer kurumlarla da bu kapsamda işbirliği gerçekleştirilmektedir. Dergi 1989 yılından bu yana aralıksız olarak yayımlanmaktadır yıl sonu itibarıyla https://anahtar.sanayi.gov.tr internet sitesinden de sunulmaktadır yılı için Anahtar Dergisi nin temaları ve işbirliği sağlanan birim, kurum ve kuruluşlar aşağıda sunulmaktadır. Dönem Tema Görevli Birim/Kurum Ocak 2012 Enerji Verimliliği Verimlilik Genel Müdürlüğü Şubat 2012 Yalın Düşünce Verimlilik Genel Müdürlüğü Mart 2012 Sanayi Stratejisi ve Sektörel Stratejiler Sanayi Genel Müdürlüğü Nisan 2012 Eko-Verimlilik/Temiz Üretim Verimlilik Genel Müdürlüğü Mayıs 2012 Kümelenme Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Haziran 2012 İnovasyon Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Temmuz 2012 Organize Sanayi Bölgeleri Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Ağustos 2012 Üniversitelerde Verimlilik Çalışmaları Verimlilik Genel Müdürlüğü Eylül 2012 Eğitim ve Danışmanlık Sektörü Verimlilik Genel Müdürlüğü Ekim 2012 Ar-Ge Merkezleri/Teknoparklar Kasım 2012 KOBİ ler, Girişimcilik KOSGEB Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Aralık 2012 AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) - Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Verimlilik Dergisi Verimlilik alanında ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, yenilikleri, yapılan araştırmalar ve sonuçları ile iyi uygulama örneklerini bilimsel esaslar çerçevesinde okuyucularına aktarmak ve bu yolla verimlilik literatürünün gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan Verimlilik Dergisi, sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa ve çevreye, bilişimden spora kadar hemen her konunun verimlilik boyutunu içeriğine taşımaktadırlar. Bu özelliği ile geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir. Verimlilik Dergisi 2004 yılında Hakemli Dergi statüsüne kavuşmuştur. Üç aylık periyotlarla yılda 4 sayı olarak basılan Verimlilik Dergisi Sosyal Bilimler Veri Tabanı na (ULAKBİM) üyedir yılında Verimlilik Dergisi nde yayımlanan makaleler aşağıda sunulmaktadır: 86

97 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sayı Konu Yazarlar 2012/1. Sayı 2012/2. Sayı 2012/3. Sayı Tam Zamanında Üretim Ortamında Tedarikçi İlişkilerine Dair Bir Uygulama İşletme Performansının Ölçümü: TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Üzerine Bir Uygulama Yazılım Pazarlaması ve Yazılım Sektörünün Pazarlama Zekalarının İncelenmesi Satış Geliştirme Çabalarının Öğretim Elemanlarının Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma Bir Performans Değerlendirme Yöntemi Olarak Uyum Yüzeyi Kuramı: Bankacılık Örneği 2008 Krizi nin Uşak Tekstil Sektörüne Etkilerinin İncelenmesi (Üretim-Maliyet-Fiyatlandırma ve İhracat Süreçleri Açısından) Etkin ve Verimli Yönetim İçin Değişim Mühendisliği Uygulamaları Toplam Kalite Yönetimi nin Kurumsal İmaj Üzerine Etkileri. Yönetici Görüşleri Üzerine Bir Araştırma İşgörenlerin Organizasyonda Çalışma Süresi ve İş Değiştirme Sıklığının Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkisi Balanced Scorecard Performans Değerlendirme Yönteminin Türkçe Yazındaki Tercüme Problemi * Fast Food İşletmelerinde Mal ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması İçin Kalite Fonksiyon Yayılımı Uygulaması Hazır Giyim Ürünlerinin Satışı Üzerinde Vitrin Tasarımının Etkisi Verimlilik Yönetiminde Ölçme ve Teşhis: Bir KOBİ Uygulaması Türkiye Sanayiinde ( ) İşgücü Verimliliği ve Yatırımlar İlişkisi (Doğrusal Bağıntı Çözümlemesi) Risk Yönetimi ve İşletmelerde Uygulanabilirliği Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS Öğr. Gör. Zekiye ÇAMLICA Yrd. Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ Yrd. Doç. Dr. N. Mine TÜKENMEZ Doç. Dr. Abdullah OKUMUŞ Feride MUTLU Öğr. Gör. Şükran KARACA Doç. Dr. Mustafa GÜLMEZ Eray Kağan ŞİMŞEK Dr. H. Kemal İLTER Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDEMİR Doç. Dr. M. Akif ÖZER Öğr. Gör. Enis Baha BİÇER Yrd. Doç. Dr. Hasan EKİNCİ Öğr. Gör. Ümit NALDÖKEN Dr. Derya KARA Yrd. Doç. Dr. Ali ERBAŞI Utku KARPUZ Doç. Dr. Murat Caner TESTİK Doç. Dr. Fatma PAKDİL Öğr. Gör. Arzu ARSLAN Esra ARĞILLI Umut DEMİRTAŞ Dr. Halit SUİÇMEZ Demet BARLİN HARMANKAYA 87

98 2012 Yılı Faaliyet Raporu 2012/4. Sayı Yönetsel Muhasebe Kararlarının Verilmesinde Bir Araç Olarak Promethee Sıralama Yöntemi ve Bir Uygulama Banka Çalışanlarının Performansını Etkileyen Örgütsel Stres Faktörlerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Tespiti Kamusal Kalkınmada Proje Yönetimine Yönelik Modelsel Bir Yaklaşım Üretimde Altı Sigma Yaklaşımının Üretimde Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Bir Uygulaması Hazır Giyim İşletmelerinin Ergonomik Olarak Düzenlenmesinin Çalışma Verimliliği ve Kalite Üzerindeki Etkisi Bilgi Teknolojisi Kullanımının Otel Performansı ve Verimliliğine Etkisi İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Algılarının İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği Yalın Hizmet- Değer Akış Haritalama ve Bir Acil Serviste Uygulama Yerel Ürünlerin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi Yrd. Doç. Dr. Nilgün KUTAY Yrd. Doç. Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ Yrd. Doç. Dr. Ali ERBAŞI Öğr. Gör. Osman ÜNÜVAR Tugay ARAT Yrd. Doç. Dr. Aydın USTA Yrd. Doç. Dr. Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN- Nilay ŞAHİN Öğr. Gör. Arzu ARSLAN Öğr. Gör. Ertan ÇAKMAKÇI Dr. H. Hüseyin TAŞAR Ömer Faruk EFE Doç. Dr. Orhan ENGİN Yrd. Doç. Dr. Handan GİRAY Dr. F. Zehra ÖZKAN Hülya ORAN Ç- Kurumsal Gelişim Faaliyetleri 2012 yılı içinde Bakanlığın Kurumsal Gelişimini planlamak amacıyla bir dizi çalıştay gerçekleştirilmiştir. 08/09/2012 de başlayan ve birimlerin çalışan sayılarına bağlı olarak bazı çalıştaylarda tek bazı çalıştaylarda ise birden çok birimin yer aldığı fakat her birimin kendi birimi özelinde üretimler gerçekleştirdiği çalıştaylarda katılımcılardan, A. Yönetim ve Organizasyon B. Kaynaklar C. Hizmetler D. Kurum İçi-Dışı İlişkiler ve Diğer eksenlerinde sorunları ortaya koymaları, çözüm önerileri geliştirmeleri ve eylem planı taslakları oluşturmaları istenmiştir. Sayıştay Gölbaşı Sosyal Tesislerinde tam gün yapılan çalışmalar 8 farklı tarihte gerçekleştirilmiş ve 13/12/2012 tarihinde sonlanmıştır. Her bir çalıştayın sonrasında çalıştay çıktıları raporlanmış ve Bakanlığımızın üst yönetimine ve ilgili birim yöneticisine iletilmiştir. Yapılan tüm çalıştaylar sonucunda öne çıkan noktaları içeren rapor Bakanlık üst yönetimince Kurumsal Gelişim Eylem Planı na dönüştürülmesine karar verilmiştir. 88

99 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü kurumsal gelişim çalıştaylarının tasarımı, organizasyonu, moderasyonu ve raporlanması ile eylem planı tasarlama araçlarının oluşturulması dair süreçle ilgi tüm görevlerini yerine getirmiştir. D- Danışmanlık Faaliyetleri 2012 yılı içerisinde uzmanlarımız tarafından Bakanlık birimlerine ve Bakanlık dışı çeşitli kuruluşlara yönelik olarak aşağıdaki tabloda yer alan danışmanlık hizmetleri sunulmuştur. Danışmanlık Hizmetinin Sunulduğu Kurum/Birim Sanayi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dönemi Ocak 2012 / Ocak 2013 Mayıs 2012 / Ocak 2013 Danışmanlık Konusu Çalışan Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Yeniden Yapılanma Abdullah Gül Üniversitesi Ekim 2012 Yeniden Yapılanma Yönetim Danışmanlığı Sektörünün Analizi Çalışması Organizasyonların verimliliğinin ve performansının artırılması çalışmalarında önemli bir rolü olan yönetim danışmanlığı sektörünün ülkemizdeki mevcut durumunu analiz etmek, sorunlarını belirlemek, sektöre ilişkin çözüm önerileri geliştirmek ve bu alandaki politikalara temel oluşturmak amacıyla Verimlilik Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda öncelikli olarak, sektörün başlıca sorunlarını belirlemek amacıyla danışmanlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlara yönelik bir soru formu uygulanmış ve soru formundan elde edilen bulguları yansıtan bir ön rapor hazırlanmıştır. Bu rapordan yola çıkarak, belirlenen sorun alanlarını tartışmak ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek amacıyla sektörün tüm aktörlerinin temsil edildiği bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. 05/12/2012 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilen ve kamu, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektörden 110 kuruluşun temsil edildiği çalıştaya toplam 120 kişi katılmıştır. Çalıştay sonrası, çalışmanın bütününe ilişkin bir rapor hazırlanarak ilgili taraflarla paylaşılmıştır. Ülkemizdeki yönetim danışmanlığı sektörünün sorunlarının ilk kez kapsamlı olarak ele alındığı ve çözüm önerilerinin geliştirildiği bu çalışmanın sektörün etkili bir şekilde geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. Verimlilik Tabanlı Sektörel Kıyaslama Projesi Önümüzdeki dönemde uygulanmak üzere tasarım süreci devam etmekte olan Bölgesel Verimlilik Programına (BVP) destek olmak üzere geliştirilmekte olan KOBİ lerin Sektörel Kıyaslama Sistemi kapsamında, KOBİ lerden sağlanacak verilerin analizine dayalı olarak eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sektör içi kıyaslama ile işletmelerin sorunlarının teşhis edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 2012 yılı içerisinde şu çalışmalar gerçekleştirilmiştir: 89

100 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sahadan toplanacak ve Girişimci Bilgi Sistemi veri tabanından alınacak veriler belirlenmiştir. Web tabanlı bir uygulama yazılımı geliştirilmiştir. OSTİM deki 40 işletmeden elde edilen veriler kullanılarak pilot uygulama yapılmıştır. Çıktıları OSTİM ve Başkent OSB de sunulmuştur. E- Eğitim Faaliyetleri Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir. Bu eğitimlere ait ayrıntılı bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Eğitim Programının Konusu Tarihi Yeri Katılımcı Sayısı Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Ocak VGM 24 Ekonometri ve Zaman Serileri Uygulamaları Malzeme Akışı Maliyet Analizi (MFCA) Veri Zarflama ile Etkinlik ve Verimlilik Ölçüm Teknikleri Şubat TOBB- ETÜ Mart Japonya 5 HIDA Mart Kadir Has Ün. Temiz Üretim Mayıs VGM 60 Yalın Düşünce & Yalın Üretim Teknikleri 9 7 Eğitim Alınan Kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi TOBB-ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi Prof. Dr. Subhash C. Ray Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Mayıs TÜSSİDE 25 Yalın Enstitü Derneği Temel Temiz Üretim Eğitimi Haziran VGM 22 PGD de Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı KOBİ lerde Rutin Olmayan Becerilerin Geliştirilmesinde Mobil Öğrenme Araçları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu EKAP Eğitimi Programı Temmuz Nevşehir 4 Ekim İtalya 1 Ekim Antalya 1 Yaşam Döngüsü Analizi Kasım Fransa 1 Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik Kasım Antalya 2 IVAM-Hollanda Sürdürülebilirlik Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İtalya Sürekli Eğitim Merkezi (CIAPE) Kamusal Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP ) Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sürekli Eğitim 90

101 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karbon ve Su Ayakizi Hesaplama Eğiticilerin Eğitimi Kasım Fransa 1 Merkezi (Bakanlık HİE) Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP ) Bakanlık Birimlerine ve Diğer Kuruluşlara Yönelik Gerçekleştirilen Eğitimler 2012 yılı içerisinde, Bakanlık birimlerine ve Bakanlık dışı çeşitli kuruluşlara yönelik olarak aşağıdaki tabloda yer alan eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Eğitim Programının Konusu Tarihi Eğitim Verilen Birim Yeniden Yapılanma Süreç Analizi, Kadro Sayısı Belirleme, Risk Belirleme, İş Tanımı Hazırlama Performans Yönetim Sistemi Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Verimlilik Yönetimi e-öğretim Programı Protokol Kuralları ve İletişim Becerileri Eğitimleri Mayıs Aralık Aralık Mayıs-Kasım Mayıs / 1 Haziran 1.Grup: Haziran 2.Grup: Haziran 3.Grup: Haziran Destek Hizmetleri Dairesi Başk. İç Kontrol Sistemi Pilot Proje Ekibi İç Kontrol Sistemi Pilot Proje Ekibi Destek Hizmetleri Dairesi Başk. Katılımcı Sayısı Sanayi Genel Müdürlüğü 45 KOSGEB Genel 117 Nisan Uluslararası Yöneticiler Derneği (YÖNETDER) 50 F- Verimlilik İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Verimlilik Genel Müdürlüğü ulusal düzeyde makro ölçekli verimliliğin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmekle görevlendirilmiştir. Aşağıda ulusal düzeyde hesaplanan verimlilik istatistiklerine ilişkin olarak yürütülen faaliyetlere yer verilmiştir. Yıllık ve Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri Makro ölçekli verimlilik ölçme ve izleme faaliyetleri kapsamında 2012 yılı içerisinde 3 aylık verimlilik istatistikleri hesaplanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Sektörel Kapsam olarak, Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması EFİS Rev.2 ye göre Madencilik ve taşocakçılığı (B), İmalat (C), Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 91

102 2012 Yılı Faaliyet Raporu üretimi ve dağıtımı (D), Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri (E) kısımları ile bu kısımların bölümleri, grupları ve sınıfları kapsanmaktadır. Bunun yanı sıra sanayi toplamı (B, C, D ve E kısımlarının toplamı) için ve Ana Sanayi Grupları Sınıflaması na (MIGS) uygun olarak da üç aylık göstergeler yayımlanmaktadır. Zaman Kapsamı olarak, üç aylık göstergeler 2005 yılının birinci döneminden başlayarak üç aylık dönemler itibarıyla hesaplanmaktadır. Coğrafi kapsam olarak Türkiye genelini kapsamaktadır. Veri Derleme Yöntemi olarak, TÜİK Kısa Dönemli İş İstatistikleri altında yer alan Aylık sanayi üretim endeksi, üç aylık sanayi istihdam endeksi ve üç aylık sanayide çalışılan saat endeksi idari kayıtları kullanılmaktadır. Çıktı değişkeni olarak, sanayi üretim endeksi TÜİK tarafından hesaplanan 2005 yılı bazlı aylık sanayi üretim endeksi verileri kullanılmaktadır. Girdi değişkenleri olarak, istihdam endeksi, çalışan kişi değişkeni olarak TÜİK tarafından hesaplanan 2005 yılı bazlı üç aylık sanayi istihdam endeksi verileri kullanılmaktadır. Çalışılan saat endeksi, çalışılan saat değişkeni olarak TÜİK tarafından hesaplanan 2005 yılı bazlı üç aylık sanayide çalışılan saat endeksi verileri kullanılmaktadır. Veri kaynağı olarak, TÜİK in aylık sanayi üretim endeksinin hesaplanmasında kullandığı veriler, Aylık Sanayi Üretim Anketi ile toplanmaktadır. Üç aylık sanayi istihdam endeksi ve sanayide çalışılan saat endeksinin hesaplanmasında kullanılan veriler ise Üç Aylık Sanayi İstihdam Anketi ile elde edilmektedir. Göstergeler aşağıda belirtilen üç aylık dönemler itibarıyla hesaplanmaktadır: Birinci dönem : 1 Ocak 31 Mart Yayım Tarihi: Ağustos ayının ilk iş günü İkinci dönem : 1 Nisan 30 Haziran Yayım Tarihi: Kasım ayının ilk iş günü Üçüncü dönem : 1 Temmuz 30 Eylül Yayım Tarihi: Şubat ayının ilk iş günü Dördüncü dönem : 1 Ekim 31 Aralık Yayım Tarihi: Mayıs ayının ilk iş günü Yıllık Verimlilik İstatistikleri kapsamında yer alan 9 adet verimlilik istatistiği hesaplanarak her yılın Haziran ayının son işgünü Bakanlığın internet sitesinde (http://vi.sanayi.gov.tr) paylaşılmaktadır. Bu istatistikler şunlardır: Çalışan Kişi Başına Katma Değer, Çalışan Kişi Başına Katma Değer Endeksi (2003=100), Önceki Yıla Göre Çalışan Kişi Başına Katma Değer Endeksindeki Değişim (%), Çalışılan Saat Başına Katma Değer, Çalışılan Saat Başına Katma Değer Endeksi (2003=100), Önceki Yıla Göre Çalışılan Saat Başına Katma Değer Endeksindeki Değişim (%), Birim Emek Maliyeti, Birim Emek Maliyeti Endeksi (2003=100), Önceki Yıla Göre Birim Emek Maliyeti Endeksindeki Değişim (%), 92

103 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜİK tarafından Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinde NACE Rev.2 sınıflamasına geçilmesi, buna karşın Faktör Maliyetiyle Katma Değer istatistiklerinin deflate edilmesinde kullanılan ÜFE için henüz aynı sınıflamaya geçilmemesi; 2012 yılında Yıllık Verimlilik İstatistikleriyle ilgili Resmî İstatistik Programında yer alan taahhüdün yerine getirilememesine neden olmuştur. Ulusal Verimlilik İstatistikleri Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri kapsamında yer almakta olan 6 adet gösterge ise hesaplanarak; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk iş günü Bakanlığın internet sitesinde (http://vi.sanayi.gov.tr) kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu istatistikler şunlardır: Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi (2005 Ort.=100), Önceki Döneme Göre Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksindeki Değişim (%), Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksindeki Değişim (%), Çalışılan Saat Başına Üretim Endeksi (2005 Ort.=100), Önceki Döneme Göre Çalışılan Saat Başına Üretim Endeksindeki Değişim (%), Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Çalışılan Saat Başına Üretim Endeksindeki Değişim (%). Sermaye ve Toplam Faktör Verimliliği İstatistikleri Sermaye ve toplam faktör verimliliği oluşturma çalışmaları, Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan istatistiklerin kapsam ve çeşitliliğini arttırmak kapsamında yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda hesaplamalarda kullanılacak yöntem ile ilgili araştırma çalışmaları yürütülmüş ve veri gereksinimi belirlenmiştir. Mevcut durumda sermaye ve toplam faktör verimliliği hesaplamalarında kullanılacak verilerden bir kısmı TÜİK te mevcut bulunmakta ancak bir kısmı ise henüz yayımlanmamaktadır. Sermaye ve toplam faktör verimliliği hesaplayabilmek için ihtiyaç duyulan en temel veri sermaye stoku serisidir. Ancak Türkiye de TÜİK tarafından resmi olarak yayımlanan bir sermaye stoku serisi ve yatırımların ortalama hizmet süresi ne ilişkin veri bulunmamaktadır. Bu durum ise toplam faktör verimliliği hesaplamalarını zorlaştırmaktadır. Sermaye stoku tahmininde OECD nin de yaygın olarak kullandığı bir yöntem olan Aralıksız Envanter Yöntemi (Perpetual Inventory Method) ile tahminler yapabilmek mümkündür. Ancak bunun için ise uzun bir dönemi kapsayan yatırım serisine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye de yayımlanan yatırım serileri incelendiğinde ise; TÜİK tarafından ekonomi geneli için ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ise sektörel olarak yayımlanan yatırım serilerinin varlığı göze çarpmaktadır. Ancak TÜİK tarafından yayımlanan seri sadece ekonomi geneli olduğu için ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan seri ise; 1998 bazlı GSYİH ile kapsam bakımından uyumlu olmadığından sektörel olarak bir sermaye stoku serisi ve dolayısıyla toplam faktör verimliliği hesaplanması mümkün olmamaktadır. Mevcut verilerle Aralıksız Envanter Yöntemi ni kullanarak ekonomi geneli için bir sermaye stoku serisi yayımlamak mümkün görünmektedir. Bu durumda ise hem TÜİK tarafından yayımlanan 1998 yılından başlayan yatırım serisini geriye çekmek hem de 93

104 2012 Yılı Faaliyet Raporu yatırımların iktisadi ömürlerine ilişkin bir varsayımda (OECD ortalamalarını almak gibi) bulunmak gerekecektir. Dolayısıyla hesaplamalarda TÜİK tarafından üretilen resmi bir sermaye stoku serisinin kullanılması daha uygun görülmektedir. Bu doğrultuda TÜİK ile yapılan görüşmelerde ekonomi geneli için sermaye stoku hesaplama çalışmalarının yürütüldüğü belirlenmiştir. Bu veri elde edildiğinde sermaye verimliliğine ilişkin hesaplama yapmak mümkün olacaktır. Toplam faktör verimliliği hesaplamaları ise Solow Büyüme Muhasebesi yöntemi kullanılarak yapılacaktır. Bu kapsamda ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında işgücünün ve sermayenin çıktı esnekliklerinin hesaplanması gerekecektir. İşgücünün çıktı esnekliği; OECD tarafından da sıklıkla kullanılan milli gelir hesaplarından faktör paylarının tahmini yöntemi ile hesaplanacaktır. Bu hesaplama için gerekli olan veriler arasında ise TÜİK in hesapladığı ve Gelir Yöntemi ile GSYH başlığı altında yer alan İktisadi Faaliyet Kollarına Göre İşgücü Ödemeleri verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut durumda bu veriler yılları arasını kapsamaktadır. Hesaplamalarda verilerin güncel şekline ihtiyaç duyulmakta olup TÜİK ile yapılan görüşmelerde bu verilerin güncelinin yayımlanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirlenmiştir. İhtiyaç duyulan verilerin temini sağlandığında belirtilen yöntemler kullanılarak hesaplamalar gerçekleştirilecektir. Temiz Üretim İstatistiklerine Yönelik Çalışmalar Verimliliğin çevresel boyutu ile ilgili dünyadaki istatistikler incelenerek ve ülkemizdeki veri mevcudiyeti belirlenerek Taslak Temiz Üretim Göstergeler Seti oluşturulmuştur. Göstergelerin hesaplanabilmesi ve yayımlanabilmesi için veri teminine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgesel Verimlilik İstatistiklerine Yönelik Çalışmalar Bölgesel verimlilik istatistikleri ülke ekonomisinin önemli göstergelerinden biri olan verimliliğin ülkenin farklı bölgelerinde ne düzeyde gerçekleştiğini göstermesi, bölgesel ekonomik analizlerin ve bölgesel karşılaştırmaların yapılmasına katkı sağlaması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesine yardımcı olması gibi konular açısından önem arz etmektedir. Bölgesel verimlilik istatistiklerinin hesaplanması amacıyla kurumumuzda yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir. Bölgesel düzeyde ulusal verimlilik göstergelerinin hesaplanması ve yayımlanması için ne tür istatistiklerin oluşturulacağının tespiti, bu doğrultuda ihtiyaç duyulan verilerin belirlenmesi ve bu verilerin elde edilip edilemeyeceği hususunda araştırma ve ön hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Bölgesel verimlilik istatistiklerinin yıllık verimlilik istatistikleri ile uyumlu olması ve beraber değerlendirilebilmesi açısından, bölgesel verimlilik istatistiklerin hesaplanmasında kullanılacak yöntem ve verilerin yıllık verimlilik istatistiklerinde kullanılan yöntem ve verilerle aynı olmasının uygun olacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda bölgesel olarak hesaplanması öngörülen istatistikler aşağıda sıralanmaktadır; 94

105 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölgesel Çalışan Kişi Başına Katma Değer, Bölgesel Çalışan Kişi Başına Katma Değer Endeksi, Bölgesel Önceki Yıla Göre Çalışan Kişi Başına Katma Değer Endeksindeki Değişim (%), Bölgesel Çalışılan Saat Başına Katma Değer, Bölgesel Çalışılan Saat Başına Katma Değer Endeksi, Bölgesel Önceki Yıla Göre Çalışılan Saat Başına Katma Değer Endeksindeki Değişim (%). Bahsedilen verimlilik istatistikleri hesaplanırken bölge sınıflama sistemi olarak TÜİK tarafından oluşturulan İBBS Bölge sınıflaması sisteminin kullanılması öngörülmektedir. G- Temiz Üretim Faaliyetleri Temiz üretim ile ilgili çalışmalar Program Uygulama ve Destekler Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilmekte olup; diğer daire başkanlıklarından uzmanların da yer aldığı Temiz Üretim Çalışma Grubu, bu alandaki 2011 yılı Kasım ayında başlayan hazırlık ve planlama çalışmalarını 2012 yılında da yürütmüştür. Bu kapsamda tanımlanan temiz üretim faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere 2012 yılı içinde, ilgili taraflarla paydaş görüşmeleri gerçekleştirilmiş; insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim, bilinçlendirme vb. etkinlikler düzenlenmiş; konu ile ilgili mevzuat incelenmiş; Türkiye deki mevcut durum ortaya konulmuş ve kurulması planlanan Temiz Üretim Merkezi ne (TÜM) ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Bu faaliyetlerin detaylarına aşağıdaki başlıklar altında yer verilmiştir. Paydaş Görüşmeleri Temiz üretim konusunun birçok farklı alanı ve aktörü bir araya getirmesi noktasında ilgili paydaşlarla ve uzmanlarla ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalar ve işbirliklerine yönelik olarak görüş alışverişinde bulunulması, ortak proje geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla çok sayıda paydaş görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşme gerçekleştirilen belli başlı kurumlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) yer almaktadır. Bu çerçevede temiz üretim/eko-verimlilik alanında Türkiye deki mevcut durumun tespiti ve yürütülecek analiz çalışmalarında yararlanılmak üzere, 350 kadar büyük ölçekli işletmeye; işletmelerinde uygulanan temiz üretim/eko-verimlilik uygulamaları ile çevresel performansı ölçmek ve izlemek için kullanılan göstergelerinin tespitine ilişkin veri toplamayı amaçlayan bir anket uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. 95

106 2012 Yılı Faaliyet Raporu İnsan Kaynağı Kapasitesinin Geliştirilmesi Konuyla ilgili insan kaynağı kapasitesinin temiz üretim konusunda geliştirilmesi amacıyla diğer ülkelerdeki temiz üretim merkezleri ve konuyla ilgili faaliyet gösteren yurtiçi/yurt dışı kurumlarla iletişime geçilmiş ve aşağıda yer alan faaliyetler düzenlenmiştir: 25/04/2012 tarihinde Genel Müdürlük personeline yönelik olarak temiz üretim/ekoverimlilik konusunda Türkiye de mevcut durumun ve yapılan çalışmalarının aktarılmasını amaçlayan bir bilgilendirme sunumu yapılmıştır. 9-10/05/2012 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi tarafından Genel Müdürlük personeline yönelik, temiz üretim konusunda bir hizmet içi eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğitimin ilk gününde dünyada çevre ile ilgili yaşanan gelişmeler ve temiz üretim kavramının genel çerçevesi çizilmiş, ikinci gününde ise yaşam döngüsü analizi, ekotasarım, enerji verimliliği, yasal ve finansal araçlar gibi daha teknik konu başlıklarına yer verilmiştir /06/2012 tarihleri arasında temiz üretim danışmanlığı alanında dünyada önde gelen kuruluşlardan biri olan Hollanda nın IVAM-Research and Consultancyon Sustainability kuruluşundan Temiz Üretim Temel Eğitimi ve Danışmanlığı konusunda 25 kişinin katıldığı bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitim kapsamında temiz üretim yaklaşımına ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra çeşitli sektörlerdeki temiz üretim olanakları paylaşılmış ve sınıf içi uygulama çalışmaları yapılmıştır. Temiz üretim çalışma grubunda yer alan uzmanların bu alanla ilgili olan çeşitli dış eğitimlere katılması sağlanmıştır (REC - Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi Projesi kapsamındaki Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Semineri ve Yeşil Satın Alım Semineri vb.) Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarına yönelik kısa dönemli teknik destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla desteklenen faaliyetleri kapsayan AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri (Support Activities to Strengthen the European Integration Process SEI) kapsamında; AB İşletme ve Sanayi Politikası ile Çevre Müktesebatı Alanında Verimlilik Genel Müdürlüğü nün Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi başlıklı ve eğitim yoluyla insan kaynaklarının geliştirilmesinin amaçlandığı bir proje önerisi hazırlanarak SEI kaynağına başvurulmuştur. Proje kapsamında, 2013 yılının ilk aylarında eğitim alınması planlanan alanlardan birisi de Eko-verimlilik/temiz üretim alanında teknik kapasitenin geliştirilmesi dir. Genel Müdürlüğün yararlanıcısı olduğu ve verimlilik stratejisinin oluşturulması ile Eko-verimlilik/Temiz Üretim Merkezinin kurulması konusunda tecrübe ve deneyim aktarımını amaçlayan Güney Kore Bilgi Değişimi Programı kapsamındaki Policy Planning for Productivity and Sustainable Industrial Development projesinin ilk ayağı olarak 16 Temmuz 2012 tarihinde Ankara da, 17/07/2012 tarihinde ise İstanbul da ilgili paydaşların katılımıyla toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılar kapsamında Ulusal Eko-Verimlilik Programının tasarımı ve Eko-Verimlilik/Temiz Üretim Merkezi nin kurulması konusunda diğer ulusal paydaşlar tarafından yürütülmekte olan çalışmalar, mevcut yasal çerçeve ve ihtiyaçlar üzerine görüş alışverişinin gerçekleştirildiği toplantılar düzenlenmiştir /10/2012 tarihleri arasında Projenin ara rapor toplantısı Kore de gerçekleştirilmiştir. 96

107 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Projenin Türkiye de Temiz Üretim Merkezi kurulmasına ilişkin bileşeni kapsamında Kore Temiz Üretim Merkezi ne bir çalışma ziyareti yapılmıştır. Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü ne (KITECH) bağlı olarak faaliyet gösteren Kore Ulusal Temiz Üretim Merkezi (KNCPC) tarafından merkezin kuruluş aşamaları, faaliyet alanları ve geliştirilen endekslere ilişkin bilgi edinilmiştir. Proje ile Türkiye de konuyla ilgili mevcut durumun ortaya konması, mevzuat, insan kaynağı veya teknik anlamda gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi ve Bakanlığımız tarafından hayata geçirilecek Ulusal Verimlilik Stratejisi ve kurulması planlanan Eko-Verimlilik/Temiz Üretim Merkezi konularında Güney Kore deneyimleri ışığında bir yol haritası çizilmesi öngörülmektedir. UNIDO ve UNEP himayesinde kurulmuş olan ve üyeleri arasında işbirliği ile politika, teknoloji ve yöntem transferini güçlendirmeyi amaçlayan RECPnet (Global Network for Resource Efficient and Cleaner Production) adlı temiz üretim ağına gözlemci üye statüsünde katılım sağlamak üzere başvuru yapılmıştır. Japon Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde kurulan ve mali açıdan Bakanlık tarafından desteklenen AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship - Denizaşırı Ülkeler Teknik Burs Birliği) adlı kuruluş tarafından düzenlenen eğitimler ve katılım koşulları incelenmiştir. AOTS tarafından düzenlenen Malzeme Akışı Maliyet Muhasebesi adlı eğitim programına 14-20/03/2012 tarihlerinde beş uzman katılmış olup, bir temiz üretim tekniği olarak da ele alınabilecek bu konuda bilgi sahibi olunmuştur. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) bünyesinde 06-07/11/2012 ve 08-09/11/2012 tarihleri arasında Fransa da düzenlenen Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) temalı konferans ile Yaşam Döngüsü Yönetimi (LCM Academy) konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Birimi tarafından 12-16/11/2012 tarihleri arasında Fransa da düzenlenen olan Karbon ve Su Çevresel Ayakizi konulu eğiticilerin eğitimi çalıştayına katılım sağlanmıştır. Temiz üretim ile ilgili konularda yürütülen ve yürütülmesi planlanan etkinliklerde Bakanlığımızı temsilen yer almak ve ilgili taraflarla iş birliği ağları oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile TÜBİTAK-MAM işbirliğinde yürütülen "Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi ne Genel Müdürlük paydaş olarak dahil olmuş ve 06/11/2012 tarihinde gerçekleştirilen proje toplantısına katılım sağlanmıştır. Temiz üretim konusunda faydalı olabilecek yerli ve yabancı yayınlar taranarak, satın alma suretiyle temin edilmiş ve ilgili veri tabanlarına erişim sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Kurumsal insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi yanında konunun bilinirliğinin artırılması ve bilinçlendirme amacıyla da çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir: OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Çevre Birimi ve Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi nin işbirliği ile 16/04/2012 tarihinde OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonunda Temiz Üretim/Eko-verimlilik konulu bir panel düzenlenmiştir. Sanayide temiz üretim uygulamalarına ilişkin OSTİM OSB de yer alan 97

108 2012 Yılı Faaliyet Raporu işletmelerin bilinç düzeyini artırmak amacıyla düzenlenen panele yaklaşık 60 kadar işletme sahibi katılmıştır. Temiz Üretim/Eko-verimlilik alanında yürütmekte olduğu faaliyetler ile bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin bilgilerin paylaşıldığı ve işbirliği ağlarının oluşmasına katkı sağlaması amaçlanan bir temiz üretim portalının hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür. (www.temizuretim.gov.tr) Bakanlığımız süreli yayın organı olan Anahtar Dergisi nin Nisan 2012 sayısının teması da temiz üretim olarak belirlenmiştir. Ayrıca konunun duyurulması ve temiz üretim konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla söz konusu tarihten itibaren Anahtar Dergisi nin her sayısında yer verilmek üzere temiz üretim sayfası oluşturulmuş olup, içerik geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte, Genel Müdürlüğün internet sitesinde de konuya ilişkin çeşitli haber ve duyurulara yer verilmektedir. Temiz üretim bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi çalışmalarına temel oluşturmak üzere bir eğitim/bilinçlendirme paketinin oluşturulmasına yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Temiz Üretim Merkezi Kurulmasına Yönelik Altyapı ve Mevzuat Çalışmaları Temiz üretime ilişkin olarak KHK ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere yeni bir yol haritası belirlenmiş ve temiz üretim/eko-verimlilik alanında doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan tüm ulusal mevzuatın incelenmesi çalışması yürütülmüştür. Bu kapsamda: Temiz üretim/eko-verimlilik ile ilişkili olan ulusal strateji belgeleri, kalkınma planları gibi dokümanlar ile ilgili tüm çevre mevzuatı, enerji verimliliği mevzuatı gibi ilgili mevzuat metinleri incelenerek bir envanter oluşturulmuştur. Genel Müdürlüğün KHK ile tanımlanan görevleri arasında yer alan İşletmelerin temiz üretim program ve projeleri hazırlamasına ve uygulamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak faaliyeti kapsamında hazırlanması ve yürütülmesi planlanan Ulusal Eko- Verimlilik Programı hazırlanması ve yürütülmesi amacıyla Program Uygulama ve Destekler Daire Başkanlığı tarafından bir çalışma grubu oluşturulmuş ve kapasite geliştirme, literatür araştırması, benzer faaliyetler yürüten paydaşlarla görüşmeler yapılması çalışmalarına başlanmıştır. Türkiye de temiz üretim alanındaki mevcut kapasitenin ortaya konması ve farkındalık durumunun analizini yapmak üzere Türkiye de Temiz Üretim Alanında Yürütülen Çalışmalar hakkında bir mevcut durum analizi raporu hazırlanmıştır. Söz konusu rapor; temiz üretim/eko-verimlilik alanında mevzuat ve strateji belgelerinin neler içerdiğini, kurum ve kuruluşların faaliyetlerini, sağladıkları finansal destekleri, Türkiye de temiz üretim ve ilgili alanlarda gerçekleştirilen tez çalışmalarını ve gerçekleştirilen paydaş görüşmelerini kapsamaktadır. Rapor bunun yanı sıra, temiz üretim konusundaki farkındalık düzeyinin, mevzuatın, proje ve teşviklerin, insan kaynağının ve kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonun yetersiz olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Buna karşılık rapor, kaynakların verimli kullanılması ve çevreyle uyumlu üretim prensipleri doğrultusunda, sanayide temiz üretim/eko-verimlilik programlarının uygulanmasını sağlayacak bir Ekoverimlilik/Temiz Üretim Merkezi nin kurulması ile verimlilik ve temiz üretim ile ilgili 98

109 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bilimsel kapasitenin güçlendirilmesi ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi önerilerini sunmaktadır. Temiz üretim/eko-verimlilik alanında Türkiye deki mevcut duruma ve ülkemizin bu alandaki önceliklerine ilişkin görüş ve değerlendirmeleri derlemek üzere bir Temiz Üretim/Eko-verimlilik Paydaş Anketi hazırlanmış ve 19/06/2012 tarihinde öğretim üyeleri, sanayiciler (TOBB Sektör Meclisleri ve İSO), Bakanlıkların ilgili birimleri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişiye gönderilmiştir. Genel değerlendirme, kamu örgütlenmesinden beklentiler, sektörel önceliklendirme, kurumlar tarafından yürütülen proje ve faaliyetlere ilişkin sorular içeren anket kapsamında 163 geri dönüş sağlanmıştır. Katılımcıların %90 ından fazlası temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasında kamu örgütlenmesinin öncelikli rol oynaması gerektiğini belirtmişlerdir. Benzer şekilde katılımcıların %88 i, kamu çatısı altında bir Temiz Üretim Merkezi nin kurulması gerektiğine yönelik bildirimde bulunmuşlardır. Söz konusu anket sonuçlarının temiz üretim/ekoverimlilik alanında önümüzdeki dönem Bakanlığımız tarafından yürütülecek faaliyetlere ve Ulusal Verimlilik Stratejisi oluşturma çalışmalarına önemli bir kaynak oluşturması beklenmektedir. Temiz üretime ilişkin olarak yapılması planlanan sektörel önceliklendirme araştırma çalışması öncesinde, bu konudaki mevcut çalışmaların sektörel öncelik açısından karşılaştırmalarının yapılması amacıyla Temmuz 2012 de Temiz Üretim/Eko-verimlilik Sektörel Önceliklendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi adlı bir rapor hazırlanmıştır. Gıda ürünleri imalatı, tekstil ürünleri imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, ana metal sanayi ve otomotiv sanayi (motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı) olarak belirlenen sektörlerde gerek sektörel gerekse bölgesel ölçekte; kaynak verimliliği ve atık yoğunluğuna ilişkin mevcut durumu saptamak ve kaynak verimliliğinin artırılması, atık yoğunluğunun düşürülmesi için ihtiyaçları belirlemeyi amaçlayan Temiz Üretim Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi başlatılmıştır. Bu araştırma ile seçilen sektörlerde ve bölgesel ölçekte; kaynak verimliliği ve atık yoğunluğuna ilişkin mevcut durumu saptamak ve kaynak verimliliğinin artırılması, atık yoğunluğunun düşürülmesi için ihtiyaçları belirlemek amaçlanmaktadır. Temiz Üretim faaliyetlerinde kullanılabilecek yerli ve yabancı fon/teşvik kaynaklarının tespit edilmesi amacıyla Enerji Verimliliği Mevzuatı, Turquality, Küme Destek Programı, KOSGEB destekleri, banka fonları ile uluslararası alanda benzer konularda yürütülmüş program örnekleri (İrlanda Temiz Üretim Programı, Yeni Zelanda Yalın İşletme Programı, Avusturya-Ecoprofit Programı, ABD-Kirlilik Önleme Hibe Programı, Çin Temiz Üretim Programı ve Fas Temiz Üretim Programı vb. teşvik programları) incelenmiş ve raporlanmıştır. Ulusal Temiz Üretim Merkezlerinin kurulmasına yönelik farklı olası yapılanma modelleri araştırılmış, geliştirilen alternatifler bazında yapılması gereken yasal düzenlemeler, kısıtlar, avantajlar, üst yönetim tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar belirlenmiş, bunların derlendiği Temiz Üretim Merkezinin Kurulmasına İlişkin Alternatifler adlı bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor kapsamında aşağıdaki dört alternatife yer verilmiştir: 99

110 2012 Yılı Faaliyet Raporu 1- Merkezin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı veya ilgili kuruluşu olarak yapılandırılması, 2- Temiz Üretim Merkezi faaliyetlerinin Verimlilik Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılandırılacak bir daire başkanlığı tarafından yürütülmesi, 3- Merkezin bir STK ev sahipliğinde kurulması, 4- Merkezin TÜBİTAK ev sahipliğinde bir merkez/enstitü olarak kurulması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Merkezin Yönetim Kurulunda temsil edilmesi. Raporda, değerlendirilen bu alternatiflerden ilk ikisinde kanun değişikliğinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğu vurgulanmıştır Yılı Programında yer alan 140 No lu tedbir kapsamında, Türk Sanayisinin Sürdürülebilir Büyümesine ve Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılmasına Katkı Sağlayacak Temiz Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanmakta olan Eko- Verimlilik Programının bilinçlendirme, kapasite geliştirme ve teknik destekler gibi öncelik eksenlerinde 2013 yılı faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. H- Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Faaliyetler HESAPRO- Health and Safety at Work in Relation with Productivity (İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik) Konulu Ortaklık Projesi Program Uygulama ve Destekler Dairesi Başkanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği ile Verimlilik arasındaki ilişkiyi konu alan ve Ağustos 2011-Ağustos 2013 dönemini kapsayan bir ortaklık projesi yürütülmektedir. Proje ile amaçlanan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda işçi ve işverenler arasında bilinç artırmak ve konunun verimlilik ile ilişkisini ön plana çıkarmaktır. Projenin Ortakları: 1. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Verimlilik Genel Müdürlüğü (Koordinatör) 2. Çankaya Üniversitesi 3. TTS (Finlandiya) 4. ANACT (Fransa) 5. SLCP (Slovakya) 6. PREVENT (Belçika) 2011 yılı sonunda açılışı yapılan projenin 2012 yılında 2. toplantısı (Nisan 2012 Belçika ve Eylül 2012 Finlandiya) gerçekleştirilmiş olup proje çıktılarının oluşturulması çalışmaları yürütülmüştür. Proje kapsamında planlanan çıktılar; iş sağlığı ve işçi güvenliği konusu ve verimlilikle ilişkisi ile ilgili ve ülkelerin bu alanda iyi uygulama örneklerinin de yer aldığı bir arka plan araştırması, işçi ve işverenler için ayrı ayrı hazırlanacak ve işçi ve işverenleri hak ve sorumlulukları hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayan rehber ile projenin temel çıktılarını kapsayan bir sunum, bir değerlendirme anketi ve çıktıların yayımlanacağı bir web sayfasından oluşmaktadır. 100

111 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İ- EANPC (Avrupa Verimlilik Merkezleri Birliği Üyeliği Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerin sürdürülmesi ve desteklenmesi amacıyla da faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda üye olunan EANPC (European Association of European Productivity Centres Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği) ile ilişkilerin verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin görevler üstlenilmiştir. EANPC, her biri kendi ülkesinde faaliyet gösteren, ekonominin bütününde verimliliği, yeniliği, iş yaşamında kaliteyi ve istihdamı artırmak konusunda katkısı olan, verimlilik konusunda faaliyet gösteren merkezlerin bir üst birliği olarak görev yapmaktadır yılında kurulan Birlik, ILO, OECD ve Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlara kendi alanında destek vermektedir. Merkezi Brüksel de bulunan Birliğin halen 14 üye ülkesi bulunmaktadır. Verimlilik Genel Müdürlüğü (mülga Milli Prodüktivite Merkezi); 2004 yılında Avrupa Verimlilik Merkezleri Birliği (EANPC) ne yeniden üye olmuş, Birliğin 2005 yılı Ekim ayında İngiltere de yapılan Yönetim Kurulu nda ise Yönetim Kurulu Üyeliği ne seçilmiştir yılından bu yana Birliğin Başkan Yardımcılığı görevi ülkemiz adına Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 28/10/2011 tarihinde Viyana da gerçekleştirilen EANPC Genel Kurulu nda, önümüzdeki iki yıllık döneme ilişkin Başkan ve Başkan Yardımcılığı seçimleri yapılmış, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, oybirliği ile EANPC Başkan Yardımcılığı na getirilmiştir. Birliğin Başkanlık görevini ise, İngiltere Verimlilik Merkezi ve Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi Başkanlıklarını da yürüten Prof. Dr. John Heap yürütmektedir yılı içerisinde de 19/06/2012 de Brüksel de, 05/05/2012 de ise Helsinki de yapılan EANPC toplantılarına katılım sağlanmıştır. Asya Verimlilik Teşkilatı na Tam Üyelik Amacıyla Yürütülen Faaliyetler 2012 yılı içerisinde, Türkiye nin Asya Verimlilik Teşkilatı na tam üye olmasının sağlanması amacıyla faaliyetler yürütülmüştür yılında Tokyo da kurulan Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) (Asian Productivity Organization-APO), misyonu Asya ve Pasifik te verimliliği arttırarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlamak olan, kar amacı gütmeyen bölgesel hükümetler arası bir örgüt olup, 20 üye ülkeden oluşmaktadır /04/2012 tarihlerinde Singapur da düzenlenen AVT 54. Genel Kurul Toplantısı na ülkemizi temsilen gözlemci statüsü ile davet edilen Verimlilik Genel Müdürlüğü katılım sağlamıştır. Toplantı gündemi çerçevesinde Türkiye-AVT ilişkilerinin gelişimi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Verimlilik Genel Müdürlüğünde son dönemde gerçekleştirilen yeniden yapılanma ve Türkiye de verimlilik çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Türkiye nin Asya Verimlilik Teşkilatı na üyeliği konusunda bir rapor hazırlanmıştır Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Katılım Müzakerelerine İlişkin Faaliyetler Bakanlığımızca, AB müzakere süreci ve müzakere fasılları kapsamında kaydedilen gelişmeleri değerlendirmek üzere Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda 3 Temmuz 101

112 2012 Yılı Faaliyet Raporu 2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ ın başkanlığında düzenlenen İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi 11 inci toplantısına katılım sağlanmıştır. Türkiye-AT Ortaklık Konseyi kararı ile kurulan 8 Alt Komiteden Bakanlığımız görevleri ile ilgili olan; 17/02/2012 tarihinde Brüksel de düzenlenen 3 No lu Ticaret, anayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi Toplantısına, 06/03/2012 tarihinde Brüksel de düzenlenen 7 No lu Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komite Toplantısına katılım sağlanmıştır. Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nda Bakanlığımız sorumluluğunda yer alan hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ilişkin kaydedilen gelişmeler, üçer aylık dönemler itibariyle Avrupa Birliği Bakanlığı na iletilmiştir. Türkiye-2012 Yılı İlerleme Raporu na ilişkin Bakanlığımız katkı ve değerlendirmeleri ilgili birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği içinde hazırlanarak Avrupa Birliği Bakanlığı na iletilmiştir. AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) birinci bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) na İlişkin Faaliyetler İşletmelerimizin küresel ölçekte rekabet edebilirliklerinin ve yenilikçilik kapasitelerinin arttırılmasını amaçlayan Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) alanında bu dönemde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda yer almaktadır: EIP Programı 2012 yılı Çalışma Programı tercüme edilerek, 2012 yılının Ocak ayı içerisinde ilgili olan tüm taraflara resmi yazı ile duyurulmuştur. EIP Programı 2013 yılı Çalışma Programı İngilizce den Türkçe ye çevrilmiştir yılında Avrupa Komisyonu tarafından çıkılan proje teklif çağrıları tercüme edilerek web sitemizde yayımlanmış ve ayrıca ilgili taraflara resmi yazıyla iletilmiştir. AİA Başarı Hikayeleri ile 2008 ve 2009 yıllarında kabul almış Eko-İnovasyon proje örneklerini içeren broşürlerin basımı 2012 yılının Haziran ayında tamamlanmış ve ilgili taraflara iletilmiştir. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından hazırlanan AB Topluluk Programları Başarı Hikayeleri Broşürü çerçevesinde; EIP kapsamında kabul almış inovasyon projeleri, mali aracılarımızdan teminat desteği almış firma bilgileri ile AİA kapsamında gerçekleştirilen başarılı çalışmalar ilgili taraflardan derlenerek Avrupa Birliği Bakanlığı na iletilmiştir. 25/04/2012 tarihinde Konya Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen EIP Programı Bilgilendirme Gününde eğitim verilmiştir. 08/05/2012 tarihinde Brüksel de düzenlenen Eko-İnovasyon Bilgilendirme Gününe katılım sağlanmıştır. Avrupa Birliği'nin yılları arasında uygulayacağı araştırma ve inovasyon programı olan ve EIP'in inovasyon (eko-inovasyon dahil) bileşenini de içerecek Horizon 2020 den daha fazla fayda sağlayabilmek amacıyla 2012 yılının Haziran ayında Bakanlığımızda bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Ankara ilinde uygulanmak üzere Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde geliştirilen Ankara AB ye Hazırlanıyor isimli 102

113 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı proje kapsamında 29/06/2012 tarihinde 2012 yılı Eko-İnovasyon Bilgilendirme Günü düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlikte Bakanlığımız tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) kapsamında yayımlanan Eko-inovasyon Pilot Projeler ve Piyasa İhtiyaçlarına Cevap Veren Projeler" çağrısı doğrultusunda 2008 yılında ülkemizden kabul alan Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi (EPESUS) Projesi Ağustos 2012 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla 24/08/2012 tarihinde Bakanlığımızda bir Proje Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Horizon 2020 ve COSME Programına ilişkin görüşlerimizi, taleplerimizi ve değişiklik önerilerimizi içeren Pozisyon Belgeleri Bakanlığımız koordinasyonunda ve ilgili kurumların katılımıyla hazırlanmıştır. Horizon 2020 ye ilişkin Pozisyon Belgesi 10/07/2012 tarihli ve 393 sayılı yazı ile aynı zamanda COSME Pozisyon Belgesi de 08/08/2012 tarihli ve 465 sayılı yazı ile Avrupa Birliği Bakanlığına iletilmiştir. 03/07/2012 tarihinde VI. Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Ulusal Koordinasyon Toplantısı Bakanlığımızda düzenlenmiştir. TÜBİTAK tarafından hazırlanan 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Raporuna ilişkin Bakanlığımız görüşleri 2012 yılının Temmuz ayı içerisinde ilgili taraflara iletilmiştir. Avrupa Birliği KOBİ Haftası etkinliği kapsamında 15/10/2012 tarihinde Başkent Organize Sanayi Bölgesi tarafından 2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler konulu bir etkinlik düzenlenmiş olup, söz konusu etkinlikte Avrupa Birliği nin yılları arasında uygulamaya koyduğu AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) altındaki Girişimcilik ve Yenilik Programına (EIP) ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir. 02/11/2012 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı tarafından mali destek programlarına ilişkin düzenlenen eğitimde EIP Programı hakkında bir sunum gerçekleştirilmiştir. 09/11/2012 tarihinde Bursa da düzenlenen Avrupa İşletmeler Ağı 9. Ulusal Koordinasyon Toplantısına EIP Programı hakkında bilgi vermek amacıyla katılım sağlanmıştır. 28/11/2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı personeline EIP Programı kapsamında bir eğitim düzenlenmiştir. Ülkemizin katılım sağladığı Topluluk Programları hakkında değerlendirmeler yapmak üzere Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından hazırlanan anket çalışması Bakanlığımız tarafından Kasım ayı içerisinde doldurularak taraflarına iletilmiştir. İl müdürlüklerimiz tarafından üniversite-sanayi işbirliği alanında 20/12/2012 tarihinde Çorum, 25/12/2012 tarihinde Kayseri ve Trabzon ile 26/12/2012 tarihinde Rize de düzenlenen etkinliklerde EIP Programına ilişkin olarak bir sunum gerçekleştirilmiştir. EIP Programı Komite toplantıları 15-16/03/2012, 14/06/2012 ve 22/10/2012 tarihlerinde Brüksel-Belçika da düzenlenmiş olup söz konusu toplantılara programın Ulusal Koordinatörü olmamız nedeniyle katılım sağlanmıştır yılı katkı payının ödenmesine ilişkin çalışmalar tamamlanarak Mayıs ayı içinde Avro luk katkı payı ödemesi gerçekleştirilmiştir. 103

114 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sanayi ve KOBİ Politikalarına İlişkin Faaliyetler 28/08/2012 tarihinde gerçekleştirilen Otomotiv ve Makina Stratejilerinin Yönlendirme Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır. Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Mevcut Durum Notu hazırlıkları kapsamında Bakanlığımız görüş ve önerileri Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına gönderilmiştir. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) ( ) Yönlendirme Komitesinin 26/07/2012 tarihinde gerçekleştirilen 3. toplantısına katılım sağlanmış ve eylemlerin yürütülmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) - Sanayi, İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi (CIIE) ne İlişkin Faaliyetler Bakanlığımız OECD bünyesinde Sanayi, İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi (CIIE) Ulusal Eşgüdüm Birimi olarak görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, Paris te gerçekleştirilen 11 adet toplantıya katılım sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) na İlişkin Faaliyetler UNIDO ve Bakanlığımız işbirliğinde yürütülen projeler şu şekildedir: Sürdürülebilir ve Temiz Deri Üretimi, Laboratuar Akreditasyonu ve Plastik Sanayisinde Geri Dönüşüm Teknolojileri Uluslararası Çalıştayı Programı, Program Tasarımı, Gıda İşleme, Paketleme ve Mikotoksin Kontrolüne Yönelik Uluslararası Çalıştay Programı, Kritik ve Sürdürülebilir Teknolojilerde Uluslararası Temizoda Eğitim Çalıştayları Programı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) na İlişkin Faaliyetler UNDP ve Bakanlığımız işbirliğinde yürütülen programlar şu şekildedir: Türkiye nin Tekstil Sektöründeki KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı Türkiye de Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi Elektrikli Ev Aletlerinin Enerji Verimliliği ile Pazarın Dönüştürülmesi Projesi Türkiye nin Tekstil Sektöründeki KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı na İlişkin Faaliyetler BM Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında yürütülen ve İspanya Hükümeti tarafından finanse edilen proje Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya olmak üzere dört ili kapsamaktadır. Bugüne kadar proje kapsamında gerçekleştirilen hususların ele alındığı nihai yönetim komitesi toplantısı 04/12/2012 tarihinde Birleşmiş Milletler Merkezinde gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıya katılım sağlanmıştır. Söz konusu Projenin kapanış toplantısı ise 19/12/2012 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilmiş olup söz konusu toplantıya katılım sağlanmıştır. 104

115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Çalışmalarına İlişkin Faaliyetler Avrupa Küme Birliğine Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün üye olması için gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, AB de Kümelenme Üzerine Bilgi Birikiminin Aktarılması başlıklı TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument - Teknik Destek ve Bilgi Değişimi) çalıştayı 19/12/2012 tarihinde Ankara da gerçekleştirilmiştir. Avrupa-Akdeniz Sanayi İşbirliği Çalışma Gruplarına İlişkin Faaliyetler 10-11/07/2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa-Akdeniz Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı na katılım sağlanmış; toplantı raporu web sitesine konularak ilgili kurumlara duyurulmuştur. Katılım Öncesi Yardım Aracı nın (IPA) Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma başlıklı birinci bileşeni, AB Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Aracı (TAIEX), AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri (SEI) ve Diğer Destek Programlarına İlişkin Faaliyetler Başlıkta yer alan destek programlarından Bakanlığımızın yararlanabilmesine yönelik koordinasyon, yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüştür. Uluslararası Kuruluşlar ile İlişkiler Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 2012 yılında uluslararası ilişkiler kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar şu şekildedir: İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Bünyesinde Yürütülen Faaliyetler Bakanlığımızca, OECD bünyesinde yer alan; Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi (CSTP) ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesine bağlı (CSTP) Küresel Bilim Forumu (GSF), Teknoloji ve Inovasyon Politikaları Çalışma Grubu (TIP), Bilim ve Teknoloji Göstergeleri Ulusal Uzmanları (NESTI), Biyoteknoloji Çalışma Grubu (WPB), Nanoteknoloji Çalışma Grubu (WPN), Araştırma Enstitüleri ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu (RIHR) faaliyetlerine iştirak edilmektedir. Ayrıca, OECD bünyesinde gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi (CSTP) kapsamında 2012 yılı içerisinde Paris te gerçekleştirilen 10 adet toplantıya katılım sağlanmıştır. Ayrıca, aşağıda yer alan OECD Projeleri ile ilgili olarak; 20-21/02/2012 tarihlerinde Paris te gerçekleştirilen Nanoteknoloji Çalışma Grubu nun 9. toplantısında, Lastiklerin Sürdürülebilir Gelişiminde Nanoteknolojiye İlişkin Durum Çalışmaları başlıklı projeye dahil olunmuştur /10/2012 tarihlerinde Paris te gerçekleştirilen Nanoteknoloji Çalışma Grubu nun 10. toplantısında, Nanoteknoloji Anketi konulu projeye dahil olunmuştur. Bu kapsamda, projeye katkı sağmak amacıyla ülkemizde benimsenen nanoteknoloji stratejileri, politikaları ve nanoteknoloji alanında yürütülen destek programlarına ilişkin bilgiler OECD Sekretaryasına gönderilmiştir. 105

116 2012 Yılı Faaliyet Raporu Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) na İlişkin Faaliyetler BM Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonunun Cenevre de düzenlenen 21-25/05/2012 tarihlerindeki 15 nci oturumuna ve 26-30/11/2012 tarihlerindeki UNCTAD Yatırım, Girişim ve Kalkınma Komisyonu 4. oturumuna katılım sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) na İlişkin Faaliyetler Bakanlığımız, UNIDO ve diğer ilgili paydaşlar işbirliğinde; Program Tasarımı, Gıda İşleme, Paketleme ve Mikotoksin Kontrolüne Yönelik Uluslararası Çalıştay Programı, Kritik ve Sürdürülebilir Teknolojilerde Uluslararası Temizoda Eğitim Çalıştayları Programı yürütülmektedir. Program Tasarımı, Gıda İşleme, Paketleme ve Mikotoksin Kontrolüne Yönelik Uluslararası Çalıştay Programına İlişkin Faaliyetler dönemini kapsayan ve entegre bir proje olan Uniswork X-XIV Gıda Projesi çerçevesinde her yıl belli bir konuda olmak üzere beş yıl boyunca uluslararası katılımcılar için eğitim çalıştaylarının düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, 7-11/05/2012 tarihlerinde Bakanlığımız, UNIDO, TİKA ve TÜBİTAK-MAM işbirliğinde Tahıl Üretiminde Mikotoksinlerin Kontrolü konusunda TÜBİTAK-MAM tesislerinde bir uluslararası çalıştay düzenlenmiştir. Yine proje kapsamında 8-12/10/2012 tarihleri arasında Bakanlığımız, UNIDO, TİKA ve TÜBİTAK-MAM işbirliğinde Endüstriyel Gıda Kurutma Teknolojileri konusunda TÜBİTAK-MAM Tesislerinde bir uluslararası çalıştay gerçekleştirilmiştir. Kritik ve Sürdürülebilir Teknolojilerde Uluslararası Temizoda Eğitim Çalıştayları Başlıklı Projeye İlişkin Faaliyetler yıllarını kapsayan ve entegre bir proje olan Kritik ve Sürdürülebilir Teknolojilerde Uluslararası Temizoda Eğitim Çalıştayları kapsamında her yıl belli bir konuda olmak üzere üç yıl boyunca uluslararası katılımcılar için eğitim çalıştaylarının düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, 25/06/ /07/2012 tarihleri arasında Labon-a-Chip Aygıt Teknolojileri konusunda Uluslararası Temizoda Eğitim Çalıştayı düzenlenmiş ve katılım sağlanmıştır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) na İlişkin Faaliyetler Ülkemiz 2012 yılının ikinci yarısında KEİ Dönem Başkanlığı görevini Sırbistan dan almış olup 2012 yılı sonuna kadar Dönem Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığında KEİ Türkiye Dönem Başkanlığı faaliyetleri için düzenlenen hazırlık toplantılarına katılım sağlanmıştır. Haziran 2012 den itibaren KEİ-KOBİ Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğü KOSGEB-Bakanlığımız ve Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğü ise TÜBİTAK-Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. 106

117 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ne İlişkin Faaliyetler Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması (TPRM) çerçevesinde 21-23/02/2012 tarihlerinde Cenevre de gerçekleştirilen Türkiye V. İncelemesine ilişkin Raporlar Bakanlığımızın ilgili birimlerince incelenmiş olup İmalat Sanayi başlığı altında bulunan iki sektöre ilişkin rapor üzerinde yapılan değişiklikler Ekonomi Bakanlığına iletilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ne İlişkin Faaliyetler 8-11/10/2012 tarihlerinde İstanbul'da yapılan 28. İSEDAK toplantısına ilişkin hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiş olup söz konusu toplantıya TSE ve KOSGEB temsilcileri ile birlikte iştirak edilmiştir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ne İlişkin Faaliyetler EİT Tarım, Sanayi ve Turizm Direktörlüğü bünyesinde yürütülen KOBİ lerin geliştirilmesi, teknoloji transferi merkezi, sanayi ile ilgili fikri mülkiyet hakları vb. konularla ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalara ana yürütücü veya katılımcı olarak katkı sağlanmaktadır. EİT Bölgesel Planlama toplantısı öncesi Kalkınma Bakanlığında yapılan hazırlık toplantılarına katılım sağlanmıştır. Diğer taraftan, 13-16/10/2012 tarihlerinde Bakü-Azerbaycan da düzenlenen EİT 12. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile 20. Bakanlar Toplantısı/Kıdemli Memurlar Toplantısı öncesi Dışişleri Bakanlığında düzenlenen eşgüdüm toplantılarına katılım sağlanarak gerekli katkılarda bulunulmuştur. EXPO Antalya 2016 Organizasyonuna İlişkin Faaliyetler 2016 yılında Antalya ilinde yapılacak olan Çiçek ve Çocuk temalı EXPO 2016 Antalya organizasyonuna yönelik çalışmalara katılım sağlanmıştır. EUREKA Destek Programına İlişkin Faaliyetler EUREKA; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası bir Ar-Ge destek programıdır. EUREKA 18. Parlamentolararası Konferansına ilişkin olarak 26/09/2012 tarihinde TBMM de gerçekleştirilen hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır. Ayrıca, söz konusu konferansa ilişkin olarak gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarına katkı verilmektedir. Gelişen Sekiz Ülke Örgütü (D-8) ne İlişkin Faaliyetler 2012 yılında Bangladeş te yapılan 3. D-8 Sanayi Bakanları Toplantısı ve 7. Sanayi Çalışma Grubu Toplantısının koordinasyon faaliyetleri Sanayi Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülmüştür. 8-10/10/2012 tarihinde Bangladeş te düzenlenen D-8 Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 107

118 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bu toplantı sonrasında 22/11/2012 tarihinde Pakistan da yapılan D-8 8. Devlet Başkanları Zirvesi bildirgesinde yer alması amacıyla Sayın Bakan Yardımcımız tarafından D- 8 Sekreteryasının güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik bir müdahale metni hazırlanmış; bu metin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Naci KORU ya ve resmi yazı ile Dışişleri Bakanlığına iletilmiştir. Arap Birliği Çalışmalarına İlişkin Faaliyetler 3-4/06/2012 tarihlerinde Bingazi-Libya da gerçekleştirilen Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansına Sayın Bakanımızın başkanlığındaki bir heyetle katılım sağlanmıştır. Konferans öncesi hazırlık çalışmaları, yazışmalar ve hazırlık toplantıları Sanayi Genel Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak yürütülmüştür. Bu çerçevede /01/2012 tarihlerinde Fas ın başkenti Rabat ta yapılan 2. Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansının 1. Hazırlık Toplantısı ile 17-18/04/ 2012 tarihlerinde Mısır ın başkenti Kahire de düzenlenen 2. Hazırlık Toplantısına katılım sağlanmıştır. 3-4/06/2012 tarihlerinde Libya da gerçekleştirilen 2. Türk Arap Sanayi İşbirliği Konferansı Deklarasyonunda üçüncü toplantının Mısır da yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, bu konferansın hazırlıklarını görüşmek ve Türk tarafının katkılarını ifade etmek adına 27-28/12/2012 tarihlerinde Mısır ın başkenti Kahire de yapılan hazırlık toplantısına Sanayi Genel Müdürlüğü ile birlikte katılım sağlanmıştır. Bilim, Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Çalışmalarına İlişkin Faaliyetler Fikri Mülkiyet Hakları Faslı Avrupa Birliği ne (AB) katılım müzakereleri kapsamında Bilgi Toplumu ve Medya Faslı, Bilim ve Araştırma Faslı ile Fikri Mülkiyet Hakları Faslı çerçevesinde Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili çalışmalar, ilgili Bakanlık birimleri/kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde yürütülmektedir. Bu dönemde, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunun 09/11/2012 tarihinde Türk Patent Enstitüsünde gerçekleştirilen teknik toplantıya katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantıda, AB ülkeleri arasında ortak patent sistemi oluşturulması çalışmaları konusunda ülkemiz açısından değerlendirmelerde bulunulmuş ve Bakanlığımız görüşleri ilgili taraflara iletilmiştir. Ayrıca, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında tesis edilen Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu bünyesinde coğrafi işaretler konusunda düzenlenmesi planlanan toplantının hazırlık çalışmalarına ve toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bilim ve Araştırma Faslı Bilim ve Araştırma Faslı kapsamında, bilim, teknoloji, teknoloji transferi, yenilikçilik alanlarında ve 7. Çerçeve Programı ile kümelenme konularında Avrupa Birliği nde gerçekleştirilen çalışmalar takip edilmekte ve bu alanlarda Bakanlığımızda yürütülen çalışmalara katkı sağlanmaktadır. 108

119 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim Diplomasisi Bakanlığımız Bilim Diplomasisi faaliyetlerinin geliştirilmesine ve Bakanlığımızın yurtdışında örgütlenmesine ilişkin yapılan çalışmalar doğrultusunda hazırlanan Bakanlar Kurulu karar taslağı Başbakanlığa iletilmiştir. Bu çerçevede, 26/01/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ilgili maddesine Bilim ve Teknoloji Müşaviri ile Bilim ve Teknoloji Ataşesi kadro unvanları eklenmiş bulunmaktadır. Ayrıca, bilim müşavirleri ve ataşelerimizin görev tanımı ve faaliyetlerine bir çalışma yapılmıştır. Buna ilaveten, bilim diplomasisi konusunda önde gelen ve Bakanlığımızın ilk aşamada yurtdışı teşkilatlanması kurmayı öngördüğü beş ülkenin (ABD, Güney Kore, Almanya, Çin ve Japonya) bilim ve teknoloji yapılanmalarına ilişkin raporlar oluşturulmuştur. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi-CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi nde (CERN) görev yapan Türk bilim adamları tarafından Kars Kafkas Üniversitesi nde 12-19/02/2012 tarihleri arasında düzenlenen Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinde Bilgisayar Uygulamaları Okulu 2012 çalıştayının açılışına Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut KAVRANOĞLU başkanlığında katılım sağlanmıştır. Biyoteknoloji Bakanlığımızın Ulusal Biyoteknoloji Stratejisi hazırlık çalışmaları kapsamında 23 Kasım 2012 tarihinde Bilkent Cyberpark ta gerçekleştirilen Biyoteknoloji Çalıştayına katılım sağlanmıştır. Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul da Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen Yurt Dışındaki Türk Bilim insanları Kurultayı na katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Kurultaya ilişkin olarak TÜBİTAK tarafından hazırlanan Kurultay Taslak Raporu hakkında Bakanlığımız görüşleri TÜBİTAK a iletilmiştir. Malların Serbest Dolaşımına İlişkin Faaliyetler Malların Serbest Dolaşımı Faslı kapsamında Bakanlığımız çalışmalarının ve bu bağlamda Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetlerinin AB'ye uygun gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalar, ilgili Bakanlık birimleri/kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde yürütülmüştür. Teknik mevzuat uyumu faaliyetleri kapsamında iletilen ve ilgili Genel Müdürlüklerce uyumu gerçekleştirilen mevzuat, tarafımızca Avrupa Birliği Komisyonuna iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca, Türkiye nin uyumlaştırması gereken AB teknik mevzuat listesinin yer aldığı 2/97 sayılı Ortak Konseyi Kararı nın (OKK) ekindeki listenin güncellenmesi çalışmaları sürecinde, Bakanlığımız görev alanına giren teknik mevzuat ile ilgili çalışmalar koordine edilmiştir. 109

120 2012 Yılı Faaliyet Raporu Onaylanmış kuruluş atamaları kapsamında iletilen ve son kontrolleri yapılan onaylanmış kuruluş adaylarının Avrupa Komisyonuna bildirilmesi amacıyla bildirim formları ve ilgili diğer dokümanlar Ekonomi Bakanlığına iletilmiştir yılı içerisinde Bakanlığımızca değerlendirmesi yapılmış toplam 12 tane onaylanmış kuruluş Ekonomi Bakanlığına bildirilmiştir. Ulusal PGD Strateji Belgesi kapsamındaki çalışma gruplarından Üreticilere, ithalatçılara ve tüketicilere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi çalışma grubu etkinlikleri Türkiye de Kalite Altyapısının Geliştirilmesi (TKAG) projesi kapsamında gerçekleştirilmiş ve toplam 7 farklı Yönetmelik kapsamında 6 farklı ilde eğitim düzenlenmiştir. Ayrıca, söz konusu Belge kapsamındaki bir diğer çalışma grubu olan PGD süreçleri hakkında uygulamada birlik sağlamak üzere ortak uygulama prosedürlerinin geliştirilmesi çalışma grubu faaliyetleri 2012 yılında tamamlanmış ve Ortak PGD Prosedürü hazırlanmıştır. Anılan Strateji Belgesi kapsamındaki çalışma gruplarından diğeri ise, Kaynakların Paylaşılması ve Etkin Kullanılması Çalışma Grubu dur. Bu kapsamdaki faaliyetlerin 635 sayılı KHK ile kurulan Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi 28/11/2012 tarihinde düzenlenen toplantıda kararlaştırılmıştır. Türkiye de Kalite Altyapısının Geliştirilmesi (TKAG) Projesi kapsamında 2012 yılının Haziran ayına kadar Bakanlığımızın görev alanına ilişkin konularla ilgili (eğitim, teknik tavsiye ve raporlama, seminer, konferans vb.) faaliyetlerin koordinasyonu sağlanmış ve ilgili toplantılara iştirak edilmiştir. Bu doğrultuda, proje kapsamında Bakanlığımız görev alanına giren konularda toplam 35 adet eğitim ve çalıştay düzenlenmiş olup yaklaşık 150 personelimizin bilgilendirilmesine katkıda bulunulmuştur yılının Temmuz ayında Proje sona ermiştir. AB ülkelerinin piyasa gözetimi ve denetimi sonucu tespit ettikleri ciddi risk taşıyan tehlikeli tüketici ürünlerini diğer üye ülkelere bildirdiği Avrupa Hızlı Alarm Sistemi-RAPEX bildirimleri, Bakanlığımızın RAPEX temas noktası olarak tarafımızca takip edilmiş ve RAPEX bildirimlerine ilişkin Bakanlığımızca alınan önlemler Avrupa Komisyonuna iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığına gönderilmiştir. Avrupa Ürün Güvenliği Forumu (PROSAFE) tarafından koordine edilen Ortak PGD Projelerine ilişkin toplantılara Bakanlığımızı temsilen yapılacak katılımlar koordine edilmiş ve ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır. Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi ne ilişkin çalışmaların Bakanlık içi koordinasyonu gerçekleştirilmiş ve toplantılarına katılım sağlanmıştır. Çevre, İklim Değişikliği, Enerji ve Ulaştırma Çalışmalarına İlişkin Faaliyetler 21/12/2009 tarihinde müzakerelere açılan Çevre Faslı ile ilgili çalışmalara katkılar verilmekte ve Çevre ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki Bakanlığımız çalışmaları koordine edilmektedir. Türkiye nin İklim Değişikliği 2. Ulusal Bildirimi nin Finans ve Teknoloji Başlığı altında ihtiyaç duyulan Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde iklim değişikliği alanında gerçekleştirilen faaliyetler ile bu alanda gelişmekte olan ülkelerle birlikte 110

121 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütülen projeler, ortak çalışmalar, işbirlikleri ve yardım listeleri, ilgili kurum ve Bakanlık birimlerinden alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına (UNDP) iletilmiştir /06/2012 tarihleri arasında Brezilya nın Rio de Janerio kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) ve Hazırlık Komitesi Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 23/11/2012 tarihinde düzenlenen OECD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Toplantısına katılım sağlanmıştır. Ayrıca, 19/09/2012 tarihinde Kalkınma Bakanlığının himayesinde İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından İstanbul da gerçekleştirilen Rio+20 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Diyalogu Toplantısına katılım sağlanmıştır. Türkiye de İntermodal Taşımacılığın Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi nin Mevzuat başlıklı ikinci bileşeninin 03/07/2012 tarihinde Ankara da gerçekleştirilen Açılış Toplantısına katılım sağlanmıştır. Enerji ile ilgili ürünlerin Eko-Tasarım Gerekleri ve Enerji Etiketlemesi Yönetmelikleri ve mezkûr yönetmeliklerin tebliğlerinin uyumlaştırma görevi Bakanlığımız himayesinde olup söz konusu hukuki sürecin Avrupa Birliği ndeki işleyişini içeren Eko-Tasarım Danışma Forumu toplantılarına katılım sağlanmıştır. Serbest Ticaret Anlaşmalarına İlişkin Faaliyetler Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen serbest ticaret anlaşmaları çalışmalarına ve söz konusu anlaşmaların uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümüne ilişkin olarak oluşturulan ortak komite toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye-EFTA STA 10. Ortak Komite Toplantısı, 30/05/2012 tarihinde, Türkiye-Ukrayna STA Müzakerelerinin 4. Turu 5-7/09/2012 tarihinde Ankara da gerçekleştirilmiş olup söz konusu toplantılara katılım sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) Çalışmalarına İlişkin Faaliyetler Karayolu Ulaştırma Grubu, Tehlikeli Maddelerin Taşınması Çalışma Grubu ve Aydınlatma ve Aydınlatma-Sinyal Çalışma Grubu faaliyetlerinin Bakanlık içi koordinasyonu yapılmış olup 16-20/04/2012 tarihli Genel Güvenlik Hükümlerine İlişkin Çalışma Grubu Oturumu na, 21-25/05/2012 tarihli Pasif Güvenlik Çalışma Grubu Oturumu na ve 11-16/11/2012 tarihli Dünya Forumu Oturumu na katılım sağlanmıştır. EXPO İzmir 2020 ve Uluslararası Fuarcılık Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulunun 2012 yılı içerisinde düzenlenen toplantılarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca, 81. Uluslararası İzmir Fuarı 31/08/ /09/2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Fuara 34 ülkeden 130 heyet katılım sağlamıştır. Heyetlerin 11 ine Bakan düzeyinde eşlik edilmiştir. Fuarda, Bakanlığımızca 15 heyet ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 111

122 2012 Yılı Faaliyet Raporu Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantıları ve Diğer Üst Düzey Uluslararası Toplantılara İlişkin Faaliyetler Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantıları, ülkemizin belirli ülkeler ile ikili ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmesi amacıyla birçok faklı alana ilişkin konuların ele alındığı bir platformdur yılı içerisinde gerçekleştirilen 19 KEK Toplantısına Bakanlığımız tarafından katılım sağlanmış, Bakanlığımız görev ve faaliyet alanlarına giren bazı toplantıların koordinasyonu sağlanmış ve Bakanlığımızı ziyaret eden heyetlerin talepleri değerlendirilerek eğitim ve tanıtım programları gerçekleştirilmiştir. Diğer Ülke Muhatap Bakanlıkları İle Bilimsel, Sınaî, Teknik ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmalarının ve Protokollerinin Hazırlanmasına İlişkin Faaliyetler 2012 yılında Bakanlığımız ile Libya Sanayi Bakanlığı arasında Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Girişimcilik Konularında İşbirliğini Güçlendirmeye Yönelik Mutabakat Zaptı, Almanya ile de Bilimsel Araştırma ve Akademik İlişkilerin Güçlendirilmesine İlişkin Protokol imzalanmıştır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programına İlişkin Faaliyetler IPA Uygulama Tüzüğü ve IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında yer alan projelere aşağıda yer verilmiştir. 1. Proje Paketi - Merkezi Kamu Kurumları tarafından sunulan projeler - (11 Proje) 2. Proje Paketi - 1. Proje Teklif Çağrısı sonuncunda hedef bölgedeki paydaşlar tarafından hazırlanan projeler - (37 Proje) 3. Proje Paketi - Finansman Araçlarının Oluşturulması ve Geliştirilmesini amaçlayan Projeler - (3 Proje) 4. Proje Paketi - Merkezi Kamu Kurumları tarafından sunulacak projeler - (12 Proje) 5. Merkezi Kamu Kurumları ile geliştirilen Turizm Projeleri - (3 Proje) Söz konusu Proje Paketleri kapsamında yer alan 66 projenin programlaması, ihalesi, sözleşmeye bağlanma süreçlerinin yürütülmesi, teknik uygulaması ve izlemesi hali hazırda Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 1. Proje Paketi Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının öncelikleri ve tedbirleri çerçevesinde, faydalanıcısı merkezi kamu kuruluşları olan ve birden çok ili kapsayan stratejik projelerden oluşan 99,4 milyon Avro bütçeli 1. proje paketi hazırlanmıştır. Daire Başkanlığının teknik yardım ve tanıtım projesi de dâhil olmak üzere 1. proje paketinde 11 proje yer almaktadır. Söz konusu projelerin 10 tanesi Avrupa Birliği tarafından onaylanmıştır. 1. Pakette 11 proje altında yer alan toplam 27 sözleşmenin 4 ü için ihale duyurusu yayımlanmış olup, 13 ünün ise sözleşmeleri imzalanmıştır. Geriye kalan 10 sözleşmenin ise 112

123 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yılları içerisinde ise imzalanması planlanmaktadır. 1. proje paketinde yer alan projelerin listesi Tablo-1 de sunulmaktadır. Operasyonel Programın Teknik Yardım önceliğinin 11,9 milyon Avro bütçeli 3.1 nolu tedbiri (OP nin Yönetimi, Uygulanması, İzlenmesi, Kontrolü ve Değerlendirilmesine Destek) kapsamında finanse edilen sözleşmelere ilişkin Operasyon Tanımlama Dokümanı 9 Haziran 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Operasyon kapsamında 2 hizmet, 1 mal alımı, 2 çerçeve sözleşme ve 1 de doğrudan sözleşmenin uygulanması öngörülmektedir. Kapasite geliştirmeye yönelik hizmet sözleşmesi Aralık 2010 tarihinde imzalanmış ve Teknik Yardım Projesi resmen başlamıştır. BROP Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) kurulmasına yönelik hizmet ve mal alımı sözleşmelerine ilişkin ihale ilanı 21/08/2012 tarihinde yayımlanmıştır. Yönetim ve Bilgi Sistemi (MIS) Projesine ilişkin kısa liste süreci 25/09/2012 tarihinde başlamış olup, kısa liste raporu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna onay için 19/11/2012 tarihinde gönderilmiştir. Değerlendirme sürecinin ise 2013 yılının ilk çeyreğinde başlaması öngörülmektedir. Söz konusu sistemin, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 16. ayda faaliyete geçmesi beklenmektedir. Ayrıca, Operasyonel Programın TeknikYardımönceliğinin 2.4 milyon Avro bütçeli 3.2 nolu tedbiri (OP TedbirlerininTanıtılması) kapsamında yürütülecek tanıtım faaliyetlerinin genel çerçevesini ortaya koymak amacıyla İletişim Eylem Planı hazırlanmış ve Plan 01/03/2010 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Planda tanımlanan faaliyetlerin uygulanması amacıyla da bir OperasyonTanımlama Dokümanı hazırlanmış ve ihale ilanı 23/09/2011 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu ihaleye ilişkin kısa liste raporu ise 11/10/2012 tarihinde onaylanmıştır. Değerlendirme süreci ise 30/01/2013 tarihinde başlamış olup, halen devam etmektedir. 2. Proje Paketi Diğer taraftan OP nin hedef bölgesinden proje tekliflerinin alındığı 1. Proje Teklif Çağrısı sonucunda 37 projeden oluşan yaklaşık 238 milyon Avro bütçeli 2. proje paketi oluşturulmuştur (Tablo-2). Söz konusu projelerin Operasyon Tanımlama Dokümanlarının iyileştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile bir teknik işbirliği projesi yürütülmektedir. Bu itibarla, 29 projeye ilişkin Operasyon Tanımlama Dokümanı nihai hale getirilmiş ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmıştır. 2. proje paketinde yer alan projelerden 8 tanesinin ise Proje Tanımlama Dokümanları hazırlanmakta olup; söz konusu Proje Tanımlama Dokümanlarının 2013 yılının ilk çeyreğinde onaylanması beklenmektedir. AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanan 29 proje altında yer alan 105 sözleşmeden 18 inin ön ihale ilanı, 14 ünün ise ihale ilanı yayımlanmıştır yılı içerisinde, 2. proje paketi kapsamında yer alan sözleşmelerin 20 sinin ön ihale ilanının, 93 ünün ise ihale ilanının yayımlanması öngörülmektedir. Ayrıca, 2. proje paketi kapsamında yer alan 56 sözleşmenin ise 2013 yılı içerisinde imzalanması planlanmaktadır. 3. Proje Paketi Operasyonel Programın finansal araçlara ilişkin 1.2 No lu tedbiri kapsamında 113

124 2012 Yılı Faaliyet Raporu desteklenen projeler 3. proje paketini oluşturmaktadır. Bu paket kapsamında, kredi garanti sistemi, risk sermayesi ve teknoloji transferinin hızlandırılmasına ilişkin 3 proje yer almaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Avrupa Yatırım Fonu (AYF) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) A.Ş. tarafından uygulanan 32 milyon Avro bütçeli Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) projesi 19/04/2010 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Projenin ilk Yönlendirme Komitesi toplantısı 01/06/2010 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu proje kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak ilgili tüm tarafları bilgilendirmek amacıyla 16 Temmuz 2010 tarihinde Sayın Bakan ve Avrupa Komisyonu, AYB ve AYF üst düzey temsilcilerinin katılımıyla bir Açılış Toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca, 22/10/2010 tarihinde AYF ve Muhabir Bankalar arasında ikili anlaşmaların imzalanmasıyla projenin fiili uygulaması da başlatılmış olup, mikro işletmelerimize ve KOBİ lerimize kredi garanti desteği verilmesini teminen 32 milyon Avro AYF ye aktarılmıştır yılı sonuçlarına göre; Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları projesi altında; 4000 den fazla KOBİ nin 320 milyon Avro tutarında krediye erişimi sağlanmıştır. Söz konusu bu büyüklükler planlanan KOBİ sayısının %160 ına; tahsis edilen kredi tutarının ise %80 ine tekabül etmektedir. BAKK Proje Bütçesinin 32 milyon Avro olan bütçesi, Avrupa Komisyonu nun 18/12/2012 tarihli resmi yazısı ile Avro arttırılarak, Avro ya çıkarılmıştır. 3. proje paketinde yer alan KOSGEB in faydalanıcısı olduğu AYF ve İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (IVCI) ile birlikte uygulanacak 16,3 milyon Avro bütçeli Gelişen 43 Anadolu Girişim Sermayesi projesine ilişkin Proje Tanımlama Dokümanı, İş Planı ve Fonlama Anlaşması nihai hale getirilmiştir. Projenin açılış toplantısı 19/01/2012 tarihinde yapılmıştır. Fon yöneticiliği için niyet beyanı çağrısı ise 20/01/2012 tarihinde yayımlanmıştır. 2 aylık süre içerisinde toplam 7 başvuru alınmış olup, istekli fon yöneticileri için değerlendirmeler ise 2012 yılının Mayıs ayı içerisinde Avrupa Yatırım Fonu uzmanları tarafından 2 aşamada gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda; İVCİ Yatırım Komitesine sunulan en iyi teklif 24/07/2012 tarihinde Komite tarafından onaylanmıştır. Avrupa Yatırım Fonu ile İVCİ arasındaki eş yatırım anlaşmasının ise 2013 yılının ilk çeyreği itibariyle imzalanması planlanmaktadır. 3. proje paketi kapsamında yer alan yeni bir proje ise; Türkiye Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Fonu dur. Söz konusu proje; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Avrupa Yatırım Fonu ile yakın işbirliği içerisinde Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesine destek sağlayarak, Türkiye de teknoloji temelli girişimlerin geliştirilmesi için araştırmaların ticarileştirilmesini teşvik etmek üzere hazırlamıştır. Proje, teknoloji transfer ofisleri, kapasite inşası, görünürlük ve etki değerlendirme bileşenlerine desteği de içerecek bir biçimde 30 milyon Avro büyüklüğünde bir fon olarak yapılandırılmıştır. Avrupa Komisyonuna 26/11/2012 tarihinde resmi olarak sunulmuş olan proje hakkındaki Komisyon görüşleri 2013 yılının Ocak ayı içerisinde alınmıştır. Söz konusu projeye ilişkin proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 114

125 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4. Proje Paketi 28/04/2011 tarihinde Antalya da Merkezi Kamu Kuruluşları ile Kalkınma Ajansları temsilcilerinin davetli olduğu Proje Geliştirme Çalıştayı düzenlenmiştir. Bahsi geçen çalıştay ile Proje Teklif Çağrısına çıkılmaksızın, Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 107 adet proje teklifi toplanmıştır. Söz konusu proje tekliflerinin değerlendirilmesi sonucu 25 adet projeden oluşan uzun liste 02/03/2012 tarihinde Bakanlığın web sitesinde yayımlanmıştır. Nihayet, gerek bütçe gerekse de zaman kısıtlamaları sebebi ile bir kez daha değerlendirmeye tabi tutulan proje teklifleri sonucunda 12 projeden oluşan kısa liste ise 26/04/2012 tarihinde Bakanlığın web sitesinde yayımlanmıştır. 4. proje paketi 1 i büyük proje olmak üzere toplam 12 projeden oluşmakta olup, toplam bütçesel büyüklüğü 89 milyon Avrodur. 4. proje paketi kapsamında yer alan projelerin Proje Tanımlama Dokümanlarının hazırlık çalışmalarının 2013 yılının ikinci çeyreği itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Tablo 1: BİRİNCİ PROJE PAKETİ No Proje Adı Başvuru Sahibi Projenin Sunulduğu İl İndikatif Bütçe ( ) İŞGEM Kurulması ve Türkiye deki Kuluçka Merkezleri arasında ağ geliştirilmesi Gıda Sektörü İnnovasyon Merkezi Kurulumu Teknoparkların Altyapılarının İyileştirilmesi Teknoparkların Altyapılarının İyileştirilmesi Teknoparkların Altyapılarının İyileştirilmesi Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi Avrupa Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) arasındaki network ün genişletilmesi, Aşama I Kümelenme ile Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi Projesi KOSGEB TÜBİTAK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı TOBB Ekonomi Bakanlığı Kastamonu, Malatya, Tokat Kocaeli, Gaziantep, Şanlıurfa, Giresun Gaziantep Kayseri Elazığ Erzurum, Erzincan, Kars Sivas, Antakya, Batman, Van Samsun, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş, Çorum Teknik Yardım Bilim, Sanayi ve Ankara

126 2012 Yılı Faaliyet Raporu 10 OP Tanıtımı Teknoloji Bakanlığı - BRP-KUD Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - BRP-KUD Ankara No Proje Adı Sanayi Evsaflı Orman Ürünleri Ortak İşleme Entegre Tesisi (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Mobilyacılar için Ortak Kullanım Atölyesi Kurulması (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Türk Balının Kalite ve Standardının Yükseltilmesi ve Sektör İşletmelerinin Desteklenmesi Projesi (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Mobilya Sektörü İnovasyon, Dış Ticaret, Pazar Araştırma, Ortak Makine Parkı ve Eğitim Merkezi (Proje AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylandı) Fıstık Üretiminin Alt yapısının iyileştirilmesi ve Geliştirilmesi projesi (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (Proje AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylandı) Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi (KN-TOC) TR 83 Bölgesi Samsun İli Merkezli Kalkınma Ajansı Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat İllerinde Tek Durak Ofislerinin Kurulması, Tadilatı, Tefrişatı ve Tanıtımı (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi (GETAM) (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Fındık Lisanslı Deposu ve Fındık pazar yeri kurulması (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Tablo 2: İKİNCİ PROJE PAKETİ Başvuru Sahibi Kastamonu Ticaret Borsası Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Orta Anadolu Kalkınma Birliği (ORAKAB) Siirt İli ve İlçeleri Fıstık Üreticileri Birliği Rize Ticaret ve Sanayi Odası Projenin Sunulduğu İl İndikatif Bütçe ( ) Kastamonu Hatay Ordu Kayseri Siirt Rize Adıyaman Valiliği Adıyaman TR 83 Bölgesi Kalkınma Ajansı Samsun KOSGEB Gaziantep Giresun Ticaret Borsası Giresun Van İŞGEM Büyüyor, İŞGEM ler Van Sanayici ve Van

127 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Birleşiyor (Proje AB Türkiye delegasyonu tarafından onaylandı) Küçük Sanayicilerin Büyük Ortaklığı (Proje AB Türkiye delegasyonu tarafından onaylandı) Peynir Altı Suyu Tozu Üretim Tesisi (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Osmaniye İş Geliştirme ve KOBİ Destek Merkezi (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi. (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) SETEM ( Sürekli Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi ) Yeniçam Tersane Sahası, Tersane 3-Tekne İmal ve Çekek Alanına Üretim Destek Atölyesi Kurulması (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Ardahan Yalnızçam Kış Sporları Ve Yayla Turizm İyileştirme Projesi Mardin-Kültürel Turizm Merkezi (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi Projesi (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Fındık Kabuğunun Kilidini Açanlar Projesi - FIKAP Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır İllerinde Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Arttırılması Güneydoğu Anadolu'da İki İş Kümesinin Hayata Geçirilmesi (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Maraş Biberi İş Kümesi (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) GAP İlleri Çırçır-Presse İşletmelerinin Koordinasyon Ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi İle Kümelenme (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Doğu Anadolu da Pazar Odaklı Bir Strateji Çerçevesinde Süt Ürünleri Küme Geliştirme Projesi İşadamları Derneği Tokat S.S Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Valiliği Osmaniye Bayburt İl Özel İdaresi Çankırı Karatekin Üniversitesi S.S. Sac Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları K.S.S. Ardahan İl Özel İdaresi Bayburt Çankırı Trabzon Ardahan Mardin Valiliği Mardin Bitlis Eren Üniversitesi Tarım ve Köy İşleri Bak, Tarımsal Araş. GM, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitlis Giresun Kars Valiliği Kars GAP Bölge İdaresi Başkanlığı Tarım İl Müdürlüğü Güneydoğu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tokat Trabzon Şanlıurfa Kahramanmar aş Diyarbakır Kars Valiliği Kars Elazığ İŞGEM in Sanayi Altyapısının Elazığ İl Özel Elazığ

128 2012 Yılı Faaliyet Raporu Geliştirilerek Bölgesel ve Sektörel yapıya kavuşturulması (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Bafra İş Geliştirme ve İhracatı Destekleme Merkezi Projesi (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Doğu Akdeniz Ekonomik Kalkınma ve İş Geliştirme Merkezi Kurulması (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) TR 83 Bölgesinde KSS ler İçin İleri Teknolojiye Sahip Ortak Kullanım Atölyelerinin Kurulması (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Temiz ve Yenilenebilir Enerji (Toprak, Solar) Kaynakları Kullanılarak, Kayısı ve Yaş Meyvenin İç ve Dış Piyasaya Arz Süresinin Uzatılması 33 Yozgat Yatırım Destek Ofisi Amasya Ekmeğini Taştan Çıkarıyor (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Samsun Uluslararası Akredite Metal Metroloji Ve Kalibrasyon Laboratuvarı (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Bölgede Zorunluluk olan Lisanslı depoculuk Altyapısının hazırlanması için Hububat ve Mercimek Depolama Tesisi Kurulumu (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) Siirt te Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi (Proje AB delegasyonu tarafından onaylandı) İdaresi Bafra OSB Yönetim Krl. Bşk. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Amasya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığı Sorgun Belediye Başkanlığı Malatya Ticaret Borsası Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Amasya Mermer ve Madenciler Derneği Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret Borsası Aydınlar Kaymakamlığı Samsun Kahramanmar aş Amasya Yozgat Malatya Yozgat Amasya Samsun Şanlıurfa Siirt Tablo 3: ÜÇÜNCÜ PROJE PAKETİ No Proje Adı Başvuru Sahibi Projenin İlgili olduğu Bölge İndikatif Bütçe ( ) 1 Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları Projesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü Hedef Bölge

129 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2 Gelişen 43 Anadolu Girişim Sermayesi Projesi KOSGEB Hedef Bölge Türkiye Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Fonu TÜBİTAK Türkiye Tablo 4: DÖRDÜNCÜ PROJE PAKETİ No Proje Adı Başvuru Sahibi Projenin Sunulduğu İl İndikatif Bütçe ( ) 1 Su Ürünleri İşleme ve Depolama Tesisi 2 Dokunmamış Kumaş (Nonwoven) ve Nanoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi Kurulması 3 Samsun Lojistik Merkezi 4 Türkiye Kümelenme Akademisi 5 Ortak Kullanım Atölyeleri Ayakkabıcılık Eğitim, Tasarım Merkezi ve Ortak Kullanım Atölyesi Gümüşhane İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Kurulması Bingöl İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Kurulması 9 Halıcılık İnkübatör Merkezi Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) BSTB-Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Sinop Gaziantep Samsun Tüm Hedef Bölge Bitlis, Hakkâri, Muş, Van Hatay Gümüşhane Bingöl Gaziantep Şanlıurfa Pamuk Lisanslı Depo TOBB Şanlıurfa Sivas Sanayi Kuluçka Merkezi (İŞGEM) Projesi 12 Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN Serhat KalkınmaAjansı (SERKA) Sivas Kars

130 2012 Yılı Faaliyet Raporu Tablo 5: MERKEZİ KAMU KURUMLARI İLE GELİŞTİRİLEN TURİZM PROJELERİ No Proje Adı Başvuru Sahibi Projenin Sunulduğu İl İndikatif Bütçe ( ) 1 Van Gölü Havzasında Turizm Çeşitliliğinin ve Kapasitesinin Artırılması Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ) Van Gölü Havzası Şanlıurfa'da Turizm Çeşitliliğinin ve Kapasitesinin Artırılması Projesi Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Kaçkar Dağları Milli Parkı nın Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları Kapsamında Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn. Md.lüğü Kaçkar Dağları Milli Parkı Özellikle programların uygulanmasının niteliğini izlemek için gerekli belgeleri sağlamak suretiyle, Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü nün 59 uncu maddesinde ve bu Çerçeve Anlaşmasının 36/(2) maddesinde tanımlandığı şekilde programın uygulanmasını izlemek ve sektörel izleme komitesinin çalışmalarına kılavuzluk etmek amacıyla, 27/06/2012 ve 13/11/2012 tarihlerinde Sektörel İzleme Komite Toplantıları düzenlenmiştir. Önümüzdeki dönemde de yılda iki kere olmak üzere söz konusu komite toplantıları gerçekleştirilecektir. Diğer yandan, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan 39 projeye ait verilerinin Ortak İzleme Bilgi Sistemi (IMIS) ne girişleri sağlanmış olup, veri giriş süreci halen devam etmektedir. Bu çerçevede, Operasyonel Anlaşmaları imzalanan tüm projelere ilişkin İlk Veri Giriş Formları, İzleme ve Değerlendirme Bölümü tarafından doldurularak sisteme aktarılmaktadır. BROP Sektörel Yıllık Uygulama Raporu, tüm merkezi ve bölgesel ortakların görüşlerine göre düzenlenmiş ve 27/06/2012 tarihli 10. Sektörel İzleme Komitesinde sunulmuştur. 5. Sektörel Yıllık Uygulama Raporu, 29/06/2012 tarihinde Komisyon a gönderilmiş ve 23/07/2012 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilebilir bulunmuştur. Komisyon un söz konusu raporun içeriği hakkındaki görüşleri ise 05/09/2012 tarihinde alınmıştır. Avrupa Komisyonu nun 15/02/2012 tarihli ve C(2009) 5709 sayılı yetki devri kararı ile, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamındaki projelere ilişkin ihale, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlama çalışmalarının da, bu tarihten itibaren Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulaması Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür. 08/03/2012 tarihinde MFİB ile Bakanlığımız arasında İhale ve sözleşme dosyalarının devrine ilişkin olarak bir toplantı düzenlenmiş olup, söz konusu toplantıda değişik aşamalarda bulunan tüm ihale ve sözleşme dosyalarının Program Otoritesi/Sözleşme Makamı olan 120

131 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlığımıza transfer edilmesi kararlaştırılmıştır. Bugün itibari ile MFİB tarafından yürütülen tüm proje ihale dosyalarının devri tamamlanmıştır. Program Otoritesi Bakanlığımız ile Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) arasındaki ortak sorumlulukları belirleyen Uygulama Anlaşması revize edilmiş ve 31/05/2012 tarihinde her iki tarafça da imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Prosedürler rehberimize göre, her ayın en geç 6. gününde Daire Başkanlığımız Aylık Yönetim Raporları oluşturulmakta olup, Program Otoritesi Başkanının onayına sunulmaktadır yılının Aralık ayına kadar, toplam 24 sözleşme (2 çerçeve, 2 finansal araç, 5 mal alımı, 5 teknik yardım, 4 müşavirlik, 6 İnşaat sözleşmesi) imzalanmıştır. Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları Projesi nin bütçesel büyüklüğü (BAKK), 17/12/2012 tarihinde imzalanan bir zeyilname ile ,74 Avroya çıkarılmıştır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulaması Dairesi Başkanlığının Teknik Yardım Projesi altında yer alan 2 çerçeve anlaşma ile 1 mal alımı sözleşmesi tamamlanmıştır.21 sözleşme ise uygulama aşamasındadır. Bahsi geçen 24 sözleşmesinin bütçesel büyüklüğü ,24 Avrodur. 24 sözleşme için şimdiye kadar; ulusal katkı olarak ,36 Avro; topluluk katkısı olarak ise ,69 Avro harcanmıştır. Uygulama Birimi, yönetmekte oldukları projelerin uygulamalarını (örneğin, tüm ilerlemeler, karşılaşılan problemler, ulaşılan amaçlar ve ilgili sözleşme ve ihalelerin sonuçlanması vs.) Aylık Yönetim Raporları ile aylık bazda olmak üzere raporlamaktadır. Ayrıca; hizmet sözleşmeleri için, Uygulama Birimine sözleşme indikatörlerindeki gelişimi içeren 6 aylık ilerleme raporları sunulmaktadır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığının 2012 yılı İç Denetimi, 16/07/ /12/2012 tarihleri arasında Usulsüzlük Yönetimi konusunda gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili yapılan eğitim ve toplantılara katılım sağlanmıştır. Merkezi Kamu Kurumları ile Geliştirilen Turizm Projelerine İlişkin Faaliyetler Bu başlık altında yer alan 3 turizm projesi de, 2012 yılı içerisinde merkezi kamu kurumları ile geliştirilmeye başlanmıştır. Van, Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Şanlıurfa illerinde uygulanacak olan projelerde, birden çok noktada sokak iyileştirmesi, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları, güzergah düzenlemesi vb. faaliyetler ile destinasyonlardaki altyapı eksikliklerine giderilmesi, buna bağlı olarak gelen turist sayısında ve konaklama sürelerinde artış sağlanması ve turizmin oluşturduğu gelirlerin ilin genel gelişimine katkıda bulunması hedeflenmektedir. Projelerin kapsamında altyapı yatırımlarına ek olarak turizm sektörü ile ilgili eğitimler ve bölgelerdeki KOBİ lere danışmanlık hizmeti verilmesi, yeni yönetişim modellerinin oluşturulması da yer almaktadır. 3 projenin toplam bütçesi yaklaşık 25 milyon Avro olarak tahmin edilmektedir. Söz konusu projelere ait proje tanımlama dokümanı çalışmalarının 2013 yılı ikinci çeyrek döneminde tamamlanması planlanmaktadır. 121

132 2012 Yılı Faaliyet Raporu Çeviri Hizmetleri Bakanlık Makamının çeviri hizmetleri yürütülmüş, Bakanlığımıza ulaşan davet mektupları, Protokol metinleri, Anlaşmalar, yazışmalar Türkçe ye tercüme edilmiş, Sayın Bakanımızın yabancı heyetlerle yaptığı görüşmeler, yurtdışı seyahatleri esnasındaki tercüme ihtiyacı Genel Müdürlükçe karşılanmıştır. Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı çalışmaları kapsamında, 09/06/2012 tarihinde İstanbul da Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın himayelerinde düzenlenen Avrupa Birliği Çeviri Platformu na katılım sağlanmıştır. DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Faaliyetleri A- Denetim Çalışmaları Yıllara göre denetim sonuçlarını gösteren rapor bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Rapor Türü 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı İnceleme Raporu Soruşturma Raporu Teftiş Raporu Suç Duyurusu Raporu Ön İnceleme Raporu Eğitim Raporu Bilirkişi Raporu Toplam ve 2011 yıllarındaki rapor sayılarının toplamı ile 2012 yılında düzenlenen rapor sayılarının toplamı arasındaki fark, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2010 ve 2011 yıllarında Başkanlığımızca denetlenen birim, kurum ve kuruluşların birçoğunun Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlanması sebebiyle denetlenen kuruluş sayısındaki azalmadan kaynaklanmıştır. 122

133 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2012 Yılı Rapor Dağılımı Denetlenen Birimler Bakanlık Merkez Birimleri Birim Sayısı İnceleme Raporu Soruşturma Raporu Teftiş Raporu Suç Duyurusu Raporu Ön İnceleme Raporu Yurtdışı Raporu Komisyon Raporu Toplam Taşra Teşkilatı Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Ticaret Odaları- Borsaları O.S.B S.S Şirketler Diğer Genel toplam

134 2012 Yılı Faaliyet Raporu Denetlenen Birimlere Göre Rapor Sayıları ( ) Denetlenen Birimler 2012 Yılı Denetlenen Birimler Ticaret Odaları-Borsaları 2 Şirketler 6 Bakanlık Merkez Birimleri 14 Rapor Adedi Taşra Teşkilatı 53 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 16 O.S.B 45 S.S. - Diğer 6 Toplam Yılı Denetlenen Birimler 2010 Yılı Denetlenen Birimler Denetlenen Birimler Rapor Adedi Denetlenen Birimler Rapor Adedi Ticaret Odaları- Borsaları Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 15 Ticaret Odaları- Borsaları Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 110 Şirketler 43 Şirketler 91 Tarım Satış Kooperatifleri 4 Tarım Satış Kooperatifleri Kooperatifler 13 Kooperatifler 46 Bakanlık Merkez Bakanlık Merkez Birimleri 68 Birimleri Taşra Teşkilatı 42 Taşra Teşkilatı 40 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 12 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar O.S.B 9 23 O.S.B S.S. - S.S. 5 Diğer 2 Diğer 11 Toplam 201 Toplam 320 B- Komisyon Çalışmaları Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat taslakları hazırlama komisyonlarına, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları, İç Kontrol İzleme

135 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Yönlendirme Kurulunda, Stratejik Planlama Kurulunda, mevzuat tasarı ve teklifleri ile ilgili komisyonlarda, Bakanlığımıza alınacak personele ilişkin sınav komisyonları gibi muhtelif kurul ve komisyonlarda Başkan ve Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiş olup, bu çalışmalara Başkanlığımız tarafından katkı sağlanmıştır. C- Eğitim Çalışmaları 1- Yurt İçi Eğitim Çalışmaları Müfettiş Yardımcıları Eğitim Çalışmaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği nin 29 uncu maddesi çerçevesinde yapılan Müfettiş Yardımcılığı Sınavında başarılı olarak atamaları yapılan müfettiş yardımcıları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği nin 32 nci maddesi uyarınca 4-6 ay süren planlı bir eğitim programına tabi tutulmaktadırlar. Bakanlık Müfettişleri ve Şube Personeline Yönelik Eğitim Çalışmaları Bu çalışmalar belirli aralıklarla istişare ve eğitim toplantıları şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca, mevzuat değişiklikleri ile ilgili eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir yılı içerisindeki eğitim faaliyetleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir Yılı Eğitim Faaliyet Tablosu Eğitimin Türü Eğitimin Yeri Eğitimin Konusu Eğitim Tarihi Eğitim Süresi Katılımcı Unvanı Katılımcı Sayısı Diğer Diğer Hizmet İçi Hizmet İçi Diğer Hizmet İçi Kırşehir AHİ İş Adamları Derneği (KAHİAD) Ankara Üniversitesi ATAUM Antalya Bakanlık Konferans Salonu TODAİE Başkanlık Toplantı Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı Etik Davranış İlkeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Görev Alanları Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Müfettiş Yardımcılarının 21/01/ Başmüfettiş 1 12/03/ Başmüfettiş 1 19/04/ Saat 24/04/ Saat Bakanlığımız Piyasa Aday Gözetim ve Denetim Denetçileri Bakanlık Personeli - 15 Gün Başmüfettiş 1 08/10/ /12/ Müfettiş Yardımcıları

136 2012 Yılı Faaliyet Raporu Salonu Eğitim Programı Hizmet İçi Sayıştay Gölbaşı Tesisleri Kurumsal Verimlilik 13/12/ Gün Müfettişler ile Başkanlığımız Personeli 28 Hizmet İçi Antalya Del Mar Otel Başkanlık Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Uygulamalara Yönelik Bilgi Paylaşımı 5-9/11/ Gün Müfettişler ile Başkanlığımız Personeli Yurt Dışı Eğitim Çalışmaları 2012 yılı itibarıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; 3 müfettişimiz Bakanlığımızı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere 1 yıllık eğitim için Amerika Birleşik Devletleri nde bulunmaktadır yılları arasında yurt dışında görevlendirilen müfettişlerin görevli bulundukları ülkeler ve düzenledikleri raporlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YURT DIŞI RAPORLARI YIL ADI SOYADI ÜNVANI 2010 Erol KAYA Başmüfettiş 2010 Hayriye GÖK Başmüfettiş 2010 M. Emin KARAKÖSE Başmüfettiş 2010 Cengiz ZENGİN Başmüfettiş DÜZENLENEN RAPORUN KONUSU Amerika Birleşik Devletleri nde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ar-Ge Faaliyetlerinin Teşvikine İlişkin Uygulamalar ve Yasal Çerçevesi Kamu Yönetiminde Etkinlik ve Denetim Amerika Birleşik Devletleri nde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ile Küçük İşletmelere İlişkin Kamu İdaresinin (SBA nın) Hukuki Çerçevesi ve Uygulamaları İle İşbirliği İçerisinde Bulunduğu Diğer Kurum ve Kuruluşlar ÜLKE Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 2010 Enver Sedat TAŞKIN Başmüfettiş Birleşme ve Devralmalar, Rekabet Hukuku Açısından Genel Bir Bakış, Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 126

137 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uygulaması 2011 Naciye ÖZTÜRK Başmüfettiş Tüketici Haklarının Yasal Çerçevesi ve Uygulamaları Amerika Birleşik Devletleri 2012 Metin TURAN Başmüfettiş Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin Uygulamalar ve Bu Bölgelere Sağlanan Destekler İngiltere 2012 Muhsin DERE Başmüfettiş Organisation Of Islamic Cooperation konulu Suudi Arabistan Ç- Mevzuat Hazırlama, Görüş Oluşturma ve Bildirme Faaliyetleri Bakanlığımız aleyhine açılan veya Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulan davalar, mevzuat (kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ vb.) tasarı ve teklifleri ve Bakanlığımız birimlerinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerle ilgili muhtelif konularda görüş oluşturma ve bildirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, Bakanlığımız müfettişlerince düzenlenen rapor ve tutanaklarda uygulama birliğini sağlamak, denetimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği ne göre düzenlenen rapor türlerinin ve denetimler sırasında tanzim edilen tutanakların hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenerek Denetim Standart ve İlkeleri nin oluşturulması, ayrıca Kurulumuz Görev Standartları nın belirlenmesi hususlarında 2011 yılı içerisinde başlatılan çalışmaya, 2012 yılı içerisinde de devam edilmiş olup bu çalışmanın 2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca, 2012 yılı içerisinde aşağıda belirtilen mevzuatla ilgili olarak görüş oluşturularak ilgili birimlere intikal ettirilmiştir; Sanayi Şûrası ve Çalışma Gruplarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı. Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı. Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı. KOBİ lerin kamu alımlarına katılımının artırılması amacıyla kamu alım mevzuatındaki yeterlilik kriterinin analiz edilmesi eylemi hakkında Yaptırımların Caydırıcılığının Artırılması. Perakende Ticaret ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi. Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılarının Tez Hazırlama Yönergesi Taslağı. Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük Taslağı. 127

138 2012 Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı. KOBİ Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönerge Taslağı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personelinin Yurtdışında Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi Taslağı. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı. Seferberlik ve Savaş Hali Tüzük Taslağı. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı kapsamında kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkı sağlayacak yatırımların caydırıcılığının artırılmasına yönelik mevzuat değişiklikleri hakkında. Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Teknik Komitesi Eylem Planı hakkında. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı. Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları Taslağı. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar Taslağı Dönemi Operasyonel Program Hazırlıkları. D- İnsan Kaynakları Kapasite Geliştirme Faaliyetleri 2012 yılında yapılan yarışma sınavı ile mühendislik fakülteleri mezunlarından oluşan beş farklı meslek grubundan 10 müfettiş yardımcısı istihdamı sağlanarak Bakanlığımızın yeni yapısı ve vizyonuna uygun olarak Başkanlığımızdaki müfettiş profiline teknik içerikli kariyer meslek elemanları da Bakanlık tarihinde ilk defa olmak üzere kazandırılmıştır İç Denetim Birimi Başkanlığı Faaliyetleri İç Denetim Birimi Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 63/2 ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 13/1 maddesi gereği, Bakanlık Makamının 04/05/2007 tarihli ve 8 sayılı Onayları ile kurulmuş, doğrudan Müsteşara bağlı bir danışma ve denetim birimidir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye tabi idarelerin iç denetçi kadroları, 06/08/2006 tarihli sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2006/10809 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş olup; bu bağlamda Bakanlığımıza toplam 15 adet iç denetçi kadrosu tahsis edilmiştir. Bu kadrolara 14 adet iç denetçi atanmış ancak, bir iç denetçinin vefatı ve diğer altı iç denetçinin de başka görevlere atanmalarıyla bu sayı 2011 yılında 7 ye 128

139 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı düşmüştür yılında atanan 3 iç denetçi ile birlikte toplam iç denetçi sayısı 10 a yükselmiştir. İç denetçi sayısında yıllar itibarıyla ortaya çıkan sayısal değişim aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A- İç Denetim Çalışmaları 2012 Yılında Gerçekleştirilen Denetimleri Gösterir Tablo Denetlenen Birim/Denetim süreci Denetim Tarihi Denetim Türü Denetim Numarası Raporlanan Bulgu Sayısı Yüksek Orta Düşük Sanayi Genel Müdürlüğü/ Otomotiv, Tekstil Hazır Giyim ve Deri Sanayi İşlemleri Destek Hizmetleri Başkanlığı/Evrak ve Arşiv işlemleri Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü/Yönetim ve Kontrol Süreçlerinin Değerlendirilmesi ile etkinliğinin artırılması Bursa İl Müdürlüğü/Sanayi Sicil İşlemleri 11/01/ /04/ /01/ /04/ /01/ /04/ /05/ /06/2012 Sistem- Uygunluk Sistem- Uygunluk 2012/ / Danışmanlık 2012/3 18 Sistem- Uygunluk 2012/

140 2012 Yılı Faaliyet Raporu Kayseri İl Müdürlüğü Sanayi Sicil İşlemleri 02/05/ /06/2012 Sistem- Uygunluk 2012/5 3 1 Konya İl Müdürlüğü Sanayi Sicil İşlemleri 02/05/ /06/2012 Sistem- Uygunluk 2012/6 5 1 Kocaeli İl Müdürlüğü Sanayi Sicil İşlemleri 02/05/ /06/2012 Sistem- Uygunluk 2012/7 1 1 Eskişehir İl Müdürlüğü Sanayi Sicil İşlemleri 02/05/ /06/2012 Sistem- Uygunluk 2012/8 1 2 Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü/San-Tez Programı 16/07/2012 Performans Denetimi Denetim Devam Ediyor (İPA) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı/ Usulsüzlüklerin Raporlanması Faaliyetleri 16/07/ /01/2012 Sistem- Uygunluk 2012/ Strateji Geliştirme Başkanlığı/ Stratejik Yönetim ve planlama işlemleri 16/07/ /09/2012 Sistem- Uygunluk 2012/ Toplam Bulgu (70) Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, 11 ayrı birimde 7 ayrı konuda gerçekleştirilen denetimler sonucu 70 adet bulgu raporlanmış ve Bulgu edilen eksikliklerin düzeltilmesine ilişkin öneriler geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen denetimlerde raporlanan 70 bulgu hakkında iyileştirme yapılması ve eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla, denetlenen birimlerle varılan mutabakat sonucu geliştirilen öneriler eylem planına bağlanmıştır. Tespit edilen bulgular önem durumuna göre; düşük, orta ve yüksek olarak derecelendirilmiştir. Raporlanan bulguların önem dereceleri aşağıda görülmektedir. Raporlanan Bulguların Önem Derecesi Yüksek Orta Düşük 130

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ VE ATIK YÖNETİMİ Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 21.10.2015 - Ankara 1 Geçmişten EKK günümüze atığa bakış açısında ve atık yönetiminde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676) 02 MART 2016

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ğ Türkiye Sektör Meclisleri Ambalaj Meclisi Bankacılık ve Finans Meclisi Bilgisayar ve İletişim Tekn. Meclisi Bilgisayar Yazılımı Meclisi Cam Ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi Çimento ve Çimento Ürünleri

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İÇERİK YÖNETİCİ ÖZETİ 4. YÖNETİCİ ÖZETİ 1. BÖLÜM 8. PROJEYE GENEL BAKIŞ 2. BÖLÜM 12. SEKTÖREL MAKRO ANALİZ 3. BÖLÜM 26. ULUSAL ÖLÇEKTE

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SUNUM PLANI 1. Tanımlar, kavramlar 2. PGD nin Aşamaları 3. PGD nin Yasal ve İdari Altyapısı 4. PGD nin Koordinasyonu 5. PGD Neden Önemlidir? 6. PGD de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır.

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır. KOSGEB İDARESİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU...4 III- 2014 YILI FAALİYETLERİ...4 a) Eğitim...4 b) Hediye ve Bağışlar...5 c) Eti Maden Birinci Seviye Etik İlkeleri...5 IV- SONUÇ...6 ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü BSTB: Kümelenme Destek Programı 1 Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı Geliştirilmesi Projesi Saha Analizleri Ocak 2011 Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği 15/09/2012 1. Çağrı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı