TÜRKiYE'e E KAMU GÖREVliLERiNiN YABANCI DIL SORUNLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKiYE'e E KAMU GÖREVliLERiNiN YABANCI DIL SORUNLARI"

Transkript

1 TÜRKiYE'e E KAMU GÖREVliLERiNiN YABANCI DIL SORUNLARI Cemil Cem" Kamu yönetiminin çağın gereksinmelerine uyum p:östermesi gereğj ve zorunluluğu üzerinde. öteki ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de giderek güçlenen bir bilinçlenmenin oluştuğu sezilmektedir. Kamu görevlilerinin yabancı dil gereksinmeleri, bir bakıma, bu tür bir bilinçlenmeden doğmaktadır. Kamu görevlilerinin yabancı dil sorunlarına çözüm bulabilmeyi amaçlayan bu çalışmada, öncelikle konunun güncel görünümünü çizebilmek düşüncesiyle, uygulamalı bir araştırmanın getireceği bulgulardan yararlanılmak istenmiştir. Ne var ki konu, bütünsel içeriğiyle ele alındığında, toplumbilimin ilgi alanına girmektedir. Bu açıdan, insan/toplum/ekin (kültür) ve dil kavramları arasında. anlamlı bir bağıntı kurulabilir. Toplum içinde yer alan yönetim olgusu da bu bağmtının bir öğesi olarak düşünülmektedir. Sözü edilen bağıntıda dil olgusunun toplumsal bir iletişim aracı olarak üstlendiği rol büyük önem taşımaktadır. Çalışmada güdülen amaç dil olgusunun dilbilimsel bir ayrımılamasına girişrnek olmadığı halde. dile değgin kuramlara, tanım girişimlerine, dilin toplum içinde geçirdiği evrime genel çizgileriyle değinme gereksinmesi dilin toplum olayı içinde üstlendiği rolün öneminden doğmaktadır. Kamu görevlilerinin yabancı dil sorunlarına değgin güncel görünümün anlamlı biçi.de çizgilenebilmesi, daha somut bir perspektif içinde, dil olgusunun Türk toplumunun bai-ılılaşma ve çagdaşlaşma sürecindeki yerinig "e CL... c_ inin illgclemnesiy le olanak kazanabilir. Konunun bütünü üzerinde doyurucu bir yargıya varabilmek için. bu çalışmanın dayandığı uygulamalı araştırmanın bulguları yukarıda açıklanan yaklaşım tasarı (plam) çerçevesinde değerlendirilmelidir. Dilin Önemi. Tanımı ve İşlevleri Dil toplumu örgüleyen iletişim ağının en önemli amcıdır. Bu aracın toplumu oluşturan insanın en büyük buluşiarından biri olduğu söylenmiş Dr. Cemll Cem Tllrkiye ve Orta Dojpı Amme İdaresi Enstıtüsü'nde görevlidlr.

2 40 AMME İDARESİ DERGİst tir. Yine dil, toplumsal bir ortam içinde gelişen ekin (kültür) birikiminin de yapıcı öğelerinden biri olarak nitelenmektedir. Belli bir toplum ve ekin (kültür) yapısı içinde olduğu gibi, ayrı ayrı toplumlar ve ekinler arasında bağ ve ilişkilerin kurulmasında ve pekiştirilmesinde de dil olgusunun kendine özgü bir payı ve katkısı vardır. Toplum içindeki işlevlerinin önemine karşın, dil kavramı üzerinde bugüne değin doyurucu nitelikte ortak bir tanıma varılamamıştır. Bununl.ı. birlikte dilin. -toplum halinde yaşayan bireylerin ortaklaşa kullanımlarıyle evrim geçirerek, o bireylerce tanınabilir duruma gelmiş boğundu seslerden kurulu bir iletişim dizgesi. olarak tanımlanması olanaklı görülmektedir. Dilin bir ih:~tişim dizgesi ve aracı olarak algılanması. bu olgunun insanın biyolojik yapısından çok toplumsal bir olayolarak düşünülmesini gerektir mektedir. Dile Kuramsal Yaklaşımlar Dil tarihsel bir evrim geçirecek gelişmiş, olgunlaşmış ve yazı aracılığıyle etkiliğini artırmış bir süreçtir. Ancak dil olayının insanbilim ve toplumbilim tarihi içinde nasıl başladığı, kökenlerinin nereye dayandığı ke sinlikle bilinemamektedir. İnsanbilimcilerin (antropologlann) ve toplumbilimcilerin ortak yargısı dil olgusunun insanın toplumsal bir varlık olarak tanımlanmasına ve onun hayvandan ayırt edilmesine yarayan bir Ölçek olduğu yolundadır. Dilin tanımındaki güçlükler ve evrimindeki bilinmezlikler karşısında dilbilimciler konuya birbirinden ayrı kuramsal açılardan yaklaşma gereksinmesini duymuşlardır. Chomsky, dil olgusunu insan beyni üzerindeki bilgileri işleyerek ve «insan nasıl Öğrenir? sorusuna yanıt arayarak ele almak istemiştir. Chomsky'nin geliştirdiği ruhsal yaklaşım, dilolayının ilk kez bilimsel çizgilerde incelemeye başlanması biçiminde yorumlanmaktadır. Bu yaklaşım uyannça insanın bir dili konuşma yetisiyle dilin toplum içinde kullanılması yetisi arasında bir ayırım yapılması gerekiyordu. Chomsky'nin daha çok insanın dili konuşma yetisine ağırlık vermeyi öngören ruhbilimsel yaklaşımına karşı çıkanlar, dil-toplum ilişkisini vurgulayarak toplumsal dilbilim kavramını geliştirmişlerdir. Yeni <, kavram dili öncelikle toplumsal, ve ekinsel (kültürel) verileri ve işlevleri yönünden ele almakta ve özellkle iletişim yeteneği kousunun işlenmesini öngörmektedir. Di.lin toplumsal durumlar içinde kullanılması bir dizi gerçek iletişim gereksinmelerine göre seçmeler yapılmagını zorunlu kılmaktadır. Bu niteliğiyle dil toplumun denetimi altında girmektedir. Kurama göre toplum içinde iletişim olaylan vardır ve bir dili öğrenen kişinin, o dilin kurallarından çok, söz konusu iletişim olaylarının gereklerini öğrenmesi ve uygulaması ana koşul olmaktadır. Dil olgusuna daha somut ve teknik nitelikte sayılabilecek bir yaklaşım da, özellikle gelişme durumundaki ülkelerde yabancı dil öğrenilmesi konusunu ilgilendiren uygulamalı dilbilim görüşüdür. Uygulamalı dilbılim.

3 KAMU GÖREVLİLERİMN YABANCI DiL SORUNLARI 41 Devletçe bir yabancı dil siyasasının saptanması, yabancı dil öğretim ta8a,' ve izlencelerinin (programlarının) geliştirilmesi ve bütünüyle toplumsal (ilbilimin önerdiği kuramsal içerikli ilkelerin uyguigma alanına konuhn:ıs1 sorunuyle ilgilenmektedir. Çağdaş eğilim, yabancı dil öğreniminde bireyin topluluk içindeki gerçek iletişim gereksinmelerine öncelik ve ağırlık verilmesi yolundadır. Kamu görevlilerini de kapsamına alan yetişkinlenn yabancı dil ög(enmelcrinde bu eğilimin egemen olduğu ve konu üzerinde yürütülen araştırma çalışmalarının günden güne YOğunluk kazandığı görülmektedir. Söz ko:nusu eğilim ve yaklaşım son yıllarda Türkiye'ye de yansınıış ve ilgilileı' dikkatle rini bu konu üzerinde toplamaya başlamışlardır. TÜRKİYE'DE BATıLıLAŞMA. ÇACDAŞLAŞMA VE YABANCI DİL Birey,Tn.pJuın-Ekin (Kültür) ve Dil bnğıntı~ımn Türkiye'r:in batılıhşm'l ve çağdaşlaşma sürecine koşut olarak tarihsel bir evrim geçirdiği görülmektedir. Türk kamu görevlilerinin yabancı dil sorunlannın gün ışıgına Ç11,anlmasında bu tarihsel evrimin incelenmesinin yararı ve katkısı olacagı yadsınamaz. ot.. İmparatorluğun duraklama ve özellikle gerileme dönemine gelinceye değin Batı ülkeleriyle olan ilişkilerde duyulan yabancı dil gereksinmesinin dil bilen azınlıklarq.an yararlanılarak karşılanmasına çalışıldığı görülmektedir yılında Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi'nin elçi olarak Fransa' ya gönderilmesi. Türkiye'de bir kamu görevlisinin yabancı dile ilgi ve gereksinme duymasının ilk kez gözlemlendiği bir olayolarak nitelenobilir. Basımevinin bir Batı kurumu olarak ilk kez ülkeye girişi ve bu kurumun yayın çalışmalan arasında dile değgin yapıtlara önem ve ağırlık verişi söz konusu olayın somut bir ürünü olmuştur, Onsekizinci yüzyılın sonlaıına doğru Fransız devriminin etkisiyle Osmanlı ordu egitim kurumlarının Batılı çizgilerde yenilenmesi ve iyileştirilmesi yolundaki girişimler yabanu dil gereksinmesinin Türkiye'de bilinç düzeyine çıkmasını simgelemektedir. Bunun1a birlikte bir tür yabancı diller okulu olarak nitelenen Babıali Tercume Kalemi'nin kurulup etkinlige geçmesi 1820 Yunan deviniminin bu bilinci zorlamasına değin gecikmiştir yılında Tanzimat'ın getirdiği ve kurduğu Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'de öğrenım dili olarak Fransızcanın kullanılmasının öngörülmesi ve buna karşı. gösterilen tepkiler, bir anlamda, Cumhuriyet döneminde ve günümüze değin uzanan yabancı du tartışmalarının yakın tarihsel kökeni olarak düşünülebilir. Türkiye'de yabancı dil, tarih içindeki görünümüyle, toplumsal ve ekiasel (kultürell değişim sürecini içeren batılılaşma çabalarının elekro-motor gücü' nü oluşturmuştur. 1867yı1ında Galatasaray Sultanisi'nin açılması ve yabancı dilde öğretim yapan bu Batı çizgili eğitim kurumunun devlet ve siyaset adamı yetiştirmede üstlendiği rol, kamu yönetiminde yabancı dil gerekainmesini somutlaştıran bir 'nirengi noktası' sayılabilir. Yine o dönemde, Enderun'un ardından devlet hizmetleri için kamu görevlisi yetiştirme so

4 42 AMME İDARESI DERGISI rumiuluğunu üstlenen Mekteb-İ Mülkiye'nin ders programlarında yabancı dile ağırlık verilmesi, yabancı dil gereksinmesinin ordu eğitim kurumlanndan sivil eğitim kurumlarına yansıyışını simgeleyen bir ekin (kültür) olayı olmuştur denebilir. Kamu yönetiminde ve kamu görevlilerinin yetiştirilmesinde yabancı dile önem ve öncelik verilmesi. Tanzimat'ın «tubil. ağacı- ben;>:etisiyle betimlenen seçkinci eğitim anlayışıyle yakından bağıntılıdır. Osmanlı aydınlar ve seçkinler kitlesinin kaynaklandığı bu eğitim anlayışında devlet ve kamu yöneticilerinin niteliği büyük önem taşıyordu. Bu niteliğin bütünle yici öğesi. kamu görevlilerinin devlet kurumlarında en önemli görev yerlerine getirilmelerinde bir etmen olarak değerlendirilen yabancı dil bilgileriydi. Tanzimat ve iyileştirme (ıslahatı dönemlerinde siyasal ve ekinsel içerikte Batı düşüncelerinin ülkeye girişinde ya da aktarılmasında yabancı dil bilgisinin araçsal rolü büyük olmuştur. Fransız devrimınden esinlenen ulusçuluk düşününün ülkeye girişinde yabancı dil bilen aydınların rolü yadırganamaz. Bu düşünün tabanında yer alan ulusal dil kavramının Osmanlı toplum yapısında siyasal, ekinsel ve özgülolarak dil konusuna değgin sonuçlar doğurduğu ve örneğin Türk dilinin doğu dillerinden arındırılma"ı çabalarına neden olduğu bilinmektedir. Buna karşılık ulusçuluğu ve Türkçeciliği savunanlar arasında bile yabancı dil ge;-elr.sınmesi üzerinde bir görüş ve düşünce birliğine tanık olunmaktaydl. Kimi aydınlar daha da gerçekçi bir yaklaşım olacağı savıyle Batı ekininin kökenlerine inebilmek için Latin ve Yunan dillerini: Osmanlı ekininin kökenlerine inebilmek için cle Arapça ve Farsça dillerini zorunlu görmekteyken, kimi aydınlar da özellikle güncel teknolojik ve ekinsel gereksinmelere yanıt vermek üzere yaşayan Batı dillerinin gerekliliğini vurgulamaktaydılar. Bütünüyle Türkiye'nin batılılaşma ve çağdaşlaşma süreci boyunca -Tanzimat döneminde Fransızca. Meşrutiyet döneminde Almanca ve Cumhuriyet döneminde özellikle İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda İngilizce olmak üzere- Batı dilleri arasında bir "güncelleşme yarışı. nın bulunduğu görülmektedir. Savaş sonrasındaki toplumsal, ekinsel, teknolojik ve ekonomik gelişim çizgilerinde Türkiye'de yabancı dile gösterilen ilgi ve duyulan gereksinme giderek güçlenmiştir. Bugünkü görünüm. imparatorluk dönemine oranlandığında. yabancı dil bilmenin artık bir saygınlık ve seçkinlik öğesi olmaktan giderek uzaklaştığını, toplumun öteki katmanlarında da gerçek bir iletişim gereksinmesi olarak algılanmağa başladığını açıkça ortaya koymaktadır. Özdeş eğilim kamu görevlileri arasında da gözlt>mlenmektedir. Devlet görevlerinin niteliğinin ve içeriğinin uğradığı değişim ve gelişim çizgileri doğrultusunda kamu görevlilerinin yabancı dil sorunlarına yakından eğilme gereksinmesi bugün daha somut biçimde kendisini göstermektedir. Aşağıda bulguları özet olarak verilen araştırma bu tür bir gereksinmenin ürünü sayılmalıdır.

5 KAMU GÖREVLiLERiNiN YABANCI DİL SORUNLARI 43 KAMU GÖREVLİLERİNİN YABANCI DİL SORU~'!LARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Türkiye'de kamu görevlilerinin' yabancı dil sorunlannın güncel gorunumü üzerinde bilgi edinmek ve edinilecek bulgulara bakarak çözümleyici öneriler getirebilmek amacıyle uygulamalı bir araştınna yapılmıştır. Araştırmada belirginden belirsize doğru sıralanan üç örnekleme kümesinde toplj1 nan 300 denege soru kağıdı uygulamasında bulunulmuş ve yüzde 80'i aş!uı bir katılma oranı sağlanmıştır. Genel varsayım, günümüzde kamu görevlilerinin ilgi, görev, uğraş ve uzmanlık alanlannda ilerlemek, yeni gelişmeleri izlemek, bilgi, beceri ve deney sıgalannı genişletebilmek için en azından bir yabancı dile gereksinmeleri bulunduğu yolundadır. Söz konusu gereksinma giderek bireyin ekin (kültür) kişiligini ilgilendiren bir içerik de taşımaktadır. Bu varsayırnın yanıtlanmalarını öngördüğü sorular şöyle özetlenebilir: ı. Kamu görevlilerinin etkinlik (faaliyet> gösterdikleri uğraş alanlarmda gerçek anlamda bir yabancı dil gereksinmelen var mıdır? 2. Varsa böyle bir gereksinme ne gibi etkinlik (faaliyet) alanlannda ve ne biçimde kendisini göstennektedir? 3. Kamu görevlilerinin yabancı dil gereksinmelerinin bulunduğu varsayıldıgına göre, bu gereksinmeler yeterince karşılanmakta mıdır.ve gereksinmelerin karşılanmasında hangi kaynak ve olanaklardan yararlanılagelmektedir? Bu kaynak ve olanaklar ne ölçüde yararlı ve etkili olabilmektedir? 4. Kamu görevlilerinin yabancı dil gereksinmelerinin yeterince karşılanabilmesi, güçlüklerin ve aksaklıklann giderilebilmesi ve yabancı dil öğretiminin etkili düzeye çıkanlması için devletçe ve kurumlarca ne gibi önlemler getirilebilir ve ne yolda önerilerde bulunulabilir? Bu yaklaşım çerçevesinde yürütülen araştınnanın ortaya koyduğu bulgular ise kısaca şöyle sıralanabilir: 1. Araştırmaya katılan kamu görevlisi deneklerin beşte biri(ı/5) kadın kamu görevlileridir ve bunlar çoklukla kültür derneklerince düzenlenen yabancı dil programlanna katılmaktadırlar. 2. Kamu görevlisi deneklerin yaşlıhk durumlan çoğunlukla yaş kümesinde birikim göstermekte ve görece daha yaşlı denekler, araştınn,. sırasında bir yabancı dil programına katılmayanlardan oluşan üçüncü örnekleme kümesine girmektedirler. Bu yaş görünümü, bir olasılıkla öğrenim dönemlerinde yeterince yabancı dj.l öğrenme olanağı bulamamış bir. kamu görevlileri kitlesinin, yetişkinlik aşamasında ve yaşamuğraşlan sırasında koşullan zorlayarak yabancı dil gereksinmelerini doyunnağa çalıştıklannı simgeleyici niteliktedir. 3. Genel ve katma bütçeli kuruluşlarda çalışan kamu görevlileri özellikle Devlet Memurlan Yabancı Diller Eğitim Merkezi programlarına. kamu

6 44 AMME İDARESİ DERGISi iktisadi kuruluşlarında yabancı görev yapanlar ise daha çok kültür derneklerinin dil programlanna katılmaktadırlar. 4. Görev unvanlan.yönetsel" görünürnde olmakla birlikte. uğraş çözümlemesi kamu görevlisi deneklerin uğraşsal kökenlerinin çeşitli teknik ve uzmanlık alanlanna dayandığını açığa çıkarmaktadır. Bu bulguya dayanılarak, görev unvanlanna yönelik bir kümelendirmede programlann «yönetim». uğraşsal kökenlere yönelik bir kümelendirmede ise «teknik uzman lık. konulanna öncelik verecek biçimde düzenlenmesi gerekeceği yolunda bir çıkanma vanlabiimektedir. 5. Kamu görevlisi deneklerin çoğunun bir tek yabancı dil üzerinde durduklan saptanmıştır. Bu tek yabancı dil çoğunlukça İngilizce olarak açıklanmıştır. Üçüncü örnekleme kümesindeki kamu görevlileri daha çok Fransızca bilmektedirler. Birden çok yabancı dil üzerinde çalışmış bulunanlann çoğunluğu iki yabancı dil bildiklerini belirtmişlerdir. İki yabancı dil bilenlerin çoğu Türk/Fransız ve Türk/Alman kültür derneklerinin ya,bancı dil progl'amlarına katılmaktadırlar. 6. Yeni yasal düzenlemeler Türkiye'de Devlet Yabancı Dil Sınavları uygulamasına son vermiş bulunmaktadır. Buna karşılık Devlet Yabancı Diller Eğitim Merkezi programlanna katılma olanağı bulabilen kamu görevlilerine söz konusu programlann bitiminde verilen «başan sertifikası,. nın işlevsel bir rol taşımadığı izleniminin egemen olduğu görülmektedir. 7, Bu durumda yabancı dil öğrenmek isteyen kamu görevlileri. bu çabalannı daha çok bireysel girişimleriyle sürdürmektedirler, Kültür dernekleri kamu görevlilerinin yabancı dil öğrenme girişimlerinde yararlandıklan ana kaynaklardandır. 8. Kamu görevlilerinin izledikleri yabancı dil programlannın etkilili~i üzerindeki görüşleri bütünüyle «orta,. ve «oldukça" Ölçeklerinde toplanmaktadır. Devlet Memurlan Yabancı Diller Eğitim Merkezi programlanna katılanlar, bir akademik yıllık sınırlama nedeniyle. programlardan daha çok yararlanmak ve eksikliklerini tamamlamak için süre uzatımında bulunamamakta. oysa kültür derneklerine katılanlar ve kendi girişimleriyle yabancı dil öğrenenler süreyi gereksinmeleri ölçüsünde uzatabilmektedtrler. 9. Kamu görevlilerinin yabancı dil öğrenme girişimlerinin bütünüyle dışsal ya da çevresel kaynaklann (devlet ya da kurumların) güdüleme!~nnden çok, içsel (ya da kişisel) dürtülerden esinlendiği izlenimi uyanmaktadır. Söz konusu içsel dürtüler özellikle uğraşta ilerleme tutkusu ile boş zamanları yararlı Uğraşılarla değerlendirme ereğinde düğümlenmektedir. Kamu görevlisi deneklerin çoğu öncelikle boş zamanlan yararlı biçimde değerlendirme ereğini vurgulamaktadırlar. Dışsal ya da çevresel dürtü kaynağı olarak düşünülebilecek kurum ve kuruluşların destekleri «izin" ya da «parasal yardım. türünde olabilmektedirler. Kimi kuruluşlar kendi hizmetıçı eğitim etkinlikleri çerçevesinde yabancı dil programları düzenlenmekte ya da personeli kültür derneklerine göndermekteelirler.

7 KAMU GÖREVLlLERtNiN YABANCI DİL SORUNLARI Kamu görevlileli yabancı dil öğrenme amaçlannda daha çok okuduklannı anlamaya ve yazı yazabilmeye öncelik vermektedirler. Yurtdışı gezilerde ve toplantılarda konuşulanlan izleme (anlama) ve konuşabilma ereği amaç sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. Bütünüyle dinleme/ konuşma/okuma/yazma yetilerinde yapılan sıralamaya bakılarak kamu göreviileli açısından yabancı dil gereksinmesinin son iki yetide ağırlık kazandığı yolunda bir çıkanma vanlabilir ve yabancı dil öğretim programlarına baz oluşturacak kesitte okuma ve yazma yetilelinde daha yüksek erek çizgileli öngörülebilir. 11. Çeşitli kamu hizmeti alanlannda yabancı ülkelerle olan ilişkilelin genişleyip yoğunlaşması kamu görevlilerinin dış ülkelere gitmelerini ve dolayısıyle yabancı dile olan gereksinmelerini günden güne artırmaktadır. Kamu görevlileli dış ülkelere..öğrenci» olarak gidebildikleri gibi. bilgi ve görgülelini artırmak, çeşitli devlet görevleliyle toplantı ve konferansıara ka tılmak ya da sait turistik amaçlarla da gidebilmektedirler. Türkiye'den dış ülkelere çalışmak üzere giden işçi sayılanndaki ~pat1ama- olayına karşılık, kamu görevlisi olarak dış ülkelere gidenlelin sayısında göreli bir denge bulunmakta ve son yıllarda bu sayı ortalama sekiz ile on bin arasında. değişmektedir. 12. Ttirldye'de yasal duzenlemeler kamu görevlilerinin.öğrenci. ya da «görevli. olarak dış ülkelere gitmelerine olanak vermektedir. Buna göre kamu görevlileli yurtdışına (a) devletin desteğiyle, (b) teknik yardım burslanyle. (c) karma yöntemlerle gönderilebilmektedir. Araştırma verileline göre, devletin desteğiyle dış ülkelere giden kamu görevlileli gittikleri ülkelerde görece kısa sürelerle kalabilmektedirler. Bunlar çoğunlukla uğra,? lanna değgin gezi ve toplantılara katılmaktadırlar. Sayılan diğer yöntemlerle dış ülkelere gidenler çoğunlukla ~eğitim- etkinlikleli için dış ülkeler'3 göndelilmekte ve bunlann o ülkelerde kalış süreleli görece daha uzun ola' bilmektedir. Kamu görevlilelinin dış. ülkelerde ilgilendikleli konular. kendi ilgi, görev, uğraş ve uzmanlık alanlarına göre degişik ve renkli bir içglik taşımaktadır. Bir kamu görevlisi belirlenen yollarla dış ülkelere birkaç kez gidebilmektedirler. Gidilen dış ülkelerde egemen yabancı diller arasında çoğunluk sıralaması İngilizce-Almanca-Fransızca biçimindedir. 13. Dış ülkelere giden kamu görevlilelinin yabancı dil sorunlannın çözümlemnesi, yabancı dil öğretiminin yurtiçinde mi yoksa gidilen dış ülkelerde mi yapılması gerekeceği ve giderek bu kişilerde' yabancı dil koşulunun aranıp aranmaması konulan yetelince açık değildir ve bugün de t'1rtışmalara yol açabilmektedir. Oysa araştırma velileli dış ülkelere giden kamu görevlilelinin o ülkelerde çevreleliyle yabancı dilde iletişim kurma ve çevreye uyum gösterme bakımından büyük güçlükler çektiklerini ortaya koymaktadır. Bu velilere göre kamu görevlileri. gittikleri dış ülkelerde karşılaştıklan başka ülke kamu görevlileline oranla kendi yabancı dil bilgilelinin yetersizliğinden yakımnakta ve bu eksikliği özellikle cpratik- yapm.,ı olanağı bulunmamaları nedenine bağlamaktadırlar. En yaygın dil görünümünde olan İngilizce'yi de içermek üzere. kamu görevlilerinin yabancı dil bilgilerine duydukları güven corta- ölçüsünü aşamamakta ve bütünüyle ye

8 46 AMME İDARESİ DERGİst tersiz sayılmaktadır. Kamu görevlilerinin dış ülkelerdeki programlara katılamamalan ya da katkıda bulunamamalan. topluluklara ya da ekin (kültür) etkinliklerine yabancı lık çekmeleri büyük ölçüde yabancı dil bilgilerin~ olan «güvensizlik- duygulanndan doğmaktadır. Bu nedenle kamu görevlileri yurtdışı görevlere ve etkinliklere katılacaklarda «yeterli» bir yabancı dil bilgisinin aranması koşulunu vurgulamakta ve yaygın bir inanç olarak gerı;,ek iletişim gereksinmelerine yanıt verecek bir yabancı dil bilgi düzeyinin ancak gidilen dış ülkenin yersel koşullan altında gerçekleştirilebileceği izlenimini öne sürmektedirler. Buna karşılık, yabancı dilde yazılı kaynaklan izleyebilecek ölçüde yabancı dil bilgisine sahip olunması gerekeceğini savunan kamu görevlisi denekler, kendi ilgi ve uzmanlık alanlanndaki yeni gelişmeleri herhalde dış ülkelerde izleme zorunluluğunun bulunmadığı görüşündedirler. 14. Kamu görevlisi denekler çocukiannın en azından bir yabancı dil öğrenmeleri gerektiği görüşünde birleşmektedirler. Çocuklannın ekin (kü tür) kişiliklerinin gelişmesi, yannın uygar yaşam koşullarına kolay uyabilmeleri, Uğraşlannda ilerleyip yükselme olanağı bulabilmeleri ve kişisei güven yoluyle daha mutlu olabilmeleri kamu görevlilerinin bu istek ve beklentherinin ana nedenlerini oluşturmaktadır. Genel çizgileriyle yukarda özetlenmeye çalışılan araştırma bulgulan dışında denekler konunun aynntı.lanna değgin ve soru kağıtlannın içeriğinde yer almayan sorunlar üzerinde de görüş ve öneriler getirmişlerdir. Araştırma konusuna gösterilen geniş ilgi ve yüksek katılma oranına bakılarak kamu görevlilerinin yabancı dil sorunlan üzerine eğilmenin ve belirli çözüm yollan getirme doğrultusunda çaba göstermenin zorunluluğu üzerinde genel bir çıkanmda bulunulabilir. TOPLU ÖNERİLER 1. Türkiye'de kamu görevlilerinin yabancı dil gereksinmeleri vardı'.". Bu gereksinmelerin türüne ve içeriğine bakılarak kamu görevlileri için dü :.tenlenecek yabancı dil programlannm amaç ve erekleri saptanmalıdır. 2. Kamu yaran açısından, Devlet'in, kamu görevlilerine yabancı dil öğretme amaçlannı tanımlaması ve aralannda bir önem ve öncelik sıralaması yapması gerekmektedir. Söz konusu amaç sıralaması şöyle olabilir: A. Uğraşsal nitelikte amaçlar a. Belli kamu hizmetlerine giriş b. Uğraşta ilerleme ve yükselme

9 KAMU GÖREVLİLERİNİN YABANCI DİL SORUNLARI 4:7 B. Yurtdışı etkinlikler a. Temsil niteliğinde görevler b. Bilgi ve görgüyü artırma C. Akademik nitelik taşıyan amaçlar D. Kişisel ve ekinsel (kültürel) doyum ve topluluk içinde saygınlık kı;,. zanabilmeyi sağlayıcı amaçlar 3. Belli kamu hizmetlerine giriş ile dış ülkelerda temsil etkinhklerinde kamu görevlilerinin yabancı dil bilgi ölçüleri TAM olmalıdır. TAM ölçeğinde yabancı dil bilmeleri öngörülen kamu görevlileriyle kendi yaşamuğraşlannda ilerleme ve yükselme güdüsü taşıyan kamu görevlileri Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek yabancı dil öğretim programlarına katılmalıdırlar. 4. Yaşamuğraşlarında ilerleme ve yükselme güdüsü taşıyan. bilgi ve görgülerini artırmaları için dış ülkelere gönderilmeleri söz konusu olan Vi:) akademik amaçlara yönelik kamu görevlilerinin yabancı dil bilgi düzeyleri YETERLİ olmalıdır. 5. Özgülolarak yabancı dil öğrenmek üzere yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin seçiminde ve saptanmasında ve bu amaç için yurtdı~ına gönderileceklerde MALİYET ölçütünden çok BAŞARI ölçütüne önem: ve ağırlık verilmeli ve kendilerinden TAM ölçeğinde yabancı dil öğrenmeleri koşulu aranmalıdır. 6. Yurtdışına temsil niteliğinde görevler için gönderilecek kamu görevlilerinin ekinsel ve toplumsal ilişkilerine değgin turde yabancı dil pratiklerinin artınıması ve genel bilgi ve görgü amaçlarıyle yurtdışıda. gönderilecek kamu görevlilerinin gerekli yabancı dil alışkanlıklarını kazanabilmeleri Kültür Derneklerinin yabancı dil programlan aracılığıyle sağlanmalıdır. 7. Kamu kuruluşlarının kendi hizmet-içi eğitim etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri yabancı dil programlarından büyük ölçüde bir yarar beklenmemelidir. Kamu kuruluşları yabancı dil öğretimi yapan eğitim kıırumiarına gönderilecek kamu görevlilerinin yabancı dil gereksinmelerini ve hangi kamu görevlilerinin söz konusu programlara gönderilmeleri gerektiğini saptarna amacına yönelik, dar kapsamlı ve kuruluşun gerçek gereksinmelerine yanıt verebilecek araştırmalar yapmalı ve bu araştırmalanı. dayanarak kendi personelini ilgili programlara göndermelidirler. 8. Yabancı dil öğretim programları kamu görevlilerinin dinleme/konu~ma/okuma/yazma yetilerinde ulaşmaları öngörülen düzeyleri gerçekleştirme olanağı sağlayabilecek biçimde düzenlenmelidir. Programlarda kamu görevlilerinin gerçek iletişim gereksinmelerinin işlenmesıne öncelik verecek, «rol» ve durumlar içinde yabancı dil öğrenmeyi sağlayacak: öğretim teknikleri

10 48 AMME İDARESi DERGİst uygulanmalıdır. Bu amaçla yabancı dil sınıflanndaki kamu görevlisi öğrencilerin sayılan sınırlı tutulmalıdır. 9. Kamu görevlilerinin yabancı dil sorunlan bütünüyle Devlet düzeyinde bir Kurul tarafından ele alınmalıdır. Kurul. Milli Egitim Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi, Türkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi r..nstitüsu, Un, versiteler, ilgili kamu kuruluşlan ve kültür dernekleri temsilcilerinden olu'imalıdır. Kurulca saptanacak yabancı dil siyasası ve hazırlanacak yönergeler özenle uygulamaya konulmalı ve izlenmelidir. NOT : Konu ve yararlanılan kaynaklar üzerinde geniş ve ayrıntılı bilg! için bkz, Cemil Cem. Kamu Yönetimi ve Toplumsal Dilbillm Açısından Türkiye'de Kamu GörevliJerlnin Yaılancı Dil Sorunları. Ankara : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresI Enııtitüsü, 1977 (Yayımlanma mış Ötretlm ve Araştırma Uzmanbtı Tezi) (Cnealtına).

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

N Bilinmeyenli Denklem

N Bilinmeyenli Denklem N Bilinmeyenli Denklem Kamu KİT Kurum Özel Personel HİE Eğitici 182 84 266??????!!! Ünvan 1 1281 158??????!!! Ünvan 2 139??????!!! Ünvan Sözleşmeli 965 Ünvan İşçi 1781??????!!!??????!!! cem@babadogan.net

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Yönetim Tarihi KAM 315 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (HIST111) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (HIST111) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (HIST111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I HIST111 Güz 2 0 0 2 2

Detaylı

TOPLUM VE KURUMLAR. Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

TOPLUM VE KURUMLAR. Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY2211 TOPLUM VE KURUMLAR Derse kabul koşulları Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar:

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar: Dışişleri Bakanlığı Giriş Sınavları (PS. İstanbul Aydın Üniversitesinin bu programı, öğrencileri Ekonomi Bakanlığı Diş Ticaret Müsteşarlığı, AB Bakanlığı, MIT Müsteşarlığı gibi kurumların giriş sınavlarına

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY2053 AİLE SOSYOLOJİSİ Derse kabul koşulları Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

TODAiE' DE HizMET içi EGiTiM

TODAiE' DE HizMET içi EGiTiM TODAiE' DE HizMET içi EGiTiM Tülün YÜCEL* GİRİş Hizmet içi eğitim; ilgili personele görevini yerine getirmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranış biçiminin öğretilmesi, çalışanın verimliliğe katkıda

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KORUMASI ÇALIŞAN HER BİREY İÇİN SAĞLANMALI sayılı İş Kanunu'nun 81. ve 82. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik:

İŞ GÜVENLİĞİ KORUMASI ÇALIŞAN HER BİREY İÇİN SAĞLANMALI sayılı İş Kanunu'nun 81. ve 82. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik: Dosya dan ilgili olduğu Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilmesi en doğru olanıdır. Bu bağlamda yapılacak düzenlemeler, o sektörün ilgili olduğu Bakanlıklarca iş yeri kurma izinlerinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dilbilim ve Çeviri ETI105 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4207 Dersin Adı MEKANIN SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 6 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

Niceliksel araştırma teknikleri üzeirne temel bilgiler

Niceliksel araştırma teknikleri üzeirne temel bilgiler Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY2178 Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Dersin Adı SAHA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Öğretim dili 3 5 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

Araştırmada Evren ve Örnekleme

Araştırmada Evren ve Örnekleme 6. Bölüm Araştırmada Evren ve Örnekleme 1 İçerik Örnekleme Teorisinin Temel Kavramları Örnekleme Yapmayı Gerekli Kılan Nedenler Örnekleme Süreci Örnekleme Yöntemleri 2 1 Giriş Araştırma sonuçlarının geçerli,

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi .1. 2, 4.Teknik Eleman Kurultayı Çalışmaları 2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi II, Aşama:Bölgesel Kurultaylarda üzerinde

Detaylı

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati E-Devlet ve Uygulamaları KAM 411 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY4163 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Dersin işleniş yöntemi

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Çağdaş Türkiye nin Düşünce Tarihi (KAM 417) Ders Detayları

Çağdaş Türkiye nin Düşünce Tarihi (KAM 417) Ders Detayları Çağdaş Türkiye nin Düşünce Tarihi (KAM 417) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Türkiye nin Düşünce Tarihi KAM 417 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER*

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER* K U RAM VE U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M Y Ö N E T İ M İ fahur 1999 sayı: 18 ss.221-227 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER* Mehmet ŞAHİN Milli Eğitim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku KAM 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987)

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.(simon, 1983) İnsanların

Detaylı

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI TİCARET DOKTORA PROGRAMI Uluslararası Ticaret Doktora Programı, ülkemizde bu alanda doktora düzeyindeki eğitim-öğretim açığını kapatmak üzere açılmış olup, 2014-2015

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. I. YARIYIL İDE111 Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan AYDIN

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan AYDIN AÖF BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMI KLAVYE ÖĞRETİMİ DERSİ İÇİN UZAKTAN ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMASI Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR I.A-YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI VE YÖNTEMLERİ / Derya YAYLI - Demet YAYLI 1- Giriş... 3 2- Yaklaşım, Yöntem, Teknik

Detaylı

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak)

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) Hoş geldiniz. 19. YIL EDEBİYAT Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) NEDEN EDEBİYAT? Edebiyat en iyi dil öğrenme yoludur.

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm SOSYOLOJİ Kredi Dersin Kodu SOSY4042 AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Dersin Adı EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları

Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Toplumsal Hareketler KAM 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE TAM ÖĞRENME

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE TAM ÖĞRENME YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE TAM ÖĞRENME ÖZCAN DEMİREL Türkiye'de yabancı dil öğretiminin etkili olup olmadığı konusunda tartışmalar yapılmakta ve çeşitli görüşler öne sürülmektedir. Dünya üzerinde üç bine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları

Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi ETI438 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Selami Aydın Balıkesir Üniversitesi

Selami Aydın Balıkesir Üniversitesi Türkiye de Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme: Bir Öneri Selami Aydın Balıkesir Üniversitesi Problemler Öğretmen yetiştirme politikaları geliştirmenin ihmal edilen bir alan olması Görüş ve düşüncelerin yapıcı

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA ÖNSÖZ... xiii EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI....1 GİRİŞ...2 EĞİTİM... 3 EĞİTİM OLGUSUNUN TARİHSEL EVRİMİ... 4 İlkel Toplumlarda Eğitim... 5

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamusal Akıl Stüdyosu VI KAM 346 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 433 Güz Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. POLS 433 Güz Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Savaş ve Barış Çalışmaları POLS Güz 7 +0+0 6 Ön Koşul None Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Siyaset KAM 404 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Bizi eylemlerimiz ve davranışlarımızla ölçecek olsalar bilgisizler arasında bilgililerden daha çok sayıda insan çıkar. Michel de Montaigne (1533-1592)

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4164 Dersin Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin.

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin. İstiyoruz ki; Okulumuzda, Öğrenme Temel İhtiyaç Kabul Edilsin.Hem Öğretenler, Hem Öğrenenler Birbirlerinin Gelişimine Yardımcı Olsun. ÖĞRENEN OKUL Modeli Oluşsun İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY1167 Dersin Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı