TÜRKiYE'e E KAMU GÖREVliLERiNiN YABANCI DIL SORUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKiYE'e E KAMU GÖREVliLERiNiN YABANCI DIL SORUNLARI"

Transkript

1 TÜRKiYE'e E KAMU GÖREVliLERiNiN YABANCI DIL SORUNLARI Cemil Cem" Kamu yönetiminin çağın gereksinmelerine uyum p:östermesi gereğj ve zorunluluğu üzerinde. öteki ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de giderek güçlenen bir bilinçlenmenin oluştuğu sezilmektedir. Kamu görevlilerinin yabancı dil gereksinmeleri, bir bakıma, bu tür bir bilinçlenmeden doğmaktadır. Kamu görevlilerinin yabancı dil sorunlarına çözüm bulabilmeyi amaçlayan bu çalışmada, öncelikle konunun güncel görünümünü çizebilmek düşüncesiyle, uygulamalı bir araştırmanın getireceği bulgulardan yararlanılmak istenmiştir. Ne var ki konu, bütünsel içeriğiyle ele alındığında, toplumbilimin ilgi alanına girmektedir. Bu açıdan, insan/toplum/ekin (kültür) ve dil kavramları arasında. anlamlı bir bağıntı kurulabilir. Toplum içinde yer alan yönetim olgusu da bu bağmtının bir öğesi olarak düşünülmektedir. Sözü edilen bağıntıda dil olgusunun toplumsal bir iletişim aracı olarak üstlendiği rol büyük önem taşımaktadır. Çalışmada güdülen amaç dil olgusunun dilbilimsel bir ayrımılamasına girişrnek olmadığı halde. dile değgin kuramlara, tanım girişimlerine, dilin toplum içinde geçirdiği evrime genel çizgileriyle değinme gereksinmesi dilin toplum olayı içinde üstlendiği rolün öneminden doğmaktadır. Kamu görevlilerinin yabancı dil sorunlarına değgin güncel görünümün anlamlı biçi.de çizgilenebilmesi, daha somut bir perspektif içinde, dil olgusunun Türk toplumunun bai-ılılaşma ve çagdaşlaşma sürecindeki yerinig "e CL... c_ inin illgclemnesiy le olanak kazanabilir. Konunun bütünü üzerinde doyurucu bir yargıya varabilmek için. bu çalışmanın dayandığı uygulamalı araştırmanın bulguları yukarıda açıklanan yaklaşım tasarı (plam) çerçevesinde değerlendirilmelidir. Dilin Önemi. Tanımı ve İşlevleri Dil toplumu örgüleyen iletişim ağının en önemli amcıdır. Bu aracın toplumu oluşturan insanın en büyük buluşiarından biri olduğu söylenmiş Dr. Cemll Cem Tllrkiye ve Orta Dojpı Amme İdaresi Enstıtüsü'nde görevlidlr.

2 40 AMME İDARESİ DERGİst tir. Yine dil, toplumsal bir ortam içinde gelişen ekin (kültür) birikiminin de yapıcı öğelerinden biri olarak nitelenmektedir. Belli bir toplum ve ekin (kültür) yapısı içinde olduğu gibi, ayrı ayrı toplumlar ve ekinler arasında bağ ve ilişkilerin kurulmasında ve pekiştirilmesinde de dil olgusunun kendine özgü bir payı ve katkısı vardır. Toplum içindeki işlevlerinin önemine karşın, dil kavramı üzerinde bugüne değin doyurucu nitelikte ortak bir tanıma varılamamıştır. Bununl.ı. birlikte dilin. -toplum halinde yaşayan bireylerin ortaklaşa kullanımlarıyle evrim geçirerek, o bireylerce tanınabilir duruma gelmiş boğundu seslerden kurulu bir iletişim dizgesi. olarak tanımlanması olanaklı görülmektedir. Dilin bir ih:~tişim dizgesi ve aracı olarak algılanması. bu olgunun insanın biyolojik yapısından çok toplumsal bir olayolarak düşünülmesini gerektir mektedir. Dile Kuramsal Yaklaşımlar Dil tarihsel bir evrim geçirecek gelişmiş, olgunlaşmış ve yazı aracılığıyle etkiliğini artırmış bir süreçtir. Ancak dil olayının insanbilim ve toplumbilim tarihi içinde nasıl başladığı, kökenlerinin nereye dayandığı ke sinlikle bilinemamektedir. İnsanbilimcilerin (antropologlann) ve toplumbilimcilerin ortak yargısı dil olgusunun insanın toplumsal bir varlık olarak tanımlanmasına ve onun hayvandan ayırt edilmesine yarayan bir Ölçek olduğu yolundadır. Dilin tanımındaki güçlükler ve evrimindeki bilinmezlikler karşısında dilbilimciler konuya birbirinden ayrı kuramsal açılardan yaklaşma gereksinmesini duymuşlardır. Chomsky, dil olgusunu insan beyni üzerindeki bilgileri işleyerek ve «insan nasıl Öğrenir? sorusuna yanıt arayarak ele almak istemiştir. Chomsky'nin geliştirdiği ruhsal yaklaşım, dilolayının ilk kez bilimsel çizgilerde incelemeye başlanması biçiminde yorumlanmaktadır. Bu yaklaşım uyannça insanın bir dili konuşma yetisiyle dilin toplum içinde kullanılması yetisi arasında bir ayırım yapılması gerekiyordu. Chomsky'nin daha çok insanın dili konuşma yetisine ağırlık vermeyi öngören ruhbilimsel yaklaşımına karşı çıkanlar, dil-toplum ilişkisini vurgulayarak toplumsal dilbilim kavramını geliştirmişlerdir. Yeni <, kavram dili öncelikle toplumsal, ve ekinsel (kültürel) verileri ve işlevleri yönünden ele almakta ve özellkle iletişim yeteneği kousunun işlenmesini öngörmektedir. Di.lin toplumsal durumlar içinde kullanılması bir dizi gerçek iletişim gereksinmelerine göre seçmeler yapılmagını zorunlu kılmaktadır. Bu niteliğiyle dil toplumun denetimi altında girmektedir. Kurama göre toplum içinde iletişim olaylan vardır ve bir dili öğrenen kişinin, o dilin kurallarından çok, söz konusu iletişim olaylarının gereklerini öğrenmesi ve uygulaması ana koşul olmaktadır. Dil olgusuna daha somut ve teknik nitelikte sayılabilecek bir yaklaşım da, özellikle gelişme durumundaki ülkelerde yabancı dil öğrenilmesi konusunu ilgilendiren uygulamalı dilbilim görüşüdür. Uygulamalı dilbılim.

3 KAMU GÖREVLİLERİMN YABANCI DiL SORUNLARI 41 Devletçe bir yabancı dil siyasasının saptanması, yabancı dil öğretim ta8a,' ve izlencelerinin (programlarının) geliştirilmesi ve bütünüyle toplumsal (ilbilimin önerdiği kuramsal içerikli ilkelerin uyguigma alanına konuhn:ıs1 sorunuyle ilgilenmektedir. Çağdaş eğilim, yabancı dil öğreniminde bireyin topluluk içindeki gerçek iletişim gereksinmelerine öncelik ve ağırlık verilmesi yolundadır. Kamu görevlilerini de kapsamına alan yetişkinlenn yabancı dil ög(enmelcrinde bu eğilimin egemen olduğu ve konu üzerinde yürütülen araştırma çalışmalarının günden güne YOğunluk kazandığı görülmektedir. Söz ko:nusu eğilim ve yaklaşım son yıllarda Türkiye'ye de yansınıış ve ilgilileı' dikkatle rini bu konu üzerinde toplamaya başlamışlardır. TÜRKİYE'DE BATıLıLAŞMA. ÇACDAŞLAŞMA VE YABANCI DİL Birey,Tn.pJuın-Ekin (Kültür) ve Dil bnğıntı~ımn Türkiye'r:in batılıhşm'l ve çağdaşlaşma sürecine koşut olarak tarihsel bir evrim geçirdiği görülmektedir. Türk kamu görevlilerinin yabancı dil sorunlannın gün ışıgına Ç11,anlmasında bu tarihsel evrimin incelenmesinin yararı ve katkısı olacagı yadsınamaz. ot.. İmparatorluğun duraklama ve özellikle gerileme dönemine gelinceye değin Batı ülkeleriyle olan ilişkilerde duyulan yabancı dil gereksinmesinin dil bilen azınlıklarq.an yararlanılarak karşılanmasına çalışıldığı görülmektedir yılında Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi'nin elçi olarak Fransa' ya gönderilmesi. Türkiye'de bir kamu görevlisinin yabancı dile ilgi ve gereksinme duymasının ilk kez gözlemlendiği bir olayolarak nitelenobilir. Basımevinin bir Batı kurumu olarak ilk kez ülkeye girişi ve bu kurumun yayın çalışmalan arasında dile değgin yapıtlara önem ve ağırlık verişi söz konusu olayın somut bir ürünü olmuştur, Onsekizinci yüzyılın sonlaıına doğru Fransız devriminin etkisiyle Osmanlı ordu egitim kurumlarının Batılı çizgilerde yenilenmesi ve iyileştirilmesi yolundaki girişimler yabanu dil gereksinmesinin Türkiye'de bilinç düzeyine çıkmasını simgelemektedir. Bunun1a birlikte bir tür yabancı diller okulu olarak nitelenen Babıali Tercume Kalemi'nin kurulup etkinlige geçmesi 1820 Yunan deviniminin bu bilinci zorlamasına değin gecikmiştir yılında Tanzimat'ın getirdiği ve kurduğu Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'de öğrenım dili olarak Fransızcanın kullanılmasının öngörülmesi ve buna karşı. gösterilen tepkiler, bir anlamda, Cumhuriyet döneminde ve günümüze değin uzanan yabancı du tartışmalarının yakın tarihsel kökeni olarak düşünülebilir. Türkiye'de yabancı dil, tarih içindeki görünümüyle, toplumsal ve ekiasel (kultürell değişim sürecini içeren batılılaşma çabalarının elekro-motor gücü' nü oluşturmuştur. 1867yı1ında Galatasaray Sultanisi'nin açılması ve yabancı dilde öğretim yapan bu Batı çizgili eğitim kurumunun devlet ve siyaset adamı yetiştirmede üstlendiği rol, kamu yönetiminde yabancı dil gerekainmesini somutlaştıran bir 'nirengi noktası' sayılabilir. Yine o dönemde, Enderun'un ardından devlet hizmetleri için kamu görevlisi yetiştirme so

4 42 AMME İDARESI DERGISI rumiuluğunu üstlenen Mekteb-İ Mülkiye'nin ders programlarında yabancı dile ağırlık verilmesi, yabancı dil gereksinmesinin ordu eğitim kurumlanndan sivil eğitim kurumlarına yansıyışını simgeleyen bir ekin (kültür) olayı olmuştur denebilir. Kamu yönetiminde ve kamu görevlilerinin yetiştirilmesinde yabancı dile önem ve öncelik verilmesi. Tanzimat'ın «tubil. ağacı- ben;>:etisiyle betimlenen seçkinci eğitim anlayışıyle yakından bağıntılıdır. Osmanlı aydınlar ve seçkinler kitlesinin kaynaklandığı bu eğitim anlayışında devlet ve kamu yöneticilerinin niteliği büyük önem taşıyordu. Bu niteliğin bütünle yici öğesi. kamu görevlilerinin devlet kurumlarında en önemli görev yerlerine getirilmelerinde bir etmen olarak değerlendirilen yabancı dil bilgileriydi. Tanzimat ve iyileştirme (ıslahatı dönemlerinde siyasal ve ekinsel içerikte Batı düşüncelerinin ülkeye girişinde ya da aktarılmasında yabancı dil bilgisinin araçsal rolü büyük olmuştur. Fransız devrimınden esinlenen ulusçuluk düşününün ülkeye girişinde yabancı dil bilen aydınların rolü yadırganamaz. Bu düşünün tabanında yer alan ulusal dil kavramının Osmanlı toplum yapısında siyasal, ekinsel ve özgülolarak dil konusuna değgin sonuçlar doğurduğu ve örneğin Türk dilinin doğu dillerinden arındırılma"ı çabalarına neden olduğu bilinmektedir. Buna karşılık ulusçuluğu ve Türkçeciliği savunanlar arasında bile yabancı dil ge;-elr.sınmesi üzerinde bir görüş ve düşünce birliğine tanık olunmaktaydl. Kimi aydınlar daha da gerçekçi bir yaklaşım olacağı savıyle Batı ekininin kökenlerine inebilmek için Latin ve Yunan dillerini: Osmanlı ekininin kökenlerine inebilmek için cle Arapça ve Farsça dillerini zorunlu görmekteyken, kimi aydınlar da özellikle güncel teknolojik ve ekinsel gereksinmelere yanıt vermek üzere yaşayan Batı dillerinin gerekliliğini vurgulamaktaydılar. Bütünüyle Türkiye'nin batılılaşma ve çağdaşlaşma süreci boyunca -Tanzimat döneminde Fransızca. Meşrutiyet döneminde Almanca ve Cumhuriyet döneminde özellikle İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda İngilizce olmak üzere- Batı dilleri arasında bir "güncelleşme yarışı. nın bulunduğu görülmektedir. Savaş sonrasındaki toplumsal, ekinsel, teknolojik ve ekonomik gelişim çizgilerinde Türkiye'de yabancı dile gösterilen ilgi ve duyulan gereksinme giderek güçlenmiştir. Bugünkü görünüm. imparatorluk dönemine oranlandığında. yabancı dil bilmenin artık bir saygınlık ve seçkinlik öğesi olmaktan giderek uzaklaştığını, toplumun öteki katmanlarında da gerçek bir iletişim gereksinmesi olarak algılanmağa başladığını açıkça ortaya koymaktadır. Özdeş eğilim kamu görevlileri arasında da gözlt>mlenmektedir. Devlet görevlerinin niteliğinin ve içeriğinin uğradığı değişim ve gelişim çizgileri doğrultusunda kamu görevlilerinin yabancı dil sorunlarına yakından eğilme gereksinmesi bugün daha somut biçimde kendisini göstermektedir. Aşağıda bulguları özet olarak verilen araştırma bu tür bir gereksinmenin ürünü sayılmalıdır.

5 KAMU GÖREVLiLERiNiN YABANCI DİL SORUNLARI 43 KAMU GÖREVLİLERİNİN YABANCI DİL SORU~'!LARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Türkiye'de kamu görevlilerinin' yabancı dil sorunlannın güncel gorunumü üzerinde bilgi edinmek ve edinilecek bulgulara bakarak çözümleyici öneriler getirebilmek amacıyle uygulamalı bir araştınna yapılmıştır. Araştırmada belirginden belirsize doğru sıralanan üç örnekleme kümesinde toplj1 nan 300 denege soru kağıdı uygulamasında bulunulmuş ve yüzde 80'i aş!uı bir katılma oranı sağlanmıştır. Genel varsayım, günümüzde kamu görevlilerinin ilgi, görev, uğraş ve uzmanlık alanlannda ilerlemek, yeni gelişmeleri izlemek, bilgi, beceri ve deney sıgalannı genişletebilmek için en azından bir yabancı dile gereksinmeleri bulunduğu yolundadır. Söz konusu gereksinma giderek bireyin ekin (kültür) kişiligini ilgilendiren bir içerik de taşımaktadır. Bu varsayırnın yanıtlanmalarını öngördüğü sorular şöyle özetlenebilir: ı. Kamu görevlilerinin etkinlik (faaliyet> gösterdikleri uğraş alanlarmda gerçek anlamda bir yabancı dil gereksinmelen var mıdır? 2. Varsa böyle bir gereksinme ne gibi etkinlik (faaliyet) alanlannda ve ne biçimde kendisini göstennektedir? 3. Kamu görevlilerinin yabancı dil gereksinmelerinin bulunduğu varsayıldıgına göre, bu gereksinmeler yeterince karşılanmakta mıdır.ve gereksinmelerin karşılanmasında hangi kaynak ve olanaklardan yararlanılagelmektedir? Bu kaynak ve olanaklar ne ölçüde yararlı ve etkili olabilmektedir? 4. Kamu görevlilerinin yabancı dil gereksinmelerinin yeterince karşılanabilmesi, güçlüklerin ve aksaklıklann giderilebilmesi ve yabancı dil öğretiminin etkili düzeye çıkanlması için devletçe ve kurumlarca ne gibi önlemler getirilebilir ve ne yolda önerilerde bulunulabilir? Bu yaklaşım çerçevesinde yürütülen araştınnanın ortaya koyduğu bulgular ise kısaca şöyle sıralanabilir: 1. Araştırmaya katılan kamu görevlisi deneklerin beşte biri(ı/5) kadın kamu görevlileridir ve bunlar çoklukla kültür derneklerince düzenlenen yabancı dil programlanna katılmaktadırlar. 2. Kamu görevlisi deneklerin yaşlıhk durumlan çoğunlukla yaş kümesinde birikim göstermekte ve görece daha yaşlı denekler, araştınn,. sırasında bir yabancı dil programına katılmayanlardan oluşan üçüncü örnekleme kümesine girmektedirler. Bu yaş görünümü, bir olasılıkla öğrenim dönemlerinde yeterince yabancı dj.l öğrenme olanağı bulamamış bir. kamu görevlileri kitlesinin, yetişkinlik aşamasında ve yaşamuğraşlan sırasında koşullan zorlayarak yabancı dil gereksinmelerini doyunnağa çalıştıklannı simgeleyici niteliktedir. 3. Genel ve katma bütçeli kuruluşlarda çalışan kamu görevlileri özellikle Devlet Memurlan Yabancı Diller Eğitim Merkezi programlarına. kamu

6 44 AMME İDARESİ DERGISi iktisadi kuruluşlarında yabancı görev yapanlar ise daha çok kültür derneklerinin dil programlanna katılmaktadırlar. 4. Görev unvanlan.yönetsel" görünürnde olmakla birlikte. uğraş çözümlemesi kamu görevlisi deneklerin uğraşsal kökenlerinin çeşitli teknik ve uzmanlık alanlanna dayandığını açığa çıkarmaktadır. Bu bulguya dayanılarak, görev unvanlanna yönelik bir kümelendirmede programlann «yönetim». uğraşsal kökenlere yönelik bir kümelendirmede ise «teknik uzman lık. konulanna öncelik verecek biçimde düzenlenmesi gerekeceği yolunda bir çıkanma vanlabiimektedir. 5. Kamu görevlisi deneklerin çoğunun bir tek yabancı dil üzerinde durduklan saptanmıştır. Bu tek yabancı dil çoğunlukça İngilizce olarak açıklanmıştır. Üçüncü örnekleme kümesindeki kamu görevlileri daha çok Fransızca bilmektedirler. Birden çok yabancı dil üzerinde çalışmış bulunanlann çoğunluğu iki yabancı dil bildiklerini belirtmişlerdir. İki yabancı dil bilenlerin çoğu Türk/Fransız ve Türk/Alman kültür derneklerinin ya,bancı dil progl'amlarına katılmaktadırlar. 6. Yeni yasal düzenlemeler Türkiye'de Devlet Yabancı Dil Sınavları uygulamasına son vermiş bulunmaktadır. Buna karşılık Devlet Yabancı Diller Eğitim Merkezi programlanna katılma olanağı bulabilen kamu görevlilerine söz konusu programlann bitiminde verilen «başan sertifikası,. nın işlevsel bir rol taşımadığı izleniminin egemen olduğu görülmektedir. 7, Bu durumda yabancı dil öğrenmek isteyen kamu görevlileri. bu çabalannı daha çok bireysel girişimleriyle sürdürmektedirler, Kültür dernekleri kamu görevlilerinin yabancı dil öğrenme girişimlerinde yararlandıklan ana kaynaklardandır. 8. Kamu görevlilerinin izledikleri yabancı dil programlannın etkilili~i üzerindeki görüşleri bütünüyle «orta,. ve «oldukça" Ölçeklerinde toplanmaktadır. Devlet Memurlan Yabancı Diller Eğitim Merkezi programlanna katılanlar, bir akademik yıllık sınırlama nedeniyle. programlardan daha çok yararlanmak ve eksikliklerini tamamlamak için süre uzatımında bulunamamakta. oysa kültür derneklerine katılanlar ve kendi girişimleriyle yabancı dil öğrenenler süreyi gereksinmeleri ölçüsünde uzatabilmektedtrler. 9. Kamu görevlilerinin yabancı dil öğrenme girişimlerinin bütünüyle dışsal ya da çevresel kaynaklann (devlet ya da kurumların) güdüleme!~nnden çok, içsel (ya da kişisel) dürtülerden esinlendiği izlenimi uyanmaktadır. Söz konusu içsel dürtüler özellikle uğraşta ilerleme tutkusu ile boş zamanları yararlı Uğraşılarla değerlendirme ereğinde düğümlenmektedir. Kamu görevlisi deneklerin çoğu öncelikle boş zamanlan yararlı biçimde değerlendirme ereğini vurgulamaktadırlar. Dışsal ya da çevresel dürtü kaynağı olarak düşünülebilecek kurum ve kuruluşların destekleri «izin" ya da «parasal yardım. türünde olabilmektedirler. Kimi kuruluşlar kendi hizmetıçı eğitim etkinlikleri çerçevesinde yabancı dil programları düzenlenmekte ya da personeli kültür derneklerine göndermekteelirler.

7 KAMU GÖREVLlLERtNiN YABANCI DİL SORUNLARI Kamu görevlileli yabancı dil öğrenme amaçlannda daha çok okuduklannı anlamaya ve yazı yazabilmeye öncelik vermektedirler. Yurtdışı gezilerde ve toplantılarda konuşulanlan izleme (anlama) ve konuşabilma ereği amaç sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. Bütünüyle dinleme/ konuşma/okuma/yazma yetilerinde yapılan sıralamaya bakılarak kamu göreviileli açısından yabancı dil gereksinmesinin son iki yetide ağırlık kazandığı yolunda bir çıkanma vanlabilir ve yabancı dil öğretim programlarına baz oluşturacak kesitte okuma ve yazma yetilelinde daha yüksek erek çizgileli öngörülebilir. 11. Çeşitli kamu hizmeti alanlannda yabancı ülkelerle olan ilişkilelin genişleyip yoğunlaşması kamu görevlilerinin dış ülkelere gitmelerini ve dolayısıyle yabancı dile olan gereksinmelerini günden güne artırmaktadır. Kamu görevlileli dış ülkelere..öğrenci» olarak gidebildikleri gibi. bilgi ve görgülelini artırmak, çeşitli devlet görevleliyle toplantı ve konferansıara ka tılmak ya da sait turistik amaçlarla da gidebilmektedirler. Türkiye'den dış ülkelere çalışmak üzere giden işçi sayılanndaki ~pat1ama- olayına karşılık, kamu görevlisi olarak dış ülkelere gidenlelin sayısında göreli bir denge bulunmakta ve son yıllarda bu sayı ortalama sekiz ile on bin arasında. değişmektedir. 12. Ttirldye'de yasal duzenlemeler kamu görevlilerinin.öğrenci. ya da «görevli. olarak dış ülkelere gitmelerine olanak vermektedir. Buna göre kamu görevlileli yurtdışına (a) devletin desteğiyle, (b) teknik yardım burslanyle. (c) karma yöntemlerle gönderilebilmektedir. Araştırma verileline göre, devletin desteğiyle dış ülkelere giden kamu görevlileli gittikleri ülkelerde görece kısa sürelerle kalabilmektedirler. Bunlar çoğunlukla uğra,? lanna değgin gezi ve toplantılara katılmaktadırlar. Sayılan diğer yöntemlerle dış ülkelere gidenler çoğunlukla ~eğitim- etkinlikleli için dış ülkeler'3 göndelilmekte ve bunlann o ülkelerde kalış süreleli görece daha uzun ola' bilmektedir. Kamu görevlilelinin dış. ülkelerde ilgilendikleli konular. kendi ilgi, görev, uğraş ve uzmanlık alanlarına göre degişik ve renkli bir içglik taşımaktadır. Bir kamu görevlisi belirlenen yollarla dış ülkelere birkaç kez gidebilmektedirler. Gidilen dış ülkelerde egemen yabancı diller arasında çoğunluk sıralaması İngilizce-Almanca-Fransızca biçimindedir. 13. Dış ülkelere giden kamu görevlilelinin yabancı dil sorunlannın çözümlemnesi, yabancı dil öğretiminin yurtiçinde mi yoksa gidilen dış ülkelerde mi yapılması gerekeceği ve giderek bu kişilerde' yabancı dil koşulunun aranıp aranmaması konulan yetelince açık değildir ve bugün de t'1rtışmalara yol açabilmektedir. Oysa araştırma velileli dış ülkelere giden kamu görevlilelinin o ülkelerde çevreleliyle yabancı dilde iletişim kurma ve çevreye uyum gösterme bakımından büyük güçlükler çektiklerini ortaya koymaktadır. Bu velilere göre kamu görevlileri. gittikleri dış ülkelerde karşılaştıklan başka ülke kamu görevlileline oranla kendi yabancı dil bilgilelinin yetersizliğinden yakımnakta ve bu eksikliği özellikle cpratik- yapm.,ı olanağı bulunmamaları nedenine bağlamaktadırlar. En yaygın dil görünümünde olan İngilizce'yi de içermek üzere. kamu görevlilerinin yabancı dil bilgilerine duydukları güven corta- ölçüsünü aşamamakta ve bütünüyle ye

8 46 AMME İDARESİ DERGİst tersiz sayılmaktadır. Kamu görevlilerinin dış ülkelerdeki programlara katılamamalan ya da katkıda bulunamamalan. topluluklara ya da ekin (kültür) etkinliklerine yabancı lık çekmeleri büyük ölçüde yabancı dil bilgilerin~ olan «güvensizlik- duygulanndan doğmaktadır. Bu nedenle kamu görevlileri yurtdışı görevlere ve etkinliklere katılacaklarda «yeterli» bir yabancı dil bilgisinin aranması koşulunu vurgulamakta ve yaygın bir inanç olarak gerı;,ek iletişim gereksinmelerine yanıt verecek bir yabancı dil bilgi düzeyinin ancak gidilen dış ülkenin yersel koşullan altında gerçekleştirilebileceği izlenimini öne sürmektedirler. Buna karşılık, yabancı dilde yazılı kaynaklan izleyebilecek ölçüde yabancı dil bilgisine sahip olunması gerekeceğini savunan kamu görevlisi denekler, kendi ilgi ve uzmanlık alanlanndaki yeni gelişmeleri herhalde dış ülkelerde izleme zorunluluğunun bulunmadığı görüşündedirler. 14. Kamu görevlisi denekler çocukiannın en azından bir yabancı dil öğrenmeleri gerektiği görüşünde birleşmektedirler. Çocuklannın ekin (kü tür) kişiliklerinin gelişmesi, yannın uygar yaşam koşullarına kolay uyabilmeleri, Uğraşlannda ilerleyip yükselme olanağı bulabilmeleri ve kişisei güven yoluyle daha mutlu olabilmeleri kamu görevlilerinin bu istek ve beklentherinin ana nedenlerini oluşturmaktadır. Genel çizgileriyle yukarda özetlenmeye çalışılan araştırma bulgulan dışında denekler konunun aynntı.lanna değgin ve soru kağıtlannın içeriğinde yer almayan sorunlar üzerinde de görüş ve öneriler getirmişlerdir. Araştırma konusuna gösterilen geniş ilgi ve yüksek katılma oranına bakılarak kamu görevlilerinin yabancı dil sorunlan üzerine eğilmenin ve belirli çözüm yollan getirme doğrultusunda çaba göstermenin zorunluluğu üzerinde genel bir çıkanmda bulunulabilir. TOPLU ÖNERİLER 1. Türkiye'de kamu görevlilerinin yabancı dil gereksinmeleri vardı'.". Bu gereksinmelerin türüne ve içeriğine bakılarak kamu görevlileri için dü :.tenlenecek yabancı dil programlannm amaç ve erekleri saptanmalıdır. 2. Kamu yaran açısından, Devlet'in, kamu görevlilerine yabancı dil öğretme amaçlannı tanımlaması ve aralannda bir önem ve öncelik sıralaması yapması gerekmektedir. Söz konusu amaç sıralaması şöyle olabilir: A. Uğraşsal nitelikte amaçlar a. Belli kamu hizmetlerine giriş b. Uğraşta ilerleme ve yükselme

9 KAMU GÖREVLİLERİNİN YABANCI DİL SORUNLARI 4:7 B. Yurtdışı etkinlikler a. Temsil niteliğinde görevler b. Bilgi ve görgüyü artırma C. Akademik nitelik taşıyan amaçlar D. Kişisel ve ekinsel (kültürel) doyum ve topluluk içinde saygınlık kı;,. zanabilmeyi sağlayıcı amaçlar 3. Belli kamu hizmetlerine giriş ile dış ülkelerda temsil etkinhklerinde kamu görevlilerinin yabancı dil bilgi ölçüleri TAM olmalıdır. TAM ölçeğinde yabancı dil bilmeleri öngörülen kamu görevlileriyle kendi yaşamuğraşlannda ilerleme ve yükselme güdüsü taşıyan kamu görevlileri Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek yabancı dil öğretim programlarına katılmalıdırlar. 4. Yaşamuğraşlarında ilerleme ve yükselme güdüsü taşıyan. bilgi ve görgülerini artırmaları için dış ülkelere gönderilmeleri söz konusu olan Vi:) akademik amaçlara yönelik kamu görevlilerinin yabancı dil bilgi düzeyleri YETERLİ olmalıdır. 5. Özgülolarak yabancı dil öğrenmek üzere yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin seçiminde ve saptanmasında ve bu amaç için yurtdı~ına gönderileceklerde MALİYET ölçütünden çok BAŞARI ölçütüne önem: ve ağırlık verilmeli ve kendilerinden TAM ölçeğinde yabancı dil öğrenmeleri koşulu aranmalıdır. 6. Yurtdışına temsil niteliğinde görevler için gönderilecek kamu görevlilerinin ekinsel ve toplumsal ilişkilerine değgin turde yabancı dil pratiklerinin artınıması ve genel bilgi ve görgü amaçlarıyle yurtdışıda. gönderilecek kamu görevlilerinin gerekli yabancı dil alışkanlıklarını kazanabilmeleri Kültür Derneklerinin yabancı dil programlan aracılığıyle sağlanmalıdır. 7. Kamu kuruluşlarının kendi hizmet-içi eğitim etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri yabancı dil programlarından büyük ölçüde bir yarar beklenmemelidir. Kamu kuruluşları yabancı dil öğretimi yapan eğitim kıırumiarına gönderilecek kamu görevlilerinin yabancı dil gereksinmelerini ve hangi kamu görevlilerinin söz konusu programlara gönderilmeleri gerektiğini saptarna amacına yönelik, dar kapsamlı ve kuruluşun gerçek gereksinmelerine yanıt verebilecek araştırmalar yapmalı ve bu araştırmalanı. dayanarak kendi personelini ilgili programlara göndermelidirler. 8. Yabancı dil öğretim programları kamu görevlilerinin dinleme/konu~ma/okuma/yazma yetilerinde ulaşmaları öngörülen düzeyleri gerçekleştirme olanağı sağlayabilecek biçimde düzenlenmelidir. Programlarda kamu görevlilerinin gerçek iletişim gereksinmelerinin işlenmesıne öncelik verecek, «rol» ve durumlar içinde yabancı dil öğrenmeyi sağlayacak: öğretim teknikleri

10 48 AMME İDARESi DERGİst uygulanmalıdır. Bu amaçla yabancı dil sınıflanndaki kamu görevlisi öğrencilerin sayılan sınırlı tutulmalıdır. 9. Kamu görevlilerinin yabancı dil sorunlan bütünüyle Devlet düzeyinde bir Kurul tarafından ele alınmalıdır. Kurul. Milli Egitim Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi, Türkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi r..nstitüsu, Un, versiteler, ilgili kamu kuruluşlan ve kültür dernekleri temsilcilerinden olu'imalıdır. Kurulca saptanacak yabancı dil siyasası ve hazırlanacak yönergeler özenle uygulamaya konulmalı ve izlenmelidir. NOT : Konu ve yararlanılan kaynaklar üzerinde geniş ve ayrıntılı bilg! için bkz, Cemil Cem. Kamu Yönetimi ve Toplumsal Dilbillm Açısından Türkiye'de Kamu GörevliJerlnin Yaılancı Dil Sorunları. Ankara : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresI Enııtitüsü, 1977 (Yayımlanma mış Ötretlm ve Araştırma Uzmanbtı Tezi) (Cnealtına).

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar:

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar: Dışişleri Bakanlığı Giriş Sınavları (PS. İstanbul Aydın Üniversitesinin bu programı, öğrencileri Ekonomi Bakanlığı Diş Ticaret Müsteşarlığı, AB Bakanlığı, MIT Müsteşarlığı gibi kurumların giriş sınavlarına

Detaylı

TODAiE' DE HizMET içi EGiTiM

TODAiE' DE HizMET içi EGiTiM TODAiE' DE HizMET içi EGiTiM Tülün YÜCEL* GİRİş Hizmet içi eğitim; ilgili personele görevini yerine getirmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranış biçiminin öğretilmesi, çalışanın verimliliğe katkıda

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. I. YARIYIL İDE111 Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER*

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER* K U RAM VE U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M Y Ö N E T İ M İ fahur 1999 sayı: 18 ss.221-227 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER* Mehmet ŞAHİN Milli Eğitim

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi .1. 2, 4.Teknik Eleman Kurultayı Çalışmaları 2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi II, Aşama:Bölgesel Kurultaylarda üzerinde

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 1 SAYIN BAKANLAR, KIYMETLİ TEMSİLCİLER; ÖNCELİKLE BURADA BULUNMAKTAN DUYDUĞUM MEMNUNİYETİ İFADE ETMEK İSTİYORUM.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I. YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I. YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir seçenektir.

Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir seçenektir. VCAL NEDİR? Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir seçenektir. VCAL size okuma-yazma ve matematik becerilerinin yanı sıra işle ilgili pratik deneyim,

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI Bir dil bir insan, iki dil iki insan Türk Atasözü With languages, you are at home anywhere. Edward De Waal ''Dil

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU ECTS Ders Dersin Adı Kodu Yarıyılı Kredisi Kredisi (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) İş Hayatı İçin 2 Laboratuar 9053032 6 2 İngilizce (Saat/Hafta) Dersin Dili İngilizce Dersin

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

CEMAL MIHÇIOĞLU HAYATI

CEMAL MIHÇIOĞLU HAYATI HAYATI CEMAL MIHÇIOĞLU Cemal Mıhçıoğlu, 9 Eylül 1927'de Gaziantep'in Kilis ilçesinde doğdu.đlkokul öğretmeni Hasan Fehmi Mıhçıoğlu ile Nazmiye Mıhçıoğlu'nun oğludur. Nüfus kayıtlarında 29 Aralık 1927'de

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Düzce Belediye Başkanlığı'nda görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve ileri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM) TANIM Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

YER HOSTESİ TANIM. Biletlerini alan uçak yolcularının; uçağa bininceye kadar gerekli olan tüm işlemlerini yapan kişidir.

YER HOSTESİ TANIM. Biletlerini alan uçak yolcularının; uçağa bininceye kadar gerekli olan tüm işlemlerini yapan kişidir. TANIM Biletlerini alan uçak yolcularının; uçağa bininceye kadar gerekli olan tüm işlemlerini yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Yolcunun bileti ve bagajlarını alarak uçağa binebilmesi

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

OLANAKLARI. TODAIE VE AKADEMIK GELIşME KURUM BÜYÜYOR

OLANAKLARI. TODAIE VE AKADEMIK GELIşME KURUM BÜYÜYOR TODAIE VE AKADEMIK GELIşME OLANAKLARI Turgay ERGtJN* KURULUŞ YILLARI Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Tek nik Yardım Anlaşması çerçevesinde 1953 yılında kurulurken amacı,

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 09 MART -11 EYLÜL 2015 ÖYP DİL EĞİTİMİ PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 09 MART -11 EYLÜL 2015 ÖYP DİL EĞİTİMİ PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 09 MART -11 EYLÜL 2015 ÖYP DİL EĞİTİMİ PROGRAMI AMAÇ: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ÖYP Dil Eğitimi programının amacı, Yükseköğretim

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

PSİKODİLBİLİMİNİN TEMELİ

PSİKODİLBİLİMİNİN TEMELİ PSİKODİLBİLİMİNİN TEMELİ İşitilenin anlaşılıp kavranması için ilk şart dinleyici ile konuşmacının aynı dili paylaşıyor olmasıdır. Kişinin konuşulan dilin kurallarını özümsemiş olması dışardaki gürültü

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU TOPLANTININ ADI :"Etkili ve Profesyonel bir Adalet Akademisine DoğruProjesi "RTA Başkanlığı Alman Heyetin hâkim ve savcı adayı alım

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

yazılı karneler and secondary school students

yazılı karneler and secondary school students New written reports for primary and secondary school students New İlkokul, written ortaokul reports ve lise for öğrencileri için yeni primary yazılı karneler and secondary school students NSW Kamu Public

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı