T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ"

Transkript

1 T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ DIŞ TĐCARETTE BANKACILIK VE GÜMRÜK PROSEDÜRÜ DANIŞMAN : Doç. Dr. HARUN TERZĐ HAZIRLAYAN : Özgür Küçükarslan TRABZON ÖNSÖZ

2 Bu çalışma, Dış Ticarette Bankacılık ve Gümrük Prosedür ünün nasıl işlediğine ait bilgileri içermektedir. Mevzuatta ve uygulamada bulunan eksik yönler ve bu eksikliklerin nasıl giderileceği konusunda bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışmalarımız sırasında bilgi ve açıklamalarıyla yol gösteren danışman hocamız Doç. Dr. HARUN TERZĐ ye teşekkür ederiz TRABZON, 2001 ÖZGÜR KÜÇÜKARSLAN I GĐRĐŞ

3 Dış ticaretin ülke ekonomilerinde oynadığı rol şüphesiz inkar edilemez düzeydedir. Türkiye de de dışa açılma politikalarının ve özellikle Gümrük Birliğinin daha da ileri boyutlara varacağı tahmin edilmektedir. Çalışmamızın birinci bölümünde ve ikinci bölümünde dış ticarete ilgili genel esaslar üzerinde durulmuştur. Bir dış ticaret olayının başlatıcısı durumundaki satış sözleşmelerinin tanıtılmasıyla konuya girilmiş ve daha sonra dış ticaretteki teslim şekilleri, ödeme şekilleri ve dış ticarette kullanılan belgeler teke teker anlatılarak örnekler sunulmuştur. Üçüncü bölümde Gümrük mevzuatı uygulamaları ve yeni değişiklikler ele alınmıştır. Bölgesel Entegrasyonlar ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Uygulamasına değinilmiştir. Dördüncü bölümde Dış ticarette çok önemli bir yere sahip olan Serbest Bölgeler konusu ele alınmıştır ve uygulamalar ayrıntılı şekilde incelenmiştir. VIII

4 KISALTMALAR LĐSTESĐ AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik devletleri AKÇT : Avrupa Kömür Çelik Topluluğu CF : Cost and Freight (Mal ve Navlun) CIF : Cost, Insurance Paid to named Place of Destınation (Varış Yerine Kadar Navlun ve Sipariş Primi Ödenmiş Olarak Teslim CPT : Carrige Paid Tanamed Place of Destınation (Varış Yerine Kadar Navlun Ödenmiş Olarak Teslim DAB : Döviz Alım Belgesi DAF : Delivered Ad Frantier (Sınırda Teslim) DĐĐB : Dahilde Đşleme Đzin Belgesi DBT : Döviz Beyan Tutanağı DDP : Delivered Duty Paid (Belirlenen Varış Yerinde Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Teslim DDV : Delivered Duty Unpaid (Belirlenen Varış Yerinde Gümrük Vergisi Ödenmemiş Olarak Teslim DES : Delivered Ex Ship (Gemide Teslim) DEQ : Delivered Ex Quaty Duty Paid (Gümrük Vergisi Ödemiş Olarak Rıhtımda Teslim) DSB : Döviz Satım Belgesi EFTA : European Free Trade Association (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) FAS : Free Alanside Ship (Gemi Yanında Teslim) FCR : free Carrier (Belirlenen Yerde Teslim) FOB : Free on Board (Gemi Küpeştesinde Teslim) GM : Gümrük Birliği DGM : Gümrükler Genel Müdürlüğü GM : Gümrük Mevzuatı GV : Gümrük Vergisi ĐGEME : Đhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TPKK : Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu TPTB : Türk Parası Transfer Belgesi INCOTERMS : Kullanılan Ticari Terimlerin Yorumlanmasında Uluslararası Kurallar Bülteni VII

5 ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA NO ÖNSÖZ...I ĐÇĐNDEKĐLER...II KISALTMALAR...VII GĐRĐŞ...VIII BÖLÜM I: DIŞ TĐCARETLE ĐLGĐLĐ GENEL ESASLAR...1 A. DIŞ TĐCARETTE SATIŞ SÖZLEŞMELERĐ...2 B. DIŞ TĐCARETTE TESLĐM ŞEKĐLLERĐ...6 C. DIŞ TĐCARETTE ÖDEME ŞEKĐLLERĐ Akreditifli ödeme Akreditifin işleyişi Akreditifin çeşitleri Vesaik mukabili ödeme Mal mukabil ödeme Peşin ödeme Konsinye hesap Kabul kredili ödeme Özel takas Bağlı muamele Factoring...24 BÖLÜM II: DIŞ TĐCARETTE KULLANILAN BELGELER...26 A. TĐCARĐ BELGELER Proforma Fatura Ticari Fatura Konsolosluk fatura...32 II

6 4.Navlun Fatura...32 B: SEVK BELGELERĐ Konşimento ve çeşitleri Taşıma Senetleri CMR Belgesi FIATA Taşıma Belgeleri Nakliyeci Makbuzu Posta Makbuzu...42 C: SĐGORTA BELGELERĐ...42 D: DIŞ TĐCARETTE KULLANILAN DĐĞER BELGELER Menşe Şehadetnamesi Çeki Listesi Paket / Koli Listesi Ekspertiz veya Analiz Raporu Gözetim Belgesi Sağlık Raporu Dolaşım Belgesi Akreditif Mektubu Döviz Alım Belgesi...58 BÖLÜM III : GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI VE YENĐ DEĞĐŞĐKLER GÜMRÜK BĐRLĐĞĐ VE TÜRKĐYE UYGULAMALARI BÖLGESEL ENTEGRASYONLAR SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE UYGULAMASI Karar...64 III

7 3.2. Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve Bağlayıcı Menşe Bilgisi Eşyanın Tercihli ve Tercihsiz Menşei Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Geçici Depolama Yerleri Basitleştirilmiş Usuller Eşyanın Özel amaca Yönelik Kullanımı Gümrük Antrepo Rejimi Dahilde Đşleme Rejimi Geçici Đthalat Rejimi Gümrük Kontrolü Altında Đşleme Rejimi Hariçte Đşleme Rejimi...72 BÖLÜM IV:DIŞ TĐCARETTE SERBEST BÖLGELER...74 A: TÜRKĐYE DE SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENĐN TANIMI SERBEST BÖLGELERĐN KURULUŞ AMAÇLARI SERBEST BÖLGELERĐN ÜLKELERE SAĞLADIĞI EKONOMĐK KATKILAR SERBEST BÖLGELERĐN TEŞKĐLAT YAPISI SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERĐ GÖREVĐ SERBEST BÖLGELERDE SAĞLANAN TEŞVĐK VE AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERDE FAALĐYETTE BULUNAN FĐRMALARIN YARARLANDIĞI VERGĐSEL NĐTELĐKTEKĐ MUAFĐYETLER SERBEST BÖLGELERDE FAALĐYETTE BULUNAN FĐRMALAR TÜRKĐYE DE GEÇERLĐ ĐHRACA VE YATIRIM TEŞVĐKLERĐNDEN YARARLANABĐLĐR MĐ? SERBEST BÖLGEDE ELDE EDĐLEN GELĐRLER TÜRKĐYE YE TRANSFER EDĐLMESĐ HALĐNDE VERGĐLENDĐRĐLĐR MĐ?...79 IV

8 10.SERBEST BÖLGELER HANGĐ FĐRMALAR ĐÇĐN AVANTAJLIDIR? FAALĐYETTE BULUNAN SERBEST BÖLGELER AYNĐ VE NAKDĐ SERMAYENĐN TÜRKĐYE DEN SERBEST BÖLGEYE VE BURADAN DA YURTDIŞINA TRANSFERĐ NASIL YAPILIR? SERBEST BÖLGELERDE FAALĐYET GÖSTEREN FĐRMALARDA ÖDENEN ÜCRETLER SERBEST BÖLGEDE GEREKLĐ OLAN HĐZMETLERĐN SAĞLANMASI BÖLGE KURUCU ĐŞLETĐCĐ ŞĐRKETLERĐ (BKĐ) ĐLE ĐŞLETĐCĐ ŞĐRKETLERĐN GÖREV VE YETKĐLERĐ SERBEST BÖLGEDEKĐ ÖDEMELERĐN HANGĐ PARA BĐRĐMĐ ĐLE YAPILACAĞI SERBEST BÖLGEDE YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRMA SERBEST BÖLGELERDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI ĐLE GREV VE LOKAVTA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLER SERBEST BÖLGELERE MALLARIN VE ĐNSANLARIN GĐRĐŞ ÇIKIŞI SERBEST BÖLGELERDE FAALĐYETTE BULUNAN GERÇEK VE TÜZEL KĐŞĐLER KAMBĐYO MEVZUATI AÇISINDAN YURTDIŞINDA YERLEŞĐK SAYILIR MI? SERBEST BÖLGELERDE GÜVENLĐK SERBEST BÖLGELERDE ĐKAMET MÜMKÜN MÜ? SERBEST BÖLGELERDE MALIN KALIŞ SÜRESĐ SERBEST BÖLGELERDE PERAKENDE SATIŞ YAPILABĐLĐR MĐ? KULLANICILARIN TUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTERLER KULLANICI OLMAYAN YERLĐ VE YABANCI FĐRMALARIN SERBEST BÖLGEDE DEPOLAMADAN YARALANMALARI...85 V

9 27. SERBEST BÖLGEDE FASON ÜRETĐM YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? FAALĐYET RUHSATI ALINMASI SERBEST BÖLGEDE KĐMLER FAALĐYETTE BULUNABĐLĐR SERBEST BÖLGEDE FAALĐYETTE BULUNMAK ĐÇĐN YENĐ BĐR ŞĐRKET KURMAK VEYA ŞUBE OLUŞTURMAK GEREKĐR MĐ? SERBEST BÖLGE ADRESLĐ ŞĐRKET KURULMASI VE TÜRKĐYE DEKĐ ŞĐRKET MERKEZĐNĐN SERBEST BÖLGEYE TAŞINMASI MÜMKÜN MÜDÜR? SERBEST BÖLGELERDE HANGĐ FAALĐYETLER YAPILABĐLĐR? HANGĐ KONULARDA FAALĐYET RUHSATI ALINABĐLĐR? FAALĐYETTE BULUNACAK ĐŞYERĐ NASIL TEMĐN EDĐLĐR? FAALĐYET RUHSATI SÜRESĐ FAALĐYET RUHSATI ÜCRETĐ TÜRKĐYE ĐLE SERBEST BÖLGELER ARASINDAKĐ TĐCARET HANGĐ MEVZUATA TABĐ HANGĐ DURUMDA GELĐR VERGĐSĐ ÖDENĐR? TÜRKĐYE DEN SERBEST BÖLGELERE ĐHRACAT REJĐMĐ DIŞINDA MAL SATIŞI MÜMKÜN MÜDÜR? SERBEST BÖLGELER ĐLE DĐĞER ÜLKELER ARASINDAKĐ TĐCARET HANGĐ MEVZUATA TABĐDĐR SERBEST BÖLGELERDEN YURTDIŞINA VEYA YURTDIŞINDAN SERBEST BÖLGELERE GĐDECEK OLAN MALLARIN TÜRKĐYE DEN GEÇĐŞĐ NASIL? SERBEST BÖLGEDEN YURT DIŞINA VEYA YURTDIŞINDAN SERBEST BÖLGEYE GĐDECEK OLAN MALLARIN TÜRKĐYE DEN GEÇĐŞĐ NASIL OLUR SERBEST BÖLGEDE ÜRETĐLEN MALLAR HANGĐ HALLERDE TÜRKĐYE MENŞELĐ OLUR...90 VI

10 42. SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN ÜRÜNLER SERBEST BÖLGELERE GETĐRĐLDĐĞĐNDE SERBEST DOLAŞIM DURUMUNU DEVAM ETTĐRĐR MĐ? SERBEST BÖLGELERDE YAPILAN ÜRETĐM SONUCU ELDE EDĐLEN ÜRÜNLER HANGĐ KOŞULLARDA SERBEST DOLAŞIMA GĐREBĐLĐR? DAHĐLDE VE HARĐÇTE ĐŞLEME REJĐMLERĐNĐN SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN ĐŞLEYĐŞĐ NASIL OLMAKTADIR? TÜRKĐYE YE ĐTHALĐ KOTA GĐBĐ TĐCARET POLĐTĐKASI ÖNLEMLERĐNE TABĐ ÜRÜNLER SERBEST BÖLGEDEKĐ MALLARA HANGĐ HALLERDE A.TR BELGESĐ VERĐLĐR? SERBEST BÖLGELERE GETĐRĐLMESĐ YASAK OLAN MALLAR...92 SONUÇ...93 EKLER...95 KAYNAKÇA VII

11 DIŞ TĐCARETLE ĐLGĐLĐ GENEL ESASLAR 1

12 DIŞ TĐCARETTE SATIŞ SÖZLEŞMELERĐ Đthalatçı firmalar, yurtdışından temin etmek istedikleri malları satan yabancı ihracatçı firmaları bulduktan sonra aralarında yapacakları temaslar neticesinde belli şartlarda anlaşıp aralarında daha sonra ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla detaylı bir satış sözleşmesi imzalama yoluna giderler. Bu tür satış sözleşmesi, ilerde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları önleyeceği gibi, tarafların hak ve sorumluluklarının doğru bir biçimde belirlenmesi noktasında oldukça faydalıdır. Genellikle satış sözleşmeleri ihracatçı firma tarafından hazırlanmakla birlikte, ithalatçılarında bu anlaşmaya taraf olması ve imza atması nedeniyle satış sözleşmesindeki hususları etraflıca bilmelerinde fayda vardır. Eksiksiz Bir Satış Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 1) Tarafların adı, adresi mutlaka eksiksiz olarak yazılmalıdır. 2) Sözleşmenin hangi amaçla yapıldığı, yani konusu belirtilmelidir. 3) Sözleşme hangi ürün için ne miktarda yapılmalıdır. 4) Sözleşmeye konu olan malın birim fiyat ve toplam tutarı kaydedilmelidir. 5) Teslim şekli ve teslim yeri yazılmalıdır. 6) Ödeme şekli yazılmalıdır. 7) Sevk tarihi yazılmalıdır 8) Gecikme söz konusu olursa yaptırımın ne olacağının sözleşmeye yazılması ilerideki anlaşmazlıkların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır. 9) Ambalaj özellikleri de kaydedilmelidir. 10) Đstenen belgeler yazılmalıdır. 11) Uyuşmazlık halinde ilgili mercilerin yazmasında fayda vardır. (Dölek, Sy5-6) Örnek satış sözleşmesinden farklı olarak, uzun süre birlikte çalışan ve birbirlerini tanıyıp hangi şartlar çerçevesinde ticari bir ilişki içerisinde bulunduklarını gayet iyi bilen ithalatçı ve ihracatı firmaları, bazen bir ana sözleşmeye atıfta bulunmak suretiyle bir proforma faturayı satış sözleşmesi şeklinde de tanzim edip kullanabilir. SATIŞ SÖZLEŞMESĐ NO:1997/54 1.TARAFLAR Bir Taraftan Tozlu Yaprak Sokak. 3/6 Tozkoparan / ĐSTANBUL adresinde yerleşik PAMUKSAN ĐPLĐK SAN. A.Ş ( bundan böyle PAMUKSAN olarak tanımlanacaktır) diğer taraftan Viyana Ry.19 Lyon FRANCE adresinde yerleşik JEN PIERRE COTTON HOUSE şirketi (bundan böyle PIERRE olarak tanımlanacaktır) arasında aşağıdaki şartlar anlaşma sağlanmıştır. 2. SÖZLEŞMENĐN KONUSU PAMUKSAN, PIERRE e Pamuk Döküntüsü satacaktır. 3.KAPSAMI 60 Ton Balyalı Pamuk Döküntüsüdür 2

13 4. BĐRĐM FĐYAT VE TOPLAM TUTAR Birim Fiyat: 1,5 USD/Kg Toplam tutar:4,5 dolar 90, TESLĐM ŞEKLĐ CF-FRANSA 6. ÖDEME ŞEKLĐ Vesaik Mukabili 7. SEVK TARĐHĐ 18 Mayıs GECĐKME Yüklemelerdeki gecikme en geç 1 ay olduğunda PAMUKSAN gecikme cezası olarak aylık %5 tazimat öder, gecikme bir ayı geçtiğinde zarar gören taraf olan PĐERRE tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh hakkına sahiptir. 9. AMBALJLAMA VE SEVKĐYAT Balyalı Sevkiyat tır, kamyon ile yapılacaktır. 10. GÖZETĐM Herhangi bir gözetim, şirketinin denetlenmesi talep edilmemektedir. 11. FORS MAJÖR Taraflar anlaşma çerçevesindeki yükümlülükleri mücbir sebep koşulları; yani doğal afetler, savaş, terör, hükümetlerin alacakları dış ticareti sınırlayıcı veya yasaklayıcı karar dolayısıyla kısmen yada tamamen yerine getirmelerim durumunda, bu yükümlülüklerin sorumluğundan karşılıklı olarak ibra edilecektir. Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirememe durumunda kalan taraf, yukarıda belirtilen koşulların başlangıcını ve sona erme tarihini karşı tarafa derhal haberdar edecektir. Sırasıyla PAMUKSAN yada PIERRE in ülkesindeki resmi mercilere verilecek belgeler, yukarıdaki koşuların varlığı sona ermenin yeterli kanıtını oluşturacaktır. 12. ĐHTĐLAFLARIN HALLĐ Taraflar bu anlaşmadan doğacak her türlü ihtilafı dostane şekilde çözmeye gayret edeceklerdir. Bu mümkün olmadığı taktirde halli için Paris teki Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kurulu na başvuracaklardır. Tahkim Kurulu nun karaları nihai ve iki taraf için bağlayıcı olup, temyizi mümkün değildir. 13. SÖZLEŞME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Bu sözleşmedeki değişiklik iki tarafın onayı ile yazılı şekilde olacaktır. 14. TARAFLARIN KANUNĐ ADRESLERĐ PAMUKSAN Đplik San A.Ş Tozlu yaprak sok. 3/6 Tozkoparan- ĐSTANBUL JEAN PĐERRE COTTON HOUSE Veganau Ry.19 Lyon-FRANCE BU ANLAŞMA 3 NÜSHA OLARAK TARĐHĐNDE TARAFLARCA KABUL VE ĐMZA EDĐLMĐŞTĐR. PAMUKSAN ĐPLĐK SAN. A.Ş JEAN PĐEERE COOTON HOUSE Tozlu Yaprak Sok. 3/6 Veganau Ry.19 Tozkoparan-ĐSTANBUL Lyon-FRANCE 3

14 DIŞ TĐCARETTE TESLĐM ŞEKĐLLERĐ 5

15 DIŞ TĐCARETTE TESLĐM ŞEKĐLLERĐ Dış ticaret işlemleri esnasında alıcı (ithalatçı) ile satıcı (ihracatçı) arasında düzenlenen satış sözleşmesinde satılan malın alıcıya hangi surette teslim edileceği kayda bağlanmalıdır.uygulamada karşılaşılan pek çok anlaşmazlıktan biriside satılan malın teslimat şeklinin sözleşmede belirtilmemiş olmasından kaynaklanır. Eksiksiz bir satış sözleşmesi bu gibi hususlara açıklık getirmelidir. Đhracatçı ve ithalatçılar, malın yurt dışındaki alıcıya teslim edilmesi ifadesini öncelikle şu sorular ışığında cevaplandırmalı ve daha sonra uluslararası terimlerden kendi şartlarına uygun olanını seçerek satış sözleşmesine kaydetmelidirler. 1) Satılan mal alıcıya nerede teslim edilecektir? 2) Taşıma giderleri kime ait olacaktır? 3) Taşıma sırasında ortaya çıkabilecek zararı kim tazmin edecektir? 4) Sigorta giderleri kime ait olacaktır? 5) Gerek ihracat gerekse ithalat işlemleriyle kim ilgilenecek ve bu işlemlerden doğan masrafları kim karşılayacaktır? Şartlar tespit edildikten sonra INCOTERMS den kendilerine uygun olanını seçerek satış sözleşmesine yazmak, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar halinde uluslararası kabul görmüş standart terimler tarafların haklarını aramalarında daha gerçekçi ve adil bir yol izlemesini mümkün kılacaktır. (Dölek,1999, S.23) BELLĐ BAŞLI TESLĐM ŞEKĐLLERĐ EX WORKS (TĐCARĐ ĐŞLETMEDE TESLĐM) Đhracatçının Sorumlulukları: 1. Đhracatçı, belirlenen bir tarihte malları kendi işletmesinde alıcıya verilmek üzere hazır eder ve alıcıya bu arada teslim eder. 2. Bütün masraflar alıcıya ait olmak üzere, alıcı isterse, kendi ülkesindeki bir taşıma şirketi ile anlaşarak ithalatçıya yardımcı olacaktır. 3. Đthalatçının kendi ülkesinin mevzuatına yabancı olmasını göz önünde bulundurarak gerekli gümrük işlemlerinde de ithalatçıya yardımcı olması gerekir. Đthalatçının Sorumlulukları: 1. Belirlenen tarihte ihracatçının işletmesinde malları teslim alıp malın bedelini öder. 2. Đhracat ve ithalat için gerekli bütün belgeleri düzenleyip bunlardan doğacak olan masrafları karşılar. 3. Gerek ihracat ve gerekse ithalat için ödenen bütün vergi, resim ve harçları öder. 4. Taşıma, sigorta gibi bütün masraflar kendisine ait olup yolda malın başına gelebilecek herhangi bir hasardan dolayı ihracatçıyı sorumlu tutamaz. 6

16 FOR (FREE CARRIEER- BELĐRLENEN YERDE TESLĐM) Đhracatçının Sorumlulukları: 1. Đhracatçı, malların gümrük işlemlerini tamamlar ve bundan doğan masrafları arşılar. 2. Belirlenen yerde malı ithalatçıya teslim eder. Bu yere gelene kadar ortaya çıkan tüm masraf, hasar ve riziko ihracatçıya aittir. 3. Đthalatçının talep etmesi halinde, belirlenen yerden sonraki nakliye işlemleri için, masraflar alıcıya ait olmak üzere taşıma sözleşmesi yapılabilir. Đthalatçının Sorumlulukları: 1. Belirlenen yer ve zamanda malları ihracatçıdan teslim alır ve bu andan sonra doğacak bütün masrafları karşılar. 2. Malların kendi ülkesine girişi sırasındaki bütün ithalat işlemlerini yürütür ve gümrük vergilerini öder. CPT (CARRIAGE PAID TO NAMED PLACE OF DESTINATION-VARIŞ YERĐNE NAVLUN ÖDENMĐŞ OLARAK TESLĐM) Đhracatçının Sorumlulukları: 1. Belirlenen yer ve zamanda malların ithalatçının elinde olmasını temin edecek şekilde malları hazır edip masrafları kendine ait olmak üzere bir taşıma şirketi ile anlaşır. 2. Đhracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. 3. Đthalatçıya gerekli işlemleri yapıldığını ve muhtemel varış tarihini bildirir. 4. Malların taşıma giderleri ödendikten ve ilk sevkiyat yapıldıktan sonra ortaya çıkabilecek hasar ve rizikolardan sorumlu değildir. Đthalatçının Sorumlulukları: 1. Malların ithalat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak olan masrafları karşılar. 2. Đhracatçının malları taşıma acentesine teslim etmesinden sonra ortaya çıkabilecek navlun dışındaki masraf ve riskleri karşılar. 3. Malların taşınma sırasında herhangi bir üçüncü ülkeden transit geçiş söz konusu ise bu işlemlerden doğacak gümrük masraflarını karşılar. 4. Şayet ihracatçının ödediği navlun ücretine malların varış yerindeki boşaltma masrafları dahil değil ise bunları da kendisi karşılamakla mükelleftir. CIP (CARRE AND INSURANCE PAID TONAMED PLACE OF DESTINATION-VARIŞ YERĐNE KADAR NAVLUN VE SĐGORTA PRĐMĐ ÖDENMĐŞ OLARAK TESLĐM) Đhracatçının Sorumlulukları: 1. Belirlenen yer ve zamanda malların ithalatçının elinde olmasını temin etmek amacıyla gerekli ihracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak olan masrafları karşılar. 7

17 2. Varış yerine malların ulaşabilmesi için gerekli olan taşıma işlemlerini gerçekleştirip navlun ücretini öder. 3. Malların güvenli taşınabilmesi için gerekli olan sigorta işlemlerini yapar ve sigorta primlerini öder. 4. Malların muhtemel varış tarihini ithalatçıya bildirir. Đthalatçının Sorumlulukları: 1. Malları belirlenen varış yerinde teslim alabilmek için gerekli olan ithalat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. 2. Malı kendi ülkesinde belirlenen yerde teslim aldıktan sonraki bütün riskleri üstlenir. DDU (DELIVERED DUTY UNPAID BELĐRLENEN VARIŞ YERĐNDE GÜMRÜK VERGĐSĐ ÖDENMEMĐŞ OLARAK TESLĐM) Đhracatçının Sorumlulukları: 1. Malların belirlenen yerinde, tespit edilen tarihte hazır olabilmesi için gerekli olan ihracat işlemlerini yerine getirir ve bundan doğacak masrafları karşılar. 2. Belirlenen yere malların zamanında ulaşabilmesi için bir taşıma acentesi ile anlaşır ve navlun ücreti öder. 3. Varış yerine kadar ortaya çıkabilecek olan tüm riskleri kabul etmiş sayılır. Đthalatçının Sorumlulukları: 1. Malları belirlenen varış yerinde teslim alabilmek için gerekli olan ithalat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. 2. Malı kendi ülkesinde belirlenen yerde teslim aldıktan sonraki bütün riskleri üstlenir. DDP (DELĐVERED DUTY PAID BELĐRLENEN VARIŞ YERĐNDE GÜMRÜK VERGĐSĐ ÖDENMĐŞ OLARAK TESLĐM) Đhracatçının Sorumlulukları: 1. Belirlenen varış yerinde malların zamanında ithalatçıya teslim edilebilmesi için gerekli olan ithalat ve ihracat işlemlerini yerine getirir ve bu işlemlerden doğan masrafları karşılar. 2. Malların varış yerine kadar taşınması için gerekli olan sözleşmeyi yapar ve navlunu öder. 3. Đthalatçının ülkesindeki varış yerine kadar olan bütün risk ve masrafları üzerine aldığını kabul eder. Đthalatçının Sorumlulukları: 1. Đthalatçı, bu teslim şekline göre adeta kendi ülkesindeki bir satıcıdan malı alır gibidir. Bu nedenle tek sorumluluğu malın bedelini ihracatçıya ödemek ve belirlenen yerde malı teslim almaktadır. DAF (DELIVERED AD FRONTIER SINIRDA TESLĐM) Đhracatçının Sorumlulukları: 1. Belirlenen gümrük sınır kapısında malların tespit edilen zamanda alıcıya teslim edilebilmesi için gerekli olan ihracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğan masrafları karşılar. 8

18 2. Malların belirlenen sınırda teslim edilmesi aşamasına kadar olan taşıma ücretini öder. Bu andaki karşılaşılabilecek olan bütün zarar, ziyan ve riskleri üstlenir. Bu nedenle söz konusu yere kadar olan sigorta işlemleri ve masrafları da satıcıya aittir. Đthalatçının Sorumlulukları: 1. Malları sözleşmede belirtilen sınırda teslim alarak, gerekli ithalat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak olan masrafları karşılar. 2. Malların teslim alınmasından sonraki taşıma, sigorta benzeri masrafları karşılar, riskleri üstlenir. FAS (FREE ALONGSIDE SHIP- GEMĐ YANINDA TESLĐM) Đhracatçının Sorumlulukları: 1. Malları sözleşmede belirlenen tarihte hazır ederek teslim edilen geminin yanına getirir 2. Malların gemi yanına gelene kadar tabi olduğu taşıma giderlerini karşılar. 3. Đhracat işlemlerinin gerçekleştirilmesinde alıcıya yardımcı olur. Zira, ihracat işlemleri ve bu işlemlerden doğacak masraflar bu satış şekline göre ithalatçıya aittir. Đthalatçının Sorumlulukları: 1 Đhracat ve ithalat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. 2. Belli bir taşıma acentesi ile anlaşarak, navlunu ödenmiş olarak belirlenen yerde gemiyi hazır eder ve geminin yükleme yapacağı tarihi ve limanı ihracatçıya bildirir. 3. Malların geminin yanına gelmesini müteakip ortaya çıkacak bütün masraf, risk ve hasardan sorumludur. FOB (FREE ON BOARD-GEMĐ KÜPEŞTESĐNDE TESLĐM) Đhracatçının Sorumlulukları: 1. Belirlenen yerde, tespit edilen gemin küpeştesinde malların teslimatının gerçekleştirilmesini temin amacıyla ihracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. 2. Malın belirlenen tarihte, istenen gemiye yüklenmesi işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğan masrafları karşılar. Malın yüklendiğini bildirerek, belgeleri yollar. 3. Malın gemiye yüklenmesine kadar olan bütün taşıma, sigorta benzeri masrafları üstlenir. Malların küpeşteye yüklenmesinden sonraki benzeri masrafları karşılar ve riskler alıcıya aittir. Đthalatçının Sorumlulukları: 1. Taşıma acentesi ile anlaşarak navlunu öder ve belirlene tarihte geminin yükleme yapılacak limanda olmasını temin eder. 2. Đthalat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğan masrafları karşılar. 3. Malların gemi küpeştesine yüklemesini müteakip ortaya çıkacak bütün masraf ve riskleri karşılar. 9

19 DES (DELIVERED EX SHIP- GEMĐDE TESLĐM) Đhracatçını Sorumlulukları: 1. Malların belirlenen tarihte ve yerde hazır bulundurabilmek için ihracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. 2. Tespit edilen limanda malların alıcıya teslim edilebilmesi için bir taşıma acentası ile anlaşarak navlunu öder ve malları gemiye yükler. Muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir ve belgeleri yollar. Bu taşıma esnasında ortaya çıkabilecek bütün masraflar, riskler satıcıya aittir. Đthalatçının Sorumlulukları: 1. Satış sözleşmesinde belirtilen tarih ve limanda malları gemi bordasında teslim eder. Bu andan itibaren bütün boşaltma, taşıma vb. masraflar ve riskleri üstlenir. 2. Gerekli ithalat işlemlerini gerçekleştirerek bu işlemlerden doğan masrafları karşılar. DEQ (DELIVERED EX QUAY DUTY PAID- GÜMRÜK VERGĐSĐ ÖDENMĐŞ OLARAK RIHTIMDA TESLĐM) Đhracatçının Sorumlulukları: 1. Belirlenen tarihte ve yerde malları alıcıya teslim etmek amacıyla ihracat ve ithalat işlemlerinin her ikisini de gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak olan bütün masrafları karşılar. 2. Tespit edilen rıhtımda malların teslim edilmesi amacıyla bir taşıma acentesi ile anlaşarak, navlunu ve sigortası ödenmiş olan malın sevkiyatını gerçekleştirir. 3. Varış limanına mal geldiğinde, gümrük işlemlerini de gerçekleştirir ve ithalatçının ülkesinde malı serbest halde alıcıya teslim eder. Đthalatçının Sorumlulukları: 1. Satıcının yabancılık çekmesini önlemek amacıyla, istek üzerine ve adet olarak masrafları ithalatçıya ait olmak üzere ithalat işlemlerine yardımcı olur. 2. Satıcıdan malı belirlene rıhtımda teslim aldıktan sonraki bütün masrafları üstlenir. Đthalatçı için bu tür bir satış şekli kendi ülkesindeki herhangi bir satıcıdan mal almaya benzediği için çok fazla riski ve masrafı yoktur. CFR (COST AND FREIGHT- VARIŞ LĐMANINA KADAR NAVLUN ÖDENMĐŞ OLARAK TESLĐM) Đhracatçının Sorumlulukları: 1. Satış sözleşmesinde belirlenen limanda malları hazır ederek ihracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğan masrafları karşılar. 2. Taşıma şirketi ile anlaşarak malların varış limanına kadar olan navlun giderini öder. 3. Mallar gemiye yüklendikten sonraki masraflar, sigortada dahil olmak üzere ithalatçıya aittir. 4. Malların gemiye yüklenmesi sırasındaki masrafları üstlenir. 10

20 Đthalatçının Sorumlulukları: 1. Malların kendi ülkesindeki varış limanına gelmesi süreci içindeki masraf ve sigorta bedelini üstlenir. 2. Varış limanındaki boşaltma masraflarını öder. 3. Đthalat işlemlerini gerçekleştirerek bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. CIF (COST,INSURANCE AND FREIGHT-VARIŞ LĐMANINA KADAR NAVLUN VE SĐGORTA PRĐMĐ ÖDENMĐŞ OLARAK TESLĐM) Đhracatçının Sorumlulukları: 1. Belirlenen tarihte malların alıcının eline geçmesi amacıyla bir taşıma şirketi ile anlaşarak navlunu ve sigorta primi ödenmiş olarak malı gemiye yükler. Yüklemeden doğan masrafları karşılamakla yükümlüdür. 2. Đhracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğan masrafları öder. Đthalatçının Sorumlulukları: 1.Kendi ülkesindeki belirlenen limanda malları teslim alır.boşaltma masraflarını karşılar. 1. Đthalat işlemlerini gerçekleştirerek gerekli masrafları öder. 2. Malların gemi küpeştesini geçmesini müteakip navlun ve sigorta primi dışında kalan bütün masraf ve riskleri üstlenir. 4. Bu satış şeklindeki sigorta denizcilikte kullanılan en dar kapsamlı sigorta olduğu için, alıcı isterse masrafları kendine ait olmak üzere daha geniş kapsamlı bir sigorta yapabilir ve ek primleri öder. (Dölek, 1999, SY 23-30) (www.foreigntrade.gov.tr) 11

21 DIŞ TĐCARETTE ÖDEME ŞEKĐLLERĐ 12

22 DIŞ TĐCARETTE ÖDEME ŞEKĐLLERĐ Bir dış ticaret işlemi için düzenlenen satış sözleşmesinde alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmazlığı önlemek amacıyla uluslararası kabul görmüş ödeme şekillerinden birisini karara bağlamak gerekir. (Dölek, 1999, SY. 33) Uluslararası ticarette, Akreditifli, Vesaik Mukabili ve Mal Mukabili olmak üzere üç çeşit ödeme şekli bulunmaktadır. Kabul Kredili Ödeme, Peşin Ödeme ve Alıcı Prefinansmanı dış ticaretin finansmanı ile ilgili kavramlar olup ödemenin şeklini değil, zamanını belirtmektedir. Özel Takas, Bağlı Muamele, Factoring ve Kiralama da dış ticarette finansman teknikleridir. MAL ÇEŞĐDĐ ÖDEME ŞEKLĐ TESPĐTĐNDEKĐ UNSURLAR MALIN TUTARI ĐLGĐLĐ ÜLKE MEVZUATI TARAFLARIN GÜVENĐRLĐLĐĞĐ MALĐYET Taraflar söz konusu bu unsurları göz önünde bulundurarak en uygun ödeme şeklini seçmekte ve bu doğrultuda yükümlülüklerini yerine getirmektedir. (Benli,6. Bası, ĐGEME ) A) AKREDĐTĐFLĐ ÖDEME Uluslararası ticarette başta gelen ödeme şekillerinden olan akreditifli ödeme işlemlerinde uluslararası kurallar ve bankacılık teamülleri uygulanır.(benli, 6. Bası, ĐGEME ) Akreditif gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda ihracatçıya mal bedelinin ödeneceğinin bir banka tarafından yazılı olarak garanti edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Đhracatçı açısından bu tür bir güvence taşıyan akreditifli ödeme şekli ithalatçı açısından da malların ve gerekli belgelerin eline geçmesini, aksi taktirde mal bedelinin ödenmeyeceğini garanti altına alan bir ödeme şeklidir.bu güvenceyi de ithalatçıya yine bir banka vermektedir.bu durumda anlaşılacağı gibi bankalar arası bir işlem geçerli olmaktadır.buna göre akreditifte taraf olanlar şu şekilde sıralanabilir: a. Amir ( Đthalatçı) Akreditifin açılması için kendi bankasına emir veren kişidir. Bu kişi de satış sözleşmesi kapsamında, ithalatçıdır.đthalatçı, akreditifin açılmasıyla birlikte ilk istek üzerine bankasına mal bedelini ödemeyi kabul etmiş olur. b. Amir Banka: Đthalatçının bankasıdır. Diğer bir deyişle ithalatçının emri ile akreditifi açan bankadır. Amir banka, ihracatçının ( lehdarın) ülkesindeki bir banka (muhabir banka) aracılığıyla ihracatçıya akreditifin açıldığını haber verir. 13

23 c. Lehdar ( Đhracatçı): Lehine akreditif açılan şahıs, yani ihracatçıdır. Akreditif sözleşmesine göre lehdar, malları satış sözleşmesinde belirtilen zamanda sevk etmek ve gerekli belgeleri vaktinde bankaya (muhabir bankaya) ibraz etmek zorundadır. d. Aracı Banka (muhabir): Lehdarın (ihracatçının) ülkesinde bulunan akreditifin açıldığını bildiren, ödemeyi lehdara yapan bankadır. Bu banka, ihracatçının kendi bankası olabileceği gibi, amir bankanın muhabiri de olabilir. Aracı bankanın lehdara karşı sorumluluğu açısından iki çeşidi mevcuttur: - Đhbar Bankası - Teyit Bankası Đhbar bankası sadece akreditifin açıldığını lehdara haber veren bankadır.ödeme sorumluğu yoktur. Belgelerin amir bankaya sevkini gerçekleştirir. Teyit bankası ise lehdara mal bedelini ödeme sorumluluğunu üstlenmiş olan bankadır. Đhracatçı, mala ilişkin bütün belgeleri doğru ve eksiksiz biçimde ödemekle mükelleftir. (Dölek,1999, SY.33,34) AKREDĐTĐFĐN ĐŞLEYĐŞĐ ĐHRACATÇI 1 Satış Anlaşması 5 11 Mallar ĐTHALATÇI Đhbar Para Belgeler Belgeler Para Kredi Başvurusu ARACI BANKA/MUH ABĐR BANKA Belgeler Kredi Para AMĐR BANKA 1. Đhracatçı ve Đthalatçı akreditifle ödemeyi gerekli kılan bir satış sözleşmesi yaparlar. 2. Đthalatçı amir bankaya ihracatçı lehine kredi açması için talimat verir. 3. Amir banka ihracatçının ülkesindeki bir bankadan krediyi ihracatçıya ihbar etmesini veya teyit etmesini ister. 4. Muhabir banka ihracatçıya krediyi ihbar eder veya teyit eder. 5. Đhracatçı akreditif koşullarını yerine getirebileceğini inandığı an artı malları yükleme ve gönderme durumuna gelmiştir. 14

24 6. Đhracatçı yüklemeyi belgeleyen belgeleri kredinin bulunduğu bankalara sunar. Bu banka akreditif kurallarınca belirtilen teyit bankası veya ödemeyi ve poliçeyi kabul eden muhabir banka olabilir. 7. Banka belgelerin akreditif şartlarına uygunluğunun kontrol ettikten sonra kredi koşullarına göre ödeme yapar, poliçe kabul eder veya ciro eder. Akreditif ciroyu içermekte ise banka bu işi rücu etmeden yapar. Eğer akreditif teyit edilmemişse rücu söz konusudur. 8. Muhabir banka belgeleri amir bankaya gönderir. 9. Amir banka belgeleri akreditife uygunluğunu kontrol ettikten sonra, A) Eğer ihracatçı dökümanları direkt olarak amir bankaya yolladı ise ihracatçıya veya fonun bulunduğu muhabir bankaya ödemeyi yapar. B) Daha önce kararlaştığı şekilde muhabir bankaya veya teyit eden bankaya yada poliçeyi kabul eden veya ciro eden herhangi bir bankaya geri ödeme yapar. 10. Amir banka tarafından belgelerin akreditifi uygunluğu tespit edildikten sonra akreditif miktarının daha önce yapılan anlaşma şartları çerçevesinde ödenmesi için belgeler ihracatçıya sunulur. 11. Đthalatçı malları teslim edecek olan nakliyeciye taşıma belgelerini gönderir. (Şahin, 1997, ĐGEME, SY.12) AKREDĐTĐF ÇEŞĐTLERĐ Kabili Rücu (Dönülebilir) Gayri Kabili (Dönülemez) Teyitli Akreditif Akreditif Akreditif Kullanım Alanlarına Göre - Rotatif Akreditif - Devredilebilir Akreditif - Bölünebilir Akreditif - Red Clause Akreditif - Green Clause - Karşılıklı Akreditif ( Back To Back ) - Stand by Akreditif ( Benli, 6. Bası,ĐGEME, SY.66) 1.KABĐLĐ RÜCU (DÖNÜLEBĐLĐR) VE GAYRĐ KABĐLĐ RÜCU (DÖNÜLEMEZ) AKREDĐTĐFLER Akreditif vadesinden önce lehdara haber verilmeksizin dönülebilir veya dönülemez olabilir. Bu husus, akreditif metninde açıkça kaydedilmelidir. Şayet böyle bir kayıt yok ise akreditif dönülemez akreditif olarak kabul görür. Đhracatçı kendini güvenceye almak amacıyla akreditifin dönülemez olmasına dikkat etmelidir. Çünkü bu tür bir akreditif söz konusu ise, belgeleri bankaya ibraz ettiğinde, ithalatçı ödemezse bile bankadan mal bedelini tahsil etmek hakkına sahiptir. Bir akreditif dönülebilir olsa bile, şayet ihracatçı akreditif metninde belirtilen şartlar ve süre çerçevesinde sevkiyatı gerçekleştirmiş, belgeleri bankasına ibraz etmiş ve ödeme yapılmış veya taahhüde girilmiş ise akreditiften dönmek mümkün değildir. Dönülebilir akreditifte taraflardan herhangi birinin dönebilme hakkı, bütün bu işlemlerden önce gerçekleşebilir. 15

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ 1. DIŞ TİCARET VE TEORİSİ... 1 1.1. DIŞ TİCARET VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 2 1.2.1. Yerli Üretimdeki Yetersizlik veya Fazlalıklar...

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT) A) Ticari ĠĢletmede Teslim / Ex Works (EXW) B) TaĢıyıcıya Teslim / Free CARRIER (FCA) C) Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS) D) Gemi Bordasında Teslim / Free on Board (FOB) E) Mal Bedeli

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Dış Ticaretin Tanımı Bir ülkenin belli bir dönemde diğer ülkeler ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım

Detaylı

Hanger 20 40. Flatrack 40

Hanger 20 40. Flatrack 40 STANDART KONTEYNER ÖLÇÜLERİ Dry Van 20' 40' 40' HC 45' HC Hanger 20 40 Ventilated 20 ÖZEL KONTEYNER ÖLÇÜLERİ Open-Top 20 40 40 High Cube Flatrack 40 Palletwide 40' 40' HC 45' HC SOĞUTMALI KONTEYNER ÖLÇÜLERİ

Detaylı

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 İHRACAT REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 (1) Bkz. İhracat Planı Hazırlama Süreci dokümanı. Ayrıca; İhracatçılar, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 7.BÖLÜM DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Dış ticarete taraf olan firmalar farklı ülkelerde, bazen de ayrı kıtalarda yerleşik bulunmakta olup, çoğunlukla birbirlerini tanımamaktadırlar. Dış ticaret sürecinde

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL TA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL sefik@utided.org 1 TA TEMEL BİLGİLER Neler Öğreneceğiz Temel kavramlar Temel tanımlamalar En çok yapılan yanlışlar İhmal edilenler sefik@utided.org 2 TEKLİF >< FİYAT Teklif

Detaylı

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C)

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ 1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) İthalatçının bankası tarafından hazırlanan KÜŞAT MEKTUBU nda akreditifin dönülebilir ya da dönülemez olduğu belirtilir. Eğer bu konuda akreditif

Detaylı

A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir.

A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir. 1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder.

Detaylı

1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM)

1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) 1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder.

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler - Ticari Doküman

Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler - Ticari Doküman Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler - Ticari Doküman Ticari Fatura: Dış ticaret işlemlerinde en önemli belgelerden biri ticari faturalardır. Faturalar malların gümrüklerden çekilebilmesi için

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 2. Bölüm İthalat Süreci

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 2. Bölüm İthalat Süreci İÇİNDEKİLER Giriş... 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 1.1. İthalat... 1.1.1. İthalatı Gümrük Vergisinden Muaf Eşya... 1.1.2. İthalatı Yasak Olan Mallar... 1.1.3. İthalatında Belirli Mercilerin Ön İzni Olan

Detaylı

ODEN LOJİSTİK A.Ş. INCOTERMS

ODEN LOJİSTİK A.Ş. INCOTERMS ODEN LOJİSTİK A.Ş. INCOTERMS EXW ( Ex Works ): Ex works Kelimesinin kısaltılması olarak kullanılan EXW, tüm masraf ve risklerin alıcıya ait olduğunu bildiren uluslararası ticaret terimidir. Bu teslim şeklinde

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arclogistics.com

ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arclogistics.com ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 1 Öncelikle ödeme şekillerinin ne anlam taşıdığından kısaca bahsetmekte yarar görüyoruz. Ödeme şekilleri; Uluslararası Ticarette; taraflar arasındaki para hareketinin milletlerarası

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TESLİM ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY DIŞ TİCARET RİSKLERİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİNE GENEL BİR BAKIŞ PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT) PEŞİN ÖDEME-1 TAM GÜVEN ESASTIR. RİSK TAMAMEN İTHALATÇI ÜZERİNDEDİR. İHRACATÇI AÇISINDAN EN ELVERİŞLİ ÖDEME ŞEKLİ. SEVK GECİKMESİ, FAİZ GELİRİNİ

Detaylı

INCOTERMS ICC Yayın No Abdurrahman Özalp

INCOTERMS ICC Yayın No Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 INCOTERMS 2010 ICC Yayın No. 715 Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 nin yapısı TÜM TAŞIMA TÜRLERİNİ KAPSAYAN KURALLAR 2 farklı sınıfta 11 kural dan DENİZ VE İÇSU TAŞIMALARINA ÖZGÜ KURALLAR

Detaylı

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS)

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) (Yürürlük: 1 Ocak 2011) ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. INCOTERMS

Detaylı

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS)

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) (Yürürlük: 1 Ocak 2011) ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. INCOTERMS

Detaylı

Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları

Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları İhracat Gerçekleştirme Konsimento Talimatı Packing List Ceki Listesi Commercial Proforma Invoice Proforma

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI Programın Amacı: Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde,

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri 3. BÖLÜM Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri, satış sözleşmesinde belirlenen kurallar ve uluslararası ticari uygulamalar çerçevesinde «1.Peşin Ödeme 2.Akreditifli

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI 1. DIŞ TİCARETİN YURTİÇİ TİCARETTEN FARKI... 4 2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 5 2.1. Doğal ve Beşeri Kaynak Yetersizliği...

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

9 Şubat 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26429

9 Şubat 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26429 9 Şubat 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26429 Hazine Müsteşarlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007-32/33) Amaç MADDE 1 (1) Türk Parası Kıymetini

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT PAZRLAMASI VE İŞLETMELERİ İHRACAT PAZARLAMASINA YÖNELTEN UNSURLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT PAZRLAMASI VE İŞLETMELERİ İHRACAT PAZARLAMASINA YÖNELTEN UNSURLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT PAZRLAMASI VE İŞLETMELERİ İHRACAT PAZARLAMASINA YÖNELTEN UNSURLAR 1.1. İhracat Kavramı ------------------------------------------------ 1 1.2. İhracat Pazarlaması -------------------------------------------

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Yrd. Doç.Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Peşin Ödeme Açık Hesap Yöntemi Konsinyasyon Mal Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili

Detaylı

ALİ KARTAŞ Dış Ticaret Uzman Eğitimcisi Gümrük Müşaviri, Bilirkişi. 04.07.2012 www.dtem.net

ALİ KARTAŞ Dış Ticaret Uzman Eğitimcisi Gümrük Müşaviri, Bilirkişi. 04.07.2012 www.dtem.net ALİ KARTAŞ Dış Ticaret Uzman Eğitimcisi Gümrük Müşaviri, Bilirkişi 1 İN CO TERMS 2010 International Commercial Terms (Trade terms) 2 DIŞ TİCARET MEVZUATI İç Mevzuat İhracat İthalat Serbest Bölge Dir Hir

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından:

(Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından: (Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından: 23/12/1999 TARĐH VE 99/13812 SAYILI ĐHRACAT, ĐHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLĐMLER ĐLE DÖVĐZ KAZANDIRICI HĐZMET

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013 TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013 İHRACAT KREDİ SİGORTASI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 1960 LARDA TÜRKİYE DE 1989 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR.

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri Faktoring Faktoring Nedir? Faktoring, garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu tek finansal üründür. Firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurtiçi ve yurtdışı kısa vadeli

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ. İşletme Fakültesi INCOTERMS Duygu Sakin Arzu Turgut Övgü S. Şahin

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ. İşletme Fakültesi INCOTERMS Duygu Sakin Arzu Turgut Övgü S. Şahin DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü INCOTERMS 2000 By Duygu Sakin - 2004433032 Arzu Turgut - 2004433038 Övgü S. Şahin - 2004433035 Ceren Doğan 2004433013 D. Zelal Özcan

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi. 12 Aralık 2015. Eğitmen: Nihayet Durukanoğlu

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi. 12 Aralık 2015. Eğitmen: Nihayet Durukanoğlu KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi 12 Aralık 2015 Eğitmen: Nihayet Durukanoğlu Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcılar; Dış Ticarette Teslim ve Ödeme

Detaylı

İHRACAT. Mutlu Yılmaz

İHRACAT. Mutlu Yılmaz İHRACAT İHRACAT Mutlu Yılmaz ISBN 978-605-322-176-0 2014 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Sertifika no. : 11970 Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI PEŞİN İHRACAT İŞLEMLERİ İhracat Bedelinin Fiili İhracattan Önce Tahsil Edildiği Bir İhracat Şeklidir. Mal Bedelinin Ödenmesi Genelde Banka Kanalıyla İhracatçı Firmanın Hesabına

Detaylı

INCOTERMS 2010. ICC Yayın No. 715. Abdurrahman Özalp

INCOTERMS 2010. ICC Yayın No. 715. Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 ICC Yayın No. 715 Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 nin yapısı TÜM TAŞIMA TÜRLERİNİ KAPSAYAN KURALLAR 2 farklı sınıfta 11 kural dan DENİZ VE İÇSU TAŞIMALARINA ÖZGÜ KURALLAR EXW FCA CPT CIP

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI 11.02.2008/41 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI ÖZET : 1567 sayılı Yasaya Đstinaden Çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak

Detaylı

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye; bir malın alıcıya mülkiyeti devir edilmeksizin, tanıtılarak satışının yapılması amacıyla gönderilmesidir. Alıcı malı kabul etmesi (benimsemesi)

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 1. HAFTA DIŞ TİCARET NEDİR? DIŞ TİCARETİN UNSURLARI, KAVRAMLAR VE TANIMLAR DIŞ TİCARET NEDİR? Bağımsız ülkeler arasına gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin tümüdür.

Detaylı

Uluslararası Satış Yönetimi Her hamlede değişen strateji

Uluslararası Satış Yönetimi Her hamlede değişen strateji Uluslararası Satış Yönetimi Her hamlede değişen strateji Tarihin ilk uluslararası ticareti Asurlular vs Kültepe (kanesh) İpek Yolu Uluslararası Ticaret Stratejik İş Modelleri Referans fiyat uygulaması

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

Faktoring. www.hsbc.com.tr 444 0 424

Faktoring. www.hsbc.com.tr 444 0 424 Faktoring www.hsbc.com.tr 444 0 424 HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 128 Şişli 34394/İstanbul T. (0212) 376 40 00 F. (0212) 267 47 94 Model No: 05.12/0.5/34-49/003 HSBC Bank A.Ş.

Detaylı

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı

Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla

Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Avrupa Yakası Bursa Şubesi Ege Bölge Müdürlüğü İstanbul

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları Dr.Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr İhracatı Düzenleyen Mevzuat-1 Kanun Kararname Yönetmelik Tebliğ Uygulama Esasları Dış Ticaret Müsteşarlığının

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ

KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ SUNUM İÇERİKLERİ Genel Bilgi İthalat işlemleri 1- İlaç ithalatı 2-Laboratuvar ekipmanları ve diğer eşyalar Geçici ithalat işlemleri İhracat işlemleri GENEL

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Dış Ticaret Belgeleri 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Ticaret genel olarak iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir.

Detaylı

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI DIŞ TİCARET KAVRAMLARI Ticareti, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Ticaret genel

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM 4.BÖLÜM Yurt Dışı Alacaklar Alıcılar Hesabı 120. ALICILAR HESABI 120.01 Yurt İçi Alıcılar Hesabı 120.02 Yurt Dışı Alıcılar Hs. 120.02.01 Uzakdoğu Ülkeler Alıcılar 120.02.02 Avrupa Kıtası Alıcılar 120.02.03

Detaylı

International Chambers of Commerce (ICC) 1 Milletlerarası Ticaret Odası

International Chambers of Commerce (ICC) 1 Milletlerarası Ticaret Odası DIŞ TĐCARETTE TESLĐM ŞEKĐLLERĐNĐN ÖNEMĐ Teslim Şekilleri dış ticaretin A-B-C sidir. Đhracatta ve ithalatta birçok ödeme ve istatistik teslim şekilleri üzerinden yürütülmektedir. Yıllık ihracat istatistikleri,

Detaylı

32 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı DUYURU NO:2008/25

32 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı DUYURU NO:2008/25 İstanbul, 06.03.2008 28.02.2008 tarih ve 26801 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2008 32/34 sayılı tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararın uygulanmasına yönelik açıklamalar

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

Genel Olarak Türk Eximbank

Genel Olarak Türk Eximbank 1 Genel Olarak Türk Eximbank Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefi Genel Müdürlüğün İstanbul a taşınması Müşteri odaklı proaktif strateji Yeni kredi

Detaylı

YABANCI SERMAYE ĐŞ AKIŞI

YABANCI SERMAYE ĐŞ AKIŞI YABANCI SERMAYE ĐŞ AKIŞI 1) Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu 17.06.2003 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" ile birlikte yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu Türk

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ "ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐ"NĐN UYGULAMA TALĐMATI

DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐNĐN UYGULAMA TALĐMATI DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ "ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐ"NĐN UYGULAMA TALĐMATI 11.06.2004 KISALTMALAR DAB DBT DFĐF DSB DTH GB HM TCMB TPKK

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI Kısaca Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1989 yılında sigorta faaliyetlerine başlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı na bağlıdır. Sermayesinin

Detaylı

5/6/2014. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları. Fiyatlandırma Amaçları ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI. 1. Karlılık. 3.

5/6/2014. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları. Fiyatlandırma Amaçları ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI. 1. Karlılık. 3. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları Doç.Dr. Engin ÖZGÜL Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI Etkileyen Faktörler 1. Rekabet Yapısı

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

Uluslararası uygulamada kullanılan çeşitli ödeme sistemleri bu farklı isteklerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Uluslararası uygulamada kullanılan çeşitli ödeme sistemleri bu farklı isteklerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. DIŞ TİCARETE AİT ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ Uluslararası emtia ticareti uluslararası ödemelerin en büyük bölümünü teşkil etmektedir. Uluslararası ticarette satılan malların bedelleri konvertibl dövizlerle

Detaylı

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir.

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 13/02/2014 Sayı: 2014/2 Ref: 6 / 2 Konu: TAKAS İŞLEMLERİNDE KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME PRİMİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN Giriş DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS Dış ticarette; mallar bir ülkeden diğer bir ülkeye gönderilmekte, gönderme yeri ile varma yeri arasında belli bir mesafe bulunmakta, satılan malın, satıcının

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/29 İstanbul, 05 Mart 2008 KONU : Türk Parasının Kıymetini

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25. Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25. Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25 Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ 1. Giriş Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACAT İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACAT İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACAT İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Teşekkülün yurt dışı satışlarına

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63 Konu: İTHALAT BEDELLERİNİN ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU (KKDF ) A. Vadeli İthalat İşlemlerinde KKDF Türkiye ye ihraç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 344MV0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 344MV0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 344MV0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BAŞLICA ÖDEME ŞEKİLLERİ Peşin Ödeme (Advance Payment/Prepayment) Mal Mukabili Ödeme (Açık Hesap/Open Account) Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı