Hidroforlar. ALD S/F Serisi. Alarko hidroforlar bu tesiste üretiliyor TSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hidroforlar. ALD S/F Serisi. Alarko hidroforlar bu tesiste üretiliyor TSEK"

Transkript

1 Alarko hidroforlar bu tesiste üretiliyor ALD S/F Serisi Hidroforlar ALARKO CARRIER GEBZE KOMPLEKS ACGK ACGK, Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde.m lik arazi üzerinde. m lik kapal alana sahiptir. Kompleksin inflaat na Temmuz da baflland ve Kas m de bitirildi. Üretim teknolojisini yenileyen ve organizasyonunu modernlefltiren Alarko Carrier n, ISO belgeli Ana Üretim Tesisi nde Carrier markas ile klima santral, fan coil, kombi, kat kaloriferi, brülör, ayr ca so utma grubu, so utma kulesi, hava apareyi, dalg ç ve sirkülasyon pompas, hidrofor, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi nde. m aç k,. m kapal alana sahip olan Radyatör Üretim Tesisi nde ise panel radyatör üretiliyor. Alarko Carrier üretim tesislerinde kifli, yönetim, sat fl ve pazarlama departmanlar nda kifli, ARGE de kifli olmak üzere toplam kifli çal fl yor. TSEK Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. Şube : Şube: Şair Eşref bulv.no:/a Sınmaz Boyalı İş merkezi Çankayaİzmir Tel: Fax: Merkez : / sok no f temsil Plaza Yenişehirİzmir Tel : Fax : M.Tel :

2 Alarko Hidroforlar Genifl Ürün Yelpazesi Maksimum m /saat debi, bar bas nca kadar, de iflik koflullara ve gereksinimlere cevap verebilecek genifl ürün model ve kapasite aral : Tek pompal, iki pompal, üç pompal, toplam model. Standart ALD Serisi Alarko Carrier yar m yüzy la yaklaflan deneyimi ile üretti i ALD hidroforlarda yapt gelifltirme ve yeniliklerle kullan c s na sundu u kalite standart n yükseltiyor.özel tasarlanm fl, kompakt ve güvenilir hidroforlarla, çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve istenilen seviyede tutulmas nda ekonomik ve güvenilir çözümler sunuyor. Standart ALD serisi hidroforların trifaze tiplerinin dıflında, ~, V, Hz flehir flebekesinde çalıfltırılabilecek tipinde monofaze motorlu modeli de vardır. Frekans Kontrollü ALDF Serisi Enerji tasarrufunu maksimize etmek ve en yüksek konforu sa lamak amac yla gelifltirilmifltir. Azalan debi veya bas nç ihtiyac na göre pompa devrini düflüren de iflken frekansl sürücü (VDF) sistemine sahip ALDF hidroforlar TOSHIBA inverterler ile yüksek verim ve benzersiz bir korumaya sahiptir. ALDF hidroforlar; Elektronik olarak kontrol edilen yüksek verimli motorlar ile ekonomik Yükseltilmifl güvenlik sistemleriyle benzersiz korumal LCD kontrol paneli ile daha estetik Kompakt yap s ile daha ergonomik Tamam Türkçe yaz l m ile kullan c dostu Bina otomasyon sistemlerine uyumlu Kolay kurulum ile zamandan tasarruf Daha sessiz Küçük genleflme tank kapasitesi Güvenilir Yüksek Teknoloji. MEMBRANLI TANK: Bas nçl su depolar, pompalar n devreye giriflç k fl say s n azalt r. Tesisatta flok ve titreflim oluflmas n engeller. Tam hijyeniktir, suda koku yapmaz. Standart hidrofor setine dahil de ildir, ayr ca temin edilir.. BASMA KOLEKTÖRÜ: Galvaniz kaplamal. Pompa ç k fl ucundaki çek valf, bas nçland r larak tesisata verilen suyun pompaya geri gelmesini engeller. Üzerinde ayr ca presostatlar ve manometre bulunur.. MOTOR: Düfley çal flma koflullar için özel tasar m. ~, V, Hz.. KONTROL PANOSU: Çok pompal Alarko hidroforlar nda geliflmifl, ak ll, elektronik kontrol yönetim sistemi. Tek pompal hidroforlarda termik korumal kontaktör ve açma kapama anahtarl kumanda panosu.. ESNEK HORTUM: Pompa grubu ile membranl tank aras ndaki su ba lant s n sa lar. Galvaniz veya plastik boru kullan labilir. Ancak esnek hortumun montaj çok kolayd r, özel bir ustal k gerektirmez. Sa lamd r. Tank n yerlefltirilmesinde esneklik sa lar. Ayr ca temin edilir.. EMME KOLEKTÖRÜ: Galvaniz kaplamal. ki ve üç pompal hidroforlarda her pompa giriflinde küresel vana bulunur. Böylece, motopomplardan birisi ar za yaparsa, sa lam motopomp sisteme su vermeye devam eder, ar zal olan sökülüp onar labilir.. KA DE: Galvaniz kaplamal. Zemine kolayca sabitlenebilir. Titreflim ve gürültüyü engeller.. SEV YE FLATÖRÜ: Depoda su bitti inde hidroforun çal flmas n engeller. Depo doldu unda hidrofor otomatik olarak çal flmaya devam eder. Motor Kavrama Basma Gövdesi Pompa Gövdesi ORing Mekanik Salmastra Mesafe Burcu Pompa Mili Difüzör Komplesi Kademe Halkas Fan Difüzör Kapa Mesafe Burcu ORing Yatak Burcu Emme Gövdesi Villalar, apartman ve sitelerde Hastane, okul ve ifl merkezlerinde Otel, sosyal tesis ve tatil köylerinde Sera ve çiftliklerde PRESOSTAT: Tesisattaki bas nc sa layacak flekilde pompalar çal flt r p durdurur. Pompa say s kadar presostat vard r. ALDF serisinde yüksek bas nç emniyeti amac yla bir presostat bulunur. Fabrikada pompalar en verimli noktada çal flt racak ve s ralama kontrolü yapacak flekilde ayarlan r. POMPA MALZEMES : Yüksek kaliteli, de iflik koflullarda çal flmaya uygun EmmeBasma Gövdeleri: GG Gövde Gövdesi : Paslanmaz, XCrNi/XCrNiMo Pompa Mili : Paslanmaz, XCr Difüzör : % Cam elyaf takviyeli PPO Fan : % Cam elyaf takviyeli PPO Mekanik Salmastra : Seramik/karbon Kavrama : Bronz

3 Yeni Nesil Ak ll Elektronik Kontrol Yönetimi Susuz Çal flma Korumas : Seviye elektrodlar ve su seviye rölesi ile besi suyu deposundaki su seviyesi sürekli kontrol edilir. Elektronik yönetim sistemi depoda su yoksa pompalar n çal flmas n önler. Motor Faz Korumas : Elektronik yönetim sistemi motorun kalk fl ve çal flmas s ras nda iki faza kalmas n önler. Faz kesilirse motoru durdurur. Faz S ras Kontrolü: Elektronik yönetim sistemi her motorun faz ba lant lar n n do ru s rada olup olmad n kontrol eder. lk kalk flta pompalar n ters dönmesini engeller. ki ve üç pompal hidroforlarda, hidroforun tüm çal flma ifllevlerini düzenleyen ve kontrol eden elektronik mikroifllemcili kontrol yönetim sistemi, güvenli ve ekonomik bir kullan m sa lar. Kompakt iç ve d fl tasar ml bir pano içinde toplanan kontrol yönetim sistemi, hidroforun üzerine monte edilmifl ve tüm ba lant lar yap lm fl olarak teslim edilir. Frekans Kontrolünün Üstünlükleri Yüksek enerji tasarrufu Daha düflük kalk fl ak m ( nverter e ba l pompalarda) Ayarlanabilen kak fl ve durufl zaman yla daha düflük su koçu darbe riski Bas nç tranmiteri ile hassas bas nç ölçümü Daha sessiz çal flma Daha düflük hacimli mebranl tank kullan m Kurulum için daha az yer gereksinimi Yüksek güvenlik ve konfor MTS : Motor Tan ma Sistemi RTS : Rotasyon ile Eflit Yaflland rma Sistemi (On/Off pompalar) LCP : Dijital Dokunmatik Kontrol Paneli OMD: Otomatik Mod De ifltirme (Ar zada manuel moda geçifl) YBKS: Yüksek Bas nç Koruma sistemi (Ani bas nç yükselmelerinde) Pmin: Ani bas nç düflüfllerinde sistem blokaj. (Emmede t kanma veya basma hatt nda patlama sonucu ani bas nç düflüflü korumas ) Türkçe yaz l m Operatör paneli korumas : V AC giriflinde A lik cam sigorta, V NiCd pil. Elektrik kesilmesinde kaydedilmifl bilgilerin saklanmas n sa lar Mikroifllemci kart Ekran Kart Yalanc Bas nç Sinyali Korumas : Elektronik yönetim sistemi su bas nc ndaki ani dalgalanmalar n pompalara durkalk yapt rmas n önler. Afl r Ak m Kontrolü: Elektronik yönetim sistemi motorun afl r ak m çekmesi durumunda enerjiyi keser ve motoru yanmaktan korur. S ral Otomatik Çal flma: Elektronik yönetim sistemi pompalar n, ayarlanan tesis bas nc n ve istenilen su debisini sabit tutacak flekilde s ra kontrollü olarak devreye girmesini, kullan m azald kça s ra ile devreden ç kmas n sa lar. lk devreye giren pompa her kullan mda otomatik de iflir. Böylece motor ve pompalar n kullan m süreleri eflitlenir. GECE SABAH Ö LE Pompa sistemleri içerisinde kapasitenin ihtiyaca ba l olarak en fazla de iflkenlik gösterdi i sistemler Hidrofor Sistemleridir. Ayn sistemde gün içerisinde talebin, lt/sn den lt/sn ye kadar de iflti i durumlar sözkonusudur. Devir Say s De ifltirilen Pompada E rinin De iflimi % % % % % %,, Q(m /saat) P(kW),,,,, H(m) htiyaç: Bir bardak su, lt/sn Güç: % % htiyaç: Dufl lt/sn,, ( P n P = n ( htiyaç: Bahçe sulama lt/sn Azalan debi veya bas nç ihtiyac na ba l olarak pompa devri düfler. Daha düflük güç ihtiyac nedeniyle flebekeden de daha düflük bir güç çekimi söz konusudur. Pompa girifl gücünün düflmesiyle çok büyük enerji tasarrufu elde edilir. Örne in pompa devri % azald nda % oran nda enerji tasarrufu yap l r. Hidroforlar genellikle seçimlerine esas teflkil eden maksimum kapasitelerinden daha düflük kapasitelerde çal fl rlar. Afla daki tabloda da görülebilece i gibi hidroforlar y ll k çal flma periyotlar n n % ünde % kapasite, % inde % kapasite ile çal fl rlar. Bu nedenle frekans inverteri kullan m ile çok yüksek oranda enerji tasarrufu sa lan r. Standart hidroforlarda inverter kullan m ile yap lan tasarruf afla daki tabloda y ll k kullan m oran baz al narak aç klanm flt r.. LCD ekran: Hidroforun o andaki çal flma modu (manuel/otomatik), her pompan n toplam çal flma süresi, çal flan ve duran pompalar, ar za varsa cinsi (ters dönüfl, faz koruma, afl r ak m, susuz çal flma) gibi bilgilere ulafl labilir.. Manuel moda geçifl/parametre ekran ndan ç k fl dü mesi ve LED i. Otomatik moda geçifl dü mesi ve LED i. Parametre de erlerini de ifltirme. Parametre ekran na girifl ve parametreler aras nda gezinme.. Pompalar manuel çal flt rma dü meleri. Pompa çal fl yor LED leri. Pompa ar za uyar LED leri Panel pompa say s na göre de iflir. Yukar daki pano üç pompal hidroforlara aittir. PERFORMANS TEST :, kw Elektropump Sabit Bas nç ( mss) Q (lt/sn).... Hm (mss) F (Hz) Y ll k Kullan m Oran (%) Girifl Gücü (kw) Standart F. nvertörlü Toplam Y ll k Enerji Tasarrufu Fark (kw)... Elektriksel Tasarruf (kwh / y l)...

4 Teknik Özellikler Seçim Kriterleri Seçim Yöntemi / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ç FT POMPALI / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Motor Gücü (HP), Motor Gücü (HP), Motor Gücü (HP), Su Girifl/Ç k fl (inç)* Su Girifl/Ç k fl (inç) / / / " / " / " / " / " / " / "" "" "" "" "" "" Su Girifl/Ç k fl (inç) / / / / / / " / " / " / "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" M.T. Ba lant (inç)** M.T. Ba lant (inç)** M.T. Ba lant (inç)** A rl k ALD (kg) ALDF (kg) ALDM (kg) A rl k ALD (kg) ALDF (kg) ALDM (kg) A rl k ALD (kg) ALDF (kg) ALDM (kg) Not: Boru çaplar galvaniz boruya göre verilmifltir. Plastik borular n iç çaplar, galvanize göre dard r. Plastik boru kullan lacaksa, galvaniz borunun iç çap n sa layan boyut kullan lmal d r. (*) Pompa üzerindeki su girifl ve su ç k fl çaplar eflittir. Fakat emifl tesisat bir boy büyük olarak çekilmelidir. Örne in; girifl ise emifl tesisat, olacak gibi. (**) MTMembranl bas nç dengeleme tank. Hidrofor belirlenirken çal flma aral pompa verim e risinin en üst noktas na gelecek flekilde seçim yap lmal d r. Tek pompal hidrofor yerine iki veya üç pompal hidrofor kullan labilir. Bu durumda büyük bir pompan n devreye girip ç kmas n n yarataca ses ve bas nç dalgalanmas olmaz, demeraj ak m azal r. Örne in m /saat debili tek bir hidrofor yerine, her pompas m /saat olan iki pompal veya her pompas m /saat olan üç pompal hidrofor seçilebilir. Çok pompal hidroforlar, koflullar uygunsa, yedek hidrofor gibi çal flabilir. Bunun için bir pompa devreden ç ksa bile di er pompa veya pompalar gereken debiyi verebilmelidir. Örne in; debi ihtiyac m /saat ise, her pompas m /saat debili iki pompal veya her pompas m /saat debili üç pompal hidrofor seçilebilir. Hidrofor seçiminde öncelikle flebeke gerilimi (trifaze/monofaze) gözönünde bulundurulmalıdır. Monofaze flebeke varsa monofaze motorlu modellerden seçim yapılmalıdır. Hidrofor seçimi için gerekli bas nç (Hm) ve gerekli debi (Q) de erlerinin bilinmesi gerekir. Hm ve Q nun bulunmas : Gerekli Bas nç = Hmin (mss) = h + Δh + h Hidroforun bulundu u yer ile en üst kullan m kat aras ndaki yükseklik (metre) Δh Tesisattaki armatür, su saati, kireçlenmifl boru gibi etkenlerden oluflan bas nç kayb. Δh, yüksekli in (h) %'si olarak kabul edilir. Δh =.h Tablo : Örnek Mekanlar çin Kifli Bafl na Su Tüketimi Yerleflim Tipi Konut Otel Hastane Okul Çocuk Yuvas Krefl K flla Lokanta Bahçe Sulama Araba Y kama Yerleflim Tipi Konutlar Oteller Hastaneler Okullar Çocuk Yuvalar K fllalar fl Merkezleri En üst kullan m yüksekli inde olmas gereken bas nçtan hareketle bulunan de er. Örne in;. bar bas nç için metre. stenen bas nç de iflirse bu de er de de iflir. Gerekli Debi = Q (m /saat) = Su Kullanan Kifli Say s x Kiflisel Günlük Tüketim x F/ Su kullanan kifli say s : Apartmanlarda = daire say s x her dairedeki kifli say s Otel, k flla ve hastanelerde = yatak say s Okul ve yuvalarda = ö renci say s fl merkezlerinde = toplam çal flan say s Kiflisel Günlük Tüketim (litre/gün) de eri Tablo 'den seçilir. F Efl Zamanl Kullan m Faktörü kullan c lar n ayn anda en yüksek su kullanma olas l n gösterir. Tablo 'den seçilir. Lavabolu Dufllu Küvetli Dufllu Küvetli daire daire daire daire daire daire üstü yatakl yatakl yatak üstü yatakl yatakl yatakl Kifli Bafl na Günlük Tüketim (lt/kifli), lt/m bir seferde lt/gün Tablo : Kifli Bafl na Su Tüketimi çin Eflzamanl l k Faktörü Faktör,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Seçim Örne i : katl ve daireli bir konut için hidrofor seçimi. Gerekli bas nc n hesaplanmas : h = ( kat+ kat bodrum) x, m (bir kat yüksekli i) =, m Δh =, x h =, x, metre =, metre. Gerekli Min. Bas nç = Hmin =, +, +=, mss=, bar. Daire Say s = Kifli Bafl na Günlük Tüketim = litre/gün (Tablo 'den seçildi). F Efl Zamanl l k Faktörü =, (Tablo 'den seçildi). Gerekli Debi = Q = xxx,/ Seçim Örne i : =, m /saat (Debi hesaplan rken, her dairede kifli yaflad varsay lm flt r.) Hidrofor Seçimi: Üstteki hesaplamaya göre, bas nç aral metre veya metre ve bu bas nç aral nda ortalama,m /saat debi verebilen / veya / modelleri seçilebilir. katl ve her kat nda oda bulunan bir otel için hidrofor seçimi. Gerekli bas nc n hesaplanmas : h = ( kat+ kat bodrum) x, m (bir kat yüksekli i) = m Δh =, x h =, x metre =, metre. Gerekli Min. Bas nç = Hmin = +, + =, mss mss = bar. Kifli Bafl na Günlük Tüketim = litre/gün (Tablo 'den seçildi). F Efl Zamanl l k Faktörü =, (Tablo 'den seçildi). = Q = oda x yatak x x, / Gerekli Debi =, m /saat (Debi hesaplan rken, her odada yatak oldu u varsay lm flt r.) Hidrofor Seçimi: Üstteki hesaplamaya göre, bas nç aral metre veya metre ve bu bas nç aral nda ortalama, m /saat debi verebilen / veya / ( aral için), / ( aral için) modelleri seçilebilir. NTERNETTEN KOLAY VE HIZLI SEÇ M adresinden ulafl lan seçim program ile h zla hidrofor seçimi yap labilir. Fiyat ö renilebilir. Teklif formu haz rlanabilir. S PAR fi NOTASYONU ALD... S / Pompa Say s Kademe Nominal Debi (m /saat) Pompa Gövde Çap (inç) S: Standart (trifaze) M: Monofaze F: Frekans Kontrollü Hidrofor Modeli

5 ALD Serisi Pompa E rileri ALD Serisi Pompa E rileri Genel E riler (%) (%) (%) Q (m /saat) Q (m /saat) Q (m /saat) (%) (%) (%) (%) Q (m /saat) Q (m /saat) Q (m /saat) Q (m /saat)

6 Boyutlar Membranl Bas nç Dengeleme Tank ve Seçimi H DROFORLAR ALD H DROFORLAR ALD H DROFORLAR ALD Ön görünüfller ALD modelledine aittir. ALDF ALDF ALDF /* /* /* / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /* /* /* / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /* /* /* / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A A B B A B *ALDM modeli için B B B C C C D D D H H,,,,,, H H,,,,,,,,,,, H H H H H,,,,,,,,,,,,,,,,, Tüm ölçüler mm'dir. Hidroforla birlikte mutlaka kullan lmas gerekir. Bas nçl su depolayarak pompalar n devreye girifl ç k fl say s n azalt r. Tesisatta oluflabilecek bas nç floklar n absorbe eder. Hidrofor setine dahil de ildir. litre ve üzeri tanklarda manometre bulunur. Manometreden hidrofor çal fl rken tesisattaki suyun bas nc izlenebilir. Tank n içindeki su boflalt l rsa manometre tanktaki havan n bas nc n gösterir. Tank n iflletme bas nc pompan n kapal vana durumunda verece i bas nca eflit veya bu de erden fazla olmal d r. TANK SEÇ M Tank hacmi (Vtanklt) afla daki formülle bulunur: Qmax Pmax Pmin ΔP a Vtank =, x Qmax x (Pmax +) ΔP x a Pompan n sisteme verebilece i maksimum debi veya kullan m yeri için gerekli pik debi (lt/saat) Sistemdeki maksimum bas nç (bar). Konut uygulamalar nda, bas nc n minimum bas nçdan bar yüksek olmas yeterlidir. Sistemdeki minimum bas nç (bar). De er bilinmiyorsa, formülle hesaplan r. Bas nç fark (Pmax Pmin). Pompa motorunun saat içerisinde izin verilen maksimum durmaçal flma (flalt) say s (say saat). DO RU MONTAJ (Bay nd rl k Bakanl Birim Fiyat ve Tarifleri Kitab nda bu say, kw a kadar motorlar için max. defa/saat, kw üzerindeki motorlar için max. defa/saat olarak verilmifltir.) Vtank minimum tank hacmidir. Bu de erden daha büyük tank kullan labilir. Tank hacmi büyüdükçe; sudaki bas nç dalgalanmas azal r, hidrofor un devreye girifl ç k fl sesleri azal r, motorun ömrü uzar, enerji sarfiyat düfler. Su tüketim debisinin, sosyal kullan ma göre daha standart oldu u endüstriyel uygulamalarda ise daha küçük tank seçilebilir. Hidrofora alt seviyeden emifl yapt r lmamal d r. Depo hidroforun yan nda ve ayn seviyede olmal d r. Hidrofor do rudan flehir flebekesine ba lanmamal d r. Pompalar n su emiflinde zorlanmamalar gerekir. Bu nedenle, hidrofor emifl çaplar kesinlikle küçültülmemelidir. Tek pompal hidroforlarda pompa su girifl de erinden bir boy büyük, iki veya üç pompal hidroforlarda ise emifl kollektörü çap nda emifl tesisat çekilmelidir. Plastik borular n iç çaplar galvaniz boruya göre daha dard r. Plastik boru kullan lacaksa, galvaniz borunun iç çap n sa layan boyut kullan lmal d r. Hidrofor kaidesi ses yapmamas için (mümkünse lastik takozlar üzerinde) yere sabitlenmelidir. Tesisat yükü hidrofora tafl t lmamal d r. fiehir Suyu Girifli fiamand ra cm Çekvalf Seçim Örne i: katl, daireli bir konut için gereken membranl tank hacmi ve bas nc n n bulunmas. Qmax Pmax ΔP ÖRNEK H DROFOR TES SATI Su Deposu Seviye Flatörü Min. Seviye a Maks. Seviye =. lt/saat (Bkz. Hidrofor seçimi, örnek ) = bar = veya bar al nabilir. bar kabul edelim. = olarak alal m. Vtank =, x. x (+) =, lt. (x) litrelik tank seçilebilir. ALDF tank seçimi için yukar daki hesapta bulunan tank kapasitesi, ile çarp lmal d r. ~ cm cm Taflkan Drenaj Hidrofor Pislik Tutucu Bina Tesisat na Ç k fl Çekvalf Kontrol Muslu u Bas nç Dengeleme Tank

ALD S/F Serisi. Hidroforlar

ALD S/F Serisi. Hidroforlar ALD S/F Serisi Hidroforlar Alarko Hidroforlar Genifl Ürün Yelpazesi Maksimum 1 m /saat debi, bar bas nca kadar, de iflik koflullara ve gereksinimlere cevap verebilecek genifl ürün model ve kapasite aral

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

Paslanmaz Hidroforlar. APH Serisi

Paslanmaz Hidroforlar. APH Serisi Paslanmaz idroforlar P Serisi larko Paslanmaz idroforlar larko Carrier hidrofordaki yar m yüzy la yaklaflan deneyimi ile P hidroforu üretti. çme ve kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve istenilen

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları

Kapalı Genleşme Tankları Kapalı Genleşme Tankları ALFEN Değiştirilebilir Membranlı Genleşme Tankları (-10 C + 120 C Arası) Model Çalışma Basıncı (Bar) Ön Gaz Basıncı (Bar) Çap (mm) Yükseklik (mm) Bağlantı ALFEN-24 KÜRE 8 1,5 363

Detaylı

Sirkülasyon Pompası Optima

Sirkülasyon Pompası Optima ECO DESIGN (TASARIM) Yönetmeliklerine Uygun ilk ve Tek Yerli Üretim Sirkülasyon Pompası Optima SİSTEMİN KALBİNDE EUP READY LOW ENERGY CONSUMPTION SAVE the NATURE yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001 S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di

Detaylı

ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/01/2009 Bu liste 01/09/2006 tarihli liste yerine gecer

ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/01/2009 Bu liste 01/09/2006 tarihli liste yerine gecer SICAK VE SOĞUK SU ĐÇĐN makina ve armatür san. a.ş. ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/0/009 Bu liste 0/09/006 tarihli liste yerine gecer TĐP

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ ETNA Yangın Pompa Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA NFPA 20 Normuna Uygun Yangın İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri

Detaylı

GENEL FİYAT LİSTESİ 2013

GENEL FİYAT LİSTESİ 2013 FRS POMPA SANAYİ GENEL FİYAT LİSTESİ 2013 Kapalı Genleşme Tankları FRS r r ran n Tank ar ra FRS-24 KÜRE FRS-24 FRS-50 AYAKLI FRS-50 YATIK FRS-100 FRS-100/16 FRS-200 FRS-200/16 FRS-300 FRS-300/16 FRS-500

Detaylı

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar Otomatik Kademe Kontrollü Sirkülasyon Pompalar HCPO tiplerinde geliflmifl, üstün özellikler. Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i madde 12/6'ya tam uygunluk Termik koruma Ters dönüfl uyar s ve korumas

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi Dalg ç Pompalar AL KPS Serisi Su Su kadar de erli KALİTE EM SERTİFİKA. KG Türkiye nin. Büyük Gölü Alarko dan... Alarko, 97 y l ndan bu yana üretti i ellibinden fazla dalg ç pompa ile Türkiye ye Van Gölü

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir.

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. 06.1 REV. 2 Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET

Detaylı

KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012

KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012 KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012 Rev : 1 Rev : 1 Sıcaklık : Döküm Prinç Maksimum +40 C SANTRİFÜJ POMPALAR Periferikal - PM Periferal pompalar düşük motor gücü ile yüksek basınç elde edebilen pompalardır.

Detaylı

Su yun oldugu her yerde...

Su yun oldugu her yerde... Su yun oldugu her yerde... ÜRÜN KATALOĞU ETNA FİYAT LİSTESİ www.etna.com.tr info@etna.com.tr REV: 01 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA ÜRÜN ADI SAYFA NO Küçük konutsal paket hidroforlar ETNA mini hidro1&2 ETNA JET

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi ETNA Norm Pompalar Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA Norm Pompalar (DIN EN 733) İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi Tecrübe Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın ARGE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

TH SB. TH 1x SB T-V 80 /10 HİDROFORLAR. Genel Bilgiler. Teknik Bilgiler. Malzeme Bilgileri. Malzeme. Parçanın Adı. Tasarım Özellikleri

TH SB. TH 1x SB T-V 80 /10 HİDROFORLAR. Genel Bilgiler. Teknik Bilgiler. Malzeme Bilgileri. Malzeme. Parçanın Adı. Tasarım Özellikleri T SB İDROFORR Genel Bilgiler Yüksek basınçlı, sessiz çalışan, kompakt ve düşük güç sarfiyatlıdır. SB pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa Dalgıç Pompa 4 DMD-KPS Tek Pompa Alarko dalgıç pompaları, kullanım ve içme suyu alanında her an kullanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriyel

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları. EIL R Serisi EIL R-FK Serisi

In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları. EIL R Serisi EIL R-FK Serisi In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları EIL R Serisi EIL R-FK Serisi ETNA In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları İhtiyacınızın

Detaylı

İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi...3-36. Hidrofor Fiyat Listesi...40-51. GHN Fiyat Listesi...55-68

İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi...3-36. Hidrofor Fiyat Listesi...40-51. GHN Fiyat Listesi...55-68 İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... Hidrofor Fiyat Listesi... GHN Fiyat Listesi... 8 POMPA FİYAT LİSTESİ MONOFAZE MOTORLA BAĞLI POMPALAR MONOBLOK TEK KADEMELİ POMPALAR POMPA TİPİ SML SM SMH MOTOR GÜCÜ

Detaylı

SU TEKNOLOJİSİ. Hidroforlar

SU TEKNOLOJİSİ. Hidroforlar Hidroforlar E.SYBOX Serisi Elektronik Frekans Kontrollü Hidrofor Dikey Bağlantı Yatay Bağlantı E.sybox konut kullanımı için hidrofor alanında dünyanın en gelişmiş ergonomik sistemidir Minimum enerji tüketimi

Detaylı

OTOMATİK HİDROFOR SİSTEMİ - PERİFERAL POMPALI ve HİDROMATLI - MİNİ-HİDRO SERİSİ

OTOMATİK HİDROFOR SİSTEMİ - PERİFERAL POMPALI ve HİDROMATLI - MİNİ-HİDRO SERİSİ Küçük Konutsal Ürün Grubu - Paket idroforlar OTOMATİK İDROFOR SİSTEMİ - PERİFERAL POMPALI ve İDROMATLI - MİNİ-İDRO SERİSİ Fan : Pirinç (p) BAĞLANTI KAPASITE Q (m 3 /h) (mss) KAT DAİRE Konutlarda,işyerlerinde

Detaylı

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. TEL:(0312)309 30 59 FAX.(0312) 309 30 69 http://www.ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=46 SANTRİFÜJ POMPALAR Periferikal Pompalar - SQB : Pirinç Sürtme pirinç fanlı

Detaylı

Merkezi Isıtmalı Binalarda Daire çi Sıcaklık Kontrol Sistemleri

Merkezi Isıtmalı Binalarda Daire çi Sıcaklık Kontrol Sistemleri Merkezi Isıtmalı Binalarda Daire çi Sıcaklık Kontrol Sistemleri Tesisat n z hangi tür olursa olsun, ARTIK KONTROL SiZDE! Sobaya alabildi ince kömür at p nar gibi k zartt ktan sonra karfl s na geçip s nma

Detaylı

Su yun oldugu her yerde...

Su yun oldugu her yerde... Su yun oldugu her yerde... ÜRÜN KATALOĞU ETNA FİYAT LİSTESİ www.etna.com.tr info@etna.com.tr REV: 01 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA ÜRÜN ADI SAYFA NO Küçük konutsal paket hidroforlar ETNA mini hidro1&2 ETNA JET

Detaylı

Pompa Fiyat Listesi... 3-38 SML-SM-SMH-SLGM-SLGHM-SRM-JET M-SPHM-SP 1.5M-PSTH-SDY-SPFM. Hidrofor Fiyat Listesi... 39-51

Pompa Fiyat Listesi... 3-38 SML-SM-SMH-SLGM-SLGHM-SRM-JET M-SPHM-SP 1.5M-PSTH-SDY-SPFM. Hidrofor Fiyat Listesi... 39-51 FL İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET MSPHMSP.MPSTHSDYSPFM SLGTSPFGRV VD SKMV JETSPSRTRKPSTPSTHSLGSDY SNT SCNGRV SKM C 7 8 SDYSPRKSLGGRVSCN ÇIPLAK ve AKUPLAJ SKM ÇIPLAK ve AKUPLAJ

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

Isıtma sistemleri için TRONIC PM Senkron Sirkülasyon Pompası

Isıtma sistemleri için TRONIC PM Senkron Sirkülasyon Pompası Isıtma sistemleri için TRONIC PM Senkron Sirkülasyon Pompası ALARKO TRONIC Her şey için tek çözüm Alarko, her geçen gün çevreye saygılı ve daha iyi performansın yanında önemli enerji tasarrufu sağlayan

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun ÜN TELER 02 03 Alarko Fan Coil üniteleri, son teknoloji kullan larak tasarlanm fl ve üretilmifltir. skelet malzemesi olarak galvaniz çelik kullan lan ürünlerin en büyük avantajlar ; estetik d fl görünüm,

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

Konutsal Paket Tip Hidrofor Sistemleri

Konutsal Paket Tip Hidrofor Sistemleri Konutsal Paket Tip Hidrofor Sistemleri ETNA Konutsal Paket Tip Hidrofor Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik Konutlarınız İçin Profesyonel Çözümler İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

WKL. Kademeli Yüksek Bas nç Pompas. Tan mlama. Kullan m Alanlar. flletme Bilgileri : 450 m 3 /h e kadar. Malzeme

WKL. Kademeli Yüksek Bas nç Pompas. Tan mlama. Kullan m Alanlar. flletme Bilgileri : 450 m 3 /h e kadar. Malzeme Tip Kitapç E/1E/1-8 Kademeli Yüksek Bas nç Pompas Kullan m Alanlar Her türlü su temini Yang n söndürme Ya murlama - tar m Kazan besi suyu Is tma çme suyu flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

Konutsal & Ticari Hidrofor Sistemleri Frekans Kontrollü Hidrofor Sistemleri

Konutsal & Ticari Hidrofor Sistemleri Frekans Kontrollü Hidrofor Sistemleri Konutsal & Ticari Hidrofor Sistemleri Frekans Kontrollü Hidrofor Sistemleri ETNA Hidrofor Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik Frekans Kontrollü Hidrofor Sistemleri İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 7.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEMİZ SUYUN DEPOLANMASI VE BASINÇLANDIRILMASI Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

EKİM 09.0 REV. Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET

Detaylı

TH CDLF. TH -1 x CDLF 4 / 10 PASLANMAZ HİDROFORLAR. Basılabilen Sıvılar. Teknik Bilgiler. Tasarım Özellikleri. Malzeme Bilgisi

TH CDLF. TH -1 x CDLF 4 / 10 PASLANMAZ HİDROFORLAR. Basılabilen Sıvılar. Teknik Bilgiler. Tasarım Özellikleri. Malzeme Bilgisi T CDLF PSLNMZ İDROFORLR Basılabilen Sıvılar Yüksek basınçlı, sessiz çalışan, kompakt ve düşük güç sarfiyatlıdır. Sıvıyla temas eden tüm yüzeyleri paslanmaz çelik olan lnline (düz boruya takılabilir) tip

Detaylı

Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri

Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri Konutsal Yangın Hidroforları - Y2 KO Serisi Villa, apartman vb. kullanım amacı taşıyan binaların yangınla mücadele sistemi için kullanılmaktadır. Ülkemizdeki genel uygulamada,

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar DO RU MONTJ DO RU YNfi Pompa mili yere paralel olmal d r. Pompa mili yere dik olmamal d r. Pompay yukar daki flekle uygun olarak, pompa mili yere paralel olacak içimde tesisata a lay

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

YIL DIVATECH D KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATECH D KOMB LER. 3GARANTi DIVATECH D KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Monotermik (çift) eflanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42

Detaylı

SB POMPALI YATIK TANKLI HİDROFORLAR

SB POMPALI YATIK TANKLI HİDROFORLAR SB POMPALI YATIK TANKLI HİDROFORLAR MONOFAZE LU GÜCÜ TANK HACMİ KAT SBM 80/5 SBM 80/6 SBM 80/7 SBM 80/8 SBM 80/9 0.75 kw 0.75 kw 24 1.000 1-3 1-10 50 1.050 24 1.030 3-5 1-10 50 1.080 24 1.060 5-7 1-10

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

YIL DOMITECH KOMB LER. 3GARANTi

YIL DOMITECH KOMB LER. 3GARANTi DOMITECH KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Ferroli patentli eflanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42 EEC

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Sirkülasyon Pompası Optima

Sirkülasyon Pompası Optima ECO DESIGN (TASARIM) Yönetmeliklerine Uygun ilk ve Tek Yerli Üretim Sirkülasyon Pompası Optima SİSTEMİN KALBİNDE EUP READY LOW ENERGY CONSUMPTION SAVE the NATURE yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 4 Sukadarde eerelrili

Dalg ç Pompalar AL 4 Sukadarde eerelrili Dalg ç Pompalar AL Su Su kadar de erli Türkiye nin. Büyük Gölü Alarko dan... Alarko, 97 y l ndan bu yana üretti i ellibinden fazla dalg ç pompa ile Türkiye ye Van Gölü kadar büyük bir göl arma an etti.

Detaylı

Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri

Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri Konutsal Yangın idrofor Sistemleri Konutsal Yangın idroforları - Y2 KO Serisi Y2 KO Serisi Teknik Özellikler Villa, apartman vb. kullanım amacı taşıyan binaların yangınla mücadele sistemi için kullanılmaktadır.

Detaylı

Pompa Fiyat Listesi SML-SM-SMH-SLGM-SLGHM-SRM-JET M-SPHM-SP 1.5M-PSTH-SDY-SPFM. Hidrofor Fiyat Listesi

Pompa Fiyat Listesi SML-SM-SMH-SLGM-SLGHM-SRM-JET M-SPHM-SP 1.5M-PSTH-SDY-SPFM. Hidrofor Fiyat Listesi İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET MSPHMSP.MPSTHSDYSPFM SLGTSPFGRV VD SKMV JETSPSRTRKPSTPSTHSLGSDY SNT SCNGRV SKM C 7 8 SDYSPRKSLGGRVSCN ÇIPLAK ve AKUPLAJ SKM ÇIPLAK ve AKUPLAJ

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos Ürün serisi tanımı: Wilo- Benzer resim Yapı türü Islak rotorlu sirkülasyon pompası, rakor veya flanş bağlantılı, otomatik güç uyarlamalı EC motoru Uygulama alanı Tüm sistemlerin sıcak sulu ısıtma tesisatları,

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/E / - BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç k

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Teknolojik Pompa ve Hidrofor Sistemleri 2017 ÜRÜN KATALOĞU FİYAT LİSTELİ.

Teknolojik Pompa ve Hidrofor Sistemleri 2017 ÜRÜN KATALOĞU FİYAT LİSTELİ. Teknolojik Pompa ve Hidrofor Sistemleri 2017 ÜRÜN KATALOĞU FİYAT LİSTELİ www.teknopomp.com Teknolojik Pompa ve Hidrofor Sistemleri 2005 yılında ulusal firmaların bayiliği ve yabancı firmaların distribitörlüğü

Detaylı

AL SU KADAR DEĞERLİ

AL SU KADAR DEĞERLİ Dalgıç Pompalar AL - - - 0 - SU KADAR DEĞERLİ NUM Alarko dalgıç pompaları kullanım ve içme suyu alanında Her an kullanıma hazır Dertsiz Yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR

Detaylı

Toplu Konutlar Siteler Villalar Oteller Tatil Köyleri Hastaneler Okullar Fabrikalar

Toplu Konutlar Siteler Villalar Oteller Tatil Köyleri Hastaneler Okullar Fabrikalar Toplu Konutlar Siteler Villalar Oteller Tatil Köyleri Hastaneler Okullar Fabrikalar D ZAYN ÖZELL KLER Hidroforlar istenilen debiye göre 1,2,3 veya daha fazla pompalı imal edilebilirler. Hidroforlar otomatik

Detaylı

SU POMPALARI ve HiDROFORLARI YANGIN GRUPLARI

SU POMPALARI ve HiDROFORLARI YANGIN GRUPLARI SU POMPALARI ve HiDROFORLARI YANGIN GRUPLARI YANGINLA MÜCADELE POMPALARIMIZ Yangınla mücadelede kullanılan Makine ve ekipmanlar içerisinde Sulu Söndürme Sistemleri hayati bir öneme sahiptir. Sulu söndürme

Detaylı

SUYA HAYAT VEREN TEKNOLOJİ. Dalgıç Pompalar AL 6-8 KPS Serisi

SUYA HAYAT VEREN TEKNOLOJİ. Dalgıç Pompalar AL 6-8 KPS Serisi SUYA HAYAT VEREN TEKNOLOJİ Dalgıç Pompalar AL -8 KPS Serisi NUM Alarko dalgıç pompaları kullanım ve içme suyu alanında Her an kullanıma hazır Dertsiz Yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

www.ozturkltd.com.tr SİRKÜLASYON POMPALARI TEKN K ÖZELL KLER Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz

www.ozturkltd.com.tr SİRKÜLASYON POMPALARI TEKN K ÖZELL KLER Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz SİRKÜLASYON POMPALARI ÜRÜN KODU ÜRÜN T P PE N Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz D L, ÜÇ HIZLI S RKÜLASYON POMPALARI 4 TAKS T 6 TAKS T 12 TAKS T 63.10.001.0015 NPVO 26 P* 1 1/2" Max. 6 Bar

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

SU YUMUfiATMA C HAZLARI. YUMUfiATMA

SU YUMUfiATMA C HAZLARI. YUMUfiATMA 2 SU YUMUfiATMA C HAZLARI YUMUfiATMA Yeraltindaki katmanlarda mevcut olup suda çözünen mineraller, özellikle kalsiyum ve magnezyum tuzlar, suda sertli e neden olurlar. Suyun sertli i ise kireçtafl oluflumuna

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı