= ~ =:.::: HI =!~. :..: _:: =..: _

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "= ~ =:.::: HI =!~. :..: _:: =..: _"

Transkript

1 ~ _ ~.. _.. i _--..,,..' _ -_,...r ~ ~... _... _.....ı 1 ' 1. L..J _ , , _ ~ _... ii _ " i.. -_ ı _... i i,... i.' _._.... _ _. _ 1 1- _.,. --. _.. r --. _. _.tl _ _ a...._ _... _ _.. ~ L_.ı.,_'-.... ~, L ~ = ~ =:.::: HI =!~. :..: _:: =..: _ ~ =:,:. ': ~L :": = W., _,.. w _.1, i -, _ ' '.1

2 istanbul TicARET ODAsı YAYıN NO: OKUL ONCESI....". EGITIM KURUMLARıNıN NITELIKLERI SQRUNLARI VE ÇOZUM ONEfllLERI PANELI (18 Kasım 1994) istanbul

3 "Sağlıklı Çocuklar... Sağlıklı Türkiye" "Bir zamanlar yüzbinlerin ölümüne yol açan çiçek hastalığı gibi, çocukfelcinin de tarihe gömülmesine yardımcı olalım". "Ulusal Aşı Gürıleri uygulamasına katkıda bulunalım. tt

4 içindekiler Sayfa No ÖNSÖZ SUNUŞ KONUşMASı Atalay Şahinoğlu... 7 AÇIŞ KONUŞMALARı Mehmet Gündüz Önay Alpago PANEL ProLDr. Haluk Yavuzer Prof.Dr. Ayla Oktay Mustafa Bülbül Hüseyin Atılgan Şima Sunder Ozgör Demiral... 42

5

6 ÖNSÖZ Eğitimin insan yaşamı ve toplumsal gelişme açısından taşıdığı önem hepimizce bilinmektedir. Son yıllarda ekonomik ve sosyal yapı değişikliklerine paralelolarak okul öncesi eğitim çağdaş toplum olmanın bir gereği olarak eğitim sistemimiz içindeki yerini almıştır. çocuğun gelecekteki yaşamını etkileyecek bu dönemde, sosyal yapısını geliştirecek temel eğitimin verilmesinde ailenin yanında okul öncesi eğitim kurumlarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde oldukça yeni olan bu eğitim kurumlarının kamuoyuna tanıtılması, sorunlarının tartışılması amacıyla Odamızca 18 Kasım 1994 tarihinde "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Nitelikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu bir Panel düzenlenmiştir. Panelde yapılan konuşmaların ve tartışmaların yeraldığı yayınımızın ilgililere yararlı olmasını diler, panelin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Etüt ve Araştırma Şubemize ve elemanımız F. Arzu Aydın'a teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof. Or. ismail Özaslan

7

8 istanbul TiCARI?T 0PASI YÖNETiM KURULU BAŞKANı ATALAY ŞAHINOGLU'NUN SUNUŞ KONUŞ'MASI Sayın bakanım, saygıdeğer misafirler ve basınımızın değerli temsilcileri. insan hayatında eğitim öğretimin yeri ve toplumsal kalkınmanın, çağdaş gelişmelere ayak uydurabilmenin ancak iyi bir eğitimle mümkün olabildiği hepimizce bilinmektedir. Çağdaş gelişmelere paralelolarak ülkemizde de eğitim süreleri uzamış ve eğitime başlama yaşı daha erken yaşlara kaydırılmıştır. Geçmiş yıllarda eğitim sistemimiz içinde örgün eğitimin ilk basamağında ilköğretim yer almakta iken gelişen ekonomik ve sosyal yapının bir sonucu ve çağdaş toplum olmanın bir gereği olarak okul öncesi eğitim de eğitim sistemimizdeki yerini alarak örgün eğitimin ilk basamağını oluşturur hale gelmiştir. Odamızca, bugüne kadar ekonomik ve sosyal alanda gerçekleştirilen pek çok çalışma yanında bir çok da seminer, panel veya konferans gerçekleştiriimiş olup ele alınan konular arasında eğitim ve öğretim her zaman ayrı bir yer tutmuştur. Okul öncesi eğitim ise ilk kez bu panel ile ele alınmıştır. Amacımız okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu yönde kamuoyunun dikkatini çekmektir. Bundan böyle elimizden geldiğince bu konuya ça Iışmalarımızda yer'vermek amacımızdır. Geleceğimizin tek güvencesi olan çocuklarımız aynı zamanda ailelerimizin en değerli varlıklarıdır. Hepimiz olanaklarımız çerçevesinde onlara herşeyin en iyisini ve en güzelini vermek isteriz. Çocuklarımıza iyi bir eğitim olanağı sağlamak ise temel amaçlarımızdan biridir. Değerli konuklar, Sizlerin de bildiği gibi çocuğun gelişiminde en hassas dönem 0-6 yaş dönemidir. Uzmanlar çocuğun zeka gelişiminin %70'inin 7 yaşına kadar tamamlandığını ifade etmektedir. Yine, bu dönem, çocuğun gelecekteki yaşamını etkileyecek olması dolasıyla da önemlidir. Çocuğun, öğrenme, fiziksel ihtiyaçlarını karşılama yeteneği ve güven duygusu kazanması yanında yaşıtlarıyla biraraya gelerek grup içinde sosyal yapısının gelişmesi ve ilkokula hazırlanması bu dönemde gerçekleşmektedir. insan hayatının bu en önemli döneminin ziyan edilmemesi gerektiği kanısındayım. Kuşkusuz, çocuğun eğitiminde aile öncelikli sorumluluğa sahiptir. Ancak, günümüz koşullarında aile tek başına yeterli olamamakta bu eksikliği okul öncesi eğitim kurumlarındaki değerli uzman öğretmenlerimiz karşılamaktadır.

9 Ülkemizde son yıllarda gelişme olanağı bulan okul öncesi eğitim, dolayısıyla bu tür kurumların artış göstermesinde ekonomik ve sosyal koşullardaki değişimin bir sonucu olarak kadınlarımızın çalışma hayatına atılmasının da büyük rolü olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Gerçekten istatistiklere baktığı mrzda, 1970'Ierde 0/010 civarı nda olan iktisaden faal kadınların nüfusumuza oranının 1990'11 yıllara gelindiğinde o/025'lere ulaştığı görülmektedir. Kanımca, bu gelişme bağımlılık oranını açısından oldukça önemli bir gelişmedir. azaltması ve ekonomik verimlilik Eğitim sistemimizde okul öncesi eğitim hizmetlerini planlı ve sistematik bir yap'ıya kavuşturmak amacıyla tarih ve 3797 sayılı Kanunla OkulOncesi Eğitim Genel Müdürlüğünü bünyesine kazandıran Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür etmek gerekmektedir. Bakanlık verilerinden, öğretim yılında 6067 anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfı mevcut olup toplam çocuğa eğitim verilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bakanlığımızın bu yöndeki çalışmalarına ek olarak özel sektörde eğitim alanında hizmet veren firmalarımızın sayısındaki artış ve konuya gösterdikleri ilgi de sevindiricidir. Eğitim sistemi, sürekli tartışma konusu olan Türkiye açısından okul öncesi eğitim alanındaki gelişmeler azımsanmamalıdır. Ancak bu yapılanları yeterli gördüğümüz anlamına gelmeyeceği gibi daha büyük hedeflerin amaç Ianmasını da engellememelidir. Bu hedefler tüm eğitim sistemi için belirlenmeli, eğitim kurumları arasında her aşamada koordinasyon sağlanmalıdır. Bilgi çağına en mükemmel şekilde hazırlanma çabasında olan ülkeler arasındaki yarışın dışında kalmasını istemediğimiz ülkemizin iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyacı vardır. Bunun da yolu, elbette, iyi bir eğitimden geçmektedir. Nasıl temeli sağlam olan bir bina asırlarca ayakta kalabilirse ilk eğitimini en iyi şekilde alan çocuk iyi yetişmiş insan gücünün kaynağıdır. iyi yetişmiş insan gücü ise bir ülkenin en büyük servetidir. Saygıdeğer konuklar, Genel bütçeden ayırdığımız ve son yıllarda 0/011 'e ulaşan pay ile oluşan eldeki yetersiz olanaklarla eğitim sistemimizi ve dolayısıyla okul öncesi eğitimi sistematik bir yapıya kavuşturma ve geliştirme konusundaki çalışmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığına bir kez daha teşekkürlerimi sunarken, okul öncesi eğitimin bir sektör olarak ortaya çıkmasını sağlayan özel sektörümüzün katkılarını da takdir etmemiz gerektiğine işaret etmek istiyorum. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşların katkı/arına da her zaman ihtiyaç

10 olduğunu, devletin finansman gücünün istenilenleri gerçekleştirmeye yetmediğini belirtmeliyim. Devlet-aile-özel sektör işbirliği ile gelişeceği ne inandığımız okul öncesi eğitim olanaklarımızın artmasına yönelik güzel ve değerli çalışmaların her zaman destekçisi olduğumuzu belirtir; Sayın Bakanımıza, değerli öğretmen Ierimize, dinleyici olarak iştirak eden konuklarımıza, panelist olarak katılan konunun uzmanlarına ve değerli basın mensuplarına toplumsal eğitim düzeyinin gelişmesi açısından faydalı olacağına inandığımız panelimize katkılarından ötürü bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

11 Miııi EGiTiM BAKA~LlGI, M.9sTEŞAR VARDIMCısı SA VIN MEHMET GUNDUZ'UN AÇIŞ KONUŞMASı Sayın Bakanım, Değerli Konuklar, Eğitim bütün ülkelerin yakından ilgilendiği, ana konuların başında gelir. Türk Milli Eğitim sistemi içerisinde okul öncesi eğitim nedir? Ne yapılmıştır? Ne yapılacaktır? Soru başlıkları altında Bakanlığımızın yaptıklarını, görüşlerini arz etmeye çalışacağım. Halihazırdaki durumumuz, okul öncesi eğitimin bir kaç yıl öncesine kadar 3-6 yaş grubunu mu kapsadığı, 0-6 yaş grubunu mu kapsaması gerektiği tartışmaları yapılmıştır. Ama şu an 0-6 yaş grubunun okul öncesi eğitim dönemi olduğu kabul edilmiştir ve doğrusu da budur. Hatta, bebeğin doğmadan önce anne karnında iken dahi anne marifetiyle, annenin eğitimiyle çocuğa yansıyacak eğitimin anneye verilmesiyle çocuğun daha sağlıklı olması, bu okul öncesi eğitim içerisinde düşünülmektedir. Ülkemizde bugünkü değerle 11 milyon civarında 0-6 yaş grubu öğrenci bulunmaktadır. Bu oranın, 1B2 bini, okula devam etme şansına sahiptir, bu oran 0/06.4'tür. Dünyanın diğer ülkelerinde özellikle gelişmiş ülkelerde 0/070, BO'lere varan bu oran, Türk Cumhuriyetlerinde 0/046, Güney Amerika'da 0/036, Türkiye'de ise şu an 0/06.4'tür. Bu kesitte yapmamız gereken ve yapılması gereken çok şeyler olduğu ortadadır. Biraz önce Sayın Başkanımızın da ifade ettikleri gibi, son yıllarda, özellikle son 3 yıldır, genel bütçeden milli eğitime ayrılan pay en yüksek oranları bulmuştur. Ancak, bu oranın eğitime öğrenci başına yansıma miktarı nedir? Bugün dünya ülkeleri, yılda öğrenci başına ortalama 1500 dolar harcama yapmaktadırlar. Danimarka 1650 dolar, Amerika 960 dolar, Endonezya 300 dolar, Türkiye'nin en yüksek payı bütçeden almasına rağmen, öğrenci başına ayırdığı miktar BO dolardır. Ulkemizde hızlı nüfus artışı, göçler, eğitimde özellikle batı bölgelerindeki büyük şehirlerimizde Bakanlığımızı alt yapı eksikliği açısından baskı altına almaktadır. içinde bulunduğumuz şehir yılda 500 bin kişilik ortalama nüfus artışıyla %B'lerde, Antalya %1 O'larda, Ankara 0/04.5'larda nüfus artışı göstermektedir. Haliyle altyapı eksikliğini giderme ihtiyacı büyük boyutlarda karşımızdadır. Okul öncesi eğitim, dünyanın hiçbir yerinde zorunlu değildir. Ülkemizde de öyledir. Ama benden önceki konuşmacının da belirttiği gibi, kişilerin zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden en hızlı geliştiği ve bu çağda alınan davranış biçimlerinin yaşam boyu devam ettiği bir dönemdir. ihmal edilmemesi gerekir. Bu düşüncelerle, Bakanlığımız 92 yılında teşkilat yasasında yaptığı değişiklikle, daha önceleri ilköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde bir şube marifetiyle yürütülen bu işlemleri, genel müdürlük halinde teşkilatlanarak yürütmeye başlamıştır. Bu teşkilatlanmanın kısa sürede sonuçları da alınmıştır. Okul öncesi eğitim bugüne kadar kurumların, özel veya kamu, bankaların, kendine göre kendi anlayışına göre tayin ettiği eğitim görevlisinin, 10.

12 öğretmenin anlayışma göre eğitim veriyorlardı. Yani müfredat programları yoktu. 10 ayrı üniversite, Bakanlığımız ve UNICEF işbirliğiyle 0-6 yaş grubunu kapsayan 3 ana eğitim programı, kreş, ana sınıfı, ana okulu tamamlanmıştır ve şu günlerde İstanbul'daki matbaamızda baskı işlemleri tamamlanmaktadır. Bu gayret, eğitimin Anayasası olan Tevhidi Tedrisat Kanununun bize emrettiği, eğitimdeki birliğin sağlanması açısından önemli bir adımdır. Diğer kurumların da açmış olduğu okul öncesi eğitim kurumlarının programlarını veriyoruz, söz konusu yasa gereği denetimlerini de yapacağız ve bununla ilgili tüzük değişikliği, işlemdedir. Bu prosedür tamamlandığında orta öğretimin diğer kademelerinde olduğu gibi, nasıl ki Sağlık Bakanlığının Sağlık Lisesi, Milli Savunma Bakanlığının askeri liseleri, Bakanlığımızın denetimindedir, program açısından kontrol açısından, okul öncesi eğitim de bu birliğe en kısa zamanda kavuşacaktır. İkinci yapılan kendi bünyemizde atıl vaziyette duran bazı kapasiteler vardı. Bunlar kız meslek liselerimizin bünyesindeki bu alandaki öğretmenlerimizin istenilen düzeyde kullanılamadıklanydı, okul öncesi eğitimden faydalanamayan öğrencilerimize OÇEP dediğimiz proje ile bu imkanı hazırladık. Geçen yılın ilk ayındaki sonuç, 7 bin küsur öğrenciye ücretsiz olarak bu eğitim kurumlarından yararlanma imkanı sağlanmıştır. Okul öncesi eğitim kurumları, halihazırda toplumumuzun büyük kesiminde çalışan annenin çalıştığı dönemde çocuğunu emniyetle bırakabildiği bir koruma yeri olarak görülmektedir. Eğitim.kurumu olarak görülmemektedir. Bu büyük bir eğitim eksikliğidir. Özellikle annelerimize okul öncesi eğitimin kişinin, çocuklarının daha sonraki eğitim kademelerinde de ne kadar yararlı olduğu, bu dönemdeki eğitimin kişi üzerindeki etkilerinin neler olduğu açıklanarak, izah edilerek kendilerinin aydınlatılması gerekir. Özellikle annelerin çalışmadığı bölgeler, yani kırsal kesimde, okul öncesi eğitim hizmetlerinin çocuğa yansıyabilmesi için, UNICEF ile işbirliği içerisinde annenin eğitimi çalışmalarına iki senedir başladık. Pilot uygulamaları önümüzdeki yılda daha geniş kitlelere yayacağız. Bu nasıl oluyor? Anneleri halk eğitim merkezlerinde kursa alıyoruz. O yaşlardaki çocukların eğitiminde, annelerin nasıl davranmaları gerektiklerini, ne yapmaları gerektiklerini kendilerine anlatıyoruz. Ve böylece anneden de yararlanma imkanlarını arıyoruz. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki talebin düşüklüğünün bir sebebi de bu kurumların belirli oranda paralı olmasıdır. Özeli de devletinki de böyledir. Bu para unsuru, birinci derecede caydırıcı olmaktadır. Devlet veya kurumlar, finanse ettikleri takdirde talep mutlaka artacaktır. Hal böyle olunca, bakanlık olarak birinci hedefimiz okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitimin öneminin toplumumuz tarafından kavranmasıdır. Bunun için broşürler hazırlandı, kırsal kesimlere ve herkese ulaşacak miktarda Unicef katkılarıyla gönderilmektedir. Arkadan bu konulardaki eğitimin bilimsel ve çağın gerekleri olan esas ve usullere uygun tatbikini sağlamaktır. Hatta ve hatta şunu da düşünüyoruz ve tartışmaya da açılacaktır. Acaba bu kurumlardan çocukların yatma,

13 uyuma dönemlerini çıkarmak suretiyle daha fazla kişi yararlandırabilir miyiz diye düşünüyoruz. Çünkü ideali sağlanamıyorsa, ideali sağlayacak yan çözümler gündeme gelmelidir. Bakanlığımız bunu Cumhuriyet dönemlerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinde ortaya koymuştur ve şimdi öğretmen yetiştirme konusu üniversitelerde ve eğitimimizin her kademesinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler tarafından verilmek suretiyle o düzeye çıkarılmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarında da bu arayışımızın tatbik edilmesiyle ilgili düşüncelerimiz öğrenci sayısını artırmaya matuftur. Ben zamanınızı daha fazla almak istemiyorum. Panelist olarak katılan okul öncesi eğitim genel müdürümüz sunuşunda sizlere daha geniş bilgi vereceklerdir. Teşekkür ediyor saygılanmı sunuyorum.

14 DEVLET BAKANI SAYIN ÖNAY ALPAGO'NUN AÇIŞ KONUŞMASI Sayın Başkan, toplantıya katılan değerli konuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. istanbul Ticaret Odası'nın çocuklarla ilgili okul öncesi eğitimle ilgili düzenlemiş olduğu bu panel, duyduğum zaman muhakkak katılma arzusunu duyduğum bir toplantı oldu. Hem anne olarak, hem bakanlığımıza bağlı kuruluşlan ilgilendiren bir konu olduğu için her iki biçimde de katılmak ve izlemek istedim. Efendim hepimiz zaman zaman söylüyoruz, insanın temeli çocuk, insan haklarının temeli de eğitimdir. Devletin görevi bütün bu haklan çocuklara sunmaktır. Biraz önce Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi arkadaşımız çeşitli rakamlar verdi. Bu rakamlara baktığımız zaman toplam nüfusu 56 milyonu aşkın ülkemizde 0-6 yaş arasındaki çocuk sayısı neredeyse 10 milyon civannda, 10 milyonu da biraz aşkın, böyle bir yapı içinde ne yazık ki bu haklardan söylediğimiz ölçüde yararlanan çocuk sayısı bir hayli az. Biz çalışan annelerin çocliklan adına biraz da konuşmaya alışkın bir toplumuz, çalışan annelerin böyle bir gereksinimi olduğunu ifade ediyoruz. Bence bütün annelerin çocuklan, ister çalışan anne olsun, ister evde çalışan anne olsun. Ama bu çocukların tümü bu haklann tamamından yararlanmak durumunda olmalıdır. Son zamanlarda yaşadığımız, kırsal alandan kentlere göç, giderek geleneksel büyük kalabalık aile yapısından, çekirdek aileye yönelen aile örneğimiz, sanayileşme, ekonomik koşullar ve diğer sosyal gerekçeler, kreş ve gündüz bakımevlerine, ana okullarına duyulan ihtiyacı ülkede giderek daha da belirgin hale getirmiştir. Çalışan anneler adına çocuklannın önce güvenliğini sağlamak, sonra biraz önce ifade etmeye çalıştığım, bedensel, ruhsal, zihinsel gelişmesini sağlamak ciddi bir ihtiyaç, ama çalışmayan annelerin de çocuklarını belki sadece nasıl bir eğitimden ziyade kendi tecrübelerine dayanarak yetiştirmelerinin geçerli ve geleneksel olduğunu biliyoruz. Oysaki dünyayla karşılaşan şüphesiz ilk sevgiyi ailesinde, ilk eğitimi ailesinde, ilk davranış özelliklerini ailesinde alan bir çocuğun beliren bu tüm özellikleri belki yaşamının biçimlenme noktalannı oluşturacaktır. Şüphesiz aldığı eğitim dış dünyadan aldığı etkileşim, kişiliğinin gelişmesini, biçimleyecektir, ama ilk tanışma, ilk sevgi, ilk eğitim, ilk şiddet, ilk korku, ilk barış, bütün bunlann örneğini tabii ailesinde görecektir. O nedenle, birey olgrak yurttaş olarak, almış olduğu bu ilk eğitimin kendinde bıraktığı izlerle, yeni bir kuşağın insanı olacaktır. Değerli konuklar, ne kadar küçük yaşta çocuklarımızı problem çözmede problem tanımada, kendisine değer vermede, başkalarına değer vermesi gerektiğinde kendisine saygı duyması, başkalanna saygı duyma ve saygı beklemesi gibi değerlerde, ciddi bir eğitim içinde biçimlendirebilirsek, bunu

15 sağlayabilirsek, toplumsal barışın sonraki yıllarda da kolay olacağına inananlardanım. Türkiye'de sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağtı, kreş ve gündüz evleri, gündüz bakım evleri sayısı resmi kreş ve gündüz bakımevlerinde 29, özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde 743'tür. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi kurumlar resmi olarak 4483, özel olarak 266'dır. Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakım evleri, sayısı 316'dır. Mutlak olan bu sayıların artırılması, bu sayıları artırırken oralarda görev yapacak öğretmen, eğitimci yetişmesinin sağlanması ve denetimmekanizmalarının oluşturulmasıdır. Yasalarda, yönetmeliklerde belli sayıda işyerinin kreş ve gündüz bakımevi açma zorunluluğunun var olmasına karşın, hayata geçirilmemiş olması da bir büyük ciddi sıkıntıdır. Belki öğretmen ihtiyacını ve denetim mekanizmalarını yeniden değerlendirerek ciddi biçimde, çocuklarımızın okul öncesi bütün gelişme haklarının gereklerinin, sosyal refah devleti dediğimiz devlet içinde çözümlenmesinin de bir temel zorunluluğunu yaşıyoruz. Bu konu yalnız devletin muhakkak çözüm bulması gereken bir konu değil. Böyle de bakmamak gerekiyor. Geleneklerinde yardımlaşma olgusunu bu günlere kadar sürdüren bir toplumuz, hemen hemen her tür etkinliğin içinde devletle beraber, gönüllü kuruluşların olduğunu görmek, üç aylık bir bakanlık süresi içinde benim en mutlu olduğum saptamalardan biri oldu, gerçekten çeşitli dernekler, çeşitli kuruluşlar, gönüllü birlikler, gönüllü kuruluşlar, özellikle ana teması çocuk olan her konuda örgütlü çalışmak için, birlikte çalışmak için yardımlarını ve desteklerini ifade ettiler. Bu bağlamda İTO'nun da okul öncesi çocukların eğitimiyle ilgili bir bilgi çalışmasının burada bir eğitim çalışmasının uzmanlar tarafından konunun dile getirilmesinin sağlanmasında gösterdiği gayreti de kutlamak istiyorum. Sayın Başkan önce size, Yönetim Kurulunuza, teşekkür ediyorum, panelist olarak katılan uzman arkadaşlarımın gösterdikleri emek için kendilerine teşekkür ediyor ve kutluyorum. Hepinize de katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

16 PANEL Başkan: - Prof.Dr. Haluk Yavuzer İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Panelistler: - Prof.Dr. Ayla Oktay M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretim Bölüm Başkanı - Hüseyin Atılgan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gn. Md. - Şima Sunder İstanbul Ticaret Odası Özel Eğitim Kurumları ve Sağlık Kuruluşları Meslek Komitesi Üyesi - Mustafa Bülbül TRT Çocuk ve Gençlik Programları Müdürü - Özgör Demiral Okul Öncesi Eğitimcisi - Yazar

17

18 Prof.Dr. Haluk Yavuzer Sayın Müsteşarınn, Değerli Genel Müdürler, Sayın Oda Başkanı, Saygıdeğer Eğitimciler ve Sevgili Konuklar, hepinize saygılarımı sunarak, paneli açıyorum. Öncelikle bu kadar önemli bir konuya yer verdikleri için sayın Atalay Şahinoğlu'nun şahsında Ticaret Odası mensuplanna şükranlarımı sunuyorum. İzninizle öncelikle çok değerli panelist arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Sırasıyla, Sayın Prof.Dr. Ayla Oktay, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretim Bölüm Başkanı. Kendisi değerli bir eğitimci, 30 yılı aşkın bir süredir eğitimin içinde ve okul öncesi eğitimini de çok iyi bilen kuramcılanmı.zdan birisi. Sayın Hüseyin Atılgan, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Genel Müdürü. Sayın Atılgan da kuramsal bazı olan ve uygulamada son derece başarılı olan deneyimli bir eğitimci meslektaşımız. Sayın Şima Sunder, İTO Özel Eğitim Kurumları Ve Sağlık Kuruluşlan Meslek Komitesi üyesi. Sayın Sunder mesletaşımız, arkadaşımız, yıllardır başarılı uygulamayla temayül eden değerli bir eğitimci. Sayın Mustafa Bülbül, TRT Ankara Televizyonu Çocuk ve Gençlik Programlan Müdürü. Çocuk ve gençlerin eğitimine son derece katkılan olan nitelikli programlann hazırlanmasında hem öncülük eden, hem de onaylayan değerli bir eğitimci. Sayın Özgör Demiral, okul öncesi deyince, bu isimle özdeşleşiyor adeta, Özgör Demiral'la, son derece değerli bir okul öncesi eğitimcisi ve yazar, emekli öğretim üyesi. Efendim bu kadar değerli hocalarla bir arada olmak, kuramcılarla, uygulamacılarla bir arada olmak beni de heyecanlandırdı, çünkü öğrenmenin sonu yok, kuşkusuz bugün de öğrencek çok şeyimiz var diye düşünüyorum. Saygıdeğer konuklar. İzin verirseniz ben kendimi de tanıtayım. Ben Haluk Yavuzer, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı. Teşekkür ederim. Okul öncesi eğitim bireyin yaşamında son derece önemli yeri olan bir dönem, çünkü kişiliğin oluşumu bu devrede başlıyor. Öğrenmenin çok hızii gerçekleştiği bu devrede eğer biz çocuğa yeterince eyilebilirsek, sağlıklı model oluşturabilirsek, onun temel bilgi ve becerilerini yeterince geliştirebilirsek, gelecekteki yaşantısını olumlu etkilemiş oluyoruz. Akademik başansını, onun duygusal ve sosyal gelişimini olumlu etkilemiş oluyoruz. Okul önce-

19 si eğitim kurumu, öylesine önemli bir kurum ki, çocukta var olan gizli yetilerin su üstüne çıkmasına fırsat veren bir kurum, buna çok iyi örgütlenmiş oyun kurumu tanımını veren uzmanlar var. Burada çocuk, oyun oynarken bir yandan, teşvik imkanı veriyor karşısındaki kişilere, bir yandan kendi özelliklerini sergiliyor, bir yandan kendi yetenekleriyle başkalarının yeteneklerini karşılaştırma fırsatı buluyor. Kendisine sınama ortamı yaratıyor. Bunun yanı sıra, aynı zamanda çocuğa tedavi fırsatı da veriyor, boşalıyor, rahatlıyor, katarsis yoluyla çocuk reel dünyada birtakım gerçekleştiremediği eylemleri oyun dünyasında okul öncesi kurum içinde gerçekleştiriyor. Biraz önce sayın müsteşarmızın verdiği bilgiler son derece iç karartıcı istatistik açısından, %96'sı %94'ü bundan yararlanamıyor, %6.4'ü yararlanabiliyor. Oysa 11 milyon çocuk okul öncesi dönem çocuğu, bu çok hazin bir gerçek. Okul öncesi dönemdeki sağlıklı kurum eğitimi, çocuğun bedensel sosyal, duygusal ve pozitif gelişimini önemle etkiliyor. Buradaki başarılı gelişim, çocuğun eğitim kurumuna hazırlanması için önemli bir adım oluyor. Okul öncesi eğitimi görmüş olan çocuklarla, okul öncesi eğitimi görmemiş çocukları karşılaştırdığımız zaman bu farkı net biçimde görüyoruz. Bu dönemdeki çocuk kurala uymayı öğreniyor. Düzgün planlı düşünmeyi öğreniyor. Etkin öğrenme yoluyla, yaparak öğrenme yoluyla öğrenmede katılmayı öğreniyor. Pasif bir biçimde izleyici olmak yerine, aktif bir biçimde öğrenmenin içinde rol almayı öğreniyor. Bütün bu ilk deneyimler de çocuğun gelecekteki yaşantısı için önmeli temel taşlarını oluşturuyor. Eğer bu dönemde tersine yeterli bilgi ve beceri kazandırmayıp ona birtakım olumsuz örneklersunarsak, kişilikte oluşum sağlıklı olmaz, kişilikte birtakım özürlüler, kusurlar, defektler ortaya çıkar. Dolayısıyla okul öncesi eğitim bir anlamda tohumlann atıldığı bir dönem, okula başlayan çocuk, bu dönemde atılan tohumlann sonucu olarak ya huzurlu bir okula uyum dönemi geçiriyor. Ya da tersine huzursuz bir biçimde okula başlıyor ve uyumsuzluk örnekleri sergiliyor. Değerli konuklar, burada sayın müsteşarım biraz önce annenin eğitim projesinin desteklendiğini söylediler. Ben ona izin verirlerse babayı da katmak istiyorum. Sağlıklı anne çocuk, ilişkisinin kökeninde başanlı baba desteği vardır. Sağlıklı hamileliğin ve doğumun gerisinde sorumluluk bilinci içerisinde destekleyen baba faktörü var. Araştırmalar gösteriyor ki baba ile çocuk arasında dokunarak, fizyolojik, beden temasıyla görünen beraberlik, süreç içinde başarılı bir okul başarısı, yüksek bir okul başarısının, yüksek bir pozitif gelişimin nedeni oluyor, tersine yetersiz baba-çocuk ilişkileri, başarıda düşme, bilişsel gelişmede düşmeye neden olabiliyor. Bu nedenle ben okul öncesi eğitimle birlikte başlayan, ana-baba okulu seferberliğiriin sürdürülmesinden yanayım. Ve ısrar ediyorum, 1989 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi eğitim bölümünün başlattığı ve 3 bin anneye, babaya diploma veren çalışmaların yurt düzeyinde yaygınlaştınimasını rica ediyorum. Sayın genel müdüre kitapçığımızı takdim edeceğim, projenin devamı

20 için devletten destek bekliyoruz. Çünkü bu 3000 anne-babada çok somut değişim gördük, kursa katılan anne ve babaların kurs sonucunda, çocuklarına yönelik davranışlannm, tutumlarının değiştiğini somut bir biçimde yaşadık, anne ve babanın koruyuculuğunun azaldığını, aile içinde işbirliğinin arttığını, baskı ve otoritenin azaldığını, çocuk kaynaklı, aile içinde tartışmanın başladığını biz bu ana baba okulu eğitimi sonucu, 32 saatlik, küçücük bir bir aylık kurs sonucu yaşadık. Bu nedenle değerli panelistler biraz sonra öğretmen eğitiminden söz edecekler, programdan söz edecekler, kurum içindeki eğitimden söz edecekler ama, ben anne baba eğitiminden söz ediyorum. Anne baba eğitimi gerçekleşmezse, siz gün boyu çocuğu kurumda çok iyi eğitmişsiniz, yeterli değil. Çocuk eve döndüğünde benzeri bir pozitif, bilimsel, doğru yaklaşımı anne ve babasından görmek durumunda. Şimdi bu küçük açıştan sonra, saygıdeğer panelistlere söz vermek istiyorum. İzninizle, ilk konuşmayı Sayın Prof.Dr. Ayla Oktay'dan bekliyoruz. Kurumsal Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme, buyurun hocam. Birinci tur konuşmalarımız 15'er dakika olacak, saygıdeğer konuklar, ondan sonra gerekirse 5'er dakikalık ikinci turlanmızı yapacağız. Biraz dinamik kılmak istiyorum, hareketli bir başkan var karşınızda, sizin de konuşmanızı istiyorum, sizin de soru yöneltmenizi istiyorum. Pasif bir biçimde dinleyici olursanız keyif almayız biz bu çalışmadan, onun için sayın hocalarımız 15'er dakikayla donduracaklar birinci konuşmalarını lütfen, ardından gerekirse ikinci turu da yapacağız. Buyurun hocam.

21 Prof.Dr- Ayla Oktay Sayın başkan, değerli misafirler, sayın müsteşarım ve Ticaret Odasının yetkili üyeleri, hepinize çok teşekkür ediyoruz önce, okul öncesini önemli bir konu olarak bulup gündeme getirdiğiniz için ve bu arada biz okul öncesi konusunun Türkiye'nin gündemine girmesini istiyoruz. Biraz evvel benden evvelki konuşmacılar. Sayın Müsteşarım, Sayın Bakanımız ve Sayın Yavuzer, gerçekten okul öncesi eğitimin önemi, ileriye dönük gelişmedeki, kalıcı etkileri üzerinde vurguladılar. Ben bunlara değinmeyeceğim, doğrudan doğruya kurumsal eğitime girmek istiyorum. Ama şuna da katılıyorum. Okul öncesi eğitim sadece kurumlar kanalıyla başarılabilecek bir eğitim değil, hele hele 10 milyonun üstünde çocuğun olduğu bir ülkede buna devletin bütün kaynaklarını, toplumun bir çok özel veya belirli kuruluşlarının kaynaklarını da katsanız, zaten ulaşamazsınız. Ama bu topyekün seferberlik içinde ailenin eğitimi, toplumun bilinçlendirilmesi ve nitelikli kurumların yol gösterici eğitim biçimleri, zannediyorum Türkiye'nin bundan sonraki kuşaklarının yetişmesi açısından fevkalade önem taşıyacak. Okul öncesi eğitim belli ihtiyaçlardan doğmuştur, dünyada da bizim ülkemizde de ve bu ihtiyaçların arasında en önde geleni de kadının çalışma hayatına girmesiyle birlikte evde çocuğunu baktırma ihtiyacı veya güvenli bir yerde çocuğunu bulundurma ihtiyacıdır. İhtiyaç böyle başlamış ve ilk çalışan, ilk açılan kurumlar da bu doğrultuda açılmışlar ama, bugün artık ihtiyaç sadece çalışan kadına hizmet vermek şeklinde düşünülemez ve düşünülmemelidir. Bugün okul öncesi eğitim kurumları, sadece çalışan annenin ihtiyaçlanna cevap verme durumunda değil, evet bütün kurumlanmızda var, kimsesiz ailelerin çocuklan, ya da kimsesiz çocuklara hizmet veren kurumlarımız da var, ama bütün bu kurumların dikkat ederseniz ısrarla üzerinde durduğumuz noktası hepsinin sadece bakım değil, sadece belli sürelerde çocuğu güvenlik içinde tutmak değil, ama eğitim standartlannın yükseltilmesi, ortak eğitim standartlarına ulaştırılması. Bu açıdan dünyanın bir çok ülkesindeki okul öncesi eğitimin kurumsal gelişmesine baktığınız zaman gerçekten çok önemli kaynak bolluğu var, yani milli eğitim bakanlıkları, her zaman birinci derecede işi üstleniyor. Ama sosyal hizmet, sağlık bakanlıkları, gönüllü kuruluşlar, yerel yönetimlere bağlı eğitim organizasyonlan, hatta vatandaşın bizzat kendisi birtakım desteklerle okul öncesi eğitim gerçekleştirmeye çalışryor ve bir çok ülkede de tek tip bir okul öncesi ana okulu tipinden çok, çok farklı özellikte okullar var. Bugün yine dünyada karşılaştırmalı olarak okul öncesi eğitime baktığı-

22 mızda, artık bu farklılık arz eden kurumların da belli ortak eğitim standartlarının olması şeklinde çalışmalar var. Yani dünya ülkeleri bir yandan önce bunun artıniması üzerinde durmuş, kaliteyi biraz daha ikinci plana bırakmış gibi görünüyor. Hatta eğitim veren, çalışan personel açısından da derece derece eğitim almış insanlarla çalışmış, ama bugün dünyanın birçok ülkesinde okul öncesi eğitimi programlan arasında bir ortak sistem bulunmaya çalışma çabaları fevkalade önde geliyor, literatürde giderek İngiltere'de olsun, Fransa'da olsun, Almanya'da olsun, ortak satandartlann belirlenmesine çalışılıyor. Devletin kaynaklan ne kadar çok^bu alana sevkedilebilirse, gönüllü kuruluşların, ticari kuruluşların, veyahut da sosyal hizmet amacıyla sağlanan kaynakların bu tarafa aktanlması, okul öncesi eğitime aktarılması fevkalade önemli. Tabii Ticaret Odası'nm olaya bakış açısı bizi çok ilgilendiriyor, özellikle gerek sosyal hizmet kurumlan için, sosyal hizmet amacıyla, gerekse kâr getirebilecek eğitim kurumları açmak açısından, her gün daha fazla özel sektör kuruluşunun bu alana katkı yapması hepimizi sevindirecek. Yine çok sevindirici bir başka boyutu var. Milli Eğitim Bakanlığı ve onun bünyesindeki okul öncesi genel müdürlüğü oldukça sahipsiz gibi görünen, birkaç sahibi olduğu görünen bu alana gerçekten sahip çıkmak için çok önemli çabalar sarfediyor. Hepimizle ilişki kuruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, üniversiteyle işbirliği yapması pek geleneğinde yoktu. Sayın müsteşanm bana bakıyor, çok dostuz çünkü, giderek bu çok güzel bir şekle giriyor. Bu hepimizi sevindiriyor. Çünkü bu ülke bizim ve bu çocuklar da hepimizin aslında. Buradan yola çıkıldığı zaman, bana öyle geliyor ki, bugün artık her kesimdeki çocuğun okul öncesi eğitime, şu ya da bu şekilde, az ya da çok sürede katılmasında fevkalade fayda var. Bu faydayı ben özellikle kırdan şehre gelmiş, ama henüz şehirleşme niteliğine ulaşmamış olan gecekondu kesimleri, sosyo kültürel açıdan düşük kesimler açısından çok önemli buluyorum. Ama yaptığımız araştırmalarda, mesela biz bir yıl önce İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bir çalışmada da hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de sosyal hizmetlerin özel kuruluşlarının daha çok orta ve üstü kesimlerde bulunduğunu, ya da bu çocuklann okula verilmesiyle ilgili talebin daha çok belli bir düzeyde kültür düzeyine sahip alielelerden geldiği şeklinde bir bulgumuz var. Bu tabii çok güzel, ama bu yetmez. Özellikle kırsal kesimden yeni gelmiş ailelerin gecekondudaki risk faktörlerini düşünürseniz, hem çocuğun sağlığı, hem güvenliği, hem de Anayasamızda ve Milli Eğitim Temel kanunumuzda yer alan fırsat eşitliği açısından bu çocuklara ne yapıp yapıp, hizmet getirmemiz fevkalade önemli. Bunun için okul açabildiğimiz kadar açalım, ^ama tabii burada biraz sonra sayın TRT temsilcisi de konuşacaklar, kitle iletişim araçlarının fevkalade önemli bir rolü var. Çünkü kamuoyunun da sizler hepiniz eğitim sektöründesiniz, konunun önemini biliyorsunuz. Ama herkesimden, özellikle sosyoekonomik ve kültürel düzeyi düşük ailelerin çocuklarının böyle bir eğitime ihtiyacı olduğunu bilmeleri, bu bilince ulaşmalarında kitle

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN PISA 2012 SONUÇLARI:YARATICI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ BAŞLIKLI OECD RAPORUNUN TÜRKİYE LANSMANI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN PISA 2012 SONUÇLARI:YARATICI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ BAŞLIKLI OECD RAPORUNUN TÜRKİYE LANSMANI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN PISA 2012 SONUÇLARI:YARATICI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ BAŞLIKLI OECD RAPORUNUN TÜRKİYE LANSMANI AÇILIŞ KONUŞMASI 08 Mayıs 2014 TÜSİAD Genel Merkezi, İstanbul

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde.

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Yaşadıkları toplumlardaki birbirinden çok farklı politik, ekonomik,

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat, 26 Mayıs 2017 Cuma günü okulumuz konferans salonunda Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? konulu seminer verdi. Seminere;

Detaylı

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım,

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler 23 Ocak 2015, İstanbul Sayın Bakanım, Değerli misafirler, Değerli basın mensupları, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR Portal : www.haberinozu.com İçeriği : Gündem Tarih : 03.01.2016 Adres : http://www.haberinozu.com/genel/gelecegin-mucitleri-robot-yapmayi-ogreniyor-h303269.html

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir, Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir, Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi GİRİŞ Manisa merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler de 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı nda uygulamaya konulacak olan Değerler Eğitimi Projesi, tüm okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecektir.

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ

IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ Rehberlik Bilgi Bülteni Ekim 2014 IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ İLKOKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA RUHSAL OKUL SÜREÇLERİ KAYGILAR VE SORUMLULUKLAR EYVAH ÖDEVİM VAR! 1 Sevgili Velilerimiz, En değerli varlıklarımız olan

Detaylı

İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ

İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ Sunum: Yaşar ÜNAL-Osman AKSOY-Elif ÇAĞLAYAN-Mustafa DİKİCİGİL İNSANİ EĞERLER HAREKETİ Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

TANITIM DOSYASI. 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi. 3. Bölüm: Franchise Şartları. 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler

TANITIM DOSYASI. 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi. 3. Bölüm: Franchise Şartları. 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler TANITIM DOSYASI 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi 2. Bölüm: Dahi Merkezlerinde Verilen Hizmetler 3. Bölüm: Franchise Şartları 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler 5. Bölüm: Rakamlarla Dahi Merkezi

Detaylı

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI Çocuğun, gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlara maruz kalmasını önlemek için öncelikle anne ve babaların duyarlılığının artırılması gerekmektedir. Çünkü, annebabalar,

Detaylı

Kadına şiddetin farklı bir boyutunu sizlere anlatacağım,

Kadına şiddetin farklı bir boyutunu sizlere anlatacağım, Değerli Konuklar Sevgili Lions ailem, Kadına şiddetin farklı bir boyutunu sizlere anlatacağım, Ülkemiz yasalarınca ilk öğretimin mecburi olması ve evlilik yaşının 18 olmasına rağmen, gelenek ve töreler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; öğrencilerin

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Teşekkür. Futbol yolculuklarında başkalarının birşeyler öğrenmesine sebep olan aşağıda adını yazdığım oyunculara teşekkürlerimi sunarım:

Teşekkür. Futbol yolculuklarında başkalarının birşeyler öğrenmesine sebep olan aşağıda adını yazdığım oyunculara teşekkürlerimi sunarım: Yazar Hakkında Dan Abrahams Avrupa nın en önde gelen futbol psikolojisi danışmanlarından birisidir. Eski bir profesyonel golfçü olan Abrahams, psikolojide Birinci Sınıf Onur Derecesi ve spor psikolojisinde

Detaylı

ÇOCUKLARA EŞİT FIRSAT: ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI

ÇOCUKLARA EŞİT FIRSAT: ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI ÇOCUKLARA EŞİT FIRSAT: ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI AÇEP in Özellikleri Ev merkezli okul öncesi ve Aile Eğitimi programı Kurumsal okul öncesi eğitime maliyet etkin bir alternatif Çocukların bütüncül gelişimini

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

EDİTÖRDEN. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik, insan hayatının en

EDİTÖRDEN. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik, insan hayatının en İÜifâ/ Ergenleri Bilgilendirme ve Farkındalık Kazandırma Eğitim Programı EDİTÖRDEN Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik, insan hayatının en önemli dönemidir denilebilir. Bedendeki hızlı

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI Adres: GMK Bulvarı 36/11 Kızılay Çankaya/Ankara TÜRKİYE Tel: +90

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Nasıl Bir Alandır Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

SayınBakanım, Sayın Valim, Sayın TK Başkanım, Sayın Büyük Şehir Belediye başkanım, Sayın Rektörüm, DeğerliMeslektaşlarım Sayın Basın Mensupları, Ve Sevgili Konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 Biliyorsunuz, 19 Haziran da yeni teşvik sistemine ilişkin gerekli yasal prosedürler tamamlandı ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı -2012 yılının başından itibaren geçerli

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE) Varşova, 22 Ekim 2013

Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE) Varşova, 22 Ekim 2013 Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE) Varşova, 22 Ekim 2013 CCE Hakkında bir sivil toplum kuruluşudur; 1994 yılında kurulmuştur; demokratik devletlerde gerekli olduğu düşünülen vatandaşlık bilgi ve becerilerini

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ Haziran 2015 Çeviribilim Bölümü Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Programın Adı 2. Programın Yürütüleceği

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor...

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor... Sevgili öğrenciler, değerli veliler... Dershanelerin dönüşüm sürecini kamuoyundan takip ettiniz. Biz de final dergisi dershaneleri olarak artık final liseleri ne dönüşüyoruz. final liseleri Hiçbir başarı

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI TANITIM Osmaniye Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 12.02.2009 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, toplumsal sorunlara yaklaşımımız sorunların değil çözümün bir parçası olmaktır. Bu nedenle, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak

Detaylı

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ MESLEK LĐSESĐ MEMLEKET MESELESĐ BURSĐYER BULUŞMALARI KAYSERĐ BASIN YANSIMALARI 14 KASIM 2010 14 Kasım 2010 YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı