Biyoyararlarnm ve Biyoeşdeğerlik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biyoyararlarnm ve Biyoeşdeğerlik"

Transkript

1 BİLİMSEL TARAMALAR/ SCIENTIFIC REVIEWS İlaçlar Değişkenlik Gösteren ilaçlar Özet : Bireyiçi varyasyon katsayısı % 30'dan fazla değişkenlik gösteren ilaç ve ilaç ürünleri yüksek değişkenlik gösteren ilaçlar olarak tanımlanırlar. Biyoeşdeğerlik araştırmalarında, kişiye ait fizyolojik, etkin maddeye ait fizikokimyasal ve far değişkenleri gibi etkenlerin biyoyararlanıma etkisinin en aza çalışırken yinelenen doz, tekrarlı ve ardışık grup çalı~ ma ta yoeşdeğerliğin değerlendirilnıesinde ortaya çıkan sorunlar yukarıda sayılan çalışma tasarımları ile giderilenıezse, yi Received Revised Accepted GİRİŞ yüksek olan ilaçlar, ğişkenlik biça- FABAD J. Pharm. Sci., 27, , 2002 Biyoyararlarnm ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Yüksek Değişkenlik Gösteren Esra DEMİRTÜRK* 0, Levent ÖNER* Biyoyararlanrm ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Yüksek m.akokinetik özelliklerin, bitm.iş ürüne ait fomıülasyon indirilmesine çalışılır. Yüksek değişkenlik gösteren ilaçlarla sarımlarının kullanılnıası tinerilir. Bazı durunılarda biyoeşdeğerlik çalışmalarındaki kabul kriteri kullanıldığında bi nelenen doz çalı~vmaları ve ardışık grup yöntemlerine ek olarak güven sınırları düzeyinin azaltılması ve biyoeşdeğerlik kabul litnitlerinin genişletilmesi gibi istatistiksel değerlendirmeler ilaç güvenilirliğini etkilenıenıesi koşulu ile kullanılabilir. Anahtar kelilneler: Biyoyararlanını, biyoeşdeğerlik, yüksek değişkenlik gösteren ilaçlar, bireyiçi değişkenlik, bireylerarası de Bireyiçi de~kenliği yoyararlanım (BY) ve biyoeşdeğerlik (BE) lışmalarında en önemli sorunlardan biridir. Genellikle BY /BE çalışmalarındaki sınırlı gönüllü sayısı, bireyiçi varyasyon katsayısı %25-%30 arasında olan ilaçlar için önemli zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bireyiçi varyasyon katsayısı, yüksek değişkenlik gös- dnıgs, intra subject variability, inter subject variability Yüksek değişkenlik gösteren ilaçlara örnek olarak; asetilsalisilik asit, gliserol trinitrat, isosorbit dinitrat, loratadin, nifedipin, prednison, propafenon, propranolol, veraparnil, siklosporin, klorpromazin, rne- * Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye/ANKARA 0 Yazışma Adresi 165 Highly Variahle Drugs in BİJJaJ!ailability and BioequWelence Studies Summary : Drugs and drug products which exhibit intra-subject variabilities of nwre than 30 o/o are classtfied as highly variable. in bioequivalnnce studies the ejj'ects of physiological factors of subject, physico-chemical and pharmacokinetic properties of the drug substance, fomıulation variabilities of the final product on bioavailability are tried ta be lowered as nuıch as possible. Multipledose, replicate and group sequential ( add-on subject design) stıuly designs are recommended while studying the highly variable dnıgs. In some cases where the acceptance cn'terion in bioequivalence studies is used the problems in evaluation of bioequivalence nury not be solved lvith the above stııdy designs, statistical evaluations such as redııcing the level of the confidence intenıal and widening the bioequivalence interoal as }vell as ınultiple dose studies and add-on subject designs can be used providing that they do ıwt undennine the safety of the drug. Key Words': Bioavailability, bioequivalence, highly variable teren ilaçların saptanmasında kullanılan önemli bir ölçüt olup, bireyiçi varyasyon katsayısı, %30'dan fazla olan ilaç ve ilaç ürünleri yüksek değişkenlik gösteren ilaçlar (YDGİ) olarak tanıınlanınaktadırl,2.

2 BY /BE çalışmalarının değerlendirilmesinde kullanılan BY parametrelerinden EAA ve Cmax'daki yüksek değişkenlik nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. * Bireye ait fizyolojik faktörler ' Etkin maddenin fizyolojik özeilikleri * Etkin maddenin farmakokinetik özellikleri ' Farmasötik dozaj şekli 166 bu enzimler emilen miktar üzerinde ve ilaç metabolizmasında önemli rol oynarlar. İlk geçiş metabolizması gözönüne alındığında YDGİ içeren farmasötik dozaj şekillerinin BE sonuçlarında emilme hızı değişimi ve sistemik dolaşıma ulaşan ilaç miktarında değişim gözlenir. Sitokrom P 450 enzim sistemleri yaş, hastalık, diurnal ritm ve besin etkileşimi gibi pek çok sayıda dış etkenin etkisi alhndadır. P 450 etkinliğinde dış ve iç etkiler biyoyararlammı de- * Farmasötik bitmiş ürünün standardizasyonu * Çevresel etkenler Yukarıda sayılan bu iç ve dış etkenler ilacın emilme hız ve derecesini (BY'mı) etkiler. BY /BE çalışmalarında kullanılan deney düzenleme yönteıni bu etkileri en aza indirirken, bireyiçi değişkenlik birçok ilaç için hala sonm oluşturmaya devam etmektedir5 9. Kişiye Ait Fizyolojik Faktörler Bölgesel ph, pankreatik sekresyon, luıninal ve mukoza!. enzimler, bağırsak hareketi, gastrik boşalına, ince bağırsak geçiş zamanı gibi ınide-bağırsak kanalı fizyolojisinin bazı değişkenleri bireyiçi ilaç eıniliınini ve dolayısıyla BY'mı geniş ölçüde değiştirirıo. Bu değişkenlerin çoğunu yiyecekler etkilediğinden, bireylerin beslerune durumu, BY /BE çalışmalarının değerlendirilmesini etkilerh Mide bağırsak kanalının ph'sı yiyecekler, hastanın yaşı ve tampon kapasitesinden etkilenir. Yiyecek varlığı lesitin salımını uyardığından emülsifikasyon ve çözünürlüğe bağlı olarak suda güç çözünen ilaçların emiliıninin artmasına neden olabilir. Ancak yine yiyecekler mide boşalmasını da büyük ölçüde etkilediğinden dozaj şeklinin ince bağırsaklardan geçiş süresini azaltabilirler. Toplam geçiş ve bölgesel koşullardaki bu değişiklikler, eınilme hız ve miktarındaki değişikliklerle sonuçlanabilir. Ayrıca emilme boyunca özellikle 3A 4 sitokrom P 450 enzimlerinin aktivitesi geniş ölçüde değişkenlik gösterdiğinden, Demirtürk, Öner toprolol, fenitoin, karbamazepin ve eritromisin gösterilebilir3 Bu derlemede YDGİ'da değişkenliğin ölçütü olarak kullanılan bireyiçi varyasyon katsayısı, değişkenlik üze~rne--etkin faktörler ve bu ilaçlarda kullanılması gereken çalışma düzenleri ve istatistiksel değerlendirmelere ilişkin bilgiler verilecektir. Bireyiçi Değişkenlik Katsayısı BY /BE çalışmalarında kullanılan deney düzenleme yöntemi olan çapraz deneme sonucunda, eğri alhnda kalan alan (EAA), doruk konsantrasyonu (Cmaxl ve doruk konsantrasyonuna ulaşma zamanı (tmaxl gibi BY parametrelerinin, * Forınülasyon etkisi * Dönem etkisi * Sıra etkisi * Gönüllü etkisi yönlerinden araşhrıldığı varyans analizi sonucunda, elde edilen kalınh kareler ortalaması (KOkalınrıl, bireyiçi varyasyon katsayısını hesaplamada kullanılır. Bireyiçi varyasyon katsayısı aşağıdaki formül yardımı ile hesaplarur4. Bireyiçi Varyasyon Katsayısı=lOO.(KOkalıntılo.s Değişkenlik Kaynaklan

3 ğişkenliği etkiler12,13. lirler öncesi ile 90 dak soması arasındaki sürede ohırmaları önerilıniştir. Ayrıca gönüllülere standart kahvaltı uygulanarak ilaç uygulaması kahvaltının yarısı bittikten sonra yapılınıştır. Gönüllülerden O, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ve 24. saatlerde kan alınmıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilen bilgilere göre cmax önemli ölçüde arlarken tmax'ın kısaldığı ve yavaş metabolize edicilerin verileri hariç tu- tulduğunda standart kahvalh ile EAA' da ortalama % 147'lik bir arhş olduğu gözlennüştii. EAA'da ise besin etkisi ile görülen denek içi artış (en fazla "lo 683) herhangi bir madde için bugüne kadar bildirilıniş en yüksek değerdir. Besinlerin, propafenon'un klerensi üzerindeki etkisinde hepatik perfüzyondaki değişikliklerin önemli rol oynadığı, ancak başka et- * Zayıf çözünürlük ve/veya ph'ya bağlı çözünürlük Yüksek değişkenliğe eğilimli oldukları bilinen dozaj şekilleri şunlardır: Yapılan bir çalışmada, kontrollü salım ve lıemen salım sağlayan formülasyonlardan elde edilen cmex değerleri üzerindeki klerens ve dağılına hacmindeki değişimlerin etkisi incelendiğinde, kontrollü salım sağlayan formülasyonlarrn değişime daha duyarlı olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle kontrollü salım sağlayan preparatların formülasyonunda dikkat edilmesi gereken parametrelerden herhangi birisinin gözden kaçırılınası formülasyonların biyofarmasötik özellikleri arasında oldukça büyük farklılıklarla so- 167 FABAD J. Phamı. Sci., 27, , 2002 ğiştirebilir. Bu nedenle sistemik ilaç metabolizmasında önce ve sonra salgılanan enzim sistemlerinin tipi ve yeri hakkında bilgi sahibi olınak akılcı BE çalışmaları için esashr. Ancak tüm bu faktörler bireyiçi değişkenlikten çok bireylerarası de Yüksek değişkenlik gösteren ilaçlarda bireyiçi ve bi- kilerin de araştırılması gerektiği ortaya konmuştur. reylerarası değişkenliğin kaynağı, metabolik faktörler de olabilir. İlaç dağılımı ve klerens cinsiyet, Etkin Maddeye Ait Özellilder reylerarası değişkenliği ilk geçiş etkisinin me- \ermesine neden olan bazı özellikleri aşağıdaki gibi yaş, hastalık durumu ve devam ehnekle olan ilaç tedavisinden etkilenebilir. Verilen ilacın bireyiçi ve bi- Etkin maddenin ilacın yüksek değişkenlik gös- kanizmasına ve yerine bağlı olarak da farklılık sıralanabilir16-2d. * Mide bağırsak kanalında düşük stabilile * Mide bağırsak kanalında az emilim * Yiyecek etkilerine duyarlılık * Doğrusal olmayan farmakokinetik * Yüksek ilk geçiş metabolizması Farmasötik Dozaj Şekline İlişkin Etkenler * Enterik kaplı formülasyonlar * Kontrollü salım sağlayan formülasyonlar * Diğer değiştirilmiş salım sağlayan formülasyonlar (Osmotik tablet formülasyonları gibi) göstermektedir. Eğer metabolizma barsak lümeni veya mukozasında gerçekleşiyorsa ilaç, formülasyon parametrelerinden gelebilecek etkilere daha duyarlıdır. İlk geçiş etkisi sonucu oluşacak metabolitler de ilacın BE'in önemli bir göstergesi olarak kabul edi- Axelson ve ark.15 yaptıkları bir çalışmada, besinlerin, yüksek değişkenlik gösteren ilaçlardan olan propafenonun biyoyararlamrru üzerine etkilerini araşhrmışlardır. Burada çapraz tasarım, tek doz, rasgele, test ve standart preparatların eşit dozda kullanıldığı bir çalışma tasarlanmışhr. Çalışmada, sigara içmeyen, yaşlan 19-38, kiloları kg arasında olan hafta öncesinden diğer tüm ilaçları kullanmaları önlenirken, 24 saat öncesinden alkol ve kafeinli içecekler kesilmiştir. Çalışma boyunca gönüllüler, ilaç 24 sağlıklı erkek gönüllü seçilmiştir. Gönüllülerin 2 alımından 8 saat öncesi ile 3 saat somasına kadar aç bırakılınışlardır ve ilacın uygulanmasından 60 dak

4 Standart BE çalışması, test ve referans ürünü ile 2 yönlü çapraz çalışma düzenine dayarnr. BE çalışmalarırun değerlendirilınesinde EAA ve Cmax'ın logaritmaya dönüştürülınüş ortalama değerleri kritik ölçütlerdir. Test ürününün, referans üründen %20'lik bir sapma göstermesi BE'de güvenilirlik ve etkinlik yönünden uygun olarak düşünülür. Genellikle Cmax ve tmax değerleri ernilıne luzında kısıtlı bilgi verir. Emilme hız ve derecesini değerlendirmek için EAA 0.t'ye 168 Blume ve ark.1, propafenomın çok doz ve tek doz çalışına sonuçlarım karşılaştırarak değerlendirmişlerdir. İlk çalışmada, 300 ıng hemen salım sağlayan propafenon preparatı 'tek doz olarak uygulanmıştır. Çapraz tasarım kullanılarak 12 sağlıl<lı gönüllü ile çalışılmıştır ve ilaç uygulaması aç karına yapılmıştır. Çalışma sonucunda bireyiçi varyasyon katsayısı EAA için % 34 olarak bulunmuş ve % 30 sınırıru aşmıştır. Ayrıca test ve referans için ortalama plazma konsantrasyonları hemen hemen ça- kadar olan alanın (EAA 0 _ 8 'nın %80'nine eşit veya daha büyük olan kısmı) kullarnrnı önerilir. Bu çalışma düzenlerini kullanarak belirli sayıda denek ile BE çalışmalarının değerlendirilmesi mümkündür24,25. Yüksek değişkenlik gösteren ilaçlarda kullanılan denek sayısını değiştirmeden çalışma düzenlerinde yapılacak birkaç değişiklikle BE'in değerlendirilınesi mümkün olınaktadır. Sunulan bir yaklaşım, kararlı durumda BE'in değerlendirilınesi iken, diğer bir yaklaşım, bireylararası değişkenliği değerlendirebilmek için yinelenen doz çalışma düzenlerinin kullanırnıdır26. Yinelenen Doz Çalışma Düzeni Bu tür çalışmalar bireyiçi değişkenliği azu'.'~,ak için genellikle doğrusal olınayan kinetik gösteren ilaçlar için önerilınektedir. Kararlı durum çalışmalarında tek doz çalışmalara göre bireyiçi değişkenliğin azaldığı görülmüştür. Propafenonun hemen salım sağlayan ürünlerinde EAA değerleri için bireyiçi varyasyon katsayısının %34'den %15'e düşüşü veya verapamil hemen salım sağlayan tablet foımülasyonlarında cmax değerleri için bireyiçi varyasyon katsayısının %49'dan %23'e düşüşü yinelenen doz çalışmalarının üstünlüğünü karutlamaktadır 27, 28. Bununla beraber sağlıklı deneklerde yapılan yinelenen doz çalışmalarının da belli sınırlarının olduğu dikkate alınmalı ve toplamda verilen yinelenen dozdan dolayı istenmeyen yan etki riskinin çok olduğu bilinmelidir29. Demirtürk, ön r nuçlanacaktır. lışmalarmdaki laştırmaktadır 21. Bu farklılık ise, biyoeşdeğerlik çareferans üıiin seçimini zor Değişkenliğin ana kaynağının ilaç etkin maddesi olabileceği unutulınamalı ve öncelikle etkin maddenin çözelti veya süspansiyon şeklinde geliştirilecek olan dozaj şekilleriyle değişen farmakokinetik özellikler incelenerek sonuçların değerlendirilınesi yerinde olacaktır. Bitmiş Ürün Formülasyonundaki Etkenler Bireyiçi değişkenliği sınırlandırmak için, seri-içi tekdüzeliği sağlamak farmasötik bitmiş ürünlerde oldukça önemlidir. İlaç formülasyonuna bağlı değişkenliği en aza indirınek için seriden seriye tekdüzelik ve üreticiler arasında ürünlerin tutarlılığının (referans ve test ürünleri gibi) sağlanması gerekir. Değişkenliğin bu kaynağı farklı ph değerlerinde ve/veya farklı ortamlardaki in vitro çözürune profili testleriyle ortaya çıkarılır. İn vitro çözünme testleri ph arasındaki farklı ph'larda çalışılınalı ve eğer mümkünse in vivo salım sonuçları ile korelasyon ortaya konınalıdır22,23. Kullarulan Çalışma Düzenleri ve İstatistiksel Değerlendirmeler Yüksek değişkenlik gösteren ilaçlar ile çalışırken karşılaşılan sorunları azaltmak ve BY /BE çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilınek için aşağıdaki çalışma düzenlerinin ve istatistiksel yöntemlerin kullanılması önerilıniştir.

5 sarımlardır. Burılar genellikle, ortalama veya popülasyon yaklaşımının olduğu biyoeşdeğerlik karşılaşhrmaları için seçilen yönteırılerdir. Tekrarlı çapraz tasarımlar ise bireysel biyoeşdeğerlik çalışmaları için kritik çalışmalardır. Bunun yanında test ve referans ürüne ait biyoyararlanım ölçütlerinin bireyiçi varyans ile gönüllü-formülasyon varyansının Ardışık grup çalışmaları istatistiksel gücü arhrarak ikinci bir grup deneğin kahlırnına olanak veren iyi tasarlanmış çalışmaların bir parçası olduklarında geçerlidir. Glukokortikoidler gibi YDGİ ile ilgili olarak, inhalasyon ve topikal yolun karşılaşhrıldığı farmakodinamik çalışmalarda bu deney düzeni kullanılınışhr. Örneğin 20 kişiden oluşan bir grup ile çalışma tamamlandıktan sonra sonuçlar incelenerek. ürünün terapötik eşdeğer olup olınadığına veya ikin- 169 şılabilınesi ve her gönüllünün kendisini kontrol ola kestirimine olanak verir. Ortalama biyoeşdeğerlik yöntemi ile gönüllü- formülasyon etkileşiminin var ve bireysel biyoeşdeğerlikte ise ortalamaların yanısıra ölçüm değişkenleri de karşılaşhrılabilir. Popülasyon toplam değişkenliğini değerlendirir, bireysel bi için bireyiçi değişkerıliği olduğu kadar gönüllüformülasyon etkileşimini de değerlendiren yön referans ürünlerinin değişkenliğini kanıtlamayı sağlar. YDGİ ile çalışırken 2 sıralı 2 formülasyorılu ve 4 dönemli düzen TRTR ve RTRT gibi veya 2 sıralı 2 uy denek sayısıru azalhr ancak dazlama sayısını azaltmaz. Bu tür çalışma düzerılerinin tek pratik yararı rak kullanabilınesidir Tam bir tekrarlı çalışma düzeni YDGİ'ın büyük kısmı için kesirılikle isteniyor olsa da yan etkiler, çalışma serisi, alınan kan miktarı gibi etik veya pratik nederılerle her zaman mümkün yönleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. yansı değerlendirilemez. Popülasyon biyoeşdeğerlik biyoeşdeğerlik yaklaşımı, popülasyondaki ölçümün yoeşdeğerlik yaklaşımı ise test ve referans ürünler teırılerdir. Test ve referans ürünlerinin her ikisinin de tekrarına izin veren tekrarlı çalışma düzerıleri test ve gulamalı ve 3 dönemli düzen TRT ve RTR gibi k.ullanılabilir. Bu çalışma şekli gereksinim duyulan aynı sayıda denek için daha fazla ayrıntılı bilgiye ula olınayabilir. Tekrarlı çalışma düzeninin istenmeyen * Ekonomik yönden uygun olınaması * Daha uzun çalışma süresi gerektirmesi Ardışık Grup Çalışma Düzenleri FABAD J. Pharm. Sci., 27, , 2002 kışırken tek tek bireylerin plazma konsantrasyonuzaman eğrileri emilim luz ve derecesi yönünden gönüllüler arasında önemli farklılıklar göstermiştir. İkinci çalışmada, propafenon preparah 2x300 mg dozda 7 gün süreyle yinelenen doz olarak uygulanmışhr. Çapraz tasarım kullanılarak 20 sağlıklı olınadığı gözlenmiştir. Ayrıca test ve referans için or gönüllü ile çalışılnw;tır ve ilaç uygulaması aç karına talama plazma eğrileri hemen hemen çakışırken, tek tek değerler ele alındığında bireylerarası farklılıklar mayan farmakokinetik gösteren ilaçlarla yinelenen doz çalışmaları ile karşılaşhrıldığında bireyiçi dereyiçi değişkenlik çok daha düşük bulunmuştur. Bu yapılrruşhr. Çalışma sonucunda bireyiçi varyasyon katsayısı EAA için %15, Cmax için %16 bulunurken, değişkenliğin tek doz uygulamadaki kadar yüksek olduğu gözlenmiştir.genellikle, kararlı durumda YDGİ'ın farmakokinetik parametreleri, doğrusal ol ğişkenlikte azalına gözlenir. YDGİ'ın BE'ini değerlendirmek için etik olarak uygun olduğu takdirde sağlıklı gönüllülerde yinelenen doz çalışmalarının kullanılması önerilıniştir. Her ne kadar tek doz çalışmalarında propafenon YDGİ olarak değerlendirildiyse de, kararlı durum koşullarında bi nederıle hemen salım sağlayan propafenon preparatlarının BE'ini değerlendirmede yinelenen doz tasarımının daha uygun olduğu ortaya konmuştur. Tekrarlı Çalışma Düzenleri Bu çalışma düzeni, araştırılan etkin madde veya farmasötik bihniş ürünün farmakokinetik özelliklerinin bireyiçi değişkerıliğini değerlendirmede kullanılır. Tekrarlı olınayan tasarımlar, standart iki formülasyon, iki dönem ve iki sıralı çapraz ta

6 lardan olan glibenklamid arasındaki farmakokinetik etkileşime dikkat çekerek, BE kabul aralığının geıüşletilmesi gereken durumlara iyi bir örnek oluşturınalan açısından değerlendinıüşlerdir. Valsartan bireyiçi değişkenliği oldukça büyük olan bir ilaçtır. İki ilacın etkileşiminin incelendiği bir çalışmada % olm normal BE kabul limitleri kullaruldığında ihtiyaç duyulan denek sayısı 40 kişi olarak belirleıııniştir. Çalışma etil: açıdan değerlendirildiğinde denek sayısının 4 saat somasına kadar aç bırakılmışlardır. Deney sonucunda EAA 0 _v EAA 0 _ 8, keı' Cmax' İ,nax gibi farmakok:inetik parametreler hesaplanarak veriler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, iki ürünün tmax' keı' t 1 ; 2, EAA değerleri arasındaki fark önemli bulunmazken, cmax %90 güven limitlerinin dışında kaldığı için farklılık önemli bulunmuştur. Bireyiçi varyasyon katsayısı ise EAA 0 _ 8 için %33, EAA 0 _ 1 için %44 ve Cmax için %58 olarak bulunmuştur. Verapamil SR tabletlerde olduğu gibi YOGİ için günler arası sabit fazlalığı hemen göze çarpmış, bu nedenle BE kabul lirıütleri % olarak geıüşletilıniştir. Bu kabul limitleri gözönüne alınarak EAA oranlarının değerlendirildiği çalışma sonucu 12 kişilik bir deney grubunun yeterli olduğu gösterilmiştir. V alsartanın tek başına kullanımı glibenklarıüd ile kombinasyonu şeklindeki kullanımı ile karşılaştırıldığında ortalama EAA değerlerinde yaklaşık %16'lık bir azalınaya neden olmuştur. Bu durum valsartanın yüksek değişkenliğine bağlı olarak ortaya çıknııştir. Aynı durum glibenklamid açısından incelendiğinde değerlendirilen farmakokinetik parametrelerin % sınırlan içinde olduğu gösterilmiştir. Yüksek değişkenlik gösteren ilaçlarla çalışırken kullarulan denek sayısı ve etik kurallar gözönüne alınarak, BE kabul aralığının geıüşletilınesi yerinde bir karar ıh"ak değerlendirilıniştir. Tsang ve ark yaptikları bir çalışmada, yüksek değişkenlik gösteren ilaçlardan olan verapamilin biyoeşdeğerliğinin saptanmasında bugün kullanılan parametrelerin yeterli olup olmadığım araştirmışlardır, Test ürünü olarak jenerik VERAPAMİL SR tabletleri (240mg) ve referans üriin olarak İSOP TİN SR tabletleri (240mg) kullamlınıştır. Çalışma 2 formüllü ve 3 dönemli çapraz tasarıma göre düzenlenmiş olup, ilaç tek doz uygulanmıştu. Ağırlık ortalaması 77 kg olan sigara içmeyen, 20 sağlıklı erkek göni.illü deneyde yer alnuştir. Gönüllülerin 2 hafta öncesinden diğer tüm ilaçları kullanmaları önlenmiştir. Gönüllülere standart yemek verilerek ilaç uygu.laması yapılmış, ilaç alımından 10 saat öncesi ile Demirtürk/ Ön'er ci bir grup ile çalışmaya devam edip etmemeye karar verilebilir 33, Bazı d'ırumlarda kullanılan kabul kriteri ile BE'in değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulan denek sayısı yukarıda sayılan yaklaşımlarla azaltılmayabilir, Bu durumda yinelenen doz çalışmaları ve ardışık grup yöntemlerine ek olarak aşağıdaki öneriler test edilebi!ir34. * Güven sınırları seviyesinin azaltılması * Biyoeşdeğerlik kabul limitlerinin genişletilmesi Güven sınırları seviyesinin azaltılması yöntemi TİP I hata denilen tüketici riskinin artinasıdır. Tüketici riskini arttiran herhangi bir yöntem ise bu çalışmalarda doğal olarak tercih edilmez. İkinci yaklaşım olan BE kabul sınırlarının genişletilmesi ise YOGİ için ortalama BE'nin tanımlanmasını dengelediği için daha uygundur. Örneğin emilme hızında YOGİ için %90 güven aralığında % olan BE kriteri %5 tüketici riskini koruyarak, % 'e genişletilebilir. Bu durum Avrupa Birliği'nin BY ve BE rehberinde Cmax için güvenirlik problerni yoksa uygulamaya konmuştur. Ancak böyle bir yaklaşım referans ürünün bireyiçi değişkenliği daha önceden ölçülmüşse mfunkündür. BE kabul aralığının genişletilınesi artirılmış tüketici riski ve düşürülmüş üretici riski ile sonuçlanacağından böyle bir ilkenin keyfi olarak uygulanması da kabul edilemez3.5,36, Godbilion ve ark37 yaptikları bir çalışmada, yeıü bir antihipertansif ajan olan valsartan ile antidiabetik ilaç

7 FABAD J. Pharm. Sci., 27, , 2002 bir ilaç faımakokinetiği yakalanamayabilir38,39. Yüksek bireyiçi değişkenlik ilacın günden güne biyoyararlarumınm değişmesine neden olur. Kabul edilmiş biyoeşdeğerlik kriterinin kullanılması ilaçların biyoeşdeğerliğinin değerlendirilmesini karışık hale getirir ve yanlış bir somıç olan biyoeşdeğersizlik sonucuna neden olur. SONUÇ Çalışmanın en önemli sonucu, yüksek değişkenlik gösteren ilaçlar için %90 güven aralığı ile oynanmadan biyoeşdeğerlik limitlerinin %70-143'e çıkarılmasıdır. Genellikle % olan biyoeşdeğerlik kabul limiti, hemen salun sağlayan ürürlerin değerlendirilmesinde %75-133, yüksek değişkenlik gösteren ilaçlarla çalışıken % olarak değiştirilirken, dar terepötik indekse sahip ilaçlarla çalışırken ise daha dar olan % limitleri tercih edilmektedir. Yüksek klerense sahip etkin madde içeren ürünlerde yapılan bir çalışmada, % olan kabul limitinin kullanılması ile gerçeğe uygun olmayan sonuçların alınması, daha geniş kabul limitlerinin red edilme oranını değiştiremeyeceği ortaya konmuştur. Hızla aktif biotransformasyon ürünlerine dönüşen bazı maddelerle çalışırken, crnax ve AUC değerlerinde gözlenen yüksek değişkenliğe bağlı olarak ürüniin biyofarmasötik kalitesinin değerlendirilmesi zorlaştiğında Crnaxl AUC oranına başvurulması önerilmektedir Kabul limitinin güvenilirlik ve etkinlik parametreleri gözönünde tutularak değerlendirilmesi her çalışmanın gerçeğe uygun sonuçlandırılmasını sağlayacaktir. Sonuç olarak, YDGİ'da BY /BE çalışmalarının harmonizasyonu sorun olarak devam ehnektedir. KAYNAKLAR!. Midha K. Bio-lntemational '89, Inier.?harın. J, 3, , Anderson S, Hauck WW. Consideration of individual bioequivalence, J Pharmacokinet. Biopharm., 18, , Blume HH, Midha KK. Bio-lnternational '92, Conference on bioavailability, bioequivalence and pharmacokinetic studies,?harın. Res., 10, , Blume HH, McGilveray lj, Midha KK. Bio-lnternational 94, Conference on bioavailability, bioequivalence and pharmacokinetic studies, Pharm. Sci., 3, , Brien JF, Peachey JE, Loomis CW. Intraindividual variability in the calcium carbirnide-ethanol interaction, Bur.]. Clin. Pharmacol., 18, , Pedersen KE, Madsen J, Kjaer K, Klitgaard NA, Hvidt S. Effects of physical activity and immobilization on plasma digoxin concentration and renal digoxin ciearance, Clin. Pharmacol. Ther., , Shavv TRD, Howard MR, Iiamer J. Variation in the biological availability of digoxin, Lancet, 12, , Blume HH, Midha KK. Bio-intemational '92, Conference on bioavailability, bioequivalence and pharmacokinetic studies, Bur.]. Pharm. Sci., l, , Aguiar AJ, Wheeler LM, Fusari S, Zelmer JE. Evaluation of physical and pharmaceutical factors involved in drug release and availability from chloramphenicol capsules, J Pharrn. Sci., 57, , Shah VP, Yacobi A, Barr WH, Benet LZ, Breimer D, Dobrinska MR, Endrenyi L, Fairweather VV, Gillespie W, Gonzales MA, Hooper j, jackson A, Lesko L j, Midha KK, Noonan PK, Patnaik R, Williams RL. Evaluation of orally administered highly variable drugs and drug formulations,?harın. Res., 13, , Mueller EA, Kovarik JM, Bree JB, Grevel ), Lücker PW, Kutz K. Influence of a fat-rich meal on the pharmacokinetics of a new oral formulation of cyclosporine in a crossover comparison with the market formulation, Pharnı. Res., 11, , Strömberg C, Vanakoski j, Olkkola KT, Lindqvist A, Seppala T, Laitinen LA. Execise alters the pharmacokinetics of midazolam, Clin. PharmacoL TheI"., 51, , Bois FY, Tozer 1N, Hauck WW, Chen M, Patnaik R, Williams RL. Bioequivalence : Performance of several measures'of rate of absorption, Pharm. Res., 11, , Jackson AJ. The role of metabohtes in bioequivalency assessment.lli. Highly variable drugs with linear kinetics and first pass effect, Pharm. Res., 17, , Axelson JE, Chan GL Y, Kirsten EB, Mason WD, Lanman RC, Kerr CR. Food increases the bioavailability of propafenone, Br.]. Clin. Pharm., 23, , Morrison RA, Singhvi SM, Creasey WA, Willard DA. Dose proportionality of nadolol pharınacokinetics after intravenous administration to healthy subjects, Eur. J Clin. Phannacol., 33, , Ekbohm G, Melander H. The subject-by-formulation interaction as a criterion of interchangeability of drugs, Biometrics,45, , Yeung E, Hubbard )W, Korchinski ED, Midha KK. 171

8 Demmürk, Öner Pharmacokinetics of chlorpromazine and key metabolites, Eur. J Clin. Phannacol.,45, , Jviatsuo H, Watanabe S, Ishiguro M, Arai M, Sugiyarna A, Matsuno Y, Hirano T, Arakawa M. rhe efficacy of additive use of etizolam in patients with essential hypertension and unspecified complaints, Inter. J Clin. Pharm. Ther. Toxicol., 30, 51-56, Demirtürk E, Öner L, Kaş H.S. Solubility and dissolution properties of gliclazide active ingredient, lüth IPTS, Septernber 2000, lstanbul-turkey. 21. Yuen KH, Chan KL, Toh WT;Peh KK, Ang HH, Ong EL. Phannacokinetics and comparative bioavailability of two metoprolol tablet preparations, Drug Dev. Ind. Pharm., 22, , Sheiner LB. Bioequivalence Revisited, Statistics in Medicine, 11, , Shah VP, Midha KK, Dighe S, McGilveray!), Skeily JP, Yacobi A, Layloff T, Viswanathan CT, Cook CE, McDowall RD, Pittrnan KA, Spector S. Analytical rnethods validaiion Bioavailability, bioequivalence and pharrnacokinetic studies, Phann. Res., 9, , Endrenyi L, Fritsch S, Yan W. Cmax/ AUC is a clearer measure than Cmax for absorption rates in investigations of bioequivalence, Inter. J Clin. Phann. Ther. Toxicol., 29, , Tothfalusi L, Endrenyi L. Without extrapolation, Cmax/ AUC is an effective metric in investigations of bioequivalence, Pharm. Res., 12, , El-Talıtawy AA, Tozer 1N, Harrison F, Lesko L, Williams R. Evaluation of bioequivalence of highly variable drugs using clinical trial simulations.ii: Comparison of single and multiple-dose trials using AUC and Cmax' Phann. Res., 13, , Eichelbaum M, Ende M, Rernberg G, Schomerus M, Dengler Hj. The rnetabolism of DL- (14C) verapamil in rnan, Drug Met. Dispos., 7, , Tsang YC, Pop R, Gordon P, Herns ), Spino M. High variability in drug pharmacokinetics complicates determination of bioequivalence: Experience with verapamil, Phann. Res., 13, , El-Tahtaway AA, jackson Aj, Ludden TM, Comparison of single and multiple dose pharmacokinetics using clinical bioequivalence data and monte carla simulations, Phann. Res., 11, , Liu Jr Chow S. Sample size determination for the two one-sided tests procedure in bioequivalence, ]. Phann. Biopharm., 20, , Philips KF. Power of the two one-sided tests procedure in bioequivalence, J Phann. Biopharm., 18, , Schuirmann DJ. A cornparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability, ]. Pharmacokinet Biopharm., 15, , Geller NL, Pocock SJ. Interim analyses in randomized clinical trials:ramifications and guidelines for practitioners, Biometrics, 43, , Boddy AW, Snikeris FC, Kringle RO, Wei GCG, Opperrnann A, Midha KK. An approach lor widening the bioequivalence acceptance limits in the case of highly variable drugs, Pharm Res., 12, , Schall R, Luus H. On population and individual bioequivalence, Stat inmed., 12, , Buice RG, Subramanian VS, Duchin KL, Uko-Nne S. Bioequivalence of a highly variable drug : An experience with nadolol, Phann. Res., 13, , Godbillion ), Cardot JM, Lecaillon JB, Lefevre G, Sioufi A. Bioequivalence assassment: a pharmaceutical industry perspective, Eur. J Drug Met. Pharmacokin., 21, , Endrenyı L, Yan W, Variation of Cmax and Cmax/ AUC in investigations of bioequivalence, Inter. J Clin. Pharmacol. Ther. Toxicol.,31, , Holder DJ, Hsuan F. Mornent-based criteria for determining bioequivalence, Biometrica, 80, , El-Talıtaway AA, jackson Aj, Ludden TM. Evaluation of bioequivalence of highly variable drugs using monte carla simulations. L Estimation of rate of absorption for single and multiple dose trials using Cmax' Pharm. Res./ 12, , Hauck WW, Anderson S. Types of bioequivalence and related statistical considerations, Inter. ]. Clin. Pharmacol. Ther. Toxicol., 30, , ;I 172

Ergun Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Ergun Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Ergun Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları, ilacın gönüllülere verilmesinden sonra kan ya da idrar örneklerinin belirlenen aralıklarla toplanarak

Detaylı

Veteriner İlaçlarında Biyoeşdeğerlik

Veteriner İlaçlarında Biyoeşdeğerlik Veteriner İlaçlarında Biyoeşdeğerlik Levent ALTINTAŞ 1 Dinç EŞSİZ 2 Özet: Biyoeşdeğerlik testleri, aynı etkin maddeyi ihtiva eden benzer formülasyonlardaki müstahzarların karşılaştırılmasında kullanılan

Detaylı

Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri

Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri Dr. Hüseyin Töz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TİGED 2013, Çeşme, İzmir Dünya nüfusu ve yaşlı nüfus giderek artmakta Sağlık hizmetine gereksinim artmakta

Detaylı

BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI

BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI Doç. Dr. T. Emrah Bozkurt Hace4epe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD İlaca Giden Yol 6. Disiplinlerarası Beyin FırFnası ToplanFsı 20 Aralık 2018

Detaylı

Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu?

Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu? Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu? Prof. Dr. Rahmi ONUR Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı İstanbul AAM ANTİMUSKARİNİK AJANLAR KANIT Antikolinerjik ilaçları

Detaylı

Student t Testi. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Student t Testi. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Student t Testi Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Konu Başlıkları Tek örnek t testi SPSS de tek örnek t testi uygulaması Bağımsız iki örnek

Detaylı

Terapötik İlaç Düzeylerinin İzlenmesi

Terapötik İlaç Düzeylerinin İzlenmesi Terapötik İlaç İzlemi ve İlaç Dozu Hesaplama Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009 Terapötik İlaç Düzeylerinin

Detaylı

FARMAKOKİNETİK KİŞİSEL VARYASYONLAR NEDENLERİ VE KLİNİK SONUÇLARI

FARMAKOKİNETİK KİŞİSEL VARYASYONLAR NEDENLERİ VE KLİNİK SONUÇLARI FARMAKOKİNETİK KİŞİSEL VARYASYONLAR NEDENLERİ VE KLİNİK SONUÇLARI Ercüment KARASULU Ege Üniversitesi İlaç Araştırma-Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi ( ARGEFAR ) 24 MART 2010 İlaçların

Detaylı

Veteriner Hekimlikte Biyoeşdeğerliğin Önemi ve Değerlendirilmesi

Veteriner Hekimlikte Biyoeşdeğerliğin Önemi ve Değerlendirilmesi Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. Yıl: 2009 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 69-76 Veteriner Hekimlikte Biyoeşdeğerliğin Önemi ve Değerlendirilmesi Harun ALP 1 1 Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr. Tamer BAYKARA Assist. Prof. Dr. Yıldız ÖZALP, yozalp@neu.edu.tr Assist. Prof. Dr. Metin ÇELİK, metin.celik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Biyoeşdeğerlik. Çalışma Dosyaları. Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Uz. Ecz. Tuba Uçar S.B. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Biyoeşdeğerlik. Çalışma Dosyaları. Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Uz. Ecz. Tuba Uçar S.B. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Biyoeşdeğerlik Çalışma Dosyaları Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Uz. Ecz. Tuba Uçar S.B. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Biyoeşdeğerlik Çalışma Dosyaları Hazırlanırken Dikkat Edilmesi

Detaylı

TARAFLARDAN BEKLEDİKLER

TARAFLARDAN BEKLEDİKLER Dr. Mahmut TOKAÇ Sağlık k Bakanlığı İlaç ve Eczacılık k Genel MüdürüM İn vivo ve in vitro BY/BE çalışmaları başvuru dosyalarının, n, yürürly rlükte olan 27 Mayıs s 1994 tarih ve 21942 sayılı Farmasötik

Detaylı

DÖNEM III- SEÇMELİ DERS KURULU II KLİNİK DENEMELER. Klinik Deneme Düzenleri Yrd. Doç. Dr. Anıl DOLGUN

DÖNEM III- SEÇMELİ DERS KURULU II KLİNİK DENEMELER. Klinik Deneme Düzenleri Yrd. Doç. Dr. Anıl DOLGUN DÖNEM III- SEÇMELİ DERS KURULU II KLİNİK DENEMELER Klinik Deneme Düzenleri Yrd. Doç. Dr. Anıl DOLGUN SUNUM PLANI Randomize Klinik Deneme Düzenleri Paralel grup (düzen) çalışmaları Çapraz düzen çalışmaları

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

Türkiye İlaç Piyasasında Yer Alan Konvansiyonel ve Kontrollü Salım Yapan Karbamazepin Tabletlerin Kalite Kontrolü

Türkiye İlaç Piyasasında Yer Alan Konvansiyonel ve Kontrollü Salım Yapan Karbamazepin Tabletlerin Kalite Kontrolü Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 20/ Sayı 2/ Temmuz 2000/ ss. 45-52 Türkiye İlaç Piyasasında Yer Alan Konvansiyonel ve Kontrollü Salım Yapan Karbamazepin Tabletlerin Kalite Kontrolü

Detaylı

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İDEAL FARMAKOLOJİK TEDAVİ * Etkilerin spesifik olması * Aynı düzeyde öngörülebilir

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2015-2016 II Prof.Dr.Buket Alpertunga Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 Doz-cevap ilişkisi «Her madde zehirdir, zehir olmayan madde yoktur, zehir ile ilacı birbirinden ayıran

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

FARMAKOKİNETİK. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

FARMAKOKİNETİK. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN FARMAKOKİNETİK Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN 2 İlaç Vücuda giriş Oral Deri İnhalasyon Absorbsiyon ve Doku ve organlara Dağılım Toksisite İtrah Depolanma Metabolizma 3 4 İlaçların etkili olabilmesi için, uygulandıkları

Detaylı

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

Veteriner İlaçlarda Biyoeşdeğerlilik Kavramı ve Türkiye deki Yasal Bilimsel Düzenlemeler

Veteriner İlaçlarda Biyoeşdeğerlilik Kavramı ve Türkiye deki Yasal Bilimsel Düzenlemeler J Fac Vet Med Univ Erciyes 4(2) 115-119, 2007 Z. SOYER SARICA, B.C. Derlemeler LİMAN Review Articles Veteriner İlaçlarda Biyoeşdeğerlilik Kavramı ve Türkiye deki Yasal Bilimsel Düzenlemeler Zeynep SOYER

Detaylı

ETKİN İLAÇ KULLANIMINDA GENETİK FAKTÖRLER. İlaç Kullanımında Bireyler Arasındaki Genetik Farklılığın Önemi

ETKİN İLAÇ KULLANIMINDA GENETİK FAKTÖRLER. İlaç Kullanımında Bireyler Arasındaki Genetik Farklılığın Önemi ETKİN İLAÇ KULLANIMINDA GENETİK FAKTÖRLER İlaç Kullanımında Bireyler Arasındaki Genetik Farklılığın Önemi PLAVİX FİLM TABLET 75 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Farmakogenetik CYP2C19

Detaylı

İn Vitro Laboratuvar İncelemelerinin Biyoeşdeğerlik Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi

İn Vitro Laboratuvar İncelemelerinin Biyoeşdeğerlik Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi Prof.Dr. S.Oğuz Kayaalp Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi İn Vitro Laboratuvar İncelemelerinin Biyoeşdeğerlik Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fakültesi Trabzon, 24 Ekim 2007

Detaylı

Antihipertansif ilaçlar sabah alınmalı

Antihipertansif ilaçlar sabah alınmalı Antihipertansif ilaçlar sabah alınmalı Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas EAH Kardiyoloji Kliniği Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Bir tane antihipertansif ilaç kullanıyorum Bunu

Detaylı

Hamilelik Döneminde İlaçların Farmakokinetiği ve Farmakodinamiği

Hamilelik Döneminde İlaçların Farmakokinetiği ve Farmakodinamiği Hamilelik Döneminde İlaçların Farmakokinetiği ve Farmakodinamiği İlaçlar hamilelik esnasında rutin olarak kullanılmaktadır. Kronik hastalığı olan (astım, diyabet, hipertansiyon, epilepsi, depresyon ve

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 1, 2003 1-6 KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Yasemin Genç* Durdu Sertkaya** Selda

Detaylı

İMMÜNSUPRESİF AJANLARIN AKILCI KULLANIMI DR. Y. KAMİL YAKUPOĞLU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D. TİGED-2015

İMMÜNSUPRESİF AJANLARIN AKILCI KULLANIMI DR. Y. KAMİL YAKUPOĞLU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D. TİGED-2015 İMMÜNSUPRESİF AJANLARIN AKILCI KULLANIMI DR. Y. KAMİL YAKUPOĞLU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D. TİGED-2015 Akılcı İlaç Kullanımı Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

Klinik Biyoeşdeğerlik Çalışmalarının Klinik İlaç Metabolizması Çalışmalarına Katkısı

Klinik Biyoeşdeğerlik Çalışmalarının Klinik İlaç Metabolizması Çalışmalarına Katkısı DERLEME Klinik Biyoeşdeğerlik Çalışmalarının Klinik İlaç Metabolizması Çalışmalarına Katkısı Yrd.Doç.Dr. Latif ÖZBAY a,b a İyi Klinik Uygulamalar Kliniği, Yeditepe Üniversitesi, b Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu 1 / 6 1. Hastanın Öyküsü Adı Soyadı : T***** K**** Yaşı : 33 Kısa Öykü : Hasta 3 ay önce doğum yapmış ve çocuğunu

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Sürecinde Kullanılan Terimler Araştırma Sürecinde Kullanılan Terimler Değişken (Variable) Hipotez veya Denence (Hypothesis) Sayıltı veya Faraziye (Assumption) Sınırlılık

Detaylı

Vardenafil ADT (Farmakokinetik ve Farmakodinami)

Vardenafil ADT (Farmakokinetik ve Farmakodinami) Vardenafil ADT (Farmakokinetik ve Farmakodinami) Doç. Dr. Muammer Kendirci İstanbul Cerrahi Hastanesi Üroloji Kliniği TÜD Marmara Şube Aylık Toplantı, İstanbul, 18.01.2012 Farmakolojik Tanımlar Farmakokinetik

Detaylı

ARAŞTIRMA DÜZENLERİ. Araştırma Yöntemleri

ARAŞTIRMA DÜZENLERİ. Araştırma Yöntemleri ARAŞTIRMA DÜZENLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr Araştırma yöntemleri belirlendikten sonra veri toplanmasında yararlanılacak

Detaylı

TEKRARLI ÇAPRAZ GEÇİŞLİ DENEY UYGULAMALARINDA KİŞİ SAPAN DEĞERİ BULMAK İÇİN KULLANILAN HOTELLING T² YÖNTEMİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TEKRARLI ÇAPRAZ GEÇİŞLİ DENEY UYGULAMALARINDA KİŞİ SAPAN DEĞERİ BULMAK İÇİN KULLANILAN HOTELLING T² YÖNTEMİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKRARLI ÇAPRAZ GEÇİŞLİ DENEY UYGULAMALARINDA KİŞİ SAPAN DEĞERİ BULMAK İÇİN KULLANILAN HOTELLING T² YÖNTEMİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Emel

Detaylı

Klinik Araştırmalarda Farmakogenetik Bilginin Kullanılmasına Giriş ve Örnekler

Klinik Araştırmalarda Farmakogenetik Bilginin Kullanılmasına Giriş ve Örnekler Klinik Araştırmalarda Farmakogenetik Bilginin Kullanılmasına Giriş ve Örnekler Dr. Muradiye Nacak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 4Kasım, 2009 Sunum Planı Farmakogenetik,

Detaylı

Farklı Araştırma Türleri Ve Etik Değerlendirme Açısından Yaklaşım

Farklı Araştırma Türleri Ve Etik Değerlendirme Açısından Yaklaşım Farklı Araştırma Türleri Ve Etik Değerlendirme Açısından Yaklaşım ETİK KURULLARIN YAPILANMASI İÇİN STANDARDİZASYON GEREKLİLİKLERİ KURSU Dr. Pınar Saip İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü -Tıbbi Onkoloji

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BİOAK 5 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Biotin (Vitamin H)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BİOAK 5 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Biotin (Vitamin H) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BİOAK 5 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Biotin (Vitamin H) Yardımcı madde(ler): Laktoz anhidr 5,0 mg 48,5 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları [Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı] Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları Ayşın Bakkaloğlu Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Nefroloji Ünitesi İlaç Metabolizması Esas organ

Detaylı

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet FORMÜLÜ: Her enterik kaplı tablet: 40 mg pantoprazole eşdeğer 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat ve boyar madde olarak; titanyum dioksit (E171) ve kinolin sarısı

Detaylı

1. Farmakokinetik faz: İlaç alındığı andan sonra vücudun ilaç üzerinde oluşturduğu etkileri inceler.

1. Farmakokinetik faz: İlaç alındığı andan sonra vücudun ilaç üzerinde oluşturduğu etkileri inceler. 1. Farmakokinetik faz: İlaç alındığı andan sonra vücudun ilaç üzerinde oluşturduğu etkileri inceler. Bunlar; absorbsiyon, dağılım; metabolizma (biotransformasyon) ve eliminasyondur. 2. Farmakodinamik faz:

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK. Uygulama 6. Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK. Uygulama 6. Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Uygulama 6 Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr Soru 1 İlaç malzemelerinin kalitesini

Detaylı

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA GEBİP) ( ) TÜBA GEBİP

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA GEBİP) ( ) TÜBA GEBİP Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA GEBİP) (2005 2008) Danış ışman TÜBA T Üyesi: Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus Doç.. Dr. Ümit Yaşar ar Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Farklı Araştırma Türleri Ve Farklı Başvuru Dosyaları

Farklı Araştırma Türleri Ve Farklı Başvuru Dosyaları Farklı Araştırma Türleri Ve Farklı Başvuru Dosyaları Uzm. Meral Demir İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Öğretim Üyesi

Detaylı

Doç. Dr. Mesut Sancar Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mesut Sancar Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Doç. Dr. Mesut Sancar Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Klinik eczacılık, ACCP ye göre eczacılığın icra edildiği her alanda akılcı ilaç kullanım (AİK) bilimi ve uygulamasıyla

Detaylı

Bitkisel ilaçlarda standardizasyon, emniyet ve etkinlik. 8. Hafta Doç.Dr.Müge Kılıçarslan

Bitkisel ilaçlarda standardizasyon, emniyet ve etkinlik. 8. Hafta Doç.Dr.Müge Kılıçarslan Bitkisel ilaçlarda standardizasyon, emniyet ve etkinlik 8. Hafta Doç.Dr.Müge Kılıçarslan Emniyet Emniyet Rehberinde: 1) Karsinojenite 2) Genotoksisite 3) Toksikokinetikler ve farmakokinetikler 4) Toksisite

Detaylı

Stres testleri neden uygulanır?

Stres testleri neden uygulanır? Stres testleri neden uygulanır? Etkin maddelerin kimyasal degradasyon mekanizmalarının belirlenmesi Degradasyon ürünlerinin tanımlanması Molekülün intrinsik stabilitesinin gösterilmesi Analitik yöntemlerin

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon

Detaylı

GRUP ARDIŞIK TEST YÖNTEMLERİ İLE SAĞKALIM ANALİZİNDE ÖRNEKLEM HACMİNİN BELİRLENMESİ. Afyonkarahisar. Samsun

GRUP ARDIŞIK TEST YÖNTEMLERİ İLE SAĞKALIM ANALİZİNDE ÖRNEKLEM HACMİNİN BELİRLENMESİ. Afyonkarahisar. Samsun Afyon Kocatepe Üniversitesi 8(1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE GRUP ARDIŞIK TEST YÖNTEMLERİ İLE SAĞKALIM ANALİZİNDE ÖRNEKLEM HACMİNİN BELİRLENMESİ Yüksel Terzi 1, Naci

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİOAK 5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet, 5 mg biotin (Vitamin H) içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz anhidr, mikrokristalin selüloz, krospovidon, povidon K-30 ve

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

Istatistik ( IKT 253) 4. Çal şma Sorular - Cevaplar 7. CHAPTER (DISTRIBUTION OF SAM- PLE STATISTICS) 1 Ozan Eksi, TOBB-ETU

Istatistik ( IKT 253) 4. Çal şma Sorular - Cevaplar 7. CHAPTER (DISTRIBUTION OF SAM- PLE STATISTICS) 1 Ozan Eksi, TOBB-ETU TOBB-ETÜ, Iktisat Bölümü Istatistik ( IKT 253) 4. Çal şma Sorular - Cevaplar 7. CHAPTER (DISTRIBUTION OF SAM- PLE STATISTICS) 1 Soru 1-(Sampling Distribution of Sample Means): Bir bölgedeki evlerin ortalama

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ. Amaç. Hastalık, yaralanma ya da cerrahi girişim sonrası ortaya çıkan ağrı ve diğer belirtileri ortadan kaldırmak

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ. Amaç. Hastalık, yaralanma ya da cerrahi girişim sonrası ortaya çıkan ağrı ve diğer belirtileri ortadan kaldırmak İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ İLAÇ İlaç, canlı hücrelerde oluşturduğu etki ile bir hastalığın teşhisini, iyileştirilmesi veya belirtilerinin azaltılması amacıyla tedavisini veya bu hastalıktan korunmayı mümkün kılan,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL ECZACILIK PROGRAMI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ve TEZ ÖZETLERİ Ankara-Ocak 2016 ENDÜSTRİYEL ECZACILIK YÜKSEK

Detaylı

Toksisiteye Etki Eden Faktörler

Toksisiteye Etki Eden Faktörler Toksisiteye Etki Eden Faktörler Toksik etki (toksisite) Tüm ksenobiyotiklerin biyolojik sistemlerde oluşturdukları zararlı etki. 2 Kimyasal Madde ile İlgili Faktörler Bir kimyasal maddenin metabolizmasında

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Mühendislikte İstatistik Yöntemler .0.0 Mühendislikte İstatistik Yöntemler İstatistik Parametreler Tarih Qma.3.98 4..98 0.3.983 45 7..984 37.3.985 48 0.4.986 67.4.987 5 0.3.988 45.5.989 34.3.990 59.4.99 3 4 34 5 37 6 45 7 45 8 48 9 5 0

Detaylı

TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL ECZACILIK PROGRAMI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ve TEZ ÖZETLERİ ENDÜSTRİYEL ECZACILIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ARŞİV

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI. Hazırlayan Deniz TUGAY. Danışman Doç. Dr. M. Betül AYCAN

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI. Hazırlayan Deniz TUGAY. Danışman Doç. Dr. M. Betül AYCAN i T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI Hazırlayan Deniz TUGAY Danışman Doç. Dr. M. Betül AYCAN Farmakoloji Ana Bilim Dalı Bitirme Ödevi MAYIS 2013 KAYSERİ i BİLİMSEL

Detaylı

Epidemiyolojik Çalışma Tipleri. Doç.Dr. Emel ĐRGĐL Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Epidemiyolojik Çalışma Tipleri. Doç.Dr. Emel ĐRGĐL Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyolojik Çalışma Tipleri Doç.Dr. Emel ĐRGĐL Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyolojik Çalışma Tipleri Gözlemsel Tanımlayıcı Olgu bildirimleri Analitik Đlişkisel Kesitsel Olgu-kontrol Topluluk Deneysel

Detaylı

DOZ hastada belli bir zamanda, beklenen biyolojik yanıtı oluşturabilmek için gerekli olan ilaç miktarıdır.

DOZ hastada belli bir zamanda, beklenen biyolojik yanıtı oluşturabilmek için gerekli olan ilaç miktarıdır. DOZ hastada belli bir zamanda, beklenen biyolojik yanıtı oluşturabilmek için gerekli olan ilaç miktarıdır. 1. Etkisiz Doz 2. Terapötik Doz ( Efektif Doz, Tedavi Dozu) 3. Toksik Doz 4. Letal Doz Terapötik

Detaylı

GRUP FARMASÖTİK FORM AÇIKLAMA Katı Dozaj Formları I (GRUP A)

GRUP FARMASÖTİK FORM AÇIKLAMA Katı Dozaj Formları I (GRUP A) FARMASÖTİK BENZER ÜRÜNLERİN SEÇİMİYLE İLGİLİ KRİTERLER VE REFERANS ÜRÜNÜN BELİRLENMESİ Aynı gruba giren ilaçlar öncelikle grup içindeki farmasötik formlardaki referans ilaçtan fiyatı en düşük olacak şekilde

Detaylı

Biyoeşdeğerlik ve Jenerik İlaçlar

Biyoeşdeğerlik ve Jenerik İlaçlar Biyoeşdeğerlik ve Jenerik İlaçlar Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Güncellenme tarihi: 19 Haziran 2006 Kaynaklar Klinik Farmakolojinin

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

Kestirim (Tahmin) Bilimsel çalışmaların amacı, örneklem değerinden evren değerlerinin kestirilmesidir.

Kestirim (Tahmin) Bilimsel çalışmaların amacı, örneklem değerinden evren değerlerinin kestirilmesidir. Biyoistatistik 9 Kestirim (Tahmin) Bilimsel çalışmaların amacı, örneklem değerinden evren değerlerinin kestirilmesidir. Evren parametrelerinin kestirilmesi (tahmini) için: 1. Hipotez testleri 2. Güven

Detaylı

Göz Preparatları birkaç gruba ayrılır (EP)

Göz Preparatları birkaç gruba ayrılır (EP) Göz Preparatları Göz preparatları : Göz küresi üzerine ve/veya konjonktivaya veya konjonktiva kesesine yerleştirmek için tasarlanan steril sıvı, yarı katı veya katı preparatlardır. İlaçlar, göze başlıca

Detaylı

ÖNFORMÜLASYON 4. hafta

ÖNFORMÜLASYON 4. hafta ÖNFORMÜLASYON 4. hafta Etken madde ile neden dozaj formu hazırlanır Etken maddenin tekrarlanabilir ürün kalitesi ile büyük çapta üretime geçirilebilen bir formülasyon yani dozaj formu içine yüklenmesiyle

Detaylı

ÖNFORMÜLASYON 5. hafta

ÖNFORMÜLASYON 5. hafta ÖNFORMÜLASYON 5. hafta Partisyon katsayısı (P y/s ): Bir etkin maddenin yağ/su bölümlerindeki dağılımıdır. Lipofilik/hidrofilik özelliklerinin tayin edilmesidir. Oktanol içinde tayin edilir Partisyon katsayısının

Detaylı

FAZ II Enzimlerine bağlı genetik polimorfizmler - 1

FAZ II Enzimlerine bağlı genetik polimorfizmler - 1 FAZ II Enzimlerine bağlı genetik polimorfizmler - 1 1 İlaçların,öncelikle yararlı etkileri için kullanılmaktadır. Ancak bazen ilaç kullanımı yan etkiler gösterebilmektedir. Bazı hastalarda aynı ilaç için

Detaylı

Kocatepe Veteriner Dergisi

Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Vet J (2015) 8(1): 85-94 DOI: 10.5578/kvj.8621 Submittion: 14.10.2014 Accepted: 20.11.2014 Kabul Tarihi : 30.05.2013 Güliz ÇELİK 1*,Yavuz Osman BİRDANE 2 Kocatepe Veteriner Dergisi Biyoyararlanım

Detaylı

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ YILIN SES GETİREN MAKALELERİ Dr. Yeşim Uygun Kızmaz SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğt. ve Araş. Hastanesi Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Aylık Toplantısı 25.12.2018,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

B YOYARARLANIM TEDAV DE NEDEN ÖNEML D R?

B YOYARARLANIM TEDAV DE NEDEN ÖNEML D R? ANKEM Derg 27;21(3):197-21 B YOYARARLANIM TEDAV DE NEDEN ÖNEML D R? Betül DORTUNÇ Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dal, Haydarpafla, STANBUL ÖZET Sistemik etkili

Detaylı

ARAŞTIRMA TÜRLERİ R. ALPAR

ARAŞTIRMA TÜRLERİ R. ALPAR ARAŞTIRMA TÜRLERİ R. ALPAR ARAŞTIRMA TÜRLERİ Araştırmanın yapılacağı yer, amaç, kapsadığı zaman ve veri toplama biçimine göre değişik biçimlerde sınıflandırılabilir. Araştırmanın kapsadığı zamana göre:

Detaylı

FARMASÖTİK KİMYAYA GİRİŞ

FARMASÖTİK KİMYAYA GİRİŞ FARMASÖTİK KİMYAYA GİRİŞ Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2017 İLAÇLAR İnsan sağlığını korumak Yaşam kalitesini yükseltmek Sağlıklı bir toplumsal yaşam oluşturmak Hastalıkların teşhisi Tedavisi Önlenmesi

Detaylı

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU 1/23 HEDEFLER Mühendislerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte gelişmiş yöntem ve teknikleri kullanarak; su kaynaklarımızın planlama, inşaat ve işletme aşamalarındaki problemlere çözüm bulmak ve bu alanda

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN Günlük hayattan birkaç örnek Gelişim dönemindeki bir çocuğun boyu ile kilosu arasındaki ilişki Bir ailenin tükettiği günlük ekmek sayısı ile ailenin

Detaylı

Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Hakkında Güncel Durum. Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 29 Mayıs 2015

Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Hakkında Güncel Durum. Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 29 Mayıs 2015 Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Hakkında Güncel Durum Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 29 Mayıs 2015 14 Şubat 2015 Tıp Sağlık Konseyi Toplantısı Yüksek Öğretim

Detaylı

DİSSOLÜSYON TESTİ (USP-XXIV)

DİSSOLÜSYON TESTİ (USP-XXIV) DİSSOLÜSYON TESTİ (USP-XXIV) Amaç: Tabletlerin monografta belirtilen özelliklere uygunluğunu tespit etmek ve üretilen seriler arası farkları tespit etkem için yapılır. Tabletler, çözünme ortamı taklit

Detaylı

DR BEHİCE KURTARAN Ç.Ü.T.F. ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR BEHİCE KURTARAN Ç.Ü.T.F. ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR BEHİCE KURTARAN Ç.Ü.T.F. ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD ANTİBİYOTİK DOZLAMA HİPOALBUMİNEMİ Kritik hastalarda hipoalbuminemi sık %40-50 Yüksek oranda protein bağlayan antimikrobiyallerin,

Detaylı

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 2014 Laboratuvarda

Detaylı

İlaç geliştirme süreci

İlaç geliştirme süreci Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi, Ankara İlaç geliştirme süreci Pre-Klinik araştırmalar Klinik araştırmalar Onay sonrası Keşif Hayvan/in vitro test Sentez ve formülasyon Kısa süreli Uzun süreli Faz I Faz

Detaylı

BKİ farkı Standart Sapması (kg/m 2 ) A B BKİ farkı Ortalaması (kg/m 2 )

BKİ farkı Standart Sapması (kg/m 2 ) A B BKİ farkı Ortalaması (kg/m 2 ) 4. SUNUM 1 Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş sonuçların, rastlantıya bağlı olup olmadığının incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlere HİPOTEZ TESTLERİ denir. Sonuçların rastlantıya bağlı

Detaylı

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Temel İstatistik Tanımlayıcı İstatistik Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart 2011 DAĞILIM / YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ Verilerin değişkenlik durumu ve dağılışın şeklini

Detaylı

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu, 3.6. Bazı Sürekli Dağılımlar 3.6.1 Normal Dağılım Normal dağılım hem uygulamalı hem de teorik istatistikte kullanılan oldukça önemli bir dağılımdır. Normal dağılımın istatistikte önemli bir yerinin olmasının

Detaylı

009 BS 400- İstatistik sonılannın cevaplanmasında gerekli olabilecek tablolar ve formüller bu kitapçığın sonunda verilmiştir. 1. şağıdakilerden hangisi doğal birimdir? l TV alıcısı Bl Trafik kazası CL

Detaylı

Yatan ve Poliklinik Takipli Kanserli Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Sıklığı ve Ciddiyetinin Değerlendirilmesi

Yatan ve Poliklinik Takipli Kanserli Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Sıklığı ve Ciddiyetinin Değerlendirilmesi Yatan ve Poliklinik Takipli Kanserli Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Sıklığı ve Ciddiyetinin Değerlendirilmesi Dr. Ali Ayberk Beşen Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD Giriş Sitotoksik tedaviler herhangi

Detaylı

ARPA VE YULAF EKMEĞİNİN İŞTAH ÜZERİNE ETKİLERİ

ARPA VE YULAF EKMEĞİNİN İŞTAH ÜZERİNE ETKİLERİ ARPA VE YULAF EKMEĞİNİN İŞTAH ÜZERİNE ETKİLERİ Zeynep Caferoğlu 1*, Gözde Ertürk 2, Aslıhan Ünsel 1, Merve Ekici 1, Çağla Nur Nasır 1 1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

kanallarındaki selektivitesinin 300 katından daha fazla olduğunu göstermiştir.

kanallarındaki selektivitesinin 300 katından daha fazla olduğunu göstermiştir. FORMÜLÜ Bir film kaplı tablet 120 mg nateglinid içerir. Yardımcı maddeler: Demir oksit sarı, titan dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Nateglinid, kimyasal ve farmakolojik bakımdan

Detaylı

DAHA İYİ ÖZEL FORMÜLASYON. Yumurta Verim Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık

DAHA İYİ ÖZEL FORMÜLASYON. Yumurta Verim Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık ÖZEL FORMÜLASYON DAHA İYİ Yumurta Verim Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALİYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA İÇİN AGRALYX

Detaylı

Biyoeşdeğerlik çalışmalarında olası hatalar ve manipulasyonlar

Biyoeşdeğerlik çalışmalarında olası hatalar ve manipulasyonlar 2. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi 27-28 Mart 2015 Biyoeşdeğerlik çalışmalarında olası hatalar ve manipulasyonlar ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ Prof.

Detaylı

HAYVAN BESLEMEDE ENKAPSÜLASYON TEKNOLOJİSİ VE ÖZELLİKLERİ. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN

HAYVAN BESLEMEDE ENKAPSÜLASYON TEKNOLOJİSİ VE ÖZELLİKLERİ. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN HAYVAN BESLEMEDE ENKAPSÜLASYON TEKNOLOJİSİ VE ÖZELLİKLERİ Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN Enkapsülasyon katı, sıvı ve gaz malzemelerin kaplanarak kapsüller içinde tutulması ile çok küçük bir maddeyi veya tüm

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Bazı Temel Kavramlar

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Bazı Temel Kavramlar BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bazı Temel Kavramlar TEMEL ARAŞTIRMA KAVRAMLARI Bilimsel çalışmaların amacı, örneklem değerinden evren değerlerinin kestirilmesidir. Araştırma evreni (population) Evren, bütündeki

Detaylı

Hipotez Testlerine Giriş. Hipotez Testlerine Giriş

Hipotez Testlerine Giriş. Hipotez Testlerine Giriş Hipotez Testlerine Giriş Hipotez Testlerine Giriş Hipotez Testlerine Giriş Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş sonuçların, raslantıya bağlı olup olmadığının incelenmesinde kullanılan istatistiksel

Detaylı