TARAFLARDAN BEKLEDİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARAFLARDAN BEKLEDİKLER"

Transkript

1 Dr. Mahmut TOKAÇ Sağlık k Bakanlığı İlaç ve Eczacılık k Genel MüdürüM İn vivo ve in vitro BY/BE çalışmaları başvuru dosyalarının, n, yürürly rlükte olan 27 Mayıs s 1994 tarih ve sayılı Farmasötik Müstahzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşde değerliğinininin Değerlendirilmesi erlendirilmesi Hakkında Yönetmelik ilkelerine uygun bir şekilde sunulması gerekmektedir. İn vivo çalışmalar için i in Ön Çalışma Protokollerinin yine aynı yönetmelik ve Sendika Dernekler aracılığı ığı ile duyurulan Prensip Kararları doğrultusunda hazırlanmas rlanması gerekmektedir. Ön Çalışma Protokollerinin, çalışma başlamadan önce Genel Müdürlüğümüzün n ilgili şubesince onaylanması her iki tarafın n da yararına olacaktır. 1

2 Genel MüdürlM rlüğümüze sunulan başvuru dosyalarında karşı şılaşılan eksiklikler Çalışmanın n yapıld ldığı merkezlere ait GCP ve GLP belgeleri dosyada yer almalıdır. Klinik ve biyoanalitik çalışmaların n yapılaca lacağı merkezlerin EN veya ISO veya OECD-GLP akreditasyon sertifikalarıyla GCP-ICH kurallarına uyum belgelerinin resmi onaylı kopyalarının sunulması gerekmektedir. Etkin maddenin farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerine ait özet bilgi dosyada yer almalıdır. Ürüne ait kısa k tanıtım m bilgilerinin (Birim formül, üretim yeri, ruhsat sahibi vs.) verilmesi gerekmektedir. Genel MüdürlM rlüğümüze sunulan başvuru dosyalarında karşı şılaşılan eksiklikler Biyoeşde değerlikerlik çalışması tamamlanan dosyaya onaylanmış protokolün n ilave edilmesi gerekmektedir. Referans ürünle karşı şılaştırmalı in vitro çözünme testleri analitik metod validasyonlarını da içerecek i şekilde, in vivo BE çalışmaları ile aynı dosyada verilmelidir. İthal ürünler için, i in, yurt dışıd ışından sağlanan bilgilerin ülkemiz mevzuatına uyarlanarak sunulması gerekmektedir. Bu tür t r dosyalarda çoğunlukla yapılan hata, bilgilerin yurt dışıd ışından geldiği şekliyle ve kontrol edilmeden Genel Müdürlüğümüze sunulmasıdır. Bu da gereksiz zaman ve karşı şılıklı emek kaybına neden olmaktadır. 2

3 Test Ürününün n Seçimi: Test ürünü örnekleri en az birimlik üretimden veya gerçek ek serinin 1/10 ölçeğindeki bir seriden alınmal nmalıdır. Test ürünün n seri kalite kontrol bulguları bildirilmelidir. Test ve referans ürünlerin seri numaraları,, son kullanma tarihleri mutlaka belirtilmelidir. Referans Ürün n Seçimi: Referans ürün öncelikle ürünü orijinal ürün n olmalıdır. ilk geliştiren firmadan temin edilen Bu durum sağlanam lanamıyorsa aynı firma tarafından Avrupa Birliği ne üye ülkelerden herhangi birinde üretilen ürün n temin edilebilir. Bu koşul da sağlanam lanamıyorsa aynı firmanın n Avrupa Birliği üyesi ülkelerden herhangi birinde lisans altında üretilen ürünü referans olarak seçilebilir. Referans ürün n seçimindeki kriterler geçerli erli olmak koşulu ile TürkiyeT rkiye ye ithal edilen orijinal ürün n referans olarak alınabilir. Referans ürüne ait resmi onaylı temin belgesinin başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. 3

4 Doz Seçimi: Birden fazla dozu bulunan hemen salım m sağlayan farmasötik ürünlerde in vivo biyoeşde değerlikerlik çalışması en yüksek dozda yapılmal lmalıdır. Yüksek doz dışıd ışında başka bir dozda yapılmak istenen çalışmaların nedenleri bilimsel olarak açıklanmalıdır. Düşük k dozlar için i in muafiyet durumu: Yüksek dozun BE onayının n bildirilmesi, Formül l içeriklerinin i karşı şılaştırmalı olarak verilmesi, Karşı şılaştırmalı çözünme profillerinin validasyonları ile birlikte verilmesi gereklidir. Benzerlik faktörü (f 2 ) hesapları yapılırken en az 6 nokta içeren i çözünme profilleri karşı şılaştırılmalıdır. Profil, etkin maddenin % 85 inin çözünd ndüğü noktadan sonra sadece bir nokta içerecek i şekilde çizilmelidir. 4

5 Ana İlaç veya Metabolit Ölçümü: Kullanılan lan analitik yöntem y ile ana ilacın ölçülemeyeceği i durumlarda aktif veya inaktif metabolitlerden herhangi biri ölçülebilir. İstatistiksel Değerlendirme: erlendirme: İstatistik hesaplar için i in kullanılan lan yöntem y ve program belirtilmelidir. Çalışmada kullanılan lan veriler, çalışmanın n analizi yeniden bilgisayarda tekrarlanabilecek şekilde ayrınt ntılı biçimde imde verilmelidir. Örnekleme zamanlarına na karşı her deneğe e ait plazma ilaç konsantrasyonları tablo halinde verilmelidir. Hem test hem referans ürün n için i in özet parametre tahminleri ile birlikte, ortalama, standart sapma ve değişim im katsayısı da verilmelidir. Test ve referans ürünün n karşı şılaştırılmaları ile ilgili parametrelerin ayrınt ntılı istatistiksel analizleri (varyans( analizi tablosu, % 90 güven g aralığı vb.) yapılmal lmalıdır. 5

6 Farmakokinetik Parametrelerin Kabul Aralığı ığı: Test ve referans ürünlerin AUC ve C maks düzeyinde arasında olmalıdır. için in kabul aralığı ığı,, %90 güven g Dar terapötik tik indekse sahip ilaçlar lar için i in bu sınır s r daraltılabilir. labilir. İlacın n etkinliği i ve güvenlig venliği i dikkate alınarak, etkin maddenin yüksek y ksek birey içi i i değişkenlik gösterdig sterdiğinin inin bilimsel olarak kanıtland tlandığı durumlarda bu aralık k sadece C maks için in olarak kabul edilebilir. Biyoanaliz ve Biyoanalitik Validasyon: Yöntem (cihaz, ölçüm şekli, işlemler) i ayrınt ntılı olarak verilmelidir. Validasyon parametreleri: geri kazanım m (recovery( recovery), en düşük d k saptama sınırı (LOD) ve kantitatif tayin sınırı s (LOQ), özgünlük k (specificity( specificity), doğruluk (accuracy( accuracy), kesinlik (precision( precision), duyarlılık k (sensitivity( sensitivity), seçicilik (selectivity( selectivity), çalışma konsantrasyon aralığı ığı,, regresyon eşitlie itliği ve stabilite verilmelidir. Ham veriler, çalışmanın n yapıld ldığı tarih, çalışma ismi, merkezin ismi ve analizi yapan kişinin inin imzası ile birlikte verilmelidir. 6

7 Örnek Alma: Örnekleme süresi s etkin maddenin terminal yarılanma ömrünün n en az üç katı veya daha fazlasını kapsamalıdır. C maks ve terminal eliminasyon fazını ifade edecek sıkls klıkta kta örnek alınmal nmalıdır. Aşırı Sapan Değerlerin erlerin (Outlier( Outlier) ) Hesapları: Sapan değer er alet hatası, ölçüm m hatası veya ölçümün n yapıld ldığı anda deneğin hasta olmasından kaynaklanıyorsa yorsa söz s z konusu denek hesap dışı tutulabilir. Bu nedenler dışıd ışında sapan değer er varsa, istatistiksel olarak sapan değerler erler testi yapılmal lmalı ve test ile ilgili sonuçlar ayrınt ntılı biçimde imde verilmelidir. Sapan değerlerle erlerle karşı şılaşıldığında, sapan değeri eri içeren i ve içermeyen i hesapların n ve ulaşı şılan sonuçlar ların n birlikte verilmesi gerekir. 7

8 Biyoyararlanım dosyaları aşağıda verilen bilgileri içerecek i şekilde hazırlanmal rlanmalıdır: r: Ürünün n adı Birim formülleri ve dozları Üretim yeri Ruhsat başvuru sahibi Etkin maddenin fizikokimyasal ve farmakokinetik özellikleri Ürünün orjinalliğinin inin belgelendirilmesi Ürünün n imal veya ithal olup olmadığı BY çalışması/çalışmalarının n TürkT rkçe özet bilgisi (çal( alışmanın n yapıld ldığı yer v.s.) ve %20 ham veriler Biyoanalitik validasyon bilgileri Teşekk ekkürler Katkılar larından dolayı İlaç ve Eczacılık k Genel MüdürlM rlüğü BY/BE Şube MüdürüM sayın Ecz. Ahmet GECİKEN ile şube çalışanı sayın Ecz. Neslihan KARAHAN a ayrıca teşekk ekkür r ederim. 8

Amaç Farmasötik Müstehzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (27 Mayıs 1994 tarihli ve 21942 sayılı Resmi Gazete) MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; farmasötik

Detaylı

MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER

MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANMASINA İLİŞKİN OTD KILAVUZU OTD FORMATI MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER 1.1 Kapak Yazısı 1.2 İçindekiler Tablosu Her tip başvuru için kapsamlı içindekiler

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin

Detaylı

Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik

Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yönetmelik. Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN TRANSFÜZYONLA BULAŞAN AN ENFEKSİYONLAR (I) TÜRKİYE VE DÜNYADA D ZORUNLU TESTLERDE ALGORİTMALAR Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi IV. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Detaylı

CİLT 2B Dosyanın Sunum Şekli ve Muhtevası Kısım 1 Dosyanın Kısım 1A nın Özeti. Veya

CİLT 2B Dosyanın Sunum Şekli ve Muhtevası Kısım 1 Dosyanın Kısım 1A nın Özeti. Veya BAŞVURU SAHİPLERİNE BİLDİRİ Beşeri Kullanım için Tıbbi ürünler CİLT 2B Dosyanın Sunum Şekli ve Muhtevası Kısım 1 Dosyanın Kısım 1A nın Özeti Veya Modül 1: İdari Bilgiler Başvuru Formu BAŞVURU FORMU İÇİN

Detaylı

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014 1. GİRİŞ Temelini güncel Helsinki Bildirgesi ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU

TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU Tıbbi malzemelerin Tebliğ eki "Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listeleri"ne dahil edilmesine yönelik yapılacak başvurular ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

ÖDEME SÜRECİ. Dr. Akif AKBULAT Fiyat, Mevzuat, Araştırmalar Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

ÖDEME SÜRECİ. Dr. Akif AKBULAT Fiyat, Mevzuat, Araştırmalar Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ÖDEME SÜRECİ Dr. Akif AKBULAT Fiyat, Mevzuat, Araştırmalar Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Neredeyiz? İlaç Düzenlemeleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyatlandırma

Detaylı

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Resmi Gazete Tarih: 19.1.2005; Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen

Detaylı

Klinik araştırma başvurusu, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Klinik araştırma başvurusu, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalıdır. SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Klinik araştırma başvurusu nasıl yapılır? Klinik araştırma başvurusu, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalıdır. 2- Klinik araştırma

Detaylı

TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU (KILAVUZ -3)

TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU (KILAVUZ -3) TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU (KILAVUZ -3) Tıbbi malzemelerin SUT eki "Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listeleri"ne dahil edilmesine yönelik yapılacak başvurular ile ilgili hükümler aşağıda

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU

TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU Tıbbi malzemelerin Tebliğ eki "Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listeleri"ne dahil edilmesine yönelik yapılacak başvurular ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63

Detaylı

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11)

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) 1. GİRİŞ İyi Klinik Uygulamaları (İKU), gönüllülerin katılımını içeren klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine ve 2004/24/EC sayılıdüzenlemesine paralel olarak,

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine ve 2004/24/EC sayılıdüzenlemesine paralel olarak, 6 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27721 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL BĐTKĐSEL TIBBĐ ÜRÜNLER YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

ELEKTRONİK BAŞVURU ESASLARI KILAVUZU

ELEKTRONİK BAŞVURU ESASLARI KILAVUZU 1 ELEKTRONİK BAŞVURU ESASLARI KILAVUZU 1. GİRİŞ Elektronik pazarlama izni başvurusu, veteriner tıbbi ürünlerle ilgili işlemlerde gerekli bilgi ve belgelerin ilgili mevzuata uygun biçimde hazırlanarak Bakanlığa

Detaylı

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç 1. Amaç Bu kılavuz, gözlemsel ilaç çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için asgari şartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. Tanım Gözlemsel ilaç çalışmaları, ilaçların Türkiye

Detaylı

24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü ve 72 nci maddelerine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 23 / 07 /2014 DUYURU İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından çalışmaları koordine edilen Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G.

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı