ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 2 GELĠR ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI EMLAK ġube MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ZABITA ġube MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜ ve AYAR MEMURLUĞU TOPTANCI HAL ġube MÜDÜRLÜĞÜ DENETĠM RUHSAT ġube MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KÜLTÜR ġube MÜDÜRLÜĞÜ KONSERVATUAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ SPOR HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TĠYATRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI ġube MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETĠMĠ VE ĠġLETME ġube MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANAT BAHÇESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI AYKOME ġube MÜDÜRLÜĞÜ...24 ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk ġube MÜDÜRLÜĞÜ NUMARATAJ ġeflġğġ HARĠTA VE ĠSTĠMLAK ġube MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ NAZIM PLAN BÜRO BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI VETERĠNER ġube MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠTFAĠYE ġube MÜDÜRLÜĞÜ (EĞĠTĠM VE ÖNLEME ġube MÜDÜRLÜĞÜ) ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YAT LĠMANI ġube MÜDÜRLÜĞÜ TERMĠNAL ġube MÜDÜRLÜĞÜ ULAġIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ULAġIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ UKOME ġube MÜDÜRLÜĞÜ KALEĠÇĠ DENETĠM VE KOORDĠNASYON BÜROSU TRAFĠK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL HĠZMETLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ: BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER KOORDĠNATÖRLÜĞÜ / 60

2 MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gelir Müdürlüğü Makbuzlarından suret çıkarma 20,00 TELLALLIK HARCI: 2464 sayılı yasanın maddeleri gereğince tahsil edilmektedir. Tellallık harcının: mal ve mahsulleri satan gerçek ve tüzel kiģiler yapacakları satıģları, satıģ yapmadan önce Belediye veya mahallindeki Belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidir. Haber verilmediği takdirde harç %50 fazlasıyla alınır. SatıĢ bedeli üzerinden 100,00 TL ye kadar %2, aģan kısmı için %1 oranında tellaliye harcı tahsil olunur. ĠLAN VE REKLÂM VERGĠSĠ BüyükĢehir Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içinde bulunan, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesinin yönetimi hakkındaki Kanun un 23. maddesinde belirtildiği üzere, BüyükĢehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde yapılan her türlü Ġlan ve Reklâm Vergisine tabidir. TARĠFE VE NĠSPET 1) Ġlan ve Reklâm Vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 15. maddelerinde yer alan azami ve asgari sınırlar aģılmamak kaydıyla Belediye Meclisince tespit edilir. 2) BüyükĢehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında yapılacak her türlü ilan ve reklâmlarda; BüyükĢehir Belediyesi Ġlan ve Reklam Yönetmeliğine uygunluk aranacaktır. Ġlan ve Reklâm yapılacak yerler: Elektrik direkleri Billboard reklâm panoları Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri Otobüs durakları Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler Alt ve üst geçitler vb. müsaade edilen yerler 2 / 60

3 A) SABĠT ĠLAN VE REKLÂM YERLERĠ IĢıklı-IĢıksız Ġlan Ve Reklâmlar 1) BüyükĢehir Belediyesin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde, bina ve iģyerlerinin cephelerine monte edilen ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve takılan her çeģit levha, yazı ve resim, reklâmların beher M 2 si Yıllık; IĢıklı 65,00 IĢıksız 55,00 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNĠN YETKĠ VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ANA ARTERLERDE HER TÜRLÜ ĠLAN VE REKLÂM YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI TALEBĠNDE BULUNANLARDAN, ĠLAN VE REKLÂM VERGĠSĠNDEN AYRI OLARAK; AġAĞIDA BELĠRLENEN ASMA VE TAHSĠS BAKI ÜCRETLER TAHAKKUK VE TAHSĠL OLUNUR. 2) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; bina cephesinin haricindeki umuma ait olan yerlere (Meydan, cadde, tratuvar, yeģil alan v.b.) konulacak olan sabit ilan ve reklâmların (totem pano v.s.) m 2 si Yıllık; Tahsis Ücreti 150,00 IĢıklı Vergi 125,00 Toplam 275,00 Tahsis Ücreti 100,00 IĢıksız Vergi 125,00 Toplam 225,00 3) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; bina cephesinin haricinde kalan özel mülke konu yerlere konulacak olan sabit ilan ve reklâmların (Totem Pano v.b) m 2 si Yıllık; IĢıklı IĢıksız Tahsis Ücreti Alınmaması Öngörülüyor Vergi 110,00 Toplam 110,00 Tahsis Ücreti Alınmaması Öngörülüyor Vergi 100,00 Toplam 100,00 3 / 60

4 BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve alanındaki yerlerde seyreden her türlü motorlu araçlar ile deniz üzerinde seyreden nakil vasıtalarının dıģ yüzeylerinde ilan ve reklâm amacıyla yapılan her türlü reklam faaliyetinin m 2 si Yıllık; 4-a) Özel Halk Otobüsleri ve Midibüslerde; IĢıklı 55,00 IĢıksız 45,00 4-b) Belediye Otobüs ve Midibüslerinden; Tahsis Ücreti 25,00 IĢıklı Vergi 45,00 Toplam 70,00 Tahsis Ücreti 20,00 IĢıksız Vergi 45,00 Toplam 65,00 4-c) BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanındaki seyreden Nostalji Tramvay ve Hafif Raylı Sistem (tramvay) üzerine ilan ve reklam amacıyla yapılan her türlü reklam faaliyetinin m2 si için yıllık; Yıllık IĢıklı 120,00 IĢıksız 100,00 5) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke ve umuma ait olan yerlerde (Döviz büroları-kuyumcular v.b.) iģ yeri cephesi elektronik ve bilgisayar sistemi ile yapılacak olan sabit ilan ve reklâmlardan m 2 si Yıllık; Tahsis Ücreti 440,00 IĢıklı Vergi 110,00 Toplam 550,00 4 / 60

5 6) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke ve umuma (AYLIK M2) 2012 YILI Alınmam TL Tahsis Ücreti ası Vergi Öngörülüyor 2.200,00 Vergi 110,00 Toplam 110,00 ait olan yerlerde (meydan, cadde, yeģil ve ticari alanlarda, açık havada elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile (LED pano v.b.) toplu iģyeri tanıtımlarında, yapılan tanıtım ve reklamlardan M 2 si Yıllık ; 6-a) Umuma Ait Olan Yerlerde; 6-b) Özel mülke ait olan yerlerde 7) Umuma ait yerlerdeki (meydan, cadde, bulvar, ana arter, tretuvar, Belediye mülkü arsalar, bariyerler) alt ve üst geçitlere yapılacak sabit ilan ve reklamların m 2 si Yıllık; IĢıklı 2012(M²) TL Tahsis Ücreti Alınmaması Öngörülüyor Vergi 65,00 Toplam 65,00 Tahsis Ücreti Alınmaması Öngörülüyor Vergi 55,00 IĢıksız Toplam 55,00 8) Her türlü Motorlu araçlar ile hafif metro, Tramvay ve deniz üzerinde seyreden nakli vasıtaların iç yüzeylerinde Ġlan ve Reklam amacıyla kullanılan EL TUTACAĞI nda her araç için Aylık ücret; 8-a) Belediye Otobüs ve Midibüs; Vergi 100,00 8-b) Özel Halk Otobüsü ve Midibüslerde; 5 / 60

6 Vergi 90,00 9) BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde seyreden hafif metro tramvay gibi nakil vasıtalarından her VAGON için TAHSĠS Ücreti; Aylık 5.500,00 3 Aylık ,00 6 Aylık ,00 Yıllık ,00 10) BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde seyreden hafif raylı sistem tramvayında bulunan her VAGON için TAHSĠS Ücreti; Aylık 2.500,00 3 Aylık 5.000,00 6 Aylık ,00 Yıllık ,00 ġartlar: Reklam alanı vagonların cam altında kalan kısımlarıdır. Tramvay seferde olmadığı zaman takma, sökme yapılacaktır. Tramvayın dıģ cepheleri eski haliyle (reklamsız) teslim edilecektir. Ġlan ve reklam vergisi ayrıca alınacaktır. B- BĠNA CEPHELERĠNE YAPILAN ĠLAN VE REKLÂMLAR 1) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; bina dıģ Cephesine yapılacak olan poster, pano, boyama, resim, dijital baskı, afiģ, yazı v.b. reklam faaliyetlerinin M 2 si Yıllık; IĢıklı IĢıksız Tahsis Ücreti Alınmaması Öngörülüyor Vergi 90,00 Toplam 90,00 Tahsis Ücreti Vergi 80,00 Toplam 80,00 6 / 60

7 C- GEÇĠCĠ ĠLAN VE REKLÂM YERĠ ÜCRETLERĠ 1) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke ve umuma ait olan yerlerde (meydan, cadde, tretvuar, yeģil alan, geçitler v.b.) yapılacak olan geçici ilan ve reklâmların (bez afiģ, kâğıt afiģ, vinil afiģ, balon, seyyar pano) m 2 si Haftalık; 1-a) Özel Mülk; Vergi 55,00 1-b) Kamu; Tahsis Ücreti 35,00 Vergi 45,00 Toplam 80,00 2) Mahiyeti ne olursa olsun yapıģtırılacak çeģitli afiģler ve benzerinin beherinin m 2 si (poster-flama v.s.) Günlük; Vergi; ENCÜMEN KARARI ĠLE YASAKLANMIġTIR 3) BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde ilan, reklâm ve tanıtım amacı ile dağıtılacak (El Ġlanı-BroĢür katalog v.b.) unsurlarından her bir adeti için Günlük; Vergi 0,40 4) Gökyüzünde sabit veya gezici (uçak, helikopter, zeplin, balon) yapılacak her türlü ilan ve reklamların m 2 si Günlük; Tahsis Ücreti 440,00 Vergi 110,00 Toplam 550,00 5) Deniz ve gökyüzünde Ġlan ve reklam amaçlı yapılmak üzere oluģturulacak su veya sis perdesi üzerine lazer veya benzeri baģka bir sistemle yapılacak ilan ve reklamların m 2 si Haftalık; 7 / 60

8 Tahsis Ücreti 110,00 Vergi 165,00 Toplam 275,00 6) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; reklam amacıyla araçlarla yapılan (Sabit- Gezici-Müzikli v.b.) tanıtımlardan Günlük; Vergi 1.100,00 7) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde elektrik direklerine reklam amaçlı takılan geçici reklam panolarından m 2 si Yıllık; Tahsis Ücreti Alınmaması Öngörülüyor Vergi 80,00 Toplam 80,00 8) BüyükĢehir Belediyesine ait tramvay hattı üzerindeki elektrik direklerine reklam amaçlı takılan panolarda m 2 si Yıllık; Tahsis Ücreti 100,00 Vergi 100,00 Toplam 200,00 Umuma ait yerler ile Belediyemize ait yerlerde; Ġlan ve Reklam asma, tahsis ve bakım ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde; yıla, aya, haftaya ve güne bölünmek suretiyle tahakkuk ve tahsil olunur. Bu ücretlerin tahsilinde ise; yıl içerisinde mükellef olanlarla, öteden beri mükellef olanlar ilan ve reklam vergileri ile birlikte, geçici süre ile ilan ve reklam yapma talebinde bulunanlar, ilan ve reklamın yapılmasından önce ilan reklam asma tahsis ve bakım ücretini ödemek zorundadırlar. Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalıģan dernek ve vakıflardan derneğin amacı ile ilgili Ġlan ve Reklâma konu Ġlan asma, tahsis ve bakım ücreti tahsil edilemez. A) 5216 sayılı kanunun 7. maddesi 1. fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile 23. maddesinin (e) bendine göre bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerine konulacak her türlü ilan ve reklam için Antalya BüyükĢehir Belediyesi Reklam, Ġlan ve Tanıtım ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ sinden izin alınması mecburidir. B) Reklâm, Ġlan ve tanıtım amacıyla asılan veya konulan her türlü reklâm ve tanıtım panolarından 3. Ģahıslara karģı gelecek zarar ve ziyandan, reklam ve tanıtımı yaptıranlar sorumludur. Reklâmın asıldığı yere iliģkin tüm hak ve taleplerden Reklamı asanlar sorumludur. Vergi tarifesinin uygulanması esasları; 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununa göre ilan ve Reklam Vergisi; vergi tarifesinin ve 4. 8 / 60

9 bentlerinde belirtilen Ġlan ve Reklamların süresi 6 aydan; 3. bendinde belirtilen Ġlan ve Reklamların süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirlerde tam hafta sayılır. (mad.15) 9) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde Reklâm amacı ile yaya, motorlu, motorsuz ve mobil dolaģarak yapılan reklâmın Günlük m 2 ücreti; IĢıklı 30,00 IĢıksız 20,00 10) BüyükĢehir Belediyesi yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arter, cadde ve bulvarlarda reklam amacı ile motorlu araç ve römork takılmak sureti ile pano ve benzeri içten ve dıģtan aydınlatmalı yapılan reklamların aylık m 2 si ; Vergi 75,00 2) EĞLENCE VERGĠSĠ BüyükĢehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında yer alan eğlence yerlerini iģleten gerçek ve tüzel kiģiler bu verginin mükellefidir. A)BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar, gece kulübü (pavyon, lokanta, kabare, dancing, cafe ve diskoteklerden ) günlük 30,00 Bowling salonu iģletmelerinden günlük 65,00 Düğün salonlarından günlük (düğün baģına) 110,00 Lunaparklardan günlük 65,00 Buz pateni iģletmelerinden günlük 65,00 Bilardo ve masa futbol salonlarından günlük 20,00 Emniyet Müdürlüğünce ruhsatlandırılan internet cafe v.b. eğlence yerlerinden ve oyun ruhsatı alan iģletme yerlerinden günlük 40,00 Ġçerisinde birden fazla eğlence yeri bulunan (diskotek-aqualand v.b.) turistik tesisler ve tatil köyü gibi yerlerden, eğlence tertipledikleri süre (sezon) zarfında (AYLIK) 3.600,00 BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLAN YERLERDEN 9 / 60

10 2012 YILI TL KiĢiye hizmet verebilen eğlence yerleri günlük (KONSER ALANLARINDA) 4.000,00 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BüyükĢehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan iģgal harcı aģağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır. (2464 Sayılı Kanunun maddeleri ( /19 mad.) a) Ana bulvar ve caddelerde bulunan ( yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için ) iģgallerde beher M 2 günde 1,00 b) Tanıtım amacıyla yapılan günlük iģgaliyelerden 1.500,00 c) Milli piyango, çakmak tam için aylık 85,00 d) Günü birlik iģgaliyelerden (zabıtaca tahsisi yapılan yerlerden) 75,00 e) Park ve ören yerleri film çel. günlük 2.500,00 f) Konser vb. bileti satmak için iģgaliye ücreti 75,00 g) BüyükĢehir Belediye sınırları içerisinde ana cadde ve bulvarlarda ATM makineleri koymak suretiyle iģgaliye ücreti yıllık 8.000,00 h) ĠĢyeri önlerine konan tanıtım amacıyla derin dondurucu vb. depolar için aylık 95,00 BüyükĢehir Belediyesi yetki ve tasarrufu altında bulunan (Festival çarģısı, panayır, sabit pazaryerleri vb.) yerlerden iģgaliye bedeli M 2 sinden günlük 0,50 Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından iģgali; a)satıģı yapılan küçükbaģ hayvan baģına 2,20 10 / 60

11 b)satıģı yapılan büyükbaģ hayvan baģına 4,00 Motorlu kara taģıtlarının park etmeleri için Belediye Ģehir merkezlerinde tesis edilen ve iģletilen mahallelerin çalıģma saatleri içinde, taģıtlar tarafından iģgali (bisiklet ve motosikletler hariç) günlük olarak iģgal edenlerden; a)her taģıttan beher saat için 1,25 b)park metre çalıģtıran yerlerde beher saat için 2,50 1.ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜ ve AYAR MEMURLUĞU ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliğinde değiģiklik yapılmasına göre dair yönetmelik hükümlerince belirlenir. TOPTANCI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠĢgaliye, Tahsis Devir ve hal ÇıkıĢ Ücretleri Komisyoncu yazıhaneleri patates, soğan ve sarımsak satıģ yerleri iģgaliye ücreti; Ġç m 2 Birim Fiyatı (M 2 için günlük) 0,12 DıĢ m 2 Birim Fiyatı (M 2 için günlük) 0,10 DıĢ Mekan Kafes m² Bir. Fiy.(M² için günlük) 0,06 TÜCCAR ARDĠYELERĠ ĠġGALĠYE ÜCRETĠ Ġç M 2 Birim Fiyatı (M 2 için günlük) 0,12 DıĢ M 2 Birim Fiyatı (M 2 için günlük) 0,10 DıĢ Mekan Demir Kafes M 2 Birim Fiy. (M 2 için günlük) 0,05 60 M2 lik ardiyelerden günlük 100,00 HALDE BOġ BULUNAN VEYA SONRADAN BOġALAN(TAHSĠS ĠPTALĠ V.B) ĠġYERLERĠNĠN ĠLK TABAN ÜCRETLERĠ 11 / 60 Komisyoncu Yazıhaneleri

12 Patates, Soğan ve Sarımsak SatıĢ Yeri , M 2 lik Ardiyeler(Asma Kat Dahil) , M 2 lik Ardiyeler(Asma Kat Dahil) , M 2 lik Ardiyeler(Asma Kat Dahil) , M 2 lik Ardiyeler , M 2 lik Ardiyeler ,00 KĠRALAMA DEVĠR ÜCRETLERĠ Komisyoncu Yazıhaneleri ,00 Patates, Soğan ve Sarımsak SatıĢ Yeri , m 2 lik Ardiyeler(Asma Kat Dahi) , m 2 lik Ardiyeler(Asma Kat Dahi) , m 2 lik Ardiyeler(Asma Kat dahi) , m 2 lik Ardiyeler , m 2 lik Ardiyeler ,00 ARDĠYE TAKASI: Farklı M 2 li ardiyelerin yer değiģimi sırasında aradaki m 2 farkına göre tahsis devir ücreti ödenir. ÇIKIġ BĠLETĠ ÜCRETLERĠ Tırlar Büyük Kamyon Küçük Kamyon Kamyonet-Traktör 3 Tekerli triportör Tır ve Kamyonların Gece Kalmaları Gümrükleme için giriģ yapan tırlardan alınan çıkıģ ücreti TL , 00 20, 00 15, 00 5,0 0 5,0 0 22, 00 15, / 60

13 Otel Tedarikçilerinin Yapacağı ÇıkıĢ Ücreti Toptancı Hal Kompleksi Ġçinde Barkotlu GiriĢ ve ÇıkıĢlardan Alınacak Ücretler 0-30 Dakika Dakika Dakika Dakika 181 Dakikadan sonrası 10, TL Üc retsiz 3,0 0 4,0 0 5,0 0 10, 00 Toptancı Hal Yönetmeliğinin 86. maddesi gereği; Toptancı Hal e mal getiren nakliyeciler hal giriģ tarihinden itibaren 3 günden fazla bekletilemezler. Saat dan önce hale giriģ yapan nakliyecilere tahsis sahiplerince (3) gün bekleme süresinden sonra bekletildikleri her gece için 150,00 TL ödenir. Antalya BüyükĢehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksinde ĠĢyeri ÇalıĢma Ġlke ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 65. maddesine göre; Yılda bir kez olmak üzere Toptancı Hal Kompleksinde temizlik, aydınlatma, pak bahçe bakımı, çevre sağlığının azami korunması, yolların belirli bir standartta ve bakımlı olması için aylık iģgaliye ve kira bedelinin yarısı tutarındaki bedeli; o yılın Haziran ayı içerisinde Toptancı Hal Veznesine yatırılacaktır. DENETİM RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ruhsat dosyasından suret çıkarma: Sıhhi müesseseler için 25,00 Gayri sıhhi müesseseler için 100,00 Ġnceleme Kurul Harçları Sıhhi müesseseler için inceleme kurulu harcı 150,00 1. Sınıf gayri sıhhi müesseseler için inceleme kurulu harcı 600,00 2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müesseseler için 400,00 Yüzer tesisleri için 200,00 Yüzer tesislerin iģyeri açma ruhsat harcı: 13 / 60

14 >18 Gros tonilato için 200, Gros tonilato için 350, Gros tonilato için 800, Gros tonilato için 1.500, Gros tonilato için 2.000, Gros tonilato için 2.500,00 >800 Gros tonilato için 3.500,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları için: Akaryakıt ve LPG istasyonları beher pompa cihazı için 1.000,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları marketler için 500,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları oto yıkama yağlama yerleri için 500,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları içerisindeki diğer yerler için (berber, lastik tamiri v.s.) 250,00 1. sınıf GSM-akaryakıt, LPG, CNG dolum ve depolama tesislerinden beher tank için 1.500,00 NOT: Ruhsat düzenlenecek iģyerlerinden metre baģına 2.00 TL ruhsat harcı alınır M 2 yi geçen iģ yerlerinden 5000 M 2 bedeli alınır. (5281 sayılı yasanın 26. maddesinin ilgili hükmü) HAFTA TATĠLĠ ÇALIġMA RUHSATI HARÇLARI 1 Hafta Tatili, Ulusal ve Dini Bayram Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı Harcı Tüm Meslek Grupları Ġçin 2464 Sayılı Kanunda Belirlenen Azami Sınırdan Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Olunur. (364 Sayılı :Hafta Tatili Hakkında Kanunun Ġstisna Hükümleri Uygulanır.) Berber, kuaför ve terziler ĠĢyerlerinde imalat yapılmayan unlu mamuller satıģ yerleri ve pastaneler Süpermarket(Gima-Migros-Makro-Genpa vb.) Petrol istasyonları ve LPG gaz ist.dolum tesisleri Toptancı hal yazıhaneleri ve diğer iģyerleri Garaj yazıhane ve iģletmeleri / 60

15 7 Taksi durakları Diğer iģyerleri (istisna kapsamına girmeyen diğer iģyerleri) Fabrikalar Büyük alıģveriģ merkezleri içindeki iģyerleri (100m²üzeri ölçüme sahip iģyerleri) 11 Büyük alıģ veriģ merkezleri içindeki iģyerleri (100m²altı ölçüme sahip iģyerleri) 12 AlıĢveriĢ merkezleri içindeki stantlar 250,00 13 Lara ve Konyaaltı Beach Park Plaj Üniteleri 300,00 Canlı Müzik Ġzin Belgesi tarih ve 476 sayılı Meclis Kararı 1.000,00 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TİYATRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TĠYATRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR TARĠFESĠ Büyük oyunu 5,00 Ġndirimli(öğrenci, öğretmen, emekli, basın mensubu, kurum mensubu) 4,00 Grup indirimli 3,00 Çocuk oyunu 2,00 YENĠ MAHALLE KÜLTÜR SALONU Büyük oyunu 3,00 Grup indirimli 2,00 Çocuk oyunu 1,00 15 / 60

16 KÜLTÜR SALONU GELĠR TARĠFESĠ Özel toplantı ve koop. Yapılan tahsis ücreti 500,00 Profesyonel tiyatrolarda her oyun için 500,00 Amatör tiyatrolarda her oyun için 250,00 Çocuk tiyatrolarında her oyun için 250,00 Fuaye kısmını sergi için tahsis günlük 150,00 NOT: Resmi okullar, kamu yararına çalıģan derneklerden ücret alınmaz NOT: 65 YaĢ üzeri bedensel engelliler, gaziler, Ģehit, gazi, dul ve yetimlerden ücret alınmaz. KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OYUNCAK MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETLERİ TL/YKR Öğrenci, Öğretmen ve Emekliler için; 3,00( KDV dahil ) Bunlar dıģında kalanlar için 5,00( KDV dahil ) 10 kiģiden fazla guruptaki yetiģkinler için 4,00( KDV dahil ) Çocuklar için 2,00 ( KDV dahil ) Aile kartı uygulamasında anne baba ile 1 çocuk 5,00( KDV dahil ) Bir çocuktan fazla çocuk olması halinde her bir çocuk için 1,00 ( KDV dahil ) ANTALYA ULUSLAR ARASI PİYANO FESTİVALİ ÜCRETLERİ; Ücretler ( Adet Fiyat-KDV Dahil)TL AKM Aspendos Salonu Bölümleri LA-LB-LC-LD Balkon Locaları ( Üst Bölüm 125 Adet) 30,00 (KDV Dahil) A-B-C-D-E-F Salon Koltukları (Ön Bölüm 187 Adet) 50,00 (KDV Dahil) G-H-Ġ-J-K-L-M-N-O Salon Koltukları ( Orta Bölüm 348 Adet) 70,00 (KDV Dahil) P-R-S-T-U-V-Y Salon Koltukları ( Arka Bölüm 137 Adet) 40,00 (KDV Dahil) Kombine Bilet (12 Konser) 350,00 (KDV Dahil) 16 / 60

17 Belirtilen fiyatlara herhangi bir bilet satıģ organizasyon firması ile anlaģması halinde firmanın uygulayacağı komisyon bedeli dahildir. ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ SALONLARI GELİR TARİFESİ Aspendos Salonu 0-4 saat 400,00 Aspendos Salonu 0-8 saat 700,00 Perge Salonu 0-4 saat 300,00 Perge Salonu 0-8 saat 450,00 Fuaye Alanı (Günlük) 300,00 Cam Piramit 1-3 gün 1.500,00 Cam Piramit 3 gün üzeri 1.000,00 Düden Salonu ,00 Düden Salonu ,00 Meltem Salonu ,00 Meltem Salonu ,00 AKM anfi alanı 250,00 AKM fuar alanı 1-3 gün günlük 2.000,00 AKM fuar alanı 3 gün ve üzeri 1.500,00 Hıfzı Topuz Mask Müzesi 1,00 NOT: Resmi okullar, kamu yararına çalıģan derneklerden ücret alınmaz. NOT: 65 yaģ üzeri bedensel engelli, gaziler, Ģehitler ve gazi dul ve yetimlerden ücret alınmaz. Kültür Daire BaĢkanlığı Bando Kira Ücreti: Resmi tatil ve pazar günleri 5.000,00 Diğer günler 2.000,00 Yenimahalle Semtevi Salonu Kira Ücreti 1- Özel toplantı ve koop. Yapılan tahsis günlük (saat ücreti ) 400,00 2- Profesyonel tiyatrolarda her oyun için (Her oyun için saat ücreti0-4 saat) 200,00 2- Profesyonel tiyatrolarda her oyun için (Her oyun için saat ücreti0-8 saat) 400,00 3- Amatör tiyatrolarda her oyun için ( Her oyun için saat ücreti 0-4 saat) 150,00 3- Amatör tiyatrolarda her oyun için 300,00 17 / 60

18 ( Her oyun için saat ücreti 0-8 saat) 4- Çocuk tiyatrosu (Her oyun için saat ücreti) 38,50 5- Fuaye alanı sergi için ( günlük ) KONSERVATUAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Harcı 75,00 Öğrenim Harcı 150,00 SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÜDEN PARKI SPOR KOMPLEKSĠ Her Ünite Ġçin; Gündüz (09:00 17:00 Saatleri arası 1 saatlik kira bedeli) Gece (18:00-23:00 Saatleri arası 1 saatlik kira bedeli) 15,00 18,00 Spor Çadır Salonu(Saatlik) 40,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI ġube MÜDÜRLÜĞÜ A 3) Arıtma Tesisi Proje Onayı Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek proje onay ücretleri alınacaktır. B) DĠĞER GELĠRLER TARĠFESĠ Sondaj (teçhizat ve pompa kiralayana aittir.) metresi 70,00/Metre Ġlaçlama daire 60,00 Ġlaçlama bodrum 75,00 10 tonluk araçla vidanjör çekimi 135,00 15 tonluk araçla vidanjör çekimi 150,00 Belediye personelinden talep gelmesi durumunda vidanjör çekim ücretlerinde%25 indirim uygulanır. Mesai saatleri dıģı ile hafta sonu yapılacak ilaçlama ve vidanjör çekim ücretlerinden %25 fazlası uygulanır. HAVA KĠRLĠLĠGĠ KONTROL MERKEZĠ LABORATUARINDA YAPILACAK ANALĠZLER: 18 / 60

19 ANALĠZ HĠZMETLERĠ: 1.Mobil Hava Kirliliği ölçüm aracı ile ölçüm hizmetleri; 1.1.Mobil aracın Antalya ili mücavir alan içerisinde analiz çalıģması (SO 2,PM, Azotoksitler (NO,NO 2,NOX),CO,O 3,Hidrokarbon(THC,CH 4,NON-CH 4 ) 200,00TL/24 Saat. Ölçüm Bedeli (24 Saat) 200, Mobil aracın Antalya ili mücavir alan dıģı analiz çalıģması; (SO 2,PM, Azotoksitler (NO,NO 2,NOX),CO,O 3, Hidrokarbon(THC,CH 4,NON-CH 4 ) 200,00TL/24 Saat. Ölçüm Bedeli (24 Saat) 200,00 Bu maddelerde belirtilen ücretler yalnızca özel Ģahıs, Ģirket, kurum ve kuruluģlara uygulanacaktır. Araç enerji bağlantısı özel Ģahıs, Ģirket, kurum ve kuruluģlarca karģılanacaktır. YAKIT ANALĠZ ÜCRETLERĠ ( Katı ve Sıvı Yakıtlardan): Türk Akreditasyon Kurumu tarafından AB 0421-T akreditasyon nosu ile akredite edilen Antalya BüyükĢehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuarında yapılan tüm deney ve numune hazırlama iģlemlerinde alınacak ücretler; Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları yeterlik yönetmeliğine(madde 23) istinaden Bakanlıkça belirlenen ölçüm ve analizlere ait fiyat tarifesi üzerinden uygulanacaktır. 1- Ġlimiz Ġl Mahalli Çevre Kurulu Kararınca belirlenen kriterlere uygun katı yakıtların temin edilmesi, satılması esas olduğundan; temin aģamasında ABB Yetki Belgesi ile mesai saatleri içerisinde kontrole getirilen katı yakıtlardan alınan ücretlere %35 indirim uygulanır. 2-Ġlimiz Ġl Mahalli Çevre Kurulu kararınca belirlenen kriterlere uygun katı yakıtların temin edilmesi, satılması esas olduğundan; temin aģamasında ABB Yetki Belgesi ile mesai saatleri dıģında (mesai saatleri dıģında, hafta sonu tatili, resmi tatil ve bayramlarda ) kontrole getirilen katı yakıtlardan alınan ücretlere %20 indirim uygulanır. 3- Ġlimizde Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, sivil toplum örgütleri, Siyasi Partiler, Belediyeler, Resmi kurum ve kuruluģlar tarafından fakir ailelere yardım amaçlı getirilen katı yakıtlardan alınan numunelerden analiz bedeli ücreti alınmaz. 4-Tüm kurum, kuruluģlar ve iģletmeler tarafından talep edilen ABB Yetki Belgesi karģılığı olarak belge baģına 10,00 TL ücret alınır.(sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, Sivil Toplum Örgütleri, Siyasi Partiler, Belediyeler, Resmi kurum ve kuruluģlar tarafından fakir ailelere yardım amaçlı getirilen kömürler hariç) 19 / 60

20 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM VE DEĞERLENDĠRME Yazılı talep durumunda anlık ses seviyesinin belirlenmesi için yapılacak ses ölçümleri ile ilgili olarak aģağıdaki ölçüm bedeli tahsil edilir YILI Bir noktada yapılan gürültü ölçüm bedeli 110,00 TL, ayrıca ilave her nokta için 55,00 TL ölçüm bedeli tahsil edilir. ATIK YÖNETİMİ VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Belediyeden almak isteyenlerden Çöp Sepeti (adet fiyatı) 59,47 Çöp Konteynırı (adet fiyatı) 475,77 Özel çöp ve diğer atıkların toplanması (sefer baģına) 392,51 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MÜCAVĠR ALANI SINIRLARI ĠÇĠNDEN (merkez ilçe belediye hizmetleri ve bu belediyelerin 3. Ģahıslara yaptırdığı hizmetler hariç) VE DIġINDAN GELEN Evsel atık imha ücreti 32,70 Evsel nitelikte olan endüstriyel atık imha ücreti 32,70 BozulmuĢ gıda maddeleri imha ücreti 32,70 Akıcılığı kayboluncaya kadar suyu alınmıģ arıtma çamuru imha ücreti 32,70 Hafriyat ve inģaat atığı imha ücreti 23,69 BERNA DEDEMAN LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ ÜCRETLERİ ATIKSU LABORATUVARI Atık su analizi (kimyasal) 200,00 KĠMYA LABORATUVARI 20 / 60

21 Gıda maddesi (fiziksel ve kimyasal) 115,00 Ġçme ve kullanma suyu (fiziksel ve kimyasal) 115,00 Klor konsantrasyonu 50,00 Havuz suyu (konut-site) (fiziksel ve kimyasal) 100,00 Deniz suyu (fiziksel ve kimyasal ) 115,00 Havuz Suyu (otel, tatil köyü, özel okul) (fiziksel ve kimyasal) 200,00 MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI Havuz suyu (mikrobiyolojik) 52,00 Atık su (mikrobiyolojik) 52,00 Ġçme ve kullanma suyu (mikrobiyolojik) 52,00 Deniz suyu (mikrobiyolojik) 52,00 Gıda maddesi (mikrobiyolojik) 115,00 FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL VE MĠKROBĠYOLOJĠK ANALĠZLER (parametre olarak) Kondüktive (Ġletkenlik) 25,00 PH 20,00 Toplam sertlik 40,00 Organik madde 30,00 Amonyak(Amonyum Azotu) 30,00 Karbonat 30,00 Bikarbonat 30,00 Klorür 30,00 Sülfat 40,00 Nitrat 40,00 Nitrit 40,00 Orta fosfat 40,00 21 / 60

22 Deterjan 55,00 Yağ ve gres 90,00 K.O.Ġ. 100,00 B.O.Ġ. 90,00 A.K.M. 70,00 Serbest klor 30,00 Fenol 30,00 Bağlı klor 30,00 ÇözünmüĢ Oksijen 20,00 Toplam Organik Karbon 40,00 Toplam azot 90,00 Toplam fosfor 55,00 Toplam Alkalinite 50,00 Sıcaklık 20,00 Renk 20,00 Siyanür Asit 20,00 Siyanür 90,00 Tuzluluk 30,00 TOLAM KOLONĠ(JERM)SAYISI(22 0 C Ve36 0 c) 40,00 Coliform Bakteri 40,00 Fecal Coli 40,00 E.Coli 40,00 Pseudomonas Ae Ruginosa 40,00 Clastridum Perfingens 40,00 Klorofil-a 55,00 Fecal Streptekok 40,00 ICP cihazı ile bakılan hidrür elementler (arsenik, antimon, selenyum, civa, bizmut, tellur, kalay 70,00 ICP cihazı ile bakılan diğer elementler(kalsiyum, çinko, bor, toplam krom, bakır, kurģun, nikel, demir, mangan, magnezyum, gümüģ, florür, stronsiyum, vanadyum kobalt, baryum, admiyum, alüminyum, sodyum, potasyum) 55,00 NOT:1- Analiz ücretlerine K.D.V. dahildir. 2- Atık su, Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarlarında RESMĠ KURUMLARA% 50 indirim uygulanır. 3- Belirlenen ücretler tarihleri arasında geçerli olacaktır ve fazla numunenin analiz ücretinin toplu halde yaptırılması durumunda %15 indirim uygulanır. 5- Asat Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan içme ve kullanma suyu (Ģehir Ģebeke suyu) analizlerinden ücret alınmaz. HAYVANAT BAHÇESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 22 / 60

23 KAPALI GĠRĠġ BĠLET FĠYAT LĠSTESĠ S.NO BĠL BĠLET TÜRÜ 01 Araçlar (Binek araçları) 7,00 02 Yayalar için 3,00 03 Öğrenciler için giriģler Ücretsiz ÜRETĠM FAZLASI OLAN VE DAMIZLIK DEĞERĠNĠ KAYBEDEN HAYVANLARIN 2012 YILI SATIġ FĠYAT TARĠFESĠ S. NO Hayvan Türü 01 Kamerun Koyunu 400,00 02 Cüce Keçi 450,00 03 Ayı 1.000,00 04 Kanguru 6000,00 05 Hatun Sülün 250,00 06 Altın Sülün 120,00 07 Sarı Sülün 120,00 08 GümüĢ Sülün 120,00 09 Kral Sülün 120,00 10 Halkalı Sülün 100,00 11 YeĢil Sülün 100,00 12 Tavus KuĢu 250,00 13 Keklik 40,00 14 Bıldırcın 5,00 15 Benekli Penç 40,00 16 Küçük Tavuk 40,00 17 Büyük Tavuk 50,00 18 Güvercin Saf 150,00 20 TavĢan Saf (ırk) 25,00 21 Merinos Koyunu ( (Sakız) 600,00 22 Amerikan Ördeği 40,00 23 Pekin Ördeği 35,00 24 YeĢil Ördek 80,00 25 Kaz 80,00 26 Muhabbet KuĢu 30,00 27 Hindi 70,00 28 Deve ,00 29 Ceylan 2.500,00 23 / 60

24 30 Haflinger Atı 3.000,00 31 Tiftik Keçisi 450,00 32 Yeleli Koyun 3.000,00 33 Deve KuĢu 900,00 34 Aslan 6.000,00 35 Kaplan 6.000,00 36 YeĢil Maymun 1.500,00 37 Benekli Alageyik 3.500,00 38 Beyaz Alageyik 3.500,00 39 Kızıl Geyik 4.000,00 40 Midilli 6.000,00 41 Zebra ,00 42 Dağ Keçisi 1.500,00 GiriĢ Ücretlerinde; Antalya BüyükĢehir Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet, Askeriye, Basın personeli ile gazi ve Ģehit yakınları, engelli bireyler ile öğrenciler Ücretsiz giriģ yapacak kiģiler kurum kimlik kartlarını göstermek zorunludur. Hayvan SatıĢlarında: Üç aylığa kadar olan hayvan yavrularında %50 indirim uygulanır. FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI AYKOME ġube MÜDÜRLÜĞÜ KAZI TAHRĠP ÜCRETĠ Yapılacak kazılarda AYKOME Uygulama Yönetmeliği nde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır. Ġzin alınarak yapılan kazılarda, kazı iģlemi izin alındıktan sonra verilen süre içerisinde bitirilmelidir. Bitirilmeyen kazılarda AYKOME Uygulama Yönetmeliği nin müeyyideler bölümünde belirtilen cezalar uygulanır. KAZI VE KAPLAMA ĠMALAT TABLOSU ĠMALATIN CĠNSĠ Birimi Ġzinli ve Ġzinsiz Tahripler için KeĢif Harcı (mt/m 2 /m 3 ) 85,00 Tretuvar keģif ve yol katılım ücreti M² 25,00 Stabilize Kaplama M 2 55,00 Sathi Kaplama M 2 55,00 Sıcak Asfalt Kaplama M 2 82,50 Tretuvar Asfalt kaplama M 2 78,50 Beton yol kaplama M 2 72,50 24 / 60

ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ

ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 2 GELĠR ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 9 EMLAK ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 10 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 11 1.ZABITA ġube MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Muayene Ve Konsültasyonlar 1.1 Muayene- Konsultasyon adet

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR ġeflġğġ GELĠRLERĠ EĞLENCE VERGĠSĠ MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ A -BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN; 1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar,

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil ) KARAPINAR BELEDİYESİ 2011 YILINA AİT İÇME SUYU, OTOBÜS TAŞIMA ÜCRETİ, KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ, KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETLERİ, SU TANKER ÜCRETİ, HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ, KAYIT SURET ÜCRETİ VE HOPARLÖR ÜCRETLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 7 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 7 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Hayvan Bakım ve Nakil Ücreti 1.1 Hayvan Nakil Ücreti 1 ile 10 Km Arası adet 55 TL 1.2 Hayvan Nakil Ücreti 10 ile 30 Km Arası adet 28 TL 1.3 Çiftlik Hayvanı Ücreti 1 Günlük adet 1.4 Evcil Hayvan Ücreti

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BEDELLERİ NO HĠZMET AÇIKLAMASI BĠRĠMĠ ALINACAK ÜCRET 1 Ġmar Durumu Belgesi Hazırlama 250,00 TL 2 Numarataj

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ: SIRA NO ABONE TÜRÜ LER m 3 / AY BİRİM FİYAT / m 3 ATIKSU BEDELİ (Birim Fiyatın %45 i / m 3 A B C MESKEN İŞYERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 8 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 8 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 7 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 7 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 39.350.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 20.500.000 2 Özel Tüketim Vergisi 100.000 52 Elektrik

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

2016 yılı VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ

2016 yılı VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2016 yılı VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ 1 - BELEDĠYE VERGĠLERĠ 2465 SAYILI KANUNUN ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ MADDE 12- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI 13,00 TL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım Alanı Olan İşyerlerinden

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

2011 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2011 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 VETERİNER HİZMEERİ MÜDÜRLÜĞÜ 54.VETERİNER HİZMEERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

18.EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Kapalı Katlı Otop. I.Bölge (Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Şişli) 1- Asgari 0-1 Saat 2- Azami 0-1 Saat

18.EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Kapalı Katlı Otop. I.Bölge (Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Şişli) 1- Asgari 0-1 Saat 2- Azami 0-1 Saat 1-Kapalı Katlı Otop. I.Bölge (Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Şişli) 3- Azami 2-4 Saat 4- Asgari 1-2 Saat 5- Azami 1-2 Saat 6- Asgari 2-4 Saat 13- Asgari Abone (Aylık) 14- Azami Abone (Aylık) 2-Kapalı

Detaylı

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017 İç / Doğu / 1. KONAKLAMA TESİSLERİ ODA BAŞINA A. Turizm Belgeli Tesisler 1) 5 Yıldızlı Oteller 36,91 29,53 25,84 18,45 (Tatil Köyleri,Turizm Kompleksleri, Özel Sınıf Oteller / Özel Belgeli Tesisler) 2)

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU 1. GĠRĠġ

FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU 1. GĠRĠġ FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU. GĠRĠġ Bu rapor, 27/0/200 tarih 2772 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Akaryakıt, Lpg Ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 12- T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ ve HARÇLAR GELİR TARİFESİ 2014 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI...8 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...8 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...9 1.ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...9 ÖLÇÜ

Detaylı

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 1-12.10.1987 ONANLI MEVZİİ PLAN 155 PAFTA 1083 ADA 4-116-117 PARSELLER BLOK EBATLARI BELĠRLENMĠġ OLUP

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 41.753.650 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 9.195.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

1 NOLU GEÇİŞ HAKKI ANA SÖZLEŞMESİ

1 NOLU GEÇİŞ HAKKI ANA SÖZLEŞMESİ GEÇİŞ HAKKI KULLANDIRILACAK GÜZERGAH BİLGİSİ 1 NOLU GEÇİŞ HAKKI ANA SÖZLEŞMESİ GEÇİŞ HAKKI SAĞLAYICISI GEÇİŞ HAKKI SAĞLAYICISININ ADRESİ ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ELEKTRONĠK SĠSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

GOSB HĠZMET BEDELLERĠ KĠTAPÇIĞI 2013

GOSB HĠZMET BEDELLERĠ KĠTAPÇIĞI 2013 GOSB HĠZMET BEDELLERĠ KĠTAPÇIĞI 2013 GOSB HĠZMET BEDELLERĠ KĠTAPÇIĞI Doküman No : DT.02 Yayın Tarihi : 07.02.2008 Revizyon Tarihi: 09.04.2013 Revizyon No : 11 GOSB, 4532 sayılı OSB Kanunu na istinaden,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ 1 - BELEDĠYE VERGĠLERĠ 2464 SAYILI KANUNUN ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ MADDE 12- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü

Detaylı

42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Akaryakıt / CNG / LNG / LPG Otogaz ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt Pompası adet 9,900 TL 1.2 İçe Dönük Akaryakıt Pompası adet 1,100 TL 1.3 Lpg Dispenseri adet 8,250

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016

GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016 GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016 GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI Doküman No : DT.02 Yayın Tarihi : 07.02.2008 Revizyon Tarihi: 03.02.2016 Revizyon No : 18 GOSB, 4562 sayılı OSB Kanunu na istinaden,

Detaylı

2016 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN BAZI MAKTU VERGĠ, HARÇ VE ÜCRET TARĠFELERĠ

2016 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN BAZI MAKTU VERGĠ, HARÇ VE ÜCRET TARĠFELERĠ 2016 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN BAZI MAKTU VERGĠ, HARÇ VE ÜCRET TARĠFELERĠ 2016 mali yılı, Fethiye Belediyesi gelirleri ve harçlarına iliģkin tarife cetvelini oluģturan;

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ T.C DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI GELİR TARİFESİ KDV DAHİL MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ BASILI EVRAK SATIŞ ÜCRETİ Belediyemiz tarafından yapılan evlendirmelerde kullanılan, Basılı

Detaylı

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.);

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.); A-VERGİLER 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifelerden alt ve üst limiti olup bu limitler arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan vergilerden; Madde 1- İlan Reklam Vergileri

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.02.2012/64-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi

Detaylı

PAMUKKALE BELEDİYESİ

PAMUKKALE BELEDİYESİ PAMUKKALE BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İlgili Ücretler 2 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İlgili Ücretler 2 Fen İşleri Müdürlüğü ile İlgili Ücretler 6 Temizlik İşleri Müdürlüğü ile

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus AÇIKGÖZ(Bulunmadı),

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI

GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI YENĠ ÇEVRE MEVZUATLARI VE OSB LER GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI KALDER -18.05.2011 ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ NEDĠR? 1 2 3 4 Sanayinin, uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlamak, KentleĢmeyi

Detaylı

GOSB HİZMET BEDELLERİ 2015

GOSB HİZMET BEDELLERİ 2015 GOSB HİZMET BEDELLERİ 2015 GOSB HİZMET BEDELLERİ Doküman No : DT.02 Yayın Tarihi : 07.02.2008 Revizyon Tarihi: 20.01.2015 Revizyon No : 15 GOSB, 4532 sayılı OSB Kanunu na istinaden, katılımcılarının ihtiyaçlarını

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediye Meclisimizin 09/12/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 04/12/2014 tarih ve 32895 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan

Detaylı

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 35.382.100 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 6.990.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL. İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ İ MADDE : İMAR DURUMU ÜCRETİ ARSA(m2) 0 00 90,00 5,00 5,00 2 0 00 0,00 5,00 5,00 0 500 208,00 2,00 2,00 50m 2 den büyük,20 2,00 2,00 İmar durumu 5 temditlerinden 95,0,00,00

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠMAR ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELĠ. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ OTOPARK ĠLKE VE ESASLARI

KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠMAR ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELĠ. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ OTOPARK ĠLKE VE ESASLARI KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠMAR ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ OTOPARK ĠLKE VE ESASLARI 2013 1 KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ OTOPARK YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1-Muayene Ve Konsültasyonlar 1- Muayene- Konsultasyon 2- Kontrol 3- Muayene - Konsultasyon 2-Muayene Sonrası Klinik İşlemler 1- Anal Keselerin Temizlenmesi 2- Anal Keselerin Temizlenmesi ( Lavaj Yöntemi

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KASIM AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 096: Gündemin birinci maddesi; Tarihi Kentler Birliğinin

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI maktuen 13,00 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1 ÇATAKLI PLANLAMA 2014 Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER..2 HARĠTALAR DĠZĠNĠ 2 FOTOĞRAFLAR

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- Kapsam: Madde 2- Tanımlar: Madde 3- Genel Esaslar Madde 4-

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- Kapsam: Madde 2- Tanımlar: Madde 3- Genel Esaslar Madde 4- OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2014

GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2014 GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2014 GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI Doküman No : DT.02 Yayın Tarihi : 07.02.2008 Revizyon Tarihi: 15.08.2014 Revizyon No : 14 GOSB, 4532 sayılı OSB Kanunu na istinaden,

Detaylı