ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 2 GELĠR ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI EMLAK ġube MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ZABITA ġube MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜ ve AYAR MEMURLUĞU TOPTANCI HAL ġube MÜDÜRLÜĞÜ DENETĠM RUHSAT ġube MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KÜLTÜR ġube MÜDÜRLÜĞÜ KONSERVATUAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ SPOR HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TĠYATRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI ġube MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETĠMĠ VE ĠġLETME ġube MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANAT BAHÇESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI AYKOME ġube MÜDÜRLÜĞÜ...24 ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk ġube MÜDÜRLÜĞÜ NUMARATAJ ġeflġğġ HARĠTA VE ĠSTĠMLAK ġube MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ NAZIM PLAN BÜRO BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI VETERĠNER ġube MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠTFAĠYE ġube MÜDÜRLÜĞÜ (EĞĠTĠM VE ÖNLEME ġube MÜDÜRLÜĞÜ) ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YAT LĠMANI ġube MÜDÜRLÜĞÜ TERMĠNAL ġube MÜDÜRLÜĞÜ ULAġIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ULAġIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ UKOME ġube MÜDÜRLÜĞÜ KALEĠÇĠ DENETĠM VE KOORDĠNASYON BÜROSU TRAFĠK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL HĠZMETLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ: BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER KOORDĠNATÖRLÜĞÜ / 60

2 MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gelir Müdürlüğü Makbuzlarından suret çıkarma 20,00 TELLALLIK HARCI: 2464 sayılı yasanın maddeleri gereğince tahsil edilmektedir. Tellallık harcının: mal ve mahsulleri satan gerçek ve tüzel kiģiler yapacakları satıģları, satıģ yapmadan önce Belediye veya mahallindeki Belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidir. Haber verilmediği takdirde harç %50 fazlasıyla alınır. SatıĢ bedeli üzerinden 100,00 TL ye kadar %2, aģan kısmı için %1 oranında tellaliye harcı tahsil olunur. ĠLAN VE REKLÂM VERGĠSĠ BüyükĢehir Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içinde bulunan, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesinin yönetimi hakkındaki Kanun un 23. maddesinde belirtildiği üzere, BüyükĢehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde yapılan her türlü Ġlan ve Reklâm Vergisine tabidir. TARĠFE VE NĠSPET 1) Ġlan ve Reklâm Vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 15. maddelerinde yer alan azami ve asgari sınırlar aģılmamak kaydıyla Belediye Meclisince tespit edilir. 2) BüyükĢehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında yapılacak her türlü ilan ve reklâmlarda; BüyükĢehir Belediyesi Ġlan ve Reklam Yönetmeliğine uygunluk aranacaktır. Ġlan ve Reklâm yapılacak yerler: Elektrik direkleri Billboard reklâm panoları Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri Otobüs durakları Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler Alt ve üst geçitler vb. müsaade edilen yerler 2 / 60

3 A) SABĠT ĠLAN VE REKLÂM YERLERĠ IĢıklı-IĢıksız Ġlan Ve Reklâmlar 1) BüyükĢehir Belediyesin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde, bina ve iģyerlerinin cephelerine monte edilen ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve takılan her çeģit levha, yazı ve resim, reklâmların beher M 2 si Yıllık; IĢıklı 65,00 IĢıksız 55,00 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNĠN YETKĠ VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ANA ARTERLERDE HER TÜRLÜ ĠLAN VE REKLÂM YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI TALEBĠNDE BULUNANLARDAN, ĠLAN VE REKLÂM VERGĠSĠNDEN AYRI OLARAK; AġAĞIDA BELĠRLENEN ASMA VE TAHSĠS BAKI ÜCRETLER TAHAKKUK VE TAHSĠL OLUNUR. 2) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; bina cephesinin haricindeki umuma ait olan yerlere (Meydan, cadde, tratuvar, yeģil alan v.b.) konulacak olan sabit ilan ve reklâmların (totem pano v.s.) m 2 si Yıllık; Tahsis Ücreti 150,00 IĢıklı Vergi 125,00 Toplam 275,00 Tahsis Ücreti 100,00 IĢıksız Vergi 125,00 Toplam 225,00 3) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; bina cephesinin haricinde kalan özel mülke konu yerlere konulacak olan sabit ilan ve reklâmların (Totem Pano v.b) m 2 si Yıllık; IĢıklı IĢıksız Tahsis Ücreti Alınmaması Öngörülüyor Vergi 110,00 Toplam 110,00 Tahsis Ücreti Alınmaması Öngörülüyor Vergi 100,00 Toplam 100,00 3 / 60

4 BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve alanındaki yerlerde seyreden her türlü motorlu araçlar ile deniz üzerinde seyreden nakil vasıtalarının dıģ yüzeylerinde ilan ve reklâm amacıyla yapılan her türlü reklam faaliyetinin m 2 si Yıllık; 4-a) Özel Halk Otobüsleri ve Midibüslerde; IĢıklı 55,00 IĢıksız 45,00 4-b) Belediye Otobüs ve Midibüslerinden; Tahsis Ücreti 25,00 IĢıklı Vergi 45,00 Toplam 70,00 Tahsis Ücreti 20,00 IĢıksız Vergi 45,00 Toplam 65,00 4-c) BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanındaki seyreden Nostalji Tramvay ve Hafif Raylı Sistem (tramvay) üzerine ilan ve reklam amacıyla yapılan her türlü reklam faaliyetinin m2 si için yıllık; Yıllık IĢıklı 120,00 IĢıksız 100,00 5) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke ve umuma ait olan yerlerde (Döviz büroları-kuyumcular v.b.) iģ yeri cephesi elektronik ve bilgisayar sistemi ile yapılacak olan sabit ilan ve reklâmlardan m 2 si Yıllık; Tahsis Ücreti 440,00 IĢıklı Vergi 110,00 Toplam 550,00 4 / 60

5 6) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke ve umuma (AYLIK M2) 2012 YILI Alınmam TL Tahsis Ücreti ası Vergi Öngörülüyor 2.200,00 Vergi 110,00 Toplam 110,00 ait olan yerlerde (meydan, cadde, yeģil ve ticari alanlarda, açık havada elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile (LED pano v.b.) toplu iģyeri tanıtımlarında, yapılan tanıtım ve reklamlardan M 2 si Yıllık ; 6-a) Umuma Ait Olan Yerlerde; 6-b) Özel mülke ait olan yerlerde 7) Umuma ait yerlerdeki (meydan, cadde, bulvar, ana arter, tretuvar, Belediye mülkü arsalar, bariyerler) alt ve üst geçitlere yapılacak sabit ilan ve reklamların m 2 si Yıllık; IĢıklı 2012(M²) TL Tahsis Ücreti Alınmaması Öngörülüyor Vergi 65,00 Toplam 65,00 Tahsis Ücreti Alınmaması Öngörülüyor Vergi 55,00 IĢıksız Toplam 55,00 8) Her türlü Motorlu araçlar ile hafif metro, Tramvay ve deniz üzerinde seyreden nakli vasıtaların iç yüzeylerinde Ġlan ve Reklam amacıyla kullanılan EL TUTACAĞI nda her araç için Aylık ücret; 8-a) Belediye Otobüs ve Midibüs; Vergi 100,00 8-b) Özel Halk Otobüsü ve Midibüslerde; 5 / 60

6 Vergi 90,00 9) BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde seyreden hafif metro tramvay gibi nakil vasıtalarından her VAGON için TAHSĠS Ücreti; Aylık 5.500,00 3 Aylık ,00 6 Aylık ,00 Yıllık ,00 10) BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde seyreden hafif raylı sistem tramvayında bulunan her VAGON için TAHSĠS Ücreti; Aylık 2.500,00 3 Aylık 5.000,00 6 Aylık ,00 Yıllık ,00 ġartlar: Reklam alanı vagonların cam altında kalan kısımlarıdır. Tramvay seferde olmadığı zaman takma, sökme yapılacaktır. Tramvayın dıģ cepheleri eski haliyle (reklamsız) teslim edilecektir. Ġlan ve reklam vergisi ayrıca alınacaktır. B- BĠNA CEPHELERĠNE YAPILAN ĠLAN VE REKLÂMLAR 1) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; bina dıģ Cephesine yapılacak olan poster, pano, boyama, resim, dijital baskı, afiģ, yazı v.b. reklam faaliyetlerinin M 2 si Yıllık; IĢıklı IĢıksız Tahsis Ücreti Alınmaması Öngörülüyor Vergi 90,00 Toplam 90,00 Tahsis Ücreti Vergi 80,00 Toplam 80,00 6 / 60

7 C- GEÇĠCĠ ĠLAN VE REKLÂM YERĠ ÜCRETLERĠ 1) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke ve umuma ait olan yerlerde (meydan, cadde, tretvuar, yeģil alan, geçitler v.b.) yapılacak olan geçici ilan ve reklâmların (bez afiģ, kâğıt afiģ, vinil afiģ, balon, seyyar pano) m 2 si Haftalık; 1-a) Özel Mülk; Vergi 55,00 1-b) Kamu; Tahsis Ücreti 35,00 Vergi 45,00 Toplam 80,00 2) Mahiyeti ne olursa olsun yapıģtırılacak çeģitli afiģler ve benzerinin beherinin m 2 si (poster-flama v.s.) Günlük; Vergi; ENCÜMEN KARARI ĠLE YASAKLANMIġTIR 3) BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde ilan, reklâm ve tanıtım amacı ile dağıtılacak (El Ġlanı-BroĢür katalog v.b.) unsurlarından her bir adeti için Günlük; Vergi 0,40 4) Gökyüzünde sabit veya gezici (uçak, helikopter, zeplin, balon) yapılacak her türlü ilan ve reklamların m 2 si Günlük; Tahsis Ücreti 440,00 Vergi 110,00 Toplam 550,00 5) Deniz ve gökyüzünde Ġlan ve reklam amaçlı yapılmak üzere oluģturulacak su veya sis perdesi üzerine lazer veya benzeri baģka bir sistemle yapılacak ilan ve reklamların m 2 si Haftalık; 7 / 60

8 Tahsis Ücreti 110,00 Vergi 165,00 Toplam 275,00 6) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde; reklam amacıyla araçlarla yapılan (Sabit- Gezici-Müzikli v.b.) tanıtımlardan Günlük; Vergi 1.100,00 7) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde elektrik direklerine reklam amaçlı takılan geçici reklam panolarından m 2 si Yıllık; Tahsis Ücreti Alınmaması Öngörülüyor Vergi 80,00 Toplam 80,00 8) BüyükĢehir Belediyesine ait tramvay hattı üzerindeki elektrik direklerine reklam amaçlı takılan panolarda m 2 si Yıllık; Tahsis Ücreti 100,00 Vergi 100,00 Toplam 200,00 Umuma ait yerler ile Belediyemize ait yerlerde; Ġlan ve Reklam asma, tahsis ve bakım ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde; yıla, aya, haftaya ve güne bölünmek suretiyle tahakkuk ve tahsil olunur. Bu ücretlerin tahsilinde ise; yıl içerisinde mükellef olanlarla, öteden beri mükellef olanlar ilan ve reklam vergileri ile birlikte, geçici süre ile ilan ve reklam yapma talebinde bulunanlar, ilan ve reklamın yapılmasından önce ilan reklam asma tahsis ve bakım ücretini ödemek zorundadırlar. Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalıģan dernek ve vakıflardan derneğin amacı ile ilgili Ġlan ve Reklâma konu Ġlan asma, tahsis ve bakım ücreti tahsil edilemez. A) 5216 sayılı kanunun 7. maddesi 1. fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile 23. maddesinin (e) bendine göre bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerine konulacak her türlü ilan ve reklam için Antalya BüyükĢehir Belediyesi Reklam, Ġlan ve Tanıtım ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ sinden izin alınması mecburidir. B) Reklâm, Ġlan ve tanıtım amacıyla asılan veya konulan her türlü reklâm ve tanıtım panolarından 3. Ģahıslara karģı gelecek zarar ve ziyandan, reklam ve tanıtımı yaptıranlar sorumludur. Reklâmın asıldığı yere iliģkin tüm hak ve taleplerden Reklamı asanlar sorumludur. Vergi tarifesinin uygulanması esasları; 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununa göre ilan ve Reklam Vergisi; vergi tarifesinin ve 4. 8 / 60

9 bentlerinde belirtilen Ġlan ve Reklamların süresi 6 aydan; 3. bendinde belirtilen Ġlan ve Reklamların süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirlerde tam hafta sayılır. (mad.15) 9) BüyükĢehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde Reklâm amacı ile yaya, motorlu, motorsuz ve mobil dolaģarak yapılan reklâmın Günlük m 2 ücreti; IĢıklı 30,00 IĢıksız 20,00 10) BüyükĢehir Belediyesi yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arter, cadde ve bulvarlarda reklam amacı ile motorlu araç ve römork takılmak sureti ile pano ve benzeri içten ve dıģtan aydınlatmalı yapılan reklamların aylık m 2 si ; Vergi 75,00 2) EĞLENCE VERGĠSĠ BüyükĢehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında yer alan eğlence yerlerini iģleten gerçek ve tüzel kiģiler bu verginin mükellefidir. A)BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar, gece kulübü (pavyon, lokanta, kabare, dancing, cafe ve diskoteklerden ) günlük 30,00 Bowling salonu iģletmelerinden günlük 65,00 Düğün salonlarından günlük (düğün baģına) 110,00 Lunaparklardan günlük 65,00 Buz pateni iģletmelerinden günlük 65,00 Bilardo ve masa futbol salonlarından günlük 20,00 Emniyet Müdürlüğünce ruhsatlandırılan internet cafe v.b. eğlence yerlerinden ve oyun ruhsatı alan iģletme yerlerinden günlük 40,00 Ġçerisinde birden fazla eğlence yeri bulunan (diskotek-aqualand v.b.) turistik tesisler ve tatil köyü gibi yerlerden, eğlence tertipledikleri süre (sezon) zarfında (AYLIK) 3.600,00 BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLAN YERLERDEN 9 / 60

10 2012 YILI TL KiĢiye hizmet verebilen eğlence yerleri günlük (KONSER ALANLARINDA) 4.000,00 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BüyükĢehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan iģgal harcı aģağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır. (2464 Sayılı Kanunun maddeleri ( /19 mad.) a) Ana bulvar ve caddelerde bulunan ( yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için ) iģgallerde beher M 2 günde 1,00 b) Tanıtım amacıyla yapılan günlük iģgaliyelerden 1.500,00 c) Milli piyango, çakmak tam için aylık 85,00 d) Günü birlik iģgaliyelerden (zabıtaca tahsisi yapılan yerlerden) 75,00 e) Park ve ören yerleri film çel. günlük 2.500,00 f) Konser vb. bileti satmak için iģgaliye ücreti 75,00 g) BüyükĢehir Belediye sınırları içerisinde ana cadde ve bulvarlarda ATM makineleri koymak suretiyle iģgaliye ücreti yıllık 8.000,00 h) ĠĢyeri önlerine konan tanıtım amacıyla derin dondurucu vb. depolar için aylık 95,00 BüyükĢehir Belediyesi yetki ve tasarrufu altında bulunan (Festival çarģısı, panayır, sabit pazaryerleri vb.) yerlerden iģgaliye bedeli M 2 sinden günlük 0,50 Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından iģgali; a)satıģı yapılan küçükbaģ hayvan baģına 2,20 10 / 60

11 b)satıģı yapılan büyükbaģ hayvan baģına 4,00 Motorlu kara taģıtlarının park etmeleri için Belediye Ģehir merkezlerinde tesis edilen ve iģletilen mahallelerin çalıģma saatleri içinde, taģıtlar tarafından iģgali (bisiklet ve motosikletler hariç) günlük olarak iģgal edenlerden; a)her taģıttan beher saat için 1,25 b)park metre çalıģtıran yerlerde beher saat için 2,50 1.ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜ ve AYAR MEMURLUĞU ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliğinde değiģiklik yapılmasına göre dair yönetmelik hükümlerince belirlenir. TOPTANCI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠĢgaliye, Tahsis Devir ve hal ÇıkıĢ Ücretleri Komisyoncu yazıhaneleri patates, soğan ve sarımsak satıģ yerleri iģgaliye ücreti; Ġç m 2 Birim Fiyatı (M 2 için günlük) 0,12 DıĢ m 2 Birim Fiyatı (M 2 için günlük) 0,10 DıĢ Mekan Kafes m² Bir. Fiy.(M² için günlük) 0,06 TÜCCAR ARDĠYELERĠ ĠġGALĠYE ÜCRETĠ Ġç M 2 Birim Fiyatı (M 2 için günlük) 0,12 DıĢ M 2 Birim Fiyatı (M 2 için günlük) 0,10 DıĢ Mekan Demir Kafes M 2 Birim Fiy. (M 2 için günlük) 0,05 60 M2 lik ardiyelerden günlük 100,00 HALDE BOġ BULUNAN VEYA SONRADAN BOġALAN(TAHSĠS ĠPTALĠ V.B) ĠġYERLERĠNĠN ĠLK TABAN ÜCRETLERĠ 11 / 60 Komisyoncu Yazıhaneleri

12 Patates, Soğan ve Sarımsak SatıĢ Yeri , M 2 lik Ardiyeler(Asma Kat Dahil) , M 2 lik Ardiyeler(Asma Kat Dahil) , M 2 lik Ardiyeler(Asma Kat Dahil) , M 2 lik Ardiyeler , M 2 lik Ardiyeler ,00 KĠRALAMA DEVĠR ÜCRETLERĠ Komisyoncu Yazıhaneleri ,00 Patates, Soğan ve Sarımsak SatıĢ Yeri , m 2 lik Ardiyeler(Asma Kat Dahi) , m 2 lik Ardiyeler(Asma Kat Dahi) , m 2 lik Ardiyeler(Asma Kat dahi) , m 2 lik Ardiyeler , m 2 lik Ardiyeler ,00 ARDĠYE TAKASI: Farklı M 2 li ardiyelerin yer değiģimi sırasında aradaki m 2 farkına göre tahsis devir ücreti ödenir. ÇIKIġ BĠLETĠ ÜCRETLERĠ Tırlar Büyük Kamyon Küçük Kamyon Kamyonet-Traktör 3 Tekerli triportör Tır ve Kamyonların Gece Kalmaları Gümrükleme için giriģ yapan tırlardan alınan çıkıģ ücreti TL , 00 20, 00 15, 00 5,0 0 5,0 0 22, 00 15, / 60

13 Otel Tedarikçilerinin Yapacağı ÇıkıĢ Ücreti Toptancı Hal Kompleksi Ġçinde Barkotlu GiriĢ ve ÇıkıĢlardan Alınacak Ücretler 0-30 Dakika Dakika Dakika Dakika 181 Dakikadan sonrası 10, TL Üc retsiz 3,0 0 4,0 0 5,0 0 10, 00 Toptancı Hal Yönetmeliğinin 86. maddesi gereği; Toptancı Hal e mal getiren nakliyeciler hal giriģ tarihinden itibaren 3 günden fazla bekletilemezler. Saat dan önce hale giriģ yapan nakliyecilere tahsis sahiplerince (3) gün bekleme süresinden sonra bekletildikleri her gece için 150,00 TL ödenir. Antalya BüyükĢehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksinde ĠĢyeri ÇalıĢma Ġlke ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 65. maddesine göre; Yılda bir kez olmak üzere Toptancı Hal Kompleksinde temizlik, aydınlatma, pak bahçe bakımı, çevre sağlığının azami korunması, yolların belirli bir standartta ve bakımlı olması için aylık iģgaliye ve kira bedelinin yarısı tutarındaki bedeli; o yılın Haziran ayı içerisinde Toptancı Hal Veznesine yatırılacaktır. DENETİM RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ruhsat dosyasından suret çıkarma: Sıhhi müesseseler için 25,00 Gayri sıhhi müesseseler için 100,00 Ġnceleme Kurul Harçları Sıhhi müesseseler için inceleme kurulu harcı 150,00 1. Sınıf gayri sıhhi müesseseler için inceleme kurulu harcı 600,00 2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müesseseler için 400,00 Yüzer tesisleri için 200,00 Yüzer tesislerin iģyeri açma ruhsat harcı: 13 / 60

14 >18 Gros tonilato için 200, Gros tonilato için 350, Gros tonilato için 800, Gros tonilato için 1.500, Gros tonilato için 2.000, Gros tonilato için 2.500,00 >800 Gros tonilato için 3.500,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları için: Akaryakıt ve LPG istasyonları beher pompa cihazı için 1.000,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları marketler için 500,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları oto yıkama yağlama yerleri için 500,00 Akaryakıt ve LPG istasyonları içerisindeki diğer yerler için (berber, lastik tamiri v.s.) 250,00 1. sınıf GSM-akaryakıt, LPG, CNG dolum ve depolama tesislerinden beher tank için 1.500,00 NOT: Ruhsat düzenlenecek iģyerlerinden metre baģına 2.00 TL ruhsat harcı alınır M 2 yi geçen iģ yerlerinden 5000 M 2 bedeli alınır. (5281 sayılı yasanın 26. maddesinin ilgili hükmü) HAFTA TATĠLĠ ÇALIġMA RUHSATI HARÇLARI 1 Hafta Tatili, Ulusal ve Dini Bayram Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı Harcı Tüm Meslek Grupları Ġçin 2464 Sayılı Kanunda Belirlenen Azami Sınırdan Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Olunur. (364 Sayılı :Hafta Tatili Hakkında Kanunun Ġstisna Hükümleri Uygulanır.) Berber, kuaför ve terziler ĠĢyerlerinde imalat yapılmayan unlu mamuller satıģ yerleri ve pastaneler Süpermarket(Gima-Migros-Makro-Genpa vb.) Petrol istasyonları ve LPG gaz ist.dolum tesisleri Toptancı hal yazıhaneleri ve diğer iģyerleri Garaj yazıhane ve iģletmeleri / 60

15 7 Taksi durakları Diğer iģyerleri (istisna kapsamına girmeyen diğer iģyerleri) Fabrikalar Büyük alıģveriģ merkezleri içindeki iģyerleri (100m²üzeri ölçüme sahip iģyerleri) 11 Büyük alıģ veriģ merkezleri içindeki iģyerleri (100m²altı ölçüme sahip iģyerleri) 12 AlıĢveriĢ merkezleri içindeki stantlar 250,00 13 Lara ve Konyaaltı Beach Park Plaj Üniteleri 300,00 Canlı Müzik Ġzin Belgesi tarih ve 476 sayılı Meclis Kararı 1.000,00 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TİYATRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TĠYATRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR TARĠFESĠ Büyük oyunu 5,00 Ġndirimli(öğrenci, öğretmen, emekli, basın mensubu, kurum mensubu) 4,00 Grup indirimli 3,00 Çocuk oyunu 2,00 YENĠ MAHALLE KÜLTÜR SALONU Büyük oyunu 3,00 Grup indirimli 2,00 Çocuk oyunu 1,00 15 / 60

16 KÜLTÜR SALONU GELĠR TARĠFESĠ Özel toplantı ve koop. Yapılan tahsis ücreti 500,00 Profesyonel tiyatrolarda her oyun için 500,00 Amatör tiyatrolarda her oyun için 250,00 Çocuk tiyatrolarında her oyun için 250,00 Fuaye kısmını sergi için tahsis günlük 150,00 NOT: Resmi okullar, kamu yararına çalıģan derneklerden ücret alınmaz NOT: 65 YaĢ üzeri bedensel engelliler, gaziler, Ģehit, gazi, dul ve yetimlerden ücret alınmaz. KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OYUNCAK MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETLERİ TL/YKR Öğrenci, Öğretmen ve Emekliler için; 3,00( KDV dahil ) Bunlar dıģında kalanlar için 5,00( KDV dahil ) 10 kiģiden fazla guruptaki yetiģkinler için 4,00( KDV dahil ) Çocuklar için 2,00 ( KDV dahil ) Aile kartı uygulamasında anne baba ile 1 çocuk 5,00( KDV dahil ) Bir çocuktan fazla çocuk olması halinde her bir çocuk için 1,00 ( KDV dahil ) ANTALYA ULUSLAR ARASI PİYANO FESTİVALİ ÜCRETLERİ; Ücretler ( Adet Fiyat-KDV Dahil)TL AKM Aspendos Salonu Bölümleri LA-LB-LC-LD Balkon Locaları ( Üst Bölüm 125 Adet) 30,00 (KDV Dahil) A-B-C-D-E-F Salon Koltukları (Ön Bölüm 187 Adet) 50,00 (KDV Dahil) G-H-Ġ-J-K-L-M-N-O Salon Koltukları ( Orta Bölüm 348 Adet) 70,00 (KDV Dahil) P-R-S-T-U-V-Y Salon Koltukları ( Arka Bölüm 137 Adet) 40,00 (KDV Dahil) Kombine Bilet (12 Konser) 350,00 (KDV Dahil) 16 / 60

17 Belirtilen fiyatlara herhangi bir bilet satıģ organizasyon firması ile anlaģması halinde firmanın uygulayacağı komisyon bedeli dahildir. ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ SALONLARI GELİR TARİFESİ Aspendos Salonu 0-4 saat 400,00 Aspendos Salonu 0-8 saat 700,00 Perge Salonu 0-4 saat 300,00 Perge Salonu 0-8 saat 450,00 Fuaye Alanı (Günlük) 300,00 Cam Piramit 1-3 gün 1.500,00 Cam Piramit 3 gün üzeri 1.000,00 Düden Salonu ,00 Düden Salonu ,00 Meltem Salonu ,00 Meltem Salonu ,00 AKM anfi alanı 250,00 AKM fuar alanı 1-3 gün günlük 2.000,00 AKM fuar alanı 3 gün ve üzeri 1.500,00 Hıfzı Topuz Mask Müzesi 1,00 NOT: Resmi okullar, kamu yararına çalıģan derneklerden ücret alınmaz. NOT: 65 yaģ üzeri bedensel engelli, gaziler, Ģehitler ve gazi dul ve yetimlerden ücret alınmaz. Kültür Daire BaĢkanlığı Bando Kira Ücreti: Resmi tatil ve pazar günleri 5.000,00 Diğer günler 2.000,00 Yenimahalle Semtevi Salonu Kira Ücreti 1- Özel toplantı ve koop. Yapılan tahsis günlük (saat ücreti ) 400,00 2- Profesyonel tiyatrolarda her oyun için (Her oyun için saat ücreti0-4 saat) 200,00 2- Profesyonel tiyatrolarda her oyun için (Her oyun için saat ücreti0-8 saat) 400,00 3- Amatör tiyatrolarda her oyun için ( Her oyun için saat ücreti 0-4 saat) 150,00 3- Amatör tiyatrolarda her oyun için 300,00 17 / 60

18 ( Her oyun için saat ücreti 0-8 saat) 4- Çocuk tiyatrosu (Her oyun için saat ücreti) 38,50 5- Fuaye alanı sergi için ( günlük ) KONSERVATUAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Harcı 75,00 Öğrenim Harcı 150,00 SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÜDEN PARKI SPOR KOMPLEKSĠ Her Ünite Ġçin; Gündüz (09:00 17:00 Saatleri arası 1 saatlik kira bedeli) Gece (18:00-23:00 Saatleri arası 1 saatlik kira bedeli) 15,00 18,00 Spor Çadır Salonu(Saatlik) 40,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI ġube MÜDÜRLÜĞÜ A 3) Arıtma Tesisi Proje Onayı Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek proje onay ücretleri alınacaktır. B) DĠĞER GELĠRLER TARĠFESĠ Sondaj (teçhizat ve pompa kiralayana aittir.) metresi 70,00/Metre Ġlaçlama daire 60,00 Ġlaçlama bodrum 75,00 10 tonluk araçla vidanjör çekimi 135,00 15 tonluk araçla vidanjör çekimi 150,00 Belediye personelinden talep gelmesi durumunda vidanjör çekim ücretlerinde%25 indirim uygulanır. Mesai saatleri dıģı ile hafta sonu yapılacak ilaçlama ve vidanjör çekim ücretlerinden %25 fazlası uygulanır. HAVA KĠRLĠLĠGĠ KONTROL MERKEZĠ LABORATUARINDA YAPILACAK ANALĠZLER: 18 / 60

19 ANALĠZ HĠZMETLERĠ: 1.Mobil Hava Kirliliği ölçüm aracı ile ölçüm hizmetleri; 1.1.Mobil aracın Antalya ili mücavir alan içerisinde analiz çalıģması (SO 2,PM, Azotoksitler (NO,NO 2,NOX),CO,O 3,Hidrokarbon(THC,CH 4,NON-CH 4 ) 200,00TL/24 Saat. Ölçüm Bedeli (24 Saat) 200, Mobil aracın Antalya ili mücavir alan dıģı analiz çalıģması; (SO 2,PM, Azotoksitler (NO,NO 2,NOX),CO,O 3, Hidrokarbon(THC,CH 4,NON-CH 4 ) 200,00TL/24 Saat. Ölçüm Bedeli (24 Saat) 200,00 Bu maddelerde belirtilen ücretler yalnızca özel Ģahıs, Ģirket, kurum ve kuruluģlara uygulanacaktır. Araç enerji bağlantısı özel Ģahıs, Ģirket, kurum ve kuruluģlarca karģılanacaktır. YAKIT ANALĠZ ÜCRETLERĠ ( Katı ve Sıvı Yakıtlardan): Türk Akreditasyon Kurumu tarafından AB 0421-T akreditasyon nosu ile akredite edilen Antalya BüyükĢehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuarında yapılan tüm deney ve numune hazırlama iģlemlerinde alınacak ücretler; Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları yeterlik yönetmeliğine(madde 23) istinaden Bakanlıkça belirlenen ölçüm ve analizlere ait fiyat tarifesi üzerinden uygulanacaktır. 1- Ġlimiz Ġl Mahalli Çevre Kurulu Kararınca belirlenen kriterlere uygun katı yakıtların temin edilmesi, satılması esas olduğundan; temin aģamasında ABB Yetki Belgesi ile mesai saatleri içerisinde kontrole getirilen katı yakıtlardan alınan ücretlere %35 indirim uygulanır. 2-Ġlimiz Ġl Mahalli Çevre Kurulu kararınca belirlenen kriterlere uygun katı yakıtların temin edilmesi, satılması esas olduğundan; temin aģamasında ABB Yetki Belgesi ile mesai saatleri dıģında (mesai saatleri dıģında, hafta sonu tatili, resmi tatil ve bayramlarda ) kontrole getirilen katı yakıtlardan alınan ücretlere %20 indirim uygulanır. 3- Ġlimizde Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, sivil toplum örgütleri, Siyasi Partiler, Belediyeler, Resmi kurum ve kuruluģlar tarafından fakir ailelere yardım amaçlı getirilen katı yakıtlardan alınan numunelerden analiz bedeli ücreti alınmaz. 4-Tüm kurum, kuruluģlar ve iģletmeler tarafından talep edilen ABB Yetki Belgesi karģılığı olarak belge baģına 10,00 TL ücret alınır.(sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, Sivil Toplum Örgütleri, Siyasi Partiler, Belediyeler, Resmi kurum ve kuruluģlar tarafından fakir ailelere yardım amaçlı getirilen kömürler hariç) 19 / 60

20 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM VE DEĞERLENDĠRME Yazılı talep durumunda anlık ses seviyesinin belirlenmesi için yapılacak ses ölçümleri ile ilgili olarak aģağıdaki ölçüm bedeli tahsil edilir YILI Bir noktada yapılan gürültü ölçüm bedeli 110,00 TL, ayrıca ilave her nokta için 55,00 TL ölçüm bedeli tahsil edilir. ATIK YÖNETİMİ VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Belediyeden almak isteyenlerden Çöp Sepeti (adet fiyatı) 59,47 Çöp Konteynırı (adet fiyatı) 475,77 Özel çöp ve diğer atıkların toplanması (sefer baģına) 392,51 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MÜCAVĠR ALANI SINIRLARI ĠÇĠNDEN (merkez ilçe belediye hizmetleri ve bu belediyelerin 3. Ģahıslara yaptırdığı hizmetler hariç) VE DIġINDAN GELEN Evsel atık imha ücreti 32,70 Evsel nitelikte olan endüstriyel atık imha ücreti 32,70 BozulmuĢ gıda maddeleri imha ücreti 32,70 Akıcılığı kayboluncaya kadar suyu alınmıģ arıtma çamuru imha ücreti 32,70 Hafriyat ve inģaat atığı imha ücreti 23,69 BERNA DEDEMAN LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ ÜCRETLERİ ATIKSU LABORATUVARI Atık su analizi (kimyasal) 200,00 KĠMYA LABORATUVARI 20 / 60

21 Gıda maddesi (fiziksel ve kimyasal) 115,00 Ġçme ve kullanma suyu (fiziksel ve kimyasal) 115,00 Klor konsantrasyonu 50,00 Havuz suyu (konut-site) (fiziksel ve kimyasal) 100,00 Deniz suyu (fiziksel ve kimyasal ) 115,00 Havuz Suyu (otel, tatil köyü, özel okul) (fiziksel ve kimyasal) 200,00 MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI Havuz suyu (mikrobiyolojik) 52,00 Atık su (mikrobiyolojik) 52,00 Ġçme ve kullanma suyu (mikrobiyolojik) 52,00 Deniz suyu (mikrobiyolojik) 52,00 Gıda maddesi (mikrobiyolojik) 115,00 FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL VE MĠKROBĠYOLOJĠK ANALĠZLER (parametre olarak) Kondüktive (Ġletkenlik) 25,00 PH 20,00 Toplam sertlik 40,00 Organik madde 30,00 Amonyak(Amonyum Azotu) 30,00 Karbonat 30,00 Bikarbonat 30,00 Klorür 30,00 Sülfat 40,00 Nitrat 40,00 Nitrit 40,00 Orta fosfat 40,00 21 / 60

22 Deterjan 55,00 Yağ ve gres 90,00 K.O.Ġ. 100,00 B.O.Ġ. 90,00 A.K.M. 70,00 Serbest klor 30,00 Fenol 30,00 Bağlı klor 30,00 ÇözünmüĢ Oksijen 20,00 Toplam Organik Karbon 40,00 Toplam azot 90,00 Toplam fosfor 55,00 Toplam Alkalinite 50,00 Sıcaklık 20,00 Renk 20,00 Siyanür Asit 20,00 Siyanür 90,00 Tuzluluk 30,00 TOLAM KOLONĠ(JERM)SAYISI(22 0 C Ve36 0 c) 40,00 Coliform Bakteri 40,00 Fecal Coli 40,00 E.Coli 40,00 Pseudomonas Ae Ruginosa 40,00 Clastridum Perfingens 40,00 Klorofil-a 55,00 Fecal Streptekok 40,00 ICP cihazı ile bakılan hidrür elementler (arsenik, antimon, selenyum, civa, bizmut, tellur, kalay 70,00 ICP cihazı ile bakılan diğer elementler(kalsiyum, çinko, bor, toplam krom, bakır, kurģun, nikel, demir, mangan, magnezyum, gümüģ, florür, stronsiyum, vanadyum kobalt, baryum, admiyum, alüminyum, sodyum, potasyum) 55,00 NOT:1- Analiz ücretlerine K.D.V. dahildir. 2- Atık su, Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarlarında RESMĠ KURUMLARA% 50 indirim uygulanır. 3- Belirlenen ücretler tarihleri arasında geçerli olacaktır ve fazla numunenin analiz ücretinin toplu halde yaptırılması durumunda %15 indirim uygulanır. 5- Asat Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan içme ve kullanma suyu (Ģehir Ģebeke suyu) analizlerinden ücret alınmaz. HAYVANAT BAHÇESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 22 / 60

23 KAPALI GĠRĠġ BĠLET FĠYAT LĠSTESĠ S.NO BĠL BĠLET TÜRÜ 01 Araçlar (Binek araçları) 7,00 02 Yayalar için 3,00 03 Öğrenciler için giriģler Ücretsiz ÜRETĠM FAZLASI OLAN VE DAMIZLIK DEĞERĠNĠ KAYBEDEN HAYVANLARIN 2012 YILI SATIġ FĠYAT TARĠFESĠ S. NO Hayvan Türü 01 Kamerun Koyunu 400,00 02 Cüce Keçi 450,00 03 Ayı 1.000,00 04 Kanguru 6000,00 05 Hatun Sülün 250,00 06 Altın Sülün 120,00 07 Sarı Sülün 120,00 08 GümüĢ Sülün 120,00 09 Kral Sülün 120,00 10 Halkalı Sülün 100,00 11 YeĢil Sülün 100,00 12 Tavus KuĢu 250,00 13 Keklik 40,00 14 Bıldırcın 5,00 15 Benekli Penç 40,00 16 Küçük Tavuk 40,00 17 Büyük Tavuk 50,00 18 Güvercin Saf 150,00 20 TavĢan Saf (ırk) 25,00 21 Merinos Koyunu ( (Sakız) 600,00 22 Amerikan Ördeği 40,00 23 Pekin Ördeği 35,00 24 YeĢil Ördek 80,00 25 Kaz 80,00 26 Muhabbet KuĢu 30,00 27 Hindi 70,00 28 Deve ,00 29 Ceylan 2.500,00 23 / 60

24 30 Haflinger Atı 3.000,00 31 Tiftik Keçisi 450,00 32 Yeleli Koyun 3.000,00 33 Deve KuĢu 900,00 34 Aslan 6.000,00 35 Kaplan 6.000,00 36 YeĢil Maymun 1.500,00 37 Benekli Alageyik 3.500,00 38 Beyaz Alageyik 3.500,00 39 Kızıl Geyik 4.000,00 40 Midilli 6.000,00 41 Zebra ,00 42 Dağ Keçisi 1.500,00 GiriĢ Ücretlerinde; Antalya BüyükĢehir Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet, Askeriye, Basın personeli ile gazi ve Ģehit yakınları, engelli bireyler ile öğrenciler Ücretsiz giriģ yapacak kiģiler kurum kimlik kartlarını göstermek zorunludur. Hayvan SatıĢlarında: Üç aylığa kadar olan hayvan yavrularında %50 indirim uygulanır. FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI AYKOME ġube MÜDÜRLÜĞÜ KAZI TAHRĠP ÜCRETĠ Yapılacak kazılarda AYKOME Uygulama Yönetmeliği nde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır. Ġzin alınarak yapılan kazılarda, kazı iģlemi izin alındıktan sonra verilen süre içerisinde bitirilmelidir. Bitirilmeyen kazılarda AYKOME Uygulama Yönetmeliği nin müeyyideler bölümünde belirtilen cezalar uygulanır. KAZI VE KAPLAMA ĠMALAT TABLOSU ĠMALATIN CĠNSĠ Birimi Ġzinli ve Ġzinsiz Tahripler için KeĢif Harcı (mt/m 2 /m 3 ) 85,00 Tretuvar keģif ve yol katılım ücreti M² 25,00 Stabilize Kaplama M 2 55,00 Sathi Kaplama M 2 55,00 Sıcak Asfalt Kaplama M 2 82,50 Tretuvar Asfalt kaplama M 2 78,50 Beton yol kaplama M 2 72,50 24 / 60

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :194 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI b) MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI GELĠR TARĠFESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve 35,00 takılan levha, yazı,

Detaylı

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97- MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kiģi üzerinde ) 70,00 1.2. Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah

Detaylı

2011 Yılı Ücret Tarifesidir

2011 Yılı Ücret Tarifesidir 1 UĢak Belediye Meclisi'nin 08.11.2010 Tarih ve 538 Sayılı Kararları Gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesine Göre Hazırlanan 2011 Yılı Ücret Tarifesidir FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı YII TAFS 2013 Yılı elir Tarifesi 5393 sayılı Belediye anunu ve 2464 Sayılı Belediye elirleri anunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tarifede yer alan elirlerin "Tahakkuk" ve "takibinden"

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4 ÇEŞİTLİ ÜCRETLER 4 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti 65,00 ( 10 kişi üzerinde ) 1.2. Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti 120,00 1.3.

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ 1 TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 İÇİNDEKİLER Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2 Madde 2 : Yasal Dayanak....2 Madde 3 : Tanımlar 2 Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 Madde 5 : Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma KoĢulları..4 Madde 6 : Atıksu

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ T.C. ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR DAĠRE BAġKANLIĞI Yapı Uygulama ve Denetim ġube Müdürlüğü ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ 2003 ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T.

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T. 2013 T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web : www.kartepe.bel.tr Şubat 2013 I II III IV BAġKANIN SUNUġU

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı