Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu"

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu milletin iradesini bir kez daha ortaya koydu stikrar devam ettirece iz Baflbakan Erdo an Sivas ta yeni hizmet birimlerini açt ve bin 287 konutu hak sahiplerine teslim etti. stiklal mücadelesinin, sembol flehirlerinden Sivas ta meydan n sesi, istikbalin Türkiyesi ni iflaret etti. Tek millet, tek devlet, tek bayrak Baflbakan Erdo an baz tesislerin aç l fl ve anahtar teslim töreni için Van dayd. Meydan n dili, ülkemizin huzur ve istikrar n bozmaya kastedenlere en güzel cevab verdi. Gençlik Van da cofltu Gençlik Kollar n n düzenledi i Gençlik fiöleni Van da gerçeklefltirildi. Gençler muhteflem gecede AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an ile bir araya geldi. 18 Seçim sand kta kazan l r AK PARTi Seçim fllerinden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Necati Çetinkaya ile seçim sürecindeki faaliyetleri ve sand k müflahitlerinin çal flmalar n konufltuk. 27 Ankara- stanbul 3.5 saat AK PARTi iktidar sözünü tuttu. Bolu Da Tünelinin Ankara- stanbul istikameti de hizmete girdi.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 5 Say : 49 Haziran 2007 AK PARTi Ad na Sahibi : Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hakan Taflç Lokman Ayva Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Ali Kerem Eskigün Adres : AK PARTi Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Yasin Bülbül ED TÖRDEN SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L Aln m z n ak yla 4 y l 8 ay 19 günü geride b rakarak yeniden milli iradeye gidiyoruz. Hiç kuflku yok ki millet, ilk kez icraat n n hesab n veren ve Türkiye yi daha da büyük baflar lara ulaflt rmay vaadeden bir iktidar gerçe iyle yüz yüze gelecek. Enkaz edebiyat ndan uzak, yak nmayan, mazeret aramayan; bunun yerine geride b rakt baflar lar ve gelece e dönük hedeflerini ortaya koyan bir iktidar. Aln m z n ak yla cumhuriyete güven ve ba l l k artm flt r. Kad n ve aile kurumu güçlendirilmifl, kad na karfl cinsiyet ayr mc - l na karfl ilk kez ciddi tav r al nm fl, kad na yönelik fliddet ve töre cinayetlerine karfl ilk kez Hükümet ve Meclis kararl l sa lanm flt r. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir ideali yeniden canland r lm fl; AK PARTi kimsesiz çocuklar n, yoksullar n, evsizlerin, kaderine terkedilmifl özürlülerimizin kimsesi haline gelmifltir. Organize h rs zl k flebekeleri çökertilmifl, geçmifl y llarda hiçbir iktidar n dokunamad soyguncular n hortumlar kesilmifl, tüysüz yetimlerin hakk iade edilmifltir. Hayat n her alan nda, adaletin sa lanmas nda ve kalk nma hamlesinin bafllat lmas nda milletin iktidar milletin kaderine yön vermifltir. Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. Bu iktidar, Türkiye nin çok partili demokratik hayattaki en uzun soluklu iktidar olan AK PARTi iktidar d r. Türkiye, uzun dönemli ve sürdürülebilir istikrar AK PARTi ile yakalam flt r. Hükümete, siyasete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ne güven duygusu AK PARTi ile kuvvet kazanm fl ve yerleflik hale gelmifltir. Sessiz devrimler olarak adland - r lan reformlarla hukuk ve demokrasi güçlendirilmifl; hukukun üstünlü üne, demokrasiye, AK PARTi iktidar ile Türkiye gücünü, kaynaklar n, imkan ve kabiliyetlerini keflfetmifltir. Bu sayede son k rk y l n en düflük enflasyon rakam na, en düflük faiz oranlar - na, en küçük bütçe aç na eriflilmifl; milli geliri iki kat na, turizm gelirleri 17 milyar dolara, özellefltirme gelirleri 18 milyar dolara, y ll k ihracat 94 milyar dolara ulaflt r lm flt r. fiimdi karar zaman, daha fazlas için. Türkiye aflk na! Yolumuz ve baht m z aç k, milletimizin ufku ayd nl k olsun

5 AYIN GÜNDEM NDEN Mart art k Milli Gün TBMM de kabul edilen yasayla, stiklal Marfl n n kabul edildi i 12 Mart 1921 tarihi stiklal Marfl n n Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü ilan edildi. Art k, her y l 12 Mart tarihi, yurt genelinde Milli Gün olarak kutlanacak. Karadeniz do al gaz devreye girdi Düzce nin Akçakoca ilçesi aç klar ndan ç kar lan ilk do algaz, ulusal flebekeye verilmeye baflland. Do algaz n ifllendi i Çaya z Do algaz Tesisi nden günde 2.1 milyon metreküp oran nda ç kar lacak do algaz, Türkiye de tüm konutlar n toplam tüketiminin onda birini karfl layacak. 11 milyar YTL lik yat r mla 52 bin kifliye istihdam Hazine Müsteflarl, bu y l n ilk dört ay nda yat r m tutar 11 milyar YTL tutar nda toplam bin 136 adet yat r m teflvik belgesi verdi. Bu yat r mlar tamamland nda yaklafl k 52 bin kifliye istihdam yarat lacak. Sinemaya 1 milyon 443 bin YTL destek Sinema Destekleme Kurulu, film yap m gelifltirme projelerine 1 milyon 443 bin 310 YTL destek verecek. Bu kapsamda 25 Belgesel Film Yap m Projesi, 31 Senaryo Diyalog Yaz m ve Gelifltirme Projesi ve 36 Amatör Yap m Projesi ne destek sa lanacak. lk befl ayl k ihracat m z 40 milyar dolar geçti Türkiye nin May s ay ihracat, geçen y l n ayn ay na k yasla yüzde 26.6 artarak 9 milyar 130 milyon dolara ulaflt. Y l n ilk befl ay nda ihracat 40 milyar 471 bin 715 dolar olurken, son bir y ll k ihracat m z yüzde 23 artarak 94 milyar 77 milyon dolara ulaflt. Otomotiv ihracat nda tarihi rekor Ocak-May s döneminde yüzde 34 oran nda artan otomotiv ihracat, 7 milyar 787 milyon dolara ulaflt. Otomotiv ihracat, bu rakamla 2003 y l n n tamam nda yap - lan 7 milyar 191 milyon dolarl k ihracat geride b rakt.

6 TAR H 28 Haziran1914 HAZ RAN TAR H M I. Dünya Savafl acar veliaht Ferdinand a Saraybosna da bir S rp komitac taraf ndan suikast düzenlenmesi 1. Dünya Savafl n bafllatt. Savaflta ngiltere, Fransa, Rusya, talya, tilaf Devletleri olarak, Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanl Devleti ttifak Devletleri olarak an ld lar. 1. Dünya Savafl nda Osmanl Devleti askeri silah alt na ald. Dört y l süren savafl boyunca i Çanakkale Cephesi nde olmak üzere, toplam flehit verildi asker de yaraland veya esir düfltü. Osmanl mparatorlu u, I. Dünya Savafl nda 9 ayr cephede mücadele verdi. Savaflta toplam olarak 10 milyon insan öldü, 20 milyon insan da yaraland veya sakat kald. Savafl n sonunda Avusturya-Macaristan mparatorlu u parçaland, Çarl k Rusyas ve Osmanl Devleti y k ld. Osmanl topraklar üzerinde yeni devletler ortaya ç kt. Anadolu da Mustafa Kemal in önderli inde Milli Mücadele hareketi bafllat larak, yeni Türk Devleti nin temelleri at ld ve Cumhuriyet e geçifl süreci bafllad. 16 Haziran 1934 Mustafa Kemal e Atatürk soyad Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar n n adlar n n sonuna ilave edilmek üzere Soyad Kanunu kabul edildi. O zamana kadar insanlar kendi ve babalar n n ad yla an l yordu. smet nönü ve 12 vekilin teklifiyle Cumhurbaflkan Mustafa Kemal e Atatürk soyad n n verilmesi yasalaflt. 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi Amasya Tamimi Türkiye Cumhuriyeti nin do um belgesi olarak kabul edilmektedir. Amasya Tamimi Mustafa Kemal Pafla taraf ndan kaleme al nd. Milli Mücadale ye gönül veren vatanseverlerin kat ld klar görüflmelerde vatan n bütünlü ü ve milletin istiklali bütün bir dünyaya yüksek sesle duyuruldu. 23 Haziran 1939 Hatay n Anavatan a kat lmas 20 Ekim 1921 de Ankara Antlaflmas yla Fransa n n kontrolüne b rak lan Hatay n Türkiye ye kat lmas için Atatürk taraf ndan verilen mücadele sonunda, 1937 de, Hatay Devleti nin kurulmas na karar verildi. lk toplant s n 2 Eylül 1938 de yapan Birinci Hatay Cumhuriyet Millet Meclisi, 23 Haziran 1939 da Hatay n Türkiye ye kat lmas na karar verdi.

7 AKTÜAL TE Fransa n n yeni Cumhurbaflkan Sarkozy Fransa da sand k bafl na giden 44 milyon seçmen, Chirac sonras ülkenin yeni cumhurbaflkan n belirledi. Elysee nin yeni sahibi Chirac gibi Halk Hareketi Birli i lideri Nicolas Sarkozy oldu. Seçimin ikinci turunda Sarkozy oylar n yüzde 53 ünü al rken rakibi Sosyalist aday Royal in oy oran yüzde 47 de kald. Ülkenin yeni Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy yi yeni koltu unda önemli sorunlar bekliyor. Bu sorunlardan belki de en büyü ü Fransa n n AB anayasas konusunda gösterdi i sert tutum. AB-Türkiye müzakerelerinde 3 bafll k daha aç lacak Türkiye-AB aras ndaki üyelik müzakerelerinde, Türkiye, Kosova da komutay devrald NATO çerçevesinde yurtd fl görevlerini baflar yla sürdüren Türk Silahl Kuvvetleri, Kosova da yürütülmekte olan Çokuluslu Güney Kuvvet Komutanl n bir y ll na Almanya dan devrald. Türk askeri geçti imiz ay da Afganistan daki Almanya n n dönem baflkanl sona ermeden üç bafll k daha aç lmas planlan yor. Avrupa Komisyonu, Almanya n n dönem baflkanl n n sona erece i 30 Haziran tarihine kadar Türkiye ile 3 bafll kta daha müzakerelerin bafllat lmas n n hedeflendi ini bildirdi. Aç lmas planlanan bafll klar, ekonomi ve para politikas, istatistik ve finansal kontrol olarak s ralan yor. Kabil bölge komutanl görevini üstlenmiflti. Mehmetçik in Lübnan mesaisi bir y l uzad Lübnan da Birleflmifl Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsam nda bulunan Türk askerinin görev süresi 1 y l daha uzat ld. Baflbakanl k n bu konuda haz rlad tezkere TBMM Genel Kurulu nda oylanarak kabul edildi. Zoellick Dünya Bankas Baflkanl na atand ABD Baflkan Bush, Dünya Bankas baflkanl - na eski D fliflleri Bakan yard mc lar ndan Robert Zoellick i atad. Zoellick, Dünya Bankas n n yoksullu u azaltma ve geliflmekte olan ülkelere umut verme aç s ndan hayati bir rol üstlendi ini belirtti. Zoellick, Dünya Bankas n n istifa eden Baflkan Paul Wolfowitz in yerine geçecek. klim De iflikli i ni önleyebiliriz uyar s Dünya Do a Fonu, befl y l içinde al nacak önlemlerle iklim de iflikli inin önlenebilece- ini bildirdi. Bu önlemler aras nda, enerjinin etkinli ini sa layacak politikalar, günefl ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelme yer al yor.

8 ERZURUM ERZURUM DA MEYDAN KONUfiTU: EN BÜYÜK RADE M LLETT R BAfiBAKAN ERDO AN ERZURUM DA TOPLU AÇILIfi VE ANAHTAR TESL M TÖREN NE KATILDI. YÜZB NLER N COfiKUSU M LLET N RADES N B R KEZ DAHA ORTAYA KOYDU. stasyon Meydan nda düzenlenen toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine yüzbinlerce Erzurumlu kat ld. Törenle Erzurum, yeni hizmet birimlerine kavufltu. flte Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Toplu Konut daresi taraf ndan yapt - r lan 503 konutu hak sahiplerine teslim etti i törende aç l fl yap lan hizmetler: 6 Adliye Saray, Pasinler Devlet Hastanesi, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birli i hizmet binas, Il - ca çevre yolu Çi demli köprülü kavfla ile 48 kilometre bölünmüfl devlet yolu, Hamidiye Köprülü Kavfla, 12 okul, KÖYDES kapsam nda yapt - r lan bin 400 kilometre stabilize, 250 kilometre asfalt yol ile 134 yerleflim birimine yapt r lan içme suyu flebekesi.

9

10 S VAS S VAS TA MEYDAN KONUfiTU: ST KRARI DEVAM ETT RECE Z 8 BAfiBAKAN ERDO AN S VAS TA YEN H ZMET B R MLER N AÇTI VE B N 287 KONUTU HAK SAH PLER NE TESL M ETT. ST KLAL MÜCADELES N N SEMBOL fieh RLER NDEN S VAS TA MEYDANIN SES, ST KBAL N TÜRK YES N fiaret ETT. S ivas Cumhuriyet Meydan nda yap lan toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine Sivasl lar büyük ilgi gösterdi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an la birlikte D - fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener, Devlet Bakan Kürflad Tüzmen ile Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Özak n da kat ld törende Sivasl lar yeni hizmet birimlerine kavufltu. S VAS A YEN H ZMETLER Belediye toplu tafl m merkezi hizmet binas, TOK taraf ndan yap - lan iki ilkö retim okulu ve bir sa l k oca, Paflabahçe Mesire Alan, Ba dat Caddesi, Lütfi Abay lkö retim Okulu, Ahmet Ay k Spor Lisesi, Y ld z Beldesi Sa l k Oca, Merkez Arkeoloji Müzesi, l Özel daresi Spor Kompleksi ile Toprak ve Yaprak Tahlil Laboratuar toplu aç l fl töreniyle Sivasl lar n hizmetine sunuldu. Baflbakan Erdo an, törende Belediye At k Su Ar tma Tesisi, Ak nc lar Hükümet Kona ve Y ld zeli Devlet Hastanesi nin temelini atarken TOK taraf ndan yap m tamamlanan bin 287 konutun da temsili anahtar teslimini gerçeklefltirdi.

11 Baflbakan Erdo an: Sizin iradenizi yok farz edenlere, yok sayanlara inflallah durmadan, çal flarak sand kta gerekli dersi vermek suretiyle hadlerini bildirin. Ve bizler de kald m z yerden yola devam edelim. nflallah, flu hizmet aflk n aynen h zla devam ettirme gayreti içerisinde olaca z. Hiç endifleniz olmas n.

12 VAN VAN DA MEYDAN KONUfiTU: TEK M LLET BAYRAK DEVLET 10 BAfiBAKAN ERDO AN BAZI TES SLER N AÇILIfiI VE ANAHTAR TESL M TÖREN Ç N VAN DAYDI. MEYDANIN D L ÜLKEM Z N HUZUR VE ST KRARINI BOZMAYA KASTEDENLERE EN GÜZEL CEVABI VERD. T oplu aç l fl ve anahtar teslim töreni için Ferit Melen Bulvar n h nca h nç dolduran Vanl lar, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an coflkuyla karfl lad. Baflbakan Erdo an, törende yap m tamamlanan yeni hizmet birimlerinin aç l fl n ve Toplu Konut daresi taraf ndan yapt r lan konutlar n anahtar teslimini gerçeklefltirdi. Toplu aç l fl töreninde, TOK taraf ndan yap lan Edremit te bin 729, Ercifl ilçesinde de 235 adet olmak üzere, toplam bin 964 konutun temsili anahtar teslimi yap ld. 78 i Van merkezde, 130 u köylerde toplam 208 e itim biriminin de hizmete girdi i törende ayr ca 9 sa l k oca n n aç l fl gerçeklefltirildi.

13 Baflbakan Erdo an: Aziz milletimiz, gelecek için karar n flimdiden verdi. Milletin karar n, milletin iradesini içlerine sindiremeyenler, 22 Temmuz dan sonra bir kez daha düflünmek zorundalar. Baflbakan Erdo an: Bu ülkede yaflayan her can, mübarek biliyoruz. Bu ülkenin bölgeleri aras nda ayr m yapan, bu ülkenin insanlar aras nda ayr m yapan, flehirleri aras nda ayr m yapan anlay fl, bizim iktidar m zda son bulmufltur. Bizler bu ülkenin insanlar n s n flara, kategorilere ay ranlar n karfl s nday z. Bunlara müsaade etmedik, etmeyece iz. Bizler laf ebeli i peflinde koflmay düflünmüyoruz. Biz, ifl ebeli i peflindeyiz, ifl... Bunu ö retece iz. 11

14 GENÇL K VAN DA COfiTU 12 GENÇL K KOLLARI NIN DÜZENLED GENÇL K fiölen VAN DA GERÇEKLEfiT R LD. GENÇLER MUHTEfiEM GECEDE AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN ERDO AN LE B R ARAYA GELD. A K PARTi Genel Merkez Gençlik Kollar Baflkanl - n n her y l 18 May s ta düzenledi i Gençlik fiöleni bu sene Van ilimizde gerçekleflti. MUHTEfiEM GECE Atatürk Stadyumu nu tamamen dolduran AK PARTili gençler, AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an konfeti ve maytap ya muru alt nda, uçurulan balonlar eflli inde karfl lad. Stadyumdaki on binlerce genç, gecede sahne alan sanatç lar n flark lar yla coflarken, Genel Merkez Gençlik Kollar Baflkan Hakan Tütüncü ve Gençlik Kollar Yönetimi Baflbakan Erdo- an a Van kedisi hediye etti.

15 AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an: Bu ülkenin gençleri en k sa zamanda bu ülkenin yönetiminde hak etti i yeri, inisiyatifi, a rl alacaklar. Ben sizlere çok inan yor, çok güveniyorum. Sizlerin de iflim sanca n dünyan n zirvelerine tafl yaca n zdan asla flüphe duymuyorum. 13

16 EKONOM M LL GEL R M Z 400 M LYAR DOLAR TÜRK YE KES NT S Z BÜYÜYOR y llar aras nda ortalama yüzde 2.6 oran nda büyüme gösteren Türkiye ekonomisi, AK PARTi iktidar nda yüzde 7.8 oran nda büyüme baflar s gösterdi. Türkiye ekonomisi, ilk kez aral ks z 20 dönem büyüme baflar s n elde etti y l nda Türkiye, Avrupa n n en büyük 6. ekonomisi konumuna yükseldi. ENFLASYON, 35 YIL ARADAN SONRA LK KEZ 2005 YILINDA TEK HANEYE DÜfiTÜ VE 2006 YILINDA DA TEK HANEL ORAN KORUNDU. M LL GEL R M Z 400 M LYAR DOLARA ÇIKTI Türkiye nin gayri safi milli has las, AK PARTi iktidar nda yüzde 120 oran nda art fl göstererek, 181 milyar dolardan 400 milyar dolara ç kt. K fi BAfiINA M LL GEL R M Z 5 B N 477 DOLAR Kifli bafl na düflen milli gelir AK PARTi iktidar nda ikiye katland ve 2 bin 598 dolardan, 5 bin 477 dolara yükseldi. ÖZEL SEKTÖR HAREKETE GEÇT Özel sektörün büyümeye katk s, y llar aras nda sadece yüzde 2.3 iken, AK PARTi iktidar nda bu oran yüzde 4.4 e yükseldi. Böylece Türkiye özel sektör odakl ve sa l kl bir büyüme sürecine girdi.

17 EKONOM YILDA 20 M LYAR DOLAR KÜRESEL SERMAYE TL DEN 6 SIFIR ATTIK Enflasyonla mücadelede elde edilen baflar n n bir sonucu olarak Türk Liras ndan 6 s f r at ld. Uzun y llard r tart fl lan, ancak hiçbir hükümetin baflaramad bu operasyon, AK PARTi iktidar nda gerçekleflti YILINDAN 2003 YILINA KADAR ULUSLARARASI DO RUDAN YATIRIMLAR YILLIK 1 M LYAR DOLAR SEV YES N AfiMAZKEN, 2006 YILINDA 20.2 M LYAR DOLAR SEV YES NE ULAfiTI. fis ZL KLE MÜCADELE Enflasyonun ard ndan toplumun en yak c sorunu olan iflsizlik 4 y ll k dönemde çözüm yoluna girdi y l nda yüzde 10.3 olan iflsizlik oran, 2006 y l sonunda yüzde 9.9 a kadar geriledi. 18 M LYAR DOLARLIK ÖZELLEfiT RME YAPTIK Özellefltirmenin bafllad tarihten 2002 y l na kadar gerçeklefltirilen özellefltirme uygulamalar n n toplam, 8 milyar dolar buldu. AK PARTi iktidar nda ise, 18 milyar dolarl k özellefltirme ifllemi tamamlanm fl durumda. FA ZLER ND RD K Faiz oran, yüzde 62.7 düzeyinden yüzde 18.1 düzeyine kadar indi.

18 BAYINDIRLIK YEN YOLLARI H ZMETE AÇTIK 2003 ÖNCES OTOYOLLAR DAH L 6 B N 101 KM BÖLÜNMÜfi YOL VARKEN, AK PARTi KT DARINDA, BU RAKAM 6 B N 616 KM OLARAK GERÇEKLEfiT VE ÜLKEM ZDEK BÖLÜNMÜfi YOL UZUNLU U 12 B N 717 KM YE ULAfiTI. KARADEN Z SAH L YOLU NU H ZMETE AÇTIK Toplam 542 km uzunlu undaki Karadeniz Sahil Yolunda 2003 y l öncesi 220 km. trafi e aç lm flken, y llar aras nda 314 km si bitirilerek toplam 534 km lik k s m trafi e aç ld. 3 bin 825 m uzunlu undaki Nefise Akçelik Tüneli ni içinde bulunduran 27 km uzunlu undaki Bolaman-Perflembe karayolu projesi tamamlanarak hizmete aç ld. 20 B N METRE TÜNEL NfiA ETT K AK PARTi iktidar nda, son dört y lda 20 bin metrenin üzerinde tünel infla edildi. Halen 76 km uzunlu unda 63 adet tünelde yap m çal flmalar devam ediyor, 49 km uzunlu undaki 46 adet tünelde de proje çal flmalar sürdürülüyor. BOLU DA I TÜNEL N H ZMETE AÇTIK AK PARTi iktidar nda, Bolu Da Geçifli hizmete aç ld. Bolu Da geçifli, 35 km den 26 km ye düflürüldü. Böylece iyi hava koflullar nda 30 dakika süren geçifl 10 dakikaya, Ankara- stanbul aras ise 3.5 saate indirildi.

19 BAYINDIRLIK BELED YELERE 4.9 M LYAR YTL GÖNDERD K TRAF K KAZALARINI AZALTTIK Yol medeniyet demektir: Trafik güvenli i artt, kazalar azald Kazalardaki ölüm oran azald Tafl t iflletme giderlerinde tasarruf sa land Seyahat konforu artt Seyahat süreleri k sald AK PARTi KT DARINDA, BÖLÜNMÜfi YOLLARA 5.6 M LYAR YTL HARCANDI LE 2006 YILLARI ARASINDA YAPILAN BÖLÜNMÜfi YOLLAR, ÜLKE EKONOM S NE YILLIK 555 M LYON YTL KATKI SA LADI. HER YIL ORTALAMA 3.7 M LYAR YTL L K NfiAAT ÇALIfiMASI YAPTIK AK PARTi iktidar nda, y ll k ortalama proje bedeli toplam 3 milyar 700 milyon YTL olan bin 700 adet yap projesi üzerinde çal fl ld ; y lda ortalama 300 adet ifl bitirilerek ilgili kamu kurumlar na devredildi. BELED YELERE 4.9 M LYAR YTL GÖNDERD K ller Bankas nca belediye hisselerinden gönderilen para tutarlar 2003 y l nda 2.9 milyar YTL/Y l iken, 2006 y l nda bu rakam 4.9 milyar YTL/Y l a ulaflt. AK PARTi iktidar nda, 420 adet harita, 205 adet imar plan, 131 adet içme suyu, 130 adet kanalizasyon ve 31 adet çeflitli yap iflleri olmak üzere toplam proje tutar 3.9 milyar YTL olan 917 adet ifl bitirilerek belediyelerimizin hizmetine sunuldu.

20 RÖPORTAJ Seçim sand kta kazan l r Halk m z; milli iradenin önemini 22 Temmuz da gösterecektir. Bu yolda baflar ya ulaflmak ise AK PARTi kadrolar n n gerekli çabay göstermeleriyle mümkün olacakt r. 18 NECAT ÇET NKAYA AK PARTi SEÇ M filer BAfiKANI AK PARTi Seçim fllerinden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Necati Çetinkaya ile seçim sürecindeki faaliyetleri ve sand k müflahitlerinin çal flmalar n konufltuk. AK PARTi, Genel Seçimlere haz rl k sürecinde nas l bir çal flma yürütüyor? Bizim bütün partili arkadafllar m z seçimin sand kta kazan l p sand kta kaybedildi ini çok iyi biliyor. Biz uzun zamandan beri, sanki yar n seçim olacakm fl gibi partimizin kadrolar - n e itime tabi tuttuk. Biz bir fleyi hedefledik: Ana kademe, gençlik ve kad n kollar ndan üçer kifli, yani bir sand kta toplam dokuz müflahit. Seçim günü sand a sahip ç kacak bu arkadafllar m z, o sand kta oy kullanacak seçmenlerin hepsini tek tek dolaflacak, AK PAR- Ti nin güzel selamlar n onlara götürecek. Biz bu amaçla arkadafllar m z n seçmenlere yaklafl m n ö reten, sand k yönetimlerinin seçim öncesi çal flma usül ve esaslar n gösteren broflürler, konuyla ilgili kanunlar k sa ve öz olarak anlatan kitapç klar bast rd k ve müflahitlerimize gönderdik. fiu anda toplam 1 milyon 600 bin müflahidimizle sahada çal flmalar - m z sürdürüyoruz.

21 Sand k müflahitlerimizin bu süreçte dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Müflahit arkadafllar m z n çal flmalar üç evrede olacak: Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonras. Seçim öncesinde her sand k için belirlenen dokuz müflahit arkadafl m z o sand kta oy kullanacak kiflilerin oldu u yerleflim yerinde sürekli ziyaretlerde bulunacak, iktidar m z n baflar lar n anlatacak, iyi ve kötü gününde onlarla olacak. Seçim günü ise hastay, sakat, sand a gidemeyeni alacak, sand a götürecek ve onlar n oy kullanmas n sa layacak. Yafll vatandafllar m za yard mc olacak. 18 yafl n yeni doldurmufl olan kardefllerimize yol gösterecek. Müflahit arkadafllar m z seçmenle bire bir temas halinde olacak. Seçmen listelerindeki bayan seçmenlerimizle Kad n Kollar temsilcilerimiz ayr ca sürekli iç içe olacak, ziyaret edecek, onlar n s - k nt lar n dinleyecek. Bunun yan nda müflahitlerimiz seçmen bilgi kartlar n n seçmenlerin eline ulafl p ulaflmad n kontrol edecek ve eksikleri tamamlayacak. Sand k Kurulu na isimleri verilen resmi sand k kurul üyesi arkadafllar m z seçim günü herkesten önce gidecek ve o sand n bafl nda bulunacak. Seçim sonras nda, yani oy verme ifllemi bittikten, say m tamamland ktan ve kayda geçtikten sonra da bu arkadafllar m z bu sürecin tamam n takip edecek. Hiçbir flekilde sand k bafl ndan ayr lmayacak. Bu konuda tutanaklar do ru tutuluyor mu tutulmuyor mu? Devaml kontrol edecek. Oy ifllemi bittikten sonra bunlar onaylanacak ve bir nüshas n da kendisi alacak. Sand klar ilçe seçim kuruluna gidecek. Nihai neticeler belli oluncaya kadar o ilçe seçim kurulu bölgesindeki bütün Baz partilerin antidemokratik yaklafl mlar n milletimiz görmüfltür. Önümüzdeki seçimler milletimizin bu hissiyat n sand a yans tmas aç s ndan daha farkl bir seçim olacak. sand klar gelecek. Müflterek zapta geçinceye kadar orada bulunacak ve onlar takip edecek, oradan ald klar bir nüshay dosyas - na koyacak. Herhangi bir yanl fll k varsa an nda ilçe seçim kuruluna itiraz edecek. Seçimin kazan lmas nda AK PARTi kadrolar n n rolünü nas l görüyorsunuz? Bu seçimde hedefimiz 28 Mart yerel seçimlerinde ald m z oy oran n n üstüne ç kmakt r. Bunu nas l sa layaca z? l-ilçe baflkanlar m z, gençlik ve kad n kollar baflkanlar - m z, mahalle ve köy temsilcilerimiz, sand k kurulu üyelerimiz, müflahit ve bafl müflahitlerimizin, partinin en üstünden en alt na tüm kademelerin çal flmalar yla sa layaca z. Zaferi inflallah yine biz kazanaca z. Halk m z; milli iradesinin ne kadar önemli oldu- unu, demokrasiye inanmayanlar n, halk göz ard edenlerin karfl - s nda milletin de onu göz ard etti ini, kendisinin iradesine sayg l olmayanlar yakas ndan silkip att - n gösterecektir. Bu yolda baflar ya ulaflmak ise AK PARTi kadrolar n n gerekli çabay göstermeleriyle mümkün olacakt r. 22 Temmuz Genel Seçimlerinin di er seçimlerden fark nedir? Milletimiz 3 Kas m 2002 de iradesini sand kta adeta bir volkan gibi püskürterek, kendisine kimin hizmet edebilece ini çok iyi flekilde görmüfl ve AK PARTi yi tek bafl - na iktidara getirmifltir. Geçen süre içerisinde sa lanan istikrarl tablonun sürmesi için sand ktan yine AK PARTi nin ç kmas laz md r. 22 Temmuz da hakimiyetin kay ts z flarts z millette oldu unu görmek ve halk n demokrasinin tecellisini sand kta göstermesi için tarihi bir f rsat ç kt. Millet sab rs zl kla sand bekliyor. Çünkü baz partilerin antidemokratik yaklafl mlar n milletimiz görmüfltür. Önümüzdeki seçimler milletimizin bu hissiyat n sand a yans tmas aç s ndan daha farkl bir seçim olacak. Halk m z bu yaklafl mlara dersini 3 Kas m dan bile daha a r flekilde gösterecektir. 19

22 RÖPORTAJ AK PARTi yi 22 Temmuz a haz rl yoruz Türkiye nin AK PARTi iktidar nda kat etmifl oldu u mesafeyi daha ileri tafl mas gerekiyor. flte böyle bir süreçte listeye giremese de tüm aday adaylar m za arazide çal flma sorumlulu u düflüyor. 20 MUSTAFA ATAfi AK PARTi SEÇ M KOORD NASYON MERKEZ BAfiKANI AK PARTi Seçim Koordinasyon Merkezi Baflkan stanbul Milletvekili Mustafa Atafl, SKM nin çal flmalar n ve aday belirleme sürecini Türkiye Bülteni ne anlatt. Genel Merkez ve 81 ildeki Seçim Koordinasyon Merkezi Baflkanl klar 22 Temmuz seçimine haz rl k sürecinde nas l bir çal flma yürütüyor? Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), Yüksek Seçim Kurulu nun (YSK) seçim takvimini aç klad tarih olan 4 May s tan sonra aktif olarak çal flmalar na bafllad. Türkiye genelinde bilgi güncellefltirmelerini gerçeklefltirdik. Tüm illerdeki SKM baflkanlar n ve kadrolar n belirledik ve gerekli ihtiyaçlar n karfl lad k. Ard ndan aday belirleme sürecine geçtik. Genel Merkeze ve illerimize baflvuran aday adaylar - m z n formlar n bir havuzda toplad k. Daha sonra illerimizde tüm aday adaylar m z n temayül yoklamalar, Genel Merkezimizde ise 10 ayr komisyonda mülakatlar yap ld. ki ara komisyon ve üst komisyon çal flmalar n n ard ndan aday listemiz flekillendi. SKM baflkanl klar seçime kadar geçecek sürede ise Genel Baflkan m z ve Baflbakan m z Say n Recep Tay-

23 Önceki seçimde 2533 olan aday aday say m z bu seçimde 3895 e, 116 olan bayan aday aday say m z ise 441 e yükseldi. yip Erdo an n miting çal flmalar ile adaylar m z n seçim bölgelerindeki propaganda faaliyetlerinin koordinasyonu yürütecek ve inflallah baflar l bir flekilde AK PARTi yi 22 Temmuz gününe haz rlayacak. Milletvekili olmak için AK PARTi ye müracaat eden aday adaylar n n profilinde 3 Kas m a göre ne gibi farkl l klar ortaya ç kt? Aday adaylar m z n profiline bakt m zda 3 Kas m 2002 ye göre büyük de ifliklikler oldu unu görüyoruz. Önceki seçimde 2533 olan aday aday say m z bu seçimde 3895 e, 116 olan bayan aday aday say m z ise 441 e yükseldi. Tahsil durumlar na bak ld zaman önceki seçimde tüm aday adaylar aras nda üniversite ve üstünde mezun olanlar n oran yüzde 65 iken, bu seçimde yüzde 78 e ç km fl durumda. Meslek gruplar nda ise ilk üç s rada avukatlar, ifl adamlar ve mühendisler geliyor. Genel Merkez ve 81 ilde faaliyet gösteren Seçim Koordinasyon Merkezleri, AK PARTi nin seçim sürecindeki çal flmalar n yürütecek. Listeye giremeyen aday adaylar m za buradan vermek istedi iniz bir mesaj var m? Türkiye nin AK PARTi iktidar nda kat etmifl oldu u mesafeyi daha ileri tafl mas gerekiyor. flte böyle bir süreçte listeye giremese de tüm aday adaylar m za arazide çal flma sorumlulu u düflüyor. Siyaset uzun soluklu bir yol. Bu dönem aday olamayan arkadafllar m z üzülmemeli, çal flmalar na devam etmeliler. Çünkü flimdi yapacaklar çal flmalarla kendilerini hem halka hem de teflkilata tan tm fl olacaklar ve gösterecekleri performans önümüzdeki seçimlerde art veya eksi olarak kendi hanelerine ifllenmifl olacak. Aday olan arkadafllar m z da büyük bir sorumlulu un alt na girdiklerini unutmamal lar ve AK PARTi yi bir kez daha tek bafl na iktidara getirmek için var güçleriyle çal flmal lar. Türkiye genelinde yapt - m z son kamuoyu yoklamas na göre AK PARTi nin yüzde 40 lara yak n bir oy oran yla aç k ara önde oldu unu görüyoruz. Örne in bir ilimizde 3 Kas m seçimlerinde yüzde 22 olan oy oran m z, bugün yüzde 42 seviyesine ç kt. Burada tabii bizim için önemli olan anketlerde hangi partiye oy verece ini söyleyen vatandafl m z n sand a gerçekten gidip oy kullanacak olmas d r. Tabii ki baz seçmenlerimiz yaz mevsimi olmas dolay s yla tatile veya memleketlerine gidecekler. Ama ben inan yorum ki bu seçimin tatilden çok daha önemli oldu unu bilen milletimiz oy verme sorumlulu unu da yerine getirecek ve kat l m yüksek oranda tutacakt r. 21

24 ENERJ TÜRK YE ENERJ KOR DORU OLDU BTC DEN YILDA 300 M LYON DOLAR Bakü-Tiflis-Ceyhan Transit Ham Petrol Boru Hatt n n inflaat n bitirdik. BTC hatt ndan ülkemizin y ll k kazanc, TPAO nun yüzde 6.5 lik hissesinin getirece i kazanç hariç, 300 milyon dolar olacak. AK PARTi KT DARINDA YAPILAN ULUSLARARASI ANLAfiMALARLA TÜRK YE B R ENERJ KOR DORU HAL NE GELD. fiahden Z PROJES TAMAM Hem ülkemizin, hem de gelecekte Avrupa n n do algaz ihtiyac n karfl layarak, kaynak çeflitlili i sa layacak olan fiahdeniz Projesi tamamland. SAMSUN-CEYHAN HATTININ TEMEL N ATTIK Türkiye yi dünyan n enerji koridoru yapma yolunda dev ad mlardan birini de Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatt Projesi ile att k. Temeli at lan proje ile Karadeniz petrolleri Akdeniz e ulaflt r lacak. BOR ENST TÜSÜ Ülkemizin en önemli do al zenginli i olan bor madeni için özel çal flmalar yapt k. Sanayinin her alan nda kullan lan bor madenine en çok sahip ülke olan Türkiye nin bu madenden elde etti i gelirlerde son dört y lda yüzde 100 e varan oranda art fl sa lad k.

25 ENERJ 40 LE DO ALGAZ VERD K 5 B N 735 KM DO ALGAZ HATTI DÖfiED K 2002 y l nda, 4 bin 265 km olan ülkemizdeki do algaz boru hatt uzunlu u, AK PARTi iktidar nda, 10 bin km ye ç kar ld. Böylece, ülkemizdeki boru hatt n n maliyeti 1.9 milyar dolar buldu. AK PARTi KT DARINDA, DO ALGAZ KULLANAN L SAYISI 6 DAN 46 YA ÇIKARILDI YILI SONUNDA DO ALGAZ KULLANAN L SAYISI 60 OLACAK. TÜRK YE N N LK DO ALGAZ DEPOLARI Ülkemizin ilk yeralt do algaz depolama tesisini Silivri aç klar nda deniz alt na infla ettik. 1 milyar 600 milyon metre küp do algaz depolanacak olan tesis, 130 milyon dolara mal oldu. 1 milyar metreküplük Tuz Gölü do- algaz yeralt depolama tesisi projesini de biz bafllatt k. TÜRK YE-YUNAN STAN, TÜRK YE-MISIR DO ALGAZ HATLARI AK PARTi iktidar nda bafllanan Türkiye - Yunanistan do al gaz boru hatt projesi bu y l sonunda bitecek. M s r hükümetiyle imzalanan anlaflma do rultusunda M s r-türkiye hatt da AK PARTi iktidar nda infla edilecek.

26 Ç filer HERfiEY GÜVENL K Ç N ÜN VERS TEL POL SLER M Z fibafii YAPTI AK PARTi iktidar on binlerce yeni polisi göreve bafllatarak güvenlik hizmetlerine etkinlik kazand rd. Dört y ll k fakülte mezunlar na polis olma imkan sa land. SAYDAM, KATILIMCI VE VER ML ÇALIfiAN B R KAMU YÖNET M Ç N YEREL YÖNET M REFORMU GERÇEKLEfiT R LD. BÜYÜKfiEH R BELED YE, BELED YE, L ÖZEL DARES VE MAHALL DARE B RL KLER KANUNU YÜRÜRLÜ E G RD. TOPLUM DESTEKL POL SL K PROJES Polislik hizmetlerinde ça dafl uygulamalar n yaflama geçirilmesini sa lamak için Toplum Destekli Polis Projesi gerçeklefltirildi. AK PARTi iktidar nda, asayifl projesi ve suç analiz merkezi uygulamalar bafllat ld. Asayifl uygulamas ile olaya ve olaya kar flan flah s ve eflyaya iliflkin detayl veri giriflinin yap labilmesi sa land. TÜRK YE CUMHUR YET K ML K NUMARASI Vatandafllar m z n yaflam n kolaylaflt rmak, kurum kay tlar aras nda bilgi al fl veriflini sa lamak, vergi, sosyal güvenlik askerlik ve e itim gibi hizmetlerin ifas nda kifliyi tek bir numarada tan mlamak üzere, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras uygulamas n bafllatt k. Suçun ve suçlunun takibini de bu uygulamayla kolaylaflt rd k. GÜVENL M Z Ç N 112 AC L ÇA RI AK PARTi iktidar nda, 112 k sa numaras n n ulusal kapsamda tek acil ça r numaras olarak tahsis edilmesine karar verildi.

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir. M AD BÜLTEN 10 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı