Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu"

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu milletin iradesini bir kez daha ortaya koydu stikrar devam ettirece iz Baflbakan Erdo an Sivas ta yeni hizmet birimlerini açt ve bin 287 konutu hak sahiplerine teslim etti. stiklal mücadelesinin, sembol flehirlerinden Sivas ta meydan n sesi, istikbalin Türkiyesi ni iflaret etti. Tek millet, tek devlet, tek bayrak Baflbakan Erdo an baz tesislerin aç l fl ve anahtar teslim töreni için Van dayd. Meydan n dili, ülkemizin huzur ve istikrar n bozmaya kastedenlere en güzel cevab verdi. Gençlik Van da cofltu Gençlik Kollar n n düzenledi i Gençlik fiöleni Van da gerçeklefltirildi. Gençler muhteflem gecede AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an ile bir araya geldi. 18 Seçim sand kta kazan l r AK PARTi Seçim fllerinden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Necati Çetinkaya ile seçim sürecindeki faaliyetleri ve sand k müflahitlerinin çal flmalar n konufltuk. 27 Ankara- stanbul 3.5 saat AK PARTi iktidar sözünü tuttu. Bolu Da Tünelinin Ankara- stanbul istikameti de hizmete girdi.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 5 Say : 49 Haziran 2007 AK PARTi Ad na Sahibi : Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hakan Taflç Lokman Ayva Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Ali Kerem Eskigün Adres : AK PARTi Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Yasin Bülbül ED TÖRDEN SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L Aln m z n ak yla 4 y l 8 ay 19 günü geride b rakarak yeniden milli iradeye gidiyoruz. Hiç kuflku yok ki millet, ilk kez icraat n n hesab n veren ve Türkiye yi daha da büyük baflar lara ulaflt rmay vaadeden bir iktidar gerçe iyle yüz yüze gelecek. Enkaz edebiyat ndan uzak, yak nmayan, mazeret aramayan; bunun yerine geride b rakt baflar lar ve gelece e dönük hedeflerini ortaya koyan bir iktidar. Aln m z n ak yla cumhuriyete güven ve ba l l k artm flt r. Kad n ve aile kurumu güçlendirilmifl, kad na karfl cinsiyet ayr mc - l na karfl ilk kez ciddi tav r al nm fl, kad na yönelik fliddet ve töre cinayetlerine karfl ilk kez Hükümet ve Meclis kararl l sa lanm flt r. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir ideali yeniden canland r lm fl; AK PARTi kimsesiz çocuklar n, yoksullar n, evsizlerin, kaderine terkedilmifl özürlülerimizin kimsesi haline gelmifltir. Organize h rs zl k flebekeleri çökertilmifl, geçmifl y llarda hiçbir iktidar n dokunamad soyguncular n hortumlar kesilmifl, tüysüz yetimlerin hakk iade edilmifltir. Hayat n her alan nda, adaletin sa lanmas nda ve kalk nma hamlesinin bafllat lmas nda milletin iktidar milletin kaderine yön vermifltir. Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. Bu iktidar, Türkiye nin çok partili demokratik hayattaki en uzun soluklu iktidar olan AK PARTi iktidar d r. Türkiye, uzun dönemli ve sürdürülebilir istikrar AK PARTi ile yakalam flt r. Hükümete, siyasete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ne güven duygusu AK PARTi ile kuvvet kazanm fl ve yerleflik hale gelmifltir. Sessiz devrimler olarak adland - r lan reformlarla hukuk ve demokrasi güçlendirilmifl; hukukun üstünlü üne, demokrasiye, AK PARTi iktidar ile Türkiye gücünü, kaynaklar n, imkan ve kabiliyetlerini keflfetmifltir. Bu sayede son k rk y l n en düflük enflasyon rakam na, en düflük faiz oranlar - na, en küçük bütçe aç na eriflilmifl; milli geliri iki kat na, turizm gelirleri 17 milyar dolara, özellefltirme gelirleri 18 milyar dolara, y ll k ihracat 94 milyar dolara ulaflt r lm flt r. fiimdi karar zaman, daha fazlas için. Türkiye aflk na! Yolumuz ve baht m z aç k, milletimizin ufku ayd nl k olsun

5 AYIN GÜNDEM NDEN Mart art k Milli Gün TBMM de kabul edilen yasayla, stiklal Marfl n n kabul edildi i 12 Mart 1921 tarihi stiklal Marfl n n Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü ilan edildi. Art k, her y l 12 Mart tarihi, yurt genelinde Milli Gün olarak kutlanacak. Karadeniz do al gaz devreye girdi Düzce nin Akçakoca ilçesi aç klar ndan ç kar lan ilk do algaz, ulusal flebekeye verilmeye baflland. Do algaz n ifllendi i Çaya z Do algaz Tesisi nden günde 2.1 milyon metreküp oran nda ç kar lacak do algaz, Türkiye de tüm konutlar n toplam tüketiminin onda birini karfl layacak. 11 milyar YTL lik yat r mla 52 bin kifliye istihdam Hazine Müsteflarl, bu y l n ilk dört ay nda yat r m tutar 11 milyar YTL tutar nda toplam bin 136 adet yat r m teflvik belgesi verdi. Bu yat r mlar tamamland nda yaklafl k 52 bin kifliye istihdam yarat lacak. Sinemaya 1 milyon 443 bin YTL destek Sinema Destekleme Kurulu, film yap m gelifltirme projelerine 1 milyon 443 bin 310 YTL destek verecek. Bu kapsamda 25 Belgesel Film Yap m Projesi, 31 Senaryo Diyalog Yaz m ve Gelifltirme Projesi ve 36 Amatör Yap m Projesi ne destek sa lanacak. lk befl ayl k ihracat m z 40 milyar dolar geçti Türkiye nin May s ay ihracat, geçen y l n ayn ay na k yasla yüzde 26.6 artarak 9 milyar 130 milyon dolara ulaflt. Y l n ilk befl ay nda ihracat 40 milyar 471 bin 715 dolar olurken, son bir y ll k ihracat m z yüzde 23 artarak 94 milyar 77 milyon dolara ulaflt. Otomotiv ihracat nda tarihi rekor Ocak-May s döneminde yüzde 34 oran nda artan otomotiv ihracat, 7 milyar 787 milyon dolara ulaflt. Otomotiv ihracat, bu rakamla 2003 y l n n tamam nda yap - lan 7 milyar 191 milyon dolarl k ihracat geride b rakt.

6 TAR H 28 Haziran1914 HAZ RAN TAR H M I. Dünya Savafl acar veliaht Ferdinand a Saraybosna da bir S rp komitac taraf ndan suikast düzenlenmesi 1. Dünya Savafl n bafllatt. Savaflta ngiltere, Fransa, Rusya, talya, tilaf Devletleri olarak, Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanl Devleti ttifak Devletleri olarak an ld lar. 1. Dünya Savafl nda Osmanl Devleti askeri silah alt na ald. Dört y l süren savafl boyunca i Çanakkale Cephesi nde olmak üzere, toplam flehit verildi asker de yaraland veya esir düfltü. Osmanl mparatorlu u, I. Dünya Savafl nda 9 ayr cephede mücadele verdi. Savaflta toplam olarak 10 milyon insan öldü, 20 milyon insan da yaraland veya sakat kald. Savafl n sonunda Avusturya-Macaristan mparatorlu u parçaland, Çarl k Rusyas ve Osmanl Devleti y k ld. Osmanl topraklar üzerinde yeni devletler ortaya ç kt. Anadolu da Mustafa Kemal in önderli inde Milli Mücadele hareketi bafllat larak, yeni Türk Devleti nin temelleri at ld ve Cumhuriyet e geçifl süreci bafllad. 16 Haziran 1934 Mustafa Kemal e Atatürk soyad Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar n n adlar n n sonuna ilave edilmek üzere Soyad Kanunu kabul edildi. O zamana kadar insanlar kendi ve babalar n n ad yla an l yordu. smet nönü ve 12 vekilin teklifiyle Cumhurbaflkan Mustafa Kemal e Atatürk soyad n n verilmesi yasalaflt. 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi Amasya Tamimi Türkiye Cumhuriyeti nin do um belgesi olarak kabul edilmektedir. Amasya Tamimi Mustafa Kemal Pafla taraf ndan kaleme al nd. Milli Mücadale ye gönül veren vatanseverlerin kat ld klar görüflmelerde vatan n bütünlü ü ve milletin istiklali bütün bir dünyaya yüksek sesle duyuruldu. 23 Haziran 1939 Hatay n Anavatan a kat lmas 20 Ekim 1921 de Ankara Antlaflmas yla Fransa n n kontrolüne b rak lan Hatay n Türkiye ye kat lmas için Atatürk taraf ndan verilen mücadele sonunda, 1937 de, Hatay Devleti nin kurulmas na karar verildi. lk toplant s n 2 Eylül 1938 de yapan Birinci Hatay Cumhuriyet Millet Meclisi, 23 Haziran 1939 da Hatay n Türkiye ye kat lmas na karar verdi.

7 AKTÜAL TE Fransa n n yeni Cumhurbaflkan Sarkozy Fransa da sand k bafl na giden 44 milyon seçmen, Chirac sonras ülkenin yeni cumhurbaflkan n belirledi. Elysee nin yeni sahibi Chirac gibi Halk Hareketi Birli i lideri Nicolas Sarkozy oldu. Seçimin ikinci turunda Sarkozy oylar n yüzde 53 ünü al rken rakibi Sosyalist aday Royal in oy oran yüzde 47 de kald. Ülkenin yeni Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy yi yeni koltu unda önemli sorunlar bekliyor. Bu sorunlardan belki de en büyü ü Fransa n n AB anayasas konusunda gösterdi i sert tutum. AB-Türkiye müzakerelerinde 3 bafll k daha aç lacak Türkiye-AB aras ndaki üyelik müzakerelerinde, Türkiye, Kosova da komutay devrald NATO çerçevesinde yurtd fl görevlerini baflar yla sürdüren Türk Silahl Kuvvetleri, Kosova da yürütülmekte olan Çokuluslu Güney Kuvvet Komutanl n bir y ll na Almanya dan devrald. Türk askeri geçti imiz ay da Afganistan daki Almanya n n dönem baflkanl sona ermeden üç bafll k daha aç lmas planlan yor. Avrupa Komisyonu, Almanya n n dönem baflkanl n n sona erece i 30 Haziran tarihine kadar Türkiye ile 3 bafll kta daha müzakerelerin bafllat lmas n n hedeflendi ini bildirdi. Aç lmas planlanan bafll klar, ekonomi ve para politikas, istatistik ve finansal kontrol olarak s ralan yor. Kabil bölge komutanl görevini üstlenmiflti. Mehmetçik in Lübnan mesaisi bir y l uzad Lübnan da Birleflmifl Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsam nda bulunan Türk askerinin görev süresi 1 y l daha uzat ld. Baflbakanl k n bu konuda haz rlad tezkere TBMM Genel Kurulu nda oylanarak kabul edildi. Zoellick Dünya Bankas Baflkanl na atand ABD Baflkan Bush, Dünya Bankas baflkanl - na eski D fliflleri Bakan yard mc lar ndan Robert Zoellick i atad. Zoellick, Dünya Bankas n n yoksullu u azaltma ve geliflmekte olan ülkelere umut verme aç s ndan hayati bir rol üstlendi ini belirtti. Zoellick, Dünya Bankas n n istifa eden Baflkan Paul Wolfowitz in yerine geçecek. klim De iflikli i ni önleyebiliriz uyar s Dünya Do a Fonu, befl y l içinde al nacak önlemlerle iklim de iflikli inin önlenebilece- ini bildirdi. Bu önlemler aras nda, enerjinin etkinli ini sa layacak politikalar, günefl ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelme yer al yor.

8 ERZURUM ERZURUM DA MEYDAN KONUfiTU: EN BÜYÜK RADE M LLETT R BAfiBAKAN ERDO AN ERZURUM DA TOPLU AÇILIfi VE ANAHTAR TESL M TÖREN NE KATILDI. YÜZB NLER N COfiKUSU M LLET N RADES N B R KEZ DAHA ORTAYA KOYDU. stasyon Meydan nda düzenlenen toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine yüzbinlerce Erzurumlu kat ld. Törenle Erzurum, yeni hizmet birimlerine kavufltu. flte Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Toplu Konut daresi taraf ndan yapt - r lan 503 konutu hak sahiplerine teslim etti i törende aç l fl yap lan hizmetler: 6 Adliye Saray, Pasinler Devlet Hastanesi, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birli i hizmet binas, Il - ca çevre yolu Çi demli köprülü kavfla ile 48 kilometre bölünmüfl devlet yolu, Hamidiye Köprülü Kavfla, 12 okul, KÖYDES kapsam nda yapt - r lan bin 400 kilometre stabilize, 250 kilometre asfalt yol ile 134 yerleflim birimine yapt r lan içme suyu flebekesi.

9

10 S VAS S VAS TA MEYDAN KONUfiTU: ST KRARI DEVAM ETT RECE Z 8 BAfiBAKAN ERDO AN S VAS TA YEN H ZMET B R MLER N AÇTI VE B N 287 KONUTU HAK SAH PLER NE TESL M ETT. ST KLAL MÜCADELES N N SEMBOL fieh RLER NDEN S VAS TA MEYDANIN SES, ST KBAL N TÜRK YES N fiaret ETT. S ivas Cumhuriyet Meydan nda yap lan toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine Sivasl lar büyük ilgi gösterdi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an la birlikte D - fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener, Devlet Bakan Kürflad Tüzmen ile Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Özak n da kat ld törende Sivasl lar yeni hizmet birimlerine kavufltu. S VAS A YEN H ZMETLER Belediye toplu tafl m merkezi hizmet binas, TOK taraf ndan yap - lan iki ilkö retim okulu ve bir sa l k oca, Paflabahçe Mesire Alan, Ba dat Caddesi, Lütfi Abay lkö retim Okulu, Ahmet Ay k Spor Lisesi, Y ld z Beldesi Sa l k Oca, Merkez Arkeoloji Müzesi, l Özel daresi Spor Kompleksi ile Toprak ve Yaprak Tahlil Laboratuar toplu aç l fl töreniyle Sivasl lar n hizmetine sunuldu. Baflbakan Erdo an, törende Belediye At k Su Ar tma Tesisi, Ak nc lar Hükümet Kona ve Y ld zeli Devlet Hastanesi nin temelini atarken TOK taraf ndan yap m tamamlanan bin 287 konutun da temsili anahtar teslimini gerçeklefltirdi.

11 Baflbakan Erdo an: Sizin iradenizi yok farz edenlere, yok sayanlara inflallah durmadan, çal flarak sand kta gerekli dersi vermek suretiyle hadlerini bildirin. Ve bizler de kald m z yerden yola devam edelim. nflallah, flu hizmet aflk n aynen h zla devam ettirme gayreti içerisinde olaca z. Hiç endifleniz olmas n.

12 VAN VAN DA MEYDAN KONUfiTU: TEK M LLET BAYRAK DEVLET 10 BAfiBAKAN ERDO AN BAZI TES SLER N AÇILIfiI VE ANAHTAR TESL M TÖREN Ç N VAN DAYDI. MEYDANIN D L ÜLKEM Z N HUZUR VE ST KRARINI BOZMAYA KASTEDENLERE EN GÜZEL CEVABI VERD. T oplu aç l fl ve anahtar teslim töreni için Ferit Melen Bulvar n h nca h nç dolduran Vanl lar, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an coflkuyla karfl lad. Baflbakan Erdo an, törende yap m tamamlanan yeni hizmet birimlerinin aç l fl n ve Toplu Konut daresi taraf ndan yapt r lan konutlar n anahtar teslimini gerçeklefltirdi. Toplu aç l fl töreninde, TOK taraf ndan yap lan Edremit te bin 729, Ercifl ilçesinde de 235 adet olmak üzere, toplam bin 964 konutun temsili anahtar teslimi yap ld. 78 i Van merkezde, 130 u köylerde toplam 208 e itim biriminin de hizmete girdi i törende ayr ca 9 sa l k oca n n aç l fl gerçeklefltirildi.

13 Baflbakan Erdo an: Aziz milletimiz, gelecek için karar n flimdiden verdi. Milletin karar n, milletin iradesini içlerine sindiremeyenler, 22 Temmuz dan sonra bir kez daha düflünmek zorundalar. Baflbakan Erdo an: Bu ülkede yaflayan her can, mübarek biliyoruz. Bu ülkenin bölgeleri aras nda ayr m yapan, bu ülkenin insanlar aras nda ayr m yapan, flehirleri aras nda ayr m yapan anlay fl, bizim iktidar m zda son bulmufltur. Bizler bu ülkenin insanlar n s n flara, kategorilere ay ranlar n karfl s nday z. Bunlara müsaade etmedik, etmeyece iz. Bizler laf ebeli i peflinde koflmay düflünmüyoruz. Biz, ifl ebeli i peflindeyiz, ifl... Bunu ö retece iz. 11

14 GENÇL K VAN DA COfiTU 12 GENÇL K KOLLARI NIN DÜZENLED GENÇL K fiölen VAN DA GERÇEKLEfiT R LD. GENÇLER MUHTEfiEM GECEDE AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN ERDO AN LE B R ARAYA GELD. A K PARTi Genel Merkez Gençlik Kollar Baflkanl - n n her y l 18 May s ta düzenledi i Gençlik fiöleni bu sene Van ilimizde gerçekleflti. MUHTEfiEM GECE Atatürk Stadyumu nu tamamen dolduran AK PARTili gençler, AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an konfeti ve maytap ya muru alt nda, uçurulan balonlar eflli inde karfl lad. Stadyumdaki on binlerce genç, gecede sahne alan sanatç lar n flark lar yla coflarken, Genel Merkez Gençlik Kollar Baflkan Hakan Tütüncü ve Gençlik Kollar Yönetimi Baflbakan Erdo- an a Van kedisi hediye etti.

15 AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an: Bu ülkenin gençleri en k sa zamanda bu ülkenin yönetiminde hak etti i yeri, inisiyatifi, a rl alacaklar. Ben sizlere çok inan yor, çok güveniyorum. Sizlerin de iflim sanca n dünyan n zirvelerine tafl yaca n zdan asla flüphe duymuyorum. 13

16 EKONOM M LL GEL R M Z 400 M LYAR DOLAR TÜRK YE KES NT S Z BÜYÜYOR y llar aras nda ortalama yüzde 2.6 oran nda büyüme gösteren Türkiye ekonomisi, AK PARTi iktidar nda yüzde 7.8 oran nda büyüme baflar s gösterdi. Türkiye ekonomisi, ilk kez aral ks z 20 dönem büyüme baflar s n elde etti y l nda Türkiye, Avrupa n n en büyük 6. ekonomisi konumuna yükseldi. ENFLASYON, 35 YIL ARADAN SONRA LK KEZ 2005 YILINDA TEK HANEYE DÜfiTÜ VE 2006 YILINDA DA TEK HANEL ORAN KORUNDU. M LL GEL R M Z 400 M LYAR DOLARA ÇIKTI Türkiye nin gayri safi milli has las, AK PARTi iktidar nda yüzde 120 oran nda art fl göstererek, 181 milyar dolardan 400 milyar dolara ç kt. K fi BAfiINA M LL GEL R M Z 5 B N 477 DOLAR Kifli bafl na düflen milli gelir AK PARTi iktidar nda ikiye katland ve 2 bin 598 dolardan, 5 bin 477 dolara yükseldi. ÖZEL SEKTÖR HAREKETE GEÇT Özel sektörün büyümeye katk s, y llar aras nda sadece yüzde 2.3 iken, AK PARTi iktidar nda bu oran yüzde 4.4 e yükseldi. Böylece Türkiye özel sektör odakl ve sa l kl bir büyüme sürecine girdi.

17 EKONOM YILDA 20 M LYAR DOLAR KÜRESEL SERMAYE TL DEN 6 SIFIR ATTIK Enflasyonla mücadelede elde edilen baflar n n bir sonucu olarak Türk Liras ndan 6 s f r at ld. Uzun y llard r tart fl lan, ancak hiçbir hükümetin baflaramad bu operasyon, AK PARTi iktidar nda gerçekleflti YILINDAN 2003 YILINA KADAR ULUSLARARASI DO RUDAN YATIRIMLAR YILLIK 1 M LYAR DOLAR SEV YES N AfiMAZKEN, 2006 YILINDA 20.2 M LYAR DOLAR SEV YES NE ULAfiTI. fis ZL KLE MÜCADELE Enflasyonun ard ndan toplumun en yak c sorunu olan iflsizlik 4 y ll k dönemde çözüm yoluna girdi y l nda yüzde 10.3 olan iflsizlik oran, 2006 y l sonunda yüzde 9.9 a kadar geriledi. 18 M LYAR DOLARLIK ÖZELLEfiT RME YAPTIK Özellefltirmenin bafllad tarihten 2002 y l na kadar gerçeklefltirilen özellefltirme uygulamalar n n toplam, 8 milyar dolar buldu. AK PARTi iktidar nda ise, 18 milyar dolarl k özellefltirme ifllemi tamamlanm fl durumda. FA ZLER ND RD K Faiz oran, yüzde 62.7 düzeyinden yüzde 18.1 düzeyine kadar indi.

18 BAYINDIRLIK YEN YOLLARI H ZMETE AÇTIK 2003 ÖNCES OTOYOLLAR DAH L 6 B N 101 KM BÖLÜNMÜfi YOL VARKEN, AK PARTi KT DARINDA, BU RAKAM 6 B N 616 KM OLARAK GERÇEKLEfiT VE ÜLKEM ZDEK BÖLÜNMÜfi YOL UZUNLU U 12 B N 717 KM YE ULAfiTI. KARADEN Z SAH L YOLU NU H ZMETE AÇTIK Toplam 542 km uzunlu undaki Karadeniz Sahil Yolunda 2003 y l öncesi 220 km. trafi e aç lm flken, y llar aras nda 314 km si bitirilerek toplam 534 km lik k s m trafi e aç ld. 3 bin 825 m uzunlu undaki Nefise Akçelik Tüneli ni içinde bulunduran 27 km uzunlu undaki Bolaman-Perflembe karayolu projesi tamamlanarak hizmete aç ld. 20 B N METRE TÜNEL NfiA ETT K AK PARTi iktidar nda, son dört y lda 20 bin metrenin üzerinde tünel infla edildi. Halen 76 km uzunlu unda 63 adet tünelde yap m çal flmalar devam ediyor, 49 km uzunlu undaki 46 adet tünelde de proje çal flmalar sürdürülüyor. BOLU DA I TÜNEL N H ZMETE AÇTIK AK PARTi iktidar nda, Bolu Da Geçifli hizmete aç ld. Bolu Da geçifli, 35 km den 26 km ye düflürüldü. Böylece iyi hava koflullar nda 30 dakika süren geçifl 10 dakikaya, Ankara- stanbul aras ise 3.5 saate indirildi.

19 BAYINDIRLIK BELED YELERE 4.9 M LYAR YTL GÖNDERD K TRAF K KAZALARINI AZALTTIK Yol medeniyet demektir: Trafik güvenli i artt, kazalar azald Kazalardaki ölüm oran azald Tafl t iflletme giderlerinde tasarruf sa land Seyahat konforu artt Seyahat süreleri k sald AK PARTi KT DARINDA, BÖLÜNMÜfi YOLLARA 5.6 M LYAR YTL HARCANDI LE 2006 YILLARI ARASINDA YAPILAN BÖLÜNMÜfi YOLLAR, ÜLKE EKONOM S NE YILLIK 555 M LYON YTL KATKI SA LADI. HER YIL ORTALAMA 3.7 M LYAR YTL L K NfiAAT ÇALIfiMASI YAPTIK AK PARTi iktidar nda, y ll k ortalama proje bedeli toplam 3 milyar 700 milyon YTL olan bin 700 adet yap projesi üzerinde çal fl ld ; y lda ortalama 300 adet ifl bitirilerek ilgili kamu kurumlar na devredildi. BELED YELERE 4.9 M LYAR YTL GÖNDERD K ller Bankas nca belediye hisselerinden gönderilen para tutarlar 2003 y l nda 2.9 milyar YTL/Y l iken, 2006 y l nda bu rakam 4.9 milyar YTL/Y l a ulaflt. AK PARTi iktidar nda, 420 adet harita, 205 adet imar plan, 131 adet içme suyu, 130 adet kanalizasyon ve 31 adet çeflitli yap iflleri olmak üzere toplam proje tutar 3.9 milyar YTL olan 917 adet ifl bitirilerek belediyelerimizin hizmetine sunuldu.

20 RÖPORTAJ Seçim sand kta kazan l r Halk m z; milli iradenin önemini 22 Temmuz da gösterecektir. Bu yolda baflar ya ulaflmak ise AK PARTi kadrolar n n gerekli çabay göstermeleriyle mümkün olacakt r. 18 NECAT ÇET NKAYA AK PARTi SEÇ M filer BAfiKANI AK PARTi Seçim fllerinden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Necati Çetinkaya ile seçim sürecindeki faaliyetleri ve sand k müflahitlerinin çal flmalar n konufltuk. AK PARTi, Genel Seçimlere haz rl k sürecinde nas l bir çal flma yürütüyor? Bizim bütün partili arkadafllar m z seçimin sand kta kazan l p sand kta kaybedildi ini çok iyi biliyor. Biz uzun zamandan beri, sanki yar n seçim olacakm fl gibi partimizin kadrolar - n e itime tabi tuttuk. Biz bir fleyi hedefledik: Ana kademe, gençlik ve kad n kollar ndan üçer kifli, yani bir sand kta toplam dokuz müflahit. Seçim günü sand a sahip ç kacak bu arkadafllar m z, o sand kta oy kullanacak seçmenlerin hepsini tek tek dolaflacak, AK PAR- Ti nin güzel selamlar n onlara götürecek. Biz bu amaçla arkadafllar m z n seçmenlere yaklafl m n ö reten, sand k yönetimlerinin seçim öncesi çal flma usül ve esaslar n gösteren broflürler, konuyla ilgili kanunlar k sa ve öz olarak anlatan kitapç klar bast rd k ve müflahitlerimize gönderdik. fiu anda toplam 1 milyon 600 bin müflahidimizle sahada çal flmalar - m z sürdürüyoruz.

21 Sand k müflahitlerimizin bu süreçte dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Müflahit arkadafllar m z n çal flmalar üç evrede olacak: Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonras. Seçim öncesinde her sand k için belirlenen dokuz müflahit arkadafl m z o sand kta oy kullanacak kiflilerin oldu u yerleflim yerinde sürekli ziyaretlerde bulunacak, iktidar m z n baflar lar n anlatacak, iyi ve kötü gününde onlarla olacak. Seçim günü ise hastay, sakat, sand a gidemeyeni alacak, sand a götürecek ve onlar n oy kullanmas n sa layacak. Yafll vatandafllar m za yard mc olacak. 18 yafl n yeni doldurmufl olan kardefllerimize yol gösterecek. Müflahit arkadafllar m z seçmenle bire bir temas halinde olacak. Seçmen listelerindeki bayan seçmenlerimizle Kad n Kollar temsilcilerimiz ayr ca sürekli iç içe olacak, ziyaret edecek, onlar n s - k nt lar n dinleyecek. Bunun yan nda müflahitlerimiz seçmen bilgi kartlar n n seçmenlerin eline ulafl p ulaflmad n kontrol edecek ve eksikleri tamamlayacak. Sand k Kurulu na isimleri verilen resmi sand k kurul üyesi arkadafllar m z seçim günü herkesten önce gidecek ve o sand n bafl nda bulunacak. Seçim sonras nda, yani oy verme ifllemi bittikten, say m tamamland ktan ve kayda geçtikten sonra da bu arkadafllar m z bu sürecin tamam n takip edecek. Hiçbir flekilde sand k bafl ndan ayr lmayacak. Bu konuda tutanaklar do ru tutuluyor mu tutulmuyor mu? Devaml kontrol edecek. Oy ifllemi bittikten sonra bunlar onaylanacak ve bir nüshas n da kendisi alacak. Sand klar ilçe seçim kuruluna gidecek. Nihai neticeler belli oluncaya kadar o ilçe seçim kurulu bölgesindeki bütün Baz partilerin antidemokratik yaklafl mlar n milletimiz görmüfltür. Önümüzdeki seçimler milletimizin bu hissiyat n sand a yans tmas aç s ndan daha farkl bir seçim olacak. sand klar gelecek. Müflterek zapta geçinceye kadar orada bulunacak ve onlar takip edecek, oradan ald klar bir nüshay dosyas - na koyacak. Herhangi bir yanl fll k varsa an nda ilçe seçim kuruluna itiraz edecek. Seçimin kazan lmas nda AK PARTi kadrolar n n rolünü nas l görüyorsunuz? Bu seçimde hedefimiz 28 Mart yerel seçimlerinde ald m z oy oran n n üstüne ç kmakt r. Bunu nas l sa layaca z? l-ilçe baflkanlar m z, gençlik ve kad n kollar baflkanlar - m z, mahalle ve köy temsilcilerimiz, sand k kurulu üyelerimiz, müflahit ve bafl müflahitlerimizin, partinin en üstünden en alt na tüm kademelerin çal flmalar yla sa layaca z. Zaferi inflallah yine biz kazanaca z. Halk m z; milli iradesinin ne kadar önemli oldu- unu, demokrasiye inanmayanlar n, halk göz ard edenlerin karfl - s nda milletin de onu göz ard etti ini, kendisinin iradesine sayg l olmayanlar yakas ndan silkip att - n gösterecektir. Bu yolda baflar ya ulaflmak ise AK PARTi kadrolar n n gerekli çabay göstermeleriyle mümkün olacakt r. 22 Temmuz Genel Seçimlerinin di er seçimlerden fark nedir? Milletimiz 3 Kas m 2002 de iradesini sand kta adeta bir volkan gibi püskürterek, kendisine kimin hizmet edebilece ini çok iyi flekilde görmüfl ve AK PARTi yi tek bafl - na iktidara getirmifltir. Geçen süre içerisinde sa lanan istikrarl tablonun sürmesi için sand ktan yine AK PARTi nin ç kmas laz md r. 22 Temmuz da hakimiyetin kay ts z flarts z millette oldu unu görmek ve halk n demokrasinin tecellisini sand kta göstermesi için tarihi bir f rsat ç kt. Millet sab rs zl kla sand bekliyor. Çünkü baz partilerin antidemokratik yaklafl mlar n milletimiz görmüfltür. Önümüzdeki seçimler milletimizin bu hissiyat n sand a yans tmas aç s ndan daha farkl bir seçim olacak. Halk m z bu yaklafl mlara dersini 3 Kas m dan bile daha a r flekilde gösterecektir. 19

22 RÖPORTAJ AK PARTi yi 22 Temmuz a haz rl yoruz Türkiye nin AK PARTi iktidar nda kat etmifl oldu u mesafeyi daha ileri tafl mas gerekiyor. flte böyle bir süreçte listeye giremese de tüm aday adaylar m za arazide çal flma sorumlulu u düflüyor. 20 MUSTAFA ATAfi AK PARTi SEÇ M KOORD NASYON MERKEZ BAfiKANI AK PARTi Seçim Koordinasyon Merkezi Baflkan stanbul Milletvekili Mustafa Atafl, SKM nin çal flmalar n ve aday belirleme sürecini Türkiye Bülteni ne anlatt. Genel Merkez ve 81 ildeki Seçim Koordinasyon Merkezi Baflkanl klar 22 Temmuz seçimine haz rl k sürecinde nas l bir çal flma yürütüyor? Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), Yüksek Seçim Kurulu nun (YSK) seçim takvimini aç klad tarih olan 4 May s tan sonra aktif olarak çal flmalar na bafllad. Türkiye genelinde bilgi güncellefltirmelerini gerçeklefltirdik. Tüm illerdeki SKM baflkanlar n ve kadrolar n belirledik ve gerekli ihtiyaçlar n karfl lad k. Ard ndan aday belirleme sürecine geçtik. Genel Merkeze ve illerimize baflvuran aday adaylar - m z n formlar n bir havuzda toplad k. Daha sonra illerimizde tüm aday adaylar m z n temayül yoklamalar, Genel Merkezimizde ise 10 ayr komisyonda mülakatlar yap ld. ki ara komisyon ve üst komisyon çal flmalar n n ard ndan aday listemiz flekillendi. SKM baflkanl klar seçime kadar geçecek sürede ise Genel Baflkan m z ve Baflbakan m z Say n Recep Tay-

23 Önceki seçimde 2533 olan aday aday say m z bu seçimde 3895 e, 116 olan bayan aday aday say m z ise 441 e yükseldi. yip Erdo an n miting çal flmalar ile adaylar m z n seçim bölgelerindeki propaganda faaliyetlerinin koordinasyonu yürütecek ve inflallah baflar l bir flekilde AK PARTi yi 22 Temmuz gününe haz rlayacak. Milletvekili olmak için AK PARTi ye müracaat eden aday adaylar n n profilinde 3 Kas m a göre ne gibi farkl l klar ortaya ç kt? Aday adaylar m z n profiline bakt m zda 3 Kas m 2002 ye göre büyük de ifliklikler oldu unu görüyoruz. Önceki seçimde 2533 olan aday aday say m z bu seçimde 3895 e, 116 olan bayan aday aday say m z ise 441 e yükseldi. Tahsil durumlar na bak ld zaman önceki seçimde tüm aday adaylar aras nda üniversite ve üstünde mezun olanlar n oran yüzde 65 iken, bu seçimde yüzde 78 e ç km fl durumda. Meslek gruplar nda ise ilk üç s rada avukatlar, ifl adamlar ve mühendisler geliyor. Genel Merkez ve 81 ilde faaliyet gösteren Seçim Koordinasyon Merkezleri, AK PARTi nin seçim sürecindeki çal flmalar n yürütecek. Listeye giremeyen aday adaylar m za buradan vermek istedi iniz bir mesaj var m? Türkiye nin AK PARTi iktidar nda kat etmifl oldu u mesafeyi daha ileri tafl mas gerekiyor. flte böyle bir süreçte listeye giremese de tüm aday adaylar m za arazide çal flma sorumlulu u düflüyor. Siyaset uzun soluklu bir yol. Bu dönem aday olamayan arkadafllar m z üzülmemeli, çal flmalar na devam etmeliler. Çünkü flimdi yapacaklar çal flmalarla kendilerini hem halka hem de teflkilata tan tm fl olacaklar ve gösterecekleri performans önümüzdeki seçimlerde art veya eksi olarak kendi hanelerine ifllenmifl olacak. Aday olan arkadafllar m z da büyük bir sorumlulu un alt na girdiklerini unutmamal lar ve AK PARTi yi bir kez daha tek bafl na iktidara getirmek için var güçleriyle çal flmal lar. Türkiye genelinde yapt - m z son kamuoyu yoklamas na göre AK PARTi nin yüzde 40 lara yak n bir oy oran yla aç k ara önde oldu unu görüyoruz. Örne in bir ilimizde 3 Kas m seçimlerinde yüzde 22 olan oy oran m z, bugün yüzde 42 seviyesine ç kt. Burada tabii bizim için önemli olan anketlerde hangi partiye oy verece ini söyleyen vatandafl m z n sand a gerçekten gidip oy kullanacak olmas d r. Tabii ki baz seçmenlerimiz yaz mevsimi olmas dolay s yla tatile veya memleketlerine gidecekler. Ama ben inan yorum ki bu seçimin tatilden çok daha önemli oldu unu bilen milletimiz oy verme sorumlulu unu da yerine getirecek ve kat l m yüksek oranda tutacakt r. 21

24 ENERJ TÜRK YE ENERJ KOR DORU OLDU BTC DEN YILDA 300 M LYON DOLAR Bakü-Tiflis-Ceyhan Transit Ham Petrol Boru Hatt n n inflaat n bitirdik. BTC hatt ndan ülkemizin y ll k kazanc, TPAO nun yüzde 6.5 lik hissesinin getirece i kazanç hariç, 300 milyon dolar olacak. AK PARTi KT DARINDA YAPILAN ULUSLARARASI ANLAfiMALARLA TÜRK YE B R ENERJ KOR DORU HAL NE GELD. fiahden Z PROJES TAMAM Hem ülkemizin, hem de gelecekte Avrupa n n do algaz ihtiyac n karfl layarak, kaynak çeflitlili i sa layacak olan fiahdeniz Projesi tamamland. SAMSUN-CEYHAN HATTININ TEMEL N ATTIK Türkiye yi dünyan n enerji koridoru yapma yolunda dev ad mlardan birini de Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatt Projesi ile att k. Temeli at lan proje ile Karadeniz petrolleri Akdeniz e ulaflt r lacak. BOR ENST TÜSÜ Ülkemizin en önemli do al zenginli i olan bor madeni için özel çal flmalar yapt k. Sanayinin her alan nda kullan lan bor madenine en çok sahip ülke olan Türkiye nin bu madenden elde etti i gelirlerde son dört y lda yüzde 100 e varan oranda art fl sa lad k.

25 ENERJ 40 LE DO ALGAZ VERD K 5 B N 735 KM DO ALGAZ HATTI DÖfiED K 2002 y l nda, 4 bin 265 km olan ülkemizdeki do algaz boru hatt uzunlu u, AK PARTi iktidar nda, 10 bin km ye ç kar ld. Böylece, ülkemizdeki boru hatt n n maliyeti 1.9 milyar dolar buldu. AK PARTi KT DARINDA, DO ALGAZ KULLANAN L SAYISI 6 DAN 46 YA ÇIKARILDI YILI SONUNDA DO ALGAZ KULLANAN L SAYISI 60 OLACAK. TÜRK YE N N LK DO ALGAZ DEPOLARI Ülkemizin ilk yeralt do algaz depolama tesisini Silivri aç klar nda deniz alt na infla ettik. 1 milyar 600 milyon metre küp do algaz depolanacak olan tesis, 130 milyon dolara mal oldu. 1 milyar metreküplük Tuz Gölü do- algaz yeralt depolama tesisi projesini de biz bafllatt k. TÜRK YE-YUNAN STAN, TÜRK YE-MISIR DO ALGAZ HATLARI AK PARTi iktidar nda bafllanan Türkiye - Yunanistan do al gaz boru hatt projesi bu y l sonunda bitecek. M s r hükümetiyle imzalanan anlaflma do rultusunda M s r-türkiye hatt da AK PARTi iktidar nda infla edilecek.

26 Ç filer HERfiEY GÜVENL K Ç N ÜN VERS TEL POL SLER M Z fibafii YAPTI AK PARTi iktidar on binlerce yeni polisi göreve bafllatarak güvenlik hizmetlerine etkinlik kazand rd. Dört y ll k fakülte mezunlar na polis olma imkan sa land. SAYDAM, KATILIMCI VE VER ML ÇALIfiAN B R KAMU YÖNET M Ç N YEREL YÖNET M REFORMU GERÇEKLEfiT R LD. BÜYÜKfiEH R BELED YE, BELED YE, L ÖZEL DARES VE MAHALL DARE B RL KLER KANUNU YÜRÜRLÜ E G RD. TOPLUM DESTEKL POL SL K PROJES Polislik hizmetlerinde ça dafl uygulamalar n yaflama geçirilmesini sa lamak için Toplum Destekli Polis Projesi gerçeklefltirildi. AK PARTi iktidar nda, asayifl projesi ve suç analiz merkezi uygulamalar bafllat ld. Asayifl uygulamas ile olaya ve olaya kar flan flah s ve eflyaya iliflkin detayl veri giriflinin yap labilmesi sa land. TÜRK YE CUMHUR YET K ML K NUMARASI Vatandafllar m z n yaflam n kolaylaflt rmak, kurum kay tlar aras nda bilgi al fl veriflini sa lamak, vergi, sosyal güvenlik askerlik ve e itim gibi hizmetlerin ifas nda kifliyi tek bir numarada tan mlamak üzere, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras uygulamas n bafllatt k. Suçun ve suçlunun takibini de bu uygulamayla kolaylaflt rd k. GÜVENL M Z Ç N 112 AC L ÇA RI AK PARTi iktidar nda, 112 k sa numaras n n ulusal kapsamda tek acil ça r numaras olarak tahsis edilmesine karar verildi.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı