S.T. Otomasyon fiubat 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.T. Otomasyon fiubat 2009"

Transkript

1

2

3

4 2

5 3

6 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bilinçli ve programl bir flekilde sat n alma gücü eritiliyor, biz de buna malzeme oluyoruz! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...17 ALTAR...91 AYKON ELEKTROMEKAN K...27 BECKHOFF...Ön kapak çi B LKO OTOMASYON...31 BONFIGLIOLI...Ön Kapak Banner-109 CONTROL TECHNIQUES...Arka Kapak çi DAL...95 DELTEC...81 DORUK...63 ELS M MOTOR...33 ENDAKS...69 ENOTEK...61 ENTROP...39 E-PLAN...10 ERMAK NA /UNIVER...3 FEMSAN...68 FESTO...1 GTS - MITSUBISHI...9 GÜRTOUR...93 HABER ORTAK H DROPAR ANKARA...21 H D-TEK...43 FM ELEKTRON K...45 LKE OTOMASYON...49 NKOL PANO...89 fi GÜVENL...26 KONTAK NOKTASI...67 KONTEK...35 KRC OTOMASYON...77 KTM LEROY SOMER...29 MARKET ELEKTR K MEKA PNÖMAT K...79 OTES...97-Arka Kapak ÖZSAMUR ELEKTRON K...47 Haber 28 I. Vijeo Citect Tasar m Yar flmas n kazananlar aç kland 28 Hannover-Messe International stanbul un yeni genel müdürü Alexander Kühnel 32 V. Otomasyon Sempozyumu Elektrik Tesisat Kongresi kapsam nda May s ta zmir de düzenleniyor 32 Exxon gözünü dev rakiplerine çevirdi 34 Yüzde 30 elektrik tasarrufu yapan icat: HIM 34 nform toplant s bölge yetkililerini bir araya getirdi 36 Bölgesel kalk nmaya ivme kazand racak inovasyon merkezleri projesi tan t ld 38 Fuji Electric ve Semikron dan dev iflbirli i 38 Özdisan Elektronik World Of Industry Fuar nda yerini alacak 40 Perpa ya dördüz gökdelen yap lacak 40 IAS, EMSAZ 2008 de Uluda Üniversitesi ö rencileri ile bulufltu 42 9.Tekno/Tube Arabia Fuar Dubai de lider makinac lar buluflturdu 44 Proses tecrübesi ve derin ürün bilgisi farkl laflt r yor 46 Tersine beyin göçünde Türkiye nin cazibesi art yor 46 ODTÜ nün çarp flma test laboratuar aç ld Röportaj 48 Özel otomasyon projelerinin aranan mühendislik firmas Simtek 50 Mühendislik katma de eri yaratmak daha fazla ifl tatmini veriyor 52 Trend belirleyen ürünlerle müflteri memnuniyetini sa l yoruz 54 Özdisan & Vacon iflbirli i meyvesini verecek Teknik Makale 59 Datasensör SVS1 ve VSC Smart görüntüleme sensörü 60 PC, Panel ve Scada n n güçlü kombinasyonu 62 Güvenlik bariyeri yerine V300 WS güvenli kamera sistemi 62 Elsim den Exor ETOP05 dokunmatik panel 64 Basler sprint line-scan serisi yeni renkli kameralarla geniflliyor 66 Elsim, EMF marka tork motorlar yla Avrupa y kendine hayran b rakt 66 Rüzgar enerjisinin en yeni jeneratörü: Sicmewind 68 PLC ve Operatör paneli bir arada! I/O lu operatör panelleri 70 Emerson devrim niteli indeki 2-telli Micro Motion Coriolis sayac n piyasaya sundu P.C.S ENDÜSTR YEL...25 PHOENIX CONTACT...11 PINAR MÜHEND SL K...37 R TTAL...15 ROBOTEK...41 ROCKWELL...7 SAFMAK...85 SCHMALZ...71 SERVO KONTROL SICK...5 S MTEK...2 STAR ÇEL K...55 TATEF FUARI TEKN KA OTOMASYON...59 TEPEKS...30 TESLA ÖLÇÜ KONTROL...65 V.OTOMASYON SEMPOZYUMU VATEK Hareket Kontrol Sistemleri nde gelinen son nokta: EtherCAT sürücüler 76 Çal flma zaman nda proses güvenli i: Dirençli kaynak 77 ATEX uyumlu valfler 78 Combi fifl-soketli çözümler 78 Kablaj azaltan sensör ve aktüatör klemensleri 80 Gefran AVRy Lift Drive ile gücü yeniden kazan n 80 Güçlü DC motor RE65 80 Yeni Endüstriyel PC: GF_VEDO 35 CT 81 Leuze Electronic ten konveyör bant sistemleri için laser taray c ROD4plus 82 Robot uygulamalar için yüksek teknoloji alan taray c ve engel alg lay c sensörler 82 SOLID-4E: Kategori 4 güvenlik s n f fl k bariyerleri 86 VIPA PLC&HMI ile kurutma makinas enerji yönetim sistemi 87 WINDOWS CE touch paneller ile üstün performans 88 Optik veri iletim cihazlar nda son teknoloji 90 Dilim Dilim Güvenlik 91 K3VL serisi ve K3VG serisi de iflken deplasmanl eksenel pistonlu pompalar, düflük ses ile yüksek performans sa l yor 92 Hensel KD serisi IP 66/ IP67 kablo ba lant buatlar art k DNV sertifikal 94 efector MID - letken s v lar n izlenmesi için kompakt ve düflük maliyetli ak flölçer 94 efector MID ak fl sensörü yard m yla enerji tasarrufu 96 ENDA devir h z ölçerler 96 G2 Serisi paslanmaz çelik gövdeli dijital sayaçlar 96 PowerFlex 700 AC sürücü 97 DFS60 art ml enkoder 98 Küresel finansal kriz ve reel sektöre etkileri 100 Bir ölçüm sistemini oluflturmak 100 Pano termostad : ESM Vidalay c lar 102 Jaeger yüksek performans spindel motorlar 104 Sensör ve RFID: leri hata s namas için yenilmez tak m 107 Yeni SG4 Lion serisi güvenlik bariyeri 107 Elsim tahrik otomasyonu ürün yelpazesini Hollandal Dutchi motoru ile geniflletti 110 Yüksek h zl beyaz fl k kontrast sensörü KS Weintek Network tabanl yüksek performansl insan-makina arabirimi 110 DS CD model s cak su sayaçlar fiubat AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. S.T. Demir Çelik ve A r Sanayi 6 Say S.T. Robotik-Mekatronik 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Ak ll Binalar ve Güvenlik Sis. 6 Say S.T. Konveyör- ç Lojistik 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM OTOMASYON Say : 2009/02 fiubat 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Esra Adal Ender Küçük Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

7 5

8 halefflan sümen Otomasyonun yeni tan m Otomasyon genel olarak bilimsel ve teknolojik prensiplerin uygulanmas ile ifllerin insans z biçimde yap lmas olarak tan mlan r. flleri makinalara yapt rmak fikrinin ilk olarak eski Yunan da do du u bilinmekte. Tarih Yunanl mucit Hero nun dua etmeye gelenlerin atefl yakmas halinde tap nak kap s n açan bir sistem gelifltirdi ini yazar. Otomasyonun gerçek geliflmesi ise on sekizinci yüzy l n bafllar nda yaflanan endüstri devrimi ile bafllar. James Watt n buhar makinas n bulmas, Richard Trevithick, Richard Arkwright, Thomas Savery, Thomas Newcomen gibi insanlar n icatlar otomasyonun geliflimini h zland r r. En büyük icat da o dönemlerde uzun saatler çal flt r lan daha oyun yafl ndaki bir çocu un tekstil makinas n n bir yerindeki hareketi iple baflka bir yerine transfer ederek iflinden kurtulmas n sa lamas d r. Ne yaz k ki çocuk yaln zca k sa bir süre çok arzu etti i top peflinde koflabilmifl sonra yine esaretine geri al nm flt r. Üstelik ismi dahi kay tlara geçmemifltir. Çocu un buluflu teknik olarak makinay kapal çevrimli hale getirmekti. Kapal çevrimli makinalar çal flmalar s ras nda verilen yeni komutlara uyan makinalard r. Tabii bugün tüm makinalar kapal çevrimli. Sensörler ve geri besleme mekanizmalar sayesinde. Cambridge Üniversitesi Mühendislik Departman na yüksek lisans e itimine giden bir ö rencim, hocalar n n Toshiba mühendisleri ile yürüttükleri bir projenin çok flafl rt c bir geliflme getirdi ini aktard. Yeni Toshiba televizyonlar na ve Ev E lence Sistemlerinin ekranlar na seyirciler yaln zca ellerini sallayarak komuta edeceklermifl. Bu yenili in alt nda fotodiyot teknolojisi yat yormufl. Çok k sa süre hayat m zda kald için ço umuz hat rlamaz ancak TV lerin ilk uzaktan kumandalar telli idi. Kablosuz teknoloji ilk olarak onlar vurdu. Asl nda o zamanlar dahi kablosuz uzaktan kontrol cihaz vard ve dahi Nikola Tesla taraf ndan 1898 y l nda patenti al nm flt. Ad na mobil iletiflim dedi imiz dönemin elimizde alet bulunmadan yap laca yaln zca çok az kimsenin hayal edebilece i bir fley. Adeta sihirbazl k yapar gibi bir el hareketiyle kanal de ifltirmek nas l bir keyif olacak kim bilir. Bunun yan nda evlerdeki komut hakimiyetini de ortadan kald racak. Bir aralar pek çok marka TV ye kanal de ifltirebilen kumandal saatler vard. Komuta etmekten çok flakalaflma arac yd. Bu bulufl otomasyon kavram n n yeni tan m n perçinliyor; otomasyon, insanlar daha tembel hale getirmektir. P.S.: Einstein dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi Stephan Hawking, sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bir hastal ktan muzdarip. Çal flmalar nda göz hareketleriyle komuta edebildi i bir bilgisayar kullan yor. yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9 TEK B R ÇÖZÜMLE MAL YETLER N Z AZALTIP, S STEM N Z N UYUMLULU UNU GEL fit REB L R Z. B RL KTE KARAR VEREL M. Tek bir mimari kullanarak kontrol noktalar n birlefltirin ve bilgiyi harekete geçirerek prosesinizi gelifltirin. Bilgi ak fl n z sürdürün ve daha verimli ifl kararlar verin. Entegre Mimari (Integrated Architecture) nin size mükemmel iflletme konusunda nas l yard mc olabilece ini görün. RockwellAutomation.com/think/process. Otomasyon Tic. A.fi. Kar Plaza fl Merkezleri Kay flda Cad. No.45 E Blok Kat.6 çerenköy 34752, stanbul-türkiye tel fax Copyright 2009 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. 7

10 endüstride iletiflim recep akbayrak Bilinçli ve programl bir flekilde sat n alma gücü eritiliyor, biz de buna malzeme oluyoruz! Y aflanan olaylar karfl s nda tepki verme flekli toplumlar aras nda de iflkenlik gösterir. Dünyada yaflanan ekonomik kriz karfl s nda verilen tepkiler ve buna ba l olarak al nmaya çal fl lan önlemler de farkl l k gösteriyor. Önlem alma ad na dünyada yaflanan örnekleri Türkiye de de uygulamak bana göre iyi bir çözüm de il. Çünkü biz toplum olarak ço unlukla duygusal bir zekaya sahibiz. Kimin ço unluk ya da az nl k taraf nda oldu unu bir kenara b rak rsak bu ifadeye kimsenin karfl ç kaca n sanm yorum. Dolay s yla da bizi harekete geçirebilecek güç, dünyada karfl l olmayan basit bir olaydan bile oluflabilir. Tam tersi olarak, dünyada birçok ülkede ifle yarayan formüller Türkiye de hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Neyden tasarruf edilir Ekonomik kriz karfl s nda neredeyse tüm dünya ülkeleri ilk önlem olarak tasarruf tedbirlerini ön plana ç kard. Ancak tasarruf konusunun bir sorun çözücü olarak de erlendirilmesini en basit ifadeyle yönetim zaaf olarak görüyorum. E er masraflar k smak, bir flirket için herhangi bir sorunu çözebiliyorsa o zaman bu flirketin karl oldu u dönemlerde gayet müsrifçe harcamalar yapt anlam na gelir ve bu asla kabul edilebilir bir fley olmaz. Evet, gereksiz harcamalar n tespit edilmesi ve önlenmesi gereklidir ancak bunu dünya çap nda yaflanan bir ekonomik krizin reçetesi olarak sunmak, hastay yanl fl teflhis ve tedavi sonucu kaybetmek anlam na gelir. Sat n alma gücü eritiyor Ben ne bir siyaset bilimciyim ne de bir stratejist. Ancak her konuyu çok iyi bildi imi düflünme hastal ndan kurtulal y llar oluyor. Bu hastal ktan kurtuldu unuz an içinizi karfl konmaz bir ö renme arzusu kapl yor ve sürekli araflt r yorsunuz. Siz de araflt r n, göreceksiniz ki, bugün dünya ekonomisinde yaflananlar, Küçük parçalara böl, yönetilmesi kolay olsun stratejisinin bir parças Bu süreci hep birlikte bir daha gözden geçirelim mi? 1) Toplumu toplum yapan de erlerden uzaklaflt r. Aile kavram yerine bireyi ön plana ç kar. 2) Üretmeden tüketimi teflvik et, kredilerle bu durumu destekle. 3) Sat n alma gücünü erit, iç dayan flmay kontrol alt na al. Bunlar komplo teorisi olarak gören varsa birkaç kitaba ve yabanc internet yay nlar na bir göz ats nlar. Görülecek ki, bu strateji aç kça paylafl l yor ve nedeni sorulunca da Biz ülke menfaatleri do rultusunda çal fl yoruz deniliyor. Siz iflçi ç kartmaya, tedarikçilerinizi ma dur etmeye ve kötü günler için akçelerinizi saklamaya devem edin. Bak n bakal m yak n bir gelecekte haz r paran zla bile sat n alabilece iniz bir fley kalacak m? yazar n tüm köfle yaz lar da 8

11 Salon 3 D 130 9

12 10

13 11

14 kapak Makina Otomasyonu: mekanikten mekatroni e Endüstri devriminin gerçekleflmesini sa layan makinalar hiç bitmeyen bir evrim sürecindeler. Do duklar nda tamamen mekanik bir yap ya sahip olan makinalar zaman içinde pnömatik, mekanik ve hidrolik birimler ile daha otomasyonlu hale geldiler ve daha yüksek performans düzeylerine yükseldiler. Yak n geçmiflten bu yana ise elektronik ürünleri ve bilgisayar yaz l mlar da içerir hale geldiler. Öyle ki ça dafl makinalar n fonksiyonlar n n neredeyse % 80 i elektronik ve yaz - l m sayesinde gerçeklefliyor. Elektronik cihazlar sinyal iflleme, veri transferi ve iletiflim görevlerini üstleniyor. Yaz l m da içerdi i algoritmalar arac l - yla verileri iflleyip enformasyona dönüfltürüyor. Mekanik aksam n hangi hareketleri yapaca n belirliyor. Biz de yeni say m zda makina otomasyonunu çözümlerini inceliyoruz. Ü retimlerine ilk baflland nda tamamen mekanik bir yap ya sahip olan makinalar zaman içinde pnömatik, mekanik ve hidrolik birimler ile daha otomasyonlu hale geldiler ve daha yüksek performans düzeylerine yükseldiler. Yak n geçmiflten bu yana da makinalar elektronik ürünleri ve bilgisayar yaz l mlar da içerir hale geldiler. Üstelik bu elektronik ve yaz l m bileflenleri makinalar n içindeki paylar n h zla artt r yorlar. Bu geliflmeler yaln zca klasik anlamdaki makinalarda de il, uçaklardan otomobillere, t bbi ekipmanlardan bürolarda, günlük hayat m zda kulland m z tüm cihazlara kadar tüm makina yelpazesine yay l yor. Öyle ki ça dafl makinalar n fonksiyonlar n n neredeyse % 80 i elektronik ve yaz l m sayesinde gerçeklefliyor. Elektronik cihazlar sinyal iflleme, veri transferi ve iletiflim görevlerini üstleniyor. Yaz l m da içerdi i algoritmalar arac l yla verileri iflleyip enformasyona dönüfltürüyor. Mekanik aksam n hangi hareketleri yapaca n belirliyor. Eski dostlar olan pnömatik, dirolik ve elektromekanik elbette makinalar n hayatlar ndan tamamen ç kmayacaklar. Ancak eski önem ve yayg nl klar kalmayacak. Baflar l ve mutlu bir ay dileklerimizle... 12

15 kapak Delta servo motor ve sürücüler U ur Birdal Elektrik-Elektronik Mühendisi F.A.S.T. Fabrika Ayg tlar Sistem Teknolojisi Mikroifllemci teknolojisinin daha çok geliflmesi ve ilerlemesi, servo motor için düflük maliyetli permanent magnet ürünlerinin gelifltirilmesi ve yüksek güçlü & yüksek performansl yar iletken güç ünitelerinin sürekli iyilefltirilmesinden dolay, AC servo motor ve AC servo kontrol sistemleri endüstriyel otomasyon kontrol teknolojilerinin gerçeklefltirilmesinde kullan lan en temel teknoloji haline gelmifltir. Geliflen bu teknoloji endüstriyel cihazlarda da etkisini göstermekte ve daha kolay programlar ile daha üstün özellikler kullanmay olanakl hale getirmektedir. Delta bu geliflen teknoloji ile müflterilerinden ald makina gereksinimlerini birlefltirerek ASD serilerini AC Servo sistemlerine entegre etmifltir. Bütün ASD serileri dijital sinyal ifllemci (DSP) yap lar ile yüksek performans ve kusursuz kontrol çevrimi sa lar. Di er özelliklerinin yan s ra ASD serisi kazanç ayar, sars nt s z motor ifllemi, yaz l m destekli analiz imkan ile birçok uygulamada kullan labilir. ÇALIfiMA MODU: Pozisyon: Dahili ve harici pozisyon komutu (ASDA-B de sadece harici pozisyonlama) H z: Harici analog input ve 3 adet parametresel h z komutu Tork: Harici analog input ve 3 adet parametresel tork komutu * Dahili Pozisyonlama ile 8 farkl pozisyon dahili olarak yap labilmektedir. 3 bit binary ile servo içerisinde dahili olarak girilen 8 farkl pozisyon incremental veya absolute olarak gerçeklefltirilebilir. HIZ VE TORK L M T FONKS YONU: H z Limit: Tork kontrol modunda analog ve parametresel olarak h z limiti girilebilmektedir. Tork Limit: Pozisyon ve h z kontrol modunda analog ve parametresel olarak tork limiti girilebilmektedir. Pozisyon / H z / Tork kontrol modlar H z / Tork s n rlama fonksiyonu H z kontrol modu için S-e risi Pozisyon / H z / Tork modlar için alçak geçiren filtre Keypad e parametreleri kaydedip tekrar geri ça rabilme özelli i. (ASD-B) Devreye alma sürelerini k saltan Windows tabanl kullan c dostu yaz l m arabirimi Yaz l mda gerçek zamanl osiloskop fonksiyonu (0.5ms örnekleme zamanl ) Yaz l mla veya dijital keypad le kolay ve rahat kazanç ayarlama fonksiyonu Bütün I/O durumlar n n görüntülenmesi Çözünürlü ü ayarlanabilir encoder ç - k fl Koruma fonksiyonlar ve hata mesajlar Modbus ASCII/RTU haberleflme RS232 / RS485 / RS422 haberleflme arabirimi ASD-A SER S DÜfiÜK VE ORTA GÜÇTE AC SERVO ASD-A serisi AC servolar homing fonksiyonu, noktadan noktaya pozisyon fonksiyonu ve tek-eksen dahili pozisyonlama özelli i ile geliflmifl performansa sahiptir. 100 w ~ 3 kw güç aral ile düflük ve orta güçte genel amaçl uygulamalar için idealdir. 500 kpps line-driver ve 200 Kpps opencollector puls input ve 450 Hz analog girifl cevap h z na sahiptir. 13

16 kapak ASD-A+ SER S YÜKSEK GÜÇTE AC SERVO Yeni nesil ASD-A+ AC Servo 3.5 kw tan 7,5 kw a kadar sürücü ve motor çeflitleriyle genel amaçl uygulamalar içindir puls/tur çözünürlükle yüksek hassasiyet sa lar. 19,1 N.M ~ 47,74 N.m güç aral ile büyük mekanik yüklerde yüksek tork sa lar. 4 Mpps line-driver yüksek h zl puls input iflleme özelli i ve 550 Hz analog girifl cevap h z ile yüksek hareket yetene i sunar. Gres ya takviyesi veya bak m gerektirmez Standart boflluk (0.25 deg), düflük boflluk (0.08 deg) ve çok düflük boflluk (0.05 deg) olmak üzere üç farkl model seçene i 1:3 ~ 1:81 çevrim oranl modeller Küçük, hafif ve servo motorlara uygun kompakt tasar m DELTA ENCODER Incremental Encoder ler 5-15 ve 7-24 V gibi genifl DC besleme voltaj aral nda çal - flabilmektedirler ppr gibi yüksek çözünürlü e sahip de iflik modellerde imal edilmifltirler. Incremental olarak çal flmaktad rlar. 300 khz e ulaflabilen frekans cevab mevcuttur. Open kollektör, voltaj, push-pull, line driver gibi de iflik ç k fl tipleri mevcuttur. Birbirinden 90 derece faz farkl A ve B fazlar, s f r pozisyon (z) faz ç k fllar mevcuttur. Çal flma s cakl -10 ile 70 C aral ndad r. ASD-B SER S EKONOM K DÜfiÜK VE ORTA GÜÇTE AC SERVO ASD-B Delta n n standart servo sistemidir. El KeyPad inin yan s ra software üzerinden de programlama imkan sunar. 100w ~ 2000 W güç aral nda ürün sunan ASD- B serisi temel servo uygulamalar için idealdir. 500 Kpps line-driver ve 200 Kpps open collector puls input ve 250 Hz analog girifl cevap zaman na sahiptir. SERVO MOTOR REDÜKTÖRLER VRSF serisi planet diflli hassas redüktörler Planet diflli sistemi DELTA TIMER COUNTER TAKOMETRE (CTA) Cihaz m z ayarlayaca m z zaman aral klar yla aç p kapatmak, zaman ayarl ifllemler yapt rmak, say c uygulamalar yla istenilen her fleyi saymak ve dahas takometre özelli i ile Delta CTA ürünü ile bunlar gerçeklefltirmek art k çok kolay. 3 ü 1 arada Timer-Counter-Takometre fonksiyonlar, ayn anda timer ve counter birlikte çal flma özelli i, 10 kcps e kadar sayma h z ile yüksek girifl h zlar nda sayma ifllevi, 6 dijit çift sat r LCD ekran ile kolay programlanabilme ve gözlenebilme, de iflik uygulamalar için NPN ve PNP girifl tipi seçilebilmesi, kontrol edilen cihaz n özelli ine göre ayarlanabilen transistör ve röle ç k fl tipi, çok çeflitli girifl ve ç k fl modlar Delta CTA n n belirgin özelliklerindendir. LNC 520 serisi CNC kontrol üniteleri Market Elektrik Otomasyon A.fi L NC-520 Serisi CNC kontrol üniteleri, kompakt yap s ve üstün performans nedeniyle CNC makina üreticilerinin tercih ettikleri bir modeldir. Torna (T520), freze (m520) ve tafllama (G520) uygulamalar için farkl modellerde üretilen 520 serisi kontrolörler; grafik simülasyon, entegre Ethernet ve uzaktan izleme/bak m fonksiyonlar sayesinde CNC revizyon ifllemlerinde de s kça kullan lmaktad r. 14 LNC-520 yüksek performansl CNC kontrol ünitesi genel özellikleri; 4 eksen servo kontrol 1 Spindle kontrol 20 girifl / 16 ç k fl Remote IO ile ilave 128 girifl / 128 ç k fl 8.4 TFT renkli LCD ekran Pulse ya da voltaj ile servo kontrolü Çift CF kart ile yedekli çal flma Operasyon paneli, LCD ekran ve klavyenin entegre oldu u kompakt yap sayesinde az montaj yeri ihtiyac ve h zl montaj imkan. 2D DXF dosya kullanabilme özelli i (freze) Otomatik/manual tak m boyu ölçümü MPG Dry Run (ileri/geri) özelli i ile kolay program kontrolü Opsiyonel uzaktan izleme fonksiyonu. ReCON Shop Floor yaz l m ile bütün LNC CNC kontrol ünitelerine Ethernet üzerinden kolayca eriflilebilir. fl programlar istenilen kontrol ünitesine gönderilebilir ve makinalar n durumlar tek bir merkezden izlenebilir. Ayr ca istenirse alarm mesajlar SMS olarak cep telefonuna gönderilebilir. Uzun y llardan beri Uzakdo u da ve Avrupa da baflar ile kullan lan LNC ürünleri; genifl yelpazesi, yüksek kalitesi ve üstün performans ile pazar n ekonomik CNC kontrol ünitesi ihtiyac na cevap verecek çözümler sunmaktad r. devam 16. sayfada

17 15

18 kapak Gözünüzden kaçanlar h zl kamera ile yakalay n Duygu Gürkan Sat fl ve Pazarlama Mühendisi Vistek Yapay Görme ve Otomasyon A.fi. D o ada ve sanayide birçok olay insan alg s n n ötesindeki h zlarda gerçekleflmekte ve bu olaylar izlemede insan gözü yetersiz kalmaktad r. Bu olaylar gözlemlemek ve olay sürecinde gerçekte neler oldu unu anlayabilmek, mühendisler ve bilim adamlar için büyük bir ilgi konusu olmufltur. Yüksek h zl görüntüleme teknolojisindeki geliflmeler sayesinde bu süreçlerin h z na yetiflmek, hatta yavafllat p her aflamas n detayl bir flekilde inceleyerek hareketlerin geliflimini ve detaylar n keflfetmek mümkün olmaktad r. Vistek Yapay Görme ve Otomasyon A.fi., endüstriyel uygulamalarda yapay görme tabanl otomasyon çözümleri sunman n yan s ra, yüksek h zl kamera ve h zl görüntüleme uygulamalar nda dünya lideri üretici firma olan AOS Technologies kameralar n n Türkiye distribütörlü ünü yapmaktad r. H zl görüntüleme (high-speed imaging) tekni i temel olarak, ç plak gözle izleyemeyece imiz kadar h zl gerçekleflen bir hareketi, özel kameralar kullanarak çok yüksek kare h z nda (frame rate) kaydedip, daha sonra elde edilen görüntüyü çok daha düflük h zda oynatmaya dayan r. Böylece hareketi büyük oranda yavafllatarak her an n gözle görülebilecek hale getirmektedir. Standart kameralar saniyede yaln zca 30 kare kaydedebilmekte ve çok yüksek h zda gerçekleflen bir olay n birçok ayr nt s n kaç rmaktad r. Buna karfl l k, saniyede 1000 kare ve daha fazla foto raf çekebilen h zl kamera sistemleri ile al nan görüntüyü düflük h zda oynatt m zda, standart video h zlar nda gözden kaçan birçok ayr nt y yakalayabilmekteyiz. Ayr ca bu görüntüleri dondurmak, foto raf kareleri üzerinden geometrik ölçümler almak, olaylar n bafllang ç ve bitifl zamanlar n ölçmek, hatalar n kayna n bulmak mümkün olmaktad r. Günümüzde bilimsel araflt rmalar, endüstriyel otomasyon sistemleri ve süreç analizi çal flmalar gibi say s z uygulamada AOS h zl kamera sistemleri kullan lmaktad r. Uygulamalar n çeflitlili ine ba l olarak kameralar n özellikleri geliflmekte, daha esnek seçenekleri sayesinde sektörel kullan m alanlar da genifllemektedir. H zl görüntüleme, di er birçok süreç inceleme ve otomasyon yöntemiyle karfl laflt r ld nda, oldukça hassas ve etkili bir yöntemdir. Görsel avantaj na göre oldukça uygun maliyetli oldu undan çok kuvvetli bir mühendislik arac d r. Endüstriyel amaçla kullan - lan saniyede 200 ila 1000 kare kay t yapan kameralar n yan s ra, yanma, patlama ve balistik gibi olaylar n incelenmesinde kullan lmak üzere özel olarak üretilmifl saniyede kare h zlarla görüntü alabilen sistemler de mevcuttur. Endüstriyel uygulamalardan e lence sektörüne kadar çok genifl kullan m alan bulan h zl görüntüleme teknolojisi yayg nlaflt kça, yepyeni h zl kamera uygulamalar ortaya ç kmaktad r. SÜREÇ ANAL Z VE OPT M ZASYON Günümüzün yüksek tempolu üretim ortam nda, yüksek üretkenlik ve verim hedefi, süreç inceleme ve gelifltirme çal flmalar n kaç n lmaz k lmaktad r. Üretim süreci ne kadar iyi tasarlanm fl olursa olsun, yüksek üretim h zlar nda makinan n gerçekte ne yapt n izlemek ve mekanik ifllemleri takip etmek oldukça zor olmaktad r. Bu noktada h zl kameralar, endüstriyel süreçlerin süratli ve dinamik dünyas n anlaman n en ekonomik ve etkili yolu olarak, mühendisler için üretim s ras nda gerçek zamanda neler oldu u hakk nda çok de erli bilgiler sa lamaktad r. Yüksek üretim h zlar nda makinalar s kl kla hatal ürünler ç karmaktad r. Makina bileflenlerindeki en ufak bir ayar bozuklu u, yanl fl hizalama veya hatal kalibrasyon, ürün kalitesinde ciddi sorunlara yol açarak çok büyük oranda skarta oluflmas na sebep olabilir. Normal kameralar saniyede yaln zca kare kaydedebildi inden, çok h zl gerçekleflen bir hatan n s n rl say da karesini yakalayabilmektedir. Ayr ca görüntü kalitesi düflük olaca ndan, eldeki bilgiler mühendislerin sorunlar n dinami ini anlamalar ve çözüm gelifltirebilmeleri için yetersiz kalmaktad r. Bu sorunlar n kayna n araflt rmak için makinan n h - z n düflürerek süreci yavafllatmak ve neyin 16 devam 18. sayfada

19 17

20 kapak yanl fl gitti ini anlamaya çal flmak bir çözüm yolu gibi görünse de, asl nda do ru bir yaklafl m de ildir. Çünkü makinan n h - z n düflürdü ümüzde sürecin tüm dinamiklerini de ifltirmifl oluruz (titreflim, yaylanma, dalgalanma, materyal etkileflimleri, vb.). Düflük h zlarda sorun tespit edilse bile, çözüldü ü san lan bir hata, yüksek h zlara geri dönüldü ünde tekrarlanabilir. Bunun gibi durumlarda yüksek h zdaki karmafl k mekanik hareketlerin analizi ve hatal üretime ya da ar zaya neden olan dengesiz çal flmalar n tespiti için h zl kameralar kullan l r. Saniyede binlerce kare çekim yapabilen h zl kameralar ile üretim süreci an be an izlenerek hareketlerin her karedeki de iflimi incelenebilir. Sürecin hangi aflamas nda veya hangi ifllem s ras nda sorun olufltu u belirlenip sorunun kayna tespit edilebilir. Olas ciddi ar zalara yol açabilecek ve hat durmas na neden olup büyük maliyetler do urabilecek sorunlar n önceden tespit edilmesi sayesinde bu sorunlar için önlemler al nabilir ve böylece hatt n daha pürüzsüz çal flmas sa lan r. Örne in makinadaki gözle fark edilemeyen titreflim, yaylanma gibi hareketlerin hem makinaya hem de ürün kalitesine olumsuz yans mas n önlemek amac yla; makina bileflenlerini sabitleme veya destek parçalar ekleme gibi çözümlere gidilebilir. Bu sayede hatal ürün oluflumunun önüne geçilerek skarta miktar nda çok büyük oranda düflüfl; dolay s yla ciddi maliyet indirimi sa lanabilir. Ürün kalitesindeki iyileflme sayesinde üretimin verimlili i ve maddi getirisi de artar. Günümüzde h zl üretim hatlar n n en önemli hedefleri aras nda istenen üretim seviyesine ulaflmak, üretim hatt nda darbo az oluflturan ifllemleri h zland rmak ve durufl zamanlar n minimuma indirerek yüksek üretim h z n korumak say labilir. Yüksek h zl kameralar ile sorun tespitinin yan s ra, maksimum üretim hacmi ve verimlilik sa lanacak flekilde üretim hatlar n optimize etmek de mümkündür. Hat üzerindeki makinalar n sorunsuz çal flmalar n sa lamak için h zl kamera görüntüleri analiz edilerek ince ayarlar yap l r ve en iyi flekilde çal flt klar konfigürasyon belirlenir. fllemler aras geçifl süreleri ve di er durufl zamanlar dikkate al narak, üretim hatlar - n n sorunsuz ve güvenilir çal flt klar en yüksek hat h zlar hesaplanabilir ve gerekli durumlarda h z artt r labilir. Özellikle yüksek üretkenli in hedeflendi i üretim hatlar nda, makinalar n h zlar n n artmas ve durufl zamanlar n n ortadan kald r lmas yla, maksimum üretim kapasitesine ulafl l r ve bu sayede üretim hacminde büyük oranda art fl sa lanabilir. HIZLI, GÜVEN L R, %100 KONTROL LE IS- KARTAYI AZALTIN H zl kameralar n sanayideki kullan m yaln zca süreç analizi ile s n rl de ildir. Özellikle tekstil, ka t, metal sanayi gibi sürekli üretime dayal sektörlerde veya birim zamanda makinadan geçen ürün say s n n çok fazla oldu u hatlarda kalite kontrol amaçl olarak kullan m oldukça yayg nd r. Yüksek üretim h zlar nda insan gücü ile %100 kontrol yapmak mümkün de ildir. Son y llarda artan kalite bilinci ve rekabet nedeniyle %100 kontrole olanak sa layan görüntü iflleme tabanl otomasyon sistemleri bir zorunluluk haline gelmifltir. Öte yandan verimin ve üretkenli in günden güne önem kazanmas ve üretim h zlar n n artmas nedeniyle görüntü iflleme sistemlerinde yüksek h zl kameralar tercih edilmektedir. Malzemelerin veya parçalar n s - n fland r lmas, ayr flt r lmas ; paketleme ve bask kontrolü; gob analizi gibi yüksek h zda ve çözünürlükte görüntü gerektiren uygulamalar için h zl kameralar ideal bir kontrol arac d r. ÇARPMA TESTLER Endüstride s n rs z kullan m alan bulunan h zl kameralar n en büyük sat fl kanal otomotiv sektörüdür. Güvenli in çok kritik bir flekilde öne ç kt ve en güçlü sat fl argüman haline geldi i otomotiv sektöründe, birçok uygulama aras nda en yayg n olarak çarpma testlerinde kullan lmaktad r. Çarpma testlerinde h zl kameralar çarp flma an nda gerçekleflen detaylar kaydederek kaza s ras nda meydana gelen olaylar n tam olarak alg lanmas n sa lar. Özellikle hava yast aç lmas, emniyet kemeri güvenli i gibi testler için h zl kameralar idealdir. Kameralar n fliddetli darbe, sars nt, titreflim gibi durumlarda zarar görmeden kay t yapabilmesi için oldukça kompakt ve dayan kl yap da olmalar ; ayr ca lensin çok sa lam bir flekilde sabitlenmesine olanak sa lamas gerekmektedir. Çarpma testlerinde kullan lmak üzere özel olarak üretilen AOS h zl kameralar ; küçük boyutu ile en dar alanlara yerlefltirilebilmekte, ayr ca entegre bataryas sayesinde hiçbir d fl güç kayna na ihtiyaç duymadan ba ms z olarak çal flabilmektedir. Bataryalar ayn zamanda kaydedilen verinin güvenli ini garanti etmektedir ki bu, çok yüksek maliyetli bir çarpma testi için büyük önem tafl maktad r. B YOMEKAN K Hareket analizi, biyomekanik alan nda yap lan Ar-Ge çal flmalar nda önemli bir yer tutmaktad r. Biyomekanik, do adaki canl sistemlerin ifllevlerini, karakteristiklerini ve hareketlerini inceleyerek mekanik sistemler gelifltirmeyi amaçlayan teknoloji dal - d r. Canl lar n eylemleri h zl kameralar yard m yla kaydedilip yavafl çekimde izlendi inde oldukça heyecan verici görüntüler elde edilmektedir. Bu nedenle h zl kameralar biyomekanik araflt rmalar nda mühendis ve bilim adamlar için vazgeçilmez bir araç haline gelmifltir. H zl kamera görüntülerinin yavafl çekimde izlenmesi sonucu, canl lar n vücutlar n, uzuvlar n, eklem ve kaslar n nas l hareket ettirdikleri incelenmektedir. Gelifltirilmifl hareket analizi yaz l mlar sayesinde görsel veriler derinlemesine analiz edilerek hareketlerin dinami i alg lanmaya çal fl l r, matematiksel modellere ve formüllere dönüfltürülür. Bu modeller üzerinden çeflitli simülasyon çal flmalar arac l yla canl lar n eylemlerini taklit edebilen robotlar yaratmak mümkün olmaktad r. Endüstride Merak Etti iniz Konular çin Siz Zaman Harcamay n! Bize Sorun, Biz Araflt ral m... Konusuna göre ilgili dergimizde yay nlayal m, ayn dergiye sizi de 3 ay ücretsiz abone yaparak bilgilendirelim... e-posta: - Fax: Tel:

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Yeni, Üst S n f Kontrol Performans

Yeni, Üst S n f Kontrol Performans 162 Otomatik Kontrol Yeni, Üst S n f Kontrol Performans Beckhoff Beckhoff, XFC teknolojisi ile (extreme Fast Control Technology) yeni ve çok h zl bir kontrol sistemi çözümü sunuyor: XFC, modern bir endüstriyel

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Üstün nitelikli çözümlerle Avantajınızı arttırın

Üstün nitelikli çözümlerle Avantajınızı arttırın MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION Ambalaj Otomasyon çözümleri Üstün nitelikli çözümlerle Avantajınızı arttırın Doldurma /// Etiketleme /// Folyolu ambalajlama /// Kartonlu ambalajlama /// Poşetleme

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Eğitim Programı 2011. PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor ///

Eğitim Programı 2011. PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor /// Eğitim Programı 2011 PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor /// TARİH SÜRE EĞİTİM YERİ FİYATI 12 Ocak 2011 1 Gün Frekans İnverteri 25-26 Ocak 2011 2 Gün Melsec F Serisi

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim TEKNOPAC 300 Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim Kapasitesi için, düzgün ürünleri sarmak üzere tasarlanmıştır. Konsol tasarımı, modüler yapısı, yüksek

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz

6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz 6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz LiProKa Motor Prensibi ile çalışan Tork Motoru LiProKa Motor Prensibi ile Verimlilik Standart çıtasını IEC 60034-30 IE4-Super Premium un üzerine

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 719-726 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Akıllı Servo Sürücü ile Makina Otomasyonu Mesut ŞİRİNCAN *, Tarık ERFİDAN

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı