TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30

2 İÇİNDEKİLER Tanımlar: KOP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROGRAMI Giriş Programın Gerekçesi: Programın Amacı ve Öncelikleri Programın Amacı Programın Önceliği İdare Tarafından Desteklenecek Proje Bütçesi Limitleri BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Ortakların Uygunluğu İştirakçiler Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu (EK A) ve Diğer Belgeler Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: Protokol İmzalama Aşamasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Başvuruların Alınması İçin Başlangıç ve Son Tarih Daha Fazla Bilgi Almak İçin Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Ön İnceleme Teknik ve Mali Değerlendirme Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi Bildirimin İçeriği Öngörülen Zaman Çizelgesi Protokol İmzalanması ve Uygulama Koşulları Kesin Destek Tutarı Protokolün Değiştirilmesi Raporlar Ödemeler Projeye Ait Kayıtlar... 18

3 Denetim Tanıtım ve Görünürlük Performans Göstergeleri EKLER BAŞVURU ESNASINDA SUNULACAK OLAN BELGELER PROTOKOL İMZALAMA AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN DESTEKLEYİCİ BELGELER... 22

4 Program Adı Türü Başvuru Süresi Program Amacı PROGRAM KÜNYESİ Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi Mali Destek Programı Mali Destek Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi 01 Haziran Temmuz 2015 KOP Bölgesi nde, bitkisel üretimde tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için bölgede faaliyet gösteren üniversiteler, GTHB müdürlükleri, araştırma kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla; örgütlü çiftçiler önceliğinde tüm çiftçilerin beşeri kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. Programın Önceliği Bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri. Asgari Destek Miktarı Azami Destek Oranı %100 Süre Projeler, KOP TEYAP uygulama dönemi olan 2015/2018 yılları içerisinde yapılmak kaydıyla, çok yıllık olabilir ancak projelerin çok yıllık olması durumunda, İdare desteği ile yapılacak alımların ve harcamaların 2015 yılı içerisinde tamamlanması, sari yıllardaki proje çalışmalarının ise uygulayıcı kuruluş tarafından yapılması esastır. Uygun Başvuru Sahipleri Uygun Ortaklar Üniversiteler (Kamu), GTHB Müdürlükleri, Araştırma Kuruluşları (Kamu), Büyükşehir Belediyesi. İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Belediye Başkanlıkları, Kalkınma Ajansları, Araştırma Kuruluşları (Kamu), Üniversiteler (Kamu), Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları.

5 Tanımlar: Bakan: Kalkınma Bakanı, Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını, İdare: Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Usul ve Esaslar: Programın uygulanmasındaki şartları Kalkınma Bakanı Oluru ile belirleyen tarihli ve sayılı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslarını, İdarenin Görev Alanına Giren İller: Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri idari sınırlarını, Başvuru Sahibi: Projenin uygulanmasından sorumlu, Usul ve Esaslarda belirtilen Uygulayıcı Kuruluş anlamını, GTHB: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını ifade eder. 1

6 1. KOP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROGRAMI 1.1. Giriş Programın Gerekçesi: Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 8 Haziran 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kalkınma Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluş statüsünde, Konya merkezli olarak kurulmuş olup görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan KOP Bölgesidir. Başkanlığımız, söz konusu KHK ile Konya Ovası Projesinin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak ve Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla görevlendirilmiştir. Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hazırlanan dönemini kapsayan KOP Eylem Planı, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. KOP Eylem Planı kapsamında İdaremiz sorumluluğunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde döneminde yürütülmesi öngörülen KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), 2015 yılı yatırım programında yer almıştır. KOP TEYAP, tarımla ilgili kurumların, özel kişi ve örgütler dahil kuruluşların ve çiftçilerin kapasitesinin artırılması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir. 10. Kalkınma Planının Tarım ve Gıda bölümünün Durum Analizinin 745. Maddesinde Tarımsal İşletmelerin küçük ve dağınık yapıda olması, pazara erişim ve örgütlenmedeki yetersizlikler ile eğitim-yayım hizmetlerinin yaygınlaştırılamamış olması önemli sorun alanlarını oluşturmaktadır. Denilmektedir. Yine aynı bölümün Amaç ve Hedeflerin 756. Maddesinde Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır Maddesinde Tarım sektörüne yönelik mesleki ve teknik eğitim ile yayım konularında bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır denilmektedir. KOP Bölgesi, serin iklim tahılları başta olmak üzere bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye nin gıda güvenliği açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bölge tarımının sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu güne kadar birçok alt yapı yatırımları (arazi toplulaştırması, sulama yatırımları, hayvancılık yatırımları vb.) yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. Ancak tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması sadece alt yapı yatırımları ile karşılanamamaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım sektöründe, beşeri kapasitenin artırılması da bir o kadar önemli gözükmektedir. Çünkü doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, ekonomik bir tarımın yapılması için bilgi gerekmektedir. Nitekim KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve 2

7 İhtiyaç Analizi çalışmasında bölgede tarımla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, çiftçi örgütlerinde çalışan teknik personellerin bitkisel üretim ağırlıklı olmak üzere bitki ve hayvancılık üretiminde birçok alanda eğitime ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Bunun yanında bölge çiftçisi için önerilen konuların içinde genel tarımsal eğitim ön plana çıkmış olup bu durum bölge çiftçisinin belirli bir kısmının tüm tarımsal faaliyetlerde uygun teknikleri kullanamadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla bölgede tarım sektöründe faaliyet gösteren hem teknik personellerin hem de çiftçilerin eğitime ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu sebeple, çiftçilerimizin rekabetçi bir ortamda hayatta kalmaları ve ülkemizin gıda güvenliğini sürdürülebilir kılabilmeleri için değişen ekolojik ve ekonomik koşullara hızla ayak uydurmaları gerekmektedir. Bunun tek yolu güncel, kullanılabilir ve uygulanabilir bilgi edinmektedir. Bunun yanında yeni beceriler kazanmak ve uygulamak da büyük önem taşımaktadır. Bilgi ve beceriyi ustaca birleştiren ve uygulayan çiftçiler değişen koşullardan etkilenmezler ya da çok az etkilenirler ve hatta değişimi kendileri dahi yaratabilirler. Program kapsamında, KOP Bölge illerinde eğitim yayım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleriyle de: - Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması - Tarımsal yapıda sürdürülebilirliğin sağlanması - Kurak iklim yapısına sahip Bölge de toprak kaynaklarının korunması, su ve enerji kullanımında tasarruf bilincinin oluşturulması, - Tarımsal üretimin ekonomik olarak yapılmasının sağlanması, - Modern tarım tekniklerinin çiftçilere benimsetilmesi, - Çiftçilerin kapasitesinin, gelirinin ve yaşam kalitesini artırılması, hedeflenmektedir. KOP Bölgesinde tarımla uğraşan tüm çiftçilerimiz ve bu çiftçilerimizin oluşturmuş olduğu ya da oluşturacağı çiftçi örgütleri programın nihai hedef kitlesini oluşturmaktadır. Programın uygulanmasıyla, KOP Bölgesinde üretim yapan çiftçiler, hammaddesini söz konusu tarımsal üretimden sağlayan sanayii sektörü ve KOP Bölgesinde tüketici konumunda bulunan halk olumlu olarak etkileneceği beklenmektedir. Programla, tarım yapan tüm çiftçilerimizle çalışılması beklenilmemektedir. Bu nedenle Proje süresince birlikte çalışılacak ve birincil düzeyde hizmet verilecek çiftçileri tespit etmek için aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır: - Kendini geliştirmeye açık çiftçiler, - İşletmesi hakkında tek karar verici olan çiftçiler, - Tarımdan başka gelir kaynağı olmayan çiftçiler, - GTHB çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçiler. 3

8 1.2. Programın Amacı ve Öncelikleri Programın Amacı KOP Bölgesi nde, bitkisel üretimde tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için bölgede faaliyet gösteren üniversiteler, GTHB müdürlükleri, araştırma kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi; örgütlü çiftçiler önceliğinde tüm çiftçilerin beşeri kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır Programın Önceliği Bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetleridir Proje Konuları Programın amacının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak, program önceliğinin kapsamına giren proje türleri uygundur. Bununla birlikte kamu işletmeciliğini içeren konaklama vb. projeler desteklenemez. Aşağıda, öncelik bazında finanse edilebilecek proje türleri verilmiştir. Uygun proje konuları bunlarla sınırlıdır. Üniversiteler, araştırma kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde projelendirilmiş teorik ve pratik bileşenleri olan eğitim, yayım programlarına öncelik verilir. Programın Önceliği: Bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri: a) Bitki su ihtiyacına göre sulama ve fertigasyona yönelik eğitimler, b) Modern sulama yöntemlerine yönelik eğitimler, c) Koruyucu tarım uygulamalarına yönelik eğitimler: Doğrudan ekim yöntemine yönelik eğitimler, (izli ekim, tohum ve gübreyi ayrı band ve derinliğe bırakan ekim özellikleri önceliğinde) Şeritvari toprak işleme ve diğer azaltılmış toprak işleme yöntemlerine yönelik eğitimler Dikey toprak işleme yöntemine yönelik eğitimler, Yeşil gübre uygulamasına yönelik eğitimler, Canlı rüzgâr perdesinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler. 4

9 1.3. İdare Tarafından Desteklenecek Proje Bütçesi Limitleri Bu program çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına çiftçilere yönelik tarımsal eğitim yayım projeleri uygulanması için verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Asgari tutar: TL (On Bin Türk Lirası) Azami tutar: TL (Yüz Yirmi Bin Türk Lirası) T.C. Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. 2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Bu bölümde; Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, Usul ve Esaslar ın hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru Sahipleri, başvuruda bulundukları andan itibaren ilgili Usul ve Esaslar doğrultusunda ve bu Başvuru Rehberi nde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. İdare, bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin her hangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Başvuru Sahipleri İdareden her hangi bir hak talep edemez. İdareden mali destek almak amacıyla teslim edilen projeler, İdare tarafından herhangi bir zaman eğitim amaçlı olarak ve ayrıca sahibinin muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek veya tüzel kişilere ait şahsi bilgilerin ve mesleki sır niteliğindeki bilgilerin gizliliğine dikkat edilecektir Uygunluk Kriterleri Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur. Bunlar: Başvuru sahiplerinin ve ortakların uygunluğu Projelerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Başvuru Sahiplerinin aşağıda sayılanlar içinde yer almaları gerekmektedir: - Üniversiteler (Kamu) - GTHB Müdürlükleri, - Araştırma Kuruluşları (Kamu), - Büyükşehir Belediyesi. Destek almaya hak kazanabilmek için Başvuru Sahipleri, aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır: 5

10 Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, İdarenin görev alanına giren illerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olunması, aracı olarak hareket etmemesidir Ortakların Uygunluğu Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da diğer kuruluşlarla ortaklık yaparak birlikte başvuruda bulunabilirler. Ortakların aşağıda sayılanlar içinde yer almaları gerekmektedir: - İl Özel İdareleri, - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, - Belediye Başkanlıkları, - Kalkınma Ajansları, - Araştırma Kuruluşları (Kamu), - Üniversiteler (Kamu), - Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıdır. Proje Ortakları, projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar Başvuru Sahibinin yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Ortaklar, İdarenin faaliyet gösterdiği illerin dışındaki illerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan da olabilir. Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. EK A Başvuru Formu nda yer alan Beyan, Başvuru Sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş amirleri tarafından imzalanmalıdır İştirakçiler Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar (EK A Başvuru Formu ndaki İştirakçi Beyannamesi doldurulur) Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Süre Projeler, KOP TEYAP uygulama dönemi olan 2015/2018 yılları içerisinde yapılmak kaydıyla, çok yıllık olabilir ancak projelerin çok yıllık olması durumunda, İdare desteği ile yapılacak alımların ve harcamaların 2015 yılı içerisinde tamamlanması, sari yıllardaki proje çalışmalarının ise uygulayıcı kuruluş tarafından yapılması esastır. Ancak; İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler nedeniyle, İdare desteğinin bir sonraki yıl harcanmasının zorunlu olduğu durumlarda, idare desteği ile yapılacak kısımlara 6

11 ilişkin ihalelerin gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin imzalanmış olması kaydıyla, İdare ilgili ödeneği def aten İdarenin yılsonu işlemleri gerçekleştirilmeden Uygulayıcı Kuruluşa (Başvuru Sahibine) aktarabilir. Bu durumda, Uygulayıcı Kuruluş (Başvuru Sahibi) aktarılan ödeneği proje muhasebe emanet hesaplarında tutar ve İdarenin onayı olmadan ödeme yapamaz Yer Projeler, KOP İdaresinin (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde) faaliyet gösterdiği illerde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir Uygun Olmayan Faaliyetler ve Projeler Tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir: 1. Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, 2. Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, 3. %15 ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi, 4. Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, 5. Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, 6. Desteklerin, destek veya burs olarak tekrar dağıtılması, 7. Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları, 8. Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, 9. İdare ile protokol imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finansmanının %50 sinden fazlası karşılanan projeler. PROJE BAŞVURULARI VE MALİ DESTEK ALMAYA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER 1. Bu mali destek programı kapsamında, bir Başvuru Sahibi 1 proje başvurusunda bulunabilir ve 1 (bir) proje için mali destek alabilir. 2. Başvuru Sahipleri, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, Başvuru Formu nda (EK A) belirtmek zorundadırlar. 3. Mevzuatlarına uygun olduğu taktirde ve bu rehber kapsamında verilecek eğitimler hususunda gerekli belge sertifika gibi hususlara sahip olduğunu ispatlayabilen Kamu görevlilerinin eğitimci olarak alabilecekleri ücret proje maliyetinin en fazla %10 u olabilir. 4. Eğiticinin, danışmanın, teknik personelin vb. kamu personeli olmadığı projelerde verilecek ücret proje maliyetinin %30 unu geçemez. 5. Başvuru Sahibinin, projenin yürütülmesi için gerekli alet ekipman alımı uygun maliyet kapsamındadır. Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi Mali Destek Programında yürütülen 7

12 proje kapsamında alınan alet ekipman proje bitiminde İdareye bildirilir ve Başvuru Sahibinin demirbaşına kaydedilir. İdare, gerek gördüğü takdirde bölge kurum ve kuruluşlarının bu program kapsamında yapacağı diğer projelerde kullanılmak üzere, bu alet ve ekipmanları talep edebilir. 6. Projede yer alan iştirakçilerin harcamaları Faaliyet Bütçesi nde (EK B) gösterilemez ve yaptığı katkılar ayni katkı olarak değerlendirilecektir. 7. Proje uygulama süresi içerisinde, proje faaliyetlerinden gelir elde edilemez; edildiği takdirde, elde edilen gelir tutarı destek miktarından mahsup edilir. 8. Faaliyet Bütçesi (EK B), KDV dâhil hazırlanır (tüm vergiler dâhil edilir). 9. Birim maliyeti TL yi geçen ekipman ve hizmet alımları için 2 adet proforma fatura ile bu harcamalara ilişkin teknik şartnameler eklenmelidir Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Destek için sadece uygun maliyetler dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de uygun maliyetler için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde yer alan Faaliyet Bütçesi (EK B) standart formuna göre hazırlanmalıdır. Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır: 1. Projenin uygulama süresi içinde maliyetlerin gerçekleşmesi taahhüt altına girme ve faaliyetlerin fiilen gerçekleşmesi olarak anlaşılacaktır. 2. Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, 3. Başvuru Sahibi veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir: 8

13 Uygun Maliyetler Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun maliyet bulunmakta olup, aşağıda tanımlanmaktadır: a. Uygun Doğrudan Maliyetler: Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, Başvuru Sahibi veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: 1. Projede görevlendirilmiş personelin (Başvuru Sahibi hizmet ve danışmanlık alımı ile üniversitelerdeki öğretim görevlilerini veya bölgede ikamet eden özel tarım danışmanlarını projede görevlendirebilecektir.) net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden veya Başvuru Sahibi ile ortaklarının aynı vasıflarda çalışanlarına verdiği ücretten yüksek olmamalıdır), 2. Yolculuk ve gündelik giderleri (Gündelik giderleri, Maliye Bakanlığı nın her yıl için belirlediği harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında öngörülen ücretlerle uyumlu olacak şekilde belirlenmelidir). Ayrıca kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde ve ilgili kanunda belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir (İlgili mevzuatında yolculuk ve gündelik giderleri için belirlenmiş miktarlardan yüksek olmamalıdır.), 3. Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, 4. Sarf malzemesi maliyetleri, 5. Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), 6. Görünürlük maliyetleri, 7. Çiftçiye verilecek eğitim materyalleri. 8. Uygulamalı çiftçi eğitim faaliyetlerine yönelik olmak ve gerekçesi açıkça izah edilmek şartıyla canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan, vb. ), hammadde (gübre, ilaç vb.) ve ekipman (sulama sistemleri vs.) maliyetleri, 9. Desteğin %5 ini aşmayan küçük ölçekli yapım/tadilat/onarım işleri b. Uygun Dolaylı Maliyetler Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %1 ünü aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır Uygun Olmayan Maliyetler Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır: 1. Başvuru Sahibinin ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, 2. Borçlar, zarar veya borç karşılıkları, 3. Faiz borcu, 9

14 4. Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, 5. Arazi veya bina alımları, 6. İkinci el ekipman alımları, 7. Kur farkından doğan zararlar, 8. Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, 9. Başvuru Sahibi ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, 10. Salt protokolle ve İdare ile Başvuru Sahibi arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, 11. Leasing giderleri, 12. Amortisman giderleri, 13. Üçüncü taraflara verilecek olan kredi/hibeler, 14. Proje faaliyetlerinin tümünü kapsayan ihale veya satın alma faaliyetleri (Burada proje faaliyetlerinin bütünün, Başvuru Sahibi tarafından yürütülmesi esas olup danışman, eğitmen, teknik personel, makine ekipman, vs. proje faaliyetlerinin tümünün tamamıyla ihale edilmemesi kastedilmektedir.), 15. Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve hammadde (gübre, ilaç vb.) maliyetleri, 16. Trafik tesciline tabi taşıtların alımı uygun maliyet değildir (zaruri hallerde uygulama süresince kiralanabilir). Başvuru Formu nda (EK A) yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin Faaliyet Bütçesi nde (EK B) yer alması mümkün olmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, protokolün imzalanmasından önceki kontrol sürecinde, gerekli durumlarda Faaliyet Bütçesi nde (EK B) değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, Başvuru Sahibinin ilave açıklama yapmasını ve İdarenin destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir Ayni Katkılar Başvuru Formu nda (EK A) ayrı bir liste halinde sunulması gereken, Başvuru Sahibi ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, Başvuru Sahibi tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda, Başvuru Sahibi, Başvuru Formu nda (EK A) belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu (EK A) ve Diğer Belgeler Başvurular, bu rehberin ekinde bulunan Başvuru Formu (EK A) ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte yapılmalıdır. Bu belgeler, İdareden veya internet adresinden (www.kop.gov.tr) temin edilebilir. Başvuru Formu (EK A) ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Ayrıca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da 10

15 değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. El yazısı ve daktilo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, Başvuru Formu nu (EK A) ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurunuz. Sizden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı olarak meri mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Başvuru Formu nda (EK A) yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Başvuru Formu ndaki (EK A) önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Faaliyet Bütçesi nde (EK B) belirtilen miktarların Başvuru Formu nda (EK A) belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir. Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: Başvurular, Başvuru Formu (EK A) ve diğer ekler dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır: 1. Başvuru Sahibinin temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği, İdareye proje sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına ilişkin alınan karar. Üniversiteler, GTHB müdürlükleri, araştırma kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi için en üst amirin kararı. 2. Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili amirin kararı (Eğer projeye mali destek sağlanacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir), 3. Birim maliyeti TL yi geçen ekipman ve hizmet alımları için en az 2 (iki) proforma fatura ve makine/ekipmanın ve hizmetin genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname, 4. Küçük ölçekli yapım/tadilat/onarım işleri için keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini, 11

16 Protokol İmzalama Aşamasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: 1. Başvuru Formu (EK A), 2. Başvuru Formu (EK A) ve destekleyici belgeleri içeren CD/DVD, 3. Faaliyet Bütçesi (EK B), Beklenen Finansman Kaynaklar (EK B-1), 4. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK E), 5. Projede yer alan Kilit Personel(ler)e ait Özgeçmiş(ler)(EK C), 6. Ortaklık beyannamesi, 7. İştirakçi Beyannamesi, 8. Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim amirinin imzalı beyanı, 9. Varsa, küçük ölçekli yapım/tadilat/onarım işleri için keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini, 10. Proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman ve hizmet satın alımı için en az 2 proforma fatura ve makine/ekipmanın genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname. Sonuçların açıklanmasından sonra başarılı bulunan proje sahibi kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokoller davet bildiriminden itibaren en fazla 10 (on) iş günü içerisinde gerekli belgelerin tamamı tedarik edilmediği takdirde, Başvuru Sahibi protokolden feragat etmiş sayılacak ve eksik belgelerin temini için kesinlikle ilave süre verilmeyecektir Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese yapılır. T.C. Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, Aksaray Kavşağı No: 201, Selçuklu, Konya Telefon Faks Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Posta veya kargo şirketi yoluyla yapılan proje başvurularında, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Başvuru zarfının üstüne; Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek Programı, Başvuru Sahibi nin adı ve adresi, E-posta ve iletişim bilgileri, ibareleri açık bir şekilde yazılmalıdır. 12

17 Başvurular (Başvuru Formu (EK A), diğer ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asıl belgeler kırmızı renkli telli dosyaya ve suretler ise mavi renkli telli dosyalara yerleştirilmelidir. Ayrıca dosyalar hazırlanırken sırasıyla Başvuru Formu (EK A), rehberde belirtilen sıralamasına göre diğer ekler ve destekleyici belgeler şeklinde sıralanmalıdır. Başvuru Formu (EK A), Faaliyet Bütçesi (EK B), Beklenen Finansal Kaynaklar (EK B1), Projede Yer Alan Kilit Personel(ler)e ait Özgeçmiş(ler) (EK C), Eğitim Müfredatı (EK D), Mantıksal Çerçeve (EK E), Yetkili Amirin Kararı (EK F), Başvuru Kısa Özeti (EK G) ayrıca elektronik formatta (CD/DVD) da sunulmalıdır. Elektronik format, matbu sürüm ile tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır. Bir adet CD/DVD sunulması yeterlidir. Başvuru Sahibi, başvurularının eksiksiz olup olmadığını Başvuru Formu nda (EK A) yer alan Kontrol Listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan başvurular reddedilecektir Başvuruların Alınması İçin Başlangıç ve Son Tarih Başvuruların kabul edilmesine 01 Haziran 2015 günü saat 08:30 da başlanacaktır. Başvuruların kabulünün son tarihi 10 Temmuz 2015 Cuma günü saat 17:30 dur. Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır Daha Fazla Bilgi Almak İçin Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz. E-posta adresi: Faks: 0 (332) Soruların yanıtları, İdareye ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde aşağıdaki adreste yayınlanacaktır: Başvuru Sahiplerine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Başvuru Sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi İdare tarafından sağlanacaktır. Usul ve Esaslarda, Başvuru Rehberinde ve SSS listesinde yer almayan hiç bir bilgi Başvuru Sahipleri ve İdare için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Başvurular, İdare tarafından gerek görüldüğünde Danışma Kurulunun desteği ile incelenip değerlendirilecektir. Başvuru Sahipleri tarafından sunulan projeler aşağıda açıklanan aşama ve kriterlere göre incelenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır: ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme. 13

18 Ön İnceleme Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön incelemeye alınır. Ön inceleme aşamasında idari kontrol ile uygunluk kontrolü yapılır İdari Kontrol Başvurular öncelikle şekli uygunluk açısından idari kontrole tabi tutulacaktır. İdari kontrolde, aşağıda yer alan İdari Kontrol Listesinde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir. İdari Kontrol Listesi KRİTERLER 1) Başvuru standart formata uygun olarak hazırlanmıştır. 2) Teklif, bilgisayar ile Türkçe olarak hazırlanmıştır. 3) EK A Başvuru Formu nun tüm bölümleri eksiksiz şekilde doldurulmuştur. 4) EK A Başvuru Formu bir asıl ve iki suret halinde teslim edilmiştir. 5) Faaliyet Bütçesi (EK B) ve Beklenen Finansal Kaynaklar (EK B1), Başvuru Rehberi nde belirtildiği şekliyle doldurulmuş ve başvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmiştir. 6) Projede yer alan Kilit Personel(ler)e ait Özgeçmiş(ler) (EK C) doldurulmuş, başvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmiştir. 7) Projede yer alan Eğitim Müfredatı (EK D) doldurulmuş, başvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmiştir. 8) Mantıksal Çerçeve (EK E) doldurulmuş ve başvuruya bir asıl iki suret olarak eklenmiştir. 9) Başvuru Kısa Özeti (EK G) doldurulmuş ve başvuruya bir asıl iki suret olarak eklenmiştir. 10) Başvuru Formu (EK A), Faaliyet Bütçesi (EK B) ve Beklenen Finansal Kaynaklar (EK B1), Projede Yer Alan Kilit Personel(ler)e ait Özgeçmiş(ler) (EK C), Eğitim Müfredatı (EK D), Mantıksal Çerçeve (EK E), Başvuru Kısa Özeti (EK G) elektronik formatta (CD/DVD) sunulmuştur. 11) Faaliyet Bütçesi (EK B) ve Beklenen Finansal Kaynaklar (EK B1) Başvuru Sahibinin yetkili amiri tarafından imzalanmıştır. 12) Başvuru Formu nda (EK A) yer alan Başvuru Sahibinin beyannamesi, Başvuru Sahibinin yetkili amiri tarafından imzalanmıştır. BAŞVURU SAHİBİ Evet Hayır 13) Ortaklık beyannamesi (ortak varsa) Başvuru Sahibinin yetkili amiri ve tüm ortakların yetkili amirleri tarafından imzalanmıştır. 14) İştirakçi Beyannamesi, tüm iştirakçilerin (varsa) yetkilisi tarafından imzalanmıştır. 15) Başvuru Formu (EK A) ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili amiri tarafından paraflanmıştır. 16) Başvuru Sahibini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği, İdareye proje sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına ilişkin kararın alındığı Yetkili Amirin Kararı (EK F) sunulmuştur. 17) Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı Yetkili Amirin Kararı (EK F) sunulmuştur. 14

19 18) Varsa, küçük ölçekli yapım/tadilat/onarım işleri için keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini sunulmuştur. 19) Proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman ve hizmet satın alımı için en az 2 proforma fatura ve makine/ekipmanın genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname sunulmuştur Uygunluk Kontrolü Başvuru Sahibinin, ortaklarının ve projelerin bu rehberin ve bölümlerinde verilen kriterlere uygunluğunun kontrolü aşağıda yer alan listeye göre yapılır. Uygunluk Kontrol Listesi KRİTERLER 1) Başvuru Sahibi uygundur. 2) 1. Ortak uygundur. 3) 2. Ortak uygundur. 4) ( Ortak uygundur. 5) Proje süresi, KOP TEYAP dönemi ( ) içerisindedir. 6) Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından düşük değildir (10.000,00 TL). 7) Talep edilen destek tutarı, izin verilen azami destek tutarından yüksek değildir ( ,00 TL). 8) Projede, küçük ölçekli yapım (peyzaj, tadilat, onarım) işleri İdare tarafından sağlanan mali desteğin %5 ini geçmemektedir. 9) İdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin %1 ini aşmamaktadır. BAŞVURU SAHİBİ Evet Hayır Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarına alınacaktır Teknik ve Mali Değerlendirme Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır. Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, 1 ile 5 veya 1 ile 10 veya 1 ile 15 arasında bir puan verilecektir: Bu değerlendirmenin sonunda projeler, altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Eşit puan alan başvurular bakımından, başvuru tarihi ve saati esas alınır. Proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için, toplam başarı puanına ek olarak değerlendirme tablosunun 1 numaralı ilgililik bölümünden en az 25 puan (35 puan üzerinden) alması koşulu aranacaktır. 15

20 BÖLÜM Değerlendirme Tablosu PUAN 1. İlgililik Proje, Teklif Çağrısının hedefleriyle ve öncelik alanı ile ne kadar ilgili? Proje, hedef bölge(ler)nin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili? Projede hedef gruplar açıkça tanımlanmış mı? Gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi? İlgili grupları doğrudan hedef alıyor mu? Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?) 5 2. Yöntem Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? Ortakların veya İştirakçilerin projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? (Özellikle; proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?) Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak performans göstergeleri yer alıyor mu? Projede, Bakanlık ve İdare desteğine ve görünürlüğüne yeterli itibar gösterilmiş mi? 5 3. Bütçe ve maliyet etkinliği Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi? Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi? Başvuru sahibi ya da ortağının proje bütçesine nakdi eş-finansman (nakdi) katkısı mevcut mu? ( Sadece başvuru sahibi ya da ortağının eş-finansman katkısının olduğu durumlarda 5 tam puan verilecektir.) 5 EN YÜKSEK TOPLAM PUAN

21 2.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi Bildirimin İçeriği Başvuru Sahiplerine, başvurularının sonucuna ilişkin durum yazılı olarak bildirilecektir. Başvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır: Başvuru, son başvuru tarihinden sonra alınmıştır; Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir; Başvuru Sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir; Proje uygun değildir Proje, konuyla yeterince ilgili değildir; Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan diğer projelere göre daha az puan almıştır; Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiştir. İdarenin bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir Öngörülen Zaman Çizelgesi Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahipleri bilgilendirmek için İdarenin planladığı tarih 14 Ağustos 2015 dir. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir Protokol İmzalanması ve Uygulama Koşulları Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, Başvuru Sahibi ile İdare arasında imzalanacak protokole bağlanır. Protokol, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 gün içerisinde imzalanır. Başvuru Sahipleri bu süre zarfında protokol imzalamak üzere İdareye başvurmaması halinde destek kararı iptal edilir. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak koşuluyla, yedek listede yer alan Başvuru Sahipleri protokol imzalamak üzere en yüksek puanlı projeden başlamak üzere protokol imzalamaya davet edilir. Yedek listeden davet usulü bakımından da yukarıdaki hükümler aynen uygulanır. Protokol özellikle aşağıda belirtilen hakları ve yükümlülükleri düzenler: Kesin Destek Tutarı Azami destek tutarı protokolde belirtilecektir. Bölüm de açıklandığı gibi, bu tutar, tahminlere dayalı bir şekilde hazırlanan Faaliyet Bütçesi (EK B) çerçevesinde belirlenecektir. Kesin destek tutarı, proje sona erdiğinde ve nihai rapor sunulduğunda kesinlik kazanacaktır. Mali destek hiçbir koşulda protokolde belirtilen tutarı geçemez, protokol tutarını aşan proje için ek ödeme yapılamaz ve Başvuru Sahibi tarafından aynı protokol kapsamında ek destek talebinde bulunulamaz. 17

22 Hedeflerin Gerçekleştirilememesi: Başvuru Sahibinin protokol koşullarını yerine getirmemesi halinde İdare destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Ayrıca desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, İdare tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekânlarına erişimin zorlaştırılması yahut engellenmesi veya projenin protokole, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde İdare, ödemeleri durdurabilir ve/veya protokolü feshederek buna ilişkin mevzuatta ve protokolde belirtilen hukuki yollara başvurabilir Protokolün Değiştirilmesi Başvuru Sahibinin projelerini, İdare ile imzaladıkları protokol hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak protokolün imzalanmasından sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise protokol tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında değiştirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir Raporlar Başvuru Sahibi, Usul ve Esasların 9. Maddesindeki hususları yerine getirir. Bununla birlikte Başvuru Sahibi, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gerçekleşmeleri içeren raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; protokolde belirtilen dönemlerde sunulacak Başvuru Sahibi mevcut durum raporu, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai rapor ile projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje sonrası değerlendirme raporundan oluşmaktadır. Ayrıca İdare, Başvuru Sahibinden ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir Ödemeler Ödemeler Usul ve Esaslar kapsamında belirtildiği şekliyle; Protokollerin imza edilmesinin ardından Başkanlık tarafından Protokol ödeneğinin yüzde 10 una tekabül eden kısmı Uygulayıcı Kuruluşun ihaleye çıkabilmesi amacıyla Protokolde belirtilen banka hesabına aktarılır. Ödemeler, Uygulayıcı Kuruluş tarafından işin tamamının veya belirli bir kısmının gerçekleştirildiğine dair harcama belgelerinin İdareye sunulması ile gerçekleştirilir. Ödemelerle ilgili diğer hususlar usul ve esaslarda belirlenmiştir Projeye Ait Kayıtlar Başvuru Sahibi, proje uygulanmasına dair tüm hesap ve kayıtları şeffaf bir şekilde tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlar desteğin son ödemesinin yapılmasından sonra beş yıl süreyle saklanmalıdır. 18

23 Denetim Projelerin denetiminden Başvuru Sahibinin en üst amiri sorumludur. İdare, gerekli gördüğü durumlarda projelere ilişkin denetim yapar veya yaptırır. Gerektiğinde yapılacak denetimler sırasında Başvuru Sahibi, proje uygulama ve yönetim mekânlarına erişimi zorlaştırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi görevli personele zamanında sunmak zorundadır. Protokol hükümleri, İdare tarafından hem kayıtlar üzerinde hem de yerinde yapılabilecek denetimlere olanak tanıyacaktır Tanıtım ve Görünürlük Başvuru Sahibi, ortakları ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde mali desteği sağlayan İdarenin ve bağlı olduğu Bakanlık ın tanıtım ve görünürlüğünün açıkça görünmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış, İdarenin internet sitesinde yayınlanan Görünürlük Rehberine uygun olarak gerekli önlemleri alır Performans Göstergeleri İdare, programın tamamlanmasının ardından, programa ilişkin etki değerlendirmesini gerçekleştirmek amacıyla, aşağıdaki tabloda yer alan performans göstergelerini kullanabilir. Bu tablodaki göstergeler örnek niteliğinde olup her projenin içeriğine göre ilave performans göstergeleri eklenebilir: GÖSTERGELER BİRİM 1. Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere katılan kişi sayısı Kişi 2. Proje kapsamında istihdam edilen kişi sayısı Kişi 3. Proje kapsamında yapılan araştırma sayısı Adet 4. Proje kapsamında istihdam edilen kadın sayısı Kişi 5. Basılı dokümanların ulaştırıldığı kişi sayısı Kişi 6. Proje kapsamında, bitki su ihtiyacına göre uygulamalı sulama ve fertigasyon eğitimi verilen örgüt sayısı 7. Proje kapsamında, bitki su ihtiyacına göre uygulamalı sulama ve fertigasyon eğitimi verilen (örgütlü/ferdi) çiftçi sayısı 8. Proje kapsamında, modern sulama yöntemleri konularında verilen eğitimlere katılan çiftçi sayısı 9. Proje kapsamında, damla sulama yöntemi kullanımına geçen çiftçi sayısı 10. Proje kapsamında, yağmurlama sulama yöntemi kullanımına geçen çiftçi sayısı 19 Adet Kişi Kişi Kişi Kişi 11. Proje kapsamında, yapılan sulama suyu tasarrufu miktarı m 3 /Yıl 12. Proje kapsamında, yapılan sulama suyu tasarruf oranı % 13. Proje kapsamında doğrudan ekim yöntemi konusunda uygulamalı Kişi

24 eğitime katılan çiftçi sayısı 14. Proje kapsamında doğrudan ekim yapan çiftçi sayısı Kişi 15. Proje kapsamında doğrudan ekim yapmakla girdilerden yapılan tasarruf miktarı (Ortalama) 16. Proje kapsamında şeritvari toprak işleme yöntemi konusunda uygulamalı eğitime katılan çiftçi sayısı 17. Proje kapsamında şeritvari toprak işleme yöntemini benimseyen çiftçi sayısı 18. Proje kapsamında şeritvari toprak işleme makinası imalatı yapacak işletme sayısı 19. Proje kapsamında şeritvari toprak işleme yöntemi ile girdilerden yapılan tasarruf miktarı (Ortalama) 20. Proje kapsamında dikey toprak işleme yöntemi konusunda eğitime katılan çiftçi sayısı 21. Proje kapsamında dikey toprak işleme yöntemini benimseyen çiftçi sayısı 22. Proje kapsamında dikey toprak işleme yöntemi ile girdilerden yapılan tasarruf miktarı TL/da Kişi Kişi Adet TL/da Kişi Kişi TL/da 23. Proje kapsamında yeşil gübre uygulaması demonstrasyonu sayısı Adet 24. Proje kapsamında yeşil gübre demonstrasyonuna katılan çiftçi sayısı 25. Proje kapsamında yeşil gübre uygulaması yapılan topraklarda organik madde miktarındaki artış oranı % 26. Proje kapsamında rüzgâr perdesi oluşturmak için ağaçlandırmanın yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyet sayısı 27. Proje kapsamında rüzgâr perdesi oluşturmak için ağaçlandırmanın yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlere katılan çiftçi sayısı 28. Proje kapsamında rüzgâr perdesi oluşturmak için dikilen ağaç sayısı Kişi Adet Kişi Adet 20

25 3. EKLER 3.1. BAŞVURU ESNASINDA SUNULACAK OLAN BELGELER İdari Kontrol Listesi ve Uygunluk Kontrol Listesi Belgelerin Sıra Listesi (Başvuru Sahibi tarafından hazırlanacak) EK A : Başvuru Formu EK B : Faaliyet Bütçesi EK B1 : Beklenen Finansman Kaynaklar EK C : Projede Yer Alan Kilit Personel(ler)e ait Özgeçmiş(ler) EK D : Eğitim Müfredatı EK E : Mantıksal Çerçeve EK F : Yetkili Amir Kararı EK G : Başvuru Kısa Özeti Elektronik formatta (CD/DVD) Diğer tüm destekleyici belgeler 21

26 3.2. PROTOKOL İMZALAMA AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN DESTEKLEYİCİ BELGELER 1. Başvuru Formu (EK A), 2. Başvuru Formu (EK A) ve destekleyici belgeleri içeren CD/DVD, 3. Faaliyet Bütçesi (EK B), Beklenen Finansman Kaynaklar (EK B-1), 4. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK E), 5. Projede yer alan Kilit Personel(ler)e ait Özgeçmiş(ler)(EK C), 6. Ortaklık beyannamesi, 7. İştirakçi Beyannamesi, 8. Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim amirinin imzalı beyanı, 9. Varsa, küçük ölçekli yapım/tadilat/onarım işleri için keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini, 10. Proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman ve hizmet satın alımı için en az 2 proforma fatura ve makine/ekipmanın genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname. 22

27 KOP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ MALİ DESTEK PROGRAMI EKLER 23

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 PAYDAŞLAR Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği (Finansman) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı