GMKA Çalışma Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GMKA Çalışma Programı"

Transkript

1 2015 GMKA Çalışma Programı 0

2 1

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR Giriş Yılı Öncelikleri Yılı Faaliyetleri Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri İnsan Kaynakları Faaliyetleri İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi ve Denetim Faaliyetleri Taşınır Mal ile Hizmet Temin Faaliyetleri İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Planlama, Programlama ve Koordinasyon Bölgeye Yönelik Araştırmalar, Bölgede Paydaşlara Verilecek Eğitimler, Düzenlenecek Çalıştay, Toplantı ve Diğer Organizasyonlar Kümelenme Faaliyetleri İşbirliği Ağları ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesi Girişimciliğin Geliştirilmesi Proje ve Faaliyet Destekleme Önceki Yıl Destekleri Uygulama Yılı Destekleri Yatırım Destek ve Tanıtım Yatırımlarda Devlet Yardımlarına (Teşvik) İlişkin Olarak Yapılacak İş ve İşlemler Yatırımcıların İzin ve Ruhsat İşlemleri ile Diğer İdari İş ve İşlemlerin Takibi İldeki İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar İlin İş ve Yatırım Ortamına İlişkin Yapılacak Analiz, Rapor, Envanter ve Strateji ve Planlama Çalışmaları Girişimci, Yatırımcı, Sanayicilere Bilgi Sağlanması ve Yönlendirilmesi YDO Personelinin Sürekli Olarak Gelişim Gösterebilmesi İçin Alınması Planlanan Eğitimler, Katılım Sağlanacak Organizasyonlar ve Tecrübe Paylaşım Toplantıları İzleme ve Değerlendirme Etki Analizi PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU Gelecek İki Yıl İçin Öngörüler Ekler Faaliyet Takvimi (Gantt Şeması)

4 ŞEKİLLER Şekil 1: Taslak Bölge Planı Vizyon, Amaç ve Hedefler Şekil 2: GMKA Organizasyon Şeması TABLOLAR Tablo 1 Personel Giderleri Tablo 2 Eğitim Faaliyetleri Tablo 3 İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi ve Denetim Faaliyetleri Tablo 4 Demirbaş, Ekipman, Tüketim Malzemeleri ve Benzer Giderler Tablo 5 Yedek Ödenekler Tablo 6 Medya Yoluyla Tanıtım, İletişim ve Yatırım Stratejisi Tablo 7 Fuar Katılımı Yoluyla Tanıtım Tablo 8 Bölge Planının Tanıtılması Tablo 9 Bölgeye Yönelik Araştırmalar, Bölgede Paydaşlara Verilecek Eğitimler, Düzenlenecek Çalıştay, Toplantı ve Diğer Organizasyonlar Tablo 10 Kümelenme Faaliyetleri Tablo 11 İşbirliği Ağları ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesi Tablo 12 Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler Tablo 13 Önceki Yıl Destekleri Tablo 14 Uygulama Yılı Destek ve Hazırlık Faaliyetleri Tablo 15 Yatırımlarda Devlet Yardımlarına (Teşvik) İlişkin Olarak Yapılacak İş ve İşlemler Tablo 16 Yatırımcıların İzin ve Ruhsat İşlemleri ile Diğer İdari İş ve İşlemlerin Takibi Tablo 17 İldeki İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Tablo 18 İlin İş ve Yatırım Ortamına İlişkin Yapılacak Analiz, Rapor, Envanter ve Strateji ve Planlama Çalışmaları Tablo 19 Girişimci, Yatırımcı, Sanayicilere Bilgi Sağlanması ve Yönlendirilmesi Tablo 20 YDO Personelinin Sürekli Olarak Gelişim Gösterebilmesi İçin Alınması Planlanan Eğitimler, Katılım Sağlanacak Organizasyonlar ve Tecrübe Paylaşım Toplantıları Tablo 21 Projelerin İzlenmesi, Eğitim ve Başlangıç Toplantıları

5 1 Giriş Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3, 8 ve geçici 2 nci maddelerine göre T.C. Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunda, 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur sayılı Kanun da belirtildiği gibi Ajansların temel amacı kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu doğrultuda Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak misyonumuz; Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya çıkararak paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemek Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak vizyonumuz ise; Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara nın bilgi, düşünce ve koordinasyon merkezi olmak olarak belirlenmiştir. Bölge kaynaklarının etkin ve yerinde kullanılması ile önce Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan Bölgenin ve üst ölçekte Türkiye nin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan birer politika belgesi olan TR22 Güney Marmara Bölge Planı ve TR22 Güney Marmara Bölge Planı taslağı Ajans tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu Bölge Planları, Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılarak Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanmasını, Bölgesel gelişmenin hızlandırılmasını ve Bölgede kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini hedefleyen strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgeleridir. Çalışmalarını Bölge Planında belirlenen amaç ve hedefler çerçevesinde gerçekleştirmeye devam eden Ajans, 2014 yılı faaliyetlerini bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmiş ve 2015 yılı Çalışma Programını hazırlamıştır. Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Çalışma Programı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Kalkınma 4

6 Bakanlığı nın belirlediği esaslar dâhilinde hazırlanmıştır. Çalışma Programı, 2015 yılında gerçekleştirilecek öncelikli faaliyetleri, hedefleri, çıktıları ve bunlara ilişkin tahmini kaynakları belirtecek şekilde hazırlanmıştır. Çalışma Programında yer alan faaliyetlerin Onuncu Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi başta olmak üzere ulusal ve bölgesel düzeydeki plan ve programlarla uyumuna ayrıca özen gösterilmiştir. Ajans; tarafsızlık, ölçülebilirlik, yenilikçilik, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında faaliyetlerini gerçekleştirmekte olup 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği temel faaliyetler aşağıda özetlenmiştir: 2012 yılında başlayıp 2014 yılında Ajans tarafından devam ettirilen başlıca çalışmalardan biri TR22 Güney Marmara Bölge Planı hazırlıklarıdır. Bölge Planı hazırlıkları araştırmalar, ilçe çalıştayları, kurum görüşmeleri, özel çalıştaylar ve sonlandırma (arama konferansı, Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu değerlendirmeleri) olarak 5 temel adımda yürütülmüştür. Planın hazırlanması sürecinde Bölgedeki kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapılmış, çeşitli toplantılar ve sektörel çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Bakanlığı uzmanları ile görüş alışverişinde bulunulmuş, çalışmalar sonucunda Planda kullanılmak üzere önemli veriler elde edilmiştir. Bölge Planı hazırlıklarının katılımcı süreçlerle yürütülmesi ve Bölgenin kalkınma senaryosunun paydaşlarla birlikte kaleme alınması için ilçe çalıştayları gerçekleştirilmiştir. 27 ilçede gerçekleştirilen ilçe çalıştaylarında katılımcının katkıları ile stratejiler belirlenmiştir. Taslak olarak hazırlanan Bölge Planı, Kalkınma Kurulu Toplantısı ve Arama Konferansı ile Kalkınma Kurulu üyeleri süreç hakkında bilgilendirilmiş, katkıları alınmış ve üyelerin görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli revizyon çalışmaları yapılmıştır. Bölge Planı çalışmalarına ilişkin faaliyetler ve hazırlanan Bölge Planı Taslağı internet sitesinde yayımlanarak Bölge halkı süreç konusunda bilgilendirilmiştir. Bölge Planı hazırlıkları kapsamında TR22 Güney Marmara Tarım ve Hayvancılık Araştırması, TR22 Güney Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji Araştırması, TR22 Güney Marmara Bölgesi Sosyal Yapı Araştırması üniversiteler ile işbirliği çerçevesinde yürütülmüştür. Ayrıca Ajans uzmanları tarafından Güney Marmara Bölgesi Termal Kaynakları ve Yat Turizminin Geliştirilmesi araştırmaları yapılarak rapora dönüştürülmüştür. TR22 Güney Marmara Bölgesi Taslak Bölge Planı hazırlıkları kapsamında; Kalkınma Bakanlığıyla müzakereler çerçevesinde Plan içeriğinin geliştirilmesi, tutarlığının sağlanması ve stratejik çerçevesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüş, ayrıca başta TÜİK olmak üzere birçok veri tabanı kullanılarak Bölge Planındaki verilerin 5

7 güncellenmesi sağlanmıştır. Yeni verilerin eklenmesiyle ortaya çıkan mevcut durum doğrultusunda Bölge Planında yer alan hedef ve stratejiler gözden geçirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yatırımcıların bölgeye çekilmesi, Bölgenin yatırım ve ticaret potansiyelinin tanıtımı amacıyla fuarlara önem verilmektedir. Bu kapsamda Bölgemizin güçlü olduğu tarım, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında Dünya daki ve Türkiye deki gelişmeler takip edilmiş ve fuar katılımları ve ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bölgemizin öncelikli sektörlerinden olan turizm sektörünün rekabet gücünün artırılması ve bölgemizde sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi amacıyla; Bölgemizin turistik özellikleri Balıkesir ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 18. EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı nda tanıtılmıştır. Bu fuar katılımı çerçevesinde çok sayıda iş bağlantısı kurulmuş ve İstanbullu turiste ve yurtdışından gelen sektör temsilcilerine Bölge tanıtımı yapılmıştır. Balıkesir ve Çanakkale illerimizin turistik özelliklerinin tanıtımı yapılmak üzere Zürih Expo Turizm fuarına katılım sağlanmıştır. Burada yapılan bir görüşme sayesinde Zürih in yüksek tirajlı bir gezi dergisinin yazarı gözlemlerini dergide yazması amacıyla Bölgede misafir edilmiştir. Tour Göteborg Fuarı ile İsveç başta olmak üzere katılımcı tüm ülke pazarlarına Bölgemizin tanıtımı yapılmıştır. Bölgemizdeki turizm işletmelerinin İsveç e yönelik turizm faaliyetleri konusunda İsveç teki ilgili kişi ve kurumlarla irtibata geçirilmiştir. Termal, doğa, tarih turizmi başta olmak üzere Bölgede yer alan alternatif turizm çeşitlerinin tanıtılması sağlanmıştır. Bölgesinin en önemli turizm ve seyahat fuarı olan Dubai Arabian Travel Market Fuarına Ajansımız da temsilci göndermiş ve bölgemize tahsis edilen stantlarda tanıtım ve ikili görüşme faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Bölgemizin önemli bir sektörü olan gıda sektöründe firmalarımızın tanıtımı ve ticari bağların güçlendirilmesi amacıyla; Foodex Japan a katılım sağlanmıştır. Bu fuar kapsamında bölgemizin gıda firmalarının iş yapabileceği firmalara ulaşılmış ile iletişim bilgileri alınmıştır arası ikili görüşme yapılmıştır. Kurulan bir bağlantı ile Bölgemize davet edilen bir medya kuruluşu temsilcisi Bölgemize gelerek yerinde gözlem yapmış ve bağlantılar kurmuştur. 6

8 1.300 firmanın katım sağladığı 35 farklı ülkenin temsil edildiği Amerika nın en büyük gıda fuarlarından bir tanesi olan ve San Francisco da düzenlenen Winter Fancy Food Show fuarına katılım sağlanarak Bölge nin tarım ve gıda potansiyeli tanıtılmıştır. Bu ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Bölgemizdeki zeytin yağı üreticilerinin A.B.D. pazarına girebilmeleri için gerekli olan bir takım bağlantılar kurulmuş ve Bölgedeki üreticilere bu bilgiler temin edilebilir hale gelinmiştir. Afrika da sektörel ve finansal dönüşüm temasıyla TASAM Afrika Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Türk - Afrika Kongresi ne katılım sağlanmıştır. Türkiye'de uluslararası anlamda hem konferans hem fuar hem de ikili görüşmelerin gerçekleştirildiği bir platform olarak nitelendirilebilecek, enerji ile ilgili olarak kamu, özel sektör ve akademik kurumları bir araya getiren 20. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansına (ICCI) Ajans olarak katılım sağlanarak bölgenin bu alandaki potansiyeli tanıtılmıştır. Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek Balıkesir 2. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına katılım sağlanmıştır. Yatırım destek ofisleri faaliyetleri kapsamında yatırımlarda devlet yardımları görevine istinaden ara izleme ve yatırım ekspertiz çalışmalarına devam edilmiştir. Yatırım işlemlerinin tek elden takibi faaliyetleri kapsamında tekstil, turizm, kimya, patlayıcı madde, inşaat malzemeleri, madencilik ürünleri, gıda, tarım ve hayvancılık konularında yatırım aşamasında olan yatırımcıların yatırım takiplerinin yanı sıra yatırımcıların yatırım esnasında karşılaştıkları ve yatırım süresinin uzamasına neden olan bürokratik veya yasal engeller resmi yazı, toplantı gibi yollarla ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir. Yatırımcıların en çok karşılaştığı sorunlardan birisi olan yatırıma uygun arazinin belirlenmesi konusunun çözümü için Ajansımıza Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmuş olup alınan danışmanlık hizmeti ile sistem işler hale getirilmiştir. Bu kapsamda Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalanarak genel müdürlüğün elinde bulunan tüm verilerin güncel olarak Ajans sistemine akışı sağlanmıştır. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün elinde bulunan bilgilerin sürekli ve güncel olarak temin edilebilmesi için yeni çıkan bilgi paylaşım yönetmeliğinde Ajansların ücretten muaf kuruluşlar arasında yer alması için gerekli çalışmalar yürütülmüş ve yönetmeliğin bu şekilde çıkmasına katkı sağlanmıştır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile de protokol konusunda mutabakata varılmış olup en kısa sürede imzalanacaktır. 7

9 Turizm sektöründe yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yeni turizm merkezleri ilanının gerçekleşmesi için çalışmalar başlanmıştır. İkinci konutların atıl durumdan kurtulup turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda Ayvalık ta yerel paydaşların katılımıyla geniş ölçekte bir toplantı düzenlenmiş ayrıca iyi uygulama örneklerinin incelenmesi için Danimarka ya ziyarette bulunulmuştur. Ziyaret sonucunda Danimarka da faaliyet gösteren sektörde öncü bir firma Balıkesir de yatırım yapmak istemiş ancak kısa süreli kiralama yöntemleri, ev sahipleri ve aracı firmaların vergi yükleri gibi konularında mevzuatın kendileri açısından belirsizlikler taşıması nedeniyle mevzuat netleşene kadar yatırımı ertelemişlerdir yılı içinde Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlığı na konunun yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından önemi ifade edilerek mevzuat önerileri sunulması planlanmaktadır. Bölgemizdeki kurum ve kuruluşların markalaşma konusundaki kapasitelerinin artırılması kapsamında coğrafi işaretler konulu eğitim düzenlenmiştir. Yine bölgemizde bulunan zeytinyağı üreticilerinin ihracat kapasitelerinin artırılması amacıyla Bölge ticaret odaları ile işbirliği gerçekleştirilerek bölgedeki üretici ve ürünlerimizi temin etmek isteyen Hindistan menşeli bir tedarikçinin bir araya getirilmesi sağlanmıştır. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri kapsamında, Bölge Planı nda belirlenen hedefler doğrultusunda, Ajans tarafından 2014 yılı için; TL bütçeli Lobicilik Eğitim, Danışmanlık Teknik Destek Programı ile TL bütçeli Fizibilite, Araştırma ve Planlama Doğrudan Faaliyet Desteği Programı açılmıştır. Uygulama yılı 2014 olan 11 milyon TL bütçeli Öncelikli Sektörler ve 3,2 milyon TL bütçeli Sosyal Kalkınma Mali Destek Program çağrılarına çıkılmıştır. Son başvuru tarihi 21 Şubat 2014 olan mali destek programları kapsamında 305 adet proje başvurusu yapılmıştır. Proje başvurularının yaklaşık %70 i (214 adet) Balıkesir ve ilçelerinden, yaklaşık %30 u (91 adet) Çanakkale ve ilçelerinden gelmiştir. Bu projelerden 164 adedi Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (MDP) ve 141 adedi Öncelikli Sektörler MDP için hazırlanmıştır. 305 adet projenin toplam bütçesi yaklaşık 115 Milyon TL olup bu projeler kapsamında Ajanstan istenen destek miktarı ise yaklaşık 68 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece dağıtılacak destek tutarının yaklaşık 4,8 katı tutarında destek talep edilmiştir. 8

10 Program Başvuran Proje Sayısı Başvuru Sonrası Toplam Bütçe Başvuru Sonrası Talep Edilen Tutar Başvuru Sonrası Proje Sayısı ÇANAKKALE Başvuru Sonrası Proje Sayısı BALIKESİR SKMDP , , ÖSMDP , , TOPLAM , , Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı kapsamında 45 asil, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında 21 asil 7 yedek olmak üzere toplamda 73 adet başarılı proje belirlenmiştir. Asil listede yer alan 10 adet proje sahibi çeşitli nedenlerden dolayı destek alma hakkından feragat etmiş, bunların yerine destek bütçeleri de dikkate alınarak 7 adet yedek proje desteklenerek toplamda 63 projeye ait sözleşme imzalanmıştır. Program Kazanan Proje Sayısı Kazanan Proje Toplam Bütçe Destek Tutarı Kazanan Proje Sayısı ÇANAKKALE Kazanan Proje Sayısı BALIKESİR SKMDP , , ÖSMDP , , TOPLAM , , yılı teklif çağrıları için projelerin hazırlanması sürecinde, destekler hakkında bilgi almak isteyen potansiyel başvuru sahiplerinin soruları fırsat eşitliği çerçevesinde cevaplanmıştır yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı çerçevesinde 36 adet proje ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme imzalanan projelerden 25 adedi Balıkesir iline, 11 adedi ise Çanakkale iline aittir. İki ilde sözleşme imzalayan toplam 25 proje Kar Amacı Güden Kuruluş, 11 proje ise Kar Amacı Gütmeyen Kurum-Kuruluşlara aittir yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek programında, tamamı kar amacı gütmeyen 20 proje ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme imzalanan projelerin 4 ü Çanakkale, 16 sı ise Balıkesir ilindedir yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı çerçevesinde sözleşmeye bağlanan Ajans desteği yaklaşık 9,2 milyon TL olup yararlanıcılar yaklaşık 8,2 milyon TL eş finansman ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Ajansın vereceği destek ve yararlanıcıların eş finansmanı ile toplam yaklaşık 17,4 milyon TL tutarındaki kaynağın Bölge kalkınması için harekete geçirilmesi öngörülmüştür. 9

11 2014 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde sözleşmeye bağlanan Ajans desteği yaklaşık 2,8 milyon TL olup yararlanıcılar yaklaşık 360 bin TL eş finansman ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Ajansın vereceği destek ve yararlanıcıların eş finansmanı ile yaklaşık 3,2 milyon TL tutarındaki kaynağın Bölge kalkınması için harekete geçirilmesi öngörülmüştür yılı Mali Destek Programları için toplamda sözleşmeye bağlanan Ajans desteği yaklaşık 12 milyon TL olup yararlanıcılar yaklaşık 8,5 milyon TL eş finansman ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Ajansın vereceği destek ve yararlanıcıların eş finansmanı ile toplam 20,5 milyon TL tutarındaki kaynağın Bölge kalkınması için harekete geçirilmesi öngörülmüştür. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri kapsamında, 2014 uygulama yılına ait Sosyal Kalkınma MDP ve Öncelikli Sektörler MDP çerçevesinde İzleme ve Sözleşme Yönetimi Eğitimi, Görünürlük Eğitimi, KAYS İzleme Bilgi Sistemi Eğitimi ve Satınalma Eğitimi başlıkları altında Proje Uygulama Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu MDP ler çerçevesinde sözleşme imzalanan projelerin ilk izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. İlk İzleme Ziyaretlerinde, her bir proje için İlk Veri Giriş Formu, İzleme Ziyaretleri Planı ve Ön Ödeme Risk Puanı Tablosu oluşturulmuştur. Ayrıca, ilk izlemede, yararlanıcılara proje uygulama, görünürlük, satınalma usulleri, yararlanıcı beyan raporu, ara ve nihai raporlar, hakediş vb. konularında detaylı bilgi verilmiştir yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SKMDP) içerisinden 8 adet proje, 2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (İYMDP) içerisinden 7 adet proje Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında ve GMKA proje Denetim Usul ve Esasları Yönergesi çerçevesinde denetlenecek projeler olarak belirlenmiştir. Yapılan denetimler sonucunda problem oluşturabilecek bulgulara rastlanmamıştır Yılı Çalışma Programında, 2015 uygulama yılına ait öngörülen mali destek programlarında Bölge genelinde yapılan detaylı çalışmalar sonucu değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda 2014 Yılı Çalışma Programı nda revizyona gidilmiş olup desteğe çıkılacak programlar Sosyal Kalkınma MDP, İktisadi Kalkınma MDP ve ve Sosyo- Ekonomik Gelişim Küçük Ölçekli Altyapı Programı şeklinde belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın yürüttüğü Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Geliştirilmesi Hibe Çağrısına Gençlik Enerjisi Rüzgârın Enerjisiyle Buluşuyor başlıklı proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje kapsamında Ankara da hibe makamı yetkilileri ile toplantılar gerçekleştirilmiş ardından Ajans Bünyesinde Operasyon 10

12 faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan Operasyon Koordinasyon Birimi oluşturulmuş ve projenin yürütülmesi için gerekli eğitimleri alması sağlanmıştır. Ajans, faaliyetlerine tarihi itibariyle 1 i Genel Sekreter Vekili, 1 i hukuk işlerinden sorumlu uzman olmak üzere 25 uzman ve 7 destek personeliyle devam etmektedir. Ajansın organizasyon yapısı Şekil 2 de gösterilmiştir. 11

13 Şekil 1: Taslak Bölge Planı Vizyon, Amaç ve Hedefler Nitelikli insan yetiştiren, rekabet edebilen, yaşanabilir GÜNEY MARMARA KALİ TELİ SOSYAL YAŞAM VE Nİ TELİ KLİ İ NSAN YAŞANABİ Lİ R ÇEVRE VE MEKA N GÜ ÇLÜ EKONOMİ VE REKABETÇİ SEKTO RLER İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sanayinin Uygun Alanlarda Planlı Şekilde Yapılandırılması Tarım Sektöründe Verimlilik ve Kalitenin Artırılması Girişimciliğin Geliştirilmesi İstihdamın Artırılması ve Gelir Dağılımının İyileştirilmesi Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması ve Sosyal İmkânların Zenginleştirilmesi Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Yükseltilmesi Çevresel Değerlerin Korunması ve Altyapının İyileştirilmesi Enerji Verimliliğinin Artırılması ve Temiz Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Doğal Risk Faktörlerinin Yönetilmesi Kentsel Alanlarda Fiziksel ve Toplumsal Çevrenin İyileştirilmesi Lojistik, Ulaşım ve Haberleşme Ağlarının Güçlendirilmesi Turizm Sektörünün Geliştirilmesi İşletmelerde Kurumsal Altyapının İyileştirilmesi Ar-Ge, Yenilikçilik ve Markalaşmanın Geliştirilmesi Dış Ticaretin Geliştirilmesi OSB lerin Sanayinin İhtiyaçlarına Cevap Verecek Hale Getirilmesi Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi 12

14 Şekil 2: GMKA Organizasyon Şeması Yılı Öncelikleri Bölge Planı taslağında öngörülen gelişme eksenleri ve buna bağlı hedefler ile daha önce yürütülen faaliyetler dikkate alınarak 2015 yılı için genel öncelikler şu şekilde belirlenmiştir Öncelik Alanı B. Planı ile İlişki Bölge İçi, Bölgeler Arası, Ulusal ve Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 Hedef Grubu İşletmeler, Kamu Kurumları Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek STK lar Kalkınma Ajansları Yerel Yürütülmesi Planlanan Faaliyet/Proje Ortak Projeler İşbirliği Protokolleri Kapasite Geliştirme Faaliyetleri Mali Destekler Gerekli Şartlar ve Hazırlıklar Diğer Kurumlarla İlişkilerin Geliştirilmesi Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Destek Programları Hazırlığı İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Beklentiler Kalkınma Ajansları Kamu Kurumları Yerel Yönetimler Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 13

15 Bölgenin Ulusal ve Uluslararası Tanıtımının Yapılması ve Yatırımların Bölgeye Yönlendirilmesi Dış Ticaretin Geliştirilmesi AR-GE, Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi , 3.4, Yönetimler Yatırımcılar İşletmeler Turistler Uluslararası Kuruluşlar ve İşbirliği Ağları Kolaylaştırıcı ve Aracı Kişi ve Kurumlar İşletmeler Kolaylaştırıcı ve Aracı Kişi ve Kurumlar Kamu Kurumları Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek STK lar İşletmeler Üniversiteler Kamu Kurumları Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek -Fuarlara Katılım -İşbirliği Ağlarına Katılım -İkili Görüşmeler -Heyet Kabulü -Kurum Ziyaretleri - Bilgilendirme Dokümanları Basımı -Mali Destekler -Bir ve İkinci Maddede Sayılan Faaliyetler -Dış Ticaret Araştırması ve Eylem Planı -Dış Ticaret Platformu Toplantıları -Mali Destekler -Ortak Projeler -Bölgesel Yenilik Araştırması ve Eylem Planı -Ar-Ge ve Yenilikçilik -Diğer Kurumlarla İlişkilerin Geliştirilmesi -Araştırma Çalışmaları Yapılması -Ağ Oluşturma ve Ağ Yönetimi Konusunda Teknik Bilginin Artırılması -Destek Programları Hazırlığı -Bir ve İkinci Maddede Sayılan Hazırlıklar -Dış Ticaret Platformunun Tanıtımı -Destek Programı Hazırlıkları -Platform oluşturulması -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi STK lar Uluslararası Kuruluşlar ve İşbirliği Ağları Kalkınma Ajansları Kamu Kurumları Yerel Yönetimler Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek STK lar Uluslararası Kuruluşlar ve İşbirliği Ağları Kalkınma Ajansları Kamu Kurumları Yerel Yönetimler Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek STK lar Uluslararası Kuruluşlar ve İşbirliği Ağları Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KOBİ ler 14

16 Markalaşma Kapasitesinin Geliştirilmesi Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi Tarım, Turizm, Madencilik, Yenilenebilir Enerji Sektörlerinin Geliştirilmesi 3.4 Sanayi KOBİ ler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 1.2 İşsizler İşgörenler Sanayi KOBİ ler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Üniversiteler 3.3 Sanayi KOBİ ler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Üniversiteler 3.1, 3.2, 2.2, 2,3, 3.7 Sanayi KOBİ ler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Platformu Toplantıları -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -Mali Destekler -Ortak Projeler -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -Mali Destekler -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -Ortak Projeler -Mali Destekler -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -Mali Destekler, -Fuarlara Katılım -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -Destek Programı Hazırlıkları -Platform oluşturulması -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi -Destek Programı Hazırlıkları, -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi -Araştırma Çalışmaları Yapılması -Ağ Oluşturma -Destek Programı Hazırlıkları, -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi -Araştırma Çalışmaları Yapılması -Ağ Oluşturma -Destek Programı Hazırlıkları, -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi -Araştırma Çalışmaları Üniversiteler STK lar Yurtdışı Kurumlar Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KOBİ ler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KOBİ ler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Sanayi KOBİ ler Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KOBİ ler Sanayi Üniversiteler 15

17 İmalat Sanayiinin Geliştirilmesi OSB lerin Geliştirilmesi 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, , 3.6 Meslek Üniversiteler Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri Sanayi KOBİ ler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Üniversiteler Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri Sanayi KOBİ ler Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri -Mali Destekler, -Fuarlara Katılım -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -Mali Destekler -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -İşbirliği Ağlarına Katılım Yapılması -Ağ Oluşturma -Destek Programı Hazırlıkları, -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi -Araştırma Çalışmaları Yapılması -Ağ Oluşturma -Destek Programı Hazırlıkları, -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi -Araştırma Çalışmaları Yapılması -Ağ Oluşturma STK lar Kalkınma Ajansları Kamu Kurum ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KOBİ ler Üniversiteler STK lar Kalkınma Ajansları Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KOBİ ler İnsan Kaynağı Niteliklerinin Geliştirilmesi, İstihdamın Artırılması ve Gelir Dağılımının İyileştirilmesi 1.1 İşsizler İşgörenler Sanayi KOBİ ler Üniversiteler Meslek Eğitim Veren Kurum Kuruluşlar STK lar Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek -Mali Destek Programları, - Teknik Destekler, -İşbirlikleri -Destek programları hazırlıkları -İmzalanacak protokoller Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Üniversiteler Meslek Eğitim Veren 16

18 Kurum Kuruluşlar Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması, ve Sivil Toplum Etkinliğinin Yaygınlaştırılması Sosyal İmkânların Zenginleştirilmesi, Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Yükseltilmesi Çevresel Değerlerin Korunması, Fiziksel ve Toplumsal Çevrenin İyileştirilmesi ve Doğal Risk Faktörlerinin Yönetilmesi 1.4 Bölge Halkı, Dezavantajlı Gruplar Üniversiteler STK lar Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler 1.5 Bölge Halkı, Dezavantajlı Gruplar Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Üniversiteler ve Eğitim Kurumları Sağlık Kurumları 2.2, 2.4, 2.5 Bölge Halkı, Yerel Yönetimler Dezavantajlı Gruplar Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Üniversiteler -Mali Destek Programları - Bilgilendirme Toplantıları -Mali Destek Programları - Bilgilendirme Toplantıları -Mali Destek Programları - Bilgilendirme Toplantıları -Destek Programı Hazırlıkları, -Toplantı ve Seminer Hazırlıkları -Destek Programı Hazırlıkları, -Toplantı ve Seminer Hazırlıkları -Destek Programı Hazırlıkları, -Toplantı ve Seminer Hazırlıkları Sağlık Kurumları, İlgili vakıf, dernek ve birlikler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Sağlık Kurumları, İlgili vakıf, dernek ve birlikler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Üniversiteler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Üniversiteler 17

19 Yılı Faaliyetleri 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarihinde kurulmuş, ilk personel alımını Ekim 2010 da gerçekleştirmiştir. Ajans 2011 yılında kurumsallaşma çalışmalarına hız vermiş fiziki altyapısını oluşturmuş ve beşeri altyapısını güçlendirmiştir yılında Bölge Planını hazırlamış ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte uygulamaya koymuştur. Uygulama döneminde yeni dönem Bölge Planı hazırlık çalışmaları yürütülmüş olup 2013 yılında Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunulmuş olan Bölge Planı taslağının geliştirilmesine ilişkin çalışmalara 2014 yılında da devam edilmiştir. Ajans 2010 yılında İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile birlikte Proje teklif çağrısı yöntemi ile merkezi bütçeden aktarılan kaynağı Bölgenin istifadesine sunmaya başlamıştır. Daha sonra 2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ve 2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı yürütmüştür. Ajans 2013 yılında Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi, Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarını yürütmüştür yılına gelindiğinde ise Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ilan edilip yürütülmüştür. Elde edilen tecrübeler neticesinde 2015 yılında da Mali Destek Programlarına devam edilmesi ve bunlara ilaveten altyapı projelerine de mali destek sağlanması planlanmaktadır. Mali Destek Programlarının Yanında Ajans 2011 yılından itibaren Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği çalışmalarını yürütmüş olup 2015 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır. Ajans Bölgenin istifade etmesi için araştırma raporları hazırlamış ve hazırlatmıştır yılında da araştırma çalışmalarına devam edilmesi, bu çalışmaların etkinliklerinin artırılması için platformlar kurulması ve rutin olarak bu platformlarla toplantılar gerçekleştirilerek etkinliğinin artırılması planlanmaktadır. Ajansın kuruluşundan beri faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri, 27 Ağustos 2014 tarihinde Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği nin yayınlanması ile çalışmalarını, belirlenmiş çerçeve ve hedefler doğrultusunda yürütebilecektir. 18

20 Personel sayısı nedeniyle yalnızca resmi yollarla başvuran yatırımların takibini gerçekleştirebilen yatırım destek ofisleri, 2013 yılında personel sayısının güçlendirilmesiyle yatırımcıların bölgeye çekilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda da aktif olarak çalışmaya başlamıştır. Bu bağlamda 2015 yılında yatırım ortamı tanıtım filmi, broşürler ve tanıtım kitapçıklarının hazırlanmasına, yayımına ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında yatırımcıların mevzuat ile ilgili karşılaştıkları sorunların yetkili mercilere iletilmesi ve çalıştayların gerçekleştirilmesi gibi konulara önem verilecektir yılında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve 27 Ağustos 2014 tarihli Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği uyarınca yatırım destek ofislerine verilen teşvik ile ilgili görevler yürütülmekte olup bu kapsamda ara izleme ve yatırım kapatma işlemleri gerçekleştirilmekte ve gerektiğinde Ekonomi Bakanlığına danışılmaktadır. Yatırım destek ofisleri her geçen gün bu konuda deneyim kazanmakta ve yatırımcıları en doğru şekilde yönlendirmeye çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin önceden belirlenmiş hedef ve stratejiler kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak amacına katkı sağlayacak yatırım destek tanıtım stratejisinin hazırlanmasına dış ilişkiler ve tanıtım birimi ile iş birliği halinde başlanmıştır. Ancak stratejinin çerçevesinin ve formatının net olarak belli olmaması nedeniyle belgenin sonuçlanması için bakanlık tarafından gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda belirlenecek şablon beklenmektedir. Ajansımız, nitelikli insan gücünü kullanarak Bölgenin potansiyelini harekete geçirerek bölgesel kalkınmanın sağlanmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Ajans, aynı zamanda Bölgenin bilgi, düşünce ve koordinasyon merkezi olmayı amaçlamaktadır. Kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi ve Ajansın Bölgede etkinliğin arttırılması amacıyla, ilgili alanlarda faaliyet gösteren farklı kurum/kuruluşlarla tecrübe paylaşımları yapılması, Bölge kurumları arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi için kurum ziyaretlerinin yapılması, kurumlarla ortak projelerin geliştirilmesi, konferans, çalıştay ve seminer gibi organizasyonların düzenlenmesi planlanmaktadır. İç kontrol sisteminin güçlendirilmesi ve daha güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması amacıyla iş güvenliği konularının ele alınması öngörülmektedir. Ajans Kurumsal Stratejik Planını 2016 yılında hazırlanması planlanmaktadır. Bu plan için hazırlıklara 2015 yılının son çeyreğinde başlanacak olup yöntemin belirlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması düşünülmektedir. 19

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2014 GMKA Çalışma Programı 0 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ŞEKİLLER... 2 TABLOLAR... 2 1 Giriş... 3 2 2014 Yılı Öncelikleri... 10 3 2014 Yılı Faaliyetleri... 12 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2016 GMKA Çalışma Programı 0 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ŞEKİLLER... 2 TABLOLAR... 2 1 Giriş... 3 2 2016 Yılı Öncelikleri... 12 3 2016 Yılı Faaliyetleri... 17 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2017 GMKA Çalışma Programı 0 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ŞEKİLLER... 2 TABLOLAR... 2 1 Giriş... 3 2 2017 Yılı Öncelikleri... 10 3 2017 Yılı Faaliyetleri... 15 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3.4 Proje ve Faaliyet Destekleme... 21 3.4.1 Önceki Yıl Destekleri... 21 3.4.2 Uygulama Yılı Destekleri... 22

İÇİNDEKİLER. 3.4 Proje ve Faaliyet Destekleme... 21 3.4.1 Önceki Yıl Destekleri... 21 3.4.2 Uygulama Yılı Destekleri... 22 Sayfa 1 / 31 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2013 Yılı Öncelikleri... 7 3 2013 Yılı Faaliyetleri... 8 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri... 8 3.1.1 İnsan

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü. Kümelenme Destek Programı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü. Kümelenme Destek Programı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı Fadime YILMAZ San. ve Tek. Uzmanı 1 Küme Kümeler, özellikle de aynı faaliyet alanında hem rekabet içinde olan hem de birbirleriyle işbirliği

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) ÖZETİ (01 OCAK 2019 31 ARALIK 2019) İçindekiler ÖZETİ... 0 Yönetici Özeti/Sunuş... 2 1. Takvimi... 3 2. 2019 Yılı Performans Tablosu... 9 Tablolar Şekil 1 Akıllı

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE İHRACAT STRATEJİK PLANI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE İHRACAT STRATEJİK PLANI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2017-2021 ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE İHRACAT STRATEJİK PLANI ssm.gov.tr SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2017-2021 ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE İHRACAT STRATEJİK PLANI ssm.gov.tr

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2018 31 ARALIK 2018) İÇİNDEKİLER... 0 Yönetici Özeti/Sunuş... 2 1. Faaliyet Takvimi... 3 2. 2018 Yılı Performans Tablosu... 9 TABLOLAR Şekil 1 Sonuç Odaklı

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI 2009 YILI ARA FAALİYET RAPORU

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI 2009 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI 2009 YILI ARA FAALİYET RAPORU KONYA - 2009 SUNUŞ Mevlana Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BEBKA KURUMSAL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 26 Düzey 2 bölgesi esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü BSTB: Kümelenme Destek Programı 1 Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı Geliştirilmesi Projesi Saha Analizleri Ocak 2011 Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği 15/09/2012 1. Çağrı

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak HEDEF 1.1. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliklerini artırmak. HEDEF 1.2. Öğretim

Detaylı

ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ

ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ 5. YILINDA BAKKA ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ ZONGULDAK BAKKA KARABÜK BARTIN İŞ MÜKEMMELLİĞİ BİLGİYE DAYALI AKILCI KALKINMA ODAKLI KAPSAYICI ARTI DEĞER KATAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kuruluşunun 5. Yılı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA İÇERİK 1 2 3 4 TEMEL BİLGİLER GENEL KURALLAR REHBER DOKÜMANLAR ÇAĞRI BAŞLIKLARI 5 BAŞVURU SÜRECİ 6 DEĞERLENDİRME

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

KONYA KOBİ BİLGİ PAZARI DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME PROGRAMI KASIM 2017 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

KONYA KOBİ BİLGİ PAZARI DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME PROGRAMI KASIM 2017 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ KONYA KOBİ BİLGİ PAZARI DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME PROGRAMI 24-25 KASIM 2017 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ SUNUM PLANI 2014-2023 MEVKA BÖLGE PLANI, KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ, DESTEK SÜREÇLERİ, SONUÇ. 2014-2023

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2.3. Hibe Projeleri Geliştirme Faaliyetleri: Proje içeriklerinin oluşturulması, değerlendirilmesi ve başvuru aşamalarının tamamlanması.

2.3. Hibe Projeleri Geliştirme Faaliyetleri: Proje içeriklerinin oluşturulması, değerlendirilmesi ve başvuru aşamalarının tamamlanması. 1.1.Modül 1 Koordinasyon Faaliyetleri: -Tüm modüller ile entegre olarak eğitim, bilgilendirme, etkinlik faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması, değerlendirilmesi -Belirlenen eğitim

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı

2011 Yılı Çalışma Programı 2011 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...2 2.2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3.2011 YILI FAALİYETLERİ...7 3.1 Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri...7 3.1.1 İnsan Kaynakları Faaliyetleri...7 3.1.2

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2018 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2018 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI Yayın Tarihi: 01.10.2013 Revizyon Tarihi: 28.12.2017 Revizyon No: 4 Form No: F.12 AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ödenek) (

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı