GMKA Çalışma Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GMKA Çalışma Programı"

Transkript

1 2015 GMKA Çalışma Programı 0

2 1

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR Giriş Yılı Öncelikleri Yılı Faaliyetleri Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri İnsan Kaynakları Faaliyetleri İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi ve Denetim Faaliyetleri Taşınır Mal ile Hizmet Temin Faaliyetleri İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Planlama, Programlama ve Koordinasyon Bölgeye Yönelik Araştırmalar, Bölgede Paydaşlara Verilecek Eğitimler, Düzenlenecek Çalıştay, Toplantı ve Diğer Organizasyonlar Kümelenme Faaliyetleri İşbirliği Ağları ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesi Girişimciliğin Geliştirilmesi Proje ve Faaliyet Destekleme Önceki Yıl Destekleri Uygulama Yılı Destekleri Yatırım Destek ve Tanıtım Yatırımlarda Devlet Yardımlarına (Teşvik) İlişkin Olarak Yapılacak İş ve İşlemler Yatırımcıların İzin ve Ruhsat İşlemleri ile Diğer İdari İş ve İşlemlerin Takibi İldeki İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar İlin İş ve Yatırım Ortamına İlişkin Yapılacak Analiz, Rapor, Envanter ve Strateji ve Planlama Çalışmaları Girişimci, Yatırımcı, Sanayicilere Bilgi Sağlanması ve Yönlendirilmesi YDO Personelinin Sürekli Olarak Gelişim Gösterebilmesi İçin Alınması Planlanan Eğitimler, Katılım Sağlanacak Organizasyonlar ve Tecrübe Paylaşım Toplantıları İzleme ve Değerlendirme Etki Analizi PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU Gelecek İki Yıl İçin Öngörüler Ekler Faaliyet Takvimi (Gantt Şeması)

4 ŞEKİLLER Şekil 1: Taslak Bölge Planı Vizyon, Amaç ve Hedefler Şekil 2: GMKA Organizasyon Şeması TABLOLAR Tablo 1 Personel Giderleri Tablo 2 Eğitim Faaliyetleri Tablo 3 İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi ve Denetim Faaliyetleri Tablo 4 Demirbaş, Ekipman, Tüketim Malzemeleri ve Benzer Giderler Tablo 5 Yedek Ödenekler Tablo 6 Medya Yoluyla Tanıtım, İletişim ve Yatırım Stratejisi Tablo 7 Fuar Katılımı Yoluyla Tanıtım Tablo 8 Bölge Planının Tanıtılması Tablo 9 Bölgeye Yönelik Araştırmalar, Bölgede Paydaşlara Verilecek Eğitimler, Düzenlenecek Çalıştay, Toplantı ve Diğer Organizasyonlar Tablo 10 Kümelenme Faaliyetleri Tablo 11 İşbirliği Ağları ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesi Tablo 12 Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler Tablo 13 Önceki Yıl Destekleri Tablo 14 Uygulama Yılı Destek ve Hazırlık Faaliyetleri Tablo 15 Yatırımlarda Devlet Yardımlarına (Teşvik) İlişkin Olarak Yapılacak İş ve İşlemler Tablo 16 Yatırımcıların İzin ve Ruhsat İşlemleri ile Diğer İdari İş ve İşlemlerin Takibi Tablo 17 İldeki İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Tablo 18 İlin İş ve Yatırım Ortamına İlişkin Yapılacak Analiz, Rapor, Envanter ve Strateji ve Planlama Çalışmaları Tablo 19 Girişimci, Yatırımcı, Sanayicilere Bilgi Sağlanması ve Yönlendirilmesi Tablo 20 YDO Personelinin Sürekli Olarak Gelişim Gösterebilmesi İçin Alınması Planlanan Eğitimler, Katılım Sağlanacak Organizasyonlar ve Tecrübe Paylaşım Toplantıları Tablo 21 Projelerin İzlenmesi, Eğitim ve Başlangıç Toplantıları

5 1 Giriş Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3, 8 ve geçici 2 nci maddelerine göre T.C. Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunda, 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur sayılı Kanun da belirtildiği gibi Ajansların temel amacı kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu doğrultuda Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak misyonumuz; Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya çıkararak paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemek Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak vizyonumuz ise; Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara nın bilgi, düşünce ve koordinasyon merkezi olmak olarak belirlenmiştir. Bölge kaynaklarının etkin ve yerinde kullanılması ile önce Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan Bölgenin ve üst ölçekte Türkiye nin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan birer politika belgesi olan TR22 Güney Marmara Bölge Planı ve TR22 Güney Marmara Bölge Planı taslağı Ajans tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu Bölge Planları, Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılarak Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanmasını, Bölgesel gelişmenin hızlandırılmasını ve Bölgede kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini hedefleyen strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgeleridir. Çalışmalarını Bölge Planında belirlenen amaç ve hedefler çerçevesinde gerçekleştirmeye devam eden Ajans, 2014 yılı faaliyetlerini bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmiş ve 2015 yılı Çalışma Programını hazırlamıştır. Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Çalışma Programı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Kalkınma 4

6 Bakanlığı nın belirlediği esaslar dâhilinde hazırlanmıştır. Çalışma Programı, 2015 yılında gerçekleştirilecek öncelikli faaliyetleri, hedefleri, çıktıları ve bunlara ilişkin tahmini kaynakları belirtecek şekilde hazırlanmıştır. Çalışma Programında yer alan faaliyetlerin Onuncu Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi başta olmak üzere ulusal ve bölgesel düzeydeki plan ve programlarla uyumuna ayrıca özen gösterilmiştir. Ajans; tarafsızlık, ölçülebilirlik, yenilikçilik, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında faaliyetlerini gerçekleştirmekte olup 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği temel faaliyetler aşağıda özetlenmiştir: 2012 yılında başlayıp 2014 yılında Ajans tarafından devam ettirilen başlıca çalışmalardan biri TR22 Güney Marmara Bölge Planı hazırlıklarıdır. Bölge Planı hazırlıkları araştırmalar, ilçe çalıştayları, kurum görüşmeleri, özel çalıştaylar ve sonlandırma (arama konferansı, Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu değerlendirmeleri) olarak 5 temel adımda yürütülmüştür. Planın hazırlanması sürecinde Bölgedeki kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapılmış, çeşitli toplantılar ve sektörel çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Bakanlığı uzmanları ile görüş alışverişinde bulunulmuş, çalışmalar sonucunda Planda kullanılmak üzere önemli veriler elde edilmiştir. Bölge Planı hazırlıklarının katılımcı süreçlerle yürütülmesi ve Bölgenin kalkınma senaryosunun paydaşlarla birlikte kaleme alınması için ilçe çalıştayları gerçekleştirilmiştir. 27 ilçede gerçekleştirilen ilçe çalıştaylarında katılımcının katkıları ile stratejiler belirlenmiştir. Taslak olarak hazırlanan Bölge Planı, Kalkınma Kurulu Toplantısı ve Arama Konferansı ile Kalkınma Kurulu üyeleri süreç hakkında bilgilendirilmiş, katkıları alınmış ve üyelerin görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli revizyon çalışmaları yapılmıştır. Bölge Planı çalışmalarına ilişkin faaliyetler ve hazırlanan Bölge Planı Taslağı internet sitesinde yayımlanarak Bölge halkı süreç konusunda bilgilendirilmiştir. Bölge Planı hazırlıkları kapsamında TR22 Güney Marmara Tarım ve Hayvancılık Araştırması, TR22 Güney Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji Araştırması, TR22 Güney Marmara Bölgesi Sosyal Yapı Araştırması üniversiteler ile işbirliği çerçevesinde yürütülmüştür. Ayrıca Ajans uzmanları tarafından Güney Marmara Bölgesi Termal Kaynakları ve Yat Turizminin Geliştirilmesi araştırmaları yapılarak rapora dönüştürülmüştür. TR22 Güney Marmara Bölgesi Taslak Bölge Planı hazırlıkları kapsamında; Kalkınma Bakanlığıyla müzakereler çerçevesinde Plan içeriğinin geliştirilmesi, tutarlığının sağlanması ve stratejik çerçevesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüş, ayrıca başta TÜİK olmak üzere birçok veri tabanı kullanılarak Bölge Planındaki verilerin 5

7 güncellenmesi sağlanmıştır. Yeni verilerin eklenmesiyle ortaya çıkan mevcut durum doğrultusunda Bölge Planında yer alan hedef ve stratejiler gözden geçirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yatırımcıların bölgeye çekilmesi, Bölgenin yatırım ve ticaret potansiyelinin tanıtımı amacıyla fuarlara önem verilmektedir. Bu kapsamda Bölgemizin güçlü olduğu tarım, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında Dünya daki ve Türkiye deki gelişmeler takip edilmiş ve fuar katılımları ve ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bölgemizin öncelikli sektörlerinden olan turizm sektörünün rekabet gücünün artırılması ve bölgemizde sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi amacıyla; Bölgemizin turistik özellikleri Balıkesir ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 18. EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı nda tanıtılmıştır. Bu fuar katılımı çerçevesinde çok sayıda iş bağlantısı kurulmuş ve İstanbullu turiste ve yurtdışından gelen sektör temsilcilerine Bölge tanıtımı yapılmıştır. Balıkesir ve Çanakkale illerimizin turistik özelliklerinin tanıtımı yapılmak üzere Zürih Expo Turizm fuarına katılım sağlanmıştır. Burada yapılan bir görüşme sayesinde Zürih in yüksek tirajlı bir gezi dergisinin yazarı gözlemlerini dergide yazması amacıyla Bölgede misafir edilmiştir. Tour Göteborg Fuarı ile İsveç başta olmak üzere katılımcı tüm ülke pazarlarına Bölgemizin tanıtımı yapılmıştır. Bölgemizdeki turizm işletmelerinin İsveç e yönelik turizm faaliyetleri konusunda İsveç teki ilgili kişi ve kurumlarla irtibata geçirilmiştir. Termal, doğa, tarih turizmi başta olmak üzere Bölgede yer alan alternatif turizm çeşitlerinin tanıtılması sağlanmıştır. Bölgesinin en önemli turizm ve seyahat fuarı olan Dubai Arabian Travel Market Fuarına Ajansımız da temsilci göndermiş ve bölgemize tahsis edilen stantlarda tanıtım ve ikili görüşme faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Bölgemizin önemli bir sektörü olan gıda sektöründe firmalarımızın tanıtımı ve ticari bağların güçlendirilmesi amacıyla; Foodex Japan a katılım sağlanmıştır. Bu fuar kapsamında bölgemizin gıda firmalarının iş yapabileceği firmalara ulaşılmış ile iletişim bilgileri alınmıştır arası ikili görüşme yapılmıştır. Kurulan bir bağlantı ile Bölgemize davet edilen bir medya kuruluşu temsilcisi Bölgemize gelerek yerinde gözlem yapmış ve bağlantılar kurmuştur. 6

8 1.300 firmanın katım sağladığı 35 farklı ülkenin temsil edildiği Amerika nın en büyük gıda fuarlarından bir tanesi olan ve San Francisco da düzenlenen Winter Fancy Food Show fuarına katılım sağlanarak Bölge nin tarım ve gıda potansiyeli tanıtılmıştır. Bu ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Bölgemizdeki zeytin yağı üreticilerinin A.B.D. pazarına girebilmeleri için gerekli olan bir takım bağlantılar kurulmuş ve Bölgedeki üreticilere bu bilgiler temin edilebilir hale gelinmiştir. Afrika da sektörel ve finansal dönüşüm temasıyla TASAM Afrika Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Türk - Afrika Kongresi ne katılım sağlanmıştır. Türkiye'de uluslararası anlamda hem konferans hem fuar hem de ikili görüşmelerin gerçekleştirildiği bir platform olarak nitelendirilebilecek, enerji ile ilgili olarak kamu, özel sektör ve akademik kurumları bir araya getiren 20. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansına (ICCI) Ajans olarak katılım sağlanarak bölgenin bu alandaki potansiyeli tanıtılmıştır. Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek Balıkesir 2. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına katılım sağlanmıştır. Yatırım destek ofisleri faaliyetleri kapsamında yatırımlarda devlet yardımları görevine istinaden ara izleme ve yatırım ekspertiz çalışmalarına devam edilmiştir. Yatırım işlemlerinin tek elden takibi faaliyetleri kapsamında tekstil, turizm, kimya, patlayıcı madde, inşaat malzemeleri, madencilik ürünleri, gıda, tarım ve hayvancılık konularında yatırım aşamasında olan yatırımcıların yatırım takiplerinin yanı sıra yatırımcıların yatırım esnasında karşılaştıkları ve yatırım süresinin uzamasına neden olan bürokratik veya yasal engeller resmi yazı, toplantı gibi yollarla ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir. Yatırımcıların en çok karşılaştığı sorunlardan birisi olan yatırıma uygun arazinin belirlenmesi konusunun çözümü için Ajansımıza Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmuş olup alınan danışmanlık hizmeti ile sistem işler hale getirilmiştir. Bu kapsamda Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalanarak genel müdürlüğün elinde bulunan tüm verilerin güncel olarak Ajans sistemine akışı sağlanmıştır. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün elinde bulunan bilgilerin sürekli ve güncel olarak temin edilebilmesi için yeni çıkan bilgi paylaşım yönetmeliğinde Ajansların ücretten muaf kuruluşlar arasında yer alması için gerekli çalışmalar yürütülmüş ve yönetmeliğin bu şekilde çıkmasına katkı sağlanmıştır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile de protokol konusunda mutabakata varılmış olup en kısa sürede imzalanacaktır. 7

9 Turizm sektöründe yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yeni turizm merkezleri ilanının gerçekleşmesi için çalışmalar başlanmıştır. İkinci konutların atıl durumdan kurtulup turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda Ayvalık ta yerel paydaşların katılımıyla geniş ölçekte bir toplantı düzenlenmiş ayrıca iyi uygulama örneklerinin incelenmesi için Danimarka ya ziyarette bulunulmuştur. Ziyaret sonucunda Danimarka da faaliyet gösteren sektörde öncü bir firma Balıkesir de yatırım yapmak istemiş ancak kısa süreli kiralama yöntemleri, ev sahipleri ve aracı firmaların vergi yükleri gibi konularında mevzuatın kendileri açısından belirsizlikler taşıması nedeniyle mevzuat netleşene kadar yatırımı ertelemişlerdir yılı içinde Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlığı na konunun yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından önemi ifade edilerek mevzuat önerileri sunulması planlanmaktadır. Bölgemizdeki kurum ve kuruluşların markalaşma konusundaki kapasitelerinin artırılması kapsamında coğrafi işaretler konulu eğitim düzenlenmiştir. Yine bölgemizde bulunan zeytinyağı üreticilerinin ihracat kapasitelerinin artırılması amacıyla Bölge ticaret odaları ile işbirliği gerçekleştirilerek bölgedeki üretici ve ürünlerimizi temin etmek isteyen Hindistan menşeli bir tedarikçinin bir araya getirilmesi sağlanmıştır. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri kapsamında, Bölge Planı nda belirlenen hedefler doğrultusunda, Ajans tarafından 2014 yılı için; TL bütçeli Lobicilik Eğitim, Danışmanlık Teknik Destek Programı ile TL bütçeli Fizibilite, Araştırma ve Planlama Doğrudan Faaliyet Desteği Programı açılmıştır. Uygulama yılı 2014 olan 11 milyon TL bütçeli Öncelikli Sektörler ve 3,2 milyon TL bütçeli Sosyal Kalkınma Mali Destek Program çağrılarına çıkılmıştır. Son başvuru tarihi 21 Şubat 2014 olan mali destek programları kapsamında 305 adet proje başvurusu yapılmıştır. Proje başvurularının yaklaşık %70 i (214 adet) Balıkesir ve ilçelerinden, yaklaşık %30 u (91 adet) Çanakkale ve ilçelerinden gelmiştir. Bu projelerden 164 adedi Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (MDP) ve 141 adedi Öncelikli Sektörler MDP için hazırlanmıştır. 305 adet projenin toplam bütçesi yaklaşık 115 Milyon TL olup bu projeler kapsamında Ajanstan istenen destek miktarı ise yaklaşık 68 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece dağıtılacak destek tutarının yaklaşık 4,8 katı tutarında destek talep edilmiştir. 8

10 Program Başvuran Proje Sayısı Başvuru Sonrası Toplam Bütçe Başvuru Sonrası Talep Edilen Tutar Başvuru Sonrası Proje Sayısı ÇANAKKALE Başvuru Sonrası Proje Sayısı BALIKESİR SKMDP , , ÖSMDP , , TOPLAM , , Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı kapsamında 45 asil, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında 21 asil 7 yedek olmak üzere toplamda 73 adet başarılı proje belirlenmiştir. Asil listede yer alan 10 adet proje sahibi çeşitli nedenlerden dolayı destek alma hakkından feragat etmiş, bunların yerine destek bütçeleri de dikkate alınarak 7 adet yedek proje desteklenerek toplamda 63 projeye ait sözleşme imzalanmıştır. Program Kazanan Proje Sayısı Kazanan Proje Toplam Bütçe Destek Tutarı Kazanan Proje Sayısı ÇANAKKALE Kazanan Proje Sayısı BALIKESİR SKMDP , , ÖSMDP , , TOPLAM , , yılı teklif çağrıları için projelerin hazırlanması sürecinde, destekler hakkında bilgi almak isteyen potansiyel başvuru sahiplerinin soruları fırsat eşitliği çerçevesinde cevaplanmıştır yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı çerçevesinde 36 adet proje ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme imzalanan projelerden 25 adedi Balıkesir iline, 11 adedi ise Çanakkale iline aittir. İki ilde sözleşme imzalayan toplam 25 proje Kar Amacı Güden Kuruluş, 11 proje ise Kar Amacı Gütmeyen Kurum-Kuruluşlara aittir yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek programında, tamamı kar amacı gütmeyen 20 proje ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme imzalanan projelerin 4 ü Çanakkale, 16 sı ise Balıkesir ilindedir yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı çerçevesinde sözleşmeye bağlanan Ajans desteği yaklaşık 9,2 milyon TL olup yararlanıcılar yaklaşık 8,2 milyon TL eş finansman ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Ajansın vereceği destek ve yararlanıcıların eş finansmanı ile toplam yaklaşık 17,4 milyon TL tutarındaki kaynağın Bölge kalkınması için harekete geçirilmesi öngörülmüştür. 9

11 2014 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde sözleşmeye bağlanan Ajans desteği yaklaşık 2,8 milyon TL olup yararlanıcılar yaklaşık 360 bin TL eş finansman ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Ajansın vereceği destek ve yararlanıcıların eş finansmanı ile yaklaşık 3,2 milyon TL tutarındaki kaynağın Bölge kalkınması için harekete geçirilmesi öngörülmüştür yılı Mali Destek Programları için toplamda sözleşmeye bağlanan Ajans desteği yaklaşık 12 milyon TL olup yararlanıcılar yaklaşık 8,5 milyon TL eş finansman ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Ajansın vereceği destek ve yararlanıcıların eş finansmanı ile toplam 20,5 milyon TL tutarındaki kaynağın Bölge kalkınması için harekete geçirilmesi öngörülmüştür. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri kapsamında, 2014 uygulama yılına ait Sosyal Kalkınma MDP ve Öncelikli Sektörler MDP çerçevesinde İzleme ve Sözleşme Yönetimi Eğitimi, Görünürlük Eğitimi, KAYS İzleme Bilgi Sistemi Eğitimi ve Satınalma Eğitimi başlıkları altında Proje Uygulama Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu MDP ler çerçevesinde sözleşme imzalanan projelerin ilk izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. İlk İzleme Ziyaretlerinde, her bir proje için İlk Veri Giriş Formu, İzleme Ziyaretleri Planı ve Ön Ödeme Risk Puanı Tablosu oluşturulmuştur. Ayrıca, ilk izlemede, yararlanıcılara proje uygulama, görünürlük, satınalma usulleri, yararlanıcı beyan raporu, ara ve nihai raporlar, hakediş vb. konularında detaylı bilgi verilmiştir yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SKMDP) içerisinden 8 adet proje, 2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (İYMDP) içerisinden 7 adet proje Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında ve GMKA proje Denetim Usul ve Esasları Yönergesi çerçevesinde denetlenecek projeler olarak belirlenmiştir. Yapılan denetimler sonucunda problem oluşturabilecek bulgulara rastlanmamıştır Yılı Çalışma Programında, 2015 uygulama yılına ait öngörülen mali destek programlarında Bölge genelinde yapılan detaylı çalışmalar sonucu değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda 2014 Yılı Çalışma Programı nda revizyona gidilmiş olup desteğe çıkılacak programlar Sosyal Kalkınma MDP, İktisadi Kalkınma MDP ve ve Sosyo- Ekonomik Gelişim Küçük Ölçekli Altyapı Programı şeklinde belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın yürüttüğü Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Geliştirilmesi Hibe Çağrısına Gençlik Enerjisi Rüzgârın Enerjisiyle Buluşuyor başlıklı proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje kapsamında Ankara da hibe makamı yetkilileri ile toplantılar gerçekleştirilmiş ardından Ajans Bünyesinde Operasyon 10

12 faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan Operasyon Koordinasyon Birimi oluşturulmuş ve projenin yürütülmesi için gerekli eğitimleri alması sağlanmıştır. Ajans, faaliyetlerine tarihi itibariyle 1 i Genel Sekreter Vekili, 1 i hukuk işlerinden sorumlu uzman olmak üzere 25 uzman ve 7 destek personeliyle devam etmektedir. Ajansın organizasyon yapısı Şekil 2 de gösterilmiştir. 11

13 Şekil 1: Taslak Bölge Planı Vizyon, Amaç ve Hedefler Nitelikli insan yetiştiren, rekabet edebilen, yaşanabilir GÜNEY MARMARA KALİ TELİ SOSYAL YAŞAM VE Nİ TELİ KLİ İ NSAN YAŞANABİ Lİ R ÇEVRE VE MEKA N GÜ ÇLÜ EKONOMİ VE REKABETÇİ SEKTO RLER İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sanayinin Uygun Alanlarda Planlı Şekilde Yapılandırılması Tarım Sektöründe Verimlilik ve Kalitenin Artırılması Girişimciliğin Geliştirilmesi İstihdamın Artırılması ve Gelir Dağılımının İyileştirilmesi Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması ve Sosyal İmkânların Zenginleştirilmesi Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Yükseltilmesi Çevresel Değerlerin Korunması ve Altyapının İyileştirilmesi Enerji Verimliliğinin Artırılması ve Temiz Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Doğal Risk Faktörlerinin Yönetilmesi Kentsel Alanlarda Fiziksel ve Toplumsal Çevrenin İyileştirilmesi Lojistik, Ulaşım ve Haberleşme Ağlarının Güçlendirilmesi Turizm Sektörünün Geliştirilmesi İşletmelerde Kurumsal Altyapının İyileştirilmesi Ar-Ge, Yenilikçilik ve Markalaşmanın Geliştirilmesi Dış Ticaretin Geliştirilmesi OSB lerin Sanayinin İhtiyaçlarına Cevap Verecek Hale Getirilmesi Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi 12

14 Şekil 2: GMKA Organizasyon Şeması Yılı Öncelikleri Bölge Planı taslağında öngörülen gelişme eksenleri ve buna bağlı hedefler ile daha önce yürütülen faaliyetler dikkate alınarak 2015 yılı için genel öncelikler şu şekilde belirlenmiştir Öncelik Alanı B. Planı ile İlişki Bölge İçi, Bölgeler Arası, Ulusal ve Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 Hedef Grubu İşletmeler, Kamu Kurumları Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek STK lar Kalkınma Ajansları Yerel Yürütülmesi Planlanan Faaliyet/Proje Ortak Projeler İşbirliği Protokolleri Kapasite Geliştirme Faaliyetleri Mali Destekler Gerekli Şartlar ve Hazırlıklar Diğer Kurumlarla İlişkilerin Geliştirilmesi Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Destek Programları Hazırlığı İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Beklentiler Kalkınma Ajansları Kamu Kurumları Yerel Yönetimler Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 13

15 Bölgenin Ulusal ve Uluslararası Tanıtımının Yapılması ve Yatırımların Bölgeye Yönlendirilmesi Dış Ticaretin Geliştirilmesi AR-GE, Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi , 3.4, Yönetimler Yatırımcılar İşletmeler Turistler Uluslararası Kuruluşlar ve İşbirliği Ağları Kolaylaştırıcı ve Aracı Kişi ve Kurumlar İşletmeler Kolaylaştırıcı ve Aracı Kişi ve Kurumlar Kamu Kurumları Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek STK lar İşletmeler Üniversiteler Kamu Kurumları Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek -Fuarlara Katılım -İşbirliği Ağlarına Katılım -İkili Görüşmeler -Heyet Kabulü -Kurum Ziyaretleri - Bilgilendirme Dokümanları Basımı -Mali Destekler -Bir ve İkinci Maddede Sayılan Faaliyetler -Dış Ticaret Araştırması ve Eylem Planı -Dış Ticaret Platformu Toplantıları -Mali Destekler -Ortak Projeler -Bölgesel Yenilik Araştırması ve Eylem Planı -Ar-Ge ve Yenilikçilik -Diğer Kurumlarla İlişkilerin Geliştirilmesi -Araştırma Çalışmaları Yapılması -Ağ Oluşturma ve Ağ Yönetimi Konusunda Teknik Bilginin Artırılması -Destek Programları Hazırlığı -Bir ve İkinci Maddede Sayılan Hazırlıklar -Dış Ticaret Platformunun Tanıtımı -Destek Programı Hazırlıkları -Platform oluşturulması -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi STK lar Uluslararası Kuruluşlar ve İşbirliği Ağları Kalkınma Ajansları Kamu Kurumları Yerel Yönetimler Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek STK lar Uluslararası Kuruluşlar ve İşbirliği Ağları Kalkınma Ajansları Kamu Kurumları Yerel Yönetimler Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek STK lar Uluslararası Kuruluşlar ve İşbirliği Ağları Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KOBİ ler 14

16 Markalaşma Kapasitesinin Geliştirilmesi Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi Tarım, Turizm, Madencilik, Yenilenebilir Enerji Sektörlerinin Geliştirilmesi 3.4 Sanayi KOBİ ler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 1.2 İşsizler İşgörenler Sanayi KOBİ ler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Üniversiteler 3.3 Sanayi KOBİ ler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Üniversiteler 3.1, 3.2, 2.2, 2,3, 3.7 Sanayi KOBİ ler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Platformu Toplantıları -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -Mali Destekler -Ortak Projeler -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -Mali Destekler -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -Ortak Projeler -Mali Destekler -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -Mali Destekler, -Fuarlara Katılım -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -Destek Programı Hazırlıkları -Platform oluşturulması -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi -Destek Programı Hazırlıkları, -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi -Araştırma Çalışmaları Yapılması -Ağ Oluşturma -Destek Programı Hazırlıkları, -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi -Araştırma Çalışmaları Yapılması -Ağ Oluşturma -Destek Programı Hazırlıkları, -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi -Araştırma Çalışmaları Üniversiteler STK lar Yurtdışı Kurumlar Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KOBİ ler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KOBİ ler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Sanayi KOBİ ler Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KOBİ ler Sanayi Üniversiteler 15

17 İmalat Sanayiinin Geliştirilmesi OSB lerin Geliştirilmesi 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, , 3.6 Meslek Üniversiteler Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri Sanayi KOBİ ler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Üniversiteler Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri Sanayi KOBİ ler Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri -Mali Destekler, -Fuarlara Katılım -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -Mali Destekler -Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri -İşbirliği Ağlarına Katılım Yapılması -Ağ Oluşturma -Destek Programı Hazırlıkları, -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi -Araştırma Çalışmaları Yapılması -Ağ Oluşturma -Destek Programı Hazırlıkları, -Ortak Proje ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi -Araştırma Çalışmaları Yapılması -Ağ Oluşturma STK lar Kalkınma Ajansları Kamu Kurum ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KOBİ ler Üniversiteler STK lar Kalkınma Ajansları Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KOBİ ler İnsan Kaynağı Niteliklerinin Geliştirilmesi, İstihdamın Artırılması ve Gelir Dağılımının İyileştirilmesi 1.1 İşsizler İşgörenler Sanayi KOBİ ler Üniversiteler Meslek Eğitim Veren Kurum Kuruluşlar STK lar Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek -Mali Destek Programları, - Teknik Destekler, -İşbirlikleri -Destek programları hazırlıkları -İmzalanacak protokoller Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Üniversiteler Meslek Eğitim Veren 16

18 Kurum Kuruluşlar Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması, ve Sivil Toplum Etkinliğinin Yaygınlaştırılması Sosyal İmkânların Zenginleştirilmesi, Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Yükseltilmesi Çevresel Değerlerin Korunması, Fiziksel ve Toplumsal Çevrenin İyileştirilmesi ve Doğal Risk Faktörlerinin Yönetilmesi 1.4 Bölge Halkı, Dezavantajlı Gruplar Üniversiteler STK lar Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler 1.5 Bölge Halkı, Dezavantajlı Gruplar Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Üniversiteler ve Eğitim Kurumları Sağlık Kurumları 2.2, 2.4, 2.5 Bölge Halkı, Yerel Yönetimler Dezavantajlı Gruplar Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Üniversiteler -Mali Destek Programları - Bilgilendirme Toplantıları -Mali Destek Programları - Bilgilendirme Toplantıları -Mali Destek Programları - Bilgilendirme Toplantıları -Destek Programı Hazırlıkları, -Toplantı ve Seminer Hazırlıkları -Destek Programı Hazırlıkları, -Toplantı ve Seminer Hazırlıkları -Destek Programı Hazırlıkları, -Toplantı ve Seminer Hazırlıkları Sağlık Kurumları, İlgili vakıf, dernek ve birlikler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Sağlık Kurumları, İlgili vakıf, dernek ve birlikler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Üniversiteler Kamu Kurum ve Yerel Yönetimler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Üniversiteler 17

19 Yılı Faaliyetleri 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarihinde kurulmuş, ilk personel alımını Ekim 2010 da gerçekleştirmiştir. Ajans 2011 yılında kurumsallaşma çalışmalarına hız vermiş fiziki altyapısını oluşturmuş ve beşeri altyapısını güçlendirmiştir yılında Bölge Planını hazırlamış ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte uygulamaya koymuştur. Uygulama döneminde yeni dönem Bölge Planı hazırlık çalışmaları yürütülmüş olup 2013 yılında Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunulmuş olan Bölge Planı taslağının geliştirilmesine ilişkin çalışmalara 2014 yılında da devam edilmiştir. Ajans 2010 yılında İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile birlikte Proje teklif çağrısı yöntemi ile merkezi bütçeden aktarılan kaynağı Bölgenin istifadesine sunmaya başlamıştır. Daha sonra 2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ve 2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı yürütmüştür. Ajans 2013 yılında Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi, Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarını yürütmüştür yılına gelindiğinde ise Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ilan edilip yürütülmüştür. Elde edilen tecrübeler neticesinde 2015 yılında da Mali Destek Programlarına devam edilmesi ve bunlara ilaveten altyapı projelerine de mali destek sağlanması planlanmaktadır. Mali Destek Programlarının Yanında Ajans 2011 yılından itibaren Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği çalışmalarını yürütmüş olup 2015 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır. Ajans Bölgenin istifade etmesi için araştırma raporları hazırlamış ve hazırlatmıştır yılında da araştırma çalışmalarına devam edilmesi, bu çalışmaların etkinliklerinin artırılması için platformlar kurulması ve rutin olarak bu platformlarla toplantılar gerçekleştirilerek etkinliğinin artırılması planlanmaktadır. Ajansın kuruluşundan beri faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri, 27 Ağustos 2014 tarihinde Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği nin yayınlanması ile çalışmalarını, belirlenmiş çerçeve ve hedefler doğrultusunda yürütebilecektir. 18

20 Personel sayısı nedeniyle yalnızca resmi yollarla başvuran yatırımların takibini gerçekleştirebilen yatırım destek ofisleri, 2013 yılında personel sayısının güçlendirilmesiyle yatırımcıların bölgeye çekilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda da aktif olarak çalışmaya başlamıştır. Bu bağlamda 2015 yılında yatırım ortamı tanıtım filmi, broşürler ve tanıtım kitapçıklarının hazırlanmasına, yayımına ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında yatırımcıların mevzuat ile ilgili karşılaştıkları sorunların yetkili mercilere iletilmesi ve çalıştayların gerçekleştirilmesi gibi konulara önem verilecektir yılında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve 27 Ağustos 2014 tarihli Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği uyarınca yatırım destek ofislerine verilen teşvik ile ilgili görevler yürütülmekte olup bu kapsamda ara izleme ve yatırım kapatma işlemleri gerçekleştirilmekte ve gerektiğinde Ekonomi Bakanlığına danışılmaktadır. Yatırım destek ofisleri her geçen gün bu konuda deneyim kazanmakta ve yatırımcıları en doğru şekilde yönlendirmeye çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin önceden belirlenmiş hedef ve stratejiler kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak amacına katkı sağlayacak yatırım destek tanıtım stratejisinin hazırlanmasına dış ilişkiler ve tanıtım birimi ile iş birliği halinde başlanmıştır. Ancak stratejinin çerçevesinin ve formatının net olarak belli olmaması nedeniyle belgenin sonuçlanması için bakanlık tarafından gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda belirlenecek şablon beklenmektedir. Ajansımız, nitelikli insan gücünü kullanarak Bölgenin potansiyelini harekete geçirerek bölgesel kalkınmanın sağlanmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Ajans, aynı zamanda Bölgenin bilgi, düşünce ve koordinasyon merkezi olmayı amaçlamaktadır. Kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi ve Ajansın Bölgede etkinliğin arttırılması amacıyla, ilgili alanlarda faaliyet gösteren farklı kurum/kuruluşlarla tecrübe paylaşımları yapılması, Bölge kurumları arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi için kurum ziyaretlerinin yapılması, kurumlarla ortak projelerin geliştirilmesi, konferans, çalıştay ve seminer gibi organizasyonların düzenlenmesi planlanmaktadır. İç kontrol sisteminin güçlendirilmesi ve daha güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması amacıyla iş güvenliği konularının ele alınması öngörülmektedir. Ajans Kurumsal Stratejik Planını 2016 yılında hazırlanması planlanmaktadır. Bu plan için hazırlıklara 2015 yılının son çeyreğinde başlanacak olup yöntemin belirlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması düşünülmektedir. 19

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı