BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ"

Transkript

1 BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ

2 Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım - Safer Agriculture For Employees in Rural - SAFER projesi için üretilmiştir. Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye Ortaklar: Federacion Agroalimentaria de Comisiones Obreras-CCOO Đspanya Asesoria Declerq SL Estudios Europeos Đspanya Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola-ENAMA Đtalya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü-UTEM Türkiye Ankara Üniversitesi -AÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye Türk Tarım Alet ve Makineleri Đmalatçıları Birliği-TARMAKBĐR Türkiye Türkiye Ziraat Odaları Birliği-TZOB Türkiye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü-TÜGEM Türkiye 2

3 Bu çalışmada; yerleştirme, çalıştırma, ayarlama, bakım, temizleme, onarım, taşıma işlerini yapan tarım makinesi kullanıcıları ve bu işlerin yapılması sırasında etkilenen diğer şahısların iş güvenliği ile ilgili karşılaşabilecekleri durumlarda yapılması gerekenler ile makinelerin güvenli imalatı ve kullanıcılara iletilmesi açısından uyulması gereken kurallar açıklanmaya çalışılmıştır. Tarım makinelerinde iş güvenliği ve kazalarla ilgili istenmeyen durumları sergileyen görsel bilgilerden hem olumsuz örneklerin edinilmesi ve içselleştirilmesindeki rolü hem de marka imajını zedelememek adına özellikle kaçınılmıştır. Bu eğitim modülündeki bilgiler ve bunlar esas alınarak üretilen bilgi kartları, video ve animasyonlara, adresinden ulaşılabilir. Bu projeye ait eğitim modül ve materyallerinin tamamı ya da bir kısmı proje yasal sahibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin yazılı izni alınmadan çoğaltılamaz, başka internet sitelerinde yayınlanamaz Proje materyallerini edinmek için; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Kurupelit-Samsun adresi ile temasa geçilebilir. 3

4 ĐÇĐNDEKĐLER A. GENEL BĐLGĐ B. TANIM VE FONKSĐYON C. TEMEL ĐŞLEMLERDE RĐSK DEĞERLENDĐRMESĐ 1. Makinenin Hazırlanması 1.1. Makinenin traktöre bağlanması 1.2. Kuyruk mili bağlantısının yapılması 1.3. Makineyi traktörden ayırma 2. Depoyu Doldurma ve Boşaltma 3. Ayarlama 4. Pülverizatör ile Çalışma 5. Hareket Etme ve Taşıma 6. Temizleme ve Bakım D. GENEL TEKNĐK AÇIKLAMALAR 1. CE Đşareti 2. Tanıtım Plakası 3. Resim Yazılar 4. Kullanma Kılavuzu 5. CE Uygunluk Beyanı Ek I. Traktör pülverizatör kombinasyonunun stabilite durumu Ek II. Pülverizatörlere uygulanabilecek güvenlik işaretlemelerine ilişkin örnekler KAYNAKLAR 4

5 BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ Türkiye de bitki koruma makineleri içerisinde tarla, bağ-bahçe ve sırt pülverizatörleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, oluşturulan modüle tozlayıcılar, sisleyiciler, toprak aplikatörleri, kendi yürür pülverizatörler ile ilaçlama yapan uçak ve helikopterler dahil edilmemiştir. A. GENEL BĐLGĐ Pülverizatörler, etkili maddeyi, taşıyıcı bir sıvı ile karışmış olarak damlalar halinde hedef yüzeylere ileten bitki koruma makineleridir. Pülverizatörler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır; 1) Tarla pülverizatörleri: Tarla bitkilerine pestisit, gübre ve yabancı ot ilaçlarını uygulayan makinelerdir. 2) Bağ-Bahçe pülverizatörleri: Daha çok meyve bahçelerinde kullanılan, pestisit, gübre ve bitki düzenleyicileri uygulayan makinelerdir. 3) Sırtta veya elde taşınır pülverizatörler: Đlaçlanacak alanın küçük ya da arazi yapısının uygun olmadığı koşullarda kullanılan makinelerdir. Tarla ve bağ-bahçe pülverizatörleri, traktöre asılır ya da çekilir tipte bağlanabilir (Şekil 1 ve 2). Đlaçlama makinelerine hareket, traktör kuyruk milinden mafsallı mil ile ya da hidrolik transmisyon ile sağlanır. Şekil 1. Asılır tip pülverizatör Şekil 2. Çekilir tip pülverizatör 5

6 B. TANIM VE FONKSĐYON Bu makinelerin fonksiyonu esas olarak iki şekilde mümkündür; a) Hidrolik (mekanik) Pülverizasyon: Bu pülverizasyonda, sıvı ilaç karışımı pompa tarafından basınçlandırılarak, farklı tipteki memelere gönderilip küçük damlacıklar halinde pülverize edilmektedir. Bu makineler iki şekilde fonksiyonunu yerine getirebilir. Đlk durumda yeterli kinetik enerji kazandırılan damlacıklar hedef yüzeye doğrudan ulaştırılırken, ikinci durumda damlacıklar bir fan tarafından sağlanan hava akımı yardımıyla hedef yüzeye iletilirler. b) Pnömatik Pülverizasyon: Bu pülverizasyonda sıvı ilacın damlalar şeklinde parçalanması ve oluşan damlaların hedefe taşınması pnömatik etki ile sağlanır. Sıvı ilaç ince bir boru veya hortumla hava akımının geçtiği kanalın içine iletilir. Bir vantilatör tarafından sağlanan hava akımı, hava kanalı çıkış ağzında sıvı ile karşılaşır. Çıkış ağzındaki daraltılmış kısımda (venturi bölgesi) oluşan alçak basınç, sıvının hava içine akışını sağlar ve sıvı damlalar halinde parçalanarak hedef yüzeylere taşınır. Sonuç olarak, pülverizatörler aşağıdaki temellere göre sınıflandırılabilir: - Hidrolik pülverizasyon (Şekil 3a), - Yardımcı hava akımlı hidrolik pülverizasyon (Şekil 3b ve 3c), - Pnömatik pülverizasyon (Şekil 4), a b c Şekil 3. Hidrolik ve yardımcı hava akımlı hidrolik pülverizasyon Şekil 4. Pnömatik pülverizasyon 6

7 Depo: Genellikle korozyona dayanıklı fiberglas ve polietilen malzemeden kalıpla şekil verilerek yapılmaktadırlar. Temizleme ve karıştırma işlemlerinin kolay yapılabilmesi için köşeleri yuvarlatılmıştır. Her bir tankın üst kısmında doldurma işlemleri ve pülverizatörün temizlenmesi için geniş bir kapak, alt kısımda ise boşaltma için daha küçük bir kapak kullanılmaktadır. Depo içerisinde işlem süresince ilacın homojenliğinin sağlanması için bir karıştırıcı bulunmaktadır. Karıştırma işlemi hidrolik, mekanik ya da pnömatik olarak yapılabilir. Hidrolik karıştırmada pompa tarafından basınçlandırılan sıvı ilacın bir kısmı ayrı bir boru ile depoya geri gönderilmektedir. Mekanik karıştırmada ise genellikle deponun dip kısmına yakın yerleştirilmiş ve üzerinde kanatlar bulunan bir milden yararlanılmaktadır. Pnömatik karıştırma hava akımlı pülverizatörlerde bulunur. Vantilatörün sağladığı basınçlı havanın bir bölümü ayrı bir kanalla depoya geri gönderilir. Ülkemizde, yaygın olmamakla birlikte, su deposu ve ilaç deposunun ayrı olduğu pülverizatörler de bulunmaktadır. Bu tip pülverizatörlerde karıştırma işlemi ilaç uygulamasından hemen önce yapılır ve böylece su ile karıştırılmayan kimyasal ilaç ziyan olmaz. Pülverizatörlerde, operatör kullanımı için mutlaka 15 l kapasiteli bir temiz su deposu bulunmalıdır. Bazı modellerde, pülverizatör temizliğinde kullanılmak üzere ayrı bir temiz su deposu da bulunabilir. Pompa: Pompa görevi, pülverize edilecek karışımın basınçlandırılmasını sağlamaktır. Pnömatik sistemlerde bulunan pompa sadece karıştırma işlemi için kullanılmaktadır. Sıvı sirkülasyon hattı: Bu hatta, metal ve plastikten yapılmış boru ve hortumlar, ayar düzenekleri, dağıtma vanaları ve filtreler yer almaktadır. Dağıtma vanaları sıvı akışını yönlendirmek ya da kesmek için kullanılır. Filtreler genellikle doldurma kapağında, pompadan önce ve pülverizasyon hattında yer almaktadırlar. Filtreler genellikle mesh ölçüsüne sahip ağlardan oluşmaktadır. Taşıyıcı sistem: Makine kategorisine göre farklılık göstermektedir. Hidrolik pülverizatörlerde, borular ve memelerin üzerine bağlandığı bum sistemi yatay ya da düşey olarak yerleştirilebilir. Aynı makineler elle kumanda edilen püskürtme tabancasına da sahip olabilir. Pnömatik pülverizatörlerde ise, sıvıyı taşıyan hortumlar hava akımı için kullanılan ana borunun içerisine yerleştirilmiştir. Memeler: Pülverizatörlerde sistemin en sonunda bulunan ve ilacın dış ortama huzme şeklinde çıkmasını sağlayan parçaya meme adı verilir. Bunlar, basınç enerjisi, hava akımı, merkezkaç kuvvetin sağladığı enerji, ısı enerjisi ve elektrostatik-elektrodinamik 7

8 enerji ile çalışabilirler. damlacıklar oluşturulur. Memenin şekil ve ölçüsüne göre farklı büyüklüklerde Uygulamada sıklıkla kullanılan basınç enerjisi ile çalışan memeler (hidrolik memeler) hüzme şekline göre konik hüzmeli ve yelpaze hüzmeli olarak iki tiptedir. Her iki meme tipinde de iç kısımda ilacın yer aldığı bir odacık ve çıkış ağzında ölçüsü genel olarak 0.6 ile 2 mm arasında değişebilen bir çıkış deliği bulunmaktadır. Hava akımı devresi: Hava akımıyla pülverizasyon yapan makinelerde bulunmaktadır. Hava akımı, hareketini traktör kuyruk milinden alan bir vantilatör (aksiyal ya da radyal vantilatör) vasıtasıyla oluşturulmaktadır. Kapasiteleri, makine ve pülverizasyon sistemlerine göre olduğu kadar sıvı akış hızına da bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu sistemler, aynı zamanda yardımcı hava akımlı pülverizatörlerde bulunmaktadır. Yardımcı hava akımı kullanılan sistemlerde dağılım tekdüzeliği iyileşmekte ve sürüklenme azalmaktadır. Kumanda ve ayar düzenekleri: En önemli olan manometre olup pompa çıkışında ya da memelerin bağlı olduğu bar üzerinde yer alabilir. Yapılan ilaç uygulamasının güvenilirliği büyük ölçüde manometrelerin kalibrasyonu ve doğruluğuna bağlıdır. Diğer düzenekler, hektara atılan sıvı ilaç miktarını ya da kapasite, basınç ve makinenin ilerleme hızı arasındaki oranı optimize etmektedir. Bu optimizasyonlara, DPM (motor devir sayısına bağlı çıkış) ya da DPC (sabit basınç düzenleyici) gibi mikro hesaplayıcıların yüklü olduğu sistemlerle de ulaşılabilir. Sonuç olarak, bu makineler operatörlerin ilaç ile temasını önlemek ve çevre koruma açısından damla koruma sistemleri (güvenlik) ile donatılmışlardır. 8

9 C. TEMEL ĐŞLEMLERDE RĐSK DEĞERLENDĐRMESĐ Temel işlemler, makinelerin kullanımından önce ve sonra mutlaka yapılmalıdır. Bu operasyonlar şu şekilde sıralanabilir: 1. Makinenin hazırlanması (Makinenin traktöre bağlanması, makinenin güç aktarma ünitesine bağlanması, makinenin traktörden ayrılması), 2. Depoyu doldurma ve boşaltma, 3. Ayarlama ve kalibrasyon, 4. Pülverizatör ile çalışma, 5. Hareket etme ve taşıma, 6. Temizlik ve bakım. Bu kılavuz kendi yürür makineleri karayolunda dolaşım esaslarını tanımlamamaktadır. Genel olarak kendi yürür makine kullanıcıların uyması gereken kurallar şunlardır: a. Makinelerin çalışma sahası içinde dolaşımı için gerekli olan kurallara uymak, b. Kendi yürür makinelerin etrafında bulunan çalışanların yaralanma riskini engellemek için gerekli çalışma kurallarına uymak, c. Tarım makineleri (örneğin traktörler) ile tarım işçilerini taşımak sadece özel olarak bu amaçla ayrılmış güvenli yer varsa mümkündür. Aynı zamanda bir işin yapılması gerekiyorsa, makinenin çalışma hızı uygun olmalıdır. Bir veya daha çok işçi taşınabilen hareket eden iş ekipmanlarının normal çalışma koşullarında devrilme riskini azaltma zorunluluğu nedeniyle: a. Ekipmanın 90 0 den fazla devrilmesini önleyecek bir koruyucu yapı yerleştirilmelidir, b. veya, makinenin tamamıyla devrilmesi durumunda, makine tam olarak devrildiğinde makine tarafından taşınan kişi etrafında yeterli güvenlik bölgesi kalmasını garanti altına alacak bir yapı bulunmalıdır, c. veya, buna eşdeğer emniyeti garanti eden bir donatıma sahip olmalıdır. Yukarıda adı geçen koruyucu yapılar iş ekipmanı ile bütünleşik yapılar olabilir. Ekipman devrildiğinde, operatör için ekipmanla toprak arasında sıkışma riski varsa, makineye yuvarlanmaya karşı koruyucu yapı (ROPS) monte edilmiş olmalıdır. 9

10 1. Makinenin Hazırlanması 1.1. Makinenin traktöre bağlanması Ekipmanın traktöre bağlanması asılır tip pülverizatörlerde üç nokta askı sitemi ile çekilir tiplerde ise oynar başlı çeki oku ile sağlanmaktadır. Bağlantı uyumluluğu (TS 660 kategorileri 1, 2, 3) kontrol edilmelidir. Ayrıca taşıma ve çalışma sırasında salınımlardan kaçınmak için ekipmanın üç yönde de bağlantıları kontrol edilmelidir (Şekil 5). Şekil 5. Taşıma ve çalışma sırasında salınımlardan kaçınmak için ekipmanın üç nokta bağlantı noktası ayarı Risk Düzenleme Çözüm Pülverizatör, makine-traktör ikilisinin dengesizliğine neden olabilecek sarsıntı ve titreşimlerden sakınılacak şekilde kurulmalıdır. Bağlantı sırasında, makinenin dengesizliğinden kaynaklanan operatör ezilmetehlikesi. TS ISO TS EN ISO Bağlantı yapılmadan önce, kuyruk mili bağlantısı kavramasının boşta olduğu kontrol edilmelidir, mümkünse motor stop edilmeli ve anahtar çıkartılmış olmalıdır. Makinin tehlikeli noktaları doğru tehlike işaretleri ile donatılmalıdır. Daima kullanma kılavuzu takip edilmelidir. Bağlantı sırasında pülverizatörün devrilmesi ya da yer değiştirmesinden kaçınmak için makine uygun destekleme tertibatı ile donatılmalıdır. Tarktör-pülverizatör ikilisinin stabilitesi kontrol edilmelidir (Ek I). 10

11 Basınç altında akışın kontrolü. TS EN 982 TS EN ISO TS EN 982 Bağlama hatalarını önlemek için makinenin hızlı bağlantı (quick coupling) ile yağ borusu ağızları tanıtım kodları ile donatılmalıdır. Hidrolik borular kırılma durumunda sıvı kaçaklarını önlemek için muhafaza altına alınmalıdır Kuyruk mili bağlantısının yapılması Traktörden pülverizatöre güç iletimi genellikle bir mafsallı mil ile yapılmaktadır (Şekil 6). Mafsallı mil (CE işareti taşıyan), kuyruk mili ve makineye, dönü yönüne dikkat edilerek doğru bir şekilde bağlanmalıdır. Ayrıca; tutma kancası (zincir için), muhafazanın dönmesini engellemek için uygun bir noktaya bağlanmalıdır (Şekil 7); çalışma sırasında, teleskobik borular, maksimum uzunluklarının en az 1/3 kadar birbirini örtmelidir (Şekil 8); Şekil 6. Traktör ile pülverizatör arasındaki güç aktarımı için mafsallı mil bağlantısı Şekil 7. Mafsallı mil, üzerinde işaretli bulunan dönü yönüne dikkat edilerek kuyruk miline bağlanmalı ve muhafazanın dönmesini engellemek için bir zincir ile sabitlenmelidir. 11

12 Şekil 8. Her tür çalışma pozisyonunda, teleskobik borular, maksimum uzunluklarının en az 1/3 kadar birbirini örtmelidir. Mafsal açısı imalatçısının belirttiği değerden fazla olmamalıdır. Her durumda mafsallı mil traktör-pülverizatör ikilisine uygun olmalı ve sadece imalatçının uygun gördüğü şekilde değişiklik yapılmalıdır. Makine, mafsallı mil traktör kuyruk milinden ayrıldığı zaman taşınması için uygun bir taşıyıcı ile donatılmalıdır. Risk Düzenleme Çözüm Mafsallı mil tüm uzunluğunca ve mafsallı TS EN ISO 5674 Yetersiz mafsallı mil muhafazası nedeniyle dolaşma, sürüklenme, sarılma. TS EN ISO bağlantı bölümlerinde uygun muhafaza kullanılmalıdır. Bağlantı parçaları ve muhafazada her hangi bir kırılma olmamalıdır. Pülverizatör üzerindeki muhafaza mafsallı mili en az 50 mm örtecek uzunlukta olmalıdır. Makine, mafsallı mil muhafazasının dönmesini engellemek için kullanılan sabitleme elemanını (örneğin zincirler) tutacak uygun bir kanca ile donatılmalıdır Makineyi traktörden ayırma Makine traktörden sert ve düz bir zemin üzerinde ayrılmalıdır. Risk Düzenleme Çözüm Makinenin traktörden ayrılması sırasında makinenin kararsızlığı nedeniyle operatörün ezilmesi. TS EN ISO TS EN ISO Gerek duyuluyorsa makinenin devrilmesinin önlenmesi için uygun bir destek düzeneği ile donatılması ve destek ayağının yere yaptığı basıncın 400 kpa dan az olması kontrol edilmelidir (Şekil 9). Çekilir tip makineler kazara oluşacak hareket etmenin önüne geçmek için bir tekerlek durdurma sistemine sahip olmalıdır (Şekil 10). Makine traktörden ayrıldığında sert bir zeminde her yönde 8,5 derecede kararlı kalmalıdır. 12

13 Şekil 9. Kazara olacak devrilmeleri önlemek için destek tertibatı Şekil 10. Pülverizatörün kazara hareketini engellemek için takoz 2. Depoyu Doldurma ve Boşaltma Pülverizatörler genellikle depo doldurma sistemi ile donatılmışlardır. Bu sistemler enjektör ya da yardımcı bir santrifüj pompa şeklindedir. Bunlar, suyu su kaynağından direk olarak çekerler ve suyun kirlenmesini önlemek için su kaynağına geri dönmesine engel olurlar. Deponun doldurulması ayrıca, doğrudan çiftlikte, yüksek miktarlar için basınçlı su borularıyla, hızlı doldurmaya olanak sağlayan kaldırılabilir depolarla, ayrı bir pompa ile doldurulan yardımcı büyük depolar ile sağlanabilir (Şekil 11). Şekil 11. Deponun su ile doldurulması 13

14 Sıvı ile temas Risk Düzenleme Çözüm TS EN 907 TS 4077 ISO 5681: Pülverizatörler bir ilaç aktarma düzeneği ile donatılmalıdır. Eğer böyle bir düzenek yoksa doldurma ağzı yerden ya da operatörün kullandığı platformdan itibaren 1500 mm den daha yukarda olmamalıdır. Bu ağzın depo kenar kısmından olan en yüksek yatay mesafesi 300 mm olmalıdır (Şekil 12). Depoyu doldurmak için kullanılan emme hortumları suyun depodan doldurma düzeneğine geri kaçışına izin vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Çapı 400 mm den büyük silindir biçimli ve ölçüleri 400x300 mm den büyük dikdörtgen biçimli depo doldurma ağızları, sadece alet kullanılarak sökülebilen ızgara ile donatılmış olmalıdır. Sıvı seviyesi doldurma ve boşaltma sırasında operatör tarafından açıkça görülebilmelidir (Şekil 13). Basınçlandırılmamış her depo, doldurma ve boşaltma sırasında depo içinde basınç dengelenmesini sağlayacak bir düzeneğe sahip olmalıdır. Operatör, daima sıvı karışım ile temasa karşı korunmuş olmalıdır. Özellikle operatör depoyu boşaltırken; boşaltma ağzı herhangi bir alet kullanılmadan kolayca açılabilmeli (örneğin basit bir musluk ile) ve ilaçlı sıvının akışı operatörden uzağa doğru olmalıdır. Pülverizatörler, operatörün kullanımı için en az 15 l kapasiteli temiz bir su deposuna sahip olmalıdır. Bu depo, makinelerin diğer parçalarından tamamen ayrılmış olmalı ve devamlı basılmaya ihtiyaç göstermeyen bir musluğa sahip olmalıdır (Şekil 14). Şekil 12. Doldurma ağzının yerden ya da platformdan olan yüksekliği ve depo kenarına olan uzaklığı (mm) (TS EN 907) 14

15 Şekil 13. Sıvı seviyesi doldurma ve boşaltma sırasında operatör tarafından açıkça görülebilmelidir. Şekil 14. Pülverizatörler, operatörün kullanımı için en az 15 l kapasiteli temiz bir su deposuna sahip olmalıdır. 3. Ayarlama Etkili pestisit uygulaması için, ekipmanın doğru olarak seçilmesinin yanı sıra mekanik ya da güç iletimi ile bumların açılması ya da kapanmasını da içeren (Şekil 15), doğru ayarlamaların yapılması (çalışma basıncı, memeler, püskürtme bumu vb) gereklidir. Şekil 15. Bumların elle katlanması/açılması 15

16 Mekanik ayarlamalar söz konusu olduğunda aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır: Risk Düzenleme Çözüm Motoru kapat ve anahtarı çıkart. Makinenin en tehlikeli parça ve komponentleri TS ISO yakınında tehlike uyarıları kullanılmalıdır. Daima kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullan, daima kullanma kılavuzunu uygula. Ezilme, pülverizatörün düşmesi ya da hareket etmesi nedeniyle pülverizatör ile traktör arasında sıkışma tehlikesi. TS EN 907 Elle katlanabilen ve açılabilen püskürtme kolları, en yakın mafsaldan en az 300 mm uzaklıkta yerleştirilmiş iki tutamak ile teçhiz edilmiş olmalıdır. Uygun biçimde tasarlanmış ve açıkça tanımlanmış olan tutamaklar, püskürtme kolunun ayrılmaz bir parçası durumunda olabilir. Püskürtme kolunun yükseklik ayarı için gerekli kol kuvveti 250 N nu geçmemelidir. Püskürtme kolunu aşağıya doğru en büyük düşme hızı 10 mm/s ile sınırlayan bir tertibat bulunmalı veya zemin ile püskürtme kolları arasındaki mesafeyi 500 mm olarak sınırlayan bir tertibat bulunmalıdır. Püskürtme kolu yükseklik ayarı bir vinç yardımı ile yapılıyorsa, bu vinç püskürtme kolları ağırlığının en az 1,3 katı ağırlığı sürekli olarak taşıyabilmeli ve otomatik bir durdurma tertibatına sahip olmalıdır. Vinç, zeminden veya bir platformdan çalıştırılabilmeli ve zemin ile bum arasındaki minimum mesafeyi koruyacak bir donanıma sahip olmalıdır. 16

17 Hidrolik ayarlamalar konusunda aşağıdaki kurallara uyulmalıdır: Risk Düzenleme Çözüm Tüm kumandalar açıkça görünebilir, algılanabilir ve uygun etiketlerle belirginleştirilerek uygun konuma yerleştirilmeli, tehlikeli pozisyonlardan kaçınılmalıdır. Ezilme, pülverizatörün düşmesi ya da hareket etmesi nedeniyle pülverizatör ile traktör arasında sıkışma tehlikesi. TS EN 982 TS EN 907 TS EN ISO Sistemin her bir parçası normal çalışma koşullarından daha büyük basınçlara karşı korunmalı ve tasarlanmalıdır (yüksek basınç koruma valfi vb). Herhangi bir kaçak (iç ya da dış) tehlikeye neden olmamalıdır. Sistem, komponenetlere kolay ulaşacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmeli ve ayarlamalar güvenli olarak yapılabilmelidir. Püskürtme kolları yükseklik ayarının bir güç kaynağı kullanılarak yapılması durumunda, güç kaynağının kumandası kendiliğinden eski konumunu alan tipte olmalı ve operatör aynı zamanda kumandaya kabinden de kumanda edebilmelidir. Püskürtme kolunu aşağıya doğru en büyük düşme hızı 10 mm/s ile sınırlayan bir tertibat bulunmalı veya zemin ile püskürtme kolları arasındaki mesafeyi 500 mm olarak sınırlayan bir tertibat bulunmalıdır. Bu minimum yüksekliği daha da azaltmak ancak isteğe bağlı olarak mümkün olmalıdır. Bir kilitleme tertibatı ile püskürtme kollarının düşey konumu sabitleştirilmelidir. Bu kilitleme tertibatı doğrudan silindire bağlı olmayan bir hidrolik valf ise, valften silindire kadar olan devre elemanlarının patlama basıncı, müsaade edilen çalışma basıncının 4 katı olmalıdır. Kumandalar, makine ve komponenetlerinin hareketini gösteren sembollerle donatılmalıdır. 17

18 4. Pülverizatör ile Çalışma Pestisit uygulanması sırasında işlemler dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir (Şekil 16). Bu bölümde belirtilen risklerden sakınmak için önerilen çözümler aşağıdaki tabloda verilmektedir: Şekil 16. Çalışma pozisyonunda bumlu tarla pülverizatörü Risk Düzenleme Çözüm Dişliler, kasnaklar, dişli çarklar vb diğer dişli çark parçaları koruyucu muhafazalarla kapatılmalıdır ya da uygun kapatıcılarla bunlara erişilmesi önlenmelidir. Makinenin çalışan organları ya da bu alanlar olası risklere Fırlayan nesneler ve karşı muhafaza altına alınmalı, izole edilmeli hareketli parçalarla TS EN ISO ya da güvenlik tertibatları ile donatılmalıdır. temas (vantilatör). Makine işlevini yaparken fırlayabilecek nesne ve parçalara karşı kapatılmalı ya da muhafaza altına alınmalıdır. TS EN ISO TS EN ISO TS ISO Makinenin hareketli parçaları, herhangi bir temas riskini ortadan kaldırmak için sabit muhafazalarla kapatılmalıdır. Bu muhafazalar kendi başlarına tehlikelere neden olmamalıdır. Fırlayan nesnelerin neden olacağı risklere karşı makine üzerine yerleştirilecek resim yazılarla dikkat çekilmelidir. 18

19 Operatörün sıvı ilaç karışımı ile teması. TS EN 907 TS EN ISO TS EN 907 TS ISO TS EN 907 TS ISO Vantilatör, çalışma sırasında operatörün yaralanmasını önlemek için herhangi bir yabancı materyalin fırlamasını engelleyecek konumda yerleştirilmeli ya da muhafaza altına alınmalıdır. Vantilatör girişi TS EN ISO Madde ve 6 daki çizelgelere uygun olarak kapalı ve delikli sabit muhafazalarla korunmalıdır. (Şekil 17 ve Tablo 1). Vantilatör ve pompa bağımsız bir kumanda ile çalıştırılamıyorsa, operatör bunlara elle kumanda edebilmelidir. Operatörün pestisite maruz kalmasını ve olası kaçakları önlemek için ilaçlı sıvı ileten horum ve bağlantılar, çarpmalara karşı uygun boyutlarda koruyucu altına alınmalıdır. Basınç altında çalışan hortumların üzerine izin verilen basınç değeri uzun süre kalıcı olacak şekilde yazılmalıdır. Đzin verilen hortum ve bağlantı parçalarının basıncı, en azından imalatçının belirttiği maksimum devre basıncına eşit olmalıdır. Basınçlı sıvının neden olacağı olası yaralanma risklerine karşı makine üzerine yerleştirilecek resim yazılarla dikkat çekilmelidir. Püskürtme bumu önde olan kendi yürür pülverizatörler, operatörü püskürtülen sıvı ilaç hüzmesinden korumak için, bir kabinle donatılmalıdır. Ya da sürücü oturağı ön bumun maksimum çalışma yüksekliğinden 1000 mm yüksekte olacak şekilde yerleştirilmelidir (EN 25353:1988 standardı 3. Paragraf). Operatör, çalışma sırasında kumanda kollarını sürücü oturağından kontrol edebilmelidir. Elle çalıştırılan püskürtme elemanları (örneğin püskürtme tabancası) kazara olacak kaçakları önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Elle çalıştırılan püskürtme elemanları için, kilitleme kapalı durumda mümkün olmalı, ancak açık durumda kilitlenmemelidir. Đlaçlamayı durdurma kumandası devreye girdiğinde, her bir püskürtme memesinden damlayan sıvı miktarı 5 dakikalık süre içinde 2 ml yi geçmemelidir. Bu durumu doğrulamak için yapılacak ölçme işlemi, püskürtme kollarına sıvı akışı durdurulduktan 8 s sonra başlatılmalıdır. Pülverizatörler, operatörün kullanımı için en az 15 l kapasiteli temiz bir su deposuna sahip olmalıdır. Bu depo, makinelerin diğer parçalarından tamamen ayrılmış olmalı ve devamlı basılmaya ihtiyaç 19

20 TS EN 907 göstermeyen bir musluğa sahip olmalıdır. Sıvı ilaç karışımına temas riskine karşı makine üzerine yerleştirilecek resim yazılarla dikkat çekilmelidir. Depo toplam hacmi, depo anma hacminden en az % 5 daha büyük olmalıdır. Depo kapağı, makineye bağlı kalmalı, kapalı pozisyonun devamlılığını sağlayacak bir düzeneğe sahip olmalı (örneğin vidalı kapak gibi) ve ilaç karışımını sızdırmayacak özellikte olmalıdır (Şekil 18). Basınç hattında, imalatçı tarafından belirtilen maksimum basıncın % 20 sinden fazla basınç yükselmesini önlemek için bir emniyet valfi bulunmalıdır. Emniyet valfinin ayarı yetkili olmayan kişilerin müdahalesine karşı korunmuş olmalıdır. Emniyet valfinin çalışması, sıvı sızıntısına ya da damlamasına neden olmamalıdır. (Santrifüj pompalı pülverizatörlerde, pompanın en büyük basınç verimi, basınç hattında izin verilen basıncın % 20 sini aşamayacağı için, bu kurallar uygulanmaz). Pülverizatörde bir basınç göstergesi olmalıdır (Şekil 19). Çalışma basıncı sürücü oturma pozisyonunda, sürücünün başını ya da omzunu çevirmesiyle açıkça okunabilmelidir. Analog manometrenin çapı; basınç göstergesi operatörün ulaşabileceği bir noktada ise, kontrol paneline bağlı ve içerde is ve pülverizatör ile traktör arasında ise 63 mm, diğer durumlarda 100 mm olmalıdır. Đzin verilen basınç değeri, gösterge üzerinde kırmızıçizgi ile belirtilmelidir. Manometre, herhangi bir kaçak ya da patlama durumunda operatör için risk oluşturmayacak şekilde imal edilmeli ya da yerleştirilmelidir. 20

21 Şekil 17. Vantilatör kanatları ile kazara teması önlemek için kullanılan ızgara şeklinde koruyucu Şekil 18. Depo kapağı, makineye bağlı kalmalı, kapalı pozisyonun devamlılığını sağlayacak bir düzeneğe sahip olmalı (örneğin vidalı kapak gibi) ve ilaç karışımını sızdırmayacak özellikte olmalıdır. Şekil 19. Çalışma basıncının kontrolü için manometre 21

22 Tablo 1. Koruma ızgarası ölçüleri (TS EN ISO ). Vücut uzvu El Şekil Güvenlik mesafesi sr (mm) Açıklık şekli 2 Yarık Kare Daire 12<e< >120 >120 20<e< >120 10<e< <e< >120 (1) Bu tablodaki uzaklıklar normal açıklıklara ait güvenlik mesafelerini (sr) verir. Yeşil renkli değerler 14 yaş ve yukarısındaki kişiler için, mavi renkli olanlar ise 3-14 yaş arasındaki kişiler içindir. (2) e boyutu; kare açıklığın bir kenarını, yuvarlak açıklığın çapını, yarık biçimli açıklığın ise dar yerini gösteren değerdir. (3) Yarık açıklığı, 65 mm veya daha küçük olduğunda, başparmak elin ileriye doğru hareketine engel olarak durdurucu olarak etki edebilir ve güvenlik mesafesi 200 mm ye kadar azaltılabilir. (4) Yarık açıklığı, 40 mm veya daha küçük olduğunda, başparmak elin ileriye doğru hareketine engel olarak durdurucu olarak etki edebilir ve güvenlik mesafesi 120 mm ye kadar azaltılabilir. 5. Hareket Etme ve Taşıma Asılır makinelerde, herhangi bir işleme başlamadan önce her üç yönde makinenin kaymadan dengeli bir şekilde durduğu kontrol edilmelidir. Yana doğru katlama tertibatları olan pülverizatörler, mekanik ya da hidrolik kilit sistemi (Şekil 20) ile donatılmalıdır. Gerek görülüyorsa, otoyolda dolaşım için yanal ölçüyü gösteren bir işaretleme bulunmalıdır. 22

23 Şekil 20. Çekilir tip pülverizatör, taşıma için yana doğru katlama pozisyonu Risk Düzenleme Çözüm Makine, çarpma ve titreşimin neden olacağı stabilite bozulma durumlarını engelleyecek şekilde tasarlanmalı ve çalıştırılmalıdır. Makinenin hareketli parçaları nedeniyle ezilme tehlikesi. TS EN ISO TS ISO TS EN 907 TS EN ISO Makine (ve elemanları, parçaları vb), fonksiyonunu yerine getirirken stabilitesi, operatörü devrilme, düşen nesneler ve yer değiştirmeye karşı koruyacak şekilde tasarlanmalı ve çalıştırılabilmelidir. Makinenin ve parçalarının olası düşmelerinden kaynaklı ezilmelere karşı makine üzerine yerleştirilecek resim yazılarla dikkat çekilmelidir. Püskürtme bumları, katlama/açma mekanizmasından bağımsız, istenmeyen açılmaları engellemek için bir blokaj sistemine sahip olmalıdır. Bu mekanik bir kilit de olabilir. 6. Temizleme ve Bakım Bakım temel işlemlerden olup bir takvime bağlı olarak bazı işlemleri operatörün kendisi yapabilir. Bunlar: filtrelerin kontrolü, temizlenmesi ve ihtiyaç duyulduğunda değiştirilmesi; memelerin kontrolü: pozisyonlarının kontrolü, temizlenmesi ve belirli bir takvimime bağlı olarak ya da sıvı akışındaki değişkenliğinin % 5 i aşması durumunda (TS EN 907) değiştirilmesi; boruların (hortum) ve contalar sızdırmazlığının kontrolü; hareketli parçaların yağlanması; her uygulama sonrasında makinenin dikkatlice yıkanması; sezon sonunda fitle ve memelerin sökülmesi. Risk Düzenleme Çözüm Makinenin düşmesi nedeniyle ezilme riski. Pülverizatör ile traktör arasında sıkışma. TS ISO Motoru kapat ve kontak anahtarını çıkart. Her zaman kişisel koruyucu ekipman kullan; kullanım kılavuzu bilgilerini güncelle. Pülverizatörün tehlikeli noktaları doğru tehlike uyarıları ile işaretlenmelidir. Her zaman kullanım kılavuzu izlenmelidir. 23

24 TS EN ISO Dayama ayağı üzerindeki yük 400 kpa dan az olmalı ve makine bu yükü karşılamalıdır. Gerektiğinde devrilmeyi önlemek için uygun destekler kullanılmalıdır (Şekil 10). Çekilir tip makinelerde kazayı önlemek için tekerlek blokaj (kilit) sistemi olmalıdır (Şekil 11). Bakım yapmak için makine traktörden ayrıldığında, sert ve düz bir yüzeyde 8,5 açıda dört yönde dengeli olacak biçimde tasarlanmalıdır. D. GENEL TEKNĐK AÇIKLAMALAR tarih sayılı Resmi Gazete Mecburi Uygulama Tarihi sonra pazara giren pülverizatörler, CE işareti, tanıtım plakası, resim yazılar ve CE uygunluk beyanı bulundurmalıdır. 1. CE Đşareti CE işareti, makine 2006/42/AT Makine Yönetmeliği ne uygun olarak imal edilmiştir anlamına gelir (Şekil 21). Şekil 21. CE Đşareti: ten sonra piyasaya giren tüm bitki koruma makinelerinde, CE işareti olmalıdır. 2. Tanıtım Plakası Pülverizatörlerin en az aşağıdaki bilgileri taşıması gerekir (TS EN 907; TS EN ISO ): 24

BĠTKĠ KORUMA MAKĠNELERĠNDE GÜVENLĠK MODÜLÜ

BĠTKĠ KORUMA MAKĠNELERĠNDE GÜVENLĠK MODÜLÜ BĠTKĠ KORUMA MAKĠNELERĠNDE GÜVENLĠK MODÜLÜ ĠÇERĠK KAPSAM GENEL BĠLGĠ TANIM VE FONKSĠYON TEMEL UYGULAMALARDA RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ GENEL TEKNĠK UYARILAR KAPSAM Türkiye de bitki koruma makineleri içerisinde

Detaylı

ÇAYIR BĐÇME MAKĐNELERĐ

ÇAYIR BĐÇME MAKĐNELERĐ ÇAYIR BĐÇME MAKĐNELERĐ Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 3. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNELERLE ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 3. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNELERLE ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 3. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNELERLE ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen,

Detaylı

Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/

Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/ Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/ Kırsal Alanda Çalışanlar Đçin Daha Güvenli Tarım TARIM MAKĐNALARININ DOĞRU KULLANIMI Çiftçiler/Operatörler/Kullanıcılar Đçin Eğitim Modülü TRAKTÖRE BAĞLI,

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller

Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller www.untartarim.com.tr Teknik Özellikler - Fiberglas veya polietilen depo. - Makinelerimizdeki kol (boom iş genişliği 8 mt. - 12 mt. - 16 mt. - 16 mt. -

Detaylı

Sınıflandırma: kullanıldıkları güç kaynağına göre; atılan ilacın durumuna göre sıvı ilaç damlacıklarının büyüklüğüne

Sınıflandırma: kullanıldıkları güç kaynağına göre; atılan ilacın durumuna göre sıvı ilaç damlacıklarının büyüklüğüne 1 Kültür bitkilerini zararlı ve hastalıklardan koruma amacıyla, kullanılan ve ilaç adı verilen kimyasal maddeyi bitki aksamı (yaprak, dal, meyve) üzerine atan makinalardır. Sınıflandırma: İlaçlama makinaları,

Detaylı

Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye

Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye MAFSALLI MĐLLER Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım - Safer

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI SA Serisi - SP Serisi Yüksek hava debisi, üstün manevra kabiliyeti ve mükemmel ilaçlama performansı... Sağlam depo ve şasi New Holland SA serisi bağ, bahçe atomizörlerinin

Detaylı

Güvenli Tarım Makinaları ÇalıĢtayı 19 ġubat 2010 ANKARA

Güvenli Tarım Makinaları ÇalıĢtayı 19 ġubat 2010 ANKARA Güvenli Tarım Makinaları ÇalıĢtayı 19 ġubat 2010 ANKARA 1 P9 Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü Kerim EKMEKCi Ziraat Yüksek Mühendisi 2 Güvenli Tarım Makinaları

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA ÇALIŞMADA BELĐRLĐ RĐSKLER Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen,

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

SIRA NO FİYATI - TL (KDV HARİÇ) HOLSAN SÜPER MOT 1-MO-RE 100 LT. BENZİNLİ ARABALI MOTORLU BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ PM33 2,638

SIRA NO FİYATI - TL (KDV HARİÇ) HOLSAN SÜPER MOT 1-MO-RE 100 LT. BENZİNLİ ARABALI MOTORLU BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ PM33 2,638 2012 YILI KIRSAL KALKINMA DESTEKLEMELERİ KAPSAMINDA HOLSAN İLAÇLAMA MAKİNALARI KDV HARİÇ FİYAT LİSTESİDİR. %8 KDV TUTARI FATURAYA AYRICA İLAVE EDİLECEKTİR. SIRA NO MAMÜL İSMİ POMPA - FAN FİYATI - TL (KDV

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 3

MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 3 MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 3 Termik Motorlarda Yardımcı Donanımlar Yakıt donanımları Elektrik donanımı Prof. Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU e-mail: onurbas@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Gübreleme makinaları Sınıflandırma: kullanılan gübrelerin özelliğine

Gübreleme makinaları Sınıflandırma: kullanılan gübrelerin özelliğine 1 Gübreleme makinaları Bitkisel üretimde bitkilerin büyümesi ve ürün vermesi için gerekli besin maddelerini içeren gübreleri toprağa veren makinalardır. Sınıflandırma: Gübreleme makinaları, kullanılan

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 1. TRAKTÖRÜN KARAYOLUNDA VE ÇĐFTLĐK ĐÇERĐSĐNDE KULLANILMASI

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 1. TRAKTÖRÜN KARAYOLUNDA VE ÇĐFTLĐK ĐÇERĐSĐNDE KULLANILMASI TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 1. TRAKTÖRÜN KARAYOLUNDA VE ÇĐFTLĐK ĐÇERĐSĐNDE KULLANILMASI Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35 Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları RIDGID yiv açma ekipmanları, en karmaşık boru tesisatları için tasarlanmıştır. Bu ekipmanların sağlamlığı, uzun ömürlülüğü ve kullanım kolaylığı

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

PRES ĐŞLERĐNDE HĐDROPNÖMATĐK OLARAK ÇALIŞAN YÜKSEK GÜÇ ARTIRICI ÜNĐTELER

PRES ĐŞLERĐNDE HĐDROPNÖMATĐK OLARAK ÇALIŞAN YÜKSEK GÜÇ ARTIRICI ÜNĐTELER atölyeden PRES ĐŞLERĐNDE HĐDROPNÖMATĐK OLARAK ÇALIŞAN YÜKSEK GÜÇ ARTIRICI ÜNĐTELER A. Turan GÜNEŞ Pres işlerinde zaman zaman yüksek güçlü ve kısa kurslu alt ve üst baskı düzenlerine ihtiyaç duyulur. Đki

Detaylı

Eksenel pistonlu üniteler kendinden emişlidir. Bununla beraber bazı özel durumlarda emiş tarafı alçak basınçla beslenir.

Eksenel pistonlu üniteler kendinden emişlidir. Bununla beraber bazı özel durumlarda emiş tarafı alçak basınçla beslenir. Hidrolik devreler Hidrolikte 3 değişik devre vardır. o o o Açık hidrolik devreler Kapalı hidrolik devreler Yarı kapalı hidrolik devreler Açık ve kapalı çevrimli devreler aşağıda detaylı olarak anlatılacaktır.

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI!

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma suyu doldurma koşulları Soğutma suyu doldurma koşulları Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışırken koruyucu ekipman kullanın. Soğutma suyu ciltte

Detaylı

EK MI TAKSİMETRELER

EK MI TAKSİMETRELER EK MI - 007 TAKSİMETRELER Ek 1'in ilgili gerekleri, bu Ek in özel gerekleri ve bu Ek te listelenen uygunluk değerlendirme yöntemleri taksimetrelere uygulanır. TANIMLAR Taksimetre Ölçü aletini oluşturmak

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

PROJE KAPANIŞ KONFERANSI. 8 Aralık 2010 Rixos Grand Ankara Oteli Ankara-TÜRKĠYE

PROJE KAPANIŞ KONFERANSI. 8 Aralık 2010 Rixos Grand Ankara Oteli Ankara-TÜRKĠYE PROJE KAPANIŞ KONFERANSI 8 Aralık 2010 Rixos Grand Ankara Oteli Ankara-TÜRKĠYE 1 TARIM EN TEHLĠKELĠ SEKTÖR 2 3 Bir örnek Bu simülasyonda görüldüğü gibi, balya makinesine samanı ayağıyla yedirmeye çalışan

Detaylı

Harici ısıtma için soğutma suyu çıkışı. Genel

Harici ısıtma için soğutma suyu çıkışı. Genel Motor soğutma suyu harici elemanları ısıtmak için kullanılabilir. Kutu gövdeleri, vinç kabinleri ve saklama kutuları birer örnek olarak gösterilebilir. Isı, silindir bloğunun içindeki akıştan alınır ve

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ!

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ! Genel Genel GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. Emniyet ÖNEMLİ! Sadece bir krikoyla desteklenen bir aracın altında asla çalışmayın. Destekler kullanın. Varsa, körükteki

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel Genel Genel İndirgeyici katalitik konvertörü vanadyum pentoksit içerir. Vanadyum pentoksit sağlık için tehlike teşkil edebilir. İndirgeyici katalitik konvertörü susturucuya takılır ve normal kullanım ve

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Gübre Dağıtma Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 28 Eylül 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29133 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/3/2009 tarihli

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır.

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır. . 1 Sulama makineleri Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır. Sınıflandırma: Basınçlı sulama makine ve araçları, aşağıdaki

Detaylı

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 / 13 02.2008 Rev 0 01/2008 02.2008 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANITIMI... 3 2. MONTAJ ŞEMASI... 3 3. MONTAJ ŞEMASINDA BELİRTİLEN

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması

Soğutma suyu doldurulması Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma sisteminde değişiklikler yapılırken soğutma sisteminin boşaltılması, yeniden doldurulması ve basınç testinin

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

KİLİTLEME KART ASMA REHBERİ

KİLİTLEME KART ASMA REHBERİ KİLİTLEME KART ASMA REHBERİ 1 GİRİŞ Çoğu iş kazaları tehlikeli enerjinin kontrolsüz şekilde açığa çıkmasıyla oluşur.bu kazaların çoğu Kilitleme / Kart Asma prosedürü ile önlebilir. Kilitleme / Kart Asma

Detaylı

Sayfa 1 / 6

Sayfa 1 / 6 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması

ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması Tarım Makineleri Kazaları Nasıl Önlenir? Dr. Mesut Gölbaşı, TKB, UTEM 21-22.12.2010

Detaylı

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin amacı temel ilkelerden hareket ederek, hidrolik sistemlerde kullanılan elemanların çalışma ilkeleri ve hidrolik devre kavramlarının

Detaylı

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları Genel bilgiler Genel bilgiler Değiştirilebilir yük taşıyıcı, esnekliği arttıran ve araç için durma zamanını azaltan yük taşıyıcıyı hızlıca değiştirmek için kullanılır. Yük değiş tokuşunun en genel türü,

Detaylı

2 Ders Kodu: BSM3824-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: BSM3824-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans TARIM MAKİNALARI PRENSİPLERİ-2 1 Ders Adi: TARIM MAKİNALARI PRENSİPLERİ-2 2 Ders Kodu: BSM3824-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 6 7 Dersin

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

ABO valve,s.r.o. Dalimilova 285/ Olomouc Czech Republic. Guvenlik Talimatı. Kurulum,İşletme Ve Bakım İçin ABO KELEBEK VANA MODEL 600,900

ABO valve,s.r.o. Dalimilova 285/ Olomouc Czech Republic. Guvenlik Talimatı. Kurulum,İşletme Ve Bakım İçin ABO KELEBEK VANA MODEL 600,900 Guvenlik Talimatı Kurulum,İşletme Ve Bakım İçin ABO KELEBEK VANA MODEL 600,900 1 1. Tüm Güvenlik Talimatları dikkatlice okunmalıdır. Aksi durumda üretici garantisi geçersiz ve yükümsüzdür. Vana montaj

Detaylı

Duraflow Kullanım Kılavuzu

Duraflow Kullanım Kılavuzu Duraflow Kullanım Kılavuzu BLOVER KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI Kerep Çubuk DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL52 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL 52 tekerlek yükleyici hiçbir şantiyede eksik olmamalıdır. Güçlü hidroliklere ek olarak, operatörlere uzun iş günlerinde dahi yorulmadan

Detaylı

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları 1 BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA

Detaylı

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 233 YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Battal Murat Öztürk Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven bmuratozturk@loher.com.tr ÖZET Her geçen gün sayısı

Detaylı

Sayfa 1 / 9

Sayfa 1 / 9 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR

KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR Süper kompakt. Yüksek güvenilirlikte. Çalıştırması kolay. 1 tonun altında dünya çapında en iyi satan modelimiz, inanılmaz derecede verimli süper mini ekskavatör olarak geliştirilmiştir

Detaylı

SU SERVİSİ Su Sisteminin Parçaları Su sistemleri aşağıdaki parçalardan meydana gelmiştir.

SU SERVİSİ Su Sisteminin Parçaları Su sistemleri aşağıdaki parçalardan meydana gelmiştir. SU SERVİSİ Su Sisteminin Parçaları Su sistemleri aşağıdaki parçalardan meydana gelmiştir. Su tankı Basınçlandırma elemanları Dağıtım sistemi Miktar göstergeleri Su boşaltım elemanları Lavabolar Su servis

Detaylı

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1 SORU 1) Şekildeki sistemde içteki mil dönmektedir. İki silindir arasında yağ filmi vardır. Sistemde sızdırmazlık sağlanarak yağ kaçağı önlenmiştir. Verilen değerlere göre sürtünme yolu ile harcanan sürtünme

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. HİDROLİK EKLEMLİ PLATFORM 2013 1. GENEL BİLGİLER Hidrolik Eklemli Platform, esneme dayanımı yüksek olan çelik malzemeden imal edilen bomlar, bomların

Detaylı

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Amaç : Makine ve ekipmanlarla yapılan çalışmalarda güvenlik sistemlerinin tanıtılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli

Detaylı

26. TARIMSAL MEKANĠZASYON ULUSAL KONGRESĠ

26. TARIMSAL MEKANĠZASYON ULUSAL KONGRESĠ Yesim Benal Yurtlu Kerim Ekmekci Mesut Gölbaşı Elçin Yesiloglu 26. TARIMSAL MEKANĠZASYON ULUSAL KONGRESĠ 22-23 Eylül 2010, ANTAKYA 1 TARIM EN TEHLĠKELĠ SEKTÖR 2 3 Bir örnek Bu simülasyonda görüldüğü gibi,

Detaylı

Sayfa 1 / 5

Sayfa 1 / 5 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

CEMO MINI İSTASYONLAR IÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN, TAŞINABILIR, GÜVENLI VE ERGONOMIK AKARYAKIT DEPOLAMA, DOLUM NOKTALARIDIR.

CEMO MINI İSTASYONLAR IÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN, TAŞINABILIR, GÜVENLI VE ERGONOMIK AKARYAKIT DEPOLAMA, DOLUM NOKTALARIDIR. CEMO MINI İSTASYONLAR IÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN, TAŞINABILIR, GÜVENLI VE ERGONOMIK AKARYAKIT DEPOLAMA, DOLUM NOKTALARIDIR. Dizel, Benzin, Adblue kullanımına uygun. Atex: Kullanılan cihazlar,

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir.

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. M5 EVOLUTION - GÜÇLÜ SUPERMIX - İDEAL İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. Turbomix özellikli sıva makinesi Kolay müdahale edilebilen su armatürü D ve R tipi

Detaylı

Sayfa 1 / 7

Sayfa 1 / 7 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

Beton pompalama kamyonları

Beton pompalama kamyonları Genel bilgiler Genel bilgiler Beton pompalama kamyonları hidrolik olarak kontrol edilen bir kol ile genellikle araçtan belirli bir mesafede olan yerlere beton pompalamak için kullanılır. Üstyapı torsiyonel

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ HİDROLİK KURTARMA SETLERİ Kesici ve ayırıcılar; tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır. İstanbul

Detaylı

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ÖZELLİKLER 1. Set içeriğinde yer alan tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø 168 mm. çapında ve 5-4 mm. et kalınlığında metal malzemeden imal edilmiştir. 2. Ana

Detaylı

Sayfa 1 / 7

Sayfa 1 / 7 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Özel bakım binasında bulunan 3 adet 18361874/01, 18361874/02, 18361874/03 kimlik

Detaylı

Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri

Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri Ltd.Şti. SEZER; yetiştiricilerin, sağım sistemleri, çiftlik ve hayvancılık ekipmanları ile tamburlu sulama makinesi

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

5.BÖLÜM. Valf Konumları

5.BÖLÜM. Valf Konumları HİDROLİK-PNÖMATİK 5.BÖLÜM ENDÜSTRİYEL HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI VALFLER 5.1 YÖN DENETİM VALFLERİ VALF: İçinde akan sıvıyı yeniden yönlendirme, serbest bırakma, durdurma gibi işlevleri, dışarıdan mekanik,

Detaylı

Sayfa 1 / 7

Sayfa 1 / 7 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Durafan Kullanım Kılavuzu

Durafan Kullanım Kılavuzu Durafan Kullanım Kılavuzu ASPİRATÖR KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI Kerep Çubuk DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

CALEFFI. Termal, hidrolik ve kullanım suyu sistemleri için emniyet tahliye vanaları serileri 01253/14 TR.

CALEFFI. Termal, hidrolik ve kullanım suyu sistemleri için emniyet tahliye vanaları serileri 01253/14 TR. Termal, hidrolik ve kullanım suyu sistemleri için emniyet tahliye vanaları 311-312-313-314-513-514 serileri REDITED LEFFI 013/14 TR ISO 9001 FM 21654 ISO 9001 No. 0003 Genel 311, 312, 313, 314, 513 ve

Detaylı

Pnömatik sistemi ile ilgili genel bilgiler. Pnömatik sistemin tasarımı. Tanımlamalar PGRT. Basınçlı hava deposu. APS (Hava İşlem Sistemi)

Pnömatik sistemi ile ilgili genel bilgiler. Pnömatik sistemin tasarımı. Tanımlamalar PGRT. Basınçlı hava deposu. APS (Hava İşlem Sistemi) Tanımlamalar Aracın pnömatik sistemine ilişkin aşağıdaki tanımları ve konseptleri bilmek çok önemlidir: Basınçlı hava deposu Basınçlı hava içeren basınçlı depo. Basınçlı hava gerektiren diğer sistemlerde

Detaylı

WL32. Güçlü ufaklık: WL32

WL32. Güçlü ufaklık: WL32 WL32 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Güçlü ufaklık: WL32 WL32 tekerlek yükleyici, dar makine eni sayesinde özellikle tüm dar alanlarda birinci sınıf iç sonuçları sağlar. Düşük geçit yüksekliği de onu yapı

Detaylı

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 1.0- İŞİN KONUSU : Maltepe rezidans ta bulunan 7 adet 18362144/01, 18362144/02 18362144/03 18362144/04 18362144/05

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 10 KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON KAPASİTE: 5 TON www.palazoglu.com

Detaylı

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Krikolar kurtarma olaylarında KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Sabitleme Dayanak ve destek yapma Yer açma Ayırma Kaldırma çalışmalarında kullanılan malzemelerdir. Krikolar çok çeşitli modellerin yanında

Detaylı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 9 1. Genel Ölçüler Kapasite: 6 TON Kapasite: 8 TON Kapasite: 10 TON www.palazoglu.com

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A.

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1 BÖLÜM 1 GENEL Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1 A. Kapsam 1. Bu kurallar, basınçlı kapların ve ısı değiştiricilerinin tip testlerinin

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı