Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ. Dr. Murat Can OCAKTAN Metalurji Yüksek Mühendisi Aralık 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ. Dr. Murat Can OCAKTAN Metalurji Yüksek Mühendisi Aralık 2013"

Transkript

1 Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ Dr. Murat Can OCAKTAN Metalurji Yüksek Mühendisi Aralık 2013

2 ĠÇERĠK: Genel Bilgilendirme/6331 sayılı ĠSG Kanunu ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Süreci (Tanımı /Amaçları/BileĢenleri) ĠĢ Kazası Meslek Hastalığı Kavramları OHSAS Yönetim Sistemi Risk Yönetim Süreci Ergonomi Sağlık ve Güvenlik ĠĢaretleri KiĢisel Koruyucu Donanımlar

3

4 SORUMLULUK HAKKINDA BĠR HĠKAYE Bu hikaye dört kiģi hakkındadır. Bunların isimleri herkes, herhangi biri, birisi ve hiç kimse idi. Yapılması gereken önemli bir iģ vardı. Herkes in yapması istenmiģti. Herkes, birisi nin o iģi yapacağından emindi. Herhangi biri yapabilirdi ama hiç kimse yapmadı. Birisi çok kızdı ama herkes in iģiydi, Herkes, herhangi biri nin yapacağını düģünmüģtü. Herhangi biri yapabilirdi ama Hiç kimse, herkes in yapmayacağını anlamamıģtı.

5 ÜLKEMĠZDE ĠSG UYGULAMALARI Türkiye de ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konularının temelini teģkil eden hususlar,anayasa, Borçlar Kanunu, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu/6331 sayılı ĠSG Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi yasalarla güvence altına alınmıģtır.

6 ÜLKEMĠZDE ĠSG UYGULAMALARI Türkiye Cumhuriyeti Anayasası V. Bölüm ÇalıĢma ile Ġlgili Hükümler A- ÇalıĢma Hakkı ve Ödevi Madde 49 : ÇalıĢma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalıģanların hayat seviyesini yükseltmek, çalıģma hayatını geliģtirmek için çalıģanları ve iģsizleri korumak, çalıģmayı desteklemek, iģsizliği önlemeye elveriģli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalıģma barıģını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. B- ÇalıĢma ġartları ve Dinlenme Hakkı Madde 50: Kimse, yaģına, cinsiyetine ve gücüne uymayan iģlerde çalıģtırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalıģma Ģartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalıģanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve Ģartları kanunla düzenlenir.

7 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 no lu İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu tarihinde TBMM nde kabul edilmiştir. İSG Kanunu Cumhurbaşkanının onayının ardından Cumartesi günü no lu Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanunun bir çok maddesi 6 ay sonra, bazı maddeleri 1-2 yıl sonra yürürlüğe girecektir. Kanunun çok az maddesi de Resmi Gazete de yayınlandığı gün yürürlüğe girmiştir.

8 Amaç: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 1) Bu Kanunun amacı; iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik Ģartlarının iyileģtirilmesi için iģveren ve çalıģanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kapsam: Md 2) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün iģlere ve iģyerlerine, bu iģyerlerinin iģverenleri ile iģveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalıģanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

9 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ĠĢverenin genel yükümlülüğü: Md 4) (1) ĠĢveren, çalıģanların iģle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değiģen Ģartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileģtirilmesi için çalıģmalar yapar. b) ĠĢyerinde alınan iģ sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) ÇalıĢana görev verirken, çalıģanın sağlık ve güvenlik yönünden iģe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dıģındaki çalıģanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

10 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ÇalıĢmaktan kaçınma hakkı: Md 13) (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karģı karģıya kalan çalıģanlar kurula, kurulun bulunmadığı iģyerlerinde ise iģverene baģvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, iģveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalıģana ve çalıģan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. (4) ĠĢ sözleģmesiyle çalıģanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iģ sözleģmelerini feshedebilir. Toplu sözleģme veya toplu iģ sözleģmesi ile çalıģan kamu personeli, bu maddeye göre çalıģmadığı dönemde fiilen çalıģmıģ sayılır.

11 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ÇalıĢanların bilgilendirilmesi: Md 16) (1) ĠĢyerinde iģ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla iģveren, çalıģanları ve çalıģan temsilcilerini iģyerinin özelliklerini de dikkate alarak aģağıdaki konularda bilgilendirir: a) ĠĢyerinde karģılaģılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. c) Ġlk yardım, olağan dıģı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye iģleri konusunda görevlendirilen kiģiler.

12 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ÇalıĢanların eğitimi: Md 17) (1) ĠĢveren, çalıģanların iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; iģe baģlamadan önce, çalıģma yeri veya iģ değiģikliğinde, iģ ekipmanının değiģmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değiģen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. (2) ÇalıĢan temsilcileri özel olarak eğitilir. (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iģlerde, yapacağı iģle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıģtırılamaz. (4) ĠĢ kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalıģana iģe baģlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalıģma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle iģten uzak kalanlara, tekrar iģe baģlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

13 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışanların yükümlülükleri: Md 19) (1) ÇalıĢanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düģürmemekle yükümlüdür. (2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. b) Kendilerine sağlanan kiģisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, iģverene veya çalıģan temsilcisine derhal haber vermek. ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. d) Kendi görev alanında, iģ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

14

15 SAĞLIK NEDĠR? Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) sağlığı fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden iyilik halinde olma durumu olarak tanımlamaktadır. Bu Ģartları karģılayan kiģiler sağlıklı bireyler olarak kabul edilmektedir.

16 Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ NEDĠR? Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) 1950 yılında, ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin tanımını Ģöyle yapmıģtır: Tüm mesleklerde iģçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaģtırmak, bu düzeyde sürdürmek, iģçilerin çalıģma koģulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, iģçileri çalıģtırılmaları sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluģan tehlikelerden korumak, iģçileri fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleģtirmek ve bu durumları sürdürmek, özet olarak iģin insana ve her insanın kendi iģine uyum sağlamak.

17 Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ NĠN AMAÇLARI ÇalıĢanları korumak, ĠĢletme güvenliğini sağlamak, Üretim güvenliğini sağlamak,

18 Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ NEDEN ÖNEMLĠDĠR? Sağlığınız için önemlidir. Aileniz için önemlidir. ArkadaĢlarınız için önemlidir. ĠĢyeriniz için önemlidir. Ülke ekonomisi için önemlidir

19 ÜLKE EKONOMĠSĠ ve Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ 2011 yılı SGK verilerini incelendiğinde; Türkiye de adet iģ kazası olmuģ, ölüm olayı gerçekleģmiģtir yılı SGK verilerini incelendiğinde; Türkiye de adet iģ kazası olmuģ, 744 ölüm olayı gerçekleģmiģtir. ĠĢ kazalarının maliyeti ortalama olarak ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılalarının ( GSMH ) % 4 üne denk gelmektedir.

20 Ġġ KAZALARININ MALĠYETĠ ĠĢ kazalarının görünmeyen maliyeti görünen maliyetinin ortalama beģ katıdır.

21 ĠSG UYGULAMALARININ TARĠHÇESĠ Abraham Maslow, Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi 1. Fiziksel Gereksinimler 2. Güvenlik Gereksinimi 3. Sosyal Gereksinimler 4. Saygınlık Gereksinimleri 5. Ġdeallerini GerçekleĢtirme Gereksinimi

22 ĠSG UYGULAMALARININ TARĠHÇESĠ Bir çok bilim adamı/filozof tarih boyunca ĠSG ile ilgili çalıģmalar yapmıģtır. Hipokrat kurģun zehirlenmesi ile ilgilenmiģ, Platon zanaatkarların sorunlarıyla ilgilenmiģ, Aristo gladyatör diyeti üzerinde çalıģmıģ, Galen hastalıklarda çevre faktörü üzerine çalıģmıģtır.

23 ĠSG UYGULAMALARININ TARĠHÇESĠ Tarihte bilinen en eski meslek madencilik olduğu için madenler bilinen en eski iģyerleridir. Maden iģçiliği beceri gerektirdiği için madenci tarihte bilinen ilk kalifiye iģçi olarak kabul edilmektedir. Agricola 16. yüzyılda ilk defa madencilere Islak mendil ile ağız ve burunlarını örtmeyi önermiģtir. Bilinen ilk KKD kullanımı olarak kabul edilebilir.

24 ĠSG UYGULAMALARININ TARĠHÇESĠ Bernardino Ramazzini ( ) Ġtalyan hekim, bilimadamı. ĠĢyeri hekimi olarak çalıģırken hastalara yaptıkları iģ ile ilgili sorular soruyor. ĠĢ-hastalık iliģkisini kuruyor. De Morbis Atrificium Diatriba isimli kitabı yazıyor.

25 ĠSG UYGULAMALARININ TARĠHÇESĠ 18. Yüzyıl da buhar ın bir enerji kaynağı olarak kullanılmaya baģlamasıyla beraber Sanayi Devrimi baģlıyor. Sanayi devriminin baģlamasıyla atölye/fabrika oluģumları baģlıyor. Bu geliģmelerle beraber çalıģma hayatı ile ilgili bazı düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor.

26 ĠSG UYGULAMALARININ TARĠHÇESĠ ÇalıĢma hayatı ile ilgili ilk yasal düzenleme 1802 yılındaġngiltere de Health and Morals of Apprentices Act ismiyle yayınlanıyor ve haftalık çalıģma süresi, çocuk iģçilerin çalıģtırılmasına yönelik yaptırımları içermektedir yılında Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) kurulmuģtur.

27 Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ NĠN BĠLEġENLERĠ Sağlık Mühendislik/Teknik Psikoloji Sosyoloji Hukuk Antropoloji vb.

28 Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ NĠN PAYDAġLARI ÇalıĢanlar ĠĢverenler Devlet Sendikalar Meslek Odaları/Sivil Toplum KuruluĢları Üniversiteler Kamuoyu vb.

29 Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ SÜRECĠ GĠRDĠLER ÇIKTILAR Hammadde Proses Tezgah/Ekipman ÇalıĢan ÇalıĢma Ortamı Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARI Yüksek Verimlilik Kaliteli Üretim Sağlıklı ÇalıĢan ĠĢ Kazası Meslek Hastalığı

30 Ġġ KAZASI NEDĠR? Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) Belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamıģ olay tanımını yapmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Önceden planlanmamıģ, çoğu kez kiģisel yaralanmalara, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay Ģeklinde tanımlamıģtır.

31 Ġġ KAZASI NEDĠR? 5510 sayılı SSGSS kanunu 13. Maddesi: ĠĢ kazası, aģağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır: a) Sigortalının iģyerinde bulunduğu sırada, b) ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iģ dolayısiyle, c) Sigortalının, iģveren tarafından görev ile baģka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl iģini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, iģverence sağlanan bir taģıtla iģin yapıldığı yere götürülüp getirilmeleri sırasında,

32 ĠĢ Kazası OluĢma Nedenleri (Heinrich) % 88 Güvensiz Davranış ( İnsan + Metod ) % 10 Güvensiz Durum ( Makine + Malzeme ) % 2 Kaçınılmaz Kaza Yeni Yaklaşım/Veriler % 79,5 Güvensiz Davranış % 19,5 Güvensiz Durum % 1 Kaçınılmaz Kaza

33 Güvensiz DavranıĢ ÇalıĢma esnasında ĠSG kurallarına uymama, güvenlik donanımlarını kullanmama/devreden çıkarma, görevi olmadığı halde bir olaya müdahale etme gibi davranıģların bütünü olarak tanımlanabilir. KiĢisel özürler, eğitim eksikliği, çalıģılan ortam koģullarının ve/veya operasyonun fiziksel uygunsuzluğu gibi faktörler Güvensiz DavranıĢ ın nedenleri olarak kabul edilebilir.

34

35

36

37

38

39

40 Güvensiz Durum Yetersiz planlama Hatalı depolama/istifleme Koruyucusuz makineler Bakım onarım eksikliği Tertipsiz ve düzensiz çalıģma Ġkaz/uyarı levhası eksikliği vb...

41 GÜVENSĠZ DURUM ÖRNEKLERĠ

42 RĠSK PĠRAMĠDĠ Majör Kaza Minör Kaza Yaralanmasız Kaza 3000 Kıl Payı Kıl Payı denilen olaylar takip edilip, kayıt altına alınırsa Majör ve Minör kazaların olması engellenebilir.

43 ÖNCE RĠSK PĠRAMĠDĠ SONRA Ölümcül Kaza Ağır Kaza Kayıp Günlü Kaza Ölümcül Kaza Ağır Kaza Kayıp Günlü Kaza Ġlkyardım Ramak Kala/Kıl Payı Olay Güvensiz Durum Güvensiz DavranıĢ Ġlkyardım Ramak Kala/Kıl Payı Olay Güvensiz Durum Güvensiz DaranıĢ

44 Ġġ KAZASI NASIL OLUġUR? Güvensiz Durum Yetersiz Denetim veya veya OLAY Güvensiz Hareket Önlem ĠĢ Kazası Kıl Payı

45 MESLEK HASTALIĞI NEDĠR? 5510 sayılı SSGSS kanunu 11. Maddesi: Meslek hastalığı, sigortalının çalıģtığı veya yaptığı iģin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya iģin yürütüm Ģartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

46 MESLEK HASTALIKLARI A Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları B Mesleki cilt hastalıkları C Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları D Mesleki bulaşıcı hastalıklar E Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları Madde 64 (Değişik: birinci fıkra: 12/11/1978-7/16989 K.) Ülkemizde yasal olarak uygulama (1991 güncelleme)

47 MESLEK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI Fiziksel Kökenli Meslek Hastalıkları Gürültüye bağlı iģitme kaybı, Ġyonlayıcı ıģınlamalardan kaynaklı hastalıklar, TitreĢimden kaynaklanan hastalıklar vb. Kimyasal Kökenli Meslek Hastalıkaları Ağır metal zehirlenmeleri, Ġrritan gazların yol açtığı hastalıklar, Solventlerin neden olduğu hastalıklar vb. Tozlardan Kaynaklanan Meslek Hastalıkları Kronik solunum sistemi hastalıkları Biyolojik Kökenli Meslek Hastalıkları Tüberküloz, ġarbon, Brusellozis vb. Ergonomik Kökenli Meslek Hastalıkları

48 MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA Kaynakta Kontrol Ġlkesi Mühendislik Uygulamaları, Risk Kontrol ÇalıĢmaları vb. KiĢisel Koruyucu Uygulamaları ÇalıĢan Teknik ve Tıbbi Koruyucu Uygulamalarını Kullanmalıdır Tıbbi YaklaĢımlar ĠĢe GiriĢ Muayenesi, Periyodik Sağlık Muayenesi, Sağlık Eğitimi

49 ÜLKE EKONOMĠSĠ ve Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ 2010 yılında Türkiye de 533 adet Meslek Hastalığı tespit edilmiģtir. (GeliĢmiĢ ülkelerde senede tespit edilen Meslek Hastalığı sayısı toplam çalıģan nüfusun binde 4 ü ile binde 8 i arasındadır.)

50

51 YAġANMIġ Ġġ KAZASI ÖRNEKLERĠ -1 Yaya yolunda dikkatsizce, cep telefonu ile konuģarak yürüyen bir yaya Sac rulosu taģımakta olan bir forklift

52 YAġANMIġ Ġġ KAZASI ÖRNEKLERĠ - 1 Yaya bir anda yola çıkıyor, Forklift fren yapıyor, Çatallardan kurtulan sac rulosu yayayı yaralıyor.

53 YAġANMIġ Ġġ KAZASI ÖRNEKLERĠ - 1 Kazanın Olmaması Ġçin Neler Yapılabilirdi? 1. Forkliftin ani freninde taģıdığı yükün düģmesini önleyecek tedbirler alınabilirdi, 2. Forklift yerine baģka bir taģıma aracı kullanılabilirdi, 3. Yaya yolu forklift trafiğinin yoğun olmadığı bir bölgeden geçirilebilirdi,

54 YAġANMIġ Ġġ KAZASI ÖRNEKLERĠ -2 Bir tanka Nitrik Asit doldurulacak, Hortum yanlıģ vanaya bağlanıyor, OluĢan kimyasal reaksiyon sonucu bir patlama gerçekleģiyor.

55 YAġANMIġ Ġġ KAZASI ÖRNEKLERĠ - 2 Kazanın Olmaması Ġçin Neler Yapılabilirdi? 1. Tankların vana giriģleri farklı olabilirdi, 2. Personel eğitimlerine önem verilebilirdi, 3. Hangi hortumun hangi vanaya bağlanacağı Ģekilli olarak o bölgeye asılabilirdi

56 ĠSG GÖSTERGELERĠ KAZA SIKLIK ORANI ( INCIDENT RATE ) F = S ĠĢ Kazası Sayısı S ÇalıĢma Saati x F 1 : Bütün kazalar dahil edilir F 2 : Üç gün ve üzeri istirahat gereken kazalar dahil edilir F 3 : ÇalıĢma harici kazalar dahil edilir

57 ĠSG GÖSTERGELERĠ AĞIRLIK ORANI ( GRAVITY RATE ) G = S Kayıp ĠĢ Günü S ÇalıĢma Saati x G 1 : Bütün kazalar dahil edilir G 2 : Üç gün ve üzeri istirahat gereken kazalar dahil edilir G 3 : ÇalıĢma harici kazalar dahil edilir

58 ĠSG GÖSTERGELERĠ GÜVENLĠK FAKTÖRÜ ( SAFETY FACTOR) A = F x G A 1 : Bütün kazalar dahil edilir A 2 : Üç gün ve üzeri istirahat gereken kazalar dahil edilir A 3 : ÇalıĢma harici kazalar dahil edilir

59

60 OHSAS ĠSG YÖNETĠM SĠSTEMĠ Toplam Kalite sürecinin çalıģma hayatı üzerine etkileri ürün kalitesinden baģlayarak, üretim kalitesine ve üretim yönetiminin kalitesine ulaģmıģtır. Bu standardizasyon ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi diye bilinmektedir. Hızlı sanayileģmenin yol açtığı olumsuz çevre koģulları ve bunun insan sağlığı üzerine etkileri, çevreci grupların baskıları, hükümetlerin ağır yaptırımları Kalite Yönetim Sistemi nin çevre sorunlarının çözümüne uyarlanmasıyla baģlayan süreç ISO Çevre Yönetim Sistemi nin oluģmasıyla sonlanmıģtır.

61 OHSAS ĠSG YÖNETĠM SĠSTEMĠ Kalite ve çevre yönetim sistemlerindeki baģarılar sistematik temelli yaklaģımların ĠSG alanına uygulanması çalıģmalarına hız vermiģtir. BS 8800 Guide to Occupational Health & Safety Management Systems 1996 yılında yayınlanmıģtır. HS (G) 65 Succesful Health & Safety Management ISA 2000 Requirements for Safety & Health Management Systems NPR 5001 Technical Report 1997 yılında yayınlanmıģtır. OHSAS Occupational Health & Safety Assestment Series 1999 yılında yayınlanmıģtır yılında ISO olarak yayınlanmıģtır. TS ĠSG Yönetim Sistemi standartı 1999 yılında yayınlanmıģ, 2001 ve 2007 yıllarında revize edilmiģtir.

62 OHSAS ĠSG YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠĢ Güvenliği Yönetimi yaklaģımı: Yönetimin Sorumluluğu, Herkesin katılımının gerektiği, Potansiyel kazalar ve bütün tehlikelerin-risklerin kontrol ve yönetimi, Kazaların önlenebilirliği, Kılpayı, kaza, malzeme hasar ve zararları ile kalitesiz üretimin nedeninin aynı olduğu, felsefesinin benimsendiği bir sistemdir.

63 TEMEL TANIMLAR Tehlike: Ġnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, iģyeri ortamının zarar görmesi* veya bunların birlikte gerçekleģmesine sebep olabilecek kaynak veya durum. Olay: Kazaya sebep olan veya olacak potansiyele sahip oluģum. Kaza: Ölüm, meslek hastalığı, maddi zarar ve diğer kayıplarla* sonuçlanabilen istenmedik olaylar. Risk: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileģimi. Risk Değerlendirmesi: Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı. *: 2007 revizyonunda çıkarıldı

64 OHSAS Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ OHSAS ĠSG yönetim sisteminin temel elemanları:

65 ĠSG YÖNETĠM SĠSTEMĠ TEMEL ELEMANLARI ISG Politikası: Tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini ve performansını geliģtirme karar ve iradesi içermelidir. Planlama : Tehlike tanımlaması, Risk değerlendirmesi süreçlerini içerir. Uygulama ve ĠĢletme: ÇalıĢanların eğitimi, bilinçlendirilmesi, görüģlerinin alınması ve gerekli dökümantasyon sisteminin kurulması aģamaları içerilir. Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Performans ölçümü, kayıtlar ve kayıtların yönetimi adımları içerilmektedir. Yönetimin Gözden Geçirmesi: Üst yönetim kendi belirlediği aralıklarla sistemin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğini gözden geçirir.

66 ĠSG YÖNETĠM SĠSTEMĠ Tüm yönetmelikler iģverenin Risk Yönetimi tabanlı davranıģlar göstermesini zorunlu kılmaktadır. Risk Yönetimi ve Proaktif olmak gibi terimler OHSAS bazlı kavramlardır.

67 PROAKTĠF OLMAK??? Nasrettin Hoca bir gün oğlunu ilerideki çeģmeden su almaya göndermek için yanına çağırır, testiyi verip iki tokat atar. ġaģıran oğlu sorar - Baba niye vurdun Nasrettin Hoca cevap verir - Testi kırıldıktan sonra dövsem ne iģe yarar?

68 PROAKTĠF OLMAK??? Nasrettin Hoca nın bu davranıģı bir proaktif davranıģ örneğidir. Proaktif olmak demek bir tehlikeyi önceden görüp, tedbir almak demektir. Proaktif tedbirler önleyici tedbirlerdir.

69

70 ĠSG TEHLĠKE KAYNAKLARI NELERDĠR? KiĢiye bağlı faktörler Çevresel faktörler Yapılan iģten kaynaklanan faktörler Kullanılan malzemeden kaynaklanan faktörler Kullanılan makina/ekipman/donanım dan kaynaklanan faktörler EtkileĢim kaynaklı faktörler

71 Ġġ GÜVENLĠĞĠ TEHLĠKELERĠ NELERDĠR? FĠZĠKSEL MEKANĠK : Yüksekten DüĢmeler, Darbeler vb., Batmalar vb. TitreĢim, Kaymalar DüĢmeler vb. TERMAL : Sıcaklık/Alev, Soğuk vb. ELEKTRĠK: Elektrik Kaçağı, Kısa Devre, Yangın vb. RADYASYON : Ġyonize Radyasyon, Ġyonize Olmayan Radyasyon GÜRÜLTÜ: Gürültülü Ortamda ÇalıĢma vb. KĠMYASAL AEROSOLLER : Tozlar/Lifler, Duman, Buhar, Yangın vb. SIVILAR : Sıvıya Batma, Sıçrama, Yanma vb. GAZLAR/BUHARLAR: Gaz Birikmesi/Patlama, Yangın, Zehirli Gaz Soluma vb. BĠYOLOJĠK ZARARLI BAKTERĠLER ZARARLI VĠRÜSLER MANTARLAR MĠKROBĠYOLOJĠK OLMAYAN ANTĠJENLER PSĠKO-SOSYAL ERGONOMĠK

72 TEHLĠKE/RĠSK Tanımlanan ÇalıĢma: Kapalı ortamda çalıģma, sınırlı saha çalıģması (Kanal çalıģması, kazan içerisinde yapılan ateģli iģler vb.) Olası Tehlike(ler) : Zehirli gazlara maruziyet, yetersiz oksijen vb. Yaratacağı Risk(ler): Zehirlenme, boğulma vb. N

73 TEHLĠKE/RĠSK Tanımlanan ÇalıĢma: Elektrikli aletlerle çalıģma Olası Tehlike(ler) : YalıtılmamıĢ, yetkili kiģilerce kurulmamıģ elektrik donanımı Yaratacağı Risk(ler): Elektrik çarpması, yangın

74 TEHLĠKE/RĠSK Tanımlanan ÇalıĢma: Elle taģıma iģçiliği Olası Tehlike(ler) : YanlıĢ taģıma yöntemlerinin kullanılması, fazla yük kaldırma. Yaratacağı Risk(ler): Kas/Ġskelet sistemi rahatsızlıkları

75 Ġġ GÜVENLĠĞĠ RĠSKLERĠ NELERDĠR? Darbeler, kesikler, ezikler Burkulma, incinme Yaralanma Yanık El/Ayak kırılması Zehirlenme Grip, astım, zatürre ve diğer göğüs enfeksiyonları Beyin sarsıntısı Sağırlık, duyma kaybı vb.

76 ĠSG YÖNETĠM SĠSTEMĠ Toplu Koruma Uygulamaları: Tehlikesiz olanla değiģtirme, Yalıtım, Ġzolasyon, Genel/Lokal havalandırma, Genel/Lokal aydınlatma, Uyarı levhaları vb. KiĢiye Yönelik Koruma Uygulamaları: ĠĢe uygun personel, ĠĢe giriģ sağlık muayenesi, Periyodik sağlık muayenesi, KKD kullanımı vb.

77 RĠSK NEDĠR? OHSAS yönetim sisteminde Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileģimi olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) Belli bir dönemde veya koģullar altında istenmeyen olayın ortaya çıkma olasılığı, çevre koģullarına göre sıklık ve olasılık olarak tanımlamaktadır. Genel anlamda Risk iki farklı fonksiyonun bileģimi olarak kabul edilmektedir. Risk = Olasılık x ġiddet

78 RĠSK DEĞERLENDĠRME TEKNĠKLERĠ Risk Analizi/Değerlendirmesi belirlenen ĠSG tehlikelerinin yol açabileceği risklerin nicel bir büyüklük olarak saptanması sürecidir. Kalitatif Teknikler Ön Risk Analizi ( Preliminary Risk Analysis ) Tehlike ve ĠĢletilebilirlik Analizi ( HAZOP ) Hata ġekli ve Etkileri Analizi ( FMEA ) Ağaç Bazlı Teknikler Hata Ağacı Analizi ( Fault Tree Analysis ) Olay Ağacı Analizi ( Event Tree Analysis ) Sebep Sonuç Analizi Dinamik Sistem Teknikleri Markov Modellemesi ( Markov Modelling ) Go Metodu

79 ÖN RĠSK ANALĠZĠ RĠSK DEĞERLENDĠRME MATRĠSĠ BĠLEġENLERĠ Olasılık: 1 Çok düģük olasılık. 2 DüĢük olasılık. 3 Muhtemel. 4 Mümkün. 5 Çok yüksek olasılık.

80 ÖN RĠSK ANALĠZĠ RĠSK DEĞERLENDĠRME MATRĠSĠ BĠLEġENLERĠ ġiddet: 1 Önemsiz seviyede etki yaratır. 2 Az seviyede etki yaratır. 3 Orta seviyede etki yaratır. 4 Büyük seviyede etki yaratır. 5 Çok büyük seviyede etki yaratır.

81 ÖN RĠSK ANALĠZĠ RĠSK DEĞERLENDĠRME MATRĠSĠ Olasılık ġiddet Kategorisi Kategorisi : Önemsiz 2-6: DüĢük Dereceli Risk 8-12: Orta Dereceli Risk 12-15: Yüksek Dereceli Risk 16-25: Çok Yüksek Dereceli Risk

82 ÖRNEK Tehlike: Paletten parça alırken arkadaki parçanın çalışanın üstüne düşmesi Risk: Ezilme, sıkışma, kırık/çıkık Risk Puanı: 3 ( Olasılık ) * 4 ( Şiddet ) = 12 Sonuç : Yüksek dereceli risk

83 ÖRNEK ĠyileĢtirme ÇalıĢması: Paletin etrafına ikinci lamanın kaynatılması Tehlike: Parça düşmesi Risk: Ezilme, sıkışma, kırık/çıkık Risk Puanı: 1 ( Olasılık ) * 4 ( Şiddet ) = 4 Sonuç : Düşük dereceli risk

84 ĠSG TEHLĠKELERĠNĠN YÖNETĠLMESĠ Mekanik tehlikelerin yönetilmesi, ĠĢ Ekipmanları, TitreĢim, Yüksekte ÇalıĢma, Sınırlı Saha ÇalıĢması AteĢli ĠĢlerle ÇalıĢma vb. Elektrik tehlikelerinin yönetilmesi, Termal tehlikelerin yönetilmesi, Gürültü kaynaklı tehlikelerin yönetilmesi, Radyasyon kökenli tehlikelerin yönetilmesi, Kimyasal kökenli tehlikelerin yönetilmesi, Biyolojik kökenli tehlikelerin yönetilmesi vb...

85 Kaynaklı ÇalıĢmaların Sağlık Üzerine Etkileri Kaynak Dumanı gazlar ve buhar olarak adlandırılan çok küçük partiküllerin karıģımından oluģmaktadır. Kaynak Dumanı krom, nikel, arsenik, asbest, manganez, silisyum, berilyum, kadmiyum, azot oksit, fosgen, akrolin, florin bileģikleri, karbon monoksit, kobalt, bakır, kurģun, ozon, selenyum ve çinko gibi gazları ve buharları kapsar. Kaynak Dumanı nın insan sağlığı üzerine etkileri: Kısa dönem (Akut) etkileri Uzun dönem (Kronik) etkileri

86 Kaynaklı ÇalıĢmaların Sağlık Üzerine Etkileri Kısa dönem (Akut) etkileri: Çinko, Magnezyum, Bakır ve Bakır Oksit gazlarına maruziyet Metal Dumanı AteĢi ne sebep olabilir. Kaynak Dumanı gözleri, burnu, solunum sistemini irrite eder. Kaynak Dumanı pnömoniye ve pulmoner ödemlere sebep olabilir. Kaynak Dumanı bulantı, iģtah kaybı, sindirim yavaģlamasına neden olabilir.

87 Kaynaklı ÇalıĢmaların Sağlık Üzerine Etkileri Uzun dönem (Kronik) etkileri: BronĢit Astım Pnömoni Akciğer kapasitesinde azalma Slikozis vb.

88 ĠSG UYGULAMALARINDA ERGONOMĠ Ergonomi Yunanca iģ anlamına gelen Ergos ve yasa anlamına gelen Nomos kelimelerinden oluģmaktadır. Ġnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalıģmasını inceleyen bilim dalı, iģ bilimi. (TDK) Ergonomi genel anlamda yaģamın ( dünyanın ) insana uydurulmasıdır. A.B.D. de Ġnsan Faktörleri adıyla anılırken dünyanın geri kalan ülkeleri Ergonomi ismini benimsemiģtir. Ulusalararası Ergonomi Kurumu (IEA) Ergonomiyi Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: Ergonomi ya da Ġnsan Faktörleri Mühendisliği, insanın refahını, mutluluğu ve genel sistem performansını geliģtirecek bilgi ve teoriyi bulmayı, uygun yöntemlerin uygulanmasını, ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileģimlerini temelde anlamaya çalıģan bilimsel bir disiplindir.

89 ERGONOMĠNĠN HEDEFLERĠ Ġnsancıllık ve Ekonomiklik Sağlığın Korunması ĠĢin Sosyal Uygunluğu

90 ĠSG UYGULAMALARINDA ERGONOMĠ Uygun olmayan çalıģma Ģartları çalıģanlarda Kas-Ġskelet Sistemi rahatsızlıklarının görülmesine neden olmaktadır.

91 ĠSG UYGULAMALARINDA ERGONOMĠ Kas-Ġskelet Sistemi Rahatsızlıkları içerisinde en sık karģılaģılan sorun Bel Ağrısı dır. Tüm iģ günü kayıplarının ve tüm iģçi tazminat iddialarının %25 i bel ağrısına bağlıdır. GeliĢmiĢ ülkelerde bel ağrısı iģe bağlı olarak oluģan, sakat bırakabilen ve tazminat ödenmesini gerektiren bir sorundur. Bel ağrısına bağlı yıllık harcamalar 50 milyar dolardır. ABD nde Social Security Disabilite nin yaptığı tüm ödemeler 1957 den 1976 ya %250 artmıģtır.bu dönemde bel ağrısı nedeniyle sakatlık ödemeleri ise %2800 artmıģtır.

92 ĠSG UYGULAMALARINDA ERGONOMĠ Risk faktörlerine aģırı, tekrar eden Ģekilde ve uzun süre maruziyet sonucu Kas- Ġskelet Rahatsızlıkları çalıģanlara bedensel olarak zarar verebilir. Risk Faktörleri özetle aģağıdaki Ģekilde sıralanabilir: -Tekrarlama -Bedenin uygunsuz duruģu -Statik duruģ -DüĢük sıcaklıklarda çalıģma -AĢırı yüklenmeler -TitreĢim -SıkıĢma

93 ĠSG UYGULAMALARINDA ERGONOMĠ KiĢisel faktörlerde Kas-Ġskelet Sistemi Rahatsızlıkları nın geliģimine katkıda bulunur. KiĢisel faktörler Ģöyle sıralanabilir: YaĢ ve Cinsiyet, Önceki incinmeler, Fiziksel kondisyon, Diğer hastalıklar ( Diabet, kireçlenme vb.) Hamilelik, ġiģmanlık, Sigara kullanımı, AĢırı yorgunluk vb.

94 ĠSG UYGULAMALARINDA ERGONOMĠ Kas-Ġskelet Sistemi Rahatsızlıkları nın belirtileri: Eklemlerin ve kasların sızılı ağrıması, Ağrı,sızı, ürperme ve uyuģukluk, El ve ayak parmaklarının beyazlaması, Ödem ve iltihap, Hareketlerde zorlanma, kısıtlanma vb. ÇalıĢan yukarıdaki belirtilerden herhangi birisini hissediyorsa vakit geçirmeden ĠĢyeri Hekimine baģvurmalıdır.

95 ĠġYERLERĠNDE KULLANILAN ĠSG ĠġARETLERĠ Yeni ĠSG yönetimi felsefesi Toplu Koruma Önlemleri ne öncelik vermektedir. Toplu Korumaya yönelik uygulamalardan birtanesi de uyarı levhalarının kullanılmasıdır. Güvenlik vesağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği 23 Aralık 2003 tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıģtır. Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri : Özel bir amaç, faaliyet veya durumu iģaret eden levha, renk, sesli ve/veya ıģıklı sinyal, sözlü iletiģim ya da el kol iģareti yoluyla iģ sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karģı uyaran ya da talimat veren iģaretlerin hepsi Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri olarak adlandırılır.

96 ĠġYERLERĠNDE KULLANILAN ĠSG ĠġARETLERĠ Yasak ĠĢareti: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranıģı yasaklayan iģarettir. Daire Biçiminde Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar iģaret alanının en az % 35 ini kapsayacaktır)

97 ĠġYERLERĠNDE KULLANILAN ĠSG ĠġARETLERĠ Uyarı ĠĢareti: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan iģarettir. Üçgen biçiminde, Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar iģaret alanının en az % 50 sini kapsayacaktır)

98 ĠġYERLERĠNDE KULLANILAN ĠSG ĠġARETLERĠ Emredici ĠĢaret: Uyulması zorunlu bir davranıģı belirleyen iģarettir. Daire biçiminde, Mavi zemin üzerine beyaz piktogram, (mavi kısımlar iģaret alanının en az % 50 sini kapsayacaktır)

99 ĠġYERLERĠNDE KULLANILAN ĠSG ĠġARETLERĠ Acil ÇıkıĢ ve Ġlkyardım ĠĢaretleri: Acil çıkıģ yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren iģaretlerdir. Dikdörtgen veya kare biçiminde, YeĢilı zemin üzerine beyaz piktogram, (yeģilı kısımlar iģaret alanının en az % 50 sini kapsayacaktır)

100 ĠġYERLERĠNDE KULLANILAN ĠSG ĠġARETLERĠ Yangınla Mücadele ĠĢaretleri: Yangın ekipmanlarının yerini gösteren iģaretlerdir. Dikdörtgen veya kare biçiminde, Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram, (kırmızı kısımlar iģaret alanının en az % 50 sini kapsayacaktır)

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4-

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4- Ġş Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -4- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 İSG İşaret ve Uyarıcı Levhalar Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden Levha, Renk, Sesli ve/veya ışıklı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İş kazaları ve meslek hastalıkları işyerlerinde meydana gelmektedir. Başka bir ifade ile iş kazası ve meslek hastalıklarının nedeni işyeri koşullarıdır. İşyerlerindeki kuralları

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI 15 Ocak 2011 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Hukuksal Yönü MMO Kocaeli Şubesi MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI Doç. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Meslek hastalığı 5510 sayılı SS-GSS Kanunu

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ OCAK 2013 20 Haziran 2012 de kabul edildi. 30 Haziran tarih, 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

Click to add subtitle. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

Click to add subtitle. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti Click to add subtitle Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ, Tüm mesleklerde

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 Sayılı Kanun Kapsamı 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamı; Bu

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28230

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28230 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28230 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî

Detaylı

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri 1 Tanımlar (4857) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ HEDEF; İŞ KAZALARINI VE MESLEK HASTALIKLARINI ÖNLEMEKTİR. İŞ KAZASI TANIMI (ILO) Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler MsC.M.Ayhan KENTBUĞA Gelişim Üniversitesi Öğr.Grv. www.kentbuga.com 533 955 69 88 10.11.2012 1 ayhan@kentbuga.com

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 3

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 3 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 3 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE RĠSK ANALĠZĠ- Ġġ SAĞLIĞI MÜFETTĠġ DENETĠMLERĠ VE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ

Detaylı

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ VE AMBULANSLARDA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi EĞİTİMİN AMACI Çalışanlarının işlerindeki tehlikeleri farketmeleri, Güvensiz durum davranışların neden olduğu iş kazaları ve önlemlerin

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ 2017-2018 Güz Dönemi 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UN TARAFLARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UN TARAFLARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UN TARAFLARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1 Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması mevcut şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633 ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanları sağlık ve güvenlik yönünden

Detaylı

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

Doç. Dr. Pir Ali KAYA 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda İşverenin Yükümlülükleri Doç. Dr. Pir Ali KAYA Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1 I. 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenin

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak)

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ĠLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ĠLE 6331 SAYILI ĠSG KANUNUNDAKĠ ĠDARĠ PARA CEZALARININ TEHLĠKE SINIFI VE ÇALIġAN

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Kaynak metalin lokal eritilmesi yoluyla metal parçaların birleştirilmesi işlemidir.

Kaynak metalin lokal eritilmesi yoluyla metal parçaların birleştirilmesi işlemidir. Kaynak metalin lokal eritilmesi yoluyla metal parçaların birleştirilmesi işlemidir. Kaynak işlemi sırasında oluşan metal parçalarının sıçraması, kaynak dumanı, radyan ışınları, gürültü, yüksek sıcaklığa

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25325

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25325 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı Kasım, 2016 EMNİYET KEMERİ SUSTURUCU Maslow`un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleşt.

Detaylı

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İSG kurulu eğitimi c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İŞYERLERİNDE İŞİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TEHLİKELERDEN SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK KOŞULLARDAN

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. HOŞGELDİNİZ Fahrettin YILMAZ Eğitim Uzmanı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. HOŞGELDİNİZ Fahrettin YILMAZ Eğitim Uzmanı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır HOŞGELDİNİZ Fahrettin YILMAZ Eğitim Uzmanı 1 Kanunun Kapsamı Belli İstisnalar dışında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ Çevre & ĠĢ Güvenliği MEVZUATIN ADI : AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAK ĠġÇĠLERĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ R. G. TARĠHĠ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

ĠĢ Güvenliği ve Mühendislik Etiği -1-

ĠĢ Güvenliği ve Mühendislik Etiği -1- ĠĢ Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -1- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 Ders Ġçeriği ĠĢ sağlığı ve Güvenliği tanımları ĠSG nin Dünya daki Tarihsel GeliĢimi Türkiye de ĠSGnin tarihsel

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ 04 Mayıs 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25452 Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 09/02/2004 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan ve 09/02/2005

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

İNŞAAT MÜHENDİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU İNŞAAT MÜHENDİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Av. TANER SAVAŞ info@savasavukatlik.com İnşaat Mühendisinin Sorumluluğu Mevzuattaki Eksiklikler Uygulamada Ortaya Çıkan Hatalar Çözüm Yolları Şantiye Şefi İnşa faaliyetini

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

Yavuz CALP İLKEM İSG MERKEZİ İş Güvenliği Koordinatörü yavuzcalp@yahoo.com 0 507 984 71 34. KEġKE DEMEMEK ĠÇĠN ÖNCE Ġġ GÜVENLĠĞĠ

Yavuz CALP İLKEM İSG MERKEZİ İş Güvenliği Koordinatörü yavuzcalp@yahoo.com 0 507 984 71 34. KEġKE DEMEMEK ĠÇĠN ÖNCE Ġġ GÜVENLĠĞĠ Yavuz CALP İLKEM İSG MERKEZİ İş Güvenliği Koordinatörü yavuzcalp@yahoo.com 0 507 984 71 34 KEġKE DEMEMEK ĠÇĠN ÖNCE Ġġ GÜVENLĠĞĠ Ülkemizdeki 4857 sayılı İş Kanunu'nun "ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği başlıklı bölümü

Detaylı

İş sağlığı, İş Sağlığı İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ. Uluslararası Çalışma Örgütü ne (ILO) göre; ILO rakamlarına göre;

İş sağlığı, İş Sağlığı İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ. Uluslararası Çalışma Örgütü ne (ILO) göre; ILO rakamlarına göre; İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İş Sağlığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün yaptığı tanıma göre iş sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER Yıldız OSGB olarak; iş güvenliği uzmanlarımız ve diğer deneyimli personellerinizle iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Yasal gereklilikleri karģılamak için, Yükümlülüklerin yerine getirildiğini kanıtlamak için, Erken tanı ve potansiyel problemlerin tespiti için, Ġzlenebilirlik sağlamak için,

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ NEDEN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ? Her yıl milyonlarca ÇALIŞAN, çalıştıkları yerlerdeki çeşitli tehlikeler sonucunda; ÖLMEKTE! YARALANMAKTA! HASTALANMAKTA!

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR İŞ GÜVENLİĞ İĞiNiN TANIMI İş ş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldır ırmak veya en aza indirmek,, üretimin ü devamlılığın ını ı sağlamak amacıyla

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

İŞ KAZALARI. Şenel ŞEN Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı İnşaat Mühendisi

İŞ KAZALARI. Şenel ŞEN Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı İnşaat Mühendisi İŞ KAZALARI Şenel ŞEN Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı İnşaat Mühendisi Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları 41 / İş Kazaları Katılımcıların, işyerlerinde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İsmail GERİM Genel Müdür Yardımcısı 07 Mayıs 2013, İZMİR İSG Verileri ve Maliyetleri

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN SEKTÖREL UYGULAMALARI

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN SEKTÖREL UYGULAMALARI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN SEKTÖREL UYGULAMALARI Sakine OVACILLI Çalış a ve Sosyal Güve lik Baka lığı İş Sağlığı ve

Detaylı

OHSAS 18001:2017 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - OHSAS Occupational Health and Safety Standard

OHSAS 18001:2017 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - OHSAS Occupational Health and Safety Standard ISO 18001 OHSAS OHSAS 18001:2017 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Standard Ohsas 18001 nedir? OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ 2 İşçi Sağılığı Çalışan insanların fiziksel, ruhsal moral ve sosyal

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI Kadri KABAK Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Sunum İçeriği Mevcut mevzuat yapısı İstatistiki veriler Kanun neler getiriyor Plânlanan öncelikler

Detaylı