Doç. Metin EKE * CORRUPTION OF REGIONAL TÜRKÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Metin EKE * CORRUPTION OF REGIONAL TÜRKÜ"

Transkript

1 YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZDE YOZLAŞMA ÖZ Doç. Metin EKE * Türküler, Türk Halk Edebiyatının sözlü geleneğinden doğan, ağızdan ağza yayılarak yaşatılan ve genellikle yaratıcısı bilinmeyen ezgilerdir. Türk Halk Müziği ezgilerinin en önemli özelliği Otantik olmasıdır. Türküler, yöreye has Tavır ve Hançere şekli ile icra edilirler. Türkülerin yörelerinde söylendiği gibi icra edilmemesi, bu ezgilerin kimliklerinde farklılığa yol açmakta ve yozlaşmaktadırlar. Otantik Türkülerin olması gerektiği gibi icra edilmemelerinin yanında, 1990 lı yıllardan itibaren Beste-Türkü olarak adlandırılan eserlerin yapılması ve söylenmesi, bu ezgilerin artık yörelerden uzak, Tavır ve Hançere özelliklerine sahip olmayan ezgilerin varlığını gündeme getirmektedir. Aynı şekilde Türkülerin farklı müzik türü icracıları (Pop müzik, Arabesk müzik, Özgün müzik, vb.) tarafından söylenmesi ve THM Repertuarında bulunan bazı ezgilerin de çoksesli olarak icra edilmeye çalışılması, halkın ürettiğini halka farklı şekilde sunmakla eş anlamlı olup, yozlaşmaya neden olan sebeplerdir. Anahtar Kelimeler: Türkü, Yöre, Tavır, Yozlaşma. ABSTRACT CORRUPTION OF REGIONAL TÜRKÜ Türkü are mostly anonymous, orally transmitted songs born of the Turkish folk literary tradition. The most authentic characteristic of Turkish folk songs is that they are authentic, performed in regional musical and vocal styles. When türkü are not performed as they are sung in their native regions, this leads to a change in the songs identity, and corruption. In addition to the fact that authentic türkü are not performed as they should be, since the 1990s the writing and performance of pieces known as composition-türkü, has led to the existence of songs unrelated to particular regions, and with no specific musical or vocal style. Similarly, the singing of türkü by performers of other styles such as pop, Arabesk and özgün music, as well as polyphonic performances of some songs in the Turkish folk music repertoire, presenting them to the people in a way distant from the way the people created them, are other factors leading to their corruption. Keywords: Türkü, Region, Style, Corruption. * İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi. 1

2 Türküler, Türk Halk Edebiyatının sözlü geleneğinden doğan, ağızdan ağza yayılarak yaşatılan ve genellikle yaratıcısı bilinmeyen ezgilerdir. Türk Halk Müziği ezgilerinin Kırık Hava türleri genellikle Türkü olarak adlandırılmaktadır. Türk Halk Müziği geleneksel müziğimizdir ve halkın, doğumdan ölüme kadar olan yaşam süresi içerisinde, yaşanan bazı olaylarla ilgili olarak duygularını, düşüncelerini melodi ile ifade etmesi sonucu oluşmuştur. Aşk, tabiat, ölüm, gurbet, kahramanlık, ayrılık, av, oyun vb. konular T.H.M. ezgilerinde işlenmiştir. Türk Halk Müziği ezgilerinin özellikleri şunlardır: 1- Anonimdir, 2- Otantiktir, 3- Zamanda derinlik-mekânda yaygınlık prensibine haizdir, 4- Gerçek hayat ile ilgilidir, 5- Kolay öğrenilir, 6- Sözlü gelenek ile günümüze kulaktan kulağa, ağızdan ağza, usta-çırak ilişkisi ile gelmiştir (TÜFEKÇİ, 1986). Yukarıda belirtilen özelliklerden 2. maddede belirtilen Otantiklik özelliği; Türk Halk Müziğinde Yöresellik özelliğinin olduğunu ve Türkülerin ait oldukları yöreye has Tavır ve Hançere şekli ile icralarını ifade etmektedir. Türküler, Tavırlarını yakılıp yaygınlaştıkları yöre veya bölgelerden alırlar. Her yörenin kendine özgü bir tavrı vardır. Türkülerin saz ile icrasında Tavır terimi kullanılmaktadır. Tavır; yöresel ezgilerin THM Çalgıları ile icralarında melodik yapılarındaki motiflerden dolayı yöreye has özellik gösteren bir çalma şeklidir. Bağlama için kullandığımız zaman; yöreye ait sözlü ve sözsüz ezgilerin, tezenenin tellere vuruşlarında belli bir hareket ve düzen içermesi anlaşılmaktadır. Bütünden bireyselliğe inildiği zaman; Bağlama tavrı, Kaval tavrı, Kemane tavrı, Sipsi tavrı vb. çalgı tavırları bilinmektedir. Yörelere göre belirtildiği zaman; Giresun tavrı, Konya tavrı, Yozgat tavrı, Âşık tavrı vb. adlarla bilinirler (EKE, 2005: ). Türkülerin ses ile icralarında yöreselliği belirten en önemli özelliklerden birisi de Hançere şekilleridir ve bunlar, yöre ezgilerinin motiflerinin yöresel ağızla okunmasıyla oluşmuştur. 2

3 Ağız; dilin coğrafi farklılıklar nedeniyle söyleyiş farkı gösteren kollarıdır (ERGİN, 1998). Ağızlar da; Erzurum ağzı, Arguvan ağzı, Rumeli ağzı, Karadeniz Ağzı, Kırşehir ağzı, Gaziantep ağzı, Burdur ağzı vb. yörelere göre isimlendirilir. Bu açıklamaların sonucunda Türkülerin Yöresellik Özelliği; yörenin Tavrıyla (çalma şekliyle) ve ağız yapısına bağlı olarak Hançeresiyle icra edilmesidir şeklinde ifade edilebilir. Genel olarak Türkülerimizin sanatçılar tarafından yapılan icralarında yöresellik özelliğinden çok şeyler kaybettiği algılanabilmektedir. Türk Halk Müziği yöresel Türkülerimizde algılanan yozlaşmanın sebeplerine şöyle bir açıklama getirilebilir: 1. Türkülerin yörelerinde okunduğu gibi icra edilmemesi, ezgilerin kimliklerinde farklılığa yol açmakta ve yozlaşmaya sebebiyet verdirmektedir. Profesyonel T.H.M. Sanatçılarının bile, biz her yöreyi okuyabiliriz mantığıyla hareket ederek, konser vb. etkinliklerde repertuarlarını hazırlarken, farklı yöre ezgilerine de yer vermeleri ve o ezgileri doğal bir olay sonucu yakıldıkları gibi duyarak, hissederek icra edememeleri yozlaşmaya neden olmaktadır. Tavır ve üsluplarındaki bu eksiklikler nedeniyle halkın beğenisini kazanamamaktadırlar. Ayrıca bu husus yeni yetişen sanatçı adaylarına da kötü örnek olmaktadır. Türk Halkı, Bozlakları; Muharrem Ertaş tan, Neşat Ertaş tan, Hacı Taşan dan, Deyişleri; Âşık Veysel, Âşık Davut Sulari, Âşık Beyhani, Turan Engin, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ, Musa Eroğlu dan, Hoyratları; Diyarbakırlı Celal Güzelses, Gaziantepli Hasan Hüseyin, Neriman Altındağ Tüfekçi, Dîvanları; Mehmet Özbek ten, Barakları; Halit Araboğlu ndan, Zeybekleri; Özay Gönlüm, Talip Özkan, Şahin Gültekin den, Türküleri ve Mayaları; Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, vb. sanatçılardan dinlemiştir. Bu ezgi türleri onların sesleriyle özdeşleşmiştir. Ses sanatçıları, icra edeceği ezgileri yöre, ağız ve ses kapasiteleri doğrultusunda tespit ederek hazırlamalıdırlar. 2. Ses sanatçısı ve icracıların, yöre ezgilerini araştırarak, o yörenin mahalli sanatçıları ve ozanlarından veya eski taş plâk ve kaset vb., ses kayıtlarından dinlemek ve öğrenmek yerine farklı bir sanatçıdan dinleyerek bu ezgiyi repertuarlarına almaları, yöre ezgilerinin otantik tavırlarının kaybolmasına yol açmaktadır. Yöresel ezgi icrasında önemli olan sadece entonasyonun sağlam olması, melodik ve ritmik yapının mükemmel icra edilmesi değildir. Bunların yanında en önemli unsur; yöre ağzı, yöre tavrı ve yöresel hançere şeklidir. Şöyle bir 3

4 örnek verecek olursak; Doğu Anadolu Bölgesinden (Erzincan, Erzurum, Elazığ vb. yöreler) bir sanatçının, Karadeniz Bölgesine (Trabzon, Giresun, Ordu vb. yöreler) ait ezgileri seslendirmesi, otantiklik (Yöresellik) özelliğinin ortadan kalkmasına ve ezgilerin yakıldığı andaki duygu ve düşüncelerle ifade edilememesine sebebiyet verecektir lı yıllardan itibaren Beste-Türkü formunda eserlerin üretilmeye başlaması T.H.M. Repertuarında bulunan ezgilerimizde de bir yozlaşmaya neden olmuştur. Bestelenen eserlerde 8 ölçüye kadar benzerlik olabilir düşüncesinden hareketle besteciler; yöresel ezgilerden bazılarının donanımını ve usul ünü değiştirerek, farklı ezgilerden bazı melodik cümleleri bir araya getirerek, edebî yapı olarak da ezgilerin sözlerini değiştirerek yeni Türküler bestelemişlerdir. Halk müziği halka aittir. Halkın üretimidir. Halkın duygu ve düşüncelerini ifade eder. Beste-Türkü formundaki bu eserler dinlenildiği zaman, usta bir Türk Halk Müziği dinleyicisi veya repertuarı zengin olan bir sanatçı, bunların melodik yapılarının yöreden derlenerek günümüze kadar gelmiş bazı Türkülere çok benzediğini anlayabilir. Tabii ki bazı Türkülerin farklı yörelerde melodik, ritmik veya söz varyantları vardır. Ama bu ezgiler de Otantiklik özelliğine sahiptir. Ama Beste-Türkü formunda olan ezgilerde yöresellik özellikleri (Tavır, Hançere) özelliklerini bulmak mümkün değildir. 4. THM yöresel ezgilerinin; farklı müzik türü icracıları (Pop müzik, Arabesk müzik, Özgün müzik, vb,) tarafından okunmaları, halkımıza, ürettiklerini yanlış olarak sunmakla eş anlamlıdır. THM ezgileri; duygu ve düşünceleri ifade eden motiflerin bir araya gelerek melodiler halinde bütünleşmesinden meydana gelmiştir. THM yöresel Türkülerini icra edecek sanatçının, Deyişlerde; öğüt, tavsiye ve inançla ilgili konuları, Âşıklık geleneğini, Zeybeklerde; yiğitlik, haksızlığa başkaldırı, kahramanlık ve yurt sevgisini, Bozlaklarda; feryat, haykırış, Gurbet Havalarında; ayrılık, gurbet ve hasret temalarının ne olduğunu bilmesi, hissedebilmesi ve yaşatabilmesi gereklidir. Bu duygular hissedilerek yapılan ezgi icraları o yörenin tavrını da belirler. Yöre tavrı ortaya konulmaksızın, otantik şekliyle yapılmayan icra, Türkünün gerçek kimliğini ortaya koymaz ve duygusal olarak da hiç bir şey ifade etmez. Toplumda bir işbölümü vardır. Müzikte de bu böyledir. Her sanatçı kendi uzmanlık alanında icrasını yapmalıdır. Türk Halk Müziğinin bu günlere kadar gelmesinde çok büyük emekleri olan derlemeci, sanatçı ve eğitimci olan Nida Tüfekçi nin şu sözü, Otantiklik 4

5 özelliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bir yörenin ezgisini iyi icra etmek için, o yörenin toprağına ayak basmak, o yörenin havasını teneffüs etmek, o yörede ikamet etmek gereklidir. Branşı, THM dışından olan bir sanatçının, kaset veya CD sinde okuyacağı Türkü için şöyle bir yol izlemesi gereklidir: Usta bir THM sanatçısıyla çalışmalı ve o yörenin Tavrı hakkında bilgisi olması için de belli sayıda o yörenin ezgilerinden oluşan repertuara sahip olması lazımdır. 5. Türkülerin; bir Opera eserinde tek bir solist tarafından seslendirilen Arya okur gibi icra edilmeleri, yöresellik özelliğinin kaybolmasına yol açmaktadır. Halk ezgilerinde her yörenin kendi gırtlak yapısına göre insan sesi ortaya çıkmıştır. Yalın, saf olduğu gibi halkın geleneksel ezgileri her zaman gündemde kalmıştır (İLYASOĞLU,1999). Türk Halk Müziğinin en önemli özelliği, ezgilerin irticalen yakılmasıyla birlikte yöresellik özelliğinin olmasıdır. Yörelerde kullanılan Ağız ve Hançere şekli yöre ezgileriyle bir bütünlük sağlamaktadır. Çopur Ahmet ten Gitme Bülbül isimli ezgiyi dinlediğiniz zaman, bunun Konya yöresinin ezgisi olduğunu, Nida Tüfekçi den Sabahınan Esen Seher Yelimi adlı ezgiyi dinlediğiniz zaman bunun Yozgat yöresinin ezgisi olduğunu, Bayram Aracı dan Fidayda isimli ezgiyi dinlediğiniz zaman bunun Ankara yöresinin ezgisi olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Türkülerin icrasında çok önemli olan unsur, onların şan tekniği kullanılarak güçlü bir ses ile icra edilmeleri değil, yöresel tavır, yöresel ağız ve hançere şekilleri ile icra edilmeleridir. 6. THM Repertuarında bulunan ezgilerin çok sesli olarak icra edilmesi, üzerinde durulması gereken bir konudur. Çokseslileştirme akımının Türkiye de olduğu yıllarda, bu konu Doğu Avrupa da Bela Bartók ve Zoltan Kodaly gibi önemli Macar bestecilerinin repertuarları içerisinde de geniş bir yer tutmaktadır. Kodaly halk türkülerinin armonize edilmesinin sebebini daha geniş kitlelerin, Türkülerini yakından tanımalarını sağlamak olarak açıklamış ve bu uygulamayı, köyden şehre gelirken ezgilere içlerinde rahat nefes alabilecekleri uygun birer kıyafet giydirmeye benzetmiştir. Ahmed A. Saygun un, Bartók ve Kodaly nin prensiplerini takip etmek niyetinde olmadığı Garplıların kendi duyuşlarına uyan bu çok ses tarzını alıp bizim Türkülerimize tatbik etmek imkânsızdır. Türkülerimiz, ancak kendi bünyelerinden çıkacak bir armoni ile hususiyetlerini kaybetmezler demesinden anlaşılmaktadır (ARICI,2001:99). Ayrıca çokseslilik çalışmalarını yapacak bestecilerin de yöre özelliklerini çok iyi bilmesi gerektiğini 5

6 şu sözleriyle belirtmiştir: Yalnız, kompozitör, Türküyü tamamen duymuş, onu doğuran muhitin insanları gibi düşünmüş, acı ve neşelerine iştirak etmiş olmalıdır. İşte bilhassa bu noktada ısrar ediyorum ki, bir kompozitörün milli musikinin ilk basamaklarına basabilmesi için, muhitini tamamen tetkik etmiş, anlamış, kendinde duymuş, hülasa kendini kavramış olması lâzımdır. Sonra Türk musikisi birkaç ritimle, bir iki makamdan ibaret değildir. Ahmed Adnan Saygun, T.H.M. ezgilerinin derleme çalışmalarına katılmış ve çok sayıda halk Türkülerini çok sesli olarak düzenlemiştir. Düzenlediği Türkülerde, demler (drone) oluşturmak yoluyla ezgiye bir armonik yapı hazırlamıştır. Türk Halk müziği ezgilerinin derleme çalışmalarında öncülük etmiş, halk müziği hakkında bilimsel anlamda kitaplar yazmış ve bildiriler yayımlamış olan Muzaffer Sarısözen ve halk müziğine büyük katkıları olan halk müziği mensupları halk ezgilerinin polifonize edilmesinin, Türkülerin otantik yapısının bozulmasına, insanlarda bırakmış olduğu duygu etkinliğini azaltmasına veya yok etmesine yol açmaktadır şeklinde görüş bildirmişlerdir. T.H.M. belli cinslere ve bunlar üzerideki seyirden doğan ezgi kalıplarına dayanan, çeşitli özelliklere sahip, genellikle tek sesli musikidir (TURA,1987:293). Makamsal bir yapı özelliği göstermesinden dolayı, ses dizilerinin (Yahyalı Kerem, Garip, Kalenderî, Düz Kerem, Muhalif, Tatyan, vb,.) donanımlarındaki seslerden, perdelerinin derecelerinin olmamasından, kendine özgü bir ses sistemine sahip olmasından dolayı çok sesli olarak düzenlemesi ve armonizasyonu uygun değildir. Pek çok halk müziği ürünü Batı müziğinin kurallarına göre çok sesli duruma getirilmiştir. Fakat Türk halkı çoksesli hale getirilmiş bu ezgileri benimsememiştir. Hiçbir düğünde, dernekte milli oyunlar oynanırken, çok sesli olarak düzenlenen bu ürünlere itibar etmemiştir (KIZILTUĞ,1988). Türküler yakılırken, çok seslilik düşünülerek yakılmamıştır. Müstezat dizisine (Do üzeri Müstezat, Sol üzeri Müstezat) sahip ezgiler majör dizi özelliği göstermektedir. Bu ezgiler çoksesli olarak düzenlenebilir. Ama yine de yöre tavrı, söz ve melodi bütünlüğü göz ardı edilmemelidir. Türkülerin yakıldığı andaki hususiyetleri çok önemlidir. TRT THM Repertuarında, resmî bir derleme heyeti tarafından ele geçirilmiş ve mahallinde plağa alınmış olan 2 tane ikiseli halk türküsü bulunmaktadır. Halil Bedi Yönetken, Rıza Yetişen ve Muzaffer Sarısözen tarafından 1944 yılında Tunceli-Pertek ilçesinde plâkla tespit edilen bu orijinallerin dünya çapında bir önemi vardır, şöyle ki: Bu iki Türküyü (Gül Türküsü ve Siyah Perçemlerin), saz ve ses olarak plâğa okuyan, Pertek ilçesinin Ulupanar 6

7 köyünden 1319 doğumlu Süleyman Kara ve Hozatın Yalkızağaç köyünden 1317 doğumlu İsmail Oğuz, ömründe okul yüzü görmemiş birer köylü sanatçılardır. Bu iki Türkü de çokseslilik paralel beşlilerle yürütülmektedir (SARISÖZEN,1962: ). 7

8 Türk Halk müziğinin özelliklerinden birisi de kendine özgü bir çokseslilik göstermesidir. Bu çokseslilik THM Çalgılarının akortlarında görülmektedir. Çifte de, Tulum da, Karadeniz Kemençesinde, Kaval da, Bağlama da başka başkadır. Bunlardan Kemençe ile Kemane de muvazî dörtlüler ve Bağlama da muvazî beşliler şeklinde yürürler. Ayrıca Bağlama ile Uzun Hava açışı yapıldığı zaman diğer Bağlama dem tutar (karar perdesiyle eşlik eder). Ege Bölgesinde nefesli çalgı olan Zurna, Zeybek çaldığı zaman diğer Zurna dem tutar. Türkülerde önemli olan husus, dizisindeki olmazsa olmaz perdelerinin önemini yitirmeden, yörenin tavrını kaybetmeden, sözleriyle birlikte melodik yapıyla bir bütünlük içinde verilmek istenen mesajı iletmesidir. Besteciler, halkın bu şekliyle benimsemiş olduğu yöresel ezgilerden ziyade, kendilerinin besteleyecekleri ezgilerinde çokseslilik uygulamalarını yapabilirler. Türk halkı üretmiş olduğu Türkülerini teksesli olarak dinlemiş ve benimsemiştir. Türkülerinin otantik yapısının ve karakteristik özelliğinin bozulmasını istememektedir. 8

9 7. Medya nın da (TV, Radyo, vb.) bu konuda etkileri görülmektedir. Yöresel bir Türkünün, farklı bir müzik türü ile ilgilenen sanatçının kaset veya CD sinde yer alması yukarıda bahsedilen maddelerden dolayı eksiklikler içermesi ve bu Türkünün sıklıkla TV kanallarından video klipiyle veya radyolardan ses kaydı ile halka dinletilmesi de yozlaşmaya neden olmaktadır. Devamlı olarak, aynı eserin yayınlanması, doğru olan bir şeyin halka sunulması şeklinde bir yanılgıya sebebiyet vermektedir. Halkımızın büyük bir çoğunluğu, daha iyi olduğu için bu kadar fazla yayınlanıyor şeklinde algılayabilmektedirler. Aradaki farkı ancak THM alanında çalışmalar yapan araştırmacılar, eğitimciler ve THM sanatçıları anlamaktadır. Halk müziğine ilgi duyan genç kuşakların, Türküyü, alanı halk müziği dışında olan bir sanatçıdan dinleyerek ve sadece o sanatçıyı beğendikleri için benimsemeleri yukarıda açıklanan olumsuzluğu doğurmaktadır. Aynı şekilde, tanınmış olan ve alan dışındaki sanatçılar vasıtasıyla okunan ezgiler daha geniş bir kitleye ulaşacaktır ve halk müziğine duyulan ilgi daha çok artacaktır gibi düşüncelerin gerçekle ilgisi yoktur. Eğer iletilecek mesaj, özü bozularak, değişikliğe uğratılarak ulaştırılıyorsa, o mesaj; mesaj özelliğini kaybetmiş demektir. KAYNAKLAR 1- ARICI Emre, Ahmed Adnan Saygun Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul EKE Metin, Türk Kalk Müziğinde Tavırlar, Konya ve Yozgat Yöre Ezgilerinin Bağlama İle İcraları, Halk Kültürlerini Koruma Yaşatma Ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu, Motif Vakfı Yayınları, Aralık ERGİN, Muharrem, Türk Dilbilgisi, İstanbul, Bayrak Yayınları İLYASOĞLU Evin, Robert koleji, KIZILTUĞ Fırat, Geleneksel Müzik Türlerinde Çokseslilik Çalışmaları, Birinci Müzik Kongresi Bildiriler, Ankara SARISÖZEN Muzaffer, Türk Halk Musikisi, Ankara TURA Yalçın, Türk Halk Musikisindeki Makam Hususiyetleri ve Bunların Dayandığı Ses Sistemi, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C. III, Ankara TÜFEKÇİ Nida, Türk Halk Müziği Bilgileri ders notları, 1986, İTÜ, İstanbul. 9

TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLEREK GELECEĞE İNTİKÂLİ VE KORUNMASI

TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLEREK GELECEĞE İNTİKÂLİ VE KORUNMASI 275 TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLEREK GELECEĞE İNTİKÂLİ VE KORUNMASI EKE, Metin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Çok güç şartlarda yapılan derlemelerle, THM Repertuarına kazandırılan ezgiler, büyük

Detaylı

TÜRKÜ DERLEMELERİNDE YAPILAN YANLIŞLAR ve DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER Arş. Gör. A. Serdar YENER 1

TÜRKÜ DERLEMELERİNDE YAPILAN YANLIŞLAR ve DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER Arş. Gör. A. Serdar YENER 1 TÜRKÜ DERLEMELERİNDE YAPILAN YANLIŞLAR ve DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER Arş. Gör. A. Serdar YENER 1 Türk milleti, tarihsel süreç içerisinde kültürel aktarımını büyük ölçüde sözlü kültür vasıtasıyla sağlamıştır.

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı AĞIZ VE HANÇERE TEKNİKLERİ 1 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Kredisi (Local Credits) Course Name REGIONAL VOCAL PERFORMANCE STYLES AND TECHNIQUES

Detaylı

On Erzurum Türküsü Üzerinde Bir Metot Denemesi

On Erzurum Türküsü Üzerinde Bir Metot Denemesi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (1): 187-198 On Erzurum Türküsü Üzerinde Bir Metot Denemesi Nesrin FEYZİOĞLU (*) Özet: Bu makalede, çeşitli folklor türleri üzerinde yapısal

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ

İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ İTÜ HBSK KİMDİR? Halk Bilimi ve Sanatları Kulübü, 1999 güzünde, İTÜ bünyesinde Halk Oyunları, Müzik Birimi ve Kafkas

Detaylı

Türk Halk Müziği ASD I. (Normal) Öğretim Programına 30 öğrenci alınacaktır.

Türk Halk Müziği ASD I. (Normal) Öğretim Programına 30 öğrenci alınacaktır. T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİGİ DEVLET KONSERVATUARI TÜRK HALK MÜZİGİ ANASANAT DALI 2016-2017 EGİTİM-ÖGRETİM YILI I.(NORMAL) ÖGRETİM PROGRAMINA ÖN KAYITLA ALINACAK ÖGRENCİLERİN ÖZEL YETENEK SINAVI

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ 1

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 Yrd. Doç. Dr. Ömer Can SATIR MÜZİĞİ TANIMLAMAK Müzik nedir sorusuna verilecek her yanıt, insanın müzikle girdiği

Detaylı

İ.T.Ü. DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) CAB

İ.T.Ü. DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) CAB Dersin Adı BAĞLAMA I İ.T.Ü. DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name BAGLAMA I Kodu CAB Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Detaylı

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ----

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ---- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri YENER 2. Doğum Tarihi :15 Nisan1952 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derecesi Alan Üniversite Yıl Yüksek öğrenim Lisans Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik

Detaylı

TÜRK HALK EZGİLERİNE DAYALI ESERLERİN VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILMASININ GEREKLİLİĞİ

TÜRK HALK EZGİLERİNE DAYALI ESERLERİN VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILMASININ GEREKLİLİĞİ TÜRK HALK EZGİLERİNE DAYALI ESERLERİN VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILMASININ GEREKLİLİĞİ Zeki NACAKCI İnsanlar, tarihsel gelişim süreci içerisinde, çeşitli etkenlerle bir araya gelerek gruplaşmaya başlamış,

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Detaylı

SADİ YAVER ATAMAN. Krokus 3 C agrandizörü FOK banyoları. Siyah-Beyaz. Fotoğraf Yarışması. Birincilik Ödülü (Kâzım Zâim)

SADİ YAVER ATAMAN. Krokus 3 C agrandizörü FOK banyoları. Siyah-Beyaz. Fotoğraf Yarışması. Birincilik Ödülü (Kâzım Zâim) SADİ YAVER ATAMAN Krokus 3 C agrandizörü FOK banyoları Siyah-Beyaz Fotoğraf Yarışması Birincilik Ödülü (Kâzım Zâim) 04/06/1929 TEĞMEN, 1940? 1968 Kızları Güvenay ve Sevinç ile Folklor Kurumu THM Grubu

Detaylı

Status : Original Study ISSN: (NWSAFA) Received: July 2016 ID: D0181 Accepted: October 2016

Status : Original Study ISSN: (NWSAFA) Received: July 2016 ID: D0181 Accepted: October 2016 Fine Arts Status : Original Study ISSN: 1308 7290 (NWSAFA) Received: July 2016 ID: 2016.11.4.D0181 Accepted: October 2016 Mustafa Demir Zeki Nacakçı Mehmet Akif Ersoy University, mustafa_d3mir@hotmail.com,

Detaylı

ŞANLIURFA DA SIRA GECESİ GELENEĞİNİN HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ŞANLIURFA DA SIRA GECESİ GELENEĞİNİN HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ŞANLIURFA DA SIRA GECESİ GELENEĞİNİN HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BURÇİN UÇANER 1 GİRİŞ: Binlerce yıllık geçmişe sahip Türk kültür tarihi incelendiğinde;

Detaylı

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler Zeki NACAKCI - Alaattin CANBAY Yazarlar Doç. Dr. Ahmet Serkan Ece - Doç. Dr. Alaattin Canbay Doç. Dr. Ebru Temiz - Doç. Dr. Esra Dalkıran Doç. Dr. M. Kayhan Kurtuldu - Doç. Dr.

Detaylı

POLYPHONIC ELEMENTS IN THE FOLK MUSIC OF THE AEGEAN REGION

POLYPHONIC ELEMENTS IN THE FOLK MUSIC OF THE AEGEAN REGION EGE BÖLGESİ HALK MüzİcİNDEKİÇOK SESLİLİK POLYPHONIC ELEMENTS IN THE FOLK MUSIC OF THE AEGEAN REGION ÖZET Can KARAHAN- Bu çalışmada, Ege Bölgesi Halk Müziğindeki çoksesli unsurların neler olduğu sorusuna

Detaylı

TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNDEKİ MOTİFLER VE İŞLEVLERİ MOTIFS PREVALENT IN TURKISH FOLK MUSIC TUNES AND FUNCTIONS

TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNDEKİ MOTİFLER VE İŞLEVLERİ MOTIFS PREVALENT IN TURKISH FOLK MUSIC TUNES AND FUNCTIONS TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNDEKİ MOTİFLER VE İŞLEVLERİ MOTIFS PREVALENT IN TURKISH FOLK MUSIC TUNES AND FUNCTIONS МОТИВЫ И ФУНКЦИИ В МЕЛОДИЯХ ТУРЕЦКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ Metin EKE * ÖZ Geleneksel müziğimiz

Detaylı

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI Cavanşir GULIYEV KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI ARMONILEŞTIRME ÖZELLIKLERI Prof.Dr. Cavanşir GULIYEV - KKTC Yakın Doğu Üniversitesinin Sahne Sanatları Fakültesinin öğretim üyesi. Türkünün armonileştirmesi

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANKARA HALK MÜZİĞİ SEMPOZYUMU BASIN BİLDİRİSİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANKARA HALK MÜZİĞİ SEMPOZYUMU BASIN BİLDİRİSİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANKARA HALK MÜZİĞİ SEMPOZYUMU BASIN BİLDİRİSİ Ankara nın en köklü sivil temsilcisi Ankara Kulübü tarafından düzenlenen ve geleneksel Ankara halk müziğinin temel özellikleri ile son dönemlerde

Detaylı

İhsan Eş İle 'Espira' Üzerine...

İhsan Eş İle 'Espira' Üzerine... On5yirmi5.com İhsan Eş İle 'Espira' Üzerine... Espira adlı ilk albümü Kalan Müzik ten çıkan İhsan Eş ile müzik anlayışı üzerine konuştuk. Yayın Tarihi : 4 Ağustos 2010 Çarşamba (oluşturma : 2/23/2017)

Detaylı

BAĞLAMA ENSTRÜMANININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ KAPSAMINDA YÖRESEL TAVIRLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. A. Metin KARKIN 1. M. Can PELİKOĞLU 2.

BAĞLAMA ENSTRÜMANININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ KAPSAMINDA YÖRESEL TAVIRLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. A. Metin KARKIN 1. M. Can PELİKOĞLU 2. BAĞLAMA ENSTRÜMANININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ KAPSAMINDA YÖRESEL TAVIRLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ REVIEW OF REGIONAL BAĞLAMA PLAYING STYLES IN BEHALF OF INSTRUMENT TEACHING METHODS A. Metin KARKIN 1 M. Can PELİKOĞLU

Detaylı

20. Yüzyıl Türk Müziğine Farklı Bir İz Bırakan M. Reşat Aysu nun Hayatı ve Bestecilik Kimliği

20. Yüzyıl Türk Müziğine Farklı Bir İz Bırakan M. Reşat Aysu nun Hayatı ve Bestecilik Kimliği GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3(2006) 29-35 20. Yüzyıl Türk Müziğine Farklı Bir İz Bırakan M. Reşat Aysu nun Hayatı ve Bestecilik Kimliği The Life And Identity As A Composer Of M. Reşat

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR ÜN İCRA ORTAMI BAĞLAMINDA MEDYA - TÜRK HALK MÜZİĞİ İLİŞKİSİNE DAİR BAZI TESPİT VE ÖNERİLER

POPÜLER KÜLTÜR ÜN İCRA ORTAMI BAĞLAMINDA MEDYA - TÜRK HALK MÜZİĞİ İLİŞKİSİNE DAİR BAZI TESPİT VE ÖNERİLER POPÜLER KÜLTÜR ÜN İCRA ORTAMI BAĞLAMINDA MEDYA - TÜRK HALK MÜZİĞİ İLİŞKİSİNE DAİR BAZI TESPİT VE ÖNERİLER Savaş EKİCİ Özet: Medya olarak adlandırılan basın ve yayın organları, toplumun değişmesinde, gelişmesinde

Detaylı

GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ

GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Okul Şarkılarının Öğretilmesinde Gitarın Yeri ve Önemi GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Giriş Gökhan YALÇIN 1

Detaylı

DİYARBAKIR HALK OYUNLARINDAN KEŞEO, DELİLO, HALAY, İKİ AYAK, ESMER OYUNLARININ MÜZİK ANALİZİ, DÜZENLENMESİ VE ÇOK SAZLI İCRASININ İNCELENMESİ *

DİYARBAKIR HALK OYUNLARINDAN KEŞEO, DELİLO, HALAY, İKİ AYAK, ESMER OYUNLARININ MÜZİK ANALİZİ, DÜZENLENMESİ VE ÇOK SAZLI İCRASININ İNCELENMESİ * DİYARBAKIR HALK OYUNLARINDAN KEŞEO, DELİLO, HALAY, İKİ AYAK, ESMER OYUNLARININ MÜZİK ANALİZİ, DÜZENLENMESİ VE ÇOK SAZLI İCRASININ İNCELENMESİ * MUSIC ANALYSIS, ARRANGEMENT AND REVIEW OF MULTI INSTRU- MENT

Detaylı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Öğr. Gör. Gökhan Yalçın gyalcin@hotmail.com Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I.

Detaylı

ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ

ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ TURKISH FOLKLORIC MUSIC IN ADNAN SAYGUN'S VIOLIN AND PIANO SUITES ТУРЕЦКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА В СЮИТЕ ДЛЯ СКРИПКИ И ПИАНИНО АДНАНА САЙГУНА Samir GÜLAHMEDOV

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİNDE TÜR SINIFLANDIRMALARI, TERMİNOLOJİ VE AYAK KAVRAMI KONULARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Metin KARKIN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans :

Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans : T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI MÜZİK ANABİLİM DALI( YÜKSEK LİSANS/DOKTORA) İLE İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR : Müzik Anabilim

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

CEMİL BEY İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER

CEMİL BEY İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER CEMİL BEY İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER Öz Vasfi HATİPOĞLU Bu çalışmada, büyük kemençe virtüozu Cemil Bey in Traditional Crossrouads tarafından 1995 yılında yayınlanmış olan Vol. II&III

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KEMANDA MARTELE YAY TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLMESİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANILMASI

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KEMANDA MARTELE YAY TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLMESİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANILMASI ZfWT Vol. 6, No. 3 (2014) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KEMANDA MARTELE YAY TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLMESİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANILMASI UTILIZATION OF TURKISH FOLK TUNES

Detaylı

MUAMMER SUN UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK ANALİZİ

MUAMMER SUN UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK ANALİZİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012 MUAMMER SUN UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK

Detaylı

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! On5yirmi5.com Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! Yetenekleriniz size üniversite kapılarını açabilir. İşte özel yetenek sınavlarıyla girebileceğiniz bölümler... Yayın Tarihi : 23 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BÖLÜMLERİNİN

Detaylı

Bitirme Projesi TÜRK HALK MÜZİĞİNİN ÇEŞİTLİ AYAKLARINDAN İCRALARIN BİLGİSAYARLA FREKANS ANALİZİ

Bitirme Projesi TÜRK HALK MÜZİĞİNİN ÇEŞİTLİ AYAKLARINDAN İCRALARIN BİLGİSAYARLA FREKANS ANALİZİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ DUYSAL TASARIM PROGRAMI MÜZİK TEKNOLOJİSİ DALI Bitirme Projesi TÜRK HALK MÜZİĞİNİN ÇEŞİTLİ AYAKLARINDAN İCRALARIN BİLGİSAYARLA FREKANS ANALİZİ Proje

Detaylı

ANKARA HALK MÜZİĞİNİ BELİRLEYEN ÖGELER * THE DETERMINANTS OF ANKARA FOLK MUSIC Ömer Can SATIR

ANKARA HALK MÜZİĞİNİ BELİRLEYEN ÖGELER * THE DETERMINANTS OF ANKARA FOLK MUSIC Ömer Can SATIR Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANKARA HALK

Detaylı

KLASİK GİTAR İÇİN YAPILMIŞ TÜRKÜ DÜZENLEMELERİNDE VE BESTELERDE BAĞLAMA ÇALIM TEKNİKLERİ

KLASİK GİTAR İÇİN YAPILMIŞ TÜRKÜ DÜZENLEMELERİNDE VE BESTELERDE BAĞLAMA ÇALIM TEKNİKLERİ folklor/edebiyat, cilt:17, sayı:68, 2011/4 KLASİK GİTAR İÇİN YAPILMIŞ TÜRKÜ DÜZENLEMELERİNDE VE BESTELERDE BAĞLAMA ÇALIM TEKNİKLERİ Tolgahan Çoğulu * Giriş Türkiye de 1970 li yılların sonundan itibaren

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 10-14 EKİM 3-7 EKİM 26-30 EYLÜL 19-23 EYLÜL - 3. SINIF DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1 1 Hayvanları Koruma Günü İSTİKLAL MARŞI MIZ A.5. İstiklal Marşını anlamına uygun dinler İstiklâl Marşı CD si

Detaylı

GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZ İÇİNDE DOĞU KARADENİZ YÖRESEL MÜZİĞİNİN YERİ VE MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZ İÇİNDE DOĞU KARADENİZ YÖRESEL MÜZİĞİNİN YERİ VE MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZ İÇİNDE DOĞU KARADENİZ YÖRESEL MÜZİĞİNİN YERİ VE MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Emrah KAYA * Doğu Karadeniz yöre müziğini anlatmaya geçmeden önce, konumuzun

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, s. 155-165 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 21.11.2016 22.12.2016 Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Karadeniz Bölgesi Halk Ezgilerinin Müzikal Yapılarına Yönelik Analiz Çalışması

Karadeniz Bölgesi Halk Ezgilerinin Müzikal Yapılarına Yönelik Analiz Çalışması International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) August 06 : Volume (Special Issue ) ISSN : 458-938 Doi : Field : Musical Studies Type : Research Article Recieved: 06.03.06 - Accepted: 7.04.06

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

Yorgo Bacanos un Ud İcrasındaki Aralıklar ve Arel Ezgi- Uzdilek Ses Sistemi ne Göre Bir Karşılaştırma

Yorgo Bacanos un Ud İcrasındaki Aralıklar ve Arel Ezgi- Uzdilek Ses Sistemi ne Göre Bir Karşılaştırma G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 2 (2002) 155-161 Yorgo Bacanos un Ud İcrasındaki Aralıklar ve Arel Ezgi- Uzdilek Ses Sistemi ne Göre Bir Karşılaştırma The Intervals in the Ud performance

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 FİNAL DERS NOTU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 FİNAL DERS NOTU HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 FİNAL DERS NOTU Yrd. Doç. Dr. Ömer Can SATIR Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

ZEYBEK MÜZİKLERİNİN VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEYBEK MÜZİKLERİNİN VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ZEYBEK MÜZİKLERİNİN VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF VİEWS ON THE USABILITY OF ZEYBEK MUSICS IN CELLO EDUCATION Osman ÖNDER 1, Erol DEMİRBATIR

Detaylı

TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLMESİ HARMONIZING THE TURKISH MAQAM MUSIC SCALES USING MODERN HARMONY

TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLMESİ HARMONIZING THE TURKISH MAQAM MUSIC SCALES USING MODERN HARMONY İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ İnönü University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884 Cilt/Vol. 4 Sayı/No.9 (2014):81-91 TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ www.tmdk.edu.tr 2 İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI BURDUR YÖRESİ (KADIN OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI BURDUR YÖRESİ (KADIN OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI BURDUR YÖRESİ (KADIN OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde

Detaylı

AĞRI YÖRESİNE AİT TÜRKÜLERİN MAKAMSAL ve RİTMİK YÖNDEN İNCELENMESİ

AĞRI YÖRESİNE AİT TÜRKÜLERİN MAKAMSAL ve RİTMİK YÖNDEN İNCELENMESİ International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 : Special Issue 4 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS402 AĞRI YÖRESİNE AİT TÜRKÜLERİN MAKAMSAL ve RİTMİK YÖNDEN İNCELENMESİ Cengiz

Detaylı

YERELDEN ULUSALA TAŞINAN MÜZİK BELLEĞİ VE YURTTAN SESLER

YERELDEN ULUSALA TAŞINAN MÜZİK BELLEĞİ VE YURTTAN SESLER YERELDEN ULUSALA TAŞINAN MÜZİK BELLEĞİ VE YURTTAN SESLER Moved From The National To The Local Memory Of The Music and Voices From Abroad Eray ALPYILDIZ* ÖZ Ülkemizin ilk koral Türk halk müziği topluluğu

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I Türk Müziği Nazariyatı I-II (2+0) Kredi: 2 Genel müzik bilgileri. Türk ve Batı Müziği

Detaylı

GELENEKSEL ELAZIĞ-HARPUT MÜZİĞİNDE KULLANILAN MAKAMLAR *

GELENEKSEL ELAZIĞ-HARPUT MÜZİĞİNDE KULLANILAN MAKAMLAR * GELENEKSEL ELAZIĞ-HARPUT MÜZİĞİNDE KULLANILAN MAKAMLAR * THE MAQAMS USED IN TRADITIONAL HARPUT S MUSIC МЕЛОДИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКЕ ЭЛАЗЫГА Savaş EKİCİ ** Özet Harput müziği; anonim Türk

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI EKİM 19-0 EKİM 015 4.-5. HAFTA EKİM EYLÜL 8 EYLÜL / 16 EKİM 015 1... HAFTA AY TARİH HAFTA SAAT YARIMBAĞ İLKOKULU 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR

Detaylı

PENTATONİK MÜZİK ve DÜNYA MÜZİĞİNE ETKİLERİ

PENTATONİK MÜZİK ve DÜNYA MÜZİĞİNE ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XIV, Sayı: 1, 2001 PENTATONİK MÜZİK ve DÜNYA MÜZİĞİNE ETKİLERİ Ülkü ÖZGÜR * ÖZET Pentatonik dizi ilk kez Çin de, bir ses üzerine tam beşliler çıkılarak

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı.

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı. NEYZEN AHMED ŞAHİN 1964 te İstanbul da doğdu. Nüfusu Isparta, Yalvaç ilçesi Sücüllü kasabasındadır. Ailesinin Konya ya yerleşmesi münasebetiyle ilk, orta ve lise tahsilini Konya da yaptı.1982 de Konya

Detaylı

Türk Halk Müziğinde Bir Uzun Hava Türü Olarak Bozlak *

Türk Halk Müziğinde Bir Uzun Hava Türü Olarak Bozlak * TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 709 Türk Halk Müziğinde Bir Uzun Hava Türü Olarak Bozlak * Bozlak as a Form of Uzun Hava in Turkish Folk Music Oğuz KARAKAYA ** Hamit ÖNAL *** ÖZET Türk halk müziğinde bir

Detaylı

İ.Ö 100 Temel Eser. Kategori: Şiir Salı, 11 Ağustos :32 tarihinde yayınlandı. Gösterim: / 7 Phoca PDF. Çanakkale içinde aynalı çarşı

İ.Ö 100 Temel Eser. Kategori: Şiir Salı, 11 Ağustos :32 tarihinde yayınlandı. Gösterim: / 7 Phoca PDF. Çanakkale içinde aynalı çarşı TÜRKÜ: Türk e ait anlamına Türkî zamanla türkü biçiminde söylenmiştir. M.Fuad Köprülü ye göre Türklere mahsus bir beste ile söylenen halk şarkılarıdır. Anadolu da biçimce ilk türkü 16. yüzyılda Öksüz Dede

Detaylı

Kitle İletişim Araçları Sayesinde Yerelden Ulusala Taşınan Bir Çalgı: Kabak Kemane

Kitle İletişim Araçları Sayesinde Yerelden Ulusala Taşınan Bir Çalgı: Kabak Kemane Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies 17/1 Yaz-Summer 2017 Kitle İletişim Araçları Sayesinde Yerelden Ulusala Taşınan Bir Çalgı: Kabak Kemane A Musical Instrument Being Transmitted

Detaylı

TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ

TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ KÜLTÜR BAKANLlGI HALK KÜLTÜRLERINI ARAŞTIRMA ve GELışTIRME GENEL MÜDÜRLÜGÜ YAYıNLARı: 166 SEMINER, KONGRE BILDIRILERI DİzİSİ: 36 ıv. MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ BİLDİRİLERİ III. CİLT Halk

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu DEVLET KONSERVATUVARI 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu MALATYA 2017 GENEL ŞARTLAR Online Kayıt İçin Web Sayfası İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2016 2017 Özel Yetenek

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

DUYURU (ÇOKSESLİ MÜZİKLER ÇOCUK KOROSU)

DUYURU (ÇOKSESLİ MÜZİKLER ÇOCUK KOROSU) DUYURU (ÇOKSESLİ MÜZİKLER ÇOCUK KOROSU) Çalışmalarını TRT İstanbul, İzmir ve Trabzon Müdürlüğü bünyesinde amatör olarak sürdüren TRT Çoksesli Müzikler (ÇSM) Çocuk Korolarına takviye amacıyla müzikal değerlendirme

Detaylı

RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ

RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com Doi:http://dx.doi.org/10.12975/rastmd.2015.03.02.00039 AŞIKLIK GELENEĞİNDE KULLANILAN MAKAM KAVRAMI ÜZERİNE MÜZİKAL BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

Türk Halk Müziği Eserlerinin Viyola Eğitiminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Türk Halk Müziği Eserlerinin Viyola Eğitiminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 157-171 Türk Halk Müziği Eserlerinin Viyola Eğitiminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma A Study on to What Extent Turkish Folk Music Can

Detaylı

POLİFONİK NİHAVENT BİR PİYANO ESERİNİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

POLİFONİK NİHAVENT BİR PİYANO ESERİNİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ POLİFONİK NİHAVENT BİR PİYANO ESERİNİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ Öğr. Gör. Dr. Turgay Tunç Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Zonguldak trgtunc@gmail.com

Detaylı

BULDAN DA HALK MÜZİĞİNE DAİR TESPİTLER

BULDAN DA HALK MÜZİĞİNE DAİR TESPİTLER BULDAN DA HALK MÜZİĞİNE DAİR TESPİTLER Dr. Hüseyin YALTIRIK T.R.T. Türk Halk Müziği Sanatçısı, İzmir Buldan da halk müziği Denizli ili sınırlarında hatta Batı Anadolu kapsamında ele alınmalıdır. Denizli

Detaylı

müziği bestekârlarındandır? sesliliğin adıdır?

müziği bestekârlarındandır? sesliliğin adıdır? A A 1 Doğal minör moddaki bir dizinin 7. Derecesi üzerine kurulacak bir uygu (akor) hangi nitelikte olur? 33954 A ) Majör B ) Minör C ) Artık D ) Eksik E ) Dominant 4 Geleneksel Türk Sanat Müziği'nde fasıl

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı L A TEX ile belgeyi hazırlayan: Prof. Server ACİM MALATYA - 2014 İçindekiler 1 GENEL ŞARTLAR 2 1.1 Online Kayıt İçin Web Sayfası....................................

Detaylı

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 3 (2002) 59-68 Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri The Place of the works of the

Detaylı

DEVLET KONSERVATUVARI Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

DEVLET KONSERVATUVARI Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu DEVLET KONSERVATUVARI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu MALATYA - 2017 GENEL ŞARTLAR Online Kayıt İçin Web Sayfası İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2017-2018 Özel Yetenek

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks BULGARİSTAN DA TÜRKÇENİN SESLERİ: DELİORMAN DA SUYUN GÖZÜ VE DELİORMAN DA BÜLBÜLÜN SESİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks BULGARİSTAN DA TÜRKÇENİN SESLERİ: DELİORMAN DA SUYUN GÖZÜ VE DELİORMAN DA BÜLBÜLÜN SESİ ZfWT Vol. 7, No. 3 (2015) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks BULGARİSTAN DA TÜRKÇENİN SESLERİ: DELİORMAN DA SUYUN GÖZÜ VE DELİORMAN DA BÜLBÜLÜN SESİ Nurten REMZİ, Deliorman da

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK MÜZİĞİ HÜSEYNİ AYAĞI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK MÜZİĞİ HÜSEYNİ AYAĞI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK MÜZİĞİ HÜSEYNİ AYAĞI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

9-15 Eylül 2012. Let there be music, Let there be dance... Performing beyond boundaries

9-15 Eylül 2012. Let there be music, Let there be dance... Performing beyond boundaries 9-15 Eylül 2012 SPONSORLUK DOSYASI Let there be music, Let there be dance... Performing beyond boundaries 6. PHASELİS FESTİVALİ ART AT PHASELİS 9 15 Eylül 2012 5. Phaselis Festivali sonrasında verilen

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı: İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name: Korrepetisyon 6 Correpetition 6 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI SINAV KILAVUZU MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2016 TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2016 Programın Adı Müzikoloji

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÛSIKÎSİ DEVLET KONSERVATUVARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÛSIKÎSİ DEVLET KONSERVATUVARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÛSIKÎSİ DEVLET KONSERVATUVARI 2016-2017 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu ERZURUM 1 VİZYON Atatürk Üniversitesi Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı nın vizyonu; vereceği

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI MERSİN YÖRESİ SİLİFKE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI MERSİN YÖRESİ SİLİFKE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI MERSİN YÖRESİ SİLİFKE ER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN)

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN) SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN) Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

Çalgı Müziği. Çalgı Çeşitleri

Çalgı Müziği. Çalgı Çeşitleri Çalgı Müziği Çalgı Çeşitleri Çalgı Müziği Müzik aletleri ile yapılan müziğe çalgı müziği denir. Çalgı müziği, tek veya birden fazla çalgının bir araya gelmesiyle yapılır. Bütün müzik aletleri, çeşitlerine

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi. Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri. 2014 Programı

T.C. Ege Üniversitesi. Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri. 2014 Programı T.C. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri 2014 Programı 1 DİNLETİ Rûh-i Âhêng 27 Şubat 2014 Perşembe Saat: 12.15 Salih YURTTAŞ Melih YENİLMEZ Kadir KISAOĞLU Topluluk

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 7-2 EKİM (5. Hafta) EKİM 0-4 EKİM (4. Hafta) FARKLI MÜZİK TÜRLERİ EKİM 03-07 EKİM (3.Hafta) DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) İSTİKLÂL MARŞI MIZI DOĞRU

Detaylı

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964 26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Adı Soyadı Dr. Kemal YILDIRIM Doğum Yeri/Yılı Gaziantep (Merkez), 1964 Lisans Yüksek Lisans Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanacak olan Doğu Karadeniz Kültür Araştırmaları Serisi isimli

Detaylı

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir.

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 1 NEYZEN ERCAN IRMAK 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 2 Müzik tutkusu, çocukluk yıllarında kaval çalarak başladı. Bu tutku onun önce Bursa ya, sonra İstanbul a yerleşmesine

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI SINAV KILAVUZU TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ 2016 TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2016 Programın Adı

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ GİRİŞ UZAK HEDEFLER. Dersin amacı:

MÜZİK EĞİTİMİ GİRİŞ UZAK HEDEFLER. Dersin amacı: MÜZİK EĞİTİMİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Müzik insan hayatının sürekli gereksinim ve kültürel gelişiminin bir parçası ve de ihtiyacıdır. O, insanoğlu kimliği ve etkisi ile doğrudan ve

Detaylı

BURDUR DA KABAK KEMANE YAPIMCILIĞI, ULUSAL PAZARDAKİ YERİ

BURDUR DA KABAK KEMANE YAPIMCILIĞI, ULUSAL PAZARDAKİ YERİ I.BURDUR SEMPOZYUMU 1253 BURDUR DA KABAK KEMANE YAPIMCILIĞI, ULUSAL PAZARDAKİ YERİ Z.Tülin DEĞİRMENCİ * Beste ESEN ** Çetin KORUK *** Uğur ÖZEK **** Çalgılar, malzemesi ses olan müzik sanatının gerçekleştirilmesinde

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KORO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

GÜZEL SANATLAR LİSESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KORO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KORO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara 2016 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 TÜRK HALK MÜZİĞİ KORO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies Yıl 1, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun www.actaturcica.com Türk Halk Müziğinde Av Konusunu

Detaylı

TÜRK HALK MÜZİĞİNDE KEREM HAVALARI ve BULDAN DAKİ ÖRNEKLERİ

TÜRK HALK MÜZİĞİNDE KEREM HAVALARI ve BULDAN DAKİ ÖRNEKLERİ TÜRK HALK MÜZİĞİNDE KEREM HAVALARI ve BULDAN DAKİ ÖRNEKLERİ Yard. Doç. Dr. F. Reyhan ALTINAY E.Ü.D.T.M. Konservatuvarı Öğretim Üyesi. Türk halk müziğinde Kerem Havaları adıyla bilinen türküler yoğun olarak

Detaylı