TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI ( REVİZYONU)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25.11.2013 REVİZYONU)"

Transkript

1 TARİH : 12/10/1999 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI ( REVİZYONU) DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KREDİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE KONU: Madde 1- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. nin (Türk Eximbank) kuruluş ve faaliyet esaslarını düzenleyen 3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 6. Maddesine istinaden; ihracata yönelik mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, ihracatçıların ve döviz kazandırıcı hizmetlerde bulunan firmaların, uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini arttırabilmek için, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı genelgesi kapsamında Bankamızca uygulanan Reeskont Döviz Kredisi (RK-DVZ) ve Reeskont Türk Lirası Kredisi (RK-TL) Programlarının kuralları, şartları ve takip usulleri bu Uygulama Esaslarında düzenlenmiştir. İşbu Uygulama Esasları çerçevesinde yapılacak kredilendirme işlemleri borçlunun Bankamız nezdindeki risk seviyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu nun tarih ve 7 no.lu kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komitelerinin kararlarına istinaden yürütülür. İşbu Uygulama Esasları kapsamında Banka Yönetim Kurulunca tahsis edilen limitler çerçevesinde yapılacak kredi kullandırım işlemleri Birim Kredi Tahsis Komitesi Kararlarına istinaden yürütülür. TANIM VE KAPSAM: Madde 2- Mal ihracatı kapsamında kullandırılacak Reeskont Kredileri ile; Kredi, kanun, kararname ve tebliğlerle ihracı yasaklanan malların dışında kalan Türk menşeli malların (Ek Form: ML), serbest dövizle Türkiye den ve Türkiye de kurulu Serbest Bölgelerden Türkiye dışına kesin olarak ihracı/satışı finanse edilmektedir. Döviz kazandırıcı hizmet ihracatı kapsamında kullandırılacak Reeskont Kredileri ile ise Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri, Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri, Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları, Uluslararası taşımacılıktan döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri, Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları finanse edilmektedir. Program kapsamında yukarıda tanımlanan firmaların; 1

2 Akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili ödeme şekli ile gerçekleştirilecek mal ve/veya döviz kazandırıcı hizmet ihracat/satış işlemleri için borçlu olarak düzenleyecekleri ve Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan ya da devredilebilir kesin banka teminat mektubu ile birlikte getirilen ve aval taşımayan, Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan faktoring şirketlerinin cirosunu taşıyan ya da KGF avaline haiz ve TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınır ve TCMB reeskontuna götürülmek suretiyle iskonto edilir. Kredinin, vadesini, faiz oranını, kredilendirme oranını, kredinin kullandırılacağı döviz cinsini belirlemeye Türk Eximbank yetkilidir. Bu Uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde İhracat, Vergi, Resim ve Harç İstisnası, Kambiyo Mevzuatı ile Bankacılık Kanunu ve Serbest Bölgeler Mevzuatı ile ilgili düzenlemeler dikkate alınır. KREDİ PROGRAMINDAN YARARLANABİLECEK FİRMALAR Madde 3- Mal ihracatı/satışı için kullanılan Reeskont Kredilerinden; Türkiye de yerleşik Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), imalatçı-ihracatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçı vasfını haiz firmalar ile Türkiye de kurulan Serbest Bölgelerde üretim ruhsatı ve/veya alım-satım ruhsatı sahibi Satış bağlantılı üretim yapan üretici firmalar (nihai üretici), Ürettiği malı satma vasfını haiz üretici-satıcı firmalar ve Serbest Bölgeden veya Türkiye den temin edilen Türk mallarının Serbest Bölgelerden başka ülkelere satışlarını gerçekleştiren satıcı firmalar yararlanabilir. Firmaların ihracatçı/satıcı vasfı Vergi Kimlik Numarası ve Serbest Bölgede yerleşik firmalar için alım satım ruhsatı, imalatçı vasfı ise Kapasite Raporu ve Serbest Bölgede yerleşik firmalar için üretim ruhsatı ile tevsik edilir. Döviz kazandırıcı hizmet ihracatı için kullanılan Reeskont Kredilerinden ise; Türkiye de yerleşik Turizm işletme belgesi sahibi turizm işletmeleri ile Bakanlık tarafından tur operatörü niteliğine haiz olduğu tespit edilen A grubu seyahat acentesi işletme belgesi sahibi seyahat acenteleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen C2, C3, L2 veya R2 yetki belgelerine sahip Türkiye de yerleşik uluslararası karayolu nakliyat firmalarına, gemi tasdiknamesi/kira sözleşmesine sahip olan uluslararası denizyolu taşımacılık işi yapan firmalara ve işletme ruhsatı bulunan özel havayolu firmaları 2

3 Yurt dışına yönelik müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri sağlayan teknik müşavirlik yeterlilik belgesi sahibi müşavirlik firmaları, kapasite raporu ve faaliyet belgesi sahibi yazılım firmaları ve mühendislik firmaları, Yabancı uyruklulara döviz karşılığı verilecek sağlık hizmeti sunan ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsat/faaliyet izni veya uygunluk belgesi sahibi firmalar, Yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında bakım ve onarım hizmeti sunan veya yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakım/onarımını gerçekleştiren ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ndan gemi bakım ve onarım faaliyetleri için işletme izni veya bu faaliyetin yürütüldüğüne dair belge; uçak bakım ve onarımı faaliyetleri için ise gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatını almış firmalar ile Yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırlara mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışını gerçekleştiren firmalar T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Vergi Resim Harç İstinası Belgesi (VRHİB) kapsamında yararlanabilir. Ancak turizm faaliyetleri, uluslararası taşımacılık faaliyetleri ile gemi ve uçak bakım onarım faaliyetleri için gerçekleştirilen hizmet satışları için döviz kazandırıcı hizmet bağlantılarının belgelenmesi şartıyla VRHİB aranmaksızın da reeskont kredisi kullandırılabilir. KREDİLENDİRİLMEYEN İHRACAT ŞEKİLLERİ Madde 4- Kredi, ihracat sayılan satış ve teslimler ile Madde 2 de sıralananların dışında kalan döviz kazandırıcı hizmetler, transit ticaret, ithal edilmiş malın ihracı, takas ve bağlı muamele kapsamında yapılan ihracat, bedelsiz ihracat, sınır ticareti hükümleri çerçevesinde yapılan ihracat, gümrüksüz antrepolara yapılacak ihracat, serbest bölgelere yapılacak ihracat (Türkiye den serbest bölgelere yapılan ihracatın 3. Ülkelere gönderilen kısım hariç) ve Türk Eximbank tarafından açılan uluslararası krediler kapsamındaki ihracatlar için kullandırılmaz. KREDİ KULLANACAK FİRMALARDA ARANAN ÖZELLİKLER: Madde 5- Kredibilitesi TCMB ve Bankamız tarafından uygun bulunan ve Bankamızdan kullandığı kredilere ilişkin geri ödeme sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılır. Kredi kullanacak firmalarda TCMB tarafından aşağıdaki hususlar aranır: Kredi kullanım süresince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nca yapılan düzenlemelere göre; bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince Tahsil İmkânı Sınırlı Kredi ve Diğer Alacak, Tahsili Şüpheli Kredi ve Diğer Alacak, Tasfiye Olunacak Alacak ve Zarar Niteliğindeki Kredi ve Diğer Alacak olarak sınıflandırılan borcunun bulunmaması, Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestosunun bulunmaması, Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczinin bulunmaması, Ödemelerini tatil etmemiş, konkordato talep etmiş ise bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az iki yıl geçmiş olması, İflasının istenmemiş olması veya iflas erteleme durumunun bulunmaması Firmanın ve senette imzası bulunan yetkili temsilcilerinin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasaklarının bulunmaması, Firma özkaynaklarının negatif olmaması, Bir yıl içinde mal ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün tamamını taahhüt kapama süresi içinde iki kez gerçekleştirmeyen firmaların kredi kullanım talepleri, taahhüdün ikinci kez gerçekleştirilmediği tarihten itibaren bir yıl sonra kabul edilecektir. Firma kredibilitesi ya da uygulamada ortaya çıkan nedenlerden ötürü kredi, TCMB veya Bankamız tarafından vadeden önce geri çağrılabilir. 3

4 REESKONT KREDİSİ NDEN YARARLANABİLECEK KOBİ FİRMALARI: Madde 6 - Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirası nı aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı ihracatçı, ihracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. Bir işletme; - Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse, - Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse, - Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, bağımsız işletme olarak kabul edilir. DÖVİZ CİNSİ: Madde 7- Bu Program kapsamında yapılacak işlemler için varsa kontrat, akreditif vb. her türlü belge TCMB tarafından alım satım konusu yapılan konvertibl döviz cinslerinden düzenlenecektir. Ancak kredinin kullandırımına esas Madde 21 de tanımlanan bono ABD Doları veya EURO olarak düzenlenecektir. Bu düzenlemede kredi başvuru tarihindeki TCMB çapraz kuru kullanılacaktır. Program kapsamındaki krediler firmanın Bankamız nezdinde riskinin izlendiği döviz cinsine göre RK-TL ve RK-DVZ Kredileri olarak ikiye ayrılmaktadır. RK-TL ve RK-DVZ programlarının her ikisinde de kredinin kullandırımı TL cinsinden gerçekleştirilmektedir. Serbest Bölgelerde mukim firmalara yapılacak kullandırımlar döviz olarak gerçekleştirilecektir. KREDİ TAAHHÜDÜ: Madde 8- Kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde döviz üzerinden düzenlenecek bono tutarında gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat/satış tutarını veya krediye konu döviz kazandırıcı hizmet ihracat tutarını ifade eder. VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI: Madde 9- Reeskont kredileri ile finanse edilen mal veya VRHİB kapsamında gerçekleştirilen döviz kazandırıcı hizmet ihracatına İhracatı Teşvik Mevzuatı ve bu mevzuata ilişkin Karar ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnası uygulanır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin hususlarda ilgili Karar, Tebliğ ve Genelge hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Serbest bölgelerde mukim firmalara kullandırılacak kredilerde, Gider Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve bu Kanunlara ilişkin hukuki düzenlemeler ile Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) na ilişkin mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. FİRMA LİMİTİ: Madde 10- Program kapsamında firma limiti döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere azami 250 Milyon ABD Doları dır (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) için firma limiti 4

5 300 Milyon ABD Doları dır). Firma limitlerinin, en fazla %60 ı gün vadeli kredi kullanımlarına tahsis edilmiştir. Firma limiti TCMB İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı kapsamında uygulanan Sevk Sonrası Reeskont Kredisi işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir. TCMB tarafından belirlenen bu limitte yapılacak değişiklikler ayrıca duyurulur. Türk Lirası olarak kullandırılacak kredilerin üst limiti firma limitini aşmayacak şekilde Bankamızca belirlenir. VRHİB kapsamında döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan Reeskont Kredilerinde kredinin belirli bir andaki riski VRHİB tutarını aşamaz. İŞLEM LİMİTİ: Madde 11- Program kapsamında en az ,-ABD Doları ya da karşılığı TL/Euro tutarında işlem limiti uygulanacak olup, kredi başvurusu ,-ABD Doları ya da başvuru tarihi itibariyle karşılığı TL nin altında kalan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Madde-6 da yer alan tanıma uygun KOBİ ler için işlem alt limiti en az ,-ABD Doları dır. MÜRACAAT ŞEKLİ: Madde 12- Firma talep edilecek bilgi ve belgelerle kredi başvurusunu doğrudan Bankamıza iletecektir. Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir. 1 Belge kapsamında kullandırılacak kredilerde kredi kullandırım tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından krediye konu döviz kazandırıcı hizmet için düzenlenmiş olan VRHİB nin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Kredi talebine konu olan taahhüdün ve firmanın özel durumuna göre gerekli görülecek her türlü ilave bilgi ve belgeyi Türk Eximbank ın talep etme hakkı saklıdır. ONAY VERİLMESİ: Madde 13- Türk Eximbank a iletilen başvurular değerlendirmeye alınır ve olumlu bulunduğu takdirde onay formu ile firmaya bildirilir. Onay formunun geçerli olduğu süre bu formda yer alacak olup, Türk Eximbank bu süreden sonra ibraz edilecek belgeler üzerinden Reeskont Kredisi kullandırmama hakkına sahiptir. VADE: Madde 14- Program kapsamında vadesine en fazla 240 gün kalmış bonolar iskonto edilecektir. Ancak döviz kredilerinde vadesine 360 gün kalmış bonolar da, firma bazında kredi riskinin azami 50 milyon ABD Doları nı aşmaması kaydıyla iskonto edilebilecektir. VRHİB kapsamında döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılacak kredilerde bono vadeleri belge vadesini aşamaz. Bono vadesinin hafta sonu veya resmi bir tatile (takvim yılı itibariyle yasal olarak belirtilen yarım işgünleri dahil) rastlaması durumunda takip eden ilk işgünü kredinin vadesi olarak dikkate alınır. 1 Kredi başvuru evrakları ile mali analiz ve firma istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgelere Bankamız internet sayfasından ulaşılabilir. 5

6 Firmanın kredibilitesi ya da uygulamada ortaya çıkan nedenlerden ötürü kredi TCMB veya Bankamız tarafından vadeden önce geri çağrılabilir. FAİZ ORANI: Madde 15- İskonto işlemlerine uygulanacak faiz oranı Türk Eximbank tarafından belirlenir ve duyurulur. RK-DVZ Kredileri faiz oranının hesaplanmasında kullanılacak LIBOR / EURIBOR, 120 ve 240 gün vadeli kredilerde TCMB tarafından, 360 gün vadeli kredilerde ise Bankamız tarafından belirlenir. Döviz kredilerinin faiz oranı hesaplanırken kullanılacak LIBOR01 veya EURIBOR değerlerinin negatif olması halinde bu değerler sıfır (0) olarak alınır. Türk Eximbank, uygulayacağı faiz oranını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. KULLANDIRIM: Madde 16- Kredi, başvurunun uygun bulunması durumunda yukarıda belirtilen teminatların tesisi, belgelerin teslimi ve TCMB onayını takiben kullandırılır. Bankamız kaynaklarından kullandırılan kredilerde ise yukarıda belirtilen teminatların tesisi, belgelerin teslimi ve Bankamız kaynakları dikkate alınarak kullandırım işlemi gerçekleştirilir. Ödenecek tutar; kullandırılacak kredi tutarında düzenlenmiş bono bedelinin, ödemenin yapılacağı tarihten tahsilat vadesine kadar geçecek süre için 15. Madde de belirtilen faiz oranları üzerinden iskonto edilmesi suretiyle hesaplanacaktır. Serbest Bölgede yerleşik firmalara kullandırılacak krediler ile döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla VRHİB olmaksızın kullandırılan kredilerde iskonto edilen tutar üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilecektir. Kullandırılacak kredinin ve mal/döviz kazandırıcı hizmet ihracatı taahhüt yükümlülüklerinin nakit blokaj ile teminatlandırıldığı durumlarda ödenecek tutar, kullandırılacak kredi tutarında düzenlenmiş bono bedeline, ödemenin yapılacağı tarihten tahsilat vadesine kadar geçecek süre için uygulanacak faiz oranı üzerinden iskonto işlemi uygulandıktan sonra nakit blokajın düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. RK-DVZ kredilerinin Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları veya EURO Bankamız döviz alış kurudur. Kredinin TL karşılığı, firmanın kredi talep formunda belirtilen banka nezdindeki TL IBAN hesabına aktarılır. Ancak kredinin Serbest Bölgede yerleşik bir firmaya kullandırılması halinde kredi tutarı firmanın Müşteri Hesapları Bilgi Formu (Ek Form: HBF) ile bildirdiği hesaba döviz olarak aktarılacaktır. Kredi kullandırım dekontu aynı gün firmaya gönderilir. KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ: Madde 17- Krediye esas bono bedeli en geç vadesinde RK-TL kredilerinde Türk Lirası cinsinden, RK- DVZ kredilerinde düzenlendiği döviz cinsinden veya Türk Lirası karşılığı olarak geri ödenebilir. 6

7 Serbest Bölge de yerleşik bir firmaya kullandırılan kredilere ilişkin geri ödemeler kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden vade tarihinde Türk Eximbank ın ilgili muhabir hesabına yapılacaktır. Türk Lirası olarak yapılacak RK-DVZ geri ödemelerinde, kredinin TL karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları veya EURO döviz satış kurudur. Firma krediye esas bono bedelini; -TL olarak geri ödemesi durumunda, kredi/bono vadesi valöründen en geç iki iş günü önce, -Döviz olarak geri ödemesi durumunda, döviz karşılığını kredi/bono vadesi valöründen en geç üç iş günü önce hangi banka/bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, kredi/bono vade tarihi ile, -TL ödemelerde, Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına, -Döviz cinsinden ödemelerde, Türk Eximbank tarafından kendisine bildirilen muhabir banka nezdindeki hesabına ödeyecektir. RK-DVZ programında; -Bankamıza yapılacak geri ödemelerde, mal/hizmet ihracat ve satış bedeli dövizin Bankamız muhabir hesaplarına kredi/bono vadesinden en geç iki iş günü öncesi işlem tarihi olmak şartıyla, kredi/bono vadesi itibariyle devri yapılır. Bu dövizlerin Döviz Alım Belgeleri Bankamızca düzenlenir. -Kredi vadesi içinde sevkiyatı yapılan ve tahsil edilen mal/hizmet ihracat ve satış bedellerinden ihracatçının serbest kullanımına bırakılan tutarlar ile açılan Döviz Tevdiat Hesaplarından (DTH) ihracat bedeli olarak alış yapılarak, kredi tasfiye edilebilecektir. Bu kapsam dışındaki kaynaklardan sağlanarak açılan DTH'dan kredinin dövizle tasfiye edilmesi mümkün olup, bu işlem kredi riskini ortadan kaldıracak ancak kredi taahhüdünü kapatmayacaktır. Kredinin erken geri ödenmesi durumunda, kredi kullandırımı aşamasında iskonto yoluyla tahsil edilen faizden iade yapılmaz. TAAHHÜT KOMİSYONU: Madde 18- TCMB İdare Merkezi onayı alındığı halde firma tarafından kullanılmayan ya da şekil şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle TCMB tarafından kabul edilmeyen bonolara ilişkin kredi tutarları iptal edilecek olup, iptal edilen tutarın tahsis tarihindeki TCMB döviz alış kuruna göre hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden % 0.1 oranında taahhüt komisyonu ve bunun üzerinden hesaplanacak BSMV TCMB hesaplarına aktarılmak üzere firma tarafından Türk Eximbank a ödenecektir. EK SÜRE VE MÜCBİR SEBEP: Madde 19- Firmalar, mücbir sebep halleri dışında, taahhüde göre verilen kredinin azlığı, sürenin kısalığı, girdilerin veya malın tedarik edilememesi, iç veya dış pazar zorlukları, alıcının tek taraflı tasarrufu gibi gerekçelerle mal veya hizmet ihracatının/satışının tamamını veya bir kısmını gerçekleştiremediklerini ileri sürerek vade temdidi talebinde bulunamazlar. 7

8 Mücbir sebep halleri ve bunların tevsikine ilişkin hususlarda yürürlükteki Vergi, Resim ve Harç İstisnası Mevzuatındaki ilgili düzenlemeler esas alınır. Türk Eximbank, bu kapsamda vadesini temdit etmeyi uygun bulduğu kredilerde, uygulayacağı faiz oranını yeniden belirleyebilir. TEMİNAT VE DOKÜMANTASYON: Madde 20- Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riski toplamının (kredi riski) % 100 ü oranında aşağıda dökümü verilen teminatlar tesis edilir. Krediye ilişkin asli teminatlar; 1. Kredi borçlusu firma tarafından kullandırılan kredi tutarında keşide edilmiş ve Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan/faktoring şirketlerinden birinin avalini/cirosunu taşıyan ya da KGF tarafından aval verilmiş bono (Ek:5A) veya Kredi borçlusu firma tarafından kullandırılacak kredi tutarında keşide edilmiş bono (Ek:5A) ile bono tutarında Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalar tarafından düzenlenmiş devredilebilir dövizi natık kesin teminat mektubudur (Ek:6). (Teminat mektubunun vadesinin kredi vadesinden asgari 10 iş günü uzun olması gerekmektedir.) 2. RK-TL Kredilerinde talep edilen TL kredinin %15 i tutarında firma tercihine bağlı olarak; Kredi borçlusu firma tarafından keşide edilen ve Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan/faktoring şirketlerinden birinin avalini/cirosunu taşıyan ya da KGF tarafından aval verilmiş 2. Bono (Ek:5B), Teminat mektubu (Ek Form: TM) veya, Nakit blokajıdır (Ek:4). Reeskont- TL Kredilerinde alınan ek teminat DTSŞ firmalarından alınmamaktadır. 3. Ayrıca kredinin mal ve hizmet ihracatı ve satışı taahhüdü yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideler, tahsil vb. masrafları karşılamak üzere bono bedeli üzerinden vadeli kredilerde %1,5; gün vadeli kredilerde %2,75 ve gün vadeli kredilerde %3 oranında hesaplanacak tutarda kredi kullanan firmanın tercihine bağlı olarak nakit blokaj veya aynı tutarlarda avalli/cirolu bono veya teminat mektubu ek teminat olarak alınır (DTSŞ hariç). Kredinin taahhüdünün 22. Madde de belirtildiği şekilde kapatılmasından sonra nakit blokaj firmaya, avalli/cirolu bono/teminat mektubu bankaya iade edilir. RK-TL Kredilerinde blokaj tutarları, firma tarafından düzenlenen bononun döviz cinsi için kredi kullandırım tarihindeki bankamız döviz satış kurlarından dövize çevrilerek bloke edilecek olup, bloke edilen tutar kredinin ihracat taahhüdünün 22. Madde de belirtildiği şekilde kapatılmasından sonra Bankamız kurlarından firmaya iade edilir. Söz konusu masrafların bloke edilen tutarı avalli/cirolu bono veya teminat mektubu tutarını aşması durumunda, Türk Eximbank ın aşan kısmı firmalardan talep etme hakkı saklıdır. Bu çerçevede düzenlenecek avalli/cirolu bono veya teminat mektubunun vadesi kredi kullandırım tarihinden itibaren gerektiğinde 27 aya uzatılmak üzere en az 15 ay olmalıdır. 8

9 Bloke edilen tutarın TL karşılığı belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru blokaj iade günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları veya EURO Bankamız döviz alış kurudur. Asli teminata ilave olarak; Kredi kullandırımında, kredi tutarından az olmamak üzere düzenlenmiş o Genel Kredi Sözleşmesi (Ek Form: GKS) o Firma Taahhütnamesi (Ek:9) Bono bedeli üzerinden kredi döviz cinsine ve vadesine göre değişen oranda vadeli kredilerde %1,5; gün vadeli kredilerde %2,75 ve gün vadeli kredilerde %3 oranında hesaplanacak tutarda düzenlenmiş emre muharrer senet (Ek:8) (sadece DTSŞ için) Genel Kredi Sözleşmesi ve Firma Taahhütnamesi, noter onaylı düzenlenebileceği gibi firma yetkililerince Bankamız huzurunda imzalanması suretiyle işleme alınması da mümkün olabilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerin (yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı tüzel kişiler dahil) kimlik tespitleri; MASAK tarafından yayınlanmış olan Suç gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacaktır.ek:5a, Ek:6, Ek:8 ve Ek:9 ve Ek Form: GKS firmanın kredi talebi Bankamızca onaylandıktan sonra düzenlenecektir. BONO/DEVREDİLEBİLİR KESİN TEMİNAT MEKTUBU/ TEMİNAT MEKTUBU DÜZENLENMESİ: Madde 21- Onay formunu alan firmalar kredi kullandırımından önce bu formda belirtilen (RK-TL de Bankamız tarafından belirlenecek) döviz cinsi üzerinden kredi anapara tutarında Türk Eximbank lehine Ek:5A da yer alan örneğe uygun düzenlenmiş ve Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalardan/faktoring şirketlerinden birinin avalini/cirosunu taşıyan bono ile KGF tarafından keşidecisi için aval verilmiş bonoyu veya Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalar tarafından (RK-TL Kredilerde Türk Eximbank tarafından belirlenecek döviz cinsi ve tutar üzerinden) düzenlenmiş devredilebilir dövizi natık kesin Teminat Mektubu (Ek:6) ile birlikte kredi borçlusu firma tarafından kullandırılan kredi tutarında keşide edilmiş, Ek:5A daki örneğe uygun düzenlenmiş ancak banka avali içermeyen) avalsiz bonoyu Türk Eximbank a ileteceklerdir. Düzenlenen bonolarda imzaları bulunan firma ve banka /KGF/Faktoring şirketlerinin yetkililerinin isim ve kaşelerinin de yer alması gerekmektedir. Aval verilmiş/ ciro edilmiş bonolarda veya teminat mektubunda yer alan banka/kgf yetkililerinin, imza sirkülerleri ve yetki belgeleri de bono ile birlikte bankamıza iletilecektir. Ayrıca, mal ve hizmet ihracatı ile satış taahhüt yükümlülüklerini nakit blokaj ile teminatlandırmayı tercih etmeyen firmaların, yukarıda anlatıldığı gibi düzenlenmiş EK:5A da yer alan örneğe uygun avalli/cirolu bonoyu veya teminat mektubunu (Ek Form: TM) Türk Eximbank a iletmeleri gerekmektedir. KREDİ TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI: Madde 22-1-) Mal ihracatına ilişkin kullanılan kredilerin ihracat/satış taahhütlerinin kapatılmasında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: 9

10 İhracat/satış taahhüdünün gerçekleştiğinin tespitinde FOB ihraç değeri esas alınacaktır. Kredinin FOB ihracat/satış taahhüdünün, kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde kapatılması esastır. Gümrük Beyannamesi FOB tutarı, kredi anapara, faiz tutarları ve varsa masraflar toplamından az olmayacaktır. Fiili ihraç tarihi olarak; Gümrük Beyannameleri nin arka yüzünde kayıtlı malların yurt dışı edildiğine ilişkin tarih veya A hanesinde kayıtlı tarihten hangisi firma lehine ise o tarih esas alınır. Bu tarih, kredi kullandırım tarihinden önceki ve kredi kullanım tarihinden itibaren 24 aydan sonraki bir tarih olamaz. Konteyner ile yapılan ihracatlara mahsus olmak üzere, konteynere yükleme tarihi de fiili ihraç tarihi olarak esas alınır. Ancak, bu gibi durumlarda, konteynere yüklemenin yapıldığı tarihin, ilgili Gümrük Beyannamesi nde açıkça gösterilmesi gerekmektedir. Kullandırılan krediye ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, Türk Eximbank tarafından düzenlenerek gönderilen Taahhüt Kapatma İşlem Formu ndaki (Ek Form: TKF/A) zorunlu alanlar doldurulduktan sonra aynı form firma kaşesi üzerine atılacak yetkili imzalar tarafından onaylanacak ve ilgili GB lerin firma nüshası asılları da eklenerek kredinin taahhüdünü kapatmak için verilen sürenin bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde kredinin taahhüt hesaplarına saydırılmak üzere Bankamıza iletilecektir. Söz konusu belgeler, herhangi bir nedenle TCMB nezdinde bulunuyorsa, firma bu belgelerin fotokopileri ile birlikte TCMB dosya referans numaralarını bildirecektir Kredi talebi sırasında taahhüt edilenden/kullandırılandan farklı bir döviz cinsi üzerinden gerçekleştirilen ihracatın taahhüt hesaplarıyla ilişkilendirilmesinde, Gümrük Beyannamesi tarihindeki TCMB çapraz kurları uygulanır. TL üzerinden gerçekleştirilen ihracat tutarlarının kredi döviz cinsine çevrilmesinde, Gümrük Beyannamesi tarihindeki TCMB ilgili döviz satış kuru esas alınarak hesaplama yapılır. Kredinin ihracat taahhüdünün, ihracat taahhüdü dağılımı formunda ihracı taahhüt edilen malların (8 haneli G.T.İ.P. belirtilmek kaydıyla) ihracatı ile kapatılması esastır. (Fındık kırma ve işleme tesisi bulunduğu Kapasite Raporu/Sanayi Sicil Belgesi nden tespit edilen ve fındık ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan kredilerin ihracat taahhütlerinin, fındık ihracatı ile kapatılması zorunludur.) Türkiye de kurulu Serbest Bölgelerde yerleşik firmalara kullandırılan reeskont kredilerinde Serbest Bölgede faaliyette bulunan firmalar için ise malın başka ülkeye sevkiyatı SBİF üzerine Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün kaşesi ile son bulur ve fiili ihraç tarihi olarak, SBİF nun 14. hanesindeki tarih esas alınır. Krediye ilişkin satış taahhütlerinin; a) Serbest Bölgelerde üretilip, yabancı ülkelere üretici firmaca (imalatçı ihracatçı) satılan malların serbest bölgeden yurt dışına çıkışına ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu nun (Çıkış) kullanıcı nüshası, alıcı adına düzenlenen fatura ve yabancı ülkelere sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesi (Transit), 10

11 b) Serbest Bölgelerde üretilip, yabancı ülkelere alım-satım yapan firmaca (serbest bölgede mukim aracı ihracatçı) satılan malların serbest bölge içi satışına ilişkin Serbest Bölge Müdürlüğü onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu nun (Bölge içi satış) kullanıcı nüshası ile eki fatura (imalatçı faturası), malların serbest bölgeden yurtdışına çıkışına ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu nun (Çıkış) kullanıcı nüshası, alıcı adına düzenlenen fatura ile yabancı ülkelere sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesi (Transit), c) Alım-satım yapan firmaca (serbest bölgede mukim aracı ihracatçı) Türkiye'den satın alınarak yabancı ülkelere satılan malların serbest bölgeye girişine ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu nun (Giriş) kullanıcı nüshası ile eki fatura, malların serbest bölgeden çıkışına ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu nun (Çıkış) kullanıcı nüshası ile alıcı adına düzenlenen fatura, yabancı ülkelere sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesinin (Transit) ibrazı gerekmektedir. İhtiyaç duyulması halinde ilgili bilgi ve belgelerin doğruluğu ilgili serbest bölge müdürlüğünden teyit talep edilebilir. Serbest bölge rıhtımından doğrudan yurtdışına yapılacak sevkiyatlarda Gümrük Beyannamesi (Transit) düzenlenmediğinden; bu tür sevkiyatlarda gümrük beyannamesi ibrazı aranmayacaktır. GRUP FİRMASI İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstinası Hakkında 2008/6 sayılı Tebliğde yer alan tanıma giren grup firmalarınca gerçekleştirilen ihracatın, grup ilişkisinin gerek kredi kullandırılması ve gerekse kredi konusu ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında mevcut olması şartıyla, ihracat reeskont kredisi kullanan firmaların ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkündür. SERBEST BÖLGE Türkiye de mukim firmaların Serbest Bölgelere yaptıkları ihracatlarının ilgili kredinin ihracat taahhüdü ile ilişkilendirilmesinde, ihracatın 3. ülkelere yapıldığının taahhüt kapatma aşamasında Serbest Bölge İşlem Formunun Kullanıcı nüshasının aslı ve alıcının adına düzenlenen fatura ile belgelenmesi gerekmektedir. Söz konusu Serbest Bölge İşlem Formu kullanıcı nüshası ve ilişkilendirilen Gümrük Beyannameleri üzerine ihracat taahhüdüne sayıldığına ilişkin şerh düşülecektir. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE YAPILAN SATIŞLAR Bağlı bulundukları vergi dairelerinden alınan ve "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılacak Satışlara Ait KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi" (İstisna İzin Belgesi) ile Türkiye de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamında düzenlenmiş "İzin Belgesi" dahilinde yapılan satışlara ilişkin faturaların, İhracatçı Birlikleri 2 ve yetkili çıkış 2 İlgili çıkış gümrüğüne ibrazından önce veya gümrüğe onaylatılmasından sonra İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ne onaylatılması gerekmektedir. 11

12 gümrük müdürlüklerinin 3 onayının alınması kaydıyla, kredi ihracat taahhütlerine saydırılması mümkündür. Özel Fatura ve Yolcu Beraberi Eşya şeklinde yapılan satışlarda Döviz Alım Belgesi ibrazı aranacak olup, her iki belgenin üzerine ihracat taahhüdü ile ilgili olarak şerh düşülecektir. PEŞİN DÖVİZ Peşin döviz veya red clause akreditif ödeme şekli ile gerçekleştirilen ihracatın kredinin kullandırıldığı tarihten sonra gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, GB nin firma nüshaları üzerine gerekli şerhler düşülerek, kredi taahhüdüne saydırılması mümkündür. NAVLUN İhracatta taşımanın yerli firmaya yaptırılması ve bu hususun taşımayla ilgili faturadan tespit edilmesi kaydıyla CF ihracat bedeli de kredi ile ilgili taahhüde sayılabilecektir. Ancak, taşımanın bir hizmet ihracı olması nedeniyle, navlun bedelinin yurda getirilerek ihracatçı adına alışının yapılmış olmasının Döviz Alım Belgesi ile tevsik edilmesi ve taşıma bedeline tekabül eden döviz tutarı kadar şerh düşülmesi gerekmektedir. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM Krediyi kullanan firmanın imalatçı, imalatçı-ihracatçı firma olması durumunda ihraç kaydıyla mal teslim edilmesi aşamasında ihracatçı firma adına düzenlenen satış faturası ile ihracatçı firma beyanının ibrazı aranacak ve taahhüde saydırılacak tutar faturadaki miktara tekabül eden döviz tutarını hiçbir şekilde aşmayacaktır. Ayrıca, imalatçı, imalatçı-ihracatçı firma tarafından düzenlenen satış faturası ile GB de belirtilen malların, imalatçı-ihracatçı firmanın Kapasite Raporu nun üretim konusuna dahil olması gerekmektedir. DİİB Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithalatın finansmanı amacıyla döviz olarak döviz kredisi kullandırılmış olması halinde, ilgili kuruluş tarafından DİİB nin ihracat taahhüdüne sayılan GB nin mükerrer kullanılmamasını teminen, Ekonomi Bakanlığı na bağlı ilgili bölge müdürlüğü tarafından tasdikli DİİB fotokopisi ya da bu konudaki yazının ibraz edilmesi gerekir. 2-) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullandırılmış kredilerin taahhütlerinin kapatılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır: a) VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde taahhüt kapatma işlemi Merkez Bankası şubesi tarafından yapılarak bankalara bildirilecektir. b) VRHİB kapsamında kullandırılmayan kredilerde ise taahhüt kapatma işlemi Türk Eximbank tarafından sonuçlandırılır. Kredi kullanıcısı firma tarafından, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilen döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında düzenlenen faturaların dökümünü gösteren Taahhüt Kapatma Formu nun (Ek: TKF/B) YMM veya SMMM tarafından onaylanmış bir nüshası, kredi vadesini izleyen en geç 30 gün içinde Türk Eximbank a gönderilerek taahhüt kapatma talebinde bulunulur. Onaylanmış fatura dökümleri üzerine kredi taahhüdüne sayıldıklarına ilişkin şerh düşülecektir. 3 Yetkili çıkış gümrük müdürlükleri; İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Edirne (Kapıkule), Kırklareli (Dereköy) ve Artvin (Sarp) İllerindeki bütün çıkış kapıları ve Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olup, bunların dışındaki herhangi bir gümrükçe tasdikli fatura işleme alınmayacaktır. 12

13 Kredi taahhüdünün kapatılması için düzenlenecek faturaların kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden farklı bir döviz cinsinden düzenlenmesi halinde, fatura tarihindeki TCMB çapraz kurları esas alınır. TL cinsinden kullandırılacak kredilerde taahhüt tutarı ABD Doları cinsinden izlenir. Taahhüdün kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde firma taahhütnamesinde belirtilen müeyyideler uygulanır. Tereddüde düşülmesi halinde, Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce onaylı listelerde yer alan faturalar istenebilir. Bankamız nezdinde bulunan ve firma lehine tesis edilmiş olan teminatların tamamının iadesi için taahhüdün TCMB/Türk Eximbank tarafından kapatılması gerekmektedir. Krediye ait ihracat/satış ve hizmet taahhüdünün vadesi içerisinde kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde Firma Taahhütnamesinde yer alan müeyyideler uygulanır. Bankamız işbu Uygulama Esaslarında belirtilen sürelerde mal ve hizmet ihracat/satış taahhüt hesapları kapatılmamış firmaların yeni kredi taleplerini değerlendirmeme hakkını saklı tutar. KREDİ TAAHHÜT HESAPLARINA SAYILMAYACAK İHRACAT/DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET BEDELLERİ: Madde 23- Türk Eximbank'ın Uluslararası Kredi /Garanti programları kapsamındaki ihracatlar ile diğer ihracat kredi programları ile finanse edilen ihracatlar/hizmetler, RK-DVZ ve RK TL nin mal ve hizmet ihracatı/satış taahhütlerinin kapatılmasında kullanılamaz. Döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanına yönelik belgeli/belgesiz Reeskont Kredilerinde VRHİB süresinin dışında gelen hizmet bedeli dövizler, - Bedeli yurt dışında bırakılan veya döviz tevdiat hesaplarında tutulmakta olan hizmet bedeli dövizler, - Kredilendirilen döviz kazandırıcı faaliyetler dışında kalan hizmet bedeli fatura beyanları/dövizler, - Kredi kullanan firma tarafından, 1618 sayılı Kanun un 7 nci maddesinde belirtilen yasak faaliyetler kapsamında verilen turizm hizmetlerine ilişkin fatura beyanları/dövizler, - Kredi süresi dışında verilen krediye konu hizmete ilişkin fatura beyanları, Turizm kredilerinde (VRHİB de kayıtlı) turizm işletmesinin sahibi tarafından işletmenin kiracısına kesilen faturalar taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz. KREDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER: Madde 24- Temerrüt durumu; (a) Bono bedelinin vadesinde veya Madde 14 de yer aldığı şekilde kredi vadeden önce geri çağrıldığı durumlarda ödeme talep edilen günde keşidecisince ödenmemesi durumunda temerrüt hali oluşur ve bono bedelinin firma veya aval veren/cirolayan bankadan/faktoring şirketinden/kgf den tahsiline kadar devam eder. (b) Krediden kaynaklanan taahhüdünün süresinde kapatılmaması halinde ise firma taahhütnamesinde yer alan müeyyide hükümleri çerçevesinde belirlenen tutarın kredi 13

14 müşterisine gönderilecek ihtarnameyle verilen sürede ödenmemesi durumunda temerrüt hali oluşur. KREDİNİN GEÇ ÖDENMESİ VEYA ÖDENMEMESİ Madde 25- Firmanın temerrüde düşmesi halinde, Firma Taahhütnamesi nde yer alan müeyyideler uygulanır. İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KISMEN VEYA TAMAMEN YERİNE GETİRİLMEMESİ Madde 26- İhracat taahhüdünün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde Firma Taahhütnamesi nde yer alan müeyyideler uygulanır. YÜRÜRLÜK : Madde tarih ve 70 sayılı Genel Müdür Olur una istinaden tarihinden itibaren kullandırılacak krediler için geçerlidir. 14

15 EKLER: Başvuru Formları Kredi Talep Formu Niyet Mektubu Örnekleri İhracat/Hizmet Taahhüdünün Dağılımı Formu Muvafakatname Ek: 1 A/B NM Ek: 2 A/B Ek: 3 A/B Nakit Blokaj Firma Beyanı Ek: 4 Teminatlar Bono Örneği Ek: 5A/B Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu Ek: 6 Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu Vade Uzatım Yazısı Ek: 7 Teminat Mektubu TM Emre Muharrer Senet Ek: 8 Sözleşmeler Genel Kredi Sözleşmesi Reeskont Kredisi Firma Taahhütnamesi Faks Sözleşmesi GKS Ek:9 FS Diğer Belgeler KOBİ Beyan Formu Taahhüt Kapatma Formu Türk Menşei Mallar Müşteri Hesapları Bilgi Formu Ek:10 TKF A/B ML MHBF 15

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05. TARİH :16/09/1993 (DTŞ-DVZ) TARİH :15/01/1996 (DTŞ-TL) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 Revizyonu) DÖVİZ

Detaylı

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 21/06/2011 TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 6. maddesine istinaden; Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK KATILIM BANKALARI SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK KATILIM BANKALARI SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK KATILIM BANKALARI SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 17.06.2014 AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.12.2001 (KARAYOLU TL) 07.02.2002 (KARAYOLU DVZ) 07.02.2002

Detaylı

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına, TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK TURİZM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.03.1997 DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KULLANDIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE KONU Madde

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU) TARİH : 19/07/2002 AMAÇ VE KONU : Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TARİH : 15/10/1996 BİRİM : Sevk Sonrası Reeskont Kredileri Müdürlüğü AMAÇ VE KONU

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH: 24.12.2008 AMAÇ ve KONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, 3332 sayılı

Detaylı

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK)

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) 290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) Aralık 2013 SUNUŞ Türkiye de ihracatın kurumsallaşmış tek asli ihracatı teşvik kuruluşu olan EXIMBANK, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : A N K A R A İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 26 HAZİRAN 2000 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

Detaylı

DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ "ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐ"NĐN UYGULAMA TALĐMATI

DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐNĐN UYGULAMA TALĐMATI DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ "ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐ"NĐN UYGULAMA TALĐMATI 11.06.2004 KISALTMALAR DAB DBT DFĐF DSB DTH GB HM TCMB TPKK

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2013/4 SAYILI PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI NA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 169 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ĐTHALAT. S:Peşin ithalat transferi yapmak isteyen müşteri fatura ibraz etmeli midir?

ĐTHALAT. S:Peşin ithalat transferi yapmak isteyen müşteri fatura ibraz etmeli midir? ĐTHALAT S:Peşin ithalat transferi yapmak isteyen müşteri fatura ibraz etmeli midir? Y:Hayır böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır..talimatta,peşin ithalat transferi olduğunun belirtilmesi ve eğer swift

Detaylı

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 1. BASKI Kasım 2010, SAMSUN Samsun TSO yayınları için ayrıntılı bilgi Samsun TSO Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü nden temin edilebilir. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. Genel Hükümler Madde 1- Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan HSBC Bank Anonim Şirketi (Banka) ile diğer taraftan... (Müşteri) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme)

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar Bu itibarla, firmaların belge müracaatlarında; değişmemiş eşya olarak ithal edilmek istenen eşyaların, belge ihracat taahhüdünün %1 ini geçmeyecek şekilde ithal edilmek istendiğine ilişkin hesaplama yaparak

Detaylı

TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/3)

TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/3) 8 Aralık 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26370 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/3) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni ORTAK HUSUSLAR İade Uygulamasında geçiş Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak

Detaylı