TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI ( REVİZYONU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25.11.2013 REVİZYONU)"

Transkript

1 TARİH : 12/10/1999 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI ( REVİZYONU) DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KREDİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE KONU: Madde 1- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. nin (Türk Eximbank) kuruluş ve faaliyet esaslarını düzenleyen 3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 6. Maddesine istinaden; ihracata yönelik mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, ihracatçıların ve döviz kazandırıcı hizmetlerde bulunan firmaların, uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini arttırabilmek için, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı genelgesi kapsamında Bankamızca uygulanan Reeskont Döviz Kredisi (RK-DVZ) ve Reeskont Türk Lirası Kredisi (RK-TL) Programlarının kuralları, şartları ve takip usulleri bu Uygulama Esaslarında düzenlenmiştir. İşbu Uygulama Esasları çerçevesinde yapılacak kredilendirme işlemleri borçlunun Bankamız nezdindeki risk seviyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu nun tarih ve 7 no.lu kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komitelerinin kararlarına istinaden yürütülür. İşbu Uygulama Esasları kapsamında Banka Yönetim Kurulunca tahsis edilen limitler çerçevesinde yapılacak kredi kullandırım işlemleri Birim Kredi Tahsis Komitesi Kararlarına istinaden yürütülür. TANIM VE KAPSAM: Madde 2- Mal ihracatı kapsamında kullandırılacak Reeskont Kredileri ile; Kredi, kanun, kararname ve tebliğlerle ihracı yasaklanan malların dışında kalan Türk menşeli malların (Ek Form: ML), serbest dövizle Türkiye den ve Türkiye de kurulu Serbest Bölgelerden Türkiye dışına kesin olarak ihracı/satışı finanse edilmektedir. Döviz kazandırıcı hizmet ihracatı kapsamında kullandırılacak Reeskont Kredileri ile ise Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri, Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri, Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları, Uluslararası taşımacılıktan döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri, Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları finanse edilmektedir. Program kapsamında yukarıda tanımlanan firmaların; 1

2 Akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili ödeme şekli ile gerçekleştirilecek mal ve/veya döviz kazandırıcı hizmet ihracat/satış işlemleri için borçlu olarak düzenleyecekleri ve Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan ya da devredilebilir kesin banka teminat mektubu ile birlikte getirilen ve aval taşımayan, Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan faktoring şirketlerinin cirosunu taşıyan ya da KGF avaline haiz ve TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınır ve TCMB reeskontuna götürülmek suretiyle iskonto edilir. Kredinin, vadesini, faiz oranını, kredilendirme oranını, kredinin kullandırılacağı döviz cinsini belirlemeye Türk Eximbank yetkilidir. Bu Uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde İhracat, Vergi, Resim ve Harç İstisnası, Kambiyo Mevzuatı ile Bankacılık Kanunu ve Serbest Bölgeler Mevzuatı ile ilgili düzenlemeler dikkate alınır. KREDİ PROGRAMINDAN YARARLANABİLECEK FİRMALAR Madde 3- Mal ihracatı/satışı için kullanılan Reeskont Kredilerinden; Türkiye de yerleşik Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), imalatçı-ihracatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçı vasfını haiz firmalar ile Türkiye de kurulan Serbest Bölgelerde üretim ruhsatı ve/veya alım-satım ruhsatı sahibi Satış bağlantılı üretim yapan üretici firmalar (nihai üretici), Ürettiği malı satma vasfını haiz üretici-satıcı firmalar ve Serbest Bölgeden veya Türkiye den temin edilen Türk mallarının Serbest Bölgelerden başka ülkelere satışlarını gerçekleştiren satıcı firmalar yararlanabilir. Firmaların ihracatçı/satıcı vasfı Vergi Kimlik Numarası ve Serbest Bölgede yerleşik firmalar için alım satım ruhsatı, imalatçı vasfı ise Kapasite Raporu ve Serbest Bölgede yerleşik firmalar için üretim ruhsatı ile tevsik edilir. Döviz kazandırıcı hizmet ihracatı için kullanılan Reeskont Kredilerinden ise; Türkiye de yerleşik Turizm işletme belgesi sahibi turizm işletmeleri ile Bakanlık tarafından tur operatörü niteliğine haiz olduğu tespit edilen A grubu seyahat acentesi işletme belgesi sahibi seyahat acenteleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen C2, C3, L2 veya R2 yetki belgelerine sahip Türkiye de yerleşik uluslararası karayolu nakliyat firmalarına, gemi tasdiknamesi/kira sözleşmesine sahip olan uluslararası denizyolu taşımacılık işi yapan firmalara ve işletme ruhsatı bulunan özel havayolu firmaları 2

3 Yurt dışına yönelik müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri sağlayan teknik müşavirlik yeterlilik belgesi sahibi müşavirlik firmaları, kapasite raporu ve faaliyet belgesi sahibi yazılım firmaları ve mühendislik firmaları, Yabancı uyruklulara döviz karşılığı verilecek sağlık hizmeti sunan ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsat/faaliyet izni veya uygunluk belgesi sahibi firmalar, Yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında bakım ve onarım hizmeti sunan veya yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakım/onarımını gerçekleştiren ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ndan gemi bakım ve onarım faaliyetleri için işletme izni veya bu faaliyetin yürütüldüğüne dair belge; uçak bakım ve onarımı faaliyetleri için ise gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatını almış firmalar ile Yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırlara mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışını gerçekleştiren firmalar T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Vergi Resim Harç İstinası Belgesi (VRHİB) kapsamında yararlanabilir. Ancak turizm faaliyetleri, uluslararası taşımacılık faaliyetleri ile gemi ve uçak bakım onarım faaliyetleri için gerçekleştirilen hizmet satışları için döviz kazandırıcı hizmet bağlantılarının belgelenmesi şartıyla VRHİB aranmaksızın da reeskont kredisi kullandırılabilir. KREDİLENDİRİLMEYEN İHRACAT ŞEKİLLERİ Madde 4- Kredi, ihracat sayılan satış ve teslimler ile Madde 2 de sıralananların dışında kalan döviz kazandırıcı hizmetler, transit ticaret, ithal edilmiş malın ihracı, takas ve bağlı muamele kapsamında yapılan ihracat, bedelsiz ihracat, sınır ticareti hükümleri çerçevesinde yapılan ihracat, gümrüksüz antrepolara yapılacak ihracat, serbest bölgelere yapılacak ihracat (Türkiye den serbest bölgelere yapılan ihracatın 3. Ülkelere gönderilen kısım hariç) ve Türk Eximbank tarafından açılan uluslararası krediler kapsamındaki ihracatlar için kullandırılmaz. KREDİ KULLANACAK FİRMALARDA ARANAN ÖZELLİKLER: Madde 5- Kredibilitesi TCMB ve Bankamız tarafından uygun bulunan ve Bankamızdan kullandığı kredilere ilişkin geri ödeme sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılır. Kredi kullanacak firmalarda TCMB tarafından aşağıdaki hususlar aranır: Kredi kullanım süresince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nca yapılan düzenlemelere göre; bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince Tahsil İmkânı Sınırlı Kredi ve Diğer Alacak, Tahsili Şüpheli Kredi ve Diğer Alacak, Tasfiye Olunacak Alacak ve Zarar Niteliğindeki Kredi ve Diğer Alacak olarak sınıflandırılan borcunun bulunmaması, Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestosunun bulunmaması, Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczinin bulunmaması, Ödemelerini tatil etmemiş, konkordato talep etmiş ise bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az iki yıl geçmiş olması, İflasının istenmemiş olması veya iflas erteleme durumunun bulunmaması Firmanın ve senette imzası bulunan yetkili temsilcilerinin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasaklarının bulunmaması, Firma özkaynaklarının negatif olmaması, Bir yıl içinde mal ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün tamamını taahhüt kapama süresi içinde iki kez gerçekleştirmeyen firmaların kredi kullanım talepleri, taahhüdün ikinci kez gerçekleştirilmediği tarihten itibaren bir yıl sonra kabul edilecektir. Firma kredibilitesi ya da uygulamada ortaya çıkan nedenlerden ötürü kredi, TCMB veya Bankamız tarafından vadeden önce geri çağrılabilir. 3

4 REESKONT KREDİSİ NDEN YARARLANABİLECEK KOBİ FİRMALARI: Madde 6 - Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirası nı aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı ihracatçı, ihracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. Bir işletme; - Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse, - Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse, - Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, bağımsız işletme olarak kabul edilir. DÖVİZ CİNSİ: Madde 7- Bu Program kapsamında yapılacak işlemler için varsa kontrat, akreditif vb. her türlü belge TCMB tarafından alım satım konusu yapılan konvertibl döviz cinslerinden düzenlenecektir. Ancak kredinin kullandırımına esas Madde 21 de tanımlanan bono ABD Doları veya EURO olarak düzenlenecektir. Bu düzenlemede kredi başvuru tarihindeki TCMB çapraz kuru kullanılacaktır. Program kapsamındaki krediler firmanın Bankamız nezdinde riskinin izlendiği döviz cinsine göre RK-TL ve RK-DVZ Kredileri olarak ikiye ayrılmaktadır. RK-TL ve RK-DVZ programlarının her ikisinde de kredinin kullandırımı TL cinsinden gerçekleştirilmektedir. Serbest Bölgelerde mukim firmalara yapılacak kullandırımlar döviz olarak gerçekleştirilecektir. KREDİ TAAHHÜDÜ: Madde 8- Kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde döviz üzerinden düzenlenecek bono tutarında gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat/satış tutarını veya krediye konu döviz kazandırıcı hizmet ihracat tutarını ifade eder. VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI: Madde 9- Reeskont kredileri ile finanse edilen mal veya VRHİB kapsamında gerçekleştirilen döviz kazandırıcı hizmet ihracatına İhracatı Teşvik Mevzuatı ve bu mevzuata ilişkin Karar ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnası uygulanır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin hususlarda ilgili Karar, Tebliğ ve Genelge hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Serbest bölgelerde mukim firmalara kullandırılacak kredilerde, Gider Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve bu Kanunlara ilişkin hukuki düzenlemeler ile Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) na ilişkin mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. FİRMA LİMİTİ: Madde 10- Program kapsamında firma limiti döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere azami 250 Milyon ABD Doları dır (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) için firma limiti 4

5 300 Milyon ABD Doları dır). Firma limitlerinin, en fazla %60 ı gün vadeli kredi kullanımlarına tahsis edilmiştir. Firma limiti TCMB İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı kapsamında uygulanan Sevk Sonrası Reeskont Kredisi işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir. TCMB tarafından belirlenen bu limitte yapılacak değişiklikler ayrıca duyurulur. Türk Lirası olarak kullandırılacak kredilerin üst limiti firma limitini aşmayacak şekilde Bankamızca belirlenir. VRHİB kapsamında döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan Reeskont Kredilerinde kredinin belirli bir andaki riski VRHİB tutarını aşamaz. İŞLEM LİMİTİ: Madde 11- Program kapsamında en az ,-ABD Doları ya da karşılığı TL/Euro tutarında işlem limiti uygulanacak olup, kredi başvurusu ,-ABD Doları ya da başvuru tarihi itibariyle karşılığı TL nin altında kalan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Madde-6 da yer alan tanıma uygun KOBİ ler için işlem alt limiti en az ,-ABD Doları dır. MÜRACAAT ŞEKLİ: Madde 12- Firma talep edilecek bilgi ve belgelerle kredi başvurusunu doğrudan Bankamıza iletecektir. Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir. 1 Belge kapsamında kullandırılacak kredilerde kredi kullandırım tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından krediye konu döviz kazandırıcı hizmet için düzenlenmiş olan VRHİB nin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Kredi talebine konu olan taahhüdün ve firmanın özel durumuna göre gerekli görülecek her türlü ilave bilgi ve belgeyi Türk Eximbank ın talep etme hakkı saklıdır. ONAY VERİLMESİ: Madde 13- Türk Eximbank a iletilen başvurular değerlendirmeye alınır ve olumlu bulunduğu takdirde onay formu ile firmaya bildirilir. Onay formunun geçerli olduğu süre bu formda yer alacak olup, Türk Eximbank bu süreden sonra ibraz edilecek belgeler üzerinden Reeskont Kredisi kullandırmama hakkına sahiptir. VADE: Madde 14- Program kapsamında vadesine en fazla 240 gün kalmış bonolar iskonto edilecektir. Ancak döviz kredilerinde vadesine 360 gün kalmış bonolar da, firma bazında kredi riskinin azami 50 milyon ABD Doları nı aşmaması kaydıyla iskonto edilebilecektir. VRHİB kapsamında döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılacak kredilerde bono vadeleri belge vadesini aşamaz. Bono vadesinin hafta sonu veya resmi bir tatile (takvim yılı itibariyle yasal olarak belirtilen yarım işgünleri dahil) rastlaması durumunda takip eden ilk işgünü kredinin vadesi olarak dikkate alınır. 1 Kredi başvuru evrakları ile mali analiz ve firma istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgelere Bankamız internet sayfasından ulaşılabilir. 5

6 Firmanın kredibilitesi ya da uygulamada ortaya çıkan nedenlerden ötürü kredi TCMB veya Bankamız tarafından vadeden önce geri çağrılabilir. FAİZ ORANI: Madde 15- İskonto işlemlerine uygulanacak faiz oranı Türk Eximbank tarafından belirlenir ve duyurulur. RK-DVZ Kredileri faiz oranının hesaplanmasında kullanılacak LIBOR / EURIBOR, 120 ve 240 gün vadeli kredilerde TCMB tarafından, 360 gün vadeli kredilerde ise Bankamız tarafından belirlenir. Döviz kredilerinin faiz oranı hesaplanırken kullanılacak LIBOR01 veya EURIBOR değerlerinin negatif olması halinde bu değerler sıfır (0) olarak alınır. Türk Eximbank, uygulayacağı faiz oranını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. KULLANDIRIM: Madde 16- Kredi, başvurunun uygun bulunması durumunda yukarıda belirtilen teminatların tesisi, belgelerin teslimi ve TCMB onayını takiben kullandırılır. Bankamız kaynaklarından kullandırılan kredilerde ise yukarıda belirtilen teminatların tesisi, belgelerin teslimi ve Bankamız kaynakları dikkate alınarak kullandırım işlemi gerçekleştirilir. Ödenecek tutar; kullandırılacak kredi tutarında düzenlenmiş bono bedelinin, ödemenin yapılacağı tarihten tahsilat vadesine kadar geçecek süre için 15. Madde de belirtilen faiz oranları üzerinden iskonto edilmesi suretiyle hesaplanacaktır. Serbest Bölgede yerleşik firmalara kullandırılacak krediler ile döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla VRHİB olmaksızın kullandırılan kredilerde iskonto edilen tutar üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilecektir. Kullandırılacak kredinin ve mal/döviz kazandırıcı hizmet ihracatı taahhüt yükümlülüklerinin nakit blokaj ile teminatlandırıldığı durumlarda ödenecek tutar, kullandırılacak kredi tutarında düzenlenmiş bono bedeline, ödemenin yapılacağı tarihten tahsilat vadesine kadar geçecek süre için uygulanacak faiz oranı üzerinden iskonto işlemi uygulandıktan sonra nakit blokajın düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. RK-DVZ kredilerinin Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları veya EURO Bankamız döviz alış kurudur. Kredinin TL karşılığı, firmanın kredi talep formunda belirtilen banka nezdindeki TL IBAN hesabına aktarılır. Ancak kredinin Serbest Bölgede yerleşik bir firmaya kullandırılması halinde kredi tutarı firmanın Müşteri Hesapları Bilgi Formu (Ek Form: HBF) ile bildirdiği hesaba döviz olarak aktarılacaktır. Kredi kullandırım dekontu aynı gün firmaya gönderilir. KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ: Madde 17- Krediye esas bono bedeli en geç vadesinde RK-TL kredilerinde Türk Lirası cinsinden, RK- DVZ kredilerinde düzenlendiği döviz cinsinden veya Türk Lirası karşılığı olarak geri ödenebilir. 6

7 Serbest Bölge de yerleşik bir firmaya kullandırılan kredilere ilişkin geri ödemeler kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden vade tarihinde Türk Eximbank ın ilgili muhabir hesabına yapılacaktır. Türk Lirası olarak yapılacak RK-DVZ geri ödemelerinde, kredinin TL karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları veya EURO döviz satış kurudur. Firma krediye esas bono bedelini; -TL olarak geri ödemesi durumunda, kredi/bono vadesi valöründen en geç iki iş günü önce, -Döviz olarak geri ödemesi durumunda, döviz karşılığını kredi/bono vadesi valöründen en geç üç iş günü önce hangi banka/bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, kredi/bono vade tarihi ile, -TL ödemelerde, Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına, -Döviz cinsinden ödemelerde, Türk Eximbank tarafından kendisine bildirilen muhabir banka nezdindeki hesabına ödeyecektir. RK-DVZ programında; -Bankamıza yapılacak geri ödemelerde, mal/hizmet ihracat ve satış bedeli dövizin Bankamız muhabir hesaplarına kredi/bono vadesinden en geç iki iş günü öncesi işlem tarihi olmak şartıyla, kredi/bono vadesi itibariyle devri yapılır. Bu dövizlerin Döviz Alım Belgeleri Bankamızca düzenlenir. -Kredi vadesi içinde sevkiyatı yapılan ve tahsil edilen mal/hizmet ihracat ve satış bedellerinden ihracatçının serbest kullanımına bırakılan tutarlar ile açılan Döviz Tevdiat Hesaplarından (DTH) ihracat bedeli olarak alış yapılarak, kredi tasfiye edilebilecektir. Bu kapsam dışındaki kaynaklardan sağlanarak açılan DTH'dan kredinin dövizle tasfiye edilmesi mümkün olup, bu işlem kredi riskini ortadan kaldıracak ancak kredi taahhüdünü kapatmayacaktır. Kredinin erken geri ödenmesi durumunda, kredi kullandırımı aşamasında iskonto yoluyla tahsil edilen faizden iade yapılmaz. TAAHHÜT KOMİSYONU: Madde 18- TCMB İdare Merkezi onayı alındığı halde firma tarafından kullanılmayan ya da şekil şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle TCMB tarafından kabul edilmeyen bonolara ilişkin kredi tutarları iptal edilecek olup, iptal edilen tutarın tahsis tarihindeki TCMB döviz alış kuruna göre hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden % 0.1 oranında taahhüt komisyonu ve bunun üzerinden hesaplanacak BSMV TCMB hesaplarına aktarılmak üzere firma tarafından Türk Eximbank a ödenecektir. EK SÜRE VE MÜCBİR SEBEP: Madde 19- Firmalar, mücbir sebep halleri dışında, taahhüde göre verilen kredinin azlığı, sürenin kısalığı, girdilerin veya malın tedarik edilememesi, iç veya dış pazar zorlukları, alıcının tek taraflı tasarrufu gibi gerekçelerle mal veya hizmet ihracatının/satışının tamamını veya bir kısmını gerçekleştiremediklerini ileri sürerek vade temdidi talebinde bulunamazlar. 7

8 Mücbir sebep halleri ve bunların tevsikine ilişkin hususlarda yürürlükteki Vergi, Resim ve Harç İstisnası Mevzuatındaki ilgili düzenlemeler esas alınır. Türk Eximbank, bu kapsamda vadesini temdit etmeyi uygun bulduğu kredilerde, uygulayacağı faiz oranını yeniden belirleyebilir. TEMİNAT VE DOKÜMANTASYON: Madde 20- Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riski toplamının (kredi riski) % 100 ü oranında aşağıda dökümü verilen teminatlar tesis edilir. Krediye ilişkin asli teminatlar; 1. Kredi borçlusu firma tarafından kullandırılan kredi tutarında keşide edilmiş ve Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan/faktoring şirketlerinden birinin avalini/cirosunu taşıyan ya da KGF tarafından aval verilmiş bono (Ek:5A) veya Kredi borçlusu firma tarafından kullandırılacak kredi tutarında keşide edilmiş bono (Ek:5A) ile bono tutarında Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalar tarafından düzenlenmiş devredilebilir dövizi natık kesin teminat mektubudur (Ek:6). (Teminat mektubunun vadesinin kredi vadesinden asgari 10 iş günü uzun olması gerekmektedir.) 2. RK-TL Kredilerinde talep edilen TL kredinin %15 i tutarında firma tercihine bağlı olarak; Kredi borçlusu firma tarafından keşide edilen ve Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan/faktoring şirketlerinden birinin avalini/cirosunu taşıyan ya da KGF tarafından aval verilmiş 2. Bono (Ek:5B), Teminat mektubu (Ek Form: TM) veya, Nakit blokajıdır (Ek:4). Reeskont- TL Kredilerinde alınan ek teminat DTSŞ firmalarından alınmamaktadır. 3. Ayrıca kredinin mal ve hizmet ihracatı ve satışı taahhüdü yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideler, tahsil vb. masrafları karşılamak üzere bono bedeli üzerinden vadeli kredilerde %1,5; gün vadeli kredilerde %2,75 ve gün vadeli kredilerde %3 oranında hesaplanacak tutarda kredi kullanan firmanın tercihine bağlı olarak nakit blokaj veya aynı tutarlarda avalli/cirolu bono veya teminat mektubu ek teminat olarak alınır (DTSŞ hariç). Kredinin taahhüdünün 22. Madde de belirtildiği şekilde kapatılmasından sonra nakit blokaj firmaya, avalli/cirolu bono/teminat mektubu bankaya iade edilir. RK-TL Kredilerinde blokaj tutarları, firma tarafından düzenlenen bononun döviz cinsi için kredi kullandırım tarihindeki bankamız döviz satış kurlarından dövize çevrilerek bloke edilecek olup, bloke edilen tutar kredinin ihracat taahhüdünün 22. Madde de belirtildiği şekilde kapatılmasından sonra Bankamız kurlarından firmaya iade edilir. Söz konusu masrafların bloke edilen tutarı avalli/cirolu bono veya teminat mektubu tutarını aşması durumunda, Türk Eximbank ın aşan kısmı firmalardan talep etme hakkı saklıdır. Bu çerçevede düzenlenecek avalli/cirolu bono veya teminat mektubunun vadesi kredi kullandırım tarihinden itibaren gerektiğinde 27 aya uzatılmak üzere en az 15 ay olmalıdır. 8

9 Bloke edilen tutarın TL karşılığı belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru blokaj iade günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları veya EURO Bankamız döviz alış kurudur. Asli teminata ilave olarak; Kredi kullandırımında, kredi tutarından az olmamak üzere düzenlenmiş o Genel Kredi Sözleşmesi (Ek Form: GKS) o Firma Taahhütnamesi (Ek:9) Bono bedeli üzerinden kredi döviz cinsine ve vadesine göre değişen oranda vadeli kredilerde %1,5; gün vadeli kredilerde %2,75 ve gün vadeli kredilerde %3 oranında hesaplanacak tutarda düzenlenmiş emre muharrer senet (Ek:8) (sadece DTSŞ için) Genel Kredi Sözleşmesi ve Firma Taahhütnamesi, noter onaylı düzenlenebileceği gibi firma yetkililerince Bankamız huzurunda imzalanması suretiyle işleme alınması da mümkün olabilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerin (yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı tüzel kişiler dahil) kimlik tespitleri; MASAK tarafından yayınlanmış olan Suç gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacaktır.ek:5a, Ek:6, Ek:8 ve Ek:9 ve Ek Form: GKS firmanın kredi talebi Bankamızca onaylandıktan sonra düzenlenecektir. BONO/DEVREDİLEBİLİR KESİN TEMİNAT MEKTUBU/ TEMİNAT MEKTUBU DÜZENLENMESİ: Madde 21- Onay formunu alan firmalar kredi kullandırımından önce bu formda belirtilen (RK-TL de Bankamız tarafından belirlenecek) döviz cinsi üzerinden kredi anapara tutarında Türk Eximbank lehine Ek:5A da yer alan örneğe uygun düzenlenmiş ve Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalardan/faktoring şirketlerinden birinin avalini/cirosunu taşıyan bono ile KGF tarafından keşidecisi için aval verilmiş bonoyu veya Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalar tarafından (RK-TL Kredilerde Türk Eximbank tarafından belirlenecek döviz cinsi ve tutar üzerinden) düzenlenmiş devredilebilir dövizi natık kesin Teminat Mektubu (Ek:6) ile birlikte kredi borçlusu firma tarafından kullandırılan kredi tutarında keşide edilmiş, Ek:5A daki örneğe uygun düzenlenmiş ancak banka avali içermeyen) avalsiz bonoyu Türk Eximbank a ileteceklerdir. Düzenlenen bonolarda imzaları bulunan firma ve banka /KGF/Faktoring şirketlerinin yetkililerinin isim ve kaşelerinin de yer alması gerekmektedir. Aval verilmiş/ ciro edilmiş bonolarda veya teminat mektubunda yer alan banka/kgf yetkililerinin, imza sirkülerleri ve yetki belgeleri de bono ile birlikte bankamıza iletilecektir. Ayrıca, mal ve hizmet ihracatı ile satış taahhüt yükümlülüklerini nakit blokaj ile teminatlandırmayı tercih etmeyen firmaların, yukarıda anlatıldığı gibi düzenlenmiş EK:5A da yer alan örneğe uygun avalli/cirolu bonoyu veya teminat mektubunu (Ek Form: TM) Türk Eximbank a iletmeleri gerekmektedir. KREDİ TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI: Madde 22-1-) Mal ihracatına ilişkin kullanılan kredilerin ihracat/satış taahhütlerinin kapatılmasında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: 9

10 İhracat/satış taahhüdünün gerçekleştiğinin tespitinde FOB ihraç değeri esas alınacaktır. Kredinin FOB ihracat/satış taahhüdünün, kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde kapatılması esastır. Gümrük Beyannamesi FOB tutarı, kredi anapara, faiz tutarları ve varsa masraflar toplamından az olmayacaktır. Fiili ihraç tarihi olarak; Gümrük Beyannameleri nin arka yüzünde kayıtlı malların yurt dışı edildiğine ilişkin tarih veya A hanesinde kayıtlı tarihten hangisi firma lehine ise o tarih esas alınır. Bu tarih, kredi kullandırım tarihinden önceki ve kredi kullanım tarihinden itibaren 24 aydan sonraki bir tarih olamaz. Konteyner ile yapılan ihracatlara mahsus olmak üzere, konteynere yükleme tarihi de fiili ihraç tarihi olarak esas alınır. Ancak, bu gibi durumlarda, konteynere yüklemenin yapıldığı tarihin, ilgili Gümrük Beyannamesi nde açıkça gösterilmesi gerekmektedir. Kullandırılan krediye ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, Türk Eximbank tarafından düzenlenerek gönderilen Taahhüt Kapatma İşlem Formu ndaki (Ek Form: TKF/A) zorunlu alanlar doldurulduktan sonra aynı form firma kaşesi üzerine atılacak yetkili imzalar tarafından onaylanacak ve ilgili GB lerin firma nüshası asılları da eklenerek kredinin taahhüdünü kapatmak için verilen sürenin bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde kredinin taahhüt hesaplarına saydırılmak üzere Bankamıza iletilecektir. Söz konusu belgeler, herhangi bir nedenle TCMB nezdinde bulunuyorsa, firma bu belgelerin fotokopileri ile birlikte TCMB dosya referans numaralarını bildirecektir Kredi talebi sırasında taahhüt edilenden/kullandırılandan farklı bir döviz cinsi üzerinden gerçekleştirilen ihracatın taahhüt hesaplarıyla ilişkilendirilmesinde, Gümrük Beyannamesi tarihindeki TCMB çapraz kurları uygulanır. TL üzerinden gerçekleştirilen ihracat tutarlarının kredi döviz cinsine çevrilmesinde, Gümrük Beyannamesi tarihindeki TCMB ilgili döviz satış kuru esas alınarak hesaplama yapılır. Kredinin ihracat taahhüdünün, ihracat taahhüdü dağılımı formunda ihracı taahhüt edilen malların (8 haneli G.T.İ.P. belirtilmek kaydıyla) ihracatı ile kapatılması esastır. (Fındık kırma ve işleme tesisi bulunduğu Kapasite Raporu/Sanayi Sicil Belgesi nden tespit edilen ve fındık ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan kredilerin ihracat taahhütlerinin, fındık ihracatı ile kapatılması zorunludur.) Türkiye de kurulu Serbest Bölgelerde yerleşik firmalara kullandırılan reeskont kredilerinde Serbest Bölgede faaliyette bulunan firmalar için ise malın başka ülkeye sevkiyatı SBİF üzerine Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün kaşesi ile son bulur ve fiili ihraç tarihi olarak, SBİF nun 14. hanesindeki tarih esas alınır. Krediye ilişkin satış taahhütlerinin; a) Serbest Bölgelerde üretilip, yabancı ülkelere üretici firmaca (imalatçı ihracatçı) satılan malların serbest bölgeden yurt dışına çıkışına ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu nun (Çıkış) kullanıcı nüshası, alıcı adına düzenlenen fatura ve yabancı ülkelere sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesi (Transit), 10

11 b) Serbest Bölgelerde üretilip, yabancı ülkelere alım-satım yapan firmaca (serbest bölgede mukim aracı ihracatçı) satılan malların serbest bölge içi satışına ilişkin Serbest Bölge Müdürlüğü onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu nun (Bölge içi satış) kullanıcı nüshası ile eki fatura (imalatçı faturası), malların serbest bölgeden yurtdışına çıkışına ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu nun (Çıkış) kullanıcı nüshası, alıcı adına düzenlenen fatura ile yabancı ülkelere sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesi (Transit), c) Alım-satım yapan firmaca (serbest bölgede mukim aracı ihracatçı) Türkiye'den satın alınarak yabancı ülkelere satılan malların serbest bölgeye girişine ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu nun (Giriş) kullanıcı nüshası ile eki fatura, malların serbest bölgeden çıkışına ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu nun (Çıkış) kullanıcı nüshası ile alıcı adına düzenlenen fatura, yabancı ülkelere sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesinin (Transit) ibrazı gerekmektedir. İhtiyaç duyulması halinde ilgili bilgi ve belgelerin doğruluğu ilgili serbest bölge müdürlüğünden teyit talep edilebilir. Serbest bölge rıhtımından doğrudan yurtdışına yapılacak sevkiyatlarda Gümrük Beyannamesi (Transit) düzenlenmediğinden; bu tür sevkiyatlarda gümrük beyannamesi ibrazı aranmayacaktır. GRUP FİRMASI İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstinası Hakkında 2008/6 sayılı Tebliğde yer alan tanıma giren grup firmalarınca gerçekleştirilen ihracatın, grup ilişkisinin gerek kredi kullandırılması ve gerekse kredi konusu ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında mevcut olması şartıyla, ihracat reeskont kredisi kullanan firmaların ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkündür. SERBEST BÖLGE Türkiye de mukim firmaların Serbest Bölgelere yaptıkları ihracatlarının ilgili kredinin ihracat taahhüdü ile ilişkilendirilmesinde, ihracatın 3. ülkelere yapıldığının taahhüt kapatma aşamasında Serbest Bölge İşlem Formunun Kullanıcı nüshasının aslı ve alıcının adına düzenlenen fatura ile belgelenmesi gerekmektedir. Söz konusu Serbest Bölge İşlem Formu kullanıcı nüshası ve ilişkilendirilen Gümrük Beyannameleri üzerine ihracat taahhüdüne sayıldığına ilişkin şerh düşülecektir. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE YAPILAN SATIŞLAR Bağlı bulundukları vergi dairelerinden alınan ve "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılacak Satışlara Ait KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi" (İstisna İzin Belgesi) ile Türkiye de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamında düzenlenmiş "İzin Belgesi" dahilinde yapılan satışlara ilişkin faturaların, İhracatçı Birlikleri 2 ve yetkili çıkış 2 İlgili çıkış gümrüğüne ibrazından önce veya gümrüğe onaylatılmasından sonra İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ne onaylatılması gerekmektedir. 11

12 gümrük müdürlüklerinin 3 onayının alınması kaydıyla, kredi ihracat taahhütlerine saydırılması mümkündür. Özel Fatura ve Yolcu Beraberi Eşya şeklinde yapılan satışlarda Döviz Alım Belgesi ibrazı aranacak olup, her iki belgenin üzerine ihracat taahhüdü ile ilgili olarak şerh düşülecektir. PEŞİN DÖVİZ Peşin döviz veya red clause akreditif ödeme şekli ile gerçekleştirilen ihracatın kredinin kullandırıldığı tarihten sonra gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, GB nin firma nüshaları üzerine gerekli şerhler düşülerek, kredi taahhüdüne saydırılması mümkündür. NAVLUN İhracatta taşımanın yerli firmaya yaptırılması ve bu hususun taşımayla ilgili faturadan tespit edilmesi kaydıyla CF ihracat bedeli de kredi ile ilgili taahhüde sayılabilecektir. Ancak, taşımanın bir hizmet ihracı olması nedeniyle, navlun bedelinin yurda getirilerek ihracatçı adına alışının yapılmış olmasının Döviz Alım Belgesi ile tevsik edilmesi ve taşıma bedeline tekabül eden döviz tutarı kadar şerh düşülmesi gerekmektedir. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM Krediyi kullanan firmanın imalatçı, imalatçı-ihracatçı firma olması durumunda ihraç kaydıyla mal teslim edilmesi aşamasında ihracatçı firma adına düzenlenen satış faturası ile ihracatçı firma beyanının ibrazı aranacak ve taahhüde saydırılacak tutar faturadaki miktara tekabül eden döviz tutarını hiçbir şekilde aşmayacaktır. Ayrıca, imalatçı, imalatçı-ihracatçı firma tarafından düzenlenen satış faturası ile GB de belirtilen malların, imalatçı-ihracatçı firmanın Kapasite Raporu nun üretim konusuna dahil olması gerekmektedir. DİİB Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithalatın finansmanı amacıyla döviz olarak döviz kredisi kullandırılmış olması halinde, ilgili kuruluş tarafından DİİB nin ihracat taahhüdüne sayılan GB nin mükerrer kullanılmamasını teminen, Ekonomi Bakanlığı na bağlı ilgili bölge müdürlüğü tarafından tasdikli DİİB fotokopisi ya da bu konudaki yazının ibraz edilmesi gerekir. 2-) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullandırılmış kredilerin taahhütlerinin kapatılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır: a) VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde taahhüt kapatma işlemi Merkez Bankası şubesi tarafından yapılarak bankalara bildirilecektir. b) VRHİB kapsamında kullandırılmayan kredilerde ise taahhüt kapatma işlemi Türk Eximbank tarafından sonuçlandırılır. Kredi kullanıcısı firma tarafından, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilen döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında düzenlenen faturaların dökümünü gösteren Taahhüt Kapatma Formu nun (Ek: TKF/B) YMM veya SMMM tarafından onaylanmış bir nüshası, kredi vadesini izleyen en geç 30 gün içinde Türk Eximbank a gönderilerek taahhüt kapatma talebinde bulunulur. Onaylanmış fatura dökümleri üzerine kredi taahhüdüne sayıldıklarına ilişkin şerh düşülecektir. 3 Yetkili çıkış gümrük müdürlükleri; İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Edirne (Kapıkule), Kırklareli (Dereköy) ve Artvin (Sarp) İllerindeki bütün çıkış kapıları ve Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olup, bunların dışındaki herhangi bir gümrükçe tasdikli fatura işleme alınmayacaktır. 12

13 Kredi taahhüdünün kapatılması için düzenlenecek faturaların kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden farklı bir döviz cinsinden düzenlenmesi halinde, fatura tarihindeki TCMB çapraz kurları esas alınır. TL cinsinden kullandırılacak kredilerde taahhüt tutarı ABD Doları cinsinden izlenir. Taahhüdün kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde firma taahhütnamesinde belirtilen müeyyideler uygulanır. Tereddüde düşülmesi halinde, Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce onaylı listelerde yer alan faturalar istenebilir. Bankamız nezdinde bulunan ve firma lehine tesis edilmiş olan teminatların tamamının iadesi için taahhüdün TCMB/Türk Eximbank tarafından kapatılması gerekmektedir. Krediye ait ihracat/satış ve hizmet taahhüdünün vadesi içerisinde kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde Firma Taahhütnamesinde yer alan müeyyideler uygulanır. Bankamız işbu Uygulama Esaslarında belirtilen sürelerde mal ve hizmet ihracat/satış taahhüt hesapları kapatılmamış firmaların yeni kredi taleplerini değerlendirmeme hakkını saklı tutar. KREDİ TAAHHÜT HESAPLARINA SAYILMAYACAK İHRACAT/DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET BEDELLERİ: Madde 23- Türk Eximbank'ın Uluslararası Kredi /Garanti programları kapsamındaki ihracatlar ile diğer ihracat kredi programları ile finanse edilen ihracatlar/hizmetler, RK-DVZ ve RK TL nin mal ve hizmet ihracatı/satış taahhütlerinin kapatılmasında kullanılamaz. Döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanına yönelik belgeli/belgesiz Reeskont Kredilerinde VRHİB süresinin dışında gelen hizmet bedeli dövizler, - Bedeli yurt dışında bırakılan veya döviz tevdiat hesaplarında tutulmakta olan hizmet bedeli dövizler, - Kredilendirilen döviz kazandırıcı faaliyetler dışında kalan hizmet bedeli fatura beyanları/dövizler, - Kredi kullanan firma tarafından, 1618 sayılı Kanun un 7 nci maddesinde belirtilen yasak faaliyetler kapsamında verilen turizm hizmetlerine ilişkin fatura beyanları/dövizler, - Kredi süresi dışında verilen krediye konu hizmete ilişkin fatura beyanları, Turizm kredilerinde (VRHİB de kayıtlı) turizm işletmesinin sahibi tarafından işletmenin kiracısına kesilen faturalar taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz. KREDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER: Madde 24- Temerrüt durumu; (a) Bono bedelinin vadesinde veya Madde 14 de yer aldığı şekilde kredi vadeden önce geri çağrıldığı durumlarda ödeme talep edilen günde keşidecisince ödenmemesi durumunda temerrüt hali oluşur ve bono bedelinin firma veya aval veren/cirolayan bankadan/faktoring şirketinden/kgf den tahsiline kadar devam eder. (b) Krediden kaynaklanan taahhüdünün süresinde kapatılmaması halinde ise firma taahhütnamesinde yer alan müeyyide hükümleri çerçevesinde belirlenen tutarın kredi 13

14 müşterisine gönderilecek ihtarnameyle verilen sürede ödenmemesi durumunda temerrüt hali oluşur. KREDİNİN GEÇ ÖDENMESİ VEYA ÖDENMEMESİ Madde 25- Firmanın temerrüde düşmesi halinde, Firma Taahhütnamesi nde yer alan müeyyideler uygulanır. İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KISMEN VEYA TAMAMEN YERİNE GETİRİLMEMESİ Madde 26- İhracat taahhüdünün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde Firma Taahhütnamesi nde yer alan müeyyideler uygulanır. YÜRÜRLÜK : Madde tarih ve 70 sayılı Genel Müdür Olur una istinaden tarihinden itibaren kullandırılacak krediler için geçerlidir. 14

15 EKLER: Başvuru Formları Kredi Talep Formu Niyet Mektubu Örnekleri İhracat/Hizmet Taahhüdünün Dağılımı Formu Muvafakatname Ek: 1 A/B NM Ek: 2 A/B Ek: 3 A/B Nakit Blokaj Firma Beyanı Ek: 4 Teminatlar Bono Örneği Ek: 5A/B Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu Ek: 6 Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu Vade Uzatım Yazısı Ek: 7 Teminat Mektubu TM Emre Muharrer Senet Ek: 8 Sözleşmeler Genel Kredi Sözleşmesi Reeskont Kredisi Firma Taahhütnamesi Faks Sözleşmesi GKS Ek:9 FS Diğer Belgeler KOBİ Beyan Formu Taahhüt Kapatma Formu Türk Menşei Mallar Müşteri Hesapları Bilgi Formu Ek:10 TKF A/B ML MHBF 15

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU) TARİH : 19/07/2002 AMAÇ VE KONU : Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KÖPRÜ KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (12.05.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KÖPRÜ KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (12.05. TARİH : 19/01/2009 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KÖPRÜ KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (12.05.2010 REVİZYONU) AMAÇ VE KONU : Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin

Detaylı

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına, TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK TURİZM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.03.1997 DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KULLANDIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE KONU Madde

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI 20/08/2013 REVİZYONU

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI 20/08/2013 REVİZYONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI 20/08/2013 REVİZYONU TARİH : 06/09/1996 AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.12.2001 (KARAYOLU TL) 07.02.2002 (KARAYOLU DVZ) 07.02.2002

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05. TARİH :16/09/1993 (DTŞ-DVZ) TARİH :15/01/1996 (DTŞ-TL) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 Revizyonu) DÖVİZ

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 21.04.2003 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KREDİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ORTAK

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SERBEST BÖLGELER İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (20.05.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SERBEST BÖLGELER İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (20.05. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SERBEST BÖLGELER İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 30/06/2009 AMAÇ VE KONU: Madde 1-27.11.2014 tarihli,

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK İHRACATA YÖNELİK İŞLETME SERMAYESİ KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK İHRACATA YÖNELİK İŞLETME SERMAYESİ KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 30/01/2012 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK İHRACATA YÖNELİK İŞLETME SERMAYESİ KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH: 24.12.2008 AMAÇ ve KONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, 3332 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (04/12/2012 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (04/12/2012 REVİZYONU) TARİH : 30/04/2004 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (04/12/2012 REVİZYONU) AMAÇ VE KONU : Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20/05/2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20/05/2013 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20/05/2013 REVİZYONU) TARİH : 17/06/1994 (PDK) 17/02/1997 (PTK) DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KREDİLERİNİN KULLANIMINA

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK İHRACATA YÖNELİK YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK İHRACATA YÖNELİK YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 30/04/2012 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK İHRACATA YÖNELİK YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 21/06/2011 TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 6. maddesine istinaden; Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK KATILIM BANKALARI SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK KATILIM BANKALARI SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK KATILIM BANKALARI SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 17.06.2014 AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK KKTC SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30.10.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK KKTC SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30.10. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK KKTC SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30.10.2012 REVİZYONU) TARİH :20.11.1996 BİRİM :ARACI BANKA KREDİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Amaç ve Konu:

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı 1 Amaç 2 Milyar USD Türk Eximbank ın Sunduğu Destekler İhracat sektörüne 2016 yılında toplam 33 milyar dolar kredi ve sigorta desteği 0,00 0,00 0,00 2009 2010 2011 2012

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

YURTİÇİ BANKA GARANTİLERİ KAPSAMINDA KULLANDIRILAN SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ

YURTİÇİ BANKA GARANTİLERİ KAPSAMINDA KULLANDIRILAN SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ YURTİÇİ BANKA GARANTİLERİ KAPSAMINDA KULLANDIRILAN SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ Türk ihracatçısının kara gün dostu olmayı misyon edinen Türk Eximbank en uygun koşullarda ihracatçılarımızın finansman ihtiyacını

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. BURSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gökhan SÜZGÜN-Uzman İbrahim ADIGÜZEL- Uzman

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. BURSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gökhan SÜZGÜN-Uzman İbrahim ADIGÜZEL- Uzman TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı BURSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gökhan SÜZGÜN-Uzman İbrahim ADIGÜZEL- Uzman 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Ülkemizin Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Sermaye Hareketleri Genelgesi kapsamında;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Sermaye Hareketleri Genelgesi kapsamında; DUYURU Sayı: 2018/057 BURSA, 15.05.2018 Konu: SERMAYE İTHALİ VE SERMAYE İHRACI İLE YURT DIŞINDAN VE YURT İÇİNDEN DÖVİZ KREDİSİ KULLANIMINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELERE DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DA

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak

Detaylı

İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER REESKONT KREDİSİ UYGULAMA TALİMATI (BANKALAR)

İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER REESKONT KREDİSİ UYGULAMA TALİMATI (BANKALAR) İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER REESKONT KREDİSİ UYGULAMA TALİMATI (BANKALAR) BANKACILIK VE FİNANSAL KURULUŞLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMBİYO MEVZUATI MÜDÜRLÜĞÜ 4 ŞUBAT 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği TÜRK EXİMBANK BİLGİ NOTU. Hazırlayan: Murat TAŞOĞLU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği TÜRK EXİMBANK BİLGİ NOTU. Hazırlayan: Murat TAŞOĞLU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği TÜRK EXİMBANK BİLGİ NOTU Hazırlayan: Murat TAŞOĞLU TÜ RK EXİ MBANK AMAÇ: İhracatın Geliştirilmesi, İhraç Ürünlerinin Geliştirilmesi, İhracatta Pazar Payı Artışı, İhracatçılarımıza

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

Sayı : 2018/237 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N

Sayı : 2018/237 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N Sayı : 2018/237 6 Tarih : 09.11.2018 Ö Z E L B Ü L T E N İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve DAB a Bağlanması Zorunluluğu ile İlgili İhracat Genelgesi 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. İhracat Bedellerinin

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK SERBEST BÖLGELER SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (20.05.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK SERBEST BÖLGELER SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (20.05. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK SERBEST BÖLGELER SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 30/06/2009 AMAÇ VE KONU: Madde 1 27.11.2014

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 26/05/2015 AMAÇ VE KONU Madde 1- İşbu uygulama esaslarında, Türkiye de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA İDARE MERKEZİ Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 22 Nisan 2005 B.02.2.TCM.0.09.00.04/ GENELGE

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 0 (850)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 0 (850) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 0 (850) 200 55 00 www.eximbank.gov.tr TÜRK EXIMBANK YASAL STATÜ 1987 yılında kuruldu (Bakanlar Kurulu Kararı ile) Sermayesinin tamamı Hazine ye ait Ülkemizin tek resmi

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı 1 F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı

1) Uygulama Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ve Ne Kadar Sürecektir?

1) Uygulama Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ve Ne Kadar Sürecektir? e SİRKÜ NO: 2018-34 KONU: İhracat Bedellerinin Türkiye ye Getirilmesi Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ, 04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

SİRKÜLER ( 2018/65 ) 1) Türkiye de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedelleri,

SİRKÜLER ( 2018/65 ) 1) Türkiye de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedelleri, İstanbul, 04.09.2018 SİRKÜLER ( 2018/65 ) Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu 04.09.2018 tarih 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı

Detaylı

ALTI AY SÜRE İLE İHRACAT BEDELLERİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE YE GETİRİLME VE %80 NİN BANKAYA BOZDURMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

ALTI AY SÜRE İLE İHRACAT BEDELLERİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE YE GETİRİLME VE %80 NİN BANKAYA BOZDURMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ 04.09.2018/150-1 ALTI AY SÜRE İLE İHRACAT BEDELLERİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE YE GETİRİLME VE %80 NİN BANKAYA BOZDURMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

Detaylı

Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğ Yayımlandı.

Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğ Yayımlandı. Sayı:2018/80 Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğ Yayımlandı. 4 Eylül 2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 0 (850)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 0 (850) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 0 (850) 200 55 00 www.eximbank.gov.tr YASAL STATÜ 1987 yılında kuruldu (Bakanlar Kurulu Kararı ile) Sermayesinin tamamı Hazine ye ait Ülkemizin tek resmi ihracat finansman

Detaylı

SİRKÜLER 2018/75. İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilecektir;

SİRKÜLER 2018/75. İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilecektir; SİRKÜLER 2018/75 04.09.2018 KONU : Altı Ay Süre ile İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye ye Getirilmesi ve %80 inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu Getirilmiştir. 4 Eylül 2018 tarihli ve 30525

Detaylı

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME 05.04.2018 TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Karara İlişkin Tebliğ (2008-32/34)

Detaylı

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir.

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 13/02/2014 Sayı: 2014/2 Ref: 6 / 2 Konu: TAKAS İŞLEMLERİNDE KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME PRİMİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KKDF KESİNTİSİNİN İTHALAT KAPSAMINDA GERİ GELEN EŞYAYA AİT TRANSFER BEDELİNDE YAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

KKDF KESİNTİSİNİN İTHALAT KAPSAMINDA GERİ GELEN EŞYAYA AİT TRANSFER BEDELİNDE YAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ KKDF KESİNTİSİNİN İTHALAT KAPSAMINDA GERİ GELEN EŞYAYA AİT TRANSFER BEDELİNDE YAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilgehan ÖZKAN 15 * 1. KKDF NİN HUKUKİ ALTYAPISI VE İTHALAT BOYUTU Bilindiği

Detaylı

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. BANKAMIZ FAALIYETLER SIGORTA KREDILER RAKAMLAR Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı TÜRK EXİMBANK 1 Pazarlama Faaliyet Sunumu Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında

Detaylı

KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ

KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ Bir tarafta Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 34746 Batı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Türkiye Halk Bankası A.Ş. (kısaca

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

DUYURU: /45 İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ VE TÜRK LİRASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ZORUNLULUĞU

DUYURU: /45 İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ VE TÜRK LİRASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ZORUNLULUĞU DUYURU: 12.09.2018/45 İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ VE TÜRK LİRASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ZORUNLULUĞU Bilindiği üzere, ihracat bedellerinin tasarrufuna yönelik olarak kambiyo mevzuatında en son 02.02.2008

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ONEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

ONEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. 4 Eylül 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30525 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

Serbest bölgelere yapılan ihracat işlemleri /48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamındadır.

Serbest bölgelere yapılan ihracat işlemleri /48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamındadır. Mali Bülten Vergi 2018/80 İhracat Genelgesi'nin Vergisel ve Finansal Boyutu 08.11.2018 Özet: 06.11.2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan İhracat Genelgesi ise, ihracat

Detaylı

SİRKÜLER 2018/77. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilerek Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2018/77. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilerek Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2018/77 06/09/2018 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilerek Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğ Yayımlandı. 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete de Türk Parası Kıymetini Koruma

Detaylı

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler SİRKÜ : 2016/21 KAYSERİ Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı 22.09.2016 Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

- Duyuru Mayıs, Yeni Sermaye Hareketleri Genelgesi İle Getirilen Düzenlemeler. Özet

- Duyuru Mayıs, Yeni Sermaye Hareketleri Genelgesi İle Getirilen Düzenlemeler. Özet Yeni Sermaye Hareketleri Genelgesi İle Getirilen Düzenlemeler Özet 25 Ocak 2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu nun Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

b) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri.

b) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri. Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. Serhan Plaza No:3 D:7-8 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye Telefon:+90 212 272 27 77 Faks : +90 212 272 27 78 Mail : info@vdd.com.tr Yurt dışından temin

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

İhracat Kredileri ve Sigorta. Programları. Enis GÜLTEKİN Genel Müdür Yardımcısı KREDİ/SİGORTA PAZARLAMA

İhracat Kredileri ve Sigorta. Programları. Enis GÜLTEKİN Genel Müdür Yardımcısı KREDİ/SİGORTA PAZARLAMA İhracat Kredileri ve Sigorta Programları Enis GÜLTEKİN Genel Müdür Yardımcısı KREDİ/SİGORTA PAZARLAMA Kısaca Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Sermayesinin tamamı Hazine

Detaylı

Genel Olarak Türk Eximbank

Genel Olarak Türk Eximbank 1 Genel Olarak Türk Eximbank Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefi Genel Müdürlüğün İstanbul a taşınması Müşteri odaklı proaktif strateji Yeni kredi

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ (TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA YAPILAN TESLİMLERDE İSTİSNA UYGULAMASI) Hazırlayan: Yeminli Mali Müşavir Hüseyin YILMAZ 43 ve 61 nolu tebliğlerle yürütülen

Detaylı

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler.

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. İŞLETME KREDİLERİ Genel Olarak: Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. Bu kredilerin rotatif (borçlu cari hesap)şeklinde

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

DUYURU: /21

DUYURU: /21 DUYURU: 12.03.2019/21 İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ VE BANKALARA SATILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN UYGULAMA SÜRESİ 6 AY UZATILMIŞTIR Bilindiği üzere, 04.09.2018 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından:

(Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından: (Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından: 23/12/1999 TARĐH VE 99/13812 SAYILI ĐHRACAT, ĐHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLĐMLER ĐLE DÖVĐZ KAZANDIRICI HĐZMET

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.02.2010 / 31-1 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER ( ) Konu: Altı Ay Süre İle İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye ye Getirilerek %80 inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu.

SİRKÜLER ( ) Konu: Altı Ay Süre İle İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye ye Getirilerek %80 inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu. 06.09.2018 SİRKÜLER (2018 71) Konu: Altı Ay Süre İle İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye ye Getirilerek %80 inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu. Hazine ve Maliye Bakanlığından; Türk Parası

Detaylı

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK)

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) 290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) Aralık 2013 SUNUŞ Türkiye de ihracatın kurumsallaşmış tek asli ihracatı teşvik kuruluşu olan EXIMBANK, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata

Detaylı

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK 2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK Enis GÜLTEKİN Türk Eximbank Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İrtibat Noktalarımız Avrupa Yakası Bursa İstanbul Genel Müdürlük Samsun Ankara Bölge Müdürlüğü Trabzon Ege Bölge Müdürlüğü

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. PAY ALIM TEKLİFİ İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. PAY ALIM TEKLİFİ İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. PAY ALIM TEKLİFİ İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN TARİHÇESİ Ver. No Tarih Hazırlayan/ Değişiklik Yapan Onaylayan Açıklama V1.0 11/08/2017 Serpil CAN/ Gökhan ELİBOL Mahmut

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 88 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 88 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 88 İST, 05.09.2018 ÖZET: 4 Eylül 2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2018/63

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2018/63 Değerli Müşterimiz; Ö z e t B ü l t e n Tarih : 01.08.2018 Sayı : 2018/63 Yurtiçi ve yurt dışından kullanılan döviz kredilerine ilişkin gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. -Yurtiçi ve Yurt Dışından

Detaylı

2016/ 16 KARAR MAMÜL ( İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ )

2016/ 16 KARAR MAMÜL ( İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ ) 2016/ 16 KARAR MAMÜL ( İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ ) ÖDEME ŞEKLİ: Mahsup / Türk Lirası UYGULAMA DÖNEMİ: 01.01.2017 31.12.2017 İLK MÜRACAATLARDA İSTENEN EVRAKLAR : TİCARET SİCİL KURULUŞ GAZETESİ ( ASLI VEYA

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018/85

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018/85 4 Eylül 2018 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018/85 KONU: İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ VE BANKALARA SATILMA ZORUNLULUĞU GETİREN 2018-32/48 NO.LU TEBLİĞ YAYINLAMIŞTIR

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 15 / 03 / 2018 SİRKÜLER SAYISI : 2018

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

2018/11185 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ve

2018/11185 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ve DUYURU Sayı: 2018/022 BURSA, 25.04.2018 Konu: YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN DÖVİZ KREDİSİ VE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ KULLANIMLARINDA SINIRLAMALAR GETİREN VE YURTİÇİ KREDİ KULLANIMLARINDA DİĞER BAZI DÜZENLEMELER

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 27/11/2014 Sayı: 2014/106 Ref : 6/106

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 27/11/2014 Sayı: 2014/106 Ref : 6/106 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 27/11/2014 Sayı: 2014/106 Ref : 6/106 Konu: SERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN TÜRK EXİMBANK KREDİ, SİGORTA VE GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA- KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA- KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI EKİM 2015 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA- KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI Bu karar, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu nun 27/12/1994 tarih

Detaylı