TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,"

Transkript

1 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK TURİZM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI ( REVİZYONU) TARİH : DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KULLANDIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE KONU Madde sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren A grubu belgeli seyahat acentaları, Bakanlık tarafından tur operatörü niteliğine haiz olduğu tespit edilen A grubu belgeli seyahat acentaları, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu kanuna ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca faaliyet gösteren havayolu taşımacılığı yapan özel firmalar, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu nun 2009/15299 sayılı kararı ile ihracatçı sayılan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan (Bakanlık) belgeli, asli fonksiyonu konaklama hizmeti vermek olan turizm işletmeleri tarafından yurt dışından getirilen turistlere yurt içi ve yurt dışında verilen hizmetler karşılığında yurdumuza sağlanan döviz girdisinin arttırılması ve bunun sonucunda turizm sektörüne ve ödemeler dengesine katkıda bulunulması amacıyla, 3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 6. maddesine istinaden Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulan Turizm Kredisi nin şartları ve takip usulleri bu uygulama esasları ile düzenlenmiştir. İşbu Uygulama Esasları çerçevesinde yapılacak kredilendirme işlemleri, borçlunun Bankamız nezdindeki risk seviyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu nun tarih 7 no.lu kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komitelerinin kararlarına istinaden yürütülür. TANIM VE KAPSAM Madde 2 - Turizm Kredisi; TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına, Bakanlık tarafından tur operatörü niteliğine haiz olduğu tespit edilen A grubu belgeli seyahat acentalarına, Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye de yerleşik özel havayolu firmalarına, Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatçı sayılan Bakanlıktan belgeli, asli fonksiyonu konaklama hizmeti vermek olan turizm işletmelerine kredi vadesi içerisinde gerçekleştirecekleri turizm hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak, yurtdışından getirmeyi taahhüt ettikleri turizm hizmeti bedelleri/döviz gelirleri karşılığında kullandırılır.

2 Bu uygulama esaslarında geçen; Turizm Hizmeti: TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentaları ile Bakanlık tarafından tur operatörü niteliğine haiz olduğu tespit edilen A grubu belgeli seyahat acentaları tarafından, yurt dışından getirilen turistlere yurt içi ve yurt dışında verilen her türlü acentalık faaliyetlerine ilişkin hizmetleri, Özel havayolu firmaları tarafından, yurt dışından taşınan yolculara verilen her türlü ulaşım faaliyetine ilişkin hizmetleri, ifade eder. SERBEST DÖVİZ Turizm işletmeleri tarafından, yurt dışında ve/veya yurt içinde yerleşik seyahat acenteleri/tur operatörleri aracılığıyla yurt dışından getirilen turistlere yurt içinde verilen her türlü konaklama, yeme-içme, ulaşım, yurtdışı tanıtım ve pazarlama vb. hizmetlerini Bu uygulama esaslarında açıklık olmayan hallerde Bankacılık Kanunu, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin karar ve tebliğler, vergi, resim ve harç istisnası ile kambiyo mevzuatındaki genel düzenlemeler dikkate alınır. Madde 3- T.C. Merkez Bankası nca (TCMB) alım satımı yapılan konvertibl dövizler (TL dahil) serbest döviz olarak kabul edilir. VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI Madde 4- Krediye Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) alınmış olması kaydıyla İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkındaki Karar ve bu karara ilişkin tebliğlerde yer alan hükümler dahilinde vergi resim ve harç istisnası uygulanır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin hususlarda ilgili karar, tebliğ ve genelge hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. FİRMA LİMİTİ Madde 5- Bir firmanın kullanmakta olduğu; Turizm TL/Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplamı 25 Milyon ABD Doları nı aşamaz. KREDİ VADESİ Madde 6- Kredinin vadesi döviz kredilerinde 720 gün, TL kredilerde ise azami 360 gündür. VRHİB kapsamında kullandırılacak kredilerde kredi vadesi VRHİB süresini aşamaz. Kredi vadesinin başlangıcı, kredinin Türk Eximbank tarafından firma hesabına alacak kaydedildiği tarihtir. Vadenin hafta sonu veya resmi bir tatile (yasal olarak belirtilen yarım iş günleri dahil) rastlaması durumunda takip eden ilk iş günü kredi vadesi/geri ödeme vadesi olarak dikkate alınır. 2

3 MÜRACAAT ŞEKLİ Madde 7- Firma tarafından, aşağıdaki belgelerle Türk Eximbank a doğrudan başvurulur. Kredi kullandırılacak firmalarda öz kaynak tutarının negatif olmaması koşulu aranacaktır. Kredi Talep Formu (Ek:1) 1, Muvafakatname (Ek:2) 1, (Kredi talebinde bulunan Turizm işletmelerinin, yurtiçinde yerleşik seyahat acentaları/tur operatörleri aracılığıyla turizm hizmeti (yurtdışından turist getirilmesi) satın almaları ve söz konusu harcama belgelerine dayanılarak kredi talebinde bulunulması halinde kredi başvuru aşamasında ilgili seyahat acentaları/tur operatörleri tarafından düzenlenecek belge) Bakanlıktan alınan turizm işletmesi belgesinin fotokopisi (turizm işletmeleri) 2 Kredinin ilgili turizm işletmesinin kiracısı tarafından kullanılacağı durumda, kiracı tarafından Turizm İşletme Belgesi ibraz edilene kadar işletme sahibine ait Turizm İşletme Belgesi ve Kira Sözleşmesi. A-Grubu seyahat acentesi işletme belgesi fotokopisi (seyahat acenteleri, tur operatörleri) /T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işletme ruhsatının fotokopisi (özel havayolu firmaları) 2, Faks Sözleşmesi (Noter tasdikli veya firma yetkililerince Bankamız huzurunda imzalanması suretiyle işleme alınacaktır.) (Ek Form: FS) 2, Teminat/kefalet mektubu düzenleyecek olan bankadan/kredi Garanti Fonu (KGF) den getirilecek niyet mektubu (Ek Form: NM) 3, VRHİB kapsamında kullanılacak krediler için VRHİB nin fotokopisi 6, VRHİB kapsamı dışında kullandırılan döviz kredisi için başvuruda bulunan firmanın döviz kazandırıcı hizmet bağlantısını gösteren belge, Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir. 4 Bu belgelerin yanı sıra, kredi kullanıcısı firmanın özel durumuna göre gerekli görülecek her türlü bilgi ve belgeyi Türk Eximbank ın talep etme hakkı saklıdır. TEMİNAT VE DÖKÜMANTASYON Madde 8 Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskleri toplamının (kredi riski), % 100 ü oranında aşağıda dökümü verilen asli teminatlar tesis edilir. Ancak, KGF kefaleti ile kullandırılacak kredilerde kredi tutarı 1 Her kredi başvurusunda alınır. 2 İlk kredi başvurusunda alınır. 3 Her kredi başvurusunda alınır. 4 Firma mali analiz ve firma istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgelere Bankamız internet sayfasından ulaşılabilir. 3

4 KGF nin firma için belirleyeceği kefalet tutarı dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından belirlenecektir. Krediye İlişkin Asli Teminatlar: Türk Eximbank nezdinde gayri nakdi kredi limiti olan bankalardan alınan ve kredinin kullandırılacağı para cinsinden düzenlenen kesin teminat mektubu (Ek Form: TM) (kesin teminat mektubu kredi nihai vadesi ile uyumlu olmak koşuluyla 120 gün vadeli krediler için 4-6 ay arası, 180 gün vadeli krediler için 6-9 ay arası ve 360 gün vadeli krediler için ay arası, 360 günden daha uzun vadeli krediler için ise vade sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli olacak şekilde düzenlenir. ) Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri, Kredi vadesiyle uyumlu ve kredinin kullandırılacağı para cinsinden düzenlenen Kredi Geri Ödeme Kefalet Mektubu (Ek Form-KM) ile tesis edilen KGF kefaletidir. Asli teminata ilave olarak her bir kredi kullandırımında kredi tutarından az olmamak üzere düzenlenmiş; Genel Kredi Sözleşmesi (Ek Form: GKS) ve Firma Taahhütnamesi (Ek:3) alınır. Genel kredi sözleşmesi ve firma taahhütnamesi, noter onaylı düzenlenebileceği gibi firma yetkililerince Bankamız huzurunda imzalanması suretiyle işleme alınması da mümkün olabilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerin (yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı tüzel kişiler dahil) kimlik tespitleri; MASAK tarafından yayınlanmış olan Suç gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacaktır. VRHİB kapsamında kullandırılacak krediler için VRHİB aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Ek Form: TM, Ek Form: KM, Ek Form: GKS ve Ek:3 firmanın kredi talebi Bankamızca onaylandıktan sonra düzenlenecektir. EK SÜRE VE MÜCBİR SEBEP Madde 9- Kredi kullanıcısı firma, mücbir sebep halleri dışında verilen kredinin azlığı, sürenin kısalığı, iç veya dış pazar zorlukları, yurt dışındaki muhabir firmaların tek taraflı tasarrufu gibi gerekçelerle, gerçekleştirilmesi taahhüt edilen turizm hizmetinin tamamını veya bir kısmını yerine getiremediğini ileri sürerek vade temdidi talebinde bulunamaz. Mücbir sebep halleri ve bunların tevsikine ilişkin hususlarla ilgili olarak, İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmetler ve Faaliyetlerde Vergi Resim ve Harç İstisnası Mevzuatındaki genel hükümler uygulanır. 4

5 DÖVİZ GETİRME ZORUNLULUĞU Madde 10- VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde kredi taahhüdü tutarındaki turizm hizmet bedelinin VRHİB süresi içerisinde yurda getirilerek döviz alım belgesine bağlatılması zorunludur. KREDİYE İLİŞKİN TAAHHÜDÜN KAPATILMASI Madde 11- TL kredilerde taahhüt tutarı, kredi anapara tutarının kullanım tarihindeki TCMB alış kurundan ABD Doları karşılığı, döviz kredisinde ise kredi anapara ve faiz toplamıdır. Taahhüt kapatma işlemi; VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde; VRHİB taahhüdünün TCMB tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılır. VRHİB kapsamı dışında kullandırılan kredilerde; taahhüt kapatma işlemi Türk Eximbank tarafından sonuçlandırılır. Kredi kullanıcısı firma tarafından, kredi vadesi içerisinde verilen turizm hizmeti karşılığında döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında düzenlenen faturaların dökümünü gösteren Taahhüt Kapatma Formu nun (Ek:4) YMM veya SMMM tarafından onaylanmış bir nüshası, kredi vadesini izleyen en geç 30 gün içinde Türk Eximbank a gönderilerek taahhüt kapatma talebinde bulunulur. Kredi taahhüdünün kapatılması için düzenlenecek faturaların kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden farklı bir döviz cinsinden düzenlenmesi halinde, fatura tarihindeki TCMB çapraz kurları esas alınır. TL cinsinden kullandırılacak kredilerde taahhüt tutarı ABD Doları cinsinden izlenir. Taahhüdün kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde 14. maddede belirtilen müeyyideler uygulanır. Türk Eximbank nezdinde bulunan ve firma lehine tesis edilmiş olan teminatların tamamının iadesi için; VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde belge taahhüdünün TCMB tarafından kapatılması, VRHİB kapsamı dışında kullandırılan kredilerde ise kredi taahhüdünün Türk Eximbank tarafından tamamen kapatılmış olması gerekmektedir. TAAHHÜT HESAPLARINA SAYILMAYACAK DÖVİZLER/HİZMET BEDELLERİ: Madde 12 - VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde; VRHİB süresinin dışında gelen hizmet bedeli dövizler, Bedeli yurt dışında bırakılan veya döviz tevdiat hesaplarında tutulmakta olan hizmet bedeli dövizler, 1618 sayılı Kanun un 7 nci maddesinde belirtilen yasak faaliyetler karşılığında sağlanan dövizler, 5

6 Bu Uygulama Esaslarının 2 inci maddesinde tanımlanan Turizm Hizmeti bedeli dışındaki dövizler, VRHİB de kayıtlı turizm işletmesinin sahibi tarafından, işletmenin kiracısına kesilen faturalar taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz. VRHİB kapsamı dışında kullandırılan kredilerde; Kredi kullanan firmanın, bu Uygulama Esaslarının 2 nci maddesinde tanımlanan turizm hizmeti dışındaki faaliyetlerine ilişkin fatura beyanları, Kredi kullanan firma tarafından, 1618 sayılı Kanun un 7 nci maddesinde belirtilen yasak faaliyetler kapsamında verilen turizm hizmetlerine ilişkin fatura beyanları, Kredi kullanan firma tarafından, kredi süresi dışında verilen turizm hizmetine ilişkin fatura beyanları, Kredi kullanan firma tarafından döviz kazandırıcı hizmetler kapsamı dışında düzenlenen fatura beyanları, Turizm işletmesinin sahibi tarafından işletmenin kiracısına kesilen faturalar taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz. KREDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER: Kredinin Geç Ödenmesi veya Ödenmemesi Madde 13- Krediye ait anapara taksitleri, dönem faizleri ve Türk Eximbank tarafından uygulanacak müeyyide hükmündeki faiz ve benzeri tutarların ödenmemesi ya da geç ödenmesi halinde Firma Taahhütnamesi nde yer alan müeyyideler uygulanır. Türk Eximbank, kredi borcunu vadesinde ödemeyen firmaların yeni kredi taleplerini değerlendirmeye almama hakkını saklı tutar. Kredi Taahhüdünün Kısmen veya Tamamen Yerine Getirilmemesi Madde 14- Belgeli kullandırılan kredilerde VRHİB taahhüdünün belge vadesi; belgesiz kullandırılan kredilerde ise kredi taahhüdünün kredi vadesini izleyen en geç 30 gün içerisinde kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde Firma Taahhütnamesi nde yer alan müeyyideler uygulanır. Türk Eximbank, bu uygulama esaslarında belirtilen sürelerde taahhüt hesaplarını kapatmayan firmaların yeni kredi taleplerini değerlendirmeye almama hakkını saklı tutar. 6

7 TURİZM DÖVİZ KREDİSİ KULLANDIRIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER DÖVİZ CİNSİ: Madde 15- Döviz kredileri, Amerikan Doları, EURO, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni cinsinden kullandırılmaktadır. FAİZ ORANI: Madde 16- Krediye uygulanacak faiz oranları Türk Eximbank tarafından belirlenir ve duyurulur. Türk Eximbank, uygulayacağı faiz oranını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. Döviz kredilerinde 1. dönem faizinin hesaplanmasında kullanılacak LIBOR, kredinin kullandırıldığı valör gününe ait Reuters ekranının LIBOR01 sayfasında ABD Doları için belirlenmiş faiz oranıdır. Takip eden döneme ilişkin faizin hesaplanmasında kullanılacak LIBOR ise bir önceki faiz tahsilat valörüne ait Reuters ekranının LIBOR01 sayfasında, ABD Doları için belirlenmiş faiz oranıdır. Kredinin diğer döviz cinsleri ile kullandırılması halinde geçerli olacak faiz oranları, aynı şekilde, Euro için Reuters ekranındaki FIBO sayfası, Yen için TIBM sayfası, Sterlin için ise LIBOR01 sayfası kullanılmak suretiyle belirlenir. Kredinin faiz oranı hesaplanırken kullanılacak LIBOR01 veya EURIBOR değerlerinin negatif olması halinde bu değerler sıfır (0) olarak alınır. KULLANDIRIM: Madde 17- Kredi başvurusunun incelenmesini takiben uygun bulunan ve teminatı tesis edilen kredinin, hangi gün valörü ile kullandırılacağı ilgili firmaya ihbar edilir. Kredinin TL karşılığı, kredi talep formunda belirtilen banka hesabına aktarılır. GERİ ÖDEME: Kredi kullandırım dekontu aynı gün firmaya gönderilir. Kredinin Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni alış kurlarıdır. Madde gün ve 180 gün vadeli kredilerde anapara tutarının tamamı ile tahakkuk eden faiz birlikte vade sonunda ödenir. Tek taksit seçeneği ile kullandırılan kredilerde, kredi kullandırım tarihinden itibaren her 180 günde bir tahakkuk eden faiz ödenir, vade sonunda ise anapara tutarının tamamı ile tahakkuk eden faiz ödenir. Taksitli kredilerde ise anapara, kredi kullandırım tarihinden itibaren her 180 günde bir eşit taksitte, bakiye anapara tutarı üzerinden tahakkuk eden faiz ile birlikte ödenir. Kredi, TL veya döviz olarak geri ödenebilir VRHİB kapsamı dışında kullandırılan kredilerde ayrıca; ara dönemde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden BSMV tahsil edilecektir. 7

8 Kredi, vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenebilir. Bu durumda, firma geri ödeme talebini krediyi ödeyeceği günden 5 (beş) iş günü öncesinde Bankamıza bildirmekle yükümlüdür. Kredinin ara dönemden önce kısmi olarak geri ödenmesi durumunda; ödenecek anapara ve geri ödeme tarihi itibariyle tahakkuk eden faizi birlikte ödenir. Ayrıca, orijinal ara dönem vadede, ilk belirlenen taksit tutarına göre varsa anapara borcu ile bakiye anapara tutarı üzerinden tahakkuk eden dönem faizi tahsil edilir. Kredinin erken geri ödenmesi durumunda, kredi faizinin hesaplanmasında, kredi talep formunda belirtilen orijinal vade için kullandırım tarihinde geçerli spread dikkate alınır. 360, 540 ve 720 gün vadeli kredilerde erken ödemenin 1. dönemde yapılması halinde kullandırım tarihindeki, sonraki dönemlerde yapılması halinde ise ilgili dönem için belirlenen faiz oranı dikkate alınır. - Türk Lirası olarak yapılacak geri ödemelerde, kredinin anapara taksitleri ve faizlerinin TL karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni satış kurlarıdır. - Döviz olarak yapılacak geri ödemelerde, ihracat bedeli dövizin Bankamız muhabir hesaplarına kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin tasfiye tarihi/vadesinden en geç 2 (iki) iş günü öncesi işlem tarihi olmak şartıyla kredi tasfiye tarihi/vade tarihi valörü ile devri yapılır. Kredinin geri ödemesi sadece tahsis edilen döviz cinsinden yapılacaktır. Ayrıca, Döviz Tevdiat Hesaplarından kredinin dövizle tasfiye edilmesi mümkün olup, bu işlem kredi riskini ortadan kaldıracak ancak kredi taahhüdünü kapatmayacaktır. Türk Eximbank anapara taksiti ile faizden oluşan toplam tutarı dönem vadelerinden önce firmaya ihbar edecektir. Firma, Türk Eximbank'ın bildirdiği kredi anapara taksiti ve faizinden oluşan tutarı: -TL olarak geri ödeyecek ise kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin tasfiye tarihi/vadesinden en geç 2 (iki) iş günü önce, -Döviz olarak geri ödeyecek ise döviz karşılığını kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin tasfiye tarihi/vadesinden en geç 3 (üç) iş günü önce, hangi banka / bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin tasfiye /vade tarihi ile, TL ödemelerde, Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına, Döviz ödemelerde, Türk Eximbank tarafından kendisine bildirilen muhabir banka nezdindeki hesabına ödeyecektir. Muhabir hesaplarımıza geç intikal eden tutarların ödeme valörü düzeltilerek (back-value) doğru valörle hesabımıza girmesinin sağlanması mümkündür. 8

9 FAİZ ORANI: TURİZM TL KREDİSİ KULLANDIRIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Madde 19- Krediye uygulanacak faiz oranları Türk Eximbank tarafından belirlenir ve duyurulur. Türk Eximbank, uygulayacağı faiz oranını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. KULLANDIRIM: Madde 20- Kredi başvurusunun incelenmesini takiben uygun bulunan ve teminatı tesis edilen kredinin hangi gün valörü ile kullandırılacağı firmaya ihbar edilir. Kredi, kredi talep formunda belirtilen banka hesabına aktarılır. Kredi kullandırım dekontu aynı gün firmaya gönderilir. Kredinin taahhüt tutarının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru kredi kullandırım tarihindeki TCMB döviz alış kurudur. GERİ ÖDEME: Madde 21- Kredinin anaparası; 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde en geç kredi vadesinde, YÜRÜRLÜK 360 gün vadeli (2 taksitli) kullandırılan kredilerde, 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte her dönem için tahakkuk eden faizleri ile birlikte, geri ödenir. VRHİB kapsamı dışında kullandırılan kredilerde ayrıca; ara dönemde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden BSMV tahsil edilecektir. Kredi, vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenebilir. Bu durumda firma geri ödeme talebini krediyi ödeyeceği günden 5 (beş) iş günü öncesinde Bankamıza bildirmekle yükümlüdür. Kredinin ara dönemden önce kısmi olarak geri ödenmesi durumunda; ödenecek anapara ve geri ödeme tarihi itibariyle tahakkuk eden faizi birlikte ödenir. Ayrıca, orijinal ara dönem vadede, ilk belirlenen taksit tutarına göre varsa anapara borcu ile bakiye anapara tutarı üzerinden tahakkuk eden dönem faizi tahsil edilir. Türk Eximbank anapara taksiti ile faizden oluşan toplam tutarı dönem vadelerinden önce firmaya ihbar edecektir. Madde 22 Döviz ve Türk Lirası kredilerine ilişkin ortak, özel hükümler ve Ek lerden oluşan bu Uygulama Esasları tarihinden itibaren geçerlidir. 9

10 EKLER: Kredi Talep Formu Ek:1 Muvafakatname Ek: 2 Firma Taahhütnamesi Ek:3 Taahhüt Kapatma Formu Ek:4 EK FORMLAR: Niyet Mektubu Örnekleri Teminat Mektubu KGF Kredi Geri Ödeme Kefalet Mektubu Genel Kredi Sözleşmesi Faks Sözleşmesi NM TM KM GKS FS 10

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.12.2001 (KARAYOLU TL) 07.02.2002 (KARAYOLU DVZ) 07.02.2002

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH: 24.12.2008 AMAÇ ve KONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, 3332 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TARİH : 15/10/1996 BİRİM : Sevk Sonrası Reeskont Kredileri Müdürlüğü AMAÇ VE KONU

Detaylı

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK)

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) 290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) Aralık 2013 SUNUŞ Türkiye de ihracatın kurumsallaşmış tek asli ihracatı teşvik kuruluşu olan EXIMBANK, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : A N K A R A İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 26 HAZİRAN 2000 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ "ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐ"NĐN UYGULAMA TALĐMATI

DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐNĐN UYGULAMA TALĐMATI DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ "ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐ"NĐN UYGULAMA TALĐMATI 11.06.2004 KISALTMALAR DAB DBT DFĐF DSB DTH GB HM TCMB TPKK

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Banka nın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ile bu hizmet ve ürünlerin ticari ve mesleki amaçlı veya Ana Sözleşme/Tüzük/Kooperatif Senedi ne uygun olarak kullanımı

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Yönergenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU Denizli Yatırım Destek Ofisi 27 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 TURİZM YATIRIMLARI... 4 YATIRIM TÜRLERİ... 6 YATIRIMIN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

Turizm Teşvik İşlemleri

Turizm Teşvik İşlemleri Turizm Teşvik İşlemleri Ülkemizde devletin rolünün özellikle ekonomik büyüme ve istikrar istihdamın arttırılması bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ Bir tarafta Barbaros Mah. Şebboy Sok.No:4, 34746 İSTANBUL

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 89/14391 Karar Tarihi: 7 Ağustos 1989 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Resmi Gazete Tarihi: 11 Ağustos 1989 Resmi Gazete Sayısı: 20249 Ekli "Türk Parası

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Karar Sayısı: 89/14391 (11.8.1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Ekli

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Karar No.89/14391 R. Gazete No. 20249 Tarih : 7.8.1989 R.G.Tarihi: 11.8.1989 Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın yürürlüğe

Detaylı