Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 Prof. Dr. Nükhet GÜZ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Nükhet GÜZ Doğum Tarihi: Ankara Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1973 Doktora Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1981 Yüksek Lisans Tez BaĢlığı (özeti ekte) ve Tez DanıĢman(lar)ı :- Doktora Tezi BaĢlığı (özeti ekte) ve DanıĢman(lar)ı : ġiirsel ĠĢlev ve Yapısal Çözümleme Verlaine in Fêtes Galantes ı, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Kürsüsü, Ġstanbul, Tez DanıĢmanı: Prof.Dr.Süheyla Bayrav Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Nilüfer Sarı, Description fonctionnelle d un idiolecte: L Iron parlé en Turquie; Etude phonologique (Türkiye Sınırları Ġçerisinde KonuĢulan Ġron Diyalektiğinin Bireysel Dil Düzleminde ĠĢlevsel Yöntem Aracılığıyla Betimlenmesi Sesbilimsel Ġnceleme), Ġ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı, Ġstanbul, Rengin Küçükerdoğan, Description fonctionnelle d un idiolecte: L Arménien Istanbouliote- Etude Phonologique (Ġstanbul Ermenicesinin Bireysel Dil Düzleminde ĠĢlevsel Yöntem Aracılığıyla Betimlenmesi- Sesbilimsel Ġnceleme), Ġ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı, Ġstanbul, Ahmet Ayhan, L Aoriste, Ġ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı, Ġstanbul, Aslı Yapar, Türkçe nin Ünlü Uyumu, Ġ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı, Ġstanbul, IĢıl Zeybek, Topluluğa Seslenme: Tüsiad, Müsiad Örneği, Ġ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Murat GüreĢçi, Yakın Geleceğin Etkili Reklam Ortamı: Ġnternet (Türkiye Örneği), Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Candan Çelik, Reklam Ortamları Tasarımı ve Reklamverenin Ajans Seçimi, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Serdar Dayanık, 2000 li Yıllarda Halkla ĠliĢkilerde Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Adnan Tınarlıoğlu, ĠĢletmelerin Stratejik Yönetiminde PR ın Etkili ĠletiĢimi, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Levent Nacar, Uydu Yayıncılığı ve Kitlelerarası ĠletiĢim (Türksat Milli HaberleĢme Uyduları Sistemi), Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, 1995.

2 Bahar Eroğlu, Örgütiçi ĠletiĢim Süreci Olgu ve Öğeleri Arasındaki EtkileĢim ve Bu Süreçte Örgütiçi Halkla ĠliĢkilerin Kullanımı (DanıĢman Halkla ĠliĢkiler Örgütlerinde Uygulama Örnekleri), Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik ÇalıĢmaları : Rengin Küçükerdoğan, Reklam Görüntüsünde Dilsel ve Görsel Ġletinin Çözümlenmesi Ġçin Bir Yöntem Önerisi: Uygulama Örneği, Nilüfer Sarı, Devingen Reklam Görüntülerinde Gösterge Çözümlemesi:Üç Reklam Örneği, Halime Yücel, Televizyon Reklamlarında Ġnsan ve Nesne ĠliĢkisi, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Ahmet Ayhan, Aktörel EleĢtiri YaklaĢımı ve Reklam Söylemi, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Veli Polat, Siyasal ĠletiĢim ve Seçim AraĢtırmalarında Genörnek Denemesi, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Emine YavaĢgel, Bir ĠletiĢim DeğiĢkesi Siyasal ĠletiĢim (Siyasal ve Kültürel Farklılık Söylemi Açısından Demokratik Kimlik ArayıĢı Ġçerisindeki Cumhuriyet Türkiyesi"nde ÇağcıllaĢma Siyaseti Üzerine Yorumcu Toplumbilimsel YaklaĢım), Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Nayyat Tarhanyan, KüreselleĢme Sürecinde Avrupa Birliği nin Görsel-ĠĢitsel Alanda Ürettiği Siyasalar ve Yansımaları, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Topluluğu Anabilim Dalı, Projelerde Yaptığı Görevler : Güneydoğuda Halkla ĠliĢkiler ve Uygulamaları, 24 Aralık 1999, Genel Kurmay BaĢkanlığı, Ankara. Radyo 2000 AraĢtırmasında Proje Sorumlusu, ĠletiĢim Vakfı, Ġstanbul, Aralık Ġdari Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl BaĢkan Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Ġstanbul Üniversitesi Dekan Yardımcısı ĠletiĢim Fakültesi, Ġstanbul Üniversitesi Dekan ĠletiĢim Fakültesi, Ġstanbul Üniversitesi BaĢkan BaĢkan Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü, ĠletiĢim Fakültesi, Ġstanbul Üniversitesi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, ĠletiĢim Fakültesi, Ġstanbul Üniversitesi Dekan Sanat ve Tasarım Fakütesi, Ġstanbul Kültür Üniversitesi Eylül BaĢkan ĠletiĢim Sanatları Bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ġstanbul Kültür Üniversitesi Eylül

3 Bilimsel KuruluĢlara Üyelikler : Québec Göstergebilim Okulu (Société Sémiotique de Québec) - Uluslararası Göstergebilim Derneği (Association Internationale de Sémiotique) - Fransız Göstergebilim Derneği (Association Française de Sémiotique) - ĠLAD (ĠletiĢim AraĢtırmaları Derneği) Ödüller : Yeditepe Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından Medya Kirliliği adlı panele katılımından dolayı; 15 Ocak 2003 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Ġlkbahar Güz (Lisans) Güz (Yüksek Lisans) Ġlkbahar (Yüksek Lisans) Güz (Lisans) Ġlkbahar (Lisans) Güz (Yüksek Lisans) Ġkbahar (Yüksek Lisans) ĠletiĢim Sanatları Göstergebilim I Göstergebilim II Yabancı Dil: Ġtalyanca I 2 0 ĠletiĢim Sanatları Sinema Göstergebilimi (Galatasaray Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi) ĠletiĢim Tasarımı 2 0 Yabancı Dil: Ġtalyanca II 2 0 Göstergebilim 2 0 Çözümleme Yordamları Yetenek Yönlendirme ve 2 0 Yönetme Göstergebilim Çözümleme Yöntemleri ve Uygulamaları ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

4 B.1.N. Güz, Cybèle,mère des dieux et figure de la femme, AISV Kongresi,AISV yay.,2010. B.2.N. Güz, S. GündeĢ, D. Özden, H.Torun, Turtles can fly,aisv Kongresi,AISV yay.,2010. B.2.N. Güz, R. Küçükerdoğan, N. Sarı, S. GündeĢ ve S. Er, Différents aspects du signe temporel dans le Coran, 70. ACFAS Science et Savoir Kongresi, Kanada Laval Üniversitesi, Signes des Temps, Temps, Temporalité et Historicité, Presses de l Université de Laval, Québec, B.4.N. Güz, S. GündeĢ, R. Küçükerdoğan, N. Sarı, N. ve B. Küçükerdoğan, La spatialité et l identité d une métropole: Istanbul, SEMIO 2001 Kongresi, Fransa - Limoges Üniversitesi, Sémio Des théories aux problématiques, Presses de l Université de Limoges, Coll.Nouveaux Actes Sémiotiques, Limoges, Haziran B.5."Le Rôle de la femme dans le média", (Kitle ĠletiĢim Araçlarında Kadının Yeri ve Önemi), Balkan Kadınlar Birliği'nce BükreĢ'de Kasım 1993 tarihleri arasında düzenlenen seminerde Fransızca olarak sunulan bildiri. B.6."La position finale de la communication de masse", (Kitle ĠletiĢiminin Son Durumu), AFEMOTI (Association Française Pour l'etude de la Méditerrannée Orientale et du Monde Turco- Iranien) tarafından / 06 / 1995 tarihleri arası düzenlenen "Le Paysage audio-visuel turc" adlı Yuvarlak Masa toplantısında 12 Haziran 1995'de Paris'de Fransızca olarak yapılan konuģma. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E.1."Küresel ĠletiĢim", Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC)'nin sınırötesi yayınlardan kaynaklanan sorunları görüģmek üzere Ġstanbul'da Mart 1996 tarihleri arasında düzenlediği yuvarlak masa toplantısında sunulan bildiri. E.2."Tele-elektronik Demokrasi", Açık Sistem Kullanıcıları Derneği tarafından düzenlenen "Açık Sistem 96" adlı sempozyumda 8 Mayıs 1996 tarihinde sunulan bildiri. E.3."Açık Toplum, Demokrasi ve Televizyon", EBU-TRT iģbirliğiyle 2-3 Ekim 1996 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "2000'li Yıllara Doğru Radyo-Televizyon Yayıncılığı" konulu konferansa gönderilen bildiri. E.4."Babil Kulesinin Tepesindeki UzlaĢma", TÜSĠAD ve Kal-Der tarafından Lütfi Kırdar Konferans Merkezinde düzenlenen 5. Kalite Kongresinin "UzlaĢma, ĠletiĢim, Dil" baģlıklı oturumda 14 Kasım 1996'da sunulan bildiri. E.5."ĠletiĢim ve Medya", 25 Nisan 1998, Adıyaman Belediye Salonu.

5 E.6."Özgür düģüncenin oluģumunda pozitif bilimler ile dogmatik düģüncenin çatıģması", 2 Mayıs 1998, Moda Koleji, Ġstanbul. E.7."AraĢtırmada Aktöre", 24 Kasım 1999, The Marmara Oteli-Taksim, AraĢtırmacılar Pazarlama ve Kamuoyu AraĢtırmacıları Derneği tarafından düzenlenen AraĢtırma Zirvesi-1999, 21. Yüzyıla Girerken DeğiĢimin Dinamikleri adlı toplantıda sunulan bildiri. E.8. Türk Dili ve Kitle ĠletiĢim Araçlarında Türk Dilinin Kullanımı, 8 Aralık 1999, Onuncu Ölüm Yıldönümünde Prof.Dr.Berke Vardar ı Anma Toplantısı, Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. E.9.30 Nisan 1999, Kitle ĠletiĢim Araçlarında Kadın adlı panelde Moderatör, Ġ.Ü.ĠletiĢim Fakültesi. E.10. Türkiye Cumhuriyeti nin KuruluĢu ve Devrimler, Ġ.Ü. Fen Fakültesi E.11."TRT DıĢ Yayınları", BaĢbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce Düzenlenen ECO Kitle ĠletiĢim Semineri (25-26/10 / 1995), 25 Ekim 1995, Ġstanbul. E.12."Halkla ĠliĢkiler Eğitimi", 1995'de gerçekleģtirilen Halkla ĠliĢkiler Zirvesi'nde yapılan konuģma. E.13."Türk Dili Nereye Gidiyor", 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen seminerde 5 Mart 1994 tarihinde sunulan bildiri. E.14."Makro ve Mikro Kriz - Kriz Dönemlerinde Halkla ĠliĢkiler", 30 Kasım 1994'de gerçekleģtirilen Halkla ĠliĢkiler Kongresi'nde sunulan bildiri. E.15."Medyada Saygınlık", 30 Ocak 1995 tarihinde Gazeteciler Cemiyeti'nde sunulan bildiri. E.16."Medya ve ĠletiĢim", 30 Ocak 1995 tarihinde Gazeteciler Cemiyeti'nde sunulan bildiri. E.17.Kalite Perspektifinde Gümrük Birliği'ne Girerken Tüketici Haklarını Koruma", Renault Mais tarafından 15 Mart 1995'de düzenlenen Forum'da yapılan konuģma. F. Diğer yayınlar : Yayımlanan Yapıt: F.1. Güz, N., Küçükerdoğan, R., Sarı N., Küçükerdoğan, B. ve Zeybek, I., Etkili İletişim Terimleri, Ġnkılap Yayınları, Ġstanbul, 2002, 664 sayfa. F.2.N. GÜZ, "Ulusal Savunma ve Ulusal Güvenlik Yapılanmasında İletişim Stratejileri, Ġstanbul, Harp Akademileri Yayını, 1998.

6 F.3.N. GÜZ, "Sesler ve Kurallar", Ġstanbul, Der Yay., F.4.B. VARDAR (yönetiminde), "Başlıca Dil Terimleri", (Sözlük), Ġstanbul, Ġ.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Yay., F.5.B. VARDAR (yönetiminde), "Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri", (Sözlük), Ġstanbul, Ġ.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Yay., 1978 F.6.B. VARDAR (yönetiminde), "Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü", Ankara, T.D.K. Yay., Yayımlanacak Yapıt: F.7.Güz, N., Sarı, N. ve Küçükerdoğan, R., 2003 (Yayımlanacak), Kadın Dehası: Hannah Arendt, Kadın Dehası:Melanie Klein ve Kadın Dehası:Colette, Julia Kristeva nın üç ciltlik yapıtı, Ġstanbul, Om Yayınları. F.8.Güz, N., GündeĢ, S., Küçükerdoğan, R. Ve Sarı, N., 2004 (Yayımlanacak), Dünya Sanat Tarihi (Universal History of Art), Ġstanbul, Ġnkılap Yayınları. Uluslararası Toplantıda Sunulan Bildiri: Yapıtta Bölüm Yazarlığı: F.9. Güz, N.,Küçükerdoğan, R., Sarı, N. ve GündeĢ, S., Televizyon: Demokrasi ve Ötesi, Ġnkılap Yayınları, Ġstanbul, 2002.(Yayımlanacak) Makaleler: F.10. N.GÜZ, Araştırma Etiği Nedir?, Ġ.Ü.ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Sayı: IX F.11.N.GÜZ, Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı nın Ardından, Ġ.Ü. Spor Dergisi Sayı:3 - Ocak F.12.N.GÜZ, Sizin y2k nız var mı?, Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Ocak 2000, Yıl: 11, Sayı. F.13.N.GÜZ, Ne varsıl bir ülkede yaşıyoruz, Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Haziran 1999, Yıl: 11, Sayı. 61 F.14.N.GÜZ, İlişkiler Bozuldu, 23 Ekim 1999 Hürriyet Gazetesi Cumartesi. F.15.N.GÜZ, Ne dediler? Gündem: Fikir e Bomba, Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Aralık 1999, Yıl:13, Sayı: 62. F.16.N. GÜZ, "En büyük Türk Medyası", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Nisan 1999, Sayı: 59. F.17.N. GÜZ, "Bir Boyacının sevisi ya da çılgınlığı (Seçimler ve Biz...)/", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Mart 1999, Sayı: 58. F.18.N. GÜZ, "Spor ve İletişim", Ġstanbul Üniversitesi Spor Dergisi, Nisan 1999, Sayı: 1.

7 F.19.N. GÜZ, "Ben de Kosova'lıyım", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Mayıs 1999, Sayı: 60. F.20.N.GÜZ, Dert bizde, derman ellerimizde, Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, ġubat 1999, Yıl: 11, Sayı. 57 F.21.N.GÜZ, İlk izlenimi olumlu kılma yolları, ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Sayı XIII, F.22.N. GÜZ, "Telsiz Mikrofon", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, 7 Ocak F.23.N. GÜZ, "Gündoğumunun ya da sabahın sahipleri...", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, 1 Mart F.24.N. GÜZ, "İstanbul'un Öfkesi", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, 1 Nisan F.25.N. GÜZ, "Cendere Köprüsü, Karakuş Tepesi, Bir Şiirdir Anadolu", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, 1 Mayıs F.26.N. GÜZ, "Uğurlar Olsun", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, 1 Temmuz F.27.N. GÜZ, "Evrensellik, Yerellik, Özgürlük ve Ekin...", 4. Boyut Kültür ve Sanat Dergisi, Ġlkbahar 1998, Sayı: 19. F.28.N. GÜZ, "İletişim Süreci ve Temel Ögeler", ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, F.29.N.GÜZ, Ak Yüzünde Kurşun Çiçeği Açan Bebeler", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Aralık 1998, Sayı: 56 F.30.N. GÜZ, "Bilim, İdeoloji, Cumhuriyet ve Atatürk", Ġletim Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetesi, 29 Ekim - 10 Kasım F.31.N. GÜZ, "Gül Bahçesi Değil...", Ġletim Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetesi, 30 Eylül 1997 F.32.N. GÜZ, "Sertifikalı Gazeteler, Ödüllü Televizyonlar, Radyolar", Ġletim Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetesi,, 15 Nisan F.33.N. GÜZ, "Yazılı Basında Tematik Yönelim", Ġletim Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetesi. F.34.N. GÜZ, "Kendine Yeniden Dönmek", 4. Boyut Dergisi, Sayı: 18, 20 Nisan F.35.N. Güz, "Kuramsal Yaklaşımla Görünüm", Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Sayı 4, F.36.N. GÜZ, "Küresel İletişim", Özgür Basın, Basın Konseyi Bülteni, Nisan-Mayıs 1996, Sayı 84-85, S. 10. F.37.N. GÜZ, "Örtülü-gizli reklam ve ortak çalışma anlayışı", Özgür Basın, Basın Konseyi Bülteni, Ağustos-Eylül 1996, Sayı 88-89, S. 10.

8 F.38.N. GÜZ, "Açık Toplum, Demokrasi, Kitle İletişim Araçları", Yeni Türkiye Dergisi, Ankara, Sayı 11, Eylü-Ekim 1996, S F.39.N. GÜZ, "Babil Kulesinin Tepesindeki Uzlaşma", 5. Kalite Kongresinde sunulan bildirileri içeren "ÖzgeçmiĢler ve Tebliğler" adlı yapıt, TÜSĠAD/Kal-Der Yay., Ġstanbul, F.40.N. GÜZ, "Toplumsal Yapının Göstergelerini Yansıtan Kitle İletişim Araçları", Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Sayı 3, F.41.N. GÜZ, "Cumhuriyeti seviyorum, çünkü Atatürk'ü seviyorum", Ġletim Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetesi, 29 Ekim F.42.N. Güz, İletişim Sorunları, Radyo-Tv Yayınları Hakkında Türk-Ġtalyan Sempozyumu, Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Yayını, F.43.N. GÜZ, Halkla İlişkiller ve Dil, Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Ġstanbul, 1993, S F.44.N. GÜZ, "Esas Kız Esas Oğlana Kavuşuyor mu ya da Esas Kızın Esas Oğlana Olan Tutkusu ya da Metin-Filmin Sözdizimsel Çözümlemesi", Sinema Yazıları, Ġstanbul, Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Yay., F.45.N. GÜZ, "Halkla İlişkiler Uzmanı mı Yoksa İletişim Uzmanı mı ya da Uzman Hekim mi, Yoksa Pratisyen Hekim mi?", 4. Boyut Dergisi, Ġstanbul, Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Yay., Yaz 1993 Sayısı. F.46.N. GÜZ, "Gazetecilik Eğitimi Nereden Nereye", Ġletim Gazetesi, Ġstanbul, Ġletim, Ġ.Ü.ĠletiĢim Fakültesi Yay., F.47.N. GÜZ, "Berlin in Berlin Sinemaya Gitmek ya da Eleştiri Yapmak ya da Film Çözümleyebilmek", Ġletim, Ġ.Ü.ĠletiĢim Fakültesi Yay., F.48.N. GÜZ, "Basın Dili İçin Bir Reçete Verilebilir mi?", Ġletim, Ġstanbul, Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yay., F.49.N. GÜZ, "Sinema Çözümlemesi", Sinema Yazıları, Ġstanbul, Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Yay., 1992, S F.50.N. GÜZ, "Göstergebilim Üzerine", 4. Boyut Dergisi, Ġstanbul, Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Yay., 1992, S. 52.

9 F.51.N. GÜZ, "Dost Görünümünde Bir Fellini", 4. Boyut Dergisi. Sayı4, Ġstanbul, Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yay., 1991, S F.52.N. GÜZ, George Orwell ve 1984". 4. Boyut Dergisi. Ġstanbul, Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yay., 1991, S F.53.N. GÜZ, Çok Yönlü Bir Sanatçı", 4. Boyut Dergisi, Ġstanbul, Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yay., Mayıs 1991, S F.54.N. GÜZ, "Ne İdi Yaşamı Anlamlı Kılan", 4. Boyut Dergisi, Sayı 2, Ġstanbul, Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yay., 1990, S F.55.N. GÜZ, "Bir Oyun ve Tiyatronun Eğitimdeki Yeri", 4. Boyut Dergisi. Sayı3, Ġstanbul, Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yay., 1990, S F.56.N. GÜZ, "Şiir Dili, Celal Sılay'ın Bir fiiir: Pencere Gündüz Ev Gece", Dilbilim VIII, F.57.N. GÜZ, "Dil Edimi ve Bildirişim", Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yıllğı I, 1988, S F.58.N. GÜZ, "Şiirsel İşlev ve Yapısal Çözümleme, Verlaine'in Fêtes galantes'ı (Bir Biçimsel Çözümleme Denemesi)", Dilbilim VII, Ġstanbul, Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., 1987, S F.59.N. GÜZ, "André Martinet, Syntaxe générale", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim VII, Ġstanbul, Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., 1987, S F.60.N. GÜZ, "P. Eluard, La Pragmatique linguistique", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim VII, Ġstanbul, Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., 1987, S F.61.N. GÜZ, "Yabancı Dil Öğretimi ve Çeviri Araştırmaları", Ġ.Ü. Bülteni, Ġ.Ü. Yay., Ġstanbul, 1987, S F.62.N. GÜZ, "Atatürk ve Türk Kadını", Ġ.Ü. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Enstitüsü Yıllığı II, 1987, S F.63.N. GÜZ, "Metin İncelemeleri", T.C. Ġ.Ü. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı I, Ġstanbul, T.C. Ġ.Ü. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Enstitüsü Yay., 1986, S

10 F.64.N. GÜZ, "Yabancı Dil Öğretiminde Uzmanlık Metinleri", Ġstanbul Üniversitesi Yıllığı I-II, Ġstanbul, Ġ.Ü. Yay., 1986, S F.65.N. GÜZ, "Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Betiklerden Yararlanma Sorunu", Türk Dili Dergisi, Dil Öğretimi Özel Sayısı, Ankara, T.D.K. Yay., 1984, S F.66.B. VARDAR (yönetiminde), "20. Yüzyıl Dilbilimi (Kuramcılardan seçmeler)", Ankara, T.D.K. yay., F.67.N. GÜZ, "Yazınsal Çözümleme ve Bir Okuma Önerisi", Dilbilim IV, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1981, S F.68.N. GÜZ, "Şiirsel İşlev ve Yapısal Çözümleme, Verlaine'in Fêtes Galantes'ı", (Doktora Tezi), F.69.N. GÜZ, "G. Genette, Introduction à l' architexte", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim IV, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1980, S F.70.N. GÜZ, "Approche poétique et enseignement de la langue", F.D.E., Ankara, S F.71.N. GÜZ, "Olmak/Görünmek", 4. Boyut Dergisi, Ġ.Ü.ĠletiĢim Fakültesi Yay., S. 56. F.72.N. GÜZ, "Yazılı Anlatımda Bir Uygulama", Dilbilim IV, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1979, S F.73.N. GÜZ, "La France en Direct Yönteminde Tümce Yapıları", Dilbilim III, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1978, S F.74.N. GÜZ, "R. Barthes, Fragments d'un discours amoureux", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim III, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1978, S F.75.N. GÜZ, K. İmer, Dilde Değişme Gelişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim II, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1977, S F.76.N. GÜZ, "R. Barthes, Le Plaisir du texte", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim II, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1977, S F.77.N. GÜZ, "İşidin Ey Yarenler Işk Bir Güneşi Benzer", Dilbilim I, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1976, S

11 F.78.N. GÜZ, "D. Delas, J. Filliolet, Linguistique et poétique", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim II, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1976, S Çeviriler: Bkz.Yayımlanacak Yapıtlar Seminerler, SunuĢlar: F.79. Güz, N., Cumhuriyet in 80. Yıl Etkinlikleri, 29 Ekim 2003, ĠKÜ. F.80.Güz, N., Cumhuriyetin Getirdikleri, 24 Ekim 2003, ĠTÜ, Rotary Taksim. F.81.Güz, N., Cumhuriyetimizin Bugünü, 22 Ekim 2003, Galatasaray Rotary. F.82.Güz, N., Atatürk ü Anlama ve Anlatma, 20 Kasım 2003, ĠKÜ. F.83.Güz, N., Cumhuriyet ve Atatürk, 4 Kasım 2003, Kültür Üni. F.84.Güz, N., 11 Nisan 2003, Notre Dame de Sion. ÇalıĢmalarıma Yapılan Atıflar: Doktora Tezime Yapılan Atıflar: Yüksek Lisans Tezime Yapılan Atıf: Yayın Kurulu Üyeliği: Üniversite DıĢı Görevler: F.85. Prof.Dr. Nüket Güz ün hazırlayıp sunduğu Sanat ve Kültür YaĢamı program yayın döneminde Sky-Türk te yayınlanmıģtır. F.86. Prof. Dr. Nükhet Güz ün önderliğinde Ġstanbul Kültür Üniversitesi için hazırlanan ve 57 Yerel kanalda yayınlanan Üniversite Yolunda programında yapımcı- sunucu. F.87.Prof.Dr. Nükhet GÜZ'ün önderliğinde Kanal E için hazırlanan "7 Üstü 7" adlı haber izlencesi. 22 Ekim 1995'de yayına baģlayan "7 Üstü 7" ikinci yayın döneminde de izleyicileriyle birlikte. Sunuculuğunu Prof.Dr. Nükhet GÜZ üstlendiği izlenceye bugüne kadar birçok ünlü konuk katılmıģtır. F.88.Prof.Dr. Nükhet GÜZ'ün önderliğinde Kanal E için hazırlanan kültür ve sanat izlencesi "Ekin Rüzgarı", 1996'nın yeni yayın döneminde izleyicilerinin karģısına çıkmıģtır. F.89Yeni Günaydın Gazetesi'nde 27 Ağustos 1993'den itibaren iki yıl süreyle köģe yazarlığı. F döneminde, yurtdıģına yönelik yayınlanan "Cumhuriyet Hafta"da köģe yazıları yayınlandı. F.91."Medeni Kanun, Medya, Kadın ve Televizyon", tarihinde TRT 2'de yayınlanan program..

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Doktora Programı.

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Doktora Programı. Ünvan, Adı -Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ruhcan Akil Email: ruhcan.akil@gedik.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ruhcan Akil 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi : 12.03.1984 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lise İletişim Meslek Tuncay Azaphan Anadolu İletişim 2002 Ön

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ

ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ Arda Türkmen ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ 1975 İstanbul doğumlu Arda Türkmen, 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl, Akademik Kapalı Devre Televizyon ile Eğitim Enstitüsü adını alan okul, ilk öğrencilerini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten 1. Adı, Soyadı: Kaan H. ÖKTEN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi 1994

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

Medya: Gerçeğin Peşinde?

Medya: Gerçeğin Peşinde? Medya: Gerçeğin Peşinde? Sivilleşme ve Medya Konferansı İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul, E-3 Binası 101 No lu Salon 25 Ekim Cumartesi, 2008 9.00-18.30 Bu konferans n gerçekleştirilmesindeki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * ÖZET

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 2487-2498, ANKARA-TURKEY YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CAN CEYLAN Doğum Tarihi: 25 / 12 / 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenlik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1997

Detaylı