Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 Prof. Dr. Nükhet GÜZ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Nükhet GÜZ Doğum Tarihi: Ankara Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1973 Doktora Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1981 Yüksek Lisans Tez BaĢlığı (özeti ekte) ve Tez DanıĢman(lar)ı :- Doktora Tezi BaĢlığı (özeti ekte) ve DanıĢman(lar)ı : ġiirsel ĠĢlev ve Yapısal Çözümleme Verlaine in Fêtes Galantes ı, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Kürsüsü, Ġstanbul, Tez DanıĢmanı: Prof.Dr.Süheyla Bayrav Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Nilüfer Sarı, Description fonctionnelle d un idiolecte: L Iron parlé en Turquie; Etude phonologique (Türkiye Sınırları Ġçerisinde KonuĢulan Ġron Diyalektiğinin Bireysel Dil Düzleminde ĠĢlevsel Yöntem Aracılığıyla Betimlenmesi Sesbilimsel Ġnceleme), Ġ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı, Ġstanbul, Rengin Küçükerdoğan, Description fonctionnelle d un idiolecte: L Arménien Istanbouliote- Etude Phonologique (Ġstanbul Ermenicesinin Bireysel Dil Düzleminde ĠĢlevsel Yöntem Aracılığıyla Betimlenmesi- Sesbilimsel Ġnceleme), Ġ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı, Ġstanbul, Ahmet Ayhan, L Aoriste, Ġ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı, Ġstanbul, Aslı Yapar, Türkçe nin Ünlü Uyumu, Ġ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı, Ġstanbul, IĢıl Zeybek, Topluluğa Seslenme: Tüsiad, Müsiad Örneği, Ġ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Murat GüreĢçi, Yakın Geleceğin Etkili Reklam Ortamı: Ġnternet (Türkiye Örneği), Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Candan Çelik, Reklam Ortamları Tasarımı ve Reklamverenin Ajans Seçimi, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Serdar Dayanık, 2000 li Yıllarda Halkla ĠliĢkilerde Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Adnan Tınarlıoğlu, ĠĢletmelerin Stratejik Yönetiminde PR ın Etkili ĠletiĢimi, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Levent Nacar, Uydu Yayıncılığı ve Kitlelerarası ĠletiĢim (Türksat Milli HaberleĢme Uyduları Sistemi), Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, 1995.

2 Bahar Eroğlu, Örgütiçi ĠletiĢim Süreci Olgu ve Öğeleri Arasındaki EtkileĢim ve Bu Süreçte Örgütiçi Halkla ĠliĢkilerin Kullanımı (DanıĢman Halkla ĠliĢkiler Örgütlerinde Uygulama Örnekleri), Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik ÇalıĢmaları : Rengin Küçükerdoğan, Reklam Görüntüsünde Dilsel ve Görsel Ġletinin Çözümlenmesi Ġçin Bir Yöntem Önerisi: Uygulama Örneği, Nilüfer Sarı, Devingen Reklam Görüntülerinde Gösterge Çözümlemesi:Üç Reklam Örneği, Halime Yücel, Televizyon Reklamlarında Ġnsan ve Nesne ĠliĢkisi, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Ahmet Ayhan, Aktörel EleĢtiri YaklaĢımı ve Reklam Söylemi, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Veli Polat, Siyasal ĠletiĢim ve Seçim AraĢtırmalarında Genörnek Denemesi, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Emine YavaĢgel, Bir ĠletiĢim DeğiĢkesi Siyasal ĠletiĢim (Siyasal ve Kültürel Farklılık Söylemi Açısından Demokratik Kimlik ArayıĢı Ġçerisindeki Cumhuriyet Türkiyesi"nde ÇağcıllaĢma Siyaseti Üzerine Yorumcu Toplumbilimsel YaklaĢım), Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı, Nayyat Tarhanyan, KüreselleĢme Sürecinde Avrupa Birliği nin Görsel-ĠĢitsel Alanda Ürettiği Siyasalar ve Yansımaları, Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Topluluğu Anabilim Dalı, Projelerde Yaptığı Görevler : Güneydoğuda Halkla ĠliĢkiler ve Uygulamaları, 24 Aralık 1999, Genel Kurmay BaĢkanlığı, Ankara. Radyo 2000 AraĢtırmasında Proje Sorumlusu, ĠletiĢim Vakfı, Ġstanbul, Aralık Ġdari Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl BaĢkan Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Ġstanbul Üniversitesi Dekan Yardımcısı ĠletiĢim Fakültesi, Ġstanbul Üniversitesi Dekan ĠletiĢim Fakültesi, Ġstanbul Üniversitesi BaĢkan BaĢkan Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü, ĠletiĢim Fakültesi, Ġstanbul Üniversitesi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, ĠletiĢim Fakültesi, Ġstanbul Üniversitesi Dekan Sanat ve Tasarım Fakütesi, Ġstanbul Kültür Üniversitesi Eylül BaĢkan ĠletiĢim Sanatları Bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ġstanbul Kültür Üniversitesi Eylül

3 Bilimsel KuruluĢlara Üyelikler : Québec Göstergebilim Okulu (Société Sémiotique de Québec) - Uluslararası Göstergebilim Derneği (Association Internationale de Sémiotique) - Fransız Göstergebilim Derneği (Association Française de Sémiotique) - ĠLAD (ĠletiĢim AraĢtırmaları Derneği) Ödüller : Yeditepe Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından Medya Kirliliği adlı panele katılımından dolayı; 15 Ocak 2003 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Ġlkbahar Güz (Lisans) Güz (Yüksek Lisans) Ġlkbahar (Yüksek Lisans) Güz (Lisans) Ġlkbahar (Lisans) Güz (Yüksek Lisans) Ġkbahar (Yüksek Lisans) ĠletiĢim Sanatları Göstergebilim I Göstergebilim II Yabancı Dil: Ġtalyanca I 2 0 ĠletiĢim Sanatları Sinema Göstergebilimi (Galatasaray Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi) ĠletiĢim Tasarımı 2 0 Yabancı Dil: Ġtalyanca II 2 0 Göstergebilim 2 0 Çözümleme Yordamları Yetenek Yönlendirme ve 2 0 Yönetme Göstergebilim Çözümleme Yöntemleri ve Uygulamaları ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

4 B.1.N. Güz, Cybèle,mère des dieux et figure de la femme, AISV Kongresi,AISV yay.,2010. B.2.N. Güz, S. GündeĢ, D. Özden, H.Torun, Turtles can fly,aisv Kongresi,AISV yay.,2010. B.2.N. Güz, R. Küçükerdoğan, N. Sarı, S. GündeĢ ve S. Er, Différents aspects du signe temporel dans le Coran, 70. ACFAS Science et Savoir Kongresi, Kanada Laval Üniversitesi, Signes des Temps, Temps, Temporalité et Historicité, Presses de l Université de Laval, Québec, B.4.N. Güz, S. GündeĢ, R. Küçükerdoğan, N. Sarı, N. ve B. Küçükerdoğan, La spatialité et l identité d une métropole: Istanbul, SEMIO 2001 Kongresi, Fransa - Limoges Üniversitesi, Sémio Des théories aux problématiques, Presses de l Université de Limoges, Coll.Nouveaux Actes Sémiotiques, Limoges, Haziran B.5."Le Rôle de la femme dans le média", (Kitle ĠletiĢim Araçlarında Kadının Yeri ve Önemi), Balkan Kadınlar Birliği'nce BükreĢ'de Kasım 1993 tarihleri arasında düzenlenen seminerde Fransızca olarak sunulan bildiri. B.6."La position finale de la communication de masse", (Kitle ĠletiĢiminin Son Durumu), AFEMOTI (Association Française Pour l'etude de la Méditerrannée Orientale et du Monde Turco- Iranien) tarafından / 06 / 1995 tarihleri arası düzenlenen "Le Paysage audio-visuel turc" adlı Yuvarlak Masa toplantısında 12 Haziran 1995'de Paris'de Fransızca olarak yapılan konuģma. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E.1."Küresel ĠletiĢim", Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC)'nin sınırötesi yayınlardan kaynaklanan sorunları görüģmek üzere Ġstanbul'da Mart 1996 tarihleri arasında düzenlediği yuvarlak masa toplantısında sunulan bildiri. E.2."Tele-elektronik Demokrasi", Açık Sistem Kullanıcıları Derneği tarafından düzenlenen "Açık Sistem 96" adlı sempozyumda 8 Mayıs 1996 tarihinde sunulan bildiri. E.3."Açık Toplum, Demokrasi ve Televizyon", EBU-TRT iģbirliğiyle 2-3 Ekim 1996 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "2000'li Yıllara Doğru Radyo-Televizyon Yayıncılığı" konulu konferansa gönderilen bildiri. E.4."Babil Kulesinin Tepesindeki UzlaĢma", TÜSĠAD ve Kal-Der tarafından Lütfi Kırdar Konferans Merkezinde düzenlenen 5. Kalite Kongresinin "UzlaĢma, ĠletiĢim, Dil" baģlıklı oturumda 14 Kasım 1996'da sunulan bildiri. E.5."ĠletiĢim ve Medya", 25 Nisan 1998, Adıyaman Belediye Salonu.

5 E.6."Özgür düģüncenin oluģumunda pozitif bilimler ile dogmatik düģüncenin çatıģması", 2 Mayıs 1998, Moda Koleji, Ġstanbul. E.7."AraĢtırmada Aktöre", 24 Kasım 1999, The Marmara Oteli-Taksim, AraĢtırmacılar Pazarlama ve Kamuoyu AraĢtırmacıları Derneği tarafından düzenlenen AraĢtırma Zirvesi-1999, 21. Yüzyıla Girerken DeğiĢimin Dinamikleri adlı toplantıda sunulan bildiri. E.8. Türk Dili ve Kitle ĠletiĢim Araçlarında Türk Dilinin Kullanımı, 8 Aralık 1999, Onuncu Ölüm Yıldönümünde Prof.Dr.Berke Vardar ı Anma Toplantısı, Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. E.9.30 Nisan 1999, Kitle ĠletiĢim Araçlarında Kadın adlı panelde Moderatör, Ġ.Ü.ĠletiĢim Fakültesi. E.10. Türkiye Cumhuriyeti nin KuruluĢu ve Devrimler, Ġ.Ü. Fen Fakültesi E.11."TRT DıĢ Yayınları", BaĢbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce Düzenlenen ECO Kitle ĠletiĢim Semineri (25-26/10 / 1995), 25 Ekim 1995, Ġstanbul. E.12."Halkla ĠliĢkiler Eğitimi", 1995'de gerçekleģtirilen Halkla ĠliĢkiler Zirvesi'nde yapılan konuģma. E.13."Türk Dili Nereye Gidiyor", 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen seminerde 5 Mart 1994 tarihinde sunulan bildiri. E.14."Makro ve Mikro Kriz - Kriz Dönemlerinde Halkla ĠliĢkiler", 30 Kasım 1994'de gerçekleģtirilen Halkla ĠliĢkiler Kongresi'nde sunulan bildiri. E.15."Medyada Saygınlık", 30 Ocak 1995 tarihinde Gazeteciler Cemiyeti'nde sunulan bildiri. E.16."Medya ve ĠletiĢim", 30 Ocak 1995 tarihinde Gazeteciler Cemiyeti'nde sunulan bildiri. E.17.Kalite Perspektifinde Gümrük Birliği'ne Girerken Tüketici Haklarını Koruma", Renault Mais tarafından 15 Mart 1995'de düzenlenen Forum'da yapılan konuģma. F. Diğer yayınlar : Yayımlanan Yapıt: F.1. Güz, N., Küçükerdoğan, R., Sarı N., Küçükerdoğan, B. ve Zeybek, I., Etkili İletişim Terimleri, Ġnkılap Yayınları, Ġstanbul, 2002, 664 sayfa. F.2.N. GÜZ, "Ulusal Savunma ve Ulusal Güvenlik Yapılanmasında İletişim Stratejileri, Ġstanbul, Harp Akademileri Yayını, 1998.

6 F.3.N. GÜZ, "Sesler ve Kurallar", Ġstanbul, Der Yay., F.4.B. VARDAR (yönetiminde), "Başlıca Dil Terimleri", (Sözlük), Ġstanbul, Ġ.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Yay., F.5.B. VARDAR (yönetiminde), "Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri", (Sözlük), Ġstanbul, Ġ.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Yay., 1978 F.6.B. VARDAR (yönetiminde), "Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü", Ankara, T.D.K. Yay., Yayımlanacak Yapıt: F.7.Güz, N., Sarı, N. ve Küçükerdoğan, R., 2003 (Yayımlanacak), Kadın Dehası: Hannah Arendt, Kadın Dehası:Melanie Klein ve Kadın Dehası:Colette, Julia Kristeva nın üç ciltlik yapıtı, Ġstanbul, Om Yayınları. F.8.Güz, N., GündeĢ, S., Küçükerdoğan, R. Ve Sarı, N., 2004 (Yayımlanacak), Dünya Sanat Tarihi (Universal History of Art), Ġstanbul, Ġnkılap Yayınları. Uluslararası Toplantıda Sunulan Bildiri: Yapıtta Bölüm Yazarlığı: F.9. Güz, N.,Küçükerdoğan, R., Sarı, N. ve GündeĢ, S., Televizyon: Demokrasi ve Ötesi, Ġnkılap Yayınları, Ġstanbul, 2002.(Yayımlanacak) Makaleler: F.10. N.GÜZ, Araştırma Etiği Nedir?, Ġ.Ü.ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Sayı: IX F.11.N.GÜZ, Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı nın Ardından, Ġ.Ü. Spor Dergisi Sayı:3 - Ocak F.12.N.GÜZ, Sizin y2k nız var mı?, Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Ocak 2000, Yıl: 11, Sayı. F.13.N.GÜZ, Ne varsıl bir ülkede yaşıyoruz, Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Haziran 1999, Yıl: 11, Sayı. 61 F.14.N.GÜZ, İlişkiler Bozuldu, 23 Ekim 1999 Hürriyet Gazetesi Cumartesi. F.15.N.GÜZ, Ne dediler? Gündem: Fikir e Bomba, Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Aralık 1999, Yıl:13, Sayı: 62. F.16.N. GÜZ, "En büyük Türk Medyası", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Nisan 1999, Sayı: 59. F.17.N. GÜZ, "Bir Boyacının sevisi ya da çılgınlığı (Seçimler ve Biz...)/", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Mart 1999, Sayı: 58. F.18.N. GÜZ, "Spor ve İletişim", Ġstanbul Üniversitesi Spor Dergisi, Nisan 1999, Sayı: 1.

7 F.19.N. GÜZ, "Ben de Kosova'lıyım", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Mayıs 1999, Sayı: 60. F.20.N.GÜZ, Dert bizde, derman ellerimizde, Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, ġubat 1999, Yıl: 11, Sayı. 57 F.21.N.GÜZ, İlk izlenimi olumlu kılma yolları, ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Sayı XIII, F.22.N. GÜZ, "Telsiz Mikrofon", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, 7 Ocak F.23.N. GÜZ, "Gündoğumunun ya da sabahın sahipleri...", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, 1 Mart F.24.N. GÜZ, "İstanbul'un Öfkesi", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, 1 Nisan F.25.N. GÜZ, "Cendere Köprüsü, Karakuş Tepesi, Bir Şiirdir Anadolu", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, 1 Mayıs F.26.N. GÜZ, "Uğurlar Olsun", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, 1 Temmuz F.27.N. GÜZ, "Evrensellik, Yerellik, Özgürlük ve Ekin...", 4. Boyut Kültür ve Sanat Dergisi, Ġlkbahar 1998, Sayı: 19. F.28.N. GÜZ, "İletişim Süreci ve Temel Ögeler", ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, F.29.N.GÜZ, Ak Yüzünde Kurşun Çiçeği Açan Bebeler", Ġletim Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Aralık 1998, Sayı: 56 F.30.N. GÜZ, "Bilim, İdeoloji, Cumhuriyet ve Atatürk", Ġletim Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetesi, 29 Ekim - 10 Kasım F.31.N. GÜZ, "Gül Bahçesi Değil...", Ġletim Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetesi, 30 Eylül 1997 F.32.N. GÜZ, "Sertifikalı Gazeteler, Ödüllü Televizyonlar, Radyolar", Ġletim Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetesi,, 15 Nisan F.33.N. GÜZ, "Yazılı Basında Tematik Yönelim", Ġletim Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetesi. F.34.N. GÜZ, "Kendine Yeniden Dönmek", 4. Boyut Dergisi, Sayı: 18, 20 Nisan F.35.N. Güz, "Kuramsal Yaklaşımla Görünüm", Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Sayı 4, F.36.N. GÜZ, "Küresel İletişim", Özgür Basın, Basın Konseyi Bülteni, Nisan-Mayıs 1996, Sayı 84-85, S. 10. F.37.N. GÜZ, "Örtülü-gizli reklam ve ortak çalışma anlayışı", Özgür Basın, Basın Konseyi Bülteni, Ağustos-Eylül 1996, Sayı 88-89, S. 10.

8 F.38.N. GÜZ, "Açık Toplum, Demokrasi, Kitle İletişim Araçları", Yeni Türkiye Dergisi, Ankara, Sayı 11, Eylü-Ekim 1996, S F.39.N. GÜZ, "Babil Kulesinin Tepesindeki Uzlaşma", 5. Kalite Kongresinde sunulan bildirileri içeren "ÖzgeçmiĢler ve Tebliğler" adlı yapıt, TÜSĠAD/Kal-Der Yay., Ġstanbul, F.40.N. GÜZ, "Toplumsal Yapının Göstergelerini Yansıtan Kitle İletişim Araçları", Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Sayı 3, F.41.N. GÜZ, "Cumhuriyeti seviyorum, çünkü Atatürk'ü seviyorum", Ġletim Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetesi, 29 Ekim F.42.N. Güz, İletişim Sorunları, Radyo-Tv Yayınları Hakkında Türk-Ġtalyan Sempozyumu, Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Yayını, F.43.N. GÜZ, Halkla İlişkiller ve Dil, Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Ġstanbul, 1993, S F.44.N. GÜZ, "Esas Kız Esas Oğlana Kavuşuyor mu ya da Esas Kızın Esas Oğlana Olan Tutkusu ya da Metin-Filmin Sözdizimsel Çözümlemesi", Sinema Yazıları, Ġstanbul, Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Yay., F.45.N. GÜZ, "Halkla İlişkiler Uzmanı mı Yoksa İletişim Uzmanı mı ya da Uzman Hekim mi, Yoksa Pratisyen Hekim mi?", 4. Boyut Dergisi, Ġstanbul, Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Yay., Yaz 1993 Sayısı. F.46.N. GÜZ, "Gazetecilik Eğitimi Nereden Nereye", Ġletim Gazetesi, Ġstanbul, Ġletim, Ġ.Ü.ĠletiĢim Fakültesi Yay., F.47.N. GÜZ, "Berlin in Berlin Sinemaya Gitmek ya da Eleştiri Yapmak ya da Film Çözümleyebilmek", Ġletim, Ġ.Ü.ĠletiĢim Fakültesi Yay., F.48.N. GÜZ, "Basın Dili İçin Bir Reçete Verilebilir mi?", Ġletim, Ġstanbul, Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yay., F.49.N. GÜZ, "Sinema Çözümlemesi", Sinema Yazıları, Ġstanbul, Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Yay., 1992, S F.50.N. GÜZ, "Göstergebilim Üzerine", 4. Boyut Dergisi, Ġstanbul, Ġ.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Yay., 1992, S. 52.

9 F.51.N. GÜZ, "Dost Görünümünde Bir Fellini", 4. Boyut Dergisi. Sayı4, Ġstanbul, Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yay., 1991, S F.52.N. GÜZ, George Orwell ve 1984". 4. Boyut Dergisi. Ġstanbul, Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yay., 1991, S F.53.N. GÜZ, Çok Yönlü Bir Sanatçı", 4. Boyut Dergisi, Ġstanbul, Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yay., Mayıs 1991, S F.54.N. GÜZ, "Ne İdi Yaşamı Anlamlı Kılan", 4. Boyut Dergisi, Sayı 2, Ġstanbul, Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yay., 1990, S F.55.N. GÜZ, "Bir Oyun ve Tiyatronun Eğitimdeki Yeri", 4. Boyut Dergisi. Sayı3, Ġstanbul, Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yay., 1990, S F.56.N. GÜZ, "Şiir Dili, Celal Sılay'ın Bir fiiir: Pencere Gündüz Ev Gece", Dilbilim VIII, F.57.N. GÜZ, "Dil Edimi ve Bildirişim", Ġ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yıllğı I, 1988, S F.58.N. GÜZ, "Şiirsel İşlev ve Yapısal Çözümleme, Verlaine'in Fêtes galantes'ı (Bir Biçimsel Çözümleme Denemesi)", Dilbilim VII, Ġstanbul, Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., 1987, S F.59.N. GÜZ, "André Martinet, Syntaxe générale", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim VII, Ġstanbul, Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., 1987, S F.60.N. GÜZ, "P. Eluard, La Pragmatique linguistique", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim VII, Ġstanbul, Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., 1987, S F.61.N. GÜZ, "Yabancı Dil Öğretimi ve Çeviri Araştırmaları", Ġ.Ü. Bülteni, Ġ.Ü. Yay., Ġstanbul, 1987, S F.62.N. GÜZ, "Atatürk ve Türk Kadını", Ġ.Ü. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Enstitüsü Yıllığı II, 1987, S F.63.N. GÜZ, "Metin İncelemeleri", T.C. Ġ.Ü. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı I, Ġstanbul, T.C. Ġ.Ü. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Enstitüsü Yay., 1986, S

10 F.64.N. GÜZ, "Yabancı Dil Öğretiminde Uzmanlık Metinleri", Ġstanbul Üniversitesi Yıllığı I-II, Ġstanbul, Ġ.Ü. Yay., 1986, S F.65.N. GÜZ, "Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Betiklerden Yararlanma Sorunu", Türk Dili Dergisi, Dil Öğretimi Özel Sayısı, Ankara, T.D.K. Yay., 1984, S F.66.B. VARDAR (yönetiminde), "20. Yüzyıl Dilbilimi (Kuramcılardan seçmeler)", Ankara, T.D.K. yay., F.67.N. GÜZ, "Yazınsal Çözümleme ve Bir Okuma Önerisi", Dilbilim IV, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1981, S F.68.N. GÜZ, "Şiirsel İşlev ve Yapısal Çözümleme, Verlaine'in Fêtes Galantes'ı", (Doktora Tezi), F.69.N. GÜZ, "G. Genette, Introduction à l' architexte", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim IV, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1980, S F.70.N. GÜZ, "Approche poétique et enseignement de la langue", F.D.E., Ankara, S F.71.N. GÜZ, "Olmak/Görünmek", 4. Boyut Dergisi, Ġ.Ü.ĠletiĢim Fakültesi Yay., S. 56. F.72.N. GÜZ, "Yazılı Anlatımda Bir Uygulama", Dilbilim IV, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1979, S F.73.N. GÜZ, "La France en Direct Yönteminde Tümce Yapıları", Dilbilim III, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1978, S F.74.N. GÜZ, "R. Barthes, Fragments d'un discours amoureux", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim III, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1978, S F.75.N. GÜZ, K. İmer, Dilde Değişme Gelişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim II, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1977, S F.76.N. GÜZ, "R. Barthes, Le Plaisir du texte", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim II, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1977, S F.77.N. GÜZ, "İşidin Ey Yarenler Işk Bir Güneşi Benzer", Dilbilim I, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1976, S

11 F.78.N. GÜZ, "D. Delas, J. Filliolet, Linguistique et poétique", (Tanıtım Yazısı), Dilbilim II, Ġstanbul, Ġ.Ü. Y.D.Y.O. Yay., 1976, S Çeviriler: Bkz.Yayımlanacak Yapıtlar Seminerler, SunuĢlar: F.79. Güz, N., Cumhuriyet in 80. Yıl Etkinlikleri, 29 Ekim 2003, ĠKÜ. F.80.Güz, N., Cumhuriyetin Getirdikleri, 24 Ekim 2003, ĠTÜ, Rotary Taksim. F.81.Güz, N., Cumhuriyetimizin Bugünü, 22 Ekim 2003, Galatasaray Rotary. F.82.Güz, N., Atatürk ü Anlama ve Anlatma, 20 Kasım 2003, ĠKÜ. F.83.Güz, N., Cumhuriyet ve Atatürk, 4 Kasım 2003, Kültür Üni. F.84.Güz, N., 11 Nisan 2003, Notre Dame de Sion. ÇalıĢmalarıma Yapılan Atıflar: Doktora Tezime Yapılan Atıflar: Yüksek Lisans Tezime Yapılan Atıf: Yayın Kurulu Üyeliği: Üniversite DıĢı Görevler: F.85. Prof.Dr. Nüket Güz ün hazırlayıp sunduğu Sanat ve Kültür YaĢamı program yayın döneminde Sky-Türk te yayınlanmıģtır. F.86. Prof. Dr. Nükhet Güz ün önderliğinde Ġstanbul Kültür Üniversitesi için hazırlanan ve 57 Yerel kanalda yayınlanan Üniversite Yolunda programında yapımcı- sunucu. F.87.Prof.Dr. Nükhet GÜZ'ün önderliğinde Kanal E için hazırlanan "7 Üstü 7" adlı haber izlencesi. 22 Ekim 1995'de yayına baģlayan "7 Üstü 7" ikinci yayın döneminde de izleyicileriyle birlikte. Sunuculuğunu Prof.Dr. Nükhet GÜZ üstlendiği izlenceye bugüne kadar birçok ünlü konuk katılmıģtır. F.88.Prof.Dr. Nükhet GÜZ'ün önderliğinde Kanal E için hazırlanan kültür ve sanat izlencesi "Ekin Rüzgarı", 1996'nın yeni yayın döneminde izleyicilerinin karģısına çıkmıģtır. F.89Yeni Günaydın Gazetesi'nde 27 Ağustos 1993'den itibaren iki yıl süreyle köģe yazarlığı. F döneminde, yurtdıģına yönelik yayınlanan "Cumhuriyet Hafta"da köģe yazıları yayınlandı. F.91."Medeni Kanun, Medya, Kadın ve Televizyon", tarihinde TRT 2'de yayınlanan program..

Projelerde Yaptığı Görevler : Güneydoğuda Halkla ĠliĢkiler ve Uygulamaları, 24 Aralık 1999, Genel Kurmay BaĢkanlığı, Ankara.

Projelerde Yaptığı Görevler : Güneydoğuda Halkla ĠliĢkiler ve Uygulamaları, 24 Aralık 1999, Genel Kurmay BaĢkanlığı, Ankara. Bahar Eroğlu, Örgütiçi ĠletiĢim Süreci Olgu ve Öğeleri Arasındaki EtkileĢim ve Bu Süreçte Örgütiçi Halkla ĠliĢkilerin Kullanımı (DanıĢman Halkla ĠliĢkiler Örgütlerinde Uygulama Örnekleri), Ġ.Ü. Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: PROF. DR. NÜKET GÜZ Doğum Tarihi: 1951 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fransız ve Roman Dilleri İstanbul Üniversitesi 1973 ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale Yaylalı 2. Doğum Tarihi: 07/12/1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-Televizyon Bölümü İstanbul Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi 1. Adı Soyadı : Safiye Kırlar Barokas 2. Doğum Tarihi : 21.04.1950 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1989 Y.Lisans İletişim Radyo

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu. Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Fakültesi www.arel.edu.tr. Adı Soyadı : Ahmet Süreyya KOÇTÜRK. Doğum Tarihi : 4/06/95 3. Unvanı : Yard.Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

5. Akademik Unvanlar ÖZGEÇMİŞ

5. Akademik Unvanlar ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aslı GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi : 17 Şubat 1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Radyo-TV

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2009(Devam ediyor) Yüksek Lisans Radyo-TV- Sinema İstanbul Üniversitesi 2001 Lisans Radyo-TV-Sinema İstanbul Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. 2009(Devam ediyor) Yüksek Lisans Radyo-TV- Sinema İstanbul Üniversitesi 2001 Lisans Radyo-TV-Sinema İstanbul Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cansu Özdenak Kandemir Doğum Tarihi: 07.01.1977 Ünvanı: Öğretim Görevlisi Öğrenim Durumu: Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Radyo TV- Sinema İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Derya Erdem 2. Doğum Tarihi : 20.09.1972 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Yrd. Doç. Dr. : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı : Sacide VURAL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans 1. Eğitim 2. Eğitimde Gazi Eğitim Enstit. Ankara Üniversitesi 1972 1976 Psikolojik

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Plato Meslek Yüksekokulu, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü, Eylül 2012-

Plato Meslek Yüksekokulu, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü, Eylül 2012- AHU SAMAV UĞURSOY ahusamav@plato.edu.tr Doğum Tarihi ve Yeri : 27 Temmuz 1978, İstanbul Halen Çalıştığı Kurum Adı : Plato Meslek Unvanı : Kurumsal İşbirlikleri Yöneticisi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım Program

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı :Bayram KAYA Doğum Tarihi:18.12.1954 Yabancı Dil: İngilizce GSM: +905337479092 e-posta :bkaya54@yahoo.combkaya54@gmail.com, kaya@media.ankara.edu.tr Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Profesörlük (1988): Ankara Üniversitesi Kitle İletişim (Radyo-Televizyon) Anabilim dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Profesörlük (1988): Ankara Üniversitesi Kitle İletişim (Radyo-Televizyon) Anabilim dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı : Aysel Aziz 2. Doğum Tarihi : 5.3.1941 3. Ünvanı : Öğretim üyesi 4. Öğrenim Durumu :Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diplomasi ve Dış Münasebetler Şubesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Nihal KARTAL e-mail: nihal.kartal@kemerburgaz.edu.tr Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Doktora devam Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Alan Üniversite Yıl Profesör Sinema-TV Marmara Doçent Sinema-TV Marmara 1999 Yrd.Doç. Sinema-TV Marmara 1991

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Alan Üniversite Yıl Profesör Sinema-TV Marmara Doçent Sinema-TV Marmara 1999 Yrd.Doç. Sinema-TV Marmara 1991 ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Bülent VARDAR. Doğum Tarihi : 5/7/96. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema-TV-Fotografi Anasanat Dalı, 98

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Temel Bilimler Y. Lisans Doktora - - -

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Temel Bilimler Y. Lisans Doktora - - - ÖZGEÇMĠġ 1. Adı Soyadı : Gülcan HACISÜLEYMANOĞLU 2. Doğum Tarihi : 15.01.1977 3. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Halk Müziği Ġstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Selçuk Üniversitesi 2015 Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Selçuk Üniversitesi 2015 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gökhan TEKİN 2. Doğum Tarihi : 07.04.1990 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : JALE SARMAŞIK 2. Doğum Tarihi : 25 Ekim 1950, İstanbul 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk 1975

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Adı Soyadı : Ünvanı : Görevi : Fakültesi : Bölümü : Anabilim Dalı : Akademik Yılı : Eğitim Öğretim Çalışmaları Öğrenci eğitimi Verilen dersler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

E-mail : belkisuslusoy@beykent.edu.tr ÖZGEÇMİŞ: Adı Soyadı: Belkıs SARAÇ USLUSOY Doğum Tarihi: 25 Ekim 1975 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: : Gökhan Uğur 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Yabancı Dil Durumu: İngilizce ÜDS: 90 / IELTS: 6.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: : Gökhan Uğur 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Yabancı Dil Durumu: İngilizce ÜDS: 90 / IELTS: 6. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: : Gökhan Uğur 2. Doğum Tarihi: 21.10.1980 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Yabancı Dil Durumu: İngilizce ÜDS: 90 / IELTS: 6.5 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Fakültesi Marmara

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şükrü SİM Doğum Tarihi: 28-04-1969 Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı : Sacide VURAL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans 1. Eğitimde Ankara Üniversitesi 1976 Psikolojik Hizmetler (PDR) Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ĠletiĢim Bilgileri: MelikĢah Ünv. 38280 Talas Email: sbabayigit@ meliksah.edu.tr 1. Adı Soyadı : Sema BABAYĠĞĠT 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Larisa Zakharova Yeter Doğum Tarihi: 03 Ekim 1970 Vatandaşlığı: T.C. Tel.: 0531 544 35 26 E-mail: larysazakharova@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Lütfi ÖZAV 2. Doğum Tarihi: 1960 3. Unvan: Prof.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora - 1991 Coğrafya Atatürk Üniversitesi Doktora - 1991 Yüksek

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres :Yalı Mah. Camii Sok. Dragos Sitesi A Blok. D:17 Kat:5 Maltepe /İstanbul Telefon Mail :(0216) 626 10 50 / 2742 :mustafakara@maltepe.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim 1. Adı Soyadı: Muhammed KESKİN Doğum Tarihi: 09.07.1971 2. Unvan: Öğrt. Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüzüncü

Detaylı

Doç.Dr. HATİCE HALE BOZKURT

Doç.Dr. HATİCE HALE BOZKURT Doç.Dr. HATİCE HALE BOZKURT İletişim Fakültesi Ve Reklamcılık Bölümü Ve Reklamcılık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1990-1994 Lisans Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 1994-2000 Yüksek Lisans Marmara

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

3. Unvanı: Doçent E-posta :

3. Unvanı: Doçent E-posta : 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Doçent E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adnan ÖMERUSTAOĞLU Doğum Tarihi: 25.08.1962 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı