Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA Özlem Süer den 21 Aflka, 21 Kostüm 26 ESK C Sunay Ak n: Dünyan n Her Hali Oyuncaklara Yans r 30 AKTÜEL Carole Hakko: Hiçbir fiey mkans z De ildir! 32 METOT Özlem Çak r: Samimi ve çten Olun! 34 HOB Kem Gözlere Nazar Boncu u 36 MEKAN Anadolu nun kinci Efes i: Aizanoi 38 WELLNESS & SA LIK Wellness Beslenmenin lk Dört Kural Refleksoloji, Ayaklar Vücudun Aynas d r 43 GURME Y lbafl Sofralar n z çin 44 B ZDEN HABERLER 50 ÖDÜLLÜ ÇENGEL BULMACA Say :6 Aral k 2008 Yay na haz rl k 4 Kütahya Porselen San. A.fi. ad na imtiyaz sahibi Ali ABACI Sorumlu Yaz flleri Müdürü Eser ÇET NTAfi Kapak foto raf Adil GÜMÜfiO LU Mekan: Shorba, stanbul letiflim adresi Atatürk Bulvar Kütahya Tel: Faks: NG Dergisi Kütahya Porselen. San. A.fi. taraf ndan 3 ayda bir yay nlan r ve ücretsiz da t l r. Genel Yönetmen Metin GÜLBAY Görsel Yönetmen Murat KARA Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi Editör Demet EY, Aysel SA IR Foto raf Murat GÜNEY, Özer ÖLÇER, Dudu KIRDI letiflim Tel: Görsel destek Dünya Gazetesi Arfliv Dokümantasyon Servisi Bask Dünya Yay nc l k A.fi Globus Dünya Bas nevi 100. Y l Mahallesi Ba c lar- stanbul Tel:

5 ED TÖR Merhaba; Yeni y la say l günler kala siz de erli dostlar m zla yeniden buluflman n mutlulu unu yafl yoruz. Kurumsal iletiflim dergimiz NG ile sizi biraz olsun içinde bulundu umuz stresli ortamdan uzaklaflt rmak, alanlar nda duayen kiflilerle yapt m z keyifli sohbetleri paylaflmak, tarihi, kültürel mekanlar m z tan tmak ve bizden haberler bölümüyle grubumuz hakk ndaki bilgileri sizlere sunmak istedik. Bu say daki konuklar m z aras nda de erli seramik sanatç m z, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Prof. Dr. Zehra Çobanl yer al yor. Bizlere otuz y la s d rd baflar lar ve eserleri ile fl k tutuyor. Bir di er konu umuz ise Hey Group Yönetim Kurulu Baflkan, ayn zamanda TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu Baflkan Aynur Bektafl. Kendisine bankac l ktan ticarete geçifl serüvenini ve kad n profiliyle ifl hayat ndaki s k nt lar sorduk, içten ve samimi cevaplar ald k. Sevgili dostumuz, bireysel imaj ve iletiflim dan flman Özlem Çak r ile sohbetimiz esnas nda imaj n kiflinin baflar s nda ne kadar etkili oldu unu bir kez daha kavrarken kendisi sözlerini flu flekilde noktal yor: Ben kiflinin içinde bulundu u duruma fark ndal k kazand rarak onu do ru yönlendirmifl olurum. Ama özgüven kazand rmak benim iflim de il. Wellness ve Sa l k köflesinde Prof. Dr. Osman Müftüo lu bizlere kaliteli bir yaflam n yol haritas nda beslenme kurallar n anlat yor. Gurme köflemizde sizler için haz rlad m z y lbafl sofras nda Güral Harlek Otel Mutfak fiefi brahim Do an dan bize özel bir mönü haz rlamas n rica ettik. fiirketlerimizin ma aza-showroom aç l fl haberleri, fuarlar, sosyal sorumluluk projeleri gibi önemli konu bafll klar na yer verdi imiz bizden haberler bölümünde sizlere k saca bilgiler sunduk. Büyük bir titizlik, özveri ve heyecanla haz rlanan dergimizde eme i geçen herkese teflekkür ediyor, ailemize yeni kat lan Kütahya Seramik Sat fl ve Pazarlama Müdürü Say n Göksen Yedigüller e ve Güral Sapanca Wellness Park Genel Müdürü Say n Alp Onganer e hofl geldiniz diyorum. Dergimizi okurken keyif alaca n z umut ediyor, yeni y l n size ve tüm sevdiklerinize sa l k, huzur, mutluluk ve baflar lar getirmesini temenni ediyorum. Gülden Güral Kütahya Porselen San. A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayg lar mla 5

6 PORTRE AYNUR BEKTAfi Çöpçü De Olsam, Kad n, çekiniyor, utan yor. Sivil toplum örgütlerine girmiyor. Maalesef kad nlar m z bunu tercih ediyor, bu alan erkeklere b rak yor. Kad nlar daha çok efllerinin arkas nda durmay benimsiyor. Birçok ifl yapmalar na ra men adlar yok. Adlar n n olmas n istemiyor K amuoyunun baflar l ifl kad n olarak tan d Aynur Bektafl, flüphesiz ki geldi i düzeyde, sadece baflar l s fat n n çok daha ötesinde fleyleri hak ediyor. Uzun y llar bankac l k yap p, emekli olduktan sonra kendi iflini kuran Bektafl, Türkiye deki haz r giyim sektöründe önemli bir yer tutuyor. Bektafl, sahibi oldu u Hey Group Yönetim Kurulu Baflkanl n n yan s ra TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu Baflkanl görevini yürütüyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Eski Baflkan Aynur Bektafl gerek insanlar n istihdam edilmesi, gerekse Türkiye ekonomisine katk anlam nda önemli bir role sahipken, bu rolünün önemli ayr nt s insana bak fl nda yat yor ve çizdi i profille bir anlamda s ra d fl bir görüntü oluflturuyor. Sizin s rr n z nedir? Yani baflar n z n s rr? Benim s rr m yap lanmamda, ruhumda yat yor. Çocuklu umdan beri ruhum hiç de iflmedi. Babam n hayat mda çok önemli bir rolü var. Baflar y seven, beni okumam için teflvik eden, okulumdan eve kadar fasulye dizip, say saymam, matematik ö renmemi isteyen bir babayla büyüdüm. Babam Karabük te maarif görevlisiydi. Annem de ilkokul mezunu bir ev han m yd. Evin büyü ü olmam n etkisi de vard r mutlaka ama devaml ifllere koflturan bir konumdayd m. Çarfl ya al flverifl ifllerine gönderilirdim annem gidemedi i için. O günden bugüne ruhumda çok fazla de iflen bir fley olmad. Bankac yken de çocukken de kendi iflimde de çok çal flt m. Hep fluna inand m; önce hizmet, sonra para. 6 Bankac l ktan sanayiye geçifl nas l oldu? Evet, bankac l ktan sanayiye geçiflim çok enteresan. Asl nda bankac l a devam edebilirdim, çok baflar l bir bankac yd m. Gitti im her yere mevduat, müflteri götürüyordum. Hep bir bankaya ba l kald m. Ankara kökenli oldu umuz için daha ilim irfan do rultusunda yapt m bankac l. Her yasadan haberimiz oldu, her türlü bankac l kla alakal çal flmalar takip edebiliyorduk. Bankac l n ne demek oldu unu, kambiyo ne demek, kredi ne demek, mevzuat ne demek bu ifli gerçekten yasalar yla ö renen bankac lard k. Sonra 1985 te stanbul a tayin oldum ve stanbul a yerlefltik. Fakat stanbul a geldi imde çok büyük bir ifl hayat oldu unu gördüm. Ankara da olsam yapar m yd m bilmiyorum. Belki de bir bankac olarak kal rd m. stanbul a geldi imde çok farkl bir ortam gördüm. Ticaretin burada ne kadar büyük oldu unu, Ankara n n ne kadar dar, insan n giriflimcili ini çok fazla tetiklemedi ini, stanbul da çok farkl bir yap oldu unu gördüm. Bankac l ktan emekli olduktan sonra farkl bir ifl iste ini tafl m flt m hep. Ama niyetimde tekstil de il de otomotiv vard. Param yetmedi- inden tekstili tercih ettim.

7 AYNUR BEKTAfi Bafl Olurdum! Tercih etme olana n z olsayd do al e itiminizde nelerin olmamas n isterdiniz? Ben ailenin ilk çocu uyum. Küçük yerde yetifltim oralarda farkl oluyor. Biraz da ay p, günah gibi kavramlarla fazla hafl r neflir edilmeseydik daha iyi olurdu tabii. Halen s k lganl m devam ediyor. fiimdiki yaflam mda da bunun izlerini tafl yorum. Örne in, baflkan oluyorsun - TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu baflkan y m- ama önden yürüyemiyorum halen. Çocukken annem karfl dan karfl ya geçerken elimi tutar, Dur Mehmet A abey geçiyor, geçme. Dur, Ahmet A abey geliyor bekle derdi. U ursuzluk olur derdi. Küçük yerlerde o y llarda, bir erke in önü kesilmezdi bizde. Hele bir kad n bunu asla yapamazd. Bir toplant da halen bacak bacak üstüne atmam. Halen kad n erkek hiç fark etmez aya a kalkar m birisi geldi i zaman. Bunun olumsuz etkisi yan mda yürüyenlere oluyor. Yan mdakiler bana buyur baflkan dediklerinde yan mda yürüyene zor oluyor. Kad n olmaktan kaynakl engellerle karfl laflt n z m? Kasabada yaflayan bir insan, çocuklu u ve ilk gençli i oralarda geçmifl bir insan olarak kad n olmaktan kaynakl eziklik hissetmedim. Daha do rusu ailemde bunu yaflamad m. Çünkü babam bize okumam z ve baflar l olmam z konusunda devaml etkide bulunurdu. Ama Anadolu kültürü çok farkl bir kültürdür. Gençken kad n ezilir, yaflland nda da han m a a yap l r. Bunu âdet ve görenek- 7

8 PORTRE AYNUR BEKTAfi HEY Group Yönetim Kurulu Baflkan Aynur Bektafl, stanbul Mahmutbey deki ofisinde... lerimizin bir hatas olarak görüyorum. Kad nlar n e itimi çok önemli. Erkeklerin de önemli ama kad - n n önce kendini kabul etmesi laz m. E er kad n siz e itemezseniz, kad n evde varl n bilmezse orada y k nt bafllar. Erke in hatas diye, Türkiye deki kad n n ikinci s n fl n erke e yükleyemiyorum. Kusura bakmas n hiç kimse. Yani bütün ifl yine kad nda m bitiyor? Evet, anne e er evde kendinin bir flahsiyet oldu unu kabul edip, bunun gibi davran rsa, evdeki k z na da o luna da eflit davran rsa, zaten baba da ona göre davranacak. Böylelikle çevre de ona göre davranacak. Ben çok kiflilikli kad n biliyorum. Öyle kad nlar var ki, bunlar çal flma hayat nda görmüyoruz belki ama eve hakimdir, çevreye, mahalleye hakimdir. Bu konuda kad nlar n e itilmesi gerekiyor. Kad n, Türkiye de çok e itimsiz. Belki aileler okutmak istiyor ama yurtlar yok, yuvalar yok. Ben örne in, teyzem Ankara da olmasayd okuyamazd m. Babam beni yurda göndermezdi. En fazla köy ö retmeni olurdum. Bence k zlar n kalabilece i yerler olmal. 8 Çal flmak d fl nda ilgi alanlar n z nedir? Benim için çal flmamak diye bir fley yok, yani hayat n baflka bir taraf yok. Spor yap yorum, çal fl yorum, f rsat buldukça seyahat ediyorum. Yenmeye çal flt m bir uçak fobim var. Hayat mda befl saatten fazla uçamam demifltim ama iflim için Hong Kong a da gittim. Zevkim için böyle uzun bir yolculuk yapmam flahsen. Tiyatroyu çok seviyorum, sinemada da sosyal filmleri severim, be endi-

9 AYNUR BEKTAfi im, güvendi im sanatç lar olursa. Ailemle ilgiliyim. F rsat buldukça gelinim Ayça yla en az bir kez konuflurum. Eflimle ifl konusunda asla anlaflamay z. Hatta o lumla da anlaflamay z. Gelinlerle daha iyi anlafl r z. Gelinim Ayça, çok iddial, çok önemli bir ifl kad n. fiu anda tek rakibim o. Sosyal hayatla ilgili gözleminiz nedir? Televizyondaki yar flma programlar n izliyorum. Pop Star seyrediyorum mesela. Ülkemizdeki insan manzaralar n, ülkemi görüyorum bu programlarda. Bir de Var m s n Yok musun adl yar flma program n, sürekli olmasa da. Bu tür olaylar insanlar n izleyip, baz dersler ç karmalar gerekiyor. nsan isterse her fleyi yapar diye bir söz vard r. Orada birçok fleyi almay hayal eden bir insan n, daha sonra bir araba alacak kadar bir sonuçla karfl laflmas halinde kendisini on dakika içerisinde nas l motive etti ini görüyorum. Bu benim çok hofluma gidiyor. Türk insan n n çok k sa bir sürede kendisini yenileyebilmesi gerçe i var bu programlarda. Beklentileri birdenbire küçültebilmek, büyütebilmek çal flma hayat nda çok önemli. An nda de ifliyor yani beklentiler. O insanlar bana göre iyi giriflimci olur. Bir de Pop Star da da ac mas z tenkitleri görüyorum. Buna ra men flark s n bitirip, ayakta durabilen, a lamayan çok sa lam karakterler var onlara hayranl k duyuyorum. Orada bir tiyatro sahnesi var sanki, o genç çocuklar 18 yafl ndaki çocuklar çok sa lam duruyorlar. Eskiden böyle insanlara ars z derlerdi. Ama flimdi toplumun da bu konuda ne kadar de iflti ini görüyorum. Ben olsam iki ay kendime gelemem. Helal olsun çocuklara. Benim kesin motivasyonum bozulurdu. Böyle insanlar görmek çok hofl bir fley. Baflar ya gelirsek yine, hiç baflar s z olmad n z m? Baflar s zl da görmek laz m tabii ki. Okulu bitirdikten sonra birçok yere baflvurmufltum ve olmam flt. fle ilk bankada bafllad m, emekli olana kadar ayn bankada devam ettim ama ben de bafllarken çok güçlük çektim. Bir sürü yer olumlu-olumsuz cevap verdi. Gençken tüberküloz olmufltum, tüberkülozu gerekçe göstererek ifle almayanlar oldu bu hastal atlatmama ra men. Biz de flimdi sa l k raporu istiyoruz ama ben, tüberküloz geçirdi diye kifliyi ifle almamazl k etmiyorum. Ama halen almayan firmalar var. fiu da var ki, insan n kendine inanmas laz m. Ben çöpçü bile olsam çöpçü bafl olurdum, ben kendime çok güveniyorum. Nereye girersem gireyim, bafl olup ç k yorum. Bu da benim karakterim. Siyaset yapmay düflünüyor musunuz? fiu andaki koflullarda siyasete at lmay düflünmüyorum. Ama yak n bir gelecekte, gerçekten de Türkiye deki bu da l m toparlayacak, laiklik, demokrasi, Türk-Kürt gibi, az nl klar gibi Türkiye deki bütün kesimlere, herkese sar labilece ine inand m bir parti oluflumu olursa sadece bir hizmet için burada olurum. Kuruluflunda destek veririm. Ama flu andaki hiçbir partide bu içeri i görmüyorum. nsanlara ilk yaklafl m n z nas ld r genellikle? Önce yüz puan veririm her insana. Çünkü aksi ispat edilmedi i sürece her insan iyidir. Yani sizin gibidir, sizinle eflittir. Ama o insan tan d kça, örne in h rs zsa verdi iniz puan geri al rs n z. Ben onu denemeksizin bir insanla her türlü iliflkiye girerim. Bu davran fl mdan da hiçbir zarar görmedim flimdiye kadar. Ama bafltan s f r puan verirseniz birçok insan kaybedebilirsiniz. Seçti i ifl alan kad n için önemli midir sizce? Ben, flu meslek daha iyidir gibi yaklafl mlara kat lm yorum. Kad n isterse kendi vücuduyla para kazans n. Orada da ak ll ve baflar l kad nlar var. Gelece ine yat r m yapm fl, çocuklar na istikbal sa layan, vücuduyla para kazanan birçok baflar l kad na bu anlamda sayg duyuyorum. Hatta o kad nlar n çok daha öne ç kmalar ndan yanay m. Kad n n sorunu ne biliyor musunuz? Kad n, çekiniyor, utan yor. Sivil toplum örgütlerine girmiyor. Maalesef kad nlar m z bunu tercih ediyor, bu alan erkeklere b rak yor. Kad nlar daha çok efllerinin arkas nda durmay benimsiyorlar. Birçok ifl yapmalar na ra men adlar yok. Adlar n n olmas n istemiyorlar. 9

10 ST L ZEHRA ÇOBANLI Zehra Çobanl Beyaz Döneminde Otuz iki y ld r çamura hayat veren Prof. Dr. Zehra Çobanl, ellinci yafl n kutlad bu y l sadece beyaz çal flt n söylüyor ve ekliyor: Art k renkler bitti, maviler bitti, kahverengiler bitti, beyaz bir dönem bafllad. Ben de ellinci yafl mda böyle beyaz bir sayfa açt m 10

11 ZEHRA ÇOBANLI S eramik sanat yla yo rulmufl otuz y la yirmi befl kiflisel, yüzün üzerinde karma sergi, say s z ödül, üç kitap, yüzlerce makale, dünyan n önde gelen koleksiyonerlerinde ve müzelerinde yer alan onlarca eser ve tabii ki baflar larla dolu bir akademik kariyer s d rm fl Zehra Çobanl lk önce rengarenk seramikler yapm fl, ard ndan kahverengiler ve maviler gelmifl, flimdi ise kendi deyimiyle Beyaz Dönemini yafl yor. Seramiklerinde her zaman kad na dair sorunlar, kad nlar n baflar lar n ve Anadolu nun de erlerini kullanan Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Prof. Dr. Zehra Çobanl yla seramikle iç içe geçen otuz iki y l konufltuk. Seramik yeryüzünün en eski sanat, Anadolu da bu sanat n ana vatan Sizin seramikle tan flma öykünüzü ö renebilir miyiz? 1976 da seramikle tan flt m. Band rma fiehit Mehmet Gönenç Lisesi ni bitirdikten sonra amac m sanat okumakt. stanbul a gelip, Marmara Üniversitesi Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu nu gezdi imde bana en yak n bölümün seramik oldu unu hissetim ve tercihimi serami- e göre yapt m. O y l Tatbiki Güzel Sanatlara sekiz bin ö renci müracaat etmiflti. Sekiz bin kiflinin kat ld s navda on iki ö rencinin al nd seramik bölümüne de üçüncü s rada girdim. Serami e girdikten sonra da do ru bir tercih yapt m anlad m. Bugün hâlâ kopamamam n nedeni de o Seramikle dolu otuz iki y l nas l geçti? Tabii otuz seneyi aflk n bir süredir seramikle iç içe bir yaflamdan bahsediyoruz. Bu süre içinde yirmi befl civar nda kiflisel sergi açt m, yüzün üzerinde karma sergiye kat ld m, pek çok ödül kazand m, kitap ç kard m, say s z makale kaleme ald m, k sacas hayat m n her döneminde seramik vard. Akademik olarak da seramikle iç içe olmak istiyordum. Bu nedenle 1983 te Mimar Sinan Üniversitesi ne yüksek lisans için baflvurdum. O lum yeni do mufltu, bir haftal k lohusayd m, sütüm geliyordu, oturup kalkam yordum, hakikaten büyük bir st rap içinde -Ki, Anadolu da lohusal k döneminde kimse evden d flar bile ç kmaz- yüksek lisans s nav na girdim ve kazand m. Eflim askerlik görevini yerine getiriyordu, çocu um çok küçüktü ve maddi aç dan s k nt l bir dönemdi. Tüm bunlara ra men yüksek lisans e itimine devam ettim. Ard ndan sanatta yeterlilik yapt m, yine de Türkiye de ald m e itim bana az geldi, kendimi daha iyi gelifltirmem, dünyay daha iyi ö renmem gerekiyordu. Bunun için yurt d fl burslar n araflt rd m ve Sidney Üniversitesi ne kabul edildim. Böylece iki buçuk y l seramikle yo un bir çal flma sürecine girdim. Türkiye ye döndü ümde de Anadolu Üniversitesi nde çal flmaya bafllad m. Bugüne kadar her günüm seramikle, e itimle iç içe geçti. 11

12 ST L ZEHRA ÇOBANLI Çamura dokunmak sizin için ne ifade ediyor? Seramik gibi ana maddesi çamur olan bir sanat dal için dokunmak çok özeldir. Çünkü dokundu unuz zaman hissediyorsunuz, çamurla iletiflim kuruyorsunuz, çamur size mesaj veriyor ve çamuru istedi iniz gibi flekillendiriyorsunuz. Çamura flekil vermeye bafllamadan neyin ortaya ç kaca n biliyor musunuz? Tabii Ben serami e bafllarken, önce kafamda tasarlar m, sonra bu tasar mlar m çizerim ve çizmeden hiçbir projeme bafllamam. Zehra Çobanl n n, her bir Eskiflehir de toplumsal hayatta önemli bir rol üstelenen kad nlar n ellerinin kal plar yla yapt eserler, White-Light-Diet adl sergisinin en ilginç yap tlar aras ndayd Zehra Çobanl eserlerini olufltururken nelerden ilham al yor? Biz, çok flansl bir ülkeyiz çünkü seramik sanat n n dünyada en yo un yafland, bu konuda en fazla kültüre, tarihi de erlere ve geçmifle sahibiz. Seramik sanatç s olarak beslenece imiz Anadolu ya özgü o kadar çok kayna m z var ki... Tabii ki evrensel olmak çok önemli ama evrensel bir noktaya varabilmek için önce kendi tarihi, kültürel, arkeolojik, edebi de erlerimizi özümsemeliyiz. Ancak o zaman bu de erleri modern bir yorumla sunabiliriz. Ben, bunu yapmaya çal fl yorum. Önce yerel, sonra ulusal sonra da evrensel olmak benim için önemli Her zaman buna dikkat ediyorum. Örne in; 1998 de Anadolu daki k rkl deyimleri inceledim. Bir fincan kahvenin k rk y l hat r var, k rk küp, k rk n n da kulpu k rk küp, k rk kat r m k rk sat r m gibi Bu çal flmayla hem kendi k rk nc yafl m kutlad m hem de Anadolu daki deyimleri yorumlayarak, ça dafl bir anlat mla yeni birtak m çal flmalar yapt m. Ne yapt m? Sanattaki tekrar ö esini kulland m. Tekrar ö esiyle her yapt m formu k rk kere tekrar ederek, bir enstalasyonlar (yerlefltirme) dizisi ortaya ç kard m. Daha sonra Osmanl n n 700. y l yla ilgili bir çal flma zinciri ortaya ç kt. Orada da Osmanl kaligrafisinden ve mavi renkli znik Çinileri nin renginden yola ç kt m. Çamurda maviyi kulland m ama çamurun üzerine yine kendi oluflturdu um sar - larla kaligrafik birtak m yorumlar yapt m. Yani kulland m objeler gelenekseldi ama malzeme yeni bir malzeme, sunum ça dafl bir sunumdu. Amerika da bu eserlerimi sergiledi imde kulland m ö elerle belli ki ben, Anadolu dan giden bir sanatç y m. Bir Amerikal gibi seramik yapmam fl m. 12 Eserlerinizden söz eder misiniz? lk çal flmalar mda daha çok duvar tabaklar vard ve onlar n içinde büyük resimler yap yordum, astarla çal fl yordum ye kadar çok renkli seramikler yapt m, çünkü Avustralya da renkli astarlar çal flm flt m. Kahverengiler, maviler, pembeler, her renk vard den sonra iki y l Japonya da yaflad m. Japonya da yaflad m dönemde bizde yayg n olmayan kül s rlar üzerine çal flt m. Gerek Japonlar n yaflam tarz gerek Budizm in etkisi ve geleneklerimizi daha fazla irdelemem neticesinde toprak renkler çal flmaya karar verdim. Çünkü Anadolu da çok zengin bir arkeolojik se-

13 ZEHRA ÇOBANLI ramik kültürü vard. Bu kültürü irdeledi imizde ise hep k rm z, k rm z n n tonlar ve kahverengiler söz konusuydu. O dönem Anadolu serami inin bu yan n da ele alarak, kahverengiler yapt m. Enstalasyonlara bafllad m bu dönemde hep kahverengi astar çal flt m. Kahverengili seriler çok keyifli ve güzeldi. Onlarla pek çok ödül ald m den sonra ise maviler bafllad. Önce tu ralara bafllad m, tu ralardan sonra tu ralar n içindeki detaylardan yola ç karak, üç boyutlu farkl çal flmalar yapt m. Ama art k renkler bitti, maviler bitti, kahverengiler bitti, beyaz bir dönem bafllad. Ben de ellinci yafl mda böyle beyaz bir sayfa açt m. fiu an ise bol bol beyazlar yap yorum. Tabii bu dönem ne kadar sürer bilmiyorum, çünkü ben, sanatç lar n de ifliminden yanay m, dura anl sevmiyorum. Çal flmalar mda belli bir dönem herhangi bir tekni i denedikten sonra biraz farkl bir yol almak bana daha do ru geliyor. Çünkü akademisyenler sürekli geliflmek, fikirlerini gelifltirmek zorunda. Tabii ki seramiklerimde kad nlarla ilgili problemler, baflar lar, Anadolu daki deyimler, yaflamlar hep bir ç k fl noktas oluyor. Eserlerinizin belirleyici, flte bu Zehra Çobanl n n eseridir dedirten özellikler neler? Benim çal flmalar mda bir kere ço ulcu bir anlat m var. kincisi çal flmalar mda mavi renk ve mavi renkle birlikte kulland m birtak m yüzeysel resimler var. Çal flmalar m fonksiyonel bir biçim de olsa üç boyutlu bir obje gibi görüyorum. Türkiye de ilk defa renkli astar ben kulland m ve bu konuda kitap yay mlad m. flte astarl çal flmalar için Bu, Zehra Hoca n n çal flmas denilebilir, mavi çal flmalar m ve düzenlemelerim için de keza öyle lk yapt n z eserlerle bugünküleri k yaslad n zda Zehra Çobanl nas l bir yol kat etti? Aradan otuz y l geçti ama hâlâ ilk yapt m çal flmalarla son yapt klar m karfl laflt rd mda çok kopukluk görmüyorum. Benzerlikler, yak nl klar buluyorum. En büyük geliflme, tekni imde oldu. lk çal flmalar mda malzemenin kalitesiyle ilgili bir fley söylemek do ru olmaz çünkü s radan k rm z bir çamur kullan yordum ama bugün kendi çamurumu gelifltirebiliyorum. Yine eskiden s radan bir s r kullan yordum ve çal flmalar m n s rr çok belirgin de ildi, ama bugün çal flmalar m n s rr n da kendim yap yorum. Teknik bir geliflmenin yan s ra estetik bir geliflmeden de söz edebilirim. lk çal flmalar m daha çok Bat etkisindeydi. Bugünkü çal flmalar m ise ça dafl çizgide ama geleneksel tatlar, motifler ve imgeler bar nd r yor. K sacas biraz daha ben, kendim oldum. Eserlerinizde kad n ve kad na dair sorunlar önemli bir yer tutuyor. Neden kad n? Biraz kad n, biraz anne, biraz e itimci biraz da toplumun ve dünyan n fark nda olmakla ilgili bu... Bir sanatç ve e itimci olarak görevlerimden birinin de ülkemizde kad nla ilgili sorunlar ve baflar lar irdelemek oldu una inan yorum. Yaklafl k on y ld r her 8 Mart Kad nlar Günü nde kad na dair bir sergi düzenliyorum. Genelde 8 Mart larda kad nlar n ezilmiflli inden, erkeklerin kad nlar üzerinde uygulad bask lardan söz edilir. Bense düzenledi im bu sergilerle bunun tam tersini söylüyorum. Kad - n n verimlili ini, kad n n düflünme sistemlerini, kad n n sosyal yaflamdaki yerini ve f rsat yakalad zaman kad n n ne kadar baflar l oldu unu ortaya koymaya çal fl yorum. Son serginiz White-Lihgt-Diet i bize anlat r m s n z? Son dönem çal flmalar m kapsayan bu sergimi ellinci yafl m kutlamak için açt m ve biraz kendime göndermeler yapt m. Tabii ki ellinci yafl ma geldi imde fiziksel olarak kendimde birtak m de ifliklik vard. En önemli de ifliklik de kilo problemi. Bu, kad nlar n bir sorunu, erkekler fazla umursam yor. O nedenle yine kad nlar elefltiren bir sergi oldu. Çünkü kad nlar maalesef fiziksel görünüfllerine çok önem veriyor. Benim için kad nlar n fiziksel görünüflleri de il, kad nlar n düflünceleri, düflünce sistemleri ve ürettikleri önemli. Sürekli tüketici kad n tipi beni rahats z ediyor. Bu sergimle kad nlar n fazla tüketimlerini, diyet için harcad klar zaman, paray ve bu fikri elefltirdim. Sebze ve meyvelerle yapt m düzenlemelerle, kad nlar n yaflamdaki çeliflkilerini ortaya koydum ve eserlerimde beyaz renk kulland m. 13

14 DEKORAKT F KÜTAHYA PORSELEN Kütahya Porselen den Ürün kodu: YS37KH Parça Kahvalt Tak m 85 Parça Yemek Tak m Ürün kodu: ST85YT Verece iniz hediye, el eme i göz nuruyla yap l yorsa, y llarca kullan l yor ve kullan rken sizi hat rlat yorsa, hediye etti iniz kifliden sonra çocuklar, hatta torunlar kullan yor, zaman içinde antika de eri kazan yorsa, marka ve sanat de eri karfl s nda, yabanc lar hayranl klar n gizleyemiyorsa, bundan daha de erli ve anlaml bir hediye olur mu? E er y lbafl için ne alaca n za karar veremediyseniz, en yak n Kütahya Porselen ma azas n ziyaret etmelisiniz Kivi Greek 2 'li Çay Tak m Ürün kodu: ABKI17TS Zümrüt Serisi Tepsili Kahvalt Seti Ürün kodu: ZUM84YT20 Ürün kodu: AB08TKS2814

15 ARTE BIANCO Y lbafl Seçenekleri Bahar Pasta Taba Ürün kodu: ABBH27DU220 Kation Kahve Fincan Ürün kodu: ABKT04KT220 Pafla Set Ürün kodu: ABPS05TF220 Elit Gelincik Tak m Ürün kodu: ABEL12CS Kardelen Çay Seti Ürün kodu: ABKR05CS

16 DEKORAKT F KÜTAHYA SERAM K Vivaldi, Do an n Senfonisi Do an n bin bir yüzünü yans tan, mevsimlerden esinlenerek haz rlanan Vivaldi ürünü, "mutlulu u do ada yakalamak" olarak tan mlan yor. Do an n sundu u özgürlü ü sonsuz bir senfoniyle anlatan ürün, senfoninin sadece do an n seslerinde de il, dokunuflunda ve renklerinde de var oldu unu gösteriyor. Bej ve bone fon renklerinde, 30x60 cm. boyut için dikey ve yatay bordür seçene iyle tasarlanan Vivaldi serisi mevsimleri mekanlar n za tafl yor. Alt n renkler sonbahar, platin renkler k fl, sade renkler ise bahar temsil ediyor. Ürün, 42,5x42,5 cm. Vivaldi yer karosuyla döflendi i gibi 50x50 cm. model fildifli lappato ile de dengeli bir uyum sa l yor. Bej ve Bone fon renkleri üzerinde sunulan dekorlar, Brezza cam koleksiyonlar yla döfleme olana da sa l yor. Simena ile banyolar n z daha güzel Simena 30x60 cm. parlak yüzeyi, zengin ve zarif süslemeleriyle saraylardan mekanlar n za tafl n yor. K vr ml süslemelerin ve çiçeklerin bir arada kullan ld ürün, yaflayan mekan n asaletini, fl kl çeflitli renk alternatifleri ile sunuyor. Serinin, antrasit, gri, bej ve kemik renklerinde fon seçenekleri, 42.5x42.5 mat yüzeyli yer karosu, alt n ve platin renklerindeki dekor seçenekleri bulunuyor. 16

17 MITTERTEICH Mitterteich Kalitesiyle Tan flma Zaman Almanya n n Mitterteich kasabas nda 1887 den beri porselen üreten ve ünü dünyan n en seçkin mutfaklar na ulaflan Mitterteich, flimdi tüm modelleri, üstün üretim kalitesiyle Türkiye de. Ba dat Caddesi, No:317/C Erenköy Kad köy, stanbul T: Porselende Rölyef Devri Mitterteich n en belirgin özelli i, porselenlerinde uygulad rölyefleri. Bu farkl dokunun tüm dünyada popüler olma sebebi üstün üretim kalitesinin mümkün olan en fl k haliyle mutfa n za gelmesi. Mitterteich ma azalar na gelirseniz, fark daha yak ndan hissedebilirsiniz. Mitterteich ürünleri Jumbo butik ma azalar Linens ma azalar ve 180 adet seçkin züccaciye ihtisas ma azalar nda sat l yor. Helen Helen Polo Silvia 17

18 M MAR MURAT ERKAN stanbul un Lüks Konut Kenti Mimar Murat Erkan n imzas n tafl yan Royal Park Residence, villalar, villalara komflu apartmanlar ve teras evleriyle kentin içinde ama kentin kargaflas ndan uzak yaflamak isteyenler için stanbul da hayata geçirilen en önemli konsept konut projelerinden biri Murat Erkan, 1974 te Y ld z Teknik Üniversitesi nden mimar olarak mezun olmufl. Çal flma hayat na ilk ad m n Türkiye de atm fl, ard ndan da Suudi Arabistan a gitmifl ve uzun y llar orada mimarl k yapm fl. Türkiye ye döndükten sonra müteahhitli e bafllam fl. Ancak birkaç y l sonra Saray Hal dan inflaas na bafllad befl y ld zl otellerin koordinatörlü ünü yapmas için teklif alm fl. Sonraki süreci Erkan flöyle anlat yor: Müteahhitli i b rakt m, otellere devam ettim, otel iflini bitirdikten sonra yine iflimin bafl na dönecektim ki; Bizimle devam eder misin dediler ve bu teklifin üzerinden tam yirmi sene geçti. Bugüne kadar say s z projeye imza atsa da Mimar Murat Erkan ad, stanbul Kurtköy de 2005 te bafllad ve bu y l tamamlad ülkemizin en lüks konut projelerinden Royal Park Residence ile an l yor. Royal stanbul A.fi. nin Genel Müdürlü ünü yürüten Murat Erkan la bu lüks konut projesini konufltuk. 18 Royal stanbul Turizm A.fi. hakk nda bilgi verir misiniz? Firmam z, Saray Hal bünyesinde yer alan ve Saray Hal n n inflaat ve mimarl k ifllerini yapan bir flirket. Saray Hal, sahip oldu u arsalar üzerine inflaat yapmas ve özel ormanlar n yönetmesi için Royal stanbul u kurmufl ve geçmifli yirmi y l öncesine kadar uzan yor. Saray Hal n n kurumsal sosyal sorumluluk çal flmalar kapmas nda on civar nda okul, iki yurt, iki spor salonu, üç hastanenin tadilat gibi projeleri hayata geçirdik. Ayr ca, dükkanlar m z, genel merkez binam z ve otellerimizi infla ettik Royal

19 MURAT ERKAN Royal Park Residence de yer alan örnek villan n oturma odas... Park Residence, Royal stanbul Turizm in sat fl n yapmak üzere uygulad ilk projedir. Bunlar n yan s ra inflaas na bafllad m z ama daha sonra Tepe Grubu na devretti imiz Beykoz Konaklar ile yine Tepe Grubu na yapt rd m z Rose Residence projelerinin ve K PTAfi a yapt rd m z bin 450 ve 600 dairelik konut projelerinin kontrolörlü ü bizde Peki, 2009 y l planlar n z ö renebilir miyiz? Royal Park Residence kapsam nda yer alan Teras Evler Projesi ni 2009 da bitirmeyi planl yorduk, ama bu sene tamamlad k da yeni konut projelerinden ziyade imar çal flmalar üzerinde yo- unlaflmay planl yoruz. Örne in; Kurtköy Sabiha Gökçen Havaalan n n yak nlar nda 100 dönüm, Çerkezköy de 250 dönüm arsam z var. Buralara imar ç kacak ki biz de inflaat yapabilelim. nflaat yapman n kendisi kadar arsa gelifltirmek de bafll bafl na bir ifl. Yeni konsept projelerin çizgisini, tasar m n nas l buluyorsunuz? Bildi iniz gibi yeni konsept projelerin çizgisi birdenbire de iflti. Çünkü belediyeler balkonlar emsal metrajlar na dahil etti. Bu nedenle yeni projelerin hiçbirinde balkon göremezsiniz. Frans z balkonu yap l yor art k. Ama Royal Park Residence Projesi ne bakarsan z, konutlar n ön taraf nda 12 metrekare, arka taraflar nda ise dokuz metrekare balkonlar var. Buras bizim bir konsept projemizdir. Böyle 19

20 M MAR MURAT ERKAN bir proje çok pahal oldu u için kimse taraf ndan yap lmaz. Ama biz, firmam z n yirmi senelik, kendimin de otuz befl senelik birikimiyle böyle bir fley yapal m, herkesin önüne geçelim dedik. Firman z n projelerindeki en önemli vurgusu nedir? Öncelikle kalite Daha önce Beykoz Konaklar nda -Tepe Grubu yapmakla beraber- kendi firma sahiplerimizin konaklar n biz yapt m z için orada bir kalite yaratt k. Royal Park Residence yaparken de dedi ki; buradan konut alacak kifliler, Ben yapt rsayd m, flunu flöyle yapard m de il de Ben de böyle yapard m desin. Nitekim öyle oldu ve özellikle villalar m z hiçbir de ifliklik yapmadan satt k. Efendim, siz flu markay kullanm fls n z, ben flunu kullanacakt m diyen henüz ç kmad. Çünkü en üst markalar kulland k. Sonra da hizmet geldi. Ev sahiplerine konutlar n her fleyi tamamlanm fl olarak teslim ettikten sonra da fiuradaki boya biraz kötü olmufl, yeniden boyar m s n z dediklerinde derhal istedikleri gibi yapt k. Fiyat politikam z da en arkaya düfltü tabii Çok parlak bir fiyat politikam z yok, çünkü çok pahal ya mal ettik. Bundan sonra bu derece lüks konut projeleri yapmay düflünmüyorum. Çünkü bugüne kadar 8 bin 500 civar nda ziyaretçi geldi, evlerimizi çok be endi ama sat n alamad. Royal Park anlat r m s n z? Toplam 115 dönüm arazi üzerinde kurulu 72 villa var ve bu villalar n sekizinin bodrumu ve bodrumunda da havuzu bulunuyor. Normal villalar - m z 365, bodrumlu villalar m z ise 515 metrekare büyüklü ünde. Otuz iki adet 235 metrekare büyüklü ünde 3+1 dairemiz var. Yine otuz iki adet 187 metrekarelik 2+1 dairelerimiz mevcut. Bunlar n d fl nda Teras Evler diye adland rd m z, baflka bir konseptle yapt m z ama bu arsan n içinde yer alan 88 adet dairemiz de var. Bunlar, 71 metrekare 1+1 ile 128 ve 156 metrekare 3+1 lerden olufluyor. Toplamda 224 ba ms z bölümümüz bulunuyor. Villalarda doluluk oran yüzde 50 yi geçti fakat apartmanlardaki doluluk oran yüzde 25 civar nda kald. Çünkü 187 metrekare 2+1 ler ve 235 metrekare 3+1 ler insanlara büyük geldi. Halbuki, bu daireleri villa sitesinde oturmak isteyen apartman sakinleri için yapm flt m. Projelerinizde ürün seçimlerini yaparken ne gibi kriterleri baz al yorsunuz? Alan nda dünyan n en iyi markalar n kulland k. Musluktan serami e, ankastre ürünlerden kap koluna kadar alan nda dünyan n en iyi markas neyse onu tercih ettim. Normalde bütün inflaatlarda kap daki standart dört santimetredir, sadece özel ifllerde alt santimlik kap yap l r. Oysa buradaki bütün kap lar, alt santim kal nl ndad r, seksen kilodur ve ses geçirmezler. Herkes s cam kullan l r ama benim s camlar m 4+4 milimetre de ildir. D flar daki cam alt, içerdeki ise dört milimetredir. Dolay s yla ses yal t m vard r. fiömineyi Fransa dan getirttim. K sacas ; ben, ev yapt raca m diye ortaya ç kan zengin birisi ne biliyorsa onlar burada var. Daha iyisini bulup, getiremez. 20 Kütahya Seramik ve BREZZA'n n ve sektördeki konumu hakk ndaki düflünceleriniz? Kütahya Seramik, befl alt y l önce akl m n ucundan geçmeyen Anadolu ya mahsus bir seramikti benim için. Bir gün Kütahya Seramik ten ürün tan t m için birisi geldi. Kütahya Seramik iflte, git ifline kardeflim dedim. Hemen ard ndan bir seri getirdi, Bunlar, ithal mi diye sordum, Yok, biz yapt k dedi. Son y llarda Kütahya Seramik çok önemli bir s çrama gerçeklefltirdi bence. Bunun fark nday m, konutlar m zda kullan yoruz. Müflterilerimize de bunlar Kütahya Seramik dedi imizde flafl r yor.

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı