Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA Özlem Süer den 21 Aflka, 21 Kostüm 26 ESK C Sunay Ak n: Dünyan n Her Hali Oyuncaklara Yans r 30 AKTÜEL Carole Hakko: Hiçbir fiey mkans z De ildir! 32 METOT Özlem Çak r: Samimi ve çten Olun! 34 HOB Kem Gözlere Nazar Boncu u 36 MEKAN Anadolu nun kinci Efes i: Aizanoi 38 WELLNESS & SA LIK Wellness Beslenmenin lk Dört Kural Refleksoloji, Ayaklar Vücudun Aynas d r 43 GURME Y lbafl Sofralar n z çin 44 B ZDEN HABERLER 50 ÖDÜLLÜ ÇENGEL BULMACA Say :6 Aral k 2008 Yay na haz rl k 4 Kütahya Porselen San. A.fi. ad na imtiyaz sahibi Ali ABACI Sorumlu Yaz flleri Müdürü Eser ÇET NTAfi Kapak foto raf Adil GÜMÜfiO LU Mekan: Shorba, stanbul letiflim adresi Atatürk Bulvar Kütahya Tel: Faks: NG Dergisi Kütahya Porselen. San. A.fi. taraf ndan 3 ayda bir yay nlan r ve ücretsiz da t l r. Genel Yönetmen Metin GÜLBAY Görsel Yönetmen Murat KARA Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi Editör Demet EY, Aysel SA IR Foto raf Murat GÜNEY, Özer ÖLÇER, Dudu KIRDI letiflim Tel: Görsel destek Dünya Gazetesi Arfliv Dokümantasyon Servisi Bask Dünya Yay nc l k A.fi Globus Dünya Bas nevi 100. Y l Mahallesi Ba c lar- stanbul Tel:

5 ED TÖR Merhaba; Yeni y la say l günler kala siz de erli dostlar m zla yeniden buluflman n mutlulu unu yafl yoruz. Kurumsal iletiflim dergimiz NG ile sizi biraz olsun içinde bulundu umuz stresli ortamdan uzaklaflt rmak, alanlar nda duayen kiflilerle yapt m z keyifli sohbetleri paylaflmak, tarihi, kültürel mekanlar m z tan tmak ve bizden haberler bölümüyle grubumuz hakk ndaki bilgileri sizlere sunmak istedik. Bu say daki konuklar m z aras nda de erli seramik sanatç m z, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Prof. Dr. Zehra Çobanl yer al yor. Bizlere otuz y la s d rd baflar lar ve eserleri ile fl k tutuyor. Bir di er konu umuz ise Hey Group Yönetim Kurulu Baflkan, ayn zamanda TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu Baflkan Aynur Bektafl. Kendisine bankac l ktan ticarete geçifl serüvenini ve kad n profiliyle ifl hayat ndaki s k nt lar sorduk, içten ve samimi cevaplar ald k. Sevgili dostumuz, bireysel imaj ve iletiflim dan flman Özlem Çak r ile sohbetimiz esnas nda imaj n kiflinin baflar s nda ne kadar etkili oldu unu bir kez daha kavrarken kendisi sözlerini flu flekilde noktal yor: Ben kiflinin içinde bulundu u duruma fark ndal k kazand rarak onu do ru yönlendirmifl olurum. Ama özgüven kazand rmak benim iflim de il. Wellness ve Sa l k köflesinde Prof. Dr. Osman Müftüo lu bizlere kaliteli bir yaflam n yol haritas nda beslenme kurallar n anlat yor. Gurme köflemizde sizler için haz rlad m z y lbafl sofras nda Güral Harlek Otel Mutfak fiefi brahim Do an dan bize özel bir mönü haz rlamas n rica ettik. fiirketlerimizin ma aza-showroom aç l fl haberleri, fuarlar, sosyal sorumluluk projeleri gibi önemli konu bafll klar na yer verdi imiz bizden haberler bölümünde sizlere k saca bilgiler sunduk. Büyük bir titizlik, özveri ve heyecanla haz rlanan dergimizde eme i geçen herkese teflekkür ediyor, ailemize yeni kat lan Kütahya Seramik Sat fl ve Pazarlama Müdürü Say n Göksen Yedigüller e ve Güral Sapanca Wellness Park Genel Müdürü Say n Alp Onganer e hofl geldiniz diyorum. Dergimizi okurken keyif alaca n z umut ediyor, yeni y l n size ve tüm sevdiklerinize sa l k, huzur, mutluluk ve baflar lar getirmesini temenni ediyorum. Gülden Güral Kütahya Porselen San. A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayg lar mla 5

6 PORTRE AYNUR BEKTAfi Çöpçü De Olsam, Kad n, çekiniyor, utan yor. Sivil toplum örgütlerine girmiyor. Maalesef kad nlar m z bunu tercih ediyor, bu alan erkeklere b rak yor. Kad nlar daha çok efllerinin arkas nda durmay benimsiyor. Birçok ifl yapmalar na ra men adlar yok. Adlar n n olmas n istemiyor K amuoyunun baflar l ifl kad n olarak tan d Aynur Bektafl, flüphesiz ki geldi i düzeyde, sadece baflar l s fat n n çok daha ötesinde fleyleri hak ediyor. Uzun y llar bankac l k yap p, emekli olduktan sonra kendi iflini kuran Bektafl, Türkiye deki haz r giyim sektöründe önemli bir yer tutuyor. Bektafl, sahibi oldu u Hey Group Yönetim Kurulu Baflkanl n n yan s ra TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu Baflkanl görevini yürütüyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Eski Baflkan Aynur Bektafl gerek insanlar n istihdam edilmesi, gerekse Türkiye ekonomisine katk anlam nda önemli bir role sahipken, bu rolünün önemli ayr nt s insana bak fl nda yat yor ve çizdi i profille bir anlamda s ra d fl bir görüntü oluflturuyor. Sizin s rr n z nedir? Yani baflar n z n s rr? Benim s rr m yap lanmamda, ruhumda yat yor. Çocuklu umdan beri ruhum hiç de iflmedi. Babam n hayat mda çok önemli bir rolü var. Baflar y seven, beni okumam için teflvik eden, okulumdan eve kadar fasulye dizip, say saymam, matematik ö renmemi isteyen bir babayla büyüdüm. Babam Karabük te maarif görevlisiydi. Annem de ilkokul mezunu bir ev han m yd. Evin büyü ü olmam n etkisi de vard r mutlaka ama devaml ifllere koflturan bir konumdayd m. Çarfl ya al flverifl ifllerine gönderilirdim annem gidemedi i için. O günden bugüne ruhumda çok fazla de iflen bir fley olmad. Bankac yken de çocukken de kendi iflimde de çok çal flt m. Hep fluna inand m; önce hizmet, sonra para. 6 Bankac l ktan sanayiye geçifl nas l oldu? Evet, bankac l ktan sanayiye geçiflim çok enteresan. Asl nda bankac l a devam edebilirdim, çok baflar l bir bankac yd m. Gitti im her yere mevduat, müflteri götürüyordum. Hep bir bankaya ba l kald m. Ankara kökenli oldu umuz için daha ilim irfan do rultusunda yapt m bankac l. Her yasadan haberimiz oldu, her türlü bankac l kla alakal çal flmalar takip edebiliyorduk. Bankac l n ne demek oldu unu, kambiyo ne demek, kredi ne demek, mevzuat ne demek bu ifli gerçekten yasalar yla ö renen bankac lard k. Sonra 1985 te stanbul a tayin oldum ve stanbul a yerlefltik. Fakat stanbul a geldi imde çok büyük bir ifl hayat oldu unu gördüm. Ankara da olsam yapar m yd m bilmiyorum. Belki de bir bankac olarak kal rd m. stanbul a geldi imde çok farkl bir ortam gördüm. Ticaretin burada ne kadar büyük oldu unu, Ankara n n ne kadar dar, insan n giriflimcili ini çok fazla tetiklemedi ini, stanbul da çok farkl bir yap oldu unu gördüm. Bankac l ktan emekli olduktan sonra farkl bir ifl iste ini tafl m flt m hep. Ama niyetimde tekstil de il de otomotiv vard. Param yetmedi- inden tekstili tercih ettim.

7 AYNUR BEKTAfi Bafl Olurdum! Tercih etme olana n z olsayd do al e itiminizde nelerin olmamas n isterdiniz? Ben ailenin ilk çocu uyum. Küçük yerde yetifltim oralarda farkl oluyor. Biraz da ay p, günah gibi kavramlarla fazla hafl r neflir edilmeseydik daha iyi olurdu tabii. Halen s k lganl m devam ediyor. fiimdiki yaflam mda da bunun izlerini tafl yorum. Örne in, baflkan oluyorsun - TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu baflkan y m- ama önden yürüyemiyorum halen. Çocukken annem karfl dan karfl ya geçerken elimi tutar, Dur Mehmet A abey geçiyor, geçme. Dur, Ahmet A abey geliyor bekle derdi. U ursuzluk olur derdi. Küçük yerlerde o y llarda, bir erke in önü kesilmezdi bizde. Hele bir kad n bunu asla yapamazd. Bir toplant da halen bacak bacak üstüne atmam. Halen kad n erkek hiç fark etmez aya a kalkar m birisi geldi i zaman. Bunun olumsuz etkisi yan mda yürüyenlere oluyor. Yan mdakiler bana buyur baflkan dediklerinde yan mda yürüyene zor oluyor. Kad n olmaktan kaynakl engellerle karfl laflt n z m? Kasabada yaflayan bir insan, çocuklu u ve ilk gençli i oralarda geçmifl bir insan olarak kad n olmaktan kaynakl eziklik hissetmedim. Daha do rusu ailemde bunu yaflamad m. Çünkü babam bize okumam z ve baflar l olmam z konusunda devaml etkide bulunurdu. Ama Anadolu kültürü çok farkl bir kültürdür. Gençken kad n ezilir, yaflland nda da han m a a yap l r. Bunu âdet ve görenek- 7

8 PORTRE AYNUR BEKTAfi HEY Group Yönetim Kurulu Baflkan Aynur Bektafl, stanbul Mahmutbey deki ofisinde... lerimizin bir hatas olarak görüyorum. Kad nlar n e itimi çok önemli. Erkeklerin de önemli ama kad - n n önce kendini kabul etmesi laz m. E er kad n siz e itemezseniz, kad n evde varl n bilmezse orada y k nt bafllar. Erke in hatas diye, Türkiye deki kad n n ikinci s n fl n erke e yükleyemiyorum. Kusura bakmas n hiç kimse. Yani bütün ifl yine kad nda m bitiyor? Evet, anne e er evde kendinin bir flahsiyet oldu unu kabul edip, bunun gibi davran rsa, evdeki k z na da o luna da eflit davran rsa, zaten baba da ona göre davranacak. Böylelikle çevre de ona göre davranacak. Ben çok kiflilikli kad n biliyorum. Öyle kad nlar var ki, bunlar çal flma hayat nda görmüyoruz belki ama eve hakimdir, çevreye, mahalleye hakimdir. Bu konuda kad nlar n e itilmesi gerekiyor. Kad n, Türkiye de çok e itimsiz. Belki aileler okutmak istiyor ama yurtlar yok, yuvalar yok. Ben örne in, teyzem Ankara da olmasayd okuyamazd m. Babam beni yurda göndermezdi. En fazla köy ö retmeni olurdum. Bence k zlar n kalabilece i yerler olmal. 8 Çal flmak d fl nda ilgi alanlar n z nedir? Benim için çal flmamak diye bir fley yok, yani hayat n baflka bir taraf yok. Spor yap yorum, çal fl yorum, f rsat buldukça seyahat ediyorum. Yenmeye çal flt m bir uçak fobim var. Hayat mda befl saatten fazla uçamam demifltim ama iflim için Hong Kong a da gittim. Zevkim için böyle uzun bir yolculuk yapmam flahsen. Tiyatroyu çok seviyorum, sinemada da sosyal filmleri severim, be endi-

9 AYNUR BEKTAfi im, güvendi im sanatç lar olursa. Ailemle ilgiliyim. F rsat buldukça gelinim Ayça yla en az bir kez konuflurum. Eflimle ifl konusunda asla anlaflamay z. Hatta o lumla da anlaflamay z. Gelinlerle daha iyi anlafl r z. Gelinim Ayça, çok iddial, çok önemli bir ifl kad n. fiu anda tek rakibim o. Sosyal hayatla ilgili gözleminiz nedir? Televizyondaki yar flma programlar n izliyorum. Pop Star seyrediyorum mesela. Ülkemizdeki insan manzaralar n, ülkemi görüyorum bu programlarda. Bir de Var m s n Yok musun adl yar flma program n, sürekli olmasa da. Bu tür olaylar insanlar n izleyip, baz dersler ç karmalar gerekiyor. nsan isterse her fleyi yapar diye bir söz vard r. Orada birçok fleyi almay hayal eden bir insan n, daha sonra bir araba alacak kadar bir sonuçla karfl laflmas halinde kendisini on dakika içerisinde nas l motive etti ini görüyorum. Bu benim çok hofluma gidiyor. Türk insan n n çok k sa bir sürede kendisini yenileyebilmesi gerçe i var bu programlarda. Beklentileri birdenbire küçültebilmek, büyütebilmek çal flma hayat nda çok önemli. An nda de ifliyor yani beklentiler. O insanlar bana göre iyi giriflimci olur. Bir de Pop Star da da ac mas z tenkitleri görüyorum. Buna ra men flark s n bitirip, ayakta durabilen, a lamayan çok sa lam karakterler var onlara hayranl k duyuyorum. Orada bir tiyatro sahnesi var sanki, o genç çocuklar 18 yafl ndaki çocuklar çok sa lam duruyorlar. Eskiden böyle insanlara ars z derlerdi. Ama flimdi toplumun da bu konuda ne kadar de iflti ini görüyorum. Ben olsam iki ay kendime gelemem. Helal olsun çocuklara. Benim kesin motivasyonum bozulurdu. Böyle insanlar görmek çok hofl bir fley. Baflar ya gelirsek yine, hiç baflar s z olmad n z m? Baflar s zl da görmek laz m tabii ki. Okulu bitirdikten sonra birçok yere baflvurmufltum ve olmam flt. fle ilk bankada bafllad m, emekli olana kadar ayn bankada devam ettim ama ben de bafllarken çok güçlük çektim. Bir sürü yer olumlu-olumsuz cevap verdi. Gençken tüberküloz olmufltum, tüberkülozu gerekçe göstererek ifle almayanlar oldu bu hastal atlatmama ra men. Biz de flimdi sa l k raporu istiyoruz ama ben, tüberküloz geçirdi diye kifliyi ifle almamazl k etmiyorum. Ama halen almayan firmalar var. fiu da var ki, insan n kendine inanmas laz m. Ben çöpçü bile olsam çöpçü bafl olurdum, ben kendime çok güveniyorum. Nereye girersem gireyim, bafl olup ç k yorum. Bu da benim karakterim. Siyaset yapmay düflünüyor musunuz? fiu andaki koflullarda siyasete at lmay düflünmüyorum. Ama yak n bir gelecekte, gerçekten de Türkiye deki bu da l m toparlayacak, laiklik, demokrasi, Türk-Kürt gibi, az nl klar gibi Türkiye deki bütün kesimlere, herkese sar labilece ine inand m bir parti oluflumu olursa sadece bir hizmet için burada olurum. Kuruluflunda destek veririm. Ama flu andaki hiçbir partide bu içeri i görmüyorum. nsanlara ilk yaklafl m n z nas ld r genellikle? Önce yüz puan veririm her insana. Çünkü aksi ispat edilmedi i sürece her insan iyidir. Yani sizin gibidir, sizinle eflittir. Ama o insan tan d kça, örne in h rs zsa verdi iniz puan geri al rs n z. Ben onu denemeksizin bir insanla her türlü iliflkiye girerim. Bu davran fl mdan da hiçbir zarar görmedim flimdiye kadar. Ama bafltan s f r puan verirseniz birçok insan kaybedebilirsiniz. Seçti i ifl alan kad n için önemli midir sizce? Ben, flu meslek daha iyidir gibi yaklafl mlara kat lm yorum. Kad n isterse kendi vücuduyla para kazans n. Orada da ak ll ve baflar l kad nlar var. Gelece ine yat r m yapm fl, çocuklar na istikbal sa layan, vücuduyla para kazanan birçok baflar l kad na bu anlamda sayg duyuyorum. Hatta o kad nlar n çok daha öne ç kmalar ndan yanay m. Kad n n sorunu ne biliyor musunuz? Kad n, çekiniyor, utan yor. Sivil toplum örgütlerine girmiyor. Maalesef kad nlar m z bunu tercih ediyor, bu alan erkeklere b rak yor. Kad nlar daha çok efllerinin arkas nda durmay benimsiyorlar. Birçok ifl yapmalar na ra men adlar yok. Adlar n n olmas n istemiyorlar. 9

10 ST L ZEHRA ÇOBANLI Zehra Çobanl Beyaz Döneminde Otuz iki y ld r çamura hayat veren Prof. Dr. Zehra Çobanl, ellinci yafl n kutlad bu y l sadece beyaz çal flt n söylüyor ve ekliyor: Art k renkler bitti, maviler bitti, kahverengiler bitti, beyaz bir dönem bafllad. Ben de ellinci yafl mda böyle beyaz bir sayfa açt m 10

11 ZEHRA ÇOBANLI S eramik sanat yla yo rulmufl otuz y la yirmi befl kiflisel, yüzün üzerinde karma sergi, say s z ödül, üç kitap, yüzlerce makale, dünyan n önde gelen koleksiyonerlerinde ve müzelerinde yer alan onlarca eser ve tabii ki baflar larla dolu bir akademik kariyer s d rm fl Zehra Çobanl lk önce rengarenk seramikler yapm fl, ard ndan kahverengiler ve maviler gelmifl, flimdi ise kendi deyimiyle Beyaz Dönemini yafl yor. Seramiklerinde her zaman kad na dair sorunlar, kad nlar n baflar lar n ve Anadolu nun de erlerini kullanan Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Prof. Dr. Zehra Çobanl yla seramikle iç içe geçen otuz iki y l konufltuk. Seramik yeryüzünün en eski sanat, Anadolu da bu sanat n ana vatan Sizin seramikle tan flma öykünüzü ö renebilir miyiz? 1976 da seramikle tan flt m. Band rma fiehit Mehmet Gönenç Lisesi ni bitirdikten sonra amac m sanat okumakt. stanbul a gelip, Marmara Üniversitesi Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu nu gezdi imde bana en yak n bölümün seramik oldu unu hissetim ve tercihimi serami- e göre yapt m. O y l Tatbiki Güzel Sanatlara sekiz bin ö renci müracaat etmiflti. Sekiz bin kiflinin kat ld s navda on iki ö rencinin al nd seramik bölümüne de üçüncü s rada girdim. Serami e girdikten sonra da do ru bir tercih yapt m anlad m. Bugün hâlâ kopamamam n nedeni de o Seramikle dolu otuz iki y l nas l geçti? Tabii otuz seneyi aflk n bir süredir seramikle iç içe bir yaflamdan bahsediyoruz. Bu süre içinde yirmi befl civar nda kiflisel sergi açt m, yüzün üzerinde karma sergiye kat ld m, pek çok ödül kazand m, kitap ç kard m, say s z makale kaleme ald m, k sacas hayat m n her döneminde seramik vard. Akademik olarak da seramikle iç içe olmak istiyordum. Bu nedenle 1983 te Mimar Sinan Üniversitesi ne yüksek lisans için baflvurdum. O lum yeni do mufltu, bir haftal k lohusayd m, sütüm geliyordu, oturup kalkam yordum, hakikaten büyük bir st rap içinde -Ki, Anadolu da lohusal k döneminde kimse evden d flar bile ç kmaz- yüksek lisans s nav na girdim ve kazand m. Eflim askerlik görevini yerine getiriyordu, çocu um çok küçüktü ve maddi aç dan s k nt l bir dönemdi. Tüm bunlara ra men yüksek lisans e itimine devam ettim. Ard ndan sanatta yeterlilik yapt m, yine de Türkiye de ald m e itim bana az geldi, kendimi daha iyi gelifltirmem, dünyay daha iyi ö renmem gerekiyordu. Bunun için yurt d fl burslar n araflt rd m ve Sidney Üniversitesi ne kabul edildim. Böylece iki buçuk y l seramikle yo un bir çal flma sürecine girdim. Türkiye ye döndü ümde de Anadolu Üniversitesi nde çal flmaya bafllad m. Bugüne kadar her günüm seramikle, e itimle iç içe geçti. 11

12 ST L ZEHRA ÇOBANLI Çamura dokunmak sizin için ne ifade ediyor? Seramik gibi ana maddesi çamur olan bir sanat dal için dokunmak çok özeldir. Çünkü dokundu unuz zaman hissediyorsunuz, çamurla iletiflim kuruyorsunuz, çamur size mesaj veriyor ve çamuru istedi iniz gibi flekillendiriyorsunuz. Çamura flekil vermeye bafllamadan neyin ortaya ç kaca n biliyor musunuz? Tabii Ben serami e bafllarken, önce kafamda tasarlar m, sonra bu tasar mlar m çizerim ve çizmeden hiçbir projeme bafllamam. Zehra Çobanl n n, her bir Eskiflehir de toplumsal hayatta önemli bir rol üstelenen kad nlar n ellerinin kal plar yla yapt eserler, White-Light-Diet adl sergisinin en ilginç yap tlar aras ndayd Zehra Çobanl eserlerini olufltururken nelerden ilham al yor? Biz, çok flansl bir ülkeyiz çünkü seramik sanat n n dünyada en yo un yafland, bu konuda en fazla kültüre, tarihi de erlere ve geçmifle sahibiz. Seramik sanatç s olarak beslenece imiz Anadolu ya özgü o kadar çok kayna m z var ki... Tabii ki evrensel olmak çok önemli ama evrensel bir noktaya varabilmek için önce kendi tarihi, kültürel, arkeolojik, edebi de erlerimizi özümsemeliyiz. Ancak o zaman bu de erleri modern bir yorumla sunabiliriz. Ben, bunu yapmaya çal fl yorum. Önce yerel, sonra ulusal sonra da evrensel olmak benim için önemli Her zaman buna dikkat ediyorum. Örne in; 1998 de Anadolu daki k rkl deyimleri inceledim. Bir fincan kahvenin k rk y l hat r var, k rk küp, k rk n n da kulpu k rk küp, k rk kat r m k rk sat r m gibi Bu çal flmayla hem kendi k rk nc yafl m kutlad m hem de Anadolu daki deyimleri yorumlayarak, ça dafl bir anlat mla yeni birtak m çal flmalar yapt m. Ne yapt m? Sanattaki tekrar ö esini kulland m. Tekrar ö esiyle her yapt m formu k rk kere tekrar ederek, bir enstalasyonlar (yerlefltirme) dizisi ortaya ç kard m. Daha sonra Osmanl n n 700. y l yla ilgili bir çal flma zinciri ortaya ç kt. Orada da Osmanl kaligrafisinden ve mavi renkli znik Çinileri nin renginden yola ç kt m. Çamurda maviyi kulland m ama çamurun üzerine yine kendi oluflturdu um sar - larla kaligrafik birtak m yorumlar yapt m. Yani kulland m objeler gelenekseldi ama malzeme yeni bir malzeme, sunum ça dafl bir sunumdu. Amerika da bu eserlerimi sergiledi imde kulland m ö elerle belli ki ben, Anadolu dan giden bir sanatç y m. Bir Amerikal gibi seramik yapmam fl m. 12 Eserlerinizden söz eder misiniz? lk çal flmalar mda daha çok duvar tabaklar vard ve onlar n içinde büyük resimler yap yordum, astarla çal fl yordum ye kadar çok renkli seramikler yapt m, çünkü Avustralya da renkli astarlar çal flm flt m. Kahverengiler, maviler, pembeler, her renk vard den sonra iki y l Japonya da yaflad m. Japonya da yaflad m dönemde bizde yayg n olmayan kül s rlar üzerine çal flt m. Gerek Japonlar n yaflam tarz gerek Budizm in etkisi ve geleneklerimizi daha fazla irdelemem neticesinde toprak renkler çal flmaya karar verdim. Çünkü Anadolu da çok zengin bir arkeolojik se-

13 ZEHRA ÇOBANLI ramik kültürü vard. Bu kültürü irdeledi imizde ise hep k rm z, k rm z n n tonlar ve kahverengiler söz konusuydu. O dönem Anadolu serami inin bu yan n da ele alarak, kahverengiler yapt m. Enstalasyonlara bafllad m bu dönemde hep kahverengi astar çal flt m. Kahverengili seriler çok keyifli ve güzeldi. Onlarla pek çok ödül ald m den sonra ise maviler bafllad. Önce tu ralara bafllad m, tu ralardan sonra tu ralar n içindeki detaylardan yola ç karak, üç boyutlu farkl çal flmalar yapt m. Ama art k renkler bitti, maviler bitti, kahverengiler bitti, beyaz bir dönem bafllad. Ben de ellinci yafl mda böyle beyaz bir sayfa açt m. fiu an ise bol bol beyazlar yap yorum. Tabii bu dönem ne kadar sürer bilmiyorum, çünkü ben, sanatç lar n de ifliminden yanay m, dura anl sevmiyorum. Çal flmalar mda belli bir dönem herhangi bir tekni i denedikten sonra biraz farkl bir yol almak bana daha do ru geliyor. Çünkü akademisyenler sürekli geliflmek, fikirlerini gelifltirmek zorunda. Tabii ki seramiklerimde kad nlarla ilgili problemler, baflar lar, Anadolu daki deyimler, yaflamlar hep bir ç k fl noktas oluyor. Eserlerinizin belirleyici, flte bu Zehra Çobanl n n eseridir dedirten özellikler neler? Benim çal flmalar mda bir kere ço ulcu bir anlat m var. kincisi çal flmalar mda mavi renk ve mavi renkle birlikte kulland m birtak m yüzeysel resimler var. Çal flmalar m fonksiyonel bir biçim de olsa üç boyutlu bir obje gibi görüyorum. Türkiye de ilk defa renkli astar ben kulland m ve bu konuda kitap yay mlad m. flte astarl çal flmalar için Bu, Zehra Hoca n n çal flmas denilebilir, mavi çal flmalar m ve düzenlemelerim için de keza öyle lk yapt n z eserlerle bugünküleri k yaslad n zda Zehra Çobanl nas l bir yol kat etti? Aradan otuz y l geçti ama hâlâ ilk yapt m çal flmalarla son yapt klar m karfl laflt rd mda çok kopukluk görmüyorum. Benzerlikler, yak nl klar buluyorum. En büyük geliflme, tekni imde oldu. lk çal flmalar mda malzemenin kalitesiyle ilgili bir fley söylemek do ru olmaz çünkü s radan k rm z bir çamur kullan yordum ama bugün kendi çamurumu gelifltirebiliyorum. Yine eskiden s radan bir s r kullan yordum ve çal flmalar m n s rr çok belirgin de ildi, ama bugün çal flmalar m n s rr n da kendim yap yorum. Teknik bir geliflmenin yan s ra estetik bir geliflmeden de söz edebilirim. lk çal flmalar m daha çok Bat etkisindeydi. Bugünkü çal flmalar m ise ça dafl çizgide ama geleneksel tatlar, motifler ve imgeler bar nd r yor. K sacas biraz daha ben, kendim oldum. Eserlerinizde kad n ve kad na dair sorunlar önemli bir yer tutuyor. Neden kad n? Biraz kad n, biraz anne, biraz e itimci biraz da toplumun ve dünyan n fark nda olmakla ilgili bu... Bir sanatç ve e itimci olarak görevlerimden birinin de ülkemizde kad nla ilgili sorunlar ve baflar lar irdelemek oldu una inan yorum. Yaklafl k on y ld r her 8 Mart Kad nlar Günü nde kad na dair bir sergi düzenliyorum. Genelde 8 Mart larda kad nlar n ezilmiflli inden, erkeklerin kad nlar üzerinde uygulad bask lardan söz edilir. Bense düzenledi im bu sergilerle bunun tam tersini söylüyorum. Kad - n n verimlili ini, kad n n düflünme sistemlerini, kad n n sosyal yaflamdaki yerini ve f rsat yakalad zaman kad n n ne kadar baflar l oldu unu ortaya koymaya çal fl yorum. Son serginiz White-Lihgt-Diet i bize anlat r m s n z? Son dönem çal flmalar m kapsayan bu sergimi ellinci yafl m kutlamak için açt m ve biraz kendime göndermeler yapt m. Tabii ki ellinci yafl ma geldi imde fiziksel olarak kendimde birtak m de ifliklik vard. En önemli de ifliklik de kilo problemi. Bu, kad nlar n bir sorunu, erkekler fazla umursam yor. O nedenle yine kad nlar elefltiren bir sergi oldu. Çünkü kad nlar maalesef fiziksel görünüfllerine çok önem veriyor. Benim için kad nlar n fiziksel görünüflleri de il, kad nlar n düflünceleri, düflünce sistemleri ve ürettikleri önemli. Sürekli tüketici kad n tipi beni rahats z ediyor. Bu sergimle kad nlar n fazla tüketimlerini, diyet için harcad klar zaman, paray ve bu fikri elefltirdim. Sebze ve meyvelerle yapt m düzenlemelerle, kad nlar n yaflamdaki çeliflkilerini ortaya koydum ve eserlerimde beyaz renk kulland m. 13

14 DEKORAKT F KÜTAHYA PORSELEN Kütahya Porselen den Ürün kodu: YS37KH Parça Kahvalt Tak m 85 Parça Yemek Tak m Ürün kodu: ST85YT Verece iniz hediye, el eme i göz nuruyla yap l yorsa, y llarca kullan l yor ve kullan rken sizi hat rlat yorsa, hediye etti iniz kifliden sonra çocuklar, hatta torunlar kullan yor, zaman içinde antika de eri kazan yorsa, marka ve sanat de eri karfl s nda, yabanc lar hayranl klar n gizleyemiyorsa, bundan daha de erli ve anlaml bir hediye olur mu? E er y lbafl için ne alaca n za karar veremediyseniz, en yak n Kütahya Porselen ma azas n ziyaret etmelisiniz Kivi Greek 2 'li Çay Tak m Ürün kodu: ABKI17TS Zümrüt Serisi Tepsili Kahvalt Seti Ürün kodu: ZUM84YT20 Ürün kodu: AB08TKS2814

15 ARTE BIANCO Y lbafl Seçenekleri Bahar Pasta Taba Ürün kodu: ABBH27DU220 Kation Kahve Fincan Ürün kodu: ABKT04KT220 Pafla Set Ürün kodu: ABPS05TF220 Elit Gelincik Tak m Ürün kodu: ABEL12CS Kardelen Çay Seti Ürün kodu: ABKR05CS

16 DEKORAKT F KÜTAHYA SERAM K Vivaldi, Do an n Senfonisi Do an n bin bir yüzünü yans tan, mevsimlerden esinlenerek haz rlanan Vivaldi ürünü, "mutlulu u do ada yakalamak" olarak tan mlan yor. Do an n sundu u özgürlü ü sonsuz bir senfoniyle anlatan ürün, senfoninin sadece do an n seslerinde de il, dokunuflunda ve renklerinde de var oldu unu gösteriyor. Bej ve bone fon renklerinde, 30x60 cm. boyut için dikey ve yatay bordür seçene iyle tasarlanan Vivaldi serisi mevsimleri mekanlar n za tafl yor. Alt n renkler sonbahar, platin renkler k fl, sade renkler ise bahar temsil ediyor. Ürün, 42,5x42,5 cm. Vivaldi yer karosuyla döflendi i gibi 50x50 cm. model fildifli lappato ile de dengeli bir uyum sa l yor. Bej ve Bone fon renkleri üzerinde sunulan dekorlar, Brezza cam koleksiyonlar yla döfleme olana da sa l yor. Simena ile banyolar n z daha güzel Simena 30x60 cm. parlak yüzeyi, zengin ve zarif süslemeleriyle saraylardan mekanlar n za tafl n yor. K vr ml süslemelerin ve çiçeklerin bir arada kullan ld ürün, yaflayan mekan n asaletini, fl kl çeflitli renk alternatifleri ile sunuyor. Serinin, antrasit, gri, bej ve kemik renklerinde fon seçenekleri, 42.5x42.5 mat yüzeyli yer karosu, alt n ve platin renklerindeki dekor seçenekleri bulunuyor. 16

17 MITTERTEICH Mitterteich Kalitesiyle Tan flma Zaman Almanya n n Mitterteich kasabas nda 1887 den beri porselen üreten ve ünü dünyan n en seçkin mutfaklar na ulaflan Mitterteich, flimdi tüm modelleri, üstün üretim kalitesiyle Türkiye de. Ba dat Caddesi, No:317/C Erenköy Kad köy, stanbul T: Porselende Rölyef Devri Mitterteich n en belirgin özelli i, porselenlerinde uygulad rölyefleri. Bu farkl dokunun tüm dünyada popüler olma sebebi üstün üretim kalitesinin mümkün olan en fl k haliyle mutfa n za gelmesi. Mitterteich ma azalar na gelirseniz, fark daha yak ndan hissedebilirsiniz. Mitterteich ürünleri Jumbo butik ma azalar Linens ma azalar ve 180 adet seçkin züccaciye ihtisas ma azalar nda sat l yor. Helen Helen Polo Silvia 17

18 M MAR MURAT ERKAN stanbul un Lüks Konut Kenti Mimar Murat Erkan n imzas n tafl yan Royal Park Residence, villalar, villalara komflu apartmanlar ve teras evleriyle kentin içinde ama kentin kargaflas ndan uzak yaflamak isteyenler için stanbul da hayata geçirilen en önemli konsept konut projelerinden biri Murat Erkan, 1974 te Y ld z Teknik Üniversitesi nden mimar olarak mezun olmufl. Çal flma hayat na ilk ad m n Türkiye de atm fl, ard ndan da Suudi Arabistan a gitmifl ve uzun y llar orada mimarl k yapm fl. Türkiye ye döndükten sonra müteahhitli e bafllam fl. Ancak birkaç y l sonra Saray Hal dan inflaas na bafllad befl y ld zl otellerin koordinatörlü ünü yapmas için teklif alm fl. Sonraki süreci Erkan flöyle anlat yor: Müteahhitli i b rakt m, otellere devam ettim, otel iflini bitirdikten sonra yine iflimin bafl na dönecektim ki; Bizimle devam eder misin dediler ve bu teklifin üzerinden tam yirmi sene geçti. Bugüne kadar say s z projeye imza atsa da Mimar Murat Erkan ad, stanbul Kurtköy de 2005 te bafllad ve bu y l tamamlad ülkemizin en lüks konut projelerinden Royal Park Residence ile an l yor. Royal stanbul A.fi. nin Genel Müdürlü ünü yürüten Murat Erkan la bu lüks konut projesini konufltuk. 18 Royal stanbul Turizm A.fi. hakk nda bilgi verir misiniz? Firmam z, Saray Hal bünyesinde yer alan ve Saray Hal n n inflaat ve mimarl k ifllerini yapan bir flirket. Saray Hal, sahip oldu u arsalar üzerine inflaat yapmas ve özel ormanlar n yönetmesi için Royal stanbul u kurmufl ve geçmifli yirmi y l öncesine kadar uzan yor. Saray Hal n n kurumsal sosyal sorumluluk çal flmalar kapmas nda on civar nda okul, iki yurt, iki spor salonu, üç hastanenin tadilat gibi projeleri hayata geçirdik. Ayr ca, dükkanlar m z, genel merkez binam z ve otellerimizi infla ettik Royal

19 MURAT ERKAN Royal Park Residence de yer alan örnek villan n oturma odas... Park Residence, Royal stanbul Turizm in sat fl n yapmak üzere uygulad ilk projedir. Bunlar n yan s ra inflaas na bafllad m z ama daha sonra Tepe Grubu na devretti imiz Beykoz Konaklar ile yine Tepe Grubu na yapt rd m z Rose Residence projelerinin ve K PTAfi a yapt rd m z bin 450 ve 600 dairelik konut projelerinin kontrolörlü ü bizde Peki, 2009 y l planlar n z ö renebilir miyiz? Royal Park Residence kapsam nda yer alan Teras Evler Projesi ni 2009 da bitirmeyi planl yorduk, ama bu sene tamamlad k da yeni konut projelerinden ziyade imar çal flmalar üzerinde yo- unlaflmay planl yoruz. Örne in; Kurtköy Sabiha Gökçen Havaalan n n yak nlar nda 100 dönüm, Çerkezköy de 250 dönüm arsam z var. Buralara imar ç kacak ki biz de inflaat yapabilelim. nflaat yapman n kendisi kadar arsa gelifltirmek de bafll bafl na bir ifl. Yeni konsept projelerin çizgisini, tasar m n nas l buluyorsunuz? Bildi iniz gibi yeni konsept projelerin çizgisi birdenbire de iflti. Çünkü belediyeler balkonlar emsal metrajlar na dahil etti. Bu nedenle yeni projelerin hiçbirinde balkon göremezsiniz. Frans z balkonu yap l yor art k. Ama Royal Park Residence Projesi ne bakarsan z, konutlar n ön taraf nda 12 metrekare, arka taraflar nda ise dokuz metrekare balkonlar var. Buras bizim bir konsept projemizdir. Böyle 19

20 M MAR MURAT ERKAN bir proje çok pahal oldu u için kimse taraf ndan yap lmaz. Ama biz, firmam z n yirmi senelik, kendimin de otuz befl senelik birikimiyle böyle bir fley yapal m, herkesin önüne geçelim dedik. Firman z n projelerindeki en önemli vurgusu nedir? Öncelikle kalite Daha önce Beykoz Konaklar nda -Tepe Grubu yapmakla beraber- kendi firma sahiplerimizin konaklar n biz yapt m z için orada bir kalite yaratt k. Royal Park Residence yaparken de dedi ki; buradan konut alacak kifliler, Ben yapt rsayd m, flunu flöyle yapard m de il de Ben de böyle yapard m desin. Nitekim öyle oldu ve özellikle villalar m z hiçbir de ifliklik yapmadan satt k. Efendim, siz flu markay kullanm fls n z, ben flunu kullanacakt m diyen henüz ç kmad. Çünkü en üst markalar kulland k. Sonra da hizmet geldi. Ev sahiplerine konutlar n her fleyi tamamlanm fl olarak teslim ettikten sonra da fiuradaki boya biraz kötü olmufl, yeniden boyar m s n z dediklerinde derhal istedikleri gibi yapt k. Fiyat politikam z da en arkaya düfltü tabii Çok parlak bir fiyat politikam z yok, çünkü çok pahal ya mal ettik. Bundan sonra bu derece lüks konut projeleri yapmay düflünmüyorum. Çünkü bugüne kadar 8 bin 500 civar nda ziyaretçi geldi, evlerimizi çok be endi ama sat n alamad. Royal Park anlat r m s n z? Toplam 115 dönüm arazi üzerinde kurulu 72 villa var ve bu villalar n sekizinin bodrumu ve bodrumunda da havuzu bulunuyor. Normal villalar - m z 365, bodrumlu villalar m z ise 515 metrekare büyüklü ünde. Otuz iki adet 235 metrekare büyüklü ünde 3+1 dairemiz var. Yine otuz iki adet 187 metrekarelik 2+1 dairelerimiz mevcut. Bunlar n d fl nda Teras Evler diye adland rd m z, baflka bir konseptle yapt m z ama bu arsan n içinde yer alan 88 adet dairemiz de var. Bunlar, 71 metrekare 1+1 ile 128 ve 156 metrekare 3+1 lerden olufluyor. Toplamda 224 ba ms z bölümümüz bulunuyor. Villalarda doluluk oran yüzde 50 yi geçti fakat apartmanlardaki doluluk oran yüzde 25 civar nda kald. Çünkü 187 metrekare 2+1 ler ve 235 metrekare 3+1 ler insanlara büyük geldi. Halbuki, bu daireleri villa sitesinde oturmak isteyen apartman sakinleri için yapm flt m. Projelerinizde ürün seçimlerini yaparken ne gibi kriterleri baz al yorsunuz? Alan nda dünyan n en iyi markalar n kulland k. Musluktan serami e, ankastre ürünlerden kap koluna kadar alan nda dünyan n en iyi markas neyse onu tercih ettim. Normalde bütün inflaatlarda kap daki standart dört santimetredir, sadece özel ifllerde alt santimlik kap yap l r. Oysa buradaki bütün kap lar, alt santim kal nl ndad r, seksen kilodur ve ses geçirmezler. Herkes s cam kullan l r ama benim s camlar m 4+4 milimetre de ildir. D flar daki cam alt, içerdeki ise dört milimetredir. Dolay s yla ses yal t m vard r. fiömineyi Fransa dan getirttim. K sacas ; ben, ev yapt raca m diye ortaya ç kan zengin birisi ne biliyorsa onlar burada var. Daha iyisini bulup, getiremez. 20 Kütahya Seramik ve BREZZA'n n ve sektördeki konumu hakk ndaki düflünceleriniz? Kütahya Seramik, befl alt y l önce akl m n ucundan geçmeyen Anadolu ya mahsus bir seramikti benim için. Bir gün Kütahya Seramik ten ürün tan t m için birisi geldi. Kütahya Seramik iflte, git ifline kardeflim dedim. Hemen ard ndan bir seri getirdi, Bunlar, ithal mi diye sordum, Yok, biz yapt k dedi. Son y llarda Kütahya Seramik çok önemli bir s çrama gerçeklefltirdi bence. Bunun fark nday m, konutlar m zda kullan yoruz. Müflterilerimize de bunlar Kütahya Seramik dedi imizde flafl r yor.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Kişiye Özel Hizmet. Üst Düzey Konfor

Kişiye Özel Hizmet. Üst Düzey Konfor Kişiye Özel Hizmet Üst Düzey Konfor İç mekanları sanat galerisi anlayışı ile şekillendirilen Samm Hotel 2010 yılında misafirlerini ağırlamaya başladı.ana teması sanatla iç içe konaklama üst düzey konfor

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133 Dara K rm z toprak n projesi olan ev, yöreye özgü geleneksel mimarisiyle ça dafl mimariyi ayn yap da buluflturmay baflar yor. Arka cephe beyaz Bodrum evi esprisinde tasarlan rken, girifl cephesi yöreye

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı