K M YANLIfi ANLAYIfiLAR ÜZER NE...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K M YANLIfi ANLAYIfiLAR ÜZER NE..."

Transkript

1 Emperyalist ve gerici teröristlerin teröre karfl savafl ve K M YANLIfi ANLAYIfiLAR ÜZER NE... ABD emperyalizminin bafl n çekti i emperyalistlerden ve gericilerden oluflan genifl bir savafl koalisyonu terörizme karfl mücadele ad na anda Afganistan da Taliban rejimini y kmaya yönelik bir savafl yürütüyor.(*) Hemen hemen tüm emperyalist ve gerici ülkelerde d flta oldu u gibi içte de savafl düzenine geçiliyor. Bu içte kimi burjuva demokratik haklar n h zla t rpanlanmas, militarizmin ve flovenizmin yükselmesi anlam na geliyor. Savafl ve ona karfl tak n lan tav rlar esasta siyasi güçlerin niteli ini belirleme aç s ndan bir turnusol kâ d ifllevini görür. Bu tav rlara bakarak kimin gerçek anlamda devrimci, kimin reformist; kimin gerçek anlamda sosyalist, marksist, kimin Marksizm ad na konuflan oportunist/revizyonist vb. oldu unu tespit etmek mümkündür. Afla da biz bu savafl ba lam nda da yürüyen tart flmalarda ve tak n - lan tav rlarda ortaya ç kan kimi yanl fllar üzerinde duraca z.

2 Savafla yaklafl m S avafl, siyasetin örgütlü fliddet araçlar ile sürdürülmesidir. Clausewitz in bu sözü, her savafl n de erlendirilmesinde marksist-leninistlerin de ç k fl noktas d r. Her savafl de erlendirirken marksist-leninistler, bu savaflta, savaflan taraflar n bu savaflla hangi siyaseti güttüklerini, amaçlar n n ne oldu unu sorgular ve bu sorgulama sonucunda savafl n niteli ini belirlerler. Savafl ba lam nda marksist-leninistler savafl siyasetin bir devam olarak gördüklerinden, onlar her savafl reddetmez, her savafla karfl ç kmaz, savafllar konusunda ayr mc yaklafl rlar. Marksist-leninistler savafllar toplumlar ilerleten, ileriye götüren amaçlar için yürütülen hakl savafllar (ki bunlar ulusal ve sosyal kurtulufl savafllar, devrimci savafllard r) ve var olan sömürü sistemlerini ayakta tutmaya ve sa lamlaflt rmaya, flu veya bu sömürücü gücün imtiyazlar kazanmas na vb. yönelik amaçlar için yürütülen, insanl n ilerlemesine hizmet etmeyen haks z savafllar (ki bunlar emperyalist, gerici, karfl devrimci savafllard r) olarak ikiye ay r r. Marksist-leninistler hakl savafllar destekler, onlara kat - l r ve hatta örgütlerken; haks z savafllar kökten reddeder. Savafllara bu ayr mc yaklafl m, marksist-leninistleri, her türlü savafl savafllar insanlara felaket getirir gerekçesiyle vb. reddeden burjuva pasifistlerinden ay r r. Kuflkusuz burjuva pasifizmi, somut olarak yürüyen haks z bir savafla karfl ç k p bu savafl n durdurulmas n talep etti- inde vb., ayn savafl savafl oldu u için de il, haks z savafl oldu u için reddeden marksist-leninistlerle ayn saflarda geçici bir birlik oluflturabilir. Burada önemli olan, marksist-leninistlerin bu birlik içinde kendi özgün görüfllerini hiç bir yanl fl anlay - fla meydan vermeyecek bir berrakl kta savunmalar, burjuva pasifist pozisyonlara kaymamaya ajitasyon ad na bile olsa dikkat etmeleridir. Savafllar n hakl savafl, haks z savafl biçiminde ikiye ayr larak de erlendirilmesi; marksist-leninistleri sald ran kim, savunan kim ikilemi içinde tart flan ve sald ran n haks z, savunan n hakl oldu unu söyleyen burjuva de erlendirmelerinden de ay r r. Belirleyici olan kimin sald r da, kimin savunmada oldu u de- il (bu, bir savafl içinde k sa sürede de iflebilir de), savaflta kimin hangi siyaseti güttü ü, savafl n hangi amaçla yürütüldü üdür. Sorunlara bu temelde yaklafl ld - nda bugün yürüyen savafl marksist-leninist aç dan do ru de erlendirmede fazla zorluk yoktur: Bugün yürüyen savaflta iki taraf vard r. Taraflardan biri bafl n ABD emperyalizminin çekti i uluslararas koalisyondur. Bu koalisyon, içinde çok çeflitli emperyalist ve gerici güçleri bar nd rmaktad r. Bu koalisyonun ilan edilmifl hedefi dünyan n bafl belas haline gelmifl olan insanl k düflman uluslararas terör a lar - n parçalamak; terörizmin insanl a zarar vermesini engellemek tir. Koalisyonun bafl n çeken ABD nin uzun sürece ini ve çok yönlü olarak sürdürülece ini ilan etti i bu savaflta uluslararas terör örgütleri yan nda bu örgütlere yard m eden devletler ve güçler de hedef al nacakt r. Anda Usame bin Ladin in bafl n çekti i söylenen El Kaide isimli örgüt ve bu örgütü ve liderini teslim etmeyi reddeden Afganistan daki Taliban rejimi koalisyonun ilk sald - r hedefi durumundad r. (*) Burada, 11 Eylül eylemlerinin gerçekten de El Kaide örgütü hücreleri taraf ndan gerçeklefltirilmifl oldu unu var say yoruz. Eylemlerin sonuç olarak emperyalistlere, en baflta da ABD emperyalizmine yarad olgudur. Verilen bir dizi bilginin inan l rl k derecesinin de gayet düflük oldu u ortadad r. Eylemlerin El Kaide örgütü d fl ndaki kimi güçler taraf ndan yap lm fl olmas, ABD ve di er emperyalist, gerici güçlerin gizli servislerinin iflin içinde flu veya bu biçimde olmas bütünüyle d fltalad m z olas l klar de ildir. Biz bütün emperyalist dünyan n üzerinde birleflti i eylem versiyonunu do ruymufl gibi kabul ederken, bu do runun emperyalist-gerici egemen s n flar taraf ndan sunulan do ru oldu unun da, onlar n yalan söylemelerinin olas oldu unun da bilinçte tutulmas gerekti ini düflünüyoruz. Bizim için bu ba lamda belirleyici olan soru kimin yapt ndan çok, kime, nas l yarad sorusudur. Savafl n bu taraf n n bu savaflla izledi i siyaset, kendi aç klamas na göre, insanl terörizm belas ndan korumak, kurtarmakt r. Bu noktada, bu taraf n bafl düflman ilan etti i terörizm den ne anlad ve kendisinin gerçekte neyi yok etmek istedi i sorgulanmak zorundad r. Terörizm in flimdiye dek uluslararas alanda kabul görmüfl bir ortak tan m yoktur. fiimdi Birleflmifl Milletler Örgütü nde çeflitli alt komisyonlarda emperyalist ve gerici güçlerin temsilcileri ortak bir tan mda anlaflabilmek için pazarl klar yürütüyorlar. Emperyalist dünyada belirleyici olan n güç oldu u bilindi inde böyle bir ortak tan m n da pek fazla bir ifle yaramayaca, en az ndan hiç bir emperyalist büyük gücü onun kendi ç - karlar na ters gördü ünü terörist olarak damgalamas n engelleyemeyece i en bafl ndan bellidir. Böyle bir ortak tan m en iyi halde emperyalizme ba ml güçler ve zay f emperyalist güçler aç s ndan ba lay c, belli ölçülerde engelleyici olabilir. Terör ne? Terörizm ne? S özcük anlam olarak ele al nd - nda latince terrere = korkutmak kökünden gelen terör, herhangi bir kifliyi, kurumu, gücü korkutma, y ld rma amac yla fliddet kullan m na verilen add r. (Bkz. Meydan Larousse, cilt 22, sayfa 11444) Terörizm de bu durumda korkutma ve y ld rma amac yla fliddetin sistemli bir biçimde kullan lmas n n ad d r. Siyasetle ba içinde ele al nd nda terör, belirli bir siyasi amaca ulaflmak için korkutma ve y ld rmaya yönelik fliddet uygulamas, terörizm de bunun sistemli bir biçimde yap lmas d r. Marksist-leninistler, terör ve terörizm sorununa da savafl sorununa benzer bir biçimde yaklafl rlar. Onlar her türlü terör ve terörizmi reddetmez, terör ve terörizmin kim taraf ndan ne için uyguland na bakarlar. Hakl ile haks z olan terör ve terörizmi birbirinden ay r r, hakl terör ve terörizmden yana tav r koyarken haks z olan n reddederler. Kuflku-

3 suz marksist-leninistler kullan lan araçlarla, amaçlar n uygunluk içinde olup olmad n da sorgular, kullan - lan araçlar n amaçla uygunluk içinde olmas na dikkat ederler. Amaçlar çok iyi olanlar n bile, kulland klar araçlar n kötülü ü sonucu, amaçlar na ters yerlere varabilecekleri s kça görülmüfl, yaflanm flt r. Bu soruna afla da yine dönece iz. Soruna kavramlar n sözlük anlam temelinde yaklafl ld nda, ilk ve yüzeysel bir bak flla, terörizme karfl mücadele ad na yola koyulan koalisyonun belirli siyasi amaçlara ulaflmak amac yla fliddeti ve fliddetin sistemli kullan lmas n ortadan kald rmak istedi i, amac n n bu oldu u san labilir. Fakat bunun do ru olmad ortadad r. Bu koalisyonun mimarlar ve esas ortaklar, bizzat kendileri fliddeti örgütleyen ve fliddeti sistemli ve yayg n bir flekilde uygulayan, kendi deyimleriyle fliddet tekeli ne sahip olan devletlerdir. Bunlar n elinde fliddeti sistemli olarak uygulaman n polis gibi, ordu gibi, yarg kurumlar, hapishaneler vb. gibi araçlar vard r. fiu anda fliddetin en üst biçimi olan savafl yürütmekte, Afganistan halk n n bafl na bomba ya d rmaktad rlar. O halde genelde teröre ve terörizme karfl olmalar sözkonusu de ildir. Tersine soruna, kavram n sözlük anlam nda, fliddet ve fliddetin sistemli biçimde uygulanmas olarak yaklafl ld nda, bugün dünyan n en güçlü devletlerinin en büyük teröristler oldu u söylenmek zorundad r. O zaman, terörizmden kastettikleri nedir? fiimdiki savafl n bahanesi olan 11 Eylül Washington ve New York eylemleri hakk nda burjuvazinin propagandac lar n n yapt klar de erlendirmeler göz önüne al nd - nda, terörizmden anlafl lan fliddet ve fliddetin sistemli bir biçimde kullan lmas de il, onun belli bir biçimde kullan lmas oldu u ç k yor. ki temel özelli i var burjuvazinin terörizm diye adland rd fliddet eylemlerinin: Birincisi: Terörist eylem burjuvazinin fliddet kullanmas n meflru gördü ü devlet güçlerinin d fl nda olan güçler, yani devletin fliddet tekeli içinde yer almayanlar ki bunlara terörist ad n veriyorlar taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Bu, emperyalistlerin kontrollerinde olmayan kimi devletleri de (Irak somutunda oldu u gibi) terörist ilan edip sald rmas n n engeli de ildir. kincisi: Terörist eylem amaç için her arac mübah görüyor, sivil suçsuz insanlara zarar veriyor. Emperyalistlerin derdi halk n güvenli i de il! Onlar sahtekârd r! B u ikinci özellik, koalisyon ortaklar n n ilan etti i terörizme karfl mücadelede gerçekte ciddi olarak bir sald r hedefi de ildir. Yaln zca kitlelerin gözünü boyamak için öne sürülen bir kand rmacad r. Kitleler aç s ndan gerçekten de terörizm denince akla ilk gelen fley, asker-sivil, suçlu-suçsuz ayr m yapmadan, sivil hedefleri de vuran ve hatta sivil hedefler daha kolay oldu u için, öncelikle ve özellikle onlar vuran, onlar vurmak üzerinden zarar verilmek istenen güçlere bask yapmak, teslim almak vb. isteyen; yani ne zaman nereden vuraca belli olmayan ve istisnas z her vatandafl vurabilecek eylemlerdir. fiantaj amac yla veya belli amaçlara ulaflmak için, olayla do rudan ilgisi olmayan insanlar n rehin al nmas, sivil halk n kalabal k bulundu u mekânlara, alanlara (örne in otobüs duraklar, tren istasyonlar, pazar yerleri, disko vb.) bomba koyma, ayr ms z tesadüfen bir yerde bulunan insanlar diyelim ki bir lokantay, kahveyi, pazar yerini vb. otomatik silahlarla tarama, uçak kaç rma, otobüs tarama vb. genelde terörizm denince anlafl lan fleydir. Böyle anlafl lan bir terörizm marksist-leninistlerin reddetti i bir terörizmdir. Marksist-leninistlerin savundu u devrimci terör: a) Öncelikle ezilen kitlelerin kitlesel olarak uygulad terördür. Lenin, en güçlü bombalar n bile kitle olmad kça güçsüz oldu unu söyler. (Bkz. Lenin, Devrimci Macerac - l k, Lenin Eserler, Almanca, cilt 6, sayfa 183) b) Devrimin askeri program kitlelerin sömürü sistemine karfl ayaklanmas n n örgütlenmesini temel sorun olarak görür. Her terör eylemi de bu hedefe varmaya ne ölçüde hizmet etti i bak fl aç s yla ele al n p de erlendirilir. Devrimci terör eylemleri, e er do rudan devrimin öznesi olan iflçi-köylü-emekçi kitlelerinin eylemleri olarak geliflmiyorsa, onlar n devrimci savafl m n n bir parças olarak gelifltirilen ve emekçi kitlelerin mücadelesine destek veren ve o mücadeleyi ilerletmeye hizmet eden eylemlerdir. c) Örgütlü güçlerin, kitlelerin kitleler halinde yer ald yürüyen bir savafl n parças olarak gerçeklefltirdi i, terör eylemlerinde sivil halka en az zarar verecek biçimde planlama ve uygulama sözkonusudur. d) Hedefsiz kör terör, devrim aç - s ndan kitleleri örgütleyip ilerletecek yerde, en iyi halde kitleler içinde d fltan kurtulufl beklentisi yarat r, en kötü durumda ise kitlelerin karfl saflara geçmesine neden olur. Devrimciler taraf ndan bile yap lsa bu tip eylemler devrimci terör eylemi olarak de erlendirilemezler. Genifl emekçi y nlar taraf ndan hakl olarak da reddedilen bu tip bir terörizm, antiterör mücadelesi ad - na konuflan koalisyonun gerçek sald r hedeflerinden biriymifl gibi gösterilmektedir. Onlar böylelikle kendi antiterör mücadelelerini, genifl y - nlar bu tip terörden koruma mücadelesi olarak, dertleri sanki genifl y nlar n güvenlik içinde yaflamas - n sa lamakm fl gibi göstererek, genifl y nlar n deste ini arkalar na almak istemektedir. Ne yaz k ki bunda baflar l da olmaktad rlar. Bu büyük bir sahtekârl kt r. Çünkü bu tip terörün de dik alas n yapan, bu alanda en büyük olanlar gerçekte devletler en baflta da emperyalist büyük güçlerdir. Güya sivil halk n zarar görmesini terör ilan edenlerin yapt klar na bir bak n: ABD - nin daha kuruluflunda yerli halka karfl soyk r m yatmaktad r; iç savaflta karfl l kl olarak terörist eylemler yo un biçimde yaflanm flt r; yak n tarihte Vietnam da, Laos ta, Kamboçya da, Grenada da, Pana-

4 ma da vb. vb. ABD nin yapt klar na bak n. fiimdi yürüyen savaflta Afganistan da kaç sivil ve suçsuz insan n bombalamalar s ras nda öldü ünü bat l medya söylemiyor. Fakat hepimiz Washington ve New York taki eylemde kaç kiflinin öldü ünü bu medyadan ö reniyoruz. Washington ve New York ta ölenler terör kurban, onlar için yas törenleri düzenleniyor! Fakat Afganistanl ölü köylüler istenmeyen zarar hanesine yaz l yor. srail in Filistin Arap halk üzerine panzerlerle yürümesi, evleri havaya uçurmas, insanlar kurflunlamas, bombal tuzaklar kurmas vb. vb. terörizme karfl mücadele oluyor, Filistin halk n n ulusal devleti için mücadelesinin ad ise terörizm! Afganistan-Pakistan s n r ndan gelen resimlere, tek suçu can n kurtarmak için Pakistan a s nmaya çal flmak olan binlerce insan n üzerlerine atefl aç lmas na, sopalarla, coplarla dövülmesine bak n! Ülkemize bak n! Bu yaz n n kaleme al nd gün, stanbul da Küçükarmutlu, polis taraf ndan bir hafta içinde ikinci kez bas lm flt! Difline t rna na kadar silahl, çelik yelekli polisler panzerler eflli inde medyada terör yuvas olarak hedef gösterilen mahalleyi temizliyordu! Polisin att gaz bombalar Küçükarmutlu da orada bulunan herkese zarar veriyordu! Yap lan mitinglere, gösterilere polisin azg nca sald rmas n vb. an msay n! May - s nda Taksim de yaflanan katliam an msay n. Ya da ülkemizde Hizbullah an msay n! Terörizmle ve bölücülü e karfl mücadele ad na bizzat devletin deste inde Kuzey Kürdistan da kurulan bu örgüt yüzlerce insan hunharca katletmiflti. Susurlu u hat rlay n! Devletin gizli örgütlerinin binlerce fail-i meçhul!!! cinayetlerini hat rlay n! Bizzat devlet içinde yer alan güçler, yukar daki tan m içinde al - nan biçimiyle terörist eylemler için örgüt kurmufllard! vb. vb. Yani antiterör mücadele ittifak güçlerinin gerçek derdi sivil halk n kör teröre karfl korunmas vb. de ildir. Emperyalistlerin ve gericilerin derdi: Devletin fliddet tekelinin korunmas! G eriye birinci özelli e ba l bir amaç kal yor. Devletin fliddet tekelinin korunmas! Bu ba lamda da bilinmesi gereken fludur: Devletler aç s ndan fliddet tekeli, gerekli ve uygun görüldü ü zaman, devletin kontrolünde özel terör örgütlerinin kurulmas n da, var olan kimi örgütlerin kullan lmas n da d fltalamaz. Örne in bin Ladin ve onun örgütü bir süre ABD taraf ndan Rus sosyalemperyalizmine karfl mücadelede kullan lm flt r. Örne in Taliban da yine bir süre ABD emperyalizmi taraf ndan kendi amaçlar için kullan lm fl bir harekettir. Emperyalistler ve gericiler aç s ndan sorun bizzat gerici, emperyalist, faflist kimi devletler taraf ndan yarat - lan, desteklenen bu canavarlar n, kontrol d fl na ç kt nda bafllamaktad r. O zaman devletlerin resmi güvenlik güçleri, art k ifllevini doldurmufl bu kamburlardan devleti temizlemek, izlerin üzerini örtmek için antiterör operasyonuna giriflmektedir. Bugünkü savaflta bin Ladin ve Taliban a karfl yap lan budur. Bunun sivil halk n terör eylemlerine karfl korunmas vb. ile uzaktan yak ndan ilgisi yoktur. En iyi halde sömürücü devletlerin fliddet tekelinin korunmas ya da yeniden tesis edilmesi sözkonusu olabilir. Böyle bir amaçla yürütülen bir savafl n iflçiler-emekçiler aç s ndan desteklenecek bir yan yoktur. Devletin fliddet tekelinin savunulmas, sonuçta devrimciler aç s ndan devrimci fliddetin reddine götürür. Savafl n niteli i S avafl n bu yan n n kendi ilan etti i hedeflerin gerçek hedefler olmad n, söylenenler içinde tek gerçek olan n, anda kontrol d fl - na ç kan bin Ladin ve Taliban n cezaland r lmas oldu unu gördük. Peki ama bizzat koalisyonun bafl n çeken ABD nin uzun sürece ini ilan etti i savafl n tek ve gerçek nedeni ve amac bu mu? Hay r, yürüyen savafl asl nda emperyalist dünyada de iflen güç dengelerinin zorunlu k ld dünyan n yeniden paylafl lmas dalafl n n bir parças d r. ABD bu dalaflta 11 Eylül New York ve Washington eylemlerinin yaratt ortamda eline büyük bir f rsat geçirmifltir, bu f rsat de- erlendirmektedir. Sorun andaki savaflta öncelikle Orta Asya ülkelerindeki do algaz ve petrol yataklar üzerindeki egemenlik; bunun için Afganistan da stratejik üstünlük sa lama sorunudur. Savafl Afganistan la da s n rl kalmayacakt r. ABD Baflkan Bush un savafl n uzun sürece i fleklindeki sözleri ciddi bir tehdit olarak alg lanmal d r. S rada devletin fliddet tekelinin bulunmad, iktidar n çeflitli savafl a alar aras nda parçalanm fl oldu u Somali gibi ülkeler vard r. Ortado u da egemenlik ba lam nda emperyalist güçlerin önündeki pürüzlerin kald r lmas da gündeme gelecek, getirilecektir. Di er emperyalist büyük güçler de ABD nin etraf nda oluflan ittifak içinde kendileri için azamiyi elde edebilmek için çabalamaktad r. Yani savafl gerçekte ç plak emperyalist ç karlar için yürütülen bir savaflt r. Haks z, emperyalist bir savaflt r. Savafl n di er taraf nda anda Afganistan daki Taliban rejimi ve onun emperyalistlere teslim etmeyi reddetti i bin Ladin ve El Kaide örgütü vard r. Bu ikisi gelinen yerde adeta birleflmifl durumdad r. Bunlar n yürüttü ü savafl, hangi siyasi hedefler u runa yürütülmektedir? Savafl n bu taraf aç s ndan savafl hangi siyasetin sürdürülmesidir? Savafl n bu taraf bu sorulara, bin Ladin in a z ndan, yürüttükleri savafl n inançl Müslümanlar n, inanmayanlara karfl savafl oldu unu, Müslümanl k için cihad oldu unu söyleyerek cevap veriyor. El Cezire TV nin yay nlad bir video filminde savafl New York, Washington eylemlerine benzer komando eylemleriyle emperyalist metropollere tafl yacaklar n, belli flartlar yerine getirilmeden, emperyalist metropollerdeki insanlar n art k hiç bir zaman güvenlik içinde yaflayamayacaklar -

5 n ilan ediyor. fiartlar olarak Afganistan daki slami rejime karfl savafl n derhal durdurulmas ; yabanc askerlerin derhal slam n kutsal topraklar ndan çekilmesi (kastedilen Suudi Arabistan d r), Filistin üzerindeki iflgalin kald r lmas ve Irak a karfl uygulanan ambargonun kald - r lmas say l yor. Bu taleplerin her biri hakl taleplerdir. O halde savafl n bu taraf hakl m d r? Hay r. Çünkü bu savaflta bu talepler Taliban / bin Ladin taraf ndan gerçekte bir temel amaç etraf nda ezilmifl, horlanm fl, afla lanm fl Müslüman emekçileri birlefltirmek için ileri sürülen taleplerdir: Bu temel amaç slam devletidir. Afganistan daki Taliban rejimi, savafl n bu yan n n savaflla korumaya çal flt slami devlet (dâr-ül slam) projesinin örne idir. Savafl esas olarak bu projeyi korumak ve cihad yoluyla geniflletmek için yürütülüyor. Olumlu örne i Afganistan daki Taliban rejimi olarak görülen slami devletin iflçi ve emekçi y nlar aç s ndan savunulacak bir yan yoktur. flçileremekçiler aç s ndan bu rejim Ortaça n lonca ve derebeylik sistemi içinde sömürü koflullar nda yaflamak anlam na gelmektedir. Yani savafl n bu yan n n savaflla sürdürdü ü siyaset Ortaça n karanl klar na dönüfl siyasetidir; din savafllar na dönüfl siyasetidir. Savafl n, Taliban bin Ladin taraf ndan temsil edilen bu yan da haks zd r. Desteklenemez. Bir bütün olarak ele al nd nda iki tarafl bir haks z savaflla karfl karfl yay z. ki tarafl haks z savaflta marksistleninistlerin tavr aç kt r: ki yanl devrimci bozgunculuk! Savaflan iki taraf n da yan nda yeralmamak; birini di erine karfl desteklememek; her iki taraf n da bu savaflla güttükleri gerici amaçlar kitlelere aç klamak ve her iki yanda savafltan kitleleri devrime yak nlaflt rmak için azami ölçüde yararlanmak! Bugünkü flartlarda ne Afganistan da ne de savafl n di er taraf olan emperyalist-gerici-faflist ülkelerde savafltan devrimle ç kmak mümkün görünmüyor. Bu ortamda, emperyalist ülkelerde geliflen bar fl hareketine damgas n vuran görüfller de pasifist görüfller. Bunun yan nda Müslüman ülkelerde ise yer yer Taliban, bin Ladin yanl s gösteriler var. Yap lmas gereken bu hareketlerin içine do ru görüfllerin tafl nmas, gerçek çözümün iflçi s n f önderli inde devrimde oldu unun propagandas - d r. Savafl n niteli inin net olarak belirlenmesi tak n lacak tav r aç s ndan belirleyici önemdedir. Bu ba lamda daha iflin bafl nda yer yer devrimcilik ad na da yap lan bir dizi yanl flla karfl lafl yoruz. Savafl olmayan savafl safsatas Ö nce burjuvazinin liberal pasifist savunucular n n bir bölümü, asl nda anda yürüyenin gerçekte savafl olmad konstrüksiyonuna sar l yorlar. fiöyle bir mant k yürütüyorlar: Klasik anlamda savafl devletler aras nda yürür. Terörizme karfl savafl, devletler aras nda yürüyen bir savafl de ildir. Devletlerin d fl nda olan kimi güçlere karfl yürütülmektedir bu savafl. Devletler ancak, herhangi bir devlet aç kça teröristlere yard m etti i, yatakl k etti i durumda sald r hedefi olmaktad r. Burada da devletleraras bir savafl, yani sözcü ün klasik anlam nda bir savafl sözkonusu de ildir. Ayn yoksullu- a karfl savafl, uyuflturucuya karfl savafl taki, savafl kavramlar gibi, Terörizme karfl savafl taki savafl kavram da kararl l ifade etmek için kullan lan bir metafordur. (Bunu en aç k ifade eden Amerikal filozof Michael Walzer) Tabii ki, savafl gerçek anlamda savafl de il de, yaln zca kararl l n ifadesi olan bir metafor olunca, liberal pasifistler de, bu savaflta liberalliklerine ve pasifistliklerine hâlel gelmeden savafltan yana tav r tak n p burjuvazilerinin kuyru una tak labilirler! ABD de, Almanya da bir dizi emperyalist ülkede flimdi bir zamanlar n radikal pasifistlerinin bir bölümünün, özgürlük, adalet, insan haklar vb. ad - na emperyalist savaflç olduklar bir süreci yafl yoruz. Yaflanan zaten gerçek anlamda savafl de ildir teorileri bu sürecin vicdan rahatlatma teorisi olarak ifllev görüyor. Bu teorinin emperyalist burjuvazi aç s ndan bir baflka ifllevi daha var: çte faflistleflmenin ilerletilmesi, d flta sald r için klasik savafl tan m n n art k yeterli görülmemesi. Gelinen yerde tekni in ola anüstü ilerlemesi sonucunda devlet d fl küçük, örgütlü gruplar, hatta yeter teknik bilgi ve mali güce sahip tek tek bireyler bile devletlere zarar verebilecek duruma/konuma gelmifllerdir. Bu durumda savafl kavram n n içeri inin, y lda 1000 in üzerinde ölüme neden olan devletleraras silahl çat flmalar veya devletler içindeki silahl çat flmalar (BM de savafl böyle tan mlan yor!) biçiminde doldurulmas n n ötesinde, devletlerin fliddet tekeli d fl nda kalan kifli ve gruplara karfl mücadele olarak da geniflletilmesi gereklidir. Kavram n içeri inin bu flekilde geniflletilmesi emperyalistlere, e er güçleri yetiyorsa istediklerine istedikleri anda terörizme karfl mücadele ad na savafl açma imkân vermektedir. Nitekim yap lan da bu olmufltur. Burjuva medya büyük gürültüyle 21. yüzy l n ilk savafl dedi- i savafl n art k eski savafllardan olmad n vurgulam flt r sürekli olarak. NATO nun asl nda d fltan devlet sald r s karfl s nda tavr öngören 5. maddesi, NATO tarihinde ilk kez iflletilmifl; New York ve Pentagon- daki eylemler, ABD ye ve tüm NA- TO ya karfl savafl ilan olarak kabul edilmifltir. ki tarafl haks z savafl net tespitinden kaç nma S oruna sol ve devrimci çevreler aç s ndan yaklaflt m zda flunu tespit ediyoruz: Sol ve devrimcilik ad na konuflan hareketlerin büyük ço unlu u, aç k bir biçimde savafl n iki yönlü haks z savafl oldu u tespitini yapm yor. fiimdiye kadar inceledi imiz hiç bir aç klamada, yürüyen savafl iki yönlü haks z savaflt r tespiti aç k tespit olarak yok. Solda büyük ço unluk savafl n Taliban / bin Ladin cephesi konusunda

6 suskunlu u tercih ediyor. Emperyalist sald r ya karfl ç k l p orda duruluyor. Taliban / bin Ladin den kendini ay rma çabas pek görülmüyor. Bu ay rma kendini en i- yi halde bu güçlerin emperyalizmin beslemesi oldu u vb. tespitler yap lmas biçiminde oluyor. (bkz. flçi Köylü 12/26 Ekim 2001, sayfa 30) Fakat bunlar n halklar n kurtulufl projesinin gerici, karfl devrimci oldu unun tespitinden kaç n l yor. Savafllar n n haks z oldu u tespiti, hiç bir yanl fl anlamaya meydan b rakmayacak aç kl kta yap lm yor. Halbuki bu tam da özellikle bizim gibi nüfusunun ço unlu unun Müslüman oldu u, emekçilerin slami söylemli demagojilere çok aç k oldu u ülkelerde ola anüstü önem tafl yan bir sorundur. ki yanl savafl de il, tek yanl sald r teorisi U luslararas alanda yürüttü ümüz tart flmalarda yer yer iki tarafl haks z savafl tespitinin yap lmamas n n bir gerekçesi olarak, asl nda iki tarafl bir savafl n sözkonusu olmad, savafl n tek yanl emperyalist bir sald r savafl oldu u, savafl n hedefinin Taliban rejimi/bin Ladin de il Afganistan halklar oldu u vb. argümanlar savunuldu unu gördük, yaflad k. Burada gözden kaç r lan bir gerçek fludur: Her savaflta, savafltan en fazla zarar görenler hep halk y nlar d r. Bu anlamda tabii ki Afganistan daki savaflta emperyalistlerin sald r hedefi Afganistan halklar d r. Fakat bunun kadar flu da do rudur: ABD emperyalistleri ve onunla ayn safta yer alan güçler, Taliban rejimini y kmay, bin Ladin örgütünü da t p onu ortadan kald rmay gerçekten de hedeflemektedirler. Tek ve esas amaçlar tabii ki bu de ildir. Fakat bu da savafl n önemli hedeflerinden, amaçlar ndan biridir. Anda Taliban rejimine karfl sald r n n Afganistan daki aya, Afganistan halklar - n n bir bölümünü temsil eden Afganistanl güçlerdir. Sald r ya karfl direnen, gerçekten savaflan güçler, Taliban n örgütlü güçleri ve onun destekleyicileridir. Yani Taliban / bin Ladin gerçek savafl taraf durumundad r. Onlar bu savafl Afganistan s - n rlar d fl nda da sürdürecekleri tehditlerini savurmaktad r ve e er güçleri gerçekten yeter ve imkân bulurlarlarsa sürdürecekleri konusunda da kimsenin kuflkusu olmamal d r. Gerçek durum bu iken, Taliban / bin Ladin i savaflan güç olarak var saymamak, bu güçlere de karfl tav r tak nma zorunlulu undan kendini kurtarmaya yarayan bir konstrüksiyondur. Devrimci çevrelerdeki tart flmalarda kendini kesin çizgileriyle Taliban / bin Ladin den ay rmama tavr n n bir gerekçesi olarak da, yer yer ABD nin sald ran durumunda oldu- u; Taliban / bin Ladin in savunma durumunda oldu u argüman getirilmektedir. Bu argüman savafl sorununa marksist yaklafl mdan uzakt r. Yukar da da ortaya koydu umuz gibi kimin sald r da, kimin savunmada oldu u savafl karfl s ndaki tav rda belirleyici rol oynamaz. Ayn biçimde bir savaflta güç dengesi sorunu da savafl n niteli ini belirlemede tayin edici bir rol oynamaz. Bu ba lamda ABD nin bafl n çekti i koalisyonun Taliban / bin Ladin e karfl savafltaki güç dengesi aç kça ve çok büyük farkla birincinin lehindedir. Antiemperyalist savafl m? D evrimci çevreler içinde yürüyen tart flmalarda ve tak n lan tav rlarda ortaya ç kan bir yanl fl tav r da, savafl n bin Ladin / Taliban taraf na hakl, antiemperyalist savafl, ulusal kurtulufl savafl niteli ini yak flt ran tav rd r. Bunu ülkemizde üç dünyac -karfl devrimci Ayd nl k / P çok aç k biçimde yapt. Fakat bir dizi devrimci güç de savunduklar kimi görüfllerle benzer konumlar sergiledi. Bu ba lamda bizim uluslararas alanda da do rudan yürüttü ümüz kimi tart flmalarda karfl m za flu argümanlar ç kt : Taliban / bin Ladin dinci, gerici bir ideolojinin savunucusu da olsalar, bugün objektif olarak emperyalizme karfl dünyan n ezilen halklar - n n mücadelesinin saflar nda yer al - yorlar. Bugün dünyada ezilen uluslar n önemli bir bölümünü dini inançlar itibariyle Müslüman olanlar oluflturmaktad r. Ezilen Müslüman halklar n dine bir kurtar c olarak sar lmas, bu ülkelerde emperyalizme karfl mücadelenin bir çok halde dini bir görünüme bürünmesi anlafl l r bir fleydir. Taliban / bin Ladin ve benzerleri örne in Filistin de Hamas, Hizbullah gibi örgütler de ezilen y nlar n hakl antiemperyalist öfkesine sahip ç kan örgütlerdir. Bunlar objektif olarak antiemperyalist konumdad r. Onlar n mücadelesi emperyalizme darbe vuruyor, emperyalizmi zay flat yor. Asl nda marksist-leninistlerin görevi bu ba lamda bu güçlerle bir cephe oluflturmaya çal flmakt r. Bu ba lamda flunlar tespit etmek istiyoruz : Taliban / bin Ladin; Filistin de Hamas, Hizbullah; Afganistan da Kuzey ttifak içinde yer alan bir dizi islamc -dinci güç gibi güçler antiemperyalist güçler de illerdir. Bunlar emperyalizme en iyi halde ondan daha geri bir pozisyondan muhalif olan dinci-gerici güçlerdir. Emperyalizme karfl olan muhalefetleri e er böyle bir muhalefet gerçekte sözkonusuysa, ki bir çok halde bu örgütler emperyalizmin devrime karfl kurdu u, besledi i örgütler konumundad r en iyi halde, emperyalizmi gâvur icad, gâvur hegemonyas vb. görme ve emperyalizmi Allah n egemenli inin yerine paran n egemenli ini geçirme noktas ndan elefltirme temelinde bir muhalefettir. Bu muhalefetin gelece e yönelik toplum projesi, kapitalizmemperyalizmin de gerisinde olan, Ortaça a ait olan bir toplum projesi, slami din devleti projesidir. Kuflkusuz bu örgütlerin sahip ç kt Müslüman y nlar n emperyalizme karfl nefreti hakl d r ve fakat onlar bu hakl nefreti emperyalizmi gerçekten y k p yerine ondan daha iyi ve ileri bir düzeni kurma mücadelesinin de il, halklar için ondan da berbat bir düzenin kurulmas mücadelesi için kullanmaktad r. Bu noktada bu örgütlere antiemperyalizm

7 EK 1 2 Bildiride bir tek kez bile anti-emperyalist anti-feodal devrimin do rudan propagandas yap lm yor. Bunun yerine Afgan halk n n zorlu savafl, silahl mücadelesi nden vb. sözediliyor. Tabii ki zorlu savafl, silahl mücadele propaganda edilmeli, ama bununla yetinilmemesi; bu silahl mücadelenin devrim mücadelesi oldu unun konmas do rudur. Kurtuluflun halk iktidar ya da iflçi-köylü iktidar ndan geçti inin konmas do ru olur. (Bu nokta da veto noktas d r.) 3 Afganistan daki gerici gruplar hakk nda, bunlar n yurtd fl nda para yedikleri, Afganistan da savaflanlar n bunlar olmad, bunlar n maddi imkanlara ra men halk uzun süreli bir savafl için örgütleyemeyecekleri söyleniyor. Sorunun böyle konmas, biraz gerçek durumun tam yans t lmamas gibi görünüyor. Görünen en az ndan d flardan bak ld nda görünen bu gruplar n bugün direnifl hareketi içinde çok önemli, evet yönlendirici bir etkiye sahip olduklar d r. Gerçek durum oldu u gibi konmaz ise, bu durumu de ifltirmek de mümkün olmaz. Ajitasyon için gerçek durum çarp t lmamal. Bunlar n oynad bu rolden ç kan sonuç, bunlara karfl mücadelenin de çok önemli, belirleyici önemde bir role sahip oldu udur. Bunlara karfl mücadele ile birlefltirilmeyen bir anti-rus mücadele, Afganistan da halk y nlar n gerçek kurtulufla götüremez. Bu noktada bildiride söylenenler yeterli de il. Ayn zamanda bu gerici gruplar n pek ço unun islamc oldu unun aç kça söylenmemesi de bize yanl fl görünüyor. Önerimiz, bu elefltirileri dikkate alan köklü düzeltmelerin yap lmas d r. Bu konuda da en sondaki fliarlarda tav r tak n lmas do rudur. (Bu da veto noktas d r.) (Bolflevik Partizan, say 21, sayfa 30) vb. atfetmek büyük bir yanl flt r. Yap lmas gereken, bu örgütlerin gerçek yüzlerinin kitleler içinde teflhir edilerek bunlar n etkisinin k r lmas, y nlar n kendili inden antiemperyalist nefretinin, gerçek antiemperyalist devrim mücadelesi mecras nda toplanmas d r. Yer yer halk n dini duygular na sayg l olmak ad na, dinci örgütlerin gerçek yüzlerinin antiemperyalist mücadele sürecinde yer yer ortak mücadele ad na, flimdi zaman de il ad na vb. teflhir edilmemesi, gerici dinci ideolojinin y nlar içinde her küçümsenmesi, dünya devrim tarihinde büyük felaketlere yol açm flt r. flte ran örne i! Devrimcilerin müttefik gördü ü, elefltirip teflhir etmeyi acil görev saymad islamc - lar n iktidara geldiklerinde, devrimcilere karfl estirdikleri terör, y k lan fiah rejiminin terörünü aratmayacak düzeyde oldu. ran ilerleyecek yerde geri gitti. ran daki molla rejimi ran halklar na kan kusturdu, kusturuyor. Evet ABD emperyalizminin fiah dönemindeki mutlak egemenli i k r ld, fakat bu ran n emperyalist sistem d fl na ç kmas anlam na vb. gelmedi, gelemezdi. ran da fiah a karfl devrimde çok önemli rol oynayan sol, devrimci güçler, anti-fiah muhalefeti içindeki dinci gericileri do ru bir tarzda elefltirseler bile, belki dincilerin iktidara gelmesini engellemek mümkün olmayabilirdi; fakat e er dinci gericiler hakk nda bu arada kendi gücü hakk nda da hayallere sahip olunup bu hayaller yay lmasa idi, dinci rejimin sonraki sald r lar na haz rl kl olunur, bu kadar a r kay plar verilmeyebilirdi. Afganistan da da benzer bir olay yafland. Afganistan da Rus sosyalemperyalizminin iflgali döneminde, devrimci sol muhalefet, Rusya n n iflgaline karfl savaflta dinci örgütlerin gücünü oldu undan az gördü ve gösterdi, kendi gücünü ise abartt. Devrimci sol muhalefet ran daki devrimcilerin yapt na benzer bir hata yaparak Afganistan daki dinci muhalefeti dinci görüflleri nedeniyle, din devleti projesi nedeniyle elefltirip teflhir etmekten kaç nd. Kutsal slam dini karfl ya al nmadan, dinci gericiler en iyi halde Kutsal slam dinini kendi ç karlar için kullanmakla elefltirildiler. (Bkz. Afganistanl Marksist-Leninistlerin Aral k 1979 da GUAFS Kongresi ne gönderdikleri mesaj; bkz. EK 1: Bolflevik Partizan da bir eylem birli- i ertesi yap lan de erlendirmede getirilen elefltiri. BP say 21, sayfa 30) Sonuçta, genifl halk y nlar slam n bayra alt nda Rus gâvuruna karfl mücadele olarak yürüttüler mücadeleyi. Bu mücadele gerçek anlamda antiemperyalist bir mücadele de ildi. Mücadelenin sonunda iktidar ele geçiren dinci savafl a alar, Afganistan oldu u yerden daha geri götüren bir rejimi kurup ilk s rada devrimci muhalefeti yokettiler! K saca: dinci gerici örgütlerin antiemperyalist örgütler olarak tan - t lmas, bunlara antiemperyalist mücadeleci yaftas as lmas, bütünüyle yanl flt r. Bunlar n esas niteli- i Ortaça a dönük bir gericiliktir. Bunlar belli bir dönem antiemperyalist mücadele içinde (örne in iflgale karfl savafl vb.) yer al yorlarsa, bu mücadele içinde bunlar n gerçek yüzünün kitleler içinde teflhiri devrimciler aç s ndan acil ve hayati önemde bir görevdir. Bu görevden halk n dini duygular n rencide etmemek, antiemperyalist birli i bozmamak, bunlar zaten güçsüz, zarar veremez vb. vb. gerekçelerle uzak durmak, devrimci güçlerin y nlara yanl fl bilinç vermesi, kendi mezarlar n kendi elleriyle kazmas demektir. Taliban ve bin Ladin in antiemperyalistlikle, emperyalizme darbe