FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT - BAZ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT - BAZ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT - BAZ ÖRNEĞİ Hakan ÖZDEMİR 1 Sacit KÖSE 2 Kadir BİLEN 3 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Denizli. 2 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü, Denizli. 3 K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kahramanmaraş. Bu çalışmanın amacı, Kimya III dersinde, fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram yanılgılarını gidermede Tahmin Et - Gözle - Açıkla (TGA) stratejisinin etkisini araştırmaktır. Çalışma grubunu, eğitim- öğretim yılının güz döneminde, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı nda, Genel Kimya III Laboratuar dersini alan 69 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada kontrol 1 grubu, kontrol 2 grubu ve deney grubu olmak üzere üç grup bulunmaktadır. Bu çalışmada deney grubunda 22 fen bilgisi öğretmen adayı, kontrol 1 grubunda 22 fen bilgisi öğretmen adayı ve kontrol 2 grubunda 25 fen bilgisi öğretmen adayı bulunmaktadır. 6 hafta boyunca deney ve kontrol 2 grubu öğrencilerine Tahmin Et-Gözle-Açıkla stratejisine dayalı laboratuar yaklaşımı, kontrol 1 grubu öğrencilerine ise klasik yönteme dayalı laboratuar yaklaşımı uygulanmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarından veri toplamak için Asitler ve Bazlar Kavram Testi (ABKT) kullanılmıştır. ABKT, kontrol 1 grubuna ve deney grubuna ön-test, tüm gruplara son-test olarak uygulanmıştır. Analiz sonuçları, TGA stratejisinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram yanılgılarını gidermede olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Tahmin Et - Gözle - Açıkla Stratejisi, Kavram Yanılgıları. EFFECT OF PREDİCT- OBSERVE EXPLAİN STRATEGY TO CORRECT PRE-SERVİCE SCİENCE TEACHERS MİSCONCEPTİONS: ACİD- BASE CASE The purpose of this study was to investigate the Effect of Predict - Observe - Explain (POE) strategy to correct preservice science teachers misconceptions in Chemistry III. A total of 69 pre-service science teachers who took General Chemistry III course in the fall semester of academic year in the Department of Science Education at Pamukkale University was participated study. A control 1 group, experimental group and control 2 group were employed in the study. In this study, there were 22 pre-service science teachers in experimental group and were 22 pre-service science teachers in control 1 group and were 25 pre-service science teachers in control 2 group. Laboratory instruction designed based on Predict-Observation-Explain (POE) strategy was applied in experimental grup and control 2 grup and a verification laboratory approach was applied in control 1 group over a period of six weeks. Acid and Base Concept Test (ABCT) was applied for data collection from pre-service science teachers. ABCT, was addministered to control 1 grup and experimental group as a pre-test and was given all groups as a post-test. Results of the analyses showed that POE strategy was positive significant to correct on pre-service science teachers misconceptions. Key Words: Science Education, Predict-Observation-Explain Strategy, Misconceptions. 1. GİRİŞ Kavram, benzer özelliklere sahip olgu, olay, fikir veya objeler grubuna verilen ortak isimdir (Kaptan, 1999). Kavramlar, doğal yaşamdaki canlı veya cansız varlıkların, olayların veya olguların zihin ya da düşüncelerdeki temsilcileridir, adlarıdır (Soylu, 2004). ). Doğal yaşam alanlarında aynı değerleri, aynı gelenek ve görenekler sahip aynı kültürde yaşayan insanlar; saygı, sevgi vs gibi şeyleri aynı kavramlarla ifade ederler (Cohen ve diğ., 2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrendikleri bazı kavramlar, bilim çevrelerince kabul gören kavramlarla çeliştiği zaman hatalı ya da yanlış olarak nitelendirilir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının tahminleriyle, sezgileriyle öğrendikleri bu kavramlara kavram yanılgısı denilmektedir (Yıldırım, 2000; Aksoylu, 2004).). Fen bilgisi öğretmen adayları eğitim ve öğretim alanına gelmeden önce doğal yaşamlarında veya etraflarında meydana gelen gelişim, değişim ya da olayların sebeplerini, sonuçlarını, daha önce elde ettikleri ön deneyim ve ön bilgilerle açıklama yoluna giderler (Myers ve Gray, 1983; Koray ve Bal, 2002). Kavram yanılgılarının oluşma sürecinde, fen bilgisi öğretmen adaylarının okul veya günlük hayatta oluşturduğu fen

2 kavramları ile ilgili düşünce yapısının etkisi vardır, bu da fen öğretiminin yapılacağı alanda fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim yapmalarını olumsuz yönde etkiler (Osborne and Freyberg, 1996; Aydoğan ve diğ.,2003). Yapılandırmacılıkta ön bilgiler, sonradan öğrenilen bilgilerle yapılandırmak için ortaya çıkarılır, bu olurken de öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları veya yanlış öğrenmeler tespit edilmiş olunur (Ceylan, 2008). Kavramlar, düşünce sistemimizde veya zihnimizde yapılandırdığımız soyut düşünceler olup, bunları düşünce sistemimizde veya zihnimizde kalıcı hale getirmeye çalışırız. İşte kavramların bu soyut olma özelliği, bunların öğretilmesi ve öğrenilmesi zorlaştırır. Bu nedenden ötürü kavramları somutlaştırma işlemine başvurulur. Geleneksel kavram öğretimi ilgili yöntem ve stratejiler kavram yanılgılarını gidermede çok da etkili değildir. Bunun için öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını tespit etmeyi ve bunları düzeltmeyi amaç edinen öğretim strateji ve yöntemleri kullanılabilir. Kavram haritaları, bilişsel çelişki, analojiler ve kavramsal değişim metinleri Tahmin Et Gözle Açıkla kavram yanılgılarını düzeltmede veya gidermede kullanılan etkili yöntem ve stratejilerdendir (Gülçiçek. 2004; Temizyürek, 2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının alternatif kavramlarını ortaya çıkarmasına yardımcı olan ve kavramlarını yeniden yapılandırmasına yol açan TGA stratejisi üç aşamadan oluşur. Bunlar; tahmin, gözlem ve açıklama aşamasıdır. TGA stratejisinde, fen bilgisi öğretmen adayları deneysel durumlarla karşılaştırıldıktan sonra onlardan deney veya etkinliklerle ilgili tahminde bulunmaları, ardından deney veya etkinlik yapılırken gözlem yapmaları ve en sonunda ise tahminleri ile gözlemlerini karşılaştırarak açıklama yapmaları istenir (White ve Gunstone, 1992; Liew ve Treagust, 1998; Mpofu, 2006; Özdemir, 2011). TGA stratejisi, fen bilgisi öğretmen adaylarınca laboratuarlarda, gösterim yapılarak gerçekleştirilen dersleri daha etkili bir şekilde öğrenmelerini ve varsa kavram yanılgılarını da düzeltmeyi sağlayan, öğretmene öğrencilerine rehberlik etme görevi veren bir stratejidir (Köse ve diğ., 2003; Tekin, 2008; Özdemir, 2011). Fen bilgisi öğretmen adayları bazı fen konularında kavram yanılgılarına sahiptirler. Bunlar özellikle kimyasal eşitlikler, asitler ve bazlar, elektrokimya, maddenin yapısı, maddelerin sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal değişmeler ve çözeltilerdir (Geban ve Cetingül, 2005). Genellikle kavramlar, öğretmen tarafından düz anlatım yöntemi ile öğretilmektedir. Buda bazı kavram yanılgılarının ortaya çıkmasına sebep vermektedir (Ülgen, 2001). Fen konusu olan asitler bazlar fen bilgisi öğretmen adayları tarafından anlaşılması zor bir konudur. Özellikle bu konudaki bazı kavramlar ilköğretim yıllarında yanlış veya eksik öğrenildiğinden, sonraki dönemlerde bu yanlışları düzeltmek biraz daha zor olmaktadır. fen bilgisi öğretmen adaylarının çoğu kez asit - baz hakkındaki hatalı fikirleri günlük hayatlarındaki deneyimlerinden elde ettiğini ifade etmektedir. (Üçe ve Sarıçayır, 2002). 2. ARAŞTIRMANIN DENEYSEL DESENİ Genel Kimya III dersinde Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) stratejisine dayalı laboratuar uygulamaları ile hazırlanan etkinliklerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının asitler - bazlar konusunu anlamalarına etkisini ölçmeye yönelik olan bu araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu desenlerden, eşit olmayan kontrol grup deseni kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki neden - sonuç ilişkilerini bulmayı amaçlayan araştırma desenlerine, deneysel desenler denir. Deneysel desenler literatürde, gerçek deneysel desenler, yarı deneysel desenler ve deneme öncesi desenler olarak sınıflandırılmaktadır Bu çalışmada, araştırmanın yapıldığı okulda bulunan sınıflardan biri deney grubu, biri kontrol 1 grubu ve diğeri kontrol 2 grubu olarak seçildiği için, araştırmanın deneysel deseninin eşit olmayan kontrol gruplu yarı deneysel desen olduğu söylenebilir. Bu modele göre; yansız atama yöntemiyle biri deney, biri de kontrol 1 ve diğeri de kontrol 2 olmak üzere üç grup oluşturulmuş, deney ve kontrol 1 grubuna çalışma öncesi ön testler, çalışma sonrası ise her üç gruba son testler uygulanarak ölçümler yapılmıştır. (Büyüköztürk, 2001). 3. ÇALIŞMA GRUBU Çalışma grubu, öğretim yılı güz döneminde, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. sınıfta öğrenim gören ve Kimya III dersini alan 69 fen bilgisi öğretmen adayından oluşmaktadır. Örneklem rastgele atanmadığından ve yine rastgele üç gruba (deney, kontrol 1 ve kontrol 2) ayrılamadığından, normal öğretim fen bilgisi

3 öğretmen adayları deney grubu ve kontrol 2 grubunu, II. öğretim fen bilgisi öğretmen adayları kontrol 1 grubunu oluşturmaktadır. Araştırmadaki TGA stratejisine dayalı laboratuar yaklaşımının uygulandığı deney grubu 22 fen bilgisi öğretmen adayından, programdaki laboratuar yönteminin uygulandığı kontrol 1 grubu 22 fen bilgisi öğretmen adayından ve TGA stratejisine dayalı laboratuar yaklaşımının uygulandığı kontrol 2 grubu ise 25 fen bilgisi öğretmen adayından oluşmaktadır. 4. ARAŞTIRMADA KULLANILAN ÖLÇME ARACI 4.1. Asitler ve Bazlar Kavram Testi (ABKT) Geban ve Çetingül (2005) tarafından geliştirilmiştir. Bu test, 4 seçenekli 21 sorudan oluşmuştur. Bu sorular asitler, bazlar, ph, kuvvet, konsantrasyon, indikatör ve nötürleşme temel kavramlarıyla ilgilidir. Her soruda 1 doğru cevap, üç çeldirici bulunmaktadır. ABKT nin güvenirlik katsayısı Cronbach's alpha değeri 0.81 dir. Araştırmacı tarafından bulunan güvenirlik katsayısı Cronbach's alpha değeri 0.74 tür. Tablo ABKT de yer alan sorularının konulara göre dağılımı. Konu Sorular Asit ve Baz Teorileri 2, 5, 6, 14, 18 Asit ve Bazların Özellikleri 1, 2, 5, 8, 11, 18, 20 PH 4, 8, 9, 15, 17, 18 Asit ve Baz Reaksiyonları 3, 8, 15 İndikatörler ve Nötürleşme 3, 6, 13, 15 Kuvvetlilik, Konsantrasyon 7, 8, 10, 12, 16, 19, VERİLERİN ANALİZİ Bu araştırmada, araştırmanın alt problemlerine uygun olarak öğrencilerin ABKT uygulanmış test sonuçlarının yorumlanmasında Testlerin doğru cevaplarına 1 puan, boş ve yanlış cevaplarına ise O puan verilmiştir. Öğrencilerin tahmin sorularına verdikleri cevapların analizi, cevap kâğıtları incelenerek yapılmıştır. Çözümlemeler için çoktan seçmeli sorularda öğrencilerin her bir soruya verdikleri doğru ve yanlış cevapları ile boş bıraktıkları soruların frekans ve yüzdeleri tespit edilmiştir. 6. BULGULAR VE YORUM Asitler ve Bazlar Kavram Testinin uygulanmasından elde edilen veriler genel bir fikir vermesi bakımından tablo 6.1 ve 6.2 de sunulmuştur. Tablo 6.1. Deney grubu fen bilgisi öğretmen adaylarının ön-testinden elde edilen bulgular Soru A B C D BOŞ no: f % f % f % f % f % 1 12* * * * * * * * * * *

4 * * * * * * * * * *: Doğru cevabı belirtmektedir. Tablo 6.2. Deney grubu fen bilgisi öğretmen adaylarının son-testinden elde edilen bulgular Soru A B C D BOŞ no: f % f % f % f % f % 1 21* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *: Doğru cevabı belirtmektedir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının çoktan seçmeli test sorularına verdikleri doğru cevapların yüzdeleri % 0 ile % 100 arasında değişmektedir. Testin bazı sorularında kavram yanılgılarının olduğu araştırmacı tarafından tespit edilmiş olup, bu sorulardan en dikkat çekenleri 1., 4., 5., 10., 14., 16., 17. ve 18. sorulardır. Testin 1. sorusu asitlerin özellikleri ile ilgili olup ön-testte, öğretmen adaylarının % 55 i; son-testte, % 95 i; tarafından doğru olarak cevaplandırılmıştır. Bu soruda, ön-testte fen bilgisi öğretmen adaylarının % 36 sı b çeldiricisini (tüm asitler tahriş edici ve yakıcıdır) cevaplamıştır. Burada fen bilgisi öğretmen adaylarının tüm asitler tahriş edici ve yakıcıdır şeklinde kavram yanılgısına sahip olduklarını görüyoruz. 4. soru PH ile ilgili olup ön-testte, fen bilgisi öğretmen adaylarının % 32 si; son-testte % 68 i tarafından doğru olarak cevaplandırılmıştır. Bu soruda, öntestte öğretmen adaylarının % 59 u b çeldiricisini (PH = 1 olan asit en asidiktir) cevaplamıştır. 5. soru asitler ve bazların özellikleri ile ilgili olup ön-testte, fen bilgisi öğretmen adaylarının % 41 i, sontestte % 73 ü tarafından doğru olarak cevaplandırılmıştır. Bu soruda, ön-testte fen bilgisi öğretmen adaylarının % 27 si c çeldiricisini (bir maddenin asit olması için hidrojen, baz olması için hidroksit içermesi şarttır) cevaplamıştır. Bu sorudan görüldüğü kadarıyla fen bilgisi öğretmen adayları asitler ve bazların özellikleri ile ilgili olarak bir maddenin asit olması için hidrojen, baz olması için hidroksit

5 içermesi şarttır şeklinde kavram yanılgısına sahiptirler. 10. soru asitlerin kuvvetliliği ile ilgili olup ön-testte fen bilgisi öğretmen adaylarının % 41 i, son-testte % 86 sı tarafından doğru olarak cevaplandırılmıştır. Bu soruda, ön-testte fen bilgisi öğretmen adaylarının % 54 ü d çeldiricisini (bir asidin kuvvetini anlamak için, yapısındaki hidrojen atom sayısının ve PH değerinin mutlaka bilinmesi gerekir) cevaplamıştır. 14. soru bazlarla ilgili olup ön-testte, fen bilgisi öğretmen adaylarının % 50 si; son-testte %73 ü tarafından doğru olarak cevaplandırılmıştır. Bu soruda, ön-testte fen bilgisi öğretmen adaylarının % 50 si c çeldiricisini (PH3 bir bazdır) cevaplamıştır. 16. soru asitlerin kuvvetliliği ile ilgili olup ön-testte, fen bilgisi öğretmen adaylarının % 55 i, son-testte % 81 i tarafından doğru olarak cevaplandırılmıştır. Bu soruda, ön-testte fen bilgisi öğretmen adaylarının % 14 ü b çeldiricisini (HBr kuvvetli bir asit olduğu için derişiktir) ve % 23 ü b çeldiricisini (HBr ün molekül içi bağları daha kuvvetli olduğundan daha kararlıdır ve HBr daha kuvvetli bir asittir çünkü daha fazla hidrojen bağına sahiptir) cevaplamıştır. 10. ve 16. sorulardan anlaşıldığı gibi, fen bilgisi öğretmen adayları asitlerin kuvvetliliği ile ilgili olarak bir asidin kuvvetini anlamak için, yapısındaki hidrojen atom sayısının ve PH değerinin mutlaka bilinmesi gerekir ile HBr ün molekül içi bağları daha kuvvetli olduğundan daha kararlıdır ve HBr daha kuvvetli bir asittir çünkü daha fazla hidrojen bağına sahiptir şeklinde kavram yanılgılarına sahip oldukları ortaya çıkıyor. 17. soru PH ile ilgili olup ön-testte, fen bilgisi öğretmen adaylarının % 9 u; son-testte % 68 i tarafından doğru olarak cevaplandırılmıştır. B u soruda, ön-testte fen bilgisi öğretmen adaylarının % 64 ü c çeldiricisini (PH değeri asidin veya bazın kuvvetini gösterir) cevaplamıştır. 4. ve 17. sorulardan açıkça görüldüğü gibi fen bilgisi öğretmen adayları PH = 1 olan asit en asidiktir ve PH değeri asidin veya bazın kuvvetini gösterir şeklinde kavram yanılgılarına sahiptirler. 18. soru asit ve baz teorileri ilgili olup ön-testte, fen bilgisi öğretmen adaylarının % 36 sı; son-testte % 86 sı tarafından doğru olarak cevaplandırılmıştır. Bu soruda, öntestte fen bilgisi öğretmen adaylarının % 41 i c çeldiricisini (HO asit veya baz olarak davranamaz sadece çözücüdür ve eşit derişimli çözeltilerinde NH3 ün PH değeri CH3COOH ün PH değerinden büyüktür) cevaplamıştır.bu soru incelendiği zaman fen bilgisi öğretmen adaylarının asit ve baz teorileri ile ilgili olarak HO asit veya baz olarak davranamaz sadece çözücüdür ve eşit derişimli çözeltilerinde NH3 ün PH değeri CH3COOH ün PH değerinden büyüktür şeklinde kavram yanılgılarına sahip oldukları anlaşılıyor.. 7. SONUÇ Bu çalışmanın sonuçlarını incelediğimizde kimya konusu olan asitler - bazlar konusunu öğretmede TGA stratejisine dayalı laboratuar yaklaşımının programdaki laboratuar yaklaşımından daha etkili olduğu sonucuna varabiliriz. Asitler ve Bazlar Kavram Testinin bazı sorularında kavram yanılgılarının olduğu tespit edilmiş olup, bu sorulardan en belirgin olanları 1, 4, 5, 10, 14, 16, 17 ve 18. sorulardır. Bu kavram yanılgıları tüm asitler tahriş edici ve yakıcıdır, PH=1 olan asit en asidiktir, bir maddenin asit olması için H, baz olması için OH içermesi şarttır, bir asidin kuvvetini anlamak için yapısındaki H atomu sayısının ve PH değerinin mutlaka bilinmesi gerekir, PH bir bazdır, HBr daha kuvvetli bir asittir çünkü daha fazla hidrojen bağına sahiptir ve HBr daha kuvvetli bir asit olduğu için daha derişiktir, H 2 O asit veya baz olarak davranamaz sadece çözücüdür, eşit derişimli çözeltilerinde NH 3 ün PH değeri CH 3 COOH ün değerinden büyüktür şeklindedir. Bu kavram yanılgılarının fen bilgisi öğretmen adaylarında olması, onların bu konuyla ilgili yapacakları öğretimin eksik ve yanlış olacağının göstergesidir. Bunları düzeltmek ya da gidermede TGA stratejisinin olumlu bir sonucu ortaya çıkmıştır. Çünkü TGA stratejisinin uygulandığı deney grubu fen bilgisi öğretmen adaylarının büyük bir oranı bu kavram yanılgılarını düzeltmişlerdir. TGA stratejisi gibi araştırmaya, incelemeye ve düşünmeye dayalı etkinliklerde fen bilgisi öğretmen adayları önce önbilgilerini yoklayarak neyi, ne kadar nasıl bildiklerini düşünmektedirler. Sonrasında bu bilgilerle karşılaştığı yeni bilgileri etkileştirerek öğrenme olayını gerçekleştirirler. Bunu yaparken de kendilerinde var olan yanlış anlamaların, eksik öğrenmelerin ve kavram yanılgılarının neler olduğunu görürler, yanlış anlamaları veya kavram yanılgılarını düzeltme, eksik öğrenmeleri tamamlama çabasına girişirler (White ve Gunstone, 1992; Geban ve Çetingül, 2005). TGA stratejisi var olan bu kavram yanılgılarının, yanlış veya eksik öğrenmelerin ortaya çıkarılmasında, kavram yanılgılarının veya yanlış öğrenmelerin büyük oranda düzeltilmesinde, eksik öğrenmelerin tamamlanmasında yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Klasik laboratuar yaklaşımında ise bilgiler hazır verildiği için fen bilgisi öğretmen adayları çok fazla zihinsel

6 aktivitede bulunmamışlardır ve onlarda büyük oranlarda kavram yanılgılarında düzelme olmamıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının merak duygularını artıracak bir durum (tahmin etme) olmadığı için derse aktif katılım istenildiği şekilde gerçekleşmemiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının ön bilgileri de yoklanmadığı için kavram yanılgılarının, eksik veya yanlış öğrenmelerinin neler olduğu görülememiştir, bundan dolayı da bunları düzeltme ya da tamamlama yoluna gidilememiştir. Kısaca söylemek gerekirse TGA stratejisinin, fen bilgisi öğretmen adaylarının asitler - bazlar konusuyla ilgili gerçek hayatta edinmiş olduğu bazı kavram yanılgılarının düzeltmesinde ve giderilmesinde büyük yararı olmuştur. KAYNAKLAR: Aksoylu, Ö. (2004). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Tüm Canlılarla Ortak Yuvamız Mavi Gezegenimizi Tanıyalım ve Koruyalım Ünitesindeki Kavram Yanılgıları. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Büyüköztürk, Ş. (2001).Deneysel Desenler: Öntest - Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Pegem A Yayıncılık. Ankara. Ceylan, H.(2008).İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde 6. Sınıf Öğrencilerine Elektrik Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Yaklaşımının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (2007). Research Methods Education, p:5-48. Sixth Edition. Routledge Taylor and Francis Group. Printed in Great Britain. Çepni, S., Ayvacı, H. Ş., Bacanak, A. Özsevgeç, T. ve Aydın, M. (2008). Sınıf Öğretmenleri ve Öğrencileri İçin Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları II. Celepler Matbaacılık. Trabzon. Eryılmaz, A., ve Sürmeli, E. (2002). Üç aşamalı sorularla öğrencilerin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarının ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi Eylül, ODTÜ. Ankara. Geban, Ö. ve Çetingül, P. İ. (2005). Understanding of Acid Base Concept by Using Conceptual change Approach. Hacettepe University Journal of Education,29, Gülçiçek, Ç.(2002). Lise 2.Sınıf Öğrencilerinin Mekanik Enerjinin Korunumu Konusundaki Kavram Yanılgıları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: M.E. Basımevi Koray, Ö. ve Bal, Ş. (2002). Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Stratejisi, G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi,S.1, s Köse, S., Coştu, B. ve Keser, Ö. F.(2003). Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi: TGA Yöntemi ve Örnek Etkinlikler. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), Liew, C., and Treagust, D. F. (1998). The Effectiveness of Predict-Observe-Explain Tasks in Diagnosing Students Understanding of Science and in Identifying Their Levels of Achievement, Paper Presented At The Annual Meeting of The American Educational Research Association. (San Diego, CA, April 13-17, 1998), 22. Mpofu, N. V. (2006). Grade 12 Students Conceptual Understaning of Chemical Reactions: A Case Study of Flouridation. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Masters in Education,University of the Western Cape: Cape Town Myers, M. and Gray, J. (1983). Theory and Practice in the Teaching of Composition: Processing, Distancing and Modelling, p:1-45. National Conuncil of Teachers of English Printed in the United Stated. Osborne, R. & Freyberg, P. (1996). Children s Science, Learning İn Science: The İmplications Of Children s Science, Heinemann Education, Hong Kong. Özdemir, H. (2011). Tahmin Et-Gözle-Açıkla Stratejisine Dayalı Laboratuar Uygulamalarının, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asitler - Bazlar Konusunu Anlamalarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi Pamukkale Üniversitesi. Denizli Soylu, H. (2004). Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. Tekin, S. (2008). Kimya Laboratuarının Etkililiğinin Aksiyon Araştırması Yaklaşımıyla Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 16 (2), Kastamonu.

7 Temizyürek, K. (2009). Uygulamalı Fen ve Doğa Bilimleri. Beta Basım Yayım Dağıtım. İstanbul. Toplis, R. (1998). Ideas About Acids and Bases, School Science Review, 80, Üce, M. ve Sarıçayır, H.(2002). Üniversite 1.Sınıf Genel Kimya Dersinde Asit- Baz Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinleri ve Kavram Haritalarının Kullanılması. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Dergisi, 16 (10), Ülgen, G. (2001). Kavram geliştirme kuramlar ve uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık. White, R. T. and Gunstone, R. F. (1992). Probing Understanding, The Falmer Press, London. England. Yıldırım, A., (2000). Kimyasal Denge Konusundaki Kavramların Lise-II Öğrencilerince Anlaşılma Düzeyi ve Karşılaşılan Yanılgıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yürük, N. ve Çakır, Ö. S. (2000). Lise Öğrencilerinde Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Görülen Kavram Yanılgılarının Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 18,

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

TGA Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusunda Akademik Başarılarına Etkisi

TGA Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusunda Akademik Başarılarına Etkisi PAU Egit Fak Derg, 2016 (39): 101-118 TGA Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusunda Akademik Başarılarına Etkisi Hakan Şevki AYVACI*, Ayşe

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

uygulamak ve bölümlere uygun eğitim sistemini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

uygulamak ve bölümlere uygun eğitim sistemini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİ BAŞARISINDA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİ THE EFFECT OF TEACHING METHODS ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ACHIEVEMENT LEVELS IN CHEMISTRY Nihal SÖKMEN Marmara Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz Kara Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye filiz.kara@omu.edu.tr

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Physics Education in Turkey V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 16 / 10 / 2002 18 / 10 / 2002 ANKARA

Physics Education in Turkey V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 16 / 10 / 2002 18 / 10 / 2002 ANKARA Physics Education in Turkey V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 16 / 10 / 2002 18 / 10 / 2002 ANKARA Bu kaynakça çalışmasında 30 adet sözlü 5 adet poster bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUARA YÖNELİK TUTUMLARI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUARA YÖNELİK TUTUMLARI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 843-852, February 2013 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUARA YÖNELİK TUTUMLARI ATTITUDES

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

Route Educational & Social Science Journal Volume 1(1), April 2014

Route Educational & Social Science Journal Volume 1(1), April 2014 INVESTIGATION OF THE EFFECT OF POE ACTIVITIES ON REMEDYING PRESERVICE SCIENCE TEACHERS MISCONCEPTIONS IN THE CONTEXT OF GROWING AND DEVELOPING IN FLOWERY PLANTS UNIT TGA ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Suat ÜNAL, Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARINI GİDERME ÜZERİNE ETKİSİ *

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARINI GİDERME ÜZERİNE ETKİSİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3063 Number: 39, p. 157-172, Autumn III 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR

LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR Gökhan DEMİRCİOĞLU Haluk ÖZMEN Alipaşa AYAS KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümü,Söğütlü, Akçaabat,TRABZON

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Haluk ÖZMEN 1 Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU 1 Serkan SEVİM 2 Alipaşa AYAS 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümü

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ İsmail ÖNDER * ve Şenol BEŞOLUK ** * Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ *

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 22, Sayı: 1, Sayfa: 85-92, ELAZIĞ-2012 GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ

Detaylı

THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE LEARNING OF GENETICS

THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE LEARNING OF GENETICS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: 196-200 [2005] GENETİK KONULARININ ÖĞRENİMİNDE DENEY UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet: Bu araştırmanın

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ

YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ Fitnat KÖSEOĞLU, Eylem BUDAK, Nusret KAVAK G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Kimya

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Bölümü/Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri Ankara Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 3 (2008) 165-187 Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi The Effect

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 1804 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz KARA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye,

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ Dr.Hikmet Katırcıoğlu Yrd.Doç.Dr.Mübeccel Kazancı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA KİMYASAL DENGE KONUSUNUN ANLAŞILMASI VE TEKRAR EDİLMESİNDE V DİYAGRAMININ KULLANIMI

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA KİMYASAL DENGE KONUSUNUN ANLAŞILMASI VE TEKRAR EDİLMESİNDE V DİYAGRAMININ KULLANIMI Dilek Çeliker / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 1 Fakültesi Dergisi, 22, (2006), 1-7 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006) 1-7 E Ğ İ T İ M FAKÜLTESİ D E R G İ S İ www.omuegitim.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ Hasan Şahin KIZILCIK, Bilal GÜNEŞ Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, O.F.M.A.E. Bölümü, Fizik Eğitimi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI

ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Oya ŞEN, Soner YAVUZ Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Cüneyt Ulu**, Hale Bayram*** Özet

Cüneyt Ulu**, Hale Bayram*** Özet Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 37 (Ocak 2015/I), ss. 63-77 Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Öğrenmelerine

Detaylı

YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN ETKİLİ BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİ TAHMİN ET GÖZLE AÇIKLA Buz ile su kaynatılabilir mi?

YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN ETKİLİ BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİ TAHMİN ET GÖZLE AÇIKLA Buz ile su kaynatılabilir mi? YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN ETKİLİ BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİ TAHMİN ET GÖZLE AÇIKLA Buz ile su kaynatılabilir mi? Fitnat KÖSEOĞLU, Halil Tümay, Nusret KAVAK G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ RADYOAKTİVİTE KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE MODELLEMENİN ETKİSİ

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ RADYOAKTİVİTE KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE MODELLEMENİN ETKİSİ FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ RADYOAKTİVİTE KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE MODELLEMENİN ETKİSİ Doç. Dr. Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi, mustafa.bakac@gmail.com

Detaylı

PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Yaz-2012 Cilt:11 Sayı:41 (183-194) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Summer-2012 Volume:11 Issue:41 PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ

FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ 1091 FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ Özet Meltem DURAN, Science Education Department, Gazi University, 06500, Ankara/TURKEY, meltemduran2@gmail.com

Detaylı

aşaması, bu aşamada öğrencilere verilen olayı, öğrencilerin gözlemlemesi sağlanır. Öğrenciler gözlem yaparken elde ettikleri gözlemlerini kayıt

aşaması, bu aşamada öğrencilere verilen olayı, öğrencilerin gözlemlemesi sağlanır. Öğrenciler gözlem yaparken elde ettikleri gözlemlerini kayıt Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 41 Volume: 8 Issue: 41 Aralık 2015 December 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Yapılandırmacı Öğrenme Teorisine Dayalı Etkili Bir Strateji: Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

Yapılandırmacı Öğrenme Teorisine Dayalı Etkili Bir Strateji: Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) Bitkilerde Büyüme ve Gelişme Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 121-134 Yapılandırmacı Öğrenme Teorisine Dayalı Etkili Bir Strateji: Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ 2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ Adaylar LYS-2 de fizik, kimya ve biyoloji testlerinden sınava girecekler. LYS- 2 ler sayısal alanda sağlık bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik alanında tercih

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEM KAVRAMIYLA İLGİLİ YANILGILARINI GİDERMEDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEM KAVRAMIYLA İLGİLİ YANILGILARINI GİDERMEDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEM KAVRAMIYLA İLGİLİ YANILGILARINI GİDERMEDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ Yavuz AKBAŞ, Abdulkadir UZUNÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Physics Education in Turkey VI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 9 / 10 / 2004 11 / 10 / 2004 İSTANBUL

Physics Education in Turkey VI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 9 / 10 / 2004 11 / 10 / 2004 İSTANBUL Physics Education in Turkey VI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 9 / 10 / 2004 11 / 10 / 2004 İSTANBUL Bu kaynakça çalışmasında 19 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI Musa DİKMENLİ 1, Lütfullah TÜRKMEN 2, Osman ÇARDAK 3 1 Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

The Effect of Conceptual Change Approach to Elımınate 9 th Grade Hıgh School Students Mısconceptıons About Climate and Wheather

The Effect of Conceptual Change Approach to Elımınate 9 th Grade Hıgh School Students Mısconceptıons About Climate and Wheather The Effect of Conceptual Change Approach to Elımınate 9 th Grade Hıgh School Students Mısconceptıons About Climate and Wheather ORTAÖĞRETİM 9. SINIF ÖĞRENCILERİNİN İKLİM VE HAVA DURUMU KAVRAMIYLA İLGİLİ

Detaylı

FEN KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ: TGA YÖNTEMİ VE ÖRNEK ETKİNLİKLER

FEN KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ: TGA YÖNTEMİ VE ÖRNEK ETKİNLİKLER Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 43 FEN KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ: TGA YÖNTEMİ VE ÖRNEK ETKİNLİKLER Arş. Gör Sacit KÖSE Arş. Gör Bayram COŞTU

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ Seher BAYAT 1 Hülya KILIÇASLAN 2 Şener ŞENTÜRK 3 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü Doktora

Detaylı

Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları

Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya II CEAC 104 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 103 Dersin Dili

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ İÇİN İÇERİĞE ÖZGÜ ETKİNLİK HAZIRLANMASI *

BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ İÇİN İÇERİĞE ÖZGÜ ETKİNLİK HAZIRLANMASI * BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ İÇİN İÇERİĞE ÖZGÜ ETKİNLİK HAZIRLANMASI Eda ERDAŞ KARTAL, Çiğdem HAN TOSUNOĞLU, Gökhan KAYA, Ferah ÖZER, Vildan Gaye BALA, Metin ŞARDAĞ, Gizem ERTUĞRUL, Zeynep Neslihan KÖYLÜ, Gültekin

Detaylı

Physics Education in Turkey IV. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ KONGRESİ 6 / 10 / 2000 8 / 10 / 2000 ANKARA

Physics Education in Turkey IV. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ KONGRESİ 6 / 10 / 2000 8 / 10 / 2000 ANKARA Physics Education in Turkey IV. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ KONGRESİ 6 / 10 / 2000 8 / 10 / 2000 ANKARA Bu kaynakça çalışmasında 18 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir. 4 th

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Güncellenme: 14.10.2014 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Özlem ERYILMAZ Doğum Tarihi(gg/aa/yy):21/09/1983 Adres :Aksaray Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

WEB DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1

WEB DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Ocak 2011 Cilt:19 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 239-250 WEB DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Alper ALTUNÇEKİÇ Gazi Üniversitesi, Ankara/Türkiye

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

80 Key Words: 1. GĐRĐŞ

80 Key Words: 1. GĐRĐŞ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN ERĐŞĐYE ETKĐSĐ * Zeki KAYA 1 79 2008 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 23, s.79-90 ÖZET Serap TÜFEKÇĐ 2 Bu araştırma ile yapılandırmacı yaklaşıma

Detaylı