Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU

2 ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR MINIPRO RPS RPS PROPLUS SUPERPRO PROCOM PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR SPREY BAÞLIKLILAR SPREY BAÞLIKLILAR ÝÇÝN NOZULLAR ELEKTRÝKLÝ VANALAR ELEKTRÝKLÝ VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ KONTROL ÜNÝTELERÝ 41 GARANTÝ

3 63 DEN FAZLA ÜLKEDE PROFESYONELLER K-RAIN E GÜVENÝYOR. Ya Siz? K-Rain, ticari ve konut sulama pazarýnda, dünyanýn en önde gelen rotor, sprey, kontrol ünitesi ve vana üreticilerinden biridir. 90 dan fazla patent, endüstride 30 yýlý aþkýn tecrübe, geliþmiþ tasarým ve mühendisliðimiz sayesinde K-Rain ürünleri, montajý, ayarlanmasý ve kullanýmý en kolay ürünlerdir. K-Rain, en zorlu þartlarda, yani sahada, 30 yýldan fazla bir süredir beklentilerin de ötesine geçmektedir. Gerçek dünyanýn doðal þekli, endüstri lideri sulama ürünlerimiz için mükemmel bir test alanýdýr. Bizler, sulamanýn kitabýný okumadýk, onu yazdýk. K-Rain, yoluna bir vizyonla baþlamýþtýr. Ýþe, evi için bir sulama sistemi tasarlamakla baþlayan ve K-Rain in kurucusu olan Carl Kah, þu anda elinde sulama sektörüne özel 90 dan fazla patent bulundurmaktadýr. Bugün K-Rain, Amerika Birleþik Devletleri ve dünya genelinde 300 den fazla çalýþaný ile sektöre hizmet vermektedir. Tüm teknolojik geliþmelerin de ötesinde, K-Rain çalýþanlarý yaptýðýmýz iþin kalbini oluþtururlar. þunu söylemekten gurur duyuyoruz; Yaptýðýmýz iþi seviyoruz. Her gün iþe aklýmýzda tek bir fikirle gidiyoruz: Daha iyisini yap! Carl Kah, Kurucu

4 MINIPRO KULLANIM ALANI: KONUT / AZ TÝCARÝ YERLEÞTÝRME MESAFESÝ: 5,20 9,10 METRE MODELLERÝ MiniPro - 4" MiniPro - 6" MiniPro - 12" DÝÐER SEÇENEKLER: ÜRÜN KODUNA EKLEYÝN -CV -NN -RCW Çekvalf Nozulsuz Ýçilmez Su Kapaklý MINIPRO Küçük çim ve peyzaj alanlar için mükemmel. Endüstri lideri MiniPro yu göz önüne alýrken mutlaka sulama verimliliðini de düþünmelisiniz. þimdi üç popüler pop-up yüksekliði sunan MiniPro rotorlar, geniþ nozul seçenekleri ile, sistem tasarýmýna da büyük esneklik getirirler. ÖZELLÝKLER/FAYDALAR Devrim Yaratan, Patentli Açý Ayarý - Kolaylaþtýrýlmýþ açý ayarý, ister çalýþýrken ister kuru, rotorunuzu saniyeler içinde ayarlamanýzý saðlar. 1/2" Giriþ - Bütün standart mini rotor ve sprey baþlýklýlarla deðiþtirilebilir. 360 ayarlanabilir arasýnda ayarlanarak kullaným kolaylýðý saðlar. Patentli Açý Ayar Derecesi Ýþaretleri - Ayarlanmýþ açýyý tam olarak gösterir ve ayar kolaylýðý saðlar. Saðlamlýðý Kanýtlanmýþ Patentli Geri Dönüþ Mekanizmasý - Sürekli ve sorunsuz çalýþmanýn garantisidir.20 yýlý aþkýn tecrübe ile. Özel Diþli Çark Mandalý - Riser ý elle çevirerek sol durma noktasýnýn kolayca ayarlanmasýný saðlar. Kauçuk Baþlýk - Kirlenmeye karþý koruma saðlayarak ürün ömrünü arttýrýr. Geniþ Nozul Seçeneði - Sistem tasarýmý sýrasýnda esneklik saðlar. Opsiyonel Çekvalf - Düþük kottaki sprinklerde oluþabilecek sýzýntýyý önler. 5 yýl garanti. 5YIL GARANTÝ NASIL TANIMLANIR KOLAY AÇI AYARI Model No RCW Taným arasýnda ayarlanabilir. Sol durma noktasý.

5 MINIPRO PERFORMANS METRÝK 0,75 1 1,5 Fabrikada Takýlý 2 3 TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Giriþ: 1/2" içten diþli Açý Ayar Aralýðý: Debi: 2,84-12,5 l/dk ; 0,2-0,8 m 3 /h Basýnç: 2,1-3,4 Bar Gövde Yüksekliði: 15,2 cm. Tavsiye Edilen Yerleþtirme Mesafesi: 5,2-9,0 metre Yarýçap: 5,2-9,1 metre Nozul Atýþ Açýsý: 26. Pop-up Yüksekliði: 10 cm, 15 cm veya 30 cm. BÝLGÝ PERFORMANS TABLOSU NOZUL BASINÇ YARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI Bar Metre l/dk m3/h mm/h mm/h 2,07 5,20 2,84 0,17 7,33 6,34 2,76 5,20 3,03 0,18 7,81 6,77 3,45 5,50 3,41 0,20 7,84 6,79 2,07 6,10 3,41 0,20 6,35 5,50 2,76 6,40 4,54 0,27 7,68 6,65 3,45 6,40 4,92 0,30 8,32 7,21 2,07 7,00 5,30 0,32 7,47 6,47 2,76 7,30 6,44 0,39 8,33 7,21 3,45 7,30 7,19 0,43 9,31 8,06 2,07 7,60 6,81 0,41 8,13 7,04 2,76 8,20 7,95 0,48 8,13 7,04 3,45 8,20 9,08 0,55 9,29 8,05 2,07 8,50 10,22 0,61 9,72 8,42 2,76 9,10 11,36 0,68 9,41 8,15 3,45 9,10 12,49 0,75 10,35 8,96 Verilen deðerler sýfýr rüzgar koþullarýnda ölçülmüþtür. Yerel duruma göre adapte edilmelidir. Yarýçap, nozul sabitleme vidasý yardýmý ile azaltýlabilir. Düz uçlu tornavida ile üstten açý ayarý, 1989 da ilk kez K-Rain tarafýndan bulunmuþ ve bu konuda K-Rain sektöre öncülük etmiþtir. K-RAIN MINIPRO MODEL MiniPro, 2,1-3,4 barda 5,2-9,1 metre yarýçap atýþ mesafesi sunan ve 0,2-0,8 m 3 /h su tüketimine sahip 1/2" giriþli, diþli tip bir rotor sprinktir. MiniPro sayýsal olarak kodlanmýþ beþ (5) farklý nozulla birlikte sunulur. Sprink nozul atýþ açýsý 26 dir. Sprink üzerinde paslanmaz çelikten mamul bir atýþ mesafesi ayar vidasý bulunmaktadýr. MiniPro ile sulama açýsý arasýnda ayarlanabilir. Sprink açý ayarý, üst kapak ayarlama yuvasýndan, düz uçlu bir tornavida vasýtasý ile yapýlýr. Sprink atýþ açýsý sprinkin üzerinde yer alan açý derece iþaretleri ve bir ok iþareti ile gösterilir, istenilen açýya bakacak þekilde döndürülerek ayarlanýr. MiniPro montajýn herhangi bir aþamasýnda ayarlanabilir. (örneðin, montajdan önce, sonra veya montajdan sonra çalýþýrken) ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ

6 RPS50 KULLANIM ALANI: KONUT / AZ TÝCARÝ YERLEÞTÝRME MESAFESÝ: 5,2 9,10 METRE MODELLERÝ RPS50 RPS Rotor ÖZELLÝKLER/FAYDALAR 1/2" Giriþ - Bütün standart mini rotor ve sprey baþlýklýlarla deðiþtirilebilir. 360 ayarlanabilir derece arasýnda ayarlanarak kullaným kolaylýðý saðlar. RPS50 Küçük çim ve peyzaj alanlar için mükemmel bir çözüm sunan RPS50 nin uniform spreyleme þekli sprey baþlýklýlar için ekonomik bir seçenek sunar. RPS50 nozullarýn yaðmurlama oranlarý PROPLUS la uyumlu olduðu için, 3/4 rotorlarla ayný hatta kullanýlabilirler. RPS50 yi göz önünde bulundururken aklýnýzda VERÝMLÝLÝK olsun. Geniþ nozul seçeneði ile RPS50 sistem tasarýmýnda esneklik sunar. Saðlamlýðý Kanýtlanmýþ Patentli Geri Dönüþ Mekanizmasý - Sürekli ve sorunsuz çalýþmanýn garantisidir.20 yýlý aþkýn tecrübe ile. Özel Diþli Çark Mandalý - Riser ý elle çevirerek sol durma noktasýnýn kolayca ayarlanmasýný saðlar. Kauçuk Baþlýk - Kirlenmeye karþý koruma saðlayarak ürün ömrünü arttýrýr. Geniþ Nozul Seçeneði - Sistem tasarýmý sýrasýnda esneklik saðlar. Opsiyonel Çekvalf - Düþük kottaki sprinklerde oluþabilecek sýzýntýyý önler. 5 yýl garanti. 5YIL GARANTÝ NASIL TANIMLANIR RPS50 Model No Taným KOLAY AÇI AYARI arasýnda ayarlanabilir. Sol durma noktasý.

7 RPS50 PERFORMANS METRÝK 0,75 1 1,5 Fabrikada-Takýlý 2 3 PERFORMANS TABLOSU NOZUL BASINÇ YARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI Bar Metre l/dk m3/h mm/h mm/h TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Giriþ: 1/2" içten diþli Açý Ayar Aralýðý: Debi: 2,84 12,5 l/dk; 0,2 0,8 m 3 /h. Basýnç: 2,1-3,4 Bar Gövde Yüksekliði: 15 cm. (6 ) Verilen deðerler sýfýr rüzgar koþullarýnda ölçülmüþtür. Yerel duruma göre adapte edilmelidir. Yarýçap, nozul sabitleme vidasý yardýmý ile azaltýlabilir. Tavsiye Edilen Yerleþtirme Mesafesi: 5,2-9,0 metre Yarýçap: 5,2-9,1 metre Nozul Atýþ Açýsý: 26. Pop-up Yüksekliði: 10 cm (4 ) 2,07 5,20 2,84 0,17 7,33 6,34 2,76 5,20 3,03 0,18 7,81 6,77 3,45 5,50 3,41 0,20 7,84 6,79 2,07 6,10 3,41 0,20 6,35 5,50 2,76 6,40 4,54 0,27 7,68 6,65 3,45 6,40 4,92 0,30 8,32 7,21 2,07 7,00 5,30 0,32 7,47 6,47 2,76 7,30 6,44 0,39 8,33 7,21 3,45 7,30 7,20 0,43 9,31 8,06 2,07 7,60 6,82 0,41 8,13 7,04 2,76 8,20 7,95 0,48 8,13 7,04 3,45 8,20 9,09 0,55 9,29 8,05 2,07 8,50 10,20 0,61 9,72 8,42 2,76 9,10 11,40 0,68 9,41 8,15 3,45 9,10 12,50 0,75 10,35 8,96 K-RAIN RPS50 RPS50, 2,1-3,4 barda 5,2-9,1 metre yarýçap atýþ mesafesi sunan ve 0,2-0,8 m 3 /h su tüketimine sahip 1/2" giriþli, diþli tip bir rotor sprinktir. RPS50 sayýsal olarak kodlanmýþ beþ (5) farklý nozulla birlikte sunulur. Sprink nozul atýþ açýsý 26 dir. Sprink üzerinde paslanmaz çelikten mamul bir atýþ mesafesi ayar vidasý bulunmaktadýr. RPS50 ile sulama açýsý arasýnda ayarlanabilir. Sprink açý ayarý, üst kapak ayarlama yuvasýnda yer alan altýgen baþlý bir vida vasýtasý ile yapýlýr. RPS50 montajýn herhangi bir aþamasýnda ayarlanabilir. (örneðin, montajdan önce, sonra veya montajdan sonra çalýþýrken) ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ

8 RPS75 KULLANIM ALANI: KONUT / AZ TÝCARÝ YERLEÞTÝRME MESAFESÝ: 6,70-15,5 METRE MODELLERÝ RPS75 -CV -NN -RCW RPS Rotor DÝÐER SEÇENEKLER: ÜRÜN KODUNA EKLEYÝN Çekvalf Nozulsuz Ýçilmez Su Kapaklý RPS75 RPS75 konutlarýn ve az ticari alanlarýn sulanmasý için tasarlanmýþtýr. Rotorda kullanýlan K-Rain in patenti altýndaki geri dönüþ mekanizmasý Hunter PGP rotorlarda kullanýlan geri dönüþ mekanizmasý ile aynýdýr. (K-Rain bu patentin kullaným lisansýný Hunter firmasýna vermiþtir. - U.S. Patent No. 5,417,370 Carl L.C. Kah Jr.) RPS75 TM rotorlar K-Rain in geniþ nozul seçenekleri ile eþit su daðýlýmý saðlarlar. 5YIL GARANTÝ ÖZELLÝKLER/FAYDALAR Hunter PGP ile birebir deðiþtirilebilir. Sað Baþlangýç Noktasý - Rotor, sað sabit noktadan itibaren saat yönünün tersine döner. Rotor iç techizatý mevcut Hunter PGP gövdeleri ile uyumludur - Basitçe PGP iç techizatýný çýkarýp, RPS75 iç techizatýný takabilirsiniz. Üstten açý ayarý - Hunter PGP kullanýcýlarý için eðitim gerektirmez, ayný þekilde ayarlanýr. Tam tur ve ayarlanabilir açýlý arasýnda ayarlanabilir. Saðlam üst yatak - Rotoru kirlenmeye karþý korur. 3/4" Giriþ - Tüm standart rotorlarýn yerine monte edilebilir. Düþük basýnçta kullanýma uygundur. Üniversal ayar aparatý - Mevcut Hunter ürünleri ile uyumludur. Kauçuk Kapak - Kirlenmeye karþý koruyarak, ürün ömrünü arttýrýr. Geniþ Nozul Seçeneði - Standart ve düþük açýlý nozul seçenekleri ile sistem dizaynýnda esneklik saðlar. 5 yýl garanti. TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Giriþ: 3/4" içten diþli Açý Ayar Aralýðý: Debi: 1,9 to 32,6 l/dk Basýnç: 2-5 Bar Gövde Yüksekliði: 18,7 cm Tavsiye Edilen Yerleþtirme Mesafesi: 7,6-13,7 metre Yarýçap: 6,7-15,5 metre Nozul Atýþ Açýsý: 25 Düþük Açýlý Nozul Atýþ Açýsý: 11 8 Standart ve 4 Düþük Açýlý Nozul ile Birlikte Pop-up Yüksekliði: 10 cm (4 ) NASIL TANIMLANIR RPS75 RCW Model Numarasý Tanýmlama KOLAY AÇI AYARI arasýnda ayarlanabilir. Sað durma noktasý.

9 RPS75 STANDART AÇILI NOZULLAR (26 ) NOZUL BASINÇ YARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI Bar Metre l/dk m 3 /h mm/h mm/h 0,5 0,75 1 1,5 2 3 Fabrikada Takýlý DÜþÜK AÇILI NOZULLAR (12 ) 1 PERFORMANS TABLOSU 2,07 8,50 1,90 0,11 1,80 1,56 2,76 8,80 2,30 0,14 2,01 1,74 3,45 8,80 2,70 0,16 2,35 2,03 4,14 9,10 3,00 0,18 2,51 2,17 2,07 8,80 2,60 0,16 2,35 2,03 2,76 9,10 3,00 0,18 2,51 2,17 3,45 9,10 3,40 0,20 2,82 2,44 4,14 9,40 3,80 0,23 2,94 2,54 2,07 9,10 3,40 0,20 2,82 2,44 2,76 9,40 3,80 0,23 2,94 2,54 3,45 9,40 4,50 0,27 3,52 3,05 4,14 9,80 4,90 0,29 3,58 3,10 2,07 9,80 4,50 0,27 3,31 2,86 2,76 10,10 5,30 0,32 3,63 3,14 3,45 10,40 6,10 0,37 3,91 3,38 4,14 10,40 6,80 0,41 4,40 3,81 2,07 10,40 6,10 0,37 3,91 3,38 2,76 11,00 6,80 0,41 3,92 3,40 3,45 11,60 7,60 0,46 3,91 3,39 4,14 11,60 8,30 0,50 4,30 3,72 2,07 11,00 7,60 0,46 4,36 3,77 2,76 11,60 9,10 0,55 4,69 4,06 3,45 12,20 10,20 0,61 4,76 4,13 4,14 12,20 11,00 0,66 5,12 4,43 2,07 11,00 9,80 0,59 5,66 4,90 2,76 12,20 11,40 0,68 5,29 4,58 3,45 12,80 12,90 0,77 5,44 4,71 4,14 12,80 14,00 0,84 5,92 5,13 2,07 11,60 15,90 0,95 8,21 7,11 2,76 13,10 18,50 1,11 7,48 6,48 3,45 14,00 20,80 1,25 7,34 6,35 4,14 14,30 22,70 1,36 7,67 6,64 2,76 13,70 22,70 1,36 8,36 7,24 3,45 14,60 25,70 1,54 8,33 7,21 4,14 14,90 28,80 1,73 8,94 7,74 4,83 15,50 31,00 1,86 8,90 7,71 NOZUL BASINÇ YARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI Bar Metre l/dk m 3 /h mm/h mm/h 2,07 6,70 4,50 0,27 7,00 6,06 2,76 7,30 6,40 0,38 8,33 7,21 3,45 7,90 6,80 0,41 7,52 6,51 4,14 8,50 7,60 0,46 7,20 6,24 ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ ,07 8,80 11,40 0,68 10,07 8,72 2,76 9,80 11,70 0,70 8,55 7,40 3,45 10,70 13,20 0,79 8,07 6,98 4,14 11,30 14,40 0,86 7,84 6,79 2,07 9,40 12,90 0,77 9,99 8,65 2,76 10,40 14,80 0,89 9,52 8,25 3,45 11,30 16,70 1,00 9,07 7,86 4,14 11,60 17,80 1,07 9,19 7,96 2,76 11,60 24,60 1,48 12,71 11,00 3,45 12,20 27,60 1,66 12,88 11,15 4,14 12,80 30,30 1,82 12,80 11,09 4,83 13,40 32,60 1,96 12,54 10,86 Verilen deðerler sýfýr rüzgar koþullarýnda ölçülmüþtür. Yerel duruma göre adapte edilmelidir. Yarýçap, nozul sabitleme vidasý yardýmý ile azaltýlabilir.

10 PROPLUS KULLANIM ALANI: KONUT / AZ TÝCARÝ YERLEÞTÝRME MESAFESÝ: 6,70 15,30 METRE MODELLERÝ ProPlus HP ProPlus 30 cm. (12") High Pop SH ProPlus Çalý Tipi DÝÐER SEÇENEKLER: ÜRÜN KODUNA EKLEYÝN -CV -LA -NN -RCW Çekvalf Düþük Açýlý Nozul Nozulsuz Ýçilmez Su Kapaklý ProPlus, Düþük Açýlý Nozulla Birlikte PROPLUS Ayarlanabilir açýlý ve tam tur kullanýlabilen ProPlus rotorlar, standart olarak dokuz adet deðiþtirilebilir nozulla birlikte sunulurlar. K-Rain in amiral gemisi ProPlus saðlamlýk, kolay, hýzlý montaj ve ayarlama gibi özellikleri ile öne çýkar. Mükemmel nozul performansý ile eþsiz bir yaðmurlama sunar. Baðýmsýz test kuruluþu C.I.T. tarafýndan yapýlan testlerde ProPlus ýn %90 a varan üniformluk saðladýðý kanýtlanmýþtýr. Saðlam, kanýtlanmýþ ve geliþmiþ yapýsýyla, ProPlus kendi sýnýfýnýn lideridir. Ayarlayýn ve unutun. Açý ayarý bozulmak istense bile Açý Hafýzasý sayesinde ayarladýðýnýz açýya geri döner. Teknoloji sizin için çalýþýyor. ÖZELLÝKLER/FAYDALAR Çýðýr açan, patentli Kolay Açý Ayarý- Basitleþtirilmiþ açý ayar sistemi sayesinde ister çalýþýrken ister kuru, saniyeler içinde ayarlama. 5 Riser - Kalýn yapýlý çimler için ideal. 3/4" Giriþ - Tüm standart rotorlarýn yerine monte edilebilir. Ýkisi Bir Arada; Ayarlanabilir ve Gerçek Tam Tur - 40 ile gerçek, geri dönüþsüz 360 arasýnda kullaným imkaný sunar. Patentli Açý Ayar Derecesi Ýþaretleri - Ayarlanmýþ açýyý tam olarak gösterir ve ayar kolaylýðý saðlar. Açý Hafýzasý - Diþlilerin zarar görmesini önler ve dýþarýdan bir etkiyle açý ayarý bozulmak istense bile, önceden ayarlanmýþ açýsýna geri döner. Saðlamlýðý Kanýtlanmýþ Patentli Geri Dönüþ Mekanizmasý - Sürekli ve sorunsuz çalýþmanýn garantisidir.20 yýlý aþkýn tecrübe ile. Özel Diþli Çark Mandalý - Riser ý elle çevirerek sol durma noktasýnýn kolayca ayarlanmasýný saðlar Kauçuk Baþlýk - Kirlenmeye karþý koruma saðlayarak ürün ömrünü arttýrýr. Geniþ Nozul Seçeneði - Standart ve düþük açýlý nozul seçenekleri ile sistem dizaynýnda esneklik saðlar. Opsiyonel Çekvalf - Düþük kottaki sprinklerde oluþabilecek sýzýntýyý önler. 5 yýl garanti. 5YIL GARANTÝ NASIL TANIMLANIR RCW Model Numarasý Tanýmlama KOLAY AÇI AYARI 40 - Geri Dönüþsüz 360 arasýnda ayarlanabilir. Sol Durma Noktasý

11 EMERALD BAY RESORT Exuma Adasý, Bahamalar Geniþ bir yeþil alana sahip bu birinci sýnýf resort golf sahalarý ile çevrilidir. Tüm sulama sistemi K-Rain ürünleri ile kurulmuþtur. PEYZAJ VE SULAMA SÝSTEMÝ SOUTHEASTERN IRRIGATION TARAFINDAN ÝNþAA EDÝLMÝþTÝR. PROPLUS ÝÇÝLMEZ SU KAPAKLI RCW Saðlam plastik kapak fiziksel yaralanmalara karþý korur. Mor kapak sayesinde içilmez su kullaným riski, dolayýsýyla iþletme riski azaltýlmýþ olur. PROPLUS 12 HIGH POP HP Orta büyüklükteki ve geniþ peyzaj alanlarý için uygun olan ProPlus HP, 30cm pop-up yüksekliði sayesinde uzun bitkilerin üzerine çýkarak, etkin bir sulama saðlar. ProPlus ailesinin diðer üyeleri gibi High Pop modelinde de ayarlanan açý rotorun üzerinden kolaylýkla görülebilir. 40 ile geri dönüþsüz tam tura kadar ayarlanabilen rotor, ister montajdan önce ister sonrasýnda çalýþýrken kolaylýkla ayarlanabilir. Özel diþli çark mandalý sayesinde sol durma noktasý kolayca ayarlanabilir. ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ PROPLUS ÇALI TÝPÝ SH ProPlus ýn tüm özellikleri çalý tipinde de mevcuttur. Büyük þeyler küçük paketlerde gelir. ProPlus Çalý Tipi nin vurgusu budur. Bu çok yönlü rotor, saðlamlýðýyla kendini kanýtlamýþtýr. ProPlus Çalý Tipi, ikisi bir arada özelliði ile ayarlanabilir açý ve geri dönüþsüz gerçek tam tur kullaným özelliðine sahiptir. Rotor tasarýmýndaki bu yenilikçi dizayn sayesinde hem stok maliyetleri düþürülür hem de ofis operasyonlarý kolaylaþtýrýlmýþ olur.

12 PROPLUS PROPLUS PERFORMANS TABLOSU STANDART AÇILI NOZULLAR (26 ) NOZUL BASINÇ YARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI Bar Metre l/dk m 3 /h mm/h mm/h 0,5 2,07 8,50 1,89 0,11 1,80 1,56 2,76 8,80 2,27 0,14 2,01 1,74 3,45 8,80 2,65 0,16 2,35 2,03 4,14 9,10 3,03 0,18 2,51 2,17 0, ,5 Fabrikada Takýlý ,07 8,80 2,65 0,16 2,35 2,03 2,76 9,10 3,03 0,18 2,51 2,17 3,45 9,40 3,41 0,20 2,64 2,29 4,14 9,80 3,79 0,23 2,76 2,39 2,07 9,80 4,92 0,30 3,58 3,10 2,76 10,10 5,68 0,34 3,89 3,37 3,45 10,40 6,06 0,36 3,91 3,38 4,14 10,70 6,81 0,41 4,15 3,59 2,07 11,30 9,08 0,55 4,95 4,29 2,76 12,20 9,46 0,57 4,41 3,82 3,45 12,80 11,36 0,68 4,80 4,16 4,14 13,10 12,49 0,75 5,04 4,36 2,07 11,60 9,46 0,57 4,89 4,23 2,76 11,90 10,60 0,64 5,20 4,50 3,45 12,20 12,11 0,73 5,65 4,89 4,14 12,50 13,25 0,80 5,88 5,09 2,07 11,60 13,63 0,82 7,04 6,09 2,76 11,90 15,90 0,96 7,79 6,75 3,45 12,50 17,41 1,05 7,72 6,69 4,14 12,80 18,93 1,14 8,00 6,93 2,07 13,10 16,66 1,00 6,72 5,82 2,76 13,40 19,31 1,16 7,44 6,44 3,45 14,00 21,20 1,27 7,47 6,47 4,14 14,90 22,33 1,34 6,94 6,01 2,07 13,70 22,33 1,34 8,22 7,12 2,76 14,00 22,71 1,36 8,00 6,93 3,45 14,60 23,85 1,43 7,72 6,68 4,14 14,90 25,36 1,52 7,88 6,82 2,76 12,80 30,28 1,82 12,80 11,09 3,45 13,70 32,18 1,93 11,85 10,26 4,14 14,90 35,96 2,16 11,17 9,67 4,83 15,20 37,85 2,27 11,29 9,78 DÜÞÜK AÇILI NOZULLAR (12 ) NOZUL BASINÇ YARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI Bar Metre l/dk m 3 /h mm/h mm/h ,07 6,70 4,50 0,27 7,00 6,06 2,76 7,30 6,40 0,39 8,33 7,21 3,45 7,90 6,80 0,41 7,52 6,51 4,14 8,50 7,60 0,45 7,20 6,24 2,07 8,80 11,40 0,68 10,07 8,72 2,76 9,80 11,70 0,71 8,55 7,40 3,45 10,70 13,20 0,80 8,07 6,98 4,14 11,30 14,40 0,86 7,84 6,79 2,07 9,40 12,90 0,77 9,99 8,65 2,76 10,40 14,80 0,89 9,52 8,25 3,45 11,30 16,70 1,00 9,07 7,86 4,14 11,60 17,80 1,07 9,19 7,96 2,76 11,60 24,60 1,48 12,71 11,00 3,45 12,20 27,60 1,66 12,88 11,15 4,14 12,80 30,30 1,82 12,80 11,09 4,83 13,40 32,60 1,96 12,54 10,86 Verilen deðerler sýfýr rüzgar koþullarýnda ölçülmüþtür. Yerel duruma göre adapte edilmelidir. Yarýçap, nozul sabitleme vidasý yardýmý ile azaltýlabilir.

13 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Giriþ: 3/4" içten diþli Açý Ayar Aralýðý: 40 - Geri Dönüþsüz 360. Debi: 1,89-37,85 l/dk Basýnç: 2,00-4,83 bar Gövde Yüksekliði:19 cm. / High Pop modeli 43 cm. Tavsiye Edilen Yerleþtirme Mesafesi: 8,50-13,40 Metre Yarýçap: 8,50-15,20 Metre Nozul Atýþ Açýsý: 26 Düþük Açýlý Nozul Atýþ Açýsý: 12 Standart ve Düþük Açýlý nozullarla birlikte Pop-up Yüksekliði: 12,70 cm. (5") K-RAIN PROPLUS MODEL Proplus 2,0-5,0 barda 6,70 ile 15,30 metre arasýnda yarýçap atýþ mesafesi sunan ve 1,89-37,85 l/dk su tüketimine sahip, diþli tip bir rotor sprinktir. ProPlus sayýsal olarak kodlanmýþ dokuz (9) farklý nozulla birlikte sunulur. Sprink nozul atýþ açýsý 26 dir. ProPlus ayrýca yine sayýsal olarak kodlanmýþ dört (4) farklý düþük açýlý nozulla birlikte sunulur. Düþük açýlý nozul atýþ açýsý 12 dir. Sprink üzerinde paslanmaz çelikten mamul bir atýþ mesafesi ayar vidasý bulunmaktadýr. ProPlus ile sulama açýsý arasýnda ayarlanabilir. Sprink atýþ açýsý sprinkin üzerinde yer alan açý derece iþaretleri ve bir ok iþareti ile gösterilir, istenilen açýya bakacak þekilde döndürülerek ayarlanýr. Sprink üzerindeki ayar oku 360 konumuna getirilerek geri dönüþsüz gerçek tam tur çalýþma saðlanabilir. Sprink içerisindeki özel sürtünme mandalý mekanizmasý sayesinde, nozul baþlýðý 360 nin üzerinde ileriye veya geriye doðru sürekli çevrilse bile, diþli sisteme kesinlikle zarar vermez. Ayrýca Açý Hafýzasý özelliði sayesinde, dýþarýdan bir etki ile açý ayarý bozulmak istenilse bile, önceden ayarlanmýþ açýsýna geri döner. ProPlus 12,7 cm (5 ) pop-up yüksekliðine ve 3/4" içten diþli giriþe sahiptir. BÝLGÝ K-Rain in kurucusu Carl Kah, sulama endüstrisinde 90 dan fazla patente sahiptir. Bunlardan bazýlarý geri dönüþ mekanizmasý ve üstten görerek açý ayar mekanizmasýdýr. ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ

14 SUPERPRO SU KESME ÖZELLÝÐÝ ÝLE KULLANIM ALANI: KONUT / AZ TÝCARÝ YERLEÞTÝRME MESAFESÝ: 8,50-15,20 METRE MODELLERÝ SuperPro HP SuperPro 12" High Pop SH SuperPro Çalý Tipi DÝÐER SEÇENEKLER: ÜRÜN KODUNA EKLEYÝN -CV -NN -RCW Çekvalf Nozulsuz Ýçilmez Su Kapaklý SUPERPRO Özel patentli su kesme mekanizmasý sayesinde, SuperPro rotorlarla montaj ýslanmadan daha kolayca yapýlabilir. Özellikle hazýr çim uygulanan yerlerde, yeni serilen çim sulanýrken diðer alanlarda çalýþmalar devam edebilir. Diðer tüm K-Rain rotorlar gibi SuperPro da yenilikçi özelliklerle donatýlmýþtýr: Ayarlanabilir veya geri dönüþsüz tam tur kullaným, mükemmel spreyleme þekli için deðiþtirilebilir nozullar, patentli kolay açý ayarý ve otomatik olarak ayarlanan açýsýna geri dönen açý hafýzasý. ÖZELLÝKLER/FAYDALAR Patentli Su Kesme Özelliði - Ayar veya montaj esnasýnda sprinkleri tek tek kapatýp açabilirsiniz - Hýzlýca nozul deðiþtirmek için idealdir. 5 Riser - Kalýn yapýlý çimler için ideal. 3/4" Giriþ - Tüm standart rotorlarýn yerine monte edilebilir. Yenilikçi Patentli Kolay Açý Ayarý - Kolaylaþtýrýlmýþ açý ayarý sayesinde rotor hem çalýþýrken hem de çalýþmadýðý zaman saniyeler içinde kolayca ayarlanabilir. Ýkisi Bir Arada; Ayarlanabilir ve Gerçek Tam Tur - 40 ile gerçek, geri dönüþsüz 360 arasýnda kullaným imkaný sunar. Patentli Açý Ayar Derecesi Ýþaretleri - Ayarlanmýþ açýyý tam olarak gösterir ve ayar kolaylýðý saðlar. Açý Hafýzasý - Diþlilerin zarar görmesini önler ve dýþarýdan bir etkiyle açý ayarý bozulmak istense bile, önceden ayarlanmýþ açýsýna geri döner. Saðlamlýðý Kanýtlanmýþ Patentli Geri Dönüþ Mekanizmasý - Sürekli ve sorunsuz çalýþmanýn garantisidir.20 yýlý aþkýn tecrübe ile. Özel Diþli Çark Mandalý - Riser ý elle çevirerek sol durma noktasýnýn kolayca ayarlanmasýný saðlar Kauçuk Baþlýk - Kirlenmeye karþý koruma saðlayarak ürün ömrünü arttýrýr. Geniþ Nozul Seçeneði - Standart ve düþük açýlý nozul seçenekleri ile sistem dizaynýnda esneklik saðlar. Opsiyonel Çekvalf - Düþük kottaki sprinklerde oluþabilecek sýzýntýyý önler. Patentli Su Kesme özelliði sayesinde rotoru üstten kapatabilirsiniz. 5YIL GARANTÝ NASIL TANIMLANIR RCW Model Numarasý Tanýmlama KOLAY AÇI AYARI 40 - Geri Dönüþsüz 360 arasýnda Sol Durma Noktasý

15 TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Giriþ: 3/4" içten diþli Açý Ayar Aralýðý: 40 - Geri Dönüþsüz 360. Debi: 1,70-35,96 l/dk Basýnç: 2,00-4,83 bar Gövde Yüksekliði:19 cm. Tavsiye Edilen Yerleþtirme Mesafesi: 8,50-13,40 Metre Yarýçap: 8,50-14,90 Metre Nozul Atýþ Açýsý: 26 Düþük Açýlý Nozul Atýþ Açýsý: 12 Standart ve Düþük Açýlý nozullarla birlikte Pop-up Yüksekliði: 12,70 cm. (5") K-RAIN SUPERPRO MODEL SuperPro 2,10-4,80 barda 8,50 ile 15,20 metre arasýnda yarýçap atýþ mesafesi sunan ve 1,89-35,96 l/dak su tüketimine sahip, diþli tip bir rotor sprinktir. SuperPro Su Kesme özelliði ile donatýlmýþtýr. Sprink, sayýsal olarak kodlanmýþ dokuz (9) farklý nozulla birlikte sunulur. Sprink nozul atýþ açýsý 26 dir. SuperPro ayrýca yine sayýsal olarak kodlanmýþ dört (4) farklý düþük açýlý nozulla birlikte sunulur. Düþük açýlý nozul atýþ açýsý 12 dir. SuperPro üzerinde paslanmaz çelikten mamul bir atýþ mesafesi ayar vidasý bulunmaktadýr. SuperPro ile sulama açýsý arasýnda ayarlanabilir. Sprink atýþ açýsý sprinkin üzerinde yer alan açý derece iþaretleri ve bir ok iþareti ile gösterilir, istenilen açýya bakacak þekilde döndürülerek ayarlanýr. Sprink üzerindeki ayar oku 360 konumuna getirilerek geri dönüþsüz gerçek tam tur çalýþma saðlanabilir. Sprink içerisindeki özel sürtünme mandalý mekanizmasý sayesinde, nozul baþlýðý 360 nin üzerinde ileriye veya geriye doðru sürekli çevrilse bile, diþli sisteme kesinlikle zarar vermez. Ayrýca Açý Hafýzasý özelliði sayesinde, dýþarýdan bir etki ile açý ayarý bozulmak istense bile, önceden ayarlanmýþ açýsýna geri döner. SUPERPRO 12,7 cm (5 ) pop-up yüksekliðine ve 3/4" içten diþli giriþe sahiptir. BÝLGÝ K-Rain rotorlar, görerek ayarlamaya imkan veren özel patentli açý ayar sistemi sayesinde dünyanýn en kolay ayarlanan rotorlarýdýr. ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ

16 SUPERPRO SUPERPRO SU KESME ÖZELLÝÐÝ ÝLE PERFORMANS TABLOSU STANDART AÇILI NOZULLAR (26 ) NOZUL BASINÇ YARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI Bar Metre l/dk m 3 /h mm/h mm/h 0,5 2,07 9,10 1,70 0,10 1,41 1,22 2,76 8,80 1,89 0,11 1,68 1,45 3,45 7,90 2,27 0,14 2,51 2,17 4,14 7,90 2,65 0,16 2,92 2,53 0, ,5 Fabrikada Takýlý ,07 9,80 2,65 0,16 1,93 1,67 2,76 9,80 3,03 0,18 2,21 1,91 3,45 10,10 3,41 0,20 2,33 2,02 4,14 10,10 3,79 0,23 2,59 2,24 2,07 9,10 4,16 0,25 3,45 2,99 2,76 9,80 4,92 0,30 3,58 3,10 3,45 10,10 5,68 0,34 3,89 3,37 4,14 10,10 6,06 0,36 4,15 3,59 2,07 11,60 8,71 0,52 4,50 3,89 2,76 11,60 9,46 0,57 4,89 4,23 3,45 12,20 10,22 0,61 4,76 4,13 4,14 12,80 11,36 0,68 4,80 4,16 2,07 10,70 9,46 0,57 5,76 4,99 2,76 11,00 10,60 0,64 6,10 5,28 3,45 11,30 12,11 0,73 6,60 5,71 4,14 11,60 13,63 0,82 7,04 6,09 2,07 10,70 12,87 0,77 7,83 6,78 2,76 11,00 14,38 0,86 8,28 7,17 3,45 11,60 15,90 0,96 8,21 7,11 4,14 11,90 18,17 1,09 8,91 7,71 2,07 12,80 15,52 0,93 6,56 5,68 2,76 13,40 17,41 1,05 6,71 5,81 3,45 13,70 19,31 1,16 7,11 6,16 4,14 14,00 21,58 1,30 7,60 6,59 2,07 14,00 21,96 1,32 7,74 6,70 2,76 14,60 24,23 1,46 7,84 6,79 3,45 14,90 26,50 1,59 8,23 7,13 4,14 14,90 28,39 1,71 8,82 7,64 2,76 12,80 28,39 1,71 12,00 10,39 3,45 13,70 31,04 1,86 11,43 9,90 4,14 14,60 34,07 2,05 11,03 9,55 4,83 14,60 35,96 2,16 11,64 10,08 DÜþÜK AÇILI NOZULLAR (12 ) NOZUL BASINÇ YARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI Bar Metre l/dk m3/h mm/h mm/h ,07 7,90 4,90 0,30 5,43 4,70 2,76 8,20 5,70 0,34 5,81 5,03 3,45 8,20 6,40 0,39 6,58 5,70 4,14 8,50 7,20 0,43 6,84 5,92 2,07 8,80 11,00 0,66 9,73 8,43 2,76 9,10 12,50 0,75 10,35 8,96 3,45 9,40 12,90 0,77 9,99 8,65 4,14 10,10 15,10 0,91 10,37 8,98 2,07 8,50 15,10 0,91 14,40 12,47 2,76 9,40 17,80 1,07 13,81 11,96 3,45 10,40 18,90 1,14 12,21 10,57 4,14 11,00 22,70 1,36 13,07 11,32 2,76 9,10 22,70 1,36 18,82 16,30 3,45 10,40 26,50 1,59 17,09 14,80 4,14 11,30 29,50 1,77 16,08 13,93 4,83 11,60 31,00 1,86 16,03 13,88 Verilen deðerler sýfýr rüzgar koþullarýnda ölçülmüþtür. Yerel duruma gore adapte edilmelidir. Yarýçap, nozul sabitleme vidasý yardýmý ile azaltýlabilir.

17 ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ

18 PROCOM SU KESME ÖZELLÝÐÝ ÝLE KULLANIM ALANI: KONUT / TÝCARÝ YERLEÞTÝRME MESAFESÝ: 8,50-14,00 METRE MODELLERÝ ProCom SS ProCom Paslanmaz Çelik Riser DÝÐER SEÇENEKLER: ÜRÜN KODUNA EKLEYÝN -LA -NN -RCW Düþük Açýlý Nozul Nozulsuz Ýçilmez Su Kapaklý PROCOM Saðlam, üst sýnýf özellikler. ProCom rotorlar, spor sahalarý için üretilen rotorlarda kullanýlan saðlam parçalarla üretilirler. Bu özellikleri ile endüstriyel ve ticari uygulamalarda idealdirler. Su kesme özelliðine sahip bu ürün dokuz farklý nozulla birlikte sunulur ve plastik veya paslanmaz çelik riser seçenekleri sunar. ÖZELLÝKLER/FAYDALAR Patentli Su Kesme Özelliði - Ayar veya montaj esnasýnda sprinkleri tek tek kapatýp açabilirsiniz - Hýzlýca nozul deðiþtirmek için idealdir. 3/4" Giriþ - Tüm standart rotorlarýn yerine monte edilebilir. Yenilikçi Patentli Kolay Açý Ayarý - Kolaylaþtýrýlmýþ açý ayarý sayesinde rotor hem çalýþýrken hem de çalýþmadýðý zaman saniyeler içinde kolayca ayarlanabilir. Ýkisi Bir Arada; Ayaralanabilir ve Gerçek Tam Tur - 40 ile gerçek, geri dönüþsüz 360 arasýnda kullaným imkaný sunar. Patentli Açý Ayar Derecesi Ýþaretleri - Ayarlanmýþ açýyý tam olarak gösterir ve ayar kolaylýðý saðlar. Açý Hafýzasý - Diþlilerin zarar görmesini önler ve dýþarýdan bir etkiyle açý ayarý bozulmak istense bile, önceden ayarlanmýþ açýsýna geri döner. Saðlamlýðý Kanýtlanmýþ Patentli Geri Dönüþ Mekanizmasý - Sürekli ve sorunsuz çalýþmanýn garantisidir.20 yýlý aþkýn tecrübe ile. Özel Diþli Çark Mandalý - Riser ý elle çevirerek sol durma noktasýnýn kolayca ayarlanmasýný saðlar Geniþ Nozul Seçeneði - Standart ve düþük açýlý nozul seçenekleri ile sistem dizaynýnda esneklik saðlar. Kauçuk Baþlýk - Kirlenmeye karþý koruma saðlayarak ürün ömrünü arttýrýr. Kauçuk Çamur Koruyucu - Sprinkin toprak seviyesi altýnda monte edilmesine olanak saðlar. Fabrikada Takýlý Çekvalf - Düþük kottaki sprinklerde oluþabilecek sýzýntýyý önler. 5 yýl garanti. 5 YIL GARANTÝ Patentli Su Kesme özelliði sayesinde rotoru üstten kapatabilirsiniz. NASIL TANIMLANIR RCW Model Numarasý Tanýmlama KOLAY AÇI AYARI 40 - Geri Dönüþsüz 360 arasýnda Sol Durma Noktasý

19 TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Giriþ: 3/4" içten diþli Açý Ayar Aralýðý: 40 - Geri Dönüþsüz 360. Debi: 1,89-37,85 l/dk Basýnç: 1,40-6,20 bar Gövde Yüksekliði:22,20 cm. Tavsiye Edilen Yerleþtirme Mesafesi: 8,50-14,00 Metre Yarýçap: 8,50-14,60 Metre Nozul Atýþ Açýsý: 26 Düþük Açýlý Nozul Atýþ Açýsý: 12 Standart ve Düþük Açýlý nozullarla birlikte Pop-up Yüksekliði: 10,16 cm. (4") K-RAIN PROCOM MODEL ProCom, 1,40-6,20 barda 8,50 ile 14,60 metre arasýnda yarýçap atýþ mesafesi sunan ve 1,89-37,85 l/dk su tüketimine sahip, diþli tip bir rotor sprinktir. ProCom Su Kesme özelliði ile donatýlmýþtýr. Sprink, sayýsal olarak kodlanmýþ dokuz (9) farklý nozulla birlikte sunulur. Sprink nozul atýþ açýsý 26 dir. ProCom ayrýca yine sayýsal olarak kodlanmýþ dört (4) farklý düþük açýlý nozulla birlikte sunulur. Düþük açýlý nozul atýþ açýsý 12 dir. ProCom üzerinde paslanmaz çelikten mamul bir atýþ mesafesi ayar vidasý bulunmaktadýr. ProCom ile sulama açýsý arasýnda ayarlanabilir. Sprink atýþ açýsý sprinkin üzerinde yer alan açý derece iþaretleri ve bir ok iþareti ile gösterilir, istenilen açýya bakacak þekilde döndürülerek ayarlanýr. Sprink üzerindeki ayar oku 360 konumuna getirilerek geri dönüþsüz gerçek tam tur çalýþma saðlanabilir. Sprink içerisindeki özel sürtünme mandalý mekanizmasý sayesinde, nozul baþlýðý 360 nin üzerinde ileriye veya geriye doðru sürekli çevrilse bile, diþli sisteme kesinlikle zarar vermez. Ayrýca Açý Hafýzasý özelliði sayesinde, dýþarýdan bir etki ile açý ayarý bozulmak istenilse bile, önceden ayarlanmýþ açýsýna geri döner. PROCOM 10 cm (4 ) pop-up yüksekliðine ve 3/4" içten diþli giriþe sahiptir. PROCOM paslanmaz çelik riser lý olarak da sunulmaktadýr. BÝLGÝ 1974 yýlýnda bir kiþiyle baþlayan K-Rain, bugün 300 den fazla çalýþanýyla hizmet vermektedir. ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ

20 PROCOM PROCOM SU KESME ÖZELLÝÐÝ ÝLE PERFORMANS TABLOSU STANDART AÇILI NOZULLAR (26 ) NOZUL BASINÇ YARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI Bar Metre l/dk m3/h mm/h mm/h 0,5 2,07 8,50 1,89 0,11 1,80 1,56 2,76 8,80 2,27 0,14 2,01 1,74 3,45 8,80 2,65 0,16 2,35 2,03 4,14 9,10 3,03 0,18 2,51 2,17 0, ,5 Fabrikada Takýlý ,07 8,80 2,65 0,16 2,35 2,03 2,76 9,10 3,03 0,18 2,51 2,17 3,45 9,40 3,41 0,20 2,64 2,29 4,14 9,80 3,79 0,23 2,76 2,39 2,07 9,80 4,92 0,30 3,58 3,10 2,76 10,10 5,68 0,34 3,89 3,37 3,45 10,40 6,06 0,36 3,91 3,38 4,14 10,70 6,81 0,41 4,15 3,59 2,07 11,30 9,08 0,55 4,95 4,29 2,76 12,20 9,46 0,57 4,41 3,82 3,45 12,80 11,36 0,68 4,80 4,16 4,14 13,10 12,49 0,75 5,04 4,36 2,07 11,60 9,46 0,57 4,89 4,23 2,76 11,90 10,60 0,64 5,20 4,50 3,45 12,20 12,11 0,73 5,65 4,89 4,14 12,50 13,25 0,80 5,88 5,09 2,07 11,60 13,63 0,82 7,04 6,09 2,76 11,90 15,90 0,96 7,79 6,75 3,45 12,50 17,41 1,05 7,72 6,69 4,14 12,80 18,93 1,14 8,00 6,93 2,07 13,10 16,66 1,00 6,72 5,82 2,76 13,40 19,31 1,16 7,44 6,44 3,45 14,00 21,20 1,27 7,47 6,47 4,14 14,90 22,33 1,34 6,94 6,01 2,07 13,70 22,33 1,34 8,22 7,12 2,76 14,00 22,71 1,36 8,00 6,93 3,45 14,60 23,85 1,43 7,72 6,68 4,14 14,90 25,36 1,52 7,88 6,82 2,76 12,80 30,28 1,82 12,80 11,09 3,45 13,70 32,18 1,93 11,85 10,26 4,14 14,90 35,96 2,16 11,17 9,67 4,83 15,20 37,85 2,27 11,29 9,78 DÜþÜK AÇILI NOZULLAR (12 ) NOZUL BASINÇ YARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI Bar Metre l/dk m3/h mm/h mm/h 1 2,07 6,70 4,50 0,27 7,00 6,06 2,76 7,30 6,40 0,39 8,33 7,21 3,45 7,90 6,80 0,41 7,52 6,51 4,14 8,50 7,60 0,45 7,20 6, ,07 8,80 11,40 0,68 10,07 8,72 2,76 9,80 11,70 0,71 8,55 7,40 3,45 10,70 13,20 0,80 8,07 6,98 4,14 11,30 14,40 0,86 7,84 6,79 2,07 9,40 12,90 0,77 9,99 8,65 2,76 10,40 14,80 0,89 9,52 8,25 3,45 11,30 16,70 1,00 9,07 7,86 4,14 11,60 17,80 1,07 9,19 7,96 2,76 11,60 24,60 1,48 12,71 11,00 3,45 12,20 27,60 1,66 12,88 11,15 4,14 12,80 30,30 1,82 12,80 11,09 4,83 13,40 32,60 1,96 12,54 10,86 Verilen deðerler sýfýr rüzgar koþullarýnda ölçülmüþtür. Yerel duruma göre adapte edilmelidir. Yarýçap, nozul sabitleme vidasý yardýmý ile azaltýlabilir.

21 ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ

22 PROSPORT KULLANIM ALANI: TÝCARÝ / SPOR SAHALARI YERLEÞTÝRME MESAFESÝ: 12,20-23,00 METRE MODELLERÝ BSP BSP-SS BSP BSP-SS ProSport ProSport Paslanmaz Çelik Riser ProSport Yüksek Hýzlý Rotasyon ProSport Yüksek Hýzlý Rotasyon, Paslanmaz Çelik Riser ÖZELLÝKLER/FAYDALAR Yenilikçi Patentli Kolay Açý Ayarý - Kolaylaþtýrýlmýþ açý ayarý sayesinde rotor hem çalýþýrken hem de çalýþmadýðý zaman saniyeler içinde kolayca ayarlanabilir. Üç Çýkýþlý Nozul Tasarýmý - Eþit su daðýlýmý saðlar. DÝÐER SEÇENEKLER: ÜRÜN KODUNA EKLEYÝN -NN -RCW Nozulsuz Ýçilmez Su Kapaklý ProPlus, Düþük Açýlý Nozulla Birlikte PROSPORT K-Rain in yeni nesil profesyonel rotorlarýnýn bir üyesi olan ProSport, spor sahalarý için özel olarak tasarlanmýþtýr. ProSport rotorlar özel üç çýkýþlý bir nozula sahiptir. Üç çýkýþlý bu nozulda da uzun mesafe için bir ana su çýkýþý, orta ve kýsa mesafe için iki yardýmcý su çýkýþý bulunmaktadýr. Böylelikle eþit bir su daðýlýmý saðlayan nozul, 13,7-23,5 metre yarýçap atýþ mesafesi sunar. Ýkisi bir arada; Ayarlanabilir ve Gerçek Tam Tur - 40 ile gerçek, geri dönüþsüz 360 arasýnda kullaným imkaný sunar. Patentli Açý Ayar Derecesi Ýþaretleri - Ayarlanmýþ açýyý tam olarak gösterir ve ayar kolaylýðý saðlar. Açý Hafýzasý - Diþlilerin zarar görmesini önler ve dýþarýdan bir etkiyle açý ayarý bozulmak istense bile, önceden ayarlanmýþ açýsýna geri döner. Saðlamlýðý Kanýtlanmýþ Patentli Geri Dönüþ Mekanizmasý - Sürekli ve sorunsuz çalýþmanýn garantisidir.20 yýlý aþkýn tecrübe ile. Özel Diþli Çark Mandalý - Riser ý elle çevirerek sol durma noktasýnýn kolayca ayarlanmasýný saðlar Saðlam Kauçuk Kapak / Kauçuk Çamur Koruyucu-Yaralanmalara karþý koruma saðlar ve sprinkin toprak seviyesinin altýnda montajýna olanak saðlar. Fabrikada Takýlý Çekvalf- Düþük kottaki sprinklerde oluþabilecek sýzýntýyý önler. 5 yýl garanti. ProSport ayrýca toprak tenis kortlarý ve toz kontrolü için hýzlý rotasyonlu model seçenekleri de sunmaktadýr. 5 YIL GARANTÝ NASIL TANIMLANIR KOLAY AÇI AYARI BSP Model Numarasý SS Tanýmlama 40 - Geri Dönüþsüz 360 arasýnda ayarlanabilir. Sol Durma Noktasý

23 TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Giriþ: 1" içten diþli BSP Açý Ayar Aralýðý: 40 - Geri Dönüþsüz 360. Debi: 22,30-123,03 l/dk Basýnç: 2,76-6,21 bar Gövde Yüksekliði:24,13 cm. Tavsiye Edilen Yerleþtirme Mesafesi: 12,19-21,34 Metre Yarýçap: 13,11-22,86 Metre Nozul Atýþ Açýsý: 26 Pop-up Yüksekliði: 10,16 cm. (4") BÝLGÝ K-Rain in tüm yeni ürün konseptleri,k-rain in Riviera Beach, Florida da kurulu tesislerinde geliþtirilmektedir. Bölgedeki sýcak iklim ve kumlu arazi yapýsý, yeni ürün testlerinde doðal ve zorlu bir test ortamý saðlamaktadýr. K-RAIN PROSPORT MODEL ProSport 2,76-6,21 barda 13,7 ile 23,5 metre arasýnda yarýçap atýþ mesafesi sunan ve 22,3-123,0 l/dk su tüketimine sahip, diþli tip bir rotor sprinktir. ProSport renklere göre kodlanmýþ altý (6) farklý nozulla birlikte sunulur. Sprink nozul atýþ açýsý 26 dir ve üç (3) adet su çýkýþýna sahiptir. Rotor üzerinde paslanmaz çelikten mamul bir atýþ mesafesi ayar vidasý bulunmaktadýr. ProSport ile sulama açýsý arasýnda ayarlanabilir. Sprink atýþ açýsý sprinkin üzerinde yer alan açý derece iþaretleri ve bir ok iþareti ile gösterilir, istenilen açýya bakacak þekilde döndürülerek ayarlanýr. Sprink üzerindeki ayar oku 360 konumuna getirilerek geri dönüþsüz gerçek tam tur çalýþma saðlanabilir. ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ Sprink içerisindeki özel sürtünme mandalý mekanizmasý sayesinde, nozul baþlýðý 360 nin üzerinde ileriye veya geriye doðru sürekli çevrilse bile, diþli sisteme kesinlikle zarar vermez. Ayrýca Açý Hafýzasý özelliði sayesinde, dýþarýdan bir etki ile açý ayarý bozulmak istenilse bile, önceden ayarlanmýþ açýsýna geri döner. ProSport 10 cm (4 ) pop-up yüksekliðine ve 1" içten diþli giriþe sahiptir. MARYLAND ÜNÝVERSÝTESÝ, BYRD STADYUMU FUTBOL SAHASINDA K-RAIN PROSPORT VE PROCOM ROTORLAR KULLANILMAKTADIR (ÜSTTE)

24 PROSPORT PROSPORT PERFORMANS TABLOSU MODEL BSP NOZUL BASINÇYARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI Bar Metre l/dk m3/h mm/h mm/h 2,76 13,70 19,30 1,16 7,11 6,16 3,45 14,30 22,30 1,34 7,54 6,53 4,14 14,30 24,60 1,48 8,31 7,19 4,83 14,90 26,90 1,61 8,35 7,23 3,45 16,20 40,10 2,41 10,65 9,22 4,14 16,20 44,70 2,68 11,86 10,27 4,83 16,20 47,70 2,87 12,66 10,97 5,52 16,80 51,10 3,07 12,60 10,91 3,45 17,40 49,20 2,96 11,29 9,78 4,14 18,00 53,80 3,23 11,52 9,97 4,83 18,00 58,30 3,50 12,49 10,81 5,52 19,20 62,50 3,75 11,74 10,16 4,14 19,80 71,50 4,30 12,63 10,94 4,83 20,40 77,60 4,66 12,89 11,16 5,52 21,00 82,90 4,98 12,98 11,24 6,21 21,60 87,80 5,28 12,99 11,25 4,14 20,40 86,30 5,19 14,34 12,42 4,83 21,60 93,90 5,64 13,89 12,03 5,52 22,90 100,30 6,03 13,30 11,52 6,21 23,50 101,40 6,09 12,76 11,05 4,14 20,40 89,70 5,39 14,90 12,91 4,83 21,00 96,90 5,82 15,18 13,14 5,52 21,00 104,10 6,25 16,31 14,12 6,21 21,60 110,50 6,64 16,35 14,16 MODEL BSP NOZUL BASINÇYARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI l/dk Bar Metre m3/h mm/h mm/h 2,76 13,10 22,30 1,34 9,01 7,80 3,45 13,40 23,30 1,41 9,04 7,83 4,14 13,70 24,20 1,46 8,92 7,73 4,83 13,70 28,80 1,73 10,59 9,17 3,45 14,90 40,10 2,41 12,46 10,79 4,14 16,20 43,50 2,62 11,56 10,01 4,83 16,20 50,30 3,02 13,37 11,57 5,52 16,50 53,00 3,18 113,55 11,74 3,45 15,90 46,90 2,82 12,94 11,21 4,14 16,50 51,50 3,09 13,17 11,40 4,83 17,10 55,30 3,32 13,14 11,38 5,52 17,70 60,20 3,62 13,34 11,55 4,14 17,10 75,00 4,50 17,82 15,43 4,83 17,70 80,30 4,82 17,79 15,41 5,52 18,00 86,30 5,19 18,49 16,01 6,21 18,30 92,40 5,55 19,13 16,57 4,14 18,00 84,80 5,09 18,16 15,73 4,83 20,10 97,30 5,84 16,65 14,42 5,52 20,40 105,20 6,32 17,48 15,14 6,21 20,70 113,20 6,80 18,25 15,81 4,14 18,30 95,40 5,73 19,76 17,11 4,83 21,90 107,90 6,48 15,52 13,44 5,52 22,30 116,60 7,00 16,32 14,13 6,21 22,90 123,00 7,39 16,31 14,12 Verilen deðerler sýfýr rüzgar koþullarýnda ölçülmüþtür. Yerel duruma göre adapte edilmelidir. Yarýçap, nozul sabitleme vidasý yardýmý ile azaltýlabilir.

25 ORIOLE PARK, CAMDEN YARDS Baltimore, Maryland (USA) Baltimore Sarýasma kuþlarýnýn evi olan Oriole Park, Camden Yards ProSport ve ProCom rotorlarla sulanmaktadýr. ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ

26 K-SPRAYS KULLANIM ALANI: KONUT / AZ TÝCARÝ MODELLERÝ " Pop-Up " Pop-Up M 4" Pop-Up Dýþtan Diþli Riser - Ýçten Diþli Nozullarla Kullanýlýr " Pop-Up " Pop-Up DÝÐER SEÇENEKLER: ÜRÜN KODUNA EKLEYÝN -RCW Ýçilmez Su Kapaklý / Mor Kapak K-SPRAY SERÝSÝ K-Spray pop-up lar dar alanlar, yer örtücüler ve çalýlýk alanlarýn sulanmasý için idealdir. TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Basýnç : 1,37-3,45 bar Debi Giriþ : 1,89-20,40 l/dk : 1/2" Ýçten Diþli ÖZELLÝKLER/FAYDALAR 3, 4, 6 ve 12 Model Seçenekleri - Sistem dizaynýnda esneklik saðlar. Dýþtan Diþli Nozullarla Kullaným (74001-M modeli hariç) Paslanmaz Çelik Yay - Riser ýn tüm toprak tiplerinde güvenli olarak yerine oturmasýný saðlar. Özel Diþli Çark Mandalý - Riser ý elle çevirerek kolay ayarlamayý saðlar. Özel, Saðlam Üst Yatak - Düþük basýnç koþullarýnda bile sýzdýrmayarak, riser ýn tamamen yukarý çýkmasýný saðlar. Mor Renkli Opsiyonel Ýçilmez Su Kapaðý - Yüksek görünürlük saðlayarak, içilmez su olduðunu belirtir ve doðabilecek sorumluluklarý azaltýr. 2 yýl garanti. NASIL TANIMLANIR Model Numarasý ÇEKVALF parça no (opsiyonel)

27 RPS SPREY BAÞLIKLILAR KULLANIM ALANI: KONUT / AZ TÝCARÝ MODELLERÝ RPS-2 2" RPS-4 4" DAR GÖVDELÝ SPREYLER K-Rain RPS sprey baþlýklý pop-up lar dar alanlar, yer örtücüler ve çalýlýk alanlarýn sulanmasý için idealdir. RPS pop-up lar taahhütçüler düþünülerek tasarlanmýþlardýr. Dar gövdesi sayesinde sprink deðiþtirmek son derece kolaydýr. RPS Sprey Pop-up lar, gövdeye kaynaklý üst yataða sahip piyasadaki tek dar gövdeli spreydir. Gövdeye kaynaklý üst yatak yýllar boyu sorunsuz çalýþmanýn garantisidir. GÖVDEYE KAYNAKLI ÜST YATAK ÖZELLÝKLER/FAYDALAR 2 ve 4 Model Seçenekleri - Sistem dizaynýnda esneklik saðlar. Ýçten Diþli Nozullarla Kullaným Paslanmaz Çelik Yay - Riser ýn tüm toprak tiplerinde güvenli olarak yerine oturmasýný saðlar. Özel Diþli Çark Mandalý - Riser ý elle çevirerek kolay ayarlamayý saðlar. Gövdeye Kaynaklý Üst Yatak - Düþük basýnç koþullarýnda bile sýzdýrmayarak, riser ýn tamamen yukarý çýkmasýný saðlar. Dar Gövde - Sprink deðiþiminde kolaylýk saðlar. 2 yýl garanti. TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Basýnç : 1,37-3,45 bar ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ Debi Giriþ : 1,89-20,40 l/dk : 1/2" Ýçten Diþli GÖVDEYE KAYNAKLI ÜST YATAK K-Rain RPS spreylerde bulunan gövdeye kaynaklý üst yatak, sprinkin ilk çalýþmasýnda oluþan debi by-pass ýný azaltarak saðlamlýk ve uzun ömür saðlar. NASIL TANIMLANIR RPS-2 2" RPS Model Numarasý Taným

28 PRO-S SPREY BAÞLIKLILAR KULLANIM ALANI: KONUT / TÝCARÝ MODELLERÝ " Pop-Up " Pop-Up " Pop-Up " Pop-Up " Pop-Up DÝÐER SEÇENEKLER: ÜRÜN KODUNA EKLEYÝN -PR -CV -RCW Basýnç Regülatörü (4, 6 ve 12 modellerde) Çekvalf Ýçilmez Su Kapaklý PRO-S SPREY BAÞLIKLILAR K-Rain den yeni, kullanýcý dostu, saðlam Pro-S serisi sprey baþlýklý pop-up lar. 2, 3, 4, 6 ve 12 model seçenekleri sunan Pro-S sprey baþlýklý pop-up lar, standart içten diþli nozullarla kullanýlabilirler. TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Basýnç: 1,37-4,83 bar Debi: 0,75 l/dk Gövde Yüksekliði: cm (4") ,8 cm. (9 3/8") ,38 cm (4 7/8") cm (16") ,24 cm (6") Giriþ: 1/2" Ýçten Diþli ÖZELLÝKLER/FAYDALAR Gövdeye Kaynaklý Üst Yatak - Düþük basýnç koþullarýnda bile sýzdýrmayarak, riser ýn tamamen yukarý çýkmasýný saðlar. Filtre dizayný kolayca çýkarýlýp temizlenebilmesine olanak tanýr. UV katkýsýyla uzun ömürlüdür. Yatak mikroplarý tutmayan yapýdadýr, böylelikle bozulma ve riser ýn yukarý pozisyonda yapýþmasý önlenir. Ýçten Diþli Nozullarla Kullaným. Özel Diþli Çark Mandalý - Riser ý elle çevirerek kolay ayarlamayý saðlar. Paslanmaz Çelik Yay - Riser ýn tüm toprak tiplerinde güvenli olarak yerine oturmasýný saðlar. 5 YIL GARANTÝ Geniþ Model Seçeneði - 2, 3, 4, 6 ve 12 model seçenekleri Fabrikada takýlý yýkama kapaðý. Alttan ve Yandan Giriþ Seçeneði - 6 ve 12 modellerde. Opsiyonel Basýnç Regülatörü - 4, 6 ve 12 modellerde. 2 yýl garanti. NASIL TANIMLANIR " PRO-S Model Numarasý Taným ÇEKVALF parça no (opsiyonel) GÖVDEYE KAYNAKLI ÜST YATAK K-Rain RPS spreylerde bulunan gövdeye kaynaklý üst yatak, sprinkin ilk çalýþmasýnda oluþan debi by-pass ýný azaltarak saðlamlýk ve uzun ömür saðlar. DAYANIKLI YAPI K-Rain Pro-S Serisi Sprey baþlýklýlar saðlam yapýlarý, gövdeye kaynaklý üst yataklarý ve güçlü yaylarý ile piyasadaki diðer ürünlerden kendini ayýrýr. Fabrikada takýlý yýkama kapaðý. Tüm standart içten diþli nozullarla kullaným.

29 ROTARY NOZULLAR KULLANIM ALANI: KONUT / AZ TÝCARÝ MODELLERÝ RN Rotary Nozul - 90 Sabit Açýlý (Siyah) RN Rotary Nozul Sabit Açýlý (Yeþil) RN Rotary Nozul Sabit Açýlý (Kýrmýzý) K-RAIN ROTARY NOZZULLAR K-Rain Rotary Nozullar geleneksel sabit açýlý nozullara oranla daha üniform bir sulama saðlar. Rotary Nozullar özellikle düþük basýnç ve eþit su daðýlýmý sorunu olan eski sulama sistemlerinin yenilenmesinde mükemmeldir. Düþük yaðmurlama hýzlarý sayesinde, eðimli arazilerdeki erozyonu ve düþük geçirimli topraklardaki göllenmeyi önlemede idealdirler. K-Rain Rotary Nozullar ÝÇTEN DÝþLÝ konfigürasyonlarý sayesinde RPS, Pro-S ve diðer standart dýþtan diþli riser a sahip spreylerle birlikte kullanýlabilirler. ÖZELLÝKLER/FAYDALAR Uyumlu Yaðmurlama Hýzý - Farklý yarýçap ve atýþ þekillerinde. Düþük Yaðmurlama Hýzý - Erozyonu önler. Düþük Debi - Daha az malzeme ve daha az vana sayýsý. Atýþ Mesafesini %25 Azaltabilme - Patentli debi kontrolü, araç gerektirmez. Eþsiz Hýz Kontrolü - Farklý basýnçlarda bile rotasyon hýzýný sabit tutabilme. Esnek Kullaným - Uyumlu yaðýþ oranlarý sayesinde, ayný bölgeye farklý atýþ þekillerine sahip nozullar baðlanabilir. Geniþ Filtre - Ürün ömrünü uzatýr. Sistem Esnekliði - Rotorlarla birlikte ayný bölgede kullanýlabilir. 2 yýl garanti. SABÝT AÇILI ROTARY NOZULLAR PERFORMANS TABLOSU TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Yerleþtirme Mesafesi: 3,96-5,79 metre Basýnç:1,7-3,45 bar NASIL TANIMLANIR RN200 Model Numarasý NOZUL BASINÇYARIÇAP DEBÝ DEBÝ YAÐMURLAMA HIZI YAÐMURLAMA HIZI Bar Metre l/dk m3/h mm/h mm/h 90 0 RN Taným 1,72 5,18 1,17 0,07 3,03 2,62 2,07 5,49 1,25 0,08 2,88 2,49 2,41 5,79 1,40 0,08 2,89 2,51 2,76 6,10 1,51 0,09 2,82 2,44 3,10 6,40 1,59 0,10 2,69 2,33 3,45 6,40 1,67 0,10 2,82 2,44 3,79 6,40 1,78 0,11 3,01 2,61 ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ RN RN ,72 4,88 2,20 0,13 6,40 5,54 2,07 5,18 2,38 0,14 6,15 5,33 2,41 5,49 2,61 0,16 6,01 5,21 2,76 5,79 2,80 0,17 5,79 5,01 3,10 6,10 2,95 0,18 5,50 4,77 3,45 6,40 3,14 0,19 5,31 4,60 3,79 6,40 3,22 0,19 5,44 4,71 1,72 4,88 4,39 0,26 12,79 11,08 2,07 5,18 4,81 0,29 12,40 10,74 2,41 5,49 5,19 0,31 11,94 10,34 2,76 5,79 5,56 0,33 11,49 9,95 3,10 6,10 5,91 0,35 11,01 9,53 3,45 6,40 6,21 0,37 10,50 9,09 3,79 6,40 6,44 0,39 10,88 9,42

30 SPREY BAÞLIKLILAR ÝÇÝN NOZULLAR KULLANIM ALANI: KONUT / AZ TÝCARÝ K-Rain KV Dýþtan Diþli ve KVF Ýçten Diþli Ayarlanabilir Açýlý Nozullar, üstün sulama performansý ve farklý açýlarda bile uyumlu yaðmurlama hýzlarý sunarlar. Ekstra uzun filtre daha az bakým gerektirir. KV NOZULLAR K-Rain KV Ayarlanabilir Açýlý Nozullar dýþtan diþli yapýlarý ile K-Spray modellerine uygundur. MODELLERÝ KV Nozullar KV - 8 KV - 10 KV - 12 KV - 15 KV ' Sprey, Yeþil 10' Sprey, Mavi 12' Sprey, Kahverengi 15' Sprey, Siyah 17' Sprey, Gri NASIL TANIMLANIR KV GRÝ Model Numarasý Tanýmlama KVF NOZULLAR K-Rain KVF Ayarlanabilir Açýlý nozullar içten diþli yapýlarý ile RPS, Pro-S ve 4 K-Spray model M ile uyumludur. MODELLERÝ KVF Nozullar KVF - 8 KVF - 10 KVF - 12 KVF - 15 KVF ' Sprey, Yeþil 10' Sprey, Mavi 12' Sprey, Kahverengi 15' Sprey, Siyah 17' Sprey, Gri NASIL TANIMLANIR KVF SÝYAH Model Numarasý Tanýmlama SABÝT AÇILI ÝÇTEN DÝÞLÝ NOZULLAR K-Rain sabit açýlý nozullar, içten diþli yapýlarý ile tüm dýþtan diþli riser a sahip spreylerle birlikte kullanýlabilirler. Renk Kodlu - Kolay tanýmlama Dört Atýþ Mesafesi ve Sekiz Sabit Atýþ þekli - Sistem konfigürasyonunda esneklik saðlar. Uyumlu Yaðmurlama Hýzlarý - Eþit su daðýlýmý saðlar. MODELLERÝ Ýçten Diþli Nozullar KVF - 8 8' Sprey, Yeþil KVF ' Sprey, Mavi KVF ' Sprey, Kahverengi KVF ' Sprey, Siyah NASIL TANIMLANIR FN8Q Model Numarasý 8' Sabit Çeyrek Tur Tanýmlama

31 NOZUL PERFORMANS TABLOSU KULLANIM ALANI: KONUT / AZ TÝCARÝ AYARLANABÝLÝR AÇILI NOZULLAR KV DIÞTAN DÝÞLÝ NOZULLAR ÝÇÝN PERFORMANS TABLOSU METRÝK AÇI KVF ÝÇTEN DÝÞLÝ NOZULLAR ÝÇÝN PERFORMANS TABLOSU METRÝK AÇI Basýnç 8 Yeþil 10 Mavi 12 Kahverengi 15 Siyah 17 Gri Bar Yarýçap (m) Debi (m 3 / h) Yarýçap (m) Debi (m / h) Yarýçap (m) Debi (m / h) Yarýçap (m) Debi (m / h) Yarýçap (m) Debi (m / h) 1,38 2,70 0,16 3,70 0,16 3,70 0,25 4,60 0,29 3,70 0,16 2,07 2,70 0,25 3,70 0,24 4,00 0,29 5,20 0,37 5,50 0,41 2,76 3,00 0,32 4,00 0,32 4,30 0,34 5,50 0,41 5,80 0,46 3,45 3,40 0,34 4,30 0,34 4,60 0,38 5,80 0,46 6,10 0,50 1,38 2,40 0,32 3,40 0,32 3,40 0,37 4,30 0,41 5,20 0,43 2,07 2,40 0,37 3,40 0,37 3,70 0,41 4,60 0,52 5,50 0,55 2,76 2,70 0,41 3,70 0,41 4,00 0,50 4,90 0,59 5,80 0,59 3,45 3,00 0,46 4,00 0,46 4,30 0,55 5,50 0,64 5,80 0,66 1,38 2,40 0,38 3,00 0,38 3,40 0,43 4,30 0,61 4,90 0,66 2,07 2,40 0,46 3,00 0,46 3,70 0,55 4,60 0,73 5,20 0,77 2,76 2,40 0,52 3,40 0,52 3,70 0,59 4,90 0,82 5,50 0,91 3,45 2,70 0,59 3,70 0,59 4,00 0,68 4,90 0,91 5,50 1,02 1,38 2,40 0,50 3,00 0,50 3,40 0,64 4,00 0,77 4,60 0,79 2,07 2,40 0,61 3,00 0,61 3,70 0,70 4,60 0,95 5,20 1,00 2,76 2,40 0,68 3,40 0,68 3,70 0,79 4,60 1,07 5,20 1,11 3,45 2,40 0,79 3,70 0,79 4,00 0,89 4,90 1,21 5,50 1,22 Basýnç 8 Yeþil 10 Mavi 12 Kahverengi 15 Siyah 17 Gri Bar Yarýçap (m) Debi (m 3 / h) Yarýçap (m) Debi (m / h) Yarýçap (m) Debi (m / h) Yarýçap (m) Debi (m / h) Yarýçap (m) Debi (m / h) 1,38 2,70 0,09 2,70 0,09 3,00 0,10 4,00 0,13 5,20 0,18 1,72 2,70 0,10 2,70 0,10 3,40 0,12 4,30 0,14 5,50 0,22 2,07 3,00 0,10 3,00 0,10 3,70 0,13 4,60 0,16 5,80 0,24 2,76 3,00 0,11 3,00 0,11 3,70 0,14 4,90 0,18 5,80 0,29 1,38 2,70 0,23 2,70 0,23 2,70 0,25 4,00 0,29 5,20 0,38 1,72 2,70 0,25 2,70 0,25 3,00 0,28 4,60 0,34 5,20 0,44 2,07 3,00 0,27 3,00 0,27 3,00 0,31 4,60 0,37 5,80 0,49 2,76 3,00 0,28 3,00 0,28 3,40 0,35 4,90 0,46 5,80 0,57 1,38 2,70 0,37 2,70 0,32 2,70 0,37 4,00 0,43 4,90 0,55 1,72 3,00 0,40 2,70 0,36 3,00 0,40 4,60 0,49 4,90 0,64 2,07 3,00 0,44 3,00 0,40 3,00 0,44 4,60 0,53 5,20 0,68 2,76 3,40 0,47 3,00 0,47 3,40 0,47 4,90 0,61 5,50 0,79 1,38 2,70 0,52 2,70 0,52 2,70 0,55 4,00 0,64 4,90 0,66 1,72 3,00 0,57 2,70 0,57 3,00 0,59 4,30 0,74 5,20 0,77 2,07 3,00 0,60 3,00 0,60 3,40 0,63 4,60 0,82 5,20 0,86 2,76 3,40 0,62 3,40 0,62 3,70 0,69 4,60 0,93 5,20 1,00 ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ Verilen deðerler sýfýr rüzgar koþullarýnda ölçülmüþtür. Yerel duruma göre adapte edilmelidir. Yarýçap, nozul sabitleme vidasý yardýmý ile azaltýlabilir.

32 NOZUL PERFORMANS TABLOSU ÝÇTEN DÝÞLÝ SABÝT AÇILI NOZULLAR PERFORMANS TABLOSU METRÝK 12' 15 ' Açý Model Basýnç (kpa / Bar) Yarýçap (m) Debi(l/dk) Debi(m 3 /h) 90 P12Q 150 1,5 3,40 1,90 0, ,70 2,60 0, ,00 3,00 0, ,5 4,30 3,40 0,20 Açý Model Basýnç (kpa / Bar) Yarýçap (m) Debi(l/dk) Debi(m 3 /h) 90 P15Q 150 1,5 4,60 2,60 0, ,90 3,40 0, ,20 4,20 0, ,5 5,50 4,50 0, P12H 150 1,5 3,40 3,40 0, ,70 4,20 0, ,00 5,30 0, ,5 4,30 5,70 0, P15H 200 1,5 4,30 5,30 0, ,60 6,40 0, ,90 7,60 0, ,5 5,20 8,30 0, P12TQ 150 1,5 3,70 4,50 0, ,70 5,30 0, ,30 6,40 0, ,5 4,60 7,60 0, P15TQ 200 1,5 4,00 7,60 0, ,60 9,50 0, ,90 11,00 0, ,5 4,90 12,10 0, P12F 150 1,5 3,00 6,10 0, ,70 6,80 0, ,00 7,90 0, ,5 4,30 9,10 0, P15F 200 1,5 4,00 11,00 0, ,60 13,60 0, ,90 15,50 0, ,5 5,20 17,40 1,04 ÖZEL NOZULLAR ÞEKÝL MODEL Basýnç (kpa / Bar) Yarýçap (m) Debi(l/dk) Debi(m 3 /h) 150 1,5 1,20 x 7,30 3,00 0,18 15CS ,20 x 9,10 3,80 0,23 15ES 15SS 15HL 150 1,5 1,20 x 7,30 1,50 0, ,20 x 4,60 1,90 0, ,5 1,20 x 8,50 4,20 0, ,50 x 9,80 4,90 0, ,5 4,30 x 1,20 x 8,50 9,50 0, ,60 x 1,50 x 9,80 11,40 0,68 Verilen deðerler sýfýr rüzgar koþullarýnda ölçülmüþtür. Yerel duruma göre adapte edilmelidir. Yarýçap, nozul sabitleme vidasý yardýmý ile azaltýlabilir.

33 8' 10 ' Açý Model Basýnç (kpa / Bar) Yarýçap (m) Debi(l/dk) Debi(m 3 /h) Açý Model Basýnç (kpa / Bar) Yarýçap (m) Debi(l/dk) Debi(m 3 /h) FN8Q FN8H FN8TQ FN8F FN12Q FN12H FN12TQ FN12F 150 1,5 1,70 0,68 0, ,10 0,79 0, ,40 0,91 0, ,5 2,40 0,98 0, ,5 1,70 1,40 0, ,10 1,60 0, ,40 1,80 0, ,5 2,40 2,00 0, ,5 1,70 2,10 0, ,10 2,40 0, ,40 2,70 0, ,5 2,40 3,00 0, ,5 1,70 2,80 0, ,10 3,30 0, ,40 3,60 0, ,5 2,40 4,00 0,24 12' 15' 150 1,0 2,70 1,70 0, ,5 3,20 2,00 0, ,0 3,60 2,30 0, ,1 3,70 2,50 0, ,0 2,70 3,40 0, ,5 3,20 4,00 0, ,0 3,60 4,50 0, ,1 3,70 4,90 0, ,0 2,70 5,10 0, ,5 3,20 6,00 0, ,0 3,60 6,80 0, ,1 3,70 7,40 0, ,0 2,70 6,80 0, ,5 3,20 7,90 0, ,0 3,60 9,10 0, ,1 3,70 9,80 0,58 FN10Q FN10H FN10TQ FN10F FN15Q FN15H FN15TQ FN15F 150 1,5 2,10 1,10 0, ,40 1,20 0, ,00 1,40 0, ,5 3,10 1,50 0, ,10 2,20 0, ,40 2,50 0, ,00 2,70 0, ,10 3,00 0, ,10 3,30 0, ,40 3,70 0, ,00 4,10 0, ,10 4,50 0, ,10 4,40 0, ,40 4,90 0, ,00 5,50 0, ,10 6,00 0,36 Açý Model Basýnç (kpa / Bar) Yarýçap (m) Debi(l/dk) Debi(m 3 /h) Açý Model Basýnç (kpa / Bar) Yarýçap (m) Debi(l/dk) Debi(m 3 /h) ÖZEL NOZULLAR ÞEKÝL MODEL Basýnç (kpa / Bar) Yarýçap (m) Debi(l/dk) Debi(m 3 /h) FN15CS 150 1,5 1,20 x 7,30 3,00 0, ,20 x 9,10 3,80 0, ,0 3,40 2,50 0, ,5 3,90 2,80 0, ,0 4,50 3,10 0, ,1 4,60 3,50 0, ,0 3,40 4,90 0, ,5 3,90 5,70 0, ,0 4,50 6,20 0, ,1 4,60 7,00 0, ,0 3,40 7,40 0, ,5 3,90 8,60 0, ,0 4,50 9,40 0, ,1 4,60 10,60 0, ,0 3,40 9,80 0, ,5 3,90 11,40 0, ,0 4,50 12,50 0, ,1 4,60 14,00 0,84 ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ FN15ES FN15SS FN15HL ,5 2 1,20 x 7,30 1,20 x 4,60 1,50 1,90 0,09 0, ,5 2 1,20 x 8,50 1,50 x 9,80 4,20 4,90 0,25 0, ,5 2 4,30 x 1,20 x 8,50 4,60 x 1,50 x 9,80 9,50 11,40 0,57 0,68 Verilen deðerler sýfýr rüzgar koþullarýnda ölçülmüþtür. Yerel duruma göre adapte edilmelidir. Yarýçap, nozul sabitleme vidasý yardýmý ile azaltýlabilir.

34 PRO 100 SERÝSÝ VANALAR KULLANIM ALANI: KONUT / AZ TÝCARÝ / KÝRLÝ SU MODELLERÝ 7001-BSP 7001-BSP-NFC 1" Ýçten Diþli BSP 1" Ýçten Diþli BSP, Debi Kontrolsüz TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Boyutlar Yükseklik : 10 cm (4") Geniþlik : 7,6 cm (3") Uzunluk : 13,3 cm (5-1/4") PRO 100 SERÝSÝ VANALAR Eðimli diyafram tasarýmý sayesinde PRO 100 Serisi vanalar hem konutsal hem ticari uygulamalar için mükemmel seçimdir. Son derece güvenilir olan bu vanalar düz bir su geçiþi saðlayarak basýnç kaybýný ciddi þekilde azaltýr ve kirli sularda oluþabilecek týkanma problemlerini de ortadan kaldýrýr. Ýç çapý 1 BSP olan Pro 100 vanalar opsiyonel olarak debi kontrollü olarak da sunulurlar. Debi: 2,84-132,5 l/dk ; 0,17-7,95 m 3 /h Basýnç: 1,38-10,34 bar Basýnç Kaybý (6,81 m 3 /h debide) - 0,35 bar Solenoid: 24 VAC 60Hz Çekilen Akým: 0,43 Amp Tutulan Akým: 0,25 Amp 5 YIL GARANTÝ BSP BSP - NFC DÜZ GEÇÝþ Eðimli diyafram tasarýmý sayesinde Pro 100 Serisi vanalar, glob tipi solenoidli vanalara göre çok daha iyi bir su geçiþi saðlayarak basýnç kaybýný ciddi biçimde azaltýrken debiyi de arttýrýr. KENDÝ KENDÝNÝ TEMÝZLEYEN FÝLTRE Düz geçiþli su yolu sayesinde sudaki pislikler rahatlýkla vanayý týkamaksýzýn geçer ve suyun yarattýðý türbülans sayesinde diyafram filtresi otomatik olarak temizlenir. Bu eþsiz tasarým, kuyu veya göl suyu kullanýldýðý durumlarda daha uzun ömrün garantisidir.

35 MANUEL DEBÝ KONTROLÜ Manuel olarak debi kontrolü ve vanayý tamamen kapatmaya olanak saðlar. Çýkarýlabilen vana kolu sayesinde dýþarýdan oynamalara karþý koruma saðlar. ÖZELLÝKLER/FAYDALAR Saðlam, Korozyona ve UV ye Dayanýklý PVC Yapý - Vananýn ömrünü uzatýr. Eðimli Diyafram/Piston Tertibatý - Suyun düz bir yoldan geçmesine olanak saðlar. Basýnç kaybýný düþürürken debiyi arttýrýr. Kirli Suya Karþý Dayanýklý Tasarým - Her tür suda kullaným esnekliði saðlar. Manuel Harici Yýkama Vidasý - Manuel olarak açma/kapama yapmayý saðlar. Solenoid Ýçinden Manuel Dahili Akýþ - Suyu dýþarý akýtmadan manuel olarak açma/kapama yapmayý saðlar. Çýkarýlabilir Vana Kolu ve Debi Kontrolü - Hassas olarak debi ayarý yapmayý saðlar. Çýkarýlabilir vana kolu (Sadece 7001-BSP modelinde) sayesinde, yapýlan ayarýn dýþarýdan bir etki ile bozulmasý önlenir. Kapalý Solenoid Pimi - Dahili parçalarýn kaybolma riskini ortadan kaldýrýr. Kendi Kendini Temizleyen Filtre - Vana açýk konumdayken, filtre suyun türbülansýyla otomatik olarak temizlenir. 2 yýl garanti. KAPALI SOLENOÝD PÝMÝ K-Rain in özel kapalý s olenoid pimi tasarýmý sayesinde solenoid yerinden çýkarýldýðýnda parçalarýn arazide kaybolmasý önlenmiþ olur. Epoksi kaplý solenoid tasarýmý rakiplerin kullandýðý kalýplanmýþ solenoidlere göre daha uzun ömürlüdür. K-RAIN PRO 100 SERÝSÝ MODEL 7001-BSP: SOLENOÝD VANA Yapý: Vana gövdesi korozyona ve UV ye dayanýklý PVC malzemeden imal edilmiþtir. Vana diþlisi BSP olarak da mevcuttur. Yüksek debi ve düþük basýnç kaybýna sahip vana ayrýca, hassas debi ayarý ve manuel kapatma için opsiyonel olarak debi ayar kolu sunmaktadýr. Kirli suya dayanýklý yapýsýyla her tür suda rahatlýkla kullanýlabilir. Vana üzerinde harici yýkama vidasý bulunmaktadýr. Vananýn diyafram piston tertibatýnda bulunan 50 mesh filtre, vana çalýþýrken suyun türbülansý ile kendi kendini temizler. Vana 24 VAC, 0.43 amp çekilen ve 0.25 amp tutulan akým deðerlerine sahip bir solenoid tarafýndan kontrol edilir. Çalýþma: Vana için tavsiye edilen çalýþma basýncý minimum 1.38 bar, maksimum 10,34 bar ve tavsiye edilen debi l/dk dýr ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ NASIL TANIMLANIR BSP 1" Model Numarasý Ölçü

36 PRO 150 SERÝSÝ VANALAR KULLANIM ALANI: KONUT / TÝCARÝ MODELLERÝ 7101-BSP 7101-J-BSP 7115-BSP 7102-BSP 1" Ýçten Diþli BSP 1" Ýçten Diþli Kavanoz Kapak, BSP 1 1/2" Ýçten Diþli, BSP 2" Ýçten Diþli, BSP PRO 150 SERÝSÝ VANALAR, ÖZELLÝKLER/FAYDALAR Saðlam, Korozyona ve UV ye Dayanýklý PVC Yapý - Vananýn ömrünü uzatýr. Kavanoz Kapaðý Tasarýmý - Montajdan sonra vanaya kolayca bakým yapmayý saðlar. (7101-J-BSP Modeli) Cam Takviyeli Naylondan Mamul Kapak - Kavanoz model kapaklarda saðlamlýk saðlar. Manuel Harici Yýkama Vidasý - Manuel olarak açma/kapama yapmayý saðlar. Solenoid Ýçinden Manuel Dahili Akýþ - Suyu dýþarý akýtmadan manuel olarak açma/kapama yapmayý saðlar. Montaj Esnekliði - Kolaylýkla alttan veya yandan baðlantý yapýlabilir. Muhafazalý Solenoid Pimi - Dahili parçalarýn kaybolma riskini ortadan kaldýrýr. Saðlam Sentoprene Diyafram - Özel tasarýmý sayesinde saðlam, uzun ömürlü diyafram 2 yýl garanti. 5 YIL GARANTÝ PRO 150 SERÝSÝ VANALAR K-Rain Pro 150 Serisi Vanalar profesyonel sulamacýlar için geliþmiþ özellikler ve faydalar sunar. 1 vanalara üzerindeki harici yýkama vidasý sayesinde kolayca bakým yapýlabilir ve manuel olarak açma/kapama yapýlabilir. Kavanoz Kapaðý tasarýmý sayesinde vana yerinden çýkarýlmadan bakým yapmak mümkündür J - BSP BSP ARAÇ GEREKTÝRMEZ K-Rain, Kavanoz Kapaklý modeller montajdan sonra da kolaylýkla bakým yapabilmeyi saðlar. MANUEL HARÝCÝ YIKAMA VÝDASI 1, 11/2 ve 2 modeller üzerlerinde bulunan harici yýkama vidalarý sayesinde kolayca temizlenebilir. Ayrýca bu vida sayesinde vana manuel olarak da kullanýlabilir. NASIL TANIMLANIR BSP Model Numarasý 1" Diþli Ölçü

37 PRO 150 SERÝSÝ VANALAR MONTAJ ESNEKLÝþÝ Giriþteki körtapa çýkarýlarak kolaylýkla alttan veya yandan baðlantý yapýlabilir. TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ 1 ve 1 Kavanoz Kapaklý Çalýþma Basýnç: 0,7-10,3 Bar Debi: 0,9-113,5 l/dk Elektriksel Özellikleri Standart solenoid: 24 VAC 60 Cycle Çekilen Akým: 0.4 amp Tutulan Akým: 0.2 amp Pro 150 Serisi - 1 VANA model 7101-BSP Boyutlar: Yükseklik: 13,3 cm Geniþlik: 7,9 cm Uzunluk: 12,7 cm Pro 150 Serisi - 1 VANA, KAVANOZ KAPAKLI model 7101-J-BSP Boyutlar: Yükseklik: 13,3 cm Geniþlik: 7,6 cm Uzunluk: 11,11 cm TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ 1 1/2 ve 2 Çalýþma Basýnç: 1,3-10,3 Bar Debi: 18,9-454,2 l/dk Elektriksel Özellikleri Standart solenoid: 24 VAC 60 Hz Çekilen Akým: 0.4 amp Tutulan Akým: 0.2 amp Pro 150 Serisi - 1 1/2 VANA model 7115-BSP Boyutlar: Yükseklik: 20,3 cm Geniþlik: 10,8 cm Uzunluk: 13,9 cm BASINÇ KAYBI Pro 150 Serisi - 1 VANA Debi - m 3 /h 1,13 2,27 3,40 4,54 6,81 Basýnç Kaybý - Bar 0,19 0,14 0,12 0,20 0,34 Pro150 Serisi 1 VANA KAVANOZ KAPAKLI MODEL Debi - m 3 /h 0,13 2,27 3,40 4,54 6,81 Basýnç Kaybý - Bar 0,22 0,26 0,19 0,22 0,42 ÇALIþMA BASINCI: 0,7-10,3 Bar BASINÇ KAYBI Pro 150 Serisi - 1 1/2 VANA Debi - m 3 /h 4,54 6,81 9,08 11,36 13,63 18,17 Basýnç Kaybý - Bar GLOB 0,21 0,18 0,16 0,20 0,28 0,38 AÇILI 0,19 0,15 0,13 0,15 0,21 0,30 Pro 150 Serisi - 2 VANA Debi - m 3 /h 4,54 6,81 9,08 11,36 13,63 18,17 22,71 27,25 Basýnç Kaybý - Bar GLOB 0,14 0,13 0,12 0,10 0,11 0,20 0,33 0,43 AÇILI 0,13 0,13 0,12 0,10 0,10 0,14 0,22 0,32 ÇALIþMA BASINCI: 0,7-10,3 Bar ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ Pro 150 Serisi - 2 VANA model 7102-BSP Boyutlar: Yükseklik: 22,5 cm Geniþlik: 12,4 cm Uzunluk: 16,0 cm

38 RVF 3 VANALAR KULLANIM ALANI: TÝCARÝ MODELLERÝ RVF Ýçten Diþli, BSP RVF 300 Bu vanalar özellikle yüksek debi gerektiren uygulamalar ve tarýmsal sulama projelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. %30 fiberglas karýþýmlý, saðlam plastik gövdesi sayesinde her türlü koþulda güvenle kullanýlabilir. Yavaþ kapanan yapýsý sayesinde su koçu etkisi ile oluþabilecek zararlarý engeller. TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ PA 6 %30 Fiberglas Kendi kendini temizleyen paslanmaz çelik dahili filtre Paslanmaz çelik diyafram yayý sayesinde güvenli açma/kapama Ayarlanabilir debi IP 68 9 ve CE onaylý solenoid Çalýþma Basýncý: 1-12 bar Sýcaklýk: +4 C/70 C Solenoid: 0,20 Amp, 4,8VA ÖZELLÝKLER/FAYDALAR Saðlam Cam Takviyeli Plastik Gövde - Uzun ömrün ve güvenilir performansýn garantisidir. Kendi Kendini Temizleyen Paslanmaz Çelik Dahili Filtre - Bakým ihtiyacýný azaltýr. Su Akýþ Yönü Göstergesi - Doðru montaj yapmayý kolaylaþtýrýr. Kapalý Solenoid Pimi - Dahili parçalarýn kaybolma riskini ortadan kaldýrýr. Manuel açma/kapama 2 yýl garanti NASIL TANIMLANIR 7230 BSP 3 Diþli Boyutlarý: Yükseklik : 25,0 cm Uzunluk : 25,3 cm Geniþlik : 17,0 cm Model Numarasý Ölçü BASINÇ KAYBI Debi m3/h Basýnç Kaybý Bar 0,05 0,07 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,23 0,28 0,35

39 ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ

40 RPS46 KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM ALANI: TÝCARÝ MODELLERÝ Ýstasyon, 220 Volt Harici Transformatör Ýstasyon, 220 Volt Harici Transformatör RPS 46 MÝNÝ KONTROL ÜNÝTESÝ Konut sulamasý için tasarlanmýþ RPS 46 kontrol üniteleri 4 baðýmsýz program kapasitesi ile kolaylýkla programlama yapýlmasýný saðlar. Bu kontrol ünitesinin önemli özelliklerinden birisi mevsim deðiþikliklerinde sulama programýnýn kolaylýkla ayarlanmasýný saðlayan su tasarrufu fonksiyonudur. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Çalýþma Boyutlar: Yükseklik : 14,5 cm Geniþlik : 11,4 cm Derinlik : 4,3 cm Ýstasyon Çalýþma Süresi: 1 dakika - 12 saat 59 dakika Program Sayýsý: 4 Baþlama Saati: Her program için 4 Programlama Periyodu: Her günün ayrý ayrý seçilebildiði 7-günlük takvim, TEK/ÇÝFT günler veya belirli bir gün aralýðýnda sulama yapabilme. Yaðmur Sensörü Baðlanabilir. Ana Vana/Pompa baþlatma terminali. Otomatik, yarý-otomatik ve tek istasyonu manuel olarak çalýþtýrabilme. Elektriksel Özellikleri Elektrik Güç Beslemesi: VAC 50Hz Elektrik Çýkýþlarý: 24 Volt AC, 0.85 AMP Solenoid Vanalara: 24 VAC 50/60 Hz 0.5 AMP maksimum Toplam çýkýþ yükü aþýlmamalýdýr. ÖZELLÝKLER/FAYDALAR 4 & 6 Ýstasyon Model Seçenekleri - Konut sulamalarýnda ideal 4 Baðýmsýz Program - Her program için 4 baþlama saati ile günde en fazla 16 baþlama saati. Harici Transformatör ve Ýç Mekanda Kullaným Su Tasarrufu - Mevsim deðiþikliklerinde sulama sürelerini %25 lik basamaklarla %25-%150 arasýnda ayarlayabilme. Aþýrý yük korumasý: Standart 20mm 1.0 AMP sigorta Back-up: 9 Volt standart alkalin pil, saati ve yapýlan programlarý 2 haftaya kadar hafýzada tutar. Kablolama: Tüm kablolama yerel kurallar ve kanunlara uygun olarak yapýlmalý ve korunmalýdýr. Yaðmur Sensörü Baðlantýsý - Yaðmur sensörü baðlanabilir ve bir by-pass anahtarý ile kontrol edilebilir. Esnek Manuel Kullaným - Program veya istasyon çalýþtýrabilme veya sistemi test edebilme. Pil Back-up - Elektrik kesintisinde programý hafýzada tutma. 2 yýl garanti. NASIL TANIMLANIR Model Numarasý 4 Ýstasyon Sayýsý

41 RPS 469 KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM ALANI: TÝCARÝ MODELLERÝ Ýstasyon, 220 Volt dahili transformatör Ýstasyon, 220 Volt dahili transformatör Ýstasyon, 220 Volt dahili transformatör RPS 469 ORTA ÖLÇEKLÝ KONTROL ÜNÝTESÝ Konutlar ve az ticari alanlarýn sulanmasý için tasarlanmýþ RPS 469 kontrol üniteleri 6 baðýmsýz program sayesinde her türlü sulama ihtiyacýna kolayca cevap verir. Bu üründe bulunan RSR (Rain Sensor Ready) teknolojisi sayesinde istasyonlar baðýmsýz olarak yaðmur sensörü tarafýndan kontrol edilebilirler. ÖZELLÝKLER/FAYDALAR 4,6 9 istasyonlu Model Seçenekleri - Konutlar ve az ticari alanlar için ideal. 6 Baðýmsýz Program - Her program için 6, en fazla 36 baþlama saati. Ýç Mekan/Dýþ Mekan kullanýma uygun. Su Tasarrufu - Mevsim deðiþikliklerinde sulama sürelerini %25 lik basamaklarla %25-%150 arasýnda ayarlayabilme. RSR Teknolojisi - Her istasyonun yaðmur sensörü tarafýndan ayrý ayrý kontrol edilmesini saðlar. Esnek Manuel Kullaným - Program veya istasyon çalýþtýrabilme veya sistemi test edebilme. Sistem Testi - Vanalarýn kontrolü için komple sistem testi yapýlabilir. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Çalýþma Boyutlar: Yükseklik : 22,3cm Geniþlik : 20,0cm Derinlik : 7,3 cm Ýstasyon Çalýþma Süresi: 1 dakika - 12 saat 59 dakika Program Sayýsý: 6 Baþlama Saati: Her program için 6 Programlama Periyodu: Her günün ayrý ayrý seçilebildiði 7-günlük takvim, 1-15 günde bir sulama veya TEK/ÇÝFT günlerde sulama yapabilme. RSR Teknolojisi Ana Vana/Pompa herhangi bir program veya istasyon için devre dýþý býrakýlabilir veya etkinleþtirilebilir. Otomatik, yarý - otomatik ve tek istasyonu manuel olarak çalýþtýrabilme. Sadece 9V pil takarak programlayabilme. Elektriksel Özellikleri Elektrik Güç Beslemesi: VAC 50Hz Elektrik Çýkýþlarý: 24 Volt AC, 1.0 AMP Solenoid Vanalara: 24 VAC 50/60 Hz 0.75 AMP maksimum Not: Ayný anda 3 vana çalýþtýrabilme. Toplam çýkýþ yükü aþýlmamalýdýr. Aþýrý yük korumasý: Standart 20mm 1.0 AMP sigorta Back-up: 9 Volt standart alkalin pil, saati ve yapýlan programlarý hafýzada tutar. Elektrik Kesintisi: Kontrol ünitesi silinmeyen hafýzaya sahiptir. Böylelikle yapýlan programlar daima hafýzada kalýr. Kablolama: Tüm kablolama yerel kurallar ve kanunlara uygun olarak yapýlmalý ve korunmalýdýr. ROTORLAR SPREYLER NOZULLAR VANALAR KONTROL ÜNÝTELERÝ Pil Back-up - Elektrik kesintisinde programý hafýzada tutma. Hava Geçirmez Kabin - Dýþ mekan kullanýma uygun, uzun ömürlü. 2 yýl garanti. NASIL TANIMLANIR Model Numarasý 4 Ýstasyon Sayýsý

42 RPS1224 KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM ALANI: GENÝþ KONUT ALANLARI / TÝCARÝ MODELLERÝ Ýstasyon Kontrol Ünitesi 220 Volt Dahili Transformatör Ýstasyon kontrol Ünitesi 220 Volt Dahili Transformatör Ýstasyon Kontrol Ünitesi 220 Volt Dahili Transformatör RPS1224 KONTROL ÜNÝTESÝ 12,18 ve 24 istasyonlu modelleriyle, K-Rain sulama otomasyonunda tüm ihtiyaçlarýnýzý karþýlýyor. Birbirinden baðýmsýz 8 programla, programlamada maksimum esneklik saðlar. Her program için 8 baþlama saati ile günde maksimum 64 baþlama saati belirlenebilir. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Çalýþma Boyutlarý: Yükseklik : 20,6 cm Geniþlik : 15,5 cm Derinlik : 4,4 cm Ýstasyon Sulama Süresi: 0 dakika - 12 saat 59 dakika Program Sayýsý: 8 Baþlama Saati: Her program için 8 Programlama Periyodu: Her günün ayrý ayrý seçilebildiði 7-günlük takvim, 1-15 günde bir sulama veya TEK/ÇÝFT günlerde sulama yapabilme. Voltaj dalgalanmalarýna karþý koruma Her istasyona 3 vana artý bir ana vana veya pompa baþlatma rölesi baðlayabilme. Ana Vana/Pompa baþlatma terminali. 2 yýl garanti. ÖZELLÝKLER/FAYDALAR 12, 18 ve 24 Ýstasyonlu Model Seçenekleri - Geniþ konut alanlarý ve ticari uygulamalarda idealdir. 8 Baðýmsýz Program - Her program için 8 baþlama saati ile günde en fazla 64 baþlama saati. Hava geçirmez kabin. Program Düðmesi - Program seçimi için ayrý özel bir düðme ile kolay ayarlama. Ýstasyon Sulama Süresi - 12 saat 59 dakikaya kadar sulama süresi belirleyebilme. Her günün ayrý ayrý seçilebildiði 7-günlük takvim, TEK/ÇÝFT günler veya 1-15 günde bir sulama yapabilme. Çakýþan baþlama saatlerini otomatik sýraya koyma. Rain Off konumu ile sistemi devre dýþý býrakabilme. Yaðmur sensörü baðlayabilme. RSR Teknolojisi ile her istasyonu yaðmur sensörü tarafýndan ayrý ayrý kontrol edebilme. Otomatik, yarý-otomatik ve tek istasyonu manuel olarak çalýþtýrabilme. Sistem Testi - Tüm sistemi test edebilme. Su Tasarrufu - Mevsim deðiþikliklerinde sulama sürelerini %10 luk basamaklarla %10-%20 arasýnda ayarlayabilme. Silinmeyen Hafýza - Elektrik kesintisi durumunda programý hafýzada tutar. ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLERÝ Elektrik Güç Beslemesi: VAC 50Hz Elektrik Çýkýþlarý: 24 Volt AC, 1.25 AMP Solenoid Vanalara: 24 VAC 50/60 Hz 0.75 AMP maksimum Her istasyon için maksimum 3 solenoid. Ana Vana veya Pompa Baþlatma Rölesine: 24 VAC 0.25 AMP maksimum Aþýrý yük korumasý: Standart 20mm 1.0 AMP sigorta Elektrik Kesintisi - Silinmeyen hafýza programlarý korur. Elektrik kesintisi sýrasýnda saat ayarýný korumak için 9V alkalin pil. Kablolama: Tüm kablolama yerel kurallar ve kanunlara uygun olarak yapýlmalý ve korunmalýdýr. Su koçunu önlemek üzere istasyonlarý 0-99 saniye arasýnda çalýþtýrabilme. Yavaþ kapanan vanalar için veya kavitasyonu önlemek için istasyonlar arasýnda 0-99 saniye gecikme belirleyebilme. Elektrik kesintisi halinde saat ayarýný korumak üzere 9V alkalin pil. 2 yýl garanti. NASIL TANIMLANIR Model Numarasý 18 Ýstasyon Sayýsý

43 GARANTÝ Tüm K-Rain diþli tip rotorlar üretim tarihinden itibaren beþ yýl Garanti altýndadýr. Diðer tüm ürünler aksi belirtilmedikçe üretim tarihinden itibaren iki yýl Garanti altýndadýr. Bu süre boyunca üretim veya malzemeden kaynaklanan tüm arýzalar K-Rain tarafýndan tamir edilecek veya yenisiyle deðiþtirilecektir (Nihai karar K-Rain tarafýndan karar verilecektir). Garanti þartlarý, yanlýþ kullaným, ihmal, kötü kullaným sonucu yýpranma, kaza gibi sebepler veya yanlýþ montaj halinde geçerli deðildir. Bu garanti K-Rain ürününün birinci sahibi için geçerlidir. K-RAIN KAZA SONUCU VEYA BÝR BAÞKA OLAYIN NETÝCESÝNDE OLUÞAN ZARARLARDAN HÝÇBÝR KOÞULDA SORUMLU TUTULAMAZ. SÖZ KONUSU GARANTÝ SÜRESÝ, AKSÝ BELÝRTÝLMEDÝKÇE, SATIN ALMA TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN ÝKÝ YILLA SINIRLANDIRILMIÞTIR. Garanti koþullarý ile ilgili sorularýnýz olmasý durumunda, lütfen yerel satýcýnýzla görüþün. K-Rain Manufacturing Corp Australian Avenue Riviera Beach, Florida U.S.A. TEL FAX

44