REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M, RGT-08M ve RGT-24 modellerinde Akým, Gerilim/Cosö display gösterge Güç Akýþ Grafiði Kontak kullaným sayýsýný öðrenebilme

2 1- Üç Faz Baðlantý Þemasý N Þekil-1 2- Üç Faz Sistemde Tek Faz Baðlantý Þemasý N Þekil-2 Kademelerde kullanýlan otomat sigorta deðerlerini kondansatör veya reaktör güçlerine uygun seçiniz. Üç faz sistemlerde tek faz baðlantý ancak dengeli yük çekimlerinde uygundur. Aksi halde istenilen oranlar elde edilemeyecektir. Üç faz veya tek faz kullanýlacak olan sistemlerde baðlantýlarýn yukarýda bulunan baðlantý þekillerine uygun olmasýna dikkat ediniz. -1-

3 3- Cihazýn Ýlk Çalýþtýrýlmasý I/5 orani 30/5 AMPER Þekil-3 akým trafo testi baþlamadýkça display göstergelerinde voltaj veya akým gibi deðerler gözükmeyecektir. Teste baþlandýðýnda öncelikle akým trafosu ve kademelerin baðlantýlarý ile ilgili uyarý gelecektir. Bu uyarýyý birkaç kademeyi çektikten sonra hala geliyorsa dikkate alýn ve cihazý kapatarak baðlantýlarý kontrol edin. Akým trafo testinde kademeler devreye alýnýrken ilk üç kademeyi çeker. Bu durumda ölçemiyorsa AKIM COK DUÞUK uyarýsý gelir. Bu uyarý akým trafosunun oranýnýn kademedeki baðlý olan kondansatör deðerine göre düþük olmasýndan kaynaklanýr. Cihaz akým trafo testini yapabilmek için kademe sayýsýný artýrarak testi tekrarlar her tekrarda bir artýrýr. Cihaz bu testi bitiremiyorsa akým trafo ve kademe baðlantýlarýný kontrol ediniz. Eðer ekranda TERS yazýyor ve alt satýrda da (L1 L2 L3),(L1 L3) veya (L2 L3) yazýyorsa bu baðlantýlarýn yerlerini deðiþtirmeniz gerekmektedir. Her fazýn kendine ait akým trafo uçlarýnýn kendi akým grubuna takýlmalýdýr. Örnek: L1 fazýna ait akým trafo uçlarý (k1- l1) takýlmasý gereklidir. Aksi halde cihaz akým trafo testini yapamayacaktýr. r=1 s=-1 t=1 1.Kd TAM hd Þekil-4 Þekil-5 Þekil-6 4- Ekran Görüntüleri A R=2.2 RA R=500 KW(E) VAR Þekil-7 R S T Þekil-8 r/c s/c t/e VR Þekil-9 %END 10 %KAP 5 Þekil-10 %THD DEG r 10 s 25 t 53 Þekil-11 FREKANS r 50 s 50 t 50 Cihaza enerji vermeden önce uyarýlar bölümünü mutlaka okuyunuz. Cihaza ilk enerji verildiðinde ekrana Þekil-3 gelecektir. Sistemde kullanýlan akým trafo oranýný yukarý veya aþaðý tuþuna basarak girin ve menü tuþuna basýnýz. Cihaz akým trafo testine baþlayacaktýr. RGT-08M ve RGT-12M modellerinde Cihaz akým trafosu testini bitirdiðinde ekranda þekil-4 gelecektir. r ve t fazlarýnýn (k-l) uçlarýnýn doðru baðlandýðý s fazýnýn ise (k-l) uçlarýnýn ters baðlandýðýný gösterir. Cihaz (k-l) uçlarýnýn ters baðlantýsýný otomatik olarak düzeltecektir. Akým trafo testi bittikten sonra cihaz otomatik olarak kondansatör testine baþlayacaktýr. Teste baþlandýðýnda kademe çekilir ve 8 sn. çekili kalýr. Daha sonra kademe býrakýlýr ve 6 sn. sonra saðlýklý ölçüm yapýlmýþ ise Þekil-5 deki gibi bir yazý çýkacaktýr. Aksi halde Þekil-6 deki gibi yazý çýkacaktýr. Bu yazý cihazýn kademeyi saðlýklý ölçemediðini gösterir. Cihaz saðlýklý ölçüm için kademeyi devreye alarak testi tekrarlayacaktýr. Testin tekrarlanmasý sistemde ani yük deðiþimlerinin olmasýndandýr. Þekil-5 deki deðerler kondansatör deðerleri deðil ham deðerlerdir. Kondansatör deðerleri test bittikten sonra menüden görebilirsiniz. Cihaz ölçümlerde (-) ile gösterdiði baðlantýlar reaktör dür. Kademeler baðlantýya göre TAM,iKi FAZ,TEK FAZ,HATALI veya iptal olabilir. Menüden bakarak kademe baðlantýlarýný kontrol ediniz ve hatalý baðlantýlar varsa düzeltiniz. Ekran görüntüleri sýrasýyla ilerler. Ýstenilen görüntüde durmak için aþaðý tuþuna basýlý tutulmasý gerekir. RGT-08M, RGT-12M ve RGT-24 modellerinde yukarý tuþu Voltaj ve Cosö deðerleri arasýnda geçiþi saðlar. Paneldeki endüktif, normal, kapasitif ve harmonik ledleri toplam oraný deðil, o anda akan güçteki oranlarý gösterirler. Harmonik ledi herhangi bir fazdaki THD deðerinin %30 un üstüne çýktýðýnda yanar. Þekil-7 Güç Akýþý Þekil-8 Güç açýlarý Þekil-9 Kompanzeyi iyileþtirmek için cihazýn önerdiði ilave deðerler Þekil-10 Endüktif/Aktif ve Kapasitif/Aktif toplam oranlarý Þekil-11 Toplam Harmonik Distorsiyon(THD) oranlarý Þekil-12 Faz - Nötr arasý frekans deðerleri 1) Aktif 2) Aktif gücün aktýðý faz 3) Aktif gücün deðeri 4) Aktif gücün birimi 5) Reaktif gücün cinsi(end./kap.) 6) Reaktif 13) 14) 15) 16) 17) Ýhtiyaç duyulan gücü bildirir. (c) kondansatör (e) reaktör. R,S ve T fazý için gerekli monofaze kond./reaktör gücü Endüktif/aktif toplam oraný % Kapasitif/aktif toplam oraný % R,S ve T fazýndaki THD oraný 18) R,S ve T fazýna ait frekans deðeri Þekil ) Reaktif gücün aktýðý faz 8) Reaktif gücün deðeri 9) Reaktif gücün birimi 10) R fazýndaki Cosö deðeri(end) 11) S fazýndaki Cosö deðeri(end) 12) T fazýndaki Cosö deðeri(kap.)

4 5- Menü Kullanýmý 1.Kn R S T KVAR Þekil-13 %END 5/100 Þekil-14 %KAP 13/100 Þekil-15 I/5 orani 30/5 AMPER Þekil-16 Kademelerde ölçülen kondansatör veya reaktör deðerlerini gösterir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak diðer kademe deðerlerini görebilirsiniz. Menü tuþuna basarak menüde bir adým ilerleyebilirsiniz. Cihazýn referans alacaðý endüktif oranýný gösterir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak endüktif oranýný deðiþtirebilirsiniz. Menü tuþuna basarak menude bir adým ilerleyebilirsiniz. Deðer aralýðý: 1/ /100 Cihazýn referans alacaðý kapasitif oranýný gösterir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak kapasitif oranýný deðiþtirebilirsiniz. Menü tuþuna basarak menude bir adým ilerleyebilirsiniz. Deðer aralýðý: 1/ /100 Sisteme baðlý olan akým trafo oranýný gösterir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak akým trafo oranýný deðiþtirebilirsiniz. Menü tuþuna basarak menude bir adým ilerleyebilirsiniz. Deðer aralýðý: 5/ /5 KON TESTi YAP EVET >HAYIR test sekli HEPSi >1.ci KON TESTi I SABiT OLMALI Þekil-17 Þekil-18 Þekil-19 Kademe testi yapmak istemiyorsanýz HAYIR seçili iken menu tuþuna basarak ilerleyebilirsiniz. Kademeleri tekrar test etmek için yukarý tuþuna basarak EVET i seçip menu tuþuna basýnýz. Þekil-18 istenilen kademeyi test etmek için aþaðý tuþuna kademe numarasý gelene kadar basýn ve sonra menu tuþuna basýnýz. Bütün kademeleri test etmek için yukarý tuþu basarak HEPSÝ yi seçip menu tuþuna basýnýz. Kademelerin daha hýzlý test edilmesi için sistemde ani yük deðiþimlerinin olmamasý gereklidir. Aksi halde test süresi uzayacaktýr. TR TESTi YAP EVET >HAYIR Þekil-20 MUDAHALE ZMN 0.8 SN Þekil-21 K BOSALMA ZMN 8.0 SN Þekil-22 Akým trafosunu tekrar test etmek için yukarý tuþuna basarak EVET i seçip menü tuþuna basýnýz. Akým trafo testini yapmak istemiyorsanýz HAYIR seçili iken menü tuþuna basarak menüde bir adým ilerleyebilirsiniz. Sistemdeki yük deðiþimine cihazýn verdiði tepki süresini gösterir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak tepki süresini deðiþtirebilirsiniz. Menü tuþuna basarak menüde bir adým ilerleyebilirsiniz. Deðer aralýðý: 0.4 sn...20sn. Cihazýn devreye aldýðý kademe kondansatörlerinin býrakýldýktan sonra tekrar devreye alma süresini gösterir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak bu süreyi deðiþtirebilirsiniz. Menu tuþuna basarak menude bir adým ilerleyebilirsiniz. Deðer aralýðý: 0.4 sn...20sn K MUADiL SBT 6 Þekil-23 GUC AKIS GRAFiGi im=1 %3 Þekil-24 1.orn 50DK Þekil-25 KONTAK KULLANIMI 1.KNT 50 Þekil-26 Cihazýn kademeler arasý güç farkýnýn oranýný gösterir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak bu oraný deðiþtirebilirsiniz. Cihaz bu oranýn içinde olan kademeleri eþdeðer olarak algýlar ve ihtiyaç duyduðunda eþit sayýda devreye alýr. Bu özellik yoðun kullanýlan kademe kontaktör ve kondansatörlerinin ömrünü uzatýr. Menü tuþuna basarak menüde bir adým ilerleyebilirsiniz. Deðer aralýðý: 1-20 Sistemden akan güç örneklerini gösterir. im= sistemden alýnan örnek sayýsýný % ise güç örnekleri arasýndaki eþdeðer oranýný gösterir. Cihaz 2 sn. Bekledikten sonra ekrana Þekil-25 gelecektir. Þekil-25 de örnek deðerlerini ve süresini gösterir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak diðer örnekleri görebilirsiniz. Menü tuþuna basarak menüde bir adým ilerleyebilirsiniz. Örnek sayýsý: 60 adet RGT-24 modelinde 45 adettir. Kademelerin devreye alýnma sayýlarýný gösterir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak diðer kademelerin devreye alýnma sayýlarýný görebilirsiniz. Menü tuþuna basarak menüde bir adým ilerleyebilirsiniz. Not: Menüye girmek ve menüde bir adým ilerlemek için menü tuþuna basmanýz gerekir. Yukarý ve aþaðý tuþlarý menüde seçim veya deðer deðiþikliði için kullanýlýr. Þekil-26 dan sonra menü tuþuna bastýðýnýzda menüden çýkar ve cihaz normal konuma gelir ve sisteme müdahale etmeye devam eder. -3-

5 10- Uyarýlar Cihazýn takýldýðý yerde ýsýnýn 0 altýnda olmamasýna dikkat edin. Akým trafolarý sistemin giriþine baðlanmalýdýr. Eðer akým trafolarý herhangi bir yükten sonra baðlanýrsa, o yükün çektiði akým okunmadýðý için eksik kompanze olacaktýr. Akým trafosu uçlarýný doðru baðlayýnýz. (L1 fazýna baðlanan akým trafosu k-l uçlarýný k1-l1 uçlarýna, L2 fazýna baðlanan akým trafosu k-l uçlarýný k2-l2 uçlarýna ve L3 fazýna baðlanan akým trafosu k-l uçlarýný k3-l3 uçlarýna baðlayýnýz.) Kompanzenin akým trafosundan sonra baðlanmasýna dikkat edin. Akým trafo testi için ilk kademeye üç faz ve büyük deðerde kondansatör baðlayýnýz. Cihaza 3 ayda bir kondansatör testi yaptýrýnýz. Cihaz belli zamanlarda kondansatör testi yaptýrýnýz diye uyarý verecektir. Kondansatörlerin zamanla kuruyarak deðer deðiþikliðine uðradýðýndan kompanzenin saðlýklý olmasýný engeller. Bu nedenle belli aralýklarda kondansatör testi yaptýrýnýz. Cihaz kondansatör testi yaparken mümkünse sistemden yük çekmeyiniz, bu mümkün deðilse ani yük çekilmemesine dikkat ediniz. Aksi halde test süresi uzayacak ve ölçüm doðruluðu azalacaktýr. Cihaz sýra ile alma ve býrakma usulü ile çalýþmaz. Kondansatör deðerlerine göre ihtiyaç duyduðu kademeyi öncelikli olarak çektirecektir. Sýk kullanýlan kademelerdeki kontaktör ve kondansatör ömrü açýsýndan ayný deðerde yeni kademeler eklemeniz tavsiye edilir. Sistemde oluþan dengesiz yüklere daha etkili kompanze için Güç Akýþ Grafiði ndeki örneklerden faydalanabilisiniz. 11- Sistemlerde Oluþabilecek Problemler Fazlardaki dengesiz güçler: Bu durumda sistemdeki güç daðýlýmýný fazlara dengeli þekilde baðlamaya çalýþýn yada cihazýn size önerdiði tek faz kondansatör deðerlerini ilave edin. Eðer dengesizlik iki fazda ise kondansatör baðlantýlarýný dengesiz olan iki faza göre baðlayarak kullanabilirsiniz. Harmonik li sistemler: Harmonik oluþturan cihazlar(invertör, balanstlar vs..) güç faktörünü olumsuz yönde etkiler. Bu sistemlerde harmonik filtreleri kullanmak gerekmektedir. Hýzlý yük deðiþimleri: Sistemde çok hýzlý deðiþen reaktif güçler var ise cihazýn kondansatör müdahale zamanýný ve kondansatör boþalma zamanýný azaltýn. Cihaz sisteme daha hýzlý cevap verece tir. Ancak bu durum kondansatör ve kontaktörlerin ömrünün kýsalmasýna sebep olabilir. Çok hýzlý deðiþen yüklerde kontaktör sistemi yerine tristör sistemi ile kontrol edilmesi daha uygundur. Kondansatör yetersizliði: Cihaz sistemin ihtiyaç duyduðu kondansatör yetersizliðini ekranda uyarý þeklinde verecektir. Bu durumda kademe sayýsýný veya kondansatör deðerlerini artýrýn Uygun olmayan kondansatör deðerlerinin seçilmesi: Kondansatör deðerlerini farklý güçlerde seçmek gerekmektedir. Cihaz istediði ara deðerleri kondansatör kombinezonundan bulabilecek þekilde kademe deðerleri oluþturulmalýdýr. Örnek: Yaklaþýk 100KVar lýk sistemde kullanýlmasý uygun olan ve uygun olmayan kondansatör kombinezonu aþaðýdaki gibidir. Kademe Yanlýþ Doðru ,5KVar 1KVar 2,5KVar 1,5KVar 5KVar 2KVar 10KVar 2,5KVar 15KVar 5KVar 25KVar 7,5KVar Þekil-27 10KVar 15KVar 25KVar Baðlantý terminallerindeki temassýzlýklar: Bu durumda cihaz çalýþamaz yada ölçüm yapamaz. Akým trafo testinin yapýlamamasý : Kompanze akým trafosundan önce baðlanmýþ olabilir. Trafo baðlantýsýnda temassýzlýk olabilir. Kompanzenin beslemelerinde temassýzlýk olabilir. Kademe kondansatörleri bozuk olabilir. Akým trafolarýndan biri arýzalý olabilir. Kondansatör testinin yapýlamamasý : Kompanze akým trafosundan önce baðlanmýþ olabilir. Kompanzenin beslemelerinde temassýzlýk olabilir. Kademe kondansatörleri bozuk olabilir. Akým trafosu arýzalý olabilir. Sistemdeki hýzlý yük deðiþimleri bu testin zamanýnýn uzamasýna sebep olur. -5-

6 6- Sistemin Kontrolü Cihaz akým trafosu ve kondansatör testlerini bitirdikten sonra sisteme müdahale etmeye baþlar. Sýra ile alma býrakma yöntemi ile çalýþmadýðý için sistemin çektiði güce göre kademelerden ihtiyaç duyduðunu çekecektir. Cihaz yaklaþýk olarak 5dk. çalýþtýktan sonra istenilen oranlarýn tutup tutmadýðýný ve sayaç ile ayný oranlarda kaldýðýný gözlemleyiniz. Eðer sayaç endüktif yazýyorsa ve kapasitif oraný sýnýrýn altýnda ise kapasitif oranýný 2 birim artýrýn. 5dk. bekledikten sonra sayaç hala endüktif gösteriyorsa 2 birim daha artýrýn. Bu iþlemi kapasitif sýnýr deðerine gelene kadar tekrar edin. Cihaz kapasitif öncelikli çalýþtýðý için endüktife daha iyi müdahale edebilmesi kapasitif oranýnýn yüksek olmasý baðlýdýr. Akým trafosundan önce baðlanmýþ bir yük olup olmadýðýna bakýnýz. Baðlantýlarda sorun yok ise ekran görüntülerinden ihtiyaç duyulan kondansatör deðerlerini kademelere ekleyiniz. Eðer sayaç kapasitif yazýyorsa cihazýn kapasitif oranýný 2 birim azaltýn ve 5dk. bekledikten sonra sayacý kontrol edin. Hala sayaç kapasitif yazýyorsa bu iþlemi ceza sýnýrýnýn altýna inene kadar tekrar edin. Eðer sisteminiz buna müsaade etmiyor ise akým trafosundan önce baðlanmýþ bir yük olup olmadýðýna bakýnýz. Baðlantýlarda sorun yok ise ekran görüntülerinden ihtiyaç duyulan reaktör deðerlerini kademelere ekleyiniz. Hatalý kondansatörler var ise daha saðlýklý kompanze için deðiþtiriniz ve ilgili kademeyi menüden seçerek tekrar test yaptýrýnýz. Testler bittikten sonra cihaz otomatik olarak kompanzeye baþlayacaktýr. 7- Güç Akýþ Grafiði Özellikle dengesiz sistemlerde kullanýlmaya yönelik bir uygulamadýr. Sistemden deðiþik güçlerde örnekler alýr ve kaydeder. Örnekler arasý fark %3 ten az ise cihaz bu örnekleri eþdeðer olarak algýlar ve zamanlarýný toplayarak birbirine ekler. Eðer fark %3 ten fazla ise örnekleri farklý olarak kaydeder. Cihaz en fazla 60 örnek alabilir. Örnek sayýsý ani yük deðiþimi olan yerlerde kýsa zaman içinde tamamlanýr. Cihaz bu tür sistemlerde %3 olan oraný bir artýrarak örnek alma zamanýný geniþletmeye çalýþýr. Örnekler sistemin güç daðýlýmýný göre kademe sayýsý, kademelerde kullanýlacak olan kondansatör veya reaktör deðerlerini ve kademe baðlantý þekli(üç faz,iki faz ve tek faz) hakkýnda bilgiler verirler. Bu þekilde dengesiz yüklere daha etkili kompanze etmek mümkündür. 8- Kontak Kullanýmý Sistemlerde bazý kademelerin daha yoðun kullanýlmasý ilgili kademe kontaktör ve kondansatörlerinin ömrünü kýsaltýr. Bunun yaný sýra kondansatörler boþalmak için belli bir zaman beklemek zorundadýr. Eðer sistem bu zaman içersinde boþalmamýþ kondansatöre ihtiyaç duyarsa cihaz bu zamaný bekleyeceði için kompanzeyi olumsuz yönde etkileyecektir. Kondansatör boþalma zamaný kýsa tutulabilir ancak bu durum kontaktör ve kondansatör ömrünü kýsaltýr. Bu gibi durumlar için yoðun olarak kullanýlan kademelere eþdeðer kademeler eklemek gerekir. Cihaz eþdeðer kabul ettiði kademeleri ayný sayýda çektirerek hem kontaktör ve kondansatörün ömrünü uzatacak hem de sisteme ihtiyaç duyduðunda anýnda müdahale ederek kompanzeye yardýmcý olacaktýr. Cihazýn iki veya daha fazla kademeyi eþdeðer kabul etmesi için muadil sabit oranýndan küçük olmalýdýr. Muadil sabit kademedeki güçlerin deðerleri anlamýna gelir. Ýhtiyaca göre bu deðeri menüden ayarlayabilirsiniz. 9- Tuþlarýn Kullanýmý Menü tuþu; menüye girmek, menüde bir adým ilerlemek, yapýlan seçimleri onaylamak ve yapýlan deðiþimleri kaydetmek için kullanýlýr. Yukarý tuþu; menüdeki deðerleri deðiþtirmek, RGT-08M ve RGT-12M modellerinde 1.display grubunda Voltaj-Cosö arasýnda geçiþ yapmak, kademeler arasýnda, kontak kullanýmýnda ve güç akýþ grafiðinde örneklar arasý dolaþmak için kullanýlýr. RGT-24 modelinde Voltaj-Cosö-Akým arasýnda geçiþ için kullanýlýr. Aþaðý tuþu; menüdeki deðerleri deðiþtirmek, kademeler arasýnda, kontak kullanýmýnda ve güç akýþ grafiðinde örnekler arasý dolaþmak için kullanýlýr. Ekran görüntülerinde basýlý tutulduðunda ekraný durdurur, her basýldýðýnda ekran görüntüleri arasý beklemeden geçiþi saðlar. Kondansatör testi yapýlýrken menü, yukarý ve aþaðý tuþlarýna hepsine beraber 5 sn. basýlý tutulduðunda kondansatör testini iptal eder. -4-

7 12- Güç Akiþ GrafÝðÝ Özellikle dengesiz sistemlerde kullanýlmaya yönelik bir uygulamadýr. Sistemden deðiþik deðerlerde örnekler alýr ve kaydeder. Örnekler sistemin güç daðýlýmýný göre kademe sayýsý, kademelerde kullanýlacak olan kondansatör veya reaktör deðerleri ve kademe baðlantý þekli(üç faz,iki faz ve tek faz) hakkýnda bilgi verirler. Bu þekilde dengesiz yüklere daha etkili kompanze etmek mümkündür. Örnekler arasý fark %3 ten az ise (farklý örneklerin ayný fazlarýný L1 i L1 ile, L2 yi L2 ile ve L3 ü L3 ile karþýlaþtýrýr.) cihaz bu örnekleri eþdeðer olarak algýlar ve zamanlarýný toplayarak birbirine ekler. Eðer fark %3 ten fazla ise örnekleri farklý olarak kaydeder. Cihaz en fazla 60 örnek alabilir. Örnek sayýsý ani yük deðiþimi olan yerlerde kýsa zaman içinde tamamlanýr. Cihaz bu tür sistemlerde %3 olan oraný bir artýrarak örnek alma zamanýný geniþletmeye çalýþýr. Örnek sayýsý her 60 a tamamlandýðýnda % oranýný bir birim artýrýr. Þekil 24 Þekil 24 de im= sistemden alýnan örnek sayýsýný gösterir. % artýrýldýðýnda 1. örnekten tekrar baþlar. % ise güç örnekleri arasýndaki eþdeðer oranýný gösterir. Cihaz 2 sn. bekledikten sonra ekrana Þekil-25 gelecektir. Þekil-25 de örnek sayýsýný, örnek deðerlerini ve süresini gösterir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak diðer örnekleri görebilirsiniz. Örnek sayýsý: 60 adet ve RGT-24 de 45 adettir. Güç akýþ grafiði nasýl çýkartýlýr? Þekil 25 Cihazýn menu tuþuna basarak güç grafiðine geliniz. Þekil 24 deki im= ve % deðerlerini aldýktan sonra ekran þekil 25 e gelecektir. Þekil 25 den kaçýncý örnek olduðunu, örneðin deðerlerini ve zamanýný alýn. Bunlarý düzenli bir þekilde Örnek-1 deki gibi alt alta yazýn. Örnek-1 - Örnek toplam zamanýnýn sistemin çalýþma zamanýna yakýn olmalý. R S T Aksi halde diðer zamana ait deðerler farklý olursa saðlýklý kompanze 1.orn 1,20 1,15 1,65 50dk. olmaz. 2.orn 1,15 1,00 1,50 10dk. - Cihaz en az 2 gün boyunca 24 saat üzerinden güç akýþ grafiði 3.orn 0,50 0,55 0,65 5dk. örneði almalý. 4.orn 1,00 0,75 0,51 15sn. - Örnek-1 deki deðerler 30 örneðe ait ve 8,5 saati aþkýn bir süreyi 5.orn 1,25 1,15 1,40 25sn. kapsamaktadýr. Bu deðerleri dikkate alarak kademe sayýsý ve 6.orn 2,00 1,70 1,90 12dk. deðerlerini belirleyelim. 7.orn 2,20 1,75 1,70 17dk. - Öncelikle dikkatinizi dakikalýk örneklere verin. Sistemin toplam 8.orn 0,25 0,01 0,45 22dk. gücünü etkileyebilecek zamana aittirler. 9.orn 0,16-0,04-0,10 20dk. - Yüksek deðerde saniyelik örnekler varsa kademe seçiminde dikkate 10.orn 0,25 0,18 0,30 25dk. alýn. 11.orn -0,27 0,02-0,05 100sn. - Üç faz kondansatör seçimi yaparken kondansatörün faz baþýna 12.orn 0,50 0,65 0,53 32dk. düþen gücün, örneðin en düþük fazýna eþit veya daha düþük olmasýna 13.orn 0,75 0,80 0,62 19dk. dikkat edin. Aksi halde cihaz kapasitif cezaya girmemek için o 14.orn 2,62 1,99 2,40 24dk. kademeyi çekmeyecektir. Daha düþük deðerdeki kademeler ile cevap 15.orn 3,01 2,55 2,90 11dk. verecektir. 16.orn 3,25 3,00 3,17 35sn. - En yüksek üç faz kondansatör deðerini 15. ve 16. örneklerden 17.orn 1,32 0,83 0,92 47sn. alabiliriz. 7,5Kvar üç faz kondansatör, faz baþýna 2.50Kvar güç 18.orn 2,51 1,00 1,25 66sn. düþer. En yüksek güçteki örneðin en düþük fazýna cevap verebilecek 19.orn 2,00 1,70 1,78 5sn. üç faz kondansatör. 20.orn 2,20 2,10 2,10 54sn. - 2.büyük üç faz kondansatör 5Kvar 6.,7.,14.,19. ve 20.örneklere 21.orn 1,40 2,10 1,50 26sn. cevap verebilir. Faz baþýna yaklaþýk 1.66Kvar güç düþer. 22.orn 1,00 1,87 1,35 96sn. - 3.büyük üç faz kondansatör 2,5Kvar 1.,2.,5.,17.,18. ve 22.örneklere 23.orn 0,04-0,01 0,65 50dk. cevap verebilir. Faz baþýna yaklaþýk 0,83Kvar güç düþer. 24.orn 0,10 0,08 0,52 7dk. - 4.büyük üç faz kondansatör 1,5Kvar 3.,4.,12.,13.,16.,20.,21.,26. ve 25.orn 0,35 0,40 0,35 11dk. 27. örneklere cevap verebilir. Faz baþýna 0,50Kvar güç düþer. 26.orn 0,62 0,52 0,75 5sn. - 5.büyük üç faz kondansatör 1Kvar 5.,14.,20.,25. ve 30. örneklere 27.orn 0,62 0,73 0,61 75dk. cevap verebilir. Faz baþýna 0,33Kvar güç düþer. 28.orn 0,22 0,25 0,17 14dk. - 6.büyük üç faz kondansatör 0,5Kvar 10.,13.,18.,22.,28.,29., 29.orn 0,17 0,23 0,21 120dk. örneklere cevap verebilir. Faz baþýna 0,16Kvar güç düþer. 30.orn 0,33 0,51 0,39 72sn. - Tek faz kondansatör deðerlerini ve fazýný seçerken üç faz im=31 %3 kondansatörlü kademelerin cevap veremediði veya cevap verip yetersiz kaldýðý deðerlerden baþka bir liste oluþturun. Liste yaparken toplam güce göre çok düþük deðere sahip, zamaný saniyelik olan örnekleri yazmayýnýz. - R fazýna 7.örnek için 0,5Kvar tek faz kondansatör baðlanacak. - T fazýna 1.,2. ve 23. örnek için 0,5Kvar tek faz kondansatör baðlanacak. - R ve T fazýna 6. ve 8.örnek için 1Kvar üç faz kondansatörü iki faza baðlanacak. Faz baþýna 0,25Kvar deðer düþer. -6-

8 - R ve T fazýna 14. ve15.örnek için 1,5Kvar üç faz kondansatörü iki faza baðlanacak. Faz baþýna 0,37Kvar deðer düþer. - R ve S fazýna 13.örnek için 1Kvar üç faz kondansatörü iki faza baðlanacak. Faz baþýna 0,25Kvar deðer düþer. Örnek-2 R S T 1.orn 0,51 50dk. 2.orn 0,50 10dk. 6.orn 0,34 0,25 12dk. 7.orn 0,54 17dk. 8.orn 0,25 0,45 22dk. 13.orn 0,25 0,30 19dk. 14.orn 0,63 0,41 24dk. 15.orn 0,56 0,40 11dk. 23.orn 0,65 50dk. 24.orn 0,52 7dk. Kompanzede dikkat edilecek hususlar: - Kompanze, sisteme ait elektrik tesisatýnda yük daðýlýmýnýn dengeli bir þekilde düzenlenmesi ile baþlar. - Hýzlý yük deðiþimi olan ve çok fazla yükün dengesiz daðýtýldýðý yerlerde rastgele kademe sayýsýný ve kondansatör deðerlerini belirlemeyiniz. - Kompanze panosu hazýrlarken sonradan yüklerde oluþabilecek deðiþiklikler(yük ekleme veya çýkarma) için yeni kademelerin rahatlýkla eklenebilir olmasýna dikkat edin. - Kademe ölçümlerini 2-3 ayda bir kontrol edin. Deðeri düþük veya bozuk kondansatörleri yenisi ile deðiþtirin. - Deðeri düþük veya bir fazý bozuk kondansatörleri dengesiz sistemlerde kullanabilirsiniz. - Akým trafo ve kademe ölçümlerinde mümkün olduðu kadar sistemde hýzlý yük deðiþimi olmamasýna dikkat ediniz. - Akým trafo oranlarýný sistemden çekilebilecek akýmdan yüksek olmasýna dikkat ediniz. Aksi halde akým trafosuna veya cihaza zarar verebilirsiniz. - Akým trafosunun Klasýnýn en fazla 0,5(Class=0.5, Kl=0.5 veya cl=0.5) olmasýna dikkat ediniz. Aksi halde güç hesaplamalarý yanlýþ olacaktýr. Yukarýdaki örneklere göre sisteme baðlanacak kademe deðerleri Kademe No 1.Kademe 2.Kademe 3.Kademe 4.Kademe 5.Kademe 6.Kademe 7.Kademe 8.Kademe 9.Kademe 10.Kademe 11.Kademe R (L1) 2,50Kvar 1,66Kvar 0,83Kvar 0,50Kvar 0,33Kvar 0,16Kvar 0,50Kvar 0,25Kvar 0,37Kvar 0,25Kvar S (L2) T (L3) 2,50Kvar 2,50Kvar 1,66Kvar 1,66Kvar 0,83Kvar 0,83Kvar 0,50Kvar 0,50Kvar 0,33Kvar 0,33Kvar 0,16Kvar 0,16Kvar 0,25Kvar 0,50Kvar 0,25Kvar 0,37Kvar Þekil-28 Toplam Deðeri 7,5Kvar üç faz kond. 5Kvar üç faz kond. 2,5Kvar üç faz kond. 1,5Kvar üç faz kond. 1Kvar üç faz kond. 0,5Kvar üç faz kond. 0,5Kvar tek faz kond. 0,5Kvar tek faz kond. 1Kvar üç faz kond. iki faz baðlantý 1,5Kvar üç faz kond. iki faz baðlantý 1Kvar üç faz kond. iki faz baðlantý Baðlantý Þekline Göre Kondansatör Deðerleri Hesap Tablosu Kondansatör Güçleri 0,5 KVAR 1 KVAR 1,5 KVAR 2,5 KVAR 5 KVAR 7,5 KVAR 10 KVAR 15 KVAR 20 KVAR 25 KVAR R S T S T 3 Faz Baðlantý (Q/3) 0,16 KVAR 0,33 KVAR 0,5 KVAR 0,83 KVAR 1,66 KVAR 2,5 KVAR 3,33 KVAR 5 KVAR 6,66 KVAR 8,33 KVAR 2 Faz Baðlantý (Q/4) 0,12 KVAR 0,25 KVAR 0,37 KVAR 0,62 KVAR 1,25 KVAR 1,87 KVAR 2,5 KVAR 3,75 KVAR 5 KVAR 6,25 KVAR S N Faz-Nötr Köprülü Baðlantý (2xQ/9) 0,11 KVAR 0,22 KVAR 0,33 KVAR 0,55 KVAR 1,11 KVAR 1,66 KVAR 2,22 KVAR 3,33 KVAR 4,44 KVAR 5,55 KVAR S N Faz-Nötr Baðlantý (Q/6) 0,08 KVAR 0,16 KVAR 0,25 KVAR 0,41 KVAR 0,83 KVAR 1,25 KVAR 1,66 KVAR 2,5 KVAR 3,33 KVAR 4,16 KVAR 13- Teknik Özellikler: 30 KVAR 10 KVAR 7,5 KVAR Þekil-29 6,66 KVAR 5 KVAR Özellikler Çalýþma Gerilimi Çalýþma Frekansý Çalýþma Sýcaklýðý Güç Harcamasý Çalýþma Akým Aralýðý Pano Delik Ölçüleri Aðýrlýk Baðlantý Þekli Çýkýþ Kontaðý Gösterge Kablo Çapý Kademe Sayýsý RGT-08 RGT V - 260V AC 50 / 60 Hz. 0 C - 55 C 3 VA - 8 VA 5mA - 5.5A 139 x 139 mm. 0.9 Kg. Terminal Baðlantý 3A, 250VA LCD, Led 2.5 mm² 8, 12 RGT-08M RGT-12M 160V - 260V AC 50 / 60 Hz. 0 C - 55 C 3 VA - 9 VA 5mA - 5.5A 139 x 139 mm. 0.9 Kg. Terminal Baðlantý 3A, 250VA LCD, Led,Display 2.5 mm² 8, 12 RGT V - 260V AC 50 / 60 Hz. 0 C - 55 C 3 VA - 11 VA 5mA - 5.5A 139 x 139 mm. 1.2 Kg. Terminal Baðlantý 3A, 250VA LCD, Led,Display 2.5 mm² 24 Þekil-30

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

TS EN ISO 9001:

TS EN ISO 9001: 2 TS EN ISO 9001:2015 İçindekiler C-SVC A.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 4 C-MVC O.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 5 Reaktif Güç Kontrol Röleleri 6 Enerji Analizörleri 6 Monofaze Kondansatörler 7 400V Kondansatörler

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme.

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme. İçindekiler Reaktif Güç Kontrol Röleleri 4 Enerji Analizörleri 4 Tek Fazlı Kondansatörler 5 Üç Fazlı Kondansatörler 5 Uzaktan Enerji İzleme 6 Multimetre 6 AG Akım Trafoları 7 Tek Fazlı Şönt Reaktörler

Detaylı

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ Kolay Kurulum Kademe Çözünürlüğü 1/4000 Endüktif ve Kapasitif Yönde Kontrol Her Marka 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rolesiyle Kullanılır

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

2015 HUBB lounge & garden [ELEKTRİK ENERJİ ANALİZİ RAPORU]

2015 HUBB lounge & garden [ELEKTRİK ENERJİ ANALİZİ RAPORU] 2015 HUBB lounge & garden [ELEKTRİK ENERJİ ANALİZİ RAPORU] ÖLÇÜM CİHAZI : HIOKI 3197 ÖLÇÜM TARİHİ : 01.04.2015 / 06.04.2015 ÖLÇÜMÜ YAPAN : HARUN BOLGI ( Elektrik Mühendisi ) - SAKARYA UFUK MÜHENDİSLİK

Detaylı

KURUMSAL. Sizler için sizlerleyiz... Yönetim Kurulu Başkanı Erhan AKAR

KURUMSAL. Sizler için sizlerleyiz... Yönetim Kurulu Başkanı Erhan AKAR KURUMSAL Hakkımızda Corbus Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. 2015 yılında Elektrik ve Enerji piyasasının ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde farklı ve ayrıcalıklı ürün çeşitleriyle piyasaya girmiştir.

Detaylı

L1 L2 L3 V I> C> ÖN PANEL ÖZELLİKLERİ

L1 L2 L3 V I> C> ÖN PANEL ÖZELLİKLERİ Bağlantı şekli cihazın arka yüzündeki etikette olduğu gibi yapılmalıdır. Cihaza enerji geldiği anda 3 ekranda da önce COS Q görüntülenir. Diğer değerleri görmek için YUKARI veya AŞAĞI yön tuşları kullanılır,

Detaylı

GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ

GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2015 www.gruparge.com HAKKIMIZDA Gr p Arge, 10 yılı aşkın bir süredir kompanzasyon ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmış, bu doğ lt

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ Şönt reaktörler endüktif etki oluşturan cihazlardır. Bu nedenle Endüktif Yük Reaktörü olarak da adlandırılırlar ve kapasitifreaktif enerjinin yüksek olduğu sistemlerde

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz.

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz. BİR ve İKİ FAZLI İZOLASYON TRANSFORMATÖR Bir ve İki fazlı olarak üretilen emniyet izolasyon transformatör leri insan sağlığı ile sistem ve cihazlara yüksek güvenliğin istenildiği yerlerde kullanılır. İzolasyon

Detaylı

2012 2012 www.gepaelk.com

2012 2012 www.gepaelk.com 2012 Reaktif Güç Kompanzasyon Röleleri RQ-30 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rölesi 575 14 kademe LCD ekran, c/k ayarı yerine akım trafo oranı ayarı. Her fazı ayrı ayrı kompanzasyon yapabilme, bağlantı kontrolu,

Detaylı

RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Rölesi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Reaktif Güç Kontrol Rölesi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Reaktif Güç Kontrol Rölesi Hızlı Kurulum Kılavuzu Rapidus Reaktif Kontrol Rölesi nin devreye alınması ve işletilmesinden öne bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Detaylı kullanma kılavuzu Cihaz ile birlikte

Detaylı

KURULUM. GÜVENLİK UYARILARI Aşağıdaki talimatlara uyulmaması ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilir

KURULUM. GÜVENLİK UYARILARI Aşağıdaki talimatlara uyulmaması ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilir DFC-0108 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ 8 KADEMELİ THD GÖSTERGELİ DFC-0108 tesislerin cosø değerini devreye alınıp çıkarılan kondansatörler yardımıyla istenen değere getiren yüksek hassasiyetli bir cihazdır.

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. Kaliteli Çözümler...

ÜRÜN KATALOĞU. Kaliteli Çözümler... ÜRÜN KATALOĞU 14 ÜRÜN KATALOĞU 14 Kaliteli Çözümler... Kodlara göre alfabetik sıralama A AD-96 96 AT-XX 34 D DA-120 60 DA-203 64 DA-204 62 DA-207 62 DA-209 62 DA-300 64 DA-DIN 56 DA-VIP04 50 DAV-120 68

Detaylı

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI 11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI NİSAN 2016 T-KON Serisi Güç Kondansatörleri T-KON Serisi Güç Kondansatörleri Teknik Bilgiler Standartlar IEC 60831-1/2 Çalışma Ömrü Çalışma

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Reaktif Güç Kompanzasyon Röleleri

Reaktif Güç Kompanzasyon Röleleri Reaktif Güç Kompanzasyon Röleleri RQ-30 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rölesi 500 RQ-30 14 kademe LCD ekran, c/k ayarı yerine akım trafo oranı ayarı. Her fazı ayrı ayrı kompanzasyon yapabilme, bağlantı kontrolu,

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp,

Detaylı

Dinamik Kompanzasyon Panosu Kullanım Klavuzu

Dinamik Kompanzasyon Panosu Kullanım Klavuzu Dinamik Kompanzasyon Panosu Kullanım Klavuzu AFB Enerji Mühendislik Tel : 0312 395 70 80 İnş. Taah. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Fax: 0312 395 70 90 İvedik OSB 1368. Cad. Alfa PlazaNo:113 Yenimahalle/ANKARA

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ ERA -12 COMBİ ÜRÜN KODU ERA -12 COMBİ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 2 (Mikrokontrolör ile tasarlammış olup, 3 fazlı ölçüm yapabilmektedir.12 kademe (çıkış) grubu vardır. Ekranda her faza

Detaylı

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi 1. GİRİŞ Alternatif akım devrelerinde kullanılan endüktif yüklerin (motor, transformatör vb.) ihtiyaç duyduğu reaktif güçlerin belirli teknikler kullanılarak karşılanması

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

2017

2017 FİYAT LİSTESİ 2017 www.aykelektrik.com Ayk Elektrik; 2004 yılından bu yana işletmelerde enerji kalitesini arttırmayı hedeflemiş ve firmamız tarafından yaklaşık on iki yıllık bir süredir bir çok işletmenin

Detaylı

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı

Detaylı

RKR-3P08S/RKR-3P13S/RKR-3P18S RKR-3P13SC/RKR-3P18SC

RKR-3P08S/RKR-3P13S/RKR-3P18S RKR-3P13SC/RKR-3P18SC REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ KULLANMA KILAVUZU RKR-3P08S/RKR-3P13S/RKR-3P18S RKR-3P13SC/RKR-3P18SC 1. GİRİŞ 3 fazlı ve dengesiz yüklerin bulunduğu tesislerde bir faz üzerinden ölçüm alınarak yapılan kompanzasyon

Detaylı

ENDÜKTİF REAKTİF AKIM NEDİR?

ENDÜKTİF REAKTİF AKIM NEDİR? ENDÜKTİF REAKTİF AKIM NEDİR? Elektrodinamik sisteme göre çalışan transformatör, elektrik motorları gibi cihazlar şebekeden mıknatıslanma akımı çekerler. Mıknatıslanma akımı manyetik alan varken şebekeden

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 18.07.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

TRİFAZE SAYAÇ SERİLERİ. EPDK Sayaç Tebliğinin 2. ve 3. Bölümüne Uygun Sayaçlar. SMARTGRID Şebeke ihtiyaçlarını karşılama,

TRİFAZE SAYAÇ SERİLERİ. EPDK Sayaç Tebliğinin 2. ve 3. Bölümüne Uygun Sayaçlar. SMARTGRID Şebeke ihtiyaçlarını karşılama, P2000-T ve D TRİFAZE SAYAÇ SERİLERİ EPDK Sayaç Tebliğinin 2. ve 3. Bölümüne Uygun Sayaçlar. SMARTGRID Şebeke ihtiyaçlarını karşılama, DLMS/COSEM, IEC62056-21 ve MODBUS ile haberleşme imkânları. Enerji&Güç

Detaylı

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Trifaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 10,5 kva ile 2000 kva güç değerleri arasında standart veya korumalı olarak üretilmektedir. Regülatörlerimiz dengelenmiş

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Ekonomi, Güven, Teknoloji

Ekonomi, Güven, Teknoloji ESEM Otomatik Sigortalar ESEM Kaçak Akım Röleleri ESEM Termik Manyetik Şalterler ESEM Motor Koruma Şalterleri ESEM Kontaktörler ESEM Termik Röleler ESEM Enerji Tasarruflu Ampüller ESEM LED Aydınlatma Ürünleri

Detaylı

2017/1 FİYAT LİSTESİ

2017/1 FİYAT LİSTESİ GRUP ARGE ENERJİ ve KONTROL SİSTEMLERİ 017/1 FİYAT LİSTESİ Daima Bir Adım Önde HAKKIMIZDA Grup Arge, 0 yılı aşkın bir süredir kompanzasyon ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmış, bu doğrultuda

Detaylı

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ ortalama akım değerinin en büyük olanı) 25. 3Faza ait akımların maximum ve minimum değerleri 26. Toplam akımın maximum ve minimum değerleri 27. Her faza ait gerilimlerin maximum

Detaylı

Smart SVC Kullanım Kılavuzu

Smart SVC Kullanım Kılavuzu Smart SVC Kullanım Kılavuzu SMART 12CL-COM SMART SVC12C3L- COM SMART SVC12C3L/ FAST-COM SMART SVC18C3L - TRI SMART 22CL-TRI SMART SVC12C3L/OG-COM GK 5.0 / E GK 10.0 / E GK 30.0 / E GK 10.0 / C GK 15.0

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ Bahadır Yalçın ECT Mühendislik Ltd. Şti. Sabit Bey Sokak No : 1/9 Koşuyolu Kadıköy İSTANBUL 0 216 327 14 80 0 216 428 50 40 ectmuh @superonline.com ÖZET Bu bildiride,enerji

Detaylı

2K-130 KULLANIM KILAVUZU

2K-130 KULLANIM KILAVUZU K- KULLANIM KILAVUZU Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu Daire no. gir ve ye bas Kapı açmak için ve şifre gir Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. . Bölümler ve İşlevleri Kamera Lensi

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri

ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri GERİLİM 400 V. 415 V. ÜRÜN KODU KAPASİTE (µf) BİRİM FİYAT KOLİ ADEDİ 0,5 0,53 YG12D01B0 10 46,00 12 1 1,1 YG12D01D0 20 48,00 12 1,5 1,6 YG12D01G0

Detaylı

DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ

DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ YARININ TEKNOLOJİSİ BUGÜNDEN ELİNİZDE 24 KADEMELİ 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI RÖLE VE STATİK KONTAKTÖR ÇIKIŞLARI HER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

FİYAT LİSTESİ / 2013-2

FİYAT LİSTESİ / 2013-2 FİYAT LİSTESİ / 2013-2 Firmamız ülkemizde enerjinin daha etkin kullanılmasına ve her geçen gün gelişen elektronik sektörünün önemli bir dalı olan endüstriyel otomasyon alanına uzman ve tecrübeli kadrosuyla

Detaylı

Smart SVC Kullanım Kılavuzu

Smart SVC Kullanım Kılavuzu Smart SVC Kullanım Kılavuzu SVC 12C-3L SVC 12C-3L/FAST SVC 15C/FAST SVC 12C-3L/OG GK 5.0/E GK 10.0/E GK 30.0/E GK 5.0/C GK 10.0/C GK 30.0/C SR 1.5 SR 2.9 SR 7.0 Ürün Kod ve Açıklamaları 12 Kademe, 3A Çıkışlı,

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler. Fiyat Listesi 2014-1

Şalt ve Endüstriyel Ürünler. Fiyat Listesi 2014-1 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi Dünya için üretiyoruz... çindekiler OTOMAT K S GORTA ka ka 9 0 ka 0 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTER ka ka 0 ka KOMPAKT ŞALTER Termik Manyetik Kompakt Şalter Termik Ayar

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

2013 2013 www.gepaelk.com

2013 2013 www.gepaelk.com 2013 İçindekiler KOMPANZASYON Trifaze Reaktif Güç Kontrol Röleleri...1 Monofaze Reaktif Güç Kontrol Röleleri...2 ENERJİ ANALİZÖRLERİ...3 HABERLEŞME...4 TRAFO VE HAT KORUMA Aşırı Akım Koruma Röleleri...5

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

ÇETİNKAYA PANO ÇETİNKAYA PANO

ÇETİNKAYA PANO ÇETİNKAYA PANO 2017 Fiyat Listesi 1979 yılında elektrik sektöründe faaliyetine başlamış olan ÇETİNKAYA PANO, 38 yıllık sektör tecrübesiyle imalat sahasını geliştirerek ve pazar payını günden güne arttırarak iç ve dış

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama 1/6 TECO N3 SERĐSĐ HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI ADIM 1 Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama Monofaze N3 serisinde 220 volt beslemesi L1 (L) ve L3 (N) girişlerine bağlanarak cihaza enerji verilir. Aşağıdaki

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V

Detaylı

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız...

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız... H-SVC10 Reaktif Enerji Regülasyonlu Endüktif yük sürücü. Bu kitapçık 1 Adet H-SVC10 Cihazı kullanımı ve montajıyla ilgili son kullanıcıya yönelik bilgiler içerir.!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum

Detaylı

KMP-M. Modüler Kompanzasyon Eğitim Seti. İndüktif / Kapasatif / Omik Dahili Yükler. Lazer ile işlenmiş paneller. Hat şemalı yerleşim

KMP-M. Modüler Kompanzasyon Eğitim Seti. İndüktif / Kapasatif / Omik Dahili Yükler. Lazer ile işlenmiş paneller. Hat şemalı yerleşim KMP-M Lazer ile işlenmiş paneller Modüler Kompanzasyon Eğitim Seti İndüktif / Kapasatif / Omik Dahili Yükler Hat şemalı yerleşim Dengeli / dengesiz yük testi Her noktadan ölçüm yapabilme Bağlantı yapabilme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

GEPA. RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği. Kullanma Kılavuzu. Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği.

GEPA. RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği. Kullanma Kılavuzu. Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği. GEPA RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği Kullanma Kılavuzu www.gepaelk.com İçindekiler 1. Genel... 1 2. Özellikler... 1 3. Bağlantı ve Montaj...

Detaylı

Ömer Ali YILMAZ AYK. Elektrik. 1. Harmonik (Temel Bileşen) 2. Harmonik. 3. Harmonik. 2015 Ocak Fiyat Listesi. w w w. a y k e l e k t r i k.

Ömer Ali YILMAZ AYK. Elektrik. 1. Harmonik (Temel Bileşen) 2. Harmonik. 3. Harmonik. 2015 Ocak Fiyat Listesi. w w w. a y k e l e k t r i k. 1. Harmonik (Temel Bileşen) 2. Harmonik 3. Harmonik T 2015 Ocak Fiyat Listesi w w w. a y k e l e k t r i k. c o m 1 2 Ömer Ali YILMAZ SMART12CL-COM SMART SVC 12C3L - COM SMART SVC 12C3L - FAST / COM SMART

Detaylı

2018/1 FİYAT LİSTESİ

2018/1 FİYAT LİSTESİ GRUP ARGE ENERJİ ve KONTROL SİSTEMLERİ 2018/1 FİYAT LİSTESİ www.gruparge..com www.enerjitakibi.com Daima Bir Adım Önde Büyüyoruz Değerli iş ortağımız; Kompanzasyon ve Enerji Verimliliği alanında geliştirdiğimiz

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Enerji iletim projenizde çözümü Klea Enerji Analizörü ve Systemon Yazılımı ile sağlayabilirsiniz.

Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Enerji iletim projenizde çözümü Klea Enerji Analizörü ve Systemon Yazılımı ile sağlayabilirsiniz. Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Enerji iletim projenizde çözümü Klea Enerji Analizörü ve Systemon Yazılımı ile sağlayabilirsiniz. Alışveriş Merkezleri ve Zincir Marketler Sanayi Bölgeleri ETOR Gateway

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

RVT2 Reaktif Güç Kontrol Rölesi Otomatik kompanzasyon sistemleri için akıllı kontrol rölesi

RVT2 Reaktif Güç Kontrol Rölesi Otomatik kompanzasyon sistemleri için akıllı kontrol rölesi RVT2 Reaktif Güç Kontrol Rölesi Otomatik kompanzasyon sistemleri için akıllı kontrol rölesi Öne çıkan özellikler Dengeli ve dengesiz yükler için güç faktörü düzeltme Günümüzde işletmelerde ve özellikle

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Teknik Katalog [Güç Analizörü]

Teknik Katalog [Güç Analizörü] Teknik Katalog [Güç Analizörü] [PCE-PA 8300] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

ZnPS. ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri. GÜÇ / kvar. GÜÇ / kvar

ZnPS. ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri. GÜÇ / kvar. GÜÇ / kvar FİYAT LİSTESİ 204 ZNPS AG GÜÇ KONDANSATÖRLERİ ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri ZnPS ZnPS SİLİNDİRİK 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ GERİLİM 400-45V. 440 V. 480 V. 525 V 0,5

Detaylı

ÖZELLİKLER...15 ŞEKİLLER

ÖZELLİKLER...15 ŞEKİLLER Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER CİHAZ HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 DOĞRU KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI... 3 BAĞLANTI ŞEKİLLERİ... 4 ÖN PANEL TANIMLAR... 5 ARKA KAPAK TANIMLAR... 6 ANLIK ÖLÇÜMLER... 6 MAKSİMUM,

Detaylı

KOMPANZASYON İÇİN ÇÖZÜMLER

KOMPANZASYON İÇİN ÇÖZÜMLER ENTES 1983 yılından bu yana enerji kalitesi, kompanzasyon, ölçme, koruma & kontrol ve uzaktan izleme alanlarında Enerji Kalitesi için Dogru Adres ürettiği cihazlarla Türkiye de lider firma konumundadır.

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları. Önerge No: 2227/2010

Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları. Önerge No: 2227/2010 Bireysel (teke tek) Kompanzasyon: Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları Önerge No: 2227/2010 Devamlı olarak işletmede bulunan büyük güçlü tüketicilerin reaktif güç ihtiyacını temin etmek için

Detaylı

2017/2 FİYAT LİSTESİ

2017/2 FİYAT LİSTESİ GRUP ARGE ENERJİ ve KONTROL SİSTEMLERİ 017/ FİYAT LİSTESİ Daima Bir Adım Önde HAKKIMIZDA Grup Arge, 0 yılı aşkın bir süredir kompanzasyon ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmış, bu doğrultuda

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı