3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý"

Transkript

1 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya su soðutmalý) b) Elektrod (tel) besleme ünitesi c) Kaynak kontrolu d) Kaynak güç ünitesi e) Kontrollü koruyucu gaz iletimi f) Bir elektrod menbaý g) Baðlantý kablolarý ve hortumlarý h) Su sirkülasyon sistemi (su soðutmalý torçlarda) Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Kontrol Kablosu Koruyucu Gaz Ýletimi Kontrol Ünitesi Hareket Çubuðu Gaz Silindiri Güç Ünitesi Güç Kablosu Elektrod Besleme Ünitesi Soðutma Suyu Giriþi Ýþ Parçasý Kablosu Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 25

2 3.1. KAYNAK TORCU Kaynak torcu elektrodu ve koruyucu gazý kaynak bölgesine sevketmek ve elektrik gücünü elektroda iletmek için kullanýlýr. Yüksek üretim iþlerinde yüksek akýmla çalýþan aðýr iþ torçlarýndan baþlayýp, zor pozisyon kaynaðýnda kullanýlan düþük akýmla çalýþan hafif iþ torçlarýna kadar deðiþen geniþ bir aralýkta çeþitli torçlar üretilmektedir. Ark sýcaklýðýndan etkilenen torcun sürekli bir þekilde soðutulmasý gerekir. Düþük akým þiddetlerinde koruyucu gaz akýmý bu soðutmayý yeterli bir þekilde gerçekleþtirir. Kalýn çaplý elektrodlarýn, diðer bir deðiþle 250 A'den daha yüksek akým þiddetlerinin kullanýlmasý halinde gaz soðutmasý yeterli düzeyde olmaz. Bu nedenle 250 A'in üstündeki kaynak iþlemlerinde su soðutmasý kesinlikle gereklidir. Kaynak torcunun temel elemanlarý þunlardýr: a) Temas tüpü b) Gaz memesi c) Elektrod klavuz hortumu ve gömleði d) Gaz hortumu e) Su hortumu f) Elektrik kablosu g) Tetik Bu elemanlar Þekil-17 de gösterilmiþtir. Elektrod Elektrod Klavuz Gömleði Koruyucu Gaz Yolu Su Hattý Giriþi Su Odasý Temas Tüpü Gaz Memesi Güç Bloðu Kontrol Tetiði Güç Kablosu / Dönen Su Þekil-17. Kaynak Torcunun Temel Elemanlarý Temas tüpü bakýr veya bakýr alaþýmýndan yapýlmýþ olup, elektrik akýmýný elektroda iletmek ve elektrodu iþparçasýna doðru yönlendirmek için kullanýlýr. Temas tüpü bir elektrik kablosu vasýtasýyla güç ünitesine elektriksel olarak irtibatlandýrýlmýþtýr. Temas tüpünün iç cidarý çok önemlidir. Elektrod bu tüp içinde kolaylýkla hareket edebilmeli ve tüple çok iyi bir elektriksel temas 26

3 saðlamalýdýr. Her torçla birlikte verilen kullanma talimatý, her elektrod malzemesi ve çapý için en uygun temas tüpü boyutlarýný listeler halinde belirtir. Temas tüpünün delik çapý kullanýlan elektrod çapýndan genellikle 0,13 ila 0,25 mm daha büyüktür. Alüminyum için daha büyük delik çaplarý gerekir. Temas tüpünün deliði periyodik þekilde kontrol edilmeli ve aþýrý aþýnma nedeniyle geniþlemiþse deðiþtirilmelidir. Eðer bu þekilde kullanýlacak olursa kötü bir elektriksel temasa ve kararsýz bir ark karakteristiðine neden olur. Temas tüpü torça itina ile yerleþtirilmeli ve koruyu gaz memesine merkezlenmelidir. Temas tüpünün gaz memesinin ucuna göre pozisyonu kullanýlan metal iletim tipine baðlý olarak deðiþir. Kýsa devre iletimi için tüp, gaz memesinin ucundan dýþarýya doðru çýkýktýr. Sprey tipi iletimde ise tüpün ucu, gaz memesinin ucundan yaklaþýk 3 mm. içerdedir. Gaz memesi düzgün akan gaz sütununu kaynak bölgesine sevkeder. Düzgün gaz akýþý erimiþ kaynak metalinin atmosfer kirlenmesine karþý korunmasýnda çok önemli bir faktördür. Farklý meme boyutlarý mevcut olup bunun seçimi sözkonusu olan uygulamaya göre yapýlýr. Örneðin, büyük kaynak banyolarýna neden olan, bir baþka deyiþle korunmasý gereken alaný arttýran, yüksek akýmlarýn kullanýldýðý uygulamalarda büyük meme, düþük akýmla çalýþýldýðýnda ve kýsa devre iletimle kaynak yapýldýðýnda küçük meme kullanýlýr. Elektrod klavuz hortumu ve klavuz gömleði elektrod besleme motorundaki beseleme makaralarýna yakýn bir desteðe baðlanmýþtýr. Hortum ve gömlek elektrodu destekler ve korur ve besleme makaralarýndan torca ve temas tüpü ne doðru yönlendirir. Ýyi bir ark kararlýlýðý saðlamak için elektrod beslemesinin kesintisiz olarak gerçekleþtirilmesi gerekir. Elektrodun dolaþmasý ve bükülmesi engellenmelidir. Elektrod uygun bir þekilde desteklenmediði takdirde, besleme makaralarý ile temas tüpü arasýnda herhangi bir yerde sýkýþma eðilimi gösterir. Gömlek, klavuz hortumunun ayrýlmaz bir parçasý olabileceði gibi, ayrý bir parça da olabilir. Her iki halde de gömlek malzemesi ve bunun iç çapý önemlidir. Düzgün bir elektrod beslemesi saðlýyabilmesi için temiz ve iyi bir durumda olmasý gerektiðinden gömlek periyodik bakýmdan geçirilmelidir. Çelik ve bakýr gibi sert elektrod malzemeleri kullanýldýðýnda helisel çelik gömlekler tavsiye edilir. Alüminyum ve maðnezyum gibi yumuþak elektrod malzemelerinde plastik gömlek kullanýlmalýdýr. Klavuz hortumlarýn dýþ yüzeyleri çelikle takviye edilmekle birlikte, bu hortumlarýn aþýrý bir þekilde eðilmelerine ve kývrýlmalarýna müsaade 27

4 edilmemelidir. Kaynak ünitesiyle birlikte verilen kullanma talimatýnda, her elektrod malzemesi ve çapý için tavsiye edilen klavuz hortumu ve gömleði bir liste halinde belirtilir. Diðer aksesuarlar ise, koruyucu gazý, soðutma suyunu ve elektrik akýmýný torca iletmek için kullanýlan gaz hortumu, su hortumu ve elektrik kablosudur. Bu hortum ve kablolar ya doðrudan ilgili menbaa veya menbaý kontrol eden kontrol sistemine baðlýdýr. Normal torçlar elektrodu genellikle 3.7 m. uzaklýktan klavuz hortumu yoluyla torca iten elektrod besleyicileri kullanýr. Torç içine yerleþtirilmiþ küçük elektrod besleme mekanizmasýnýn da mevcut olduðu diðer tip torçlar da kullanýlmaktadýr. Bu sistem elektrodu daha uzak mesafedeki bir kaynaktan çeker ve kaynakta elektrodu ayný anda iten bir elektrod itme mekanizmasý da mevcut olabilir. Bu tip torçlar, itme iþleminin elektrodda bükülmeye neden olabileceði küçük çaplý veya yumuþak (örneðin alüminyum) elektrodlarýn beslenmesinde yararlýdýr. Diðer bir torç tipinde ise, elektrod besleme mekanizmasý ve elektrod makarasý torcun içine yerleþtirilmiþtir ELEKTROD BESLEME ÜNÝTESÝ Elektrod besleme ünitesi (tel besleyici) bir elektrik motoru, elektrod makaralarý ve elektrod doðrultusunu ve basýncý ayarlayan aksesuarlardan meydana gelmiþtir. Elektrod besleme motoru genellikle doðru akýmla çalýþýr. Elektrodu torç yoluyla iþparçasýna doðru iter. Motor hýzýný geniþ bir aralýkta deðiþtiren bir kontrol devresinin mevcut olmasý gerekir. Sabit hýzlý elektrod besleyicileri normal olarak sabit gerilimli güç üniteleri ile birlikte kullanýlýrlar. Bunlar, gerekli devreler eklendiði takdirde sabit akýmlý güç ünitelerinde de kullanýlabilir. Sabit akýmlý güç ünitesi kullanýldýðýnda, bir otomatik gerilim algýlama kontrolu gereklidir. Bu kontrol ark gerilimindeki deðiþmelereri algýlar ve ark boyunu sabit tutmak için elektrod besleme hýzýný deðiþtirir. Deðiþken hýzlý elektrod besleme tertibatý ve sabit akýmlý güç ünitesinden meydana gelen bu sistem, besleme hýzlarýnýn düþük olduðu büyük çaplý elektrodlarda (1.6 mm. den büyük) kullanýlabilir. Yüksek besleme hýzlarýnda, motor hýzýnýn ayarý arkýn kararlýlýðýný saðlamaya yetecek kadar hýzlý bir þekilde yapýlamaz. Beseleme motoru elektrod besleme makaralarýný tahrik eder. Bu makaralar, elektrod menbaýndan elektrodu çekme ve kaynak torcu içinde itme yoluyla elektroda kuvvet iletir. 28

5 Tel besleme üniteleri iki makaralý veya dört makaralý düzenler kullanýlabilir. Tipik bir dört makaralý elektrod besleme ünitesi Þekil-18 de gösterilmiþtir. Þekil-18. Dört Makaralý Elektrod Besleme Ünitesi Besleme makaralarýnýn basýnçlarýnýn ayarý elektrod özelliklerine baðlý olarak (örneðin dolu veya özlü, sert veya yumuþak) deðiþik kuvvetlerin uygulanabilmesine imkan verir. Giriþ ve çýkýþ klavuzlarý, elektrodun beseleme makaralarýna uygun bir doðrultuda girmesini ve çýkmasýný saðlar ve elektrodun bükülmesini engeller. Dolu elektrodlarda genellikle biri kanallý (tahrik makarasý), diðeri düz yüzeyli (destek makarasý) makara çifleri kullanýlýr. Alaþýmsýz çelik ve paslanmaz çelik gibi sert elektrodlarda V-kanalý kullanýlýr. Özlü elektrodlarda ise, hem tahrik makarasý ve hem de destek makarasý týrnaklý tiptendir. Týrnaklý makaralar elektroda düþük bir makara basýncýnda yüksek bir besleme kuvvetinin iletilmesini saðlar. Bu tip makaralar alüminyum gibi yumuþak elektrodlar için tavsiye edilmez. Bunun nedeni, makaralarýn elektroddan pul pul parçalar koparýp, bu pullarýn sonuçta torcun veya gömleðin týkanmasýna neden olmasýdýr. Þekil-18'de çeþitli makara tipleri gösterilmiþtir KAYNAK KONTROLÜ Yarý otomatik iþlemlerde, kaynak kontrolu ve elektrod besleme motoru tek bir integre paket halindedir. Kaynak kontrolunun ana görevi, genillikle bir elektronik yönetici yoluyla, elektrod besleme motorunun hýzýný ayarlamaktýr. 29

6 Kaynakçý elektrod besleme hýzýný arttýrarak kaynak akýmýný arttýrýr. Elektrod besleme hýzýnýn azalmasý kaynak akýmýnýn da azalmasýna neden olur. Bu kontrol ayný zamanda torç tetiðinden alýnan sinyallere baðlý olarak elektrod beslenmesinin baþlamasýný veya durdurulmasýný da saðlar. Dokunmatik (elektrod iþparçasýna dokunduðu anda elektrod beslemesi baþlatýlýr) veya devreye yavaþça girme (ark tutuþturuluncaya kadar baþlangýçtaki besleme hýzý düþüktür, daha sonra kaynak sýrasýndaki besleme hýzýna yükselir) þeklinde elektrod besleme kontrol özellikleri de mevcuttur. Bu iki özellik sabit akým tipli güç ünitelerinde kullanýlýr ve özellikle alüminyumun eriyen elektrodla gazaltý kaynaðýnda yararlýdýr. Normalde, koruyucu gaz, soðutma suyu ve elektrik gücü torca kontrol yoluyla gönderilir. Gaz ve su akýþý, selenoid valfler kullanýlarak, kaynaðýn baþlamasý ve bitirilmesine rastlatýlacak þekilde kontrol edilir. Kontrol ayný zamanda gaz akýþýnýn baþlatýlmasýný ve durdurulmasýný da düzenler ve güç ünitesinin kontaktörünü de enerjiler. Kontrol, kaynak baþlamadan önce gaz akýþýnýn baþlamasýný ve kaynak bittikten sonra bir süre gaz akýþýnýn devam etmesini saðlar. Böylece erimiþ kaynak banyosunun korunmasý saðlanýr. Kontrol genelde 115 V luk baðýmsýz bir güçle çalýþýr GÜÇ ÜNÝTELERÝ Kaynak güç üniteleri ark oluþturmak için elektrik gücünü elektroda ve iþ parçasýna iletir. Gazaltý kaynaðýnýn büyük bir kýsmýnda elektodun pozitif kutupta olduðu doðru akým kullanýlýr. Bu nedenle güç ünitesinin pozitif ucu torca, negatif ucu ise iþparçasýna baðlanýr. Doðru akým güç ünitelerinin baþlýca tipleri motor tahrikli jeneratörler (dönen veya hareketli tip) ve transformatörredresörlerdir (statik veya hareketsiz tip). Ýnvertörler statik tipe dahil edilirler. Transformatör-redresör tipleri 220 V veya 380 V luk þebekenin mevcut olduðu atölye içi üretimde tercih edilir. Transformatör-redresör tipi güç üniteleri, ark þartlarýndaki deðiþmelere motor tahrikli jeneratör tipi güç ünitelerine nazaran daha hýzlý cevap verirler. Motor tahrikli jeneratörler elektrik enerjisinin mevcut olmadýðý yerlerde kullanýlýr. Her iki güç ünitesi de hem sabit akým, hem de sabit gerilimli çýkýþ karakteristiði verecek þekilde tasarlanýp üretilebilirler. Gazaltý kaynaðýnýn eski uygulamalarýnda sabit akýmlý güç üniteleri kullanýlmýþtýr. Bu üniteler Þekil-19 da gösterildiði gibi, ark uzunluðundaki deðiþmelere baðlý olmaksýzýn kaynak sýrasýnda akým þiddetini sabit tutmaktadýr. 30

7 Gerilim (V) DV DA Akým (A) Þekil-19. Sabit Akýmlý Güç Ünitelerinde Gerilim Akým Ýliþkisi Bu ünitelerde yüksek açýk devre gerilimi ve sýnýrlý kýsa devre akým þiddetleri mevcuttur. Üniteler sabit bir akým çýkýþý saðladýklarýndan, sabit elektrod besleme hýzýnda, temas tüpü-iþparçasý arasýndaki mesafe sabit kaldýðý sürece ark boyu sabit kalýr. Ancak, uygulamada bu mesafe deðiþtiðinden, ark ya temas tüpüne doðru geri yanmaya veya iþparçasýna yaklaþarak sönmeye eðilim gösterir. Gerilim kontrollu bir elektrod besleme sistemi kullanarak bundan kaçýnmak mümkündür. Gerilim (ark boyu) azaldýðýnda veya arttýðýnda, elektrod besleme motoru yavaþlayarak veya hýzlanarak ark boyunun sabit kalmasýný saðlar. Elektrod besleme hýzý kontrol sistemi tarafýndan otomatik olarak deðiþtirilir. Bu tip güç üniteleri genellikle sprey iletimli kaynak iþlemleri için kullanýlýr. Kýsa devre iletimde ark süresinin sýnýrlý olmasý nedeniyle kontrolun gerilim yoluyla yapýlmasý mümkün deðildir. Gazaltý kaynaðýnýn uygulamalarý arttýkça sabit gerilimli güç ünitelerinin daha iyi çalýþma imkaný saðladýðý bulunmuþtur. Bu üniteler, sabit hýzlý elektrod besleyicileri ile birlikte kullanýldýklarýnda, kaynak iþlemi sýrasýnda gerilimin hemen hemen sabit kalmasýný saðlarlar. Bu tip güç ünitelerinin gerilim-akým eðrileri Þekil-20 de gösterilmiþtir. Sabit Gerilimli Güç Ünitesi Çalýþma Noktasý Gerilim (V) DV DA Akým (A) Þekil-20. Sabit Gerilimli Güç Ünitelerinde Gerilim Akým Ýliþkisi 31

8 Sabit gerilimli güç üniteleri normal kaynak iþlemi sýrasýnda iþparçasý-temas tüpü ucu arasýnda oluþan mesafe deðiþikliklerini kaynak akýmýný aniden arttýrararak veya azaltarak dengeler. Ark boyu, güç ünitesinde kaynak gerilimi ayarlanarak tespit edilir. Bu bir kez tesbit edildikten sonra kaynak sýrasýnda baþka bir deðiþiklik yapmaya gerek yoktur. Ayný zamanda akým kontrolu olan elektrod besleme hýzý kaynakçý tarafýndan kaynaktan önce ayarlanýr. Bu ayar geri yanma veya sönme meydana gelmeden önce geniþ bir aralýkta yapýlabilir. Kaynakçýlar çok az bir eðitimden sonra gerilim ve elektrod besleme hýzýný nasýl ayarlayacaklarýný öðrenebilirler. Sabit gerilimli güç ünitelerinin kendi kendine ayarlama mekanizmasý Þekil- 21 de gösterilmiþtir. Kararlý Durum Yeniden Oluþmuþ Kararlý Durum Meme Meme Temas Tüpü Torç Temas Tüpü Torç L 19 mm. 25 mm. L 6.4 mm mm/s Ark Boyu (L) Ark Gerilimi (V) Ark Akýmý (A) Elektrod Besleme Hýzý 6.4 mm mm/s Þekil-21. Ark Uzunluðunun Otomatik Ayarý Temas tüpünün ucuyla iþparçasý arasýndaki uzaklýðýn artmasý ark boyu ve ark gerilimini arttýrýr. Ancak ark gerilimindeki bu hafif artma sonucunda ark akýmý azalýr. Ark akýmýndaki azalma elektrodun erime hýzýný azalttýðýndan, elektodun ucu iþparçasýna doðru ilk ark uzunluðu elde edilinceye kadar yaklaþýr. Bu durumda serbest elektrod uzunluðu artar. Tersine uzaklýk azaldýðýnda ark geriliminde azalma olduðunda ark akýmý artar. Bu ise elektrodun erime hýzýný arttýrarak ark boyunun ilk deðerine yükselmesine neden olur. Sonuçta serbest elektrod uzunluðu azalýr. 32

9 Sabit gerilimli güç ünitelerinin ark boyunu kendi kendine ayarlama özelliði kararlý kaynak þartlarý elde etmede önemli olmakla birlikte özellikle kýsa devre iletimde optimum kaynak performansýný etkileyen ilave deðiþkenler de mevcuttur. Çýkýþ geriliminin kontroluna ilave olarak belli ölçüde eðim ve indüktans kontolu arzu edilebilir. Kaynakçýlarýn bu deðiþkenlerin kaynak arký ve onun kararlýlýðý üzerindeki etkilerini bilmesi gerekir Gerilim Ark gerilimi elektrod ile iþparçasý arasýndaki elektriksel potansiyeldir. Baðlantýlarda ve kaynak kablosu boyunca oluþan gerilim düþümü nedeniyle, ark gerilimi doðrudan güç ünitesinde ölçülen gerilim deðerinden daha küçüktür. Daha önce de belirtildiði gibi ark gerilimi ark boyu ile doðrudan iliþkilidir ve bu nedenle güç ünitesinin çýkýþ gerilimindeki artma veya azalma ark boyunda benzer yönde deðiþmeye neden olacaktýr Eðim Bir sabit gerilimli güç ünitesinin statik gerilim-akým karakteristiði (statik çýkýþ) Þekil 20'de gösterilmiþtir. Çýkýþ eðimi gerilim-akým eðrisinin eðimi olup bu eðim her 100 amperlik akým artmasýna karþýlýk gelen gerilim düþmesi olarak belirtilir. Güç ünitesinin imalatçý tarafýndan belirtilen eðimi çýkýþ terminallerinde ölçülen eðim olup ark kaynaðý sisteminin toplam eðimi deðildir. Kaynak sistemine direnç ilave eden herþey (örneðin kablolar, zayýf baðlantýlar, gevþek terminaller, kirli kontaklar, v.b.) eðimi etkiler. Bu nedenle verilen bir kaynak sisteminde eðim en iyi arkta ölçülür. Sabit gerilimli güç ünitelerinde eðimi hesaplayabilmek için iki çalýþma noktasýna ihtiyaç vardýr (Þekil 22) Açýk devre gerilimini noktalardan biri olarak kullanmak doðru deðildir. Bunun nedeni, düþük akýmlarda bazý makinalarda hýzlý bir gerilim düþüþü olmasýdýr. (Þekil 20). Ölçmeler, uygulamada kullanýlan akým aralýðý içinde kalan bir bölgede kararlý ark þartlarý saðlayan iki noktada yapýlmalýdýr. Açýk Devre Gerilimi = 48 V Gerilim DV 38 V, 100 A DA Seçilen Çalýþma 28 V, 200 A DV 38 V - 28 V 10 V Eðim = = = DA 100 A 100 A 0 0 Akým (A) Þekil-22. Bir Güç Ünitesindeki Eðimin Hesaplanmasý 33

10 Eðimin temel fonksiyonu, kýsa devre ile iletimde elektrod iþparçasý ile kýsa devre olduðunda meydana gelen kýsa devre akýmýnýn þiddetini kontrol etmektir. Gazaltý kaynaðýnda, erimiþ metal damlalarýnýn elektroddan ayrýlmasý elektromanyetik büzme etkisi adý verilen elektriksel bir olay sayesinde olur. Büzme, üzerinden akým geçen bir iletkende akýmýn iletken üzerinde oluþturduðu manyetik kuvvet nedeniyle oluþur (Þekil 23). Kýsa devre akýmý ve bu nedenle de büzme kuvveti, güç ünitesinin gerilim-akým karakteristiðinin eðiminin bir fonksiyonudur (Þekil 24). Þekildeki her iki güç ünitesininde çalýþma gerilimi ve akýmý aynýdýr. Ancak A eðrisinin kýsa devre akýmý B eðrisininkinden daha düþüktür. A eðrisi B eðrisi ile kýyaslandýðýnda daha dik bir eðime, diðer bir deyiþle 100 amper baþýna daha fazla gerilim düþüþüne sahiptir. Bu durum A eðrisinde daha düþük kýsa devre akýmýna ve dolayýsýyla daha az büzme kuvvetine neden olur. Akým 2 P a A Elektrod Büzme Kuvveti, P Þekil-23. Kýsa Devre Ýletim Sýrasýndaki Büzme Etkisi Kýsa devre iletimde, oluþan büzme kuvvetleri erimiþ damlanýn elektroddan ayrýlma þeklini belirlediði için, kýsa devre akýmýnýn þiddeti önemli bir faktördür. Bu arkýn kararlýlýðýný da etkileyen bir olaydýr. Güç ünitesinin devresinde herhangi bir eðim mevcut deðilse veya çok az bir eðim varsa, kýsa devre akýmý hýzla çok yüksek bir deðere yükselir. Büzme etkisi de çok yüksektir ve bu nedenle erimiþ damla elektroddan þiddetli bir þekilde ayrýlýr. Aþýrý büzme etkisi sonuçta þiddetli metal sýçramasý oluþturur. 34

11 A Eðrisi Gerilim (V) B Eðrisi Çalýþma Noktasý Kýsa Devre Akýmlarý Akým (A) Þekil-24. Eðim Deðiþtirmenin Etkisi Güç ünitesinden elde edilen kýsa devre akýmýnýn þiddeti çok düþük ise, büzme kuvveti damlayý ayýrýp arký yeniden oluþturmaya yetmeyecek kadar küçük olur. Bu þartlar altýnda elektrod ya iþparçasý üzerine yýðýlýr veya kaynak banyosuna yapýþýr. Kýsa devre akýmý uygun bir deðerde ise, erimiþ damlanýn elektroddan ayrýlmasý yumuþak bir þekilde olur ve çok az sýçrama meydana gelir. Ýyi bir ark kararlýlýðý ile metal iletimi için gerekli en uygun kýsa devre akým deðerleri Tablo-3 de verilmiþtir. Tablo 3. Kýsa Devre Ýletimle Kaynakta En Uygun Kýsa Devre Akým Deðerleri ELEKTROD MALZEMESÝ ELEKTROD ÇAPI (mm) KISA DEVRE AKIMI (AMPER, DAEP) Alaþýmsýz Çelik Alaþýmsýz Çelik Alüminyum Alüminyum Birçok sabit gerilimli güç üniteleri eðim kontrolu yapan cihazlarla donatýlmýþtýr. Bunlar sözkonusu uygulama için en uygun kýsa devre akýmýný elde etmek amacýyla kademeli veya sürekli ayar yapabilirler. Bazýlarý ise ençok kullanýlan kaynak þartlarý için önceden ayarlanmýþ sabit bir eðime sahiptir. 35

12 Endüktans Elektrod iþparçasý ile kýsa devre yaptýðýnda akým hýzla yüksek deðerlere yükselir. Bu yükselmenin hýzýný etkileyen devre karakteristiði endüktans olup birimi Henry'dir. Endüktansýn etkisi Þekil 25'de verilen eðrilerle gösterilmiþtir. Aþýrý Akým / Yüksek Sýçrama Kýsa Devre Akýmý Akým (A) B Eðrisi - Endüktans Yok A Eðrisi - Endüktans Ýlave Edilmiþ Ark Kararlýlýðý ve Düþük Sýçrama Ýçin Ýstenen Akým Zaman (s) Þekil-25. Devreye Endüktans Ýlavesiyle Akým Artýþ Hýzýnýn Deðiþmesi Þekildeki A eðrisi, devrede bir endüktans mevcutken, kýsa devreden hemen sonraki akýmýn zamanla deðiþimini göstermektedir. B eðrisi ise, devrede endüktans mevcut deðilken akýmýn zamanla nasýl arttýðýný göstermektedir. Büzme kuvvetinin en büyük deðerini nihai kýsa devre akým seviyesi belirler. Belirli bir andaki büzme kuvvetini de o andaki kýsa devre akýmý belirler. Bu nedenle akým-zaman eðrisinin þekli önemlidir. Devredeki endüktans yoksa, büzme etkisi hýzla uygulanýr ve erimiþ damla þiddetli bir þekilde elektroddan büzülerek uzaklaþtýrýlýr ve aþýrý sýçrama meydana gelir. Yüksek endüktans deðerleri birim zamandaki kýsa devrelerin sayýsýnda azalmaya ve ark zamanýnda artmaya neden olur. Artan ark zamaný kaynak banyosunun daha akýþkan hale getirir ve daha düz bir kaynak dikiþi oluþturur. Sprey iletimde, güç ünitesine endüktans ilavesi, kararlý kaynak þartlarýný etkilemeksizin daha yumuþak bir ark tutuþmasý saðlar. En düþük sýçrama þartlarýný saðlamak için gerekli güç ünitesi ayarý elektrodun malzemesine ve çapýna baðlý olarak deðiþir. Genel bir kural olarak, büyük çaplý elektodlar için daha yüksek kýsa devre akýmlarý ve daha yüksek endüktanslar gerekir. Piyasada sürekli veya kademeli indüktans ayarý yapýlabilen veya sabit endüktanslý güç üniteleri mevcuttur. 36

13 3.5. KORUYUCU GAZ REGÜLATÖRLERÝ Kaynak sýrasýnda sabit gaz akýþ hýzý saðlayan bir sisteme ihtiyaç vardýr. Bir gaz regülatörü, gaz menbaýndaki basýnç deðiþimlerine baðlý olmaksýzýn, menbadaki gaz basýncýný sabit bir çalýþma basýncýna dönüþtürür. Regülatörler tek veya iki kademeli olabilir ve bir debimetreye de sahip olabilirler. Ýki kademeli regülatörler, gaz menbaýnýn basýncýnda deðiþmeler olduðunda gazý tek kademeli regülatörlere nazaran, daha tutarlý bir biçimde iletirler. Koruyucu gaz menbaý, yüksek basýnçlý bir silindir, sývýlaþtýrýlmýþ gaz doldurulmuþ bir silindir veya dökme sývý sistemi olabilir. Ýki veya daha fazla gaz veya sývýnýn karýþýmý kullanýlýyorsa uygun karýþým oranlarýný elde etmek için karýþtýrýcýlar (mikser) da kullanýlýr. Ticari olarak tek bir silindirde önceden hazýrlanmýþ gaz karýþýmlarý da elde etmek mümkündür. Kullanýcý gaz depolama menbalarýnýn tipini ve boyutlarýný aylýk gaz sarfiyatýna göre belirler ELEKTROD MENBAI Gazaltý kaynaðýnda sürekli beslenen elektrod kullanýlýr ve elektrod oldukça yüksek bir hýzda tüketilir. Bu nedenle maksimum iþlem verimi saðlamak için, elektrod menbaýnýn torca kolayca iletilebilen yüksek hacýmda elektrod saðlamasý gerekir. Bu menbalar genellikle 0,45 kg. dan 27 kg. a kadar elektrodun bükülme olmadan serbest bir biçimde beslemeye imkan verecek þekilde sarýldýðý makaralar þeklindedir. 114 kg. a kadar büyük makaralar da mevcuttur ve elektrodlar 340 kg. dan 450 kg. a kadar deðiþen aðýrlýktaki silindirlerden veya makaralardan saðlanabilir. Makaranýn torcun içinde olduðu cihazlar için küçük makaralar (0,45 kg. ila 0,9 kg.) kullanýlýr. 37

14 38

7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI

7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI 7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI Gaz kaynaðýnda ortaya çýkan problemler ve kaynak hatalarý diðer kaynak yöntemlerindekilere oldukça benzer olup konuyla ilgili açýklamalar aþaðýda

Detaylı

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK 6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK Örtülü elektrodlarýn tersine, gazaltý kaynak tellerindeki alaþým elemanlarý sadece bu tellerin üretiminde baþlangýç malzemesi olarak kullanýlan ingotlarýn

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Kaynak

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /29 KAYNAĞIN GELİŞİM TARİHÇESİ Prof. Dr. Hüseyin

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)...

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)... MOTOR ELEKTRÝÐÝ SÝSTEMÝ ÞARJ SÝSTEMÝ... G-1 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-1 AKÜ KONTROLÜ... G-1 AKÜ ÞARJI... G-2 ALTERNATÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-2 ALTERNATÖR KONTROLÜ... G-3 ATEÞLEME SÝSTEMÝ... G-5

Detaylı

MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları

MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları MIG/MAG Kaynak Yöntemi MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları Doç.Dr. Murat VURAL İ.T.Ü. Makina Fakültesi vuralmu@itu.edu.tr Küçük çaplı, sürekli bir dolu tel, tel besleme ünitesi tarafından, torç içinden

Detaylı

GAZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİ GİRİŞ ve DONANIMLARI

GAZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİ GİRİŞ ve DONANIMLARI GAZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİ GİRİŞ ve DONANIMLARI Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü SAKARYA MIG-MAG KAYNAĞI 2 MIG-MAG KAYNAĞI 3 4

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI Çelik yapılarda kullanılan birleşim araçları; 1. Bulon ( cıvata) 2. Kaynak 3. Perçin Öğr. Gör. Mustafa EFİLOĞLU 1 KAYNAKLAR Aynı yada benzer alaşımlı metallerin yüksek

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

1. Kristal Diyot 2. Zener Diyot 3. Tünel Diyot 4. Iºýk Yayan Diyot (Led) 5. Foto Diyot 6. Ayarlanabilir Kapasiteli Diyot (Varaktör - Varikap)

1. Kristal Diyot 2. Zener Diyot 3. Tünel Diyot 4. Iºýk Yayan Diyot (Led) 5. Foto Diyot 6. Ayarlanabilir Kapasiteli Diyot (Varaktör - Varikap) Diyot Çeºitleri Otomotiv Elektroniði-Diyot lar, Ders sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi KUªÇU Diðer Diyotlar 1. Kristal Diyot 2. Zener Diyot 3. Tünel Diyot 4. Iºýk Yayan Diyot (Led) 5. Foto Diyot 6. Ayarlanabilir

Detaylı

IG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA. aynak. K aynak. nolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ

IG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA. aynak. K aynak. nolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ IG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA aynak K aynak nolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ 1 AYNAĞIN GELİŞİM TARİHÇESİ 2 AYNAĞIN GELİŞİM TARİHÇESİ azaltı kaynak yöntemi fikrinin ilk çıktığı yıl: 1920 azaltı

Detaylı

MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 3

MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 3 MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 3 Termik Motorlarda Yardımcı Donanımlar Yakıt donanımları Elektrik donanımı Prof. Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU e-mail: onurbas@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi.

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /47 ELEKTRİK ARKI NASIL OLUŞUR MIG-MAG gazaltı

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

11.1. ELEKTRONİK ATEŞLEME SİSTEMLERİ ( ELECTRONIC IGNATION )

11.1. ELEKTRONİK ATEŞLEME SİSTEMLERİ ( ELECTRONIC IGNATION ) 11. DİĞER ELEKTRONİK SİSTEMLER 11.1. ELEKTRONİK ATEŞLEME SİSTEMLERİ ( ELECTRONIC IGNATION ) Elektronik ateşlemenin diğerlerinden farkı, motorun her durumda ateşleme zamanlamasının hassas olarak hesaplanabilmesidir.

Detaylı

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ A. GİRİŞ Soy gaz koruması altında ergimeyen tungsten elektrot ile yapılan ark kaynak yöntemi ( TIG veya GTAW olarak adlandırılır ) kaynak için gerekli ergime ısısının ana malzeme ile ergimeyen elektrot

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL MANYETİK SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Bir tel bobin haline getirilip içinden akım geçirilirse, bu bobinin içinde ve çevresinde manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan gözle

Detaylı

Silindir Arýzalarý Çalýºma sonucu silindir yüzeyleri aºýnma, parlaklýk, pörtüklenme, çizik, çatlak

Silindir Arýzalarý Çalýºma sonucu silindir yüzeyleri aºýnma, parlaklýk, pörtüklenme, çizik, çatlak SÝLÝNDÝRLER Silindirlerin Yapým Özellikleri Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KUªÇU Silindir bloklarý, dökme demir ya da alüminyum alaºýmýndan yapýlýrlar. Dökme demirin içine, korozyon ve aºýnmaya karºý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Temel Kavramlar Doðru Akým (DA, DC, Direct Current) Dinamo, akümülâtör, pil, güneþ pili gibi düzenekler tarafýndan

Temel Kavramlar Doðru Akým (DA, DC, Direct Current) Dinamo, akümülâtör, pil, güneþ pili gibi düzenekler tarafýndan Bölüm 8: Güç Kaynaðý Yapýmý A. Doðrultmaç (Redresör) Devre Uygulamalarý Elektronik devrelerin bir çoðunun çalýþmasý için tek yönlü olarak dolaþan (DC) akýma gerek vardýr. Bu bölümde doðru akým üreten devreler

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1 Yayın Numarası: TR0702.13-03/27-01 Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projesi Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

DOĞRU KAYNAK TORCU SEÇİMİ

DOĞRU KAYNAK TORCU SEÇİMİ DOĞRU KAYNAK TORCU SEÇİMİ Tasarım ve kabiliyetleri ile birlikte hava ve su soğutmalı torçlar arasındaki farklılıklar Kaynak torcu seçiminiz ne ölçüde fark yaratır? Gazaltı kaynağı (MIG/MAG) yapıyorsanız,

Detaylı

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-205 Üretim Yöntemleri I Gazaltı Kaynağı ğı, Tozaltı Kaynağı Direnç Kaynağı (6.Hafta) Kubilay Aslantaş Gazaltı Ark Kaynağı Kaynak bölgesinin bir koruyucu gaz yardımıyla korunduğu kaynak yöntemler gurubudur.

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Tanımlar 1 İçerik 1. Giriş Temel tanım ve kavramlar Enerji şebekesi (Üretim, iletim ve dağıtım aşamaları) Temel bileşenler (İletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, anahtarlama

Detaylı

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ,

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, ISI, BASINÇ veya HERİKİSİ BİRDEN KULLANILARAK, AYNI yada FAKLI BİR MALZEMEDEN ANCAK KAYNATILACAK MALZEME İLE YAKIN ERGİME SICAKLIĞINDA İLAVE BİR METAL KULLANARAK veya

Detaylı

ELEKTRİK AKIMI. ISI Etkisi. IŞIK Etkisi. MANYETİK Etki. KİMYASAL Etki

ELEKTRİK AKIMI. ISI Etkisi. IŞIK Etkisi. MANYETİK Etki. KİMYASAL Etki ELEKTRİK AKIMI Elektrik akımı görünmez veya doğrudan fark edilemez. Ancak etkileri ile kendini belli eder. ISI Etkisi MANYETİK Etki IŞIK Etkisi KİMYASAL Etki PİL + - AKÜ AKIM ŞİDDETİ Bir iletkenden geçen

Detaylı

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEYİN AMACI 1. Elektromanyetik rölelerin çalışmasını ve yapısını öğrenmek 2. SCR kesime görüme yöntemlerini öğrenmek 3. Bir dc motorun dönme yönünü kontrol

Detaylı

LC3 ( Sıvı Seviye Kontrol Rölesi )

LC3 ( Sıvı Seviye Kontrol Rölesi ) L3 ( Sıvı Seviye Kontrol Rölesi ) L3 Rölesinin asit ir Şekilde Tanımlanması L3 sıvı seviyesini izleyen ve istenen seviyeyi kontrol altında tutmaya yarayan röledir. Hangi işlemler yapılır? Kontrol Tespit

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50130543 LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Since Metal kesmede bir dünya markası

Since Metal kesmede bir dünya markası Since 197 Metal kesmede bir dünya markası Since 197 Kullanıcı Dostu Tavsiyeler 196 Since 197 Cutmaster 12 Plus Plazma Kesme Makinaları Temaslı Kesim Temassız Kesim Kanal Açma 220V Temiz Kesim 12mm Maksimum

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK KURALLARI...3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI GÜVENLÝK UYARILARININ KAVRANMASI

ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK KURALLARI...3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI GÜVENLÝK UYARILARININ KAVRANMASI GÜVENLÝK KURLLRI...3 ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TNIMLNMSI Kýlavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr. Bu kýlavuzda herhangi bir güvenlik sembolü görüldüðünde,

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System CS1000 Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System MODEL Kapasite Manuel Açma Gücü (Enerji olmadığı durumlarda) Operasyon Sıklığı Aktarma Kasnak -

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS JUMO GmbH & Co. KG Almanya JUMO Instrument Co. Darende Ltd. İş Merkezi JUMO No:17 Process D.4, Control, Inc. Posta adresi: 035 Germany Almanya Ataşehir - İstanbul TR Faks: Phone: +49 +49 661 6000 661 600607

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

WWW.ER-CE.NET Rev. 2011 SUPERCOMBINATA SC1 40/1. İŞLEME ÇAPLARI ( Ø 42 mm den Ø 400 mm ye kadar) AKSESUARLAR. EKSTRA KiTLER. Kod Açıklama.

WWW.ER-CE.NET Rev. 2011 SUPERCOMBINATA SC1 40/1. İŞLEME ÇAPLARI ( Ø 42 mm den Ø 400 mm ye kadar) AKSESUARLAR. EKSTRA KiTLER. Kod Açıklama. SUPERCOMBINATA SC1 40/1 ( Ø 42 mm den Ø 400 mm ye kadar) SUPERCOMBINATA serisi ağır ekipmanların yenileştirme ve onarım hizmetlerinde artan taleplere cevap verebilmek için imal edilmiştir. Portatif makinalarımız

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

Proje: Nissan Avrupa - NOVA Konu: MOBÝL TELSÝZ DONANIM KURULUMU KILAVUZU. Döküman Deðiþiklikleri. Sürüm Tarih Yazar Açýklama.

Proje: Nissan Avrupa - NOVA Konu: MOBÝL TELSÝZ DONANIM KURULUMU KILAVUZU. Döküman Deðiþiklikleri. Sürüm Tarih Yazar Açýklama. ÝÇERÝK / KOPYA Proje: Nissan Avrupa - NOVA Konu: MOBÝL TELSÝZ DONANIM KURULUMU KILAVUZU Döküman Deðiþiklikleri Sürüm Tarih Yazar Açýklama 1.0 Þubat, 21 2006 NE Son sürüm - 2004/1 04/EC ye göre

Detaylı

240 Serisi. Pnömatik Kontrol Vanasý Tip 241-1 ve Tip 241-7 Tek Oturtmalý Glob Vana Tip 241

240 Serisi. Pnömatik Kontrol Vanasý Tip 241-1 ve Tip 241-7 Tek Oturtmalý Glob Vana Tip 241 240 Serisi Pnömatik Kontrol Vanasý Tip 2411 ve Tip 2417 Tek Oturtmalý Glob Vana Tip 241 Uygulama Proses mühendisliðinde ve endüstriyel tesislerde kullanýlan kontrol vanasý Anma çaplarý: DN15 den DN250

Detaylı

Elektrik Motorları ve Sürücüleri

Elektrik Motorları ve Sürücüleri Elektrik Motorları ve Sürücüleri Genel Kavramlar Motor sarımı görüntüleri Sağ el kuralı bobine uygulanırsa: 4 parmak akım yönünü Başparmak N kutbunu gösterir N ve S kutbunun oluşumu Manyetik alan yönü

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Yardýmcý Enerjisiz Basýnç Regülatörleri Basýnç düþürücü vana Tip 41-23 ve Tip 2114/2415 Basýnç Tahliye Vanasý Tip 41-73 ve Tip 2114/2418

Yardýmcý Enerjisiz Basýnç Regülatörleri Basýnç düþürücü vana Tip 41-23 ve Tip 2114/2415 Basýnç Tahliye Vanasý Tip 41-73 ve Tip 2114/2418 Yardýmcý Enerjisiz Basýnç Regülatörleri Basýnç düþürücü vana 1-3 ve 11/ Basýnç Tahliye Vanasý 1-73 ve 11/1 Uygulama Basýnç düþürücülerin ayar sahalarý 0.0 bar ile bar arasýnda, vana anma çaplarý den 0

Detaylı

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi KAYNAK ve KESME MAKiNELERi 2016 ÜRÜN KATALOĞU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA PoWerPlus+ MMA / TIG / MIG / Plazma Serisi Makineler Inverter MMA DC Kaynak Makineleri 5-8 Tek Fazlı MIG-MAG Sinerjik Gazaltı Kaynak Makineleri

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU GKG 160 K GKG 250 K GKG 350 K MIG/MAG KAYNAK MAKÝNESÝ

KULLANMA KILAVUZU GKG 160 K GKG 250 K GKG 350 K MIG/MAG KAYNAK MAKÝNESÝ KULLANMA KILAVUZU GKG 160 K GKG 50 K GKG 350 K MIG/MAG KAYNAK MAKÝNESÝ ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK KURALLARI...3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Kýlavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

JUMO tecline Lf-4P Kondüktif 4 elektrodlu iletkenlik hücreleri

JUMO tecline Lf-4P Kondüktif 4 elektrodlu iletkenlik hücreleri Postal address: www.jumo.net 3603 Fulda, Germany E-mail: info.tr@jumo.net www.jumo.net Sayfa / JUMO tecine f-4p Kondüktif 4 elektrodlu iletkenlik hücreleri Kısa açıklama JUMO tecine f-4p iki elektrodlu

Detaylı

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması :

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması : DPA TİP YAKIT POMPALARI Distiribitör yakıt pompalarının en büyük özeliği ;yakıtı bir Distiribitör gibi motor ateşleme sırasına göre ve eşit miktarlarda enjökterlere gönderilmesidir. Teknik avantajı da

Detaylı

CS 12000 KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI

CS 12000 KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU CS 12000 KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI 1. KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE GÜVENLİK UYARILARI - Koruyucu ekipmanlarınızı tedarik ediniz. - Punta

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAĞI TORÇLAR. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /38

TIG GAZALTI KAYNAĞI TORÇLAR. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /38 TIG GAZALTI KAYNAĞI TORÇLAR K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /38 TIG TORCLARININ SINIFLANDIRILMASI 1- KAYNAK AKIM ŞİDDETİNE

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133027 MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ

KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ 06/2013 www.oerlikon.com.tr ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAĞI İNVERTÖR SERİSİ DC kaynak invertörü, 5 mm elektroda kadar tüm elektrod tiplerinde kaynak kabiliyeti, Potansiyometre ile hassas

Detaylı

YENİ INVERTEC SERİSİ INVERTEC 150S & 170S INVERTEC SERİSİ

YENİ INVERTEC SERİSİ INVERTEC 150S & 170S INVERTEC SERİSİ YENİ INVERTEC SERİSİ INVERTEC 150S & 170S INVERTEC SERİSİ INVERTEC 150S & 170S Çok Daha Kompakt Ergonomik Boyutlar Lincoln Electric, Invertec150S ve 170S modellerinin boyutlarını küçültmesine rağmen profesyonel

Detaylı

SpeedMIG. Sinerjik Kaynak Makineleri Serisi! MIG/ MAG

SpeedMIG. Sinerjik Kaynak Makineleri Serisi!  MIG/ MAG SpeedMIG Sinerjik Kaynak Makineleri Serisi! MIG/ MAG www.merkle.com.tr MERKLE SpeedMIG Yüksek Teknoloji, Kalite ve Verimlilik! Merkle SpeedMIG jenerasyonu, birinci sınıf avantajlar sunan yeni dizayn kontrol

Detaylı

BETON KATKILARI KILAVUZU

BETON KATKILARI KILAVUZU BETON KATKILARI KILAVUZU 04-2016 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C

Detaylı

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLAMA KILAVUZU Yıl içerisinde yıldırım düşme olasılığı sıklığına, yıldırımın nasıl meydana geldiğine, binanızın bulunduğu yere ve korunmasını istediğiniz teçhizatınızın

Detaylı

Lincoln Electric EMEA Lincoln Electric EMEA SPEEDTEC 180C & 200C. Birçok Uygulama, Birçok Nokta Tek Ürün. Kasım 2012. www.lincolnelectric.

Lincoln Electric EMEA Lincoln Electric EMEA SPEEDTEC 180C & 200C. Birçok Uygulama, Birçok Nokta Tek Ürün. Kasım 2012. www.lincolnelectric. Lincoln Electric EMEA SPEEDTEC 180C & 200C Birçok Uygulama, Birçok Nokta Tek Ürün Kasım 2012 www.lincolnelectric.eu INVERTER GÜÇ KAYNAKLARI MULTIPROCESS Birçok Uygulama, Birçok Nokta Tek Ürün Kaportacılar

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET EBE-211, Ö.F.BAY 1 Temel Elektriksel Nicelikler Temel Nicelikler: Akım,Gerilim ve Güç Akım (I): Eletrik yükünün zamanla değişim oranıdır.

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 30.09.2011 Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton sayısından

Detaylı

YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL

YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL DOĞU DOĞU ANADOLU ve İÇ ANADOLU BÖLGE SATIŞ DİSTRİBÜTÖRÜ YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL www.yedielgrup.com AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/ A 06934 Sincan \ ANKARA \ TURKEY TELEFON:

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Güven Veren Mavi MMA (ÖRTÜLÜ ELEKTROD) KAYNAK MAKİNELERİ MIG/MAG (GAZALTI) KAYNAK MAKİNELERİ TIG AC/DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ

Güven Veren Mavi MMA (ÖRTÜLÜ ELEKTROD) KAYNAK MAKİNELERİ MIG/MAG (GAZALTI) KAYNAK MAKİNELERİ TIG AC/DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ Güven Veren Mavi w w w. v e g a m a k. c o m MMA (ÖRTÜLÜ ELEKTROD) KAYNAK MAKİNELERİ MIG/MAG (GAZALTI) KAYNAK MAKİNELERİ TIG DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ TIG AC/DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ PLAZMA KESME

Detaylı

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50117694 LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

CAM 847: UI/UP Temel Test Seti

CAM 847: UI/UP Temel Test Seti 1 Test Seti CAM 847, KMA 802 ye sahip EPS 815 üzerinde BOSCH un UI-P (Binek Araçlar_Birim enjektör) UI-N (Ticari araç ve Ağır Vasıta_Birim Enjektör ) UP (Birim Pompa) bileşenlerinin test edilmesini sağlamaktadır.

Detaylı

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler AKTÜATÖRLER Bir sitemi kontrol için, elektriksel, termal yada hidrolik, pnömatik gibi mekanik büyüklükleri harekete dönüştüren elemanlardır. Elektromekanik aktüatörler, Hidromekanik aktüatörler ve pnömatik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir.

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir. Polymer Electric Kanıtlanmış Güvenlik Safe Bumperler; sensör, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanını içeren koruyucu ürünlerdir. (Emniyet Tamponu) sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol

Detaylı

CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar

CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar Modülasyon (oransal) servomotorları. X XModülasyon (oransal) servomotorları testregistrierung CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar Modülasyon (oransal) servomotorları İklimlendirme sistemlerinde değişken

Detaylı

Paslanmaz Çelik Tüp Adaptörlü Porselen Sýr Pudrasý Aktarým Pompasý

Paslanmaz Çelik Tüp Adaptörlü Porselen Sýr Pudrasý Aktarým Pompasý Talimat Sayfasý P/N 7135714E Turkish Paslanmaz Çelik Tüp Adaptörlü Porselen Sýr Pudrasý Aktarým Pompasý Tanýmý Porselen sýr pudrasý aktarým pompasý, aþýndýrýcý özelliði yüksek porselen sýr pudralarýný

Detaylı