Problem Q. Beton E=5000ksi, Poisson oranõ =0.2 Kirişler: genişlik 24 inc derinlik 36 inc Kolonlar:24 x 24 inc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Problem Q. Beton E=5000ksi, Poisson oranõ =0.2 Kirişler: genişlik 24 inc derinlik 36 inc Kolonlar:24 x 24 inc"

Transkript

1 Problem Q Üç çerçeve Beton E=5000ksi, Poisson oranõ =0.2 Kirişler: genişlik 24 inc derinlik 36 inc Kolonlar:24 x 24 inc Sönümleyici özellikleri Lineer özellikler Etkin sertlik=0 k/inc Etkin sönüm=0 k-sec/inc Lineer Olmayan Özellikler Sertlik= 1000 k/inc Sönüm=30 k-sn/inc Sönüm aralõğõ=0.5 İzolatör Özellikleri(izolatör 1) Düşey (eksenel ) sertlik=10.000k/inc (lineer) Başlangõçtaki kesme dayanõmõ=100 k/inc Kesme akma kuvveti=40 kips Son kesme akma dayanõmõnõn ilk kesme dayanõmõna oranõ=0.1 Zaman Artõmõ ELCENTRO kayõtlarõnõ uygulayõnõz. Üç zaman ve ivme değerleri bu dosyanõn herbir satõrõnda verilmiştir. İvme değerinin birimi g(yer çekimi ivmesi) birimindedir. Kayõtlarõn uzunluğu 12.1 sn dir. Yapõlacaklar Biri çubuk, biri sönümleyicili ve birisi de izalatörlü olmak üzere üç çerçeve oluşturunuz. Lineer olmayan zaman artõmõ çözümünde bir video kaydõ(*.avi dosyasõ) oluşturunuz. Mod şekillerini gözden geçiriniz. Her çerçevenin ve çatõ seviyesi düğümlerinin herbirine 50 kip lik tekil yük ve 0.25 kip-sn 2 /in lik noktasal kütle dikkate alõnõz. Not: Amacõmõz, bu problemi önce kendi kendinize çözmeyi denemenizdir. Onu kendi kendinize çözmeyi başardõktan sonra, istenirse bizim çözümümüzden daha ileri adõmlara geçebilirsiniz. Eğer problemdeki modeli oluşturmak istiyorsanõz, o zaman aşağõdaki çözüm adõmlarõnõ deneyiniz.

2 ProblemQ nun Çözümü 1. Birimleri değiştirmek için sağ alt köşedeki kutudan kip-ft i tõklayõnõz. 2. File(Dosya) menüsünden New model from template...(şablondanyeni Model...) seçeneğini seçerek Model Templates (Modeller Şablonu) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. 3. Bu iletişim kutusunda Portal Frame (Portal Çerçeve) kutucuğunu tõklayarak Portal Frame (Portal Çerçeve) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. 4. Bu iletişim kutusunda: Number of Stories (Kat )ayõsõ) a 3 Number of Bays (Açõklõk Sayõsõ) na 5 Restraints(Mesnetler) kontrol kutusunu işaretlemeyiniz. 5. Pencereyi kapatmak için 3-D View (3 Boyutlu Görüntü) sağ üst köşesindeki X e tõklayõnõz. 6. Üst ana araç kutusundan Set Elements(Eleman Görüntü Ayarlarõ) kutucuğunu tõklayarak, yada View(Görünüş) menüsünden Set Elements... (Elaman Görüntü Ayarlarõ...) seçeneğini seçerek, Set Elements (Eleman Görüntü Ayarlarõ) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. 7. Bu iletişim kutusunda: Joints (Düğümler) bölümünde Labels (Numaralar) kutusunu işaretleyiniz. Frames (Çubuklar) bölümünde Labels (Numaralar) kutusunu işaretleyiniz. OK kutucuğuna tõklayõnõz , 23, 24, 28, 29 ve 30 Kirişlerini seçip klavyeden delete(sil) tuşunu tõklayarak bu elemanlarõ siliniz.

3 Not:Elemanlarõ her birine tõklayarak tek tek, Intersecting Line Select Mode (Kesme çizgisi kullanõmõyla) veya Select By Labels (Numaralarõyla seç) seçeneğini kullanarak (Select menu-seç menüsü >Select-seç>Labelsnumaralar) seçebilirsiniz. 9. Ekranõ yenilemek için Refresh Window (Ekranõ Tazele) kutucuğunu tõklayõnõz. 10. Draw (Çizim) menüsünden Quick DrawFrame Element (Hõzlõ Çubuk-Çerçeve Elemanõ Çiz) i seçiniz. 11. İzolatörlü çerçevenin temeline bir kiriş çizmek için 17 ve 21 numaralõ düğümler arasõndaki õzgara çizgisine tõklayõnõz. 12. Pointer (İşaretleyici) kutucuğuna tõklayarak çizim modundan çõkõp seçme moduna geçiniz , 5, 9 ve 13 düğümlerini seçiniz. 14. Assign(Atama) menüsünden Joint(Düğüm) seçeneği altõndan Restraints... (Serbestlikler...) seçeneğini seçerek Joint Restraints(Düğüm Noktasõ Serbestlikleri) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. 15. Bu iletişim kutusunda: Fixed Base Fast Restraint(Ankastre Mesnet Hõzlõ Serbestlik Seçimi) kutucuğunu tõklayarak tüm serbestlik derecelerini (U1,U2,U3,R1,R2,R3) yerleştiriniz. 16. Birimleri değiştirmek için sağ alt köşedeki kutudan kip-in i tõklayõnõz. 17. Define(Belirleme) menüsünden Materials...(Malzemeler...) i seçerek Define Materials (Malzemeleri Belirle) kutusunu görüntüleyiniz. 18. Metarials(Malzemeler) kõsmõndan CONC(BETON) u seçiniz ve sonra Modyf/Show Material (Malzeme Özelliklerini Düzenle/Göster ) kutucuğuna tõklayarak Material Property Data(Malzeme Özellik Bilgileri) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. 19. Bu iletişim kutusunda: Mass Per Unit Volume (Birim Hacim Kütlesi) kutusuna 0 yazõnõz.

4 Weight Per Unit Volume(Birim Hacim Ağõrlõğõ) nõ olduğu gibi kabul ediniz. Modulus of Elasticity (Elastisite Modulü) kutusuna 5000 Eğer girilmemiş ise Poisson s Ratio(Poisson Oranõ) kutusuna 0.2 OK kutucuğuna iki kez tõklayarak bütün iletişim kutularõndan çõkõnõz. 20. Define (Belirleme)menüsünden Frame Sections...(Çubuk Eleman Kesitleri..) seçeneğini seçerek Define Frame Sections (Çubuk Eleman Kesitlerini Belirle)kutusunu görüntüleyiniz. 21. Aşağõya doğru açõlan Click To dan Add I/Wide Flange(I Profil/Geniş Başlõklõ ) kutucuğunu tõklayarak Add Rectangular(Dikdörtgen Kesit Ekle) seçeneğini seçiniz ve Rectangular Section (Dikdörtgen Kesit) kutusunu görüntüleyiniz. 22. Bu iletişim kutusunda: Section Name(Kesit Adõ) kutusuna BEAM(KİRİŞ) Aşağõya doğru açõlan Material(Malzeme) kutusundan CONC(BETON) u seçiniz. Depth (Yükseklik)(t3) kutusuna 36 Width (Genişlik)(t2) kutusuna 24 OK kutucuğuna tõklayarak Define Frame Sections (Çubuk Eleman Kesitlerini Belirle)kutusunu görüntüleyiniz. 23. Aşağõya doğru açõlan Click To dan Add Rectangular (Dikdörtgen Kesit Ekle) kutucuğuna tõklayarak Add Rectangular (Dikdörtgen Kesit Ekle) seçeneğini seçiniz ve Rectangular Section (Dikdörtgen Kesit) kutusunu görüntüleyiniz. 24. Bu iletişim kutusunda: Section Name (Kesit Adõ) kutusuna COL(KOLON) Aşağõya doğru açõlan Material (Malzeme) kutusundan CONC (BETON) u seçiniz. Depth (Yükseklik) (t3) kutusuna 24 Width (Genişlik) (t2) kutusuna 24 OK kutucuğunu iki kez tõklayarak bütün iletişim kutularõndan çõkõnõz.

5 25. Tüm kiriş elemanlarõnõ seçiniz (toplam 10 tane). 26. Assign (Atama) menüsünden Frame(Çubuk Eleman) seçeneği altõndan Sections...(Kesitler...) i seçerek Define Frame Sections...(Çubuk Elaman Kesitlerini Belirle...) kutusunu görüntüleyiniz. 27. Bu iletişim kutusunda: Frame Sections(Çubuk Eleman Kesitleri) kõsmõndan BEAM(KİRİŞ) i tõklayõnõz. OK kutucuğunu tõklayõnõz. 28. Windowing (Pencereleme) ile herbir kolon çizgisini ayrõ ayrõ keserek bütün kolon kesitlerini seçiniz(toplam 18). 29. Assign(Atama) menüsünden Frame (Çerçeve)seçeneği altõndan Sections... (Kesitler...) i seçerek Define Frame Sections (Çubuk Elaman Kesitlerini Belirle) kutusunu görüntüleyiniz. 30. Bu iletişim kutusunda: Frame Sections (Çubuk Eleman Kesitleri) kõsmõnda COL (Kolon) u tõklayarak onu parlak hale getiriniz. OK kutucuğunu tõklayõnõz 31. Görüntülenen düğüm kuvvetlerini kaldõrmak için Show Underformet Shape (Yapõnõn deforme olmamõş -Orijinal Şeklini Görüntüle) kutucuğunu tõklayõnõz. 32. Define(Belirleme) menüsünden NLLink Properties...(Non Lineer Bağlantõ Elemanõ Özellikleri...) kutucuğunu tõklayarak Define NLLink Properties(Non Lineer Bağlantõ Elemanõ Özelliklerini Belirle) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. 33. Bu iletişim kutusunda: NLLink Property (Non Lineer Bağlantõ Elemanõ Özellikleri) kutusunu görmek için Add New Property (Yeni Özellik Ekle)kutucuğunu tõklayõnõz. Bu iletişim kutusunda: Property Name (Özellik Adõ) kutusuna ISO Aşağõya doğru açõlan Type(Tip) kutusundan Isolator1 i seçiniz.

6 Mass(Kütle) kutusuna Direction(Yön) kutusunda U1 olduğunu kontrol ediniz. Modfy/Show For U1 (U1 i Düzenle/Göster) kutucuğunu tõklayarak NLLink Directional Properties (Non Lineer Bağlantõ Elemanõnõn Yöne Göre Özellikleri) ni görüntüleyiniz. Bu iletişim kutusunda: Effective Stiffness(Etkin Rijitlik) kutusuna OK kutucuğunu tõklayarak NLLink Property Data(Nonlineer Bağlantõ Elemanõ Özellik Bilgileri) iletişim kutusuna dönünüz. Direction(Yön) kutusunda U2 olduğunu kontrol ediniz. U2 Nonlinear kontrol kutusunu işaretleyiniz. Modfy/Show For U2(U2 yi Düzenle/Göster) kutucuğuna tõklayarak NLLink Directional Properties (Non Lineer Bağlantõ Elemanõnõn Yöne Göre Özellikleri) ni görüntüleyiniz. Bu iletişim kutusunda: Linear Properties (Lineer Özellikler) kõsmõnda Effective Stiffness (Etkin Rijitlik) kutusuna 10 Nonlinear Properties (Nonlineer Özellikler) kõsmõnda Stiffness (Rijitlik) kutusuna 100 Yield Strength(Akma Dayanõmõ) kutusuna 40 Post Yield Stiffness Ratio(Başlangõç Akma Dayanõmõ Oranõ) kutusuna 0.1 Geriye kalan değerleri olduğu gibi kabul ediniz. OK kutucuğuna tõklayarak NLLinkProperty Data (Nonlineer Bağlantõ ElemanõÖzellik Bilgileri) iletişim kutusuna dönünüz. OK kutucuğunu tõklayarak Define NLLinkProperties(Nonlineer Bağlantõ ElemanõÖzelliklerini Belirleme) iletişim kutusuna dönünüz. Add New Property (Yeni Özellik Ekle)kutucuğunu tõklayõnõz. Bu iletişim kutusunda:

7 Property Name (Özellik Adõ) kutusuna DAMP Aşağõ doğru açõlan Type(Tip) kutusundan Damper(Sönümleyici) yi seçiniz. Mass(Kütle) kutusuna Direction(Yön) kutusunda U1 olduğunu kontrol ediniz. Nonlinear kutusunda U1 olduğunu kontrol ediniz. Modfy /Show For U1(U1 i Düzenle/Göster) kutucuğunu tõklayarak NLLink Directional Properties (Non Lineer Bağlantõ Elemanõ Yöne Göre Özellikleri) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. Bu iletişim kutusunda: Nolinear Properties(Nonlineer Özellikler) alanõnda Stiffness(Rijitlik) kutusuna 1000 Damping(Sönüm) kutusuna 30 Damping Exponent (Sönüm Üssü) kutusuna 0.5 OK kutucuğuna üç kez tõklayarak tüm iletişim kutularõndan çõkõnõz. 34. Draw (Çizme) menüsünden Draw NLLink Element...(Nonlineer Eleman Çiz...) seçeneğini seçiniz ve 21 düğümlerine çift tõklayarak iki nonlineer eleman çiziniz Düğümüne ve sonra 14 düğümüne tõklayarak bir nonlineer eleman çiziniz Düğümüne ve sonra 15 düğümüne tõklayarak bir nonlineer eleman çiziniz Düğümüne ve sonra 16 düğümüne tõklayarak bir nonlineer eleman çiziniz. 39. Pointer (İşaretleyici) kutucuğuna tõklayarak çizim modundan çõkõp seçme moduna geçiniz. 40. Çerçeve merkezindeki üç NLLink(Nonlineer Bağlantõ Elamanõ) na tõklayarak onlarõ seçiniz. 41. Assign(Atama) menüsünden NLLink(Nonlineer) seçeneği altõndan Properties...(Özellikler...) i seçerek Define NLLink Properties(Nonlineer Bağlantõ Elemanõ Özelliklerini Belirle) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. 42. Bu iletişim kutusunda:

8 NLLink Props (Nonlineer BağlantõElemanõ Özellikleri) kõsmõndan DAMP üzerine tõklayarak onu parlak hale getiriniz. 43. Görüntülenen çubuk elamanlarõnõn görüntülerini kaldõrmak için Show Undeformed Shape (Yapõnõn deforme olmamõş-orijinal Şeklini Görüntüle) kutusunu tõklayõnõz 44. Klavyeden Ctrl tuşuna basõlõ tutarak ve 17 düğümüne sol tõklayõnõz. Selection List(Seçme Listesi) iletişim kutusu görüntülenir. 45. İletişim kutusundan NLLink1 elamanõ tõklanarak Selection List (Seçme Listesi) kutusu kapatõlõp NLLink elamanõ seçilmiş olur. 46. Klavyeden Ctrl tuşuna basõlõ tutarak ve 21 düğümüne sol tõklayõnõz.selection List(Seçme Listesi) iletişim kutusu görüntülenir. 47. Bu iletişim kutusundan NLLink2 elemanõ tõklanarak Selection List (Seçme Listesi) kutusu kapatõlõp NLLink elemanõ seçilmiş olur. 48. Assign(Atama) menüsünden NLLink(Nonlineer Bağlantõ) seçeneği altõndan Properties...(Özellikler...) i seçerek Define NLLink Properties(Nolineer Bağlantõ Elemanõ Özelliklerini Belirle) iletişim kutusunu görüntüleyiniz 49. Bu iletişim kutusunda: NLLink Props (Nolineer Bağlantõ Elemanõ Özellikleri ) kõsmõndan ISO ya tõklayarak onu parlak hale getiriniz. 50. Görüntülenen çubuk elamanlarõnõn görüntülerini kaldõrmak için Show Undeformed Shape (Yapõnõn Orijinal Şeklini Görüntüle) kutucuğunu tõklayõnõz ,3. Kat ve Çatõ seviyesindeki bütün düğümleri windowing (Pencereme) ile seçiniz. 52. Assign(Atama) menüsünden Joint Static Loads (Düğüm Noktasõ StatikYükleri) seçeneği altõndan Forces... (Kuvvetler...)seçeneğini seçerek Joint Forces (Düğüm Noktasõ Kuvvetleri) kutusunu görüntüleyiniz. 53. Bu iletişim kutusunda : Force Global Z(Z Yönünde Tekil Kuvvet) kutusuna -50

9 54. 2.,3. Kat ve Çatõ seviyesindeki bütün düğümleri windowing (Pencereme) ile seçiniz Assign(Atama) menüsünden Joint (Düğüm) seçeneği altõndan Masses... (Kütleler...) seçeneğini seçerek Joint Masses (Düğüm Kütleleri) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. 56. Bu iletişim kutusunda : Direction 1(1 Yönü) kutusuna 0.25 Direction 3(3 Yönü) kutusuna Birimleri değiştirmek için sağ alt köşedeki kutudan kip-ft i tõklayõnõz. 58. Görüntülenen çubuk elamanlarõnõn görüntülerini kaldõrmak için Show Undeformed Shape (Yapõnõn Orijinal Şeklini Görüntüle) kutucuğunu tõklayõnõz. 59. Üst ana araç çubuğundan Set Elements(Eleman Görüntü Ayarlarõ) kutucuğunu tõklayarak yada View(Görünüş) menüsünden Set Elements... (Elaman Görüntü Ayarlarõ...)seçeneğini seçerek iletişim kutusunu görüntüleyiniz 60. Bu iletişim kutusunda: Joints (Düğümler)kõsmõnda Labels(Numaralar) kutusunu işaretlemeyiniz. Frames(Çubuklar) alanõnda Labels (Numaralar) kontrol kutusunu işaretlemeyiniz.. Not:Sap2000 i kurduğunuz klasör altõndaki Examples adlõ alt klasörün içindeki Elcentro adlõ zaman artõmõ fonksiyonlarõ dosyasõnõ yüklemiş olmalõsõnõz ki zaman artõmõ fonksiyonlarõnõ tanõmlõyabilesiniz. Bu dosyayõ SAP2000 inizin giriş dosyalarõnõzõn bulunduğu klasöre kopyalamõş olmalõsõnõz. Eğer Examples alt klasörü bulunmuyorsa,sap2000 i yeniden kurmanõz ve Examples õ kurmayõ seçmeniz gerekebilir. 61. Define(Belirleme) menüsünden Time History Functions...(Zaman Artõmõ Fonksiyonlarõ...)seçeneğini seçerek Define Time History Functions(Zaman Artõmõ Fonksiyonlarõnõ Belirleme ) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. 62. Bu iletişim kutusunda: Add Function From File(Dosyadan Fonksiyon Ekle) kutucuğunu tõklayarak Time History Function Definition (Zaman Artõmõ Fonksiyonlarõnõ Belirle) iletişim kutusunu görüntüleyiniz.

10 Bu iletişim kutusunda: FunctionName(Fonksiyon Adõ) kutusuna ELCEN Open File(Dosya Aç) kutucuğunu tõklayarak Pik Function Data File (Fonksiyon Bilgi Dosyasõnõ Seç) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. Bu iletişim kutusunda: Elcetro adlõ dosyanõn üzerine gelin ve onu parlak hale getirin. Open(Aç) kutucuğunua tõklayarak Time History Function Definition (Zaman Artõmõ Fonksiyonlarõnõ Belirle) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. Number Of Points Per Line (Herbir Çizgideki Nokta Sayõsõ) kutusuna 3 Time and Function Values (Zaman ve Fonksiyon Değerleri) seçeneğini seçiniz. OK kutucuğuna iki kez tõklayarak tüm iletişim kutularõndan çõkõnõz. 63. Analyze(Çözüm) menüsünden Set Options...(Seçenekler...) i seçerek Analysis Options (Çözüm Seçenekleri) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. Bu kutuda mevcut olan serbestlik derecelerini ayarlamak için Plana Frame XZ Plane (XZ Düzleminde Düzlem Çerçeve) ye tõklayõnõz. Henüz işaretli değilse Dynamic Analysis(Dinamik Çözüm) kontrol kutusunu işaretleyiniz. Set Dynamic Parameters(Dinamik Paremetre Seçenekleri) kutucuğuna tõklayarak Dynamic Analysis Parameters(Dinamik Çözüm Paremetreleri) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. Bu iletişim kutusunda: Number Of Modes(Mod sayõsõ) kutusuna 30 Type Of Analysis(Çözüm Tipi) kõsmõndan Ritz Vectors(Ritz Vektörleri) seçeneğini işaretleyiniz. Starting Ritz Vectors(Başlangõç Ritz Vektörleri ) kõsmõndaki Ritz Load Vectors(Ritz YükVektörleri) nin ACCEL X ve ACCEL Z olduğundan

11 emin olunuz. Bu ikisinin dõşõnda Vectors(Vektörler) varsa onlarõn işaretlerini kaldõrõnõz. Include NLLink Vectors(Nonlineer Bağlantõ ElemanõVektörleri Dahil) kutusunun işaretli olduğundan emin olunuz. OK kutucuğunu iki kez tõklayarak tüm iletişim kutularõndan çõkõnõz. 64. Define(Belirleme) menüsünden Time History Cases...(Zaman Artõmõ Durumlarõ...) nõ seçerek Define Time History Cases (Zaman Artõmõ Durumlarõnõ Belirle ) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. 65. Bu iletişim kutusunda: Add New History(Yeni Zaman Artõmõ Ekle) kutucuğunu tõklayarak Time History Case Data(Zaman Artõmõ Durum Bilgileri) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. Bu iletişim kutusunda: History Case Name (Zaman Artõmõ Durumu Adõ) kutusuna GRAV Aşağõya doğru açõlan Analysis Type(Çözüm Tipi) kutusundan Nonlinear i seçiniz.. Moda göre sönüm için Modfy/Show (Düzenle Göster)kutucuğunu tõklayarak Modal Damping(Moda Göre Sönüm) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. Bu iletişim kutusunda: Damping For All Modes (Tüm Modlar İçin Sönüm) kutusuna 0.02 OK kutucuğunu tõklayõnõz. Number Of Output Time Steps (Çõktõ Zaman Aralõklarõnõn Sayõsõ) kutusuna 100 Output Time Step Size(Çõktõ Zaman Aralõğõ Ölçüsü) kutusuna 0.1 Envelopes (Zarflar) kontrol kutusunu işaretleyiniz. Aşağõya doğru açõlan Load(Yük) kutusundan GRAV õ seçiniz. Aşağõya doğru açõlan Function (Fonksiyon) kutusundan RAMP õ seçiniz.

12 Scale Factor (Başlangõç Değeri) kutusuna 1 Add (Ekle) kutucuğuna tõklayõnõz. OK kutucuğunu tõklayarak Define Time History Cases (Zaman Artõmõ Durumlarõnõ Belirleme ) iletişim kutusuna dönünüz. Add New History(Yeni Zaman Artõmõ Ekle) kutucuğuna tõklayarak Time History Case Data (Zaman Artõmõ Durum Durum Bilgileri) iletişim kutusunu görüntüleyiniz Bu iletişim kutusunda: History Case Name(Zaman Artõmõ Durumu Adõ) kutusuna ELCN Aşağõya doğru açõlan Analysis Type (Çözüm Tipi) kutusundan Nonlinear õ seçiniz. Moda göre sönüm için Modfy/Show (Düzenle /Göster)kutucuğuna tõklayarak Modal Damping(Moda Göre Sönüm) iletişim kutusunu görüntüleyiniz Bu iletişim kutusunda: Damping For All Modes(Tüm Modlar İçin Sönüm) kutusuna 0.02 OK kutucuğunu tõklayõnõz. Number Off Output Time Steps(Çõktõ Zaman Aralõklarõnõn Sayõsõ) kutusuna 1210 Output Time Step Size(Çõktõ Zaman Aralõğõ Ölçüsü) kutusuna 0.01 Envelopes (Zarflar) kontrol kutusunu işaretleyiniz. Aşağõya doğru açõlan Load (Yük) kutusundan acc dir1 õ seçiniz. Aşağõya doğru açõlan Function(Fonksiyon) kutusundan ELCEN i seçiniz. Scale Factor (Başlangõç Değeri) kutusuna 32.2 Add (Ekle) kutucuğunu tõklayõnõz. OK kutucuğunu iki kez tõklayarak tüm iletişim kutularõndan çõkõnõz.

13 66. Çözüm yapmak için Run Analysis(Çözümü Başlat) kutucuğunu tõklayõnõz. 67. Çözüm bitince penceredeki mesajlarõ kotrol ediniz (uyarõ yada hata olmamalõdõr). Çözüm penceresini kapatmak için OK kutucuğunu tõklayõnõz. 68. Birinci mod şeklinin hareketli görüntüsünü görmek için ekranõn altõndaki durum çubuğundaki Start Animation(Hareketli Görüntüyü Başlat) kutucuğunu tõklayõnõz. 69. Bir sonraki mod şeklinin hareketli görüntüsünü görmek için ekranõn altõndaki durum çubuğundaki Rigth Arrow (Sağa Ok) tuşunu tõklayõnõz. 70. Bütün mod şekillerini görmek için Rigth Arrow (Sağa Ok) tuşuna basmaya devam ediniz. 71. Görüntülenen çubuk elamanlarõn görüntülerini kaldõrmak için Show Undeformed Shape (Yapõnõn deforme olmamõş -Orijinal Şeklini Görüntüle) kutucuğunu tõklayõnõz. 72. File(Dosya) menüsünden Create Video...(Video Kaydõ Oluştur...) alt seçeneğinden Create Time History Animation Video(Zamana Bağlõ Animasyon Video Kaydõ Oluştur...) seçeneğini seçerek Video File(Video Dosyasõ) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. 73. Bu iletişim kutusunda Video dosyasõ (*.avi) için isim ve yer seçiniz ve Save (Kaydet) kutucuğuna tõklayõnõz. Time History Video File Creation(Zaman Artõmõ Video Dosyasõ Oluştur) iletişim kutusu görüntülenir. 74. Bu iletişim kutusunda: Magnification Factor(Büyütme Katsayõsõ) kutusuna 50 Frame Size (Pixels)(Çerçeve Ölçüsü Piksel) kutusuna 640 x 480 OK kutucuğunu tõklayõnõz. *.avi dosyasõ oluşturuldu. Not: *.avi dosyasõ bir kez oluşturulunca,*.avi dosyalarõnõ destekleyen herhangi bir multimedya oynatõcõda oynatõlabilir. Windows 95 le birlikte verilen Media Player programõ *.avi dosyalarõnõ oynatabilir. Bu programõ bulmak için genelde;start düğmesinden Programlar ve sonra Accessories ve en son Multimedia seçilerek bulunur. Sap2000 ile birlikte multimedia oynatõcõ verilmez. Not: Bu örneğin amacõ Sap2000 in kabiliyetini göstermektir. Her bir çerçevenin yapõsal özellikleri en uygun halde sunulmadõ.onun için ;bu örnekten değişik yapõsal sistemlerin performansõ hakkõnda bir sonuç çõkarõrken çok dikkatli olunmalõdõr.

Mesnetler A, B ve C noktalarõ şekildeki gibi Z doğrultusunda mesnetlenmiş (sabitlenmiş) tir.

Mesnetler A, B ve C noktalarõ şekildeki gibi Z doğrultusunda mesnetlenmiş (sabitlenmiş) tir. Problem M X-Y Düzleminde A Noktasında Dönebilen Düz Plak Beton E =3600 ksi, Poisson Oranõ= 0.2 Mevcut Serbestlikler UZ, RX, RY Mesnetler A, B ve C noktalarõ şekildeki gibi Z doğrultusunda mesnetlenmiş

Detaylı

Sönüm Üstel Sayısı = 0.5

Sönüm Üstel Sayısı = 0.5 Problem Q Üç Çerçeve (Normal, Sönümlü, Sismik İzolatörlü) Beton E = 5000 ksi, Poisson oranı = 0.2 Kirişler: 24'' genişliğinde, 36'' yüksekliğindedir Kolonlar: 24'' X 24'' Sönümleyici (Damper) Özellikleri

Detaylı

Problem B. Beton duvar (perde) Beton. E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2. Yapılacaklar

Problem B. Beton duvar (perde) Beton. E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2. Yapılacaklar Problem B Beton duvar (perde) Beton E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2 Yapılacaklar Duvarı modellerken shell (kabuk) elemanları kullanınız. A Perdesindeki kesme kuvvetini, eksenel kuvveti ve momenti hesaplayınız.

Detaylı

Diyaframlar kendi düzlemlerinde rijittir Kolon temelleri ankastredir 250 pound 'luk adamın kütlesini 0.00065 kip-sec^2/in olarak alınız.

Diyaframlar kendi düzlemlerinde rijittir Kolon temelleri ankastredir 250 pound 'luk adamın kütlesini 0.00065 kip-sec^2/in olarak alınız. Problem Z Davranış Spektrumu Analizi Bina Özellikleri Bina betonarme kolonlarla desteklenmiş, perdeli, kirişsiz betonarme döşemeden oluşan, dört katlı bir yapıdır. Binanın çatısının bir köşesinde 30 foot

Detaylı

Ölü ve hareketli yük toplamına göre moment diyagramını çiziniz ve aşağıya doğru maksimum yer değiştirmeyi hesaplayınız.

Ölü ve hareketli yük toplamına göre moment diyagramını çiziniz ve aşağıya doğru maksimum yer değiştirmeyi hesaplayınız. Problem J Elastik Zemine Oturan Kiriş Beton E = 3120 ksi Poisson oranı = 0.2 Yapılacaklar Ölü ve hareketli yük toplamına göre moment diyagramını çiziniz ve aşağıya doğru maksimum yer değiştirmeyi hesaplayınız.

Detaylı

1.0 klf Ölü Yük (Çelik çerçeve elemanlarının zati ağırlığı dahil değil.) 0.5 klf Hareketli Yük

1.0 klf Ölü Yük (Çelik çerçeve elemanlarının zati ağırlığı dahil değil.) 0.5 klf Hareketli Yük Problem K Çelik Moment Çerçevesi Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Temel mafsallı Tüm kiriş-kolon bağlantıları rijit Kirişler: W24X55, Fy = 36 ksi Kolonlar: W14X90, Fy = 36 ksi Tüm Kirişlerde Açıklık

Detaylı

Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz.

Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz. 1 Problem I Öngerilmeli Beton Kiriş Beton : E =4400 ksi, Poisson Oranõ = 0.2 f c = 6 ksi Ön germe kuvveti = 200 kips Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz.

Detaylı

A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını bulunuz.

A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını bulunuz. Problem D Eğimli Mesnetler Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanların 10 feet uzunluğundadır. Yapılacaklar A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını

Detaylı

Sekil 1 de plani verilen yapisal sistemin dinamik analizini yaparak, 1. ve 5. modlara ait periyotlari hesaplayiniz.

Sekil 1 de plani verilen yapisal sistemin dinamik analizini yaparak, 1. ve 5. modlara ait periyotlari hesaplayiniz. Örnek: Sekil 1 de plani verilen yapisal sistemin dinamik analizini yaparak, 1. ve 5. modlara ait periyotlari hesaplayiniz. Giris Bilgileri Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: Sekil 1 Kat plani (Ölçüler

Detaylı

B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle oluşacak mesnet reaksiyonlarını hesaplayınız.

B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle oluşacak mesnet reaksiyonlarını hesaplayınız. Problem G Mesnet Çökmeli Çerçeve Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Temel mafsallı Tüm kiriş-kolon bağlantıları rijit Yapılacaklar B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle

Detaylı

Sismik İzolatörlü Bina - Nonlineer Zaman Alanı Analizi (Nonlinear Time History Analysis)

Sismik İzolatörlü Bina - Nonlineer Zaman Alanı Analizi (Nonlinear Time History Analysis) Problem O Sismik İzolatörlü Bina - Nonlineer Zaman Alanı Analizi (Nonlinear Time History Analysis) Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Kirişler: W24X55, Kolonlar: W14X90 Kauçuk İzolatör Özellikleri

Detaylı

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz.

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz. Problem V Sıcaklık Yüklemesi Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Sıcaklık genleşme katsayısı = 0.0000065 (Fahrenheit) Kiriş-kolon bağlantıları rijit Kablo her iki ucundan mafsallı Yapılacaklar Sadece

Detaylı

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in Problem H Betonarme Kiriş Beton E=3600ksi, Poisson oranõ=0.2 fc=4 ksi fy=60 ksi Kirişin üst kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ =3.5 in Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren

Detaylı

Problem X. Kafes Kirişli Köprü. Çelik. E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi. Betonarme Köprü Tabliyesi

Problem X. Kafes Kirişli Köprü. Çelik. E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi. Betonarme Köprü Tabliyesi Problem X Kafes Kirişli Köprü Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi Betonarme Köprü Tabliyesi E = 3600 ksi Poisson oranı = 0.2 Kalınlığı 12 inch Hareketli Yük = 250 pcf

Detaylı

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4)

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Şekil 1.1. İzostatik sistem EA GA 0, EI = 2.10 4 knm 2, E = 2.10 8, t =10-5 1/, h =60cm (taşıyıcı eleman yüksekliği, her yerde)

Detaylı

Giri Bilgileri. Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: h kat = 282. ekil 1 Kat çerçevesi (Ölçüler : cm) E = 2.85x10 7 kn/m 2 (C20) Poisson Oranı = 0.

Giri Bilgileri. Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: h kat = 282. ekil 1 Kat çerçevesi (Ölçüler : cm) E = 2.85x10 7 kn/m 2 (C20) Poisson Oranı = 0. Örnek 1: ekil 1 ve 2 de geometrisi ve yükleme durumu verilen kat çerçevesinin statik analizi yapılarak, en elverisiz kesit tesirleri diyagramlarından eilme momenti diyagramı sadece hesap yükleri için çizilecektir.

Detaylı

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo.

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. Problem E Kablo gerilmesi Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. D noktasõ düğüm yükleri: Fx=50 kips, Fz=-750 kips Yapõlacaklar D düğüm noktasõnõn X yönünde yer değişmesini,

Detaylı

Her bir şeride eş zamanlı olarak uygulanan HS20-44 kamyon yükü ve HS20-44L şerit yükünden en elverişsiz olanı için kontrol yapınız.

Her bir şeride eş zamanlı olarak uygulanan HS20-44 kamyon yükü ve HS20-44L şerit yükünden en elverişsiz olanı için kontrol yapınız. Problem R Hareketli Yük Katarlı Köprü Beton Malzeme Özellikleri E = 5000 ksi, Poisson oranı = 0.2 Eleman Özellikeri Kolon A = 40 ft^2 I = 400 ft ^3 AS = 30 ft^2 Kiriş A = 35 ft^2 I = 500 ft^3 AS = 12 ft^2

Detaylı

FIRAT ÜNĐ. MÜHENDĐSLĐK FAK. ĐNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 2009-2010 Güz ĐMÜ-413 Bilgisayar Destekli Boyutlandırma Arasınav (13 Kasım 2009) No: Adı Soyadı: Đmza:

FIRAT ÜNĐ. MÜHENDĐSLĐK FAK. ĐNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 2009-2010 Güz ĐMÜ-413 Bilgisayar Destekli Boyutlandırma Arasınav (13 Kasım 2009) No: Adı Soyadı: Đmza: FIRAT ÜNĐ. MÜHENDĐSLĐK FAK. ĐNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 29-21 Güz ĐMÜ-413 Bilgisayar Destekli Boyutlandırma Arasınav (13 Kasım 29) No: Adı Soyadı: Đmza: Şekilde verilmiş olan düzlem kafes sistemin, a. (5 p.) Serbestlik

Detaylı

Problem F. Hidrostatik Basınca Maruz Duvar. Beton. E = 3600 ksi, Poisson oranı = 0.2. Sınır Şartları

Problem F. Hidrostatik Basınca Maruz Duvar. Beton. E = 3600 ksi, Poisson oranı = 0.2. Sınır Şartları Problem F Hidrostatik Basınca Maruz Duvar Beton E = 3600 ksi, Poisson oranı = 0.2 Sınır Şartları 1. Durum: Duvar sadece altından tutulmuş 2. Durum: Duvar altından ve kenarlarından tutulmuş Yapılacaklar

Detaylı

Kirişte açıklık ortasındaki yer değiştirmeyi bulunuz. Kirişin kendi ağırlığını ihmal ediniz. Modeli aşağıdaki gibi hazırlayınız:

Kirişte açıklık ortasındaki yer değiştirmeyi bulunuz. Kirişin kendi ağırlığını ihmal ediniz. Modeli aşağıdaki gibi hazırlayınız: Problem W Trapez Yüklü Basit Kiriş Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Kiriş = W21X50 Yapılacaklar Kirişte açıklık ortasındaki yer değiştirmeyi bulunuz. Kirişin kendi ağırlığını ihmal ediniz. Modeli

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

Problemin çözümünde şu program olanakları kullanılmaktadır

Problemin çözümünde şu program olanakları kullanılmaktadır Problem U Tünel Kemer (Tonoz) Yapı Beton E= 3600 ksi Poison Oranı = 0.2 Betonarme duvar ve döşeme 12'' kalınlığındadır Yapılacaklar Yapının kendi ağırlığından dolayı üst ve alt kemerlerin merkezinde meydana

Detaylı

Sekil 1 de plani verilen radye temelin statik analizini yaparak, isletme yükleri için S11 gerilme konturunu çizdiriniz.

Sekil 1 de plani verilen radye temelin statik analizini yaparak, isletme yükleri için S11 gerilme konturunu çizdiriniz. Örnek 3: Sekil 1 de plani verilen radye temelin statik analizini yaparak, isletme yükleri için S11 gerilme konturunu çizdiriniz. Giris Bilgileri Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: Sekil 1 Radye temel

Detaylı

Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4)

Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4) Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4) 0.4 cm 0.6 cm 0.2 cm 1/1000 Şekil 1.1. Hiperstatik sistem EA GA 0, EI = 3.10 4 knm 2, E =4.25.10 8, t =10-5 1/, h =50cm (taşıyıcı

Detaylı

Problem A. Beton duvar (perde) ve çelik çerçeve. Çelik. Fy = 36 ksi, E = ksi, Poisson oranı = 0.3. Kolonlar

Problem A. Beton duvar (perde) ve çelik çerçeve. Çelik. Fy = 36 ksi, E = ksi, Poisson oranı = 0.3. Kolonlar Problem A Beton duvar (perde) ve çelik çerçeve Çelik Fy = 36 ksi, E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.3 Kolonlar W10x49 kesitli, temelden mafsallıdır. Kirişler Şekilde gösterildiği gibi çaprazların üzerindeki

Detaylı

DL + LL + PRESTRES yükleme kombinezonu için moment diyagramını belirleyiniz. 4 parçaya ve 30 parçaya bölerek karşılaştırma yapınız.

DL + LL + PRESTRES yükleme kombinezonu için moment diyagramını belirleyiniz. 4 parçaya ve 30 parçaya bölerek karşılaştırma yapınız. Problem I Öngerilmeli Betonarme Kiriş Beton E = 4400 ksi, Poisson oranı = 0.2 f'c = 6 ksi Ön germe kuvveti = 200 kips Yapılacaklar DL + LL + PRESTRES yükleme kombinezonu için moment diyagramını belirleyiniz.

Detaylı

Problem U. Tünel Kemer (Tonoz) Yapõ. Betonarme E =3600 ksi Poisson Oranõ = 0.2 12" kalõnlõğõnda betonarme duvarlar ve plaklar

Problem U. Tünel Kemer (Tonoz) Yapõ. Betonarme E =3600 ksi Poisson Oranõ = 0.2 12 kalõnlõğõnda betonarme duvarlar ve plaklar Problem U Tünel Kemer (Tonoz) Yapõ Betonarme E =3600 ksi Poisson Oranõ = 0.2 12" kalõnlõğõnda betonarme duvarlar ve plaklar Yapõlacaklar Yapõnõn kendi ağõrlõğõndan dolayõ üst ve alt kemerlerin merkezindeki

Detaylı

Yapılacaklar Verilen kolon için kritik burulma yükünü P-Delta ve iterasyon kullanarak hesaplayõnõz.

Yapılacaklar Verilen kolon için kritik burulma yükünü P-Delta ve iterasyon kullanarak hesaplayõnõz. Problem P Kritik Burkulma Yükü Çelik E=29000 ksi, Poissons Ratio=0.3 Yapılacaklar Verilen kolon için kritik burulma yükünü P-Delta ve iterasyon kullanarak hesaplayõnõz. İpucu: Pkritik yük 15,480 ile 15,490

Detaylı

Dr. Bilge DORAN, Dr. Sema NOYAN ALACALI, Aras. Gör. Cem AYDEMIR

Dr. Bilge DORAN, Dr. Sema NOYAN ALACALI, Aras. Gör. Cem AYDEMIR Örnek 1: Sekil 1 ve 2 de geometrisi ve yükleme durumu verilen kat çerçevesinin statik analizi yapilarak, en elverissiz kesit tesirleri diyagramlarindan egilme momenti diyagrami sadece hesap yükleri için

Detaylı

B Düğüm noktasõnda(mesnedinde) aşağõya doğru 1 yer değiştirmeye(çökmeye) bağlõ olarak oluşan mesnet reaksiyonlarõnõ hesaplayõnõz.

B Düğüm noktasõnda(mesnedinde) aşağõya doğru 1 yer değiştirmeye(çökmeye) bağlõ olarak oluşan mesnet reaksiyonlarõnõ hesaplayõnõz. Problem G Mesnet Çökmeli Çerçeve Steel E=29000ksi, Poisson Oranõ=0.3 Mesnetler Mafsallõ(sabit) Tüm kiriş-kolon bağlantõlarõ rijit Yapılacaklar B Düğüm noktasõnda(mesnedinde) aşağõya doğru 1 yer değiştirmeye(çökmeye)

Detaylı

Y X. Sekil 3.20 Kat Kalip Plani. Tablo 3.10: Kolon kesit bilgileri (cm/cm) Tablo 3.11: Döseme Yükleri (kn/m 2 )

Y X. Sekil 3.20 Kat Kalip Plani. Tablo 3.10: Kolon kesit bilgileri (cm/cm) Tablo 3.11: Döseme Yükleri (kn/m 2 ) Y X Sekil 3.20 Kat Kalip Plani Tablo 3.10: Kolon kesit bilgileri (cm/cm) Tablo 3.11: Döseme Yükleri (kn/m 2 ) KAT S1 S2 S3 S4 KAT Sabit Yük Hareketli Yük 1-2 25/40 40/40 40/30 45/45 1-2 4.5 2 3-4 25/35

Detaylı

SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri

SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri SAP2000 A dan Z ye Problemleri, grafik tabanlı SAP2000 in kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğer problemi önce kendi kendinize çözmeye çalışırsanız,

Detaylı

Problem D. Eğik Mesnetler. E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3. Tüm elemanlar 10 feet uzunluğundadõr. Yapõlacaklar

Problem D. Eğik Mesnetler. E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3. Tüm elemanlar 10 feet uzunluğundadõr. Yapõlacaklar Problem D Eğik Mesnetler Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3 Tüm elemanlar 10 feet uzunluğundadõr. Yapõlacaklar Mesnet reaksiyonlarõnõ bulunuz. A ve B noktalarõnõn X yönündeki yer değişmelerini bulunuz.

Detaylı

Problem C. E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3. Bütün çelik elemanlar L4x4 köşebenttir, Fy =36 ksi. Diyaframlar

Problem C. E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3. Bütün çelik elemanlar L4x4 köşebenttir, Fy =36 ksi. Diyaframlar Problem C Kafes Çerçeve Çelik Çerçeve E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3 Bütün çelik elemanlar L4x4 köşebenttir, Fy =36 ksi Temel mafsallõdõr. Diyaframlar Betonarme diyaframlar 8 kalõnlõğõnda 150 pcf birim

Detaylı

Gövdesinde Boşluk Bulunan Çelik Kirişin Sonlu Eleman Modeli

Gövdesinde Boşluk Bulunan Çelik Kirişin Sonlu Eleman Modeli Problem S Gövdesinde Boşluk Bulunan Çelik Kirişin Sonlu Eleman Modeli Çelik E=29000 ksi Poissons Oranõ=0.3 Kirişin Yapõsõ : d =40 in t w =0.75 in b f =16 in t f =2 in Kiriş boşluklarõ, Kiriş yüksekliğini

Detaylı

Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU. Boyutlandõrma Örneği

Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU. Boyutlandõrma Örneği Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlandõrma için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm IV Çelik Çerçeve Boyutlandõrma Örneği COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe

Detaylı

SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri

SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri SAP2000 programının çeşitli komutları ve olanaklarını göstermek üzere yirmi altı örnek problem hazırlanmıştır. Problemler sizin bu komutların nasıl

Detaylı

Divide Frames : Mesh Shells :

Divide Frames : Mesh Shells : 31 Divide Frames : 1) Küçük parçalara bölünmesi istenen çubuk eleman/çubuk elemanlar seçilir. 2) Edit menüsündeki Divide Frame komutu seçilir. Bu işlem aşağıda görülen Divide Selected Frames penceresini

Detaylı

Problemlerin İçerisinde Sõkça Geçen Pencere Alõntõlarõnõn Çevirisi

Problemlerin İçerisinde Sõkça Geçen Pencere Alõntõlarõnõn Çevirisi Problemlerin İçerisinde Sõkça Geçen Pencere Alõntõlarõnõn Çevirisi 1Divide Selected Frames Seçilen Çerçeveleri Böl Divide 2 into Frames 2 Frames Çerçeveye Böl Last/First ratio Break at intersections with

Detaylı

Sistem Modelinin Oluşturulması

Sistem Modelinin Oluşturulması Sistem Modelinin Oluşturulması 3D Frames ile sistem modelinin oluşturulması 3D Frame Type kısmında, modeli 3D tanımlamanın yanında döşeme de tanımlayacağımız için Beam Slab Building sekmesini işaretliyoruz.

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar (SE)Yöntemi, çesitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklasımla

Detaylı

Yapõlacaklar Kendi ağõrlõğõ(zati ağõrlõk) ve hareketli yükten dolayõ çelik elemanlarda oluşan gerilmeleri inceleyiniz. AISC-ASD89 u kullanõnõz.

Yapõlacaklar Kendi ağõrlõğõ(zati ağõrlõk) ve hareketli yükten dolayõ çelik elemanlarda oluşan gerilmeleri inceleyiniz. AISC-ASD89 u kullanõnõz. Problem X Kafes Kirişli Köprü Çelik E =29000 ksi Poisson Oranõ= 0.3 Tüm elamanlar W6X12 Fy = 36 ksi Betonarme Köprü Geçişi(Yol Kõsmõ) E =3600 ksi Poisson Oranõ= 0.2 12 inch kalõnlõk Hareketli Yük = 250

Detaylı

3B Kiriş Analizi. Uygulamanın Adımları

3B Kiriş Analizi. Uygulamanın Adımları Uygulamanın Adımları 3B Kiriş Analizi 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması 3. Modelin bölgelerine ait özelliklerin atanması 4. Parça örneği ve montaj 5. Yapılacak

Detaylı

Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır.

Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır. DEPREM HESAPLARI Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır. Söz konusu deprem doğrultusunda, binanın tabanına (binanın tümüne) etkiyen

Detaylı

ÖRNEKLERLE ÖRNEK SAYFALAR SAP2000 V15. Yazarlar. Günay Özmen. Engin Orakdöğen. Kutlu Darılmaz

ÖRNEKLERLE ÖRNEK SAYFALAR SAP2000 V15. Yazarlar. Günay Özmen. Engin Orakdöğen. Kutlu Darılmaz ÖRNEKLERLE SAP2000 V15 Yazarlar Günay Özmen Engin Orakdöğen Kutlu Darılmaz BİRSEN YAYINEVİ İSTANBUL / 2012 İÇİNDEKİLER GENEL KULLANIM İLKELERİ... 1 KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE GRİD ÇİZGİLERİ... 2 ÇUBUK ELEMANLARDA

Detaylı

2B Dirsek Analizi. Uygulamanın Adımları. 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması

2B Dirsek Analizi. Uygulamanın Adımları. 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması 2B Dirsek Analizi Uygulamanın Adımları 8 in 1.5 D 1.5 in 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması 3 in 1.5 in 3. Modelin bölgelerine ait özelliklerin atanması 4. Parça

Detaylı

Ders 3 - Eğitim 3. İlk önce çizimleri ve aşağõdaki konularõ gözden geçirin. Yeni bir model başlatmak

Ders 3 - Eğitim 3. İlk önce çizimleri ve aşağõdaki konularõ gözden geçirin. Yeni bir model başlatmak Ders 3 - Eğitim 3 İlk önce çizimleri ve aşağõdaki konularõ gözden geçirin. Yeni bir model başlatmak Üç boyutlu görünüş oluşturmak Aks çizgilerini oluşturmak Üç boyutlu, plan ve yan görünüşler oluşturmak

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Deprem ve Yapı Bilimleri GEBZE TEMSİLCİLİĞİ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr http://www.gyte.edu.tr/deprem/ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu

Detaylı

Ders 2 Eğitim 2. İlk önce çizim(ler)i ve aşağõdaki konularõnõ inceleyin. Yeni bir model başlatmak

Ders 2 Eğitim 2. İlk önce çizim(ler)i ve aşağõdaki konularõnõ inceleyin. Yeni bir model başlatmak Ders 2 Eğitim 2 İlk önce çizim(ler)i ve aşağõdaki konularõnõ inceleyin. Yeni bir model başlatmak Üç boyutlu görünüş oluşturmak Aks çizgilerini oluşturmak Görünüşler oluşturmak (plan ve yan görünüşler)

Detaylı

Ders 1-Örnek 1. Yeni Model Başlatma. Kolon Hatlarõ (Aks Hasõrõ) Oluşturma. Görünüşleri Oluşturma (Plan ve Yandan Görünüş)

Ders 1-Örnek 1. Yeni Model Başlatma. Kolon Hatlarõ (Aks Hasõrõ) Oluşturma. Görünüşleri Oluşturma (Plan ve Yandan Görünüş) Ders 1-Örnek 1 Yeni Model Başlatma 3D Görünüş Oluşturma Kolon Hatlarõ (Aks Hasõrõ) Oluşturma Görünüşleri Oluşturma (Plan ve Yandan Görünüş) Elemanlarõn Girilmesi Kolonlar Kirişler Nokta Oluşturma Birleşim

Detaylı

Fluent Launcher File > Read > Mesh Scale View Length Unit Mesh Was Created In Scale Close General>Time Gravity

Fluent Launcher File > Read > Mesh Scale View Length Unit Mesh Was Created In Scale Close General>Time Gravity FLUENT VOF 2014 1. Fluent Launcher 3-D seçili olarak başlatılır. 2. File > Read > Mesh tıklanarak ankflush.msh.gz adlı mesh dosyası açılır. 3. Domain in büyüklüğü için Scale menüsü tıklanır. View Length

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Perdeler ve Perdeye Saplanan Kirişler

Çok Katlı Yapılarda Perdeler ve Perdeye Saplanan Kirişler Çok Katlı Yapılarda Perdeler ve Perdeye Saplanan Kirişler Kat Kalıp Planı Günay Özmen İstanbul Teknik Üniversitesi 1/4 2/4 1 Aksı Görünüşü B Aksı Görünüşü 3/4 4/4 SAP 2000 Uygulamalarında İdealleştirmeler

Detaylı

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Adım Adım SPSS 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 File (Dosya) Menüsü Excel dosyalarını SPSS e aktarma Variable View (Değişken Görünümü 1- Name (İsim - Kod)

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

SKETCHUP MAKE II

SKETCHUP MAKE II 1. SketchUp Make 2016 yazılımını başlatınız. 2. Taslaklar (Templates) listesinde yer alan Sade Taslak Foot ve İnç Ölçüleri (Simple Template - Feet and Inches) biçimini seçiniz ve SketchUp Kullanmaya Başla

Detaylı

Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş

Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP000 Uygulamaları ETABS 015 Uygulamaları Kutlu Darılmaz Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına

Detaylı

ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ

ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ Simge ve İngilizcesi Türkçe Karşõlõğõ MAIN ANA MENÜ Yeni Model / Yeni bir modele başla *.EDB dosyasõnõ Aç / Önceden hazõrlanmõş

Detaylı

BÖLÜM 14. Kaynak Tasarım Ortamı

BÖLÜM 14. Kaynak Tasarım Ortamı BÖLÜM 14 Kaynak Tasarım Ortamı Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Kaynak Tasarım Ortamı Kaynak tasarım ortamı, montaj tasarımının bir parçası. Kaynaklı parçaları kaynak

Detaylı

DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yapı Sistemlerinin İdealleştirilmesi, Matematik Modelleme Sap2000 Grafik Arayüzü

DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yapı Sistemlerinin İdealleştirilmesi, Matematik Modelleme Sap2000 Grafik Arayüzü TMMOB İNŞAAT MÜHENDM HENDİSLERİ ODASI SAKARYA ŞUBESİ SAP2000 v11.08 BAŞLANGI LANGIÇ DÜZEYİ KURS PROGRAMI DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yapı Sistemlerinin İdealleştirilmesi, Matematik Modelleme

Detaylı

50 Tanımlanması 1.13 Analiz Sonuçları 51

50 Tanımlanması 1.13 Analiz Sonuçları 51 ÖRNEKLERLE PERFORM 3D MEHMET ŞAHİN İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 1. ÖRNEK-1 Dikdörtgen Perde 3 1.1 PERFORM-3D Programında Malzeme Tanımlarının Yapılması 6 1.2 PERFORM-3D Programında Perde Enkesiti (Cross Section)

Detaylı

Hesap bilgilerinizi b7project yolu ile aldığınıza emin olun. Bu kılavuzu takip ederek b7project render çiftliğine bağlanın. Connection Intructions

Hesap bilgilerinizi b7project yolu ile aldığınıza emin olun. Bu kılavuzu takip ederek b7project render çiftliğine bağlanın. Connection Intructions İçindekiler 3DSMax İş İbraz Kılavuzu...... 1 1. Hesap Bilgileri... 1 2. Sahnenin 3DSMax te Hazırlanması... 1 3. Sahnenin Arşivlenmesi... 2 4. Render Elements Ayarları... 3 5. Vray Frame Buffer Ayarları...

Detaylı

KISMİ BAĞLANTILI PREFABRİK YAPILARIN SİSMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

KISMİ BAĞLANTILI PREFABRİK YAPILARIN SİSMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ KISMİ BAĞLANTILI PREFABRİK YAPILARIN SİSMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Fezayil SUNCA 1, Mehmet AKKÖSE 2 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, fsunca@cumhuriyet.edu.tr 2 İnşaat Mühendisliği

Detaylı

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 2. SCADA PROGRAMI Bu bölümde ülkemizde sıklıkla kullanılmaya başlayan, ülkemiz mühendislerince geliştirilmiş bir scada yazılım programı olan TEOS SCADA programı hakkında bilgiler vereceğiz. TEOS SCADA

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Ders Adı / Course Name Yarıyıl INM8 Betonarme I 6 Ders Uyg. Lab. Kredi AKTS 5 Ön Koşul Dersin

Detaylı

ANSYS APDL İLE SPEKTRUM ANALİZİ

ANSYS APDL İLE SPEKTRUM ANALİZİ ANSYS APDL İLE SPEKTRUM ANALİZİ Hazırlayan Mustafa ERGÜN 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No Problemin Tanıtımı... 3 Programın Açılışı... 4 Sistem Modelinin Oluşturulması... 5 Sistemi Bir Bütün Haline Getirme (Glue

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

ÖRNEK 3 ISIL YÜK ANALİZİ *

ÖRNEK 3 ISIL YÜK ANALİZİ * ÖRNEK 3 ISIL YÜK ANALİZİ * 1. Giriş İç ve dış çapları sırasıyla 0.2 m ve 0.21 m olan 1 metre uzunluğundaki ince bir alüminyum silindir düşünün. Silindir bir uçtan sabit tutuluyor ve diğer ucuna 200 kpa

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü akkose@ktu.edu.tr Giriş

Detaylı

Teknik Resim Çıkartılması

Teknik Resim Çıkartılması Teknik Resim Çıkartılması Open komutuna tıklayarak daha önce çizmiş olduğumuz D2-Revolved Feature isimli part dosyamızı açalım. New komutuna tıklayarak yeni bir Drawing dokümanı oluşturalım. Karşımıza

Detaylı

BÖLÜM 14. Kaynak Tasarım Ortamı

BÖLÜM 14. Kaynak Tasarım Ortamı BÖLÜM 14 Kaynak Tasarım Ortamı Autodesk Inventor 11 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Kaynak Tasarım Ortamı Kaynak tasarım ortamı, montaj tasarımının bir parçası. Kaynaklı parçaları kaynak tasarım

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1.) Sağ tuş fonksiyonları * Masaüstünde * Bilgisayarım içinde * Klasör ve dosya simgesi üzerinde * Sürücü simgesi

Detaylı

NURBS ÖRNEKLER NOTU: Model FRONT görünümde orijin noktasından başlanarak ilk iki noktası gride snap edilmiş bir şekilde meydana getirilmiştir.

NURBS ÖRNEKLER NOTU: Model FRONT görünümde orijin noktasından başlanarak ilk iki noktası gride snap edilmiş bir şekilde meydana getirilmiştir. NURBS ÖRNEKLER NOTU: Model FRONT görünümde orijin noktasından başlanarak ilk iki noktası gride snap edilmiş bir şekilde meydana getirilmiştir. Gerektiği yerlerde eğri nokataları Move aracıyla taşınarak

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 11. Çizim elemanlarına tarama işlemleri yapar.

BÖLÜM 11. Çizim elemanlarına tarama işlemleri yapar. BÖLÜM 11 11. TARAMA İŞLEMLERİ 11.1. BHATCH Çizim elemanlarına tarama işlemleri yapar. BHATCH komutu, çizimde bir nesnenin oluşturduğu kapalı alanı farklı desenlerle taramak için kullanılır. Farklı nesnelerden

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

20 psf LL (Hareketli yük) 100 psf LL (Hareketli yük)

20 psf LL (Hareketli yük) 100 psf LL (Hareketli yük) Problem O İzolatörlü(Sönümleyicili) Bina Nonlinear(Lineer Olmayan) Zaman Artõmõ Çözümü Çelik E =29000 ksi, Poisson Oranõ = 0.3 Kirişler : W24X55; Kolonlar : W14X90 Uygun Kauçuk İzolatör İçin: Düşey (Eksenel)

Detaylı

1. Bölüm: Giriş. 1.1 Ürün Ambalajının İçindekiler. 1.2 Sistem Gereklilikleri. Türkçe

1. Bölüm: Giriş. 1.1 Ürün Ambalajının İçindekiler. 1.2 Sistem Gereklilikleri. Türkçe 1. Bölüm: Giriş 1.1 Ürün Ambalajının İçindekiler TVGo A03 ünüzü aldığınız zaman, aşağıdaki ögelerin USB TV Süper Mini paketinde bulunduğundan emin olunuz. TVGo A03 Sürücü CD si Uzaktan Kumanda Hızlı Kılavuz

Detaylı

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi Dr. Bilge DORAN Dr. Sema NOYAN ALACALI ÖNSÖZ Günümüzde bilgisayar teknolojisinin hizla ilerlemesinin dogal bir sonucu olarak insaat mühendisligi

Detaylı

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI Create a new Crystal report Document: Yeni bir Crystal Report dökümanı oluşturmak için aşağıdaki optionlardan biri seçilir a) Using the report expert: Crystal Reportun

Detaylı

VİSUAL BASİC MENÜLERİ

VİSUAL BASİC MENÜLERİ VİSUAL BASİC MENÜLERİ File Menüsü New Project : Yeni bir projeye başlamayı sağlar Open Project : Daha önce kaydedilmiş projeyi açar. Add Project : Mevcut projeye yeni proje ekler. Remove Project : projeyi

Detaylı

İnşaat Mühendisleri : Ümit BAHADIR Ediz BOZ Mohammed Azim EİRGASH

İnşaat Mühendisleri : Ümit BAHADIR Ediz BOZ Mohammed Azim EİRGASH İnşaat Mühendisleri : Ümit BAHADIR Ediz BOZ Mohammed Azim EİRGASH Makine Mühendisi : Uğur Hakkı KÜÇÜK Mimar : Eyyüb ARSLAN İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. Mimari Tasarım... 1 2. Yapısal Tasarım... 2 3. Mekanik

Detaylı

COSMOSMOTION UYGULAMA VE ÖRNEKLERİ

COSMOSMOTION UYGULAMA VE ÖRNEKLERİ COSMOSMOTION UYGULAMA VE ÖRNEKLERİ Hazırlayan: Dr. Orhan ÇAKAR Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ELAZIĞ Bu kitapçıkta verilen uygulama ve örnekler COSMOSMOTION 2007 SP0.0

Detaylı

OPNET PROJECT EDİTÖRDE. Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

OPNET PROJECT EDİTÖRDE. Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET PROJECT EDİTÖRDE UYGULAMA GELİŞTİRME - 1 - Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ 1 OPNET MODELER PROJE EDİTÖRDE UYGULAMA GELİŞTİRME KABLOSUZ AĞ KURULUMU AD-HOC

Detaylı

Teknik Doküman. Revit te 2B profil (family) nesne yaratmak

Teknik Doküman. Revit te 2B profil (family) nesne yaratmak Teknik Doküman Teknik Doküman Numarası: 10829 Yayım Tarihi: 31.07.2007 Ürün: Autodesk Revit 8-2008 Tür: Öğretici Konu: Revitte 2B profil (family) nesne yaratmak Revizyon No: 0 Revizyon Tarihi: Revit te

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18 PLANDA PERDE YERLEŞİMİNİN BETONARME PERDE-ÇERÇEVELİ BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİ (EFFECT OF CONFIGURATION

Detaylı

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 011 (1-11) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 011 (1-11) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.com Sonlu elemanlar yöntemiyle betonarme kiriþli ve mantar döþeme, plak sistemleri,

Detaylı

BÖLÜM 13. Çelik Profil Aracı

BÖLÜM 13. Çelik Profil Aracı BÖLÜM 13 Çelik Profil Aracı Autodesk Inventor 11 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Çelik Profiller ile Çalışmak Çelik profil aracı, çelik profillerden oluşan modellerin tasarımını ve düzenlenmesini

Detaylı

PSPICE AC SWEEP VE PARAMETRĐK ANALĐZ YÖNTEMLERĐ

PSPICE AC SWEEP VE PARAMETRĐK ANALĐZ YÖNTEMLERĐ PSPICE AC SWEEP VE PARAMETRĐK ANALĐZ YÖNTEMLERĐ AC SWEEP ANALĐZĐ Bu AC analiz yöntemi ile; devrenin frekans cevabı çıkarılabilir, kaynak geriliminin, devredeki herhangi bir elemanın akımının, geriliminin,

Detaylı

BÖLÜM 11. Montaj Konfigürasyonları

BÖLÜM 11. Montaj Konfigürasyonları BÖLÜM 11 Montaj Konfigürasyonları Autodesk Inventor 11 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Montaj Konfigürasyonları ve Akıllı Montajlar (iassemblies) Montaj konfigürasyonları ile tek bir montaj

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a AUTOCAD: ZOOM Menü : VIEW ZOOM Komut: zoom Komut Kısaltma: Z Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a All: Çizim limitleri içindeki çizimi ekrana sığdıracak şekilde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇELİK YAPILARIN SAP000 PROGRAMI İLE ANALİZ VE TASARIMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Kafes Sistemler Turesses

Kafes Sistemler Turesses Kafes Sistemler Turesses Birbirlerine uç noktalarından bağlanmış çubuk elemanların oluşturduğu sistemlerdir. Turesses are a carrier system formed by the bar elements. Each bar element connects to others

Detaylı