Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in"

Transkript

1 Problem H Betonarme Kiriş Beton E=3600ksi, Poisson oranõ=0.2 fc=4 ksi fy=60 ksi Kirişin üst kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ =3.5 in Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in Yapõlacaklar ACI Yönetmeliğine göre gerekli boyuna donatõyõ ve kayma donatõsõnõ (etriye) hesaplayõnõz. Not: Amacõmõz, bu problemi önce kendi kendinize çözmeyi denemenizdir. Onu kendi kendinize çözmeyi başardõktan sonra, istenirse bizim çözümümüzden daha ileri adõmlara geçebilirsiniz. Eğer problemdeki modeli oluşturmak istiyorsanõz, o zaman aşağõdaki çözüm adõmlarõnõ deneyiniz.

2 Problem H nin Çözümü 1. Birimleri değiştirmek için sağ alt köşedeki kutudan kip-ft i tõklayõnõz 2. File(Dosya) menüsünden New Model From Template..(Şablondan Yeni Model...) seçeneğini seçerek Model Templates (Modeller Şablonu) iletişim kutusunu 3. Bu iletişim kutusunda Beam (Kiriş) kutucuğunu tõklayarak Beam(Kiriş) iletişim kutusunu 4. Bu iletişim kutusunda: Atanan bütün değerleri olduğu gibi kabul ediniz. 5. Pencereyi kapatmak için 3-D görünüşün sağ üst köşesindeki X(Kapat) õ tõklayõnõz. 6. Define(Belirleme) menüsünden Materials seçeneğini seçerek Define Materials... (Malzemeleri Belirle...) iletişim kutusunu 7. Materials (Malzemeler) bölümünde CONC (BETON) parlak halde iken Modify\Show Material (Malzemeleri Düzenle/Göster) kutucuğunu tõklayarak Material Property Data (Malzeme Özellik Bilgileri) iletişim kutusunu 8. Bu iletişim kutusunda: Weight Per Unit Volume (Birim Hacim Ağõrlõğõ) kutusuna 0.15 yazõnõz. OK kutucuğun iki kez tõklayarak tüm iletişim kutularõndan çõkõnõz. 9. Birimleri değiştirmek için sağ alt köşedeki kutudan kip-in i tõklayõnõz. 10. Define(Belirleme) menüsünden Materials... (Malzemeler...) seçeneğini seçere Define Materials (Malzeme Belirleme) iletişim kutusunu 11. Materials (Malzemeler) bölümünde CONC (BETON) parlak halde iken Modify\Show Material (Malzemeleri Düzenle/Göster) kutucuğunu tõklayarak Material Property Data (Malzeme Özellik Bilgileri) iletişim kutusunu 12. Bu iletişim kutusunda: Modulus of Elasticity (Elastisite Modülü) kutusunda 3600 olduğundan emin olunuz.

3 Poisson s Ratio (Poisson Oranõ)kutusunda 0.2 olduğundan emin olunuz. Reinforcing Yield Stress (Donatõ Akma Gerilmesi-fy) iletişim kutusunda 60 olduğundan emin olunuz. Concrete Strength (Beton Basõnç Dayanõmõ-fc) kutusunda 4 olduğundan emin olunuz. Shear Steel Yield Stress (Çelik Kayma Gerilmesi-fys) kutusunda 60 olduğundan emin olunuz Concrete Shear Strength (Beton Kayma Gerilmesi) kutusunda 4 olduğundan emin olunuz. Diğer değerleri olduğu gibi kabul ediniz. OK kutucuğunu iki kez tõklayarak tüm iletişim kutularõndan çõkõnõz. 13. Define(Belirleme) menüsünden Frame Sections...(Çubuk Eleman Kesitleri...) seçeneğini seçerek. Define Frame Sections (Çubuk Eleman Kesitlerini Belirle) iletişim kutusunu 14. Bu iletişim kutusunda: FSEC1 parlak halde ilen,modfy\show Section (Değiştir/Kesiti Göster) kutucuğunu tõklayarak Rectangular Section (Dikdörtgen Kesit )iletişim kutusunu Bu iletişim kutusunda: Aşağõya doğru açõlan Material (Malzeme) kutucuğundan CONC(Beton) u seçiniz. Depth(Derinlik)(t3) kutusuna 30 yazõnõz. Width(Genişlik)(t2) kutusuna 18 yazõnõz. Reinforcement(Donatõ) kutusuna tõklayarak Reinforcement Data(Donatõ Verileri) iletişim kutusunu Bu iletişim kutusunda Element Class(Eleman Sõnõfõ) bölümünden Beam (Kiriş) i seçiniz. Concrete Cover To Rebar Center (Çubuk Merkezinden Beton Kalõnlõğõ-paspayõ) bölümünde Top(Üst) kutusuna 3.5 yazõnõz.

4 Concrete Cover To Rebar Center (Çubuk Merkezinden Beton Kalõnlõğõ-paspayõ) bölümünden Bottom(Alt) kutusuna 2.5 yazõnõz. OK kutucuğuna üç kez tõklayarak tüm iletişim kutularõndan çõkõnõz. 15. Birimleri değiştirmek için sağ alt köşedeki kutudan kip-ft i tõklayõnõz. 16. Define (Belirleme) menüsünden Static Load Cases...(StatikYük Durumlarõ...) seçeneğini seçerek) Define Static Load Case Names (StatikYük Durumlarõ Adlarõnõ Belirleme) iletişim kutusunu 17. Bu iletişim kutusunda: Load(Yük) kutucuğuna DL yazõnõz. Change Load(Yükü Değiştir) kutucuğunu tõklayõnõz. Load (Yük) kutucuğuna LL yazõnõz. Type (Tip)bölümünde aşağõ açõlan kutudan LIVE i tõklayõnõz. Shelf Weight Multiplier(Kendi Ağõrlõğõnõn Çarpanõ) kutusuna 0 yazõnõz. Add New Load (Yeni Yük Ekle) kutucuğunu tõklayõnõz. 18. İki çubuk elamanõ seçiniz. 19. Assign(Atama) menüsünden Frame Static Loads...(Çerçeve-Çubuk Eleman Statik Yükleri...) alt seçeneğinden Point and Uniform...(Tekil ve Uniform...)seçeneğini seçerek Point and Uniform Span Loads (Tekil ve Üniform Açõklõk Yükleri) iletişim kutusunu 20. Bu iletişim kutusunda: Load Case Name (Yük Durumu Adõ) kutusunda DL yazdõğõndan emin olunuz. Load Type and Direction (Yük Tipi ve Yönü) bölümünde Forces(Kuvvetler) kutusunu işeretleyiniz ve Direction(Yön) bölümünde aşağõ doğru açõlan kutudan Global Z (Asal Z ) yönünü seçiniz. Uniform Load (Üniform Yük) kutusuna 2.2 yazõnõz.

5 21. İki çubuk elamanõ seçiniz. 22. Assign(Atama) menüsünden Frame Static Loads...(Çerçeve-Çubuk Eleman Statik Yükleri...) alt seçeneğinden Point and Uniform...(Tekil ve Uniform...)seçeneğini seçerek Point and Uniform Span Loads (Tekil ve Üniform Açõklõk Yükleri) iletişim kutusunu 23. Bu iletişim kutusunda: Load Case Name(Yük Durumu Adõ) bölümünde aşağõ doğru açõlan kutudan LL yi seçiniz. Uniform Load (Üniform Yük) kutusuna 1.6 yazõnõz. 24. Analyze (Çözüm) menüsünden Set Options...(Seçenekler...) i seçerek Analysis Options (Çözüm Seçenekleri) iletişim kutusunu Bu iletişim kutusundan Plane Frame XZ Plane (XZ Düzleminde Düzlem Çerçeve) seçeneğini seçiniz. 25. Options(Seçenekler) menüsünden Preferences...(Ön Belirlemeler...) seçeneğini seçerek Preferences(Ön Belirlemeler) iletişim kutusunu 26. Bu iletişim kutusunda: CONC (BETON) u seçiniz. Concrete Design Code(Beton Dizayn Kodu) bölümünde aşağõya doğru inerek ACI i seçeneğini seçiniz. Strength Reduction Factors(Dayanõm-Mukavemet Faktörleri) bölümünde Bending/Tension (Eğilme/Gerilme), Shear (Kesme), Compression (T)(Basõnç) ve Compression (Basõnç) kutularõna sõrasõyla 0.9, 0.85, 0.7, 0.75 yazõnõz. 27. Run Analysis(Çözümü Başlat) kutucuğunu tõklayõnõz. 28. Çözüm bitince Analysis(Çözüm) penceresindeki mesajlarõ kontrol ediniz (herhangi bir uyarõ yada hata olmamalõ). OK kutucuğuna tõklayarak pencereyi kapatõnõz. 29. Design(Boyutlandõrma) menüsünden Concrete Design (Beton Boyutlandõrma) yõ aktif hale getiriniz.

6 30. Design(Boyutlandõrma) menüsünden Select Design Combos (Boyutlandõrma Kombinasyon Seçimi) ni seçerek Design Load Combinations Selections (Boyutlandõrma Yük Kombinasyonlarõ Seçimi) iletişim kutusunu 31. Bu iletişim kutusunda: Design Combos (Boyutlandõrma Kombinasyonlarõ) kutusunda DCON1 ve DCON2 olmalõ. Load Combination Data (Yük Kombinasyon Bilgileri) kutusunda DCON1 seçeneğini parlak hale getirip Show (Göster) kutucuğunu tõklayarak Load Combination Data (Yük Kombinasyon Bilgileri) iletişim kutusunu Bu iletişim kutusunda: Yük kombinasyonlarõnõn Define Combination (Kombinasyon Belirle) bölümünde belirleneceğine dikkat ediniz. Oraya 1.4DL yazõnõz. OK tuşuna tõklayarak Design Load Combinations Selections (Boyutlandõrma Yük Kombinasyonlarõ Seçimi) iletişim kutusuna dönülür. Load Combination Data (Yük Kombinasyonu Bilgileri)kutusunda DCON2 seçeneğini parlak hale getirip Show (Göster) kutucuğunu tõklayarak Load Combination Data (Yük Kombinasyon Bilgisi) iletişim kutusunu Bu iletişim kutusunda: Yük kombinasyonlarõnõn Define Combination (Kombinasyon Belirle) bölümünde belirleneceğine dikkat ediniz. Oraya 1.4DL+1.7LL yazõnõz. OK tuşuna iki kere tõklayarak Design Load Combinations Selections (Boyutlandõrma Yük Kombinasyonlarõ Seçimi) iletişim kutusundan çõkõnõz. 32. Design (Boyutlandõrma) menüsünden Start Design/Check of Structure (Boyutlandõrmayõ Başlat/Yapõyõ Kontrol Et) seçeneğini seçiniz. 33. Boyutlandõrma tamamlandõğõnda gerekli boyuna donatõ alanõ ekranda görünür.geçerli birimlerin kips ve feet olduğuna dikkat ediniz. 34. Birimleri değiştirmek için sağ alt köşedeki kutudan kip-in i tõklayõnõz. 35. Design(Boyutlandõrma) menüsünden Display Design İnfo (Boyutlandõrma Bilgilerini Göster) seçeneğini seçerek Display Design Results (Boyutlandõrma Sonuçlarõnõ Göster) iletişim kutusunu 36. Bu iletişim kutusunda:

7 Design Output (Boyutlandõrma çõktõlarõ) seçeneğinin seçili olduğundan emin olunuz. Design Output (Boyutlandõrma çõktõlarõ) bölümünde aşağõ doğru açõlan kutudan Select Shear Reinforcing (Kayma Donatõsõ Seçimi) ni seçiniz. Gerekli kayma donatõsõ ekranda görünür. Burada kayma donatõsõ alanõnõn birim uzunluktaki çelik miktarõ olarak verildiğine dikkat ediniz. Geçerli birimler kips ve inch olduğuna göre kayma donatõsõ da birim inch uzunluktaki donatõ alanõ (inch kare) dir. 37. Kirişin sol tarafõna gelip farenin sağ tuşunu tõklayarak Concrete Design Information (Beton Boyutlandõrma Bilgileri) iletişim kutusunu 38. Bu iletişim kutusunda: Kiriş boyunca her bir parçada her bir boyutlandõrma yük kombinasyonu için gerekli üst ve alt donatõ ve kayma donatõsõ çõktõlarõnõn verildiğine dikkat ediniz. Parlak olan boyutlandõrma yük kombinasyonu ve yerleşim yerleri için ayrõntõlõ boyutlandõrma bilgilerini görmek için Details (Ayrõntõlar) kutucuğunu tõklayõnõz. The Concrete Design Information ACI (ACI Beton Boyutlandõrma Bilgileri) iletişim kutusu görüntülenir. Ayrõntõlõ bilgi görme işi bittiğinde sağ üst köşede bulunan X(Kapat) õ tõklayarak The Concrete Design Information ACI (ACI Beton Boyutlandõrma Bilgileri) iletişim kutusunu kapatõnõz. OK kutucuğuna tõklayarak Concrete Design Information (Beton Boyutlandõrma Bilgilerini) iletişim kutusunu kapatõnõz.

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası SURFCAM VELOCİTY Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası Tasarım Alanı: İşlenecek parçanın çizildiği ve bütün görsel olayların meydana geldiği yerdir. Noktasal Koordinatlar: SURFCAM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

MALZEME- 08.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

MALZEME- 08.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER MALZEME- ŞEKİL L SEÇİMİ Tasarımda Malzeme Seçimi Tasarımda malzeme seçimi; sadece malzeme özellikleri dikkate alınarak yapılır, şekil dikkate alınmaz. Mekanik tasarım; malzemeyi olduğu kadar şekli (biçimi)

Detaylı

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME 17.1. HİDE Üç boyutlu katı modelleme ve yüzey modellemede Wireframe yapılarının görünmemesi için çizgileri saklama görevi yapar. HİDE komutuna

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Ekran üzerindeki metin ve semboller Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe Bir sonraki

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (23) 17(2): 81-9 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Muharrem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Kaldırma,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu BÖLÜM 7 7. ÇİZİMİN DÜZENLENMESİ Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu 7.1. ERASE Seçilen nesneleri siler. ERASE komutu ile, çizime son şeklini vermek, fazla çizilen elemanları kaybetmek amacıyla Autocad2000 de

Detaylı

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No :7-9 Başakşehir/ İSTANBUL

Detaylı

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: 1. ArcMap programında boş bir çalışma sayfası aç, 2. simgesini kullanarak sayısallaştırılacak ve kenarları kesilecek paftayı aç. (İlk kez çalışılıyorsa

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI 1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI CLIENTLERDE BELLİ BİR SÜRE SONRA KİLİTLENİYOR. Çözüm: Tüm clientler de yapılması gereken ayarlar 1- Eset Nod32 Antivirus programını

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 11-19 İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Kurulum ve Kullanma Kılavuzu DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Kurulum ve Kullanma Kılavuzu İçindekiler DynEd Sistem Gereksinimleri. 3 DynEd Eğitim Yazılımlarının DVD Üzerinden Bilgisayara Kurulumu. 4-5 DynEd Eğitim Yazılımlarının

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

Bölüm 12: Çizim. Vektör grafikleri çizme. Şekiller ve yollar çizme. Çizim modları

Bölüm 12: Çizim. Vektör grafikleri çizme. Şekiller ve yollar çizme. Çizim modları 378 Bölüm 12: araçları (Kalem ve şekil araçları) vektör şekilleri oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak verir. Şekillerle, şekil katmanlarında ve yollar olarak çalışabilirsiniz; ayrıca boyama araçlarıyla

Detaylı

METATRADER Kullanım Kılavuzu

METATRADER Kullanım Kılavuzu METATRADER Kullanım Kılavuzu 1/99 İÇERİK Yeni Hesap Kaydı (Demo hesabına ilk giriş).4 Program Kurulumu.7 Mevcut Hesaba Giriş..11 MetaTrader Çalışma Alanı.14 Piyasa Gözlemi..16 Sembol Pencereleri 17 İzleme

Detaylı

KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ

KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ Ercenk AKTAY (1) 1FİGES A.Ş, Makina Mühendisi ÖZET Bu çalışmada, 4 farklı kafes tipi yelkapan kulesi tasarımının, iki farklı yük

Detaylı

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

Amway Türkiye Grup Haritası Aracı. Grup Haritası Aracı. www.amway.com.tr, infotr@amway.com. Her hakkı saklıdır.

Amway Türkiye Grup Haritası Aracı. Grup Haritası Aracı. www.amway.com.tr, infotr@amway.com. Her hakkı saklıdır. Grup Haritası Aracı www.amway.com.tr, infotr@amway.com. Her hakkı saklıdır. İçindekiler: Giriş sayfa 1 Grup Haritası Erişim sayfa 2 Grup Haritasını Görüntüleme sayfa 3 Araç Çubuğu Simgeleri sayfa 5 Sütunlar

Detaylı