İl Dernekler Müdürlüğü ~~"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İl Dernekler Müdürlüğü ~~""

Transkript

1 .' T.C. İZMİR valiligi 'c <1' İl Dernekler Müdürlüğü ~~" Sayı : Konu : Yardım Toplama İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜGÜNE İlgi: a) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu b) Bartın İl Sağlık Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısı. İlgi (b) yazı ile Bartın İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinden Pınar ÇINAR'ın vefatı dolayısıyla ilgi (a) kanun kapsamında yardım toplama kampanyası başlatıldığı bildirilmiştir. İlgi (b) yazı ve ekleri, yazımız ekinde gönderilmiş olup; Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. EK: ilgi (b) yazı ve ekleri DAGITIM: Gereği: Tüm Kamu ~urum "Ve-Kuruıu~larL::": ~:::::; ", 30 İlçe Ii~ytıt~arolıg1ITa\: O ':-: ıl. '::1 'fo. ı i ~-,.,.--~~, ı ~~~ t.1 v-~ {~ 11 ;~ I,,~.J. i.~. --~... ~-~~~- <', ~_ '.-. -, 1 nıy~j 1ıv;~.J\ i ~. -'!,._<_,,.,,..,~,,,,'"_~ _... _ ~._.'_". M.,~~_...k._._"o'- -~_..,'.,...,... ~ Hüseyin İÇTEN Vali a. Vali Yarcumcısı Bilgi: BARTIN V ALİLİGİ (İl Sağlık MüdilJlüğü'ne) 'Bu belge elektronik imzalıdır. İm:9l1 sv.r.;jinin ~slıl.l.&~m.i..)sj~ii).\ıttps:llwww.e-icisleri.gov.lr/evrakdogrulama adresine girerek (rf7vp5-fi YUtu- 9pizOT- IES.~1:ı-xeh.ı;!.1w.~L!<l?44.D.~.yazınız.. Cumhuriyet Buı' Gümrük İş Hanı No:38 K:3 Konak/İzmir Ayrıntılı bilgi için irtibat:a.güngör Telefon: (232) Faks: (232) e-posta:

2 \ T.C B6,RTIN valiligi İı Sağlık Müdürlüğü &c..,~,, \i--,,'-" ~;;",.)",.,.-. I.C_ SA6u;' B).KA~,T.rCa -IiARrr..: LL SAGL:K "'1'OD(:ıu:CÖC 3:\R11K AciL \.'E AFELERDE S...ı.l:;LIK!,llZ).!E1LEP,1 Ş.ı...13E Mt,U'u?.l.CGÜ 19.1':;2G~ ı "6 -!6'01~3>.- 9>2 0:;-_1-4.!(j;.ı ııı'i7c4;_~ !llilııııımlllllllli!lllilllllllli iii :'Q<:(),~o3 :r, Sayı Konu ı 676 i 235/ Yardım Kampanyası -ı21y1 ; Ll '. v<... I.!.I,.. ~... VALlLlG[NE İlimiz -Sağlık Müdürlüğü it Ambulans Servisi Komuta Kontrö-I-Merkezi Ulı[s 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu personellerinden Acil Tıp Teknisyeni Pınar ÇINAR KESKiN 20.to tarihinde nöbetini devralmak üzere görev yeril1e giderken elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Mesai arkadaşımızın ailesinin acılarını paylaşmak ve maddi açıdan destek sağlamak amacıyla yardım kampanyası düzenlenmiş olup Valiliğimizin 17. i 1.20 i 4 tarih 332 sayılı oluru ekte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Seyfettin AZizodLU Vali PıNAR ÇiNAR KESKİN YARDIM KAMPANYASı HESABı TC ZİRAAT BANKASI Hesap Nu : BARTIN ŞUBESİ İban : TR TC HALK BANKASI Hesap Nu : 0253 BARTIN ŞUBE si İban : TR EKLER: i - Yardım Kampanyası 2- iı dernekler müd. Dağıtım: 81 İl Valiliğine n llernelrjer Muı.hirlüğü'ne Vali i. ı q I,,:: 7014 ~~.~, ıı~jg.olil A.1ı tl<ı!tll'ofolil tiılhlı"w ıı...ı.iı.j.2g... llt' Şenol AI..TI~'1 Evrak Kayıt YıııU;illı;;! Kırtepe Mah. Ariller sok IBARTlN ~-=::::,.. _. C / f' A:if. tılı bilgi için: Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şb. Tel: Belgegeçer: OL '-Jb Bu belge 5070 sayılı elektronik iiltla kanuna göre güvenli elektronik imza ile iınzalalu111stır. EvmklO elektronik imzah suretine 5 ı 7bae67-7a37-461a-b997-bel ı 70b382fc kodu ile erişebilirsiniz.

3 ır.c, lfm.ktli'\ valüjcr Ik SağlAk Miidürlüğü T.C. B/\H."I"lN VALil.İüi ıı ])~rnekıer Müdürıııgü i'rliy~ K\)wı \(.ı7(ı 1235/YS2.0:-i.14 Y<ırdIJu K:mıpaııyası Sayı 3X44 i ı.05.0 i.(ı : i 1:201.1 Konu: Yunjım Kampunyusı VAULİK MA}(..A.l... UNA BAR'nN Müdi.irlliğÜmÜz iı Ambul:ms Servisi Komutr, Kontrol Merkezi Ulus İlçesi Abdipaşa Bdci.esı Ulus '2 ~N<Jılı Abdipa0'a... cil Yardım İstilsyonu görevli pcrsonelimizılen; mrillınde nöbi,;ıinı (kvmınıak üzere görev yerine ~,-jderken elim bir kaza sonucu vefat eden A.:iI Tıp Telmisyeni l'mar Çll'>JAR KESKiN'in ailesi için 2860 sayılı kanun gereği yardım ıoplamak ve i~ ve i~leııııeriııi takip etmek üzere Acil Tıp Teknisyeni Tuğba DOGANAY.Onnr GZlJl-JOGLU w Mehmc-t GÜL 'ün görevlendirilmesi Müdürlüğümüzee uygıın görülmüştür. ıvlllkıımını:<cııdu uygun görüldüğü takdirde olurlarmıza arz ederm Dr.Dursun KOÇ İl Sağlık Müdürü VALiLiK MAKAMıNA Nöbetini devralmak ü:t.en: :, görev yerine giderken, tarihinjc dim bir trafik kazası sonucu vefat edcn il Saglık MUdür!ügü personeli Acil Tıp Tdwisyeııi Pma! ÇINAR KESKiN'in geride kahın, ailesim: yurdıında bulunmak anuı;,:ıylu ~ayılj Yardım Toplama Kanunu kap.sanıındn ı Acil Tıp Tcknisyr.::nkri Tuğlııı DUGANA Y. Onu!' UZUNOGLU ve Mehmet GÜL'den OILI.~Un ::mmmlıı kunılc;.ı Türkiye genelinde :ılıı (6) il}' süreyi\! T.C. Zir,wı Bankası y~ T.C. Halk B.mkas] Banın Şubekrinde haıık:ıdu ıı... s:ıp ı.ıçnıuk ve beş (S) cil! karbonlu, makbuz bastırmuk ~urctiylc- yozeııibin (I50.00Ll.(JO) TL tuuınndu yurdıııı lopl~lyl\bilmek i9in izin talelıiyle Valilik /vlnkajllnla ıniiral':.ıal cdiııııi.~, nı u!'. Bahse konu sorumlu kunıluıı sııyılı Yardım Topklma Kanımıııı :1. w 5. maddeleri gercğince Yilrdım [oph(itilılnnnın yn.s:ıya uygun olac:ığı, 2860 sayılı Yardıııı Toplamıl Kanuııun 7. ııımld\!~j doğrultusunda banbdn hesap ıı..;mnl: ve bt:ş (S) ci lt kmbonlu ınal-:bu'l bastırmak sutctiylt: Tuğba DOG/\NA Y. Onur UZUNOCıLt! ve Mehmet OÜVdl.:ll oluşan sorlimlu kurul Imalindan Tlirkiy~ gı.:nelinrle altı (6) :.ıy süreyle toplam yüzeıtibin (ı 50.00Q,OO) TL ıuwnnda yardıhl lijpl:ılııııl:ırımhı müdürloğ,umüzec herhangi bir sakınca yok ise de. Tensiplerinizc arı: ederim. OLUR., Osman ALTIN Vali 3. Vali Yardımcısı OLUR 2511l120[4 Ekr... llı Ali ALTUNTAŞ iı DemekliJr MüJürü Ünal COŞKUN Vali V. [(Il~r~.vr~lıııııc; 74tüDi8ARTl]\, Aı:;. Illı bilgı ıçın: Snglık Müdiir!ügii Acil Sa~tlk Hizmetlen Sb.Wetı: t!.p~:;ıa: h;ıı1ııı, ~ilısç.i,l~<ıgli k.go v. tr Hn bc!gv ~,ıyılı d~klronı;ı( ımza kanuna güre güvı::nli elektronik imza ile imza!anmıstıf.., ~!Ju bc!!!.c clckınmik imzaııdır. hıız"tı ~llrjliniıı ıı~hıu J;urmck için lıııjls:.'lw\\'w.c i~i;,lc"rı.ı--;,)\".tr;e\'ıakj)l.!gnı!,uııa (Idresine girı:rck 16VfX6.ı-tfEQiı,-ır7QnL-RStlL1L-ııVQOG lji\) kodunu YOlZUliZ. Bu be!g,e S070 sayılı elektronik imza kanıına göre güvenli elektronik imza ilt! ıııız~lliıı'ınıl$tır.

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER 1 ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı Kuruluş Örnekleri: Strateji Geliştirme Başkanlığı HAZİNE

Detaylı

İL İÇİ KAMU GÖREVLİSİ VE İL İÇİNDE SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNİN MÜRACATLARINDA İSTENECEK BELGELER

İL İÇİ KAMU GÖREVLİSİ VE İL İÇİNDE SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNİN MÜRACATLARINDA İSTENECEK BELGELER İL İÇİ KAMU GÖREVLİSİ VE İL İÇİNDE SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNİN MÜRACATLARINDA İSTENECEK BELGELER 1. Sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapan ve yer değişikliği yapmak isteyen Aile Hekimi Uzmanı ile Pratisyen

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) A) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ODA SEKRETERLİĞİ İŞLEMLERİ Yönetim Kurulumuz 01.01.2014 31.12.2014 tarihleri arasında haftalık olağan toplantılarını

Detaylı

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme engelli öğrenci bulunduğu halde işitme engelli çocuklarını

Detaylı

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ Ek-2.VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam / / Saat: İmza Adı Soyadı Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 17/04/2015-31653 *BE6P3DMNS* Sayı :62637355-903.07.02/ Konu :ÜNİP ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İlgi : Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün 10/04/2015 tarihli

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 12/02/2015-4900 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE49K8D4* Pin: 73931 Sayı :45796484-265.01.01- Konu :Kur an-ı Kerim i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması.... VALİLİĞİNE (İl

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

A) Kafile başkanı olarak görevlendirileceklerde;

A) Kafile başkanı olarak görevlendirileceklerde; D O S Y A Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan a gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde hiç şüphesiz ki organizasyonda görev

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemleri, görevlendirdikleri sorumlu müdürlerinin kimlik bilgileri

Detaylı

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI KENT KONSEYLERİ EL KİTABI HAZIRLAYAN M. Semih PALA BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı