4. Bölüm. Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. Bölüm. Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY"

Transkript

1 4. Bölüm Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aģağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Tekdüzen hesap planının gerekliliğini anlamak Hesap planının yapısını anlamak Aktif, pasif, gelir tablosu ve bilanço dıģı hesapları tanımak Anahtar Kavramlar Hesap planı Hesap grupları TL ve yabancı para hesaplar 4.1. Tekdüzen Hesap Planının Gerekliliği Bankalar için muhasebeleģtirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, tek tip bilanço ve gelir tablosunun doğrudan elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir Ģekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaģılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeģitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir Ģekilde elde edilmesini sağlamaktır. Türkiye de faaliyette bulunan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları tekdüzen hesap planını kullanmak zorundadırlar. Bankalar tarafından kullanılan tek düzen hesap planı bankacılık dıģında faaliyet alanı bulunan Ģirketlerin kullandığı tekdüzen hesap planından farklıdır. 1

3 4.2. Tekdüzen Hesap Planını Anlamak Tekdüzen hesap planı yapısı Tekdüzen Hesap Planı, aģağıda belirtilen gruplardan oluģur; 0 DÖNEN DEĞERLER 1 KREDĠLER 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DĠĞER AKTĠFLER 3 MEVDUAT VE DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR 4 ÖZKAYNAKLAR 5 FAĠZ GELĠRLERĠ 6 FAĠZ GĠDERLERĠ 7 FAĠZ DIġI GELĠRLER 8 FAĠZ DIġI GĠDERLER 9 BĠLANÇO DIġI HESAPLAR Türk parası ve yabancı para hesaplar Her grup içerisinde yer alan hesaplar, Türk parası ve yabancı para olarak ikiye ayrılmıģtır. Türk parası ve yabancı para iģlemler için çalıģan hesaplar, 012 Yoldaki Paralar T.P., 013 Yoldaki Paralar Y.P. örneğinde olduğu gibi, defteri kebir seviyesinde belirlenmiģtir. Defteri kebir hesaplarının son hanesi çift sayı ise Türk Parası hesapları, tek sayı ise yabancı para hesapları ifade eder. Yabancı para olarak belirtilen hesaplar, bankaların yabancı para iģlemlerine iliģkin tutarların kaydedildiği hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para bakiyeler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değerleme farkları ilgili hesaplara intikal ettirilir. Yabancı para hesaplardan ve iģlemlerden sağlanan yabancı para faiz, komisyon ve gelirler, iģlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir ve ilgili yabancı para kârzarar hesaplarına 2

4 kaydedilir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine Türk parası üzerinden tahsil edilse dahi, ilgili yabancı para kâr-zarar hesaplarına kaydedilir. Hesap numaralama sistemi Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluģmuģtur. Ġstisnai hesaplar ise yedi haneden oluģmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aģağıda belirtildiği Ģekildedir: A B C D E F A BC DE F - Grup numarasını tanımlar, - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar, - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar, - Alt hesap numaralarını tanımlar. Tekdüzen Hesap Planında; a) Bütün defteri kebir hesaplarının yardımcı ve alt hesaplarıyla birlikte kullanılmasalar dahi açılması zorunludur. b) BDDK nın izni olmadan defteri kebir seviyesinde yeni hesap açılamaz. c) Defteri kebir düzeyinde açılmıģ olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için bankalar ihtiyaç duymaları halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açabilirler. ç) Defteri kebir hesabı ile birlikte bir veya daha fazla yardımcı hesap varsa yeni yardımcı hesapların ilavesi, bir veya daha fazla alt hesap varsa yeni alt hesapların ilavesi, BDDK nın izniyle mümkündür. d) Yardımcı hesap veya alt hesap seviyesinde tespit edilmiģ maddeler için bankalar, gerek duyacakları alt ve daha tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler. 3

5 e) Altı ya da yedi haneli hesaplarda bankalar, döviz cinsi, müģteri numarası, kontrol numarası gibi hususları izlemek amacıyla, ilave haneler eklemek suretiyle daha alt seviyede hesaplar açabilirler. f) Diğer hesaplar, ilgili bölümde ayrı bir hesap açılmasını gerektirmeyen büyüklükte olan iģlemler ile sık tekrarlanmayan iģlemlerin kaydı için ayrılmıģtır. Bir iģlem bu niteliği taģımadığı halde kaydedileceği özel bir hesap bulunmuyorsa, bu tür iģlemler için Kurumdan izin alınarak özel bir hesabın açılması Ģarttır Bankacılık İşlemlerinin Tekdüzen Hesap Planı Yoluyla Muhasebeleştirilmesi Bankalara özgü olan bankacılık iģlemleri aģağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 1. Kaynak sağlama iģlemleri: Bankaların yabancı kaynak sağlamak için uyguladıkları mevduat kabulü, menkul kıymet çıkarılması gibi iģlemler. 2. Kredi iģlemleri: Bankaların sağladıkları öz ve yabancı kaynakları borç olarak vermesi iģlemleri(nakdi kredi) ile müģterilerine itibarlarından yararlandırma imkanı tanıma(gayrinakdi krediler) biçimindeki iģlemler. 3. Mali iģlemler: Bankanın fiyat farklarından yararlanmak veya gelirinden yararlanmak üzere menkul kıymet alıp satmaları, kambiyo iģlemleri yapmaları ve bu iģlemleri müģterileri hesabına yapmaları, 4. Hizmet iģlemleri: Bankaların, örgütlenme özellikleri, yurt içi ve yurt dıģı muhabirlik iliģkileri, bilgi birikimleri ve teknik olanakları sayesinde müģterilerine sundukları;senet tahsili, menkul kıymet ihracına aracılık gibi hizmetler Kaynak Sağlama İşlemleri ĠĢletmelerin kaynakları öz ve yabancı kaynaklardan oluģmaktadır.bir iģletmenin yabancı kaynaklarının bir bölümü(ödenecek vergiler, sosyal güvenlik primleri vs) yaptığı iģlemler sonucu kendiliğinden ortaya çıkar. Yabancı kaynakların bir bölümü ise iģletmenin finanse edilmesi için yapılan kaynak sağlama iģlemleri sonucu elde edilir. 4

6 Bankaların özkaynak sağlama iģlemleri ve yaptığı iģlemler sonucu kendiliğinden ortaya çıkan yabancı kaynakların muhasebeleģtirilmesi digger iģletmelerden farklılık göstermez.ancak yabancı kaynak sağlama iģlemlerinin muhasebeleģtirilmesi bankalara özgüdür.. Bankalar için en önemli yabancı kaynakların baģında mevduat gelmektedir. Mevduat iģlemlerinin muhasebeleģtirilmesi: 1. Mevduat hesabı açmak: Örnek: Ziraat bankası Kızılay Ģubesine baģvuran Hikmet Öz, TL yatırarak bir vadesiz tasarruf mevduatı hesabı açtırmak istemektedir. ĠĢlemin kaydı aģağıdaki gibi yapılacaktır: 010 KASA 25, TASARRUF MEVDUATI (VADESİZ) 25,000 Hikmet Öz 2. Bir şubedeki mevduat hesabına başka bir şubeden para yatırmak. ġubeli bankacılık yapan bankaların bir çok Ģehirde çok sayıda Ģubeleri mevcut olabilmektedir.bankanın hizmetlerinden yararlananlar banka nezdindeki hesaplara istedikleri Ģubeden eriģebilmektedirler.mevduat hesabının bulunduğu Ģubenin dıģında bir Ģubeden mevduat hesabıyla ilgili olarka yapılan iģlemler Ģube bazında takip özel bir hesapta takip edilmekte ve bu hesap banka genel müdürlüğü nezdinde izlenmektedir.bu özel hesabın adı ġubeler cari hesabıdır. Tek düzen hesap planı izahnamesinde bu hesap aģağıdaki gibi tanımlanmıģtır: ġubelerin genel müdürlükleriyle veya birbirleriyle yaptıkları iģlemlerin kaydına özgü çift nitelikli bir hesaptır. Hesabı ilk çalıģtıran Ģubenin göndereceği dekonta istinaden karģı Ģubece yapılacak mahsup iģlemi ile Ģubeler cari hesabının karģılıklı olarak kapatılması sağlanır. ġubeler cari hesabını çalıģtıran her Ģube, belli dönemlerde tam mutabakat sağlamak zorundadır.: 5

7 Örnek: Bankanın UĢak Ģubesinden Hikmet Öz ün Kızılay Ģubesindeki hesabına geçmek üzere 35,000 TL yatırılmıģtır. ĠĢlemin kaydı aģağıdaki gibi olacaktır: UĢak Ģubesinin kaydı: 010 KASA 35, ŞUBELER CARİ HESABI 35,000 (Kızılay Şubesi) Kızılay Ģubesinin kaydı: 290 ŞUBELER CARİ HESABI 35,000 (Uşak Şubesi) 300 TASARRUF MEVDUATI (VADESİZ) 35,000 Hikmet Öz HesaplaĢma merkezindeki kayıt: 290 ŞUBELER CARİ HESABI 35,000 (Uşak Şubesi) 290 ŞUBELER CARİ HESABI 35,000 (Kızılay Şubesi) 6

8 Bankaların muhasebe sistemlerinin otomatik olarak çalıģtığı günümüzde parayı tahsil eden UĢak Ģubesinin yaptığı iģlem sonucu yukarıdaki kayıtlar system tarafından otomatik olarka yapılır. 3. Hesaptan para çekmek Örnek: Hikmet Öz, vadesiz tasarruf hesabından 15,000 TL çekmiģtir. ĠĢlemin kaydı aģağıdaki gibidir: 300 TASARRUF MEVDUATI (VADESİZ) 15,000 Hikmet Öz 010 KASA 15, Mevduat hesabına faiz tahakkuk etmesi Örnek: Hikmet Öz 1 Aralık günü dönem sonu faiz ödemeli %8 faiz oranlı 1 yıl vadeli 10,000 TL lık bir tasarruf mevduatı hesabı açtırıyor.vade sonunda faizli tutar ödenerek hesap kapatılıyor(herhangi bir yasal kesinti olmadığı varsayılıyor) Hesabın açılması: 010 KASA 10, TASARRUF MEVDUATI (VADELİ) 10,000 Hikmet Öz 7

9 Faizin hesaba eklenmesi: 610 TÜRK LİRASI MEVDUATA VERİLEN FAİZLER TASARRUF MEVDUATI (VADELİ) 800 Hikmet Öz Hesabın kapatılması: 310 TASARRUF MEVDUATI (VADELİ) 10,800 Hikmet Öz 010 KASA 10, Kredi işlemleri Bankalar müģterilerine borç para vererek(nakdi krediler) ya da müģterilerine bankanın itibarından yararlanma imkanı tanıyarak(gayri nakdi krediler) kredi açarlar. Doğal olarak bankalar açtıkları kredilerin vade süresi sonunda faiz geliri, komisyon geliri türünde gelirler elde ederler. Açılan krediler karģılığında çeģitli teminatlar alınması yaygın bir uygulamadır. Örnek: Banka,1 Nisan tarihinde Gerçek Nakliyat A.ġ Ģirketine Ģirkete ait bir taģınmaz üzerine ipotek tesis etmek suretiyle teminat karģılığında 5,000,000 TL, %10 faizli, 3 ay vadeli avans Ģeklinde nakdi kredi açmıģtır. 8

10 118 KISA VADELİ TEMİNATLI KREDİLER 5,000,000 Gerçek AŞ RESMİ,TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR 304 MEVDUATI 5,000,000 Gerçek AŞ Nisan ayının sonunda tahakkuk eden faizin kaydı: 220 KREDİ,FAİZ GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 41, KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER 41, Mali işlemler Bankalar, kaynaklarını değerlendirmek veya fiyat farkından yararlanmak üzere pazarlanabilir menkul kıymet portföyü oluģtururlar. Alım satım iģlemlerine borsada giriģilebileceği gibi müģterilere portföyden menkul kıymet satılabilir ya da müģterilerinin ibraz ettiği menkul kıymetler satın alınabilir.bankalar Hazine MüsteĢarlığı nın açtığı ihaleye girerek devlet tahvili veya hazine bonosunu toptan alıp daha sonar müģterilerine pazarlama Ģeklindeki alım satım iģlemlerini de yapmaktadır. Örnek: Banka, borsadan nominal değeri 1 TL olan hisse senetlerinden adedini 1,8 TL den satın alıyor. 9

11 030 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 3,600,000 Hisse senetleri 010 KASA 3,600,000 Hisse senedinin değerinde düģtüğünü gören banka daha fazla zarar etmemek için senetleri adedi 1,7 TL den elden çıkarıyor. 010 KASA 3,400, SERMAYE PİYASASI İŞLEM ZARARLARI 200, MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 3,600,000 Hisse senetleri Hizmet işlemleri Bankalar, sahip oldukları geniģ organizasyon, yurt içi ve yurt dıģı bankalarla muhabirlik iliģkileri, ticari ve mali konulardaki uzmanlıkları sayesinde müģterilerine türlü hizmetler sunabilmektedirler. 1. Havale İşlemleri: Havale, göndericinin, belli bir miktar paranın alıcı olarak gösterdiği bir kiģiye ödenmesi yönünde bir bankayı muhatap alarak verdiği emirdir. Bir bankacılık hizmeti olan havale, komisyonlu iģlemler arasında önemli yer tutar. Bu konuda iģlemleri ne kadar hızlı olursa müģteri o kadar memnun olacaktır. Bu da bankaya müģteri kazandıracaktır. BiliĢim teknolojisinin bankacılığa girmesi, bankacılık iģlemlerini daha kolay ve çabuk yapılabilir hale getirmiģtir. Bilgisayar teknolojisinin küresel niteliklere ulaģması ile uluslararası Ģebekelerin bağlanmasında coğrafi uzaklık önemsiz hâle gelmiģtir. Ġnsanlar, nerede olursa olsunlar internet kullanarak hesaplarına ulaģabilmekte ve iģlem yapabilmektedirler. Bankaların teknolojiyi yakından takip etmesi havale iģlemlerini de oldukça kolaylaģtırmıģ ve 10

12 çabuklaģtırmıģtır. Bu kolaylık hem banka açıģından hem de müģteri açısından zaman tasarrufu sağlamaktadır. Havale iģlemi, havalenin kabulü ve havalenin ödenmesi aģamalarından oluģur. Havale iģleminde iki banka Ģubesi bulunur: - Bankaların Ģubeleri ve muhabirleri üzerine havale alan Ģube - Bankanın Ģubeleri veya muhabirleri tarafından verilen havaleyi ödeyen Ģube. Havale iģlemlerinde havale bedeli üzerinden komisyon alınır. Alınan komisyon üzerinden ise %5 BSMV (Bankacılık Sigorta Muameleleri Vergisi) alınır. Ayrıca müģterinin tercih edeceği havale Ģekline göre (posta, telefon, online, faks gibi) de haberleģme gideri karģılığı alınır. Bütün bu masraflar, müģteriden peģin olarak tahsil edilir. 2. Giden Havale: Bankanın bir Ģubeden baģka bir Ģubesine ya da baģka bir banka Ģubesine belli bir miktar para havale etmesi iģlemine giden havale denir. Havalenin gönderilmesi sırasında; havalenin hangi yolla gönderileceği (mektup, telefon,faks), alıcı adı soyadı, alıcı adresi, alıcının hesabının bulunduğu banka ve Ģubesi, alıcının hesap numarası, alıcının telefon numarası vb. bilgilerin gönderici bankaya verilmesi gerekir. Bu, havalenin ödenmesi sırasında herhangi bir sorun çıkmasını engelleyecektir. Alınacak komisyon, gider karģılığı ve BSMV hesaplanarak havale fiģi düzenlenir. Havale tutarı ile komisyon, gider karģılıkları müģteriden nakden tahsil edilerek ya da müģterinin hesabından aktarılarak tahsil edilir ve müģterinin isteğine uygun olarak havale emri ödemeyi yapacak Ģube ya da muhabire gönderilir.havale tutarı Ģubeler hesabına alacak olarak yazılır. Yurt dıģından bir banka aracılığıyla veya posta çeki ile gönderilen havalelerde haberleģme ve komisyon kesildikten sonra bankaya intikal eden havale tutarının hesaba alacak kaydedilmesinden veya alacak kaydından sonraki 10 gün içinde efektif ödenmesi hâlinde bankalar %0.1 oranında komisyon tahsil etmektedir. 11

13 2.1. Virman: Cari veya katılma hesabınızdan istediğiniz tutarda paranızı, kendinize ait diğer cari veya katılma hesabınıza aktarma yapma iģlemidir. Virman iģlemi, ATM lerden, internetten ve telefonla yapılabilmektedir EFT (Elektronik Fon Transferi): Elektronik sistemlerin geliģmesine bağlı olarak, kiģilerin kendi hesaplarından baģka bir bankadaki hesap numarasına veya baģka bir Ģahsın ismine kredi kartı numarasına para havale etmesi iģlemidir. EFT iģlemi de aslında bir havale niteliği taģır. Ancak, havaleden farklı olarak burada alıcıya ödeme, gönderenin bankasında değil de baģka bir bankadan yapılmaktadır. EFT iģlemleri, T.C. Merkez Bankası üzerinden gerçekleģtiği için sadece yeni Türk lirası olarak ve mesai günleri içinde yapılabilmektedir. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde EFT yapılamamakta, ileri tarihli EFT talimatı verilebilmektedir. Mevduat sahibi baģka bir bankada hesabı olan bir kiģiye veya kendisinin baģka bir banka Ģubesindeki hesabına (virman) para göndermek istediğinde, hesabının bulunduğu bankaya baģvurararak EFT talimatı verir. Bu talimatı alan banka ise, mevduat sahibinin hesabından EFT tutarını mahsup ederek EFT alıcısının bankasına elektronik ortamda gönderir. EFT bankası, gelen bu tutarı alıcının hesabına alacak kaydederek iģlemi tamamlar. Ancak, talimatın verildiği günden bir gün sonra alıcının hesabına aktarılmaktadır. EFT iģleminin, banka kartı ve iģ yerlerindeki POS cihazlarını kullanarak mevduat sahibinin satın aldığı mal ve hizmetlerin bedelini ödeme aracı olarak kullanılması da mümkündür. SatıĢ noktasından elektronik fon transferi (EFTPOS) adıyla anılan iģlemde mevduat sahibi, satın aldığı mal ve hizmetlerin karģılığını, banka kartını POS cihazından geçirir, Ģifresini girer ve ödemesi gereken tutarın kendi hesabından banka üyesi iģ yerinin hesabına aktarılmasını sağlar IBAN (International Bank Account Number): Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde, ülkeler arasında gerçekleģtirilen para transferlerinin hızı ile kalitesini artırmak ve maliyetlerini düģürmek amacıyla International Bank Account Number- IBAN adı verilen uluslararası banka hesap numarası standardı geliģtirilmiģtir. IBAN bugün 33 Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır. IBAN'ın amacı, Avrupa ülkelerindeki 12

14 banka ve diğer finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleģtirilen para transferlerindeki hataları ve bundan doğan gecikmeleri engellemektir. IBAN sayesinde transfer edilen para daha hızlı ve hatasız bir biçimde göndericinin hesabından alıcının hesabına geçirilmekte böylece, iģlemlerde oluģan hatalardan kaynaklanan bekleme süreleri ve ek maliyetler ortadan kalkmaktadır. 1 Eylül 2005 tarihinden itibaren müģteriler, bir banka veya katılım bankasından Türkiye'deki bir baģka banka veya katılım bankası nezdindeki (yanında, huzurunda, gözetiminde) bir hesaba IBAN ile para gönderebilmektedir.iban ile yapılan para transferlerinde alıcının Ģubesi, Ģehri vb. detayları bilmeye gerek olmayıp yalnızca hesap numarası ile transfer iģlemi gerçekleģtirilebilmektedir. Gerek yurt içi gerekse yurt dıģı para transferlerinde IBAN uygulaması zorunlu olmayıp mevcut hesap numaraları ile para transferi yapılmasına devam edilmektedir.para transferlerinde IBAN kullanmak alıcı ve göndericinin tercihine bağlıdır. 3. Gelen Havale: Bankanın diğer Ģubelerinden ya da baģka bir banka Ģubesinden müģteri talimatı ile gelen havaleler, havale gönderilen kiģiye ödenmesi iģlemi gelen havale iģlemidir. Havale, müģterinin tasarruf mevduatı hesabına gönderilmiģ ise; 300 TASARRUF MEVDUATI (Y.Ġ.Y) VADESĠZ hesap alacaklı olacaktır. Havaleyi gönderen müģterinin herhangi bir talimatı yok ise o zaman alacaklı hesap, 394 ÖDEME EMĠRLERĠ TP hesabı olacaktır. MüĢteri, havale tutarını bankada bulunan bir hesabına geçirilmesini ister ise havale tutarı doğrudan bu hesaba alacak kaydedilir. 4. Borsa işlemlerine aracılık 5. Müşteri senetlerinin tahsili 13

15 BÖLÜM SONU SORULARI 1. AĢağıdakilerden hangisi bankaların sundukları hizmet iģlemleri kapsamında değildir? a. Havale iģlemleri b. MüĢteri senetleri tahsili c. Senet iskontosu d. Borsa iģlemlerine aracılık 2. Bankanın Ankara Ģubesine baģvuran müģteri aynı bankanın Ordu Ģubesindeki hesabına 1,000TL yatırmıģtır. Bu bilgilere gore Ordu Ģubesinin yapacağı kayıtlar hakkında aģağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Tasarruf mevduatı hesabı borçlandırılır b. Kasa hesabı borçlandırılır c. ġubeler cari hesabı borçlandırılır. d. Kasa hesabı alacaklandırılır. 14

16 3. Banka Ģubesine baģvuran müģteri 1,000 EUR satmak istediğini bildirmiģ ve kendisine 2,350 TL ödenmiģtir. Bu bilgilere gore müģteriye yapılan ödemeye ait yapılacak yevmiye kaydı aģağıdakilerden hangisidir? a. Efektif deposu Hs. 2,350 ġubeler cari Hs. 2,350. b. Efektif deposu Hs. 2,350 Kasa Hs. 2,350. c. Efektif deposu Hs. 2,350 Efektif alım satım Hs. 2,350. d. Efektif alım satım Hs. 2,350 Kasa Hs. 2,

17 4. ġubeler cari Hs. XXX ġubelerden alınan faizler Hs. XXX. Bu yevmiye kaydı aģağıdaki iģlemlerden hangisine aittir? a. Senetlere iliģkin reeskont kaydına b. Ġç faiz tahakkukuna c. Kasa fazlasının kaydına d. Kredi hesaplarına faiz tahakkukuna 5.. KREDĠ,FAĠZ GELĠR TAHAKKUK VE REESKONTLARI Hs. XXX KISA VADELĠ KREDĠLERDEN ALINAN FAĠZLER Hs. XXX. Bu yevmiye kaydı aģağıdaki iģlemlerden hangisine aittir? a. Senetlere iliģkin reeskont kaydına b. Kredi faizinin ödenmesine c. Kredi faiz tahakkukuna d. Kredi faizi tahsilatına 16

18 6. AĢağıdakilerden hangisi bankalarda uygulanan tekdüzen hesap planında yer alan hesap gruplarından biri değildir? a. Dönen değerler b. Krediler c. Faiz dıģı giderler d. Maliyet hesapları 7. AĢağıdakilerden hangisi tasarruf mevduatına ait iģlemlerden biri değildir? a.hesabın kapatılması b. Hesaptan para ödenmesi c. Açılan hesap için teminat alınması d. Hesap açılması 17

19 8. Banka Ģubesine baģvuran Hikmet Öz, ABC iģletmesi lehine 100,000 TL tutarlı bir teminat mektubu talebinde bulunmuģ, gerekli iģlemlerden sonar teminat mektubu müģteriye teslim edilmiģtir. Bu bilgilere gore yapılacak yevmiye kaydı aģağıdakilerden hangisidir? a. Emanet ve rehinli kıymetler hs.. 15,000 Emanet ve rehinli kıymet verenler hs. 15,000. b. TL teminat mektuplarından alacaklar hs 15,000 (Hikmet Öz).. TL teminat mektuplarından borçlar hs 15,000 (ABC Ģirketi). c. TL teminat mektuplarından alacaklar hs 15,000 (Hikmet Öz).. Emanet ve rehinli kıymet verenler hs 15,000 (ABC Ģirketi). d. TL teminat mektuplarından alacaklar hs 15,000 (ABC Ģirketi) Emanet ve rehinli kıymet verenler hs 15,000 (Hikmet Öz)... 18

20 9. Bankalar aģağıdaki iģlemlerden hangisinden komisyon almazlar? a. Para nakli b.eft c. Hesap açılması d. Senet tahsili 10. Banka müģterisi 20,000 dolar karģılığında 3 ay vadeli döviz tevdiat hesabı açtırmıģ ve efektifleri banka Ģubesine teslim etmiģtir. Bu bilgilere gore yapılacak yevmiye kaydında aģağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Kasa hesabı borçlandırılır b. Efektif alım-satım hesabı borçlandırılır c. Efektif alım-satım hesabı alacaklandırılır. d. Döviz tevdiat hesabı alacaklandırılır 11. AĢağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesabıdır? a. BirikmiĢ amortismanlar b. Takipteki krediler c. Alınan ücret ve komisyonlar d. Efektif depose 12. Bankanın kiraladığı gayrimenkuller üzerinde yapmıģ olduğu varlığın kapasitesini geliģtirerek kendisinden gelecekte elde edilecek yararı artıran harcamalar aģağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? a.menkul kıymetler b. Özel maliyetler c. Maddi olmayan duran varlıklar d. Amortisman giderleri 19

21 13. Gerçek veya tüzel kiģilerin bankalara istedikleri anda veya belli bir sürenin sonunda faizi ile birlikte geri almak üzere yatırdıkları paralara ne ad verilir? a.acya b.avans c.mevduat d. Valör 14. Gelir ve gider hesapları ile ilgili aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a.gelir hesaplarındaki azalıģlar, hesapların alacak taraflarına kaydedilir. b.gelir hesapları alacak kalanı verir. c.gider hesaplarındaki artıģlar, hesapların alacak taraflarına kaydedilir. d.gelir hesaplarındaki artıģlar, hesapların borç taraflarına kaydedilir. 15. Bir iģletmenin varlıkları ile kaynaklarındaki değiģiklikler ve bu değiģikliklerin hasılat, gider ve özkaynaklar üzerindeki etkilerinin ölçülmesinin objektif belgelere dayandırılması, gelecekle ilgili tahmin ve varsayımların yapılmasında tarafsız hareket edilmesi gereğini ve iyi bir yargılama yeteneğini temel alan kavram aģağıdakilerden hangisidir? a.süreklilik b. Özün önceliği c.önemlilik d. Tarafsızlık ve belgelendirme 16. Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kiģi ve kuruluģların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaģılır olmasını, aynı zamanda mali tablolarda yer almayan ancak alınacak kararları etkileyecek, gerçekleģmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi hangi temel muhasebe kavramı gereğidir? a.sosyal sorumluluk b.ġhtiyatlılık c. Tam açıklama d.önemlilik 20

22 17. Tekdüzen hesap planında mevduatlar aģağıdakilerden hangisine gore sınıflandırılmamıģtır? a.mevduat sahibinin yerleģik olduğu yere gore b. Faiz ödeme dönemlerine c. Faiz ödenecek yerlere d. Mevduat sahibinin kimliğine 18. AĢağıdakilerden hangisi mevduat sahibinin kimliğine gore mevduat hesaplarından biridir? a. YurtdıĢında yerleģik b. Tasarruf mevduatı c. Vadeli mevduat d. Vadesiz mevduat 19. Zorunlu karģılıklar hesabı ile ilgili olarak aģağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Kaynak hesabıdır b. Gider hesabıdır c. Varlık(aktif) hesabıdır d. Bilanço dıģı(nazım) hesaptır 20. AĢağıdakilerden hangisi banka gelir tablosunda yer alacak unsurlardan biri değildir? a. Temettü gelirleri b. Faiz giderleri c. ErtelenmiĢ vergi gideri d. Satılan hizmet maliyeti 21

4. Bölüm. Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

4. Bölüm. Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 4. Bölüm Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMET İŞLEMLERİ 343FBS040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKA MUHASEBESİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 İKİNCİ BÖLÜM DÖNEN DEĞERLER BÖLÜM HEDEFİ Dönen Değerler bölümünde

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir.

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MEVDUAT İŞLEMLERİ 343FBS038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15 Ġstanbul, 19 Ocak 2012 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15 KONU : Türev Ürünlerde Vergi Uygulamalarına Ġlişkin Tebliğ Düzenlemeleri Hk. Türev ürünlerle ilgili işlemler ekonomik hayatta gittikçe daha

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1 T.C Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü. Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı. Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Dersi Dönem Ödevi

İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü. Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı. Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Dersi Dönem Ödevi İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Dersi Dönem Ödevi 1. TÜRKİYE DE SWAP PİYASALARI... 4 1.1. SWAP KAVRAMI... 4 1.2. SWAP TARĠHĠ... 4 1.3.

Detaylı