1. Madde kökü ve seçeneklerdeki ifadeler net ve anlaşılır olmalı, gerekli bilgiler tam verilmelidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Madde kökü ve seçeneklerdeki ifadeler net ve anlaşılır olmalı, gerekli bilgiler tam verilmelidir."

Transkript

1 SORU ÖRNEKLERİ 1. Madde kökü ve seçeneklerdeki ifadeler net ve anlaşılır olmalı, gerekli bilgiler tam verilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi, Takasbank a verilebilecek teminat çeşitlerinden biri değildir? A. Gayrimenkul sertifikaları B. Nakit C. Teminat mektubu D. Devlet tahvili E. Yatırım fonu katılma belgesi Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Borsa Para Piyasasında, aracı kuruluşların Takasbank a verebilecekleri teminat çeşitlerinden biri değildir? A. Gayrimenkul sertifikaları B. Nakit C. Teminat mektubu D. Devlet tahvili E. Yatırım fonu katılma belgesi Soru bu haliyle daha anlaşılır. 2. Madde kökü olabildiğince açık-seçik, yalın ve anlaşılır bir dille yazılmalı gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Testin birçok özelliği vardır. Geçerlik ve güvenirlik bu özelliklerden ikisidir. Testin kapsam geçerliğini sağlamak için aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmek gerekir? A. Ölçülecek davranışlara B. Öğrencilerin yeteneklerine C. Testin güvenirliğine D. Madde sayısına E. Öğretimin kalitesine İlk iki cümlenin sorunun cevaplanmasına katkısı yok. 3. Madde kökü, mümkün olduğu kadar olumlu şekilde yazılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de hazine bonolarının en önemli alıcısının bankalar olmasının nedenlerinden biri değildir? A. Enflasyon riski taşımaması B. Açık piyasa işlemlerine konu olması C. İkincil piyasalarının işlek olması D. İhalelerde teminat olarak kullanılabilmesi E. Geri ödenmeme riski taşımaması Hem kökte hem de seçeneklerde olumsuz ifadeye yer verilmesi anlamayı güçleştiriyor.

2 4. Madde köküyle seçeneklerdeki ifadeler dilbilgisi açısından doğru olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri finansmanının yerine getirmesi gereken şartlardan biri değildir? A. Sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasını sağlaması B. Yönetim maliyetlerinin düşük olması C. Kaliteli hizmet sunumunu teşvik etmesi D. Öncelikli olmayan konuları finanse etmemesi E. Hizmet sunucuları arasında rekabeti teşvik etmesi Sağlık hizmetleri finansmanı özne olamaz. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri finansmanında yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir? A. Ücretsiz sağlık hizmetlerinin sağlanması B. Düşük yönetim maliyetlerinin olması C. Kaliteli hizmet sunumunun sağlanması D. Öncelikli olmayan konuların finanse edilmemesi E. Hizmet sunucuları arasında rekabetin teşvik edilmesi 5. Madde kökü kapsamı bir konu ya da durumla sınırlandırılmış olmalıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Seçenekler akla uygun ve mantıklı olmalıdır. B. İfadeler, açık, kesin ve kısa olmalıdır. C. Az bilinen kelimelere yer verilmemelidir. D. Çelişkili kelimeler kullanılmamalıdır. E. Tekrar eden ifadeler madde köküne alınmalıdır. Seçeneklerdeki her bir ifadenin farklı konuya ilişkin olduğu durumlarda seçenek sayısı kadar soru olduğu söylenebilir. Çoktan seçmeli soru yazma teknikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Seçenekler akla uygun ve mantıklı olmalıdır. B. İfadeler, açık, kesin ve kısa olmalıdır. C. Az bilinen kelimelere yer verilmemelidir. D. Çelişkili kelimeler kullanılmamalıdır. E. Tekrar eden ifadeler madde köküne alınmalıdır.

3 6. Madde kökünde seçeneklerden herhangi birine yönlendiren ipuçları bulunmamalıdır. Doğru olma olasılığı düşük ve tümel yargılara neden olan daima, her zaman, tamamıyla, bütün, asla, hiçbir zaman, genellikle, nadiren, bazen vb. kelimeler yanıtlayıcıya ipucu vereceğinden madde kökünde kullanılmamalıdır. Öğretmenin sevdiği öğrencilere taraflı olarak 5 er puan fazla vermesi ölçme sonuçlarına hangi tür hatanın karışmasına neden olur? A. Sabit B. Tesadüfi C. Bireysel D. Yanlı E. Kısmi Taraflı ve yanlı eş anlamlı kelimeler olduğu için ipucu vermektedir. 7. Madde köküyle seçeneklerdeki ifadeler birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Pay kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Payın senede bağlanması B. Payın senede bağlanmasının imtiyazların kullanımında değişiklik yaratması C. Payın senede bağlanmadan kazanılması D. Tüm hakların ve borçlar paya bağlı olması E. Payın senede bağlanmadan rehnedilebilmesi Pay kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Pay senede bağlanabilir. B. Payın senede bağlanması imtiyazların kullanımında değişiklik yaratır. C. Pay, senede bağlanmadan kazanılabilir. D. Tüm hakların ve borçlar paya bağlıdır. E. Pay, senede bağlanmadan rehnedilebilir. İfadedeler (tam cümle) Özellikler (-mesi, -ması) İşlev, görev (-mek, -mak) şeklinde belirtilmelidir. 8. Olumsuz maddeler olumlu algılanma riskine karşı maddeyi olumsuz yapan ifade altını çizme, koyu yazma vb. yoluyla belirginleştirilmelidir. yanlıştır, değildir, temel, en iyi, çıkarılamaz gibi vurgulanmak istenen sözcüklerin altı çizilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma ilkelerinden biri değildir? A) Yaratıcılık B) Basitlik C) Doğruluk D) Nesnellik E) Sınırlılık

4 9. Seçeneklerin tümünde tekrar edilen ifadeler madde köküne alınmalıdır. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılacak ithalatta alınacak teminatın tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A. İthalatta alınması gereken her türlü vergi tutarına eşittir. B. İthalatta alınması gereken her türlü vergi tutarının iki katına eşittir. C. İthalatta alınması gereken her türlü vergi tutarının %50 sine eşittir. D. İthalatta alınması gereken her türlü vergi tutarının %25 ine eşittir. E. İthalatta alınması gereken her türlü vergi tutarının %30 una eşittir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılacak ithalatta alınacak teminatın tutarı, ithalatta alınması gereken her türlü verginin yüzde kaçına eşittir? A. 100 B. 70 C. 50 D. 30 E. 25 Soru bu haliyle daha anlaşılır olmuş, okunma ve cevaplanma süresi kısalmıştır. 10. Çift seçenek olmamasına dikkat edilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri duran varlıklara yatırım yapmaya yönelten nedenler arasında yer almaz? A. Net işletme sermayesinin artırılması B. Üretim kapasitesinin artırılması C. Mevcut makine ve tesislerin verimliliğinin artırılması D. Birim maliyetlerin düşürülmesi E. Verimliliğin artırılması Çift seçenek her zaman bire bir aynı kelime ya da cümleden oluşmayabilir. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri duran varlıklara yatırım yapmaya yönelten nedenler arasında yer almaz? A. Net işletme sermayesinin artırılması B. Üretim kapasitesinin artırılması C. Mevcut makine ve tesislerin verimliliğinin artırılması D. Birim maliyetlerin düşürülmesi E. Kullanılan teknolojinin yenilenmesi

5 11. Seçenekler konu, ifade ve uzunluk bakımından birbirine benzemelidir. Aşağıdakilerden hangisi Türev Piyasalar Müşteri Kâr Zarar Raporu nda yer alan bilgilerden biri değildir? A. Müşterinin bir önceki ay boyunca yapmış olduğu türev araçlar işlemleri için ödemiş olduğu komisyon B. Müşterinin bir önceki ay boyunca türev araçlarla ilgili olarak yatırmış olduğu nakdi teminatlardan elde ettiği faiz geliri C. Müşterinin bir önceki ay boyunca ödemiş olduğu temerrüt faizleri D. Gayrinakdi teminatlar E. Müşterinin bir önceli ay boyunca türev araçlardan elde ettiği realize edilmiş kâr/zarar Diğerlerinden daha kısa ya da daha uzun seçeneklerin doğru cevap olarak değerlendirilme eğilimi yüksektir. 12. Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı, biri diğerini içermemelidir. Vücutta günde kaç ml beyin omurilik sıvısı yapılır? A A B B C C D D E E Biri diğerine zıt olan seçenekler kullanılmamalıdır. Seçeneklerin birbirinin zıddı olması, bunlardan birinin veya ikisinin doğru cevap olamayacağına dair ipucu verebilir. Pay kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Pay, senede bağlanmadan rehnedilemez. B. Payın senede bağlanması imtiyazların kullanımında değişiklik yaratmaz. C. Pay, senede bağlanmadan kazanılabilir. D. Tüm haklar ve borçlar paya bağlıdır. E. Pay, senede bağlanmadan rehnedilebilir. Pay kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Pay, senede bağlanmadan rehnedilemez. B. Payın senede bağlanması imtiyazların kullanımında değişiklik yaratmaz. C. Pay, senede bağlanmadan kazanılabilir. D. Tüm haklar ve borçlar paya bağlıdır. E. Payın senede bağlanması zorunludur.

6 14. Seçenekler tarih ve sayılardan meydana gelmişse, sayılar ve tarihler büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralanmalıdır. Elde 182 gün tutulan ve dönemsel getirisi %20 olan hazine bonosunun yıllık getirisi yüzde kaçtır? A. 30 B. 50 C. 40 D. 60 E. 20 Elde 182 gün tutulan ve dönemsel getirisi %20 olan hazine bonosunun yıllık getirisi yüzde kaçtır? A. 20 B. 30 C. 40 D. 50 E. 60 Seçenekler sıralandığında öğrenci elde ettiği sonucu daha çabuk bulur ve işaretler. 15. Çeldiriciler, doğru cevabı bilmeyenleri çeldirecek kadar güçlü olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme sürecinde yapılması gereken işlemlerden biri değildir? A. Ölçme B. Karar verme C. Ölçüt belirleme D. Örtük Özellikler Teoremi E. Karşılaştırma Teorem bir işlem olmadığı için bariz bir şekilde kendini gösteriyor. 16. Mümkünse sıralı soru (I, II, III) kullanılmamalıdır. I. Korunma II. Fiyat keşfi III. Risk transferi IV. Arbitraj V. Yatırım Yukarıdakilerden hangileri opsiyon sözleşmelerinin kullanım amaçlarındandır? A. II ve III B. I, III ve IV C. III, IV ve v D. I, II, III ve IV E. I, III, IV ve IV Aşağıdakilerden hangisi, opsiyon sözleşmelerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

7 A. Korunma B. Fiyat keşfi C. Risk transferi D. Arbitraj E. Yatırım 5 seçenek üretilebilen durumlarda standart soru formatı kullanmak daha uygundur. 17. Bu tür sorularda, seçenekler sıralanmalıdır. I. Tahvil hamilinin bir şirkete kullandırdığı sermaye özsermayedir. II. Tahvil hamili tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. III. Tahvil hamili şirketin aktifi üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Tahvil hamilinin hakları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. I ve II B. II ve III C. Yalnız III D. Yalnız I E. Yalnız II I. Tahvil hamilinin bir şirkete kullandırdığı sermaye özsermayedir. II. Tahvil hamili tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. III. Tahvil hamili şirketin aktifi üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Tahvil hamilinin hakları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. II ve III 18. Seçeneklerde Hepsi, Hiçbiri, A ve C gibi diğer çeldiricileri kapsayan ifadeler yer almamalıdır. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin, belgelendirilerek toplanması, daha sonra bilgi kullanıcılarına sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillere ve kurallara göre yazılması işlemine ne ad verilir? A. Analiz B. Sınıflandırma C. Özetleme D. Kaydetme E. Hepsi

8 Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin, belgelendirilerek toplanması, daha sonra bilgi kullanıcılarına sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillere ve kurallara göre yazılması işlemine ne ad verilir? A. Analiz B. Sınıflandırma C. Özetleme D. Kaydetme E. A ve C 19. Maddeleri yazarken noktalama ve yazım kurallarına uyulmalıdır. Ders dışı, becerilerin ölçülmesi ve geliştirilmesi için tercih edilen ölçme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Ödev ve Proje B. Sözlü sınav C. Görüşme D. Çoktan seçmeli test E. Doğru-yanlış testleri Soruda, derslerdeki etkinliklerle kazandırılması hedeflenmeyen, sınıf dışında yapılan çalışmalarla kazandırılması mümkün olan yeterlikler için uygun teknik sorulmak istenirken ikinci sözcükten sonraki virgül anlamı değiştirmekte; doğru cevabın Görüşme olabileceği hissini yaratmaktadır.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ 343FBS043 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçları SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 MENKUL KIYMET TÜRLEİ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-28/6/2012 tarihli

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜREV PİYASA ARAÇLARI 343FBS046 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat ULUTEKİN

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası www.tspakb.org.tr Sunuş Bu kitapçığı sizlere sunan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye de sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin

Detaylı

YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011

YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011 YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011 YATIRIM YAPARKEN Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası ŞUBAT 2011 Yayın Adı Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası Hazırlayanlar

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 06/04/2015 TARİH VE EYF.12233907-335

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı