HIZLANDIRILMIŞ DERS NOTU KANUN İLE BİRLİKTE OKUYUNUZ. Anonim ortaklık Önem, yarar ve sakıncaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HIZLANDIRILMIŞ DERS NOTU KANUN İLE BİRLİKTE OKUYUNUZ. Anonim ortaklık Önem, yarar ve sakıncaları"

Transkript

1 HIZLANDIRILMIŞ DERS NOTU KANUN İLE BİRLİKTE OKUYUNUZ. Anonim ortaklık Önem, yarar ve sakıncaları Başlıca yararları, a. Tek başlarına işe yaramayan ve atıl durumda bulunan küçük tasarrufların bir araya gelmesinin sağlayarak, büyük sermayeler oluşturur. b. Asgari bir sermayeyle kurulması mümkün, ortaklarının sorumluluğu sınırlı, payların devri şahıs şirketlerine oranla kolay ve tek kişi ile kurulması mümkündür. Kısaca, çok büyük sermayelerin bir araya gelmesine olanak sağlar. Pay sahibi sayısının beşyüzü aşması şirketin halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi olmasına yol açar. (serpk 16) c Özel mülkiyetin halka yayılmasına katkıda bulunur. d.şirkete girmek ve çıkmak oldukça kolaydır. Borsa şirket hisselerinin el değiştirmesi için elverişli ortamdır. Sakıncaları ise, a. Anonim şirketler, çoğunluk ilkesine göre yönetildiği için bazen örgütlü küçük bir azınlık şirket yönetimini ele geçirerek şirketi, çoğunluğun çıkarlarına göre değil, kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilir. b. Tekelleşme eğilimi ve tehlikesi mevcut.

2 Tanımı ve unsurları TTK 329 daki iki fıkraya göre, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı sorumluluğu malvarlığı ile, ortaklarının sorumluluğu ise taahhüt etmiş oldukları sermaye miktarı ile sınırlı ve yalnızca şirkete karşı olan ortaklık şeklinde tanımlanabilir. Şirket bir tüzel kişiliğe sahip olduğuna göre, zaten ortaklarından ayrı ayrı bir ticaret ünvanı seçmek kullanmak zorundadır. (TTK 18, 40 ve 329) Sermaye unusur ve özellikleri TTK 460 ile iki sistem belirlenmiştir. 1 Kayıtlı sermaye sistemi, anasözleşmede gösterilen alt ve üst limitler arasında, yönetim kurulu kararı ile ve anasözleşme değişikliği usulüne uyulmaksızın sermaye arttırımına izin veren bir sistemdir. 2 Esas sermaye sistemi ise, kuruluş sırasında şirketin ana sözleşmesinde gösterilerek ticaret siciline tescil edilen ve daha sonra değiştirilebilmesi anasözleşme değişikliği gerektiren bir tek rakam vardır; o da esas sermayedir. 1. Nakit ile ifade edilmesi Ttk da esas sermayenin en az 50 bin türk lirası, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş anonim ortaklıklarda ise başlangıç sermayesinin en az 100 bin türk lirası olması öngörülmüştür. Ayrıca Bakanlar kuruluna bu belirlenen asgari tutarları artırabilme konusunda yetki tanınmış, böylece kanun değişikliğine gerek kalmadan bu asgari tutarların değişebilmesinin yolu açılmıştır. 2.Tamamen taahhüt edilmiş olması. 3. önceden belirlenmiş ve sabit olması

3 4.Paylara bölünmüş olması; Pay (hisse) kavramı, esas, çıkarılmış sermayenin bir parçası, pay senedi, ortaklık statüsü olmak üzere farklı anlamları vardır. Her pay bir ortaklık statüsünü temsil etmekte yani paya sahip olan kişi o pay nedeniyle bazı hak ve yükümlerin de sahibi olmaktadır. B. Malvarlığı ile sorumluluğu Her kişi gibi AŞ de alacaklılarına karşı malvarlığı ile sorumludur. ;Ortakların sorumluluğu sınırlı olduğu için şirket alacaklılarının tek güvencesi ortaklık malvarlığıdır. Bu sebeple kanun koyucu, malvarlığı değerinin esas/çıkarılmış sermaye rakamı altına düşmemesi, ortakların sermaye taahhütlerinin şirkete gerçek değeri ile getirilebilmesi ve sermayenin iade edilmemesi için çeşitli önlemlere yer verilmiştir. Nominal değerden aşağı bir bedelle pay oluşturulamaması (347) ayni sermayeye bilirkişilerce değer biçilmesi (343) ancak bilançoda gözüken kazançtan veya bunun için ayrılmış yedeklerden kar dağıtılabilmesi (523) malvarlığı değerlernin azalması halinde duruma göre alınması gereken tedbirlerin öngörülmüş olması ( ) Anasözleşmede yer alan sermaye rakamı, üzerinde tasarruf edilemeyen bağlı malvarlığına dönüşmekte, üçüncü kişiler ve alacaklılar yararına bir güvence işlevi görmektedir. C Ortakların sınırlı sorumluluğu Ortaklar şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlı olarak sorumludurlar.

4 Bir ortağın sınırlı sorumluluğunun sona ermesi için ortaklığa karşı tek (asli) borcu olan sermaye taahhütünü tamamen ifa etmiş olması gerekir. TTK 421/2 a hükmü bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararların alınabilmesi için oybirliğinin şart olduğunu hükme bağlamıştır. Sınırlı sorumluluğun kime karşı olduğu konusuna gelince, TTK 329/2 ortakların sınırlı sorumluluğunun şirkete karşı olduğunu açıkça ifade etmiştir. Şirketten alacağını tahsil edemeyen bir şirket alacaklısı, sermaye borcunu henüz ifa etmemiş ortağa değil, şirket tüzel kişiliğine başvurabilecek, ortağın seröaye koyma borcunun ifasını ise ancak şirketin yönetim kurulu (481), şayet şirket iflas halinde ise iflas idaresi veya tasfiye halinde tasfiye memurları isteyebilecektir. (542/1 a) Anonim ortaklık türleri A. Özel hükümlere bağlı olup olmama açısından 1- Özel hükümlere bağlı anonim ortaklıklar a- kendi özel kanunu bulunan ortaklıklar; ereğli demir çelik fabrikaları AŞ, TC merkez bankası kanunu gibi b- Belirli faaliyet dallarına ilişkin özel düzenlemelere bağlı ortaklıklar; Bankalar kanununda bankalar, Sermaye piyasası kanununda piyasa işletmecilerinin gibi c- 233 sayılı KHK düzenlemesine bağlı ortaklıklar; Kamu iktisadi teşebbüslerinin düzenleyen bu KHK, KİT statüsündeki ortaklıklara ilişkin hükümler içermektedir. 2- Genel hükümlere bağlı ortaklıklar Yukarıda belirtilen özel hükümlere tabi olmayan ortaklıklar doğrudan genel hükümlere tabidir.

5 Bir anonim ortaklığın, Bir veya birden çok ortaklığın paylarına sahip olması veya yönetimine hakim olması durumunda bu şirketlerin, holding ilişkisi içerisinde olduğu belirtilmektedir. Bir holding yalnız yavru şirketlere katılıyor veya yönetimlerine hakim oluyorsa saf; bunun yanında üretim ticaret gibi faaliyetlerde de bulunuyorsa karma holdingdir. B- Halka açık olup olmama açısından Temel önemi, halka açık anonim ortaklıklarının öncelikle SerPK ve ilgili mevzuata tabi olması; boşluk bulunan hallerde yine TTK hükümlernin genel hüküm olarak uygulanmasıdır. (SerPK 2/2) Halka açık olmayanlar ise doğrudan TtK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler. Halka arz, SerPK 3/f de tanımlanmış olup, bir şirket, kuruluşu veya sermaye arttırımları sırasında paylarını halka arz edebileceği gibi, mevcut paylarını halka arz etmesi de mümkündür. Yeni kanun buna yer vermemiştir. Anonim ortaklıkların kuruluşu A- Kuruluş sistemleri 1- Ferman sistemi; Devletin özel fermanla verdiği bir imtiyaza dayanır. Bu 15. YY larda uygulanmıştır 2- İzin sistemi; Bu sistemde anonim şirketin kurulabilmesi için kanundaki hükümlere riayet edilmiş olması yetmez; ayrıca devletten bir kuruluş izninin alınması şarttır. 3- Normatif sistem; Normatif sistemde kuruluş, devletin iznine bağlı değildir; kanunda öngörülen işlemler ve şartlar gerçekleştirildiğinde ortaklık tüzel kişilik kazanır. Kişilerin ve ortaklık konusunun önemi yoktur. Kanun hükümlerine uyan herkes bir anonim ortaklık kurabilir.

6 B- Türk hukukunda durum Öğretide POROY'a göre, yapılan değişiklik ile etk normatif sisteme çok yakın olan, sınırlı izin sistemi veya istisnalı normatif denilebilecek bir sistemi geçmiştir. TTK 333 oldukça farklı bir düzenleme getirmektedir; Bakanlık incelemesi sadee kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığına bakabilir. Anonim ortaklık kuruluşunda tescil kurucu nitelik taşıdığına ve tüzel kişilik tescil ile doğduğuna göre (TTK 355) bu işlemi yok sayarak sırf TTK 333 teki izin sözcüğünden hareketle, Bakanlık iznine muhtaç anonim ortaklıklarda izin sisteminin yürürlükte olduğunun savunulamayacağı görüşündeyiz. C- Kuruluş türü ve aşamaları ETTk döneminde ani ve tedrici iki tür kuruluştan bahsetmişken TTK sadece ani kuruluş sistemine göre tanımlanmıştır. Ani kuruluşta şirketin tüm payları, kurucular tarafından taahhüt edilmektedir. 1- kurucu sıfatı sayısı ; Anasözleşmeyi imzalayan ve sermaye koymayı taahhüt eden gerçek veya tüzel kişiler urucu sıfatını kazanır (337/1) 2- Ani kuruluşun aşamaları a- Anasözleşmenin hazırlanması ve içeriği aa- Ana sözleşme, ortaklığın anayasası niteliğindedir. Ortaklığın kurulması için bir takım bilgilerin bu belgede gösterilmesi zorunlu olduğu gibi, bazı hususların geçerlilik kazanması için de anasözleşmeye yazılması gerekir. Anasözleşme pay devralmak veya sermaye artırımlarına katılmak suretiyle sonradan ortak olanları da bağlayıcı olduğundan katılıma açık niteliktedir.

7 Anasözleşmede bulunmaları zorunlu hususlar( zorunlu hususlar) öngörülmeleri koşulu ile anasözleşmede bulunmları zorunlu hususlar ( şartlı zorunlu içerik) ve nihayet anasözleşmede bulunabilen hususlar ( ihtiyari içerik) 3 tip husus var. Emredici hükümler ilkesi (340); Anasözleşmenin kanundan ayrı bir düzenleme getirmesi ancak kanunun buna açıkça izin vermesine bağlıdır. Bu düzenleme ile BK 26 ve 27 de gördüğümüz sınırları içerisinde sözleşme özgürlüğü ilkesi fiilen ortadan kalkmaktadır. Kısaca, kanunda öngörülen bazı hükümlerin anasözleşmeye yazılması zorunludur. Kanunun izin verdiği hususlarda pay sahiplerince öngörülen diğer bazı hususların geçerli olması da, kural olarak anasözleşmeye hüküm konulması şartına bağlıdır. Anasözleşmenin ihtiyari nitelikte hükümler içerebilmesi dahi, kanunun buna dair açık izin vermiş bulunmasına gerek vardır. Aaa- sözleşmede bulunmaları zorunlu olan hususlar Şirketin ticaret ünvanı ile merkezinin bulunacağı yer ( 339/2.a) * Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış işletme konusu (339/2b) Şirketin sermayesi ile her payın itibari değeri ile bunların ödenmesinin şekil ve şartları (339/2 c) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları ( 339/2 d) Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bu kişilerden ortaklık adına imza almaya yetkili olanlar ve ilk yönetim kurulu üyelerinin kimler olduğu (339/2 g ve 339/3)

8 Genel kurulların toplantıya ne şilde çağrılacakları (339/2) Şirkete ait ilanların nasıl yapılacakları Şirketin hesap dönemi (339/2 k ) bbb- öngörülmeleri koşulu ile anasözleşmede bulunması zorunlu hususlar; anasözleşmede bulunmalarının mutlak gerekli olmamasıdır. Ihtiyarilik mevcuttur. Geçerlilik kazanabilmeleri için anasözleşmede öngörülmeleri zorunludur. Ccc- Anasözleşmede bulunabilen (ihtiyari) hususlar Anasözleşmeye yazılabilen, ancak yazılmasa dahi başka bir hukuki işlem formu içerisinde de (örneğin genel kurul kararı ile) geçerlilik kazanabilen hususlar. Bu konuda TTK 347/1, 366/1, 394/1, 536/1, 539/3 ve 543/3 hükümlerine bakabilirsin arkadaşım. Kitapta örnek olarak bunlar verilmiştir. b- Kurucu imzaları ve noter onayı (önemli bir konudur, elini yüzünü yıka kendine gel ve dikkatlice oku) aa- şeklin niteliği ve noter onayı; TTK 339 uyarınca, anasözleşme, kurucularca noter huzurunda imzalanacak ve imzalar noterce onaylanacaktır. Bu şekli, resmi onamaya bağlı yazılı şekil olarak nitelemek gereklidir. bb- Önortaklık kavramı ve niteliği Ttk 335 ile oldukça ilginç bir hüküm getirilmiş olup, hükme göre, şirket, kurucuların, kanuna uygun düzenlenmiş

9 bulunan anasözleşmede, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahüt ettikleri ve şirket kurma iradelerini açıkladıkları anasözleşmedeki imzalarının, noterce onaylanması ile kurulur; tüzel kişiliğin tescil ile doğacağına dair 355/1 saklıdır. Bu düzenlemeyle şirketin pay sahipleri arasında kurulma ve tüzel kişilik kazanma anları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmakta ve anonim ortaklık kurmak amacıyla bir araya gelen kurucuların, ortaklığın tesciline kadarki dönemde aralarında oluşan ilişkinin, alman hukuku örnek alınarak, önortaklık sayılacağı görülmektedir. Önortaklık sayesinde, gelecekte kurulmak istenen şirket adına hak sahibi olanabildiği gibi, borç altına girilebilmektedir. Türk hukunda ortaklığın kuruluşunun en fazla birkaç günde gerçekleştirilebilmesi nedeniyle, hocaya göre bu değişikliğe gidilmesi gerekli değil. TTK da önortaklık kabul edilmiş fakat önortaklığın ehliyeti ve sorumluluğu ile ilgili özel bir düzenleme yapılmamış, şirket adına ve hesabına yapılan işlemlerden doğan sorumlulukla ilgili hükümler muhafaza edilmiştir ( 335) oysa Alman hukukunda önortaklığın edindiği haklar ve borçların, asıl ortaklık kurulunca kendiliğinden asıl ortaklığa geçmesine olanak tanınmaktadır. Mevcut sistemimizde yeni kanuna dek, kurucular arasındali ilişki, adi ortaklık ilişkisi olarak nitelendirilmiş ve bu ilişkiye adi ortaklığa ilişkin hükümler uygulanarak uyuşmazlıklar çözülebilmiştir. TTK 335 gerekçesinde ise önortaklığın adi ortaklık olmadığı, bir elbirliği mülkiyeti niteliği bulunduğu vurgulanmıştır. Oysa adi ortaklıktaki mülkiyet ilişkisi de, kural olarak elbirliği mülkiyeti olduğuna göre değişikliğin gerekçesi izaha muhtaçtır. ( hoca bu konuya takık sınavda

10 gelirse kısaca 335 gerekçesinde yeni sistemde önortaklığın adi ortaklık olarak kabul edilmediği ve elbirliğiyle mülkiyet olarak kabul edildiğini fakat adi ortaklığında elbirliğiyle mülkiyet olması dolayısıyla bu değişikliğin anlamsız olduğundan bahset) c- kurucular beyanı ve pay bedellerinin ödenmesi kurucular beyanı; 349 da kamuyu aydınlatmak ve sermayenin korunmasını sağlamak amacıyla, kuruculara, varsa ayni sermaye konulmasının vs gibi konularda ayrıntılı bir şekilde açıklama yükümlülüğü getirilmiştir. Ticaret sicili müdürleri kanuna ve amaca uygun olmayan bir kurucular beyanını 32/3 e dayanarak reddedebilir. Pay bedellerinin ödenmesi ; TTK 344/1 göre, nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşi ile çıkarma piriminin öngörüldüğü hallerde bunun tamamı, tescilden önce, nakdi sermayenin geri kalanı da ananonim ortaklığın tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. d- gerekiyorsa bakanlık izni faaliyet konusu yönünden sayılacak bazı şirketlerin kuruluşu ve anasözleş değişiklikleri izne tabidir. e- tescil ve ilan Ortaklık, merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline yağılacak tescille tüzel kişilik kazanır. ( ) Tescil kurucu niteliktedir. Tescilden sonra yapılacak ilan ise açıklayıcıdır. Bakanlık iznine bağlı anonim ortaklıklarda bu iznin alınmasından, diğer anonim ortaklıklarda TTK 335 de öngörülen şirketin kurulması tarihinden itibaren

11 30 günlük süre içinde, anonim ortaklık, merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil olunur. Ortaklığın tüzel kişilik kazanamamasına yönelik olarak TTK 345/2 de şirketin 335/1 de öngörülen noter onayı tarihinden itibaren, 3 ay içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine bedellerin banka tarafından sahiplerine geri verileceği hükme bağlanmıştır. TEKİNALPe göre 30 günlük süre ile tescilin kısa sürede gerçekleştirilmesini teşvik amaçlanırken, 3 aylık süre ile ortaklığın kurulma süresinin çeşitli nedenlerle uzaması durumunda, kuruluştan hemen vazgeçilmemesinin hedeflendiği öngörülmektedir. 3- Kuruluştan sonra payların halka arz edilmesi olanağı ( 346) Anasözleşmede taahhüt edilmiş olup da, taahhüt sahiplerince şirketin tescilinden itibaren en geç 2 ay içerisinde halka arzedileceği ana sözleşmede belirtilmiş ( öngörülmesi şartıyla zorunlu husus) ve ayrıca garanti edilmiş bulunan nakdi payların karşılıkları, satıştan elde edilen gelirle ödenir. Halka arz edildiği halde süresinde satılamayan bedellerinin tamamı, süresinde halka arzedilmeyenlerin bedellerinin ise yüzde 25 i, iki aylık süreyi izleyen 3 işgünü içinde ödenecektir. D Kuruluş işlemlerindeki eksiklik ve aykırılıkların yaptırımı sorunu (353) Ttk 353 kuruluşta ve sermaye arttırımında önemli sebeplerin varlığında, kuruluş eksikliklerinden dolayı tescil ve ilandan itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içinde, belirli şartlarla, ortaklığın feshi davası açılabilmesine olanak tanımıştır.

12 Kuruluşta ve sermaye arttırımında bazı önemli sebeplerin varlığında şirketlerin feshine karar verilebilir. Bu fesih kararı mahkeme tarafından verilmiş şirketin feshi kararı gibi sonuç doğurur ve şirketin tasfiyesini zorunlu kılar. Feshe sebep olan kanun hükümlerine aykırılığın, alacaklıların, pay sahiplerinin ve kamunun menfaatinin önemli şekilde tehlikeye düşürmüş veya ihlal etmiş olması şarttır. Sonuç olarak, anonim ortaklığın kuruluşu sırasında kanunda öngörülen işlemlerin eksik yapılması ya da hiç yapılmaması veya iradelerin sakatlanmış olması veyahut da sözleşmenin zorunlu içeriğine uyulmaması gibi durumlarda anonim ortaklık her nasılsa tescil edilip tüzel kişilik kazanmışsa ne yapılacağına ilişkin boşluk doldurulmuştur. Fesih davası açılabilir kısacası. Ortaklığın tescil ve ilanında itibaren 3 ay içinde ortaklığın feshi için dava açılabilecektir bu dava paysahipleri, alacaklılar ve bakanlık tarafından açılır. E- kuruluş sırasında yapılan işlemlerden ortaklığın sorumluluğu (355) tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve taahhüte girişenler; bu işlem ve taahhütlerden şahsen ve müteselsilen sorumludur. Ancak işlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra 3 aylık süre içerisinde bu taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa, yalnız şirket sorumludur. TTK 335 ile önortaklık modeli kabul edilmiştir ve 355 ile de önortaklık ile, daha sonra tescille oluşan asıl ortaklık arasında bir malvarlığı devri değil, bir ayniyet ve kendiliğinden geçiş söz konusudur. Dolayısıyla bu özel düzenlemenin gerekliliği sorgulanmalıdır. Çünkü önortaklığın 335 ile kurulması ile zaten asıl ortaklığın bu borç altına

13 girmesi gereklidir. Asıl ortaklığın bunu kabul etmesi ile sorumluluğu üzerine alması uyumsuzdur. Eğer asıl ortaklık yani tüzel kişiliğin kazanılmasından sonra oluşan ortaklık borçları devralmaz ve üstlenmezse kuruluş giderlerinden sorumluluk kuruculara ait olup bu ortaklığa rücu edilemez. (355/2-3) Kurucular açıkça ileride kurulacak ortaklık adına işlem yapmışlar ise, tescilden itibaren 3 aylık sürede ortaklık bunları kabul ederse sorumluluk ortaklıktadır. Kabul etmez veya ortaklık kurulamaz ise kurucuların sorumluluğu yoluna gidilmemesi gerekir. Çünkü 3. kişiler kurucuların, ilerde kurulacak ortaklık adına işlem yaptıklarını bilmektedirler. Dolayısıyla ortaklığın 3 ay içinde kabul edip etmedğini açıklayıncaya dek bu işlem askıdadır. Istisnai olarak kurucuların yaptıkları işlemlerden sorumluluk ortaklıklarındır. ( 339/2 ortaklık anasözleşmesinde gösterilmiş olması) F- Kuruluştan sonra devralma TTK 356 ya göre şirketin tescilinden itibaren 2 yıl içerisinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Şarlar; 10 da biri 2 yıl bu devir ve kiralama işletme konusuna girmeli

14 Anonim ortaklığın organ ve nitelikleri A- zorunlu organlar ve ilişkileri TTK da kanunen zorunlu Genek kurul ve yönetim kurulu bulunmaktadır. 530 uyarınca bunların olmaması durumunda ve genel kurul toplanamaması durumunda fesih davasını alacaklılar pay sahipleri ve bakanlık tarafından açılabilmesi hükmü bulunmaktadır. Yeni düzende bağımsız denetim sistemine geçilmesine bağlı olarak denetçi organ olmaktan çıkarılmıştır. TTK Denetçinin eski düzendeki gibi genel kurulu toplantıya çağırma ve kararların iptali için dava açma yetkisi artık yoktur. Yeni kanun, genel kurul ve yönetim kuruluna tanınan devredilmez yetkileri gösteren yeni maddeler öngörmekte. Bunlar ve 408/1 B- Zorunlu organ olarak GENEL KURUL Pay sahipleri veya temsilcilerinin katılımı ile, yılda en az bir defa ve gerektiğinde toplanan organ olup, ortaklığın bir çok konudaki kararları burada alınır. Aldığı kararlar; toplantıya katılsın katılmasın tüm ortakları, yönetim kurulunu, diğer yöneticileri ve ortaklığı bağlar. ( 423) Sorumluluğu yoktur çünkü karar organıdır. Sorumluluk alınan kararları uygulayan yönetim kurulunda ve organ niteliği olmamasına rağmen bağımsız denetçilerdedir (TTK 553) Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını, istisnalar saklı kalmak üzere, GK da kullanır. (407) bu istisnalar 437 ve 445 de belirtilmiştir. TTK 527/5 de Genel kurullara elektronik ortamda katılmaya ilişkin esaslara ilişkin gümrük ve ticaret bakanlığınca

15 hazırlanan yönetmelikte düzenleneceği, çıkarılacak yönetmelikte genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin anasözleşme hükmü örneğinin yer alacağı ve AŞ yönetmelikten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamayacakları belirtilmiştir. Bütün pay sahiplerine Genel kurul toplantısına elektronik yoldan katılımı ile fiziki toplantı yapılmaksızın oybirliğiyle karar alınma ihtimalinde alınan karar geçersiz olup yokluk yaptırıma tabidir. 1- GK yetkileri ve yetki devri Genel kurulun kanunda ve anasözleşmede açıkça öngörülmüş olan durumlarda karar alacağını hükme bağlayan 408. madde genel kurulun devredilmez görev ve yetkilerini de, 2. fıkrasında göstermiştir. Bu hükme göre çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilmez yetki ve görevler saklı kalmak kaydıyla; Anasözleşmenin değiştirilmesi yönetim kurulu üyelerinin seçimi görev süreleri kanunda öngörülen istisnalar dışında ortaklığın feshi önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı genel kurulun devredilmez yetkisine giren konulardandır. Tek pay sahipli anonim ortaklıklarda bu pay sahibi, genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerliliği bu kararların yazılı olması şartına bağlıdır. TTK 408/3 Kanunda genel kurula özgü yetki ve görevlere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. TTK 151, 173, 189, 536/1, 527/1, 340, 408 Gk yetkilerinin sınırları a- Gk ya açık yetki vermeyen kanun hükümleri

16 408/1 de kanunda ve anasözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hallerde karar alabileceği hükme bağlanmıştır. Kısacası artık GK yetkilerinin kanun hükümleri ile sınırlanmış olduğu sonucuna varılmıştır. b- YK ya ve bağımsız denetçilere özgü yetkiler. Örneğin ortaklığın yönetiminde ve dışarıya karşı temsilinde YK yetkilidir, GK bu yetkiyi kullanamaz. ( 365vd 375) TTK 375 de devredilemez ve vazgeçilemez YK yetkileri sayılmıştır. Yani GK istediği anda YK dan bu yetkileri alır diye bir anlayış yoktur. c- İmtiyazlı (ayrıcalıklı) paylar TTK 478 uyarınca ilk anasözleşme ile ve anasözleşme değişikliği yoluyla bazı paylar lehine diğer paylara oranla ek ve üstün haklar sağlayan imtiyazlı paylar yaratılabilir. 360 uyarınca yönetimde temsil edilebilme hakkı imtiyaz konusu olabilir. Örneğin imtiyazlı paylara birden fazla oy hakkı tanınması GK kararları imtiyazlı pay sahiplerinin haklarına zarar verici nitelikte ise, bu genel kurul kararlarının uygulanabilmesi için hakları zarar uğrayacak olan imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplanıp, genel kurulun karara bağladığı be değişiklik teklifini 454/3 deki yeter sayılarla onaylaması gerekir. Bu onay olmadıkça GK kararı gerçekleştirilemez. Tüm anasözleşme değişikliklerinde haklarının zarara uğraması şartına bağlı olarak imtiyazlı pay sahiplerine onay yetkisi tanınmıştır. d- azınlık hakları Sermayenin belirli bir kısmını ( kural olarak onda birini, halka açık şirketlerde 20 de birini) temsil eden pay

17 sahiplerine bir takım haklar tanımış olup, azınlık hakları öngörülen hususlarda GK nın yetkileri sınırlıdır. Örneğin azınlık GK toplantıya çağırabilir e- bireysel haklar /2 Kanun bireysel haklar içerisinde de müktesep ve vazgeçilmez haklardan söz etmiştir. f- üçüncü kişilerin hakları Ortaklığa karşı üçüncü kişi konumunda bulunanların hakları, genel kurulca tek taraflı olarak ihlal edilemez. 3- Genel kurul toplantıları a- toplantı türleri zaman yer ve gündemleri Genel kurul toplantıları, yapılış zamanı açısından olağan ve olağanüstü(409) çağrı yapılıp yapılmama açısından çağrılı ve çağrısız ( ) ve fiziken yapılan ve elektronik ortamda ( ) ayrılır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Olağanüstü toplantılar belirli bir dönemi olmaksızın gerektiği zamanlarda yapılan toplantılardır. 409/2 Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı sürece toplantılar şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır 409/3 Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veyahut yurtdışında tapılabilmesi bunun anasözleşmede düzenlenmesine bağlıdır.

18 Gündem genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir 413/1 Gündeme bağlılık kuralı; İster olağan ister olağanüstü olsun istisnalar saklı kalmak kaydıyla gündemde bulunmayan konular müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. 413/2 istisna olarak 413. madde görülmektedir. Bu madde ile genel kurula, yönetim kurulu üyelerini her olağan genel kurul toplantısında görevden alabilme olanağı tanınmıştır. Diğer bir istisna ise 364 de karşımıza çıkmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri anasözleşme ile atanmış olsalar dahi, haklı bir sebebin bulunması halinde GK kararıyla her zaman görevden alınabilirler. 413/3 den farklı olarak 364 de haklı bir nedenle YK üyelerinin görevden alınabilecekleri belirtilmesine rağmen genel kurulun aynı toplantıda yeni üye seçmesinden söz edilmemitir. Görevden alınanların yerine seçim de yapılabileceğinin belirtilmesi dahga doğru olur. Azınlık hakları ile bireysel haklar için de gündemde madde bulunması söz konusu edilemez. Örneğin finansal tabloların müzakeresinin bir ay sonraya bırakılmasını isteyebilme. (420) bunun dışında bi takım farklı örnekler de mevcuttur. ( ) b- Toplantıya çağırmaya yetkili olanlar 410 da GK yı toplantıya çağırmaya yetkili ve görevli olanlar sayılmış. aa- yönetim kurulu TTK 410/1 bb- pay sahibi

19 TTK 410/2 de tek bir payın sahibi bile mahkemeye başvurarak kendisine genel kurulunu toplantıya çağırma izni verilmesini talep edebilir; mahkemenin kararı kesindir. cc- Azınlık pay sahibi TTK 411 e göre sermayenin en az 10 da birini, halka açık anonim şirketlerde 20 de birini oluşturan pay sahipleri, YK dan yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, GK toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Anasözleşme ile çağrı hakkı daha az paya saip pay sahiplerine tanınabilir ( yuzde 10 un altı) Çağrı istemi noter aracılığıyla yapılır. YK çağrıyı kabul ettiği takdirde genel kurul en geç 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır. Aksi halde çağrı istem sahiplerince yapılır. 45 günlük sürenin başlangıcı YK karar tarihindedir. TTK 412 de azlığın çağrıya ilişkin talebi yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteğine 7 iş günü içinde cevap verilmediği takdirde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin karar verebileceği belirtilmiştir. Azınlığın talebi uygun görülmesine rağmen 45 gün içinde gerçekleşecek toplantı için çağrı yapılmaması durumunda istem sahibi azınlığın çağrı yapacağı öngörülmüş ancak azınlığın bu yetkiyi nasıl kullanacağı gösterilmemitir. Mahkemeye başvurularak kayyım atanması istenmesi ve onun aracılığıyla toplantı çağrısı yapılması gerektiği savunulabilir. dd- tasfiye memurlar TTK 410/1 ff- Kayyım MK 427

20 C toplantıya çağrı usulü aa- Çağrılı GK 414, bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 2 hafta önce yapılır. Halka açık AŞ bakımında ise bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. bb- Çağrısız TTK 416, küçük ve aile tipi ortaklıklarda yaygın olarak kullanılan bu usulde çağrıya ilişkin olanlar dışındaki tüm hükümlere uyulması gerekmektedir. 416, bir pay sahibinin toplantıyı terk etmesi ile o andan itibaren çağrısız genel kurulun karar alabilme yeteneği ortadan kalkar. D- GK toplantılarına katılma yetkisi ve hazır bulunanlar listesi ve oy hakkı TTK 407/2 ye göre murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin GK toplantısında hazır bulunmasını şart koymuştur. TTK 415/1 e göre GK toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılır. Gerçek kişiler kimlik, tüzel kişi temsilcileri vekaletname sunmak zorundadır. ( 415/4 417/4 417/5 426/1 434/2 478/2) 436, pay sahipleri kendileri ve belirli derecedeki yakınları ile ortaklık arasındaki işlere dair görüşmelerde oy kullanamayacaklar. E- GK toplantılarında temsil ve türleri 425 e göre pay sahibi paylarında doğan haklarını kullanmak için genel kurula kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak genel kurula

21 yollayabilir. Temsilcinin pay sahibi olmasını öngören anasözleşme hükümleri geçersizdir. Oy haklarını temsilci sıfatıyla kullanan kişinin temsil edilenin talimatlarına uyması gerektiğini fakat talimata aykırılığın oyu geçersiz kılmayacağını hükme bağlamıştır. Temsil edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır. (427/1) Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise, bu kişiler, ya içlerinden birisinin ya da üçüncü bir kişiyi temsilci olarak genel kurula atayabilirler 432/1 bb- bireysel temsil türleri aaa- Adi temsilci ; Genel hükümler anlamındaki temsilci olup kendisine temsil yetkisinin yazılı olarak verilmesi gerekir. 426 bbb- Tevdi eden temsilcisi; Tevdi eden teriminden payını kayden veya pay senedini fiziken bir kişiye bırakan ve kendisini genel kurulda temsil ettirmek isteyen kişinin anlaşılması gerekir. Temsil yetkisinin ttk 426 ya bir ile 427/2 uyarınca yazılı olarak verilmelidir. Tevdi edilen kişinin kendisine tevdi olunan pay ya da pay senetlerinden kaynaklanan GK toplantısına katılma ve oy hakkını kullanabilmesi için taraflar arasındaki sözleşmede açık bir düzenleme olması gerekir. Tevdi eden temsilcisi nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda tevdi edene başvurmak zorundadır. 429/1. Yetki süreli ya da süresiz olabilir. cc- Toplu temsil türleri aaa- Organın temsilcisi bağımsız temsil

22 TTK 428, organ temsilcisi bir YK üyesi veya bir ortaklık çalışanı gibi ortaklıkla bağlantılı bir kişi olabilir. Pulaşlı ya göre şirketin organın temsilcisi ile bağımsız temsilci atama yükümünün ihlal etmesi ya da hakkını kötüye kullanması durumunda pay sahiplerinin GK kararının iptalini isteyebileceği savunmakta. Bbb- kurulsal temsilci F Genel kurul toplantı ve karar yeter sayıları GK da alınan kararlar toplantıya katılsın veya katılmasın herkesi bağladığından madde 423 kanun koyucu toplantı yapabilmesi ve karar alabilmesi için belirli oranda katılım olmasını öngörmüştür. Toplantı yeter sayısı iki türlüdür. aa- Basit (olağan) yeter sayılar Kanunda veya anasözleşmede aksine daha ağır bir yeter sayısı öngörülmüş olmadıkça GK sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu oranın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda bu oran sağlanmadığı takdirde ikinci toplantıda bu oran aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğuyla verilir. ( 418) 418 de yenilik olarak sermayenin en az dörtte birini karşılayan yetersayının toplantı süresince korunması şartı kılınmıştır. Bu anlayıl, gündem çerçevesinde alınan bir kararın diğerinden bağımsız olduğu ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Zira buna göre örneğin genel kurulun gündemini oluşturan dört maddenin üçü karara bağlandıktan sonra toplantı nisabı bozulursa daha önce alınmış olan kararlar da geçersiz sayılacaktır.

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 0 E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Değerli Meslektaşlarım, 6102 Sayılı TTK 409.maddesinde anonim şirketlerin,

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 İçerik 1. Anonim Şirketlerde Genel Kurul 2. Genel Kurullarda İzlenecek Yol 3. Limited Şirketlerde Genel Kurul 4. Önemli Bilgiler 5. Sıkça

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ:

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: 5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi a) Genel olarak MADDE 379- (1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Sirküler Sayı: 2015 011 04.03.2015 Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Anonim ve Limited Şirketlerde olağan genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 409 ve

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIK PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIK PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIK PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI Serbay MORAY 18 ÖZ Anonim şirketin en yetkili organı olan genel kurul; çoğunluk pay sahiplerinin alacağı kararlar doğrultusunda

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ VE YOKLUK HALİ

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ VE YOKLUK HALİ ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ VE YOKLUK HALİ Serbay MORAY 1 * ÖZ Eski Türk Ticaret Kanunu nda yalnızca anonim şirket genel kurul kararlarının iptali hükümlerine yer verilirken

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.10.2012/180-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine,

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş 1 Kasım 2013, Antalya HUKUKİ NİTELİK: 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Tarih: 16 Nisan 2009 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Kore Şehitleri Cad. 17 Zincirlikuyu 34394 İstanbul, Turkey T: +90 (212) 354 00

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ufuk ÜNLÜ* 18 ÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda anonim şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeler

Detaylı

ANONIM ŞIRKETTE PAY PAY SAHIPLIĞI. Prof. Dr. Şaban KAYIHAN 28.04.2015

ANONIM ŞIRKETTE PAY PAY SAHIPLIĞI. Prof. Dr. Şaban KAYIHAN 28.04.2015 ANONIM ŞIRKETTE PAY VE PAY SAHIPLIĞI Prof. Dr. Şaban KAYIHAN 28.04.2015 VIII. Anonim Şirkette Pay ve Pay Sahipliği A. Pay Kavramı ve Türleri 1. Genel Olarak Anonim şirkette sermaye belirli ve paylara bölünmüştür

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Doç. Dr. Mehmet Özdamar Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi GENEL OLARAK

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek

Detaylı

2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 1- Ünite 4, Sayfa 90, Kendimizi Sınayalım soruları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 9 Mayıs 2017 Salı

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM. 4. Esas Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması...31

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM. 4. Esas Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması...31 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...15 GİRİŞ...19 BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ I. ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ...23 A. Şahıs Şirketlerinde...23 B. Limitet

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YENİ METİN ESKİ METİN HİSSE SENETLERİ MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı

Detaylı