Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için..."

Transkript

1 Yaflas n Gökbilim lkö retim ö rencileri için...

2 Haz rlayan: Tu ba Can Grafik Tasar m: Hülya Y lmazcan

3 Gökbilim denince akl na neler geliyor, kutular n içine yaz. Peki, gökbilimle u raflanlara ne denir? 1

4 Y ld zlar n Alt nda Bulutsuz, karanl k bir gecede gökyüzüne bak, neler görüyorsun? Gördüklerini afla ya çiz ya da yaz. 2

5 Gökyüzüne bak nca y ld zlar birer nokta gibi görünürler. Asl nda y ld zlar dev boyutlardad r. Y ld zlar, çekirde inde tepkimeler olan böylece s ve fl k üreten çok s cak gaz toplar d r. Gezegenimizi s tan ve ayd nlatan Günefl de bir y ld zd r. Hem de bize en yak n y ld z! Günefl, bizden 150 milyon kilometre uzakl ktad r. Peki, neden gökyüzündeki di er y ld zlar Günefl ten çok daha küçük görünür? Sence y ld zlar n flekli nedir? Buraya bir y ld z çizer misin? 3

6 Gökyüzündeki y ld zlar bize ayn uzakl kta gibi görünürler! Ancak, gezegenimize en yak n ikinci y ld z n yaklafl k 40 trilyon kilometre uzakl kta oldu u düflünülecek olursa y ld zlar n ayn uzakl kta olmad klar anlafl labilir. Y ld zlar n uzakl klar n trilyonlarca kilometreyle söylemek yerine gökbilimciler fl k y l denilen bir uzunluk ölçüsü birimi gelifltirmifller. Bir fl k y l, yaklafl k 10 trilyon kilometredir. Afla da baz y ld zlar n gezegenimize olan uzakl klar yaklafl k olarak verilmifltir. Bunlar n birimini fl k y l na çevir. Y ld z n ad Uzakl (km) Uzakl ( fl k y l ) Kapella Sirius Vega Aldebaran Kanopus Hadar Kutupy ld z Rigel 41 trilyon 90 trilyon 250 trilyon 600 trilyon 740 trilyon 3200 trilyon 4200 trilyon 8150 trilyon 4

7 Gökbilimciler, y ld zlar n renklerini de araflt r rlar. Y ld zlar ilk bak flta beyaz renkte görünebilir. Ancak, çok karanl kta onlara dikkatlice bakarsan baz lar n n k rm z, baz lar n n sar, baz lar n n da mavi renkte oldu unu görürsün. Bu renkler, y ld zlar n s cakl n gösterir. Mavi y ld zlar çok ama çok s cakt r. Beyaz y ld zlar çok s cakt r. Sar y ld zlar daha s cakt r. Günefl in s cakl, s cak y ld zlarla çok s cak y ld zlar aras ndad r. Bu durumda Günefl ne renktir? K rm z y ld zlar s cakt r. Gökyüzündeki baz y ld zlar n daha parlak olduklar n fark ettin mi? Baz y ld zlar parlakt r, çünkü çok s cakt r. Baz y ld zlar çok ama çok büyük olduklar için parlak görünür. Baz y ld zlarsa gezegenimize yak n olduklar için parlak görünür. 5

8 Tak my ld zlar Eski ça larda yaflayan insanlar, y ld zlar n birtak m flekiller oluflturduklar n düflünmüfller ve bunlara isimler vermifller. Böylece tak my ld zlar ortaya ç km fl. Afla daki bulmacada 16 tak my ld z var. Haydi onlar bul! Ancak dikkat et, tak my ld zlar sa dan sola, soldan sa a, afla dan yukar, yukar dan afla dizilmifl olabilir. H A Y T Z E K R A G I Y N Y A I B A T A E J D E R H A A K K Ö A A L A B Ü J A Y C I Ç E A A J S I A K P E R A H A N A I fi U Ö K A R T A L A Y A Y A A A A E A T E J Y Ü Ç A L A B A B B A Ç U Z P fi U L G R T A O A Y G I I U Z D K A I G L A Ç V C N S L A A I A K U Z E Y T A C I Y A U A C A E J Ö Z M A V C I T R K K R A L fi N A R A B A C I V K T K Ö B R T A L U J S B Ü K R A A Ç G Y A Y P A N K L Y U N U S C E H R A Z A A U U A A K L A N I P P A C B Ü Y Ü K A Y I E Ç K A L V C S A R A L Ç N A L S A Akrep Arabac Aslan Avc Baflak Büyükay Çalg Çoban Ejderha Kartal Kral Kraliçe Ku u Kuzey tac Yay Yunus 6

9 Afla da bir tak my ld z var. Noktalar birlefltir ve hangi tak my ld z oldu unu bul Gökyüzündeki y ld zlar birkaç saat gözlemlersen hareket ettiklerini görürsün. T pk Günefl gibi gökyüzünde gördü ümüz y ld zlar da do udan do ar ve bat dan batarlar. Asl nda bu bir yan lsamad r. Çünkü, hareket eden Dünya d r. Dünya kendi çevresinde döner. 7

10 Afla daki tak my ld zlar n adlar yla flekillerini efllefltirebilir misin? Aslan Küçük Ay Ejderha Kral Kuzey Tac Kraliçe Gökyüzüne bak ld nda y ld zlar birbirlerine çok yak n görünebilirler. Asl nda, birbirlerinden çok ama çok uzak olabilirler. 8

11 Kutupy ld z Kuzey yar kürede sürekli ayn yerde görünen bir y ld z vard r. Ayn yerde görünür, çünkü Dünya n n dönme ekseniyle neredeyse ayn do rultudad r. Bu y ld za Kutupy ld z denir. Kutupy ld z, yön bulmak için kullan l r; kuzeyi gös- Kraliçe terir. Yerini bulmak Küçük Ay için önce Büyük Ay tak my ld z Kutupy ld z bulunur. Bu tak my ld z bir cezveye benzer. Cezvenin sa Büyük Ay yan ndaki iki y ld z izlenirse kutup y ld z na ulafl l r. Güney yar kürede kutup y ld z na benzer bir y ld z yoktur. Ancak burada yaflayan insanlar yönlerini bulmak için Güney Haç ad verilen bir tak my ld zdan yararlan rlar. 9

12 Afla da kuzey yar kürenin en parlak y ld zlar bulunuyor. Bunlar, içinde bulunduklar tak my ld zlarla efllefltirir misin? Y ld zlar Tak my ld zlar Arkturus Vega Kapella Procyon Altair Aldebaran Polluks Deneb Regulus Bellatrix Orion Bo a Çoban Aslan kizler Ku u Küçük Köpek Çalg Kartal Arabac 10

13 Gökyüzünde milyonlarca y ld z var! Y ld zlar, bulutsu denilen dev toz ve gaz bulutlar ndan oluflur. Baz bulutsulardaki toz ve gaz bulutlar s k fl r. Bu, on binlerce y l sürer. Ard ndan s cak bir çekirdek oluflur. Bu çekirdek, nükleer tepkimeler bafllayana kadar s nd kça s n r. Sonra da yeni bir y ld z do ar. Bir y ld z n nas l do du unu afla ya çizer misin? Baz y ld zlar n parlakl n n zaman zaman de iflti i görülür. Bu y ld zlara de iflken y ld zlar ad verilir. 11

14 Bir Y ld z n Yaflam K rm z dev Y ld z Bulutsu Günefl büyüklü ündeki y ld zlar n öyküsü farkl d r. Y ld zlar n enerjileri en sonunda tükenir ve ölürler. Günefl büyüklü ündeki bir y ld z, ölürken genifller ve k rm z bir renk al r. Bu aflamadaki y ld za k rm z dev denir. Bir y ld z n yaflam baz bulutsular n bulutlar n n çökmesiyle bafllar. Dev y ld z Süper k rm z Günefl den daha büyük y ld zlar n öyküsü farkl d r. Dev y ld zlar da enerjileri tükenince süper k rm z devler e dönüflürler. Bundan sonra öykü etkileyici hale gelir. 12

15 Gezegenimsi bulutsu Beyaz cüce K rm z devler d fl katmanlar ndaki gaz uzaya salarlar ve gezegenimsi bulutsular ortaya ç kar. En sonundaysa geriye beyaz cüceler kal r. Beyaz cüceler afl r derecede yo un ve a rd rlar. Yavafl yavafl so ur ve sönükleflirler. Süpernova Süper k rm z devler, süpernova denilen büyük bir patlamayla patlarlar. Karadelik Nötron y ld z Patlama sonunda, beyaz cücelerden bile daha yo un ve a r nötron y ld zlar ortaya ç kar. Y ld z n kütlesi yeterince büyükse, patlama sonunda çöken y ld z öyle küçülür ki karadelik denilen son derece yo un dipsiz kuyuya dönüflür. 13

16 Günefl Sistemi Günefl, çevresinde bulunan tüm gökcisimlerine kütle çekimi denilen bir çekme kuvveti uygular. Bu nedenle Günefl in çevresinde gezegenler, bunlar n uydular, cüce gezegenler, asteroitler ve kuyrukluy ld zlar Asteroid bulunur. flte Günefl ve çevresinde belli bir yörüngede dolanan gökcisimlerin tümüne Günefl Sistemi ad verilir. Günefl çevresinde dolanan gezegenler birbirlerinden farkl d r. Günefl e yak n gezegenler küçük, yo unluklar fazla ve kayal kt r. Bunlar, Merkür, Venüs, Dünya ve Mars t r. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün se Günefl e uzak gezegenlerdir. Bunlar, daha büyüktür ve kaya-metal bir çekirdek, gaz, buz ve s v lardan oluflurlar. Mars Dünya Gezegenlerin ço u, çevrelerinde dönen uydulara sahiptir. Dünya n n uydusu Ay d r. Satürn ünse tam 31 uydusu vard r. Gezegenlerin uydular da Günefl çevresinde döner mi, ne dersin? Jüpiter 14

17 Günefl Sistemi ni boya ve bu sistemin nas l olufltu unu afla daki sat rlara yaz. Merkür Venüs Satürn Kuyrukluy ld z Uranüs Neptün 15

18 Afla da gezegenler kar fl k halde bulunuyor. Bunlar Günefl Sistemi ndeki yerlerine yerlefltirir misin? Günefl Satürn Venüs Dünya Neptün 16

19 Gezegenlerin yerleri ölçekli belirtilmemifltir! Merkür Uranüs Mars Jüpiter Gezegenler aras nda gözünüz Plüton u arayabilir. Ancak, o art k bir gezegen de il. Uluslararas Gökbilim Birli i nin 24 A ustos 2006 tarihli karar yla gezegen s n fland r lmas ndan ç kar ld ve cüce gezegen olarak s n fland r ld. Günefl Sistemi nde Plüton d fl nda Ceres ve Eris de cüce gezegen olarak kabul ediliyor. 17

20 Günefl Günefl, orta büyüklükte bir y ld zd r. Bu büyüklükteki y ld zlar n ömürleri yaklafl k milyon y ld r. Günefl in enerjisi tepkimelerden, yani hidrojen atomlar n n parçalanarak helyuma dönüflmesinden kaynaklan r. Bu enerji Dünya m z s t r ve ayd nlat r. Günefl in merkezindeki bölgeye çekirdek denir. Burada s cakl k, 15 milyon derecenin üzerindedir. Çekirde i fl n m bölgesi çevreler. Çekirdekte üretilen s, dalgalar halinde burada yay l r. Günefl in enerjisi tafl n m bölgesinden yüzeye tafl n r. Hareket eden gazlardan oluflan en d fl bölgeyse fl kküredir. Günefl in yüzeyinde günefl lekeleri denilen, çevrelerine göre daha so uk bölgeler vard r. Günefl lekerinin üzerinde günefl parlamalar olur. Günefl parlamalar sonucu oluflan fl n m yeryüzüne ulafl r ve kutup bölgelerinde kutup fl denilen etkileyici görünümün ortaya ç kmas na yol açar. Günefl i boyar m s n? 18

21 Ay, tam olarak Dünya ve Günefl aras nda kald nda, elbette di er baz özel koflullarla birlikte Günefl tutulmas gerçekleflir. Bunun nas l oldu unu afla çiz. Ay, Dünya dan 400 kat küçüktür. Peki nas l olur da tutulma s ras nda Günefl fl n n Dünya ya ulaflmas n önler? Günefl e asla ç plak gözle bak lmaz. Bir anl k bak fl bile gözlere zarar verebilir. 19

22 Merkür Merkür, çok küçük bir gezegendir. Üstelik Günefl e en yak n gezegen oldu u için hem çok s cakt r hem de daha k sa bir yörüngeye sahiptir. Gezegen Dedektifi Merkür ü daha iyi keflfetmek için afla daki sorular yan tla. 1. Gezegenin yap s n neler oluflturur? 2. Günefl çevresinde kaç Dünya gününde dolan r? 3. Kendi çevresinde kaç Dünya gününde döner? Merkür ü boyar m s n? 20

23 4. Gezegenin atmosferi var m? 5. Gezegende su var m? 6. Kaç uydusu var? 7. Sana göre Merkür ün en ilginç özelli i nedir? Merkür de gündüz s cakl k 427 derece olabilir. Geceyse s cakl k -183 dereceye inebilir. 21

24 Venüs Venüs, Dünya yla ayn boyuttad r. Günefl fl nlar n yans tan yo un sülfürik asit bulutlar, gezegende sera etkisi oluflturur ve s cakl n artmas na yol açar. Gökyüzünde parlakl yla onu kolayca ay rt edebilirsiniz. Gezegen Dedektifi Venüs ü daha iyi keflfetmek için afla daki sorular yan tla. 1. Gezegenin yap s n neler oluflturur? 2. Günefl çevresinde kaç Dünya gününde dolan r? 3. Kendi çevresindeki kaç Dünya gününde döner? Venüs ü boyar m s n? 22

25 4. Gezegenin atmosferi var m? 5. Gezegende su var m? 6. Kaç uydusu var? 7. Sana göre Venüs ün en ilginç özelli i nedir? Venüs de s cakl k 480 dereceye ç kabilir. 23

26 Dünya Dünya, Günefl Sistemi nde yaflam n var oldu u bilinen tek gezegendir. Bunda gezegenimizin Günefl e 150 milyon kilometre uzakl kta olmas n n da pay vard r. Gezegen Dedektifi Dünya y ne kadar tan yorsun? Afla daki sorular yan tla. 1. Gezegenin yap s n neler oluflturur? 2. Günefl çevresindeki dolan fl n kaç günde tamamlar? 3. Kendi çevresindeki dönüflünü kaç günde tamamlar? Dünya y boyar m s n? 24

27 4. Gezegenin atmosferi var m? 5. Gezegende su var m? 6. Kaç uydusu var? 7. Sana göre Dünya n n en ilginç özelli i nedir? Sence gezegenimizde yaflam n varolmas için hangi uygun koflullar var? 25

28 Dünya n n Uydusu Ay Dünya n n tek bir uydusu vard r. O da Ay d r. Ay, Dünya ya kilometre uzakl ktad r. Ay, Dünya n n dörtte biri büyüklü ündedir. Dünya n n kütleçekimi nedeniyle Ay, gezegenimizin çevresinde dolan r. Yine ayn nedenle Ay n kendi çevresinde dönmesi ve Dünya çevresinde dolanmas ayn sürede gerçekleflir. Bu da Ay n hep ayn yüzünü görmemize yol açar. Ay n nas l olufltu, bu konuda bir tahminde bulun! Yandaki kutuya tahminini yaz. 26

29 Ay, dolunay evresindeyken Dünya n n gölgesinin bir k sm ndan geçerse Ay tutulmas gerçekleflir. Bunun nas l oldu unu afla çiz. Gezegenimiz çevresinde dolan rken Günefl e göre konumunun de iflimi Ay n belirli evrelerde görünmesine neden olur. Bu evreler yeniay, hilal, ilkdördün, dolunay, sondördün, hilal ve tekrar yeniay fleklinde birbirini izler. Yeniay lkdördün Dolunay Hilal Hilal Sondördün 27

30 Mars Mars, gökyüzünde ç plak gözle k rm z ms rengiyle kolayca gözlemlenebilir. fiu an gezegende uzay araflt rmalar devam ediyor. Gelecekte oraya bir yolculu un yap lmas yla ilgili haz rl klar da sürüyor. Gezegen Dedektifi Mars daha iyi keflfetmek için afla daki sorular yan tla. 1. Gezegenin yap s n neler oluflturur? 2. Günefl çevresinde kaç Dünya gününde dolan r? 3. Kendi çevresindeki kaç Dünya gününde döner? Mars boyar m s n? 28

31 4. Gezegenin atmosferi var m? 5. Gezegende su var m? 6. Kaç uydusu var? 7. Sana göre Mars n en ilginç özelli i nedir? Mars ta bulunan robotlar gezegenle ilgili bilgi topluyorlar. 29

32 Jüpiter Jüpiter, Günefl Sistemi nin en büyük gezegeni. Gezegenin çok say da uydusu var. Bunlar aras nda en büyük olanlar n adlar : Ganimed, o, Kalisto ve Europa Gezegen Dedektifi Jüpiter i daha iyi keflfetmek için afla daki sorular yan tla. 1. Gezegenin yap s n neler oluflturur? o Ganimed Kalisto 2. Günefl çevresinde kaç Dünya gününde dolan r? 3. Kendi çevresindeki kaç Dünya gününde döner? 30 Jüpiter i boyar m s n?

33 4. Gezegenin atmosferi var m? 5. Gezegende su var m? Europa 6. Kaç uydusu var? 7. Sana göre Jüpiter in en ilginç özelli i nedir? Jüpiter ve sonraki gezegenler, hem büyük oranda gazlardan olufltuklar hem de büyük olduklar için gaz devleri olarak adland r l rlar. 31

34 Satürn Satürn, Günefl Sistemi nin en büyük ikinci gezegenidir. Gezegen, çevresindeki toz ve buz parçalar ndan oluflan halkalar nedeniyle halkal gezegen olarak da adland r l r. Gezegen Dedektifi Satürn ü daha iyi keflfetmek için afla daki sorular yan tla. 1. Gezegenin yap s n neler oluflturur? 2. Günefl çevresinde kaç Dünya gününde dolan r? 3. Kendi çevresinde kaç Dünya gününde döner? Satürn ü boyar m s n? 32

35 4. Gezegenin atmosferi var m? 5. Gezegende su var m? 6. Kaç uydusu var? 7. Sana göre Satürn ün en ilginç özelli i nedir? Uranüs ve Neptün gezegenlerinin de çevrelerinde toz, kaya ve buz parçalar ndan oluflan halkalar vard r. 33

36 Uranüs Uranüs, Günefl in yörüngesinde oldukça yavafl hareket eder. Öyle ki h z, saniyede yaklafl k 7 kilometredir. Üstelik, ço u gezegen Günefl çevresinde bir topaç gibi dolan rken, Uranüs bir f ç gibi yuvarlanmaktad r. Gezegen Dedektifi Uranüs ü daha iyi keflfetmek için afla daki sorular yan tla. 1. Gezegenin yap s n neler oluflturur? 2. Günefl çevresinde kaç Dünya gününde dolan r? 3. Kendi çevresindeki kaç Dünya gününde döner? Uranüs ü boyar m s n? 34

37 4. Gezegenin atmosferi var m? 5. Gezegende su var m? 6. Kaç uydusu var? 7. Sana göre Uranüs ün en ilginç özelli i nedir? Gökbilimciler, Uranüs ün hâlâ keflfedilmeyi bekleyen uydular oldu unu söylüyorlar. 35

38 Neptün Neptün, Uranüs ten daha küçük bir gezegendir. Ç plak gözle gözlemlenemez. Ancak, teleskopla mavimsi bir daire olarak görülebilir. Gezegene mavi rengi, atmosferinde bulunan metan gaz verir. Gezegen Dedektifi Neptün ü daha iyi keflfetmek için afla daki sorular yan tla. 1. Gezegenin yap s n neler oluflturur? 2. Günefl çevresinde kaç Dünya gününde dolan r? 3. Kendi çevresindeki kaç Dünya gününde döner? Neptün ü boyar m s n? 36

39 4. Gezegenin atmosferi var m? 5. Gezegende su var m? 6. Kaç uydusu var? 7. Sana göre Neptün ün en ilginç özelli i nedir? Uzay araçalar taraf ndan görüntülenen gezegende koyu lekeler gözlemlenmifltir. Bunlar n Dünya büyüklü ünde fliddetli f rt nalar oldu u düflünülmektedir. 37

40 Asteoroit Nedir? Asteroitler, büyük kaya ya da kaya ve metal parçalar d r. lk kez bir talyan gökbilimci taraf ndan 1801 y l nda keflfedilmifllerdir. Asteroitlerin ço u Mars ve Jüpiter aras nda Asteoroit kufla denilen bir bölgede bulunurlar. Onlar da Günefl çevresinde dolan rlar. Yanda görülen Gaspra, bu kuflaktaki en büyük asteroitlerden biridir. Bir uçtan di erine uzunlu u 19 kilometredir. Resme dikkatle bak. Üzerinde çukurlar görüyorsun. Bunlar nas l oluflmufl olabilir, bu konuda ne düflünüyorsun? Asteroi Meteoroid (Göktafl ) Nedir? Meteoroidler, çok küçük uzay tozu parçac klar d r. Bunlar, kuyrukluy ld zlardan ya da asteroitlerden parçalanm fl olabilirler. Kimi zaman Dünya ve meteoroidlerin yolu keflisir ve bunlar atmosfere girerek yanarlar. Bu s rada fl k çizgisi halinde hofl bir görünüm ortaya ç kar. Peki meteoroidler, Dünya ya düflebilir mi? Meteroid 38

41 Kuyrukluy ld z d Kuyrukluy ld z Nedir? Kuyrukluy ld zlar, kirli buz toplar d r. Onlar da Günefl çevresinde dolan rlar. Ancak, kuyrukluy ld zlar n yörüngeleri çok genifltir. Öyle ki bir kuyruklu y ld z n dolan m binlerce y l sürebilir. Bu arada düflün bakal m, kuyrukluy ld z n kuyru u nas l oluflur? Günefl Sistemi nde asteroit, meteoroid, kuyrukluy ld z gibi milyonlarca gökcisminin, Günefl Sistemi nin do umundan arta kalan parçac klar oldu u düflünülmektedir. 39

42 Samanyolu Dünya, Günefl Sistemi içinde yer al yor. Peki Günefl Sistemi nerede yer al yor? Bu sorunun yan t için karanl k ve bulutsuz bir gecede gökyüzüne bir daha bak n. Ne kadar çok y ld z var de il mi? Biliyor musunuz, asl nda bu y ld zlar n bile ötesinde hayal etmesi olanaks z büyüklükte bir dünya var. Bu dünyaya evren deniyor. Evren, gökcisimleri, uzay denilen boflluk ve enerjiden olufluyor. Gökbilimciler, evrende dev y nlarda bir araya gelmifl milyarlarca y ld zdan oluflan gökadalar oldu unu keflfetmifller. Günefl Sistemi de bu gökadalardan birinde bulunuyor. Günefl Sistemi nin bulundu u gökadan n Günefl ad, Samanyolu. 40

43 Evrenin nas l olufltu unu merak ediyor musun? Büyük patlama dan söz edildi ini duydun mu? Evrenin nas l olufltu unu yukar daki kutuya çizer misin? 41

44 Gökadalar Gökbilimciler tam milyon fl k y l uzakl ndaki gökadalar n varl ndan söz ediyorlar. Anlayaca n z evrende milyonlarca gökada var. Her gökada da milyarlarca y ld z var. Eliptik gökadalar n flekilleri yuvarlak ve elips aras nda de iflir. Düzensiz gökadalar n belirli bir flekilleri yoktur. Burada gökada çeflitleri tan t l yor. Bunlar resimleriyle efllefltirebilir misin? Sarmal gökadalar n y ld zlardan oluflan parlak bir merkezi ve k vr lan kollar vard r. Çubuklu sarmal gökadalar n çubu a benzer bir merkezleri ve bunun iki ucunda birer kollar vard r. 42

45 Y ld zlar, gökadalar n içinde kümeler halinde bulunurlar. Bir kümedeki y ld zlar ayn do rultu ve h zda hareket ederler. ki tip y ld z kümesi vard r. Aç k kümeler, da n k halde yay lm fl genç ve parlak y ld zlardan oluflurlar. Küresel kümeler, öbek halinde toplanm fl y ld zlardan oluflur. Aç k kümelerden daha büyüktürler. Samanyolu na en yak n gökadalar Büyük ve Küçük Magellan Bulutlar d r. Peki kuzey yar küreden ç plak gözle görülebilen Samanyolu na en yak n gökada hangisidir? 43

46 Uzay Keflfetmek nsano lu gökyüzünü hep merak etti ve gözlemledi. O karanl k bofllukta neler oldu unu anlamak için gökyüzünü gözlemlemekle yetinmedi, çeflitli aletler, araçlar gelifltirdi. Bu bir optik teleskop, fl kullanarak görüntü oluflturur. Bu bir radyo teleskop. Uzaydaki cisimlerin yayd düflük radyo sinyallerini toplar. 44

47 Bu bir uzay teleskopu. Atmosfer, görüflünü engellemedi inden çok daha uza n görülebilmesini sa lar. Bu bir uydu. Uydular, bir gezegen ya da y ld z n yörüngesine girerler ve uzaydan bilgi toplarlar. Gökbilimciler, uzay n derinliklerini daha iyi görebilmek için dev teleskoplar kullan rlar. Bu teleskoplar bar nd ran yap lara gözlemevi denir. Yukar daki kutuya bir gözlemevi çizer misin? 45

48 Uzaya Ç kmak Uzaya ç kmak bir zamanlar düfltü. Ancak insano lunun merak ve gelifltirdi i bilim ve teknoloji sayesinde uzaya insans z araç göndermek, uzaya ç kmak, Ay a ayak basmak, uzay istasyonlar kurmak, uzay mekikleri yapmak gerçek oldu. Bakal m sen bu konuda neler biliyorsun? 1. Uzaya gönderilen insans z araçlara ne ad verilir? 3. Uzaya ilk ç kan astronotun ad nedir? 2. Astronot nedir? 4. En son insanl Ay görevi yapan uzay arac n n ad nedir? 46

49 5. Ay a ilk kez ayak basan astronotun ad nedir? 6. Kat yak tl, paraflütlerle denize inebilen, yeniden kullan labilen uzay araçalar n n ad nedir? 8. Kimler astronot olabilir? 7. Astronotlar uzay istasyonunda ne kadar kalabilirler? 47

50 48 Uzayda E lence! Bu oyunu iki kifli oynayabilirsiniz. Oyunun amac, noktalar birlefltirerek kareler oluflturmak. Farkl renk kalemler kullan n ve yapt n z kareleri oluflturdukça içine ad n z n baflharfini yaz n. Bofl kareler 1, içinde Dünya olan kareler 2, içinde uydu olan kareler 3 puan de erinde. yi e lenceler...

51 Uzayda Bir Gün Afla da bir uydu var. Bu uydu, uzaydan Dünya n n foto raflar n çekiyordu, ancak görevi bitti. Bu uyduyu dünyaya indirin bakal m... 49

52 50 Uzayda Ne Yenir? Astronotlar n, uzayda sa l kl kalabilmeleri için beslenmeleri önemli. Öyle bir uzay yeme i haz rlay n ki, astronotlar n bütün besin gereksinimlerini karfl las n!

53 Uzay stasyonunda Sorun Var? Önemli bir görev için uzaya ç kt n z. Ancak, istasyonda önemli bir sorun var. Nedir bu sorun ve nas l çözersiniz? 51

54 Benim Güzel Uzay Arkadafl m Bir uzay keflfinde yan n zda hangi hayvan n olmas n isterdiniz, neden? 52

55 Büyük Yolculuk! Tarihi bir uzay yolculu una ç k yorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Yolculu un amac n aç klay n. 53

56 Ay da Yaflam Ay'da yaflamla ilgili afla daki sorular yan tlay n. Ay'da basketbol oynamak kolay m olur, zor mu? Neden? Ay'da tuvaletini yapmak kolay m olur, zor mu? Neden? Ay'da bitki yetifltirmek kolay m olur, zor mu? Neden? 54

57 Uzay Çad r Tasarla! Astronotlar n, Ay keflif gezileri s ras nda içinde kalabilecekleri bir "uzay çad r " tasarlad n z düflünün. Televizyoncular, sizinle bu konuda söylefli yap yor. Sorular yan tlay n. Çad r, güçlü Ay rüzgârlar na nas l dayan yor? Çad r n içine havay nas l sa l yorsunuz? Uzay çad r n hangi malzemelerden yapt n z? 55

58 Gökbilimle u raflmak ister misin? stiyorsan neler yapmay planl yorsun? Örne in, okulunda Gözlem fienli i yap lmas için çal flmalara bafllayabilirsin. 56

59

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ

ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ ÖĞRENME ALANI : DÜNYA VE EVREN ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ A GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM (5 SAAT) 1 Uzay ve Evren 2 Gök Cismi 3 Yıldızlar 4 Güneş 5 Takım Yıldızlar 6 Kuyruklu Yıldızlar

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. Bölüm 7 44 SINIF UZAY S STEM VE ÖTES : UZAY B LMECES. 1. Günefl için afla dakilerden hangisi yanl flt r?

FEN VE TEKNOLOJ. Bölüm 7 44 SINIF UZAY S STEM VE ÖTES : UZAY B LMECES. 1. Günefl için afla dakilerden hangisi yanl flt r? Bölüm 7 UZAY S STEM VE ÖTES : UZAY B LMECES 1. Günefl için afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) Samanyolu gök adas içinde yer alan bir y ld zd r. B) Bulundu u gök adas n n merkezinden yaklafl k 30 000

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Dünya ve Uzay Test Çözmüleri. Test 1'in Çözümleri. 5. Ay'ın atmosferi olmadığı için açık hava basıncı yoktur. Verilen diğer bilgiler doğrudur.

Dünya ve Uzay Test Çözmüleri. Test 1'in Çözümleri. 5. Ay'ın atmosferi olmadığı için açık hava basıncı yoktur. Verilen diğer bilgiler doğrudur. 5 ve Uzay Test Çözmüleri Test 'in Çözümleri 5. Ay'ın atmosferi olmadığı için açık hava basıncı yoktur.. Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları sırasıyla; Merkür, Venüs,, Mars, Jupiter, Sütarn, Uranıs ve

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ EVREN:

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ EVREN: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ EVREN: Dünyanın da içinde bulunduğu bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün yapıların içinde yer aldığı boşluğa denir. EVREN NASIL OLUŞTU? En iyi kuram büyük patlama kuramıdır.

Detaylı

Bakın astronomi size nasıl yardım edecek şimdi, göreceksiniz!

Bakın astronomi size nasıl yardım edecek şimdi, göreceksiniz! Kendinizi içine hapsettiğiniz kutunun dışına çıkmayı, nesnelere başka bir açıdan bakmayı hiç denediniz mi? Bakın astronomi size nasıl yardım edecek şimdi, göreceksiniz! Hubble Hubble teleskopu atmosferimizin

Detaylı

Güneş Sistemi (Gezi Öncesinde)

Güneş Sistemi (Gezi Öncesinde) Güneş Sistemi (Gezi Öncesinde) ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Boston, The Museum of Science tan uyarlanmıştır. Gezegen Evi 'Evrendeki Vaha' Gösterimi İçin Öğrenci Etkinliği (6. ve daha

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

NOT: Güneş, gündüz görülebilen tek yıldızdır. Bir ısı ve ışık kaynağıdır. Ayrıca güneş orta sıcaklıkta ve orta büyüklükte bir yıldızdır.

NOT: Güneş, gündüz görülebilen tek yıldızdır. Bir ısı ve ışık kaynağıdır. Ayrıca güneş orta sıcaklıkta ve orta büyüklükte bir yıldızdır. Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Uzay, yıldızlar, gezegenler ve meteorlarla doludur. Bunların her birine ise gök cismi YILDIZ Bulutsu denen gaz ve toz yığınlarının bir araya gelip sıkışması ile oluşur.

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Görünmeyeni Anlamak II Karanl k Madde Karanl k Enerji. Emrah Kalemci Sabanc Üniversitesi

Görünmeyeni Anlamak II Karanl k Madde Karanl k Enerji. Emrah Kalemci Sabanc Üniversitesi Görünmeyeni Anlamak II Karanl k Madde Karanl k Enerji Emrah Kalemci Sabanc Üniversitesi Karanl k madde nedir? Elektromanyetik dalgalarla (tüm frekanslarda) etkile ime girmeyen, ya da tespit edilemeyecek

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

DEV GEZEGENLER. Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur.

DEV GEZEGENLER. Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur. DEV GEZEGENLER DEV GEZEGENLER Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur. Bunlar sırasıyla Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenleridir. Bunların kütle ve yarıçapları yersel

Detaylı

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.)

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.) Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. Süre 1 ders saatidir. 02.01.2013 ÇARŞAMBA 1. Güneş sisteminde

Detaylı

Minti Monti. Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK Ay'a Yolculuk

Minti Monti. Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK Ay'a Yolculuk Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Yaz 2012 Sayı:6 ISSN: 2146-281X Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz? üneş Sistemi ÜNEŞ SİSTEMİ Bu bölümde üneş Sistemi hakkında bilgi sahibi olacaksınız A Acaba yalnız mıyız? Etkinlik A 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÜNİTE 8 DÜNYAMIZ VE EVREN

ÜNİTE 8 DÜNYAMIZ VE EVREN ÜNİTE 8 DÜNYAMIZ VE EVREN 8 Giriş Etkinlikleri İnsan yaşamının daha teknolojik ve kalite olmasında uzay araştırmaların etkisi var mı? Yukarıdaki sorunun yanıtlarını arkadaşlarınızla tartışınız ve tartışmanızın

Detaylı

Prof. Dr. Zeki EKER. TÜBÝTAK Ulusal Gözlemevi. 23 Ekim 2009, Yalova

Prof. Dr. Zeki EKER. TÜBÝTAK Ulusal Gözlemevi. 23 Ekim 2009, Yalova EVRENDEKi YERÝMÝZ Prof. Dr. Zeki EKER TÜBÝTAK Ulusal Gözlemevi 23 Ekim 2009, Yalova Ay, Venüs, Jüpiter yakýnlaºmasý (Antalya) 1 Aralýk 2008 Astronomi nedir? ASTRONOMÝ ÝNSANLIÐIN DOÐUªUYLA ORTAYA ÇIKMIª

Detaylı

Yıldızların: Farklı renkleri vardır. Bu, onların farklı sıcaklıklarda olduklarını gösterir. Daha sıcak yıldızlar, ömürlerini daha hızlı tüketirler.

Yıldızların: Farklı renkleri vardır. Bu, onların farklı sıcaklıklarda olduklarını gösterir. Daha sıcak yıldızlar, ömürlerini daha hızlı tüketirler. Yıldızların Hayatı Yıldızların: Farklı renkleri vardır Bu, onların farklı sıcaklıklarda olduklarını gösterir Daha sıcak yıldızlar, ömürlerini daha hızlı tüketirler. Yıldız Oluşum Bölgeleri Evren, yıldız

Detaylı

Karadelikler. Newton, kütleçekimini keflfetmekle kalmam fl, iki cisim aras ndaki uzakl k artt kça aralar ndaki. 14 Bilim Çocuk

Karadelikler. Newton, kütleçekimini keflfetmekle kalmam fl, iki cisim aras ndaki uzakl k artt kça aralar ndaki. 14 Bilim Çocuk Karadelikler Evrendeki en gizemli nesne nedir? Bu soruya pek ço umuz hiç düflünmeden ayn yan t veririz: Karadelikler! Bu gökcisimleri, belki biraz da adlar ndan dolay olsa gerek, çok ilgi çekiyorlar. Üstelik

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

2012 Gök Olayları Yıllığı

2012 Gök Olayları Yıllığı 2012 Gök Olayları Yıllığı TUG TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ Bilim ve Teknik 2012 Takvimi ve ın Evreleri İlkdördün Dolunay Sondördün Yeniay Kapak Fotoğrafı: TÜBİTAK 9. Ulusal Gökyüü Gözlem Şenliği (Tuncay Özışık)

Detaylı

Gök Olaylar Y ll TUG TÜB TAK ULUSAL GÖZLEMEV

Gök Olaylar Y ll TUG TÜB TAK ULUSAL GÖZLEMEV 2007 Gök Olaylar Y ll TUG TÜB TAK ULUSAL GÖZLEMEV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Detaylı

Bölüm 9. Yer Benzeri Gezegenler

Bölüm 9. Yer Benzeri Gezegenler Bölüm 9 Yer Benzeri Gezegenler Yer Benzeri Gezegenlerin Boyutları Đç ç Gezegenler Ülker Venüs Merkür Merkür ve Venüs batı çevreninde ve en büyük uzanımlarında (29 Mart 2004) Gezegen görüntüleri için NASA

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RASATHANESİ. Evrende Neler Var?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RASATHANESİ. Evrende Neler Var? ANKARA ÜNİVERSİTESİ RASATHANESİ Evrende Neler Var? Astronomi: Evrende Neler Var? İnsan Evren in Merkezinde Değildir. Astrofizik: Yıldızlar Nasıl Işıyor? Doğa Yasaları Her Yerde Aynıdır. Gözümüzün derinlik

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM GÜNEŞ SİSTEMİ. Bu çukur Dünya yüzeyi üzerinde oluşmuşsa buna göktaşı çukuru denir.

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM GÜNEŞ SİSTEMİ. Bu çukur Dünya yüzeyi üzerinde oluşmuşsa buna göktaşı çukuru denir. GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM Uzay, yıldızlar, gezegenler ve göktaşlarıyla doludur. Bunların herbiri gök cismi olarak adlandırılır. Yıldızlar, uzaydaki bulutsu adı verilen

Detaylı

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr apak onusu: oncelet Teoremleri oni. Uzayda birbirini 0 < < 90 derecede kesen iki de iflik a ve do rusu alal m. Do rulardan birini di erinin etraf nda, diyelim a y nin etraf nda oluflturduklar aç s n bozmadan

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Gökyüzünde Hareket (II)

Gökyüzünde Hareket (II) Gökyüzünde Hareket (II) M. Atakan Gürkan, Sabancı Üniversitesi Galileo Öğretmen Eğitim Programı, Eylül 2013, İTÜ Bilim Merkezi Birinci Kısmın Özeti Dünya'nın hareketi 1) Kendi çevresinde değişmeyen bir

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

Uzaydaki Gözümüz Neler Görüyor? Hubble ın Gözüyle

Uzaydaki Gözümüz Neler Görüyor? Hubble ın Gözüyle Uzaydaki Gözümüz Neler Görüyor? Hubble ın Gözüyle Gökbilim, en eski bilimlerdendir. Sonsuz bir laboratuvarda yapılır. Ne var ki, bir gökbilimci, ilgi alanını oluşturan gökcisimleri üzerinde genellikle

Detaylı

Gök OlaylarıYıllığı TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ. B T ve

Gök OlaylarıYıllığı TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ. B T ve 2010 Gök OlaylarıYıllığı T U G TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ B T ve 2010 Takvimi ve ın Halleri MAYIS MART OCAK TEMMUZ EYLÜL KASIM Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaylı

A USTOS 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

A USTOS 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Günefl D fl Gezegenler A USTOS 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : BTD ARAfiTIRMA GRUBU Gökyüzünde Nüfus Patlamas B R ZAMANLAR, koca evrende yaln z olmad m za inanmak, mant n, matemati in ve istatisti

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek GÜNEŞ 1- Büyüklük Güneş, güneş sisteminin en uzak ve en büyük yıldızıdır. Dünya ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre, çapı ise 1.392.000 kilometredir. Bu çap, Yeryüzünün 109 katı, Jüpiter in de 10

Detaylı

Suyun Kozmik Kaynağı. Gezegenimizdeki Su Nereden Geldi?

Suyun Kozmik Kaynağı. Gezegenimizdeki Su Nereden Geldi? Alp Akoğlu Gezegenimizdeki Su Nereden Geldi? Suyun Kozmik Kaynağı Bundan yaklaşık 20 yıl önce Voyager 1 uzay aracı altı milyar kilometre uzaktan Dünya nın fotoğrafını çekti. Evrende ne kadar küçük bir

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ. SİBEL ÇALIK SEMRA SENEM Erciyes Üniversitesi İstanbul Üniversitesi

GÜNEŞ SİSTEMİ. SİBEL ÇALIK SEMRA SENEM Erciyes Üniversitesi İstanbul Üniversitesi GÜNEŞ SİSTEMİ SİBEL ÇALIK SEMRA SENEM Erciyes Üniversitesi İstanbul Üniversitesi GÜNEŞ SİSTEMİ GÜNEŞ GEZEGENLER ASTEROİTLER METEORLAR KUYRUKLU YILDIZLAR GÜNEŞ SİSTEMİ Merkezinde Güneş, çevresinde elips

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Almina Ö. : Çok büyük bir gezegen vardır ve onun halkası vardır. Ali A. : Astronotlar uzayda giderken ayakta kalmazlar,uçarak giderler.

Almina Ö. : Çok büyük bir gezegen vardır ve onun halkası vardır. Ali A. : Astronotlar uzayda giderken ayakta kalmazlar,uçarak giderler. UZAY VE GÖKYÜZÜ İLE İLGİLİ NELER BİLİYORUZ? Defne Irmak Y. : Karadelik uzaydaki her şeyi çeker. Zelal Zeynep İ. : Uzayda astronot yaşar. Deniz Ö. : Uzayda dünya var ve karadelik var.karadelik her şeyi

Detaylı

KUTUP IŞINIMI AURORA. www.astrofotograf.com

KUTUP IŞINIMI AURORA. www.astrofotograf.com KUTUP IŞINIMI AURORA www.astrofotograf.com Kutup ışıkları, ya da aurora, genellikle kutup bölgelerinde görülen bir gece ışımasıdır. Aurora, gökyüzündeki doğal ışık görüntüleridir. Genelde gece görülen

Detaylı

Bölüm 6. Güneş Sisteminin

Bölüm 6. Güneş Sisteminin Bölüm 6 Güneş Sisteminin Oluşumu Gezegenbilim (Planetology) Gezegenler, uydular, asteroidler ve kuyrukluyıldızlar arasındaki benzerlikleri ve farkları araştırarak, güneş sistemimizi bir bütün olarak anlamamızı

Detaylı

Teleskop: gökyüzüne açılan kapı

Teleskop: gökyüzüne açılan kapı Teleskop: gökyüzüne açılan kapı Teleskop sözcüğü, uzak anlamına gelen tele ve uzağa bakmak anlamına gelen skopein Yunanca sözcüklerinden oluşmuştur. En basit tanımıyla teleskop, gözlerimizle göremeyeceğimiz

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Gökyüzü Gözlemciliği Rehberi. Bilim Teknik TUG TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ

Gökyüzü Gözlemciliği Rehberi. Bilim Teknik TUG TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ Gökyüzü Gözlemciliği Rehberi Bilim Teknik ve TUG TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ 2014 Gök Olayları Yıllığı Hazırlayanlar Alp Akoğlu (TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri) alp.akoglu@tubitak.gov.tr Dr. Tuncay Özışık

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÜNYA SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÜNYA SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI DÜNYA SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI 8.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15:00-15:50 PAZARTESİ MÜZİK DRAMA EĞİTİMİ ÖĞLE YEMEĞİ 12.00-12.30 MERKÜR SINIFI HAFTALIK

Detaylı

2017, tutulma ve meteor yağmuru yılı olacak

2017, tutulma ve meteor yağmuru yılı olacak 2017, tutulma ve meteor yağmuru yılı olacak İşte 2017 yılında uzayda yaşanacaklar. 03.01.2017 / 10:24 Uzay ile ilgilenenler için 2017 yine heyecan dolu bir yıl olacak. Cassini uzay aracı, Satürn ün halkalarına

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z.

Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z. . Zaman Zaman çinde Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z. 1 1 1 1 1 1 Ö leden sonra Ö leden sonra

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

ÜNİTE 1 7 GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ : UZAY BİLMECESİ

ÜNİTE 1 7 GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ : UZAY BİLMECESİ ÜNİTE 1 7 Konuyu daha iyi öğrenebilmemiz için 5.sınıfta Gökyüzü 11. Ay sadece kendi ekseni etrafında döner. ünitesinde öğrendiklerimizi hatuılayalım. 12. Saat, hafta ve ay gibi zaman ölçüleri insanlar

Detaylı

Suyun. Belle i Var! Bilgiyi belle ine kaydediyor; kesinlikle unutmuyor!... Suyun belle i var!.. Do an n Gizemi Yücel Aksoy SUYUN G ZEM

Suyun. Belle i Var! Bilgiyi belle ine kaydediyor; kesinlikle unutmuyor!... Suyun belle i var!.. Do an n Gizemi Yücel Aksoy SUYUN G ZEM Do an n Gizemi Yücel Aksoy SUYUN G ZEM Suyun Belle i Var! Bilgiyi belle ine kaydediyor; kesinlikle unutmuyor!... Suyun belle i var!.. Bu sözcükler, Japon araflt rmac Dr. Masaru Emoto nun belle inde sürekli

Detaylı

Bilim Teknik TUG TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ

Bilim Teknik TUG TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ Bilim Teknik ve TUG TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ 2016 Gök Olayları Yıllığı 2016 Takvimi Ocak Pzt. Sa. Çrş. Prş. Cu. Cts. Pz. 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

2010 da yapacağınız etkinlikleri etkinlik@tad.org.tr adresine gönderirseniz websitemizden duyurmaya devam edeceğiz. İçindekiler: Editörden Ersin Göğüş

2010 da yapacağınız etkinlikleri etkinlik@tad.org.tr adresine gönderirseniz websitemizden duyurmaya devam edeceğiz. İçindekiler: Editörden Ersin Göğüş 2010 da yapacağınız etkinlikleri etkinlik@tad.org.tr adresine gönderirseniz websitemizden duyurmaya devam edeceğiz. İçindekiler: - Editörden Ersin Göğüş - Basında Astronomi Hasan Esenoğlu - Ötegezegen

Detaylı

Güneş Rüzgarı Nedir?! Yazarı Hayanon Çeviren Ae 453 Danışman Y. Tulunay

Güneş Rüzgarı Nedir?! Yazarı Hayanon Çeviren Ae 453 Danışman Y. Tulunay Güneş Rüzgarı Nedir?! Yazarı Hayanon Çeviren Ae 453 Danışman Y. Tulunay Bugün ne güzel bir gün! Bir bilim tutkunu olan Mol ve robot köpeği Mirubo güneşin altında zaman geçirmeye kararlılar gibi görünüyor.

Detaylı

Güneş Sistemi ve Ötesi keşfetmek

Güneş Sistemi ve Ötesi keşfetmek Güneş Sistemi ve Ötesi keşfetmek Exploring the Solar System and Beyond in Turkish Nam Nguyen tarafından geliştirilen Hubble Ultra Derin Alan 2.014 vurdu Güneş Sistemi keşfetmek ve Öteye hedefi bu ebook

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

Şekil 1: Güneş ve yüzeyindeki lekeler. Şekil 2: Uydumuz Ay ve kraterleri.

Şekil 1: Güneş ve yüzeyindeki lekeler. Şekil 2: Uydumuz Ay ve kraterleri. Güneş ile birlikte etrafında dolanan gezegenler ve uydular, günümüzden yaklaşık 4.5 milyar yıl önce, gökadamız Samanyolu nun sarmal kollarındaki gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Oluşan bu gezegenlerden

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Bize En Yakın Yıldız. Defne Üçer 30 Nisan 2011

Bize En Yakın Yıldız. Defne Üçer 30 Nisan 2011 Bize En Yakın Yıldız GÜNEŞ Defne Üçer 30 Nisan 2011 Sayılar sayılar Güneş Kütlesi = 300.000 Dünya Kütlesi Güneş çapı = 110 Dünya çapı Güneş yoğunluğu = Dünya yoğunluğu/4 Güneş Uzaklık= 1 Astronomik Birim

Detaylı

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. ÜN TE GEOMETR YE YOLCULUK 1.1 Çevremizde Geometri Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. Kitab n z n sonundaki noktal kâ d ço altarak üçgen, kare ve dikdörtgenler çizerek bunlar isimlendiriniz. 2. Çevrenizde

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 3. Bölüm Mezopotamya, Eski Mısır ve Eski Yunan da Astronomi. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 3. Bölüm Mezopotamya, Eski Mısır ve Eski Yunan da Astronomi. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 3. Bölüm Mezopotamya, Eski Mısır ve Eski Yunan da Astronomi Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. Daha modern nesil

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Dersin Sorumlusu;Prof.Dr. Đnci MORGĐL. PROJE DESTEKLi DENEY UYGULAMASI

Dersin Sorumlusu;Prof.Dr. Đnci MORGĐL. PROJE DESTEKLi DENEY UYGULAMASI Dersin Sorumlusu;Prof.Dr. Đnci MORGĐL KiMYA EĞiTiMiNDE PROJE DESTEKLi DENEY UYGULAMASI CEP TELEFONU MISIR PATLATIR MI? Proje Hedef Sorusu: Cep telefonları mısırı patlatacak kadar radyasyon yayar mı? Yaydığı

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Güneş Sistemi nin doğum öncesi resmi

Güneş Sistemi nin doğum öncesi resmi Yüzüğünüz süpernova patlamasının, akıllı telefonunuz beyaz cüce nin tanığı Güneş Sistemi nin doğum öncesi resmi Tabii o zaman bizler olmadığımızdan fotoğrafı kendimiz çekemeyeceğimize göre o resim yukarıdaki

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı