FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri"

Transkript

1 FEN VE TEKNOLOJ A. Gökyüzü Maceras B. Dünya ve Ay n Hareketleri

2 Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay A. GÖKYÜZÜ MACERASI Günefl, Dünya ve Ay n fiekli Y llar önce insanlar Dünya, Ay ve Günefl in yuvarlak bir tepsi gibi düz oldu unu düflünürlerdi. Gökyüzünün ise Dünya y örten bir kapak oldu unu zannederlerdi. nsanlar Dünya, Ay ve Günefl in küre fleklinde oldu unu ö renene kadar çeflitli görüfller ileri sürmüfllerdir. Gökyüzüne bakt m zda Günefl i daire fleklinde görürüz. Baz geceler Ay n da yuvarlak bir tepsiye benzedi ini biliyoruz. Uzaydan çekilen foto raflar göstermifltir ki Günefl ve Ay da Dünya gibi küreye benzer bir flekle sahiptir. Günefl, Dünya ve Ay büyüklüklerine göre afla daki gibi s ralar z. 1. Günefl 2. Dünya 3. Ay S ralamada Günefl, Ay dan büyük olmas na ra men Dünya dan bakt m zda Günefl ve Ay ayn büyüklükteymifl gibi görünür. Bunun nedeni Günefl in Dünya m za Ay dan daha uzak olmas d r. Gökyüzündeki uçak, yan nda durdu umuz otomobilden daha küçük görünür. Oysa uçak ile otomobil yan yana geldi inde uça n otomobilden defalarca büyük oldu unu anlar z. Hangisi Daha Büyük? 4 x R Dünya Ay Dünya, Ay dan daha büyüktür. Dünya n n çap Ay n çap n n yaklafl k olarak 4 kat d r. Günefl in çap ise Dünya n n çap n n 109 kat d r. Günefl, Dünya n n bir milyon kat büyüklü ündedir. Bütün bunlar gösteriyor ki bu gök cisimlerinden en büyü ü Günefl tir. R Ay, Dünya ya daha yak n oldu u için Günefl ile ayn büyüklükteymifl gibi görünür. Oysa Günefl, Ay dan milyonlarca kez daha büyüktür. Günefl, Dünya ya çok uzakt r. Bu nedenle gerçek büyüklü ünden çok daha küçük görünür. Günefl Dünyam z dan yaklafl k olarak 150 milyon km uzakl ktad r. Ay n 150 milyon km km Dünya ya uzakl ise km dir. Dünya, Günefl e en uygun uzakl ktad r. E er Günefl e daha yak n ya da uzak olsayd Dünya da yaflam olmazd. 574

3 Dünya, Günefl ve Ay FEN VE TEKNOLOJ GÖKYÜZÜ MACERASI - TEST Dünya, Günefl ve Ay n flekli afla dakilerden hangisine benzemektedir? 5. Dünya flekildeki gibi bir misket büyüklü ünde modellenirse Ay afla dakilerden hangisi ile modellenmelidir? 2. Yandaki Günefl flekillerin temsil etti i Dünya gök cisimleri Ay gösterilmifltir. Bu gök cisimlerinin küçükten büyü e do ru s ralan fl afla dakilerden hangisinde verilmifltir? a. b. c. d. 3. Afla dakilerden hangisi Dünya, Günefl ve Ay n küre biçiminde oldu unun kesin kan t d r? a. Gökyüzünde yuvarlak görünmeleri b. Uzaydan çekilen foto raflar c. Ay n de iflik flekillerde olmas d. Geceleri karanl k olmas 4. Günefl, Ay dan büyük oldu u hâlde Dünya dan bakt m zda ikisini de ayn büyüklükte gibi görürüz. Bu durum afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Ay ve Günefl, Dünya ya eflit uzakl ktad r. b. Atmosfer Günefl i küçük gösterir. c. Günefl, Dünya dan çok uzakta oldu undan küçük görünür. d. Ay, Dünya ile ayn büyüklüktedir. 6. Resimdeki çocuk bulundu u yerden lamba direklerine bakt nda hepsini farkl büyüklükte görüyor. Bu durum afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Direklerin uzunluklar farkl d r. b. Lamba direklerinin bulundu u yerlerin yükseklikleri farkl d r. c. Çocuk uzaktaki varl klar iyi görememektedir. d. Uzaktaki cisimler yak ndakilerden küçük görünür. Hasan, her biri bir gök cismini temsil eden bir top ile bir f nd k tanesini alarak flekildeki gibi yerlefltirdi. Bulundu u yerden f nd k tanesinin ve topun görünüfllerini karfl laflt rd. 7 ve 8. sorular yukar da yap lan deneye göre cevaplay n z. 7. Hasan yapt bu deneyle afla daki sorulardan hangisine yan t bulmaya çal fl yor? a. Günefl mi yoksa Dünya m daha büyüktür? b. Günefl neden Ay ile ayn büyüklükte görünür? c. Günefl Dünya dan ne kadar uzakl ktad r? d. Ay dan Günefl görünür mü? 575

4 Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay 8. Hasan, hangi gök cisminden gözlem yapm fl olur? a. Günefl b. Ay c. Dünya d. Baflka bir gezegen 9. Günefl, Dünya n n yaklafl k bir milyon kat büyüklüktedir. Ay dan bakan biri Günefl ve Dünya n n büyüklükleri ile ilgili afla dakilerden hangisini gözlemler? a. Dünya y Günefl e yak n büyüklükte görür. b. Günefl i daha büyük görür. c. Dünya y daha büyük görür. d. Dünya y Günefl ten çok küçük görür. 10. Resimdeki çocuk Günefl i gözlemlemektedir. Ancak bir yanl fl yap yor. Çocuk, afla dakilerden hangisini yapmal d r? a. Günefl e gölge bir yerde bakmal d r. b. Bir tepeye ç karak Günefl i gözlemlemelidir. c. Sabahleyin Günefl e ç plak gözle bakmal d r. d. Günefl in göze zarar vermesini önleyen gözlük takmal d r. 11. I. Yer çekimi. Su direnci I. Hava direnci Uzay mekiklerinin uzaya ulaflmas için çok güçlü roketler kullan l r. Roketler güçlü olmazsa uzay mekikleri uzaya ulaflamaz. Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri uzay mekiklerinin uzaya ulaflmas n engeller? a. Yaln z I b. I, I c., I d. I,, I 12. Afla daki aletlerden hangisi ile gök cisimlerini inceleyebiliriz? 13. Bilim insanlar gök cisimlerinin ayr nt l foto raflar n çeflitli flekillerde çekebilirler. Afla dakilerden hangisi bu yollardan biridir? a. Dünya dan dijital foto raf makineleriyle b. Video kameralarla c. Uçaklardaki görevliler taraf ndan d. Uzaya gönderilen astronotlar n kulland özel teleskoplarla 14. Simay, eflit büyüklükteki A, B, C kutular n flekilde belirtilen noktalara öyle yerlefltiriyor ki C, di erlerinden büyük görünüyor. B ise A dan küçük görünüyor. Buna göre kutular n bulunduklar noktalar afla dakilerden hangisinde do ru olarak gösterilmifltir? a. A b. A I B I B C I C I c. A I d. A B B C I C 15. Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? a. Küre biçimindedir. b. Günefl sisteminde yer al r. c. Ay dan büyüktür. d. Ay a Günefl ten daha uzakt r. I I 576

5 Dünya, Günefl ve Ay FEN VE TEKNOLOJ B. DÜNYA VE AY IN HAREKETLER Gece ve Gündüz Nas l Oluflur? Bir günün bir k sm n gece, bir k sm n gündüz olarak yaflar z. Bunun nedeni Dünya n n kendi etraf nda dönmesidir. Dünya bu hareketini 24 saatte tamamlar. Dolay s yla 1 gün 24 saattir. Gün içinde Günefl de farkl yerlerde duruyormufl gibi görünür. Bunun nedeni Dünya n n kendi etraf nda dönmesidir. Bat Do u Dünya n n dönüfl süresi hiç de iflmedi i için Dünya n n her noktas nda bir gün 24 saattir. Bu süre y l içinde hiç de iflmez. Dünya kendi etraf nda dönerken Günefl e dönük ayd nl k yüzünde gündüz, Günefl i görmeyen karanl k yüzünde ise gece yaflan r. Gece ve gündüz süreleri y l boyunca de iflir. Gündüzler yaz mevsiminde 12 saatten daha uzun, k fl mevsiminde ise daha k sad r. Gün çinde Günefl Neden Farkl Yerlerde Görünür? Gece yaflanan yere Günefl fl nlar ulaflamaz. Dünya dönerken karanl k yüzü bir süre sonra yine Günefl fl nlar n almaya bafllar. Sabaha karfl etraf yavafl yavafl ayd nlan r. Ayd nlanman n oldu u yerlerde Günefl do udan yükselmeye bafllar. Günefl fl nlar e ik geldi i için varl klar n gölgeleri uzun olur. Ayn sebeple hava s cakl düflüktür. Ö le vakti Günefl tam tepededir. Günefl fl nlar yeryüzüne dik ulafl r. Bu nedenle gölge boyu k sa, hava s cakl daha yüksek olur. Akflam saatlerinde Günefl bat da görünür ve ayd nlanma az olur. Günefl yavafl yavafl gözden kaybolur. Asl nda Dünya n n hareketi sonucu bu yüzü Günefl in bulundu u yerin tersi tarafa döner. Günefl in batmas olarak adland rd m z bu olay sonucu gece bafllar. Akflam Ö le Sabah Dünya, bat dan do uya do ru döner. Bat dan do uya do ru dönerken karanl k yüzü yavafl yavafl Günefl e döner ve Günefl do uda görünür. Günefl fl nlar Otomobille bir yere giderken yol kenar ndaki a açlar ve evler hareket ediyormufl gibi görünür. Oysa yerleri sabittir, de iflmez. 577

6 Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay Dünya n n Günefl Etraf ndaki Hareketi Dünya m z bir yandan kendi etraf nda dönerken bir yandan da Günefl in etraf nda dolan r. Dünya n n Günefl etraf nda dolan rken yapt hareket, kendi etraf ndaki hareketi gibi dairesel harekettir. Ancak Günefl in etraf nda dolan rken izledi i yol tam daire fleklinde olmay p flekildeki gibidir. Dünya n n Günefl etraf ndaki bir tam dolan m 1 y l kabul edilir. Bu hareket tamamland nda Dünya kendi etraf nda 365 defa döner. Bu nedenle bir y lda 365 gün yaflan r. Bu süre içinde 12 ay, 52 hafta vard r. Dünya n n Günefl etraf ndaki bir tam dolan m asl nda 365 gün 6 saat sürer. Dört y lda bir bu 6 saatlik süreler 1 gün olur (4 x 6 = 24 saat). O y l flubat ay 29 gün çeker. 366 gün yaflanan bu y la art k y l denir. Gün ve y l zaman birimleri do a olaylar sonucu belirlenmifltir. Ay, hafta, saat birimlerini ise insanlar belli ölçülere göre belirlemifllerdir. Ay da Hareket Eder Ay da Dünya m z gibi kendi etraf nda döner. Kendi etraf nda dönerken ayn zamanda Dünya n n etraf nda da dolan r. Ay her iki hareketini de ayn sürede tamamlar. Bu süre yaklafl k olarak 29 gündür. Dünya kendi etraf ndaki dönüflünü 1 günde tamamlarken Ay 29 günde tamamlar. Ay, Dünya ya göre kendi etraf nda daha yavafl döner. Bu nedenle Dünya dan Ay n hep ayn yüzü gözlemlenir. Ay n Dünya dan gözlenen yüzüne bir uzay üssü yap ld n düflünelim. Ay n kendi etraf nda ve Günefl in etraf nda dolan m süresince bu uzay üssü Dünya dan bak nca hep görünür. Ay n di er yüzü Dünya dan gözlenemez. Ay, kendi etraf nda dönerken ve Dünya n n etraf nda dolan rken Günefl in etraf nda da dolanm fl olur. 578

7 Dünya, Günefl ve Ay FEN VE TEKNOLOJ Ay n Görünümleri Ay n kendi fl yoktur. Dünya gibi Günefl ten ald fl kla ayd nlan r. Bu nedenle Dünya ya dönük yüzünü her zaman bir bütün olarak göremeyiz. Ay gökyüzünde hep ayn flekilde görmeyiz. Ay, Dünya etraf ndaki dönüflü s ras nda belli flekillerde görünür. Belli bir s ray izleyen bu farkl görünümlere Ay n evreleri denir. Ay n evrelerini flemay ve aç klamalar inceleyerek ö renelim. 2. lk dördün: Ay, fliflkin taraf sa a dönük yar m bir daireye benzer. Bu devrede Ay, Dünya etraf ndaki turunun 1/4 ini tamamlar. 3. Dolunay: Ay n Dünya ya bakan yüzü tamamen ayd nlanm flt r. Bu nedenle parlak bir daire fleklinde görünür. Dolunay lk dördün Son dördün Yeni ay 1. Yeni ay : Ay Dünya ile Günefl aras ndad r. Günefl, Ay n Dünya dan görünmeyen yüzünü ayd nlat r. Karanl k yüzü Dünya ya dönük olan Ay geceleri görünmez. 4. Son dördün: Bu devrede Ay, Dünya etraf ndaki dönüflünün 3/4 ünü tamamlar. Ay, fliflkin taraf sola dönük yar m daire fleklinde görünür. Bu evrede ilk dördünde görünen taraf karanl kt r. Yeni ay evresinden sonra Ay n Dünya dan görünen yüzü ayd nlanmaya bafllar. Dolunay evresinden sonra görünen yüz sa dan yavafl yavafl karar r, son dördün evresine girer. Sonra Dünya dan görünen yüzün yavafl yavafl tümü ayd nlan r, dolunay evresine girer. Ay, Dünya etraf ndaki dönüflünü tamamlad nda görünen yüzün tümü karanl k olur ve yeni ay evresine girer. 579

8 Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay DÜNYA VE AY IN HAREKETLER - TEST Modeldeki I gök cisimleri afla dakilerden I hangisinde do ru olarak verilmifltir? a. I Dünya, Ay, I Günefl b. I Dünya, Günefl, I Ay c. I Günefl, Ay, I Dünya d. I Ay, Dünya, I Günefl 2. I. Dünya n n Günefl çevresinde dönmesi. Ay n Dünya etraf nda dönmesi I. Dünya n n kendi etraf nda dönmesi Gece ve gündüzün oluflmas na neden olan olay yukar dakilerden hangisi ya da hangileridir? a. Yaln z I b. Yaln z I c. I, I d. I,, I 4. Modele göre afla dakilerden hangisini söylemek yanl fl olur? a. Dünya n n Günefl e dönük yüzünde gündüz yaflan r. b. Dünya kendi etraf nda dönerken Ay n etraf nda da döner. c. Ay, Dünya ile birlikte Günefl in etraf nda dolan r. d. Dünya n n kendi etraf nda dönmesi sonucu gece ve gündüz oluflur. 5. Bir y l olarak kabul edilen zaman dilimi afla daki olaylardan hangisi ile belirlenmifltir? a. Dünya n n kendi etraf nda dönmesi b. Ay n Dünya etraf nda dönmesi c. Dünya n n Günefl etraf nda dönmesi d. Ay n kendi etraf nda dönmesi 6. Yandaki flekilde Ay n görünüflüne göre Günefl hangi numara ile belirtilen noktada yer al r? a. 1 4 b. 2 c. 3 d. 4 3 ve 4. sorular modele göre cevaplay n z. 3. Model incelenerek afla daki bilgilerden hangisine ulafl lamaz? a. Ay kendi etraf nda döner. b. Dünya kendi etraf nda döner. c. Dünya Günefl in etraf nda döner. d. Ay Dünya n n etraf nda döner. 7. Yukar daki flekle göre Dünya da gece ve gündüz olan k s mlar hangisinde do ru gösterilmifltir? 580

9 Dünya, Günefl ve Ay FEN VE TEKNOLOJ 8. Günefl in gün içinde farkl yerlerde görünmesinin nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Gün içinde Günefl in hareket etmesi b. Günefl in Dünya etraf nda dönmesi c. Dünya n n kendi etraf nda dönmesi d. Dünya n n Günefl etraf nda hareket etmesi 12. Afla daki resimlerden hangisi Günefl in do du u sabah saatlerini göstermektedir? 9. Yandaki modelde I ve olarak gösterilen, Dünya n n hareketleri boyunca I geçen zaman birimi afla dakilerden hangisinde do ru olarak verilmifltir? I a. 24 gün 1 y l b. 1 gün 1 ay c. 1 gün 1 mevsim d. 24 saat 1 y l 10. Dünya, Günefl in çevresindeki hareketi s ras nda kaç kez kendi etraf nda döner? a. 1 b. 24 c. 365 d Ezgi tatil için gitti i Antalya da tam 5 hafta kald. Ezgi nin Antalya da kald süre içinde Dünya kendi etraf nda kaç kez dönmüfltür? a. 5 b. 25 c. 35 d Günefl ile ilgili afla da verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? a. Sabahleyin do uda görünür. b. Ö le saatlerinde daha çok ayd nlat r. c. Ifl nlar sabahleyin Dünya ya dik gelir. d. Akflamüzeri cisimlerin gölgeleri uzun olur. 14. Murat, Dünya n n kendi etraf ndaki dönüfl hareketini yerküreyi flekildeki gibi döndürerek göstermifltir. Buna göre, I. Dünya bat dan do uya do ru döner.. Önce do uya, sonra bat ya döner. I. Soldan sa a do ru döner. yarg lar ndan hangisi ya da hangileri do ru olur? a. Yaln z I b. Yaln z c. I, I d. I,, I 15. Afla da art k y l ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? a. 366 gün yaflan r. b. fiubat ay 29 gün çeker. c. Normal y llardan 1 gün fazlad r. d. O y l 13 ay olur. 581

10 Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay 16. Erinç, mavi oyun hamurundan bir dünya modeli yapt. 5 tane beyaz boncu un bir taraf na turuncu boya ile iflaret koydu. Boncuklar bir tele geçirerek flekildeki gibi sabitledi. Boncuklar n iflaretli yüzlerini ortadaki mavi yuvarla a dönük olarak yerlefltirdi. Beyaz boncuklar n Ay temsil etti i bu modelle Erinç afla dakilerden hangisini göstermeye çal flm flt r? a. Ay n Dünya etraf nda döndü ünü b. Dünya dan Ay n hep ayn yüzünün göründü ünü c. Ay da kraterlerin oldu unu d. Dünya n n etraf nda 5 tane Ay oldu unu 17. Afla da Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? a. Dünya n n etraf n 29 günde dolan r. b. Dünya dan yar s hep ayd nl k, yar s hep karanl k görünür. c. Günefl ten ald fl kla ayd nlan r. d. Kendi etraf ndaki dönüflünü 29 günde tamamlar. 18. fiekilde Ay, Dünya ile Günefl aras nda bulunmaktad r. Bu konumda Ay n Dünya dan görünüflü afla dakilerden hangisidir? 19. Yukar da Ay n belli bir süre içinde görünümünün nas l de iflti i gösterilmifltir. Buna göre? yerine afla dakilerden hangisi gelmelidir? 20. fiekilde Ay n son dördün evresi gösterilmifltir. Bu evrede Ay, Dünya etraf ndaki dönüflünün ne kadar n tamamlar? a. Yar s n b. 1/4 ini c. 3/4 ünü d. Tamam n? 582

11 Dünya, Günefl ve Ay FEN VE TEKNOLOJ DÜNYA, GÜNEfi VE AY - ÜN TE TEST 5 1. lke, Dünya ve Ay n hareketlerini bir model çizerek göstermek istedi. Ancak yanda da görüldü ü gibi modelde bir hata yapt. Buna göre modelde afla dakilerden hangisinde hata yap lm flt r? a. Ay n Dünya çevresindeki dönüflü b. Ay n kendi etraf ndaki dönüflü c. Dünya n n kendi etraf ndaki dönüflü d. Dünya ve Ay n flekli I. Bir gök cisminin kendi etraf nda yapt harekettir.. Bir gök cisminin, baflka bir gök cismi etraf nda yapt harekettir. Bu aç klamalara göre I ve afla dakilerden hangisinde do ru verilmifltir? I a. Dolanma Dönme b. Dönme Dolanma c. Yön de ifltirme Dönme d. Yavafllama Yön de ifltirme Ay I Dünya Günefl Ifl nlar I IV I Günefl Ifl nlar 2. Yukar daki modele göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? a. Ay, Dünya n n I. k sm ndan görülmektedir. b. Ay n 2 nolu k sm karanl kt r. c. Dünya n n. k sm nda gündüz yaflanmaktad r. d. Günefl fl nlar, Ay n her taraf na ulaflmaz. 5. Yukar daki modele göre I,, I ve IV ile gösterilen zaman dilimleri afla dakilerden hangisinde do ru verilmifltir? I IV a. Gece Ö le Sabah Akflam b. Ö le Akflam Sabah Gece 3. Dünya n n Günefl etraf nda 100 tur dönmesi sonucu geçen zaman birimi afla dakilerden hangisidir? a. 100 gün b. 100 ay c. 465 gün d. 1 yüzy l c. d. Gece Akflam Ö le Sabah Akflam Gece Ö le Sabah 583

12 Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay 6. Y ld zlar, s ve fl k yayar. Günefl de bir y ld zd r. Uzayda Günefl ten büyük y ld zlar da vard r. Ancak biz Dünya dan bu y ld zlar çok küçük görürüz. Bu durumu afla dakilerden hangisi aç klar? a. Di er y ld zlar n enerjisi daha azd r. b. Dünya dan baflka y ld zlar net göremeyiz. c. Günefl d fl ndaki y ld zlar durmadan yer de ifltirir. d. Günefl, Dünya ya di er y ld zlardan daha yak nd r. 9. Ay da gözlem yapan bir astronot Dünya, Günefl ve Ay ile ilgili baz bilgilere ulafl yor. Afla dakilerden hangisi bu astronotun ulaflt bilgilerden biri olamaz? a. Günefl, Dünya ya Ay dan daha uzakt r. b. Dünya, kendi etraf nda dönmektedir. c. Günefl ile Dünya hemen hemen ayn büyüklükte görünmektedir. d. Dünya, Ay n etraf nda dolanmaktad r. 10. Bir y l afla daki flekillerden hangisinde gösterilen olay sonucu oluflur? 7. Onur, Günefl, Ay ve Dünya y bir model yaparak gösterdi. Ancak bu modelde bir hata yapt n fark etti. Onur un fark etti i hata afla dakilerden hangisidir? a. Dünya, Ay a yak n Günefl e uzak olmal yd. b. Ay, Günefl e daha yak n olmal yd. c. Günefl i fleklinde yapmal yd. d. Günefl i hareket edecek flekilde yapmal yd. Ay Dünya 8. Yurdumuzun do usunda olan A r Da 5138 m yüksekli indedir. A r Da n n foto raf n çekmek isteyen turist afla dakilerden hangisini yapmal d r? a. Yüksek bir yere ç kmal d r. b. Da n eteklerinden çekmelidir. c. Da çok uzaktan görüntülemelidir. d. Önce tepesini, sonra eteklerini çekmelidir. 11. fiekildeki konumuna göre Ay afla daki evrelerden hangisindedir? a. lk dördün b. Yeni ay c. Dolunay d. Son dördün 584

13 Dünya, Günefl ve Ay FEN VE TEKNOLOJ 12. I. Bir günün süresi. Bir y lda oluflan gün say s I. Dünya n n Günefl etraf nda dolanma süresi Yukar daki modelde Dünya n n Günefl etraf ndaki dönüfl yönü gösterilmifltir. Dünya Günefl in etraf nda bunun tersi yöne dönseydi yukar dakilerden hangisi ya da hangileri de iflmezdi? a. Yaln z I b. Yaln z c., I d. I,, I 13. Günefl fl nlar fiekilde Ay n son dördün evresi gösterilmifltir. Dünya dan bakan bir gözlemci Ay afla dakilerden hangisi gibi görür? 14. Ali, büyüklükleri farkl iki cismi ayn büyüklükte görecek flekilde masan n üzerine yerlefltirmek istiyor. Bunun için afla dakilerden hangisini yapmal d r? a. Büyük cismi kendinden uzak yere koymal d r. b. Küçük cismi masan n ortas na, di erini kendisinin bulundu u köfleye yerlefltirmelidir. c. ki cismi de masan n karfl taraf na koymal d r. d. Cisimlerden birini sa, di erini sol köfleye yerlefltirmelidir. 15. Afla daki modellerden hangisinde Ay, ayd nl k yüzünün tümünün Dünya dan göründü ü dolunay evresindedir? 585

14 Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay 16. Dünya dan bak ld nda Ay n hep ayn yüzünün görünmesinin nedeni afla dakilerden hangisidir? a. Ay n Günefl ten ald fl yans tmas b. Ay n kendi etraf nda dönüflü ile Dünya etraf ndaki dolan m n ayn sürede tamamlamas c. Ay n kendi etraf nda dönüfl hareketi yapmas d. Ay n Dünya ile birlikte Günefl in etraf nda dolanmas 17. I. Kendi etraf nda dönmesi. Günefl in fl nlar yla ayd nlanmas I. Dünya etraf nda dolanmas Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri Ay n farkl görünümlerinin nedenidir? a. Yaln z I b. Yaln z c. I, d., I 19. Ay, dolunay evresinde Dünya etraf ndaki dolan m n n kaçta kaç n tamamlar? a. 1 b. 4 c. 1 d Dünya ile Günefl aras ndaki uzakl k daha fazla olsayd afla dakilerden hangisi gerçekleflirdi? a. Dünya daha s cak olurdu. b. Dünya da canl yaflayamazd. c. Dünya, Günefl in etraf nda dolanmazd. d. Gece ve gündüz oluflmazd Dolunay Yeni Ay Son dördün lk dördün 18. Yukar da Ay n evreleri adlar yla verilmifltir. Evrelerin s ralan fl afla dakilerden hangisinde do ru olarak gösterilmifltir? a. b. c. d. 586

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5.ÜNİTE :DÜNYA, GÜNEŞ VE AY KONU ÖZETİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5.ÜNİTE :DÜNYA, GÜNEŞ VE AY KONU ÖZETİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5.ÜNİTE :DÜNYA, GÜNEŞ VE AY KONU ÖZETİ KONULAR A.GÖKYÜZÜ MACERASI B. DÜNYA VE AY IN HAREKETLERİ A.GÖKYÜZÜ MACERASI Güneş, Dünya ve Ay ın Şekli Yıllar önce insanlar Dünya, Ay ve Güneş'in

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Dünya, Güneş ve Ay'ın Şekli;

Dünya, Güneş ve Ay'ın Şekli; Dünya, Güneş ve Ay ın şekilleri hakkında eski çağlardan bu yana çeşitli fikirler öne sürülmüştür. Hatta günümüzden binlerce yıl önce insanlar Dünya mızın düz, Güneş ve Ay ın yuvarlak bir tepsi gibi olduğunu

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. Bölüm 7 44 SINIF UZAY S STEM VE ÖTES : UZAY B LMECES. 1. Günefl için afla dakilerden hangisi yanl flt r?

FEN VE TEKNOLOJ. Bölüm 7 44 SINIF UZAY S STEM VE ÖTES : UZAY B LMECES. 1. Günefl için afla dakilerden hangisi yanl flt r? Bölüm 7 UZAY S STEM VE ÖTES : UZAY B LMECES 1. Günefl için afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) Samanyolu gök adas içinde yer alan bir y ld zd r. B) Bulundu u gök adas n n merkezinden yaklafl k 30 000

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r. SU DAGAAR MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER 4 70 70 40 40 70 do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r do rusal dalgan n k sm engelinden, k sm ise engelinden flekildeki gibi yans r do rusal dalga ve

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI A DAGAARI TEST - 1 1. g y i. kal n ince x y g i ince kal n y al n yaydan ince yaya ve ince yaydan kal n yaya geçiflte iletilen ve yans yan atmalar flekildeki gibidir. al n yaydan ince yaya geçiflte atman

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET ve HREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ .. Ünite 7. Konu ( fl ve Enerji) n n Çözümleri E K W s m./4v f s. /4x m.v f s.x f s mv x Cismin K noktas nda

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz? üneş Sistemi ÜNEŞ SİSTEMİ Bu bölümde üneş Sistemi hakkında bilgi sahibi olacaksınız A Acaba yalnız mıyız? Etkinlik A 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

Detaylı

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli Sihirli Kareler (II) Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli karelerin nas l yap laca n ö renmifltik. Bu yaz da n nin çift oldu u n n boyutlu sihirli kareleri ele alaca z. Her zaman yapt

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI Oran ve Orant MATEMAT K ORAN VE ORANTI K z Kulesi nin foto raf n çeken Aylin çekti i foto raf farkl oranlarda büyütüp küçülterek ço alt p arkadafllar na da tt. Ço altt foto raflar n kenar uzunluklar n

Detaylı

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr apak onusu: oncelet Teoremleri oni. Uzayda birbirini 0 < < 90 derecede kesen iki de iflik a ve do rusu alal m. Do rulardan birini di erinin etraf nda, diyelim a y nin etraf nda oluflturduklar aç s n bozmadan

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. ÜN TE GEOMETR YE YOLCULUK 1.1 Çevremizde Geometri Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. Kitab n z n sonundaki noktal kâ d ço altarak üçgen, kare ve dikdörtgenler çizerek bunlar isimlendiriniz. 2. Çevrenizde

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem Renkli Noktalar Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem önündeyiz. Baz noktalar maviye, baz noktalar k rm z - ya boyanm fl bir düzlem... Düzlemin sonsuz tane noktas n kim boyam flsa boyam

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı