Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu"

Transkript

1 SAYI: 31 HAZ RAN y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle Yal t mda Üretimin Kalbiyiz ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR

2 Ç NDEK LER / ODE LK YAZI / ODE PUSULA Say : 31 HAZ RAN 2006 Yal t mdaki Gelecek mtiyaz Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok K: 14 Okmeydan fiiflli / STANBUL Sorumlu Yaz flleri Müdürü Nesrin Alpak Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok K: 14 Okmeydan fiiflli / STANBUL Yönetim Adresi Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok K: 14 Okmeydan fiiflli / STANBUL Tel: Faks: Yay n Türü: Yayg n Süreli Yay n Bask Tarihi: Haziran 2006 ODE Bölge Müdürlükleri Adana Tel : Ankara Tel : Antalya Tel : Bursa Tel : Diyarbak r Tel : stanbul Tel : zmir Tel : Konya Tel : Samsun Tel : Yap m Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Bask ve Cilt Tor Ofset San. ve Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Cad. No:26/2 Ayaza a fiiflli/ stanbul Tel: Faks: Önerileriniz için iletiflim adresimiz V ZYON Sa l k sektöründe yal t m Ekrem Evren: Tesisat, taahhüt sektörü olmaktan ç kt, hizmet sektörü olmaya bafllad Murat Yılmaz: Yal t m teknolojik olarak en h zl yenilenen alan Mehmet Okutan: Hastane projesi mekanik tesisat n her dal n kapsar Atilla Bozkurt: Mekanik tesisat yaflayan bir sistemdir GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu GEZ Kuzeyin Venedik i; ST. PETERSBURG REFERANS PROJE Bursa Ac badem Hastanesi UYGULAMALAR ÜRÜN TANITIMI Is yal t m nda Türkiye de bir ilk: Bask l XPS - ODE ISIPAN BD GRUPTAN HABERLER 2006 Y l nda marka bilinirli imizi art raca z GRUPTAN HABERLER Ali Türker: Bayilerimizle büyüme hedefliyoruz fi ORTAKLARIMIZ D CLE Yap ANTEPL Ticaret GRUPTAN HABERLER Ferruh Kuduoğlu: Yak n gelecekte teknoloji sataca z GRUPTAN HABERLER ISK-SODEX 2006 stanbul Fuar Ukrayna n n iki büyük sektörel fuar nda ülkemizi temsil ettik ODE IPKA Bulgaristan Yap Haftas nda ürünlerimizi tan tt Mostra Convegno Expocomfort Fuar na kat ld k Z Kufla nda Pazarlama ve Pazarlama letiflimi ni tart flt k SEKTÖRDEN HABERLER nflaat Sektörü, AB sürecinde güçbirli i yapt VII. Uluslararas Yap da Tesisat Teknolojisi Sempozyumu yap ld NSAN KAYNAKLARI Küresel Trendler ve Beklentiler Orhan Turan Genel Müdür MERHABA May s ay nda yaflanan küresel finans krizinin etkilerini ülkemizde de yo un bir flekilde hissediyoruz. Piyasalarda halen devam eden dalgalanman n 2-3 ay daha devam etmesi bekleniyor. Amerikan Merkez Bankas FED in faizleri art rmas bizim gibi ülkelerden fonlar n ç k fl n h zland rd. Çok geliflmifl ülkelerin borsalar nda bile günde %4 oran nda düflüfller yaflan yor. Yaflanan bu olaylar karfl s nda geliflmekte olan ülkeler aras nda en çok Türkiye olarak biz etkilendik. Yurtd fl merkez bankalar faiz oranlar n art rmaya devam ediyor. Halen risk tafl yan ülkemizde 2006 enflasyon tahminlerinin tutmayaca n düflünüyoruz. Ancak orta vadede bu problemlerin afl laca inanc nday z. Güncel geliflmelerin öncesinde, ülkemizde yaflanan olumlu geliflmelere bakt m zda son dört y lda ortalama %7,8 oran nda büyüme gösteren ülkemizin bütçe aç n n azald n görüyoruz y l nda ülkemize do rudan yabanc sermaye giriflinde rekor bir seviyeye ulafl ld. 9,7 milyar dolar mertebelerinde yabanc sermaye girifli olan ülkemizde AB ye üyelik için yap sal reformlar da kararl bir flekilde uygulanmaya devam ediyor. Ve önümüzdeki süreçte de devletin bu reformlar devam ettirmesi flart. Türkiye son yaflanan olaylar n benzerlerini son befl y ll k tarihinde de yaflad. Ama flu anda o döneme göre farkl bir süreçteyiz. Çünkü AB sürecine yönelik negatif aç klamalar, belirsizli ini koruyan ran konusu ve iç siyasette gerginlik yaflanmas ihtimali birer tehdit olarak karfl m zda duruyor. Geçti imiz aylarda petrol ve metal fiyatlar pik noktalar gördü. Bunda Çin in etkisiyle artan taleplerin pay büyük. Petrol ve metal fiyatlar ndaki art fllar do al olarak ülkemizi de etkiledi. Enerji ihtiyac n büyük oranda ithal ederek karfl layan ülkemizin enerji faturas 2005 y l nda 21 milyar dolara yükseldi. Faaliyet gösterdi imiz inflaat sektörünün geçen seneki durumuna bakt m zda %21 oran nda büyüdü ünü görüyoruz. Demir, çimento, alç gibi baz ürünlerin tedari inde sorunlar da beraberinde getiren bu h zl büyümenin 2006 y l içinde de devam edece ini tahmin ediyoruz. nflaat sektörüyle birlikte yal t m sektörü ve firmam z da geliflimine devam ediyor. 20. hizmet y l n dolduran ve sektörünün önemli sanayi devleri aras nda yerini alan firmam z, üretimden sat fl oran n giderek art r yor. Bugün %90 oran nda kendi üretti i ürünlerin sat fl n yapan firmam z yeni üretim yat r mlar üzerine yo unlaflm fl durumda. Ekstrüde polistren köpük üretim tesisimizin ikinci hatt n açmaya haz rland - m z flu günlerde bir taraftan da camyünü tesisimizin yap m na bafllamak üzere son haz rl klar m z yap yoruz y l için kendimize koydu umuz üretim hedeflerini ad m ad m gerçeklefltirirken, ihracatta da süratli bir geliflim gösteriyoruz y l nda ihracat miktar n döviz baz nda %92 oran nda art ran firmam z, bu y l n ilk befl ay nda da geçen seneye oranla %50 oran nda bir art fl sa lad. Bu art fl n önümüzdeki dönemde de istikrarl bir flekilde devam edece ine eminiz. Bu say s nda, sa l k sektöründe yal t m konusunu iflledi imiz ve firmam z n faaliyetlerine iliflkin genifl bilgilere yer verdi imiz dergimizin, bir sonraki say s nda görüflmek dile iyle. Hoflça kal n. Summary Global moves and expectations Global finance crisis on May, had also an certainly impact in our country which imports the majority of its energy use. In spite of these developments, our firm is capable of a steady growth, approaching its goals set for Prepared to open the second line of extruded polystryene foam production, the final moves of glasswool investment are ready to set. In this issue, we focused on the topic of insulation on health sector and informing the facilities of our company. Have a nice time until we meet on the next issue sayfa 3

3 V ZYON / ODE V ZYON / ODE PUSULA Tesisat, taahhüt sektörü olmaktan ç kt, hizmet sektörü olmaya bafllad Hastane gibi mekanik tesisattan ibaret olan yap larda ustal n uzun y llard r konuflturan Ekrem Evren, yal t m bilincinin yayg nlaflmas nda öncelikli görevin kendi meslektafllar na düfltü ünü ifade ediyor ve ekliyor: E er bu ifl müflteriye kal rsa yürümez. Ekrem Evren Kendinizi ve firman z tan t r m s n z? zmir do umluyum. Ege Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden 1978 Haziran nda mezun oldum. lk ifl yerim Teba d r. Askerlik dönüflü zmir Maltepe Askeri Lise flantiyesinde 1984 e kadar çal flt m. O tarihte Türkiye nin en büyük tesislerinden biriydi. Günümüzdeki gibi olmasa da her türlü mekanik tesisat ve yal t m vard. O projeyi tamamlad ktan sonra serbest çal flmaya bafllad m. Bir anonim flirketimiz vard o tarihte. Genelde hastaneler ve bay nd rl n di er resmi ifllerini yap yorduk. Resmi ifllerde de mekanik tesisat a rl kl iflleri seçmeye çal fl yorduk. Yedi kiflilik bir ekiptik. Bünyemizde mimar, inflaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendisi vard. lk büyük iflimiz Kayseri Travmatoloji Hastanesi idi. Resmi ifllerde fazla kazanmad m z için bir süre sonra b rakt k y l nda Ekrem Evren Limited fiirketi olarak otel ve tatil köylerine tesisat yapmaya bafllad k. O dö- nemde bir otel furyas bafllam flt, ama çabucak bitti. Ondan sonra da özel hastaneler bafllad. Hizmet verdi iniz sektörü biraz de erlendirebilir misiniz? Yaflad n z zorluklar neler? Tesisat sektörü asl nda taahhüt sektörü olmaktan ç kt. Biz flu anda hizmet sektörü olmaya bafllad k y l nda bir otel yapm flt k, projesi bize ait de ildi, zmir deki tan nm fl projecilerden biri yapm flt. Ancak projede baz hatalar vard. Bir su deposunda dalg ç pompa vard ama tek pompa konulmufltu. O tarihlerde Türkiye de elektrik sisteminin nas l oldu u belli oldu undan problem ç kar diye düflünmüfltük. Ama projedeki flekliyle taahhüdü yapt k. Nitekim sorun ç kt. Ama ç kt gün de arife gecesi; yani ertesi gün bayramd ve otel tamamiyle doluydu. Gece bizi arad lar, ertesi sabah oradayd k. Otelin elemanlar yla pompay yerinden ç kartt k ve bayram günü aç k bir elektrikçi aray p bulduk, motoru sard rd k. Motoru tekrar yerine yerlefltirip sorunu hallettik. Müflteri hem hizmet istiyor, hem iyi ifl istiyor, hem ucuz olsun, hem de vadeli olsun diyor. Tabi bu durumda da, ayakta kalmak gerçekten zorlafl yor. Firma olarak biz de seçici oluyoruz. Herkese ifl yapm yoruz. Genelde bize birisi ifl yapt rmak için geliyorsa, aray p sorarak geliyor. O zaman biz avantajl konuma geçiyoruz. Yani ne reklam yap yoruz, ne de baflka bir fley. Demek ki iyi ifl yapt - n z zaman sizi ar yorlar. Tesisat sektörünün ana problemlerinden birisi de herkesin ayn kalitede teklif vermemesi. Bir baflka deyiflle projeyi delmek, spesifikasyonlar de ifltirmek ve rakibi alt edeyim diye daha ucuz fiyat vermek. Bu sebeple ifl kaç r yoruz. Biz kauçuk köpü ü gibi kaliteli bir malzeme ile teklif verirken, bir baflkas gidip camyünü ile teklif verdi inde ifl orada kopuyor. Müflteriye o an anlatam yorsunuz. Ama sonradan ar za meydana geldi inde gerçek ortaya ç k yor. Bu durumda birileri haks z kazanç sa lam fl oluyor. Bu süreç projede de, uygulamada da böyle yaflan yor. Mesela en son Ata Kalp Hastanesi ni yeniledik. Ata Kalp in projesi benimdir. Ama uygulamas n baflka bir firma yapt. Fakat projeye uyulmad. Müflteri de bunu bilmiyor. Fiyat da o tarihte bizden yaklafl k on milyar daha fazla idi. Ve ifl teklif edilen fiyat n iki kat na bitti. Ama sistem çal flmaya bafllad ktan sonra problemleri görüp bizi arad lar. Yapabilece imiz bir fley olmad n söyledik. fiimdi yönetim el de ifltirdi. Bizi 1996 dan beri tan yan baflka bir gruba geçti. Aray p yenileme yapmam z istediler. Her fleyi söküp att k. Eskisinden daha fazla fiyata mal oldu. Bir proje haz rlay p bunu onaylatt n z diyelim. Sonraki aflamalarda karar verici merciler kimler oluyor? Asl nda o konuda tehlikeli bir gidifl var gibi görüyorum. Son bir y lda çizdi im, yapt m veya teklif verdi im yerlere bakt mda ne hastane, ne de poliklinik olmayacak yerlerde bu tür sa l k tesisleri yap lmaya çal fl ld n görüyorum. S f rdan yap lanlar var, onlar gayet güzel ama onlarda da baflka imar problemleri var. Özellikle flehir içinde olan yerler çok pahal. Müflteri de bu durumda minimum alanda maksimum fonksiyonu yakalamaya çal fl yor. Çünkü hastane dedi imiz olay, s rf mekanik tesisat olay. Bunun yan nda birçok ünitenin de olmas gerekiyor. Hastane yönetmeli ine ve DIN normlar na uyacaks n z, il sa l n ve sa l k bakanl n n flartlar n sa layacaks n z. Hastane projelerinde biz bir ekip olarak çal fl yoruz. Mimari grup, statik grup, elektrik; hatta biz firma olarak belki di er arkadafllar - m z n yapmad fleyleri bile yap yoruz. Çünkü çok hastane yapt m z için, Siemens ile tan fl kl m z var, onlar n t bbi cihaz bölümünden destek al yoruz. Yapt m z projelerin do ru olmas n istiyoruz. Çünkü biz mekanik tesisat çizebiliriz. Doktor de iliz ama o çizdi imiz projenin bizden sonra da uygulanabilir olmas veya tadilat yap lmamas gerekiyor. Bunun için de her fleyin bafltan planlanmas flart. Yani bir ameliyathanede her türlü ameliyat yap lamaz. Ona göre planlanmal. Sa l k Bakanl taraf ndan belirlenmifl kriterler var m? flin kötü taraf flu; ameliyathanelerin kaç metrekare olmas gerekti i gibi noktalar belli. Ama mekanik tesisat konusundaki belirsizlikler çok fazla. Mesela bir önceki özel hastaneler yönetmeli inde split klima kullan labilir deniyordu. Ama sonra o yönetmeli e katk da bulunacak tan d k makine mühendisi a abeylerimize buraya en az ndan hijyenik klima laf n ekleyin, olmas gereken bu diye anlatt k ve o flekilde de ifltirildi. Genelde yapt m z projeyi delmeye yönelik taleplerle karfl lafl yoruz. Ama bu talepler özellikle özel ifllerde s k nt yarat yor. Çünkü karfl n zda devlet yok, devletin bütçesi, hazinesi de yok. Herkes para kazan p yapmaya u rafl yor. O yüzden de sizden bir fley talep ederken, ya iflte bu böyle olsun, yönetmeli- i delelim geçelim, ruhsat alal m deniyor. Öyle yapan baz arkadafllar m z var. Biz do rusunu yapmaya çal fl yoruz. Tamam, taviz verilir ama nereden verilir, örne in ful otomasyon yapmazs n z. Ama otomatik kontrol yapars n z. S cakl, nemi, bas nc, hava debisini kontrol edersiniz. Ama bunu bina otomasyonu flekline dönüfltürmezsiniz. Taviz verebilece imiz fleyler bunlar. Onun haricinde taviz yok, kime yapt - r rsa yapt rs n. Bir Japon anekdot vard r; bir patron çal flanlar na; Burada iyi gemiler yapmal y z, mümkünse kâr ederek, mecbursak zarar ederek, ama iyi gemiler yapmal y z diyor. Özet; hangi flartta olursa olsun daima iyi fleyler yapmal y z. Yani zarar ediyorum veya müflteri böyle istedi diye, biz de bu ifli yapmak zorunday z düflüncesiyle, malzemeden çalmak, kalitesiz malzeme kullanmak olmaz. 4 sayfa sayfa 5

4 V ZYON / ODE V ZYON / ODE PUSULA Tesisat sektörünün ana problemlerinden birisi de herkesin ayn kalitede teklif vermemesi. Bir baflka deyiflle projeyi delmek, spesifikasyonlar de ifltirmek ve rakibi alt edeyim diye daha ucuz fiyat vermek. Baflka bir anektod anlatay m. Çizdi imiz bir projenin uygulamas n baflkas ald. Ama biz 13 mm, 90 mikron alüminyum kapl kendinden yap flkanl kauçuk yal t m malzemesi önermifltik. lgili firma ise flilte camyünü üzerine de naylon sarm fl. Bize göre iflin maliyeti 96 milyar, teklifimiz 112 milyar. O firma ifli 100 milyara yapm fl ama projeye koydu umuz pek çok fleyi de kald rm fllar. Hastane yetkilisi ki bizi y ld r tan yor, 100 milyara yapmam z önerdi. Yapamay z dedik. Müflteriler genelde böyle bak yorlar, genelde bilinçsiz. Tesisat sektöründe devlet taraf ndan getirilmifl bir zorlay c l k tam anlam yla yok, dolay s yla projeyi uygulayacak kiflinin ve iflletmecinin inisiyatifine kalm fl diyebilir miyiz? Asl nda yetersiz demek daha do ru olur. Yani hijyenik tesisat kelimesiyle geçifltirilemeyecek kadar önemli bir konu bu. kincisi yönetmeliklerde sadece mekânlar n metrekare büyüklü ü veya yükseklikleri flu olsun bu olsun denmifl. Onlarda da ufak tefek problemler var. Ama as l önemlisi bunlar n net bir standart haline getirilmesi gerekiyor. Projeyi yapt n z, iflletmeye al nd. Bu tesisat n iflletmesinden kim sorumlu? stanbul veya zmir deki büyük yap lar n haricindeki tüm yap larda ayn problem yaflan yor diye tahmin ediyorum. Örnekleri çok y llar n n sonunda Maltepe Askeri Lisesi ni erlere teslim ettik. O zaman da burada kal c bir eleman ya da bir mühendis olsun diye söyledik, ama olmad. Di er yapt - m z oteller de ayn flekilde, 300 milyon maafll bir elektrikçi al n r, hem s hhi tesisat ifllerine bakar hem elektrik ifllerine bakar. Hastanelerde de öyledir. fiu anda yapt m z hastaneye de emekli bir albay alm fllar. Ne yaz k ki bir teknik müdür yok. Biz hasbelkader, flantiyelerin yo unlu unun azald veya flantiyelerimizden birisinin yolunun üzerinde oldu u zamanlarda, yapt m z yerleri ziyaret ediyoruz. Ultraviyolesine de, su yumuflatmas na da, kazan na da, hidraforuna da, klima santraline de bak yoruz. Her fleyiyle ilgilenmeye çal fl yoruz. Mekanik tesisat n hastanelerdeki öneminden bahseder misiniz? Hastaneler özellikle de özel hastaneler, hem otel konforunu sunacak hem de esas fonksiyonlar neyse onu da sa layacak. Bizim yapt m z projelerde, elektrikçi tavanda armatür koyacak yer bulamaz. Çünkü her taraf kanal, boru, temiz su tesisat, pis su tesisat veya odalarda vrv klima sistemleri, taze hava kanallar, egzoz kanallar ile dolu. Biz de zorlan yoruz. Örne in, asma tavan yükseklikleri yeterli olmuyor. Bunlar n hepsinin sa lanm fl olmas flart. Türkiye de bütün arkadafllar n genelde kulland DIN 1946 k s m 4, bu hijyenik tesisat tan ml yor. Yani hastanenin esas fonksiyonlar olan ameliyathanesi, yo un bak mlar, steril koridorlar, sterilizasyonu, muayene odalar, hasta odalar, burada neler yap lmas gerekti i belli. Burada ameliyathane katlar genelde tamamen ayr lm fl durumda. Yani ya en üst katta ya da bodrum kat ndalar. Böylelikle mekanik tesisat biraz daha kolaylaflm fl oluyor. Biz genelde çat y kullan yoruz. Hijyenik klima santrallerini çat ya koyuyoruz. Oradan afla ya inip, kanallara da t yoruz. Daha kolay bir çözüm oluyor. Bodrumda olursa arada bir tesisat kat istiyoruz. Veya projelere koydurtuyoruz. fiu andaki üç projemizde de var. Arada tesisat katlar yapt rd k. Çünkü yukar ya sekiz kat ç k p afla ya üç kat indi inizde mekanik tesisat biraz zor oluyor. Hastaneleri ba layan bir de yang n yönetmeli i var. Eskiden yang n dolaplar yla geçifltiriliyordu. Ama flu anda bütün hastanelerin hepsinde son çizdi imiz befl büyük projede 14 bin m 2, 10 bin m 2, 5 bin 400 ve 3 bin 200 m 2, hepsinde springler tesisat var. Tabi bu durumda yang n suyu deposuna ve bu depo için de ayr bir mekâna ihtiyac n z oluyor. Epey bir yer kapl yor. Hasta odalar nda s kazanc ve s kayb n vrv dedi imiz klima sistemleriyle sa l yoruz DIN normu gere i odalar n her m 2 si için minimum 10 m 3 taze hava vermek zorunlulu u var; bunu da primer taze hava santrali kullanarak yap yoruz. Tuvaletler üzerinden de egzoz yap yoruz. Yani orada yüzde 100 taze havayla çal fl yoruz. Tabi bunun yan s ra bina bünyesinde kafeteryalar, yemekhaneler de oluyor. Buralarda da yine hem konfor klimas hem de kokular gidermek için egzoz kullan yoruz. S - cak su ihtiyaçlar n genelde ufak bir kazanla ve mümkünse paslanmaz çelik eflanjör kullanarak çözüyoruz. Lejyon olay n önlemek için de sirkülasyon debilerini yüksek tutuyoruz. Ses de çok önemli bir konu hastaneler için. Buradaki dizayn kriterlerimiz konfor klimas ndan çok daha farkl. Kanallardaki h zlar genelde en fazla 3,5 veya 4 m/sn gibi bir seviyede tutmaya çal fl yoruz. Ameliyat yapanlar n rahat etmesi için. Hasta odalar nda da yine ayn flekilde ses seviyesini 30 desibel civar nda tutmak için mümkün oldu u kadar düflük h zlarla çal fl yoruz. Ses yal t m sadece kanallar için de il su tesisat nda da geçerli. Normalde standartlara bakt m zda flu kadar musluk birimi veya yük birimi deyip de hesap yapt n zda boru çaplar bir banyo için yar m parmak yeterli gibi görünüyor. Ama biz bunlar en kötü ihtimalle üç çeyrek yap p di er hatlar daha büyük seçerek, su h zlar n 1 m/sn ler civar nda veya alt nda tutmaya ve su sesini önlemeye çal - fl yoruz. Tabi kabul ettiremediklerimiz de oluyor. Birço unda bunlar uyguluyoruz, kimse itiraz etmiyor. Ama mesela pis su tesisat nda sessiz boru veya kompozit boru kullanmay kolay kolay kabul ettiremiyoruz. Çünkü burada büyük fiyatlar ortaya ç k yor. Birisinin metresi at yorum 3 milyon lira, di erine bak yorsunuz 8 Euro. Tabi öyle olunca müflteriye bunu kabul ettirme flans n z pek olmuyor. Sonuçta bakt n zda bir hastanede temiz suyundan pis suyuna, hijyenik klimas ndan konfor klimas na, taze hava veya çamafl rhane ve yemekhane davlumbaz egzozlar na kadar çok çeflitli tesisat var. Medikal gaz ve yang n tesisatlar var, bunlar n hepsini bir araya getirdi imizde hastane dedi imiz yap n n s rf mekanik tesisat oldu u anlafl l yor. Mimar arkadafllar genelde bir pafta çiziyorlar. O bir paftaya karfl l k biz alt pafta çiziyoruz. Mesela son çizdi imiz zmir Hastanesi nde s hhi tesisat paftas 42 metre, yani 1/50 ç kt lar. Hesap raporlar yaklafl k 1700 sayfa civar nda tuttu. Çünkü klima olunca her mekân için bir sayfa, s tma için de iki mekân için bir sayfa diyebilirsiniz. Havaland rma kanal, klima santralleri hesaplar var. Befl tak m dedi inizde 8500 sayfa. Hastane gerçekten çok detayl bir çal flma. Herkesin yapabilece i bir fley de il. Ben meslekte 28. y l m dolduruyorum. Fazla okuyorum, yurtd fl na gidip fuarlar da geziyorum veya literatür buluyorum. Doktorlarla epey bir hastane yapt m için s k s k konufluyorum. Onlardan da t bbi bilgiler al yorum. Mesela gündemdeki tart flmalardan biri ameliyathanelerde taze hava miktar ne olmal? Eskiden uyutmay sa lamak için haloten kullan l yormufl. Ama flu anda arasan z haloten yok. Çünkü bu gaz n cerrahlar üzerinde de uyutucu etkisi var. Onu seyreltebilmek için DIN normunda 1200 m 3 /saat taze hava flart var. Ama flimdi onun yerine izofloren veya sevafloren kullan l yor. zofloren yetiflkinlerde, sevafloren ise 0 4 yafl grubu çocuklarda. Bunun cerrahlar üzerinde bir etkisi yok. Bu nedenle de taze hava miktar n düflürebiliriz. Bu da enerjiyi daha verimli kullanmam z sa lar, kanal miktarlar azalabilir. Onun için de epey bir araflt rmak gerekiyor. Diyelim ki MR yap yorsunuz. E er, Siemens, Phillips veya baflka bir t bbi cihaz yapan bir firmayla görüflmezseniz, o cihaz n özelli ine göre bir sistem kuramazs n z. Birçok projeye bak yorum hatal. Bakanl n çizdikleri de... En 6 sayfa sayfa 7

5 V ZYON / ODE V ZYON / ODE PUSULA Daima iyi fleyler yapmal y z. Zarar ediyorum veya müflteri öyle istiyor diye malzemeden çalmak, kalitesiz malzeme kullanmak olmaz. son çocuk hastanesini Siemens le böyle bir sistem uygulad m z için orada edindi imiz deneyimimizden yararlanarak çizdik. Sa l k Bakanl yetkililerine de brifing verdik, projenin bitimine yak n, itiraz ettiler. Araflt rd lar, biz de yeniden gerekli aç klamalar yapt k. fiimdi herkes o flartnameleri yazd - m z, öyle bir sistem dizayn etti imiz için teflekkür ediyor. Projeci ve uygulamac arkadafllar n mücadele etmeyi bilmesi gerekiyor. Karfl mdaki devletin kontrolörüdür, bu bilmem kimdir deyip de onun isteklerine uyarsan z o zaman ortaya ucube tesisler ç kar. Avrupa daki durum nedir? Onlar da kesinlikle bizim flu anda burada yapt m z tart flmalar n bir k sm - n kendi aralar nda yap yorlar, ama bizimkilerden daha düzeyli. Çünkü onlar hiçbir zaman bu ifli ucuza yapal m, flu yönetmeli i böyle delelim gibi düflünmüyorlar. Belki de onlar n bizden fark bu, onun için bir yerlere ulafl yorlar. Onun için yap lan yat r mlar uzun y llar hizmet verebiliyor. Bizde özellikle devlet ifllerinde bu sene hizmete giren bir tesis bir y l sonra tadilata giriyor. Ama Avrupa da böyle bir fley yok. talya da bir yere gittik, adamlar n söyledikleri fluydu; Biz bir sistem düflünüyoruz, hem enerji tasarrufu sa layacak, hem hava kalitesini ameliyathanede artt racak. O zaman söyledikleri 7200 m 3 idi, flu anda herhalde DIN Normunda ç - kacak olan 8100 m 3 imifl. Ama ald klar taze hava miktar 1200 m 3 ün alt nda. çeride fanfiltre unit gibi aletlerle ve minimum 9 m 2 lik bir alan hepafiltre ile laminazatör ile afla ya indirerek, oradaki partikül say s n class 100 ün de alt na indiriyorlar. Son olarak bir tüp bebek merkezi yapt k. Tüp bebek merkezinde androloji ve embriyoloji laboratuvarlar nda yap lan partikül ölçümlerinde, 3530 partikül olmas laz m, bizim hepafiltrenin alt nda 0 partikül, emifl menfezinde 30 partikül ç kt yani 100 kat daha iyi bir tesisat. Ama klima santrallerimizin içi paslanmaz çelik, susturucular var. Hava debisi ihtiyaç duyulandan biraz daha fazla. Yani oraya 60 m 3 hava yeter iken biz oraya 1000 m 3 hava verdik. Bir baflka deyiflle bir yere ne kadar fazla hava veriyorsan z o ortamda süpürülen kirlilik daha fazla oluyor. Böylece ortamdaki hijyen kalitesi art yor. Embriyoloji laboratuvar ameliyathanelerden daha hassas bir yer, NASA gibi. fiimdi Avrupa da ayn fleyi yap yor, hava debilerinin artmas yönünde çal fl - yor. Biz de bunlar öneriyoruz. Ben kiflisel olarak bir fleyin do ru oldu unu peflin peflin kabul etmem, araflt r r m. Mesela yabanc kataloglara bak yoruz, oda ile üfleme s cakl aras nda 4 derece, 2,8 derece, 3 derece. Bizimkinde ise 10 derece 12 derece. Yani o hava indi i zaman cerrah n boynu tutulabilir. Yurtd fl yal t ma önem veriyor. Is yal t m projelerini yaparken sanki bir formaliteyi yerine getiriyormufluz gibi hissediyorum kendimi. Çünkü uygulamada o çizdiklerimizin yap lmad n görüyorum. O yüzden flöyle bir öneri getirdim, nas l subasman için ruhsat al - yorsan z, siz s va yapmadan veya kaplamay yapmadan önce s yal t m n n o detaylara tam olarak uyulup uyulmadan yap ld na dair imar müdürlükleri gidip onay versin. Ve bu s rf bizim mekanik projelerinde olmas n, bu detaylar mimari projelerin paftalar na mutlaka ifllensin. stedi imiz bu. zmir Hastanesi nde ben döflemede 5 cm, d flar da 4 cm yapmazsam, çat - da 6 cm uygulamazsam o bina s yal - t m yönetmeli ine uymaz. Üstelik cihaz kapasitelerimiz de buna göre seçildi. Yaln z bizim zorlamam zla de il, belgeli olarak, imar müdürlüklerinin, kontrol edip, subasman ruhsat verir gibi, s yal t m yap lm flt r diye ruhsat vermesi laz m. Yap denetim firmalar nda ne yaz k ki ne mimar, ne makine mühendisi, ne inflaat mühendisi, ne de elektrik mühendisi var. Orada kafleler söz konusu. Bu kafleler hemen bas l yor ve imzalan yor. mzalayanlar da ayn kifli. Ben birçok hastane inflaat n n denetlendi ini görmedim. Hastanelerde en çok ne tür yal t m uygulamalar yap l yor? Hangisi ön plana ç k yor? Genelde kanal yal t m a rl kl. Biz kanallarda e er müflteri de uygun görüyorsa, içeride ve d flar da alüminyum kapl kauçuk yal t m levhas kullan yoruz. Ama son iki iflimizde mesela içeride ç plak kauçuk yal t m malzemesi, d - flar da olan kanallar n tümünü ise alüminyum kapl kauçuk yal t m malzemesi ile kaplad k. Genelde son ifllerin ço unda hem konforun biraz daha fazla olmas hem daha çabuk s tma so- utma sa lanmas hem de enerji tasarrufu yönünden vrv klima sistemleri kulland k. Onlarda da bak r borular n yal t m nda kauçuk köpü ü yal t m malzemeleri kullan yoruz. Ses ve titreflim yal t m konusunda talepler geliyor mu? Bu tür yal t m talepleri de geliyor tabi. Ses yal t m bir hastane için çok önemli bir konu. Bir tüp bebek merkezini yaparken klima santrallerimiz hemen ameliyathanenin arkas ndayd. Bir platform yapt rd k, yirmi bir metre uzunlu unda. Yukar ya iki klima santrali, afla ya bir klima santrali koyduk. Müflteri ses yapar m diye sordu? Ben de Bu sistemi çal flt raca z, siz hadi santralleri çal flt ral m diyeceksiniz, yani hiçbir ses, hiçbir titreflim duymayacaks n z dedim. Dedi im gibi de oldu. Mal sahibi ile birlikte binay geziyoruz, cihaz m z çal fl yor, ne zaman çal flt raca z dedi. Çal fl yor dedim inanamad. Yal t m malzemelerini seçerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Hepsinden önemlisi ifl görür bir malzeme olmas laz m. fl görürden kast m flu, havay bir yerden bir yere gönderiyorsunuz, yedinci kattan ikinci bodruma diyelim. Kaba taslak gidifl dönüfl bütün kanallar n toplam yetmifl dört metre. Yetmifl dört metre doksana k rk kanal var. E er burada yeterli yal - t m yap lmaz ise, ben orada havay ne kadar flartland r rsam flartland ray m, afla ya aç ktan indi i için mutlaka s kayb m ve s kazanc m olacakt r. O yüzden yal t m malzemelerini seçerken ODE nin yal t m kal nl klar ile programlar ndan yararlan yoruz. Borular n da alüminyum folyo kapl olan n istemifltik, onlar da temin etmeye bafllad k. Eskiden kauçuk köpü ünün kendinden yap flt r c l s yoktu. Elemanlar - m z eskiden bu malzemeyi çok zor uyguluyorlard. Kendinden yap flkanl olan n Denizli de yapt m z bir iflte kulland k. Sekiz günde ifli bitirdi imizde kimse inanamad. Böyle bir malzeme olmasayd yapamazd k. Hastane sektöründe ne tür malzemeler kullanma flart n z var? Bir kere malzemenin kesinlikle partikül koparmamas gerekir. Genelde d fltan kanal yal t m yap yoruz ama diyelim ki asma tavan z var, orada cam yünü kullan rsan z daha sonra bunlar n hepsi partikül olarak kopup ortama yay lacakt r. Çünkü bas nç farklar var. Camyünü ve taflyününü asma tavanda kullanamazs n z. Partikül koparmayacak, yang n emniyeti olacak, yand nda zararl gaz ç kartmayacak yal t m malzemelerini kullan lmas gerekiyor. Gerçi bunu zorlayan bir standart yok ama sonuçta özel ifllerde veya resmi projelerde haz rlad m z flartnamelerde hijyen sertifikas istiyoruz dedi imizde kanun gibi oluyor. Kimse de ifltiremiyor onu. Yal t m bilincinin yayg nlaflmas için sizce neler yap lmal? Hepsinden önemlisi tüketici de il önce mühendis arkadafllara büyük görev düflüyor. Birinci öncelik bizlerde. Çünkü diyoruz ki flu kadar e itim ald k, flu kadar tecrübemiz var, toplumu da yönlendiriyoruz. O zaman bizlerin e itilmesi gerekiyor. E er müflteriye kal rsa bu ifl yürümez, zorlanmal. 8 sayfa sayfa 9

6 V ZYON / ODE V ZYON / ODE PUSULA Yal t m teknolojik olarak en h zl yenilenen alan Firman z tan t r m s n z? Proses yaklafl k y ld r bu sektörün içinde. nflaat sektöründe genelde resmi ihalelerdeki inflaatlar n mekanik tesisatlar n n taahhüdünü yap yor. Bu zincir içinde malzeme sat yor, proje üretiyor, taahhüt yap yor veya dan flmanl k hizmeti veriyor. Bünyesinde de bu konularda ayr ayr görev yapan, branfllaflm fl insanlar var. Sektördeki di er firmalardan ayr ld m z noktalar n bafl nda bu gelir. Projelendirme olarak örnek verecek olursak 50 den 100 yata a büyütülen pek çok devlet hastanesinin mekanik tesisat tafleronlu unu, taahhüdünü gerçeklefltirdik. Kufladas, Alia a, Menemen ve Çine Devlet Hastaneleri gibi Türkiye nin çeflitli yerlerinde projelerini yapt - m z pek çok hastane var. Ayr ca Van Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi nin projelerini ve mekanik tesisat uygulamas n, Ayd n T p Fakültesi nin mekanik tesisat projelerini yapt k. fiu anda Urfa daki t p fakültesinin projelerini yap - yoruz. En son Dokuz Eylül Üniversitesi nin onkoloji servisini komple yapt k. Devlet hastaneleri ile özellerin projelendirilmesinde farkl l klar oluyor mu? Biz hastane mühendislerinin çal flmalar nda çeflitli kriterler vard r. Birçok insan bu kriterlerin s f ra s f r de erlerini bilmez. Birçok kifli kulaktan dolma bir fleyler bilir ama konuya tam olarak vak f de ildir. Bir örnek vereyim; standartlar bir yo un bak m ünitesinde metrekareye minimum 30 m 3 taze hava verilmesini öngörür. Ancak gerekli hava debisini bulmak için o mahalin s yükünü ve gerekli partikül de erlerini bilmeniz gerekir. Bu iki kritere göre belki de 30 m 3 Mekanik tesisat taahhütü yapan Proses A.fi. den Murat Y lmaz devlet hastanelerinin özellere göre daha iyi bir donan mda oldu unu söyleyerek Sorun iflletim sistemi ve insan kayna yönetiminde diyor. yerine 45 m 3 bir taze hava miktar n sa laman z gerekebilir. Özel hastanelerde 30 m 3 yap yoruz, devlet hastanelerinde 45 m 3. Özel hastaneler standartlar en ekonomik nas l yakalayabilece ini düflünüyor. Devlet hastanelerinde özellikle hassas alanlarda mümkün oldu unca riske girmemeye çal fl r, projelendirme çal flmas nda çok lüks fleyler yapmamaya, özellikle kapasitelerde olabildi ince risksiz noktalar yakalamaya özen gösterirsiniz. Özel projelerle resmi projeler aras ndaki en büyük fark budur. Son dönemlerde özel hastanelerin SSK ameliyatlar n yapabilmeleri için ameliyathane servislerinin mutlaka DIN normuna uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Bu kapsamda Özel Kemalpafla Gümüflkan Hastanesi, Özel zmir Hastanesi, Gazi Hastanesi gibi özel hastanelerin ameli- yathane servislerini DIN normlar na uygun hale getirdik. Bu SSK n n getirdi i bir koflul mu? Tabii, SSK ya ba l bir ameliyat n özel hastanede yap labilmesi için o özel hastanenin SSK nin istedi i hijyenik flartlara sahip olmas gerekir. Türkiye nin en büyük eksiklerinden birisi standartlar ve onlar n yayg nl d r. fiunu aç k yüreklilikle söyleyebilirim. Devlet bünyesindeki makine mühendisleri genel olarak bu konuyu özel sektörden daha iyi biliyor. Bugün en güzel özel hastaneye gidin, en s radan devlet hastanesinin hijyen flartlar na sahip de ildir. Bundan emin olabilirsiniz. Problem devlet hastanelerinde çal flan hastane personelinin üst düzeye getirilmesidir. Tesisat anlam nda devlet hastaneleri yeterli ama iflletme s ras nda problemler ortaya ç k yor diyebilir miyiz? Özel hastanede iflletmeci hijyenik bir ortam kuruyor. Bunun için 100 bin Euro harc yor diyelim. Paras k ymetli, o nedenle de 100 bin Euro harcad makineleri düzenli bak ma sokuyor. Öteki taraftan siz devlet hastanesine inan lmaz bir tesis yap yorsunuz, çünkü isteseniz de istemeseniz de norm sizi oraya getiriyor. Bir ameliyathaneyi üç kademe filtre etmeyeyim diyemezsiniz, hepafiltre kullanmak zorundas n z. Ama onu da alt ila sekiz ayda de ifltirmek zorundas - n z. Özel sektördeki doktorun hastanesi k ymetli oldu u için sürekli bak m yapt r yor. Ama devlet hastanesindeki o tesisi çal flt rmak için dört adam laz msa baflhekim onlar temin edemiyor. Bizim kurdu umuz tesisleri ya çok tecrübeli teknikerler ya da gerçekten üst düzey makine mühendisleri çal flt rabilir. Biz bir hastane, ameliyathane, yo un bak m ünitesi yaparken, frekans konventörlü santral volimetrik hava damperleri kullan yoruz. Oradaki görevlinin her gün belli aral klarla sistemi kontrol etmesi gerekir. Hele ki imkân n z vard, otomasyon yapt n z, bunu bilgisayar ekran yla önlerine getiriyoruz. Ama kiflinin bakt n idrak edebilecek kapasitede olmas gerekir. O bile yok. Özel hastanelerde teknik ekip var m? Özel hastane sahiplerine dikkat ederseniz, adamlar n iyi ticaret yapan doktorlar olduklar n görürsünüz. Bir adam hem doktor hem ifl adam ysa mal n n k ymetini biliyor. Personel de buluyor, adam da çal flt r yor, servis olarak senin yakana da yap fl yor. O kadar iyi takip ediyorlar ki bir süre sonra sizinle teknik olarak konuflmaya bafll yorlar. Kendi ameliyathanelerinde bir hasta mikrop kap p ölürse biliyorlar ki yat r mlar biter. Proje haz rlarken hangi standartlar kullan yorsunuz? Çekirdek standart DIN tür, ameliyathane ve hastane normu. Bu normun Türkçelefltirilmifl hali çeflitli noktalar ile bay nd rl k bakanl n n bilgilendirme seminerlerinde anlat l yor. kincisi ayn sonuca ulafl rken farkl standartlar n getirdi i uygulama tekniklerini kullanabiliyorsunuz. Amerikan n Ashre normlar - n n hastanelerle ilgili DIN e yak n kriterleri var. Farkl noktalarda söz konusu ama önemli olan o hijyenik ortamda partikül de erini ve taze hava miktar n do ru yakalaman zd r. Projenin onaylanmas esnas nda zorland n z oluyor mu? Projede yoruma aç k fleyler vard r. Bu tamamen bunu anlatt n z insanla ba lant l. Ama sizin mutlaka olmazsa olmazlar net olarak ortaya koyman z gerekli. Piyasada yetersiz ve paraya ihtiyac olan mühendisler de var. Bunlar da özel hastanelere gidiyorlar ve bazen yanl fl, olamayacak, riskli fleyler öneriyorlar. Tabi ticari olarak kula a hofl geldi i için kabul ediliyor. Ben, bir y ll k tesisleri söküp, yerine yenilerini yapmak zorunda kald m z biliyorum. Hastanelerde ne tür yal t m uygulamalar yap yorsunuz? Öncelikle binada su ve s yal t m yap lmak durumunda. Bu da TS 825 in getirdi i kriterler ölçüsünde yap l yor. Ses konusunda kullan lan cihazlar n özellikle klima kanallar n n ve ses ç kartma ihtimali olan ana kullan c lar n hatlar nda akustik yal t m çal flmalar yap l yor. Ama çok özel mahaller de il ise oralarda sese karfl inflai tip bir yal t m yap lm yor. Mekanik olarak klima havaland rma kanallar nda kauçuk yal t m malzemesini tercih ediyoruz. Veya o hatlarda hava kanallar nda bir so utma enerjisi yoksa alüminyum folyo kapl camyünü kullan - yoruz. Borularda ise flartlara göre kauçuk veya polietilen. Ama sadece s tma yap lacaksa orada da prefabrik boru tipi alüminyum folyo kapl camyünü ön plana ç k yor. Yal t m malzemelerini seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Yapt m z ifller büyük çapl oldu u için mutlaka uluslararas standartlara uymak zorunday z. Bu standartlara uygun bir malzeme oldu u sürece bizim dikkat etti imiz en önemli nokta malzemeyi temin edece imiz grubun özellikleridir. Uygulama aflamas ndaki zorluklar neler? Yal t m uygulamalar nda karfl laflt - m z çok ciddi zorluklar yok. Özellikle yal t mdaki ürün gam n n saha avantajlar çok fazla günümüzde. Problem flu, yal t m, sektörümüzde teknolojik olarak en h zl yenilenen grup. 4-5 y l önce bir y ld z olarak ortaya ç kan ürünün yerini günümüzde baflka malzemeler alm fl durumda. Dolay s yla kulland - n z malzemenin verimlili ini test edemeden alternatif olarak baflka bir malzeme önünüze gelebiliyor. Bir di er problem de montaj elemanlar n n ayn kalitede olmay fl d r. Yap lan yal t m n verimli olmas için aksesuarlar n da yal t m malzemesi kadar yeterli ve kaliteli olmas gerekir. 10 sayfa sayfa 11

7 V ZYON / ODE V ZYON / ODE PUSULA Hastane projelerinde ünü ülke s n rlar n aflan bir flirket olan Celal Okutan Mühendislik, 1965 ten beri bu sektörde faaliyet gösteren köklü firmalardan biri. fiirketin yeni kuflak yöneticilerinden Mehmet Okutan, hastane binas n hem imalat, hem projelendirilmesi, hem de iflletmesi aç s ndan bir gemiye benzedi ini söylüyor. Hastane projesi mekanik tesisat n her dal n kapsar Firman z ve faaliyetleri hakk nda bilgi verir misiniz? Firmam z Celal Okutan taraf ndan 1965 y l nda kuruldu. Binalarda mekanik tesisat proje ve müflavirlik hizmetleri veriyoruz. Bu konuda Türkiye nin en eski ve bilinen flirketlerinden birisiyiz. Özellikle hizmet verdi iniz bir sektör var m? Bina tipi olarak tam bir ayr m yapmak mümkün de il. Çünkü her türlü bina çeflidiyle ilgileniyoruz. Ama flu s ralarda eskiden oldu u kadar endüstriyel yap a rl m z yok. Son üç y ld r daha çok otel, al flverifl merkezi, konut ve ofis binalar üzerine yo unlaflt k. Bir baflka deyiflle yak n zamandaki trendlere uygun olarak biz de gayri menkul piyasas ndaki geliflmelerden etkilendik. Bunlar n yan s ra hastane projeleri rutin olarak yapt - m z projeler aras nda yer al yor. Hastane projelerinizden örnekler verir misiniz? Türkiye de yapt m z hastanelere örnek olarak en son Avrupa Bankas kredisiyle, Bolu, Düzce ve Adapazar nda yap lan üç SSK hastanesini örnek olarak verebilirim. Birkaç ay önce K br s ta Do- u Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi ni bitirdik. Türkmenistan daki bir hastane projemizi de yeni tamamlad k. Geçen y l Amman da m 2 lik bir hastanenin projesini yapt k. Genelde son senelerdeki hastane projelerimiz yabanc müflterilerin iflleriydi. Mekanik tesisat projeleri hastaneler için ne önem tafl yor? Bir hastane projesi mekanik tesisat n her dal n kapsar. Bunlar n içinde de birçok sistem alternatifi vard r. Örne in hem tip hem de say olarak yatak odalar, ameliyathane veya koridor için baflka sistemler uygulan r. Bunun haricinde buhar, medikal gaz tesisat da yer al r. En basit konutta, s rf s tma ve pis su tesisat yaparken hastanelerde her fleyi yapars n z. Hastane binas n imalat, projelendirilmesi ve iflletmesi aç s ndan bir gemiye benzetebiliriz. Son derece zor, dikkatli planlanmas gereken bir ifl, bu yüzden projelendirmesi çok önemli. Hastane projelerinde nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelik verdi iniz noktalar neler? Hastane projelerinde öncelik, hijyenin ve konforun sa lanmas d r. Tabi hastanelerdeki konforun tan m biraz daha farkl ; t bbi ihtiyaçlara yönelik bir konfor tan m daha ön plandad r. Örne in deri ve yanma problemleri olan bir hastan n s cakl k ve nem ihtiyac ile bir baflkas n nki farkl oluyor. Bu aç dan çok daha hassas s cal k ve nem kontrolü, çok daha es- nek bir iflletme sunman z gerekir. Ama en önemlisi oray temiz tutmak, mikropsuz bir ortam sa layabilmektir. Bu da filtrelendirmeden, yeterli taze hava sa lamaktan, çeflitli malzemelerin toksik etkilerini minimize etmekten, bas nç kontrolü ile temiz havan n mahaller aras ndaki iliflkisinin sa lanmas ndan, kirli havan n yay lmadan yap d fl na tahliyesini sa lamaktan geçiyor. Projecilerin uymak zorunda oldu u yönetmelikler var m? Türk Standartlar Avrupa Birli i Standartlar na yak n bir özellikte. Son y llarda da her aç dan Avrupa Birli i normlar na yaklafl m çabas kuvvetleniyor. Bu da bize bir fayda sa lad. Bu bak mdan kendimizi flansl düflünebiliriz. Özellikle Alman Standartlar ; flimdi di er Avrupa Standartlar n da etkileyen; kapsaml, sofistike standartlar ve Türk proje gruplar da onlar iyi biliyor. Bizim ifllerimizde kimi zaman, Avrupa Standartlar n n yan nda Amerikan Standartlar da devreye giriyor. Eskiden bu ayr m daha fazlayd ama flimdi projelerde Avrupa ve Amerikan standartlar n n ikisi de belli bir düzeyde optimize edilerek kullan l yor. Sa l k Bakanl n n yay nlad hastane yönetmeli inde mekanik tesisata iliflkin yapt r mlar neler? Sa l k Bakanl n n flartnamelerinin son durumunu bilmiyorum. Çünkü daha çok yurtd fl ifllerle ilgileniyorum. Ama genellikle uygulanacak teknolojinin düzeyini ve seçimimizi etkileyen Türk Standartlar, Alman Standartlar ve ASHRE Standartlar oluyor. Sonuçta yine en önemlisi, hastane yat r m n yürüten sorumlu kiflinin veya kurumun konuyu ele al fl flekli. Geçmiflteki mekanik tesisat yal t m uygulamalar nda neler tercih ediliyordu? fiimdi hangi ürünler tercih ediliyor? Eskiden camyünü, taflyünü tarz lifli malzemeler kullan l rken son y llarda daha çok kauçuk esasl malzemeler kullan lmaya baflland. E er s cakl k ve di er teknik de erleri uygun ise biz de projelerimizde kullan yoruz. Malzeme seçiminde uygulamac lardan size flu malzemenin uygulamas daha pratik, zamandan tasarruf sa l yor gibi geri dönüfller oluyor mu? malata getirdi i kolayl klar aç s ndan malzeme seçimine çok fazla müdahale etti imizi zannetmiyorum. Tabii ki daha az iflçilik gerektiren, daha az hataya yönlendiren malzemeyi tercih ederiz, ama genellikle malzeme seçimlerimiz teknik performans üzerinedir. Uygulama aflamalar n bir projeci olarak denetleyebiliyor musunuz? Denetleme hizmetleri, FIDIC esasl uluslararas projelerde projecinin hizmetinin do al uzant s olarak karfl m za ç k - yor. Çünkü iflin en bafl nda çeflitli fikirlerin teknik olarak formülize edilmesinde görev al yorsunuz. Daha sonra bu konuyu ihale ederken kimin yapaca n seçiyorsunuz. Seçerken hem onun sorular - na cevap verebilmek, hem onun yapt ifli kontrol edebilmek, sonuçta bütün ekip içinde görevinizi son noktaya kadar yürütmek sa l kl oluyor. Hatta bir hata bile ç ksa o hatay düzeltmek gerekiyor. Bu anlamda kontrolörlük ifllerimiz var. Hastane d fl nda yürüttü ünüz projelerde denetim yapabiliyor musunuz? Bir proje yap ld ktan sonra, bu projenin imalat s ras nda ortaya ç kan çeflitli problemlerin ya da hiç problem ç kmasa bile iflin takibi önemli bir konu. Çok do- al bir gereklilik. Biz o konuda flansl bir firma say l r z. Projesini yapt m z ço u iflin daha sonra, e er yat r mc taraf ndaysak, bu anlamda müflavirli ini yürütürüz. Ama bu yat r mc n n takdirine kalm fl bir fleydir. Hastane mekanik tesisat nda özellikle ne tür yal t mlara ihtiyaç duyuluyor? Ses ve titreflim yal t m gibi spesifik uygulamalar da yap l yor mu? Son y llarda ses ve titreflim yal t m konular na artan bir ilgi var. Önceleri projelerimizde bunlar öngörüyorduk ancak kimi sebeplerden ötürü uygulanam yordu ki bu sebeplerin bir k sm bütçeyle ilgiliydi. Ama son zamanlarda daha bilinçli malzeme seçimi yap ld n söyleyebilirim. Halen tesisat sektöründe kullan lan yönetmelikler yal t m aç s ndan sizce yeterli mi? Yurtd fl ndaki uygulamalar n zla karfl laflt r r m s n z? Takip edebildi im kadar yla Avrupa Birli i nde, bizde hali haz rda uygulananlardan daha iddial yal t m de erleri var. Artan petrol fiyatlar yla birlikte yal t ma daha fazla önem veriliyor. Türkiye nin do usundaki veya kuzeyindeki ülkelerde yine yal t ma yönelik baz standartlar var. Ama bunlar Avrupa düzeyinde de il. Türkiye bence TS 825 ile büyük bir aflama kaydetti. Ama yine de gelifltirilmesi gereken noktalar var. Türk standartlar içinde mesela ameliyathanelerin nas l havaland r laca n söyleyen standart bence çok iyi bir standartt r. Bu da bizi otomatik olarak birçok ülkenin önüne götürüyor. Türkiye de refere edilen standartlar, Avrupa standartlar nda, iyi standartlar. Ama önemli olan bunun uygulamas n n takip edilip edilemedi i. Ayr ca sigorta konusu da önemli. Dünya geneline bakt - n zda hastanelerdeki teknik teçhizat n standard n ve proje çal flmas n n düzeyini belirleyen konulardan biri de sigortan n gereklilikleri. Ülkemizde de hastay koruyan bir sigorta teflkilat bat daki anlamda hastaneleri zorlamazsa, bat da uygulanan baz iyi fleylere de gerek kalmaz. Bu durumda uygulanacak sistemlerin düzeyi de kiflilerin iyi niyeti ve hatta biraz da flansa kal r. 12 sayfa sayfa 13

8 V ZYON / ODE V ZYON / ODE PUSULA Mekanik tesisat yaflayan bir sistemdir Borsel den Atilla Bozkurt, gerek hijyen gerekse konfor aç s ndan mekanik sistemin çok iyi çözümlenmesi gerekti ini söylüyor. Projecilerin çözümlerde önemli rolü oldu una inanan Bozkurt; Yeterli denetim hem do ru uygulamay sa l yor, hem haks z rekabeti ortadan kald r yor diyor. Hastaneler için mekanik tesisat n tafl d önem nedir? Hastane çal flan bir sistem oldu una göre, mekanik tesisat, binan n fonksiyonlar n tam olarak yerine getirmesi, hastanenin genel anlamda fonksiyonel olmas için hayati önem tafl r. Yeteri kadar sa l kl çal flmayan, fonksiyonlar n yerine getirmeyen bir mekanik sistem, hastanenin fonksiyonlar n yerine getiremeyiflinin nedenidir bence. Hastanelerde odan z n standartlar n yüksek tutmak istiyorsan z klimatize edersiniz. Hastaya herhangi bir yeme i veremezsiniz, belli bir denetimden geçmesi gerekir. Bu nedenle de mutfa n z klimatize edersiniz. Hijyen ve sterilizasyon aç s ndan çamafl rhaneler de önemlidir. Buradaki tesisat da iyi yap land rman z gerekir. Ayn flekilde laboratuvarlar n iyi havaland r lmas flartt r. Keza ameliyathaneler için de ayn fley geçerli. Gerek hijyen gerekse konfor aç s ndan mekanik sistemin çok iyi çözümlenmesi gerekiyor. Geçmiflte yap lan yal t m uygulamalar ile bugün yap lanlar aras nda malzeme çeflitlili i aç s ndan ne gibi farkl l klar var? Asl nda çok da büyük fark oldu unu söylemek mümkün de il. Ya camyünü tarz lifli malzemeleri kullan yorsunuz ya da kauçuk köpü ü esasl malzemeleri kullan yorsunuz. O ifli yapan n prati ine, projecisinin kültürüne yaklafl m na ba l çözümler. Biz mesela akustik yal t m yaparken lifli malzemeyi kullanmamay tercih ediyoruz. Firma olarak proje hizmeti vermedi- imiz için literatürü kesin bilmiyorum, ama özellikle ameliyathaneler ve clean room uygulamalar nda lifli malzemelerin tercih edilmedi ini söyleyebilirim. Atilla Bozkurt Is yal t m haricinde ses ve titreflim yal t m na veya sismik önlemlere gereken önem veriliyor mu? Senelerdir bu iflin uygulamas n yap - yoruz, sismik önlemlere riayet edilerek yap lan tek bir uygulama biliyorum, o da Bolu daki SSK hastanesidir. Uluslararas müflavirlik denetiminde yap lan bir çal flma idi. Uygulamada binalar n dilatasyon geçiflleri ile makine ekipmanlar n n titreflim ve sismik yal t m n ve borular n konsollanmas n kaps yordu. Oldukça kapsaml bir sismik yal t m uygulamas yap ld. Pompalar için sismik yaylar üzerinde montajlar, so utma gruplar ve flaftlarda da benzer uygulamalar yapt k. Klima santrallerinin içinde fanlar n alt ndaki titreflim yutucular n yerine titreflim al c lar ve sismik yaylar kulland k. Tabii ki orada bu konuda uzman bir firmadan destek ald k. Projelerinin haz rlanmas n onlardan istedik. Onlar projeleriyle birlikte malzemelerini haz rlad lar. Projelere uygun olarak malzemelerin montaj n da biz üstlendik. Ama baflka hiçbir projemizde bu tip bir yal t m uygulamad k. Türkiye de bu konuda yönetmelik var m ; varsa ne ciddiyette uygulan yor bilemiyorum. Ama iflin özü, yap lacak uygulamalar proje safhas nda veya ihale safhas nda olufluyor. fli yapt rmak isteyen makam n bu konuda duyarl olup gerekli önlemleri talep etmesi laz m. Asl nda sismik yal t m son derece önemli bir konu. Düflünebiliyor musunuz bir hastane bütün betonarmesiyle, binas yla depreme karfl güvenli olarak oluflturulmufl, deprem olmufl, siz ne beklersiniz o hastaneden? Depremden sonra da ayakta kals n, fonksiyonlar na devam etsin. Ama mekanik tesisat önlemlerini almam fls - n z, hastane ayakta kalm fl fakat mekanik tesisatlar fonksiyonlar n yerine getirmiyor. O zaman amaç elde edilmifl olmuyor. Bu bak mdan betonarmede, inflaat aflamas nda nas l depreme karfl önlemler al yorsan z, e er o bölge kritik ise mekanik tesisatta da gerekli önlemlerin al nmas flartt r. Yal t m uygulamalar esnas nda ne tarz hatalar yap l yor? Karfl laflt m z fley hep ayn, yetersiz ve kurallar na göre yap lmayan yal t m. Uygulama hatalar yla da karfl lafl yoruz. Mesela so utma sistemi borusunu yal - t yorsunuz. O boruda yo uflmay önlemek için hava ile irtibat n kesmeniz gerekir, ama buna yeteri kadar dikkat edilmiyor. Is yal t m nda da benzer sorunlar var. Mesela camyünü flilte ile kanal yal t m yap yorsunuz. Kulland n z çiviler yeteri kadar güvenli de il ise yine sorun yaflan yor. Ama uluslararas müflavirle uygulama yapt m z Bolu da öncelikle levhan n kanala yap flt r lmas istendi. Sonra çivi uygulamas yapt k ve çemberledik. Denetim yeterli olmad takdirde uygulama o ifli yapan insanlar n becerisine ve vicdan na kal yor. Malzeme temin etti iniz firmalardan uygulama detaylar konusunda yard m al yor musunuz? Elbette dan fl yoruz. Mesela bu y l yaflad m z bir olay, d flar daki hava kanallar n n kauçuk köpü ü ile yal t lmas ve kauçuk köpü ünün ultraviyoleye karfl koruyucu vernikle boyanmas gerekiyordu. Uygulamada ODE den malzemeyi tedarik ettik. Beraberce uygulamay yapt k, uygulaman n nas l yap laca n ö rendik. Malzeme seçimi konusunda projecilere herhangi bir öneri veya elefltiride bulundu unuzda yaklafl mlar nas l oluyor? E er projeci bire bir bizimle paralel çal fl yorsa, tabii ki uygulamada yaflad - m z s k nt lardan dolay önerilerimizi yap yoruz. Ama projeci ayr, uygulamac ayr ve hiç bir araya gelmiyorsa veya önden proje haz rlan p sonradan uygulama oluyorsa zaten böyle bir flans yok. Ama öyle bir flans oldu unda biz projeciye kendi bilgilerimizi aktar yoruz. Firmalar cihaz seçiminde gösterdikleri hassasiyeti yal t m konusunda da gösteriyorlar m? Hay r göstermiyorlar. Ço u projenin üstünde yal t m kal nl klar n bulmakta zorlan yoruz. Yani ben projeyi elime ald m zaman nerede hangi yal t m uygulamas n, hangi kal nl kta yapaca - m, hangi detayda uygulama yapaca - m görmek isterim. Projeciye geri dönüfl yaparak m bu detaylar ö reniyorsunuz? Hay r, flartnamenin bir yerlerinden, genel notlardan bunu oluflturmaya çal fl yorsunuz. Ondan sonra genel kültürünüze, yap n za, vicdan n za kal - yor. 5 mm de yal t m yapabilirsiniz, 19 mm de. Terazi size kal yor. Bir taraftan hem ifli yapacaks n z, hem para kazanacaks n z, hem do ru ifl yapacaks n z. Ve her fleyden önemlisi bütün bunlar rekabet ortam nda yapacaks n z. Bunu birisi 6 mm düflünürken siz 19 mm düflündüyseniz ortada haks z bir rekabet var demektir. Bu kriterlerin metrekarede kullan lacak çiviye, yap flt r c ya kadar çok aç k seçik yaz lm fl olmas ve denetlenmesi gerekir. Ama bu kriter projede konmad taktirde, ifli yapanlar n keyfine kald nda haks z rekabet bafll yor. Siz vicdan n zla ve yapt n z iflle karfl karfl ya kal yorsunuz. AB ye üyelik gerçekleflti inde uygulamac olarak size ne gibi yans malar olaca n düflünüyorsunuz? Herhangi bir fley olaca n zannetmiyorum. Yeterli denetim yap lmas, kural na, flartnamelere uygun uygulama yap lmas zaten gerekli. E er AB ile böyle bir yöntem gelecekse rahats z edici olmaz. Do ru bir uygulama olur. Yap lan uygulamalarda bizim firmalar m z uluslararas standartlar yak ndan takip ediyor. Yap lan uygulamalar çok da geri uygulamalar de il. Israrla söylüyorum projeciler bu çözümlerde çok önemli. Özellikle anahtar teslim oldu u için, önce proje sonra uygulama oldu u için, proje aflamas ndaki çözümler çok önemli. Denetim çok önemli. Yeterli denetim hem do ru uygulamay sa l yor, hem haks z rekabeti ortadan kald r yor. 14 sayfa sayfa 15

9 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE GEZ / ODE PUSULA Kuzeyin Venedik i; ST. PETERSBURG Türklerin Deli, Ruslar n Muhteflem dedikleri Çar Petro, zaman n n en ünlü tafl ustalar na Venedik, Roma, Floransa, Prag ve Barcelona n n en güzel binalar n n benzerlerini yapt r p aralar na da Neva Nehri nin sular n kat nca Kuzeyin Venedik i St. Petersburg ç km fl ortaya. usya n n Avrupa ya aç lan penceresi konumundaki St. Petersburg flehri, ülkenin Finlandiya s n r nda, Balt k körfezinin hemen k y s nda bulunuyor. Rusya n n ikinci Avrupa n n ise dördüncü büyük flehri olan St. Petersburg un nüfusu, befl milyonun üzerinde. Çar I. Petro'nun, 18. yüzy lda tafltan bir biblo gibi yonttu u bu flaheser kent, Paris ve Venedik le birlikte dünyan n en güzel flehirleri aras nda say l yor. 350 köprüyle birbirine ba lanan 42 ada üstüne yay lm fl olan flehir, kordonlar yla Paris i, kanal ve köprüleriyle Venedik ve Amsterdam, park ve mimarisiyle Prag an msat yor. Dünya mimarisinin ender örneklerinin topland muhteflem manzaral Çarl k Saraylar, bir tabloyu an msatan XVIII. ve XIX. yüzy l n ilk çeyre ine ait bahçe ve parklar, kanallar süsleyen ruh okflay c köprüler, köprüleri süsleyen muhteflem ferforjeler ve daha niceleri, R ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu Dokuzuncu ODE Bayii Seyahati ni 29 Mart 1 Nisan tarihleri aras nda Rusya n n St. Petersburg flehrinde gerçeklefltirdik. Geziye y ll k ciro hedeflerini tutturan bayilerimizin oluflturdu u 45 kifli kat ld. stanbul Havaliman D fl Hatlar Terminali nde bafllayan gezinin ilk gününü bayilerimiz, uzun bir uçak yolculu unun ard ndan otelde dinlenerek geçirdi. Gezinin ikinci gününde ise St. Petersburg un tarihi güzelliklerini daha yak ndan tan ma f rsat bulduklar bir geziye kat ld lar. fiehir turu s ras nda bayiler, kuruldu u dönemin en ünlü mimarlar taraf ndan infla edilen ve 300 y ll k bir tarihe sahip 16 sayfa St. Petersburg un ünlü Nevsky Caddesini, Pushkin An t n, eski liman fenerlerini, darphane binas n, saray meydan n gezdiler. Gezinin sonunda ünlü Ekim Devrimi nin sembolü olan Avrora gemisini ziyaret ettiler. ODE Bayileri gezinin üçüncü gününde ise Tzarskoye Selo turuna kat ld lar. Çar Kasabas olarak an lan ve Çarl k Dönemi aristokrasisinin Çar Ailesi ile bulufltu u, park, saray ve binalar kompleksini kapsa- günümüze dek korunmufl ve birer aç k hava müzesine dönüfltürülmüfl. fiehirde, aralar nda dünyan n en büyük müzesi Ermitaj n da bulundu u, yüze yak n müze bulunuyor. 1825'te asillerin Dekabrist ayaklanmas, 1881'de Çar II. Aleksandr a yap lan suikast, K fll k Saray' n önündeki meydanda bir katliama dönüflen 1905 Devrimi, Çarl n sonunu getiren 1917 fiubat Devrimi ve nihayet ortaya Sovyetler Birli i'ni ç karan 1917 Ekim Devrimi, iki yüz y l boyunca Çarl k Rusyas n n baflkenti olan St.Petersburg un tarihindeki önemli sayfalar. ç savafl s ras nda Petrograd, Sovyetler döneminde Leningrad ad verilen flehir, Almanlar taraf ndan 30 A ustos 1941 tarihinde kuflat ld ve 900 gün kuflatma alt nda kald de genel istek üzerine tekrar as l ismine kavufltu. St. Petersburg; Rusya n n Avrupa ya bakan penceresi 17. Yüzy l n bafllar nda Rusya, Neva Ir- ma n n etraf ndaki topraklar n kaybeder. Çar Petro, ülkesinin Avrupa ile iç içe olabilmesi için kaybedilen topraklar n geri al nmas gerekti inin fark ndad r, bu nedenle, sveç ile y llar aras nda süren ve Kuzey Harbi ad n tafl yan uzun bir savafla bafllar. Bu savafl n bitiminde ise St.Petersburg un ilk temelleri at l r y l n n ilkbahar nda; Neva Irma n n bir kolu olan ve Ohta ad n tafl yan rmak ile Neva Irma n n birleflti i yerde bulunan ve Nienflants ad n tafl yan kale Ruslar taraf ndan fethedilir. 27 May s 1703 tarihinde Neva n n a z nda bulunan ve Enisaari (günümüzde Zayaçiy Ostrov) ad n tafl yan küçük ada üzerinde bir kale kurulur. Bu kale St. Petersburg olarak adland r l r ve sonras nda tarihte Petropavlovsk Kalesi olarak ge- yan gezide kompleksin ana binas, Katerina Saray ziyaret edildi. Baflta II. Katerina olmak üzere farkl Çar ve Çariçeler in flahsi koleksiyonlar n n sergilendi i görkemli saray, Akik Tafl Pavilyonu, Cameron Galerisi ve alt n yald zlarla kapl süslemeler ODE bayilerini büyüledi. Gezinin dördüncü gününde ünlü Nevsk Caddesi nde gönüllerince al flverifl yapma imkân bulan bayilerimizle birlikteli imiz Atatürk Havaliman nda son buldu. sayfa 17

10 GEZ / ODE GEZ / ODE PUSULA çer. flte bu y l flehrin kurulufl y l olarak kabul edilir tarihinde ise, Rusya n n baflkentini Moskova dan St. Petersburg a tafl r. Yabanc mimarlar n imzas Ayn tarihlerde Çar, flehrin düzenli infla edilebilmesi için Rusya n n ilk yabanc mimarlar olan Domeniko Trezini ile Jan Batist Leblon u Rusya ya davet eder tarihinde Trezini ile Leblon, St. Petersburg un ilk kent planlar n yaparlar ve flehir günümüze kadar bu genel planlar üzerine infla edilir. fiehrin kurucusu olan Çar I. Petro nun emir ve iradesine göre; St. Petersburg eflsiz önemiyle birlikte Rusya n n Avrupa ya bakan penceresi konumunda olacakt r. Bu amaca ulaflmak için her türlü çaba gösterilir. Soylu olan herkesin baflkente bir köflk yapmas na, Rusya n n geleneksel ahflap konutlar yerine tafl binalar n infla edilmesine karar verilir. Bunu gerçeklefltirmek üzere konulan özel bir vergiye göre; St. Petersburg a ister deniz isterse karayolu ile gelen herkes belirlenen bir miktarda yap tafl getirmek zorunda b rak l r. Çar I. Petro nun vefat ndan sonra flehir h zla tenhalaflmaya bafllar y - l nda baflkent tekrar Moskova ya tafl - n nca St. Petersburg un infla edilmesi durur, yar m kalan yap lar çürümeye ve çökmeye terk edilir tarihinde mparatoriçe Anna oannovna taraf ndan flehre bir kez daha baflkent statüsü verilince St. Petersburg ta hayat ve inflaat iflleri yeniden bafllar. Petro dönemi mimarlar olan Trezini, Korobov ve Zemtsov kontrolü alt nda binalar n birço u yeniden infla edilmeye bafllan r. St. Petersburg Yap lar Komitesi tarihlerinde St. Petersburg y k c yang nlara teslim olur. Yang nda binden fazla bina tahrip olur tarihinde, üyeleri büyük devlet adamlar ile mimarlardan oluflan, St. Petersburg Yap lar Komitesi ad n tafl yan kurulufl oluflturulur. Komite bünyesinde baflkan olarak Petr Eropkin ile birlikte, Zemtsov ve Korobov isimli mimarlar da faaliyet gösterirler. Eropkin, radyal-kavis fleklinde olan kent merkezi projesini tamamlar. Buna göre üç ana cadde olan Nevsky ile Voznesensky caddeleri ve Gorohovaya soka Admiralteystvo binas ndan radyal olarak uzaklafl r. Bu proje kapsam nda ana meydanlar n yerleri de belirlenir. mparatoriçe Anna oannovna n vefat ndan sonra Çar Petro nun k z Elizaveta Petrovna n n tahta ç kmas yla Rus Barok unun parlak devri de bafllam fl olur. Parlak ustal k noktas nda bulunan Bartolomeo Rastrelli, Antonio Rinaldi, Savva Çakvinskiy gibi mimarlardan oluflan bir gurup St. Petersburg u ihtiflaml saraylar ve köflkler flehrine dönüfltürmeye bafllar. Yepyeni bir soluk mparatoriçe Büyük Katerina n n hükümdarl, St. Petersburg un mimari tarihinde özel bir dönem oluflturmaktad r. Tahta ç kmas yla beraber 1762 tarihinde St. Petersburg ile Moskova y Tafltan Yap laflt rma komitesini kurar. mparatoriçe Katerina, St. Petersburg a bir Avrupa baflkentinin parlakl yla flekil verilmesinde çaba gösterir ve bunun için binalar n 2-3 kattan daha yüksek infla edilmelerini talep eder. I. Pavel çarl k döneminde Gatçina ile Pavlovsk adlar n tafl yan çarlar n yazl k saray guruplar, St. Petersburg un daha yak n nda ise Mihaylovsk Saray kurulur. Çar Pavel in emri üzerine Rus Silah n n Napoleon u Yenme an t olarak Kazan Katedrali nin inflas na bafllan r. Bunun mimar olarak Andrey Voronihin tayin edilir; ancak katedral çar n vefat ndan sonra tamamlan r. 29 May s 1803 te St. Petersburg un 100. y ldönümü töreni Senatskaya Meydan nda I. Petro nun ünlü heykeli önünde gerçeklefltirilir. Bununla ilgili tören yeni mparator I. Aleksandr emrinde yap - l r. mparator, büyükannesi Büyük Katerina n n vasiyet etti i kanuna uyarak ülkesini kendi iradesiyle idare edece ini bu törende ilan eder. Baflkent, klasik ve zarif bir görünüfl alarak yeniden infla edilmeye ve süslenmeye bafllan r. Tafl köprüler fiehrin kalabal k rmak ve kanallar yla özellikle Neva üzerindeki köprülerin infla edilmesi kent için önemli bir konu olur tarihinde Rossi ile Stasov üyele inde Yap ve Hidroteknik flleri komitesi kurulur. lk olarak Fontanka ve sonra Moyka rmaklar üzerinde yedi tafl köprü infla edilir tarihinde araçlar n geçifline de uygun olan ilk zincir köprü Panteleymonovskiy, Fontanka rma üzerinde yap l r. Blagoveflenskiy ad n ta- fl yan Neva rma üzerindeki ilk daimi köprü ise 1850 tarihinde faaliyete aç l r. 18. ve 19. as rlar n ilk yar s aras nda Rusya n n bafl nda bulunan idareciler mimarl kta yüksek kaliteli çözümler üretebilmek amac yla her türlü tedbiri al rlar. Sanat Akademisi bünyesinde bulunan ve Rus mimarlar n Avrupa düzeyinde yetifltiren mimarl k kurslar 18. yüzy l n ortas nda bafllar. Bu dönemde Rus mimarlar e itim için yurtd fl na gönderilir, yurtd - fl ndan ise meflhur yabanc mimarlar davet edilir. Ekonomik aç dan da çekim noktas haline gelir 19. yüzy l n ikinci yar s ile 20. yüzy l n bafl aras ndaki dönem flehrin geliflmesinde önemli bir dönemdir. Ülkenin üretimdeki sönük döneminin sanayi devrine geçifli bu y llara rastlar. St. Petersburg Rusya n n idari bir merkezi ve ülkenin bat s ndaki en büyük deniz liman olarak finansal ve sanayi faaliyetler için bir çekim noktas oluflturur. Metropole göç eden yüz binlerce insan için yeni ifl yerleriyle toplu konutlara fliddetle ihtiyaç duyulmaya bafllan r ile 1866 y llar aras nda sanayi iflletmelerinin say s 137 den 355 e yükselir. Arazinin süratli bir flekilde kullan ma aç lmas, çal flan insanlar için ulafl m sorunlar n da beraberinde getirir te atl arabalar n kullan ld ilk demir yolu kurulmaya bafllan r. Bu ilk toplu tafl t 1874 y l nda seferine bafllar. St. Petersburg un iki yüzüncü y ldönümü May s 1903 te Büyük Petro Haftas olarak büyük bir törenle kutlan r. St. Petersburg un nüfusu 1. Dünya Savafl nda Londra, Paris ve stanbul dan sonra dördüncü s rada yer al r. Bu dönem mimarl kta Elektrik ve Stilizasyon ça olarak bilinir. Aktif yap laflma süreci flehrin çehresine önemli bir flekilde yans r. Ucuz kiral k konutlar yla ünlü olan, Petersburg Storona veya Vasilyevskiy Ostrov ad n tafl yan yörelerin oluflmas yla birlikte flehrin tam merkezindeki bofl arsalarda çok katl lüks binalar yükselmeye bafllar. Talep art nca eski yap lar üzerine yeni katlar ilave edilir. Ana caddeler üzerinde s vanm fl cepheli net ve zarif binalar azal r, yerlerini vitrin camlar ve cilal granit bloklar yla parlayan muhteflem banka, süpermarket ve ofis binalar na b rak r. Bu yeni yap lar klasik döneme ait Nevsky Caddesi ile di- er ana caddelere bambaflka bir kiflilik kazand r r. 20. yüzy lda; milyonlarca flehir sakininin kaderiyle hayat n etkileyen, ekonomik ve siyasi faaliyetlerini yeniden belirleyen ve flehrin geliflimine yön veren büyük felaketler yaflan r. 1. Dünya Savafl ve daha sonraki fiubat Darbesi, 1917 Ekim Darbesi ve akabindeki korkunç iç savafl ve y k m y llar nda St. Petersburg ta inflaat iflleri do al olarak durdurulur ve bundan ötürü flehir büyük bir sars nt geçirir. Baflkent Moskova olunca Sovyet Hükümeti nin baflkenti Moskova ya tafl mas yla birlikte devlet makamlar n n, elçiliklerin ve temsilciliklerin ço u kapan r. Banka, ofis ve ifl hanlar ifllev ve önemlerini kaybeder. Büyük burjuvalar n daireleri ve aristokratlar n köflkleri bombofl kal r. Dine karfl yürütülen savafl s ras nda kiliseler kapan r. ç Savafl tan sonra inflaat sektörü haricindeki ekonomik faaliyetler yavafl yavafl kendine gelmeye bafllar; bu sürede oluflan boflluklar hayat n ak fl doldurur. Sanayi ile kültürün yeni mekânlara olan gereksinimi, bofl kalan tesislerin kullan ma aç lmas yla karfl lan r; saraylar ve müzeler okul olarak kullan lmaya bafllan r. Lüks daireler bölünerek küçük dairelere dönüfltürülür, kiliselere kulüp, depo ve arfliv ifllevi kazand r l r. Böylelikle flehrin eski kullan m kapasitesi ve flekli bunun gibi zorunlu ihtiyaçlar n hizmetine aç l r. Sovyetlerin 70 y ll k idaresi s ras nda gittikçe y pranan ve perestroyka sonras UNESCO taraf ndan Dünya Miras Listesi ne al nan St. Petersburg kentinin tarihi merkezi alan ndaki tarihi yap tlar n bu denli koruyabilen çok milyonlu nüfusa sahip olan Avrupa daki tek flehirdir. Bu da flehir planlama faaliyetinin bafll ca özelliklerinden birisidir. Bunun yan s ra St. Petersburg, sadece güzel binalarla dolu bir kent olmakla kalmay p görkemli yap gruplar ve net çözümleriyle bilinen bir flehirdir. Çünkü tarih boyunca flehir mimarlar, St. Petersburg da daha önce yaflam fl ve faaliyet göstermifl olan meslektafllar na büyük bir sayg göstererek çal flm fllard r. Kaynak: 18 sayfa sayfa 19

11 REFERANS PROJE / ODE REFERANS PROJE / ODE PUSULA Bursa Ac badem Hastanesi Mekanik tesisat uygulamalar alan nda deneyimli TORKEM Limited in Bursa Ac badem Hastanesi nde yapt çal flmalar firma Genel Müdürü T. Orhan Havlio lu anlatt. Firman z ve faaliyetleri hakk nda bilgi verir misiniz? Torkem Limited 1995 y l nda Bursa da mekanik tesisat alan nda kaliteli, ekonomik ve standartlara uygun çözümler sunmak ilkeleriyle kuruldu. Bugün 11 y ll k tecrübe ve bilgi birikimiyle s tma-so- utma-klima-havaland rma-yang n söndürme sistemleri, endüstriyel-s hhi tesisat ve izolasyon konular nda hizmet veriyor. Taahhüt referanslar m zdan baz lar ; AS Merkez Al flverifl Merkezi, Lares Hotel, Diva Hotel, Ac badem Bursa Hastanesi, Sönmez Baia Hotel, Erbak Uluda Gazoz, Bosch, Rexorth Bosch, Martur A.fi., Erkurt Holding, Berteks A.fi. Firmam z gerek kendi taahhütlerinde gerek haz r kanal ve izolasyon talep eden müflterilerimize 2000 m 2 kapal alanda DIN ve SMACNA standartlar na uygun galveniz, alüminyum ve paslanmaz saclardan HVAC havaland rma kanal ve izolasyonlar cnc kontrollü tam otomatik kanal, plazma vs. gibi makina park yla ve imalatlar yla hizmet veriyor. Kaç çal flan n z var? fiu anda 65 tecrübeli ve dinamik personel proje, taahhüt ve imalat ana bölümler olmak üzere makine mühendisi, formen, usta, idari ve iflletme personeli bölümlerinin gerektirdi i standartlar ve kurallar çerçevesinde kalite kontrol gözetiminde çal fl yorlar. Sektörümüzle ilgili özellikle mekanik tesisat anlam nda son 7-8 y l içinde çok h zl geliflmeler oldu. flletmelerin verimlili i, ihtiyaçlar enerji tasarruflar n dikkate alarak baflar l projeler yap ld. Türkiye de yat r mlar n ve inflaat sektörünün h zlanmas, kalabal k ortak yaflam alanlar n n yayg nlaflmas sektörümüzde dünya standartlar na ulaflmam z sa lad. Hangi normlara uymak zorundas n z? A rl kl olarak HVAC sistemlerinin gerektirdi i TSE, DIN ve SMACNA norm ve standartlar n uyguluyoruz. Bizde genelde ilk etapta teklif al n rken idari sözleflme tarz teknik flartnameler veriliyor. Bunlarda hangi normlara uyulaca- na dair bilgiler yer al yor. Standartlarda kendi içinde s n fland - r l yor. Örne in hastanelerdeki hava kanallar n n kaçak s n flar genel mekanlarda A s n f, B s n f olabilirken özellikle ameliyathanelerde, yo un bak m bölümlerinde en yüksek de er olan C s n f is- teniyor. Bu durumda üretiminizin tamam n n C s n f na uygunlukta olmas n gerektiriyor. Yal t mda kalite ve uygulama nedir? Uygulad n z yal t mda da ayn iflletme giderlerini baz alarak kalitenizi yüksek tutmak zorundas n z. zolasyonda kanallarda klima fliltesi kullan l yor ama bence en güzel yal t m malzemesi kauçuk köpü üdür. Is iletim katsay s na ve ömürlerine bakt m z zaman camyünü esasl malzemeler bir flekilde zamanla deforme olabiliyor. Ama kauçukta böyle bir sorun yok. Hastane her türlü yal t m kaps yor. Bir hastane içerisinde yatak odalar bir otel konforunda olmal. Genel mekânlar, toplant salonu, restoran, eczane, poliklinik bölgeleri de al flverifl merkezi sistemlerini içeriyor. Ameliyathaneler, yo un bak mlar tamamen hijyenik çok farkl sistemlere sahipler. Buradaki s l de erler de çok önemli. Bas nç de- erleri çok önemli, pozitif bas nç hareketini korumal s n z. Herhangi bir kap aç ld nda o bas nc dengelenmesi laz m. Ac badem proje grubu bu konuda gerçekten çok hassas davrand lar, ciddi ve güzel bir proje haz rlad lar. Yang n yal t m konusunda neler yap l yor? Yang n yal t m konusunda genelde yang n bariyerleri ve yang n damperleri kullan l yor. Ac badem Hastanesi nde ne tür uygulamalar yapt n z, hangi yal t m malzemelerini kulland n z? Yaklafl k 26 bin m 2 lik kanal iflimiz oldu. 12 bin m 2 lik kanal yal t m yapt k. K-Flex kulland k. Yap yal t m na yönelik nas l bir uygulama yap ld? Bütün d fl cepheler taflyünü ile yal t ld. Temellerde de s ve su yal t m beraber yap l yor. T. Orhan Havlio lu Geçmiflte kulland n z yal t m ürünleri ile günümüzdekiler aras nda ne gibi farkl l klar var? Bu geliflme genelde malzeme ald m z firmalar n kendini gelifltirmesiyle ilgili. ODE yeni bir ürünü iyi tan t rsa biz flartnamelerde farkl bir fley yaz yor olsa da müflterimize onu önerebiliyoruz. Ürün seçerken de erlendirme kriterleriniz neler? Öncelikle belli standartlara uygun olmas gerekiyor. Standartlar n haricinde uygulanabilirli i önemli bizim için. Yani terminler art k eskisi gibi çok uzun de il. Çok k sa sürelerde büyük ifllerin bitirilmesi isteniyor. Uygulanabilirli i ne kadar basit hale getirebilirsek bizim için o kadar avantajl oluyor. Tabi teknik anlamda da bir fleylerden ödün verilmemesi flart. Uygulama yapan çal flanlar n za e itimler veriyor musunuz? Bütün e itim ve seminerlere ifltirak etmeye önem veriyoruz. Firma olarak kalite kontrol sisteminin ifllemesinin sa l kl olabilmesinin periyodik e itimden geçti- ine inan yoruz. Örne in çal flanlar m za firmadan ald m z bir malzemenin uygulamas n ö retiyoruz, uygulama yap l rken takibini, iflin sonunda da kontrolünü yap yoruz. nsanlar n yal t ma önem vermesi için neler yap lmal? Öncelikle ilgili kurumlar n standartlar geliflmelere ba l olarak devaml güncellemeleri ve takip etmeleri gerekmekiyor. Yat r mc n n dikkat etmesi gereken her ne kadar ilk yat r m maliyetini baz noktada etkilese bile s, su, ses yal t mlar n n çok iyi olmas d r. Çünkü bu uygulamalar ülke ekonomisine büyük katk lar sa lar. Enerji kaynaklar m z s n rl o nedenle de tasarruf edebilece imiz noktalar çok iyi yakalamal y z. Bunu bir yat r mc olarak de il, her Türk vatandafl olarak düflünmemiz laz m. Sa l k sektöründe enerji tasarrufu ön planda m? flletmeyi yaflatabilmeniz için o iflletmede tasarruf etmek zorundas n z. Bunu nas l yapars n z; iyi bir yal t mla, iyi bir otomatik kontrol sistemiyle, do ru cihaz seçerek, do ru uygulamayla sayfa sayfa 21

12 PUSULA UYGULAMALAR / ODE UYGULAMALAR / ODE PUSULA fianl urfa E itim Okullar n n su yal t m uygulamas n Mehmet Taflç yap yor CE-SU nflaat Club Varuna n n yal t m uygulamalar n yap yor zmit Kerpe de inflas devam eden Varuna Otel in yal t m uygulamalar n Samsun bayimiz CE-SU nflaat yap yor. Tesisin çat ve restoran teras nda ODE Membran OPAL OC 300 ve OP 400 Mineral K rm z ürünlerimizi uygulayan bayimiz, bina mantolamas nda da 3 cm lik ODE Is pan MD ürünümüzü kulland. Projede m2 lik mantola- YALITEK zolasyon da ODE Is pan BD kullan yor ma, 2000 m2 lik su yal t m uygulamas yap ld. Bayimiz daha önce de ayn projenin 3000 m2 lik temel yal t m uygulamas n yapm fl ve ODE Membran OPAL OC 300 ve OP 300 ürünlerimizi kullanm flt. Gaziantep TOK konutlar nda ODE Membran kullan l yor Gaziantep Karatafl bölgesinde Mart 2006 tarihinde inflaat na bafllanan 1248 konutluk TOK konutlar n n su yal t m uygulamalar n bayimiz AK-AS Mühendislik yap yor. ki farkl tipte toplam 35 bloktan oluflan projenin temel su yal t m uygulamalar nda ODE Membran Granat GP 300 ürünümüz kullan l yor. Çift kat bohçalama yöntemi ile yap lan temel yal t m uygulamas n n ard ndan perde duvar yal t m uygulamas yap lacak. Proje dâhilinde toplam m2 yal t m uygulamas yap lm fl olacak. 22 sayfa AB Türkiye Delegasyonu Do u lleri E itim Okullar Projesi kapsam nda fianl urfa da yap devam eden sekiz okulun su yal t m uygulamas nda ODE Membran ürünümüz kullan l yor. fianl urfa bayimiz Mehmet Taflç taraf ndan toplamda m2 lik alana yap lacak olan su yal t m uygulamas nda ODE Membran Granat GP 300 ve GP 400 ürünümüz kullan l yor. Ankara bayilerimizden Yal tek zolasyon s yal t m uygulamalar nda ODE Is pan BD ürünümüzü kullan yor. Elvankent lke 91 sitesinde yap lan m2 lik s yal t m uygulamas nda 3 cm ODE Is pan BD ürünümüzü kullanan bayimiz, ncek teki bir villan n s yal t m uygulamas nda da 5 cm ODE Is pan BD ürünümüzü kulland. Hitit Park Evleri ODE Is pan ile yal t l yor Çorum merkezde inflas devam eden Hitit Park Evleri projesinde ODE Is pan DT ürünümüz kullan l yor. Çorum bayimiz Dönüflüm Mimarl k taraf ndan yap lan 4000 m2 lik katlar aras s yal t m uygulamas nda 3 cm lik ODE Is pan DT ürünümüz tercih edildi. Kaya Ticaret in tercihi de yeni ürünümüz ODE Is pan BD Diyarbak r bayimiz Kaya Ticaret düflük maliyeti, uygulama kolayl ve gösterdi i yüksek performans nedeniyle mantolama uygulamalar nda ODE Is pan BD ürünümüzü kullanmay tercih ediyor. Diyarbak r Dicle Vadi Evleri Sitesi nde Dr. Ömer Rahmanl ya ait villada s yal t m uygulamas yapan bayimiz, uygulamada 5 cm ODE Is pan BD ürünümüzü kulland. Diyarbak r Hava Liman tfaiye Binas n n da s yal t m uygulamas n yapan bayimiz, bu projede de 5 cm ODE Is pan BD ürünümüzü kulland. sayfa 23

13 ÜRÜN TANITIMI / ODE ÜRÜN TANITIMI / ODE PUSULA Is yal t m nda Türkiye de bir ilk: Bask l XPS-ODE ISIPAN BD Yal t m konusunda ilklere imza atan ODE, Ar-Ge laboratuvarlar nda yapt rd çal flmalar sonucunda yal t m sektörüne cephe s yal t m sistemlerinde yeni çözümler sunmaya devam ediyor y l ndan bu yana ekstrüde polistren üretimi yapan kuruluflumuz, farkl bir ekstrüde polistren köpük s yal t m malzemesini piyasaya sundu: Bask l XPS. ODE ISIPAN BD ad n tafl yan bu ürün di er XPS s yal t m malzemelerinden farkl olarak bask l bir yüzeye sahip. Bask l yüzey özelli i sayesinde ODE Sistem S va Marvel, ODE Sistem S va Natura ve ODE Sistem Yap flt r c Durafix ile yüksek adherans gösteren ODE ISIPAN BD, bilinen s yal t m malzemelerine göre daha iyi yap flma sa l yor. lk kat s va uygulamas ndan sonra ODE ISI- PAN BD üzerinde oluflan homojen yüzey, s yal t m uygulamalar nda ikinci kat s vadan sonra oluflabilecek dalgalanma riskini minimuma indiriyor. Ayn zamanda ODE ISIPAN BD ile yap lan uygulamalarda plakalar n birleflim noktalar belli olmad için uygulama süresi ve iflçilik masraflar da azal yor. ODE ISIPAN BD di er pürüzlendirilmifl XPS yüzeylerine göre, 0,028 W/mK l k düflük s iletkenlik katsay s yla, minimum s yal t m kal nl nda maksimum performans gösteriyor. Kapal gözenekli hücre yap s ile bünyesine su almayan ürün, ani s - cakl k de iflikliklerinden de etkilenmiyor. Don oluflabilecek hava flartlar nda bile yap s bozulmayan ODE ISIPAN BD, yo- uflma, rutubet ve küf oluflumunu önleyen ancak yap n n nefes almas na izin veren optimum su buhar difüzyon direnç katsay - s na sahip. ODE ISIPAN BD ürünün d fltan ve içten s yal t m uygulamalar na özel, iki farkl tipi bulunuyor. Uygulama kolayl ile ideal bir d fl cephe s yal t m malzemesi olan ODE ISIPAN BD mm aras ndaki kal nl klarda, 600 mm geniflli inde ve 1250 mm uzunlu- unda. ODE ISIPAN BI ise mm aras ndaki kal nl klarda, 2650 mm boyunda. ODE ISIPAN BI içten s yal t m uygulamalar için özel olarak üretiliyor. ODE S STEM CEPHE Is yal t m nda kullan lan tüm ürünleri tek bir markan n güvencesi alt na almak, uygulay c ve kullan c aç s ndan önemlidir. ODE Sistem Cephe s yal t m paketinde bulunan ürünlerin birbirleriyle uyumlar test edilmifl olarak tüketiciye sunuluyor. D fl cepheden s yal t m uygulamas yaparken en sa l kl sonucu alabilmek için ODE Sistem Cephe ürünlerinin afla- da tavsiye edilen sarfiyatlarla uygulanmas gerekiyor. ODE ISIPAN BD 1,05 m 2 ODE Sistem yap flt r c Dura-Fix 5 kg ODE Sistem s va Marvel/ Natura 5 kg ODE Sistem s vaf 1,1 m 2 ODE Sistem dübel permium 6 adet Ode Sistem PVC Donat l köfle profili 0,25 m ODE ISIPAN BD yi tu la, betonarme vb. yüzeylere tespit etmek için kullan lan ODE Dübel Premium yüksek yo unluklu polietilenden üretildi. Is köprüsü oluflumuna izin vermez. OSB ve Gaz beton gibi özel yüzeylerde mantolama uygulamas yap l rken ODE OSB dübeli ve ODE Gaz beton dübeli tercih edilmelidir. Bu dübellere ek olarak ODE Akrilik yap flt r c da OSB yüzeylerde mutlaka kullan lmal d r. MALZEME ÖZELL KLER ODE Sistem Cephe ile yap lan yal - t mla elde edilen sa l kl iç ortam s cakl uzun süre korunur. ODE Sistem d fl cephe s yal t m paketinin en önemli parças olan ODE Is pan BD, ODE kalite laboratuvar nda s iletkenli i, basma dayan m ve hücre yap s testleri yap ld ktan sonra piyasaya sunulur. ODE nin 2001 y l ndan bu yana faaliyette bulunan ISO 900; 2000 kalite belgeli, y ll k 100 bin m 3 üretim kapasitesine sahip ve en son üretim teknolojilerinin kullan ld üretim tesislerinde imal edilen ODE ISIPAN ürünleri bugüne kadar yurtiçi ve yurtd fl nda pek çok sayg n projenin s yal t m uygulamas nda kullan ld. STANDART B R M ISIPAN BD ISIPAN BI Yo unluk - kg/m Is letkenlik Katsay s - W/mK 0,028 0,028 Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s Yang n S n f DIN B1,E B1,E S cakl k Dayan m - C Minimum Bas nç Dayan m TS kpa CS(10/Y)200 CS(10/Y)200 (%10 deformasyon ile) EN Hacimce Su Emme TS % WL(T) 0,7 WL(T) 0,7 EN ÜRÜN ÖZELL KLER Kapilarite - % Yok Yok ç Yüzey Özelli i - - Bask l Bask l D fl Yüzey Özelli i - - Bask l Bask l Kenar Profili - - Binili Binili Genifllik - mm Uzunluk - mm Kal nl k - mm An excellent product for external thermal insulation Always marking the initiative, ODE continues to offer new solutions on external & internal thermal insulation systems with RD efforts. ODE ISIPAN BD, which has a textured surface, has a lower thermal conductivity of 0,028 W/mK than the ones with rough surfaces and achieves maximum performance at minimum thickness. Besides it shortens the application time and decreases the labor cost as well. An ideal exterior thermal insulation material ODE ISIPAN BD, produced in 600x1250 mm dimensions and mm of thickness, provides easy and quick application. 24 sayfa sayfa 25

14 GRUPTAN HABERLER / ODE GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA 2006 Y l nda marka bilinirli imizi art raca z 2005 y l n n sat fl ve pazarlama aktivitelerini, stanbul Ramada Plaza Oteli nde düzenledi imiz toplant da de erlendik. 4 Mart 2006 tarihinde yap lan toplant ya ODE Grup bünyesinde yer alan firmalar n pazarlama, sat fl, muhasebe ve üretim personeli kat ld. ki bölüm halinde yap lan toplant n n ilk bölümünde s ras yla ODE Genel Müdürü Orhan Turan ile Üretim ve Yat - r mlardan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ferruh Kuduo lu birer konuflma yapt. Toplant n n ilk konuflmac s olan Genel Müdürümüz, Orhan Turan 2005 y l n n durum de erlendirmesini konu alan bir konuflma yapt. Turan, konuflmas nda 1986 y l nda faaliyete bafllayan ODE Yal t m n, kuruldu u günden bu yana istikrarl bir büyüme sergiledi- ini söyledi. ODE nin befl üretim tesisi ve yayg n bayi teflkilat yla yal t m sektörünün önemli üreticileri aras nda yer ald n vurgulad. Genel Müdürümüz, ODE nin 30 bin m 2 lik kapal alan ve 120 bin m 2 lik aç k alan ile sektörün ikinci büyük firmas oldu una dikkat çekti. Orhan Turan, ODE markas ad alt nda ürettikleri tüm ürünleri ODE Grup bünyesinde bulunan firmalar arac l yla tüm dünyaya ihraç ettiklerini söyledi. Orhan Turan, 2004 y l nda kaliteye odaklanan ODE nin 2005 y l nda maliyetleri düflürme yolunda önemli ad mlar att n belirtti ve sözlerine flöyle devam etti: Yal t m sektöründe farkl ve büyük marka olma hedefine odaklanm fl bir firma olarak uygun maliyetlerle kaliteli hizmet vermeye çal fl yoruz. Günümüzün düflük enflasyonla dönen ekonomik flartlar karfl s nda fiyatlar enflasyon kadar att rmak mümkün de il. Bu nedenle de 2005 y l nda üretimden, k rtasiyeye kadar her türlü maliyetimizi gözden geçirdik ve bu konuda önemli kararlar alarak uygulamaya geçirdik y l nda da ODE markas n n bilinirli ini art rma ve kurumsallaflma yönünde önemli çal flmalar yapaca z. Orhan Turan n ard ndan Üretim ve Yat r mlardan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ferruh Kuduo lu söz ald. Kuduo lu konuflmas nda 2005 y l nda yap lan, mevcut tesislerin üretim kapasitelerini art rma çal flmalar ve ürün gam na kazand r lan yeni ürünler hakk nda bilgiler verdi. Toplant n n ikinci bölümünde söz alan ilk konuflmac ODE Pazarlama Müdürü Ali Türker idi Y l nda ODE de Yaflanan Geliflmeler konulu bir sunum yapan Ali Türker konuflmas nda Türkiye de son on y lda küçülme gösteren inflaat sektörüne ra men yal t m sektörünün sürekli büyüdü üne, ODE nin ise sektörden daha h zl bir geliflme sergiledi ine dikkat çekti. Firman n üretimden sat fl oran n n her geçen y l artt n n alt n çizen Ali Türker ODE nin 1999 y l nda %15 olan üretimden sat fl oran n n 2004 y l nda %83 e, 2005 y l nda da %89 a ulaflt n belirtti. Sat fl ve pazarlama konusunda yeniden yap lanan ODE nin 2005 y l nda %100 bayi üzerinden sat fl sistemine geçti ini hat rlatan Ali Türker, bu nedenle de tüm bölge depolar n n kapat ld n söyledi. Türker 2006 y l nda düzenleyecekleri aktivitelerle de bayi sat fllar na hareket getirmeyi planlad klar n ifade etti. Ali Türker den sonra söz alan ODE Kurumsal letiflim Sorumlusu Nesrin Alpak da kurumsal iletiflimin firmalar için tafl d önem ve ODE nin kurumsal iletiflim stratejileri hakk nda bilgiler verdi. Toplant da Nesrin Alpak n ard ndan ODE Ürün Grup Yöneticisi Cenk Tekin söz ald. Tekin konuflmas nda 2005 y l nda uygulamaya bafllad klar ba lant sistemine dayal sat fl stratejilerini anlatt ve 2005 y l nda hizmete giren sitesinin kullan m hakk nda bilgiler verdi. Toplant da son olarak ODE Lojistik Sorumlusu Abdulla Sert söz ald. Sert, konuflmas nda lojistik biriminin verdi i hizmetler, nakliye planlamalar ve lojistik hizmetlerdeki kalite art rma çal flmalar konusunda bilgiler verdi. De erlendirme toplant s n n bitiminde tüm personelimiz eflleri ile birlikte Del Mare Restaurant da düzenlenen akflam yeme ine kat ld lar. Akflam yeme inin bafllang c nda Pazarlama Müdürümüz Ali Türker ve Kurumsal letiflim Sorumlumuz Nesrin Alpak, bu y l 20. kurulufl y l dönümünü kutlayan firmam z n geliflim süreçlerini anlatan, esprili foto raflarla haz rlanm fl bir sunum yapt lar. Kat lanlar n kahkahalarla izledi i sunumun ard ndan Genel Müdürümüz Orhan Turan ve efli Seher Turan 20. y l pastas n kestiler. Törenin ard ndan konuflma yapan Orhan Turan ODE nin 20 y ll k hizmet hayat na katk da bulunan herkese teflekkür etti. Gece Eskici grubunun nostaljik müzikleri eflli inde geç saatlere kadar devam etti. 26 sayfa sayfa 27

15 GRUPTAN HABERLER / ODE GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA Bayilerimizle büyümeyi hedefliyoruz ODE Yal t m A.fi. nin hizmetleri ve geçirdi i geliflim süreci hakk nda bilgi verir misiniz? 1986 y l nda ticaret hayat na bafllayan ve 1995 y l na kadar iç piyasadan tedarik etti i, yurtd fl ndan ithal etti i ürünlerin sat fl n yapan firmam z 1996 y l nda faaliyete soktu u polietilen köpük s yal t m malzemesi üretim tesisi ile sat c konumundan üretici konumuna geldi. 10 y ll k bir sürede üretim tesisi say s n befle ç kartan kuruluflumuz bugün sektörünün önemli sanayi kurulufllar aras nda yer al yor y l nda üretimden sat fl yok denecek kadar az olan firmam z bugün %90 oran nda kendi üretti i ürünlerin sat fl n yap yor. Hâlihaz rda yap ve mekanik tesisat için ekstrüde polistren, polietilen ve kauçuk köpükten mamul s yal t m malzemelerinin, yap su yal t m için de polimer bitümlü su yal t m membranlar n n üretimini yap yoruz. Yak n bir gelecekte camyünü ve taflyünü s yal - t m malzemesi ve shingle su yal t m malzemesi üretmeyi planl yoruz. Ekstrüde polistren köpük üretim tesisimizin ikinci hatt n bu sene içinde devreye al yoruz. ki sene içinde de üçüncü hatt n sipariflini vermek hedeflerimiz aras nda yer al yor y l nda da membran n ikinci hatt n n sipariflini vermifl oluruz diye öngörüyoruz. Çok yak n bir süre içinde de camyünü tesisimizin yap m na bafllayaca z y - l nda da taflyünü yat r m m z hayata geçirmek için giriflimlerimize bafllayaca m z umuyorum. 28 sayfa Üretimde izledi iniz politikalar neler? Üretimde kalite bizim en çok önem verdi imiz konulardan birisi. Her zaman için daha kaliteli ve daha iyi ürünü satmay kendine misyon edinen firmam z 2003 y l nda hizmete açt membran üretim tesisiyle birlikte kaliteye yönelik de büyük bir yat r m yapt. Bugün en son teknolojiye sahip cihazlarla donat lm fl kalite kontrol laboratuvar m z sayesinde ürün kalitemizi s k bir flekilde denetliyoruz. Bize göre mevcut yal t m pazar n n büyütülmesinde ar-ge çal flmalar ve ürün gelifltirme ayr bir öneme sahip. Bu yönde de çal flmalar yapan firmam z; özellikle kauçuk köpü ü üretimine yönelik yapt yeni yat r mlarla dünya genelinde bir iki tesisin imal edebildi i ürünleri Çorlu da ODE K-Flex tesislerinde üretiyor. Bu ürünlerimiz yurtiçinde ve yurt d fl nda en sayg n projelerde kullan l yor. Bugün yaklafl k 25 ülkeye pazarlad m z ODE K-Flex ürünümüz ODE nin üretimde ne kadar vizyon sahibi ve kaliteli üretim yapt n n göstergesidir. Di er taraftan ekstrüde polistren köpük s yal t m malzemeleri konusunda ODE Pazarlama Müdürü Ali Türker Yal t m sektörünün ana malzemelerinin hepsini üretmeyi öngördü ümüz 2010 vizyon plan m za göre yaklafl k 100 milyon dolar veya üzerinde ciro yap yor olaca z diyor. yapt m z çal flmalar neticesinde de ODE Is pan BD ürününü gelifltirdik. Bu ürünümüz sahip oldu u yap sal özelliklerin yan s ra yüzey özellikleri ile son zamanlar n popüler s yal t m uygulamas mantolama için ideal bir malzeme. Bu ürünümüz sektörde flu an rakipsiz konumda. Membran üretimine yönelik önümüzdeki dönem içerisinde ikinci hatt n yat r m ile birlikte shingle imalat na da bafllayaca z. Membranda çok k sa bir süre önce üretime bafllamam za ra men bugün iki-üç büyük firman n ODE den kendi markalar yla imalat istemesi, yakalad m z baflar n n en somut örne idir. Bu gün ODE den kendi markalar yla ürün üretmesini isteyen firmalar n taleplerine cevap verseydik, flu an için membran üretim tesisimizin sahip oldu u kapasitenin üzerine ç kmam z gerekirdi. Ama stratejik olarak biz kendi markam zla pazarda yer almay daha do ru buluyoruz. Yal t m sektörünün ana malzemelerinin hepsini üretmeyi öngördü ümüz 2010 vizyon plan m za göre yaklafl k 100 milyon dolar veya üzerinde ciro yap yor olaca z. Bunu yaparken de her sene belli oranda sürdürülebilir bir büyüme yakalamaya çal fl yoruz. K sa sürede yüksek rakamlarda büyüme oranlar - n n çok sa l kl olmad n düflünüyoruz. Bu sebeple de 2010 vizyon plan m z olufltururken kendimize k sa, orta ve uzun vadeli hedefler koyduk. Ve bunlar ad m ad m hayata geçiriyoruz Vizyon Plan sadece üretim üzerine mi kurguland? Hay r vizyon plan m zda yer alan hedeflerin bir bölümü bayilik yap - lanmam zla ilgili. Biz sektörde iflbirli i yapt m z firmalar n çözüm orta olmalar n istiyoruz. Bu asl nda ilk söyledi- imiz bütün ürün gam n üretmekle ba lant l bir konu. fl ortaklar m z n ald klar projelerde, yal t m alan nda ODE den hem hizmet, hem servis, ODE K-Flex ve ODE Flex Üretim Tesisleri hem de ürün tedarik ederek, son kullan c ya en do ru çözümleri sunmalar n istiyoruz. Bu nedenle de 2010 y l ndaki bayilerimizin profilini ve içeri ini belirleme konusunda bayilerimizle ortak bir çal flma yapmay düflünüyoruz. Bayilerimizin profili gün geçtikçe de ifliyor. Bayilerimizin %94 ü münhas r. Depolar üzerinden sat fl yapt m z dönemlerde, toplam üretimimizin %20 sini bayiler üzerinden satarken, bugün sat fl m z n %90 n bayilerimiz üzerinden gerçeklefltiriyoruz. %100 bayi üzerinden sat fl slogan ile bafllatt m z çal flma sonunda iki y l gibi k sa bir sürede %90 gibi büyük bir oran yakalayan firmam z bu Bugün Türkiye de tüm üretim tesislerini ve tedariklerini ayn noktaya toplayan tek firma konumundaki kuruluflumuzun bu üstünlü ü, zaman içerisinde bayilerimizi, stok ve servis avantaj yönünden çok farkl noktaya getirecektir. konudaki ciddiyetini kan tlad. Bugün seneyi aflk n bir süredir sektörde faaliyet gösterip, bayileri üzerinden sat fl yapan firmalarda bile bu oran %60-70 lerde seyrediyor. %80 ler ise yok denecek kadar az. leriki süreçlerde bayi üzerinden sat fl oran m z %90 n üzerine ç kartmay hedefliyoruz. Üretim d fl nda güçlü oldu unuz noktalar neler? Lojistik, üretim d fl ndaki en güçlü yönümüz bana göre. 15 bin m 2 kapal alana ve 200 bin m 3 stok hacmine sahip lojistik merkezimizden ayn anda 16 araca yükleme yap p günde yaklafl k 100 araç ç kartabiliyoruz. Bugün Türkiye de tüm üretim tesislerini ve tüm tedariklerini ayn noktaya toplayan tek firma konumundaki kuruluflumuzun bu üstünlü ü, zaman içerisinde bayilerimizi, stok ve servis avantaj yönünden çok farkl bir noktaya getirecektir. Güçlü oldu umuz bir di er yön de teknoloji kullan m. Bayilerimiz kendilerine özel oluflturdu umuz portal sayesinde siparifl, sevkiyat, cari hesap gibi bilgilerini internet üzerinden takip edebiliyorlar. leride bayilerimizin bütün siparifllerini portal m z üzerinden kendilerinin girmelerine imkân tan yacak bir sistem için gerekli alt yap y flimdiden oluflturmaya bafllad k. Bunun d fl nda hayata geçirmeyi planlad m z bir di- sayfa 29

16 GRUPTAN HABERLER / ODE GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA er konu da, Türkiye genelindeki tüm projelerin ortak bir veri taban üzerinden toplay p, gerekli detaylar bayilerimize de açarak takip edilmesine olanak sa lamak. Önümüzdeki y llarda bayilerimizin kendi siparifllerini kendileri girebilmesi, alt yap olarak daha uygun bir yap ya ulaflmalar için bu sene tüm bayilerimize yönelik laptop hediyeli bir kampanya düzenledik. Buradaki as l amac m z bayilerimizin ODE ile ayn paralelde bir donan ma sahip olmalar na katk da bulunmakt. Kampanya fevkalade olumlu geçti. leriki süreçte de son kullan c ya ODE markas n daha iyi anlatacak ve daha kurumsal oldu unu düflündürecek çeflitli pazarlama faaliyetlerimizi devreye alaca z. Bayilerinize yönelik ne gibi faaliyetler düzenliyorsunuz? Bizim için en önemli konulardan birisi bayilerimizin mümkün oldu u kadar, mevcut profilimize uyum sa lamalar na yard mc olmak. fiu anki ciromuz üç dört sene içinde 100 milyon dolarlara ç kt nda mevcut bayi say m z iki-üç kat na ç kartmay düflünmüyoruz. Hedefimiz, mevcut bayilerimizi mümkün oldu unca kapasiteleri oran nda büyütmek. Bunlara mutlaka yeni ilaveler olacakt r. Ama biz bayilerimizi ve ekibimizi kendimizin yetifltirmesinin daha do ru oldu una inan yoruz. O yüzden de ODE Is pan-ode MEMBRAN Üretim Tesisleri ve ODE Lojistik Merkezi Ciromuz üç dört sene içinde 100 milyon dolarlara ç kt nda mevcut bayi say m z iki-üç kat na ç kartmay düflünmüyoruz. Hedefimiz, mevcut bayilerimizi mümkün oldu unca kapasiteleri oran nda büyütmek. bizimle flu an çal flan her ifl orta m z n ayn seviyede olmas n, ayn oranda geliflmesini hedefliyoruz. Özellikle depolar m z kapatt ktan sonra baz bayilerimiz bu konuda mevcut bofllu u çok iyi de erlendirerek çok h zl bir büyüme imkân na sahip olabildiler y l na giderken insana yapt - m z yat r mlar art rarak devam ettirece iz. Gerek kendi personelimize gerekse bayilerimizin personeline belirli bir plan çerçevesinde, kiflisel e itimin ön planda oldu u sat fl pazarlama gibi de iflik perspektiflere sahip e itimler ald raca z. Bunun yan s ra, ustalara yönelik e itim faaliyetleri de düzenlemeyi planl yoruz. Özellikle mantolama ve membran olmak üzere iki ana grupta düzenlemek istedi imiz e itimlerin sertifikaland r lmas ve hatta bunun da ilgili kurulufllar taraf ndan veyahut da ilgili sivil dernekler taraf ndan akredite edilmesi öncelikli maddelerimiz aras nda yer al yor. Önümüzdeki senelerde ürün baz nda ve belki uygulama baz nda sigorta hizmetini devreye almay planl yoruz. Bunun ODE yi özellikle son kullan c lar n gözünde, kurumsal güven anlam nda çok daha iyi bir noktaya getirece ine inan yoruz. Büyüme sürecinde gösterdi iniz baflar y neye ba l yorsunuz? ODE nin bu güne kadar sa l kl bir büyüme sergileyiflindeki s rr n, pazarlamada göstermifl oldu u baflar da gizli oldu unu düflünüyorum. Geçmifl senelerde yurtd fl nda üretilen ve yayg n bir flekilde kullan lan bir ürünü bulup, Türkiye ye getirir, pazarda tan t p bu ürünün projelerde uygulanmas ve de ara kullan c lara mal olmas nda etkin rol oynad k. Bire bir teknik pazarlama yöntemini kulland m z o dönemde piyasada yap lan uygulamalar, flantiyeleri çok iyi takip etti imiz için eksikli i hissedilen ürünü yurtd fl nda araflt r p bularak buraya getiriyorduk. fiu aflamadaki çal flmalar m z ise mevcut pazar içerisinde üretilen, ama tüketim oran aç s ndan Avrupa ve dünya ortalamas - n n alt nda seyir gösteren ürünlerin kullan m n, dünya ortalamas na, hatta ortalaman n da üzerine ç kartacak çeflitli pazarlama faaliyetleri düzenlemek, yal t m bilincini art rmak, ürünle ilgili spesifikasyonlar oluflturmak fleklinde s ralayabiliriz. Toplam ürünün dünya genelindeki tüketim oranlar na yaklaflmas n sa layan ve pazar pay n artt rmaya yönelik faaliyetleri bugün kurumsal becerileri ve kendine has metotlarla gerçeklefltiren firmam z ayn zamanda çeflitli sektörel derneklerin kurulmas n sa layan ve bu derneklerde aktif görevler alan bir kurulufltur. Bu derneklerden bir kaç n Exiba, Bwa, Bitüder, XPS Derne i, zoder, msad, Takder, Tüyak ve TTMD olarak s ralayabiliriz. Bu derneklerden, ZODER, Bitüder ve XPS Derne i kurucu üyesi oldu umuz derneklerdir. ODE olarak geçmifl y llardan sektörde ses getiren pazarlama faaliyetlerine imza att k. Bu çal flmalar m z n zaman zaman sektördeki çeflitli firmalar taraf ndan taklit edildi ini de gördük. Örne in 2002 y l nda özellikle mantolama sisteminin ve ODE Is pan ürünümüzün daha yayg n kullan lmas n hedefleyen, 17 ilde düzenledi imiz seminerler çok büyük ilgi gördü. Bu seminerler sonucunda hem ekstrüde polistren pazar - n n geliflmesine önemli bir katk koyduk hem de mantolamay bir sistem olarak pazarlamaya bafllad k. Pazarlama alan ndaki bir di er önemli çal flmam z da kauçuk köpü ü ürünümüz ODE K-Flex ile ilgili y l nda Türkiye de bir ürünle ilgili flu ana kadar en detayl haz rlanan, bizim sektörde bir efli olmayan bir dosya haz rlay p sektörün hizmetine sunduk. Dosyay haz rlamak bizim yaklafl k alt ay m z ald. Dosya ürünün teknik özelliklerinden, sahip oldu u test raporlar na ve uygulama detaylar na kadar yaklafl k 300 sayfal k bir bilgiyi kapsamakta. Yine bu ürünümüz için yapt m z bir di er çal flma da ürüne özel internet sitesi oluflturulmas - d r. nternet ortam nda yapt m z bu bilgi paylafl m n ayr ca cd ye de aktararak daha genifl kitlelere ulaflt k. Yak n bir gelecekte ayn uygulamay di er ürünlerimiz için de yapmay planl yoruz. Sektörde öncülük yapt m z bir konu da bence bir bülten olarak yay n hayat na bafllay p bir dergi halini alan Pusula yay n m zd r. Ücretsiz olarak yay nlan p, sektörde 7500 kifliye ulaflt rd - m z bu yay n m z, birçok sektörel dergiden daha fazla tiraja sahip. Zaman içerisinde daha da zenginlefltirerek Pusula y daha farkl bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Bunlar k saca flu ana kadar uygulad - m z ve ulaflt m z noktaya gelmemizde bize en büyük katk y sa layan teknik pazarlama bafll ad alt nda toplayabilece imiz pazarlama faaliyetlerimiz idi itibariyle ise biz teknolojik pazarlamaya daha a rl k vermeye bafllad k. Yurtiçinde mekanik sektördeki tan - n rl m z, yap sektöründe de art rmak bu dönemdeki önceliklerimizden bir di eri. lerleyen günlerde son kullan c - lar aras ndaki marka tan n rl m z art - racak faaliyet planlar m z uygulamaya bafllayaca z. Yurtd fl hedefleriniz neler? ODE olarak sadece ürün satm yoruz. Sistem ve çözüm sat yoruz. fiimdi ise vizyon satmak istiyoruz. Yurtd fl firmalar kurumumuza çok yo un ilgi gösteriyorlar. Onlardan gelen teklifleri de de erlendiriyoruz. Yurtiçinde oldu u kadar yurtd fl nda da iddial bir marka olma yolunda h zla ilerliyoruz. Tabii ki her sene için ihracatta da belli bir oranda büyümeyi öngörüyoruz. Türkiye den bir saatlik uçufl mesafesinde Türkiye de yaflayan nüfusun yaklafl k befl kat fazlas bir nüfusla komfluyuz. Bu yüzden de ihracat n toplam ciromuz içindeki oran n her zaman %25-30 mertebelerinde tutmaya çal fl yoruz y l nda ihracat miktar - n %92 oran nda art ran firmam z, bu y l n ilk befl ay nda da geçen seneye oranla %50 oran nda bir art fl sa lad. Summary How to become the leader of the market Starting its commercial life in 1986, ODE was capable of sales from import and local suppliers until 1995; but today ODE sells its own products at a rate of 90%. Besides the extruded polystryene, the polyethylene and the rubber foam thermal insulation materials and waterproofing polymer bitumen membranes, glasswool, rockwool and waterproofing shingles are planning to be produced very soon for the use of the insulation market. ODE, which does not advocate speedy and sudden growth with high rates, has short, middle and long terms of objectives in its 2010 vision plan. Those plans are not only about production, but also about the wide dealership channel having a 90% sales turnover rate. Number one in logistics, ODE, utilizes the technology wisely for its dealership efforts, in order to prepare an infrastructure to gather all its projects on a common database. Besides, ODE plans to give various marketing seminars emphasizing self improvement to its own staff and those of the dealers. ODE, believing in investing on personel, makes difference on several marketing fields. With its technical documentations and multimedia, its sectorel publication with quality of a magazine and nationwide seminars, ODE is emulated every now and then. Marketing systems and solutions beyond products so far, ODE now wants to market its vision and ODE is planning to increase its international recognation overseas within the next decade. 30 sayfa sayfa 31

17 fi ORTAKLARIMIZ / ODE fi ORTAKLARIMIZ / ODE PUSULA D CLE Yap Firman z n kuruluflundan ve ticari faaliyetlerinden bahseder misiniz? Firmam z 1975 y l nda bir kardefller toplulu u olarak inflaat alan nda faaliyet göstermek üzere kuruldu y l ndan sonra sektörde bir ihtiyaç oldu unu görerek yal t m konusunda da hizmet vermeye bafllad. Hizmet etti i bu alanda yal t m sektöründeki profesyonel malzemelerle ak lc uygulamalar na devam etti. Mustafa Akbulut 32 sayfa Firman z n yal t ma bak fl n de erlendirir misiniz? Sizce yal t m n önemi nedir? Firmam z 2000 y l nda yal t m n önemli bir eksiklik oldu unu görerek hizmet alan ndaki yo unlu unu daha çok bu yöne kayd rd. Ancak toplumumuzda görülen o ki yal t m bilinci tam olarak yerleflmifl de il. Bu konuda bizim gibi do ru uygulama yapabilen ve halk - m z karfl laflt klar yal t m sorunlar na karfl do ru yönlendirebilen firmalara inflaat sektöründe ihtiyaç duyuldu una inan yorum. Çünkü inflaat sektörünün olmazsa olmaz kalemlerinin bafl nda yal t m gelmektedir. Yal t m bir binada temel kadar önemlidir. Ne tür yal t m uygulamalar yap yorsunuz? Is, su ve ses yal t m konular nda uygulamalar yap yoruz. Eskiye göre yal t m sektöründe neler de iflti? Yal t m her geçen gün inflaat sektöründe biraz daha a n geniflleterek ilerleme gösteriyor. Buna ba l olarak yal - t m malzemesi konusunda hizmet veren kurulufllar, Türkiye pazar n n ihtiyaçlar do rultusunda ürün portföylerine yeni ürünler katarak, yal t m konusunda sektöre daha çözüm odakl, ak lc ve ekonomik ürünlerin girmesini sa l yorlar. Hukuki anlamda ise TS 825 Binalarda Is Yal t m Standard n n 2000 y - l nda Bay nd rl k Bakanl nca uyulmas gereken zorunlu yönetmelik haline getirilmesi ve uygulamaya konulmas, özellikle yeni binalardaki enerji kayb n n önemli oranda ortadan kald r lmas n sa lam fl, ekonomimize k sa zamanda ciddi katk larda bulunmufltur. Referans projelerinizden örnekler verebilir misiniz? Do a Evleri-Had mköy Kas mpafla Spor Kompleksi -Kas mpafla dare Binas Kaba nflaat stanbul Ticaret Odas -Eminönü K z lay Binas -Kas mpafla Nispet Apartman -Etiler Emek Apartman - Beylikdüzü Marmara Sitesi A-C-G Bloklar -Ortaköy Triko M s rl Fabrikas -fiiflli sitesini kullan yor musunuz? Bu site hakk ndaki görüflleriniz neler? Kullan yoruz. Teknoloji nimeti dedi imiz fley bu olsa gerek. ODE A.fi. ile yürüttü ümüz çal flmalar m zda telefon trafi ini azaltarak ve daha az vakit harcayarak, istedi imiz bilgiye daha kolay bir flekilde ulaflabiliyoruz. ODE ile çal flman n size ne gibi avantajlar sa lad n düflünüyorsunuz? Yal t m sektörüne kazand rd malzemeler ile yal t m sorunlar na profesyonel çözümler sunma imkân tan yan ODE A.fi. yal t m pazar ndaki firmalara yol gösterici bir seyir izleyerek yap sektöründe bizim gibi firmalar n daha iyi ifller baflarmas nda önemli bir etkendir. K saca söylemek gerekirse biz bayileri oyuncu, ODE yi de antrenör gibi düflünebiliriz. Antrenörün talimatlar n iyi uygulayanlar n gol atmalar kaç n lmazd r y l ndan beri yal t m sektöründe faaliyet gösteren Antepli Yap, her anlamda tasarruf sa layan yal t m n ülkemizde giderek daha fazla önemsendi ini söylüyor. ANTEPL Ticaret Firman z n kuruluflundan ve ticari faaliyetlerinden bahseder misiniz? 1991 y l nda Kayseri de kurulan firmam z, s, su ve ses yal - t m ürünlerinin sat fl n ve uygulamas n yap yor. Yal t ma bak fl n z nas l, yal t m n önemi nedir? Yal t m her anlamda tasarruf sa layan bir olgu. Ülkemiz ekonomisi aç s ndan büyük önem tafl yan enerjinin, verimli ve tasarruflu bir flekilde kullan m n sa lamas n n yan s ra kullanan insanlar için de rahatl k ve kolayl k sa l yor. nsanlar kulland kça kazan yor. Ne tür yal t m uygulamalar yap yorsunuz? Bölgemizde yal t ma olan ilgi gün geçtikçe ve insanlar kulland kça art yor. Çünkü insanlar yal t ma yapt klar yat r m n karfl - Naci Antepli l n kulland kça görüyorlar. fiu dönemde yo un olarak yap lar n içten veya d fltan s yal t m uygulamas yap yoruz. Su yal t - m nda da bitümlü membran uygulamam z çok fazla. Bunlar n d fl nda taflyünü ile ses yal t m uygulamas ve su borular n n donmaya karfl yal t lmas konusunda da oldukça fazla talep var. Eskiye göre yal t m uygulamalar nda neler de iflti? Eskiye oranla yal t m uygulamalar n n daha yayg nlaflt n söyleyebiliriz. Ayr ca kullan lan malzeme ve yap lan uygulamalar yönünden de çeflitlilik artt. Referans projelerinizden örnekler verir misiniz? Kayseri de yapt m z uygulamalardan; Özal ve U ur Plaza, Güzel Sanatlar Fakültesi, Difl ve A z Sa l Hastanesi, Sa l k Meslek Yüksek Okulu ndaki çal flmalar m z referans olarak gösterebiliriz. Odebayi.com u kullan yor musunuz? Bu site hakk ndaki görüflleriniz neler? Odebayi.com u çok s k kullan yoruz. Bize çok büyük kolayl klar getirdi. Özellikle müflterilerimize sevk yatlar hakk nda daha h zl ve sa l kl bilgi verebiliyoruz. ODE ile çal flman n size ne gibi avantajlar sa lad n düflünüyorsunuz? ODE nin en büyük avantaj kendisini sürekli yenilemesi. Ürün yelpazesini sürekli gelifltiren bir firma ODE. Teknik aç dan bölge müdürlükleri arac l yla bizleri destekleyip yönlendiriyor. sayfa 33

18 GRUPTAN HABERLER / ODE GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA Yak n ge lecekte teknoloji sataca z ODE Üretim ve Yat r mlardan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ferruh Kuduo lu, ODE için 2003 y l nda çizdikleri yol haritas na göre özellikle yat r mlar alan nda planlanan n önünde gittiklerini söylüyor ve ekliyor; Sadece üretim yapmak yeterli de il, iyi bir iflletim sistemiyle bunu bütünlefltiremezseniz çabalar n z da bofla gider. Mevcut üretimleriniz ve üretim planlar n z hakk nda bilgi verir misiniz? ODE olarak üretim firmas haline gelmemizin onuncu senesindeyiz. Bu bir üretim firmas için çok k sa bir süre. Ama 1996 senesinde bafllayan üretim yat r mlar uzun vadeli bir vizyon çerçevesinde planland için, ulaflt m z nokta Türkiye için az msanacak bir yer de- il y l nda faaliyete geçen polietilen fabrikam z y ll k yaklafl k 1000 tonluk kapasiteye sahip y l nda hizmete giren 3500 ton/y l kapasiteye sahip kauçuk köpü ü s yal t m malzemesi ODE K-Flex in üretimini yapan tesisimiz de Türkiye nin tüm ihtiyac n flu anda tek bafl na karfl layabilecek durumda. Ekstrüde polisten köpük fabrikam z ODE Is pan n flu an için 120 bin m 3, membran fabrikam z n da 12 milyon m 2 lik kapasiteleri var. Esnek havaland rma kanal üretimi yapan mt/y l k kapasiteye sahip Ductflex tesisimiz de kauçukta oldu u gibi tek bafl - na Türkiye nin ihtiyac n karfl layabilecek durumda y l nda yeniden ele ald m z ve 2010 Vizyon Plan ad n verdi imiz yol haritas nda yat r m konusuna önem vermifltik. O dönemde henüz membran fabrikam z yoktu. Öncelikli hedeflerimiz aras nda bir membran fabrikas kurmak vard, onu 2004 y l nda hayata geçirdik. kinci hefimiz Is pan fabrikam z n kapasitesini art rmak idi. Onu da bu y l içinde tamamlam fl olaca z. Böylelikle bu sene sonuna kadar ekstrüde üretiminde 200 bin m 3 e ulaflm fl olaca z. Genel vizyonumuza bakt m zda befl y l içerisinde ODE Is pan da 400 bin m 3, membranda 20 milyon m 2, shingle da 3 milyon m 2, camyününde 20 bin ton ve taflyününde de 20 bin ton üretim hedefimiz var. Bu üretim kapasitelerine ulaflmak befl sene içerisinde yap lacak 100 milyon dolarl k bir yat r m kaps yor. K sa vadeli yat r mlar m z aras nda flu anda dü mesine bast m z ikinci Is pan hatt m z n ve camyünü tesisimizin kurulmas var. Bu yat r mlar, ODE nin befl sene içerisinde birkaç kat büyümesini öngörüyor. Bunun için de üç senedir, iflletme, yönetim, lojistik ve sat fl yönetim sistemlerimizi yeni bafltan ele ald k. Bunlar vizyonumuza cevap verebilecek hale getirdik. Hala da üzerinde çal fl yoruz. Çünkü bir sisteme hakim olamad n z zaman, üretim tesislerini kurmufl olman z çok fazla bir fley ifade etmiyor. Benim ana mant m, bir tesisin büyüklü ü ne olursa olsun, e er do ru bir iflletme sistemi yoksa, ben oraya atölye diyorum. Bir tesisin fabrika olabilmesi için iflletme sistemi ile bütünleflmesi gerekir. Vizyonumuzda yurtd fl nda her zaman ulaflamayaca m z tesisler de oldu u için biz flu anda uzaktan denetleyebilece imiz, kendi iflletme sistemimiz üzerinde çal fl yoruz. Ve bu çal flmam z tamamlamak üzereyiz. Bugün bulundu umuz duruma bakacak olursak, 2003 de yapt m z programa göre 2010 senesine kadar gerçeklefltirmeyi öngördü ümüz yat r m planlar m z n bir sene önünde oldu umuzu görüyoruz. Bunu neye ba l yorsunuz? Yap olarak ODE dinamik bir firma. Dolay s yla yarat lan fonlar h zla yat r ma dönüfltürüyor. Sermayedar n flirketin içinde olmas bu konudaki en büyük avantaj m z. Yönetimin ufkunun genifl olmas gerekti ine inan yorum. Yöneticilerin, yerel ya da ulusal olman n, ölçek ekonomisine ayak uyduramaman n, gerilemeye neden olaca n çok iyi bilmesi, biz buradaki profesyonellere avantaj sa l yor sonras na dair planlar n z var m? Türkiye gibi enteresan ekonomik dalgalanmalar her an yaflayan veya yaflayabilen ülkelerde yedi sene sonras - n n vizyonunu koymak ve bunu ciddi ciddi gerçeklefltirmek çok kolay de il. Ama yapt m z yat r mlara bakarsan z ana düflüncemiz flu; muhakkak ki yap - lan planlar revize edilir, ülkenin ekonomik koflullar na göre ya da dünyan n o anki durumuna göre bütün bunlar yap labilir. Fakat e er bir vizyonunuz yoksa, bir hedefiniz yoksa o zaman siz günlük duruma göre hedefler tespit etmeye çal fl rs n z. Ve bunlar muhakkak ki küçük hedefler olur. O zaman da küçük firma olursunuz. Biz genelde firmay de erlendirirken, cirosuyla vesairesiyle de- erlendirmiyoruz, vizyonuyla de erlendiriyoruz. Vizyon burada bitiyor mu? Bitmiyor. Bizim bundan sonraki hedefimiz teknoloji satmak. Uluslararas bir firma olarak e er kendi knowhow n z oluflturamazsan z, markalaflamam fl bir firman n yaflad problemleri yaflars n z. Kendi know-how n z oluflturamad n z zaman globalleflen dünyada uluslararas firmalarla rekabet etme flans n z da yoktur. Vizyon plan - m zda yurtd fl ndaki üretim yat r mlar - n, gerek güçbirli i yaparak gerekse tamamen know-how transferi ve knowhow teslim tesisi yapmak üzere oluflturmufltuk. Teknoloji transferi için normalde 2009 y l n hedeflememize ra men, flu anda yurtd fl na teklifler vermeye bafllad k bile. Marka olmaktan bahsettik biraz önce; Türkiye de enteresan bir tekstil konusu var. Çin olay ortaya ç kt zaman marka olmayan tekstilcilerin çok ciddi s k nt ya girdiklerini gördük. Marka olanlarda ise problem yok. Marka olmak sadece yurtiçinde yeterli de il. ODE olarak on senelik bir üretim geçmiflimiz olmas na ra men, dünyada da bir marka oldu umuzu fluradan alg layabiliyoruz; Bugün know-how alabilmek ya da birlikte yat r m yapmak için sadece ihracat yapt m z ülkeler de il, Uzak Do u dan, Türki Cumhuriyetlerden, bizleri aray p tesis kurmam z istiyorlar. Bu anlatt klar m sonuç olarak bafllang ç vizyonumuzun ne kadar do ru oldu unun bir göstergesi. Dolay s yla bu da bize daha ciddi, daha yüksek hedefler koyabilme cesaretini veriyor. ODE ye bugünkü konumuyla bakmak çok yan lt c olur. E er ODE bugünkü konumunu koruyacak olsa, ne ilgili derneklerde bu kadar u raflmas na gerek var ne de marka imaj n vurgulamak için bu kadar çaba sarf etmesine. fiu anda görüyoruz ki 2010 vizyonumuz tamam. Ama bizim bu noktada 2015 vizyonunu koyabilmemiz gerekiyor. Onun için de 2010 dan sonraki befl senenin vizyonunu oluflturabilmek için flimdiden çal flmaya bafllad k. Burada uzun zaman önce bir gazetede okudu um ve çok hofluma giden bir yaz y aktarmak isterim. Makalede flöyle diyordu; fians f rsatla haz rl n birleflti- i noktada do ar. Bundan befl y l sonra kimse bize ODE nin flansl oldu u için kadar h zl büyüdü ünü söylemesin. Biz flans do urmak için önce haz rl - m z yap yoruz, sonra f rsat bekliyoruz. F rsat görebilmek üst yöneticinin iflidir. Haz rl k ise tüm kadroya vizyonu benimseterek olufluyor. fians bu ikisinin kesiflti i noktada zaten do acakt r. 34 sayfa sayfa 35

19 GRUPTAN HABERLER / ODE GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA ISK-SODEX 2006 stanbul Fuar 4-7 May s 2006 tarihleri aras nda CNR Expo Center- stanbul Dünya Ticaret Merkezi nde düzenlendi. Bu y l Türk Yal t m Sektöründe 20. hizmet y l n tamamlayan firmam z ODE Yal t m A.fi. de fuarda yerini ald. ISK-SODEX 2006 stanbul Fuar 4-7 May s 2006 tarihleri aras nda CNR Expo Center- stanbul Dünya Ticaret Merkezi nde düzenlendi. Uluslararas s tma, so utma, klima, havaland rma, yal t m, pompa, vana, tesisat, su ar tma ve günefl enerjisi sistemleri fuar nda, CNR Expo Center stanbul Dünya Ticaret Merkezi ndeki 10 salonun tamam kullan ld m 2 net alanda ziyaretçilere aç lan fuarda, toplam 735 stant yer ald. Türkiye dâhil olmak üzere 38 ülkeden toplam firma ürün ve hizmetlerini sergiledi. Avrasya bölgesinin en büyük fuar olmas n n yan s ra konusunda dünyan n üç büyük fuar aras na giren ve ü yerli, u yabanc olmak üzere toplam ziyaretçinin gezdi i fuar, profesyonellerin, al c lar n ve sat c - lar n uluslararas platformda buluflma noktas oldu. Bu y l Türk Yal t m Sektöründe 20. hizmet y l n tamamlayan firmam z ODE Yal t m A.fi. de ISK-SODEX 2006 stanbul Fuar na kat ld. Mekanik tesisat ve yap yal t m konular nda sahip oldu u befl üretim tesisi ile sektörünün öncü firmalar aras nda yer alan kuruluflumuz, üretim ve lojistik gücünü vurgulayan özel bir tasar ma sahip stand nda misafirlerini a rlad. Fuar süresince yay nlanan tan t m filmimiz arac l - ile üretim teknolojilerimizi, kalite anlay fl m z ve müflterilerimize sa lad m z lojistik deste i ziyaretçilerimize yak ndan gösterme f rsat bulduk. 6 May s, Cumartesi günü 20. hizmet y l m z onuruna stand m zda düzenledi imiz kokteyle de sektörümüzün önde gelen isimleri kat ld. Mekanik tesisat yal t m na yönelik ürünlerimizi sergiledi imiz fuar süresince, ODE Ductflex fleksible havaland rma kanallar, kauçuk köpü ü s yal t m ürünleri ODE K-Flex, polietilen köpük s yal t m malzemesi ODE Flex ve klima kanallar n n yanmaz akustik yal t m malzemesi ODE Nfaf ürünlerimiz ziyaretçilerin be enisini toplad. Summary Participating Sodex, the 3rd biggest exhibition in the world Leaving 20 years behind on insulation sector, ODE Yal t m A.S. participated in ISK-SODEX 2006 Istanbul Exposition which is organised between 4-7th May 2006 at CNR Expo Center. The presentations of ODE Ductflex, ODE K-Flex, ODE Flex and ODE Nfaf took place at our stand specially designed to highlight our Production and Logistics power. During the exposition, by our introduction film, we had the opportunity to demonstrate our production technologies, understanding of quality and the logistical support for customers to the visitors. Ukrayna n n iki büyük sektörel fuar nda ülkemizi temsil ettik Türk üreticiler için son y llarda önemli bir ihracat pazar konumuna gelen Ukrayna da yap ve HVAC sektörüne yönelik düzenlenen fuarlarda ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz. Ukrayna da bu y l kat ld m z ilk fuar Mart tarihleri aras nda Kiev de düzenlenen Building & Architecture Fuar idi. 17. kez düzenlenen ve ülkenin en önemli fuarlar aras nda ilk s ralarda yer alan uluslararas organizasyonda inflaat malzeme ve ekipmanlar, yal t m malzemeleri, kap pencere, s hhi tesisat, s tma havaland rma, iç dekorasyon ve mobilya ürünleri sergilendi. ODE Yal t m A.fi. olarak kat ld m z ikinci fuar ise 29 May s-1 Haziran tarihleri aras nda Kiev de düzenlenen Aqua Therm fuar idi. Eski SSCB ülkeleri içinde düzenlenen en büyük ve en baflar l HVAC fuar olarak nitelendirilen fuar bu y l sekizinci kez yap ld. Is tma, so utma, havaland rma ve s hhi tesisat sektörleri içinde al c ve sat c konumundaki sektör profesyonellerini bir araya getiren fuara ilgi yo undu. Her iki fuarda da yap ve mekanik tesisat yal t m na yönelik üretimini yapt ürünleri sergileyen firmam z, ürünlerini uluslararas pazarlara tan tma f rsat buldu. 36 sayfa sayfa 37

20 GRUPTAN HABERLER / ODE GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA ODE IPKA Bulgaristan Yap Haftas nda ürünlerimizi tan tt Bulgaristan da faaliyet gösteren firmam z ODE IP- KA, Mart tarihleri aras nda alt nc kez düzenlenen Uluslararas Yap Malzemeleri ve Makineleri, Kap & Pencere, Banyo ve Mutfak Ekipmanlar ve Güvenlik Sistemleri Fuar Bulgaria Building Week Fuar na kat ld y l nda AB ye girecek olan ve bu nedenle de pek çok sanayici ve ihracatç n n yo un ilgi gösterdi i Bulgaristan n baflkenti Sofya da düzenlenen fuarda, yerli ve yabanc 500 den fazla firma yer ald. Fuar stand nda üretimi yap lan ODE Is pan s yal - t m malzemeleri ve ODE Membran bitümlü su yal - t m membranlar, mekanik tesisat s yal t m malzemeleri ODE Flex ve ODE K-Flex s yal t m malzemeleri ve ODE Ductflex esnek havaland rma kanallar ziyaretçilere tan t ld. Mostra Convegno Expocomfort Fuar na kat ld k ki y lda bir düzenlenen Evsel ve Endüstriyel Sistemler Fuar Mostra Convegno Expocomfort, 28 fiubat-4 Mart 2006 tarihleri aras nda Milano da yap ld. Bu y l 35. kez kap lar n açan fuar, 134 ülkeden 3 bin kat l mc ve yaklafl k 170 bin ticari ziyaretçi gezdi ü 38 sayfa aflk n kat l mc n n yer ald fuara ODE Yal t m A.fi. olarak kat ld k. Fuar stand m zda a rl kl olarak; esnek havaland rma kanallar ODE Ductflex ürünleri ile polietilen köpük s yal t m malzemesi ODE Flex ürünleri sergilendi. Alüminyumdan imal, polyester tafl y c l, yüksek s cakl k ve bas nca dayan kl esnek yap s ile uygulama kolayl sa layan ODE Ductflex ürünleri yal t ms z, s yal t ml ve ses yal t ml türleriyle ziyaretçilerin ilgisini toplad. Mevcut müflterilerin yan s ra potansiyel müflterilerle de buluflma imkân buldu umuz fuarda Ductflex ürün gam na kazand r lan yeni üretimimiz Combiflex ziyaretçilere yak ndan tan t ld. Summary International exhibitions for new markets To increase our recognition and enlarge our market share abroad, we continue to participate in international expositions. With 4 different participations by this year, we managed to present our full range of products to the visitors. The first one was the 6. Bulgaria Building Week between March 2006 in which ODE IPKA represented us on building and mechanical insulation. Right after, both in Ukraine-Kiev, the 17. Building & Architecture Expo between March and the 8. Aqua Therm Expo between 29 May- 1 June 2006 took place. And the fourth was the Mostra Convegno Expocomfort Exposition in Milano between 28 February-4 March in which ODE mostly presented the flexible air ducts ODE Ductflex and the polyethylene foam insulation material ODE Flex. Z Kufla nda Pazarlama ve Pazarlama letiflimi ni tart flt k Bilgi paylaflt kça ço al r ve de er kazan r ilkesinden hareketle düzenledi imiz Düflünce Toplant lar n n ikincisini 4 Mart 2006 tarihinde gerçeklefltirdik. Ramada Otel de düzenlenen ve yaklafl k 100 kiflinin kat l m ile gerçeklefltirilen Z Kufla nda Pazarlama ve Pazarlama letiflimi bafll kl toplant da Hakan Senbir, 20. yüzy l n bafllang c ndan 2000 y l na kadar geçen süreçte sanayi devrimiyle birlikte yaflanan toplumsal, ekonomik ve siyasi geliflmelerin farkl davran fl biçimleri sergileyen kuflaklar yaratt - n belirtti. Büyük De iflim Kufla, I. Savafl Kufla, Ümit Kufla, Buhran Kufla, II. Savafl Kufla, Büyük Bebek Patlamas, X Kufla, Y Kufla ve Milenyum Kufla olarak grupland r lan de iflik yafl kuflaklar n n en sonuncusunun ise 2003 y l ve sonras nda do anlar n oluflturdu u Z Kufla oldu unu söyledi. Hakan Senbir konuflmas nda küreselleflen yaflamda, teknolojiye aç k olan, hatta teknolojiyi bir araç olarak görmeyip, yaflam n do al bir parças olarak alg layacak olan Z kufla ile birlikte pazarlama stratejilerinde de köklü de iflikliklerin yaflanaca na dikkat çekti. Rekabet koflullar n n zorlaflaca n ifade eden Senbir, marka sadakati düflük, bireyselli i güçlü olan Z kufla insan n n araflt rmac müflteri kategorisinde yer alaca n söyledi. Gelecekte markaya ve bireysel müflteri hizmetlerine yat r m yapan firmalar n ayakta kalaca n vurgulaya Senbir, bu nedenle de firmalar n müflteri profillerine uygun, do ru ve süreklili i olan pazarlama stratejilerine ihtiyaç duyacaklar n n alt n çizdi. Geçen y l nisan ay nda düzenlemeye bafllad m z Düflünce Toplant lar n n Yal t m bilincini yayg nlaflt rmak amac yla Türkiye çap nda verdi i e itimler ve yay mlad kitaplar ile sektörde sayg n bir yer edinen ODE, geçen y l bafllad Düflünce Toplant lar n n ikincisinde letiflim Stratejileri Uzman Hakan Senbir i konuk etti. ilkinde de Stratejist Y lmaz Argüden i konuk etmifltik. Argüden de kat l mc lara Gelece i fiekillendirmek konulu bir seminer vermiflti. Sektör çal flanlar n konusunda uzmanlaflm fl deneyim sahibi kiflilerle periyodik olarak bir araya getirerek, sektöre farkl bak fl aç lar kazand rmay hedefleyen firmam z, insan kaynaklar, yönetim, makro ekonomi, finans, politika gibi aktif ifl yaflam n etkileyen birbirinden farkl ve güncel konularda seçkin konuflmac lar n yer alaca toplant lar y l içinde de düzenlemeye devam edecek. sayfa 39

21 SEKTÖRDEN HABERLER / ODE SEKTÖRDEN HABERLER / ODE PUSULA VII. Uluslararas Yap da Tesisat Teknolojisi Sempozyumu yap ld Sempozyumda, depremden yang na, s yal t m ndan iklimlendirme çal flmalar na, enerjinin tasarrufundan at k enerjinin geri kazan m na ve hijyene kadar pek çok konu, bilimsel ve teknik platformlarda tart fl ld. nflaat Sektörü, AB sürecinde güçbirli i yapt Avrupa Birli i Sürecinde nflaat Sektörü konulu panel MSAD taraf ndan düzenledi. Aç k oturumda vurgulanan mesaj netti: Sivil toplum örgütü flemsiyesi alt nda tek vücut olarak temsil edildi inde hem sektör hem de Türkiye AB sürecinde kazançl ç kacak. MSAD ( nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i) üyeleri, Avrupa Birli i sürecinde Türk inflaat sektöründe, Avrupa Birli i nin koflullar na uyum için yap lmas gereken düzenlemeleri tart flt. Bu çal flmalar do rultusunda ilgili kamu kurumlar n n, sektörel dernek ve birliklerin, inflaat malzemesi sanayicilerinin, müteahhitlerin üzerine düflen görevleri her yönüyle dile getirdi. Panelde, yap - lanmalar ortaya koyuldu. Olas f rsat ve problemler her yönüyle de erlendirildi. Panel, 9 fiubat 2006 tarihinde stanbul Ceylan Intercontinental Oteli nde düzenlendi. Oturumun sponsorlar ndan biri de firmam z, ODE Yal t m San. Tic. A.fi. idi. Avrupa Birli i Sürecinde nflaat Sektörü konulu panelde, Bay nd rl k ve skân Bakanl üst düzey yetkilileri ile inflaat sektörünün tüm ifl kollar ndan temsilcileri bir araya geldi. Panelde kamu ve özel sektör kurulufllar n n sözcüleri, AB sürecindeki ülkemizin haz rl k düzeyi ve izlenecek stratejileri, Türkiye nin lokomotif sektörü konumundaki inflaat sanayinin bu konudaki öncü rolünü vurgulayarak ele ald lar. Oturumda Bay nd rl k ve skân Bakanl Müsteflar, Sabri Özkan Erbakan ve çeflitli kamu ve özel kurulufllar n n sözcüleri görüfllerini belirtti. nflaat sektörünün farkl ifl kollar ndan temsilcileri, AB kurumlar yla iliflkilerde izlenecek yöntem ve AB taraf ndan onaylanm fl sivil toplum örgütü flemsiyesi alt nda tüm inflaat sektörünün tek vücut olarak temsiliyle Türkiye nin kazan mlar üzerinde durdu. nflaat sektöründeki yöneticiler de panelde söz alarak AB ülkeleri ve kurumlar yla uzun y llara dayanan deneyimlerini kat l mc larla paylaflt. Türk Tesisat Mühendisleri Derne i (TTMD) taraf ndan iki y lda bir stanbul da gerçeklefltirilen Uluslararas Yap da Tesisat Teknolojisi Sempozyumu nun yedincisi 8-10 May s 2006 tarihleri aras nda stanbul Hilton Otel de yap ld. Yaklafl k 350 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirilen sempozyum ASHRAE (Amerikan Is tma ve klimlendirme Mühendisleri Derne i), REHVA (Avrupa Is tma ve klimlendirme Dernekleri Federasyonu) gibi uluslararas örgütlerin iflbirli iyle düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dr. Hilmi Güler, Sivil Toplum Kurulufllar ( SKAV, ZODER, DOS DER, SK D, POM- SAD) ile özel sektör firma temsilcileri ve yurt çap ndaki akademi çevresinin destek verdi i sempozyuma ODE Yal t m A.fi. olarak sponsor olduk. Yurtiçinden ve yurtd fl ndan uzman konuflmac lar n kat ld sempozyumda, depremden yang na, s yal t m ndan iklimlendirme çal flmalar na, enerjinin tasarrufundan at k enerjinin geri kazan m - na ve hijyene kadar pek çok konu, bilimsel ve teknik platformlarda tart fl ld. 17 oturumda toplam 47 bildirinin sunuldu u sempozyum süresince, üç konferans, bir forum ve bir de panel düzenlendi. Oturumlarda s l konfor, havaland rma ve so utma konular nda bilinenden farkl bak fl aç s getiren bildiriler sunuldu ve tesisat teknolojisindeki son geliflmeler ele al nd. Uygulama konular n n öncelik kazand, yap m ve iflletme konular nda uygulamada karfl lafl lan problemlerin uzmanlar taraf ndan tart fl ld sempozyumda, mimari tasar m n mekanik tesisata etkisi ve tesisat mühendisleri ile mimarlar n bütünlü ünün sa lanmas için mimari tasar m ve mekanik tasar m iliflkisi de de erlendirildi. Türkiye Bilimler Akademisi fieref Üyesi Prof. Dr. Sad k Kakaç taraf ndan son günlerin güncel konusu olan Küresel Is nma, Çevre ve Nükleer Enerji konulu konferans verildi. Prof. Dr. lhan Tekeli nin Türkiye çin Bir Yüksek Ö retim Vizyonu ve Avrupa Is tma ve klimlendirme Dernekleri Federasyonu Baflkan Prof. Dr. Olli Seppanen in kamuoyu taraf ndan hasta bina sendromu olarak bilinen Hava Kalitesi ve Verimlilik konulu konferanslar da sempozyum esnas nda büyük ilgi gördü. Ayr ca, sempozyum kapsam nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler in de kat ld Avrupa Birli i Sürecinde Türk Tesisat Mühendisli i ve Gelece i konulu bir forum düzenlendi. Tesisat Mühendisli i ve Hijyen konulu panelde ise tesisat sektörünün yo un bak m üniteleri ve benzeri yerlerdeki hijyenin sa lanmas konusundaki rolü ve yap lmas gereken çal flmalar tart fl ld. 40 sayfa sayfa 41

22 SEKTÖRDEN HABERLER / ODE SEKTÖRDEN HABERLER / ODE PUSULA Yal t m sektöründe iki yeni dernek faaliyete bafllad MSAD yönetiminde de ifliklik MSAD, nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i nin Yeni Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Murat Akdo an oldu. nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i MSAD n 15 fiubat 2006 tarihinde gerçeklefltirilen Genel Kurul u sonras nda düzenlenen Yönetim Kurulu toplant - s nda, MSAD 23. Dönem Yönetim Kurulu Baflkanl na, Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Dr. Murat Akdo an (Baymak A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ) seçildi. Alev Yaraman (Trakya Cam San. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ) ise Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli ine getirildi. Derne in di er Yönetim Kurulu üyelerinin görev da l m nda ise de ifliklik olmad. fllerinin yo unlu u nedeniyle yeni 42 sayfa dönemde derne in yönetim kurulu baflkanl n b rakan Galip Say l yeni dönemde Yönetim Kurulu üyesi olarak faaliyetlerini devam ettiriyor. MSAD, nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i, ülkemizin Avrupa Birli i geçifl süresinde, CEPMC, Avrupa nflaat Malzemesi Üreticileri Konseyi aktif üyesi ve Bay nd rl k ve skan Bakanl bünyesinde SCC/ Avrupa Yap Daimi Komitesi nin Türkiye deki efl organizasyonu olarak oluflturulan YAMTEK, Yap Malzemeleri Teknik Komitesi nde sektörü temsil eden üye olarak, flemsiye örgüt çal flmalar n sürdürüyor. Son y llarda önemli bir büyüme trendi gösteren yal t m sektörü, yeni oluflumlarla daha da güçleniyor. Türkiye de yal t m bilincinin geliflmesi ve yal t mda AB standartlar nda ileri teknoloji ürünlerin kullan m n n yayg nlaflmas için, Ekstrude Polistiren Köpük üreticileri, XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i; Bitümlü Su Yal t m Malzemesi Üreticileri de Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i ad alt nda birlefltiler. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, öncelikle Avrupa XPS Üreticileri Derne i EXIBA ve Avrupa nflaat Malzemeleri Direktifi do rultusunda CEN/TC 88 standard haz rlama teknik komitesinin ilgili standard haz rlama çal flma gruplar yla yak n çal flacak. Dernek güncel geliflmelerin takibi, sektörün bu konularda bilgilendirilmesi, Türkiye deki yal t m bilinci eksikli i ve kay t d fl üretim nedeniyle sektörün yara almas na neden olan kalitesiz üretime karfl mücadele etmeyi de misyon edinen bir sivil toplum kuruluflu olarak faaliyetlerine yön verecek. Is yal t m sektöründeki en son teknoloji ürünü olan XPS hakk nda sektörü ve kamuoyunu bilinçlendirerek, ürünün kullan - m n n yayg nlaflt r lmas n amaçlayan XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, bu yolla uzun ömürlü, ekonomik ve en do ru yal t m uygulamalar n n yap lmas için faaliyet gösterecek. Derne in kurucu üyeleri Türkiye nin yal - t m sektöründe öncü rolü üstlenen on firman n temsilcilerinden olufluyor. Derne in kurucu baflkanl n ise Durmufl Topçu üstlendi. Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i B TÜ- DER ise, bitümlü su yal t m ürünlerinin kullan - m n n yayg nlaflmas n, sürme esasl su yal t m malzemelerine karfl mevcut pazardaki pay n art r lmas n hedefliyor. TSE belgesi sahibi dokuz üretici firma taraf ndan kurulan derne in kurucu baflkanl n Levent Ürkmez yürütüyor. Her iki derne in kurucu üyeleri aras nda yer alan firmam z ODE Yal t m A.fi. de yal t m sektörünün geliflimine dernekler arac l ile katk koymaya devam edecek. ZODER den Karikatür Yar flmas na na davet Yal t m n Günlük Hayat m za Etkileri yal t m n önemi ve faydalar karikatür arac l yla kamuoyuyla paylafl lacak. Türkiye de yal t m bilinci ve duyarl l - n n geliflmesini misyon edinen Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ( ZODER), yal t m n önemini ve faydalar n kamuoyuyla paylaflmak, karikatür yoluyla ülkemizin bu alandaki eksiklerine, bu eksiklikler nedeniyle bireylerin, ülkenin ve hatta dünyan n gördü ü zararlara dikkat çekmek amac yla bir yar flma düzenledi. Yal t m n Günlük Hayat m za Etkileri konulu karikatür yar flmas ile yal t m ve yal t ms zl k kavramlar na çizgilerle dikkat çekilmesi ve yal t - m n özendirilmesi amaçlan yor. Amatör ve profesyonel tüm çizerlere aç k olan yar flmaya, genel olarak yal t m fikrini ele alan en fazla üç karikatürle kat lmak mümkün. Çizerler daha önce hiçbir yerde yay nlanmam fl, ödül almam fl, kopya edilmemifl ve özgün karikatürlerini A3 veya A4 boyutunda kâ da, kar fl k teknikle çizebilirler. Yar flma sonucunda birinciye 3000 YTL, ikinciye 2000 YTL, üçüncüye 1000 YTL ödül, dört esere ise mansiyon verilecek. Uygun görülen eserler ise Eylül ay nda iki hafta süre ile Yap Endüstri Merkezi Salonu nda sergilenecek. Yal t m sektörünün yeni baflvuru kayna Makine Mühendisleri Odas taraf ndan haz rlanan Yal t m kitab yay nland. Çeflitli üniversitelerde görev yapan akademisyenler ve Makine Mühendisleri Odas stanbul çal flanlar n n ortak çal flmas n n ürünü olan Yal t m kitab, s, su, ses ve tesisat yal t m konular nda kamuoyunu bilinçlendirerek ülke çap nda enerji tasarrufu sa lanmas na, hava kirlili inin azalt lmas na, insan sa l n n korunmas na katk da bulunmak ve bu konulardaki uygulamalar n bilimsel ve teknik kurallara göre yap lmas na k lavuzluk etmek amac yla haz rland. ODE Yal t m A.fi. olarak bizlerin de içeri inin haz rlanmas na ve bas m na destek oldu umuz, Makine Mühendisleri Odas yay nlar aras nda sat fla sunulan dört yüz sayfal k kitap, binalarda s yal t m ve nem kontrolü, gürültü denetimi, yap larda su yal t m, tesisatta s yal t m, tesisatta ses yal t m ve tesisatta yang n yal t m bölümlerinden olufluyor. Yar flmaya kat lacak eserlerin, özgeçmifl, irtibat bilgileri ve bir adet foto raf ile birlikte en geç 30 Haziran 2006 Cuma günü saat a kadar ZODER Karikatür Yar flmas ibaresiyle ZODER, Büyükdere Cd. Hayat Apt. No: 28 K: 4 D: 7 Mecidiyeköy- stanbul adresine elden ya da kargoyla teslim edilmesi gerekiyor. Yar flmaya kat lmak isteyen çizerler yar flma yönetmeli i ve ayr nt l bilgi için adresine veya nolu telefondan ZO- DER e baflvurabilirler. sayfa 43

23 GRUPTAN HABERLER / ODE GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA Giriflimcilik Paneli ne konuk olduk stanbul Endüstri Mühendisli i Ö renci Kulüpleri Birli i STEM taraf ndan düzenlenen Giriflimcilik Paneli ne kat ld k. 25 fiubat 2006 tarihinde stanbul Ticaret Üniversitesi Üsküdar Yerleflkesi Konferans Salonu nda düzenlenen panelin oturum baflkanl n TÜG AD dan flmanlar ndan Erim H s m yapt. H s m, panelin aç l fl nda yapt konuflmada, flans denilen olgunun f rsatlara aç k olma anlam tafl d n, kader olmad n söyledi. Hayatta her insan n mutlaka bir hedefinin olmas gerekti inin alt n çizen Erim H s m, hedefe ulaflmak için de engelleri bilmek ama engellere tak l p kalmamak gerekti ini vurgulad. Panelin ilk konuflmac s stanbul Ticaret Üniversitesi ö retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Tu ba Karabulut idi. Konuflmas nda giriflimci ve giriflimcili in tan m n yapan Karabulut, Türkiye nin ekonomik geliflim için giriflimci kifliliklere ihtiyac oldu unun alt n çizdi. Tu ba Karabulut un ard ndan söz alan Genel Müdürümüz Orhan Turan 44 sayfa da ifl yaflam ndaki baflar öyküsünü konu alan bir sunum yapt. Gelece in genç giriflimci adaylar na ifl hayat nda edindi i tecrübeleri aktaran Orhan Turan imkans zl klar ve baflar s zl klar karfl s nda y lmayan; baflar s zl klar do ru analiz edip, tekrar tekrar deneyenler mutlaka baflar ya ulafl r dedi. Panelde söz alan bir di er konuflmac da CMC zolasyon Genel Müdürü Yavuz Yazman idi. Konuflmas nda ifl yaflam ndaki deneyimlerinden örnekler veren Yazman, giriflimcili in alt nda yarat c l k yatar, her yarat c l n alt nda da çaresizlik vard r. Baflar y yakalamak kararl l k ve f rsatlar iyi de erlendirmekten geçer dedi. TTMD Eskiflehir Semineri ne kat ld k Türk Tesisat Mühendisleri Derne i TTMD ve Makine Mühendisleri Odas n n ortaklafla düzenledikleri seminerde Eskiflehirli mimar ve makine mühendislerine yal t m konusunda bilgiler verdik. 29 Nisan 2006 tarihinde düzenlenen ve oturum baflkanl n Prof. Dr. Hikmet Karakoç un yapt seminerin konuflmac lar zmir Bölge Müdürümüz Tolga Köse ve fiiflecam firmas ndan Yücel Akyürek idi. zmir Bölge Müdürümüz Tolga Köse seminer kat l mc lar na binalarda s ve su yal t m n n önemi, malzeme seçimi ve uygulama detaylar na iliflkin bilgiler verdi. Yücel Akyürek ise Konfor Camlar konulu bir konuflma yapt. Elaz Mantolama Uygulamalar Semineri Elaz bayimiz ED Yap ile birlikte F rat Üniversitesi Yap flleri Daire Baflkanl çal - flanlar na Yap larda Yal t m konulu bir seminer verdik. 28 fiubat 2006 tarihinde Elaz Akgün Otel de yaklafl k 50 kiflinin kat l m ile gerçeklefltirdi imiz seminerde, yap larda enerji tasarrufunda önemli rol oynayan mantolama sistemi üzerinde duruldu. Toplant da, mantolama için ürün seçim kriterleri ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar hakk nda kat l mc lara detayl bilgiler verildi. Seminerde ayr ca yap lar için s yal t m ve su yal t m n n önemi vurguland. Binalarda mekanik tesisat yal t m ve faydalar hakk nda da k sa bilgilerin verildi i seminerimiz izleyicilerin kat ld yemekle son buldu. Da t m kanallar konusundaki tecrübelerimizi üniversite ö rencileri ile paylaflt k TÜG AD-Üniversite flbirli i program kapsam nda düzenlenen Da t m Kanallar konulu toplant da Genel Müdürümüz Orhan Turan, Y ld z Teknik Üniversitesi Giriflimcilik Sertifika Program na devam eden ö rencilere e itim verdi. 13 Nisan 2006 tarihinde TÜG AD- Odakule Merkez Binas Konferans Salonu nda gerçeklefltirilen toplant da Orhan Turan, da t m kanallar n n firmalar için tafl d öneme de indi. Günümüz piyasa koflullar nda markalaflman n ve güçlü da t m kanallar oluflturman n firmalar aç s ndan öneminin giderek artt - n belirten Turan, markalaflmayan veya da t m kanallar n iyi organize edemeyen ve yönetemeyen kurulufllar n baflar l olamayacaklar n vurgulad. sayfa 45

24 GRUPTAN HABERLER / ODE NSAN KAYNAKLARI / ODE PUSULA ODE K-Flex firmam z bir ödül daha ald ODE K-Flex firmam z 2005 y l nda ödedi- i yüksek orandaki kurumlar vergisinden dolay Çorlu Ticaret ve Sanayi Odas taraf ndan plaketle ödüllendirildi. Ocak ay nda düzenlenen ödül töreninde firmam za verilen plaketi ODE K-Flex çal flanlar m zdan Nihat Ergene, Tekirda Vergi Dairesi Baflkan Hüseyin Çavufl dan ald. ODE K-Flex firmam z daha önceki y llarda da ödedi i gelir vergisi ve gerçeklefltirdi- i ihracatlar ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odas taraf ndan ödüllendirilmiflti. Art k bizim de dikili bir a ac m z var 13 May s 2006 Cumartesi günü Çorlu Üretim Tesislerinde a aç dikimi yapt k. Lojistik merkez ve idari binan n çevre düzenlemesi kapsam nda yapt m z a aç dikimine genel müdürlük, stanbul bölge müdürlü ü ve fabrika çal flanlar m z efl ve çocuklar ile kat ld. A aç dikiminin ard ndan fabrika bahçesinde düzenledi imiz mangal partisinde günün yorgunlu unu hep birlikte att k. Zeytinburnu depomuzu kapatt k Firmam z 2010 lu y llarda, pazara ve üretime odaklanm fl, kendi alan nda lider bir kurulufl olarak hizmet verir hale getirece ine inand m z ODE 2010 Vizyon Plan n n bölge müdürlü ü depolar n n kapat lmas aya n tamamlad k. stanbul bölge müdürlü ümüze ba l olarak faaliyet gösteren stanbul Zeytinburnu Demirciler Sitesi ndeki depomuzun faaliyetlerine 31 Mart 2006 tarihinde son verdik. Yüzde100 bayi üzerinden sat fl sistemine geçilmesi nedeniyle iki y l aflk n bir süredir sürdürdü ümüz bu çal flma neticesinde; Adana, Ankara, zmir, Bursa, Samsun ve stanbul Kartal depolar m z n faaliyetlerini de bayilerimize devretmek veya kapatmak suretiyle geçti imiz y llarda sona erdirmifltik. Mutluluklar m z Aram za Kat lanlar Ad -Soyad Görevli Oldu u Bölüm Görevi Burak Karabo a stanbul Bölge Müdürlü ü Sat fl Temsilcisi Efekan Çiçek stanbul Bölge Müdürlü ü Sat fl Temsilcisi Alper Baruto lu zmir Bölge Müdürlü ü Sat fl Temsilcisi Zeki Köseo lu Laboratuar Laboratuar Eleman fiaban Sa lam XPS Üretim Tesisi Üretim Personeli Can fiengöz Membran Üretim Tesisi Üretim Personeli Özgür Turgut Membran Üretim Tesisi Üretim Personeli Navzet Karadeniz Membran Üretim Tesisi Üretim Personeli Semiray Öztürk ODE K-Flex Üretim Tesisi Yönetici Asistan Candan Evrim Ergör ODE K-Flex Üretim Tesisi Laborant Hasan Bayrak ODE K-Flex Üretim Tesisi Üretim Personeli Aytaç Aktay ODE K-Flex Üretim Tesisi Üretim Personeli Abdurrahman K saç ODE K-Flex Üretim Tesisi Üretim Personeli Aram za hoflgeldiniz diyor, görevlerinde baflar lar diliyoruz. On Y l n Dolduranlar Ad Soyad Görevli Oldu u Bölüm Görevi Bülent Tezcan Ankara Bölge Müdürlü ü Ankara Bölge Müdürü Y lmaz Demir XPS Üretim Tesisi Üretim fiefi Arkadafllar m za bugüne kadarki özverili çal flmalar için teflekkür ediyor, birlikte uzun y llar çal flmay diliyoruz. Ege Bölge Koordinatörümüz Ersan Büyükönder 12 Mart 2006 tarihinde Funda Karl k ile niflanland. Ankara Bölge Müdürlü ü Sat fl Destek Sorumlumuz Eylem Asil 8 Nisan 2006 tarihinde R za Bakfle ile niflanland. stanbul Bölge Müdürlü ü Bayi Sorumlumuz Ersin Y ld z 3 Haziran 2006 tarihinde Tu ba Kurt ile niflanland. Ductflex firmam z n çal flanlar ndan Oktay Karada 9 Nisan 2006 tarihinde Sibel Karada ile Nazif Gürcan da 28 May s 2006 tarihinde Sevim Gürcan ile evlendi. Arkadafllar m z kutluyoruz. Leyle in Getirdi i zmir Bölge Müdürümüz Tolga Köse 24 Aral k 2005 tarihinde baba oldu. Canan-Tolga Köse çiftini kutluyor k zlar Ceylin ile mutlu bir yaflam diliyoruz. Ductflex firmas çal flanlar m zdan Nurettin Yaman ikinci kez baba oldu. Nurettin-Gülistan Yaman çiftini kutluyor, küçük bebekleri Yi it Yaman a uzun bir ömür diliyoruz. 46 sayfa sayfa 47

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı