Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken Bağlantõ Telefonu tanõyalõm Diğer özellikler Sorun Giderme Arama...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama..."

Transkript

1 İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm Telefona genel bakõş, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2 ). Arama Çağrõlar, video çağrõlarõ, kayõtlar, sesle kontrol, çağrõ seçenekleri. Mesajlar Metin mesajlarõ, resimli mesajlar, sesli mesajlar, e-posta, Arkadaşlarõm. Görüntüleme Kamera, video, blog, resimler, temalar. Eğlence Handsfree, Walkman oynatõcõ, video oynatõcõ, ses kaydedici, oyunlar. Sony Ericsson W880i Bağlantõ Ayarlar, İnternet i kullanma, senkronizasyon, Bluetooth cihaz, güncelleme servisi. Diğer özellikler Çalar saat, takvim, görevler, profiller, saat ve tarih, SIM kart kilidi, vb. Sorun Giderme Telefon neden istediğim gibi çalõşmõyor? Önemli bilgiler Sony Ericsson Tüketici Web sitesi, servis ve destek, güvenli ve etkin kullanõm, son kullanõcõ lisans anlaşmasõ, declaration of conformity. Dizin İçindekiler 1

2 Sony Ericsson UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Bu Kullanma kõlavuzu Sony Ericsson Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşlarõ tarafõndan, garantisiz olarak basõlmõştõr. Sony Ericsson Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşlarõ, istediği zaman önceden haber vermeksizin, bu Kullanma kõlavuzundaki yazõm hatalarõ, geçerli bilgilerdeki yanlõşlar veya programlar ve/veya cihazlarõn geliştirilmeleri nedeniyle gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanma kõlavuzunun yeni sürümlerinde hayata geçirilecektir. Her hakkõ saklõdõr. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Baskõ numarasõ: TR/LZT R1A Lütfen dikkat: Bu kullanma kõlavuzunda bahsedilen bazõ servisler, tüm şebekelerce desteklenmeyebilir. Bu durum ayrõca GSM Uluslararasõ Acil Durum Numarasõ, 112 için de geçerlidir. Belli bir servisi kullanõp kullanamayacağõnõzdan emin olmak için, lütfen şebeke operatörünüze veya servis sağlayõcõnõza başvurun. Cep telefonunuzu kullanmadan önce, lütfen Güvenli ve etkin kullanõm ana hatlarõ ve Sõnõrlõ garanti bölümlerini okuyun. Cep telefonunuzun ilave içerikleri örneğin, zil seslerini, indirme, saklama ve iletme özelliği bulunmaktadõr. Bu tür içeriklerin kullanõmõ, yürürlükte olan telif haklarõ da dahil fakat bunlarla sõnõrlõ kalmaksõzõn, bazõ haklar ile sõnõrlandõrõlabilir veya yasaklanabilir. Cep telefonunuza indirdiğiniz ve telefonunuzdan ilettiğiniz ilave içeriklerden Sony Ericsson değil, siz sorumlu olursunuz. İlave içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanõm amacõnõza uygun izne sahip olduğunuzdan veya yetkiniz olduğundan emin olun. Sony Ericsson, ilave içeriklerin veya herhangi bir üçüncü sahsõn içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve kalitesini garanti etmez. Sony Ericsson herhangi bir durumda, ilave içerikleri veya diğer üçüncü şahõslara ait içerikleri doğru şekilde kullanmamanõzdan sorumlu tutulamaz. Bluetooth, Bluetooth SIG Inc. Şirketine ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. TrackID, Gracenote Mobile MusicID tarafõndan desteklenmektedir. Gracenote ve Gracenote Mobile MusicID Gracenote, Inc. şirketine ait ticari markalardõr. TrackID, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ ve VideoDJ, Sony Ericsson Mobile Communications AB nin ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. Memory Stick Micro (M2 ), WALKMAN ve WALKMAN logosu Sony Corporation şirketine ait ticari markalardõr. 2 İçindekiler

3 Real, RealNetworks, Inc. şirketine ait bir ticari marka veya tescilli ticari markadõr. RealPlayer for Mobile, RealNetworks, Inc. şirketinden lisans alõnarak dahil edilmiştir. Copyright , RealNetworks, Inc. Her hakkõ saklõdõr. QuickTime Apple Computer, Inc. şirketine ait bir ticari markadõr. Adobe Photoshop Album Starter Edition Amerika Birleşik Devletleri nde ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated şirketine ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. Microsoft, Windows, Amerika Birleşik Devletleri nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation şirketine ait tescilli bir ticari marka veya bir ticari markadõr. T9 Metin Girişi, Tegic Communications a ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. T9 Metin Girişi, aşağõdakilerden biri veya daha fazlasõ altõnda lisanslõdõr: ABD Pat. No. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, ve 6,011,554; Kanada Pat. No. 1,331,057; İngiltere Pat. No B; Hong Kong Standart Pat. No. HK ; Singapur Cumhuriyeti Pat. No ; Avrupa. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; ve dünya çapõnda ilave patentler de mevcuttur. Smart-Fit Rendering, Japonya da ve diğer ülkelerde ACCESS CO., LTD. şirketine ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. Java ve tüm Java tabanlõ ticari markalar ve logolar ABD ve diğer ülkelerde, Sun Microsystems, Inc. şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardõr. Sun Java J2ME için son kullanõcõ lisans sözleşmesi. 1 Kõsõtlamalar: Yazõlõm, Sun şirketinin gizli ve telif haklõ bilgisidir ve tüm kopyalarõn haklarõ Sun ve/veya lisans sahiplerine aittir. Müşteriler Yazõlõmõ, değiştirmeyecek, çözümlemeyecek, açmayacak, şifresini açõğa çõkarmayacak, ortaya çõkarmayacak ve ters mühendislik işlemlerine tabi tutmayacaktõr. Yazõlõm tamamen veya kõsmen kiralanamaz, atanamaz veya alt lisans sahiplerine devredilemez. 2 İhraç Düzenlemeleri: Bu teknik verileri de içeren yazõlõm, ABD İhracat Müdürlüğü Sözleşmesini ve ilgili düzenlemelerini de kapsayan, ABD ihracat kontrol yasalarõna tabidir ve diğer ülkelerde ihraç ve ithal düzenlemelerine tabi olabilir. Müşteri bu tür düzenlemelere tamamõyla uyacağõnõ kabul eder ve bu Yazõlõmõ ihraç etmek, yeniden ihraç etmek veya ithal etmek için lisans almasõ gerektiğini bildiğini teyit eder. Yazõlõm (i) Küba, Irak, İran, Kuzey Kore, Libya, Sudan, Suriye (bu liste zaman zaman yeniden düzenlenebilir) vatandaşlarõ veya ABD nin ürünlerine ambargo uyguladõğõ ülkelerce (ii) ABD Hazine Bakanlõğõ nõn Özel Konumlu Ülkeler listesindeki veya ABD Ticaret Bakanlõğõ nõn Reddedilenler Listesinde yer alanlarca indirilemez, bu kişilere ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. İçindekiler 3

4 3 Sõnõrlõ Haklar: ABD hükümetince kullanõmõ, kopyalanmasõ veya açõklanmasõ DFARS (c) (1) (ii) ve FAR (c) (2) içinde öngörülen Teknik Veriler ve Bilgisayar Yazõlõmlarõ Maddeleri sõnõrlamalarõna tabidir. Bu üründeki yazõlõmõn bir bölümü SyncML Ltd. şirketi ne aittir ( ). Her hakkõ saklõdõr. Burada bahsedilen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarõ olabilir. Burada açõkça belirtilmeyen tüm haklar saklõdõr. Tüm resimler yalnõzca açõklama amaçlõ olup gerçek telefonu tam olarak yansõtmayabilir. Belirtici semboller Kullanma kõlavuzunda aşağõdakiler yer alõr: Not Bir servis veya fonksiyon şebekeye veya aboneliğe bağlõdõr. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze danõşõn. % Bkz. ayrõca sayfa... } Bu seçeneğe ulaşmak ve seçeneği seçmek için seçim tuşlarõnõ veya dolaşõm tuşunu kullanõn % 14 Dolaşõm. Dolaşõm tuşunun ortasõna basõn. Dolaşõm tuşuna yukarõ yönde basõn. Dolaşõm tuşuna aşağõ yönde basõn. Dolaşõm tuşuna sol yönde basõn. Dolaşõm tuşuna sağ yönde basõn. 4 İçindekiler

5 Başlarken Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Montaj Telefonunuzu kullanmak için: 1 SIM kartõ ve pili takõn. 2 Pili şarj edin. 3 Telefonunuzu açõn. SIM kart Bir şebeke operatörüne abone olduğunuzda, size bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kartõ verilir. SIM kart, telefon numaranõz, aboneliğinize dahil olan servisler, kayõtlarõnõzdaki isimler ve numaralar gibi öğelerin içinde saklandõğõ bir bilgisayar çipi içerir. SIM kartõnõzõ bir başka telefondan çõkartmadan önce, SIM kartõnõzdaki kayõt bilgilerini kaydedin; örneğin, telefon belleğinde kaydedilmiş kayõtlar olabilir. PIN Telefonunuzu başlatmak ve servisleri aktif hale getirmek üzere SIM kartõnõz için bir PIN (Kişisel Kimlik Numarasõ) koduna ihtiyacõnõz olabilir. PIN kodunuzu girdiğinizde eğer PIN kodunuzun başlangõcõ, bir acil durum numarasõnõn başlangõcõ ile aynõ değilse, örneğin 112, haneler * olarak görüntülenir. Bu sayede PIN girmeden acil durum numaralarõ aranabilir. Hatalarõ düzeltmek için tuşuna basõn. PIN kodunu arka arkaya üç defa hatalõ girerseniz, PIN bloke oldu mesajõ görüntülenir. Blokeyi kaldõrmak için, PUK (Kişisel Bloke açma Kodu) kodunuzu girmeniz gerekir % 86 SIM kart kilidi. Pil Bazõ fonksiyonlar diğerlerinden daha fazla pil gücü tüketirler ve bu nedenle daha sõk şarj gerektirebilirler. Konuşma süresi veya bekleme süresi fark edilir derecede kõsalõrsa, pilinizi değiştirmeniz gerekebilir. Sadece Sony Ericsson tarafõndan onaylanmõş pilleri kullanõn % 97 Pil. Başlarken 5

6 SIM kart ve pil SIM kartõ ve pili takmak için: Pili şarj etmek için: 30 dak. 2,5 s. 1 Pil kapağõnõ çõkartõn. 2 SIM kartõ, temas yüzeyleri aşağõya bakacak şekilde yuvasõna doğru kaydõrõn. 3 Pili, etiketli kõsmõ yukarõ doğru gelecek ve temas noktalarõ birbirine bakacak şekilde yerleştirin. 4 Pil kapağõnõ kaydõrarak yerine oturtun. 1 Şarj ünitesinin fişini sembol yukarõ bakacak şekilde telefona bağlayõn. 2 Pil simgesinin belirmesi 30 dakikaya kadar sürebilir. 3 Yaklaşõk olarak 2,5 saat veya pil simgesi pilin tam olarak dolduğunu gösterinceye kadar bekleyin. Ekranõ aktifleştirmek için bir tuşa basõn. 4 Şarj ünitesini fişi yukarõ yönde eğerek çõkartõn. 6 Başlarken

7 Pili şarj etmek için: Telefonu açmak için: 1 Pil kapağõnõ çõkartõn. 2 Başparmağõnõzõ oyuğa yerleştirerek pili çõkartõn. Telefonunuzu açma veya kapatma Telefonunuzu açmadan önce şarj edilmiş olduğunu ve bir pil ve bir SIM kart yerleştirmiş olduğunuzu kontrol edin. Telefonu hõzlõ ve kolay bir şekilde kullanõma hazõrlamak için kurulum sihirbazõnõ kullanõn. 1 tuşunu basõlõ tutun. İlk başlangõç birkaç dakika sürebilir. 2 Telefonunuzu: Normal mod tüm fonksiyonlarõyla mõ yoksa Uçuş modu şebeke alõcõlarõ/vericileri kapalõ durumdayken sõnõrlõ fonksiyonlarõyla mõ kullanacağõnõzõ seçin % 9 Uçuş modu menüsü. Başlarken 7

8 3 İstenirse, SIM kart PIN ini girin. 4 İlk çalõştõrdõğõnõzda, telefon menüleriniz için tercih ettiğiniz dili seçin. 5 } Evet ile kurulum sihirbazõnõn size yardõm etmesini sağlayõn. 6 Kurulumu tamamlamak için talimatlarõ takip edin. Telefonunuzda önceden tanõmlõ ayarlar bulunuyorsa, daha fazla ayar yapmanõz gerekmez. Telefonu Sony Ericsson a kaydetmeniz istendiğinde ve telefonunuzu kaydetmeyi kabul ettiğinizde, telefon numaranõz gibi hiçbir kişisel veri Sony Ericsson tarafõndan aktarõlmaz veya işleme konmaz. Telefonu açmak için: Bekleme modunda tuşunu basõlõ tutun. Bekleme modu Telefonu açtõktan ve PIN inizi girdikten sonra, ekranda şebeke operatörünüzün adõ görüntülenir. Buna bekleme modu denir. Telefonunuzda yardõm Yardõm ve bilgileri istediğiniz anda telefonunuzda bulabilirsiniz. Kurulum sihirbazõnõ kullanmak için: Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Genel sekmesi } Kurulum sihirbazõ seçeneklerini seçin ve bir seçenek seçin: Ayarlarõ indir Temel ayarlar İpuçlarõ ve hileler. Fonksiyonlar hakkõndaki bilgileri görüntülemek için: Bir fonksiyona gelin, varsa } Seçim } Bilgi. Telefonun demosunu görüntülemek için: Bekleme modunda Menü } Eğlence } Demo turu seçeneklerini seçin. Ayarlarõ indir İnternet, resimli mesaj, e-posta, Arkadaşlarõm, senkronizasyon, güncelleme servisi, blog ve akõş gibi İnternet i kullanan telefonunuzdaki fonksiyonlarõ otomatik olarak ayarlar. 8 Başlarken

9 SIM kartõnõzõn servisi desteklemesi, telefonunuzun şebekeye bağlõ olmasõ, normal modda başlatõlmasõ ve önceden tanõmlanmõş ayarlarõ olmamasõ durumunda, Ayarlarõ indir i kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayõcõnõza danõşõn. Uçuş modu menüsü Uçuş modu menüsü varsayõlan olarak aktif hale getirilir. Telefonunuzu tüm fonksiyonlarõyla kullanmak için Normal mod menüsünü veya sõnõrlõ fonksiyonlarõyla kullanmak için Uçuş modu menüsünü seçin. Şebeke alõcõlarõ/vericileri hassas teçhizatlarõ etkileyebileceğinden kapatõlõr. Örneğin, müzik dinleyebilir veya daha sonra gönderilmek üzere bir metin mesajõ yazabilirsiniz ancak çağrõ yapamazsõnõz. Çağrõlar yapma ve alma Telefon Normal mod da olmalõdõr. Telefon Uçuş modu ndaysa, telefonu kapatõp açõn ve Normal mod seçeneğini seçin. Çağrõ yapmak için: Çağrõ yapmak için, (gerekirse uluslar arasõ öneki ve alan kodunu da girerek) bir telefon numarasõ girin } Ara veya } Seçim } Video çağrõsõ yap % 24 Video çağrõsõ. Çağrõyõ cevaplamak veya reddetmek için: Telefon çaldõğõnda cevaplamak için } Cevapla veya reddetmek için } Meşgul seçeneğini seçin. Çağrõyõ bitirmek için: } Bitir. Uçakta elektronik cihazlarõn kullanõmõ ile ilgili yönetmeliklere ve uçuş mürettebatõnõn talimatlarõna uyun. Uçuş modu menüsü seçeneklerini görüntülemek için: Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Genel sekmesi } Uçuş modu seçeneklerini seçin ve bir seçenek seçin. Başlarken 9

10 Telefonu tanõyalõm Telefona genel bakõş, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2 ). Telefona genel bakõş Tuşlar üzerindeki bazõ simgeler farklõlõk gösterebilir. 10 Telefonu tanõyalõm

11 1 Ses seviyesi, kamera dijital yaklaştõrma düğmeleri 2 Kamera düğmesi 3 Video çağrõsõ kamerasõ, ahize 4 Dolaşõm tuşu, Walkman oynatõcõ kontrolü 5 Seçim tuşu 6 İnternet tuşu 7 Geri tuşu 8 Mikrofon 9 Ekran 10 Seçim tuşu 11 Aktivite menüsü tuşu 12 C tuşu, Açma/kapatma tuşu ( ) 13 Sessiz tuşu 14 Walkman tuşu 15 Şarj ünitesi, handsfree ve USB kablo için bağlantõ yuvasõ 16 Memory Stick Micro (M2 ) yuvasõ 17 Ana kamera Daha fazla bigi için % 14 Dolaşõm. Telefonu tanõyalõm 11

12 Menüye genel bakõş PlayNow * İnternet* Eğlence Online servisler* Oyunlar Video oynatõcõ VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Uzaktan kumanda Ses kaydõ Demo turu Kamera Mesajlar WALKMAN Yeni mesaj yaz Gelenler E-posta RSS okuyucu Taslaklar Gidenler Gönderil. mesajlar Kaydedilmiş msjlar Arkadaşlarõm* Sesli mesajõ ara Kalõplar Ayarlar Dosya yöneticisi** Kayõtlar TrackID * Kamera albümü Müzik Resimler Videolar Temalar Web sayfalarõ Oyunlar Uygulamalar Diğer Yeni kayõt 12 Telefonu tanõyalõm

13 Çağrõlar** Tüm çağrõlar Cevaplanan Arananlar Cevapsõz Ajanda Alarmlar Uygulamalar Video çağrõsõ Takvim Görevler Notlar Senkronizasyon Zaman sayacõ Kronometre Hesap makinesi Kod belleği Ayarlar** Genel Profiller Saat ve tarih Dil Güncelleme servisi Sesle kontrol Yeni etkinlikler Kõsayollar Uçuş modu Güvenlik Kurulum sihirbazõ Telefon durumu Fabrika ayarlarõ Sesler ve uyarõlar Zil sesi seviyesi Zil sesi Sessiz mod Artan zil sesi Titreşimli uyarõ Mesaj uyarõsõ Tuş sesi Ekran Duvar kağõdõ Temalar Başlangõç ekranõ Ekran koruyucu Saat boyutu Parlaklõk Uyku modu saati Hat ismini düzenle* Çağrõlar Hõzlõ arama Çağ. yönlendirme Hat 2'ye geç* Çağrõlarõ düzenle Zaman ve ücret* No. göster / gizle Handsfree Bağlantõ* Bluetooth USB Senkronizasyon Cihaz yönetimi Mobil şebekeler Data iletişimi İnternet ayarlarõ Akõş seçenekleri Aksesuarlar * Bazõ menüler operatöre, şebekeye ve aboneliğe bağlõdõr. ** Alt menülerdeki sekmelerde dolaşmak için dolaşõm tuşunu kullanõn. Daha fazla bilgi için % 14 Dolaşõm. Telefonu tanõyalõm 13

14 Dolaşõm Ana menü simgeler şeklinde gösterilir. Bazõ alt menülerin sekmeleri bulunur. Dolaşõm tuşuna sola veya sağa doğru basarak bir sekmeye gelin ve bir seçeneği seçin. Dolaşõm tuşlarõ Tuş Bekleme modundan ana menüye gitme veya üzerine gelinen öğeleri seçme. WALKMAN i kullanõrken müziği başlatmak veya durdurmak için bu tuşa basõn. Menüler ve sekmeler arasõnda dolaşõrken sola, sağa, yukarõ ve aşağõ hareket edin. Ekranda bu tuşlarõn hemen üzerinde beliren seçenekleri seçme. Menülerde bir seviye geri gitme. Bekleme moduna geri dönmek veya bir fonksiyonu sonlandõrmak için bu tuşu basõlõ tutun. Telefonunuzu açmak veya kapatmak için bu tuşu basõlõ tutun. Resimler, sesler ve kayõtlar gibi öğeleri silme. Bir çağrõ sõrasõnda, mikrofonun sesini kapatmak için bu tuşu basõlõ tutun. Tarayõcõyõ açma. Aktivite menüsünü açma. WALKMAN i açma veya küçültme. Resim çekmek veya bir video klip kaydetmek için bu tuşa basõn. 14 Telefonu tanõyalõm

15 Sesli mesaj servisinizi (eğer ayarlanmõşsa) aramak için basõlõ tutun. Bu tuşlarõn herhangi birini basõlõ tutarak, belirli bir harf ile başlayan kayõtlara ulaşabilirsiniz. Hõzlõ arama yapmak için, bir sayõ tuşuna basõn ve } Ara. Çağrõ alõrken zil sesini kapatma. Telefonun sesini kapatmak için basõlõ tutun. Telefon sessizde olsa bile, alarm sinyali çalar. Bekleme modunda durum bilgilerini görüntüleme. Çağrõ sõrasõnda veya WALKMAN i kullanõrken ses seviyesini yükseltme. Kamerayõ kullanõrken veya resimleri görüntülerken uzaklaştõrma. Bir önceki parçaya geri dönmek için bu tuşu basõlõ tutun. Çağrõyõ reddetmek için iki defa basõn. Çağrõ alõrken zil sesini kapatmak için bir defa basõn. Sesle arama yapmak için, basõlõ tutun veya alternatif olarak (eğer ayarlanmõşsa) sihirli kelimenizi söyleyin % 31 Sesle arama. Çağrõ sõrasõnda veya WALKMAN i kullanõrken ses seviyesini alçaltma. Kamerayõ kullanõrken veya resimleri görüntülerken yaklaştõrma. Bir sonraki parçaya geçmek için bu tuşu basõlõ tutun. Çağrõyõ reddetmek için iki defa basõn. Çağrõ alõrken zil sesini kapatmak için bir defa basõn. Sesle arama yapmak için, basõlõ tutun veya alternatif olarak (eğer ayarlanmõşsa) sihirli kelimenizi söyleyin % 31 Sesle arama. } Bilgi Telefonunuzda seçmiş olduğunuz özellikler, menüler veya fonksiyonlar ile ilgili daha fazla bilgi, açõklama veya ipuçlarõ alõn % 8 Telefonunuzda yardõm. } Seçim Bu tuş sizi seçenekler listesine götürür. Menülerin içinde nerede bulunduğunuza bağlõ olarak, seçenekler listesinde farklõ alternatifler bulunur. Telefonu tanõyalõm 15

16 Durum çubuğu Görüntülenebilecek bazõ simgeler şunlardõr: Simge Açõklama 3G (UMTS) şebekesi kullanõlabilir. GSM şebekesi sinyal gücü. GPRS şebekesi sinyal gücü. Pil durumu. Pili şarj etme, pil durum simgesiyle birlikte görüntülenir. Cevapsõz gelen çağrõ. Metin mesajõ alõndõ. E-posta mesajõ alõndõ. Resimli mesaj alõndõ. Sesli mesaj alõndõ. Devam eden çağrõ. Tuş kilidi açõk. Mikrofon kulaklõk seti bağlõ durumda. Takvim uyarõcõsõ. Görev uyarõcõsõ. Sessiz mod aktifleştirildi. Kõsayollar Bir menüye daha hõzlõ bir şekilde gitmek için tuş takõmõ kõsayollarõnõ ve belirli fonksiyonlara ulaşmak için de, önceden tanõmlõ dolaşõm tuşlarõnõ kullanõn. Dolaşõm tuşu kõsayollarõnõ, ihtiyaçlarõnõza göre düzenleyin. Tuş takõmõ kõsayollarõnõ kullanma Bekleme modunda, tuşuna basarak menülere gidin ve ardõndan menünün numarasõnõ girin. Menü numaralandõrma sol üst simgeden başlar ve çapraz yönde ve ardõndan sõra sõra aşağõ yönde devam eder, örneğin beşinci menü öğesi için tuşuna basõn. Onuncu, onbirinci ve onikinci öğeler için sõrasõyla,, ve tuşlarõna basõn. Bekleme moduna geri dönmek için, tuşunu basõlõ tutun. Dolaşõm tuşlarõ kõsayollarõnõ kullanma Bekleme modunda, bir kõsayollar menüsüne veya fonksiyona gitmek için,, veya. Dolaşõm tuşu kõsayolunu düzenlemek için: Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Genel sekmesi } Kõsayollar seçeneklerini seçin ve bir kõsayol seçin } Düzenle. 16 Telefonu tanõyalõm

17 Telefon dili Telefon menülerinde veya metin yazarken kullanõlacak dili seçin. Telefonun dilini değiştirmek için: Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Genel sekmesi } Dil } Telefon dili seçeneklerini seçin. Bir dil seçin. Bekleme modunda, otomatik dil için ayrõca 8888 tuşlarõna basabilirsiniz İngilizce için. SIM kartlarõn büyük bir çoğunluğu menü dilini, SIM kartõnõzõ satõn almõş olduğunuz ülkenin diline göre ayarlar. Durum bu değilse, önceden ayarlõ dil İngilizce dir. Yazma dilini seçmek için: 1 Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Genel sekmesi } Dil } Yazma dili seçeneklerini seçin. 2 Kullanõlacak dile gelin ve o dili işaretleyin. Menüden çõkmak için } Kaydet. Harfleri girme Harfleri aşağõdaki yollardan (metin giriş yöntemleri) birini kullanarak girebilirsiniz, örneğin mesaj yazarken: Normal metin girişi T9 Metin Girişi Metin giriş yöntemini değiştirmek için: Önceden veya harfleri girerken, tuşunu basõlõ tutarak yöntemi değiştirin. Harfleri girerken kullanõlan seçenekler } Seçim ve mesaj yazarken seçenekleri görüntüleyin. Normal girişi kullanarak harfler girmek için: İstenilen karakter belirinceye kadar, tuşlarõna arka arkaya basõn. Büyük ve küçük harfler arasõnda geçiş yapmak için, tuşuna basõn. Sayõ girmek için, tuşlarõnõ basõlõ tutun. Harfleri veya sayõlarõ silmek için, tuşuna basõn. En sõk kullanõlan noktalama işaretleri için tuşuna arka arkaya basõn. Bir boşluk eklemek için, tuşuna basõn. T9 Metin Girişi T9 Metin Girişi yöntemi, her defasõnda bir tuşa basõldõğõnda, içerisindeki dahili sözlük yardõmõyla en sõk kullanõlan kelimenin tanõnmasõ esasõyla çalõşõr. Bu yolla, istediğiniz harf tuşun üzerindeki ilk harf olmasa da, her tuşa sadece bir defa basarsõnõz. Telefonu tanõyalõm 17

18 T9 Metin Girişini kullanarak harfler girmek için: 1 Örneğin Jane kelimesini yazmak için,,,, tuşlarõna basõn. 2 Görüntülenen kelime istediğiniz kelimeyse, tuşuna basarak kabul edin ve bir boşluk ekleyin. Boşluk eklemeden kelimeyi kabul etmek için, tuşuna basõn. Görüntülenen kelime istediğiniz kelime değilse, alternatif kelimeleri görüntülemek için veya tuşuna basõn. tuşuna basarak kelimeyi kabul edin ve bir boşluk ekleyin. 3 Mesajõ yazmaya devam edin. Bir noktalama işareti girmek için, tuşuna ve ardõndan arka arkaya veya tuşuna basõn, kabul etmek ve bir boşluk eklemek için tuşuna basõn. T9 Metin Girişi sözlüğüne kelimeler eklemek için: 1 Harfleri girerken } Seçim } Kelimeyi hecele. 2 Önerilen kelimeyi, normal metin girişi kullanarak düzenleyin. İmleci harfler arasõnda hareket ettirmek için, ve tuşlarõnõ kullanõn. Bir karakteri silmek için, tuşuna basõn. Tüm kelimeyi silmek için, tuşunu basõlõ tutun. Kelimeyi düzenlediğinizde } Ekle. Kelime T9 Metin Girişi sözlüğüne eklenir. T9 Metin Girişi kullanarak tekrar bu kelimeyi girdiğinizde, kelime alternatif kelimeler arasõnda görünür. Sonraki kelime tahmini Mesaj yazarken, eğer daha önce bir cümlede kullanõlmõşsa, sonraki kelimeyi tahmin etmek için T9 Metin Girişi kullanabilirsiniz. Sonraki kelime tahminini açmak/kapatmak için: Harfleri girerken } Seçim } Yazma seçenekl. } Sonr. kel. tahmini. Sonraki kelime tahminini kullanmak için: Harfleri girerken, tuşuna basarak harfleri kabul edin ve devam edin. Aktivite menüsü Telefondaki neredeyse her menüden aktivite menüsünü açarak, yeni etkinlikleri görebilir, düzenleyebilir ve bookmark lara ve kõsayollara erişebilirsiniz. Aktivite menüsünü kapatmak ve açmak için: tuşuna basõn. 18 Telefonu tanõyalõm

19 Aktivite menüsü sekmeleri Yeni etkinlikler cevapsõz çağrõlar ve mesajlar gibi. Yeni bir etkinlik oluştuğunda, aktivite menüsü belirir. Bir etkinliği, etkinlik sekmesinden kaldõrmak için, tuşuna basõn. Yeni etkinlikler açõlõr pencere metni olarak görüntülenmek üzere de ayarlanabilir, } Ayarlar } Genel sekmesi } Yeni etkinlikler } Açõlõr pencere. Çalõşan uygula. arka planda çalõşan uygulamalar. Geri dönmek için bir uygulama seçin veya tuşuna basarak uygulamayõ sonlandõrõn. Kõsayollarõm ile kõsayollarõ ekleyebilir, onlarõ silebilir veya onlarõn sõralarõnõ değiştirebilirsiniz. Bir kõsayolu seçtiğinizde ve uygulama açõldõğõnda, diğer programlar kapatõlõr veya küçültülür. İnternet İnternet bookmarklarõnõz. Bir bookmark õ seçtiğinizde ve tarayõcõ açõldõğõnda, diğer programlar kapatõlõr veya küçültülür. Dosya yöneticisi Dosya yöneticisi ni, telefon belleğinde veya bellek kartõ üzerinde kayõtlõ olan resimler, videolar, müzik, temalar, Web sayfalarõ, oyunlar ve uygulamalar gibi öğelerle ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanõn. Memory Stick Micro (M2 ) Telefonunuz Memory Stick Micro (M2 bellek kartõnõ destekler, böylece; örneğin, resimler veya müzik içeren dosyalarõ kaydetmek için daha fazla saklama alanõ eklenmiş olur. Ayrõca, diğer uyumlu cihazlarla taşõnabilir bellek kartõ olarak da kullanõlabilir. Bellek kartõnõ takmak ve çõkartmak için: 1 Kapağõ açõn ve gösterildiği şekilde takõn. 2 Açmak için köşesine basõn ve çõkartõn. Ayrõca, telefon, bilgisayar ve bellek kartõ arasõnda dosyalarõ taşõyabilir ve kopyalayabilirsiniz. Dosyalarõ taşõyacağõnõz veya kopyalayacağõnõz alt klasörler oluşturun. Oyunlar ve uygulamalar sadece telefon Telefonu tanõyalõm 19

20 belleğinden bir bellek kartõna veya Oyunlar ve Uygulamalar klasörleri arasõnda taşõnabilir. Tanõmlanamayan dosyalar Diğer klasörüne kaydedilir. Dosyalar ile ilgili işlemleri yürütürken, Oyunlar ve Uygulamalar dõşõndaki tüm öğelerde, klasör içindeki birçok dosyayõ veya dosyalarõn tümünü aynõ anda seçebilirsiniz. Kullanõlabilir tüm bellek dolu ise, içeriği silene kadar herhangi bir dosya kaydedemezsiniz. Dosya yöneticisi menü sekmeleri Dosya yöneticisi üç sekmeye bölünmüştür ve dosyalarõn kayõt yerlerini belirtmek için simgeler kullanõlmõştõr. Tüm dosyalar telefon belleğindeki ve bir bellek kartõ üzerindeki tüm içerik. Memory Stick'te bir bellek kartõ üzerindeki tüm içerik. Telefondakiler telefon belleğindeki tüm içerik. Dosya bilgisi Dosya bilgilerini görmek için dosyanõn üzerine gelin, } Seçim } Bilgi. Mevcut aktarma yöntemlerini kullanarak indirilen veya alõnan öğeler telif haklarõ ile korunuyor olabilir. Dosya korunuyorsa, o dosyayõ kopyalayamayabilir veya gönderemeyebilirsiniz. DRM korumalõ bir dosyanõn anahtar sembolü olur. Dosya yöneticisinden bir dosyayõ kullanmak için: 1 Bekleme modunda Menü } Dosya yöneticisi seçeneklerini seçin ve bir klasörü açõn. 2 Bir dosyaya gelin } Seçim. Dosyayõ belleğe taşõmak veya kopyalamak için: 1 Bekleme modunda Menü } Dosya yöneticisi seçeneklerini seçin ve bir klasörü seçin. 2 Bir dosyaya gelin, dosyayõ taşõmak için } Seçim } Dosyayõ yönet } Taşõ veya dosyayõ kopyalamak için } Seçim } Dosyayõ yönet } Kopyala. 3 Dosyayõ Telefon a veya Memory Stick e taşõmayõ veya kopyalamayõ seçin } Seç. Dosyalarõ bir bilgisayara taşõmak veya kopyalamak için: % 78 USB kabloyu kullanarak dosya aktarma. 20 Telefonu tanõyalõm

21 Bir alt klasör oluşturmak için: 1 Bekleme modunda Menü } Dosya yöneticisi seçeneklerini seçin ve bir klasörü açõn. 2 } Seçim } Yeni klasör ve klasör için bir isim girin. 3 } Tamam tuşuna basarak klasörü kaydedin. Birden fazla dosya seçmek için: 1 Bekleme modunda Menü } Dosya yöneticisi seçeneklerini seçin ve bir klasörü açõn. 2 } Seçim } İşaretle } Birçoğ. işaretle. 3 Dosyalarõ seçmek için tarama yapõn } İşaretle veya Seçi. kaldõr. Bir klasördeki tüm dosyalarõ seçmek için: Bekleme modunda Menü } Dosya yöneticisi seçeneklerini seçin ve bir klasörü açõn } Seçim } İşaretle } Tümünü işaretle. Bir dosyayõ veya alt klasörü dosya yöneticisinden silmek için: 1 Bekleme modunda Menü } Dosya yöneticisi seçeneklerini seçin ve bir klasörü açõn. 2 Bir dosyaya gelin } Seçim } Sil. Bellek kartõ seçenekleri Bellek durumunu kontrol edebilir veya tüm bilgileri silmek için bellek kartõnõ biçimlendirebilirsiniz. Bellek kartõ seçeneklerini kullanmak için: Bekleme modunda, seçenekler için Menü } Dosya yöneticisi } Memory Stick'te sekmesi } Seçim. Telefonu tanõyalõm 21

22 Arama Çağrõlar, video çağrõlarõ, kayõtlar, sesle kontrol, çağrõ seçenekleri. Çağrõlar yapma ve alma Herhangi bir çağrõ yapmanõz veya almanõz için önce telefonunuzu açmalõ ve bir şebeke kapsamõnda bulunmalõsõnõz. % 7 Telefonunuzu açma veya kapatma. Video çağrõsõ yapmak için % 24 Video çağrõsõ. Şebekeler Telefonu açtõğõnõzda, kapsama alanõ içindeyse otomatik olarak ana şebekenizi seçer. Kapsama alanõ içinde değilse, şebeke operatörünüzün o şebeke ile anlaşma yapmõş olmasõ halinde diğer bir şebekeyi de kullanabilirsiniz. Buna serbest dolaşõm (roaming) adõ verilir. Kullanacağõnõz şebekeyi seçebilirsiniz veya tercihli şebekelerinize bir şebeke ekleyebilirsiniz. Ayrõca, otomatik tarama sõrasõnda şebekelerin seçilme sõralarõnõ belirleyebilirsiniz. Kullanõlabilen şebeke seçeneklerini görmek için: Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Bağlantõ sekmesi } Mobil şebekeler seçeneklerini seçin. Telefonunuz kullanõlabilirliğe bağlõ olarak, GSM ve 3G (UMTS) şebekleri arasõnda otomatik olarak geçiş yapar. Kullanõlabilir olmayan şebekeler pil gücünü tüketeceğinden, bazõ şebeke operatörleri şebekeler arasõnda manuel olarak geçiş yapmanõza imkan sağlar. Şebekeler arasõnda geçiş yapmak için: 1 Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Bağlantõ sekmesi } Mobil şebekeler } GSM/3G şebekeleri seçeneklerini seçin. 2 } GSM ve 3G (otomatik) veya } Sadece GSM. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze başvurun. Çağrõ yapmak için: 1 Bir telefon numarasõ girin (gerekirse uluslar arasõ ülke kodu ve alan kodlarõ ile birlikte). 2 } Ara ve bir ses çağrõsõ yapõn veya } Seçim ile seçenekleri görüntüleyin, örneğin Video çağrõsõ yap % 24 Video çağrõsõ. 3 } Bitir ile çağrõyõ bitirin. 22 Arama

23 Kayõtlarõnõz içinden ve çağrõ listesinden numaralarõ arayabilirsiniz, % 26 Kayõtlar, ve % 29 Çağrõ listesi. Ayrõca çağrõ yapmak için sesinizi de kullanabilirsiniz, % 30 Sesle kontrol. Uluslararasõ çağrõlar yapmak için: 1 Bir + işareti belirinceye kadar tuşunu basõlõ tutun. 2 Ülke kodunu, alan kodunu (baştaki sõfõr olmadan) ve telefon numarasõnõ girin } Ara ve bir ses çağrõsõ yapõn veya } Seçim } Video çağrõsõ yap. Numarayõ tekrar aramak için: Bir çağrõ bağlantõsõ başarõsõz olursa ve Tekrar dene? belirirse } Evet. Beklerken telefonu kulağõnõzõn yanõnda tutmayõn. Çağrõ bağlandõğõnda, sessize alõnmadõkça telefon size yüksek sesli bir sinyal verir. Çağrõyõ cevaplamak veya reddetmek için: } Cevapla veya } Meşgul. Mikrofonu kapatmak için: 1 tuşunu basõlõ tutun. 2 Görüşmeye geri dönmek için, tekrar tuşunu basõlõ tutun. Çağrõ sõrasõnda hoparlörü açmak veya kapatmak için: } Seçim } Hoparlörü aç veya Hoparlörü kapat. Hoparlörü kullanõrken, telefonu kulağõnõzõn yanõnda tutmayõn. Bu, kulağõnõza zarar verebilir. Ahizenin ses seviyesini değiştirmek için: Çağrõ sõrasõnda veya tuşuna basarak ahizenin ses seviyesini değiştirebilirsiniz. Cevapsõz çağrõlar Aktivite menüsü varsayõlan olarak ayarlandõğõnda, bekleme modunda cevapsõz çağrõlar Yeni etkinlikler sekmesinde belirir. Açõlõr pencere varsayõlan olarak ayarlanmõşsa, bekleme modunda Cevapsõz çağrõlar: görüntülenir % 18 Aktivite menüsü. Cevapsõz çağrõlarõ bekleme modundan kontrol etmek için: Açõlõr pencere varsayõlan olarak ayarlanmõşsa: } Çağrõlar } Cevapsõz sekmesi. Bir numara seçmek için veya tuşlarõnõ kullanõn ve } Ara çağrõ yapõn. Arama 23

24 Aktivite menüsü varsayõlan olarak ayarlanmõşsa: tuşuna basõn ve Yeni etkinlikler sekmesine gitmek için veya tuşunu kullanõn ve bir numara seçmek için veya tuşunu kullanõn } Ara ile çağrõ yapõn. Acil durum çağrõlarõ Telefonunuz, uluslararasõ acil durum numaralarõ, örneğin 112 yi ve 911 i destekler. Bu numaralar normalde herhangi bir ülkede, 3G (UMTS) veya GSM şebekesinin kapsama alanõ içinde, SIM kartõnõz takõlõ olsun veya olmasõn acil durum çağrõsõ yapmak için kullanõlabilir. Bazõ ülkelerde, farklõ acil durum numaralarõ kullanõlabilir. Şebeke operatörünüz bu nedenle SIM kartõnõza, ilave yerel acil durum numaralarõ kaydetmiş olabilir. Acil durum çağrõsõ yapmak için: 112 yi (uluslararasõ acil durum numarasõ) tuşlayõn } Ara. Yerel acil durum numaralarõnõzõ görmek için: Bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } Özel numaralar } Acil çağ. numaralarõ seçeneklerini seçin. Video çağrõsõ Çağrõ sõrasõnda, konuştuğunuz kişiyi ekranda görün. Başlamadan önce Video çağrõsõ yapmak için, sizin ve konuştuğunuz kişinin 3G (UMTS) servisini destekleyen bir aboneliğinizin olmasõ ve bir 3G (UMTS) şebekesinin kapsama alanõ dahilinde olmanõz gerekir. 3G (UMTS) servisi, durum çubuğunda 3G simgesi görüldüğünde kullanõlabilir. Video çağrõsõ demo modu Birçok video çağrõsõ fonksiyonunu çağrõ yapmadan da kullanabilirsiniz, örneğin çağrõ yapmadan önce kamera görünümünü ayarlamak için. Bekleme modunda Menü } Ajanda } Video çağrõsõ seçeneklerini seçin. Video çağrõsõ yapmak için: 3G (UMTS) servisi kullanõlabilir olduğunda, aşağõdaki yollardan birini kullanarak bir video çağrõsõ yapabilirsiniz: Bir telefon numarasõ girin (gerekliyse uluslar arasõ öneki ve alan kodunu da girerek) } Seçim } Video çağrõsõ yap. 24 Arama

25 Bekleme modunda Menü } Kayõtlar seçeneklerini seçin ve aranacak kaydõ seçin. Numara seçmek için veya tuşunu kullanõn } Seçim } Video çağrõsõ yap. Bekleme modunda Menü } Ajanda } Video çağrõsõ } Çağrõ... seçeneklerini seçin. } Kayõtlar ve bir telefon numarasõ çağõrõn } Ara veya bir telefon numarasõ girin } Ara. Giden video görüntüsünü yaklaştõrmak veya uzaklaştõrmak için: Giden video görüntüsünü yaklaştõrmak için, ve uzaklaştõrmak için de tuşuna basõn. Gelen bir video çağrõsõnõ kabul etmek için: } Cevapla. Video çağrõsõnõ bitirmek için: } Bitir. Video çağrõsõ seçenekleri } Seçim ve aşağõdaki seçenekleri görüntüleyin: Kamerayõ değiştir bu tuşla ana ve video çağrõsõ kameralarõ arasõnda geçiş yapabilirsiniz. Alõcõya etrafõnõzdakileri tümüyle göstermek isterseniz ana kamerayõ kullanõn. Kamerayõ durdur/kamerayõ aç video kamerayõ kapatõn veya açõn. Kamera kapalõ olduğunda alternatif bir resim görüntülenir. Resmi kaydet büyük pencerede görüntülenen resmi, örneğin gelen arayanõn görüntüsünü kaydedin. Kamera seçenekler Parlaklõk giden resim için seviye ayarõ yapõn. Gece modunu aç aydõnlatma koşullarõnõn zayõf olduğu durumlarda kullanõn. Bu ayar giden video görüntüsünü etkiler. Ses video çağrõsõ sõrasõnda kullanõlan seçenekler Hoparlörü kapat/hoparlörü aç alõnan ses. Mikrof. ses. kapat/mikrof. sesini aç mikrofon açõk veya kapalõ. Sesi aktar Bluetooth handsfree cihaza ve bu cihazdan aktarma. Düzen seçenekler Resimleri değiştir gelen veya giden video görüntüsünü tam ekran görünümünde gösterme. Küçük resmi gizle/küçük res. göster. Ayna efekti giden kamera resmini gösterme. Arama 25

26 Ayarlar çağrõyõ cevaplarken Cevaplama modu video çağrõsõ kamerasõnõ açõk veya kapalõ konuma getirme. Alternatif resim kamera kapalõ olduğunda alõcõya gösterilecek bir resim belirleme. Ses seçenekleri mikrofonun, hoparlörün veya her ikisinin de açõk veya kapalõ olacağõnõ seçin. Video kalitesi video çağrõlarõnõn resim kalitesini seçme. Değişiklikler devam eden çağrõ sõrasõnda geçerli olmaz. Kayõtlar Kayõtlarõnõza ait bilgileri telefon belleğine veya SIM karta kaydedebilirsiniz. Aşağõdaki seçenekler kullanõlabilir: Hangi kayõt bilgilerinin Telefon Kayõtlarõ veya SIM numaralarõ varsayõlan olarak görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Yararlõ bilgiler ve ayarlar için Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler. Varsayõlan kayõt Varsayõlan olarak Telefon Kayõtlarõ seçeneği seçilirse, kayõtlarõnõz Kayõtlar içine kaydedilen tüm bilgileri gösterir. Varsayõlan olarak SIM numaralarõ seçeneğini seçerseniz, kayõtlarõnõz SIM karta bağlõ bilgileri gösterir. Varsayõlan kayõtlarõ seçmek için: 1 Bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } Gelişmiş } Varsayõlan kayõtlar seçeneklerini seçin. 2 } Telefon Kayõtlarõ veya SIM numaralarõ. Telefon kayõtlarõ Kayõtlarõ telefona isimler, telefon numaralarõ ve kişisel bilgiler ile birlikte kaydedin. İsterseniz kayõtlara resimler ve zil sesleri de ekleyebilirsiniz. Sekmeler ve bilgi alanlarõ arasõnda dolaşmak için,, ve tuşlarõnõ kullanõn. Telefona bir kayõt eklemek için: 1 Varsayõlan olarak Telefon Kayõtlarõ seçeneği seçilirse, bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Yeni kayõt } Ekle seçeneklerini seçin. 2 İsmi girin } Tamam. 26 Arama

27 3 Numarayõ girin } Tamam. 4 Bir numara seçeneği seçin. 5 Sekmeler arasõnda dolaşõn ve bilgi girmek için alanlarõ gibi semboller girmek için } Seçim } Sembol ekle ve bir sembol seçin } Ekle. 6 Tüm bilgiler eklendiğinde } Kaydet. İsimleri ve telefon numaralarõnõ otomatik olarak SIM karta kaydetmek için: Bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } Gelişmiş } SIM'e otomatik kayõt seçeneklerini seçin ve Açõk seçeneğini seçin. Bir kaydõ silmek için: 1 Bekleme modunda Menü } Kayõtlar seçeneklerini seçin ve bir kayda gelin. 2 tuşuna basõn ve Evet seçeneğini seçin. Tüm telefon kayõtlarõnõ silmek için: Bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } Gelişmiş } Tüm kayõtlarõ sil } Evet seçeneklerini seçin ve } Evet. SIM karttaki isimler ve numaralar silinmez. SIM numaralarõ Numaralarõ SIM kartõnõza kaydedebilirsiniz. Bir SIM numarasõ eklemek için: 1 SIM numaralarõ seçeneği varsayõlan olarak seçilmişse, } Kayõtlar } Yeni kayõt } Ekle. 2 İsmi girin } Tamam. 3 Numarayõ girin } Tamam ve bir numara seçeneği seçin. Varsa, daha fazla bilgi ekleyin } Kaydet. Bellek durumu Telefona veya SIM karta kaydedebileceğiniz kayõtlarõn sayõsõ, kullanõlabilir belleğe bağlõdõr. Bellek durumunu görüntülemek için: Bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } Gelişmiş } Bellek durumu seçeneklerini seçin. Kayõtlarõ kullanma Kayõtlar birçok şekilde kullanõlabilir. Aşağõda şu işlevleri göreceksiniz: telefon kayõtlarõnõ ve SIM numaralarõnõ arama. telefon kayõtlarõnõ bir başka cihaza gönderme. kayõtlarõ telefona ve SIM karta kopyalama. telefon kaydõna bir resim veya bir zil sesi ekleme. kayõtlarõ düzenleme. kayõtlarõnõzõ senkronize etme. Arama 27

28 Bir telefon kaydõnõ aramak için: 1 Bekleme modunda Menü } Kayõtlar seçeneklerini seçin. Kayda gelin veya kaydõn ilk harfini veya harflerini girin. 2 Kayõt seçili olduğunda veya tuşlarõna basarak bir numarayõ seçin } Ara veya } Seçim } Video çağrõsõ yap. SIM numarasõnõ aramak için: SIM numaralarõ seçeneği varsayõlan ise, bekleme modunda Menü } Kayõtlar seçeneklerini seçin ve kaydõn üzerine gelerek } Ara veya } Seçim } Video çağrõsõ yap seçeneklerini seçin. Telefon Kayõtlarõ seçeneği varsayõlan olarak ayarlõ ise, bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } SIM numaralarõ seçeneklerini seçin ve kaydõ seçin } Ara veya } Seçim } Video çağrõsõ yap. Kaydõ göndermek için: Bekleme modunda Menü } Kayõtlar seçeneklerini seçin ve bir kaydõ seçin } Seçim } Kayõt gönder ve bir aktarma yöntemi seçin. Tüm kayõtlarõ göndermek için: Bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } Gelişmiş } Tüm kayõtlarõ gönd. seçeneklerini seçin ve bir aktarma yöntemi seçin. İsimleri ve numaralarõ SIM karta kopyalamak için: 1 Bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } Gelişmiş } SIM'e kopyala seçeneklerini seçin. 2 Alternatiflerin birini seçin. Tüm kayõtlarõ telefondan SIM karta kopyalarken, SIM kartta varolan tüm bilgiler değiştirilir. İsimleri ve numaralarõ telefon kayõtlarõna kopyalamak için: 1 Bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } Gelişmiş } SIM'den kopyala seçeneklerini seçin. 2 Alternatiflerin birini seçin. Telefon kaydõna resim, zil sesi veya video eklemek için: 1 Bekleme modunda Menü } Kayõtlar seçeneklerini seçin ve kaydõ seçin } Seçim } Kaydõ düzenle. 2 İlgili sekmeyi seçin ve ardõndan Resim veya Zil sesi seçeneğini seçin } Ekle. 3 Bir seçenek ve bir öğe seçin } Kaydet. 28 Arama

29 Aboneliğiniz, Arayan Hattõn Kimliği (CLI) servisini destekliyorsa, kayõtlarõnõz için kişisel zil sesleri ayarlayabilirsiniz. Telefon kaydõnõ düzenlemek için: 1 Bekleme modunda Menü } Kayõtlar seçeneklerini seçin ve bir kaydõ seçin } Seçim } Kaydõ düzenle. 2 İlgili sekmeye gidin ve düzenlenecek alanõ seçin } Düzenle. 3 Bilgileri düzenleyin ve } Kaydet. SIM numarasõnõ düzenlemek için: 1 SIM numaralarõ varsayõlan ise, bekleme modunda Menü } Kayõtlar seçeneklerini seçin ve düzenlenecek ismi ve numarayõ seçin. Telefon kayõtlarõ varsayõlan ise, bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } SIM numaralarõ seçeneklerini seçin ve düzenlenecek ismi ve numarayõ seçin. 2 } Seçim } Kaydõ düzenleve ismi ve numarayõ düzenleyin. Kayõtlarõ senkronize etme Kayõtlarõnõzõ Web üzerindeki bir kayõtlar uygulamasõ ile senkronize edebilirsiniz. Daha fazla bigi için % 73 Senkronizasyon. Bellek kartõyla kayõtlarõ kaydetmek ve geri yüklemek için: Bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } Gelişmiş } M.S.'ye yedekle seçeneklerini seçin veya M.S.'den geri yükle seçeneğini seçin. Kayõtlarõn sõralama şeklini seçmek için: Bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } Gelişmiş } Sõralama şekli seçeneklerini seçin. Çağrõ listesi En son çağrõlara ilişkin bilgiler. Çağrõ listesinden bir numarayõ aramak için: 1 Bekleme modunda Çağrõlar seçeneğini seçin ve bir sekmeyi seçin. 2 Aramak istediğiniz isme veya numaraya gelin } Ara veya } Seçim } Video çağrõsõ yap. Çağrõ listesindeki bir numarayõ kayõtlara eklemek için: 1 Bekleme modunda Çağrõlar seçeneğini seçin ve bir sekmeyi seçin. 2 Eklemek istediğiniz numaraya gelin } Seçim } Numarayõ kaydet. 3 } Yeni kayõt ve yeni bir kayõt oluşturun veya numarayõ eklemek istediğiniz önceden varolan kaydõ seçin. Arama 29

30 Çağrõ listesini silmek için: Çağrõlar seçeneğini seçin } Tüm çağrõlar sekmesi } Seçim } Tümünü sil. Resimlerle hõzlõ arama Numaralara kolayca erişebilmek için, numaralarõ telefonunuzda 1 9 sayõlõ konumlara kaydedin. Hõzlõ arama varsayõlan kayõtlarõnõza bağlõdõr % 26 Varsayõlan kayõt, örneğin, SIM kartõnõzda kayõtlõ olan numaralara hõzlõ arama yapabilirsiniz. Resimli kayõtlarõ hõzlõ arama konumlarõna eklerseniz, kayõt resimleri kolaylõk sağlamak için görüntülenir % 28 Telefon kaydõna resim, zil sesi veya video eklemek için:. Hõzlõ arama numaralarõnõ düzenlemek için: 1 Bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } Hõzlõ arama seçeneklerini seçin. 2 Konuma gelin } Ekle veya } Seçim } Değiştir. Hõzlõ arama yapmak için: Bekleme modunda konum numarasõnõ girin ve } Ara. Sesli mesaj Aboneliğiniz telesekreter servisini destekliyorsa, bir çağrõyõ cevaplayamadõğõnõzda, arayanlar sesli mesaj bõrakabilir. Sesli mesaj numarasõ veya daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüz ile iletişim kurun. Sesli mesaj servisinizi aramak için: tuşunu basõlõ tutun. Sesli mesaj numarasõ girmediyseniz, } Evet ve numarayõ girin. Sesli mesaj numaranõzõ düzenlemek için: Bekleme modunda Menü } Mesajlar } Ayarlar } Sesli mesaj numarasõ seçeneklerini seçin. Sesle kontrol Ses komutlarõ oluşturup, aşağõdaki işlemleri yapmak ve çağrõlarõ sesiniz ile yönetmek için: Sesle arama ismini söyleyerek birisini arayabilirsiniz. Bir sihirli kelime söyleyerek, sesle kontrolü aktifleştirebilirsiniz. Mikrofon kulaklõk seti kullanõrken, çağrõlarõ sesinizle cevaplayabilir veya reddedebilirsiniz. 30 Arama

31 Sesle aramadan önce Sesle arama fonksiyonunu açõn ve ses komutlarõnõzõ kaydedin. Ses komutu olan telefon numaralarõnõn yanõnda bir simge belirir. Sesle aramayõ devreye sokmak ve isimleri kaydetmek için: 1 Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle kontrol } Sesle arama } Aktifleştir } Evet } Yeni ses komutu seçeneklerini seçin ve bir kaydõ seçin. 2 Kaydõn birden fazla numarasõ varsa, numaralarõ görmek için ve tuşlarõnõ kullanõn. Ses komutu ekleyeceğiniz numarayõ seçin. Burak cep gibi bir ses komutu kaydedin. 3 Talimatlar belirir. Tonu bekleyin ve kaydetmek için komutu söyleyin. Ses komutu size geri dinletilir. 4 Kayõt istediğiniz gibi olmuşsa } Evet. Değilse } Hayõr ve 3 numaralõ adõmõ tekrar edin. Bir kayõt için bir başka ses komutu kaydetmek üzere, tekrar } Yeni ses komutu } Ekle seçeneklerini seçin ve yukarõdaki 2-4 numaralõ adõmlarõ tekrar edin. Arayanõn ismi Bir kişi sizi aradõğõnda, o kişinin kaydettiğiniz ismini duyun. Arayanõn ismini açõk veya kapalõ konuma getirmek için: Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle kontrol } Arayanõn ismini söyle seçeneklerini seçin. Sesle arama Telefonu, bir portatif mikrofon kulaklõk setini, bir Bluetooth kulaklõğõ kullanarak veya sihirli kelimenizi söyleyerek sesle arama başlatabilirsiniz. Çağrõ yapmak için: 1 Bekleme modunda, ses seviyesi tuşlarõndan herhangi birini basõlõ tutun. 2 Tonu bekleyin ve kaydettiğiniz ismi söyleyin, örneğin Burak cep. İsim size dinletilir ve çağrõ bağlanõr. Mikrofon kulaklõk seti ile çağrõ yapmak için: Bekleme modunda, mikrofon kulaklõk setinin düğmesini basõlõ tutun veya Bluetooth kulaklõğõn düğmesine basõn. Arama 31

32 Sihirli kelime Sesle aramayõ tuşlara basmadan aktif hale getirmek için, sihirli kelime olarak bir ses komutu kaydedin ve onu kullanõn. Sihirli kelime sadece bir mikrofon kulaklõk seti ile kullanõlabilir. Uzun, alõşõlmamõş ve arkadan gelen konuşmalardan kolayca ayõrt edilebilecek bir kelime veya tabir bulun. Sihirli kelimeyi aktif hale getirmek ve kaydetmek için: 1 Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle kontrol } Sihirli kelime } Aktifleştir seçeneklerini seçin. 2 Talimatlar belirir. } Devam. Tonu bekleyin ve sihirli kelimeyi söyleyin. 3 } Evet ile kabul edin veya yeni bir sihirli kelime kaydetmek için } Hayõr. 4 Talimatlar belirir. } Devam ve sihirli kelimenizin aktif hale geleceği ortamlarõ seçin. Sesle cevaplama Gelen çağrõlarõ, mikrofon kulaklõk seti kullanõrken, sesinizi kullanarak cevaplayõn veya reddedin. Sesle cevaplamada zil sesi olarak MIDI, WAV (16 khz), EMY veya IMY dosyalarõnõ kullanabilirsiniz. Sesle cevaplamayõ aktif hale getirmek ve sesle cevap komutlarõnõ kaydetmek için: 1 Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle kontrol } Sesle cevap } Aktifleştir seçeneklerini seçin. 2 Talimatlar belirir. } Devam. Tonu bekleyin ve Cevapla veya bir başka kelime söyleyin. 3 } Evet ile kabul edin veya yeni bir kayõt için } Hayõr. 4 Talimatlar belirir } Devam. Tonu bekleyin ve Cevapla veya bir başka kelime söyleyin. 5 } Evet ile kabul edin veya yeni bir kayõt için } Hayõr. 6 Talimatlar belirir. } Devam ve sesle cevabõn aktif hale geleceği ortamlarõ seçin. Ses komutlarõnõ kullanarak bir çağrõyõ cevaplamak veya reddetmek için: Telefon çaldõğõnda şunlarõ söyleyin: Cevapla ile çağrõya cevap verin. Meşgul ile çağrõyõ reddedin. Ses komutlarõnõzõ düzenlemek için: 1 Bekleme modunda Menü } Kayõtlar seçeneklerini seçin ve bir kayda gelin. 2 } Seçim } Kaydõ düzenle ve ilgili sekmeye gelin. 32 Arama

33 Ses komutunu tekrar kaydetmek için: 1 Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle kontrol } Sesle arama } İsimleri düzenle seçeneklerini seçin. 2 Bir komutu seçin } Seçim } Ses etike. değiştir. 3 Tonu bekleyin ve komutu söyleyin. Çağrõlarõ yönlendirme Çağrõlarõ, örneğin bir telesekreter servisine, yönlendirin. Çağrõlarõ sõnõrla fonksiyonu aktif olduğunda, bazõ çağrõ yönlendirme seçenekleri kullanõlamaz. % 35 Sõnõrlõ arama. Telefonunuzda aşağõdaki seçenekler bulunur. Hepsini yönlendir tüm çağrõlar. Meşgulken devam eden bir çağrõ varsa. Ulaşõlamazken kapalõysa veya ulaşõlamõyorsa. Cevap yokken belirtilen sürede cevaplanamõyorsa. Çağrõ yönlendirmeyi aktif hale getirmek için: 1 Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi } Çağ. yönlendirme seçeneklerini seçin. 2 Bir çağrõ tipi ve yönlendirme seçeneği seçin } Aktifleştir. 3 Çağrõlarõnõzõ yönlendireceğiniz telefon numarasõnõ girin veya bir kaydõ bulmak için, Başvur tuşuna basõn } Seç. Çağrõ yönlendirmeyi devre dõşõ bõrakmak için: Yönlendirme seçeneğine gelin } Devre dõşõ bõrak. Birden fazla çağrõ Aynõ anda birden fazla çağrõyõ yönetebilirsiniz. Çağrõ bekletme servisi Servis aktif durumdayken, ikinci bir çağrõ aldõğõnõzda bir bip sesi duyarsõnõz. Çağrõ bekletme servisini aktif hale getirmek veya devre dõşõ bõrakmak için: Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi } Çağrõlarõ düzenle } Çağrõ bekletme seçeneklerini seçin. İkinci bir çağrõ yapmak için: 1 } Seçim } Beklet ve devam eden çağrõyõ bekletin. 2 Aranacak numarayõ girin } Seçim } Ara. Arama 33

34 İkinci bir sesli çağrõ alma İkinci bir çağrõ aldõğõnõzda, aşağõdakileri yapabilirsiniz: } Cevapla ve devam eden çağrõyõ beklemeye alabilirsiniz. } Meşgul seçeneği ile reddedebilir ve devam eden çağrõyõ sürdürebilirsiniz. } Aktif çağrõyõ değiştir seçeneği ile cevaplayabilir ve devam eden çağrõyõ bitirebilirsiniz. İki sesli çağrõyõ yönetme Devam eden ve bekleyen çağrõlarõnõz varsa, aşağõdakileri yapabilirsiniz: } Seçim } Değiştir seçeneği ile iki çağrõ arasõnda geçiş yapabilirsiniz. } Seçim } Çağrõlarõ birleştir seçeneği ile iki çağrõyõ birleştirebilirsiniz. } Seçim } Çağrõyõ aktar seçeneği ile iki çağrõyõ birbirine bağlayabilirsiniz. Her iki çağrõ ile bağlantõnõz biter, operatöre bağlõdõr. } Bitir ve bekleyen çağrõyõ almak için } Evet. } Bitir ve her iki çağrõyõ da bitirmek için } Hayõr. Üçüncü bir çağrõyõ cevaplamadan önce, ilk iki çağrõdan birini bitirmeli veya onlarõ bir konferans çağrõsõnda birleştirmelisiniz. Konferans çağrõlarõ Bir konferans çağrõsõnõ başlatmak için, devam eden ve bekleyen iki çağrõnõzõ birleştirin. Daha sonra konferans çağrõsõnõ beklemeye alõn ve beş adede kadar katõlõmcõ ekleyin veya isterseniz bir başka çağrõ yapabilirsiniz. Birden fazla kişinin katõldõğõ görüşmeler için ilave ücretler uygulanabilir, daha fazla bilgi almak için şebeke operatörünüze danõşõn. İki çağrõyõ konferans çağrõsõnda birleştirmek için: } Seçim } Çağrõlarõ birleştir. Yeni bir katõlõmcõ eklemek için: 1 } Seçim } Beklet ve birleştirilmiş çağrõlarõ beklemeye alõn. 2 } Seçim } Çağrõ ekle ve konferans çağrõsõna dahil edilecek bir sonraki kişiyi arayõn. 3 } Seçim } Çağrõlarõ birleştir. 4 Daha fazla katõlõmcõ eklemek için, 1 3 arasõndaki adõmlarõ tekrarlayõn. Bir katõlõmcõyõ bõrakmak için: } Seçim } Katõlõmcõyõ bõrak ve konferans çağrõsõndan çõkartmak istediğiniz katõlõmcõyõ seçin. 34 Arama

35 Özel bir görüşme yapmak için: 1 } Seçim } Konuşulacak kişi: tuşuna basõn ve ardõndan konuşacağõnõz katõlõmcõyõ seçin. 2 } Seçim } Çağrõlarõ birleştir ve konferans çağrõsõnõ devam ettirin. İki ses hattõ Aboneliğiniz değişken hat servisini destekliyorsa, farklõ telefon numaralarõ ile ayrõ görüşmeler yapõn. Yapõlan çağrõlar için bir hat seçmek için: Bekleme modunda Menü } Ayarlar seçeneklerini seçin ve } Çağrõlar sekmesi. Hat 1 i veya 2 yi seçin. Hattõn ismini değiştirmek için: } Ayarlar } Ekran sekmesi } Hat ismini düzenle. Düzenlenecek hattõ seçin. Numaralarõm Kendi telefon numaralarõnõzõ görebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Telefon numaralarõnõzõ kontrol etmek için: Bekleme modunda Menü } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler } Özel numaralar } Numaralarõm seçeneklerini seçin ve görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Çağrõlarõ kabul etme Sadece belirli numaralardan çağrõlar alabilirsiniz. Çağrõ yönlendirme seçeneği Meşgulken aktifse, çağrõlar yönlendirilir. İzinli arayanlar listesine numaralar eklemek için: Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi } Çağrõlarõ düzenle } Çağrõ kabulü } Sadece listeden } Düzenle } Ekle seçeneklerini seçin. Bir kayõt seçin veya } Gruplar % 37 Gruplar. Tüm çağrõlarõ kabul etmek için: Bekleme modunda Menü } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi } Çağrõlarõ düzenle } Çağrõ kabulü } Herkes izinli seçeneklerini seçin. Sõnõrlõ arama Yapõlan ve gelen çağrõlarõ sõnõrlandõrõn. Servis sağlayõcõnõzdan alacağõnõz bir parola gereklidir. Gelen çağrõlarõ yönlendiriyorsanõz, bazõ çağrõ sõnõrlama seçeneklerini aktif hale getiremezsiniz. Arama 35

İçindekiler. Sony Ericsson W800i

İçindekiler. Sony Ericsson W800i İçindekiler Başlarken... 4 Telefonunuzu tanõyalõm... 14 Arama... 23 Mesajlaşma... 26 Görüntüleme... 29 Eğlence... 31 Bağlantõ... 34 Önemli bilgiler... 35 Dizin... 44 İlave kullanõcõ bilgileri Telefonunuz

Detaylı

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38 İçindekiler Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 5 Telefonunuzda yardım... 6 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K770i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Yaşamınızı resimlerde, arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin.

Detaylı

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın.

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. İlave telefon içerikleri için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli

Detaylı

Ürün desteği için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin.

Ürün desteği için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin. Sony Ericsson W890i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müzikten keyif almanız için ihtiyacınız olan her şeyi bir arada barındıran ince ve şık bir telefon. İlave telefon

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K530i. Başlarken... 4. Bağlantı... 68. Arama... 20. Diğer özellikler... 80. Mesajlar... 37. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K530i. Başlarken... 4. Bağlantı... 68. Arama... 20. Diğer özellikler... 80. Mesajlar... 37. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 4 Telefonu açma, çağrılar, dolaşım, telefon dili, harfleri girme, tuşlar, menüler. Arama... 20 Çağrılar, video çağrıları, kayıtlar, çağrı listesi, hızlı arama, sesle kontrol, gruplar,

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken... 6 Montaj... 6 Telefonu açma... 7 Telefonunuzda yardım... 8 Pili şarj etme... 8 Telefona genel bakış... 9 Menüye genel bakış... 11 Dolaşım... 13 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson G502. Başlarken... 6. Mesajlaşma... 31. Arama... 18. Görüntüleme... 39

İçindekiler. Sony Ericsson G502. Başlarken... 6. Mesajlaşma... 31. Arama... 18. Görüntüleme... 39 İçindekiler Başlarken... 6 Montaj... 6 Telefonu açma... 7 Telefonunuzda yardım... 8 Pili şarj etme... 8 Telefona genel bakış... 9 Menüye genel bakış... 11 Dolaşım... 13 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson V640i Vodafone. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 23. Görüntüleme... 29. Arama... 15. Eğlence... 32

İçindekiler. Sony Ericsson V640i Vodafone. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 23. Görüntüleme... 29. Arama... 15. Eğlence... 32 İçindekiler Sony Ericsson V640i Vodafone Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 6 Telefonunuzda yardım... 7 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Araç

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu W205 Teşekkür ederiz, bir Sony Ericsson W205 Walkman satın aldınız. İlave telefon içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli araçlar, ücretsiz online saklama

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson Z750i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Artık önemli anlarınızı çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanma kılavuzu S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu S312 Sony Ericsson S312 ürününü satın aldığınız için Teşekkür Ederiz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Araçlara, ücretsiz online saklama alanına erişmek;

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson W760i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu ince ve şık telefon, nereye giderseniz gidin müziğin tadına varmak için ihtiyaç duyacağınız her şeye sahiptir. İlave telefon içeriği için,

Detaylı

Arama...13 Çağrı yapma ve alma...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17

Arama...13 Çağrı yapma ve alma...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17 İçindekiler Başlarken...3 Montaj...3 Telefonu açma...4 Yardım...4 Pili şarj etme...5 Telefona genel bakış...6 Ekran simgeleri...7 Menüye bakış...8 Dolaşım...9 Bellek...10 Telefon dili...11 Metin girme...11

Detaylı

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson W902 Walkman telefonu satın aldığınız için teşekür ederiz. Mobil müzik ve görüntünün keyfini çıkartın. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Çeşitli araçlar,

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson T700 ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. İletişim kurarken bir tarzınız olsun. Kim olduğunuzu gösterin. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Çeşitli

Detaylı

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson W595 Walkman telefonu satın aldığınız için teşekür ederiz. Müziğin keyfini doyasıya çıkartmanız için sizin ve arkadaşlarınız için tasarlanan ince bir kayar kapaklı telefon. İlave telefon

Detaylı

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. W200 İçindekiler Telefonunuzu tanıyalım...................... 7 Arama.................................. 22 Mesajlaşma.............................. 32 Görüntüleme............................. 39 Eğlence.................................

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson W980 Walkman telefonu satın aldığınız için teşekür ederiz. Orijinal kayıt kadar gerçek bir ses kalitesi sunan ve yaklaşık 8000* parça saklayabilme kapasitesine sahip olan bu telefonla saatlerce

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Kullanma kılavuzu R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu R300 Sony Ericsson R300 ürününü satın aldığınız için Tebrikler. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Ücretsiz saklama alanı ve özel teklifler almak için

Detaylı

Kullanma kılavuzu W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu W395 Sony Ericsson W395 ürününü satın aldığınız için Teşekkür Ederiz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Araçlara, ücretsiz online saklama alanına erişmek;

Detaylı

Sony Ericsson txt Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Sony Ericsson txt Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Sony Ericsson txt Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Önemli bilgiler...4 Daha fazla deneyim edinin. Nasıl oluyor keşfedin...5 Başlarken...6 Bekleme modu...7 Telefonunuzu ilk kez açma...7 Telefonunuzu

Detaylı

Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Ek Yardım...5 Başlarken...6 Montaj...6 Telefonda yardım...9 Telefona genel bakış...10 Menüye genel bakış*...11 Dolaşım...12 Diğer şebekelerin kullanımı...16

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Arama...13 Çağrı yapma ve cevaplama...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17

Arama...13 Çağrı yapma ve cevaplama...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17 İçindekiler Başlarken...3 Telefona genel bakış...4 Telefonu açma...5 Yardım...6 Pili şarj etme...6 Pil performansını en üst seviyeye çıkarma...6 Ekran simgeleri...8 Menüye bakış...9 Dolaşım...10 Medya

Detaylı

Kullanma kılavuzu W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu W302 Sony Ericsson W302 ürününü satın aldığınız için Tebrikler. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Ücretsiz saklama alanı ve özel teklifler almak için

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

Arama...15 Çağrı yapma ve cevaplama...15 Kayıtlar...17 Hızlı arama...19 Diğer arama özellikleri...19

Arama...15 Çağrı yapma ve cevaplama...15 Kayıtlar...17 Hızlı arama...19 Diğer arama özellikleri...19 İçindekiler Başlarken...4 Telefona genel bakış...5 Telefonu açma...6 Yardım...7 Pili şarj etme...7 Pil performansını en üst seviyeye çıkarma...7 Ekran simgeleri...9 Menüye bakış...10 Dolaşım...11 Bellek...12

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-84 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU LED göstergesi Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu KULLANIM KILAVUZU Flaş Ön kamera 1 Pilin şarj edilmesi. 5.0 Güç tuşu Ses açma/ kısma 2 SIM kartın takılması ya da çıkarılması.

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI

UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI ios UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI İçerikler Uygulamaya Giriş... 3 Klasörler... 6 Belge Görüntüleme ve İşlemler... 7 Paraf İşlemi... 7 Red İşlemi... 8 Mobil İmza İşlemi... 8 İlgi ve Ek Görüntüleme... 9 Havale

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

Sony Ericsson G900 telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ürün içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresine gidin.

Sony Ericsson G900 telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ürün içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Sony Ericsson G900 telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ürün içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Ücretsiz online veri deposu ve özel fırsatlardan yararlanmak için

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

İçindekiler İÇİNDEKİLER... 1 MALİYET HAZIRLAMA... 8. Yeni Dosya Açma... 8. Birim fiyat kitabından teklif veri penceresine poz aktarma (F2

İçindekiler İÇİNDEKİLER... 1 MALİYET HAZIRLAMA... 8. Yeni Dosya Açma... 8. Birim fiyat kitabından teklif veri penceresine poz aktarma (F2 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 1 MALİYET HAZIRLAMA... 8 Yeni Dosya Açma... 8 Dosya Aç... 9 Yeni adla sakla... 9 Değiştir... 9 Sil... 9 Birim fiyat kitabından teklif veri penceresine poz aktarma

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu 9240183 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-70 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım ı telefonunuzu ilk açtığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda yönlendirmeleri takip ederek seçebilirsiniz. Kilitli Ekran Bu ekran cihazınızın en temel fonksiyonlarına

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Vivaz Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Vivaz Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Vivaz Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Ek Yardım...5 Başlarken...6 Montaj...6 Telefonda yardım...8 Telefona genel bakış...9 Menüye genel bakış*...10 Dolaşım...11 Diğer şebekelerin kullanımı...15

Detaylı

Word 2007 - Otomatik Düzelt

Word 2007 - Otomatik Düzelt Word 2007 - Otomatik Düzelt Otomatik düzelt penceresinin anlatılması OTOMATİK DÜZELT PENCERESİ OTOMATİK DÜZELT Otomatik Düzelt penceresine iki yoldan ulaşabiliriz. 1. Microsoft Office Düğmesi > Word Seçenekleri

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia C C2305/C2304

Kullanım kılavuzu. Xperia C C2305/C2304 Kullanım kılavuzu Xperia C C2305/C2304 İçindekiler Xperia C Kullanım kılavuzu...6 Başlarken...7 Android, nedir ve neden?...7 Genel bakış...7 Montaj...8 Cihazı açma ve kapatma...10 Ekran kilidi...11 Kurulum

Detaylı

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone düğmesini kullanın. Phone ekranından Features listesine

Detaylı

Çağrılar...14 Çağrı yapma ve alma...14 Diğer çağrı özellikleri...16. Metin girme...18 El yazısı...18 Klavyelerin kullanımı...19

Çağrılar...14 Çağrı yapma ve alma...14 Diğer çağrı özellikleri...16. Metin girme...18 El yazısı...18 Klavyelerin kullanımı...19 İçindekiler Ek Yardım...4 Başlarken...5 Montaj...5 Yardım...6 Telefona genel bakış...7 Menüye genel bakış...8 Dolaşım...9 Pili şarj etme...12 Bellek...12 Diğer şebekelerin kullanımı...12 Durum simgeleri...13

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 11 MICROSOFT POWER POINT - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Boş sunu

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E710

GPRS TELEFON SGH-E710 GPRS TELEFON SGH-E710 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 06/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Vodafone Cep Sağlık. Kullanıcı Yardım Kılavuzu Sayfa isimlerine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. İçindekiler

Vodafone Cep Sağlık. Kullanıcı Yardım Kılavuzu Sayfa isimlerine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. İçindekiler Vodafone Cep Sağlık Kullanıcı Yardım Kılavuzu Sayfa isimlerine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Sayfa Adı Sayfa Numarası Kullanıcı Girişi 2 Profilim 3 Acil Durum Sağlık Bilgilerim 4 Özlük Bilgilerim 5 Sağlık

Detaylı

Bu sayfa şifre hatırlatma sayfasıdır. Öğrenci numarası ve ön kayıt başvurusu sırasında girdiğiniz e- posta ile şifrenizi isteyebilirsiniz.

Bu sayfa şifre hatırlatma sayfasıdır. Öğrenci numarası ve ön kayıt başvurusu sırasında girdiğiniz e- posta ile şifrenizi isteyebilirsiniz. Sisteme girebilmek için resimde gördüğünüz Öğrenci No ve Şifre girerek Giriş düğmesinin üzerindeki alana girerek giriş tuşuna basınız. Şifrenizi hatırlamıyorsanız resimde görüldüğü gibi Şifrenizi Hatırlamıyorsanız

Detaylı

AKINSOFT OtoPark. Yardım Dosyası

AKINSOFT OtoPark. Yardım Dosyası Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 23.07.2012 1 1. ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı bütün kapalı ve açık otoparklar için geliştirdiği, araçların giriş-çıkış işlemleri, plaka tanıma

Detaylı

Sony Ericsson Yendo with Walkman Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Sony Ericsson Yendo with Walkman Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Sony Ericsson Yendo with Walkman Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Daha fazla deneyim edinin. Nasıl oluyor keşfedin...5 Başlarken...6 Telefonunuzu ilk kez açma...7 Telefonunuzu tanıyın...9 Telefona

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SPIRO http://tr.yourpdfguides.com/dref/2738698

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SPIRO http://tr.yourpdfguides.com/dref/2738698 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

TAKSİ-DURAK MÜŞTERİ TAKİP PROGRAMI

TAKSİ-DURAK MÜŞTERİ TAKİP PROGRAMI TAKSİ-DURAK MÜŞTERİ TAKİP PROGRAMI Bu programa müşterilerinizi ekleyerek müşterilerinizin listesini takip edebilirsiniz, aynı zamanda müşterilerinize sms gönderebilir ve arayan müşterilerinizin listesini

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z C6603/C6602

Kullanım kılavuzu. Xperia Z C6603/C6602 Kullanım kılavuzu Xperia Z C6603/C6602 İçindekiler Xperia Z Kullanım kılavuzu...6 Başlarken...7 Nedenleri ve niçinleriyle Android...7 Cihaza Genel Bakış...7 Montaj...8 Cihazı açma ve kapatma...10 Ekran

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

HP Ortam Uzaktan Kumandası (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP Ortam Uzaktan Kumandası (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP Ortam Uzaktan Kumandası (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 10/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 10/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D130 D135 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu TÜRKÇE Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu Konftel 55Wx masa üstü telefonunuza, cep telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlanabilen bir konferans ünitesidir. Konftel in benzersiz ses teknolojisi, OmniSound

Detaylı