Kullaným kýlavuzu Baský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský"

Transkript

1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu Baský

2 Copyright Nokia Mobile Phones Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation in tescilli markalarýdýr. Bu kýlavuzda adý geçen diðer ürün ve þirketler, ilgili sahiplerinin ticari markalarý veya ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ticari markasýdýr. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz.

3 Hýzlý ve kolay Nokia telefon tercihinizden ötürü teþekkür ederiz! Aþaðýdaki sayfalarda telefonunuzun kullanýmýna yönelik bazý ipuçlarý sunulmaktadýr. Bunlar hakkýnda daha ayrýntýlý bilgiyi kýlavuzun ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz. Hýzlý ve kolay Ýlk aramanýn yapýlmasý Ýlk kez arama yapmadan önce, aþaðýdakiler konusunda bilgi edinmek için bkz. Telefonun kullanýma hazýrlanmasý sayfa 22: SIM kartýn takýlmasý, bataryanýn yerine takýlmasý ve þarj edilmesi, telefonun açýlmasý. 1. Sýrasýyla alan kodunu ve telefon numarasýný tuþlayýn ve tuþuna basýn. 2. Görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Arama fonksiyonlarý Arama Yapýlmasý Sýrasýyla alan kodunu ve telefon numarasýný tuþlayýn ve tuþuna basýn. Gelen aramanýn cevaplandýrýlmasý tuþuna basýn.

4 Hýzlý ve kolay Aramanýn reddedilmesi / Görüþmenin bitirilmesi tuþuna basýn. Kulaklýk sesinin ayarlanmasý Telefonun yan tarafýndaki ses ayar tuþlarýna basýn. Son numaranýn yeniden aranmasý En son aranan numaralarýn listesini görmek için, bekleme modundayken tuþuna basýn. Ýstediðiniz numaraya gitmek için veya tuþuna ve ardýndan tuþuna basýn. Telesekreterin aranmasý tuþuna basýn ve tuþu basýlý tutun. Telesekreter numarasýný girmeniz istenirse, numarayý tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn. Ses etiketi kullanarak arama yapýlmasý Öncelikle numaraya bir ses etiketi eklemeniz gerekir, bkz. Sesle arama özelliði sayfa 41. Ardýndan Ýsimler tuþuna basarak tuþu basýlý tutun ve isim etiketini söyleyerek arama yapýn. Telefon defteri fonksiyonlarý Hýzlý kaydet Telefon numarasýný tuþlayýn ve Seçim tuþuna basýn. Kaydet seçeneðini seçin, ismi tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn. Hýzlý bul Bekleme modunda, tuþuna basýn, ismin ilk harfini girin, ardýndan istediðiniz ismi görüntülemek için veya tuþuna basarak ilerleyin.

5 Menülere giriþ Menüye girmek için Menü tuþuna basýn, veya tuþuyla istediðiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Menüden çýkmak için Ayarýný deðiþtirmeden bir menü fonksiyonundan çýkmak ve bekleme moduna dönmek için tuþuna basýn. Hýzlý ve kolay Diðer gerekli fonksiyonlar Tuþ takýmýný kilitleme / Kilidi açma Menü tuþuna, ardýndan iki saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ aç, ardýndan tuþuna basýn. Hýzlý çýkýþ Herhangi bir fonksiyondan çýkmak ve bekleme moduna dönmek için tuþuna basýn.

6 Ýçindekiler Ýçindekiler Hýzlý ve kolay... 3 Ýçindekiler... 6 Güvenliðiniz Ýçin Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Güvenlik kodu Þebeke hizmetleri Aksesuarlar Bu kýlavuzda kullanýlan yazý türleri hakkýnda Telefonunuz Ekran göstergeleri Bekleme modu Bekleme modundaki gerekli göstergelerin listesi Seçim tuþlarý Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Tuþ takýmý kilidini etkinleþtirme: Tuþ takýmý kilidini devreden çýkartmak için: Tuþ kilidi devredeyken: Telefonun kullanýma hazýrlanmasý SIM kartýn takýlmasý Bataryanýn þarj edilmesi Telefonun açýlmasý ve kapatýlmasý Telefonunuz PIN kodunu girmenizi istediðinde:

7 Telefonunuz güvenlik kodunu girmenizi istediðinde: Arama fonksiyonlarý Arama yapýlmasý ve aramalarýn cevaplandýrýlmasý Arama yapýlmasý Uluslararasý aramalar Telefon rehberini kullanarak arama yapýlmasý Son numaranýn yeniden aranmasý Telesekreterin aranmasý Telefon numarasýnýn hýzlý aranmasý Gelen aramanýn cevaplandýrýlmasý Arama sýrasýnda seçenekleri Aramanýn bekletilmesi Aramanýn bekletilmesi Konferans aramasý yapýlmasý Aramanýn baðlanmasý Telefon rehberi (Ýsimler) Telefon rehberi hakkýnda Telefon rehberi fonksiyonu girilmesi Telefon rehberinin seçilmesi Telefon rehberlerinin kopyalanmasý Ýsimlerin ve numaralarýn saklanmasý Kayýtlý isimlerin ve numaralarýn görünüm tipinin ayarlanmasý Her isim için birden çok numara ve yazýlý mesaj kaydetme Ýsme yeni bir numara veya metin öðesi ekleme: Varsayýlan numarayý deðiþtirmek için: Telefon rehberinden araþtýrma ve arama Servis numaralarýnýn aranmasý Sesle arama özelliði Ýçindekiler

8 Ýçindekiler Telefon numarasýna ses etiketi eklenmesi Ses etiketi kullanarak arama yapýlmasý Ses etiketinin yeniden çalýnmasý Ses etiketinin deðiþtirilmesi Ses etiketinin silinmesi Hýzlý arama tuþuna telefon numarasý atanmasý Hýzlý arama tuþlarýný kullanarak arama yapýlmasý Telefon rehberinin düzenlenmesi Ýsmin ve numaranýn düzeltilmesi Ýsmin ve numaranýn silinmesi Ýsim ve telefon numarasý gönderilmesi ve alýnmasý KÖ yoluyla kopyalama Telefonunuzdan isim ve numara kopyalama Ýsmin ve telefon numarasýnýn telefonunuza kopyalanmasý Arayan grubu Arayan grubuna isim ve telefon numarasý eklenmesi Arayan grubu için zil sesi tonu ayarlama ve arayan grubunu yeniden adlandýrma Arayan grubundan isim ve numara silinmesi Hafýza durumu Menü kullanýmý Kaydýrma tuþlarýyla menü fonksiyonuna ulaþma Kýsayol tuþu yardýmýyla menü fonksiyonuna ulaþma Menü fonksiyonlarýnýn listesi Menü fonksiyonlarý Mesajlar (Menü 1) Yazýlý mesajlar yazma ve yollama Akýllý metin giriþi

9 Standart cevaplar ve þablonlar Resim ekleme Yazýlý ve resimli mesajlarý okuma ve görüntüleme Mesajý cevaplandýrma Özel yollama seçenekleri Birden çok alýcýya mesaj yollama Mesaj tercihine göre mesaj yollama Mesajlarýnýzýn düzenlenmesi Okunanlar ve Yazýlanlar klasörü Arþiv klasörü ve kullanýcý tanýmlý klasörler Mesaj ayarlarý Tüm mesajlar için ortak ayarlar Mesaj tercihleri Arama kaydý (Menü 2) Cevapsýz aramalar (Menü 2-1) Arayan numaralar (Menü 2-2) Aranan numaralar (Menü 2-3) Son arama listelerinin silinmesi (Menü 2-4) Arama süresi (Menü 2-5) Arama ücretleri (Menü 2-6) Tercihler (Menü 3) Kullanýcý tercihini etkinleþtirme Tercihlerin Özelleþtirilmesi Uyarlayabileceðiniz ayarlar Tercihlere yeni isim verme Ayarlar (Menü 4) Çalar saat (Menü 4-1) Saat (Menü 4-2) Arama ayarlarý (Menü 4-3) Ýçindekiler 9

10 Ýçindekiler Herhangi bir tuþla cevap (Menü 4-3-1) Otomatik tekrar arama (Menü 4-3-2) Hýzlý arama (Menü 4-3-3) Arama bekletme servisi (Menü 4-3-4) Giden aramalar telefon hattý (Menü 4-3-5) Arama sonrasý özeti (Menü 4-3-6) Faks veya veri aramasý (Menü 4-3-7) Numaranýzýn yollanmasý (Menü 4-3-8) Telefon ayarlarý (Menü 4-4) Dil (Menü 4-4-1) Hücre bilgi ekraný (Menü 4-4-2) Açýlýþ notu (Menü 4-4-3) Þebeke seçimi (Menü 4-4-4) SIM hizmeti güncelleme (Menü 4-4-5) Ýletiþim ayarlarý (Menü 4-5) Bilgi servisi (Menü 4-5-1) Ses mesajlarýnýn dinlenmesi (Menü 4-5-2) Telesekreter numarasý (Menü 4-5-3) Servis komutu yazýmý (Menü 4-5-4) Güvenlik ayarlarý (Menü 4-6) PIN kodunun sorulmasý (Menü 4-6-1) Arama kýsýtlama servisi (Menü 4-6-2) Sabit arama (Menü 4-6-3) Dahili kullanýcý grubu (Menü 4-6-4) Güvenlik seviyesi (Menü 4-6-5) Giriþ kodlarýný deðiþtir (Menü 4-6-6) Fabrika ayarlarýna geri dön (Menü 4-7) Aktarma (Menü 5)

11 Oyunlar (Menü 6) Yeni bir oyuna baþlamak için oyunculu oyuna baþlamak için Oyun seçenekleri Hesaplamalar (Menü 7) Hesap makinesinin kullanýmý Kur dönüþtürme Ajanda (Menü 8) Ajanda ekranlarý Gün ekraný Not ekraný Hafta listesi Ajanda ekranlarýnýn seçenekler listesi Ajanda notu ekleme Telefon bir not için uyarýda bulunduðunda Kýzýlötesi (Menü 9) KÖ yoluyla veri yollama ve alma KÖ baðlantýsýnýn durumunu kontrol etme Mobil Internet Servisleri (WAP) Telefonu WAP servisleri için ayarlama Yazýlý mesaj olarak alýnan ayarlarý kaydetme Ayalarý el ile tuþlama Ayarlarý düzenleme WAP sayfalarýna eriþme Baðlantý grubunu etkinleþtirme Ana sayfayý açarak bir WAP sayfasýna eriþme Sayfa iþaretleri Adresini girerek bir WAP sayfasýna eriþme WAP sayfalarýný görüntüleme Ýçindekiler 11

12 Ýçindekiler WAP gezintisinde kullanýlan tuþlar Önbelleði boþaltma Güvenlik sertifikalarý SIM ek hizmeti (Menü 11) Veri ve faks iletiþimi Telefonunuzu bilgisayara yükleme Ýletiþim uygulamalarýný modem sürücüleri olarak yükleme HSCSD - High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hýzlý Devre Anahtarlamalý Veri) Ýletiþim uygulamalarýný kullanma Referans bilgileri Ýsim etiketinin çýkarýlmasý ve deðiþtirilmesi Etiketin çýkarýlmasý Etiketin deðiþtirilmesi Eriþim kodlarý Güvenlik kodu (5 haneli) PIN kodu (4-8 haneli) PIN2 kodu (4-8 haneli) PUK kodu (8 haneli) PUK2 kodu (8 haneli) Engelleme þifresi Batarya bilgileri Bataryayý þarj etme ve boþaltma Bataryalarýn kullanýmý Bakým ve Onarým Önemli Güvenlik Bilgileri

13 Güvenliðiniz Ýçin Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Cep telefonu elinizdeyken motorlu taþýt kullanmayýn. Güvenliðiniz Ýçin GÝRÝÞÝM Tüm mobil telefonlar performansý etkileyen giriþime neden olabilir. HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA TELEFONUNUZU KAPATIN Telsiz telefonlar giriþime neden olabilir. Uçakta kullanýlmasý yasalara aykýrýdýr. BENZÝN ALIRKEN TELEFONU KAPATIN Telefonunuzu benzin istasyonunda, yakýt veya kimyasal madde yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONUNUZU KAPATIN Patlama yapýlan yerlerde telefonunuzu kullanmayýn. Kýsýtlamalara ve düzenleme ya da kurallara uyun. DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda (kulaða yakýn) kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. 13

14 Güvenliðiniz Ýçin YETKÝLÝ SERVÝSE BAÞVURUN Yalnýzca kalifiye personel aleti monte etmeli veya onarmalýdýr. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLANILMASI Baþka bir cihaza baðlanýrken, kullaným kýlavuzundaki detaylý güvenlik talimatlarýný okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. ARAMA YAPILMASI Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Telefon numarasýný, alan koduyla birlikte tuþlayýn, sonra tuþuna basýn. Konuþmayý bitirmek için tuþuna basýn. Aramaya yanýt vermek için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek için gerektiði kadar tuþuna basýn (örneðin, aramadan çýkmak için, menüden çýkmak için, vb.). Acil numarayý tuþlayýn, sonra tuþuna basýn. Give your location. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe konuþmayý bitirmeyin. KIZILÖTESÝ ÖNLEMLER Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla etkileþimine izin vermeyin. 14

15 Genel bilgiler Bu bölümde, yeni Nokia telefonunuz ve elinizdeki kullaným kýlavuzu hakkýnda genel bilgiler verilmektedir. Telefonla birlikte verilen etiketler Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müþteri desteði ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. etiketini bu kullaným kýlavuzunun 2. sayfasýna yapýþtýrýn. ITEM ve IMEI etiketlerini ise, size telefonunuzla birlikte verilen Nokia Club Invitation Card ýn (Nokia Club Üyelik Baþvuru Kartý) üstüne yapýþtýrýn. Genel bilgiler Güvenlik kodu Güvenlik kodunun fabrika ayarlarý 12345'tir. Telefonunuzun baþkalarý tarafýndan kullanýlmasýný önlemek amacýyla, kodunuzu Ayarlar menüsünden deðiþtirin, bkz. Güvenlik seviyesi (Menü 4-6-5) sayfa 83 ve Giriþ kodlarýný deðiþtir (Menü 4-6-6) sayfa 84. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasýlýðýna karþý gizli bir yerde yazýlý bir kopyasýný saklayýn. Þebeke hizmetleri Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan cep telefonu, GSM900, GSM1800 ve EGSM900 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Çift bant þebekede çalýþabilme, þebekeye baðlý bir özelliktir. Bu iþlevi, abone olarak kullanýp kullanmayacaðýnýzý öðrenmek için yerel þebeke operatörünüze danýþýn. 15

16 Genel bilgiler Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bu hizmetler telsiz hizmet saðlayan kurumlar tarafýndan verilen özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmet(ler)e yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným talimatlarýný almanýz gerekir. Aksesuarlar Aþaðýdaki üretici tarafýndan onaylý þarj edilebilir bataryalar telefonunuzda kullanýlabilir: BLS-2N ve BLS-4 Li-Ion bataryalarý, BMS-2S ve BMS-2V NiMH bataryalarý ile BPS-1 Li-Polymer batarya. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8, ACP-9 ve LCH-9 batarya þarj cihazlarýyla þarj edilerek kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Baþka bir kullanýmý bu alete verilen herhangi bir onayý geçersiz kýlacaktýr ve tehlikeli olabilir. Uyarý! Bu telefon modeliyle birlikte kullanmak için, yalnýzca telefon imalatçýsý tarafýndan onaylanan batarya, þarj cihazý ve aksesuarlarý kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý telefon için geçerli olan onay ve garantiyi geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr. Onaylý aksesuarlar için bayinize baþvurun. Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin. Bu kýlavuzda kullanýlan yazý türleri hakkýnda Telefon ekranýnda görüntülenen ekran metinleri/komutlarý italik yazý tipinde gösterilir, örneðin Aranýyor. Seçim tuþlarýyla ilgili ekran metinleri kalýn yazý tipinde görüntülenir, örneðin Cevapla. Metin içinde yalnýzca tuþ simgesi olmayan seçim tuþu metinleri yer alýr. Kullaným kýlavuzunda, basýlmasý gereken tuþlar ve gibi simgelerle gösterilir. 16

17 1. Telefonunuz Telefonunuzda aþaðýdaki tuþlar bulunmaktadýr. Açma kapatma tuþu: Telefonu açar veya kapatýr. Bekleme modundayken veya bir görüþme sýrasýnda bu tuþa kýsa bir süre için basýlmasý, tercihler listesinin ekranda görüntülenmesini saðlar. Açma kapatma tuþuna, telefon defteri veya menü iþlevleri içindeyken kýsa süreli olarak basýlmasý ise, telefonunuzun ekran aydýnlatmasýný 15 saniye için etkinleþtirir. Seçim tuþlarý: Bu tuþlarýn her biri, tuþun hemen üstünde ekranda görüntülenen metnin belirttiði iþlevi gerçekleþtirmektedir, örneðin Seç veya Tamam gibi. Kaydýrma tuþlarý: Bu tuþlarý kullanarak isimler, telefon numaralarý veya ayar seçenekleri arasýnda gezinebilirsiniz. Telefonunuz Telefon numarasý çevirir ve gelen aramayý cevaplandýrýr. Bekleme modundayken: en son aranan numarayý gösterir. 17

18 Telefonunuz 1. Açma kapatma tuþu 2. Kýzýlötesi (IR) terminali 3. Ses tuþlarý 4. Harici cihaz baðlantý yerleri - Aramayý bitirir veya reddeder. herhangi bir iþlevden dilediðiniz zaman çýkabilmenizi saðlar. Rakam ve harf girebilirsiniz. tuþuna basýp, tuþu basýlý tutarak telesekreter numarasýný arayabilirsiniz. Farklý iþlevlerde farklý amaçlar için kullanýlýr. Ses tuþlarý: Üstteki tuþ kulaklýk sesini açmak için, alttaki tuþ ise kulaklýk sesini kýsmak için kullanýlýr. Ekran göstergeleri Ekran göstergeleri ve simgeleri, telefonun kullanýlmasý ve çalýþmasý hakkýnda size bilgi verir. Bekleme modu Aþaðýda tanýmlanan göstergeler, telefon kullanýma hazýr olduðunda ve kullanýcý tarafýndan henüz bir giriþ yapýlmadýðýnda ekranda görüntülenir. Bu ekrana bekleme modu (boþ ekran) adý verilir. xxxxxxx Telefonunuzun þu anda hangi hücresel þebekede kullanýldýðýný gösterir. Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir. Batarya þarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir. 18

19 Bekleme modundaki gerekli göstergelerin listesi Üstteki üç göstergeye ek olarak, telefon bekleme modundayken aþaðýdaki simgelerden biri veya birkaçý ekranda görüntülenebilir: Size bir veya birkaç yazýlý veya resimli mesaj geldiðini belirtir. Bkz. Mesajlar (Menü 1) sayfa 58. Size bir veya birkaç ses mesajý geldiðini belirtir. Bkz. Mesajlar (Menü 1) sayfa 58. Telefonunuz Telefonun Sessiz moduna ayarlandýðýný ve gelen aramada zil sesi duyulamayacaðýný belirtir. Bkz. Tercihler (Menü 3) sayfa 73. Telefonun tuþ takýmýnýn kilitlendiðini gösterir. Bkz. Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) sayfa 20. Çalar saat ayarýnýn Açýk. Bkz. Çalar saat (Menü 4-1) sayfa 76. Tüm aramalarýnýzýn aktarýlacaðýný belirtir. Bkz. Aktarma (Menü 5) sayfa 84. Aramalarýnýzýn bir sýnýrlý abone grubu ile kýsýtlanmýþ olduðunu belirtir (þebeke hizmeti). Bkz. Dahili kullanýcý grubu (Menü 4-6-4) sayfa

20 Telefonunuz Seçim tuþlarý Ekranýn altýnda iki seçim tuþu bulacaksýnýz: Bu tuþlarýn iþlevi, hemen üstlerinde ekranýn alt kýsmýnda görüntülenen kýlavuz metinlere baðlýdýr. Örneðin, Menü metni tuþunun üstünde görüntülenirken, bu tuþa basarak menü iþlevlerine girebilirsiniz. Benzer þekilde, tuþuna, üstünde Ýsimler komutu varken basýlmasý, kullanýcýnýn telefon defteri iþlevlerine eriþmesini saðlar. Ýsimler tuþuna basýlmasý ve tuþun basýlý tutulmasý, sesle aramayý etkinleþtirir. Bu kullaným kýlavuzunda, seçim tuþlarýna iliþkin kýlavuz metinler kalýn harflerle belirtilmiþtir. Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Tuþ takýmý kilidi, telefon tuþlarýný kilitleyerek, telefonunuz cebinizde ya da çantanýzda iken yanlýþlýkla tuþlara basýlmasýyla oluþabilecek istenmeyen durumlarý önler. 20

21 Tuþ takýmý kilidini etkinleþtirme: Bekleme modundayken, Menü tuþuna ve ardýndan iki saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ takýmý kilitli iken, ekranýn üst tarafýnda simgesi görüntülenir. Tuþ takýmý kilidini devreden çýkartmak için: Tuþ aç ve ardýndan tuþuna basýn. Telefonunuz Tuþ kilidi devredeyken: Gelen aramayý cevaplandýrmak için tuþuna basýn. Aramayý bitirmek veya reddetmek için tuþuna basýn. Arama sýrasýnda telefonunuz normal olarak çalýþtýrýlabilir. Not: Tuþ muhafazasý açýkken, telefonunuza programlanmýþ acil telefon numarasýyla (ör. 112 veya baþka bir resmi acil numara) görüþme yapmak mümkün olabilir. Acil durum numarasýný girin ve tuþuna basýn. Numara, ancak son rakamý da tuþlandýktan sonra görüntülenir. 21

22 Telefonun kullanýma hazýrlanmasý 2. Telefonun kullanýma hazýrlanmasý SIM kartýn takýlmasý Tüm minyatür SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde bulundurun. SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. Her zaman için SIM kartý takmadan önce, telefonun kapalý olmasýna dikkat edin ve bataryayý çýkartýn. 1. Telefonu arka tarafý size dönük olacak þekilde tutarken, kilitleme týrnaðýna (1) bastýrýn. Bataryayý kaydýrarak telefondan çýkartýn (2.). 2. SIM kart okuyucusunun kapaðýný saða doðru kaydýrarak açýn. 22

23 3. Kesik köþe sað altta kalacak ve altýn yaldýzlý konnektör yüzeyi aþaðýya bakacak þekilde SIM kartý yerine takýn. 4. Kart okuyucusu kapaðýný sola doðru yerine oturuncaya kadar kaydýrýn. 5. Bataryayý yeniden telefonun arka tarafýndaki yerine yerleþtirin ve yerine oturuncaya kadar yukarý doðru kaydýrýn. Telefonun kullanýma hazýrlanmasý 23

24 Telefonun kullanýma hazýrlanmasý Bataryanýn þarj edilmesi 1. Þarj cihazý kablosunun ucunu, telefonun alt tarafýndaki yuvaya takýn. 2. Þarj cihazýný prize takýn. Batarya gösterge çubuðu aþaðý yukarý hareket etmeye baþlar. Telefon açýksa, ekranda kýsa bir süre için Þarj oluyor mesajý görüntülenir. Telefonunuzu, þarj edilirken de kullanabilirsiniz. Batarya tamamen boþsa, þarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapýlabilmesi için birkaç dakikalýk bir süre geçmesi gerekebilir. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazý ve batarya özelliklerine baðlýdýr. Örneðin, BLS-2N bataryayý ACP-8 þarj cihazýyla þarj etmek ortalama 2 saat sürer. 3. Batarya gösterge çubuðu durduðunda veya (telefon açýksa) ekranda kýsa bir süre için Batarya dolu mesajý görüntülendiðinde, batarya tam olarak tam þarj edilmiþ demektir. 4. Þarj cihazýnýn önce fiþini prizden çekin ve ardýndan diðer baðlantý ucunu telefondan çýkartýn. Ekranda Þarj olmuyor görüntülenirse, þarj iþlemi durdurulmuþ demektir. Bir süre bekledikten sonra, þarj cihazýnýn fiþini prizden çekin ve tekrar takarak iþlemi yeniden deneyin. Þarj iþlemi yine de gerçekleþmiyorsa, bayiinize baþvurun. Daha ayrýntýlý bilgi edinmek için, bkz. Batarya bilgileri sayfa

25 Telefonun açýlmasý ve kapatýlmasý tuþuna basýn ve tuþu bir saniye süreyle basýlý tutun. Telefonunuz PIN kodunu girmenizi istediðinde: PIN kodu, genellikle SIM kartýnýzla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. PIN kodunu tuþlayýn (güvenlik nedeniyle ekranda **** olarak görüntülenir) ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz. Eriþim kodlarýsayfa 107. Telefonunuz güvenlik kodunu girmenizi istediðinde: Güvenlik kodunu tuþlayýn (ekranda ***** olarak görüntülenir) ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz. Eriþim kodlarý sayfa 107. Uyarý! Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. Telefonun kullanýma hazýrlanmasý 25

26 Telefonun kullanýma hazýrlanmasý Not: Telefonunuzun içinde yerleþik bir anten bulunmaktadýr. Baþka herhangi bir radyo vericisi alette olduðu gibi, telefon açýkken antene gerekmedikçe dokunmayýn. Antenle temas konuþma niteliðini etkiler ve telefonun gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Görüþme sýrasýnda antene dokunulmamasý, telefonunuzla en uygun sinyal algýlama performansýna ve konuþma süresi deðerine ulaþýlmasýný saðlar. 26

27 3. Arama fonksiyonlarý Arama yapýlmasý ve aramalarýn cevaplandýrýlmasý Arama yapýlmasý 1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte tuþlayýn. Ekrandaki bir numarayý düzeltmek istediðinizde, imleci saða doðru götürmek için tuþuna, sola doðru götürmek için ise tuþuna basýn. Ýmlecin solundaki karakteri silmek için Sil tuþuna basýn. 2. Numarayý aramak için tuþuna basýn. 3. Aramayý bitirmek (veya aramadan vazgeçmek) için tuþuna basýn. Normal pozisyon: Telefonu, diðer herhangi bir telefonu tuttuðunuz gibi tutun. Not: Telefonunuzu CARK-91 araç kiti ile kullanýrken, HSU-1 harici ahizeyi kullanarak ahizesiz görüþme modundan özel görüþme moduna geçebilirsiniz. Yeniden ahizesiz görüþme moduna geçmek için, önce Seçim tuþuna basýn, ardýndan 5 saniye içinde ahizeyi yerine koyun. Arama fonksiyonlarý Uluslararasý aramalar 1. Uluslararasý arama öneki (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) için tuþuna iki kez hýzlý bir þekilde aralýksýz basýn. 2. Sýrasýyla ülke kodunu, baþýnda 0 olmadan alan kodunu ve telefon numarasýný girin. 3. Numarayý aramak için tuþuna basýn. 27

28 Arama fonksiyonlarý Telefon rehberini kullanarak arama yapýlmasý 1. Ýsimler tuþuna basýn. 2. Bul vurgulandýðýnda Seç tuþuna basýn. 3. Ýsmin ilk harfini tuþlayýn ve Bul tuþuna basýn. 4. Ýstediðiniz isme eriþmek için ve tuþlarýný kullanýn. 5. tuþuna basýn. Son numaranýn yeniden aranmasý Aradýðýnýz veya arama giriþiminde bulunduðunuz son on telefon numarasý, telefonun hafýzasýnda saklanýr. Bu son aranan numaralardan birini yeniden aramak için: 1. Bekleme modundayken, en son aranan numaralarýn listesini görmek için, tuþuna basýn. 2. Ýstediðiniz isme veya numaraya eriþmek için veya tuþlarýný kullanýn. Telesekreterin aranmasý 1. Bekleme modundayken tuþuna basýn ve basýlý tutun. 2. Telefon, telesekreter numarasýný girmenizi isterse, numarayý tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn. Bu numarayý servis saðlayýcýnýzdan alýrsýnýz. Bu numarayý daha sonra düzenlemek için, bkz. Telesekreter numarasý (Menü 4-5-3) sayfa 81. Telefon numarasýnýn hýzlý aranmasý Hýzlý arama tuþlarýndan ( - arasýnda) birine bir telefon numarasý atadýysanýz, telefon numarasýný aþaðýdaki yollardan birini kullanarak arayabilirsiniz: Ýlgili hýzlý arama tuþuna ve ardýndan tuþuna basýn. 28

29 Hýzlý arama fonksiyonu Açýk olarak ayarlýysa: Arama baþlayýncaya kadar, ilgili hýzlý arama tuþuna ( - arasýnda) basýn ve basýlý tutun. Bkz. Hýzlý arama tuþuna telefon numarasý atanmasý sayfa 46 ve Hýzlý arama (Menü 4-3-3) sayfa 77.) Not: tuþuna basýp basýlý tutarsanýz telesekreteriniz aranýr. Arama fonksiyonlarý 29

30 Arama fonksiyonlarý Gelen aramanýn cevaplandýrýlmasý 1. Gelen aramayý cevaplandýrmak için tuþuna basýn. 2. Görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Ýpucu: Gelen aramayý reddetmek için tuþuna basýn. Aramayý hemen cevaplamak veya reddetmek istemiyorsanýz, ancak zil sesi tonunu bir süre kapatmak istiyorsanýz, Seçim tuþuna basýn, sonra Cevapla veya Reddet seçeneðini seçin. Not: Aramalarý aktarmak için, örneðin telesekreterinize, Meþgulse aktar fonksiyonu etkinleþtirilirse, reddedilen arama da aktarýlacaktýr. Bkz. Aktarma (Menü 5) sayfa 84. Arama sýrasýnda seçenekleri Telefonunuzda, arama sýrasýnda kullanabileceðinizi bir çok fonksiyon bulunur. Arama sýrasýnda seçeneklerinin bir çoðu þebeke hizmetidir. Görüþme sýrasýnda Seçim tuþuna basarak, aþaðýdaki görüþme sýrasýnda seçeneklerinin bazýlarý veya tümü kullanýlabilir: Beklet veya Devam (bir aramayý bekletmek veya konuþmaya devam etmek için) Yeni arama (bir arama devam ederken baþka bir arama yapmak için) DTMF yolla (telefon rehberinde bulunan veya kendi tuþladýðýnýz DTMF tonu satýrlarýný yollamak için, örneðin, þifreler veya banka hesap numaralarý) Aramalarý bitir (tüm aramalarý bitirmek için) Rehber (telefon rehberine ulaþmak için) Menü (Menü'ye ulaþmak için) 30

31 Sustur (telefonun mikrofonunun kýsmak için) Deðiþtir (etkin arama ve beklemedeki arama arasýnda geçiþ yapmak için) Baðla (beklemedeki aramayý etkin aramaya baðlamak ve kendinizi her iki aramadan da çýkarmak için) Aramanýn bekletilmesi Bu þebeke hizmeti, Arama bekletme servisi (Menü 4-3-4) menü fonksiyonunu etkinleþtirmeniz halinde, bir görüþme yaparken, gelen baþka bir aramayý cevaplandýrmanýza izin verir. 1. Cevapla tuþuna veya tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. 2. Ýki arama arasýnda geçiþ yapmak için, Deðiþtir veya tuþuna basýn. 3. Etkin aramayý bitirmek için, tuþuna basýn (veya her iki aramayý da ayný anda bitirmek için, Seçim tuþuna basýn Aramalarý bitir seçeneðine ilerleyin ve Tamam tuþuna basýn.) Ýpucu: Aramayý cevaplandýrmak istemiyorsanýz, yok sayabilir veya reddedebilirsiniz. Aramayý reddetmek için, Seçim tuþuna basýn, ardýndan Reddet seçeneðine gidin ve Tamam tuþuna basýn. Meþgulse aktar (Menü 5-2) arama aktarma seçeneðini etkinleþtirdiyseniz, reddedilen arama da aktarýlacaktýr. Arama fonksiyonlarý Aramanýn bekletilmesi Bu þebeke hizmeti, bir görüþmeyi sürdürürken baþka bir arama yapmanýzý saðlar. 1. Beklet tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. 2. Ýkinci aramayý yapýn. 3. Ýki arama arasýnda geçiþ yapmak için, Deðiþtir veya tuþuna basýn. 31

32 Arama fonksiyonlarý Etkin aramayý bitirmek için tuþuna basýn. Ýpucu: Ayrýca hattý bir süre susturabilirsiniz. Seçim tuþuna basýn, veya tuþu ile Sustur seçeneðine ilerleyin. Beklemeye alýnan (susturulan) aramayý sürdürmek için Sesi aç tuþuna basýn. 32

33 Konferans aramasý yapýlmasý Bu þebeke hizmeti en çok altý kiþinin konferans aramasýna katýlmasýný saðlar. 1. Ýlk katýlýmcýyý arayýn. 2. Seçim tuþuna basýn ve Yeni arama seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Ýkinci katýlýmcýyý arayýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. 3. Konferans aramasýndaki ilk katýlýmcýya baðlanmak için, Seçim tuþuna basýn, Konferans tuþunu seçin ve Seç tuþuna basýn. 4. Aramaya yeni kiþiler eklemek için adým 2 ve 3'ü yineleyin. 5. Katýlýmcýlardan biriyle özel görüþme yapmak için: Seçim tuþuna basýn, Özel seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn, ardýndan istediðiniz katýlýmcýya gidin ve Tamam tuþuna basýn. Özel görüþmeyi bitirdikten sonra, adým 3'de açýklanan þekilde konferans aramasýna geri dönün. 6. Konferans aramasýný bitirmek için tuþuna basýn. Arama fonksiyonlarý Aramanýn baðlanmasý Bir etkin ve bir bekleyen aramanýz varsa, bu þebeke hizmeti, iki aramayý baðlamanýzý ve kendinizi her iki aramadan çýkarmanýzý saðlar. 33

34 Telefon rehberi (Ýsimler) 4. Telefon rehberi (Ýsimler) Telefon rehberi hakkýnda Telefonun iç telefon rehberinde veya SIM kartýn hafýzasýnda isimleri ve telefon numaralarýný saklayabilirsiniz. Bir kerede yalnýzca bir hafýza kullanabilirsiniz. Ýsim ve telefon numarasý saklamak için, bkz. Ýsimlerin ve numaralarýn saklanmasý sayfa 37. Telefonun kendi iç rehberine her biri 3 farklý telefon numarasýna ve bir yazýlý nota sahip 500 isim kaydedebilirsiniz. Ancak, iç telefon rehberinde 500'den daha az sayýda isim varsa, o zaman bir isim için en çok 5 farklý numara ve iki yazýlý not kaydedebilirsiniz. Bkz. Her isim için birden çok numara ve yazýlý mesaj kaydetme sayfa 39. Telefon en çok 250 isim ve telefon numarasý kaydedebilen SIM kartlarý destekler. Not: Her isim için birden çok numara ve metin öðesi kaydetmek veya yalnýzca telefonun hafýzasý kullanýmda olduðunda çalýþan ses etiketleri eklemek gibi bazý özellikler. Hafýzayý seçme hakkýnda yönergeler için, bkz. Telefon rehberinin seçilmesi, sayfa 35. SIM kartýn hafýzasýnda saklý numaralarýnýz varsa, öncelikle bunlarý telefona kopyalayýn. Bkz. Telefon rehberlerinin kopyalanmasý sayfa 35. Telefon rehberi fonksiyonu girilmesi Bekleme modundayken: Ýsimler tuþuna basýn veya tuþuyla istediðiniz fonksiyona ilerleyerek Seç tuþuna basýn. Arama Sýrasýnda: Seçim tuþuna basýn veya tuþuyla Rehber seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Ýstediðiniz fonksiyona ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 34

35 Ýpucu: Kayýtlý isimler ve numaralar listesine ulaþmak için, telefon bekleme modundayken veya tuþuna basýn. Ekranýn en üstündeki baþlýk satýrý, telefon rehberinde bulunduðunuz yeri belirlemenize yardýmcý olur. Telefon rehberinin seçilmesi Ýsimleri ve numaralarý saklamak üzere telefonun iç telefon rehberini veya SIM kartýn hafýzasýný kullanmak için telefonu ayarlayabilirsiniz. 1. Bekleme modundayken, Ýsimler tuþuna basýn. 2. veya tuþu ile Seçenekler e ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 3. Kullanýlan bellek görüntülendiðinde Seç tuþuna basýn. 4. Telefon (telefonu iç telefon rehberini kullanmak üzere ayarlamak için) veya SIM kart (telefonu SIM kartýn hafýzasýný kullanmak üzere ayarlamak için) seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Not: SIM kart deðiþtirildikten sonra, SIM telefon rehberi otomatik olarak seçilir. Telefon rehberi (Ýsimler) Telefon rehberlerinin kopyalanmasý Ýsimleri ve telefon numaralarýný telefon hafýzasýndan SIM kartýn hafýzasýna veya SIM karttan telefon hafýzasýna kopyalayabilirsiniz. 1. Bekleme modunda, Ýsimler tuþuna basýn. 2. Kopyala seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 35

36 Telefon rehberi (Ýsimler) 3. veya tuþu ile istediðiniz kopyalama yönüne (Telefondan SIM karta veya SIM karttan telefona) ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 4. Sýrayla, Hepsini veya Standart no.lar seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Sýrayla seçeneðini seçtiyseniz, kopyalamak istediðiniz isme ilerleyin ve Kopyala tuþuna basýn. SIM karttan telefona kopyaladýðýnýzda, Standart no.lar seçeneðinin görüntülenmediðine dikkat edin. 5. Özgün isimleri ve telefon numaralarýný saklamak isteyip istemediðinizi seçin. 6. Hepsini veya Standart no.lar seçeneðini seçerseniz, Kopyalama baþlatýlsýn mý? metni görüntülendiðinde, Tamam tuþuna basýn. 36

37 Ýsimlerin ve numaralarýn saklanmasý 1. Ýsimler tuþuna basýn, Ýsim ekle seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 2. Ýsmi tuþlayýn; istediðiniz karakter veya numara görünene kadar arka arkaya bir sayý tuþuna basýn ( - arasýnda). En sýk kullanýlan noktalama iþaretleri ve özel karakterler sayý tuþu kullanýlarak elde edilebilir. Boþluk eklemek için tuþuna basýn. Not: Bir sayý tuþu altýnda bulunan tüm karakterler tuþ üzerinde görüntülenmez. Bir sayý tuþu altýnda bulunan karakterler, menü içinde seçilen dile baðlýdýr. Ýpucu: Telefon rehberine isim girerken, telefon, otomatik olarak ismin ilk harfini büyük, sözcüðün geri kalan kýsmýný da küçük harf yazan yazý þeklini kullanýr. Telefon rehberi (Ýsimler) 3. Tamam tuþuna basýn. 4. Sýrasýyla alan kodunu ve telefon numarasýný tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn. Bir ses etiketi eklemek isterseniz, bkz. Telefon numarasýna ses etiketi eklenmesi sayfa 42. Yazý yazma: Sonraki harf, mevcut olan ile ayný tuþ üzerinde bulunuyorsa, veya tuþuna basýn (veya imleç yeniden görünene kadar bekleyin) ve daha sonra harfi tuþlayýn. Büyük ve küçük harf arasýnda geçiþ yapmak için, hýzlý þekilde tuþuna basýn. Ekranýn en üstündeki ABC veya abc simgesi seçilen harf biçimini gösterir. Sayý eklemek için, istediðiniz numaranýn olduðu tuþa basýn ve basýlý tutun. Sayý modu, ekranýn en üstündeki 123 simgesi ile belirtilir. Harfler ve sayýlar arasýnda geçiþ yapmak için tuþuna basýn ve tuþu basýlý tutun. 37

38 Telefon rehberi (Ýsimler) tuþuna basarak, özel karakterler listesini görüntüler. veya tuþuyla liste içinde istediðiniz karaktere ilerleyin ve bunu isme eklemek için Kullan tuþuna basýn. Karakter listesi baþka ekranda devam ederse, tuþuna basarak ekranlar arasýnda ilerleyebilirsiniz. Hata yaparsanýz, gerektiði kadar Sil tuþuna basarak, imlecin solundaki karakterleri silebilirsiniz. Sil tuþuna basýp, tuþu basýlý tutarak ekraný temizleyebilirsiniz. ve tuþlarý imleci sýrasýyla saða ve sola hareket ettirir. Ýpucu: Uluslararasý aramalar için, ülke kodundan önce + karakterini tuþlarsanýz (iki kez tuþuna basýn), yurtdýþýndan arama yaparken, ilgili numaraya kod eklemeniz gerekmeden ayný telefon numarasýný kullanabilirsiniz. Hýzlý kaydet: Bekleme modundayken, telefon numarasýný tuþlayýn, Seçim tuþuna basýn ve Kaydet seçeneðini seçin. Daha sonra, ismi girin ve Tamam tuþuna basýn. Baþka bir seçenek olarak, isterseniz numarayý yalnýzca aþaðýdaki þekilde de kaydedebilirsiniz. Telefon numarasýný tuþlayýn ve Seçim tuþuna basýn ve basýlý tutun. Kayýtlý isimlerin ve numaralarýn görünüm tipinin ayarlanmasý Telefonunuzu, kaydedilmiþ isimleri ve numaralarý iki farklý þekilde gösterecek biçimde ayarlayabilirsiniz. 1. Ýsimler tuþuna basýn, veya tuþuyla Seçenekler e ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 2. Tarama tipi seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 3. Aþaðýdaki seçeneðe ilerleyin; Ýsim listesi (bir kerede üç isim gösterir) veya Ýsim ve numara (bir kerede bir ad ve telefon numarasý gösterir) ve Tamam tuþuna basýn. 38

39 Her isim için birden çok numara ve yazýlý mesaj kaydetme Telefonunuzun iç telefon rehberi, bir isimle ilgili olarak E-posta adresi, posta adresi veya not gibi metin girdilerinin yaný sýra birden çok telefon numarasý saklamanýza olanak tanýdýðý için, telefonunuzu kiþisel baðlantý yöneticiniz olarak kullanabilirsiniz. Her isim için en çok 2 yazýlý öðe saklayabilirsiniz. Bir isim altýnda saklý ilk numara otomatik þekilde varsayýlan numara olarak ayarlanýr. Telefon rehberinden bir isim seçtiðinizde, örneðin, arama yapmak veya mesaj yollamak için, baþka bir numara seçmediðiniz sürece varsayýlan numara kullanýlýr. Her isim için en çok 5 telefon numarasý saklayabilirsiniz. Her numara veya yazýlý öðe için, bir numara tipi seçebilirsiniz. Herhangi bir numara tipi seçmezseniz, numara tipi olarak kullanýlacaktýr. Varsayýlan numara tipi, numara tipi simgesinin etrafýndaki kutu ile belirtilir, örneðin. Ýsme yeni bir numara veya metin öðesi ekleme: Birden çok numara yalnýzca telefonun hafýzasýnda saklanabilir. Not: Ýsimleri ve numaralarý kaydetmeden önce, kullanýlan hafýzayý SIM kart'tan Telefon'a döndürün. Yönergeler için, bkz. Telefon rehberinin seçilmesi sayfa Örneðin, veya tuþuna basarak, isimler listesine girin. 2. veya tuþu ile yeni bir numara veya öðe eklemek istediðiniz isme ilerleyin ve Ayrýntýlar tuþuna basýn. 3. Seçim tuþuna basýn ve Numara ekle veya Yazý ekle seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 4. Numara ve metin tiplerinden birine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Genel (diðer hiçbir tip seçilmediðinde varsayýlan tiptir) Mobil Telefon rehberi (Ýsimler) 39

40 Telefon rehberi (Ýsimler) Ev Ýþ Faks E-posta (metin tipi) Posta adresi (metin tipi) Not (metin tipi) Daha sonra seçenek listesindeki Türünü deðiþtir seçeneðini kullanarak numara veya metin tipini deðiþtirebilirsiniz. 5. Numarayý veya metni girin ve bunu kaydetmek için Tamam tuþuna basýn. 6. Ýsme numara ve metin öðeleri eklemeye devam etmek istiyorsanýz, Seçim tuþuna basýn (ve sonra adým 3 ve 4'ü yineleyin). Telefon rehberinden çýkmak ve bekleme moduna geri dönmek içingeri ve Çýk tuþuna basýn. Varsayýlan numarayý deðiþtirmek için: 1. Ýsimler listesine girdikten sonra, istediðiniz isme gidin ve Ayrýntýlar tuþuna basýn. 2. veya tuþuyla, varsayýlan olarak ayarlamak istediðiniz numaraya gidin, Seçim tuþuna basýn. 3. Öncelikli seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Telefon rehberinden araþtýrma ve arama 1. Bekleme modunda, Ýsimler tuþuna basýn. 2. Bul seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 3. Aradýðýnýz ismin ilk karakterini tuþlayýn (veya isimler listesine eriþmek için Listele tuþuna basýn) ve Bul tuþuna basýn. Açýlan pencere görüntülenir. 40

41 4. veya tuþuyla istediðiniz isme ilerleyin veya açýlan pencereye daha fazla arama ölçütü girin ve ardýndan istediðiniz isme ilerleyin. 5. Ýstediðiniz isim vurgulandýktan sonra, Ayrýntýlar tuþuna basýn, vurgulanan ismin ayrýntýlarýný görüntülemek için Ayrýntýlara bak seçeneðine ilerleyin veya vurgulanan ismi aramak için tuþuna basýn. Ýpucu: Ýsmi ve telefon numarasýný çabuk bulmak için, (bekleme modundayken) tuþuna basýn, ismin ilk birkaç harfini tuþlayýn, daha sonra veya tuþuyla istediðiniz isme ilerleyin. Servis numaralarýnýn aranmasý Bu fonksiyonu kullanarak, servis saðlayýcýnýzýn SIM kartýnýza yüklemiþ olabileceði servis numaralarýnýn tümünü kolaylýkla arayabilirsiniz. SIM kartýnýzda yüklü hiçbir servis numarasý yoksa, bu fonksiyon görüntülenmez. 1. Bekleme modunda, Ýsimler tuþuna basýn. 2. veya tuþuyla Servis no.'larý seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 3. Ýstediðiniz servis numarasýna ilerleyin ve numarayý aramak için tuþuna basýn. Telefon rehberi (Ýsimler) Sesle arama özelliði Sesli arama özelliði, istediðiniz telefon numarasýna eklenmiþ ses etiketini söyleyerek arama yapmanýza olanak tanýr. Kiþinin adý, soyadý ve numara tipi (örneðin. Mobil) gibi söylenen her tür sözcük ses etiketi olabilir. 41

42 Telefon rehberi (Ýsimler) Sesli aramayý kullanmadan önce aþaðýdakilere dikkat edin: Ses etiketleri yalnýzca telefonun hafýzasýnda saklanabilir. Telefonun hafýzasýnda bulunan ses etiketi eklemek istediðiniz telefon numaralarýný kaydedin veya kopyalayýn. Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulaðýnýza yakýn tutun. Ses etiketleri dile baðýmlý deðildir. Bunlar, konuþanýn sesine baðýmlýdýr. Ses etiketleri arka plandaki gürültülere karþý hassastýr, ses etiketlerini sessiz ortamda kaydedin. Çok kýsa isimler kabul edilmez, uzun isimler kullanýn ve farklý numaralar için benzer isim kullanmaktan kaçýnýn. Not: Telefon yeterli hücresel sinyal gücü bulunan bir hizmet alaný içinde olmalýdýr. Ayrýca, ismi tam olarak kaydederken söylediðiniz gibi söylemeliniz. Bu, örneðin, gürültülü ortamlarda veya acil durumda tehlikeli olabilir, bu nedenle, her türlü þart altýnda yalnýzca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir. Telefon numarasýna ses etiketi eklenmesi Ses etiketleri yalnýzca telefonun hafýzasýnda bulunan telefon numaralarýna eklenebilir. Önce, kullanýlan hafýzayý SIM kart'tan Telefon'a döndürün, yönergeler için bkz. Telefon rehberinin seçilmesi sayfa 35. Daha sonra, isim ve numarayý/numaralarý telefonun hafýzasýna kaydedin, yönergeler için bkz. Ýsimlerin ve numaralarýn saklanmasý sayfa 37 ve Her isim için birden çok numara ve yazýlý mesaj kaydetme sayfa Örneðin, veya tuþuna basarak, isimler listesine girin. 2. veya tuþu ile ses etiketi eklemek istediðiniz isme ilerleyin ve Ayrýntýlar tuþuna basýn. 3. Ses etiketi eklemek istediðiniz numarayý seçmek için veya kaydýrma tuþlarýný kullanýn. 42

43 4. Seçim tuþuna basýn ve veya tuþuyla Ses etiketi ekle seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 5. Baþla'ya basýn ve sinyalden sonra konuþun metni görüntülendiðinde, Baþlat tuþuna basýn: telefon bir baþlangýç sinyali verir ve Lütfen þimdi konuþun metni görüntülenir. 6. Telefonu kulaðýnýza yakýn tutun ve baþlangýç sinyalini duyduktan sonra, ses etiketi olarak eklemek istediðiniz sözcükleri anlaþýlýr biçimde söyleyin. 7. Kayýttan sonra, telefon kaydedilen etiketi çalar ve Ses etiketi çalýnýyor metni görüntülenir. Kaydý saklamak istemezseniz, Dur tuþuna basýn. 8. Ses etiketi baþarý ile kaydedildiðinde, Ses etiketi kaydedildi metni görüntülenir ve bir bip sesi duyulur. Ses etiketi artýk telefonun hafýzasýndadýr ve ses etiketi olan telefon numarasýndan sonra simgesi görünür. Not: Verilmiþ herhangi bir zaman içinde on telefon numarasý iliþtirilmiþ ses etiketine sahip olabilir. Hafýza dolduðunda, ses etiketlerinden bazýlarýný silin; ses etiketini silmek istediðiniz numarayý bulmak için veya kaydýrma tuþlarýný kullanýn. Ses etiketi kullanarak arama yapýlmasý 1. Bekleme modundayken, sesli aramaya baþlamak için Ýsimler tuþuna basýn ve basýlý tutun: kýsa bir sinyal çalýnýr ve Lütfen þimdi konuþun metni görüntülenir. 2. Telefonu normal þekilde kulaðýnýza yakýn tutun ve ses etiketini anlaþýlýr biçimde söyleyin. 3. Telefon ses etiketini çalar ve algýlanan ses etiketine ait numarayý 1.5 saniye sonra otomatik olarak çevirir. Telefon rehberi (Ýsimler) 43

44 Telefon rehberi (Ýsimler) Ýsimler tuþuna basýp basýlý tuttuktan sonra Ses etiketi kaydedil-medi metni görüntülenirse, telefonun hafýzasýnýn kullanýlýp kullanýlmadýðýna dikkat edin. HDC-9P kulaklýk seti kullanýlarak arama yapýlmasý 1. Kulaklýk tuþuna basýn: kýsa bir sinyal sesi duyulur. 2. Ses etiketini anlaþýlýr biçimde söyleyin. 3. Telefon algýlanan ses etiketini çalar ve sonra ses etiketiyle ilgili telefon numarasýný 1.5 saniye sonra otomatik olarak çevirir. Ses etiketinin yeniden çalýnmasý Ses etiketini bir telefon numarasý ile sorunsuz bir þekilde iliþkilendirdikten sonra, etiketi yeniden çalabilirsiniz. 1. Bekleme modunda, telefon rehberine eriþmek için Ýsimler tuþuna basýn. 2. Ses etiketleri seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Çalmak istediðiniz ses etiketli ismi bulmak için, veya kaydýrma tuþlarýný kullanýn. 3. Ýstediðiniz isimde, Seçim tuþuna basýn, Çal seçeneðine ilerleyin ve sonra Seç tuþuna basýn. Ses etiketini dinlemek için telefonu kulaðýnýza yakýn tutun. Ses etiketinin deðiþtirilmesi 1. Bekleme modunda, telefon rehberine eriþmek için Ýsimler tuþuna basýn. 2. Deðiþtirmek istediðiniz ses etiketi ismini arayýn. Ses etiketleri seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Deðiþtirmek istediðiniz ses etiketli ismi bulmak için, veya kaydýrma tuþlarýný kullanýn. 3. Ýstediðiniz isimde, Seçim tuþuna basýn, Deðiþtir seçeneðine ilerleyin ve Seç: seçeneðine basýn Baþla ya basýn ve sinyalden sonra konuþun metni görüntülenir. Ayrýntýlar tuþuna basýn. Ýstediðiniz 44

45 numarayý bulmak için veya kaydýrma tuþunu kullanýn. Ses etiketine ait telefon numarasýndan sonra simgesi görüntülenir. 4. Aþaðýdaki tuþa basýn; Baþlat: telefon bir baþlangýç sinyali verir ve Lütfen þimdi konuþun metni görüntülenir. 5. Yeni ses etiketini açýkça söyleyin. Telefon ses etiketini yeniden çalar ve yeni ses etiketinin kaydedildiðini onaylar. Telefon rehberi (Ýsimler) 45

46 Telefon rehberi (Ýsimler) Ses etiketinin silinmesi 1. Bekleme modunda, telefon rehberine eriþmek için Ýsimler tuþuna basýn. 2. Silmek istediðiniz, ses etiketli ismi arayýn. Ses etiketleri seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Silmek istediðiniz ses etiketinin ait olduðu adý bulmak için veya kaydýrma tuþlarýný kullanýn. 3. Ýstediðiniz isimde, Seçim tuþuna basýn, Sil seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Ses etiketi silinsin mi?metni görüntülenir. Ayrýntýlar tuþuna basýn. Ýstediðiniz numarayý bulmak için, veya kaydýrma tuþlarýný kullanýn. Ses etiketli telefon numarasýndan sonra, simgesi görüntülenir. 4. Ses etiketini silmek için Tamam tuþuna basýn. Hýzlý arama tuþuna telefon numarasý atanmasý - arasýndaki sayý tuþlarýnýn tümünü, hýzlý arama tuþu olarak çalýþmasý için ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, sayý tuþuna bir telefon numarasý atamanýz gerekmektedir. 1. Ýsimler tuþuna basýn, Hýzlý arama seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 2. Ýstediðiniz hýzlý arama tuþuna ilerleyin (2-9 arasýnda) ve Ata tuþuna basýn. 3. Bul tuþuna basýn, istediðiniz isme ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 4. Görüntülenen numarayý atamak için Seç tuþuna basýn. Alternatif olarak, ismin altýna birden çok numara kaydettiyseniz, istediðiniz numaraya, veya tuþu ile ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Hýzlý arama tuþuna numara atadýktan sonra, numarayý arayabilir, görüntüleyebilir veya deðiþtirebilir ya da hýzlý aramayý geri alabilirsiniz. Hýzlý arama tuþlarýný kullanarak arama yapýlmasý Hýzlý arama tuþlarýndan ( - arasýnda) birine bir telefon numarasý atandýysa, telefon numarasýný aþaðýdaki iki yöntemden herhangi birini kullanarak arayabilirsiniz: 46

47 Ýlgili hýzlý arama tuþuna ve ardýndan tuþuna basýn. Hýzlý arama menü fonksiyonunu (Menü 4-3-3) açýk olarak ayarladýysanýz, arama baþlayana kadar ilgili hýzlý arama tuþuna basýn ve basýlý tutun. Ýpucu: tuþuna basýp basýlý tutarsanýz telesekreteriniz aranýr. Telefon rehberinin düzenlenmesi Ýsmin ve numaranýn düzeltilmesi 1. Düzeltmek istediðiniz ismi veya numarayý yeniden çaðýrýn ve Ayrýntýlar ve Seçim tuþuna basýn. 2. Ýsmi düzelt veya Numarayý düzelt seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 3. Ýsmi veya numarayý düzeltin ve Tamam tuþuna basýn. Ýsmin ve numaranýn silinmesi Ýsimleri ve telefon numaralarýný seçili telefon rehberinden birer birer veya hepsini birden silebilirsiniz. Ýsmi ve numarayý silme 1. Düzeltmek istediðiniz ismi ve numarayý yeniden çaðýrýn ve Ayrýntýlar ve Seçim tuþuna basýn. 2. Sil seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn: Not: Bir isim için birden çok numara kaydettiyseniz, Sil seçeneði adý ve bunun altýnda saklý tüm numaralarý ve metin tiplerini siler. Tüm isimleri ve numaralarý silme 1. Ýsimler tuþuna basýn, Sil seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 2. Tümünü sil seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn: 47 Telefon rehberi (Ýsimler)

48 Telefon rehberi (Ýsimler) 3. Silmek istediðiniz telefon rehberine gidin (SIM kart veya Telefon) ve Tamam tuþuna basýn. 4. Emin misiniz? metni görüntülendiðinde Tamam tuþuna basýn, güvenlik kodunuzu tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn. Ýsim ve telefon numarasý gönderilmesi ve alýnmasý Þebeke tarafýndan desteklenmesi halinde, bir kiþinin temas bilgilerini kartvizit olarak KÖ yoluyla veya Havadan (OTA) mesaj olarak gönderebilir veya alabilirsiniz. Kartviziti OTA mesajý olarak göndermek için, istediðiniz ismi ve telefon numarasýný telefon rehberinden bulun, ardýndan Kartý yolla seçeneðini kullanýn. KÖ yoluyla kartvizit yollamak için, Kartý yolla (KÖ) seçeneðini kullanýn. Ayrýca bkz. KÖ yoluyla kopyalama sayfa 48. Kartvizit aldýðýnýzda, Göster tuþuna basýn. Daha sonra Seçim tuþuna basýn, Kaydet veya Sil seçeneðini seçin ve Seç tuþuna basýn. Not: Kartvizitler her zaman telefonun hafýzasýnda saklanýr. Kullanýlan hafýzayý SIM kart'tan Telefon'a döndürmek için bkz. Telefon rehberinin seçilmesi sayfa 35. KÖ yoluyla kopyalama Telefonunuzdan isim ve numara kopyalama Telefonunuzun kýzýlötesi (KÖ) baðlantý birimini kullanarak, telefon rehberi girdilerini, uygun bir uygulamada çalýþan uyumlu bir telefon veya kiþisel bilgisayara kartvizit olarak gönderebilirsiniz. 1. Diðer telefonun veya kiþisel bilgisayarýn KÖ baðlantý birimi yoluyla veri almak üzere ayarlanmýþ olduðundan emin olun. 48

49 2. Kopyalanacak ismi ve telefon numarasýný yeniden çaðýrýn. 3. Seçim tuþuna basýn, telefon numarasýný ve ismi diðer telefona veya kiþisel bilgisayara kopyalamak için Kartý yolla (KÖ) seçeneðine ilerleyin. 4. Seç tuþuna basýn. Ýsmin ve telefon numarasýnýn telefonunuza kopyalanmasý Baþka uyumlu bir telefona isimleri ve telefon numaralarýný kopyalama 1. Menü tuþuna basýn, Kýzýlötesi (Menü 9) seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Telefonunuz KÖ baðlantý birimi yoluyla veri almaya hazýrdýr. Diðer telefonun kullanýcýsý þimdi Kýzýlötesi yoluyla isim ve telefon numarasý gönderebilir. 2. Ýsim ve telefon numarasý telefonunuza kopyalandýktan sonra, Göster tuþuna basýn. Daha sonra Seçim tuþuna basýn, Kaydet veya Sil seçeneðini seçin ve Seç tuþuna basýn. Telefon rehberi (Ýsimler) Arayan grubu Belirli bir isim veya telefon numarasýndan arama geldiðinde, belirli bir zil sesi çalmasý ve ekranda seçili bir grafik göstermesi için telefonu ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, öncelikle arayan grubuna bir isim ve telefon numarasý ekleyin. Daha sonra, bu grup için bir zil sesi ve grafik tanýmlayýn. Not: Tercihler menüsü altýndaki Þunu bildir ayarýný kullanarak, telefonun belirli bir arayan grubuna ait isimlerden ve telefon numaralarýndan gelen aramalarda çalmak üzere ayarlayabilirsiniz, bkz. Tercihlerin Özelleþtirilmesi sayfa 73. Arayan grubuna isim ve telefon numarasý eklenmesi 1. Ýsimler tuþuna basýn, veya tuþuyla Arayan grubu seçeneðine ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 2. Ýstediðiniz arayan grubuna ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. 49

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu 9240183 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-70 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-84 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N93i-1

Baþlangýç. Nokia N93i-1 Baþlangýç Nokia N93i-1 Tuþlar ve parçalar kapak kapalý 2. baský TR, 9253954 Model numarasý: Nokia N93i-1. Bundan sonra Nokia N93i olarak anýlacaktýr. 1 Ana kamera birimi ve mercek. Cihazýnýz yüksek çözünürlükte

Detaylı

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3 Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu 9354812 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, iþbu RM-243 veya RM-308 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu 9209329 2. Baský, TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-409 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 10 Telefona genel bakõş, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu 9207774 2. Baský TR 0434 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-367 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone düğmesini kullanın. Phone ekranından Features listesine

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1 Nokia Mini Hoparlör MD-6 3 5 4 2 9205726/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markasýdýr. Giriþ Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkür

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E710

GPRS TELEFON SGH-E710 GPRS TELEFON SGH-E710 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 06/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahilinizi Kullanma Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir. Sistem

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-C200

GPRS TELEFON SGH-C200 ELECTRO GPRS TELEFON SGH-C200 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma...

Detaylı

AR-M236 AR-M276 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM. KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için)

AR-M236 AR-M276 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM. KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için) MODEL AR-M6 AR-M76 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için) Sayfa GÝRÝÞ AÐ TARAYICI FONSÝYONUNU KULLANMADAN ÖNCE AÐ TARAYICI FONKSÝYONU NASIL KULLANILIR 0 SORUN GÝDERME NETWORK

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E630

GPRS TELEFON SGH-E630 * Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. GPRS TELEFON SGH-E630 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D130 D135 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Sohbet Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-43 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 07/2003. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma...

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda

Detaylı

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38 İçindekiler Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 5 Telefonunuzda yardım... 6 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D150. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D150. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D150 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210213/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210213/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210213/1 TÜRKÇE UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION Þirketi, bu HF-22 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu beyan

Detaylı

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın.

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. İlave telefon içerikleri için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli

Detaylı

Settings wizard 5.0. Baskı 1

Settings wizard 5.0. Baskı 1 Settings wizard 5.0 Baskı 1 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Nokia C5-06 Kullanım Kılavuzu

Nokia C5-06 Kullanım Kılavuzu Nokia C5-06 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.3 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 5 Başlarken 6 Tuşlar ve parçalar 6 SIM kartı ve bataryayı takma 7 Hafıza kartı takma 9 Hafıza kartını çıkarma 10 Bataryayı şarj

Detaylı

Teslimat içeriği. 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19. PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk)

Teslimat içeriği. 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19. PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk) 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19 Teslimat içeriği PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk) Kullanõm kõlavuzu MultiMediaCard (telefonda) Pil CD-ROM Sync station Güç

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D120. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D120. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D120 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Printed in Korea Code No.: GH68-21788A Turkish. 01/2009. Rev. 1.0

Printed in Korea Code No.: GH68-21788A Turkish. 01/2009. Rev. 1.0 Telefonun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu kılavuzda yer alan bileşenlerden bazıları telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson W800i

İçindekiler. Sony Ericsson W800i İçindekiler Başlarken... 4 Telefonunuzu tanõyalõm... 14 Arama... 23 Mesajlaşma... 26 Görüntüleme... 29 Eğlence... 31 Bağlantõ... 34 Önemli bilgiler... 35 Dizin... 44 İlave kullanõcõ bilgileri Telefonunuz

Detaylı

VENÜS EFES PANEL KULLANIM KILAVUZU

VENÜS EFES PANEL KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Bekleme Modu...1 Daireyi Arama...1 Apartman Görevlisini Arama...1 Özel Şifreyle Kapı Açma...1 Kullanıcı Ayarlar Menüsü...2 Karşılama Ekranı-Metni Değiştirme...2 Kapı Açma Şifresi Değiştirme...2

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın CD390 CD395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarları bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D6050. Kısa kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D6050. Kısa kullanım kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D6050 Kısa kullanım kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K770i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Yaşamınızı resimlerde, arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin.

Detaylı

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...1 2. NOKİA MODEM OPTIONS Yİ YÜKLEME...1 3. NOKİA 6600 TELEFONUNUZU PC'YE BAĞLAMA...2

Detaylı

Sistem Telefonu Hızlı Referans Kılavuzu

Sistem Telefonu Hızlı Referans Kılavuzu Sistem Telefonu Hızlı Referans Kılavuzu Telefonunuzu Kullanma Örnek düzen gösterilmiştir Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı

Detaylı

E620.book Page 1 Friday, May 27, 2005 9:01 AM

E620.book Page 1 Friday, May 27, 2005 9:01 AM E620.book Page 1 Friday, May 27, 2005 9:01 AM * Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5398/ABUSASP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5398/ABUSASP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune,

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi

Detaylı

GSM Sabit Terminal Cihazı (FCT) Model: G20. Kullanım Kılavuzu V4.6

GSM Sabit Terminal Cihazı (FCT) Model: G20. Kullanım Kılavuzu V4.6 GSM Sabit Terminal Cihazı (FCT) Model: G20 Kullanım Kılavuzu V4.6 İçindekiler 1. Genel Bakış... 2 2. Ana Fonksiyonlar... 2 3. Montaj... 3 3.1.Bağlantı Konnektörleri... 3 3.2. İkaz Işıkları... 3 3.3. İkaz

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Türkçe Kullanıcı Kılavuzu ATS Global Türkel Mini GSM

Türkçe Kullanıcı Kılavuzu ATS Global Türkel Mini GSM ATS Global Türkel Mini GSM 1 - Güvenlik Uyarıları Ürününüzü güvenle kullanım için a ağıdaki yönergelere uyunuz. Ats Mini GSM 'i kullanmak için yerel GSM operatörünüzden Ses ve SMS hizmetlerine acik bir

Detaylı

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Uygun bir mikrofon ve hoparlörlere sahipseniz, Microsoft Lync 2010 iletişim yazılımını sesli aramalar için kullanabilirsiniz. Kurumunuzda kullanımı önerilen,

Detaylı

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu XPEECH Kullanıcı Kılavuzu Versiyon: V1.1 Tarih: Aralık, 2013 Xpeech Technology Co., Ltd.(www.xpeech.com) 1/8 İçerik XPEECH KULLANICI KILAVUZU GİRİŞ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. XPEECH KULLANICI WEB

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Doro Comfort 1010. Türkçe

Doro Comfort 1010. Türkçe Doro Comfort 1010 Türkçe 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Yukarı/Arama kaydı 2. Sol menü tuşu/tamam 3. Arama tuşu 4. Aşağı/Yeniden ara 5. Tuş takımı kilidi 6. Hoparlör 7. Telefon Rehberi 8. Geri çağırma tuşu

Detaylı