Kullaným Kýlavuzu Baský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský"

Transkript

1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Copyright Nokia Corporation 2001,2002. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia Xpress-on, Nokia Corporation'un ticari markasýdýr. Nokia tune, Nokia Corporation'un ticari markasýdýr. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz.

3 Ýçindekiler GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN... 9 Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Eriþim kodlarý Telefonun fonksiyonlarýna genel bakýþ GPRS General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi) HSCSD High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hýzlý Devre Anahtarlý Veri) WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü) Radyo Ses özellikleri Telefonunuz Tuþlar ve baðlantý noktalarý Bekleme modu Baþlarken SIM kartýn ve bataryanýn takýlmasý Bataryanýn þarj edilmesi Telefonun açýlmasý ve kapatýlmasý Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Kapaklarýn deðiþtirilmesi Arama fonksiyonlarý Arama yapma Son numarayý yeniden arama Telesekreterinizi arama Ýçindekiler 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 3

4 Ýçindekiler Telefon numarasýnýn hýzlý aranmasý Konferans aramasý yapýlmasý Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Aramayý bekletme Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Yazý yazma Normal metin giriþini kullanma Akýllý metin giriþini kullanma Akýllý metin giriþini açma veya kapatma Akýllý metin giriþi yöntemiyle sözcük yazýlmasý Birleþik sözcükler yazma Telefon rehberi (Ýsimler) Telefon rehberi ayarlarýný seçme Ýsimler ve telefon numaralarýný kaydetme (Ýsim ekleme) Her isim için birden çok numara ve metin öðesi kaydetme Varsayýlan numarayý deðiþtirme Telefon rehberinde isim arama Ýsim, numara veya metin öðesi düzeltme Ýsim ve numara silme Telefon rehberlerini kopyalama Kartvizit gönderme ve alma Hýzlý arama Sesle arama Ses etiketi ekleme Ses etiketi kullanarak arama yapma Ses etiketini dinleme, deðiþtirme veya silme Servis numaralarý Arayan grubu Nokia Corporation. All rights reserved.

5 6. Menüyü kullanma Menü fonksiyonuna eriþim Menü fonksiyonlarýnýn listesi Menü fonksiyonlarý Mesajlar (Menü 1) Mesaj yazma ve yollama Mesaj gönderme seçenekleri Metin ve resim þablonlarý Mesaja metin þablonu ekleme Mesaja resimli þablon ekleme Mesajý okuma ve cevaplama Giden kutusu ve mesaj kutusu klasörleri Mesaj silme Arþiv klasörü ve Klasörlerim Ses mesajlarý Bilgilendirme mesajlarý Servis komutu yazýmý Mesaj ayarlarý Arama kaydý (Menü 2) Cevapsýz aramalar ve gelen aramalar Aranan numaralar Son arama listelerini silme Arama sayaçlarý ve zaman sayaçlarý Tercihler (Menü 3) Ayarlar (Menü 4) Çalar saat Saat ve tarih ayarlarý Saat Tarih ve saat oto. güncelleme Ýçindekiler 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 5

6 Ýçindekiler Arama ayarlarý Aktarma Herhangi bir tuþla cevap Otomatik tekrar arama Hýzlý arama Arama bekletme servisi Arama sonrasý özeti Numaranýzýn gönderilmesi Giden aramalar telefon hattý Telefon ayarlarý Dil Tuþ kilidi ayarlarý Hücre bilgi ekraný Açýlýþ notu Þebeke seçimi SIM iþlemlerini onaylama Yardým metni Baþlatma tonu Ton ayarlarý Aksesuar ayarlarý GPRS modem ayarlarý Güvenlik ayarlarý Fabrika ayarlarýný geri yükle Oyunlar (Menü 5) Oyun baþlatma oyunculu oyuna baþlama Oyun servisleri ve oyun ayarlarý Hesaplamalar (Menü 6) Para birimi dönüþtürme iþlemi yapýlmasý Yapýlacaklar (Menü 7) Nokia Corporation. All rights reserved.

7 Ajanda (Menü 8) Ajanda notu yazma Telefon bir not için uyarýda bulunduðunda Kýzýlötesi (Menü 9) Radyo (Menü 10) Radyo kanalý bulma Radyoyu kullanma Joker (Menü 11) Kayýt uygulamasý Kayýt Kayýtlar listesi Wallet Kiþisel kart bilgilerini kaydetme Kiþisel notlar Wallet ayarlarý Ödemelerinizi wallet ile yapma Sesli komutlar Geri sayým sayacý Kronometre Zaman incelemesi ve ara derece Tur zamanlarý Süreleri görüntüleme ve silme Gezgin WAP (Menü 12) WAP servislerine eriþim ve kullanýmda temel adýmlar Telefonu WAP servisleri için ayarlama Yazýlý mesaj olarak alýnan servis ayarlarýný kaydetme Servis ayarlarýný el ile tuþlama WAP servisiyle baðlantý kurma WAP servisi sayfalarýný tarama Telefon tuþlarýnýn kullanýmý hakkýnda genel bilgiler Ýçindekiler 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 7

8 Ýçindekiler WTAI Genel Kitaplýk fonksiyonlarý WAP baðlantýsýný kesme WAP tarayýcýsýnýn görünüm ayarlarý Ýndirme ayarlarý Yer imleri Yer imi alma Servis mesaj kutusu Telefonu servis mesajlarýný alacak þekilde ayarlama Önbellek Güvenlik göstergesi Güvenlik modülü Dijital imza Sertifikalar Güvenlik modülü ayarlarý SIM servisleri (Menü 13) Veri ve faks iletiþimi Ýletiþim uygulamalarý modem sürücüleri PC Suite Modem kurulumu GPRS - General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Hizmeti) HSCSD - High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hýzlý Devre Anahtarlý Veri) Veri iletiþim uygulamalarýný kullanma Batarya özellikleri Þarj Etme ve Boþaltma BAKIM VE ONARIM ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Nokia Corporation. All rights reserved.

9 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Motorlu taþýt kullanýrken cep telefonuyla konuþmayýn. GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN GÝRÝÞÝM Tüm mobil telefonlar, performansý düþüren etkileþime maruz kalabilir. HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA TELEFONU KAPATIN Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden olabilir. BENZÝN ÝSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN Telefonu benzin pompalarýnýn yanýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun Nokia Corporation. All rights reserved. 9

10 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝS Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun. YEDEK KOPYALAR Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. ARAMA Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan olduðundan emin olun. Telefon numarasýný alan koduyla birlikte tuþlayýn ve tuþuna basýn. Konuþmayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek için (örneðin, aramadan, menüden, vb. çýkmak için) tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil numarayý tuþlayýn ve sonra tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayý bitirmeyin Nokia Corporation. All rights reserved.

11 Þebeke Hizmetleri Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Dualbant/tribant, þebekeye baðlý bir özelliktir. Bu özelliðe abone olup olamayacaðýnýzý ve kullanýp kullanamayacaðýnýzý öðrenmek için yerel hizmet saðlayýcýnýza baþvurun. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným yönergelerini almanýz gerekir. Not: Bazý þebekeler, tüm dile baðlý karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir. GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 güç kaynaklarý ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Uyarý: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnýzca kullanýlmasý telefon imalatçýsý tarafýndan onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve aksesuarlarý kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr. Onaylý aksesuarlarý edinmek için bayinize baþvurun. Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin Nokia Corporation. All rights reserved. 11

12 Genel bilgiler Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müþteri desteði ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. etiketini garanti belgenizin üzerine yapýþtýrýn. etiketini satýþ paketindeki Club Nokia davetiyesine yapýþtýrýn. Eriþim kodlarý Güvenlik kodu (5-10 haneli): Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanýmlara karþý korur. Üretici tarafýndan, kodu ayarlanmýþtýr. Ayarlar menüsünde kodu deðiþtirin (bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 65). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasýlýðýna karþý gizli bir yerde yazýlý bir kopyasýný saklayýn. Telefonu, kodu soracak þekilde ayarlayýn (bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 65). PIN kodu (4-8 haneli): PIN (Kiþisel Tanýmlama Numarasý) kodu, SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýma karþý korur. PIN kodu, genellikle SIM kartýnýzla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Telefonu, her açýldýðýnda PIN kodunu soracak þekilde ayarlayýn (bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 65). PIN2 kodu (4-8 haneli): SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, ücret sayaçlarý gibi bazý fonksiyonlara girilmesi için gereklidir. PUK ve PUK2 kodlarý (8 basamaklý): PUK (Kiþisel Bloke Açma Anahtarý) kodu bloke olmuþ PIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu deðiþtirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için bölgenizdeki servis saðlayýcýnýza baþvurun Nokia Corporation. All rights reserved.

13 Engelleme þifresi: Engelleme þifresi, Arama kýsýtlama servisi kullanýlýrken gereklidir (bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 65). Þifreyi servis saðlayýcýnýzdan alabilirsiniz. Wallet kodu (4-10 basamak): Wallet kodu, wallet servislerine eriþim için gereklidir. Ayrýntýlý bilgi için bkz: Wallet, sayfa 77. Ýmza PIN kodu: Ýmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir. Genel bilgiler 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 13

14 Telefonun fonksiyonlarýna genel bakýþ Telefonun fonksiyonlarýna genel bakýþ Nokia 6510 cep telefonunda, Saat, Çalar saat, Geri sayým sayacý, Oyunlar, Ajanda, Wallet gibi günlük kullaným için kullanýþlý birçok fonksiyon bulunur. Ayrýca, telefonunuzla birlikte kullanabileceðiniz birçok Nokia Xpress-on TM rengi bulunmaktadýr. Kapak deðiþtirmek için (bkz: Kapaklarýn deðiþtirilmesi, sayfa 26). GPRS General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi) GPRS, cep telefonlarýnýn mobil þebeke üzerinde veri gönderip almak üzere kullanýlmasýna olanak saðlayan teknolojidir. GPRS, Internet gibi veri þebekelerine kablosuz eriþim saðlayan veri taþýyýcýsýdýr. WAP, SMS mesajlar ve GPRS çevirmeli baðlantý (örneðin, Internet ve e-posta), GPRS'i kullanan uygulamalardýr. GPRS teknolojisini kullanmadan önce GPRS servisine abone olmanýz gerekir. GPRS servisine abonelik ve bu servisin kullanýmý için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. GPRS üzerinde kullanýlan uygulamalar için GPRS ayarlarýný kaydetmeniz gerekir. Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa 82. Bkz: Mesaj ayarlarý, sayfa 53. Bkz: GPRS modem ayarlarý, sayfa 64 ve Veri ve faks iletiþimi, sayfa Nokia Corporation. All rights reserved.

15 GPRS ve uygulamalarýn fiyatlandýrýlmasý WAP servisleri, veri gönderme ve alma ile SMS mesajlarý gibi, GPRS üzerinde kullanýlan uygulamalar ve etkin GPRS baðlantýsý ücrete tabidir. Fiyatlandýrma hakkýnda ayrýntýlý bilgi için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. HSCSD High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hýzlý Devre Anahtarlý Veri) Telefon, GSM yüksek hýzlý veri servislerini kullanmanýza olanak saðlar. Yüksek hýz iþlevselliðini, telefonunuz kýzýlötesi baðlantýsý yoluyla bir bilgisayara baðlý olduðunda, bilgisayarýnýza yüksek hýzlý veri yazýlýmýný destekleyen modem sürücüler yüklendiðinde ve etkin modem olarak seçildiklerinde kullanabilirsiniz. Yüksek hýzlý veri servislerinin kullanýlabilirliði ve bu servislere abonelik için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Ayrýca bkz: Veri ve faks iletiþimi, sayfa 96. WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü) Bankacýlýk, haberler, hava durumu raporu ve uçak saatleri gibi çeþitli WAP servislerini kullanabilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonlarý için tasarlanmýþtýr ve WAP servis saðlayýcýlarý tarafýndan düzenlenir. Servislerinden yararlanmak istediðiniz þebeke operatörünüzden veya servis saðlayýcýnýzdan kullanýlabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkýnda bilgi alýn. Ayrýca servis saðlayýcýlar, servislerinin kullanýmýna ait yönergeleri de verirler. Bkz: Gezgin WAP (Menü 12), sayfa 82. Telefonun fonksiyonlarýna genel bakýþ 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 15

16 Telefonun fonksiyonlarýna genel bakýþ Radyo Telefonunuzda tümleþik bir FM radyosu vardýr. Kulaklýk kullanarak radyo dinleyebilirsiniz. Bkz: Radyo (Menü 10), sayfa 73. Ses özellikleri Telefonunuzda þu ses özellikleri bulunmaktadýr: Sesle arama - ses etiketi kullanarak arama yapmak için bkz: Sesle arama, sayfa 42. Ses komutlarý - Ses komutlarý menüsünde listelenen telefonunuzdaki belirli fonksiyonlarý etkinleþtirmek için bkz: Sesli komutlar, sayfa 79. Ses kaydedicisi - ses kaydetmek için bkz: Kayýt uygulamasý, sayfa Nokia Corporation. All rights reserved.

17 1. Telefonunuz Tuþlar ve baðlantý noktalarý 1. Açma kapatma tuþu, Telefonunuzu açar ve kapatýr. Telefon rehberi veya menü fonksiyonlarýndayken veya tuþ takýmý kilitli olduðunda, açma kapatma tuþuna kýsa süreyle basmak, ekran ýþýðýnýn yaklaþýk 15 saniye yanmasýný saðlar. 2. Ses tuþlarý Üstteki tuþ kulaklýðýn (ve kulaklýk setinin) ses seviyesini yükseltmek, alttaki tuþ ise düþürmek için kullanýlýr. 3. Seçim tuþlarý, ve Tuþlarýn fonksiyonlarý, üzerlerinde görüntülenen kýlavuz metne baðlý olarak deðiþir; örneðin, bekleme modunda Menü ve Ýsimler. 4. Kaydýrma tuþlarý ve Ýsimler, telefon numaralarý, menüler veya ayarlar arasýnda ilerlemenizi saðlar. 5. telefon numarasýný çevirir ve gelen aramayý yanýtlar. Bekleme modunda, en son aranan numarayý görüntüler. 6. etkin aramayý bitirir. Herhangi bir iþlevden çýkar. Telefonunuz 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 17

18 Telefonunuz 7. - sayý ve karakter girer. tuþu basýlý tutulduðunda telesekreteriniz aranýr. ve, farklý fonksiyonlarda çeþitli amaçlar için kullanýlýr. 1 - Þarj cihazý konektörü 2 - Kulaklýk konektörü 3 - Kýzýlötesi baðlantý noktasý Bekleme modu Telefon kullanýma hazýr olduðunda ve kullanýcý tarafýndan karakter girilmediðinde, bekleme modundadýr. Menü ve Ýsimler bekleme modundaki seçim tuþlarýdýr. xxxx Telefonunuzun kullanýlmakta olduðu hücresel þebekeyi gösterir. Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir. GPRS baðlantýsý Sürekli baðlantý olarak ayarlandýðýnda, sinyal gücü göstergesinin yerine göstergesi görüntülenir. Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa Nokia Corporation. All rights reserved.

19 Batarya þarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir. Bekleme modundaki diðer temel göstergeler: Bir veya birkaç yazýlý veya resimli mesaj aldýnýz. Bkz: Mesajý okuma ve cevaplama, sayfa 50. Bir veya birkaç ses mesajý aldýnýz. Bkz: Ses mesajlarý, sayfa 52. Telefonunuz Telefonun tuþ takýmý kilitli. Bkz: Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi), sayfa 25 ve Tuþ kilidi ayarlarý, sayfa 61. Gelen arama bildirimi Kapalý ve Mesaj bildirim tonu Kapalý olarak ayarlandýðýnda, telefon çalmaz. Bkz: Ton ayarlarý, sayfa 63. Çalar saat, Açýk olarak ayarlý. Bkz: Çalar saat, sayfa 57. Geri sayým sayacý çalýþýyor. Bkz: Geri sayým sayacý, sayfa 80. GPRS modem baðlantýsý kuruldu; bkz: GPRS modem ayarlarý, sayfa 64. GPRS modem baðlantýsý sýrasýnda gelen veya giden arama olursa, yerine göstergesi görüntülenir. GPRS baðlantýsý beklemeye alýnýr. Tüm aramalarýnýz baþka bir numaraya aktarýlýr, Tüm sesli aramalarý aktar. Ýki telefon hattýnýz varsa, ilk hattýnýzýn aktarma göstergesi, ikinci hattýnýzýnki ise olur. Bkz: Aktarma, sayfa 59. Aramalar sýnýrlý abone grubu ile kýsýtlý (þebeke servisi). Bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa Nokia Corporation. All rights reserved. 19

20 Baþlarken 2. Baþlarken SIM kartýn ve bataryanýn takýlmasý Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn. SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. SIM kartý takmadan önce daima telefonun kapalý olmasýna dikkat edin ve bataryayý çýkartýn. 1. Telefonun arka yüzü size bakacak þekilde, arka kapaktaki kilitleme týrnaðýna basýp (1) kapaðý kaydýrarak çýkarýn (2). Týrnaklarýndan kaldýrarak bataryayý çýkartýn (3) Nokia Corporation. All rights reserved.

21 2. SIM kart tutucusunu açmak için kart tutucusunun üzerindeki kapaðýn ön kenarýný hafifçe kaldýrýp (4), geriye doðru kaydýrýn (5). Kapaðý açýn (6). Baþlarken 3. SIM kartý SIM kart tutucusuna yerleþtirin (7). SIM kartýn doðru yerleþtirildiðinden ve kartýn altýn kaplamalý konektörlerinin aþaðý baktýðýndan emin olun. SIM kart tutucusunun kapaðýný kapatýn (8) Nokia Corporation. All rights reserved. 21

22 Baþlarken 4. Bataryayý yerleþtirin (9). 5. Arka kapaðý, ön kapaktaki kilitleme mandallarýna doðru götürün (10) ve arka kapak yerine oturana kadar kaydýrýn (11) Nokia Corporation. All rights reserved.

23 Bataryanýn þarj edilmesi 1. Þarj cihazý kablosunu telefonun alt kýsmýndaki sokete takýn. 2. Þarj cihazýný elektrik prizine takýn. Telefon açýksa, ekranda kýsa bir süre için Þarj oluyor mesajý görüntülenir. Batarya tamamen boþsa, þarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapýlabilmesi için birkaç dakikalýk bir süre geçmesi gerekebilir. Telefonunuzu þarj cihazýna baðlýyken de kullanabilirsiniz. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazý ve bataryanýn özelliklerine baðlýdýr. Örneðin, bir BLB-2 bataryasýnýn bir ACP-7 þarj cihazýyla þarj edilmesi yaklaþýk üç saat sürer. Baþlarken Telefonun açýlmasý ve kapatýlmasý Açma/kapatma tuþunu basýlý tutun,. SIM kartýn doðru yerleþtirilmiþ olmasýna karþýn SIM'i takýn mesajý görüntüleniyorsa þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Telefonunuz 5 Voltluk SIM kartlarýný desteklememektedir; bu nedenle kartýn deðiþtirilmesi gerekebilir. Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu tuþlayýn (**** olarak görüntülenir) ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Güvenlik ayarlarý bölümü, PIN kodunun sorulmasý, sayfa 65 ve Eriþim kodlarý, sayfa Nokia Corporation. All rights reserved. 23

24 Baþlarken Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu tuþlayýn ve (***** olarak görüntülenir) Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Eriþim kodlarý, sayfa 12. Uyarý: Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ETKÝLÝ KULLANIM ÝÇÝN ÝPUÇLARI: Telefonunuzda yerleþik bir anten bulunmaktadýr. Diðer radyo vericisi aletlerde de olduðu gibi, telefon açýkken her iki antene de gerekmedikçe dokunmayýn. Antenle temas, konuþma niteliðini etkiler ve telefonun gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Görüþme sýrasýnda antene dokunulmamasý, telefonunuzla en uygun sinyal algýlama performansýna ve konuþma süresi deðerine ulaþýlmasýný saðlar Nokia Corporation. All rights reserved.

25 Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Telefon tuþlarýný kilitleyerek, telefonunuz cebinizde veya çantanýzdayken tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önleyebilirsiniz. Tuþ takýmýný kilitleme Bekleme modunda, tuþ takýmýný kilitlemek için önce Menü tuþuna ve ardýndan 1.5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ takýmý kilitli iken, ekranýn üst tarafýnda simgesi görüntülenir. Tuþ takýmý kilidini açma Tuþ takýmý kilidini açmak için önce Tuþ aç tuþuna, sonra 1.5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ kilidi devredeyken Gelen aramayý cevaplandýrmak için tuþuna basýn. Arama sýrasýnda telefonunuz normal olarak kullanýlabilir. Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir. Ayrýca bkz: Tuþ kilidi ayarlarý, sayfa 61. Not: Tuþ muhafazasý açýkken, telefonunuzdaki programlanmýþ acil telefon numaralarýný (örn., 112 veya baþka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayý tuþlayýp, tuþuna basýn. Numara, ancak son rakamý da tuþlandýktan sonra görüntülenir. Baþlarken 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 25

26 Baþlarken Kapaklarýn deðiþtirilmesi Kapaðý deðiþtirmeden önce, her zaman telefonu kapatýn ve telefonun þarj cihazý veya diðer cihazlarla baðlantýsýný kesin. Telefonu her zaman kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn. 1. Telefonun arka kapaðýný çýkarýn. Telefonun arka yüzü size bakacak þekilde, arka kapaktaki kilitleme týrnaðýna basýp kapaðý kaydýrarak çýkarýn. Bkz: SIM kartýn ve bataryanýn takýlmasý, sayfa Telefonu, alt kýsmýndan baþlayarak, yavaþça çekerek ön kapaktan ayýrýn (1). 3. Tuþ takýmýný yeni ön kapaða takýn (2) Nokia Corporation. All rights reserved.

27 4. Ön kapaðý deðiþtirmek için telefonun üst kýsmýný, ön kapaðýn üst kýsmýyla hizalayýn (3) ve telefonu yavaþça kapaða doðru itin (4). Ön kapaðýn yerine oturduðundan emin olun. Baþlarken 5. Telefonun arka kapaðýný deðiþtirin. Arka kapaðý, ön kapaktaki kilitleme mandallarýna doðru götürün ve arka kapak yerine oturana kadar kaydýrýn Bkz: SIM kartýn ve bataryanýn takýlmasý, sayfa Nokia Corporation. All rights reserved. 27

28 Arama fonksiyonlarý 3. Arama fonksiyonlarý Arama yapma 1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte tuþlayýn. Ekrandaki numarayý düzenlemek için tuþuna veya imleci hareket ettirmek için tuþuna ve imlecin solundaki karakteri silmek için Sil tuþuna basýn. Uluslararasý aramalarda, uluslararasý arama önekini (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce tuþuna iki kez basýp, ardýndan da sýrasýyla ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasýný tuþlayýn. 2. Numarayý aramak için tuþuna basýn. 3. Aramayý bitirmek veya arama giriþimini iptal etmek için veya Kapat tuþuna basýn. Telefonu ahizesiz kullaným araç kiti PPH-1 veya CARK132 ile kullanýrken, PPH-1 veya CARK132'yi telefondan ayýrarak, ahizesiz kullaným modundan özel moda geçebilirsiniz. Ahizesiz kullaným moduna geri dönmek için PPH-1 veya CARK132'yi telefona takýn. Telefon rehberini kullanarak arama yapma 1. Bkz: Telefon rehberinde isim arama, sayfa Ekranda görüntülenen numarayý aramak için tuþuna basýn. Son numarayý yeniden arama Bekleme modunda, aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz en son yirmi numaranýn listesini görüntülemek için tuþuna bir kez basýn. Aramak istediðiniz numara veya ismi seçip, tuþuna basýn Nokia Corporation. All rights reserved.

29 Telesekreterinizi arama Bekleme modunda, tuþunu basýlý tutun veya ile tuþlarýna basýn. Telefon, telesekreter numarasýný girmenizi isterse, numarayý tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Ses mesajlarý, sayfa 52. Telefon numarasýnýn hýzlý aranmasý Hýzlý arama tuþlarýndan ( - ) birine bir telefon numarasý atayabilir ve bu numarayý aþaðýdaki yöntemlerden birini kullanarak arayabilirsiniz: Önce istediðiniz hýzlý arama tuþuna, ardýndan da tuþuna basýn. Hýzlý arama açýk olarak ayarlanmýþsa, hýzlý arama tuþuna basýn ve arama baþlayýncaya kadar basýlý tutun. Bkz: Hýzlý arama, sayfa 60. Ayrýca bkz: Hýzlý arama, sayfa 41. Arama fonksiyonlarý Konferans aramasý yapýlmasý Konferans aramasý, en çok altý kiþinin konferans aramasýna katýlmasýný saðlayan bir þebeke servisidir. 1. Ýlk katýlýmcýyý arayýn. 2. Yeni katýlýmcýyý aramak için Seçim tuþuna basýp, Yeni arama seçeneðini seçin. 3. Yeni katýlýmcýnýn telefon numarasýný girin veya hafýzadan bulun ve Ara tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. 4. Yeni arama cevaplandýðýnda, konferans aramasýndaki ilk katýlýmcýya baðlanýn. Seçim tuþuna basýp, Konferans seçeneðini seçin. 5. Aramaya yeni katýlýmcýlar eklemek için 2 ile 3 arasýndaki adýmlarý yineleyin Nokia Corporation. All rights reserved. 29

30 Arama fonksiyonlarý 6. Katýlýmcýlardan biriyle özel görüþme yapmak için: Seçim tuþuna basýp, Özel'i seçin. Ýstenilen katýlýmcýyý seçin ve Tamam tuþuna basýn. Kiþisel görüþmeyi bitirdikten sonra, konferans aramasýný adým 4'te açýklanan þekilde yeniden kurun. 7. Konferans aramasýný bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Gelen aramayý cevaplamak için tuþuna, aramayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý reddetmek için tuþuna basýn. Sessiz tuþuna basarsanýz yalnýzca zil sesi susturulur. Sonra, gelen aramayý cevaplayýn veya reddedin. Ýpucu: Aramalarý aktarmak için örneðin telesekreterinize, Meþgulse aktar fonksiyonu etkinleþtirilirse, reddedilen arama da aktarýlacaktýr. Bkz: Aktarma, sayfa 59. Aramayý bekletme Arama bekletme servisi fonksiyonunu etkinleþtirdiyseniz bir görüþmeyi sürdürürken, gelen baþka bir aramayý cevaplayabilirsiniz. Bkz: Arama bekletme servisi, sayfa 60. Görüþme sýrasýnda bekleyen aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Etkin görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn Nokia Corporation. All rights reserved.

31 Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Aþaðýdaki þebeke servis seçeneklerinden bazýlarý için arama görüþme sýrasýnda Seçim tuþuna basýn (geçerli görüþme için servis saðlayýcýnýz ve operatörünüz bu servisleri sunuyorsa): Sustur veya Sesi aç, Aktifi bitir, Aramalarý bitir, Rehber, Menü ve Beklet veya Devam, Yeni arama, Konferans, Özel, Cevapla ve Reddet. DTMF gönder, parola veya banka hesap numarasý gibi DTMF ton satýrlarýný göndermek için kullanýlýr. DTMF dizisini tuþlayýn veya telefon rehberinden bulup, Tamam tuþuna basýn. tuþuna arka arkaya basarak, bekletme karakteri w ve duraklatma karakteri p'yi tuþlayabileceðinizi unutmayýn. Deðiþtir, etkin görüþmeyle beklemedeki görüþme arasýnda geçiþ yapmak için; Baðla, beklemedeki armayla etkin aramayý baðlayýp, sizin görüþme baðlantýnýzý kesmek için ve Kaydet ise, ses kaydýný baþlatmak için kullanýlýr. Arama fonksiyonlarý 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 31

32 Yazý yazma 4. Yazý yazma Ýki farklý yöntemle metin girebilirsiniz; normal yöntem veya akýllý metin giriþi denilen baþka bir yöntemi kullanarak. Normal metin giriþini kullanma Normal metin giriþini kullanarak yazý yazdýðýnýzda, ekranýn sol üst köþesinde göstergesi görünür. ile arasýndaki bir sayý tuþuna istediðiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basýn. Bir sayý tuþunun altýnda bulunan tüm karakterler tuþ üzerinde görüntülenmez. Kullanýlabilir karakterler Dil menüsünde seçilen dile baðlýdýr. Bkz: Dil, sayfa 61. Sayý girmek için istediðiniz sayý tuþunu basýlý tutun. Harf ve sayý modlarý arasýnda geçiþ yapmak için tuþunu basýlý tutun. Sayý modu, ekranýn en üstündeki 123 simgesi ile belirtilir. Kullanmak istediðiniz harf ayný tuþ üzerinde bulunuyorsa, imleç belirinceye dek bekleyin veya veya tuþuna basýn ve harfi girin.. Hatalý bir karakter tuþladýðýnýzda, imlecin solundaki karakteri silmek için Sil tuþuna basýn. Karakterleri daha çabuk silmek için Sil tuþunu basýlý tutun. En sýk kullanýlan noktalama iþaretleri ve özel karakterler sayý tuþu kullanýlarak elde edilebilir. tuþuna basarak, özel karakterler listesini görüntüler. Liste içerisinde ilerleyin ve karakter seçmek için Kullan tuþuna basýn Nokia Corporation. All rights reserved.

33 Listede daha hýzlý ilerlemek için,, veya tuþuna basýp karakter seçmek üzere tuþuna basýn. Boþluk eklemek için tuþuna basýn. Büyük ve küçük harf arasýnda geçiþ yapmak için tuþuna basýn. Ekranýn en üstündeki ABC veya abc simgesi seçilen harf biçimini gösterir. Ýmleci saða veya sola taþýmak için sýrasýyla veya tuþuna basýn. Yazý yazma Akýllý metin giriþini kullanma Tek bir tuþa basarak istediðiniz harfi girebilirsiniz. Akýllý metin giriþinin temeli, yeni sözcükler de ekleyebileceðiniz yerleþik bir sözlüðe dayanýr. Sözlük dolduðunda, yeni sözcük en eski sözcüðün yerini alýr. Akýllý metin giriþini kullanarak yazý yazdýðýnýzda, ekranýn sol üst köþesinde göstergesi görüntülenir. Akýllý metin giriþini açma veya kapatma Yazý yazarken Seçim tuþuna basýp Sözlük'ü seçin. Akýllý metin giriþini kapatmak için Sözlük kapalý seçeneðini seçin. Akýllý metin giriþini etkinleþtirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akýllý metin giriþi, yalnýzca listede bulunan dillerde kullanýlabilir. Ýpucu: Akýllý metin giriþini hemen açmak veya kapatmak için yazý yazarken tuþuna iki kez basýn Nokia Corporation. All rights reserved. 33

34 Yazý yazma Akýllý metin giriþi yöntemiyle sözcük yazýlmasý 1. - arasýndaki tuþlarý kullanarak sözcük yazmaya baþlayýn. Bir harf için her tuþa yalnýzca bir kez basýn. Sözcük her harf giriþinin ardýndan deðiþir. Örneðin, Ýngilizce sözlük seçildiðinde Nokia yazmak üzere N için, o için, k için, i için ve a için tuþuna basýn: Sayý tuþlarýna ek olarak, aþaðýdaki tuþlarý da aþaðýdaki gibi kullanabilirsiniz: Ýmlecin solundaki karakteri silmek için Sil tuþuna basýn. Karakterleri daha çabuk silmek için Sil tuþunu basýlý tutun. Karakteri büyük veya küçük harf olarak deðiþtirmek için tuþuna basýn ve sayý moduyla harf modu arasýnda geçiþ yapmak için tuþunu basýlý tutun. Simge girmek için tuþunu basýlý tutun veya bunun yerine Seçim tuþuna basýp, Simge girin'i seçin. Ýstediðiniz simgeye ilerleyin ve Kullan tuþuna basýn. Listede daha hýzlý ilerlemek için,, veya tuþuna basýp karakter seçmek üzere tuþuna basýn. Harf modundayken numara girmek için ilgili sayý tuþunu basýlý tutun veya Seçim tuþuna basýp Numara girin seçeneðini seçin. Ýstediðiniz numaralarý tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn. Rehberde arayarak isim veya telefon numarasý girmek için Seçim tuþuna basýp, Ýsim ekle veya Numara ekle'yi seçin Nokia Corporation. All rights reserved.

35 Sözcük eklemek için Seçim tuþuna basýp, Kelime girin'i seçin. Normal metin giriþ yöntemini kullanarak sözcüðü yazýp Kaydet'i seçin. Bu kelime de sözlüðe eklenir. 2. Sözcüðü yazmayý bitirdiyseniz ve sözcük doðruysa, tuþuna basarak veya tuþuyla bir boþluk ekleyerek bunu onaylayýn. Sözcük doðru deðilse, aþaðýdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: Ýstediðiniz sözcük görüntülenene kadar arka arkaya tuþuna basýn ve bunu onaylayýn. Seçim tuþuna basýp Uygun kayýtlar seçeneðini belirleyin. Sözcükten sonra? karakteri görüntülenirse, yazmayý düþündüðünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüðü sözlüðe eklemek için Çýkýþ tuþuna basýp, sözcüðü yazýn (normal metin giriþi kullanýlýr) ve Kaydet tuþuna basýn. Sözlük dolduðunda, yeni sözcük en eski sözcüðün yerini alýr. 3. Bir sonraki sözcüðü yazmaya baþlayýn. Birleþik sözcükler yazma Sözcüðün ilk bölümünü tuþlayýn ve tuþuna basarak onaylayýn. Sözcüðün son bölümünü yazýn ve veya tuþuna basarak onaylayýn. Yazý yazma 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 35

36 Telefon rehberi (Ýsimler) 5. Telefon rehberi (Ýsimler) Ýsimleri ve telefon numaralarýný telefonun hafýzasýna (dahili telefon rehberi) veya SIM kart hafýzasýna (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz. Dahili telefon rehberine, numara ve yazýlý not içeren 500 isim kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilen toplam isim tutarý, isimlerin uzunluðuna, numaralara ve metin öðelerine baðlýdýr. Telefon en çok 250 isim ve telefon numarasý kaydedebilen SIM kartlarý destekler. Sim kart hafýzasýna kaydedilen isim ve numaralar simgesi ile gösterilir. Telefon rehberi ayarlarýný seçme 1. Ýsimler tuþuna basýp Seçenekler seçeneðini seçin. 2. Kullanýlan hafýza seçeneðini belirleyip, aþaðýdaki seçeneklerden birini tercih edin: Her iki telefon rehberinden birden isim ve numara çaðýrmak için Telefon ve SIM. Ýsimler ve numaralar telefon hafýzasýna kaydedilir. Dahili telefon rehberini kullanmak için Telefon. SIM kartýn telefon rehberini kullanmak için SIM kart. 3. Rehber ekraný seçeneðini belirleyip aþaðýdaki seçeneklerden birini tercih edin: Ayný anda 4 ismi görüntülemek için Ýsim listesi. Ýsim ve numara bir defada tek bir isim ve telefon numarasý görüntülenmesini saðlar. Yalnýzca ismi görüntülemek için Büyük font Nokia Corporation. All rights reserved.

37 4. Hafýza durumu'nu seçin. Seçilen telefon rehberinde geçerli olarak kaç isim ve telefon numarasýnýn kayýtlý olduðunu ve kaç tane daha kaydedilebileceðini görmek için Telefon veya SIM kart seçeneðini seçin. Ýsimler ve telefon numaralarýný kaydetme (Ýsim ekleme) Ýsimler ve numaralar kullanýlan hafýzaya kaydedilir; yukarýdaki Telefon rehberi ayarlarýný seçme bölümüne bakýn. 1. Ýsimler tuþuna basýp Ýsim ekle'yi seçin. 2. Ýsmi tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn. Bkz: Yazý yazma, sayfa Telefon numarasýný tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn. Numara girmek için bkz: Arama yapma, sayfa Ýsim ve numara kaydedildiðinde Bitti tuþuna basýn. Ýpucu: Hýzlý kaydet Bekleme modunda, telefon numarasýný tuþlayýn. Seçim tuþuna basýp Kaydet'i seçin. Ýsmi tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn. Telefon rehberi (Ýsimler) Her isim için birden çok numara ve metin öðesi kaydetme Dahili telefon rehberine, her isim için en çok beþ telefon numarasý ve dört kýsa metin öðesi kaydedebilirsiniz. Bir isim altýndaki metin öðeleri ev ve e-posta adresi, not veya web adresi olabilir. Bir isim altýna kaydedilen ilk numara, otomatik olarak varsayýlan numara olarak kabul edilir ve simgesiyle gösterilir. Örneðin arama yapmak için telefon rehberinden bir isim seçtiðinizde, baþka bir numara seçmediðiniz sürece varsayýlan numara kullanýlýr Nokia Corporation. All rights reserved. 37

38 Telefon rehberi (Ýsimler) 1. Kullanýlan hafýzanýn Telefon veya Telefon ve SIM olduðundan emin olun. Bkz: Telefon rehberi ayarlarýný seçme, sayfa Ýsimler ve telefon numaralarý listesine eriþmek için tuþuna veya bekleme modundayken tuþuna basýn. 3. Yeni numara veya metin öðesi eklemek istediðiniz dahili telefon rehberinde kayýtlý olan isme ilerleyin ve Detaylar tuþuna basýn. (Ýsim telefonda kayýtlý deðilse, telefona kaydetmek isteyip istemediðiniz sorulur.) 4. Seçim tuþuna basýp Numara ekle veya Bilgi ekle'yi seçin. 5. Aþaðýdaki numara ve metin türlerinden birini seçin: Genel baþka bir numara tipi varsayýlan numara olarak ayarlanmadýðý sürece varsayýlan türdür. Mobil, Ev, Ýþ ve Faks diðer numara türleridir. Metin türleri þunlardýr: E-posta, Posta adresi, Not ve Web adresi:. Numara veya metin türünü deðiþtirmek için seçenekler listesindeki Türünü deðiþtir'i seçin. 6. Numarayý veya metin öðesini girin ve bunu kaydetmek için Tamam tuþuna basýn. 7. Geri tuþuna, ardýndan da bekleme moduna dönmek için Çýk tuþuna basýn. Varsayýlan numarayý deðiþtirme tuþuna veya bekleme modundayken tuþuna basýn, istediðiniz isme ilerleyip, Detaylar tuþuna basýn. Varsayýlan olarak belirlemek istediðiniz numaraya ilerleyin. Seçim tuþuna basýp Öncelikli'yi seçin Nokia Corporation. All rights reserved.

39 Telefon rehberinde isim arama 1. Ýsimler tuþuna basýp, Bul'u seçin. 2. Telefon rehberine eriþmek için Listele tuþuna basýn veya aradýðýnýz ismin ilk harflerini girip Bul tuþuna basýn. Eþleþenler, açýlan pencerede görüntülenir. 3. Ýstediðiniz isme ilerleyin ve Detaylar tuþuna basýn. Seçilen ismin ayrýntýlarýný görüntülemek üzere ilerleyin. Ýpucu: Ýsmi veya telefon numarasýný hemen bulmak için tuþuna veya bekleme modundayken tuþuna basýn. Ýsmin ilk harf(ler)ini girin ve/veya istediðiniz isme ilerleyin. Ýsim, numara veya metin öðesi düzeltme Düzeltmek istediðiniz ismi (ve numarayý) arayýn ve Detaylar tuþuna basýn. Düzeltmek istediðiniz isim, numara veya metin öðesine ilerleyin ve Seçim tuþuna basýn. Ýsmi düzelt, Noyu düzelt, veya Bilgiyi düzelt seçeneðini belirleyip, isim, numara veya metni düzeltin ve Tamam tuþuna basýn. Telefon rehberi (Ýsimler) Ýsim ve numara silme Ýsimler tuþuna basýp Sil'i seçin. Ýsim ve numaralarý sýrayla silmek için Sýrayla seçeneðini belirleyip, silmek istediðiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Önce Sil tuþuna, ardýndan da silme iþlemini onaylamak için Tamam tuþuna basýn. Telefon rehberindeki isimleri ve numaralarýn tümünü birden silmek için Tümünü sil seçeneðini seçin, Telefon veya SIM kart telefon rehberine ilerleyin ve Sil tuþuna basýn. Tamam tuþuna basýn ve güvenlik kodunu girip onaylayýn Nokia Corporation. All rights reserved. 39

40 Telefon rehberi (Ýsimler) Telefon rehberlerini kopyalama Ýsim ve telefon numaralarýný telefon hafýzasýndan SIM kart hafýzasýna veya SIM karttan telefon hafýzasýna kopyalayabilirsiniz. 1. Ýsimler tuþuna basýp Kopyala seçeneðini seçin. 2. Kopyalama yönünü (Telefondan SIM karta veya SIM karttan telefona) seçin. 3. Sýrayla, Hepsini veya Standart no.'lar seçeneðini seçin. Sýrayla seçeneðini belirlerseniz, kopyalamak istediðiniz isme ilerleyin ve Kopyala tuþuna basýn. Telefondan SIM karta kopyalama yapýyorsanýz, Standart no. lar görüntülenir. Yalnýzca standart numaralar kopyalanýr. 4. Orijinal isim ve telefon numaralarýný saklamak veya silmek için Ýlkini sakla veya Ýlkini sil seçeneðini seçin. Hepsini veya Standart no. lar seçeneðini belirlerseniz Kopyalama baþlatýlsýn mý? veya Taþýnýyor iletisi görüntülendiðinde,tamam tuþuna basýn. Kartvizit gönderme ve alma Þebeke tarafýndan destekleniyorsa, bir kiþiyle ilgili baðlantý bilgilerini kartvizit olarak kýzýlötesi yoluyla veya OTA (Over The Air) mesajý biçiminde gönderebilir ve alabilirsiniz. Kartvizit alma Telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý noktasý yoluyla veri alýmýna hazýr olduðundan emin olun; bkz: Kýzýlötesi (Menü 9), sayfa 72. Diðer telefonun kullanýcýsý artýk ayný iletiþim aracý ile isim ve telefon numarasý gönderebilir Nokia Corporation. All rights reserved.

41 Kýzýlötesi yoluyla veya OTA mesajý biçiminde bir kartvizit aldýðýnýzda, Göster tuþuna basýn. Seçim tuþuna basýp kartviziti telefon hafýzasýna kaydetmek için Kaydet seçeneðini veya alýnan kartviziti silmek için Sil'i seçin. Kartvizit gönderme Telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý noktasýný kullanarak, bir kiþinin baðlantý bilgilerini kartvizit olarak uyumlu bir telefona veya vcard standardýný destekleyen diðer elde taþýnabilir cihazlara gönderebilirsiniz. 1. Göndermek istediðiniz isim veya telefon numarasýný telefon rehberinden bulun, Seçim tuþuna basýn ve Kartý Gönder seçeneðini seçin. 2. Kýzýlötesi yoluyla kartvizit göndermek için diðer telefon veya PC'nin, kýzýlötesi baðlantý birimi yoluyla veri alacak þekilde kurulduðundan emin olun ve Kýzýlötesi'ni seçin. Kartviziti Havadan (OTA) mesaj olarak göndermek için SMS'i seçin. Telefon rehberi (Ýsimler) Hýzlý arama Hýzlý arama tuþlarýný kullanarak arama yapmak için bkz: Telefon numarasýnýn hýzlý aranmasý, sayfa 29. Hýzlý arama tuþuna numara atama Ýsimler tuþuna basýp Hýzlý aramalar seçeneðini seçin. Ýstediðiniz hýzlý arama tuþ numarasýna ilerleyip Ata seçeneðini seçin. Tuþa daha önce bir numara atanmýþsa, Seçim tuþuna basýp atanan numarayý görüntüleyebilir, deðiþtirebilir veya silebilirsiniz. Bul tuþuna basýp önce atamak istediðiniz ismi, ardýndan da numarayý seçin Nokia Corporation. All rights reserved. 41

42 Telefon rehberi (Ýsimler) Sesle arama Telefon numarasýna atanan ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. En fazla on ses etiketi ekleyebilirsiniz. Kiþi ismi veya isimleri gibi herhangi bir sözcük veya sözcükler ses etiketi olabilir. Sesli aramayý kullanmadan önce aþaðýdakilere dikkat edin: Ses etiketleri dile baðlý deðildir. Bunlar, konuþanýn sesine baðlýdýr. Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlýdýr. Bunlarý sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapýn. Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulaðýnýza yakýn tutun. Çok kýsa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanýn ve farklý numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçýnýn. Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediðiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneðin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koþulda yalnýzca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir. Ses etiketi ekleme Ses etiketi eklemek istediðiniz isimleri ve telefon numaralarýný telefonun hafýzasýna kaydedin veya kopyalayýn. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz ancak SIM kartýnýzý yenisiyle deðiþtirdiðinizde, yeni ses etiketleri eklemeden önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir. 1. Bekleme modundayken veya tuþuna basýn. 2. Ses etiketi eklemek istediðiniz isme ilerleyip Detaylar tuþuna basýn. Ýstediðiniz telefon numarasýna ilerleyin ve Seçim tuþuna basýn. 3. Ses etiketi ekle'yi seçin Nokia Corporation. All rights reserved.

43 4. Baþlat tuþuna basýn ve ses etiketi olarak kaydetmek istediðiniz sözcüðü veya sözcükleri anlaþýlýr biçimde söyleyin. Kayýt iþleminin ardýndan telefon kaydedilen etiketi çalar. 5. Ses etiketi baþarýyla kaydedildikten sonra, Ses etiketi kaydedildi mesajý görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasýnýn ardýnda simgesi görüntülenir. Ses etiketi kullanarak arama yapma GPRS baðlantýsýný kullanan bir uygulama veri gönderir veya alýrken sesle arama iþlevini kullanarak arama yapamazsýnýz. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için GPRS baðlantýsýný kullanan uygulamaya son verin. 1. Bekleme modundayken ses kýsma tuþuna veya Ýsimler tuþunu basýlý tutun. Kýsa bir sinyal duyulur ve Lütfen þimdi konuþun iletisi görüntülenir. 2. Ses etiketini anlaþýlýr biçimde söyleyin. 3. Telefon algýlanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandýðý telefon numarasýný çevirir. Kulaklýk kullanýyorsanýz sesli aramayý baþlatmak için kulaklýk tuþuna basýlý tutun. Ses etiketini dinleme, deðiþtirme veya silme Ýsimler tuþuna basýp Ses etiketleri'ni seçin. Ýstediðiniz ses etiketinin atandýðý isme ilerleyip Seçim tuþuna basýn. Ses etiketini dinlemek için Çal seçeneðini seçin. Ses etiketini silmek için Sil seçeneðini belirleyip Tamam tuþuna basýn. Ses etiketini deðiþtirmek için Deðiþtir'i seçin. Yeni ses etiketini eklemek için Baþlat tuþuna basýn. Telefon rehberi (Ýsimler) 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 43

44 Telefon rehberi (Ýsimler) Servis numaralarý Þebeke operatörünüzün servis numaralarýný bu numaralar SIM kartýnýzda bulunuyorsa arayabilirsiniz. Ýsimler tuþuna basýn ve Servis no.'larý seçeneðini seçin. Servis numarasýna ilerleyin ve numarayý aramak için tuþuna basýn. Arayan grubu Telefon rehberine kaydedilen isim ve telefon numaralarýný arayan gruplar þeklinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grup için gruptaki telefon numarasý tarafýndan arandýðýnýzda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiði görüntüleyecek þekilde ayarlayabilirsiniz (aþaðý bakýn). Telefonu, yalnýzca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarýndan gelen aramalarda çalacak þekilde ayarlamak için bkz: Þunu bildir (Ton ayarlarý, sayfa 63). Ýsimler tuþuna basýp Arayan grubu seçeneðini ve istediðiniz arayan grubunu seçin. Seçin Ad seçeneðini seçin, arayan grubu için yeni bir isim girin ve Tamam tuþuna basýn. Grup zil sesi tonu'ni seçin ve grup için ayarlamak istediðiniz zil sesine ilerleyip, Tamam tuþuna basýn. Standart o sýrada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir. Grup grafiði'ni seçin ve telefonu grup logosunu görüntüleyecek þekilde ayarlamak için Açýk seçeneðini, logonun görüntülenmemesi için Kapalý seçeneðini, amblemi görüntülemek için Bak seçeneðini veya þebekeniz tarafýndan desteklenmesi koþuluyla amblemi Havadan (OTA) mesaj olarak göndermek için Logoyu gönder'i seçin. Üyeler. Arayan gruba isim eklemek için Ýsim ekle seçeneðinde Tamam tuþuna basýn. Gruba önceden isim ve numaralar eklediyseniz Seçim tuþuna basýn ve Ýsim ekle seçeneðine ilerleyip Tamam tuþuna basýn. Gruba eklemek istediðiniz isme ilerleyip Ekle tuþuna basýn. Arayan gruptan isim çýkarmak için çýkarmak istediðiniz isme ilerleyip Seçim tuþuna basýn. Ýsmi çýkar seçeneðinde Tamam tuþuna basýn Nokia Corporation. All rights reserved.

45 6. Menüyü kullanma Telefonunuz, menüler þeklinde gruplandýrýlmýþ geniþ bir fonksiyon yelpazesi sunar. Menü fonksiyonlarýnýn bir çoðu kýsa yardým metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardým metnini görüntülemek için istediðiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardým metninden çýkmak için Geri tuþuna basýn. Bkz: Yardým metni, sayfa 62. Menü fonksiyonuna eriþim Ýlerleyerek 1. Menüye eriþmek için Menü tuþuna basýn. 2. Menü içinde ilerleyip örneðin Seç tuþuna basarak Ayarlar seçeneðini seçin. 3. Menü içerisinde alt menüler bulunuyorsa istediðiniz alt menüyü seçin (örneðin, Arama ayarlarý). 4. Seçilen alt menü altýnda da alt menüler varsa 3. adýmý yineleyin. Bir sonraki alt menüyü seçin (örneðin, Herhangi bir tuþla cevap). 5. Ýstediðiniz ayarý seçin. 6. Önceki menü düzeyine dönmek için Geri tuþuna ve menüden çýkmak için Çýk tuþuna basýn. Kýsayol kullanarak Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandýrýlmýþtýr ve bunlara, ilgili kýsayol numaralarýný kullanarak eriþebilirsiniz. Ýlgili kýsayol numarasý, ekranýn sað üst köþesinde gösterilir. Menüye eriþmek için Menü tuþuna basýn. Hýzlý þekilde, iki saniye içinde, ulaþmak istediðiniz menü fonksiyonunun dizin numarasýný tuþlayýn. Örneðin, Herhangi bir tuþla cevap özelliðini Açýk olarak ayarlamak için Menü,,, ve tuþlarýna basýn. Menüyü kullanma 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 45

46 Menüyü kullanma Menü fonksiyonlarýnýn listesi 1. Mesajlar 1. Mesaj yaz 2. Gelen kutusu 3. Giden kutusu 4. Arþiv 5. Þablonlar 6. Klasörlerim 7. Tümünü sil 8. Ses mesajlarý 9. Bilgi mesajlarý 10.Servis komutu yazýmý 11.Mesaj ayarlarý 2. Arama kaydý 1. Cevapsýz aramalar 2. Arayan numaralar 3. Aranan numaralar 4. Son Arama Listelerinin Silinmesi 5. Arama süresi 6. Arama ücretleri 7. GPRS veri sayacý 8. GRPS baðlantýsý zaman sayacý 3. Tercihler 1. Genel 2. Sessiz 3. Toplantý 4. Dýþ mekan 5. Çaðrý cihazý 4. Ayarlar 1. Çalar saat 2. Saat ayarlarý 3. Arama ayarlarý 4. Telefon ayarlarý 5. Zil ses ayarlarý 6. Aksesuar ayarlarý 7. GPRS modem ayarlarý 8. Güvenlik ayarlarý 9. Fabrika ayarlarýna geri dön 5. Oyunlar 6. Hesaplamalar 7. Yapýlacaklar 8. Ajanda Nokia Corporation. All rights reserved.

47 9. Kýzýlötesi 10.Radyo 11.Joker 1. Ses kayýt cihazý 2. Ses komutlarý 3. Geri sayým sayacý 4. Kronometre 5. M-cüzdan 12.Gezgin 1. Ana sayfa 2. Yer imleri 3. Servis gelen k. 4. Ayarlar 5. Adrese git 6. Önbelleði boþalt 13.SIM hizmeti 1 Menüyü kullanma 1. Yalnýzca SIM kart tarafýndan desteklenmesi halinde görüntülenir. Ýsim ve içindekiler SIM karta baðlý olarak deðiþir Nokia Corporation. All rights reserved. 47

48 Menü fonksiyonlarý 7. Menü fonksiyonlarý Mesajlar (Menü 1) Yazýlý ve resimli mesajlarý okuyabilir, yazabilir, gönderebilir veya mesajlarýnýzý kaydedebilirsiniz. Telefonunuzun mesaj hafýzasýndaki tüm mesajlar klasörler içerisinde düzenlenir. Yazýlý veya resimli mesaj göndermeden önce, mesaj merkez numaranýzý kaydetmeniz gerekir, bkz: Mesaj ayarlarý, sayfa 53. Mesaj yazma ve yollama En fazla 160 karakterden oluþan mesajlar yazabilir ve bunlarý düzenleyebilirsiniz. 1. Menü tuþuna basýp, Mesajlar ve Mesaj yaz seçeneðini seçin. 2. Mesajý yazýn. Bkz: Yazý yazma, sayfa 32. Ayrýca bkz: Mesaja metin þablonu ekleme, sayfa 50) ve Mesaja resimli þablon ekleme, sayfa Mesajý göndermek için Seçim tuþuna basýn ve Gönder seçeneðini seçin. 4. Alýcýnýn telefon numarasýný girin ve mesajý göndermek için Tamam tuþuna basýn veya telefon numarasýný rehberde arayýn. Mesajý yollamak için Tamam tuþuna basýn. Not: SMS þebekesi aracýlýðýyla mesaj gönderirken, telefonunuz "Mesaj gönderildi" yazýsýný görüntüleyebilir. Bu, mesajýn telefonunuzda programlanmýþ mesaj merkez numarasýna gönderildiðini gösterir. Ancak, mesajýn istenilen hedefe ulaþtýðýný göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için, hizmet saðlayýcýnýza baþvurun Nokia Corporation. All rights reserved.

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu 9240183 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-70 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, iþbu RM-243 veya RM-308 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N93i-1

Baþlangýç. Nokia N93i-1 Baþlangýç Nokia N93i-1 Tuþlar ve parçalar kapak kapalý 2. baský TR, 9253954 Model numarasý: Nokia N93i-1. Bundan sonra Nokia N93i olarak anýlacaktýr. 1 Ana kamera birimi ve mercek. Cihazýnýz yüksek çözünürlükte

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-84 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3 Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu 9354812 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu 9209329 2. Baský, TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-409 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu 9207774 2. Baský TR 0434 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-367 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu

Detaylı

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 10 Telefona genel bakõş, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-43 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Sohbet Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Teslimat içeriği. 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19. PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk)

Teslimat içeriği. 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19. PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk) 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19 Teslimat içeriği PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk) Kullanõm kõlavuzu MultiMediaCard (telefonda) Pil CD-ROM Sync station Güç

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Nokia 5140 Kullanım Kılavuzu. 9230315 Sayı 1

Nokia 5140 Kullanım Kılavuzu. 9230315 Sayı 1 Nokia 5140 Kullanım Kılavuzu 9230315 Sayı 1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ "NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NPL-5 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E710

GPRS TELEFON SGH-E710 GPRS TELEFON SGH-E710 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 06/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210213/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210213/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210213/1 TÜRKÇE UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION Þirketi, bu HF-22 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu beyan

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-C200

GPRS TELEFON SGH-C200 ELECTRO GPRS TELEFON SGH-C200 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma...

Detaylı

Nokia 3600 slide Kullanım Kılavuzu

Nokia 3600 slide Kullanım Kılavuzu Nokia 3600 slide Kullanım Kılavuzu 9209200 Baskı 1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-352 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu

Detaylı

NOKIA PC SUITE 5.1 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HIZLI KULLANIM KILAVUZU NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur. Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1 Nokia Mini Hoparlör MD-6 3 5 4 2 9205726/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markasýdýr. Giriþ Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkür

Detaylı

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone düğmesini kullanın. Phone ekranından Features listesine

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Nokia C5-06 Kullanım Kılavuzu

Nokia C5-06 Kullanım Kılavuzu Nokia C5-06 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.3 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 5 Başlarken 6 Tuşlar ve parçalar 6 SIM kartı ve bataryayı takma 7 Hafıza kartı takma 9 Hafıza kartını çıkarma 10 Bataryayı şarj

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E630

GPRS TELEFON SGH-E630 * Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. GPRS TELEFON SGH-E630 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Bas-konuş Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 07/2003. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma...

Detaylı

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi Yusuf Noyan AYDIN Aydın Dış Ticaret Altınkum Mahallesi 430 Sokak No:2/4 Konyaaltı ANTALYA Telefon : + 90 242 229 96 50 www.aypro.com info@aypro.com CG - G5 GSM Modüllü Alarm Sistemi GSM / SMS / RFID Alarm

Detaylı

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune,

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Nokia E50 Kullanım Kılavuzu

Nokia E50 Kullanım Kılavuzu Nokia E50 Kullanım Kılavuzu 9248822 Baskı 1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-170 / RM-171 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlı olduğunu

Detaylı

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38 İçindekiler Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 5 Telefonunuzda yardım... 6 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın.

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. İlave telefon içerikleri için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...1 2. NOKİA MODEM OPTIONS Yİ YÜKLEME...1 3. NOKİA 6600 TELEFONUNUZU PC'YE BAĞLAMA...2

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

Settings wizard 5.0. Baskı 1

Settings wizard 5.0. Baskı 1 Settings wizard 5.0 Baskı 1 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K770i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Yaşamınızı resimlerde, arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin.

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11599A Turkish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11599A Turkish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

E620.book Page 1 Friday, May 27, 2005 9:01 AM

E620.book Page 1 Friday, May 27, 2005 9:01 AM E620.book Page 1 Friday, May 27, 2005 9:01 AM * Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarları bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5398/ABUSASP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5398/ABUSASP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

31.1.02 k45e-u2-ger.fm K45 - Eagle, tr, A31008-H4500-A13-3-5A19

31.1.02 k45e-u2-ger.fm K45 - Eagle, tr, A31008-H4500-A13-3-5A19 31.1.02 k45e-u2-ger.fm K45 - Eagle, tr, A31008-H4500-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

Printed in Korea Code No.: GH68-21788A Turkish. 01/2009. Rev. 1.0

Printed in Korea Code No.: GH68-21788A Turkish. 01/2009. Rev. 1.0 Telefonun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu kılavuzda yer alan bileşenlerden bazıları telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L Kullanım Kılavuzu jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahilinizi Kullanma Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir. Sistem

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211345, 1. Baskı TR Tuşlar ve parçalar 9 İkincil kamera 10 Ses seviyesi/yakınlaştırma tuşu 11 Medya tuşu 12 Ekran ve tuş kilidi anahtarı

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU LED göstergesi Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu KULLANIM KILAVUZU Flaş Ön kamera 1 Pilin şarj edilmesi. 5.0 Güç tuşu Ses açma/ kısma 2 SIM kartın takılması ya da çıkarılması.

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu

IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu Hazırlayan: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Aralık, 2011 İçindekiler 1 Set Düğmeleri... 2 2 Dâhili çağrı... 3 3 Harici Çağrı... 3 4 Dışarıdan

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-12088A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-12088A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Başlangıç. 9247687, 2. Baskı TR. Nokia N73-1

Başlangıç. 9247687, 2. Baskı TR. Nokia N73-1 Başlangıç 9247687, 2. Baskı TR Nokia N73-1 Tuşlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarası: Nokia N73-1. Bundan sonra Nokia N73 olarak anılacaktır. 1 Işık sensörü 2 Daha düşük çözünürlüklü ikinci kamera

Detaylı

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir)

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir) OPAX-011GSM MODÜL PROGRAM KODLARI NOT: 1-Cihazın antenini takmadan kesinlikle elektik vermeyiniz 2-Data kablolarının uçları açık ve birbirine temas etme durumu olduğundan kesinlikle birbirine temas etmediğinden

Detaylı