Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu"

Transkript

1 Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Baský 2

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, Nokia Connecting People ve Navi TM döner tuþu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürünler ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc. kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Ýhraç Kontrolleri Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz / Baský 2 CE 168 Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu BABT (The British Approvals Board for Telecommunications) Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames, Surrey, KT12 4RQ Ýngiltere Tel:+44(0) Fax:+44(0) Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, Espoo, Finlandiya Tel: Fax:

3 Ýçindekiler Ýçindekiler GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Þebeke Servisleri Aksesuarlar hakkýnda Genel bilgiler Araç telefonuna ve parçalarýna genel bakýþ... 7 Telefonunuzu kullanmaya baþlamadan önce. 10 Telefonla birlikte verilen etiketler SIM kart için gereken giriþ kodlarý Telefonunuz Ekran Ekran göstergeleri Ahizenin temel parçalarý Baþlarken SIM kartýn takýlmasý Açma/kapatma ve kapalý modu Arama iþlevleri Sesle arama Rehberden arama (isim bulma) Tekrar Arama Tuþ takýmýný kullanarak arama yapma Arama yapmak için Navi TM döner tuþunu kullanma Favoriler listesi Arama bekletme servisi Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler21 Gelen aramayý kabul etme veya reddetme Menüyü kullanma Menü iþlevine eriþim Menü iþlevlerinin listesi Menü iþlevleri Mesajlar Arama kaydý Rehber Zil sesi ayarlarý Ayarlar Kaydedici Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi Kullanýcý verileri Veri iletiþimi Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi Kartvizit gönderme ve alma GPRS - Genel Paket Radyo Servisi HSCSD - Yüksek Hýzlý Veri Ýletimi Referans bilgileri Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 3

4 Ýçindekiler 8. Montaj Nokia 810 araç telefonunuz Önce güvenlik Monte etme Ses ayarlarý Ýþlev testi Satýþ paketinin içindekiler BAKIM VE ONARIM ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Trafik Güvenliði Çalýþma ortamý Elektronik cihazlar Kalp pilleri Potansiyel patlayýcý madde bulunan ortamlar 57 Araçlar Acil Aramalar Acil bir arama yapmak için Teknik bilgiler Sözlük Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

5 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kullaným kýlavuzunun diðer bölümlerinde daha ayrýntýlý bilgiler sunulmaktadýr. KAPALI MODU Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþime ya da tehlikeye yol açabileceði durumlarda, araç telefonunuzu kapalý moduna getirin. Kontak açýkken bunu yapmak için, tuþunu basýlý tutun. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Trafikte güvenli þekilde motorlu araç kullanýmýnýn, tüm sürücülerin eksiksiz dikkatine baðlý olduðunu unutmayýn. Araç telefonunuzu yalnýzca trafik koþullarýnýn güvenli kullanýma olanak verdiði durumlarda kullanýn ve yerel kanunlarýn/ düzenlemelerin sürüþ sýrasýnda cep telefonu kullanýmýna kýsýtlama getirip getirmediðini denetleyin. GÝRÝÞÝM Tüm telsiz telefonlar, performansý düþüren etkileþime maruz kalabilir. YAKIT ALIRKEN KAPALI MODU Benzin istasyonlarýnda araç telefonunuzu kapalý moduna getirin. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAYICI MADDELERÝN YAKININDA KAPALI MODU Patlayýcý maddelerle iþlem yapýlan yerlerde araç telefonunuzu kapalý moduna getirin. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun. UZMAN MONTAJ VE SERVÝS Telefon donatýmý yalnýzca uzman bir profesyonel tarafýndan monte edilebilir veya onarýlabilir. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLANILMASI Kabloyla veya Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak baþka herhangi bir cihaza baðlanýrken ayrýntýlý güvenlik talimatlarýný öðrenmek için ilgili kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekranda Acil arama yapýlsýn mý? mesajý görüntülenene kadar tuþunu basýlý tutun. tuþuna basýp onaylayýn. Güvenlik sorgusunu, ile Evet i seçerek onaylayýn veya ile Hayýr ý seçip tuþuna basarak iptal edin. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayý bitirmeyin. ARAMA Araç kontaðýnýn açýk olmasýna dikkat edin. Ýstediðiniz telefon numarasýný seçin veya alan koduyla birlikte telefon numarasýný girip Aramayý bitirmek için Gelen aramayý cevaplandýrmak için Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 5

6 Þebeke Servisleri ANTEN Mobil verici cihazlar için belirlenmiþ RF etkileþim gereksinimlerine uymak açýsýndan, antenle çevredeki kiþiler arasýnda en az 20 cm mesafe býrakýlmalýdýr. SÝGORTA DEÐÝÞTÝRME Yanan sigortayý ayný tür ve boyuttaki sigortayla deðiþtirin. Daha yüksek amperli bir sigorta kullanmayýn Þebeke Servisleri Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan cep telefonu, GSM (E)900 ve GSM 1800 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Servisleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel servislerdir. Bu Þebeke Servislerinden yararlanabilmeniz için, bu servislere yerel servis saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným talimatlarýný almanýz gerekir. Bazý þebekeler, tüm dile baðlý karakterleri ve/veya servisleri desteklemeyebilir. Aksesuarlar hakkýnda Uyarý: Yalnýzca bu özel telefon modeliyle birlikte kullanýmý telefon imalatçýsý tarafýndan onaylanmýþ aksesuarlarý kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onaylarý ve garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir. Onaylý aksesuarlarý edinmek için bayiinize baþvurun. 6 Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

7 Genel bilgiler 1. Genel bilgiler Araç telefonuna ve parçalarýna genel bakýþ Araç telefonunuz aþaðýda açýklanmýþ olan birkaç bileþenden oluþur: Araç telefonu parçalarý 1. Telsiz birimi TFE-4R Telsiz birimi, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisine sahip bir GSM 900 / 1800 araç telefonudur; bu, uyumlu bir GSM harici anteninin ve uyumlu harici cihazlarýn Bluetooth teknolojisiyle kablosuz olarak veya RS232 adaptör kablosu kullanýlarak baðlanmasýna olanak tanýr. 2. Ekran XDW-1R Baðýmsýz ekran cömertçe tasarlanmýþ boyutlarda, okumasý kolay yazý tiplerine, kullanýþlý ve kullanýcý tarafýndan özelleþtirilebilir ekran konumlandýrmasýna ve gündüz veya gece kullanýmý için yapýlandýrýlabilen otomatik arkadan aydýnlatmaya sahiptir. 3. Pasif Ahize HSU-4 Ahize bir iþlevsel öðeler grubundan (tuþlar ve Navi TM döner tuþu), alfasayýsal tuþ takýmýndan, mikrofondan ve kulaklýktan oluþur. Ahize, sezgisel kullanýma olanak vererek kullanýcýnýn temel telefon iþlevlerine eriþimini kolaylaþtýracak þekilde özel olarak tasarlanmýþtýr. 4. Hoparlör SP-2 Arama sýrasýnda akustik sinyallerin araç telefonunuzdan en üst kalitede ses aktarýmýyla gönderilmesini ve ses aktarýmýný saðlamak üzere ayrý bir hoparlör sunulmuþtur. Bunun yerine araç radyonuzun hoparlörlerini kullanmayý istemeniz durumunda, araç telefonu sisteminizle uyumlu olmayabileceðinden araç telefonunuzu monte edecek servis teknisyeninden profesyonel yardým isteyin. 5. Mikrofon HFM-8 Satýþ paketiyle birlikte gelen ahizesiz kullaným mikrofonu araç ortamý için özel olarak tasarlanmýþtýr. Otomotiv sistemlerinde etkili yanký ve gürültü önleme için tasarlanmýþ en son teknolojiler en kötü koþullarda bile kaliteli sonuçlar alýnmasýný saðlar. Uygun bir montaj konumu seçmek, cihaz performansýný daha çok artýrabilir. Bkz: Montaj, sayfa 51. Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 7

8 Araç telefonuna ve parçalarýna genel bakýþ 6. Sistem kablolarý PCU-4 Güç kaynaðýna ve kontak sistemine baðlantý saðlamak ve radyonun sesini kapatmak için bir kablo grubu saðlanmýþtýr. 7. GSM anteni (satýþ paketinde yer almaz) Radyo birimini uyumlu harici GSM antenine baðlamak, araç telefonunun en iyi kablosuz performansý sunmasýna olanak tanýyacaktýr. 8. RS232 kablosu AD-3 RS232 adaptörü kablosu, araç telefonunuzu uyumlu bir dizüstü bilgisayarýn seri baðlantý noktasýna baðlamanýz için kolay bir yöntem sunar. Araç telefonu donatýmý ve kablo baðlantýlarý Özel iþlevler Bu araç telefonu, araç ortamýnda en üst düzeyde güvenliði ve kullaným konforunu saðlamak üzere otomotiv uygulamalarý için özel olarak tasarlanmýþ çeþitli özel iþlevlerle donatýlmýþtýr. Bu ek özelliklerden bazýlarý aþaðýda belirtilmiþtir: Sesle arama Sesle arama, rehberden otomatik olarak çevrilecek belirli numaralarý seçmenin kullanýþlý bir yoludur. Rehber kayýtlarýnýzdan en çok 15 kadarýný seçebilir ve telefon aramasý yapmak için ses etiketleri atayabilirsiniz. Bekleme ekranýndan sesli arama yapmak için, yalnýzca ahizedeki tuþuna basmanýz ve istediðiniz ses etiketini söylemeniz yeterlidir. Bu özelliði kullanabilmek için araç telefonunun rehberinde saklanan numaralar için ses etiketleri kaydetmeniz gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Sesle arama, sayfa 19 ve Sesle arama, sayfa 40. Ses komutlarý Bir ses komutu söylenerek etkinleþtirilebilen telefon iþlevleri arasýndan seçim yapabilirsiniz. Ses komutlarýna en çok üç ses etiketi eklenebilir. Ses komutunu, ses etiketiyle arama yaparken kullanýlan ayný yöntemle etkinleþtirebilirsiniz. Bekleme ekranýnda, ahizedeki tuþuna basýn ve istediðiniz iþlevin ses komutunu söyleyin. 8 Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

9 Bu özelliði kullanabilmeniz için araç telefonunun istediðiniz iþlevlerine ait komut etiketleri kaydetmeniz gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Ses komutlarý, sayfa 41. Ses kayýt cihazý Bu özellik, kiþisel sesli notlarý kaydetmenize olanak veren bir diktafon görevini yerine getirir. Toplam 3 dakikalýk kayýt süresinde en çok 10 kayýt yapabilirsiniz. Bekleme ekranýnda kayýt iþlemine baþlamak için ahizedeki tuþunu basýlý tutun. Kaydedilmiþ bir sesli notu çalmak için, kaydet menüsünden Çal seçeneðini belirleyin. Cep telefonunuzdan rehber kayýtlarýný kopyalama Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu bir cep telefonunuz varsa, bu özellik rehber kayýtlarýný cep telefonunuzdan araç telefonuna kopyalamanýza olanak tanýr. Uyumlu cep telefonunuzdan rehberi indirmek için kiþisel bir ses komutu kullanabilir (örneðin, Rehberi kopyala) veya Kullanýcýlar menüsündeki Kartvizitler indirilsin mi? seçeneðini belirleyebilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Kullanýcý verileri, sayfa 46. Bu özelliði kullanabilmek için öncelikle Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisinden yararlanarak cep telefonunu ve araç telefonunu eþleþtirmeniz gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, sayfa 43. Araç telefonuna ve parçalarýna genel bakýþ Çok kullanýcýyla kullaným yeteneði Bu özellik, kiþisel kayýtlarýnýzý veya telefon ayarlarýný iki farklý kullanýcý bilgi profili altýnda kaydetmenize olanak tanýr. Örneðin, artýk iki kullanýcýya ait rehber kayýtlarý, sesle aramada kullanýlan ses etiketleri ve ses komutlarý ile zil sesleri kaydedilebilir, ardýndan ayný SIM kart kullanýlarak araç telefonundan bunlara eriþilebilir. Bilgilerinize eriþmek için yalnýzca kiþisel kullanýcý profilinizi etkinleþtirmeniz yeterlidir. Kablosuz kulaklýklý mikrofon setine aktarma Bu özellik Bluetooth teknolojisiyle uyumlu kulaklýklý mikrofon setlerinin kullanýmýný destekler. Araç telefonunun mikrofon ve hoparlör sisteminin kullaným rahatlýðý ve kolaylýðý sunan bir kablosuz kulaklýklý mikrofon setiyle birlikte kullanýlmasý durumunda, aramalarý ahizesiz modundan kulaklýða aktarabilirsiniz. Gelen veya devam eden aramalarý kablosuz kulaklýklý mikrofon setinize aktarmak için araç telefonundaki Bu özelliði kullanabilmek için öncelikle Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisinden yararlanarak kablosuz kulaklýklý mikrofon setini ve araç telefonunu eþleþtirmeniz gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, sayfa 43. Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 9

10 Telefonunuzu kullanmaya baþlamadan önce Rehbere hýzlý eriþim Ýstediðiniz telefon numarasýný bulmanýzý ve arama yapmanýzý kolaylaþtýrmak üzere bir rehber kýsayolu özelliði saðlanmýþtýr. Özel bir rehber kaydýný bulmak için bekleme ekranýnda ile rehbere kayýtlý olan ismin ilk harfine ilerleyin ve ile istediðiniz isme ilerleyin ve numarayý aramak için Bu özelliði kullanabilmek için rehberde kayýtlarýnýzýn bulunmasý gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Kartvizitleri indir, sayfa 46. Rehberinizde kayýtlý herhangi bir isme en çok 5 telefon numarasý atayabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Rehber, sayfa 30. Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi veya RS232 kablosu kullanýlarak gerçekleþtirilen mobil veri iletiþimi Araç telefonunuz, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisiyle kablosuz olarak veya RS232 kablosuyla dizüstü bilgisayar ya da uyumlu seyir halinde araç sistemleri gibi uygun harici cihazlarý araç telefonunuza baðlamanýza olanak veren kullanýmý kolay bir özellikle birlikte gelir. Bu, artýk GPRS veya HSCSD gibi GSM veri servislerini mobil faks iletimi, Ýnternet eriþimi veya araç filosu servisleri için kullanabileceðiniz anlamýna gelir. SIM kart Araç telefonunuzu çalýþtýrmak için telsiz birimine SIM kart takmanýz gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: SIM kartýn takýlmasý, sayfa 17. Navi TM döner tuþuyla kolayca ses seviyesini ayarlama Size gelen aramayý bildiren zil sesi seviyesini, gerektiði durumlarda yalnýzca tuþuyla ilerleyerek ayarlayabilirsiniz. Ayrýca, devam eden arama sýrasýnda hoparlörün ses seviyesini tuþuyla ayarlayabilirsiniz. Telefonunuzu kullanmaya baþlamadan önce Lütfen telefonunuzu kullanmaya baþlamadan önce aþaðýdaki bilgileri okuyun: Araç kontaðý açýldýðýnda telefon otomatik olarak devreye girer. Aracýnýzýn kontaðýný kapattýðýnýzda, araç telefonu otomatik olarak kapatýlmaz: kapanma süresi iþlevi kullanýlarak ayarlanan süre boyunca çalýþmaya devam eder. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Kapanma süresi, sayfa 36. Hatasýz þekilde monte edildiðinden ve doðru çalýþtýðýndan emin olmak için, araç telefonu donatýmýnýzý düzenli aralýklarla kontrol edin. Araç telefonunuzun çalýþmasý için, geçerli bir SIM kart gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: SIM kartýn takýlmasý, sayfa Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

11 Telefonla birlikte verilen etiketler Telefonla birlikte verilen etiketler Araç telefonunuzla birlikte verilen etiketler servis ve benzeri amaçlar açýsýndan önem taþýr. etiketini garanti belgenizin üzerine yapýþtýrýn. SIM kart için gereken giriþ kodlarý PIN kodu (4-8 haneli): PIN - Kiþisel Kimlik Numarasý (Personal Identification Number), SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýmlara karþý korur. PIN kodu genellikle SIM kartýnýzla birlikte verilir. Bazý servis saðlayýcýlar telefonu açarken PIN i girmenizi isteyerek, komut istemini devre dýþý býrakmanýza olanak verebilir. PIN2 kodu (4-8 haneli): PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve bazý iþlevlere eriþmek için gereklidir. PUK ve PUK2 kodlarý (8 basamaklý): PUK - Kiþisel Blokaj Açma Anahtarý (Personal Unblocking Key) kodu bloke olmuþ PIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. Bloke edilen bir PIN2 kodunu deðiþtirmek için PUK2 kodu gerekir. Bu kodlarýn SIM kartýnýzla birlikte verilmemiþ olmasý durumunda, lütfen servis saðlayýcýnýza baþvurun. Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 11

12 Telefonunuz 2. Telefonunuz Ekran Araç telefonu kullanýma hazýr olduðunda ve henüz hiçbir karakter girilmediðinde, þekilde gösterildiði gibi, bekleme ekraný görüntülenir. Ayrýca, þebeke operatörü logosu da görüntülenir. Bir iþlevi ses etiketini kullanarak etkinleþtirmek isterseniz, öncelikle ses ekranýný çaðýrmanýz gerekir. Bunu bekleme ekranýndan yapmak için Performansý en iyi duruma getirmek üzere ekran parlaklýðýný gündüz veya gece kullanýmý için ayarlayabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Ekran arka ýþýðý ayarý, sayfa 35. Ekran göstergeleri Aþaðýda açýklanan göstergeler ekranda görüntülenebilir. Bulunulan yerdeki hücresel þebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir. Devam eden aramayý gösterir. Bir veya birkaç metin mesajý aldýnýz. Okunmamýþ metin mesajlarýný gösterir. Arama aktarma özelliði (þebeke servisi) açýktýr. Bkz: Arama aktarma, sayfa 34. Ana bölge servisi (þebeke servisi) etkindir. Numaralarý girebilirsiniz. Navi TM döner tuþunu sola döndürün. Þimdi konuþabilirsiniz. Navi TM döner tuþunu saða döndürün. Harfleri girebilirsiniz. Dolaþým özelliðinin etkin olduðunu gösterir. 12 Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

13 Ekran göstergeleri Þebeke, þifreleme iþlevini devre dýþý býrakmýþtýr. Zil sesi kapatýlmýþtýr. Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi etkinleþtirilmiþtir, bkz: Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, sayfa 43. Kullanýcý profili 1 kullanýmdadýr. Bkz: Kullanýcý deðiþtirme, sayfa 47. Kullanýcý profili 2 kullanýmdadýr. Bkz: Kullanýcý deðiþtirme, sayfa 47. Arama göstergeleri Etkin bir sesli aramayý gösterir. Sesli arama baðlantýsýnýn kesildiðini gösterir. Sesli aramalar kulaklýklý mikrofon setine aktarýlmýþtýr. Veri iletiþimi etkindir. Faks iletiþimi etkindir. GPRS baðlantýsý kurulmuþtur. Arama, beklemeye alýnmýþtýr. Genel göstergeler El ile þebeke aramasýný gösterir. Okunmamýþ metin mesajlarýný gösterir. Bu gösterge yanýp sönüyorsa, hafýza dolu demektir. Bir kartvizitin iletilmekte olduðunu gösterir. Bu ayar etkin. Kulaklýklý mikrofon setinin ses seviyesi ayarlanabilir. Zil sesi ses seviyesi ayarlanabilir. Hoparlör ses seviyesi ayarlanabilir. Gündüz ekraný etkin. Gece ekraný etkin. Kaydedici iþlevlerinin göstergeleri Kaydedici iþlevi etkin durumda. Kaset çalýnýyor. Bluetooth iþlevlerinin göstergeleri Bluetooth teknolojisine sahip cihaz araç telefonuyla eþleþtirilmiþtir. Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi etkin. Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 13

14 Ahizenin temel parçalarý Bildirim göstergeleri Bir öðenin silindiðini gösterir. Kaydýnýzýn hatalý olduðunu ve izin verilemeyeceðini gösterir. Tamam (ayarý veya yapýlan seçimi onaylar). Ek bilgileri gösterir. Uyarýyý gösterir. Mesajýnýz gönderilmektedir (mesajýn alýnmýþ olduðunu göstermez). Ahizenin temel parçalarý Ahize, iþlev seçicilerden, alfasayýsal tuþ takýmýndan, mikrofondan ve kulaklýktan oluþur Ýþlev seçiciler Ýþlev seçiciler, dört tuþtan ve Navi TM döner tuþundan oluþur. Seçili ayara baðlý olarak, aþaðýdakiler arasýndan seçim yapabilirsiniz: Basýlý tutun: acil arama iþlevini etkinleþtirme. Aþaðýdakileri yapmak için basýn: gelen aramayý kabul etme. aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz en son 10 telefon numarasýnýn listesini görüntüleme. bir numarayý çevirmeye baþlama. Aþaðýdakileri yapmak için basýlý tutun: metni, sayýlarý veya diðer kayýtlarý silme. bekleme ekranýna dönme. 14 Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

15 Ahizenin temel parçalarý Þunlarý yapmak için basýn: aramayý bitirme. girilen karakteri veya sayýyý silme. önceki menü öðesine veya ekranýna dönme. Navi TM döner tuþu Gelen arama sýrasýnda zil sesi seviyesini ve devam eden aramanýn hoparlör ses seviyesini ayarlamak için Navi TM döner tuþunu döndürün. Ayrýca, Navi TM döner tuþunu menü içinde gezinmek için de kullanabilirsiniz. Bekleme ekranýnda, Navi TM döner tuþunu sola döndürerek bir telefon numarasý tuþlayabilirsiniz. Ses ekranýndaysanýz, Navi TM döner tuþunu sola çevirmek, ses komutlarý arasýnda gezinmenize ve örneðin, bunlardan birini dinlemek üzere seçmenize olarak tanýyacaktýr. Bekleme ekranýnda, Navi TM döner tuþunu saða döndürerek A, B, C.. ile baþlayan bir rehber kaydýný arayabilirsiniz.. Ses ekranýndaysanýz, Navi TM döner tuþunu saða çevirmek, numarayý sesle aramak için atadýðýnýz ses etiketleri arasýnda gezinmenize ve örneðin, bunlardan birini dinlemek üzere seçmenize olanak tanýyacaktýr. Aþaðýdakileri yapmak için Navi TM döner tuþuna basýn; özel bir baðlamdaki iþleve eriþme: menüyü baþlatma ve bir öðe seçme. bir listeden öðe seçme. seçenekleri baþlatma ve bir öðe seçme. Bu tuþ, aþaðýdaki iþlevleri bekleme ekranýndan etkinleþtirir: Hoparlörü kapatmak için basýn. Gelen arama, yanýp sönen ekranla gösterilir. Telefonu kapalý moduna getirmek için basýlý tutun. Bekleme ekranýna dönmek için basýn. Gelen veya devam eden aramalarý araç telefonunuzdan uyumlu, eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setine ve isterseniz tekrar araç telefonuna aktarmak için basýn. Bu tuþ, bekleme ekranýndan aþaðýdaki ses iþlevlerini etkinleþtirir: Sesli aramayý ve ses komutlarýný etkinleþtirmek için basýn. Kayýt iþlemini etkinleþtirmek için (devam eden aramalar sýrasýnda da olabilir) basýlý tutun. Alfasayýsal tuþ takýmý 0-9 arasýndaki sayýlarý, harfleri ve diðer karakterleri girmek için bu tuþlarý kullanýn. Her tuþa birkaç karakter atanmýþtýr. Bir karakteri girmek için, istediðiniz karaktere ulaþana kadar ilgili tuþa art arda basýn. Sayý ve karakter girme: Sayý girmek için sayý tuþunu yaklaþýk bir saniye basýlý tutun. Karakterleri çaðýrmak için, tuþuna art arda basýn. Boþluk girmek için, Büyük ve küçük harf arasýnda geçiþ yapmak için, tuþuna basýn. Ýmleci girdiðiniz metne taþýmak için Navi TM döner tuþunu kullanýn. Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 15

16 Ahizenin temel parçalarý Örneðin, C harfini girmek isterseniz üç kez Girilen harfin saðýnda yanýp sönen imleç belirdiðinde, girilecek bir sonraki karakteri seçebilirsiniz. Kaydýnýzý tamamlayana dek bu adýmlarý yineleyin. Yukarýda açýklanan iþlem yalnýzca metin girme için geçerlidir. ÝPUÇLARI: Ahizeyle iþiniz bittiðinde, yuvasýna güvenli þekilde yerleþtirildiðinden emin olun. Gevþek bir ahize, keskin frenler yapmanýz veya kaza geçirmeniz durumunda, yaralanmalara neden olabilir. 16 Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

17 Baþlarken 3. Baþlarken SIM kartýn takýlmasý ÝPUÇLARI: Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn. SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolayca zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken veya yerinden çýkartýrken dikkatli olun SIM kartý takmadan önce araç kontaðýný kapatýn. Kapaðý açmak ve kaldýrmak (2) için radyo birimi muhafazasýndaki mandalý (1) bastýrýn. Kilidini açmak için, SIM kart yuvasýný (3) gösterildiði þekilde kaydýrýn. SIM kart yuvasýný þekilde gösterildiði gibi, tek tarafýndan yukarý kaldýrarak açýn (4). SIM kartý dikkatle yuvasýna yerleþtirin (5). SIM kartýn doðru yerleþtirildiðinden ve kartýn altýn renkli temas yüzeyinin size dönük olduðundan emin olun. SIM kart yuvasýný orijinal konumuna doðru itin ve okla gösterilen yönde kaydýrarak yerine kilitleyin. Telsiz biriminin kapaðýný kapatýn ve yerine oturduðundan emin olun. Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 17

18 Açma/kapatma ve kapalý modu Açma/kapatma ve kapalý modu ÝPUÇLARI: Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþime ya da tehlikeye yol açabileceði durumlarda, araç telefonunuzu kapatarak kapalý moduna getirin. Bu durumda, araç kontaðý açýk olsa bile araç telefonu devre dýþýdýr. Telefonu açma Araç telefonunuzu açmak için, yalnýzca kontak anahtarýný çevirmeniz yeterlidir. Araç telefonunuz kontak sistemine baðlýdýr; kontak açýldýðýnda araç telefonunuz otomatik olarak açýlýr. SIM kart kontrolünde kartýn doðru þekilde takýldýðý görülmesine karþýn, ekranda SIM reddedildi mesajý görüntüleniyorsa, lütfen yardým almak için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. PIN kodunuzu girmeniz istenirse, **** þeklinde görüntülenen PIN kodunu girin. PIN i onaylamak için Doðru PIN girildikten sonra araç telefonu telefon son kez açýldýðýnda kullanýmda olan kullanýcý veri profilini otomatik olarak etkinleþtirir. Söz konusu kullanýcý profili için rehber hafýzasýna kayýt yapýlmamýþsa, araç telefonu size bu kullanýcý profiline iliþkin olarak SIM kart hafýzasýnda bulunan rehber kayýtlarýný telefon hafýzasýna kopyalamak isteyip istemediðinizi soracaktýr. Araç telefonu kayýtlarý, kullanýmda olan SIM karttakileri deðil, dahili telefon hafýzasýndaki kayýtlarý temsil eder. Telefonu kapatma Aracýnýzýn kontaðýný kapattýðýnýzda, araç telefonu otomatik olarak kapatýlmaz: kapanma süresi iþlevini kullanarak ayarladýðýnýz süre boyunca çalýþmaya devam eder. Ardýndan, telefon otomatik olarak kapatýlýr. Kapanma süresi için belirlenmiþ fabrika ayarý beþ dakikadýr Kapalý modu Araç kontaðýnýz açýk olduðunda kapalý moduna geçiþ yapmak için: tuþunu basýlý tutun. Ardýndan, tuþunu basýlý tutun. Araç telefonunuz kapalý modundayken, yukarýdaki þekilde gösterilen ekran görüntülenir. Araç telefonunuzun yeniden hizmet vermesini saðlamak için, Ekranda görüntülenen talimatlarý izleyin. 18 Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

19 Arama iþlevleri 4. Arama iþlevleri Sesle arama Rehberdeki bir numaraya eklenmiþ ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. Ýsim etiketleri rehberinizde kayýtlý olan en çok 15 numaraya eklenebilir. Kiþinin ismi gibi herhangi bir sözcüðün (veya sözcüklerin) söylenmesi, sesli arama yaparken gereken ses etiketi olarak kullanýlabilir. Sesle aramayý kullanmadan önce aþaðýdakilere dikkat edin: Ses etiketleri dile baðlý deðildir. Bunlar, konuþanýn sesine baðlýdýr. Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlýdýr. Bunlarý sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapýn. Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulaðýnýza yakýn tutun. Çok kýsa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanýn ve farklý numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçýnýn. Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediðiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneðin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koþulda yalnýzca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir. Bu özelliði kullanabilmek için araç telefonunun rehberinde saklanan numaralar için ses etiketleri kaydetmeniz gerekir. Bunu yapmak için, bir ses etiketi söylemeniz ve bunu rehberdeki ilgili numaraya eklemeniz gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Ses Etiketleri, sayfa 39. Bir numarayý sesle aramak için, ses ekranýna ulaþmak üzere Bir ses çýkar ve ekranda Konuþun mesajý görüntülenir. Ýstediðiniz numaranýn ses etiketini yüksek sesle ve net olarak söyleyin. Araç telefonunuz ses etiketini tanýdýðýný belirtmek için kaydedilmiþ olan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra otomatik olarak ona atanmýþ olan numarayý arar. Rehberden arama (isim bulma) Yalnýzca rehberdeki bir ismi seçerek, istediðiniz numarayý arayabilirsiniz: Bekleme ekranýnda, tuþuyla rehberde alfabenin istediðiniz harfine gelin ve bu harfle baþlayan isimlerin listesini açmak için ile istediðiniz isme ilerleyin ve isimle kaydedilmiþ numarayý aramak için Kayýtlarý birbirinden ayýrt etmek için eklenen farklý simgeler kullanarak, rehberdeki bir kayda en çok beþ telefon numarasý ekleyebilirsiniz. Bir ismin altýna kaydedilen ilk numara otomatik olarak varsayýlan numara kabul edilir ve (Genel) simgesiyle gösterilir. Diðer numara türleri þunlardýr: (Cep Telefonu), (Ev Telefonu), (Ýþ Telefonu) ve (Faks Numarasý). Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 19

20 Tekrar Arama Ýsme kaydedilmiþ diðer numaralardan herhangi birini aramak için: tuþuna basýn ve ile istediðiniz simgeye veya telefon numarasýna ilerleyin. Numarayý aramak için Tekrar Arama Kýsa süre önce aradýðýnýz bir numarayý tekrar aramak için, en son aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz en çok 10 numarayý içeren bir listeyi görüntüleyebilirsiniz. Bekleme ekranýnda tuþuna basýn, tuþuyla istediðiniz numaraya veya isme ilerleyin. Numarayý aramak için Tuþ takýmýný kullanarak arama yapma Ayrýca, telefon numarasýný tuþlayarak da arama yapabilirsiniz. Bekleme ekranýnda ile arasýndaki sayý tuþlarýna basarak, istediðiniz telefon numarasýný girin. Sayýyý yanlýþ tuþlarsanýz silmek için Ekranda görüntülenen numarayý aramak için, basýn. tuþuna Arama yapmak için Navi TM döner tuþunu kullanma Telefon numarasý girmek ve arama yapmak için Navi TM döner tuþunu kullanabilirsiniz. Bekleme ekranýnda, tuþuyla ilerleyerek telefon numarasýndaki ilk sayýya gidin ve seçmek için tuþuna basýn. Bu adýmý, telefon numarasýnýn tamamý ekranda görüntülenene kadar istediðiniz numarayý oluþturan diðer sayýlarý elde etmek için yineleyin. Numarayý aramak için Favoriler listesi Bu listeye, rehberinizdeki telefon numaralarýna atanmýþ en çok 15 ismi girebilirsiniz. Favoriler listesi, sýk aradýðýnýz numaralara hýzlý bir þekilde eriþmeniz için size kolaylýk saðlamak açýsýndan sunulmuþtur. Listeyi bekleme ekranýndan görüntülemek için, tuþuyla istediðiniz kayda ilerleyin ve seçmek için Ekranda görüntülenen talimatlara uyun. Numarayý aramak için Arama bekletme servisi Arama bekletme iþlevi etkinleþtirilmiþse, devam etmekte olan baþka bir arama olduðu sýrada gelen aramalar size bildirilecektir. Bu özellik, söz konusu aramayý kabul etmenize olanak tanýr (þebeke servisi). 20 Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

21 Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Bu özellikte aþaðýdaki ayarlar kullanýlabilir: Etkin kýl Bu seçenek, arama bekletme servisini etkinleþtirir. Ýptal Bu seçenek, arama bekletme iþlevini kapatýr. Durum kontr. Bu servisin araç telefonunuzda geçerli olarak etkin olup olmadýðýný bilmek istiyorsanýz, bu seçeneði belirleyin (þebeke sorgusu). Etkin bir arama ile meþgulken, gelen aramayý kabul etmek için Bu durumda, ilk arama beklemeye alýnacaktýr. Etkin aramayla beklemedeki arama arasýnda geçiþ yapmak için Etkin durumdaki aramayý bitirmek ve beklemedeki aramaya dönmek için Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Ara. bekletme, sayfa 35. Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Etkin bir arama sýrasýnda aþaðýdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: DTMF gönder Sustur Rehber Arama sýrasýnda seçenekler listesini görüntülemek için tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek için DTMF gönderme DTMF zil sesi dizeleri, þifre göndermek veya telesekreterinize eriþmek gibi iþlemler için kullanýlabilir. Ýstediðiniz numarayý tuþlamak için ahizeyi kullanýn. Bir tuþa basmanýzýn hemen ardýndan ilgili numara DTMF zil sesi olarak gönderilecektir. Bu seçenekten çýkmak ve önceki ekrana geri dönmek için tuþuna basmak arama ekranýna dönmenizi saðlar. Devam etmekte olan bir arama etkin durumda kalacaktýr. Aramayý susturma Ýsterseniz, mikrofonun kapanmasýný saðlayan Sustur seçeneðini belirleyerek devam etmekte olan aramayý susturabilirsiniz. Bu durumda, ekranda Susturuldu mesajý görüntülenir. Mikrofonun sesini açmak için, Rehberi açma Arama sýrasýnda, bir numarayý kontrol etmek için (örneðin arayan kiþiye belirli bir telefon numarasýný vermek üzere) rehberi açmak isteyebilirsiniz. Telefon aramasý sýrasýnda rehberdeki bir numarayý bulmak için, tuþuyla ilerleyin. Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 21

22 Gelen aramayý kabul etme veya reddetme Rehberden çýkmak ve önceki ekrana geri dönmek için Gelen aramayý kabul etme veya reddetme Gelen tüm aramalarý kabul edebilir veya reddedebilirsiniz: Gelen aramayý kabul etmek için tuþuna, arama sona erdiðinde bitirmek için ise Gelen aramayý reddetmek için Meþgulse aktar iþlevi etkinleþtirilmiþse (þebeke servisi) ve gelen aramalar telesekreter numaranýz gibi baþka bir numaraya yönlendiriliyorsa, reddettiðiniz numaralar da ayný numaraya aktarýlacaktýr. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Arama aktarma, sayfa Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

23 Menüyü kullanma 5. Menüyü kullanma Nokia 810 araç telefonu, menüler halinde gruplandýrýlmýþ geniþ bir iþlevler yelpazesi sunar. Menü iþlevine eriþim Menüye bekleme ekranýndan eriþmek için, Navi TM döner tuþuna basýn. Daha sonra, aþaðýdaki tuþlarý kullanarak menüde gezinebilirsiniz: Ýþlevler listesinde yukarý kaydýrmak için, Navi TM döner tuþunu sola döndürün. Ýþlevler listesinde saða kaydýrmak için, Navi TM döner tuþunuaþaðý döndürün. Ýsteðiniz seçeneði belirlemek için Navi TM döner tuþuna basýn. Yapýlan bir kaydý silmek için bu tuþa basýn. Ayrýca, önceki menü düzeyine geri dönmek için de bu tuþa basabilirsiniz (menü iþlevleri listesine bakýn). Ekraný temizlemek için bu tuþu basýlý tutun. Menü iþlevlerinin listesi Mesajlar Mesaj oluþtur Gönder Metni sil Þablon kullan Þablon olarak kaydet Gelen kutusu Ara Cevapla Ýlet Þablon olarak kaydet Sil Gönderilmiþ mesajlar Aç Bilgiler Sil Mesaj ayarlarý Mesaj merkezi numarasý Size cevap ayný merkez yoluyla Þablonlarý göster Gönder Sil Aramalar Cevapsýz aramalar Gelen aramalar Aranan numaralar Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 23

24 Menü iþlevlerinin listesi Rehber Bul Kartvizit ekle Kartviziti düzenle Sil Numara ekle Hafýza durumu Hýzlý aramalar Zil sesleri Zil sesi seviyesi Zil sesi Uyarý zil sesleri Ayarlar Saat ayarlarý Arama ayarlarý Numaranýzýn gönderilmesi Þebeke belirler Açýk Kapalý Arama aktarma Tüm sesli aramalarý aktar Meþgulse aktar Cevap yoksa aktar Ulaþýlamýyorsa aktar Bulunamýyorsa aktar Tüm aktarmalarý iptal et Otomatik cevaplama Oto. cevaplama kapalý Oto. cevaplama açýk Arama bekletme Arama bekletme etkin Arama bekletme kapalý Durum kontr. Hýzlý aramalar Hýzlý arama açýk Hýzlý arama kapalý Telefon ayarlarý Dil Arka ýþýk ayarlarý Hücre bilgileri gösterimi Hücre bilgi göster. açýk Hücre bilgi göst. kapalý Þebeke seçimi Otomatik El ile Kapanma süresi Telesekreter Telesekreter mesaj. dinle Telesekreter numarasý GPRS modem Güvenlik ayarlarý PIN kodunun sorulmasý PIN kodunu deðiþtir 24 Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

25 Menü iþlevlerinin listesi Dahili kullanýcý grubu Standart Açýk Kapalý Sabit arama Kapalý Numara listesi Açýk Ekolayzer ayarlarý Hoparlör Radyo hoparl. Fabrika ayarl. geri yükle Ses Ses etiketleri Yeni ses etiketi Ses etiketleri listesi Çal Deðiþtir Sil Ses komutlarý Yeni ses komutu Ses komutlarý listesi Çal Deðiþtir Sil Kaydedici Kaydet Çal Sil Bluetooth Bluetooth cihazlarý bul Etkin cihazlara bak Eþleþmiþ cihazlarý göster Baðlantý oluþtur Eþleþmeyi sil Yetki iste Bluetooth ismini düzenle Bluetooth ismi Kullanýcýlar Kartvizitleri indir Kullanýcý deðiþtir Kullanýcý 1 Kullanýcý 2 Telefon hafýzasý SIM ve telefon hafýzasý SIM hafýzasý Telefon hafýzasý Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 25

26 Menü iþlevleri 6. Menü iþlevleri Mesajlar Araç telefonunuzdan kýsa mesaj alýp okuyabilir, ayný zamanda metin mesajý yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Bununla birlikte, kendi kýsa mesajlarýnýzý gönderebilmeniz için önce bazý MESAJ AYARLARI ný yapmanýz gerekir. Trafik güvenliðinin birincil derecede önem taþýdýðýný unutmayýn. Sürüþ sýrasýnda elde tutulan bir telefon kullanmayýn ve trafik koþullarýnýn izin verdiði durumlarda, yalnýzca araç telefonunuzun sunduðu özellikleri kullanýn. SMS þebekesi aracýlýðýyla mesaj gönderirken, telefonunuzda Mesaj gönderildi yazýsý görüntülenebilir. Bu yalnýzca, mesajýn araç telefonunuz tarafýndan telefonunuzda programlanmýþ mesaj merkezi numarasýna gönderildiðini belirten bir göstergedir. Ancak bu, mesajýn istenilen hedefe ulaþtýðý anlamýna gelmez. Mesaj oluþturma Ahizeyi kullanarak metin mesajlarý yazýp gönderebilirsiniz. Menüye eriþmek için ekran bekleme modundayken Mesajlar menüsüne ilerleyin ve açmak için Mesaj oluþtur seçeneðine ilerleyin ve bu seçeneði belirlemek için Kýsa mesajýnýzý yazmak için araç telefonunuzdaki alfasayýsal tuþ takýmýný kullanýn. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Alfasayýsal tuþ takýmý, sayfa 15. Mesajýnýzý yazmayý tamamladýðýnýzda Bu iþlev için sunulan dört seçenekten birini belirleyebilirsiniz: Gönder Bu seçeneði kullanarak metin mesajlarýný gönderebilirsiniz. Gönder e ilerleyin ve seçeneði belirlemek için tuþuna basýn. Kartvizitler arasýndan alýcýnýn telefon numarasýný seçin veya istediðiniz numarayý girin. Mesajý göndermek için Metni temizle Girilen metni temizlemek için bu seçeneði belirleyin. Sil seçeneðine ilerleyin ve seçeneði belirlemek için Þablon kullan Kýsa mesajý, kendi hazýrladýðýnýz bir þablonu kullanarak cevaplayabilirsiniz. Araç kiti telefonunuzdaki þablonlar listesini görüntülemek için, Þablonla cevapla yý belirleyin. Kýsa mesaj þablon listesini görmek için: Menüye eriþmek için ekran bekleme modundayken Mesajlar menüsüne ilerleyin ve seçenekleri görmek için 26 Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

27 Mesajlar Þablonlarý göster e ilerleyin ve listeyi görmek için Þablonlar listesinde ilerleyin ve istediðiniz þablonu seçmek için Seçiminizi onaylamak için Þablon olarak kaydet Bu kullanýþlý seçenek, alýnan bir kýsa mesajý þablon olarak kaydetme olanaðý verir. Þablonu kullanmak için Þablonla cevapla seçeneðini belirleyerek, þablonlar listesini görüntüleyin ve mesajýnýzý gönderin Þablon olarak kaydet seçeneðine ilerleyin ve bunu seçmek için düðmesine basýn. Gelen kutusu Bir SMS aldýðýnýzda ekranda, göstergesinin yaný sýra ve yeni mesajlarýn sayýsý ile yeni mesaj alýndý bildirimi görüntülenir. Araç telefonunuza gönderilen tüm kýsa mesajlar alýnma sýralarýna uygun þekilde görüntülenir. Okunmamýþ metin mesajlarý, okunmuþ metin mesajlarý ise simgesiyle gösterilir. Yanýp sönen SMS göstergesi, mesaj hafýzasýnýn dolu olduðunu belirtir. Yeni bir mesaj gönderebilmek veya alabilmek için önce eski mesajlardan bazýlarýný silmeniz gerekir. Birden çok metin mesajý aldýysanýz: Mesajlar menüsünü seçin ve açmak için Gelen kutusu seçeneðini belirleyin ve mesajlar listesini görüntülemek için tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve okumak için Mesaja gözatmak veya mesajýn kendisini, göndereni veya gönderenin telefon numarasýný ve mesajýn alýndýðý tarihi ve saati görüntülemek için tuþuyla ilerleyin. Araç telefonunuz seçili mesajla ilgili iþlem yapmak için kullanýlan birkaç seçenekle birlikte gelir: tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek için Ara Gönderenin telefon numarasýný aramak için bu seçeneði belirleyin. Cevapla Almýþ olduðunuz metin mesajýna cevap yazmak için bu seçeneði kullanýn. Ýlet Baþka bir numaraya metin mesajý iletmek için bu seçeneði belirleyin Þablon olarak kaydet Bu seçenek, alýnan bir SMS i þablon olarak kaydetme olanaðý verir. Kendi kýsa mesajýnýzý yazarken þablonu kullanmak için Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 27

28 Mesajlar listeyi görüntülemek ve mesajý göndermek üzere Þablonla cevapla seçeneðini belirleyin. Sil Kýsa mesajý silmek için bu seçeneði belirleyin. Gönderilen mesajlar Araç telefonu gönderilen metin mesajlarýný kaydeder. Bir mesajý açýp detaylarýný görüntüleyebilir veya metin mesajýný silebilirsiniz. Mesajlar menüsüne ilerleyin ve seçenekleri görmek için Gönderilmiþ mesajlar seçeneðine ilerleyin ve basarak mesajlarýn listesini görüntüleyin. Aç Bu seçenek seçili metin mesajýný açar. tuþuna Ayrýntýlar Alýcýnýn adý ve telefon numarasý ile metin mesajýnýn gönderilme saat ve tarihini görüntülemek için bu seçeneði belirleyin. Sil Bu seçenek kýsa mesajý siler. Mesaj ayarlarý Kýsa mesaj gönderebilmek için araç telefonunuzda bazý ayarlar yapmanýz gerekir. Mesaj merkezi numarasý Bu numarayý servis saðlayýcýnýz verir. Kýsa mesaj göndermek için gerekli olan mesaj merkezi numarasýný bu seçenekle kaydedin. Ayný mesaj merkezini kullanarak yanýtlama (þebeke servisi) Kýsa mesaj cevaplarý genel olarak gönderenin abone olduðu SMS merkezi tarafýndan iþlenir. Size cevap ayný merkez yoluyla seçeneði, mesajýnýzý alan kiþinin cevabýný sizin mesaj merkeziniz aracýlýðýyla göndermesine olanak saðlar. Bu ayarlarý yapmak için: Menüye eriþmek için ekran bekleme modundayken Mesaj ayarlarý seçeneðine ilerleyin ve bu menü öðesini seçmek için Ýstediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek için tuþuna basýn. Ekranda görüntülenen talimatlara uyun. Þablonlarý göster Araç telefonunuz kýsa mesaj olarak gönderilecek en çok 10 þablon kaydedebilir. Beþ standart þablon araç telefonunuzla birlikte gelir; size gönderilen kýsa mesajlarýn arasýndan seçilmiþ diðer 5 þablonu kaydedebilirsiniz. Aþaðýdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: düðmesine basýn. tuþuyla Mesajlar menüsüne ilerleyin ve seçenekleri görüntülemek için 28 Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

29 tuþuyla Þablonlarý göster seçeneðine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için tuþuyla þablonlar listesinde ilerleyin ve istediðiniz þablonu seçmek için Þablonun seçimini onaylamak için düðmesine yeniden basýn. tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve seçeneði belirlemek için Ekranda görüntülenen talimatlara uyun. Gönder Seçilen þablon gönderilir. Sil Bu fonksiyon kaydetmiþ olduðunuz þablonlarý silmenize olanak saðlar. Ýstediðiniz þablonu silmek için Sil seçeneðine ilerleyin ve düðmesine basýn. Size gönderilen kýsa mesajlardan kaydettiðiniz þablonlarý silebilirsiniz, ancak telefonun hafýzasýnda depolanan 5 standart þablonu silemeyeceðinizi unutmayýn. Arama kaydý Telefon, cevapsýz, gelen ve aranan numaralarýn yaný sýra aramalarýnýzýn saatini ve tarihini de kaydeder. Arama kaydý Telefon, cevapsýz ve gelen aramalarý yalnýzca þebekenin bu iþlevleri desteklemesi, telefonun açýk olmasý ve þebeke servis alaný içinde bulunmasý durumunda kaydeder. Bu listelerde, telefonunuza gelen en son 10 aramayý veya aradýðýnýz en son 10 numarayý görebilirsiniz. Bunlar, size kolaylýk saðlamasý açýsýndan için saðlanmýþtýr. En güncel öðe, listenin baþýnda gösterilir. Arama kaydýndaki her öðe için üç seçenek bulunur: Ara, Arama zamaný veya Sil. Ýstediðiniz listeden bir kaydý seçip tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek için Ekranda görüntülenen talimatlara uyun. Önceki menüye dönmek için tuþuna basýn veya bekleme ekranýna dönmek için bu tuþu basýlý tutun. Cevapsýz aramalar Bekleme ekranýndan, kayýtlý en son 10 aramadan oluþan listeyi görüntülemek (þebeke servisi) için: tuþuyla Aramalar menüsüne ilerleyin ve açmak için tuþuyla Cevapsýz aramalar seçeneðine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için tuþunu kullanarak listede ilerleyin. Bekleme ekranýna dönmek için Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 29

30 Rehber Gelen aramalar Bekleme ekranýndan, kayýtlý en son 10 aramadan oluþan listeyi görüntülemek (þebeke servisi) için: tuþuyla Aramalar menüsüne ilerleyin ve açmak için tuþuyla Gelen aramalar seçeneðine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için tuþunu kullanarak listede ilerleyin. Aranan numaralar Ekran bekleme modundayken aranan en son 10 numaradan oluþan listeyi görüntülemek için bir kýsayol kullanabilirsiniz: Bekleme ekranýndan, en son aranan numaralarýn listesini görüntülemek için: tuþuyla Aramalar menüsüne ilerleyin ve açmak için tuþuyla Aranan numaralar seçeneðine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için tuþunu kullanarak listede ilerleyin. Rehber Rehbere yaptýðýnýz kayýtlarýn tümü araç telefonunun dahili hafýzasýna kaydedilir. Ayrýca, SIM karttan veya Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir cep telefonundan alýnan kayýtlarý araç telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Kartvizitleri indir, sayfa 46. Araç telefonunun dahili rehberi her kullanýcý profili için isimlere karþýlýk gelen sayýlarla birlikte en çok 1000 ismi kaydedebilir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Hafýza durumunu sorgulama, sayfa 32. Her isme en çok beþ telefon numarasý atayabilirsiniz. Bir isim altýna kaydedilen ilk numara otomatik olarak varsayýlan numara kabul edilir ve simgesiyle gösterilir. Örneðin arama yapmak için, telefon rehberinden bir isim seçtiðinizde, baþka bir numara seçmediðiniz sürece varsayýlan numara kullanýlýr. Ýsimleri ve numaralarý bulma Bekleme ekranýndan isim ve telefon numaralarý listesine hýzlý bir þekilde eriþebilirsiniz. tuþuyla istediðiniz ismin ilk harfine ilerleyin ve seçmek için Artýk, telefon rehberinizdeki seçili harfle baþlayan tüm isim kayýtlarýný görüntüleyebilirsiniz. Bunlar alfabetik sýrada listelenir. tuþuyla listedeki istediðiniz isme ilerleyin. Bu kiþiyi aramak için Aramayý bitirmek için Bekleme ekranýna dönmek için Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Rehberden arama (isim bulma), sayfa Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

31 Rehber Ýsim ekleme Ýsimler ve telefon numaralarý rehbere kaydedilir. Bekleme ekranýndan baþlatarak, ismi ve ilgili numarayý rehbere ekleyebilirsiniz: Rehber menüsünü seçin ve rehberi açmak için tuþuna basýn. tuþuyla Kartvizit ekle seçeneðine ilerleyin ve bu seçeneði belirlemek için Alfasayýsal tuþlarla ismi girin ve kaydetmek için tuþuna basýn. Karþýlýk gelen numarayý tuþlayýn ve kaydetmek için Hatalý seçilen bir karakteri silmek için Ýsimleri ve telefon numaralarýný düzenleme Bekleme ekranýndan baþlayarak, rehberdeki isimleri ve telefon numaralarýný düzenleyebilirsiniz: Rehber menüsünü seçin ve rehberi açmak için tuþuna basýn. tuþuyla Kartviziti düzenle seçeneðine ilerleyin ve bu seçeneði belirlemek için tuþuyla, istediðiniz ismin ilk harfine ilerleyin ve bu harfle baþlayan kayýtlarýn listesini görüntülemek için tuþuyla rehberde istediðiniz isme ilerleyin ve seçmek için Artýk kaydý düzenleyebilirsiniz. tuþuyla deðiþtirilecek harfe veya sayýya ilerleyin ve istediðiniz deðiþiklikleri yapýn. Yapýlan deðiþiklikleri kaydetmek için Rehber kayýtlarýný silme Bekleme ekranýndan baþlayarak, rehberde bulunan bir veya daha çok ismi ve ilgili numaralarýný silebilirsiniz: Rehber menüsünü seçin ve rehberi açmak için tuþuna basýn. tuþuyla Sil seçeneðine ilerleyin ve bu seçeneði belirlemek için tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek için Ekranda görüntülenen talimatlarý izleyin. Telefon numarasý ekleme Rehberdeki bir kayda ek olarak en çok dört telefon numarasý ilave edebilirsiniz. Bir ismin altýna kaydedilen ilk numara otomatik olarak varsayýlan numara kabul edilir ve (Genel) simgesiyle gösterilir. Diðer numara türleri þunlardýr: (Cep Telefonu), (Ev Telefonu), (Ýþ Telefonu) ve (Faks Numarasý). Bekleme ekranýndan baþlayarak: Rehber menüsünü seçin ve rehberi açmak için tuþuna basýn. tuþuyla Numara ekle seçeneðine ilerleyin ve bu seçeneði belirlemek için tuþuyla rehberde istediðiniz isme ilerleyin ve seçmek için Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 31

32 Zil sesi ayarlarý tuþuyla, eklediðiniz numaraya atamak istediðiniz simgeye ilerleyin ve seçmek için Numarayý tuþlayýn ve kaydetmek için Hafýza durumunu sorgulama Bu seçenek, araç telefonu hafýzasýndaki boþ saklama alanýný görüntülemenize (% cinsinden) olanak tanýr. Bekleme ekranýndan baþlayarak: Rehber menüsünü seçin ve tuþuyla Hafýza durumu seçeneðine ilerleyin ve bu seçeneði belirlemek için Artýk, ekranda hafýza durumunu görüntüleyebilirsiniz. Hýzlý arama Hýzlý arama seçeneði, bir numara tuþuna atanmýþ telefon numarasýný çabuk ve kolay þekilde aramanýzý saðlayan kullanýþlý bir kýsayol iþlevidir. Hýzlý arama seçeneði istendiði þekilde etkinleþtirilebilir (Açýk) veya devre dýþý býrakýlabilir (Kapalý). Ayarlar - Arama ayarlarý - Hýzlý aramalar seçeneðine ilerleyin. Hýzlý arama tuþuna telefon numarasý atama Rehberinizdeki herhangi bir telefon numarasýný bir hýzlý arama tuþuna atayabilirsiniz ( ile ). tuþunun telesekreterinize hýzlý arama yapmak için ayrýldýðýný unutmayýn. Her bir arama tuþu için aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir: Numarayý göst., Sil veya Deðiþtir. Bekleme ekranýndan baþlayarak: Rehber menüsünü seçin ve açmak için tuþuyla Hýzlý aramalar seçeneðine ilerleyin ve bu seçeneði belirlemek için Artýk hýzlý arama tuþlarýnýn listesini ve bunlara atanan telefon numaralarýný görüntüleyebilirsiniz. tuþuyla rehberde istediðiniz giriþe ilerleyin ve seçmek için Numarayý göst., Deðiþtir ve Sil seçenekleri görüntülenir. tuþuyla istediðiniz seçeneðe ilerleyin ve belirlemek için Ekranda görüntülenen talimatlarý izleyin. Numarayý hýzlý arama Arama baþlatýlana kadar numaraya atanmýþ hýzlý arama tuþunu basýlý tutun. Ayar seçenekleri hakkýnda bilgi için, bkz: Hýzlý arama sayfa 35. Zil sesi ayarlarý Gelen aramalarýn zil sesini seçebilir, ses seviyesini deðiþtirebilir ve uyarý tonlarýný isteðinize baðlý olarak açabilir veya kapatabilirsiniz. Araç telefonu gelen aramayý bildirmek üzere çaldýðýnda zil sesi seviyesini düzenlemek veya devam etmekte olan arama sýrasýnda hoparlör ses seviyesini deðiþtirmek için, Navi TM döner tuþunu kullanýn. Zil sesleri menüsünü seçin ve menü öðelerine eriþmek için 32 Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210213/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210213/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210213/1 TÜRKÇE UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION Þirketi, bu HF-22 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3 Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu 9354812 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu 9240183 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-70 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, iþbu RM-243 veya RM-308 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-84 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N93i-1

Baþlangýç. Nokia N93i-1 Baþlangýç Nokia N93i-1 Tuþlar ve parçalar kapak kapalý 2. baský TR, 9253954 Model numarasý: Nokia N93i-1. Bundan sonra Nokia N93i olarak anýlacaktýr. 1 Ana kamera birimi ve mercek. Cihazýnýz yüksek çözünürlükte

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu 9209329 2. Baský, TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-409 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu 9207774 2. Baský TR 0434 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-367 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone düğmesini kullanın. Phone ekranından Features listesine

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 10 Telefona genel bakõş, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2

Detaylı

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Genel Bilgi... 3 2. Program Ayarlarının ve Cihaz Bağlantısının

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir)

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir) OPAX-011GSM MODÜL PROGRAM KODLARI NOT: 1-Cihazın antenini takmadan kesinlikle elektik vermeyiniz 2-Data kablolarının uçları açık ve birbirine temas etme durumu olduğundan kesinlikle birbirine temas etmediğinden

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune,

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Sohbet Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu XPEECH Kullanıcı Kılavuzu Versiyon: V1.1 Tarih: Aralık, 2013 Xpeech Technology Co., Ltd.(www.xpeech.com) 1/8 İçerik XPEECH KULLANICI KILAVUZU GİRİŞ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. XPEECH KULLANICI WEB

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1 Nokia Mini Hoparlör MD-6 3 5 4 2 9205726/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markasýdýr. Giriþ Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkür

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Bas-konuş Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

Nokia 3600 slide Kullanım Kılavuzu

Nokia 3600 slide Kullanım Kılavuzu Nokia 3600 slide Kullanım Kılavuzu 9209200 Baskı 1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-352 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-43 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5398/ABUSASP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5398/ABUSASP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu TÜRKÇE Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu Konftel 55Wx masa üstü telefonunuza, cep telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlanabilen bir konferans ünitesidir. Konftel in benzersiz ses teknolojisi, OmniSound

Detaylı

BASIT TELEFON. duckma.com PHONOTTO. Kullanıcı Kılavuzu. Version: 1

BASIT TELEFON. duckma.com PHONOTTO. Kullanıcı Kılavuzu. Version: 1 BASIT TELEFON PHONOTTO Kullanıcı Kılavuzu Version: 1 Kurulum Sihirbazı Uygulamayı çalıştırınca Kurulum Sihirbazı başlayacak ve ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre ayarlar yapılandırılacaktır. İlk ekran

Detaylı

JABRA stone3. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Kullanım Kılavuzu.com/stone3 İÇİNDEKİLER 1. HOŞ GELDİNİZ... 3 2. KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ... 4 3. TAKMA ŞEKLİ... 5 3.1 EARGELS DEĞİŞİMİ 4. BATARYA DEĞİŞİMİ... 6 4.1 BATARYA DURUMU 5. BALĞANMA...

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

Nokia C5-06 Kullanım Kılavuzu

Nokia C5-06 Kullanım Kılavuzu Nokia C5-06 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.3 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 5 Başlarken 6 Tuşlar ve parçalar 6 SIM kartı ve bataryayı takma 7 Hafıza kartı takma 9 Hafıza kartını çıkarma 10 Bataryayı şarj

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

inmarsat.com/isatphone

inmarsat.com/isatphone inmarsat.com/isatphone Programlanabilir yardım düğmesi Kulaklık Ortam ışığı sensörü LED izleme göstergesi LED durum göstergesi Eller serbest rahatlık İzleme düğmesi Ses yükseltme tuşu Ses azaltma tuşu

Detaylı

VENÜS EFES PANEL KULLANIM KILAVUZU

VENÜS EFES PANEL KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Bekleme Modu...1 Daireyi Arama...1 Apartman Görevlisini Arama...1 Özel Şifreyle Kapı Açma...1 Kullanıcı Ayarlar Menüsü...2 Karşılama Ekranı-Metni Değiştirme...2 Kapı Açma Şifresi Değiştirme...2

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D130 D135 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Settings wizard 5.0. Baskı 1

Settings wizard 5.0. Baskı 1 Settings wizard 5.0 Baskı 1 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc Kullanım Kılavuzu jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38 İçindekiler Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 5 Telefonunuzda yardım... 6 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-110 Kullanım Kılavuzu

Nokia Bluetooth Headset BH-110 Kullanım Kılavuzu Nokia Bluetooth Headset BH-110 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.1 2 Giriş Kulaklıklı mikrofon setiniz hakkında Nokia Bluetooth BH-110 kulaklıklı mikrofon seti sayesinde, aynı anda iki telefon kullansanız bile,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D6050. Kısa kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D6050. Kısa kullanım kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D6050 Kısa kullanım kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Telefon Kontor Cihazı Kullanım Kılavuzu

Telefon Kontor Cihazı Kullanım Kılavuzu D4U-BM2L Telefon Kontor Cihazı Kullanım Kılavuzu (Çoklu-port Ankesörlü Telefon Faturalama Sayacı) İthalatçı Firma : Teknocom Elektronik Ltd. Tel: 0212-2923171 www.teknocomelektronik.com.tr destek@teknocomelektronik.com

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu SYNC Genel Bilgiler SYNC, Bluetooth destekli mobil telefon ve taşınabilir ortam yürütücüsü (taşınabilir bellek) ile çalışan, sesle kumanda edilen bir haberleşme sistemidir. Sistem:

Detaylı

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahilinizi Kullanma Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir. Sistem

Detaylı

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...1 2. NOKİA MODEM OPTIONS Yİ YÜKLEME...1 3. NOKİA 6600 TELEFONUNUZU PC'YE BAĞLAMA...2

Detaylı

Nokia 5140 Kullanım Kılavuzu. 9230315 Sayı 1

Nokia 5140 Kullanım Kılavuzu. 9230315 Sayı 1 Nokia 5140 Kullanım Kılavuzu 9230315 Sayı 1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ "NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NPL-5 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

Teslimat içeriği. 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19. PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk)

Teslimat içeriği. 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19. PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk) 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19 Teslimat içeriği PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk) Kullanõm kõlavuzu MultiMediaCard (telefonda) Pil CD-ROM Sync station Güç

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D150. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D150. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D150 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson W800i

İçindekiler. Sony Ericsson W800i İçindekiler Başlarken... 4 Telefonunuzu tanõyalõm... 14 Arama... 23 Mesajlaşma... 26 Görüntüleme... 29 Eğlence... 31 Bağlantõ... 34 Önemli bilgiler... 35 Dizin... 44 İlave kullanõcõ bilgileri Telefonunuz

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda

Detaylı

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın.

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. İlave telefon içerikleri için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli

Detaylı