nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, :11 AM Kullaným Kýlavuzu Issue 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1"

Transkript

1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, :11 AM Kullaným Kýlavuzu Issue 1

2 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, :11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

3 ! nse6trx.fm Page 3 Tuesday, July 21, :11 AM Kullanýma Ýliþkin Ayrýntýlar Cep telefonunda Nokia tercihinizden ötürü sizi kutlarýz! Aþaðýda telefonun kullanýmýna iliþkin bazý temel ayrýntýlar bilginize sunulmaktadýr. Daha fazla bilgi için, lütfen Kullaným Kýlavuzu'nun tamamýný inceleyiniz. Ýlk Kez Arama Yapma 1 Bataryayý telefona takmadan önce, SIM kartý yerine takýn. Bataryayý telefondaki yerine taktýktan sonra þarj edin. Daha ayrýntýlý bilgi edinmek için bkz. "Telefonu Kullanýma Hazýrlama". 2 tuþuna basýn ve bu tuþu basýlý tutarak telefonu açýn. Ekranda þebeke adý görüntülenene kadar bekleyin. 3 Alan kodunu ve telefon numarasýný tuþladýktan sonra tuþuna basýn. 4 Aramayý bitirmek için telefon kapaðýný kapatýn ya da tuþuna basýn. Arama Fonksiyonlarý Aramaya cevap verme tuþuna basýn ya da telefonun kapaðýný açýn. Aramayý bitirme tuþuna basýn ya da telefonun kapaðýný kapatýn. Tekrar arama Ekran boþken, tuþuna basarak son aranan numaralar listesine gidin. Ardýndan tuþuna basarak istediðiniz numarayý arayýn. Kulaklýk ses düzeyini ayarlama Telefonun yan tarafýndaki ses düzeyi ayarlama tuþlarýna basýn.

4 nse6trx.fm Page 4 Tuesday, July 21, :11 AM Telefon Rehberi Fonksiyonlarý Hýzlý Kayýt Kaydetmek istediðiniz telefon numarasýný tuþlayýn ve Kaydet'i seçin. Numaraya ait ismi tuþlayýn ve Tamam ý seçin. Kayýt Bul Ekran boþken, tuþuna basýn, (ismin ilk harfini tuþlayýn), aradýðýnýz isme gitmek için ya da tuþunu kullanýn. Görüþme Sýrasýnda Telefon Rehberi Kullanma Bir görüþme sýrasýnda Telefon Rehberi'ni kullanmak için, 'e basýn ve Ýsimler'i seçin. Hýzlý Arama - arasýndaki sayýsal tuþlardan birine ve ardýndan tuþuna basýn. Menü 4-3-3'deki fonksiyonu etkin durumdayken, ilgili rakam tuþuna atanan numara çevrilmeye baþlayýncaya kadar - tuþlarýndan birine basýn ve tuþu basýlý tutun. Sesli Mesajlarý Dinleme tuþuna basýn ve tuþu basýlý tutun. Telesekreter numaranýzý girmeniz istenirse, numarayý tuþlayarak Tamam'ý seçin. Tuþtakýmýný kilitleme/ Tuþtakýmý kilidini açma Önemli Kýsayollar Telefon kapaðýný kapatýn ve Tuþlarý Kilitle'yi seçin./ Tuþ Aç'ý ve Tamam'ý seçin.

5 ! nse6trx.fm Page 5 Tuesday, July 21, :11 AM Zil Sesini Deðiþtirme Menü'yü, ardýndan 'i seçin. Ýstediðiniz tercihi seçin ve önce Seçenekler'i, sonra 'yý seçerek Tamam'a basýn. Zil sesini deðiþtirmek için, 'ni ve Seç'i seçin, ardýndan istenen ayarý seçerek Tamam'a basýn. Mesaj Yazma ve Gönderme Menü, ve tuþlarýna basýn. Mesajýnýzý yazýn, ( tuþunu kullanarak büyük ve küçük harf geçiþi, tuþuna bastýktan sonra tuþu basýlý tutarak rakam ve harf geçiþi yapabilir, özel karakterler için tuþunu kullanabilirsiniz), Seçenekler'i ve 'i seçip Tamam'a basýn, ardýndan mesaj gönderilecek numarayý uluslararasý arama kodu ve þebeke kodu ile birlikte eksiksiz olarak girin ve Tamam'ý seçin.

6 nse6trx.fm Page 6 Tuesday, July 21, :11 AM Ýçindekiler Güvenliðiniz Ýçin... 9 Bu Kýlavuzun Kullanýlmasý...11 Bilgi Etiketleri ve Güvenlik Kodu Telefonu Tanýma Ekran Göstergeleri...13 Seçenek Tuþlarý Telefonun Kullanýma Hazýrlanmasý SIM Kartýn Takýlmasý...15 SIM Kartýn Çýkartýlmasý...16 Bataryanýn Þarj Edilmesi...16 Telefonu Açma ve Kapatma...17 Koruyucu Kapaðýn Kullanýlmasý Arama Fonksiyonlarý Arama Yapma ve Cevaplama.20 Arama Yapýlmasý...20 Gelen Aramalarýn Cevaplanmasý...23 Arama Sýrasýnda Kullanýlabilen Seçenekler...24 Kulaklýk Ses Düzeyinin Ayarlanmasý...25 Tuþ Takýmý Kilidi (Tuþ Emniyeti) Telefon Rehberi Telefon Rehberi Hakkýnda (Ýsimler)...27 Telefon Rehberine Giriþ...27 Telefon Rehberi (Kullanýlan Bellek) Seçme...27 Kayýtlý Ýsimlerin ve Telefon Numaralarýnýn Tarama Tipini Ayarlama Telefon Numarasýný Ýsimle Birlikte Kaydetme (Kayýt Ekleme) Hafýzayý Kullanarak Arama Yapma Rehberden Ýsim ve Telefon Numarasý Silinmesi Telefon Numarasýný Hýzlý Arama Numarasý Olarak Atama Arayan Grubu Rehberdeki Hafýza Durumu Servis Numaralarý (Servis No.larý) Kýzýlötesi Baðlantý Ýle Veri Kopyalama ve Yazdýrma Menü Kullanýmý Kaydýrma Tuþlarýyla Menü Fonksiyonuna Ulaþma Kýsayol Yardýmýyla Menü Fonksiyonunu Kullanma Menü Fonksiyonlarýnýn Listesi Mesajlar (Menü 1) Mesajlar Hakkýnda Yazýlý Mesajýn Okunmasý (Gelen Mesajlar - Menü 1-1) Yazýlý Mesaj Gönderilmesi (Giden mesajlar - Menü 1-2 ve Mesaj yaz - Menü 1-3) Mesaj Ayarlarý (Menü 1-4) Bilgi Servisi (Menü 1-5)

7 nse6trx.fm Page 7 Tuesday, July 21, :11 AM Faks veya Veri Arama (Menü 1-6) Servis Komutu Yazýmý (Menü 1-7) Ses Mesajlarý (Menü 1-8) Arama Kaydý (Menü 2) Arama Kaydý Hakkýnda Cevapsýz Aramalar (Menü 2-1) Arayan Numaralar (Menü 2-2) Aranan Numaralar (Menü 2-3) Son Arama Listelerinin Silinmesi (Menü 2-4) Arama Süresini Göster (Menü 2-5) Arama Ücretlerini Göster (Menü 2-6) Arama Ücreti Ayarlarý (Menü 2-7) Tercihler (Menü 3).. 55 Tercihler Ýle Yapabilecekleriniz 55 Farklý Tercihler Seçilmesi Tercihleri Uyarlama Tercih Ayarlarý Tercihleri Yeniden Adlandýrma Ayarlar (Menü 4) Çalar Saat (Menü 4-1) Saat (Menü 4-2) Saatin Ayarlanmasý Arama Ayarlarý (Menü 4-3) Herhangi Bir Tuþla Cevap (Menü 4-3-1) Otomatik Tekrar Arama 7 (Menü 4-3-2)...61 Hýzlý Arama (Menü 4-3-3)...61 Arama Bekletme Seçenekleri (Menü 4-3-4)...61 Numaranýzýn Yollanmasý (Menü 4-3-5)...61 Telefon Ayarlarý (Menü 4-4)...62 Dil (Menü 4-4-1)...62 Hücre Bilgi Ekraný (Menü 4-4-2)...62 Kendi Numaralarýnýzýn Listesi (Menü 4-4-3)...62 Açýlýþ Notu (Menü 4-4-4)...63 Þebeke Seçimi (Menü 4-4-5)...63 Güvenlik Ayarlarý (Menü 4-5)..64 PIN Kodunun Sorulmasý (Menü 4-5-1)...64 Arama Engelleme Servisi (Menü 4-5-2)...64 Sabit Arama (Menü 4-5-3)..65 Sýnýrlý Abone Grubu (Menü 4-5-4)...66 Güvenlik Seviyesi (Menü 4-5-5)...66 Giriþ Kodlarýnýn Deðiþtirilmesi (Menü 4-5-6)...67 Fabrika Ayarlarýna Geri Dön (Menü 4-6) Arama Aktarma (Menü 5) Oyunlar (Menü 6) Hesaplamalar (Menü 7) Hesap Makinesinin Kullanýlmasý...73 Kur Dönüþtürme...74

8 nse6trx.fm Page 8 Tuesday, July 21, :11 AM 13. Ajanda (Menü 8) Kýzýlötesi (Menü 9) Kýzýlötesi Baðlantý ile Veri Alma Kýzýlötesi Baðlantý ile Veri Gönderme Kýzýlötesi Baðlantýnýn Durumunu Kontrol Etme Batarya Bilgileri...89 Þarj Etme ve Boþaltma...89 Aksesuarlar ve Bataryalar...91 Bakým ve Onarým Önemli Güvenlik Bilgileri Akýllý Mesaj Servisleri Nokia ve Operatör Servislerinin Kullanýlmasý Eriþim Numaralarýný Kaydetme Mevcut Servislerin Listesini Yükleme Servis Mesajýný Sayfa Ýþareti Olarak Kaydetme Sayfa Ýþareti Olarak Kaydedilen Servisi Kullanma Nokia Servisi Yükleme ve Kullanma Ýle Ýlgili Bir Örnek Diðer Servisler Servis Adresi Kaydetme Servis Adresine Eriþim Referans Bilgileri Eriþim Kodlarý Güvenlik Kodu (5 haneli) PIN Kodu (4-8 haneli) PIN2 (Süper PIN) Kodu (4-8 haneli) PUK Kodu (8 haneli) PUK2 (Süper PUK) Kodu (8 haneli) Engelleme þifresi

9 nse6trx.fm Page 9 Tuesday, July 21, :11 AM Güvenliðiniz Ýçin Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Cep telefonu elinizdeyken motorlu taþýt kullanmayýn. GÝRÝÞÝM Tüm mobil telefonlar performansý etkileyen giriþime neden olabilir. HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA TELEFONUNUZU KAPATIN Telsiz telefonlar giriþime neden olabilir. Uçakta kullanýlmasý yasalara aykýrýdýr. BENZÝN ALIRKEN TELEFONU KAPATIN Telefonunuzu benzin istasyonunda, yakýt veya kimyasal madde yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONUNUZU KAPATIN Patlama yapýlan yerlerde telefonunuzu kullanmayýn. Kýsýtlamalara ve düzenleme ya da kurallara uyun. DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda (kulaða yakýn) kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝSE BAÞVURUN Yalnýzca kalifiye personel aleti monte etmeli veya onarmalýdýr. 9

10 nse6trx.fm Page 10 Tuesday, July 21, :11 AM AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLANILMASI Baþka bir cihaza baðlanýrken, kullaným kýlavuzundaki detaylý güvenlik talimatlarýný okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. ARAMA YAPILMASI Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Telefon numarasýný, alan koduyla birlikte tuþlayýn, sonra tuþuna basýn. Konuþmayý bitirmek için tuþuna basýn. Aramaya yanýt vermek için ise, tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekranda tuþunun hemen üstünde 'Sil' sözcüðü görüntülenirken, ekrandakileri silmek için Sil'i seçin. Acil numarayý tuþlayýn, sonra tuþuna basýn. Bulunduðunuz yeri belirtin. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe konuþmayý bitirmeyin. KIZILÖTESÝ ÖNLEMLER Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla etkileþimine izin vermeyin. 10

11 nse6trx.fm Page 11 Tuesday, July 21, :11 AM Bu Kýlavuzun Kullanýlmasý Bu kýlavuzda açýklanan telsiz telefon bir GSM þebekesinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bu hizmetler telsiz hizmet saðlayan kurumlar tarafýndan verilen özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmet(ler)e yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným talimatlarýný almanýz gerekir. Bilgi Etiketleri ve Güvenlik Kodu ÖNEMLÝ! Telefonunuzun üstündeki bilgi etiketleri, servis ve ilgili diðer konular açýsýndan çok önemlidir, bunlarý kaybetmeyin. ÖNEMLÝ! Telefonunuzun güvenlik kodunun fabrika çýkýþ deðeri 12345'dir. Bu deðeri, Menü içindeki 'Giriþ Kodlarýný Deðiþtir' seçeneði ile deðiþtirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasýlýðýna karþý gizli bir yerde yazýlý bir kopyasýný saklayýn. 11

12 nse6trx.fm Page 12 Tuesday, July 21, :11 AM 1. Telefonu Tanýma Telefonunuzun tuþlarý ve bu tuþlarýn fonksiyonlarý aþaðýda açýklanmaktadýr. Kýlavuzda tüm tuþlama iþlemleri, ve gibi simgelerle gösterilmiþtir.. Açma kapama tuþu Bu tuþ telefonunuzun en üst kýsmýnda yer alýr. Telefonu açmak ya da kapatmak için kullanýlýr. Ekran boþken kýsa bir süre için bu tuþa basarak, Profiller listesine eriþebilirsiniz. Telefon Rehberi ya da Menu fonksiyonlarý içindeyken bu tuþa kýsa bir süre için basarsanýz, 15 saniye süreyle ekran aydýnlatma devreye girer. Seçenek tuþlarý Bu tuþlarýn her biri, tuþun hemen üstünde ekranda gösterilen metin tarafýndan belirtilen fonksiyonlarý gerçekleþtirir. Kaydýrma tuþlarý Ýsimler, telefon numaralarý, menüler ya da ayarlama seçenekleri arasýnda gezinmek için bu tuþlar kullanýlýr. Bir telefon numarasýný aramak ve size gelen bir çaðrýyý cevaplamak için kullanýlýr. Ekran boþken basýldýðýnda; en son aranan numara görüntülenir. 12

13 nse6trx.fm Page 13 Tuesday, July 21, :11 AM Telefonu Tanýma Görüþmeyi bitirir ya da gelen bir çaðrýyý reddeder. Ayrýca, herhangi bir fonksiyondan dilediðiniz zaman çýkabilmenizi saðlar. - Rakam ve harf girmek için kullanýlýr. tuþuna bastýktan sonra tuþu basýlý tutarsanýz, telesekreter numaranýz aranýr. Deðiþik fonksiyonlarda farklý amaçlar için kullanýlýr. Ses ayar tuþlarý (1) ve Kýzýlötesi (IR) baðlantý noktasý (2) (bkz. soldaki resim) ve kulaklýk baðlantý yeri (bkz. saðdaki resim) Ekran Göstergeleri Ekran göstergeleri ve simgeleri, telefonun kullanýlmasý ve çalýþmasý hakkýnda size bilgi verir. Deðiþik telefon fonksiyonlarýyla ilgili göstergeler ve simgeler, bu Kullaným Kýlavuzu'nun ilerleyen sayfalarýnda açýklanmaktadýr. Ekraný Sil Aþaðýda tanýmlanan göstergeler, telefon kullanýma hazýr olduðunda ve kullanýcý tarafýndan henüz bir giriþ yapýlmadýðýnda ekranda görüntülenir. Buna ayný zamanda boþ ekran da denir. Telefonun hangi hücresel þebekede kullanýldýðý ekranda görüntülenir. 13

14 nse6trx.fm Page 14 Tuesday, July 21, :11 AM ve çubuðu ve çubuðu Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal þiddetini gösterir. çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazladýr. Batarya þarj düzeyini gösterir. çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar doludur. Seçenek Tuþlarý Telefon ekranýnýn hemen altýnda seçenek tuþlarý olarak adlandýrýlan iki tuþ bulunur. Bu tuþlarýn gerçekleþtireceði fonksiyonlar, ekranda görüntülenen kýlavuz metinlere göre deðiþir. Örneðin, ekranda tuþunun hemen üstündeki bölümde 'Menü' sözcüðü görüntülenirken, bu tuþa basarak Menü fonksiyonlarýna girebilirsiniz. Benzer þekilde, ekranda tuþunun hemen üstündeki bölümde 'Ýsimler' görüntülenirken, bu tuþa basarak Telefon Rehberi fonksiyonlarýna girebilirsiniz. Elinizdeki Kullaným Kýlavuzu içinde, seçim tuþlarýnýn gösterimiyle ilgili kýlavuz metinler kalýn (Menü ya da Ýsimler gibi) olarak yazýlmýþtýr. 14

15 nse6trx.fm Page 15 Tuesday, July 21, :11 AM Telefonun Kullanýma Hazýrlanmasý 2. Telefonun Kullanýma Hazýrlanmasý SIM Kartýn Takýlmasý Tüm minyatür SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde bulundurun. SIM kart ve temas yüzeyleri, çizik ve bükülmelerle kolayca hasar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. SIM kartý takmadan önce, telefonun kapalý olmasýna dikkat edin ve bataryayý çýkartýn. 1 Telefonunuzun arkasýný çevirin, batarya kilidini aþaðýya (1) doðru bastýrarak kaydýrýn ve bataryayý kaldýrarak telefondan çýkartýn (2). 2 Telefonun kapaðýný açýn (1). SIM kartýnýzý (2) kesik ucu saðda olacak ve altýn yaldýzlý baðlantý yerleri aþaðýya bakacak þekilde takýn. Telefonun üstünde belirtilen yönergeleri izleyin. 3 Telefonun kapaðýný kapatýn, bataryanýn üst tarafýný (1) telefondaki yuvasýna takýn ve ardýndan bataryayý yerine yerleþtirin (2). 15

16 nse6trx.fm Page 16 Tuesday, July 21, :11 AM SIM Kartýn Çýkartýlmasý SIM kartý, dikkatli bir þekilde çýkartýn, örneðin bir kalemle, bkz. yandaki resim.. Bataryanýn Þarj Edilmesi 1 Þarj cihazýnýn kablo ucunu telefonun alt kýsmýndaki yuvaya takýn. 2 Þarj cihazýnýn fiþini prize takýn, batarya gösterge çubuðu ekranda kaymaya baþlayacaktýr. Yalnýzca aþaðýdaki þarj cihazlarýný kullanýn: ACP-1, LCH-9 ya da ACT-1. Telefon açýldýðýnda, metni kýsa bir süre için görüntülenir. Telefonu þarj edilirken de kullanabilirsiniz. NOT: Batarya tamamen boþsa, þarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi ya da herhangi bir arama yapýlabilmesi birkaç dakika sürebilir. 16

17 nse6trx.fm Page 17 Tuesday, July 21, :11 AM Telefonun Kullanýma Hazýrlanmasý 3 Batarya gösterge çubuðunun kaymasý durduðunda, batarya tam olarak þarj edilmiþ demektir, bu andan sonra telefonu açtýðýnýzda ekranda kýsa bir süre için yazýsý görüntülenir. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazýna ve bataryaya baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. 4 Þarj cihazýnýn fiþini prizden çekin, ardýndan cihazýn baðlantý kablosunu telefondan çýkartýn. Ekranda yazýsý görüntülendiðinde, þarj iþlemi durdurulmuþ demektir. Bir süre bekledikten sonra, þarj cihazýnýn fiþini prizden çýkartýp yeniden takarak, þarj etmeyi tekrar deneyin. Þarj iþlemi yine gerçekleþmiyorsa, cihazý satýn aldýðýnýz yere ya da yetkili bir bayiye baþvurun. Daha fazla bilgi için, bkz. 'Referans Bilgileri' - 'Batarya Bilgileri'. Telefonu Açma ve Kapatma tuþuna basýn ve bir saniye süreyle basýlý tutun. Telefonunuz PIN kodunu girmenizi istediðinde: PIN kodu, genellikle SIM kartla birlikte verilir. PIN kodunu tuþlayýn (Girdiðiniz rakamlar güvenlik açýsýndan ekranda * þeklinde görüntülenir) ve Tamam'ý seçin. Ayrýca bkz. 'Referans Bilgileri'- 'Eriþim Kodlarý'. 17

18 nse6trx.fm Page 18 Tuesday, July 21, :11 AM Telefonunuz güvenlik kodunu girmenizi istediðinde: Güvenlik kodunu tuþlayýn (Girdiðiniz rakamlar güvenlik açýsýndan ekranda * þeklinde görüntülenir) ve Tamam'ý seçin. Ayrýca bkz. 'Referans Bilgileri'- 'Eriþim Kodlarý'. UYARI! Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ETKÝN ÇALIÞTIRMA ÝÇÝN ÝPUÇLARI: Telefonunuzun yandaki resimde gösterilen yerleþik bir anteni vardýr. Baþka herhangi bir radyo vericisi alette olduðu gibi, telefon açýkken antene gerekmedikçe dokunmayýn. Antenle temas konuþma niteliðini etkiler ve telefonun gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Koruyucu Kapaðýn Kullanýlmasý Telefonunuzun koruyucu kapaðý, tuþtakýmýný korumanýn yaný sýra, size gelen bir aramayý cevaplamak ve yapýlmakta olan bir görüþmeyi bitirmek için de kullanýlabilir. Koruyucu kapak kapalý durumdayken, Menü'yü ve Telefon Rehberi'ni kullanabilir, arama yapabilirsiniz, ancak rakam ya da harf giremezsiniz. 18

19 nse6trx.fm Page 19 Tuesday, July 21, :11 AM Koruyucu kapaðý açmak için, kapaðý aþaðý doðru kaydýrýn. Kapatmak için, yerine oturuncaya kadar kapaðý yukarý doðru kaydýrýn. Telefonun Kullanýma Hazýrlanmasý Koruyucu Kapaðý Kullanarak Arama Cevaplama, Bitirme ve Reddetme Gelen bir aramayý cevaplamak için, koruyucu kapaðý açýn. Gelen aramayý reddetmek için, koruyucu kapaðý kapatýn. Görüþmeyi bitirmek için, koruyucu kapaðý kapatýn. Ancak, görüþme sýrasýnda 'i seçtikten sonra koruyucu kapaðý kapatýrsanýz, görüþme bitirilmez. Telefon koruyucu kapaðýnýn kapatýlmasý, her zaman için Menü sisteminden ve Telefon Rehberi fonksiyonlarýndan çýkýþý saðlar. 19

20 nse6trx.fm Page 20 Tuesday, July 21, :11 AM 3. Arama Fonksiyonlarý Arama Yapma ve Cevaplama Arama Yapýlmasý 1 Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte tuþlayýn. Ekranda görüntülenen rakamlardan birini deðiþtirmek istediðinizde, imleci saða doðru ilerletmek için tuþuna, sola doðru ilerletmek için tuþuna basýn. Ýmlecin solundaki karakteri (harf ya da rakam) silmek için Sil'i seçin. 2 Numarayý aramak için tuþuna basýn. 3 Görüþmeyi bitirmek için (ya da aramadan vazgeçtiðinizde) tuþuna basýn. Uluslararasý Aramalar ÝPUCU: Koruyucu kapaðý kapatarak da görüþmeyi bitirebilirsiniz. 1 Uluslararasý arama öneki (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) için tuþuna iki kez basýn. 2 Sýrasýyla ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasýný girin. 3 Aramayý baþlatmak için tuþuna basýn. 20

21 nse6trx.fm Page 21 Tuesday, July 21, :11 AM Arama Fonksiyonlarý Telefon Rehberi Kullanarak Arama Yapýlmasý 1 Ýsimler'i seçin. 2 Tara seçili durumdayken Seç'i seçin. 3 Ýsmin ilk harfini tuþlayýn ve Tamam'ý seçin. Bu adým, yalnýzca aradýðýnýz isme daha hýzlý eriþmenizi saðlamak amacýyla açýklanmýþtýr, dilerseniz bu adýmý atlayabilirsiniz. 4 Aramak istediðiniz ismi bulmak için ve tuþlarýný kullanýn. 5 tuþuna basýn. Son Aranan Numaranýn Tekrar Aranmasý Aradýðýnýz ya da aramaya çalýþtýðýnýz son 10 numara telefonunuzun hafýzasýna kay-dedilir. Bu numaralardan birini tekrar aramak için: 1 Ekran boþken, tuþuna bir kez basarak son aranan numaralar listesine girin. 2 Tekrar aramak istediðiniz numaraya ya da isme gelmek için ya da tuþunu kullanýn. 21

22 nse6trx.fm Page 22 Tuesday, July 21, :11 AM Telesekreteri Arama 1 Ekran boþken, tuþuna basýn ve tuþu basýlý tutun. 2 Telefonunuz, telesekreter numaranýzý girmenizi istediðinde, ilgili numarayý tuþlayýn ve Tamam'ý seçin. Telesekreter numaranýzý abone olduðunuz servis saðlayýcý kuruluþtan öðrenebilirsiniz. Bu numarayý daha sonra deðiþtirmek isterseniz, bkz. 'Telesekreter numarasý (Menü 1-8-2). Bir Telefon Numarasýnýn Hýzlý Arama Numarasý Olarak Atanmasý Sýk sýk aradýðýnýz bir telefon numarasýný, hýzlý arama tuþlarýndan birine ( - ) atadýðýnýz zaman, bu numarayý aþaðýdaki yöntemlerden birini kullanarak arayabilirsiniz: Numarayý atadýðýnýz hýzlý arama tuþuna ve ardýndan tuþuna basýn. Hýzlý Arama fonksiyonu açýk durumdayken (bkz. Menü 4-3-3): Arama baþlatýlýncaya kadar, numarayý atadýðýnýz hýzlý arama tuþuna ( - ) basýn ve tuþu basýlý tutun. Not: tuþuna basýp, tuþu basýlý tutarak telesekreter numaranýzý arayabilirsiniz. 22

23 nse6trx.fm Page 23 Tuesday, July 21, :11 AM Gelen Aramalarýn Cevaplanmasý Arama Fonksiyonlarý Size gelen bir aramayý cevaplamak için, koruyucu kapaðý açýn. Koruyucu kapak zaten açýk durumdaysa, aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. Görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Koruyucu kapaðý kapatarak da konuþmayý bitirebilirsiniz. ÝPUCU: Gelen bir aramayý reddetmek için, tuþuna basýn. Aramalarý aktarmak için ' fonksiyonunun etkinleþtirilmesi, örneðin telesekreterinize, gelen aramanýn reddedilmesi, aramanýn aktarýlmasýný saðlar. Bkz. Bölüm 10 - 'Arama Aktarma (Menü 5)'. NOT: Telefon rehberinizde telefon numarasýnýn son yedi rakamý ayný olan farklý isimler bulunuyorsa, ekranda sadece numara görünecektir (yerel servis saðlayýcýsý tarafýndan desteklendiði takdirde). Arama Bekletme Bu þebeke servisi, 'Arama Bekletme Seçenekleri' (Menü 4-3-4) menü fonksiyonu etkinleþtirildiðinde, yapmakta olduðunuz görüþmenizi bitirmeden ayný anda gelen baþka bir aramayý cevaplamanýza olanak saðlar. 1 Yapmakta olduðunuz aramayý beklemeye almak için Cevapla'yý seçin ya da tuþuna basýn. Yeni gelen aramayý reddetmek için, önce Seçenekler'i, sonra 'i ve ardýndan Seç'i seçin. 2 Yapmakta olduðunuz ve beklemeye aldýðýnýz aramalar arasýnda geçiþ yapmak için, Deðiþtir'i seçin ya da tuþuna basýn. 3 Yapmakta olduðunuz aramayý bitirmek için tuþuna basýn. 23

24 nse6trx.fm Page 24 Tuesday, July 21, :11 AM Arama Sýrasýnda Kullanýlabilen Seçenekler Telefonunuz, görüþme sýrasýnda kullanabileceðiniz bir dizi kontrol fonksiyonuna da sahiptir. Bu fonksiyonlarýn tümünü her zaman kullanamayabilirsiniz. Bu seçeneklerin çoðu, yararlanmak için abone olmanýz gereken þebeke servisleridir. Görüþme yaparken, Seçenekler'i seçerek aþaðýdaki fonksiyonlardan yararlanabilirsiniz: ya da Bir aramayý bekletme ya da beklemedeki görüþmeye geri dönme Bir görüþme sürerken, baþka bir arama yapma DTMF tonlarý gönderme (telefon bankacýlýðý vb.) Tüm aramalarý bitirme Telefon Rehberi'ne girme Menü fonksiyonlarýna girme Telefon mikrofonunu kapatma Konferans Görüþmesi Yapma Bu özellik, en fazla altý kiþinin (þebeke servisine baðlý olarak bu sayý deðiþebilir) bir konferans görüþmesine katýlmasýna olanak saðlar. 1 Bir görüþme yaparken, Seç ve ardýndan 'yý seçin. Böylece birinci arama beklemeye alýnýr. 2 Görüþmeye ilk konferans katýlýmcýsýný eklemek için, önce Seçenekler'i, ardýndan 'ý seçin ve Seç'e basýn. 3 Görüþmeye yeni bir katýlýmcý eklemek için, 1. ve 2. adýmlarý yeniden uygulayýn. 24

25 nse6trx.fm Page 25 Tuesday, July 21, :11 AM Arama Fonksiyonlarý 4 Görüþmeden katýlýmcý çýkartmak için, Seçenekler'i ardýndan 'i seçin ve Seç'e basýn. Konferanstan çýkartmak istediðiniz katýlýmcýyý seçin ve Tamam'a, ardýndan da tuþuna basýn. 5 Konferans görüþmesini bitirmek için, tuþuna basýn ya da koruyucu kapaðý kapatýn. Kulaklýk Ses Düzeyinin Ayarlanmasý Telefonunuzun kulaklýk ses düzeyini dilediðiniz zaman, bir arama sýrasýnda bile, ayarlayabilirsiniz. Bu iþlem için telefonun yan tarafýndaki ayar tuþlarýný kullanabilirsiniz. Üstteki tuþ, sesi açmak; alttaki tuþ ise sesi kýsmak için kullanýlýr. Tuþ Takýmý Kilidi (Tuþ Emniyeti) Tuþ takýmý kilidi, telefon tuþlarýný kilitleyerek, telefonunuz cebinizde ya da çantanýzda iken yanlýþlýkla tuþlara basýlmasýyla oluþabilecek istenmeyen durumlarý önler. Tuþ takýmýný kilitlemek için aþaðýdakilerden birini uygulayýn: Koruyucu kapaðý kapatýn ve sol seçenek tuþuna (Tuþ Kilidi) basýn. Bkz. yandaki resim. Ekran boþken, Menü'yü seçin ve üç saniye içinde tuþuna basýn Tuþ takýmý kilitli durumdayken, ekranýn en üstünde simgesi görüntülenir. 25

26 nse6trx.fm Page 26 Tuesday, July 21, :11 AM Tuþ takýmý kilidini açmak için aþaðýdaki seçeneklerden birini uygulayýn: Koruyucu kapaðý açýn. Tuþ aç'ý seçin ve sonra üç saniye içinde Tuþ aç'ý ve ardýndan Tamam'ý seçin tuþuna basýn Tuþ takýmý kilidi etkin durumdayken: Gelen bir aramayý cevaplamak için, tuþuna basýn. Aramayý bitirmek ya da reddetmek için, tuþuna basýn ya da koruyucu kapaðý kapatýn. Bir görüþme sýrasýnda kilitli tuþ takýmýyla konuþmanýzý sürdürebilirsiniz. NOT: Tuþ takýmý kilitliyken telefonunuza programlanmýþ acil telefon numarasýyla (ör. 112 veya baþka bir resmi acil numara) görüþme yapmak mümkün olabilir. Acil durum numarasýný tuþlayýn ve tuþuna basýn. Ýlgili numara, yalnýzca tüm rakamlarý girildikten sonra görüntülenir. 26

27 nse6trx.fm Page 27 Tuesday, July 21, :11 AM 27 Telefon Rehberi 4. Telefon Rehberi Telefon Rehberi Hakkýnda (Ýsimler) Telefon numaralarýný ve bunlarla ilgili isimleri, telefon hafýzasýna (dahili Telefon Rehberi) ya da SIM kart hafýzasýna (SIM Telefon Defteri) kaydedebilirsiniz. Telefon hafýzasýndaki Rehber 250 isim (her biri en çok 20 karakter bulunduran) ve telefon numarasý (her biri en çok 30 rakam bulunduran) saklayabilir. Telefonunuz, hafýzasýnda 255 e kadar isim ve telefon numarasý saklayabilen SIM kartlarý da desteklemektedir. Ýsim ve telefon numaralarýný saklamasýnýn yaný sýra, Telefon Rehberi bunlarýn kullanýmýyla ilgili olarak da geniþ bir fonksiyon yelpazesi sunmaktadýr. Telefon Rehberine Giriþ 1 Ekran boþken: Ýsimler'i seçin ya da veya tuþuna basýn. Bir arama sýrasýnda: Seçenekler'i seçin, ya da tuþuyla 'e gidin ve ardýndan Seç'e basýn. Telefon Rehberi (Kullanýlan Bellek) Seçme 1 Ekran boþken, Ýsimler'e basýn. 2 ya da tuþunu kullanarak, 'e gidin ve Seç'e basýn. 3 seçeneðine gidin ve Seç'e basýn. 4 ya da seçeneklerinden birini seçin ve Seç'e basýn. NOT: SIM kart deðiþtirildikten sonra, SIM Telefon Rehberi otomatik olarak seçilir.

28 nse6trx.fm Page 28 Tuesday, July 21, :11 AM Telefon Rehberi Kayýtlý Ýsimlerin ve Telefon Numaralarýnýn Tarama Tipini Ayarlama 'Tarama tipi', telefonun hafýzasýndaki numaralarý ve isimleri görüntüleme tipidir ve telefon bunu üç farklý þekilde yapar. Aþaðýdakiler arasýnda seçim yapabilirsiniz: Üç ismi ayný ekranda gösterir: Tek bir ismi ve telefon numarasýný birlikte ayný ekranda gösterir: Ekranda yalnýzca bir isim görüntüler: Tarama Tipinin Ayarlanmasý 1 Ekran boþken, Ýsimler'e basýn. 2 ya da tuþuyla 'e gidin ve Seç'e basýn. 3 ya da tuþuyla 'ne gidin ve Seç'e basýn. 4 ya da tuþuyla ; ya da seçeneklerinden birine gidin ve seçmek için Tamam'a basýn. 28

29 nse6trx.fm Page 29 Tuesday, July 21, :11 AM Telefon Numarasýný Ýsimle Birlikte Kaydetme (Kayýt Ekleme) Telefon Rehberi Telefon numaralarýný ve bunlarla ilgili isimleri telefon hafýzasýndaki Rehber ya da SIM Telefon Rehberi içine kaydedebilirsiniz. 1 Ekran boþken, Ýsimler'e basýn. 2 ya da tuþunu kullanarak seçeneðine gidin ve Seç'e basýn. 3 Kaydetmek istediðiniz ismi tuþlayýn ve Tamam'a basýn. Kullanýlabilecek karakter listesi aþaðýdadýr..,?! - & 1 A B C 2 Ä À ç Â Ç Ã Æ D E F 3 È É Ë Ê G H I 4 Î Ï Ì Í Ð Ý J K L 5 M N O 6 Ö Ô Ñ Ò Ó Ø P Q R S 7 $ ß T U V 8 Ü Ù Û Ú W X Y Z 9 boþluk, 0 + ve % gibi özel karakterler büyük/küçük harf geçiþ tuþu Ýsim yazarken, yazdýðýnýz harften sonra gelen harf de ayný tuþ üzerindeyse, ya da tuþuna basýn (veya imlecin yeniden görünmesini bekleyin) ve ardýndan ilgili harfi tuþlayýn. 29

30 nse6trx.fm Page 30 Tuesday, July 21, :11 AM Büyük ve küçük harf arasýnda geçiþ yapmak için, hýzlý bir þekilde tuþuna basýn. Ekranýn üst tarafýnda görüntülenen ABC ya da abc sembolü seçilen tipi belirtir Bir rakam girmek için, girmek istediðiniz rakamýn bulunduðu tuþa basýn ve tuþu basýlý tutun. Harf ve rakam arasýnda geçiþ yapmak için, tuþuna basýn ve tuþu basýlý tutun Boþluk girmek için, tuþuna basýn tuþuna bastýðýnýzda, bir özel karakter listesi görüntülenir. ya da tuþunu kullanarak yazmak istediðiniz karaktere gidin ve Kullan'a basýn Karakter listesi bir ekrandan daha fazlaysa, ekranlar arasýnda tuþunu kullanarak gezinebilirsiniz Yanlýþlýkla istemediðiniz bir karakter ya da karakter grubu girdiðinizde, Sil tuþuna gerektiði kadar basarak imlecin solundaki karakterleri silebilirsiniz. Sil tuþuna basýlarak, tuþun basýlý tutulmasý ekraný siler. ve tuþlarýna basýlmasý, imleci sýrasýyla sola ve saða ilerletir 4 Önce alan kodunu, ardýndan telefon numarasýný tuþlayýn ve Tamam'a basýn. ÝPUCU: Ülke kodundan önce, uluslararasý arama öneki olarak + karakterini ( tuþuna iki kez basýn) girdikten sonra, yurtdýþýndan ararken de ayný telefon numarasýný kullanabilirsiniz. ÝPUCU: Rehbere numara kaydetmenin kolay yolu: Ekran boþken, kaydetmek istediðiniz telefon numarasýný tuþlayýn ve Kaydet'e basýn. Numaraya karþýlýk gelen ismi tuþlayýn ve Tamam'a basýn. 30

31 nse6trx.fm Page 31 Tuesday, July 21, :11 AM Hafýzayý Kullanarak Arama Yapma 1 Ekran boþken, Ýsimler'e basýn. 2 Ara'yý seçin ve Seç'e basýn. 3 Aradýðýnýz ismin ilk harfini tuþlayýn. Telefon Rehberi 4 Tamam'a basýn ya da yukarýda 3. adýmda tuþladýðýnýz karakterle baþlayan ilk isim için tuþuna, son isim için tuþuna basýn. 5 Aradýðýnýz isim görüntülenene kadar ya da tuþuna basýn. ÝPUCU: HIZLI ARAMA: Ýsimler'e basýn ve aradýðýnýz ismin ilk harfini tuþlayýn, örneðin A, ardýndan aradýðýnýz isim görüntülenene kadar ya da tuþlarýný kullanarak isimler arasýnda gezinebilirsiniz. Rehberden Ýsim ve Telefon Numarasý Silinmesi Ýsimleri ve telefon numaralarýný seçtiðiniz Telefon Rehberi'nden birer birer ya da topluca tümünü bir defada silebilirsiniz. Kayýtlarý Tek Tek Silme 1 Silmek istediðiniz ismi ve telefon numarasýný hafýzadan çaðýrýn. 2 Seçenekler'e basýn. 3 ya da tuþunu kullanarak 'i seçin ve Tamam'a basýn. 31

32 nse6trx.fm Page 32 Tuesday, July 21, :11 AM Kayýtlarýn Tümünü Bir Defada Silme 1 Ekran boþken, Ýsimler'e basýn. 2 ya da tuþunu kullanarak 'e gidin ve Seç'e basýn. Ardýndan 'i seçin ve Seç'e basýn. 3 Silmek istediðiniz Telefon Rehberi tipine ( ya da ) gidin ve Seç'e basýn. 4 ekran komutunda Tamam'a basýn, güvenlik kodunuzu tuþlayýn ve ardýndan Tamam'a basýn. Güvenlik kodu hakkýnda daha fazla bilgi için, bkz. 'Referans Bilgileri' - 'Eriþim Kodlarý'. Telefon Numarasýný Hýzlý Arama Numarasý Olarak Atama Telefon Rehberi içinde kayýtlý olan ilk dokuz isim ve telefon numarasý otomatik olarak hýzlý arama numarasý olarak saklanýr ve - tuþlarý kullanýlarak hýzlý aranabilir. Hýzlý arama tuþlarýna farklý bir numara atamak için aþaðýdakileri uygulayýn: 1 Ýsimler'e basýn ve 'yý seçin. Herhangi bir tuþa atanan telefon numarasý yoksa, Ata'ya basýn. NOT: Ata ekran komutu; rehber içindeki bir numara telefon tarafýndan otomatik olarak bir hýzlý arama tuþuna aktarýldýðýnda da görüntülenir. 2 Hýzlý arama tuþuna atamak istediðiniz isim ve/veya telefon numarasýný Telefon Rehberi içinde arayýn ve bulduðunuzda seçmek için Tamam'a basýn. Telefon numarasý zaten bir hýzlý arama tuþuna atanmýþ durumdaysa, Seçenekler'e basarak, bu numarayý görüntüleyebilir, deðiþtirebilir ya da silebilirsiniz. Hýzlý Arama Tuþunun Kullanýlmasý Ýstediðiniz hýzlý arama tuþuna ( - arasýndaki tuþlar) basýn ve ardýndan arama yapmak için tuþuna basýn. 32

33 nse6trx.fm Page 33 Tuesday, July 21, :11 AM Arayan Grubu Telefon Rehberi Belirli bir telefon numarasý tarafýndan arandýðýnýz zaman, telefonun özel bir zil sesi tonu kullanmasýný ve ekranýnda önceden seçilen bir grafiðin yanýp sönmesini ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, önce sözkonusu telefon numarasýný dahil etmek istediðiniz arayan grubuna eklemeniz gerekir. Ardýndan, arayan grubu için bir zil sesi tonu ve ekranda görüntülenecek grafiði tanýmlamalýsýnýz. NOT: Telefonunuzu, yalnýzca özel bir arayan grubuna ait olan telefon numaralarýndan arandýðýnýzda çalacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz. Bölüm 8 'Tercihler (Menü 3)'. Telefon Numarasýný Arayan Grubuna Ekleme 1 Arayan grubuna eklemek istediðiniz ismi ve telefon numarasýný hafýzadan çaðýrýn. 2 Seçenekler'e basýn. 3 ya da tuþunu kullanarak na gidin ve Seç'e basýn. 4 Ýstediðiniz arayan grubuna gidin, örneðin, ardýndan Seç'e basýn. 33

34 nse6trx.fm Page 34 Tuesday, July 21, :11 AM Arayan Grubu Ýçin Zil Sesi Tonunu ve Ekran Grafiðini Belirleme 1 Ekran boþken, Ýsimler'e basýn. 2 ya da tuþunu kullanarak 'na gidin ve Seç'e basýn. 3 Arayan gruplarýndan birine gidin ve Seç'e basýn. 4 Aþaðýdaki fonksiyonlardan birine gidin ve Seç'e basýn. Ýsmi tuþlayýn ve Tamam'a basýn. Ýstediðiniz zil sesi tonuna gidin ve Tamam'a basýn. Kullanýlmakta olan profil için seçilen ton 'týr. ' (yazýlý mesajla yolla) seçeneklerinden birini seçin ve Seç'e basýn. 5 (abone olmanýz gereken bir þebeke hizmeti) seçeneðini tercih ettiðinizde, grafiði göndereceðiniz kiþinin telefon numarasýný girin ya da numarayý Rehberden çaðýrýn ve Tamam'a basýn. 34

35 nse6trx.fm Page 35 Tuesday, July 21, :11 AM Rehberdeki Hafýza Durumu Telefon Rehberi Telefon Rehberi içinde kaç tane ismin ve numaranýn kayýtlý olduðunu, Rehberde hala kaç tane kullanýlabilir hafýza pozisyonu olduðunu kontrol edebilirsiniz. 1 Ekran boþken, Ýsimler'e basýn. 2 ya da tuþunu kullanarak 'e gidin ve Seç'e basýn. 3 'na gidin ve Seç'e basýn. 4 ya da seçeneðine gidin. Boþ ve kullanýlan hafýza pozisyonlarý görüntülenir. Servis Numaralarý (Servis No.larý) Servis saðlayýcý kuruluþun servis numaralarýný aramanýzý kolaylaþtýran bu fonksiyon, yalnýzca SIM kart hafýzasýnda herhangi bir servis numarasý kayýtlý durumdaysa görüntülenir. Ýlgili numarayý aramak için: 1 Ekran boþken, Ýsimler'e basýn. 2 ya da tuþunu kullanarak 'na gidin ve Seç'e basýn. 3 Aramak istediðiniz servis numarasýna gidin ve numarayý aramak için tuþuna basýn. 35

36 nse6trx.fm Page 36 Tuesday, July 21, :11 AM Kýzýlötesi Baðlantý Ýle Veri Kopyalama ve Yazdýrma Telefonunuzdaki kýzýlötesi (IR) baðlantý noktasýný kullanarak, isimleri ve telefon numaralarýný uyumlu baþka bir telefona ya da bu iþleme uygun bir yazýlýma sahip bir kiþisel bilgisayara (PC) kopyalayabilirsiniz. Ayrýca yine uyumlu bir yazýcý kullanarak Telefon Rehberi içindeki numaralarý ve isimleri yazdýrabilirsiniz. 1 Kopyalamak istediðiniz ismi ve telefon numarasýný hafýzadan çaðýrýn. 2 Veri transferi yapacaðýnýz telefonun ya da kiþisel bilgisayarýn kýzýlötesi baðlantý noktasý ile veri almak için ayarlanmýþ olduðundan emin olun. 3 Kopyalanacak ismin ya da telefon numarasýnýn Ayrýntýlar'ý içindeyken: Seçenekler'e basýn ve ya da tuþunu kullanarak; ' (numara/isim kopyalamak için) ' (isimleri ve numaralarý uyumlu bir yazýcýdan yazdýrmak için) seçeneklerinden birini seçin ve Seç'e basýn. Baþka Bir Telefondan Kendi Telefonunuza Ýsim ve Telefon Numarasý Kopyalama Telefonunuzla uyumlu baþka bir telefondan, kendi telefonunuza isim ve telefon numaralarý kopyalamak için, önce Kýzýlötesi menüye (Menü 9) girerek, Kýzýlötesi baðlantý noktasýndan veri alacak þekilde telefonunuzu ayarlamanýz gerekir. Bu iþlem tamamlandýktan sonra, karþý taraftaki telefonun kullanýcýsý, ismi ve telefon numarasýný ( ) yukarýdaki bölümde anlatýldýðý þekilde göndermelidir. Ýsim ve telefon numarasý kopyalandýktan sonra,, ya da seçeneklerinden birini seçin ve Tamam'a basýn. 36

37 nse6trx.fm Page 37 Tuesday, July 21, :11 AM 5. Menü Kullanýmý Menü Kullanýmý Sahip olduðu geniþ fonksiyon yelpazesi sayesinde telefonunuzu gereksinimlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyonlar, menüler ve altmenüler þeklinde düzenlenmiþtir. Menü fonksiyonlarýnýn çoðunda kullaným kolaylýðý saðlayan kýsa yardým metinleri bulunur. Yardým metinlerini görüntülemek için, hakkýnda bilgi edinmek istediðiniz menü fonksiyonuna gidin ve 10 saniye bekleyin. Menülere ve altmenülere kaydýrma tuþlarýyla ya da uygun bir kýsayol kullanarak girebilirsiniz. Kaydýrma Tuþlarýyla Menü Fonksiyonuna Ulaþma 1 Herhangi bir menüye girebilmek için, Menü'ye basýn. Girmek istediðiniz ana menüyü, örneðin, seçmek için veya tuþuna basýn. Menüye girmek için Seç'e basýn. 2 Bu menüde altmenüler varsa, istediðiniz altmenüye gelmek için ya da tuþunu kullanýn. Altmenüye (örneðin, ) girmek için Seç'e basýn. 37

38 nse6trx.fm Page 38 Tuesday, July 21, :11 AM 3 Seçtiðiniz altmenü içinde de altmenüler varsa, 2.adýmdaki iþlemleri tekrarlayýn. Bir sonraki altmenüye (örneðin ) girmek için Seç'e basýn. 4 ya da tuþuna basarak istediðiniz ayara gidebilirsiniz. Seçtiðiniz ayarý onaylamak için Tamam'a basýn. ÝPUCU: Bir önceki menüye geri dönmek için Geri tuþuna basabilir ya da hiçbir ayarý deðiþtirmeden menüden çýkmak için Çýkýþ tuþuna basýp, tuþu basýlý tutabilirsiniz. ÝPUCU: Menü ayarlarýný deðiþtirmeden menüden çýkmak için tuþunu kullanabilirsiniz. 38

39 nse6trx.fm Page 39 Tuesday, July 21, :11 AM Kýsayol Yardýmýyla Menü Fonksiyonunu Kullanma Menü öðelerinin (menüler, altmenüler ve ayar seçenekleri) tümü numaralandýrýlmýþ olduðundan, ilgili numaralarýn kýsayol olarak kullanýlmasýyla bunlara kolayca ulaþýlabilir. Kýsayol numarasý, ekranýn sað üst köþesinde görüntülenir. Menü kýsayollarý için lütfen menü fonksiyonlarý listesine bakýn. 1 Menü'ye basýn. Menü Kullanýmý 2 Hýzlý bir þekilde, yaklaþýk üç saniye içinde, girmek istediðiniz menü fonksiyonunun numarasýný tuþlayýn. Bir altmenüye girmek istediðiniz zaman, bu iþlemi yineleyin. 3 Hýzlý bir þekilde, yaklaþýk üç saniye içinde, istediðiniz ayar seçeneðinin numarasýný tuþlayýn. Örnek: Herhangi bir tuþ fonksiyonunu açýk konumuna getirmek için; Menü, tuþlarýna basýn. Menü - menüye girmek için

40 nse6trx.fm Page 40 Tuesday, July 21, :11 AM Menü Fonksiyonlarýnýn Listesi 1 Mesajlar 1 Gelen mesajlar 2 Giden mesajlar 3 Mesaj yaz 4 Mesaj ayarlarý 1 Ayar grubu Mesaj merkezi numarasý 2 Mesaj tipi 3 Mesaj geçerliliði 4 Bu gruba yeni ad ver 2Ortak 2 1 Ýletim raporlarý 2 Ayný merkez yoluyla yanýtla 5 Bilgi servisi 6 Faks veya veri arama 7 Servis komutu yazýmý 8 Ses mesajlarý 1 Ses mesajlarýnýn dinlenmesi 2 Telesekreter numarasý 2 Arama kaydý 1 Cevapsýz aramalar 2 Arayan numaralar 3 Aranan numaralar 4 Son arama listelerinin silinmesi 5 Arama süresini göster 1 Son arama süresi 2 Tüm arama süreleri 3 Gelen aramalar 4 Aranan numaralar 5 Zaman sayaçlarýný sýfýrla 6 Arama ücretlerini göster 1 Son arama ücreti 2 Tüm arama ücretleri 3 Sayaçlarý sýfýrla 7 Arama ücreti ayarlarý 1 Arama ücretleri sýnýrý 2 Ücreti göster 1. Ayar gruplarýnýn sayýsý, SIM kartýnýza baðlýdýr. Her grup kendi altmenüsünde görüntülenir ve grup isimleri deðiþtirilebilir. 2. Bu menünün kýsayol numarasý mevcut ayar grubu sayýsýna baðlýdýr. 40

41 nse6trx.fm Page 41 Tuesday, July 21, :11 AM 3 Tercihler 1 Genel 1 Etkin kýl 2Uyarla 1 Gelen arama bildirimi 2 Zil sesi tonu 3 Zil sesi seviyesi 4 Titreþimle bildirim 5 Mesaj bildirim tonu 6 Tuþtakýmý ses tonlarý 7 Uyarý ve oyun tonlarý 2 Sessiz 1 Etkin kýl 2 Uyarla (Genel altýndaki altmenülerin aynýsý) 3 Yeni isim 3 Toplantý (Sessiz altýndaki altmenülerin aynýlarý geçerli) 4 Dýþ mekan (Sessiz altýndaki altmenülerin aynýlarý geçerli) 5 Çaðrý (Sessiz altýndaki altmenülerin aynýlarý geçerli) 6Kulaklýk 1 1 Etkin kýl 2 Uyarla (Genel ve Otomatik cevap altýndaki altmenülerin aynýlarý geçerli) 4 Ayarlar 1 Çalar saat 2Saat 3 Arama ayarlarý 1 Herhangi bir tuþla cevap 2 Otomatik tekrar arama 3 Hýzlý arama 4 Arama bekletme seçenekleri 5 Numaranýzýn yollanmasý 4 Telefon ayarlarý 1Dil 2 Hücre bilgi ekraný 3 Kendi numaralarýnýzýn listesi 4 Açýlýþ notu 5 Þebeke seçimi 1. Bu seçenek yalnýzca telefon, HDC-6 kulaklýkla kullanýldýðýnda görüntülenir. 41

42 nse6trx.fm Page 42 Tuesday, July 21, :11 AM 5 Güvenlik ayarlaýý 1 PIN kodunun sorulmasý 2 Arama engelleme servisi 1 Giden aramalar 2 Uluslararasý aramalar 3 Kendi ülkeniz hariç uluslararasý 4 Gelen aramalar 5 Yurtdýþýnda gelen aramalar 6 Tüm engellemeleri iptal et 3 Sabit arama 4 Sýnýrlý abone grubu 5 Güvenlik seviyesi 6 Giriþ kodlarýnýn deðiþtirilmesi 1 Güvenlik kodunu deðiþtir 2 PIN kodunun deðiþtirilmesi 3 PIN2 kodunun deðiþtiril-mesi 4 Engelleme þifresinin deðiþtirilmesi 6 Fabrika ayarlarýna geri dön 5 Aktarma 1 Tüm sesli aramalarý çalmadan aktar 2 Meþgulse aktar 3 Cevap verilmezse aktar 4 Kapsama alani dýþýndaysa veya kapalýysa aktar 5 Tüm faks aramalarýný aktar 6 Tüm veri aramalarýný aktar 7 Tüm aktarmalarý iptal et 6 Oyunlar 1Hafýza 2Yýlan 3Mantýk 7 Hesapla malar 8 Ajanda 9 Kýzýlötesi 42

43 nse6trx.fm Page 43 Tuesday, July 21, :11 AM 10 Servisler 1 1 Kiþisel Sayfa Ýþaretleri Servis Adý * ) Yeni Servis Ekle 2 Operatör Servisleri Servis Adý * ) Operatör Ayarlarý Operatör Eriþim Numarasý 1 Operatör Eriþim Numarasý 2 Operatör Servislerini Yenile 3 Nokia Servisleri Servis Adý * ) Nokia Ayarlarý Nokia Eriþim Numarasý 1 Nokia Eriþim Numarasý 2 Nokia Servislerini Yenile Menü Kullanýmý 1. Verilen hizmet, þebekeye baðlý olduðundan yerel þebekeniz bunu desteklemeyebilir. Ayrýntýlý bilgi için, þebeke operatörüne veya servis saðlayýcý kuruluþa baþvurun. *) Sunulan hizmetlerin isimlerini menüye girdikten sonra görebilirsiniz. 43

44 nse6trx.fm Page 44 Tuesday, July 21, :11 AM 6. Mesajlar (Menü 1) Mesajlar Hakkýnda Bu menüde, yazýlý mesajlar (SMS mesajlarý), sesli mesajlar, faks ve veri aramalarýyla ilgili fonksiyonlara ek olarak, servis komutlarý ve þebekeye ait bilgi servisi mesajlarý bulunur. Yazýlý Mesajýn Okunmasý (Gelen Mesajlar - Menü 1-1) Bir SMS mesajý aldýðýnýz zaman, simgesi ve alýnan yeni mesaj sayýsýnýn ardýndan mesajý görüntülenir ve kýsa bir uyarý tonu duyulur. 1 Mesajý hemen okumak için Oku'yu, daha sonra okumak için Çýkýþ'ý seçin. Mesajý daha sonra okumak için: menüsündeyken, ya da tuþuna basarak 'a gidin ve Seç'e basýn. 2 Okumak istediðiniz mesaja gidin ve Oku'yu seçin. mesajýn içinde ilerlemek ve mesajla ilgili diðer bilgileri, Gönderen'in telefon numarasý ve Mesaj Alým tarihi ve saati gibi, görmek için ya da tuþunu kullanýn. 3 Mesajý okurken, kullanabileceðiniz diðer seçeneklere eriþmek için Seçenekler'i seçin ve ardýndan Tamam'a basýn. 44

45 nse6trx.fm Page 45 Tuesday, July 21, :11 AM Mesajlar (Menü 1) Arama ya da hafýzaya kaydetme amacýyla mesaj içindeki bir telefon numarasýný listeye alýr Mesajý baþkalarýna iletmenize olanak saðlar Telefonun kýzýlötesi baðlantý noktasýný kullanarak, mesajý uyumlu bir yazýcýdan yazdýrýr Mesajýn ayrýntýlarýný gösterir: Gönderen'in ismi ve telefon numarasý, mesajýn gönderildiði Mesaj merkezi, Mesaj Alým tarihi ve saati, mesaja Cevap vermenin mümkün olup olmadýðý NOT: simgesi, mesaj baþlýðýndan önce görüntülendiðinde, ilgili mesajýn henüz okunmamýþ olduðunu belirtir. Mesaj baþlýðýndan önce görüntülenen simgesi, bir iletim raporunu gösterir. Telefonunuzun ekranýnda simgesinin yanýp sönmesi, telefonunuzda bundan sonra gelecek olan yeni mesajlarý kaydedecek yerinizin kalmadýðýný gösterir. Uygun kayýt alaný açmak için, 'Gelen mesajlar' altmenüsünde 'Sil' fonksiyonunu kullanýn. görüntülenmiyorsa, tüm alýnan mesajlar okunmuþ ve en az bir yeni mesajý kaydedecek boþ yer var demektir. Yazýlý Mesaj Gönderilmesi (Giden mesajlar - Menü 1-2 ve Mesaj yaz - Menü 1-3) SMS þebeke hizmeti, SMS uygunluðu olan telefonlara yazýlý kýsa mesaj gönderebilmenizi saðlar. 45

46 nse6trx.fm Page 46 Tuesday, July 21, :11 AM NOT: Yazýlý mesaj gönderebilmek için, önce Mesaj merkezinizin numarasýný, 'Mesaj ayarlarý' menüsünde, Mesaj merkezi numarasý olarak kaydetmelisiniz. Bu numarayý, Yazýlý (Kýsa) Mesaj Servisi (SMS) hizmetine abone olduðunuzda yerel servis saðlayýcý kuruluþtan alacaksýnýz. Mesajýn Yazýlmasý, Gönderilmesi ve Kaydedilmesi menüsünde, 160 karaktere kadar mesaj yazabilir ve düzeltme yapabilirsiniz. Karakter girme hakkýnda bilgi edinmek için, bkz. 'Telefon numarasýný isimle kaydetme'. Mesaj yazma iþlemini tamamladýðýnýz zaman, aþaðýdaki fonksiyonlarý görüntülemek için Seçenekler'e basýn: (Mesajý önceden seçilen bir gruba gönderir) Mesajý Gelen mesajlar içine kaydeder), Yazdýðýnýz mesajdaki tüm karakterleri siler). Kendi yazdýðýnýz mesajlarý daha sonra kullanmak veya göndermek üzere 'Giden mesajlar' altmenüsüne (Menü 1-2) kaydedebilirsiniz. Yazdýðýnýz mesajlarý görüntüleme menüsündeyken, 'a gidin ve Seç'e basýn. Görüntülemek istediðiniz mesaja gidin. Mesajý Oku'yu seçerek görüntüleyebilirsiniz. Bir mesajý okurken Seçenekler'i seçerseniz, dýþýndaki 'Gelen mesajlar' (Menü 1-1) fonksiyonlarýnýn aynýlarýna eriþebilirsiniz. 46

47 nse6trx.fm Page 47 Tuesday, July 21, :11 AM Mesaj Ayarlarý (Menü 1-4) Ayar grubu 1 (1-4-1 altýndaki menüler) 1 Mesajlar (Menü 1) Bir ayar grubu ya da 'grup', yazýlý mesaj gönderilmesi için gereken ayarlarýn tümüdür. Servis saðlayýcýnýz tarafýndan destekleniyorsa, iletim için uygun ayarlarý tanýmladýðýnýz ayar grubunu seçerek, yazýlý bir mesajý faks olarak gönderebilirsiniz. Her ayar grubunun kendi altmenüsü vardýr: Bu menüyü kullanarak, yazýlý mesajlarý göndermek için gereken mesaj merkezinin telefon numarasýný kaydedebilirsiniz. Servis saðlayýcýnýzdan bu numarayý aldýktan sonra, numarayý tuþlayýn veya varsa eski numarayý deðiþtirin ve Tamam'ý seçerek iþlemi onaylayýn. Genellikle bu menü seçimi ile mesaj tipi olarak ayarlanýr. Ancak þebekeniz, mesajý alacak olan cihaza göre (elektronik posta, faks ya da çaðrý mesajý) yazýlý mesajlarýnýzý alternatif gönderme formatlarýna dönüþtürme hizmeti de saðlayabilir. Konuyla ilgili daha ayrýntýlý bilgi almak için lütfen servis saðlayýcý kuruluþa baþvurun. 1. Ayar gruplarýnýn toplam sayýsý, SIM kartýnýza baðlýdýr. 47

48 nse6trx.fm Page 48 Tuesday, July 21, :11 AM (iletim süresi) Þebekeniz, bu fonksiyonu kullanarak belirlediðiniz mesaj iletim (mesaj geçerliliði) süresi içinde göndermeye çalýþtýðý mesajýnýzý, yerine ulaþtýramadýðý takdirde, süre bitiminde otomatik olarak iptal eder (þebeke hizmeti). Ýlgili grubu yeni isim vermenize olanak tanýr. Ortak (Menü 1-4-) 1 Þebekenizden yazýlý mesajlarýnýzýn iletim raporlarýný göndermesini isteyebilirsiniz (þebeke hizmeti). Þebekenizden gönderdiðiniz yazýlý mesajlara verilecek yanýtlarda kendi mesaj merkezinizi kullanmasýný isteyebilirsiniz (þebeke hizmeti). Bilgi Servisi (Menü 1-5) Bu þebeke hizmetiyle servis saðlayýcýnýzdan çeþitli konularla (Hava durumu, trafik vb.) ilgili mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanýlacak numaralar için servis saðlayýcýnýza baþvurun. seçeneðini seçerek, aktif konular hakkýnda mesaj almaya baþlayabilirsiniz. Konu listesini düzeltebilir ve konularý aktif ya da pasif olarak iþaretleyebilirsiniz. 1. Bu menünün kýsayol numarasý, kullanýlabilir grup sayýsýna göre deðiþir. 48

49 nse6trx.fm Page 49 Tuesday, July 21, :11 AM 49 Mesajlar (Menü 1) seçeneði, þebekeniz tarafýndan saðlanan mevcut konu listesini verir. 'ý seçerek, bu listeye kendi istediðiniz bir konuyu ekleyebilirsiniz. Bunun için, konu numarasýný ve ismini tuþlamanýz yeterlidir. Ayrýca ya da seçenekleriyle, konu liste-sinde sýrasýyla düzeltme ya da silme yapabilirsiniz. seçeneði ile mesajlarda kullanýlacak olan dili belirleyebilirsiniz. Mesaj içindeki karakterler, seçilen dile baðlý olarak farklý görüntülenir ya da hiç görüntülenmez. Otomatik dil seçimi aktif durumdaysa, SIM kartýn dili seçilir. Faks veya Veri Arama (Menü 1-6) Bu fonksiyonu kullanmaya baþlamadan önce Menü 9 (Kýzýlötesi) içindeki KÖ (Kýzýlötesi) fonksiyonunu aktif hale getirmeli ve telefonunuzun uyumlu bir cihazla baðlantýsýnýn kurulmuþ olduðundan emin olmalýsýnýz. 1 ya da seçeneðini seçin ve Seç'e basýn., bir arama sýrasýnda ses modundan veri (ya da faks) moduna geçiþ yapabilmenizi saðlar. 2 Ýstediðiniz telefon numarasýný hafýzadan çaðýrýn ya da tuþlayýn ve ardýndan Tamam'a basýn. 3 1.adýmda seçeneðini seçerseniz, bir arama sýrasýnda ses ve veri/faks modlarý arasýnda geçiþ yapmak için, Seçenekler'e basýn ve ya da (veya ) seçeneðini seçtikten sonra Tamam'a basýn. 4 Faks ya da veri iletimi tamamlandýktan sonra, tuþuna basarak ya da koruyucu kapaðý kapatarak aramayý bitirin. Servis Komutu Yazýmý (Menü 1-7) Bu altmenüyü kullanarak, servis saðlayýcý kuruluþa þebeke hizmetlerini aktif hale getirme komutlarý gibi hizmet taleplerinizi gönderebilirsiniz.

50 nse6trx.fm Page 50 Tuesday, July 21, :11 AM Ses Mesajlarý (Menü 1-8) Ses Mesajlarýnýn Dinlenmesi (Menü 1-8-1) Bu altmenüye girdiðinizde, telefonunuz Menü içinde kayýtlý telefon numarasýndan otomatik olarak telesekreterinizi arar. ÝPUCU: Alternatif olarak, ekran boþken tuþuna basarak, tuþu basýlý tutun. NOT: Ekranda alýnan mesaj hakkýnda bir not görüntülendiðinde, Dinle seçeneði ile mesajý dinleyebilirsiniz. Telesekreter Numarasý (Menü 1-8-2) menüsünde, telesekreter numarasýný kaydedebilirsiniz. Numarayý tuþlayýn ve ardýndan Tamam'a basýn. Siz deðiþtirinceye kadar, telesekreter numarasý hep ayný kalýr. Telesekreter numaranýzý, SMS (Kýsa Mesaj Servisi) hizmetine abone olduktan sonra servis saðlayýcý kuruluþtan alabilirsiniz. 50

51 nse6trx.fm Page 51 Tuesday, July 21, :11 AM 7. Arama Kaydý (Menü 2) Arama Kaydý Hakkýnda Arama Kaydý (Menü 2) Þebekeniz arayan numarayý belirleyebiliyorsa (Arayan Numaranýn Kimliði fonksiyonu), telefon açýk ve þebekenin hizmet alaný içindeyse; cevapsýz ve gelen aramalar telefonunuz tarafýndan kaydedilir. Cevapsýz Aramalar (Menü 2-1) Sizi arayan ancak ulaþamayan en son on kiþinin telefon numaralarýný bu fonksiyonu kullanarak görebilirsiniz (þebeke hizmeti). Cevapsýz arama menüsündeki seçenekleri kullanarak, her bir aramanýn yapýldýðý tarihi ve saati görüntüleyebilir, ayrýca numarayý görüntüleyebilir, düzeltebilir, silebilir ya da Telefon Rehberi'ne kaydedebilirsiniz. ÝPUCU: Cevapsýz aramalar hakkýnda ekranda bir not görüntülendiðinde, arayan numarayý görmek için Listele'yi seçin. Arayan Numaralar (Menü 2-2) Gelen aramayý kabul ederek görüþme yaptýðýnýz, en son on kiþinin telefon numaralarýný bu fonksiyonu kullanarak görebilirsiniz (þebeke hizmeti). Arayan numaralar menüsündeki seçenekleri kullanarak, her bir aramanýn yapýldýðý tarihi ve saati görüntüleyebilir, ayrýca numarayý görüntüleyebilir, düzeltebilir, silebilir ya da Telefon Rehberi'ne kaydedebilirsiniz. 51

52 nse6trx.fm Page 52 Tuesday, July 21, :11 AM Aranan Numaralar (Menü 2-3) En son tuþladýðýnýz, yani aradýðýnýz ya da aramaya çalýþtýðýnýz, on telefon numarasýný bu fonksiyonu kullanarak görüntüleyebilirsiniz. Aranan numaralar menüsündeki seçenekleri kullanarak, her bir aramanýn yapýldýðý tarihi ve saati görüntüleyebilir, ayrýca numarayý görüntüleyebilir, düzeltebilir, silebilir ya da Telefon Rehberi'ne kaydedebilirsiniz. Son Arama Listelerinin Silinmesi (Menü 2-4) Bu menü fonksiyonu, Cevapsýz Aramalar, Arayan Numaralar ve Aranan Numaralar (Sýrasýyla Menü 2-1, 2-2 ve 2-3) listesindeki tüm telefon numaralarýný silmenizi saðlar. Sözkonusu telefon numaralarý aþaðýdaki durumlarda da silinir: Telefonda en son kullanýlan beþ SIM karttan farklý bir SIM kart takýlý durumdayken telefonu açtýðýnýzda. 'Güvenlik seviyesi' ayarýný deðiþtirdiðinizde (bkz. Bölüm 9, 'Ayarlar' - Menü 4-5-5). 52

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu 9240183 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-70 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N93i-1

Baþlangýç. Nokia N93i-1 Baþlangýç Nokia N93i-1 Tuþlar ve parçalar kapak kapalý 2. baský TR, 9253954 Model numarasý: Nokia N93i-1. Bundan sonra Nokia N93i olarak anýlacaktýr. 1 Ana kamera birimi ve mercek. Cihazýnýz yüksek çözünürlükte

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-84 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, iþbu RM-243 veya RM-308 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone düğmesini kullanın. Phone ekranından Features listesine

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu 9209329 2. Baský, TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-409 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E710

GPRS TELEFON SGH-E710 GPRS TELEFON SGH-E710 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 06/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 10 Telefona genel bakõş, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu 9207774 2. Baský TR 0434 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-367 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi TTNET Alo kullanım kolaylıkları nedir? Nasıl faydalanabilirim? Clip (Arayan Numaranın Aranan Abone Cihazında Görünmesi) Telefonunuzu arayan abonenin numarasının görünmesi özelliğidir. Bu özellik hattınıza

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız M110. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız M110. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips. Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın M110 Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Önemli güvenlik

Detaylı

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu XPEECH Kullanıcı Kılavuzu Versiyon: V1.1 Tarih: Aralık, 2013 Xpeech Technology Co., Ltd.(www.xpeech.com) 1/8 İçerik XPEECH KULLANICI KILAVUZU GİRİŞ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. XPEECH KULLANICI WEB

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız M550 M555

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız M550 M555 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın M550 M555 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

JABRA stone3. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Kullanım Kılavuzu.com/stone3 İÇİNDEKİLER 1. HOŞ GELDİNİZ... 3 2. KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ... 4 3. TAKMA ŞEKLİ... 5 3.1 EARGELS DEĞİŞİMİ 4. BATARYA DEĞİŞİMİ... 6 4.1 BATARYA DURUMU 5. BALĞANMA...

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-C200

GPRS TELEFON SGH-C200 ELECTRO GPRS TELEFON SGH-C200 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma...

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarları bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

VENÜS EFES PANEL KULLANIM KILAVUZU

VENÜS EFES PANEL KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Bekleme Modu...1 Daireyi Arama...1 Apartman Görevlisini Arama...1 Özel Şifreyle Kapı Açma...1 Kullanıcı Ayarlar Menüsü...2 Karşılama Ekranı-Metni Değiştirme...2 Kapı Açma Şifresi Değiştirme...2

Detaylı

Teslimat içeriği. 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19. PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk)

Teslimat içeriği. 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19. PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk) 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19 Teslimat içeriği PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk) Kullanõm kõlavuzu MultiMediaCard (telefonda) Pil CD-ROM Sync station Güç

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI

UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI ios UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI İçerikler Uygulamaya Giriş... 3 Klasörler... 6 Belge Görüntüleme ve İşlemler... 7 Paraf İşlemi... 7 Red İşlemi... 8 Mobil İmza İşlemi... 8 İlgi ve Ek Görüntüleme... 9 Havale

Detaylı

GSM Sabit Terminal Cihazı (FCT) Model: G20. Kullanım Kılavuzu V4.6

GSM Sabit Terminal Cihazı (FCT) Model: G20. Kullanım Kılavuzu V4.6 GSM Sabit Terminal Cihazı (FCT) Model: G20 Kullanım Kılavuzu V4.6 İçindekiler 1. Genel Bakış... 2 2. Ana Fonksiyonlar... 2 3. Montaj... 3 3.1.Bağlantı Konnektörleri... 3 3.2. İkaz Işıkları... 3 3.3. İkaz

Detaylı

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir)

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir) OPAX-011GSM MODÜL PROGRAM KODLARI NOT: 1-Cihazın antenini takmadan kesinlikle elektik vermeyiniz 2-Data kablolarının uçları açık ve birbirine temas etme durumu olduğundan kesinlikle birbirine temas etmediğinden

Detaylı

E620.book Page 1 Friday, May 27, 2005 9:01 AM

E620.book Page 1 Friday, May 27, 2005 9:01 AM E620.book Page 1 Friday, May 27, 2005 9:01 AM * Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım ı telefonunuzu ilk açtığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda yönlendirmeleri takip ederek seçebilirsiniz. Kilitli Ekran Bu ekran cihazınızın en temel fonksiyonlarına

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E630

GPRS TELEFON SGH-E630 * Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. GPRS TELEFON SGH-E630 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia C5-06 Kullanım Kılavuzu

Nokia C5-06 Kullanım Kılavuzu Nokia C5-06 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.3 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 5 Başlarken 6 Tuşlar ve parçalar 6 SIM kartı ve bataryayı takma 7 Hafıza kartı takma 9 Hafıza kartını çıkarma 10 Bataryayı şarj

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1 Nokia Mini Hoparlör MD-6 3 5 4 2 9205726/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markasýdýr. Giriþ Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkür

Detaylı

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 07/2003. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma...

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Genel Bilgi... 3 2. Program Ayarlarının ve Cihaz Bağlantısının

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 10/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 10/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Solaris 7980g Sunum Alanı Görüntüleyici Hızlı Başlangıç Kılavuzu 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Not: Cihazınızın temizliği hakkında bilgi edinmek için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun. Bu belgenin farklı

Detaylı

Türkçe Kullanıcı Kılavuzu ATS Global Türkel Mini GSM

Türkçe Kullanıcı Kılavuzu ATS Global Türkel Mini GSM ATS Global Türkel Mini GSM 1 - Güvenlik Uyarıları Ürününüzü güvenle kullanım için a ağıdaki yönergelere uyunuz. Ats Mini GSM 'i kullanmak için yerel GSM operatörünüzden Ses ve SMS hizmetlerine acik bir

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D130 D135 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

aystar Kullanım Kılavuzu www.ayyildiz.com

aystar Kullanım Kılavuzu www.ayyildiz.com aystar Kullanım Kılavuzu www.ayyildiz.com Prepaid tarifelerin yıldızına hoşgeldiniz! Dileklerin gerçek oldu ve artık sen de bir AY YILDIZ lısın. Almanya içindeki tüm sabit hatlarla ve diğer AY YILDIZ müşterileriyle

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-12088A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-12088A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

BasKonuş Uygulamasının başlatılması: Baskonuş uygulama icon una tıklanarak uygulama başlatılır.

BasKonuş Uygulamasının başlatılması: Baskonuş uygulama icon una tıklanarak uygulama başlatılır. BasKonuş Uygulamasının başlatılması: Baskonuş uygulama icon una tıklanarak uygulama başlatılır. Uygulama Açılışı: Uygulama başlatılırken beklemelisiniz. Güncelleme ekranı: Uygulama açıldığında Güncellemeler

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

Kısa Kullanım Kılavuzu

Kısa Kullanım Kılavuzu D140 D145 Kısa Kullanım Kılavuzu Kablosuz Telefon Telesekreterli kablosuz telefon Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Önemli güvenlik talimatları Uyarı

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Gigaset S450. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S450. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaylı

MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU

MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU Mayıs 2016 MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU Bu dokümanda SMS Gönderimi, Rehber aktarımı, Raporlama ve buna benzer özelliklerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler yer almaktadır. İÇİNDEKİLER Markam

Detaylı

y Mikrofon kapalı z Telesekreter etkin

y Mikrofon kapalı z Telesekreter etkin Gigaset 5035 e kısa genel bakış 9 10 1112 13 1 1 Ekran sembolleri y Mikrofon kapalı Elektrik beslemesi kesilince yanıp söner. z Telesekreter etkin Telesekreter bir mesaj kaydettiğinde yanıp söner. Ulusal

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı